Page 1


Jaargang 21

't

eSTaBletje

- december

2006

-

nummer 5

is het clubbtad Yoor de leden van 8.v. Sport en

Brunssummerheide

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

{ffi ,.,n

Trimclub

kopij:

Theo Schmeits, Gravenweg 56, 6471YZ Eygelshoven 0+5-53520A3 I 0651296017 t.schmeits@home.nl - Wiel.Frins@planet.nl Theo Schmeits, Els Frias en Wiel Frins

2 maart2007

--

Sport r-- - en Trimclub

Brunssummerheide

{ffi \dí"

Voorzitter:

Alberf Verbunt Tel,: 045-5314854

6372T2 Landgraaf Kerkraderweg 20 E-mail: alberrverbunt@wanadoo.nl

Secretaris:

Vic§ Teeken

6417 VS Heerlen Ovidiusstraat 51 E-mail: stbsecretariaat@wanadoo.nl

Tel.:

045-5712812

Penningmeester: AnnickPloumen

Te1.:06-10897824

Eygelshovenerweg 13 6374K8 Landgraaf E-mail: annickoloumen@home.nl

22

Cy (limmen

Zaken: (vice-voorzitter)

Janssen Tel. : 043-4591995

Leden:

Frank Eisenga Tel.: 06-44996122

Koempel69

Bert Daemen Tel.: A45-5353177

Aan de Put

Ledenadministatie: F'rank

Eisenga Tel.: 0644996122

6372 ND Lardgraaf E-mail: stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsporl

Dick van Pelt Tel. : 045-5325803

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf E-mail: dickvanpelt@wanadoo.nl

Alsemene

Website

STB

Jos

Schepenbank

E-mail: jos.annyjanssen(Ewanadoo.nl 6372 ND Landgraaf E-mail: frank.eisenga@home.nl

Koempel

44

6373W LandgÍaaf

69

htp://www.avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat 51

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Eygelshovenerweg 13

Advsrteren:

6343

6471 VS Heerlen

via redactieadres. adverteerders ontvangen het clubblad gratis

6374 KB Landgraaf


Trainin gen winterseizoen 2006 12007

Maandag

TIJD ld.iö

PLAATS G"rage Mils"iers

Maandug

18.30

Garage Mengelers

DAG

; Maandag 19.15 -*Di""drÉ- ls:io

TRAIIIING/GROEP BEGELEIDER

»r*_ffi_t_r*_ -ö;àitËi;*

Sportzaal Kakert

D"*l"óp

Garage Mengelers

18.30

*wrè""drg

Sporaaal Ter Waerden

iqjo

Spà.%rl ro wàoo"n 18.30, AtletiekbaanA.V.O.N,

-ö*d;d"s

-

Y:r:_Yls:l

Interval

Garage Mengelers

Woensdag

-Woènsààe

.

Frank Eisarga

Duurloop 1 ur:r Tempo 10 km/uur

Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

ï.íil;

Fupillen I uur

ir"fid i r*'-

Albert Verbunt Jeugdtrainers *i*Éafii"é^

*

wil;ld Li"A*

Baantraining

Theo Schmeits

-

-vA:a"g

18.30

Zaterdag

10..00

Cooperbran

Z.atefiag

ïLoo

Cooperbaan

i:;i;;d"s

iB.oo

--1,o:d"i-

lnlichtingen over

-

Garage Mengelers

Exdel

v_li_"*ye

Duurloop 1 uur Pupillen

1 uur

Jeugdtrainers

Junioren 1.30 uur

Jeugdtrainers

- D"rrËp i;*

Roger Steens Leo Kokkelkorn

Landgraaf

8-:o

Cooperbaan

trainingen: Wim van der Linden Jeugd: Dick van Pelt

John Hendrix Theo Schmeits

Duurloop 1.15 uur

Tel.045-5717413 Tel.045-5325803

E-mail: wlinden@brunssum.net E-mail : dickvanpelt@,wanadoo.nl

Contributie en lidmaatschap S.T.B. De contributie over het jaar 2007 bedraagf:

Recreant:

Wedstrijdlicentie: Jeugd:

Begunstiger:

lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaar: Licentiebedraga€ 18,20 wordt afgedragen aan de IOIAU,

perjaar:

Eenmalig aan §IAU : Via automatische incasso per maand: U bent dan geen li4 maar steunt onze verenigrng per

Verder is een eenmalig bedrag

à

€,42.€ 60,20 €,22,50

jaar:

4,75

€ 30.-

€ 5.40 voor administratiekosten aan de IC{AU verschuldigd.

opzeggingen diensn uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de I.GiAU verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigg blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd

Alle

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Van de voorzitter

Nagenietend van een prima georganiseerde Kapellerbosloop schrijf

ik dit voorwoord. Het was weer geweldig, niet alleen de organisatie was perfect maar ook het deelnemersveld was klasse. Theo en de vele helpers, namens ons allen bedankt voor deze prima S.T.B. activiteit. Het is jullie opgevallen dat onze jeugd zeer goed vertegeffvoordig was in de Kapellerbosloop en diverse prij zen wegsleepte.

Wij kunnen niet alleen trots zijn op onze jeugdprestaties maar ook over de inzet van vele wijwilligers bij de jeugd die alles doeÍr om wat geld te verdienen voor de club zo ook weer bij de catering van de Kapellerbosloop Mensen bedankt voor jullie inzet. Harrie Driessen speciaal zaak voor hardloopschoenen en kleding en tevens leverancier van onze clubkleding (senioren) hanteerde €en spÍursysteem als korting. Harrie heeft besloten om met dit spaarsysteem te stoppen. Het goede nieuws is dat per direct tegen vertoon van K.N.A.U. sporrpas meteen 10% korting wordt gegeven op alle aankopen met uitzondering van aanbiedingen.Bij de eerst komende aankoop zal het bedrag van het huidige spaarsysteem worden verrekend. Verder zijn wrj nog in onderhandeling om een percentage van het totale aankoopbedrag van de S.T.B.ers als sponsoring aan of,ze clubkas te storten, dus het is ook goed voor de club als jullie bij Harie

jullie sportspullen kopen. Zoals jullie weten sponsort Harrie ook de Heideloop, de Bergioop en de Kapellerbosloop. Driessen

De renovatie van de cooperbaan is de afrondende fase, wij proberen nog binnenkort trottoirtegels te leggen rondom de baan, daarnakunnen wij ons gaanvoorbereiden op de opening. Met betrekking tot het onderhoud van de baan kan ik jullie mededelen, dat dit een kostbaÍe aangelegenheid wordt als dit door derden gedaan moet wordenWillen wij de contributie niet te veel verhogen dan zullen wij dit zelf moeten gaan uiwoeren. Na de stemming over de winter baantraining mogen wij vaststellen dat de donderdagtraining bij Avon goed wordt bezoch! ook door leden die liever bij U.O.W waren gebleven. Ook hoor ik goede geluiden over de kwaliteit van de baan de trainingen en het gezellig samentn na afloop, mogen we spreken van een goede keuze. Als jullie dit prachtige clubblad ontvangen staan de feestdagen voor de deur. Wij kunnen terug kijken op een jaar met veel goede prestaties zowel bij de senioren als bij de jeugd, maar ook met verdriet over het overlijdan van onze leden Louis Hensels en Hub Erkens. Tot slot wil ik iedereen die een steentje heeft bijgedragen hartelijk voor zijn of haar inzet en betrokkenheid bedanksn.

Ik

wens

jullie geweldige

feestdagen en

ik

hoop jullie te mogen ontmoeten op onze jaarlijkse

nieuwjaarsreceptie.

Albert Verbunt. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Dwars door flasselt 5 en {§ktometer 15 oktcber 2006 '

Hier volgt een spetterend verslag van een zeer geslaagde clubreis naar Hasselt.

Ér'

on'Érrffi

Dv,;Ërs

.lY

',ï-j "45'5-"€r.-f-r;i

?n2??2??nn??2mTnn?2mmTrmTrmTnTm . t §ft[ans dat was de bedoeling. Na enig aarzeler werd mij door een S.T.B.-lid van het wouwelijk geslacht toegezegd hiervan een leuk verslagie te maksn- Fijn dacht rk, een nieuw gezicht, misschisn we€Í eens een andere benadering van een wedstrijdverslag, een frissere kijk op alles, was erg benieuwd wat het resultaat muàin. Maar helaas, dook elke keer in mrjn mailbox, maar niets hoor.!!! JammerDus ditmaal alleen de uitslagen met wat foto's. Theo Schmeits

Uitslagen Dwars door llasselt

5 KILOMETER:

l3

417 803

Huub Donders Marcel Mesns Patrick Thijssen Fred Geilsnkirchen Wim Rutjens Els Frins

8M

Miriam Wassen

860

862

Tonny Geilenkirchen Annick Ploumen

863 888

Peggy Vek Esther Riksen

21

249 265

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

S.T.B. S.T.B.

00.16.16 00.17.02 00.21.05 00.21.17 00.22.35 00.25.36 a0.25.52 00.25.57 00.25.58 00.25.58 00.26.08


1i(,LON{ErER:

53 Rob Riksen 6j Amo Hanssen 182 Herm Gerards 425 JohnBom 531 Jos Bex 533 Wiel Frins 574 Saskia Rademakers 615 FrankEisenga 685 Theo Schmeits 710 Ed Doveren 833 Sabine Krieg 847 Albert Verbunt 881 Herrnan Kremer 1022 Ronald Smeets 1242 Miriam Janosch 1262 EgonBorghans 1266 Monique Borghans 12'72

Femke van Heugten

1283 John Hendrix 1762 JosetteGijselaers 1929 Gertie Uiterwijk 1959 peter Jensen 1966 Jan Manders 2327 Ed Monse 2329 Yvonne Monse

S.T.B. S.T.B. S.T,B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

s.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.53.00 00.53.35 00.58.11 01.02.38

01.M.02 01.04.03 01.01.41 01.05.07 01.06.11 01.06.28 01.07.51 01.08.00 01.08.22

01.09.s2 01.11.55 01.12.07 01.12.08

01.12.t4 01.12.18 0r.17 .2t 01.19.07 01.19.34 01.19.40 01.24.23 01.24.24

##,

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

i#$


I)iverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendivers

34ulnternationale Volkslauf Ubach-Palenberg

2 4 5

2

Jos

M40 M45 M40

plaats plaats I

Nico Hamers

Krist

plaats

Peter Deceuninck

4

- 92 km -

5 nov.2006 00.30.s6 4034.28 00.35.24

Marathon van Athene - 5 november 2006 1167

plazts

Roland Oostwegel

142

Vet.I

Marathon CoI de Maasbanda - 5 november 200贸

26

Hein Bodelier

60u ENCI Bereloop 5,6 KILOMETER: Bas Nicaise

S.T.B.

- 5,6 en 10.5 km -

22

plaats

10,5 KILOMETER:

13 48 53 84 134

3 13 plaats 18 plaats 28 plaats 39

Jos Bex

Eyerard Vos Memorial Loop

37 39

Frank Eisenga Sjack Hoop

Hein Bodelier

l3"Ruhrbriickenlauf 34 Herm Gerards

-

-

Sen.

0.23.07

Vet.I Vet.II Vet.I Vet.I Vet.I

00.40.t7

-

100 km S.T.B.

00.51.26

00.47.23

-

12 november 2006

i|y,,45

- 5 en 10 km -

00.48.i4

00.47.58

- 18 november 2006

plaats 6

00.45.52

00.46.t2

11 november 2006

S.T.B. S.T.B.

11.4 km

27"I{erfstloon Kerkrade 5

11 km

-

Av Daventria 1906 Centennial

20

14

plaats

John Born

04.19.t4

5 november 2006

plaats

Rob Riksen Jan Schwanen Jo Born

04.00.12

10.59.24

00,47.10

19 november 2006

KILOMETER:

3 16 18 22 36 38 40 51 69 70 91

Ger Bodelier

S.T.B.

00.17.54

Bas Nicaise

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.19.01

Marcel Meens

s.T.B.

00.19.08 00.19.19 00.20.14 00.20.17

Saskia Rademakers

S.T.B. S.T.B.

00.20.23 00.21.26

Hein Bodelier

s.T.B.

Ed Doveren Annick Ploumen

S.T.B. S.T.B.

00.21.54 00.21.55 00.23.06

lvoEykenboom Jan Schwanen Herm Gerards

Frank Eisenga


S.T.B. S.T.B.

Jan Manders Peter Jansen

99 111

KILOMETER: Nico Hamers 7 Jos Krist 8 Rob Riksen IO

plaaÍs

2

32

Peter Decerminck Pim van Spanje

51

Frank Joostsn

16

&

Hein Bodelier

72 88

Femke van Heugten Herman Ruttcn

I

00.23.42 00.23.s9

Yet.I Yet.I Vet.I Vet.I

plaats 2 plaats 3 plaats 6 plaats 8 plaats 7 plaats 6 plaats 7

V.Sen.

plaats

Vet.II

00.33.17 00.34.43 00.34.48 00.37.35 00.40.35

Sen. Sen.

00_43.28

Vet.tr

11

00.45.48 00.48.43 00.52.01

Zevenheuvelenloop Niimegen - 15 km - 19 november 2006 Vsen. plaats 58 4953 Sabine Krieg plaats Vet.I 1525 9816 IVim Rutjens plaats2360 Vet.I 15200 Ben Paulssen plaats2713 Vet.I 19754 Louis van der Wouw Brooks Halve Marathon Swartbroek

-

21.1 en 12.5 km

01.09.54 01.16.20 01.23.12 01.31.14

- 25 nov. 2006

21.1 KILOMETER: Pierre Muijrers

45

S.T.B.

0t.35.29

12.5 KILOMETER: Jos Duteweerd

S.T.B.

01.04.45

57

Zuiderzee Marathon Nagele

106

Hein Bodelier

-

25 november 2006 plaats 2l VeLII

Rectificatie: In de uitgave van het clubblad olÍober 2006 stond vermeld dat Hein op het Ned.Kampioenschap 100km in Winschoten op de 3" plaats was geëindigd, dit was foutief. De juiste uitslag is: Ned Kampioensschap M55 plaats 2, zilveren medaille Open Klasse M55 Plaats 3 Open Klasse algemeen plaats24 De Zuiderzee Marathon was de zoveelste marathon van Hein Bodelier. Onze langeafstandloper doet mee aan de Marathon en Ultra Cup 2006. Hier is hij in het totaalkiassement op de l4"plaats geëindigd. Hein heeft een totaal aan wedstrijdkilometers in 2006 van 1200

kilometer!!!! Wie volgt

!

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

03.58.31


Brunssum mertueg 54 6373 EX Landgraaf Tel.: O45-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieerwerk, inbinden: thermlsch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren,

K.v.K. no: 140 56

006

Geooend: ma: 13.30-17.00 en za: 10.00-14.00u. dinsĂ as Um vrijdag: 9.30-12.30 en 13.30-17.00u. bank: l.N.G . 67 15 10 746


5u

Drachenlauf Königswinter 26 kilometer Zondas. 22 oktober 2006.

Warm gemaakt door de enthousiaste verhalen van Theo en

Jan over de Drachenlauf in Königswinter, wzls ik vastbesloten om me voor dit jaur io te schrijven voor deze bergloop.

Doctr, helaas, ondanks de adviezen sr woeg bij te zijn m.b-t. de inschrijving was ik te laat En dat begin juli..?? Is dit dan echt zo'n bijzondere

wedsfijd?? Je kunt dan nog wel via de ruilbeurs op de site een startnummer proberen te krijgen, doch dit moet je dan ook dagelijks bl ijven volgen. Dus dat werkt niet. Tenminste btj mij. Voor dit jaar zouden alleen Jo en Jan STB vertegenwoordigen. Maar hoe anders kan alles lopen. Want er bestaat toch nog zoiets als broederliefde!! Watte?? J4 echt broederlieftle. Dat is als iemand geen zin heeft om te lopen (omdat hij nog niet hersteld is van een marathon en huttentocht) en heistarbrummer van een bergloop aan z't broer geeft. Geweldig ik was er toch wel blij mee. Toen wel nog. . . . . ... Nog even contact gelegd met Jan, dat ik de plaats van Jo zou innemen. Jan weer teleurgesteld, want hij had zich op een wedstrijdje met Jo verheugd voor de 1" plaats bij de 5Gr. Maar Jan je nlJt deze tweestrijd moeten bewaren voor de 6" editie van de Drachenlauf, tenminste als Jo dan hersteld is van de marathon en de huttentocht.

Op zondagochtend om kwart over acht wsrd ik dan opgehaald door Jan en zijn we op oÍl§ gemak naar Königswinter gereden, we hadden immers tijd genoeg de start is om 11 uur. Toen we ons reisdoel naderden, maakte Jan me erop attent dat we vanaf de Autobahn het hoogteprofiel van de Drachenlauf konden aanschouwen. Goeie genade komen we daar echt? Tegen tienen parkeerden we de auto en àjn op ons gemak naar het inschrijvingslokaal gelopen om startnummer af te halen en nog koffre te drinken. Daarna naar de kleedlocatie en gereedmaken voor de wedstrijd. Tijdens het warmlopen gaf Jan me nog het advies om vooral niet te gek hard van start te genoeg en op het eind zit nog een behoorlijk lange en steile gaan, want het wordt nog

beklimming. Bedankt Jan.

^yaar

de start heb ik Jan nog even geztan, een paar honderd meter achter hem gelopen, wzulma ik hem weer terug agbij de finish met een kop soep in de hand. gauw de eerste beklimming de kleine Ölberg, maar wat is klein? Hij is in ieder Dan volgÍ al geval behoorlijk lang. Hierna kun je herstellar(??) over een licht glooiend parcours van een kleine 3 . km. En volgt de tweede beklimming naar de Löwenburg. Vervolgens gaat het een glooiend tussenstuk tot aan de derde beklimming naar de Drachenfels' iedere beklimming heb je het idee dat de bovenbenen elk moment kunnen ::l exploderen, miljaar....Misschien toch gerichter tr.ainen?? Alhoewel, waar

Bij

\a

j" bij ons zulke hellingen qua lengte en hoogteverschil? Bij "i"a VijlerlCamerig?? Hoe voelt Jan zich nu? Zithtj net zo stuk als ik of bedwingt hij fluitend de hellingen?

1 I


i I

I

Na de Drachenfells volgt de afdaling door het Nachtegallantal, op weg naar de laatste beklimming van de dag. Deze deed meteen de deur dicht. Welke idioot bouwt een Kapel bovenop zo'n berg?? Volgende yÍaag: welke grotere idioot rent daar naar toe? Alhoewel rennen?? Deze beklimming wordt door de meeste deelnemers wandelend beklommen.

Ik heb lang de hoop gehad dat Jan me staat op te wachten om me naar boven te dragen, maar.... Droom verder John. Eenmaal boven een schitterend uitzicht over het hele dal. Even genieten.. Dan aftlalend terug naar de finish, alwaar op vijftronderd meter voor de meet een laatste verrassing op ons wacht een hellinkje van ca. 50 meter. Doch ook hier red ik het niet en moet ik gaan wandelen, g.v.d.

oÍÍi.!*a,-

r5C

I.E

Helemaal stuk passeer ik de finishlijn in een tijd van 2 uw 23 minuten. Zie k Jan weer met een kop soep in de hand, en hoor ik zijn tijd 2 uur en 11 minuten en wat seconden Waauw, wat een tijd op dit parcours. Profi ciat Jan.

Dan nog wachten op de prijsuitreik;ng, \ryant inmiddels hadden wij de attentie en de oorkonde opgehaald en bleek dat Jan als 2" is geeindigd bij de 5Cr. Puike prestatie Jan. Daarnaast wil ik wel nog even kwijt dat de verzorging tijdens en na de wedstrijd uitstekend is. Alles met Duitse griindlichkeit geregeld. Inmiddels weer zover hersteld van de inspanning dat ik deze wedstrijd voor herhaling vatbaar vindt. Dus op naar de Drachenlauf200T

Uitslagen Drachenlauf 56 119

Jan Schwanen John Bom

plaats 2

plaats l0

M50 M45

02.11.56 02.23.r1

Aantal finishers: 378 John Born

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Nieuwe Leden

ymmMoil! §,Ï,Ï,hoot Maartje Hamers

Adrie van den Burg

Esmee van Slageren

Einderstraat 27 6451 AH Schinveld

Dr.Scheapmanstraat 14

Dormansberg 22

6371 EJ Landgraaf

637lXG Landgraaf

Tel.045-5272767 Geb.27 mei 1998

Tel.045-5331223 Geb. 19 mei 1958

Tel.045-5316718 Geb.26 sept.l979 E-mail : esmee666@hotmail.com

Marion Moonen Wilsstraat 12 6374PA Landgraaf Tel.045-5691124 Geb.27 jttli 1967

Kimberly van den Heuvel Brugstraat 10 6374LY Landgraaf Tel. 045-5319190 Geb.8 juli 1994

Leo Quaedvlieg Van Doesburglaan

Chris Hanssen Dr.Limpensstraat

11

6374PÍ Landgraaf Tel.. 045-5316911 Geb.4 augustus 1962

Jeroen Kokkelkorn

Schaesbergerweg 133 6415 AE Heerlen Geb. 19juni 1995

1

6463DH Kerkrade Tel.045-5454822 Geb. 17 oktober 1953 E-mail: c.hanssen@]rome.nl

Beeindieine lidmaatschaLper I januari 2007 Hub Gulpen, Yvonne Vaessen, Peter Simons, Ron Boessen, C.Hanssen-Smedts, Johm Thomma, Erik

Winands, Eefe Boesten, Willem Vonken,Jos Manners

Grat Harm Alkem4 Petra Wijnen- van de Boogaard, Wiel 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Zí,-IrDAG

7 JArtrranr

",oo7 §rDUuyJAAn..Sn DÍrDPTID s.T.ri. SP(}B.TÍAtr'E PE(}DIII)r

(sP()B.THAf, TDn IIyADB.DDTT) A.ÀtV.ÀItGi A4.OO UUB.

Om 12.00 uur kan men starten yoor een duurloop yan + 1.15 uur bii sportcafé Phoenix (na afloop gelegenheid om te douchen) 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verjaardagskalender

i i.1

tt 'f' r':.

,

Februari 2006

Januari 2006 03 05 09

Jan Welting Louis Henssels

1.4

Henny Vrjgen Herman Kremer John Haan Frank Vleugels Marcel van de Pol Micheline Hosek

l5

Albert Veóunt

ll

t2 13

t4

15

Theo Schmeits

t7

Harrie van de Laar

17

Alice Lendfers Frits Fischer

l7 18 18

Femke van Heugten

20 21 21

Jan Schwanen Jos Krist Ron Fens Louis van de Wouw

27

André Roumen

28 28 30

Ger Schaffirausen

2t

Youri Gidding

Benedikt Richter Annelies van Dijk

58 60 50

jaar jaar jaar

01

42 jaar 49 jaar 3a jaar 39 jaar 34 jaar

jaar jaar 50 jaar 58 jaar 69 jaar 27 jaar I I jaar 53 laar 48 jaar

jaar jaar jaar jaar

Peter Verberk

58

jaar

11

t2 t2

Daphne Simons

I 1 jaar

Veerle Simons

11

13

Huub Weyenberg Martijn Deamen

53 jaar

15

60 60

Daan Wagemans

46 49 9 9

Roger Gillissen Carola Coolen

06 09 09

77 18 18

Imme qrngsrans

Marcel Quaedvlieg Marie-Th. Weelsn Wim van der Linden

l9 t9

John Bom

21

Pim van Spanje Rob Riksen Pierre Muijrers

23 25

Esther Riksen

jaar

jaar 40 jaar 37 jaat 53 jaar 48 jaar 42 jaar 15 jaar 44 jaar 59jaar 11

M ja.lrr a7 jaat 57 jax 53 jaar 16 jaar 52 jaar

l\ï\l Ii

rii)3 Il

,J'1il

rr'*tït

ilti*ïrtiiiïï$

Ilarry Driessen

Bd$

RunningAilalking Center Oranje Nassaustr 19 641,l LE

HeerlenTeUfax 0 45-57 12009 E-mail : h arryd riessen@ho me. n TíÀRfl }' DRITSSTN HITRIEN Iilebsite : lyww. harry-driessen. nI De speciaalzaak in uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en mdoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, spoÍtvoeding eÍ v eÍzorgingsproducten etc. Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak

;ffi-ffiffiffiffi$$

worden gemaakt Tevens hebben wij altijd veel aanbiedingen in hardloop-, indoor en wandelschoenen. Sportieve groeten van

het Running/Walking Center Team


Rursee Marathon

Einruhr 5 november 2006

We schrijvenzondag5 november en de dag is aangebroken voor de laatste marathon van dit jaar. Liep ik hier vorig jaar nog mijn 25e jubileumsloopje samen met Amo, dit jaar vierde de Rursee Marathon zijn 1 O-jarig jubileum. In tegenstelling tot vorig jaar waren de weersomstandigheden minder, maar de temperatuur was best aaÍrgena:rm. Het zonnetje hebben we helaas moeten missen, maar de prachtige herfstkleuren kwamen weei prachtig tot haar recht in dit mooie landschap. Evenals vorig jaar had men ook weer wat Uberraschungseier in petto. Zo werden de deelnemers die alle tien de edities hebben gelopen, voor de start speciaal even in het zonnetje gezet. Ook de parcourswijnst"sbij het 37 km. punt hakte er nog even behoorlijk in. De wedstrijd verliep voor mij persoonlijk weer gesmeerd. Omdat ik na de Berlijn Marathon, zes weken geleden, nauwelijks lange duuriopan had getraind, was het afirachten hoe het vandaag zou gzum. Om 8:00 verkok

ik richting Einruhr, waar ik

even na 9:00 arriveerde. Een kop kofhe, wat laatste koolhydraten

en

daarna gereedmaken voor de start.

Albert,

en

Frank

Josette verschenen

even later ook

om de korte afstand over 16,5 km. te lopen. Aan de start heerst de gebruikelijke ontspannan

sfeer

en

worden weer evsÍl wat chauvinistische stekeligheden met de oosterburen uitgewisseld. Frau Giinther schiet nog wat kie§es en uiteindelijk valt om 10:30 u. het startschot.

Het deelnemersveld met een kleine 500 lopers verffekt voor de ruim 42 km. zware route. Na ongeveer

5 km. heb ik mijn loopritrne te pakkan en loop ik lekker voor mijn gevoel. Bij 6 km. volgt

de

vervelende beklimming richting Urfststaumauer en daama gaat het weer lekker dalend.

De 10 km.

passeer

ik net onder de 48 min. en dit

tempo weet

ik tot ca. 35 km. te handhaven.

rustig de drankposten gebruikt sn even een sanitaire stop moeten inlassenpunt bespeurde ik weinig vermoeidheid en kon ik, met uitzondering van 37-38, km. Ook na nit :S lekker doorlopen. Het gedeelte van 37-38 was namelijk nieuw en afgrijselijk steilDeze kostte me dan ook ca. 7 mn- Een heus oranjecomité stond mrj blj het 41 km. op te wachten en moedigde mij aan. Dit gaf me dan ook nog even vleugeltjes voor de laatste kilometsr. Het bordje 42 ful. is in zicht en ik gu &.. de brug richting finish. Di eindtijd van 3:33:27 was een mooie afsluiting voor mij van dit Onderweg trèU

it<

Marathonjaar. Een dankwoord aan Josette, Frank en Albert voor de aanmoedigingen onderweg.

Herm Gerards 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Adviesbureau YOOr

bedrijYen en

wije beroepen

Yer zeke rin gs s pe ci

alist

Collectieve Werknemersverzekeringen

- Ziekteverzuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Transport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Hyp oth e ke n -B e drij fskre diet Akerstrart 30 - &ll HB Heerlen Telefoon: 045-5740002 Mobiel: 0G29042500 Fax: 04*5719930


Marathon Yan Monaco 12 noyember 2006

In Luxemburg eind mei bezochten we de marathonbeurs.Hier

zagen

we dat 12 november

2006 in Monaco een marathon zou zijn en dat leek ons wel wat. Thuisgekomen van Luxemburg schreven we ons in en werd via internet de reis en het hotel geboekt. Nu hoeftlen wij alleen nog maar te trainen. De zomer was nog lang en dus liepen we enkele marathons extra, om het niet te verleren. Ik wat meer als Albert, deze heeft namelijk minder tijd sinds hij niet meer werkt. 10 november verhokken wij om 5 uur met de auto richting Dusseldorf, om van daaruit met het vliegtuig nzur Nice te verkekken. Yan Nice ging het met de bus nar Cap D'ail. Na inchecken in ons hotel gingen we onze star§rummers ophalen. Vanaf het hotel was het half uurtje lopen naar het stadion van Monaco,waar het inschrijf bureau was gevestigd . De marathonbeurs stelde niet veel voor. Alleen de stand van Medocmarathon, met gratis wijn en een stand met plaatselijke kaas vielen in de smaak. Hierna ging het richting Monte Carlo, waar de start zou plaatsvinden. Het is er allemaai pracht en praal en geen plaats voor Jan met de pet, maar wel mooi om te zien . Vooral de vele super auto's van Rolls Royce tot Ferrarri. Het parcours was niet bepaald vlak, zover we het tot nu toe konden beoordelen. De zaterdag werd gebruilct als rust en stapeldag met meerdere temas bezoeken.

Zondag

op de dag van de

we een extra woeg ontbijt om 6:00uur. Na nog wat normale gebruikelijke marathon hadden

gewoonten verkokken we te voet naar Monaco, circa 20 minuten. Bij het stadion van Monaco stond een bus gereed die ons de bracht. Traditiegetrouw waren we woeg bij de start en hadden we een plaats op de eerste rij. Na een half uur wachten werden we nog

getrakteerd op

een

dansuitvoering door wouwelijk schoon. Ik zaï maar niet schrijven wat onze vrouwen dachten, toen ze ons daar zagen staan.

Om precies 9:30uur gaf prins Albert van Monaco het startschot en konden wij beghnen Íurn onza zoveelste marathon. Na de plaatselijke ronde van 5km in


Monaco met een enonne helling bij 4km had ik al besloten om mijn voor genomen tijd bij te stellen en me te laten terugvallen tot de groep van 3:30uur. Het parcours liep langs de kust richting Menton en dan nog verder tot 3.5krn over de Italiaanse grens en dan weer terug. Hierbij ng rkAlbert, die ca 4 minuten achter mij liep, op de andere helft van de straat.

Tot 25km kon ik de groep volgen en toen deze versnelden, om wat reserve op te bouwen voor de komende stijgingen, moest ik ze laten gaan. Toeschouwers waren er niet veel en als ze er v/aren, dan waràn ie er nietvoor de **uthoo, maar vuldenze devele terrassen langs de kustHet was een troost voor mij dat ik over enkele km ook van een terras kon gaan genieten. Al viel dit achteraf nog tegen. Brj km 4l zag ik Marleen en Leny staan en werden we hartelijk aangemoedigd. De finish was niet voor maar in het stadion, waarvoor we nog een allerlaatste klimmetje moesten volbrengen. Moe maar toch nog voldean bereikte ik de eindstreep. Lang hoeftle ik niet op Albert te wachten, want na ruim 2 minuten verscheen hij ook. Hij had meerdere sanitaire stops(6) gehad, zoniet ? Maar ja had hij niet 6 keer kunnen uitrusten had hij zijn tijd van Monschou geëvenaard. Samen zochten we de ultgang, hetgeen nog niet zo eenvoudig was in dit enorme stadion. Bij de uitgang werden \i/e opgewacht door onze dames en meteen op de foto vastgelegd. Na wat opfrissen besloten we een terras op te zoekerl maar zoals eerder - J_ --.opgemerkt was dat moeilijlq alles zatvol. Uiteindelijk v/aren we al bijna te fV ir--) \< voet bij ons hotel voordat we een teras vonden om te genieten van een wel o':íl verdiende cappuccino. Na ons opgefrist te hebben in ons hotel gingen we weer Cffi»{84 te voet terug naar Monaco. ff,-tÍKf\ De volgende dagen bezochten we verschillende steden, zoals Nice en Menton l\cltry en donderdag verhokken we weer richting Dusseldori waaÍ onze auto stond te wachten. Alles bij elkaar was het een mooie week met uitzonderlijk weer- Op na* de volgende marathon, alleen nog uitzoeken welke. Pierre Muijrers

Uitslag marathon Monaco Pierre Muijrers Albert Verbunt

S.T.B. S.T.B.

03.39.39 03.4t.56

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

$estlrÍrr er, ?rdectie

,,x;:u::-;:,eo 6ry

en cen gelJuJ*lÉg eo sportioj 2OO7


Zomaar een zondagmorgen

ik heb me er weer toe laten verleiden. Na een aantal clubbladen zonder verhaal en wat klachten van Theo dat mijn inbreng in de redactie wel erg klein werd, in dit blad dus maar weer een stukje

ïq

vulling van mijn kant. De bedoeling was het verhaal te schrijven onder de kop van zomaaÍ een zondagochtend in het Heuvelland. We hadden namelijk afgesproken om in navolging van Annick's verhaal over trainen met

milnnen eens een korte impressie te geven van de hoogdravende taal die op een locatietraining gebezigd wordt. Echter, voor we tijdens de laatse locatietraining goed en wel op pad waren, kreeg ik last van een scheurtje in een kuitspier el mocht ik terugwandelen naar de auto. Als je dan zielig en moederziel alleen in je T-shirtje van Ransdaal naar Valkenburg loopt te verkleumen Yan de kor:, heb je wel even de tijd om rustig na te denken over je verhaaltje in het clubblad, maar werkt de temperatuur nou niet bepaald inspirerend en kom ik dan ook niet verder dan een paar zinnen. De locatietrainingen zijn ronduit geweldig. John weet altijd mooie locaties te vinden waar je heerlijk kunt lopen en na afloop een lekkere kop koffie (of iets degelijks) kunt drinken. Tijdens de loop is het meestal gezellig, dat hee! als tenminste niet de een of andere malloot weer het tempo wil opschroeven. Wat ik echter mis en toch wel jammer vind, is dat deze gezelligheid slechts yoor een select gezelschap is weggelegd. Je moet namelijk minimaal 1 uur 15 tempo I1,5 kunnen lopen om mee te kunnen en daarmee valt een grote groep STB-ers jammer genoeg buiten de boot.. Wellicht is het een mogelijkheid om te kijken of naast deze selecte gogp, ook de wat minder melle lopers meekunnen voor pakweg een parcours van 1,5 uur op tempo l0 of zelfs voor een wandeling van zo'n2 uur. Dit moet volgens mij met een beetje goed wil best te regelen zljq maar ik laat het initiatief graag over aan oÍtze trainersNou, dat was het dan wel weer wat de locatietraining betreft- Meer kon ik over een half uur lopen en anderhalf uur alleen wandelen echt niet bedenken. Maar, nu ik toch aan het schrijven ben kan ik er ook nog wel een stukje Kapellerbosloop tegenaan gooien. Naast de gebruikelijke kleine zeikpuntjes van voorinschrijvers die te laat inschrijYsn, een andere nummering van de loopnummers op de webpagina ten opzichte van de inschrijfformulieren, veel te woeg opstaan, het dreigende maar gelukkig droge weer, Wim die zijn CD-s vergeten was, de finishfuik die te kort was, was het weer een uitermate gelsaagde Kapellerbosloop. Toch zijn er ook nog wat dingsn die volgens mij best wel afzonderlijke vermeld mogen worden. Zo hadden we dit jaar voor de eerste keer een aantal nieuwe teamleden bij de registratie van de eindtijden. Daar waar dit in het verleden steeG een pure mannena:rngelegenheid wzls, zagen we dit jaar voor de eerste keer Annie Ketelaars de pen hanteren. En ik moet zeggen, het liep gewoon goed, zoals we dat altijd gewend waren. Verder merkten we in deze Kapellerbosloop duidelijk het ter Àele gaan van het ATLAS-circuit. Met name bij de jeugdlopen wÍrs de animo een stuk minder dan in de voorgaande jarerq zodat de penningmeester zich aarr het einde van de dag met een kleinere buit dan gewoonlijk teweden moest stellen.

Wat mij persooniijk raakte, mÍulr wrulr we tot mijn verdriet geen seconde bij

hebben

stilgestaan was dat dezn 23e Kapellerbosloop de allereerste Kapellerbosloop zonder Hub Erkens was.

1ja......

je na afloop

razendsnel de uitslagen verwerken, loopt je vijf minuten verkaging op omdat iemand een beetje eigenwijs is. Maar al4 daar kunnen we wel mee leven. Het gebeurt tenslotte met de beste bedoelingen. Wat erger is, als je vervolgers moe gewerkt met de tong op de schoenen in de hal van Sjef komt waar de prijsuitreiking in volle gang is en denk je: "Hebben we toch weer mooi gefikst laat ik daar maar effe een pilske op nemen", zeg die dame van de jeugdcornmissie zonder zich te schamen: ImT BIER IS OP. Mensen, geloof me, dan schiet je even helemaal niets meer te binnen. Een STB-evenement wÍls wiulr om één uur het bier op is. Ik val er nu nog helemaal stil van.

Dan nog een ander puntje. Ga

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0


Aannemers, en Timnerbedriif

0{rq-,r*&

-mff[ïrt

H de Haan b.v.

Alfa

l4l

Zet je op scherp §ee me, iYerkplaa§:

Stenenbrug 27

Edisonstraat23 6372

AK

feelme,

Landgraaf

touch me, FrErenslaan 24 63 11 GV Landgraaf

Tel. O45

-

5Í118849

dïirle me. Telefoon: 045-5321088 Telefax :045-5321128

Autobedrijf / GULF Station / Carwash

kickken reclomeproduclies Landgraaf T045.53274W

verkoop nieuw & gebruikt le klas occasions met BOVAG garantie

inruilmogellik reparatie en onderhoud van alle merken

APK-keuringen schade-taxaties en reparaties APK-keuring*statfun & werplaats

ontwerp & uiwoering reclameborden

autoreclame

fullcolor

Klimmendershaat95 6343 AAKIimmen TeL{M5}405 13 58

GULF Stattun & Carvash Hogeweg 7E 63ó7 BG Voerendaal

TeL{M515751449

G m


Uit ons archief

Ditmaal eenverhaol van Gerte Offerínga uit het recerute verleden nomelíjk uit het clubblad van maart 2000. Dit verhaal verteld dat de S.T.B.' ers niet ollen goed kunnen lopen maar ook met de mountainb ike b ehoorlij k overw e g kannen.

Diehards !!!!

Zondag 29 januari 2000, was er weer een mountainbike tocht gepland. Hopende dat het lryesr zo'n massale tocht zou worden, zoals de vorige keer, viel dat wat tegenEr waren om 8.00 uur zes man, waarvan 2 wouw, present. "Ooo, de rest zal wel bij het Zinkvioolde.staan"!!! 1v[ssÍ hslaaq er was gean rest! Dus fietse& zo hard en zo snel mogelijk. Na 1km was iedereen al Ílink besmeurd met modder, behalve Theo, dat kwam door die handige spatborden die inderdaad het spatten aardig tegen houden.

Toch was die fiets van Theo niet helemaal zo goed, de achterremmen functioneerden niet zo als het zou moeten. Als je berg af moel wat nog wel eens gebeurt in Limburg is dat knap lastig of zelfs levensgevaarlijk. Theo schijnt dan ook meerdere levens te hebben. Om nog even door te gaan op het materiaal zelf, de fietseq valt er nog het een en ander te vertellen over de fiets van de organisator, John Hendrix. John had een nieuwe Fuji Outlan{ dus succes verzekert. De eerste tocht van20 kn1 was dat dan ook het geval: het glng hard, snel, flitsendDe tweede ploeg die om 10.00 uur brj het Zinkviooltje stond, was één wouw en

één man sterk. Zij mochten het meemaken dat op een nieuwe fiets niet per definitie goede banden hoeven te liggen, de band ging wel 3x achter elkaar leeg. Maar ook Saskia bleef dat leed niet bespaard en moest haar band verwisselen- Maar eenmaal allemaal met lucht in de fiets,konden rrye weer genieten van het landschap, de keien en de modder. uum en na een wanne douche en heerlijk een broode "ongeloveloos lekker" en koffie, salade ons met wachtte de herberg op droge kleren

Na 52 km kwamen we dan ook voldaan bij het Zinkviooltje

Gerte Offeringa

0-0-0-0-0-0-0-0-0


Baantrairhg, maar dan anders Enkele weken werd na ean baantraining het idee geopperd om eens een wedstrijdje van 5 kilometer tegen elkaar te lopen op de baan. Dus nu niet eens gebroederlijk samen trainen maar elkaar eens uit te dagen voor een heuse wedstrijd een echt confrontatie tussen S.T.B. en A.V.O.N. Geen probleem, Mike Vervegaart en Wim van der Linden nzrmen het voortouw, dus was het zo in kannen en kruikenDit gebeuren zou op donderdag 7 december plaatsvinden. Om 18.30 uur vetzamelde zichzo'n2l S.T.B. lopers(sters) op de baan voor de wa::ning-up en om 19.00 uur waren we klaar voor de sfijd om het tegen 27 AVON-ners op te nemen. Bijna alle snelle jongens van S.T.B. rilaren aartwezig, we keken eens nÍur de AVoN-atleten en dachten: makkie !! Zeven S.T.B.'ers liepen onder de 20 minuten grens tegenover 4 AVON-ners. Maar later op de avond werd de juichstemming bij de S.T.B.-Soep wreed verstoord door de uitslag. Wim en Mike waren na een uur rekenwerk tot de conclusie gekomen dat de stand toch gelijk was, onbegrijpelij( tenvijl de snelste tijden door ons gelopen werden. Er werden allerlei ingewikkelde formules op de tijden losgelaten, de middengroqp en dames tellen zwaarder, etc-etc. Enfi4 de jury heeft het laatste woor{ mailr we zullen op 17 febr. revanche nernen, we konnen gewoon met een grotere middangroep en veel dames. n.b. Hub Donders heeft van dit gebeuran prachtige foto's ganaakg het is de moeite waard om deze eens op onze S.T.B.-site te bekijken.

uitslagen

I Rob Riksen S.T.B. 2 Jos Krist S.T.B. AVON 3 Bas Pierik 4 Marcel Meens S.T.B. 5 Arno Hanssen S.T.B. 6 Leo Kokkelkorn S.T.B. 7 Quirien van Son AVON 8 Mike Vervegaart AVON 9 Marcel Coervers S.T.B. 10 Paul Jacobs AVON 11 JohnBom S.T.B. 12 Ronald Balter S.T.B.

00.19.44 00.20.22

Gommans AVON

00.20.25

AVON Fred Geilenkirchen §.T.8. JanKalsbeek AVON Toon Balk AVON Klaus Graf AVON

00.20.27 a0.20.46

13 14 15 16 17 18 19

Frank

Luc

Spek

Schmeits S.T.B. 20 Rob Smulders AVON Theo

21 Rosanne VervegaartAVoN 22 SattaRademakers S.T.B. 23 Jos Thetmissen AVON 24 JosHoefrragels AVON 25 Annick Ploumen S.T.B. 26 Marcel Zielemans AVON 27 Herman S.T.B.

00.17.52 00.17.53 00.17.58 00.18.30 00.18.36 00.18.57 00.19.07 00.19.25 00.19.25 00.19.31

00.21.r3 00.21.25

00.21.48 00.21.49 00.21.50

00.2t.52 00.22.04 00.22.10

S-T.8. AVON S.T.B. Roger Vogels AVON Roger Steens S.T.B.

28 Harrie Kusters 29 Roger Vogels 30 Ronald Smeets 31

32 J) 34 35 36

00.22-45 00.23.30

00.23.34 00.23.30 00.23.35

Frans Quaedvlieg S.T.B. 00.23.48 Adriënne Evers S.T.B. 00.23.54 Wim Rutjens S.T.B. 00.24.41 S.T.B. 00.24.42 Wiel Frins 37 JosetteGijselaers S.T.B. 00.24.43 38 Remy Hendriks S.T.B. 00.25.01 39 Ben Paulssen S.T.B. 00.25.12 40 Gerte Offeringa S.T.B. 00.26.24 4t Marleen Bus S.T.B. 00.27.06 42 Charles Poublen AVON 00.27.39 43 Ilse Starmans AVON 00.27.46 M Ruben Stiicker AVON 0A.29.36 45 Mustafa Ovatrani AVON 00.29.37

46 Càthy Calsbeek AVON AVON 47 48 Antoinette StrickerAVON 49 Asnath Stocker AVON

Bianca

00.31.12 00.31.50 00.34.40 00.35.42

00.22.11

00.22.t3 00.22.27 00.22.36

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


'lVintersmog

en sportbeoefening

Inleiding Het woord 'smog' komt uit Engeland. Het is een samentrekking van 'smoke' (rook) en 'fog' (mist). Het is ontstaan in de jaren vijftig, toen Londen 's winters een pÍur maal door emstige luchtverontreinigng werd getroffen. Later raakte ook een zomerse variant van smog bekend, rvaaÍover een ander clubbladrtikel is geschreven.

\ilaaruit bestaat wintersmog Wintersmog is een mengsel van verschillende chemische verbindingen. De belangrijkste bestanddelen zljn nraveldioxide (SOz) en zwevend fijn stof. Zwaveldioxide ontstaat vooral bij het verstoken van zwavelhoudende brandstoffen, wat yooral gebeurt in industriegebieden. Fijn stof ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, stookolie, benzine) door veÍkeer en indusrie. De oorzaak van wintersmog Ons land kan een periode van wintersmog ondergaan als het volgende weerrype heerst: een gebied met hoge luchtdruk boven Centraal Europa en een zwakke oostelijke tot zuidoostelijke wind. De lucht die dan richting Nederland komt gaat over eeÍr groot aantal venmilingsbronnen. In deze gebieden @olen, Tsjechië, Slowakije, ex-DDR) worden enorïne hoeveelheden zwavelrijke brandstoffen verstookt. De concentraties schadelijke stoffen zijn het grootst daar waar Nederlandse bronnen het meest aan de vervuiling bijdragen, bijvoorbeeld in drukke verkeersstrat€n. Een verandering van \r/eer (regerq dooi, meer wind, andere windrichting) maakt over het algemeen een eind Íurn een periode van wintersmog.

Wintersmog en ontze gezondheid Tijdens een periode van wintersmog zijn zwaveldioxide en fijn stof de belangrijkste veroorzakers van nadelige effecten op de gezondheid. Een lage luchwochtigheid en lage ternperaturen kunnen de effecten verergeren. Bij de risicogroepen kunnen de volgende effecten optreden: een toename van luchrwegklachterl een toename van hartklachten en een verminderd prestatiwermogen door een minder goede werking van de longen.Net als bij zomersmog verschilt de uitwerking van wintersmog op de gezondheid van persoon tot persoon. Als bij een gezond penioon door wintersmog een verminderde werking van de longen optreedg is dit verlies binnen ongeveer vier weken weer hersteld. Er zijn echter aanwijzingen dat herhaalde blootstelling aan wintersmog kan leiden tot blijvende verminderde werking van de longen. Risicogroepen De volgende groepen lopen een verhoogd risico bij blootstelling aan wintersmog:

. r . .

personsn met aandoeningen aan de luchtwegen, zoals CARA-patiënten, p€rsonen met ernstige hart- en vaatziekten, oudere mensen met een zeet zylak'ke lichamelijke conditie,

mensen

die gedurende enkele uren buitenshuis

inspannend

bezig zir,

(bijvoorbeeld

graafu erkzaamheden of hardlopen).

Berichtgeviug wintersmog

Voor de risicogroepen bij wintersmog is het belangrijk dagelijks te weten hoe de smogsituatie is. Daarom verzorgl het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVtv{) actuele informatie over smog via Teletekst (pagina 7ll / 712). Als er sprake is van een smogsituatie, wordt


ieder uur de meest actuele informatie hierover weergegeven. Verder maakt het RIMví elke dag een smogbericht voor de dagbladen. Bij het meten van de hoeveelheid wintersmog kijkt men hoeveel

micàgram (ug) zwaveldioxide er Hieronder worden de

Smogniveau

zit in een kubieke meter (m3)

lucht

vijf smogniveaus weergegeven.

Concentratie

;;;.ffih"

nm

Effecten mogelijk bij:

Geen smog

Geringe smog r125-175

Matige

smog

Emstige smog 225-350

Zcer- emstig" smog

ryln3

'175-225 ug/m3

uglm3

350 ugÉa

,-

deel van personen met luchtwegklachten 'mensen met luchtwegklachten

menssn met luchtwegklachten, mensen met ernstige hart- en vaatziekten, ouderen met een zeer nxa[ke conditie, mensen die zich inspannen in de buitenlucht

matige wintersmog kunnen effecten optreden bij een klein gedeelte van de mensen met aandoeniigen aan de lu-chrwegen Bij ernstige wintersmog kunnen klachten ovsr de luchtwegen vaker voorkomen en in ernst toenemen. Dit is het geval bij mensen met

Bij

O f,.'.fi

ffii"{*F-5"tril,ï

ffiffiiï;k;:*'ri**n*u is het

mogelijk dat doen op de moeten beroep een vaker d" .iti"ogroepeÍl mersen.rit inspanning zrvare Wie langdurig ziekenhuis. huisarts of het verminderde een van last krijgen kan verricht in de buitenlucht, werking van de longen. En moet daarom rekening houden met een verminderd p.".tutiwo-ogen. Zeer ernstige wintersmog treedt gemiddeld een keer per vrjflaar op. Over het algemeen geldt dat naarmate de smogniveaus hoger luchtwegklachten en benauwdheid toe en

worden, de effecten ernStiger worden en meer mensen last van smog krijgen. Smogfase 1 en smogfase 2

Er wordt gesproken over smogfase I en smogfase 2 (ook wel alarrnfase I of alarrrfase 2 genoemd). houdt dat in?Als smogfasi 1 is afgekondigd, moeten bedrijven op grond van-hun vergunningen maatregelen nemen om de iitstoot r- ohud"lijke stoffen te beperken. ls er sprake is van zeer ernstige wintersmog kan smogfase 2 afgekondigd worden. De industrie moet dan verdergaande maatregelen nemen en er wordt ean gedragsadvies aan de bevolking gegeYen' '!Vat

Wat moet u doen?

U kuÍrt de negatieve effecten van wintersmog op uw gezondheid verminderbn door langdurige vtraÍe lichamelijke irspanningen buitenshuis te vermijden. Verder doet u er goed aan uit de buuÍ te blijven van straten met drukl,eÍkeer. In huis zijn àe concentraties schadelijke stoffen enkele tientallen procenten lager dan buiten- Echter: ook binnenshuis kunnen deze concentraties hoog oplopen, vooral tabak. Heeft u àrc au* veóilingsbronnen zijn zoals gasfomuizerq open haarden, geisers en bran!3nde Als (koude) smogPeriode! een tijdens Ook wórden. die bronnen in huis, dan moet er goed geventileerd u Íum een drukke skaat woont, ventileer dan liever niet aan de straatzijde.

Bron: KNAU 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


4 Cimes du Pays de Herve De 33km van Battice Zondag 12 november 2006

Onze zuiderburen noemen deze wedstrijd: " 4 Cimes du Pays de Herve ". Vrij vertaald de 4 toppen van het land van Herve. In de wedstrijd folder stond deze wedstrijd omschreven als:. De zwaarste wedstrijd van de Belgische kalender, een loop waar de "berggeest"troef is, Bravo voor je moed. Yergeet niet dot slecht 2 bn van de 33 krn vlak zijn, hou reserves tot het einde. En hiermee is echt niets teveel gezegd.

Dit jaar beloofde het een topjaar te worden want er hadden zich maar liefst 11 S.T.B.'ers ingeschreven voor deze wedstrijd. Maar toen kwam het verhaal van de 10 kleine negertjes en uiteindelrjk gng ik met 2 diehards - John Born en Henk van 't Land - richting Battice. Beiden hadden ze nog nooit Battice gelopen. Bij de inschrijvingen troffen we nog Jos Jansen en Peter Verberlq die zoals later bleek ieder een helft van de wedstrijd zouden lopen.

Als we in Battice aankomen zijn de weersomstaÍrdigheden erg guur: regen en harde wind. Gelukkig stopt het vlak voor de wedstrijd met regenen. De plaatselijke harmonie die ons de voorafgaande jaren naar de start begeleiden is nu vervangen door een t'ommelorkest err achter de trommelaars gaat een stoet van zo'n 800 atleten richting start. Henk wilde er echt voor gaan, had de weken ervoor zo'n 100 lm per week getraind, dus goed voorbereid. John wilde eerst een beetje de kat uit de boom kijken en kijken hoe hij uit kwam. Ik had me totaal niets voorganomen, eigenlijk moest in helemaal niet aan de start staan gezien mijn tekort aan conditie na een lange blessure ( oftoch vergane glorie ?). Ik besloot er een pittige duurloop van te maken (+ i2l«n/uur).

Na de start rollen John en ik omlaag de muur van Battice af. Henk waren we bij de start al kwijt geraakt. Gedurende de eerste kilometer lopen we in een lekker ontspannen tempo en verbazen ons dat we nog steeds lopers inhalen, waaronder halve afstandloper Peter Verberk. Ik voelde dat John wel harder kon maar wilde toch btj mij blijven. Ik had hem misschien toch van te voren wat te bang gemaakt. Na een kilometer of 4 passeerden we Cor van Haaren die zich verbaasde dat we achter hem liepen. Na een kilometer of 9 zei ik tegen John dat hij rustig kon gaan, hij hoefde tenslotte niet als bejaardentrulp te fungereÍ1, en hij liep langzaan maar gestaag van me weg. Ik kon tempo 12 nog steeds gemakkelijk volhouden, voordeel hiervan is dat je nu optimaal van de prachtige omgeving kon genieten. Henk was in geen velden of wegen te bekennen, bleek vanaf de start voor ons uit gelopen te hebben.

Ik ga richting halve marathon pun! maar niet voordat we nog een gemene beklimming voor de kiezen krijgen die ik al van veraf kan zien liggen. AI lopend bovenop het plateau zie je een fikse aftlaling al slingerend voor je opdoemen om dan te zien dat je als het ware in een kuil loopt, die vervolgens dan weer onmiddellijk steil omhoo g gmt.In de volgende afdaling kan ik even op adem komen maar direct hierna komt de derde "Cimes"' een venijnige slingerberg van zo'n 1,5 kilometer bij Val Dieu.


korte maar Deze beklimming is wel lang maar ik heb hier minder moeite mee als die betrekkelijke steile beklimmingen.

ffil

350

Na 24 kilometer beginnen mijn benen toch wat tekenen van

f;n"GM'i,A

300

vermoeidheid te tonen en het wordt steeds moeilijker het

250

tempo vast te houden. * Maar daar staat hij weer: onze

200

vaste supporter John Hendrix met zijn wouwtje, moedigt me lachend aan. Alleen weet ik niet of hij het echt meent of het toch een vonn van leedvermaak is. Laten we het

150

100

í0r(n

15 Xm

25Krn

AIKm

maar op het eerste houden.

mrj en stelde mij voor Even Ërder passeerde fris en wolijk de andere halve afstand loper Jos Jansen om Íum te pikken maar dat ging echt niet- Dank je de koekoek !! moest een paaÍ Tijdens de beklimming van de vierde "Cimes" had ik het vlak voor de top gehad, ik mazr ik kon daama toch meter wandelen, nog n"ooit gebeurd in Battice. - je wordt toch ouder pappie de laatste uitdaging de voor op me maakÍe Ik weer goed herstellen in de ikilometer durende ufA"f"g. toch.maar weer een besloot ik pijn en weer *rr*i611 Battice, tijdens deze beklimming doet ook alles John gewisseld te supporter wandelpauze in te lassen, dat helpt en na nog een paar woorden met onze finish onder luid de hebben kon ik toch nog wij gemakkelijk àe taatste paar honderd meter naar trommelgeroffel uitlopen. Missie volbracht in 2 uur 52 min. en 4 sec'

ze hebben prima Onze debutanten Henk en John waren zeer tevreden met hun tijden, en terecht jaar zeker weer volgend het ze dat gelopen en waren zo enthousiast over het parcours en de ambiance à" partij zijn en naar ik hoop ook met die andere 10 kleine negertjes.

"*

we Na het douchen gingen we richting zaal"Cercle st-Vincent". Hier krijgen ean gratis hapjé bestaande uit streekgerechten ( brood, boter, stroop en ,"..Initt"na" laasjes waaronder een stinkkaas die zijn niurm eer aan deed)' je dit En dit alles zonàer een eurocent inschrijfgeld te betalen, waar vind nog ?. En onder genot van enkele glazenvan het heerlijke abdijbier van Vai-Dieu werd samen met Jos, Peter, Henk, John, Cor en nog enkele andere tafelgenoten gezellig nagekaart

186

Henkvan't Land

224 3?6

John Born Theo Schmeits

plaats 25 plaats 95 plaats 64

Totaal aantal finishers : 777

Vet.I Vet.I Vet.II

02.39.4ï 02.43.51

a2.52.04

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Blik uit het venster Na zes jaar lang de rubriek "Tien yragen aan..." verzorgd te hebben, start ik na dp beraad met een nieuwe rubrielq getiteld : BLIK T,IIT IIET VENSTER.

ln deze rubriek wil ik

zaken of personen beschrijverq die steeds een Ik denk hieóij o.a. Íum: wedstrijden, gelezen boekea, rcizeq ontmoetingen met personeÍr, geschiedenis, zo gezegd een breed scala van penvmchten. Het lijla mij interessant onze geliefde loopsport vanuit allerlei invalshoeken te bezien. bepaalde link met lopen hebben.

Hoe komt een merx; op de titel : BLIK UTI RT'.T VENSTER ? Hiervoor moet ik terug naar april van dit jaar. In deze tijd waren we yoor sen kunstweekeinde in Pmijs. ln musee d'Orsay \ryas een unieke tentoonstelling over ds imFressionistische schilders Cezanne en Pissarro,

Deze giganten van het Impressionisme hebben ongeyeer twintig jaar eng samengewerkt en elkaar enonn berrvloed. over de wederzijdse beïnvloeding in persoon en werk ging deze overzichtstentoonstelling- Het musee d .Orsay bevindt zich op de linker Seine-oever en is aangelegd in een prachtig negentiende - eeuws stationsgebouw. Werkelijk geweldig. In dit museum kan men een indrukwekkende verscheidenheid van kunst uit het rÍankrijk van de negentiende eeuw Íulnschouwen. Al lopende door de tentoonstelling en genietend van al het moois, zag tk opeeffi door een raan in de verte aan de overkant van de Seine een grote groep lopers. Het bleek de .lag van de jaarlijkse marathon van Parijs te zijn. Op dat moment schoot het door mijn hoofd: Je hoeft maar een blik uit het venster te werpen en je wordt al geconfronteerd met lopen in een bepaalde vorm. Op dat moment dacht ik meteen, dit kan de titel wordeu van mijn nieuwe rubriek in ons clubblad. Vandaar.

Op zondag, 15 oktober j.1., wierp ik weer een blik uit het venster op lopers. Deze keer was dit het venster van brasserie "De gelefierde mens " in llassell Na een busreis van een klein uurtje waren een groot aantal STB-ers neergestreken in voomoemde horeca - IocatieHier wsrden \À/e met Vlaamse hartelijkheid en heerlijk koffie met Limburgse vlaai ontvangen. Dit zou het begin worden van een zeer geslaagde clubreis. Tussen leuke gesprekken door za7 tk buiten al heel veel activiteiten. De organiserende laant "Het Belang van Limburg"had een ware V.I.P - ruime gecreëerd compleet met witte hekken, zitjes, drankjes, borrelhapjes en gastvrije hostesses. Op een groot podium was meÍl voorbereidingen aan het treffen voor het middagconcert. Op banken 7ag men al lopers, familie, kinderen aan een drankje sn er lryaren ook al veel hongerige merrsen met een Vlaamse zak frieten, compleet met een kwak overheerlijke mayonaise.De zon gaf alles een goudkleurige herfsftint De weergoden waren de organisatie en de lopers zna gezsndZo naar buiten kijken{ dat ik wat njn er vandaag eigentijk veel soortea mensen op de been. Het zou te yer rrosrsn zc alle op te noernen, maar hier volgt een bloemlezing:

rlle

geletterde mens,.

Voor iemand als ih die vanaf dat hrj kan lezen zLch met boeken bezig houdt een naarn, die mij direct aansprak. In Nederland zeggen we "de belezen meÍIs", maar het Vl*2mse equivalent ligt veel mooier in het gehoor. De locatie had men aangekleed met boekemekken, schrijfrnachines en hoekjes, waar "ds geletterde mens"iets kon lezen, onder het genot van een drankje. Kom daar maÍn eens brj ons om. Een prachtige plek om je in de letteren te verliezen.


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak

b.Y.

Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmaterialen Tirnnelweg 6468

ll2

EK Kerkrade

Telefoon: A45-5314218 Telefax : 045-531.1744

Drievogelstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045- 54L4667

30 ioor kwolinir in dokbcdekkingen Bilnmineuze& kurstoĂ? doken

lndustrieterrein "spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8 6466 lZ Kerkrade


De lopende mens: Op zulk een dag zie je weer eens hoe veel mensen: kinderen en volwassenen met enthousiasme sn op hun eigen niveau actief zijn in de loopsport. Brj het zien van al deze mensen, kwam bij mij de gedachte op: Hoe lang lopen deze mensen al? Er zijn natuurlijk en aÍen lopers bij, voor wie vandaag de i5 km een "makkie"zijn. Er zijn natuurlijk lopers bij voor wie Hasselt na maanden Eainen hun eerste wedstrij d, zal zljn in hun leven. AIs leraar zijnde, vond ik het heel mooi, dat er zoveel kinderen enthousiast en een beetje gespannen rondliepen voor hun *Dwars door Hasselt". Dit alle maakt het deelaemersveld zeer divers en ook niet vanzelfsprekend. Iedereen loopt vanuit zijn of haar eigen achtergrond. Zeer de moeite waard om dit fenomeen te aanschouwen.

De toeschouwende mens: een wedstrijd zijn de toeschouwers ook heel belangrijk Zij genieten zelf van een loopspektakel en daarnaast zijn ze een grote stimulans voor de atleten. Dit heb rk znlf weer zondag flvaren. Er wareÍr duizenden mensen op de been in het centrum en ook in de dorpen, waar je doorkwam. Plaatselijke muziekgezelschappen speelden hun muziek voor oͧ, individuele drummers en doedelzakspelers stonden langs het parcours om ons er doorheen te slepen. Het 10 l«n - punt werd zelfs omgeroepen en voorzien van de nodige popmuziek.Bij een stuk langs de autobaan stonden zelfs grote borden met het opschrift:"claxonneer voor onze lopers." Iets dat men in groten getale dan ook deed. Zoiets zou in Nederland onmogelijk zijn geweest. Ik ervoer dit echter als zeer apart. Dit alles geeft aan, dat een wedstrijd wordt verÍurngenÍurnd door Ce wisselwerking tussen atleten en toeschouwers. Dit vond ik bij Dwars door Hasselt in optima forma.

Bij

De meelevende mens: Peter Jansen en ik liepen een groot deel van de wedstrijd in de butnt van een grote groep lopers. Zij renden en zongen wijwel de gehele route.Wat een beleving. Daarnaast hadden z.e eën pruik op en droegen een t-shirt met opschrift: Sint Franciscus-college Heusden-Zolder, wij lopen voor Marc.Wij weten niet wie Marc was, maar het feit, dat zoveel jonge mensen al enthousiast lopend iets wilden betekenen voor een ander, sprak orx erg Íun. Ook dit hoort bij de loopsport. De dienende mens:

Dat het zo gezellig was in onze staminee kwam door de uitstekend en bediening. We werden al meteen van heerlijke koffie en vlaai En na de loop zorgden "onze"meisjes, dat we snel voorzien werden pils en kelken Westmalle. Hiernaast serveerden ze ons ook bekwrzm een diner van vis of vlees met lekkere Ylaamse frieten.En tot de bus kwam

innemende voorzien.

van pintjes heerlijk werd nog

menig glas beneden in de kroeg gevuld.Een compliment De organiserende mens:

Weer wist onze clubreis commissie een parel aan hun ketting te rijgen. Het was \ileer eer prachtige trip: snelle reis, goed verblij{ prachtige loop, veel gezelligheid, zelfs voor zonnig weer werd gezorgd. Om dit zo rond te krijgen is veel inzet en creativiteit nodig. Het moet hen veel voldoening gegeven hebben, dat eenieder met veel plezier heeft gelopen en genoten heeft van de gezellige uurtjes. Ga zo door.

Na de blik uit het venster in Hasselt ben ik zelf benieuwd wat ik de volgende keer uit mijn venster zie. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Sauna en Sport Gezond

Sportbeoefening is tegenwoordig bijna vanzelfsprekend. Nederland kent 7 mi§oen sporters al of niet in clubverband- Dat Jporten gàond is hoef je niemand meer te vertellen, maar slechts een gering aantal sporters maakt ii"tr oog"rort over de verzorging van het lichaam, het spierstelsel, de huid en van de iichamelijke conditie L fr"t algerneen. Dit is te nen aan het grote aantal sportblessures' in jaarlijks alleen Nederland in D§7 bijna 1,5 miljoen geregistreerde medisch behandelde blessures, wat maar groter wordt.

Bij topsporters in vele landen heeft de sauna inmiddels

een vaste plaats in

iret trainingsprogramma gekregen. Het betrekken van de sauna in het trainingsprogramma heeft talrijke pry"ÀirÀ" en fyslischÀorzaken. Uiteraard kan de sauna geen training Yervangen, maar wel een betére voorwaarde scheppen om te presteren tijdens training en wedstrijd. Daarom is het geen toeval dat sportartsen wetensèhappelijkonderzoekhebben uitgevoerd naar de precieze uitwerking van de sauna op sportprestaties, Ze ontdekten positieve zaken,zoals de ontspanning van de spieren, het afroeren van afvalstoffen en ook de functietraining in de verandering van de bloedsomioop en het zo economisch mogelijk fi.urctioneren van het hart. Ook worden sporters meer gehard, want esÍr oveÍvermoeide of verkouden sportbeoefenaar kan geen topprestaties leveren.

Ontspannend gevoel Voor het lichaam is de sauna een snelle, hevige warmtebelastng, (8-1'2 minuten bij 80-90 'C) die de lichaamstemperatuur aanzienlijk overtreft en waarbij de sporter een aanval doet op de homeothermie (het behouden van een constante lichaamstemperatuur) van het lichaam.

Om een normale lichaamstemperatuur van37C te behouden wordt het lichaam geactiveerd d.m.vzweten en een maximale doorbloeding van de huid. Wetenschappers hebben aangetoond dat tijdens de warmteblootstelling de doorbloeding in de organen en spieren afrram, terwijl die in neusslijmvlies en huid sterk toe nam. Tijdens de noodzakelijke afl<oeling krijgen we een verbeterde doorbloeding van de spieren, wat leidt tot een verhoogde toevoer van voedingsstoffen en een versnelde afroer van afualstoffen. De activiteit van het parasympathisch zenuwstelsel en spierstelsel vermindert bij de warmteblootstelling in belangrijke mate, dit uit zich in een ontspannend gevoel en een verlaagde spiertonus (spierspanning).

Door een verhoging van de ademfrequentie wordt het adem-minuutvolume vsrgroot wat leidt tot een betere luchtverv-ersfug van de longen- De warrnte in de sauna maakt de gewrichten soepeler. Dit is gebaseerd op het feit dat warrnte àe eigenschappen verandert van de bindweefsels van de pezen en de gewrichtskapsels daar deze weefsels meer uitrekken lryanneer zij warm zijn, met als gevolg een verhoogde rekbaarheid en elasticiteit. Warmte bevordErt ook een betsre doorblolding van de gerichtskapsels en vermindert de viscositeit (stroperigheid) van de gewrichtsvl*i"tot*u-Ooor soèpeler bewegingen mogelijk zijn. Het blijkt dat de sauna een aantal lichte sportblessures zoals kneuzingen, spierscheurtjes en bloeduitstortingen gunstig bernvloedt door verkort genezingsproces. Het is niet aan te bevelen om vlak voor een pijnverzachtsnde werking *

"ér,aan de sauna te brengen. We hebben al gezien dat de sauna e€n iàining of wedstrijd een bezoek juist ""n ontspanneride werting heeft op zsÍlu\il- en spierstelsel, terwijl we voor een optimale sportprestatie verkwikkingàin. een een Lepaalde spanning willen hebben. Maar na afloop zal een saunóad

Bron: Meyboom, Castricum 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Kapellerbosloop 2006

of De STB-vrouwen nemen de rol van de mannen over!!!

Was het niet jaren achtereen zo, dat op regionale wedstrijden de mannen en mannen masters veel in de melk te brokkelen hadden? Dat er maar weinig erepodia bestegen werdea zonder een atleten (

of meerdere atleten) in blauw shirt of trainingspak. STB heeft jarenlang meegedaen voor de prijzen. Alleen al de status van 'onoverwinnelijke' bij Vaals-Venlo zegt genoeg. Dat heb je 'in jede Menge' kwaliteit in huis. Donders, Hamers, Bodelier, Krisq Rilsen, Kokkelkorn en ga zo ÍnaaÍ door. En eigenlijk is dat nog steeds zo (al gaan dejaren tellen?!?). De wouwen deden natuurlijk zeer verdienstelijk mee. Ook hier gebruik ik Vaals-Venlo als maatstaf. STB is de anige vereniging die al jarenlang een damesteam op de been brengt.

De23'editie is echter ook een mijlpaal. Want nu door de supersterke bezetting de heren genoegen moesten nemen met het spelen van de welbekende tweede viool, acteerden de wouwen op het niveau, waarop depijzenverdeeld worden. Nu kun je stellen dat er wat snelle wouwen verstek lieten gaan. Dat doet me denken aan de uitspraak die winnaar bij de mannen vorig deed. Concurrenten in Nederland verweten hern, dat hij alleen in Limburg liep. Zonder 'echte' tegenstand. Zijn reactie: "zij kunnen toch net als ik hier starten. Dan zien we wel wie de beste is. Waarom moet steeds naar hun wedstrijden reizen?" Iets dergelijks kun je ook zeg5en van de Kapellerbosloop. Het gaat om de deelnemers. De thuisblijvers zijn niet interessant. En dus: onze vrouwen liepen sterlg want ze wonnen!!

Voorop natuurlijk Petra van Tongeren. Eigenlijk was dat al vaker zo, maar op de Kapellerbosloop sleepte zij de vorige jaren niet de hoofdprijs in de wachl Dit jaar wel en wij gunnen het haar.van harte. Petr4 proficiat! Zij kreeg bij de prijsuitreiking gezelschap van Sabine Krieg. Sabine is niet gewend om na elke wedstrijd het prijzengeld op te strijken. Zlj loopt de laatste maanden echter erg regelmatig en fraint in ieder geval op de baan heel hard. Dit resultaat is derhalve meer dan verdiend- En wat wil je nog meer. Op het (denkbeeldige) erepodium naast Petra van Tongeren en de nummer 3, de enige echte Wilma Rusman. Gefeliciteerd. Sabine was eveneens de snelste wouw in de masterscategorie Vrouwen 35. Ook hier konden we een STB-wouw een prijs overhandigen. Monique Borghans werd tweede in deze categorie. Met dank aan echtgenoot Egon (die het niet laten kon om in de slotfase te laten zien wie de snelste was). Ook de immer relaxte en zeeÍ ontspannen Femke van Heugten mocht een prijs ophalen. Haar esrste? Ik denk het wel. Als je derde vrouw in de categorie senioren bent is dat dik verdiend. Er waren natuurlijk ook nog STB-wouwen die niet in de prijzen vielen, maar wel degelijk een goede prestatie neerzetten. Josette Gijselaars en Gerte Offeringa: jullie hebben een prima wedstrijd gelopen. Tot slot. In de uitslagen ontdekte ik nog een voor ons onbekende STB-wouw: Jos Duteweerd- Toch heb ik die al eens eerder gehoord......maar waar? Vrouwloze toegift: De organisaÍie van deze 23" Kapellerbosloop was vlekkeloos. Zelfs de eigenwijze speaker kon de tijdwaarneming en uitslagenverwerking niet verstoren.

Primawerlg mannen! Wim van derlinden 0-0-&.0-&0-0-0-0-G.0


Uitslagen KapellerboslooP 2006

KORTE CROSS 5475 meter:' 8

Bas Nicaise

15

Fred Geilenkirchen

17 25

47

Sakia Rademakers Hein Bodelier Jo Heinrichs Jos Dureweerd Hein Severens

51

Josette Gijselaers

63

Gerte Offeringa

27

4l

00.22.,s

S.T.B. S.T.B.

plaats

00.23.58 00.24.54 00.2s.56

2 V.

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.26.03

00.27.52 00.29.07 00.30.10 00.34.47

HOOFDLOOP 7200 meter:

l0 t2 l4

Jos

21

24 27 33 40

4l 43

M 51 60 62 63 68 79 80 88

97 102 105 106 108 109 115

117 119

Vet.I Vet.I Vet.I

00.26.59 00.27.06 00.27.10 00.28.06 00.28.35 00.29.03

Krist

Plaats 4

Ger Bodelier Rob Riksen

plaats 5 Plaats 6

Marcel v/d Pol Peter Deceuninck

Plaats 12 plaats 12

Ad Diederen Jo Born John Bom Marcel Coerver Jan Schwanen Herm Gerards Petra van Tongeren

plaats 15 plaats 2 plaats23

VeLII

0030.30

Vet.I

00.30.57

Plaats 16

Sen.

00.31.01

plaats 3

VetII

00.31.04

Plaats24 plaats I

Vet.I

00.31.11

V.VetI

John Haan

plaats 33 Plaats 34

Vet.I Vet.I Vet.II

00.32.09 00.33.15 00.33.32 00.33.33 00.33.59 00.34.55 00.34.95 00.35.52 00.36.53 00.37.18 00.37.27 00.37.57 00.38.23 00.38.46 00.40.16 00.41.15 00.41.33

Jos Bex

Ger Schaffrausen Frank Joosten Ed Doveren

Sabine Krieg Hein Bodelier Egon Borghans

Ronald Smeets Frans Quaedvlieg Femke van Ileugten

Monique Borghans Harrie Kusters Bert Vanthoor Ben Paulssen

Winand Mobertz

plaats 7

Sen.

Vet.I Vet.I

plaats24

Sen.

plaats 40

Vet.I V.Sen Vet.II Vet.I

Plaats

I

Plaats 14 Plaats 46 plaats 33

plaats 18 plaats 3 plaats 2 plaats 19 plaats 53 Plaats 54 plaats 56

0-0-G.0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Sen.

Vet.II Y.Sen.

V.Yet Vet-II Vet.I Vet.I Vet.I

I


Spo rtmedische Aspecten

Meniscusletsels. lVat is een meniscus? Hiervoor even een stukje anatomie.

De knie bestaat uit drie botten. Allereerst het bovenbeen (os femur) en het scheenbeen (os tibia) en ook nog de knieschijf (patella). De patella doet in dit verhaal niet mee. Het bovenbeen en scheenbeor mogen niet van elkaar afschieten maar moeten gestrekt ais brj gebogen knie nefies tegen elkaar blijven zitten. Hiervoor àjn aan de

buitenzijden van de

lnie

beide

in de knie kruisbaaden die zorgen voor de stabiliteit. Aan de binnen- en buitenàjde van de knie, fussen de

gewrichtsbandsn (ligamenten) en

ajwaartse en vaor/achter-waartse raakvlakken vaÍr de botten, zitten kraakbeen schij{es. Dat zijn de twee menisci.

Zijn de beide menisci even kwetsbaar? Neen. De menisci zitten verbonden met het ornliggende weefsel en zwerven niet geheel los door de omgeving. De binnenmeniscus (mediale meniscus) at iets steviger vast en kan daardoor eerder in de knel komen en beschadigd raken. Dit maakt echter voor het verdere verloop sn behandeling niet uit. Wat is de functie van de menisci? Brj het lopen en springen komen eÍ grote krachten en schokksn wij. De menisci zorgen voor schokdemping in de knie, zodat de schokken minder sterk richtin g rug en hoofd 'doorgalmen'. BovsÍrdien zorgen ," dat de botten van onder- en bovenbeen goed en soepel op elkaar aansluiten.

"*oo,

Wat kan er fout gaan? Door het ouder worden neemt de elasticiteit van de menisci af en worden ze brozer. Er kan bijvoorbeeld ook geleidelijk een scheurtje ontstaan door zware belasting (overbelastingsblessure) van de lnie br.y kracht- of sprongtraining. Door het verdraaien van de knie (voetbalknie) kan ook plotseling een scheur ontstaan of kunnen er delen afbreken.

'lVat

merk je dan? De mogelijke verschijnselen zljn: De knie niet meer kunnen bewegen. Hij zit dan op'slot' en kan niet meer gestrekt worden. Dit is erg plnfrjk. De lnie voelt instabiel aan sr mer kan door de knie zal<ken. Pijn bij drukken op de gewrichtspeet. Lokale zwelling aan de buitenzijde van de gewrichtspleet. Dit heet een miniscus-cyste. Vochtontwikkeling in de knie tijdens of na het sporten. Buigen wordt hierdoor beperkt en pijnlijk. Het lichaam vorrnt een soort korset als bescherming. Tenslotte kunnen de bovenbeenspieren in l«acht achteruit gaÍm en dunner wordsn.

Wat moet je doen als je klachten hebt? Allfleerst altijd koelen met coldpack of ijs en de knie ontzien. Bij een acuut letsel of regelrnatige klachten zal men langs de huisartg SMA of ziekeniuis moeten.

Wat kan men daar dan doen? ln het ziekenhuis kan men door röntgenonderzoelg MR-scan (magnetische resonantie) of een arthroscopie (kijkoperatie) in de knie kijken en de schade beoordelsn. Hoe verloopt een arthroscopie.

Allereerst geeft men een totale of lokale verdoving. Dan wordt er, via een kleine snee, met een buis in de knie gekeken. De buis (arthroscoop) bevat lichtgeleidende vezels en lenzen. Het geheel is via een crmsÍa aangesloten op een beeldscherm zodat een helder beeld kan worden verkregen.

Helder beeld? Er zit toch vocht en bloed in de knie? Inderdaad zit er vocht en kan er, aftrankelijk van het letsel, ook bloed in de knie zitten. Daarom kan men, indien nodig, via een tweede sneetje de knie met helder vocht vullen en spoelen. Zelfs kan men, door een stuwband om het bovenbeen, even de hele knie bloedwij houden.


3! iaar veilrg op Gespecialiseerd in houtrot en kitqrerkzaamheden

,/-\.

Hd

F'-n'.*"

§t'-

l'§'

t\rtsouwsERvtcE

f

wtJNEN

L.P.A.J.

Tburingcarbedrijf , Ir.Wintgensstraat 3, 6466 NE Kerkrade Postbus 27110,6369 ZJ Simpelveld Tel.045-544 44 44,fax045-544 17 18 www.ta:rislangen.nl

Wijnen

Hoofdstraat 328 63728T Landgraaf T.04s-531 25 65 F. 045-533 21 84 M.06-27 09 10 70

bouwservice. l.wijnen@home.nl

www. bouwservicewij nen.nl

Bij de pakken neerzitten kom nou

Yl Srr,,voo

Man oh mon !

B

PietersDornr rnannet'rr'node He e rle n

Geleensïraat3+36 en Promenade 33 ) Maastricht ( Gro

te

Stra S

at 1*20

Manensh eide 42 6343 CR Klimmen

Tel. A$-4592242

06-5 127 7 959

Fax 043-4592901 Vorm geving van uw

)

bouwplannen

itta rd

Molenbeekstra at 12

ouwkundig ontwerp & Adviesbureau

)


Oké, men heeft gekeken en weet wat er aan de hand is. Wat dan? Soms kan men direct kleine gereedschapjes inbrangan om de boel te hechten of rafels weg te slijpen en op te ruimen. Soms zal men later nogmaals via esn arthroscopie moeten opeÍersn of door een 'echte' operatie waarbij het gewricht moet wordsn geopend.

Moet ik voor een arthroscopie in het ziekenhuis worden opgenomen? Dat hangt van de omstandighedsÍr af. Een arthroscopie kan zowel poliklinisch als in dagbehandeling of met korte opname worden uitgevoerd.

fk hoor wel

eens dat de meniscus geheel is verwijderd. Dat kan, als de schade groot is, noodzakelijk zijn. Men probeert dat echter te voorkomen omdat we de schokdemping van de meniscus niet goed kumen missen.

Is een arthroscopie gevaarlijk? Elke operatie geeft een risico op complicaties zoals infecties. Ook irritatie van het gewrichtslijmvlies komt voor. Hierdoor kan de knie wekenlang dik btijven. Omdat er in de huid wordt gesneden kunnen er ook huidzenuwen beschadigt raken waardoor ongevoelige stukjes huid kunnen ontstaan. Over het algemeen vallen de risico's wel mee en verdwijnen de klachten na verloop van tijd.

Kan je daarna meteen weer gaan sporten? Vaak mag de knie een korte tijd niet belast worden en zullen krukken nodig zijn. Na de arthroscopie zal de arts aanvullende instructies geven en vaak ook verwijzen een ff siotherapeut voor oefeningen. Aan wat voor oefeningen moet ik dan denken? Meestal zijn spierversterkende oefeningen nodig voor de bovenbeenspieren zowei aan de voorzijde als de achterzijde. Elke oefening waarbij je de beenspieren aanspant is eigenlijk geschikt. Wel zal men ervoor moeten zorgen dat de knie zelf niet wordt bewogen (niet buigen of strekken). Bijvoorbeeld: Gewoon zitten op een stoel en het, met zandza§e verzri/aarde, gestrekte been heffen is effectief. Zeker als men dit enkele keren per dag i, series van drie met 15 herhalingen uitvoert. Na korte tijd kunaen ook andersoortige trainingen zoals aquajoggen en fietsen in het programma worden opgenomen. Goede begeleiding is noodzakelijk. 'lVanneer

mag ik weer hardlopen?

Algemeen kan worden gesteld dat rennen weer mag als de knie niet meer dik is en de spierkracht weer op het oude niveau. Als de knie weer dik wordt ben je te vroeg van start gegazn en moet je weer even geduld hebben. Ook hierin zal de arts of fysiotherapeut adviseren.

Kan ik ook iets doen om meniscusletsels te voorkomen? Ja, naast de gewone preventie zaken zoals warming up, cooling dowru goede trainingsopbouw en goede techniek kunnen spierversterkende oefeningen vax de voorzijde van het bovenbeen nutng àjn. Dit doet men door op éen been te gaan staaÍr en langzaam door de knie te zakken en weer te strekken. Na 15 keer is dan het andere been aan de beurt. Ook de schokdemping van de schoenen en ondergrond en het lichaamsgewicht (toch maar afi,allen?) hebben grote invloed op de menisci. Hoe kleiaer de schokken hoe minder schokdemping ze moeten leveren. Een vlakke ondergrond verkleint het risico van verdraaieil vafl de knie. Preventie moet maar uitsluiten kan men het niets.

Sporten blijft een riskante bezigheid. Niet sporten is veel slechter. Bovendien moet je bedenken dat niet iedere verdraaiing van de knie meteen een meniscusprobleem oplevert. in bijna 909'o van de gevallen is er sprake van een "versfuiking" Yan de kaie. De klachten die daar bij horen verdwijnen van zelf binnen enkele weken tot maanden. Bron:Arie Meijboom Sportrnassagepraktijk Meijboom, Q656"isrrm

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


{' ..,?fi

L'

,p.""rïi'Í:

",-,

,+

I)e perfecte voorber€iding op deFortis Marathon Rotterdam en

andere vooriaarsmarathons

In aanloop naar de Fortis Marathon Rotterdam worden er in Heerlen/BruÍrssum vanaf december 2006 voor Stichting Parelloop Brunssum weer hainingslopen georganiseerd. Voor deelnemers die goed voorbereid aan de start van de 27e ediae van de FoÍis Marathon Rotterdam willen verschijnen njn deze Trainingslopen een perfecte test voor 15 april2007l Het programma van de trainingslopen bestaat uit een serie van vier lopen over de afstanden 20 km,25 km,30 km en 35 km. De lopers kunnen zich aansluiten bij een groep die steeds wordt aangevoerd door een goed herkenbare tempo-maker. Uitgangspunt hierbij zijn de 5-kilometertijden, die beginnen bli 22.30 minuten (4'30",4<rn) en vervolgens op lopan tot 32.3 0 minuten (6' 3 0"/km). Per tempogroep zijn er steeds twee tempomakers, allen ervaren lange afstandlopers die tevens als waagbaak en aanspreekpunt voor de lopers fi.mgeren Uitgangspunt hierbij zijn de 5-kilometertijderU die beginnen blj 22-30 minuten (4'30"/km) en vervo lgens oplopen tot 32.3 0 minuten (6' 3 0"/lffI). Per tempogroep zijner steeds twee tempomakers, allen ervaren lange afstandlopers die tevens als vraagbaak en aanspreekpunt voor de lopers fungeren. Een ieder kan zich aansluiten bij die tempogoep die de gewenste persoonlijke marathonstreeftijd het dichtst benadert- Bij elke trainingsloop is onderweg water en sportdrank en bij de finish thee en banaan beschikbaar, precies zoals bij de Fortis Marathon Rotterdam. Desgewanst worden de deelnemers geïnformeerd over diverse aspecten van hardlooptraining en wordt

informatie verstrekt over blessurepreventie, kleding en schoeisel. Data trainingslopen 2006120$7 : zondag 10 december 2O06 - 20 km zondag 14januari 2007 - 25 km zondag Ll februari 2007 -30 km zondag l8 maart 2007 - 35 km / 30 km Locatie:

Atletiekbaan AVON, Passartweg Heerlen

Aanvang: 10.00 uur Kosten:€ 6,00 (per trainingsloop) / €,20,00 (vier trainingslopen)

Meer informatie: Antoinette St(kker (St. Parelloop) 06-18172138 secretariaat@parelloop.nl www-trainin gs lopen.nl

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


S.T"B.- Jeugdpagina

Pupillenkamp

Bokrijk

SUPER

In het weekendzl/Zz oktober was het weer tijd voor het uitstapje van de pupillen, naar het Belgische

Bokrijk. Op vrijdagavond namen de ouders op de parkeerplaats bij McDonalds afscheid van hun kroost en na een beetje pnzzelsll had ieder kind een ple§e in een auto gevonden en werd afgereisd naar Bokrijk. Na aankomst werden de "huisregels" uitgelegd, kreeg iedereen een hapje en een drankje om van de reis bij te komen, en werdea de slaapplaatsen gezellig ingericht. De groep werd in teams verdeeld en er werden T-shirts beschilderd zodat de teams herkenbaar waren. Daama was het tijd voor de "Bonte Avond"; een gezellig san,enzijn waaóij iedereen zijn talent naar vorerr mocht brengen. Een mengeling van dans, muziek en ander entertainment maar wél heel gezellig. Rond een uur of half drie sliep iedereen, en dat was best wel woeg. Zatvdag stond in het teken van actie, en die was er volop. Er was een zeskamp, een wandeling naar de speeltuin in Bokrij( een speurtocht in het donkere bos en een lekker warm kampvuur. De zondag tenslotte, bestond uit een beetje sporten, een uitgebreide brunctr, opruimen, inpakken, terug naar huis, nog even een hapje bij McDonald, en daama ?? Ik denk dat bij velen de uurtjes slaaptekort op deze zondagmiddag merkbaar begonnen te worden, en dat het in de meeste gezinnen lekker rustig was.

Het kamp was dit jaar supergezellig, en dit was behalve aan de goede organisatie en de perfecte vetzorging, vooral aan de pupillen zelf te danken.

Ronald Frins neemt afscheid Tijdens het pupillenkaÍnp in Bokrijh heeft Ronald Frins afscheid genoman van "rijn" pupillen. Als je in Eindhoven woont en werkt en je moet dan naar Landgraaf o6 tr2iningen te geven, is de afstand toch nét een beetje te ver.Ronald heeft dit lange tijd gedaan, maar uiteindelijk toch de beslissing moeten nemen om te stoppen. Ronald, zelf ooit als klein manneke bij STB begonnen, heet Frins, hebt. Net als vader, moeder, broer en zus heeft Ronald ervaring met STTI, en dus ook met het trainen van de jeugd en uitstapjes naar Bokrijk. Tijdens de brunch op zondagrnorgen, werd Ronald een kleinigheid aangeboderq als dank voor zijn inzet in de afgelopen jaren- Tijdens de hierop volgende receptie (met heel veel kusjes voor Ronald..) heeg iedereen van Ronald een foto met handtekening van Rutger Smith, en iets lekkers te snoepen.

Ronald, namens STB, namens de Jeugdcommissie, ma&r vooral namens de jeugd zelf, bedankt voor je inzet in de afgelopen jaren

9:,:::g:rsgjgJg!3*-*

Op zondag 5 november was het weer tijd voor de jaarlijkse Enci-loop in Maastricht inmiddels de 60e editie. Natuurlijk wareÍr wij van STB, zoals altijd, hierbij aanwezig. Met 15 pupillen en junioren verschenen we Íum de start van deze wedstrijd, en onder de deelnemers naast de vele bekende namen en gezichten, dit jaar ook weer een pÍur nieuwe.


Zo zagenwe Maartje, die 's morgens nog haar vader aanmoedigde toen deze zich in het geweld van de "grotd'lopers stortte. Maartje hoefde gelukkig ruetzó ver als haarvader, maar nj liep wél haar allereerste wedstrijd helemaal uit, wat wij al een knappe prestatie vinden. Behalve voor Maartje was het ook voor Tessa de eerste wedstrijd. Misschien kwam het door de aanmoedigingen van haar ouders en haar broertje, maar zij liep een hele mooie wedstrijd, en kwam over de finish alsof ze nauwelijks moe 1ryas. En was er nog Jeroen. Jeroen heeft ouders die ook regelrnatig aan dit soort evenementen mee doen, en misschien zit het dan toch in de genen. Hij liep een uitstekende wedsfijd, waarbij hij goed met de erYaren lopers mee kon. Drie weken met atletiek beàgnjnis waarschijnlijk niet de ideale ondergrond voor dit soort wedskijden, maar als je zo b"g.t, komt het wel goedEn dan waren er natuurlijk ook nog een paar medailles te verdelan, an ook hier liet STB zien dat ze niet voor niets naar Maastricht waren gekomen. Bij de "kleintjes" waren Kyra en Imme goed voor GO{ID en ZILVER; iets dat we al eerder van deze dames hebben geàen. Daarna was het de beurt aan de meisjes pupillen-A, waarbij Daphne de ZILVEREN plak in de wacht sleepte. Bij de jongens pupillen-A was het David, die het vooóeeld van Daphne volgde, ofschoon bij de prijsuitreiking hier niets van was te merken. Kan gebeuren; een foutje van de administratie. Ofschoon hij niet op het podium kwam, kreeg David toch zijn ZJf .VEREN medaille, en een extra-tje om de fout goed te maken.

jongens-D zagen we behalve Jeroen, ook Paul Bex een nette race lopen. Ook in deze categorie zÀgenweMurtrjq wiens vader dacht dat hij 3e was, terwijl zijn moeder hem toch een andere plaats toebedeelde; helaas, moeder kreeg gelijk en Martijn kwam dus niet op het podium. Wie wél op het podium kwam, was de 2rrs van Martijn, Sanne. Zijliep als enige C-meisje van STB mee, en wist beslag te leggen op een BRONZEN plak. En toe was het tijà voor de "grote manÍleÍI", de C-jongens. Behalve Bas, die een mooie regelmatige race liep, rÀgenwe ook Dajo Sanders sterk lopen, en het ZILVER pakken. WTE?2?22 Dajo is lid vaÍl STB, en doet het grootste gedeelte van het jaar wielrennen. ln de winter vindt hij het leuk om crossjes te lopen, en daarom is hij lid van STB; eigenlijk een sooÍt "part-time lid". En voor de mensen die wiilà weten hoe Dajo er uit ziet: Op een van de laatste foto's staat hij naast Pim op het podium. J4 want Pim \ilas er oo§ en na het vele hoogspringen van de laatste tijd is hij dit jaar ook weer helemaal terug bij het loopwerk. Voor hem was er vandaag een GOUDEN plak, na een hele sterke wedstrijd.

Bij

de

Allemaal proficiat met jullie prestatie (medaille of niet)

Een natte zondagmiddag Op zondag 19 december werd in Kerkrade de Herfstloop gehouden. Deze wedstrijd deed zijn naam ,"k". aan, want het was koud, het regende en er stond een kille wind. Toch njnet menseÍl die dit ""r niet deer! en die verschijnen op zo'n dag aan de start van dit Kerkraadse eYenementNatuurlijk waren er Íurn de start weer de nodige STBlers, die zich hadden ingeschreven rroor de 5 of de l0 km. En tussen deze "grote" STB'eTS zou ook ;à Pim van Spanje staan, die z,chhadvoorgenomen om Íum de 5 km deel te nemen. Samen met een wiendje zou hij de uitdaging Íumgaan, en voor de eerste keer in zijn leven een 5 km gaan lopen. In de weken vooraf hadden ze samen getraind, en ze hadden ook het vervoer voor deze dag geregeld.Als ouder ben

{


ilde uys b.v fificrnalfito, eofifu&

tlcetueflr

ffi

Itd^*i#rÉr

Somig

ff#r

7oc'qrGÈd

\ëh,lqg 32

l-ar§d

O.o.Overseos Stuko Sinisler Hooligon Dr.Morlens

'lií.:ffitl9ɧggrz,:W

Oranje Nassaustraat 43 64fl Ln Heerlen Tel.: 045-5712656

_r,,1--t

a- ztryffiirzrtaD

_L

Autobedrijf Zdrojewski

Harry van der Laar

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaa| testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert 10" 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel. 046-4426A88

Heerlenseweg 200

6371 HX Landgraaf Tel.

M5-5720042

Verkoop auto's Autoverfiuur & Leasin§ Reparatie & Onderfioud APK keuringen Carwash

Setbervice station Uitgebreideshop


je dan toch wel benieuwd, en je staat op zo'n dag lekker woeg op, trekt je regenkledingerl.laatzell-aary lijnt de hond aan, en begeeft je door dit weselijke lveer nÍurr Kerkrade. Als dan het startschot heeft geklonken, en alle lopers zijn voorbij, en je hebt je eigen zoon niet gezien, vraag je je af wat er fout kan zijn gegaan. De vader van het wiendje had een ander tijdschema in gedachten, en is dus te laat vertrokkerq om nog aan de 5 km deel te nemen. En wat doen Pim en Sven dan?? Die schrijvan zich voor de 10 km irq an lopan deze vervolgens helemaal uiq alsof ze dit wel vaker hebben gedaan. Als wij thuis met de yerwarming aan van een kop wanne koffie ztttente genieterq komt Pim binnen, en heeft zijn starÍrummer en een bij de finish ontvangen muts nodig, om ons te overtuigen van'àin daadwerkelij ke deelname. Voor diverse STB'ers die langs de kant stonden, was het waarschijnlijk ook een verrassing om Pim tussen de lopers te ontdekken, maar bij de volgende doorkomst stonden zij gereed om hem met luide aanmoedigingan te steunen bij het volbrengen van deze pittige opgave. En de uitslag? Pim 32e totaal (8e bij de mannen senioren) in een tijd van 40:35 Sven 41e totaal (10e bij de mannen senioren) in een tijd van 4l:36

§x9#*:-gr]:i9

'Woensdagavond,2g

november wÍls er voor de pupillen geen trainenGeen trainen?? trainer àek? zaal op slot?? nee hoor, er was op deze avond visite uit Spanje, en dan moet de training wijken, want deze visite was

speciaal voordepupillenvanSTBnaarLandgraafgekomen. Sin met zijn Pieten Rond r,N hatf 7 werd er azn de deur geklopf sn even later kwam Sint half /À, binnen. De jeugd zocht een plekje rondom de stoel waar Sint op í1ï \\ pl.rrc",Tl en na een welkomsliedje voor Sinterklaas, sprak Sint de '! Vd.r. j1"eat1. .,N. Ja, eerst natuurlijk datze allemaal weer zo lief waren geweest en zo mooi hadden gezon1eÍ\maar dat veranderde toen een van de Pieten , ,)D í Jurr''{ ,

-l\'§

r

1--,-

'íÍ#\1,-

het srote boek erbii haalde waar alles i ^-):fi\,1ït':1",ï:5,ïiïiï:* È ii ïffi.ï Hi#:ï:lïjïïi:Hï

t--' \ i)---'Ë] -

niet kón weten, en dat hoort hij natuurlijk allemaal van de 'Je-hoort-

Ïry,ï,,ï1.Ïi;Ilil;:}f*i*HJ;l*"juarremaarvande're-hoort-

. il#.{@À

W.,ffi ífu*+x*Xmqr+t***,,*mïÍ#Ïïli:*',*"ï

aÍloop van het bezoek hoorde ik de Sint complimentjes aan zijn Pieten gever! en dat was volgens mij helemaal terecht. Die hebben hun Pieten-diploma dubbel en dwars verdiend!

Narst een persoonlijk woordje voor iedereen, en natuurlijk ook een kadootje voor iedereen, vertrok de Sint met zijn gevolg toen hij de STB-bla.ldden uit Àjn grotn boek helemaal had doorgelezen. Niemand hoefde in de zak (al scheelde het bij sommigen maar weinig) en Sint was heel teweden over zijnbezoek, net als de kinderen. Ook de aanwezige ouders vonden het leuk dat Sint even langskwÍrÍn; Yoor hun geen kadootjes, maar wel een gezellig uurtje.

Wij hopen dat Sint

en

zijn Pieten nog een paar fijne dagen in Nederland hebben, en dat we hem

volgend jaar opnieuw mogen begroeten

bI

STB.


Kapellerbosloop 2006 Op zondag 3 december was het lveer zo veq de Kapellerbosloop stond wesr op het programm4 alweer

voor de 23ekeer. Voor STB is dit natuurlijk een van de mooiste wedstrijden van het jaar, en als we naar het aantal deelnemers kijken, àjn de STB-ers niet de enigen die dat vindenDe organisatie was ook dit jaar weer in handen van Theo Schmeits, die samen met een heleboel wijwilligers dit gebeuren tot in de puntjes regelde. Natuurlijk was de jeugd van STB weer massaal azrweàg om deze thuiswedstrijd een beetje exba kletn te geven. Niet alleen door het bos blauw te kleuren met hun STB-trainingspakken, maar ook door mooie prestaties neer te zetten. Maar liefst 35 jeugdledan verschensn aan de start (niet slecht voor een vereniging met 50 jeugdleden). Zeker voor de kleintjes die nog niet zo heel lang lid zijn van STB is eor wedstrijd toch net iets anders dan een training, en de spanning was dan ook van diverse gezichtjes af te lezen. Voor sommigen was het de eerste wedstrij{ en dan is meedoen al een hele prestatie. En dan de prestaties; natuurlijk niet alle 35, maar wel een paar opvallende (de overige uitslagen zijn natuurlijk via avstb/uitslagen terug te vinded. Bij de jongens C-pupillen was het Kaj Stevelmans die niet alleen zijn eerste echte wedstrijd, maar ook nog eens een hele sterke wedstrijd liep. Zijn eerste plaats was dan ook helemaal verdiend. Ook Tom Mikes, pas lid van STB, deed het uitstekend, erl mocht het brons mee naar huis nemenBij de B-pupillen was het bekende duo Kyra en Tmme weer goed voor goud en zilver; deze keer kregen nj zelfs versterking van Maartje, die het brons mee naar huis mocht nemen. Bij de meisjes A-pupillen was het Daphne Simons die het brons in de wacht sleepte. Bij de jongens Djunioren ragen we Martijn Daemen flitsend van start gaan en op een mooie 3e plaats binnenkomeq terwijl bij de C-junioreÍl het zrlver naar Dajo Sanders ging, en Pim van Sparrje de 3e plaats bezeffe. Voor de rest enkele mooie prestaties die nét niet goed genoeg waren voor een ereplaats.

Terwijl de laatste loper de finish passeerde, voelden we de eerste regendruppels vallol maar vóór het écht begon te regener, was alles weer opgeruimd. Complimenten voor de organisatie, en natuurlijk voor de catering, die dit jaar weer in handen van de Jeugdcommissie was. Een bijzonder woord van dank voor de ouders die hun kunsten op het gebied van taart cake e.d. bakken voor dejeugd demonstreerden en eÍvoor zorgden dat de tafels in het inschrijfbureau vol stonden met allemaal "lekkere hapjes". Daamaast natuurlijk ook een woord van dank voor de ouders die deze zaken, zowel in de hal als ook bij het parcours aan de man brachten. Jos van Spanje

Van al deze wedstrijden en evenementen zijn foto's gemaakt- Het is de moeite waard deze te bekijken. Het fotoalbum kan men vinden op de S.T.B site: rvww.avstb.nl bij "Jeugd"

0-0-0-0-G.G.0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verhalen over loPers

Kleding

De kleding die de mensen kiezen om tijdens het hardlopen te dragen, is net zo uiteenlopend en bizar als de redenen dat ze tiberhaupt willen rennen.

Het is niets bijzonders om tijdens een marathon gepasseerd door een pantomime-pwd' of

een

geblinddoekte kok die achteruit rennend een maaltijd van 3 gangen bereid. Éardlopers voor het goede doel en andere extroverte gekken die hun tegennatuulijke fantasieën in het openbaar willen uitleven, hebben carte blanche als het e6lqlsding gaat.

Helaas, de orthodoxe of serieuze hardlopers moetsÍr zich beperken tot de wat conventionelere kleding.. Zij moeten eruit zien als het prototype van de serieuze hardloper totdat de dag aanbreekt waarop hun sponsor wil dat ze zich.verkleden alschocolade reep of conservenblik om hun niet geringe verdiensten op te strijken. fitil *sinnatbelen"leidt zogauw tot "uit de muur knabbelen". Vooralsnog kan iemaÍrd die voor het eersi gaat rennen, het beste kleding uitkiezsn die gewoon lekker zit. Hardlopers voor een goed doel moeten narr een winkel voor feestartikelen gaan en diegene die nog nooit in looppas één voet voor de andere gezet hebben, halen hun creditcard te voorschijn en zorgen dat ze startklaar àjn om hun geld te laten rollen.

Bron: B&M

0-0-0-0-0-04-0-0-0-0


O L

q

STB Clubblad 2006 nr 5  
Advertisement