Page 1

Í.

í^ \-_i

'..,...".''''

F

.I


Jaargang 2L

't

esTaBletje

- oktober 2006 -

nummer 4

is het clubblad Yoor de leden van a-v- Sport en Trimclub

Brunssummerheide

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactimdres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

{6} tö"

koprj:

Theo Schmeits, Gravenweg56,@7lYz Eygelshoven 045-5352003 I 0651296017 t-schmeits@home-nl - Wiel'Frins@planet'nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins

14 december 2006

íffit

Sport en Trimclub Brunssummerheide

Voorzitter: Secretaris: penningmeester:

Albert Yerbunt Tel.: 045-5314854

Teeken 045-5712812

20

Kerkraderweg

\Y"

6372T2 Landgraaf

E-mail: albertverbunt@wanadoo-nl

51

Vic§

Ovidiusstraat

Tel.:

E-mail: stbsecretariaa(@wanadoo-nl

AnnickPloumen Tel.:06-10897824 Janssen :043-4591995

Eygelshovenerweg

6417 VS Heerlen

13

6374Y\B Landgraaf

E-mail: annickploumen@home'nl 6343 CV Klimmen schepenbank 22 E-mail: ios.annyjanssen@)ianadoo.ni

Zaken: ("t"*"*.dtt*)

Jos

Leden:

Frank Eisenga Tel.: 0644996122

Koempel

Bert

Daemen Tel.: 045-5353177

Aan de

Eisenga Tel.: 0644996122

Koempel

Pelt Tel.:045-5325803

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf

Agemene

Tel.

Ledenadministratie: Frank

Jeugdsport Website

STB

Dickvan

69

6372 ND Landgraaf frank-eisenga@home'nl E-mail:

Put44 69

6372 ND Landgraaf E-mail: stbledenadministratie@home.nl

E-mail: dickvanpelt@wanadoo.nl

httP://www-avstb-nl

Postadres:

Ovidiusstraat 51

Banhelatie:

Rabobank Landgraaf rek-nr- 172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B.

Eygelshovenerweg

Advertereru

6373W Landgraaf

6471 VS Heerlen

13

via redactieadres. adverteerders ontvangeÍr het clubblad gratis

6374Y..8 Landgraaf


Trainingen winterseizoen 2006 12007

DAG TIJD -M"*d"s irio Ma*d.g M"*d"g

ib.io 19.ii

öi"iààé-

aí.50

Woensdag

18.30

Duurloop 1.15 uur

woènioag

18-30

WoènsOag

rí.:o

Èupiii"n-i;* luniàièn i ;,,Í

OonOerOag

18.30

Baa"tr"'i"inÀ

Vddag

18.30

Garage Mengelers

iaterid;ag

to..oo

Cóopèóaan

Zaterdag

11-00

Gópàbr'"

4àtsrdag

ro.oo

É*àét Landgraaf

Zondag

8.30

óó"p".b"",

Inlichtingen over

trainingen: Wim van der Linden

Jeugd: Dick van Pelt

b"*Èop i

uur

,*

fupiiten 1 i*ióiè" t.Jo uur

fi;idp i;*

o""rtoop

i.rju*

Tel.045-5217013 Tel. 045-5325803

John Hendrix Theo Schmeits

E-mail: wlinden@brunssum.net E-mail : dickvanpe lt@,wanadoo.nl

Contributie en lidmaatschap S.T.B. De contributie over hetjaar 2006 bedraagt:

Recreant:

Wedstrijdlicentie: Jeugd:

Begunstiger:

lidmaatschap zander wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaar: Licentiebedrag a € 1820 wordt afgedragen aan de KNAU,

e 42.-

per jaar

€,60,20

:

Eenmalig aan tr3IAU

:

Via automatische incasso per maand: U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per

Verder is een eenmalig bedrag à € 5.40 voor administratiekosten aan de

€22,50

jaar:

4,75

€ 30.-

III{AU verschuldigd.

opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadminisEatie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtreming van de door de I3{ÀU verplichte opzegt€rmijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het loporde kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigg blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd

Alle

0-0-0-0-0-0-G.0-0-0-0


Yan de voor:zitter

Met grote verslagenheid bereikte ons het bericht van

het

overlijden van ons gewaardeerd lid Hub Erkens. Hub was niet alleen bekend binnen onze eigen vereniging maar ook gezien de vele reacties die

bij

onze zusterverenigngen,

wij ontvingen.

Hub we zullen je missen tijdens onze trainingen en wij zullen je zeker niet vergeten. Wij wensen zijn wouw, kindersn en familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Maar zo als iedereen wee! moeten we verder met de op dit moment wat minder belangrijke lijkende zaken van onze vereniging. De clubreis is in ieder geval wat betreft de inschrijvingen reeds een succes, de commissie clubreizen heeft er in ieder geval alles arngedaan om er een prachtige dag van te maken.

blijft maar presteren, de D --meisjes werdeÍr in de landelijke finale 9 september '06 in Zoetsrmeer negende in een deelnernerweldvan9T . Voor S.T.B. een topprestatie, dames nogmaals proÍiciat wrj zijn trots op jullie Op 23 september bezocht ik de laatste jeugd baanwedstrijden van het seizoen bij Achilles Top ln Kerl«:ade. Maar liefs 28 jeugdleden verdedigde de kleuren van onze vereniging. Wij behaalde maar liefs 22 medailles,een geweldige prestatie, wat opviel was de enorme saamhorigheid tussen zowel de jeugd, de ouders en de jeugdcommissieWie de jeugd heeft, heeft de toekomst ,dus het zit wel goed met S-T.B-

De jeugd

Zoals jullie reeds weten heeft het bestuur besloten de opening van de foqan te verplaatsen naar voorjaar 2007, st moet nog het een en ander gebeuren op de baan, en het beshmr wil de opening laten plaatsvinden als de baan helemaal klaar isDe datum van de opaning wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt-

Nu nog iets over de baantraining. De stemming heeft plaatsgevonden, en het was zeer verrassend hoeveel leden een stem en een mening hadden wat over de winter baantraining. Rekening houdeÍld met de sternming en de bijbehorende motivatie, heeft het bestur:r besloten de wintertraining bij Avon af te werken

Tot slot, de Gemeente Landgraaf heeft S.T.B. gevraagd de organisatie op zich te nemen van een nieuwe hardloopwedstrijd rond Snowworld ,Mondo Verde en de renbaan in het kader van het 25

jrtg

bestaan van Landgraaf.

Het bestuur heeft hier ja tegengezegd mits door de inspanningen de kas voldoende gespektwordt. De Megaloop Landgraaf zal plaats vinden op 3 juni 2007,verder informatie volgl

Albert Verbunt....

0-0-0-0-0-0-&.0-0-&.0


Brunssur?? merweg 54

6373 EX Landgraaf Tel.: O45-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieerwerk. inbinden: thermrsch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren,

K.vK. no: 140 s6 006 3ff,ï"ïï#Í,ri3;1%11;9,%:Jài;i3:33:ii33ï

banr<:

rN G 67 15 10746


IIub Erkens

Hst bericht sloeg in als een bom, niemand had dit verwacht, Hub is niet meer. In de nacht van donderdag op wijdag 22 september is Hub in zijn slaap overleden'

2l

Donderdagavond was hij nog op de baantraining , alsof er niets aan de hand was. Dan wijdag het b€richl Hoe kon dil Hub, zelden ziek, dood ? Nietnand kon het bevatten. Hub was wiendelijlq nrstig, bij de trainingen viel hij nauwelijks op. Hij was een echt cultuurmens, hield van film, schilderijea muzieh natuur en niet te vergeten zijn sport atletiek. Hij wilde veel zien in de wereld" was in Zuid Afrik4 Nepal. Hub hield van de bergen gmg met njn gean naar Italië, Zwitserland. Hij maakte talloze huttentochten" genoot van de rust en de stilte daar hoog bovsn in de bergen.

Hij

heeft buiten de rtgionale wedstrijden tientallen marathons

gelopen tot in Zuid-Afrika toe. Zijn volgende was weer eind oktobsr gepland, de marathon van Dresden. Hij bleef dan meestal een paar dagen langer zodat hij de betreffende steden met zijn Jose ook kon bezichtigen. ruj zdin Dresden niet meer aan de start staan. Hub we zullen je missen, op de zondagmorgen training waar je * steevast te laat kwam, wij hielden ff re[sning mee: Effe op d'r Hub wachten, clan gaen we." Op de andere tainingen, de ritjes naar de wedsEijden, jouw verstrooidhei{ vergat zelfs naar de marathon van Rottsrdam je loopschoenen mee te nemen.

De etappewedstrijd Vaals-VeDlo, je was er van het b€gin af bij. De STB-Abrahams groep wordt kleiner eerst Hub Brouwers, nu

j'j-

Op woensdag 27 sepember hebbsn wij afscheid van je genomen, wij kunnen het nog ste€ds niet beseffen dat je er niet meer bent. José,Yvette en Marije, wij wensenjullie heel veel sterkt€ toe.

Namens zijn STB-wienden, Theo Schmeits

0-0-0-G0-0-0-0-0-0-0


diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverse

De 10 kilometer van Dfirwiss

30 83 218

- 5 augustus

2006

plaats 4

Rob Riksen Herman Gerards

plaats 14

Hein Bodelier

plaats 10

M40 M45 M55

l5"Jogging *Die Runde vom See"- 21.1 kilometer

39 217

Guido Meys lnge van Leeuwen

M35

01.29.31

plaatsT

v45

01.48.16

- 28.5 kilometer - 26 ausustus 2006

j plaats I plaats I plaats

Jean Herpers Ger Bodelier Lara Klaassen Herman Gerards

plaats 18

John Born

plaats2T

Hein Bodelier

plaats 10

8" Zomeravondlooo

Maarland

- 1l augustus 2006

plaats 18

Monte Sophia Bersloop Niederuieher

4 5 26 77 111 309

00.37.r2 00.40.38 00.45.54

M35 M40

01.49.33

Y35

02.02.0s

M45 M45 M55

02.15.31

- 5 en 10 kilometer - 2 september

0t.sI.03 02.22.04 02.47.24

2006

5 KILOMETER:

13 25 33 35 38

Hein Bodelier Marguerite Bingen Lois Dijkstra Gertie Uiterwijk Gerte Offeringa

10 KILOMETER:

2 3 5 6 7 8 9 l0 11 12 13 14 17 21 23

Nico Hamers Ger Bodelier Peter Deceuninck

Marcel Meens Herman Gerards

Marcel Coerver JanSchwanen PetravanTongeren

plaats plaats plaats plaats

8

M50

00.2ĂŻ.22

4

v30

7

VSen

9

v35 v35

00.24.27 00.26.07 00.26.24 00.27.12

plaats l1

plaats I plaats 2 plaats 4 plaats 5 plaats 6

plaats 2

plaats plaats

I I

Frank Eisenga

plaats 7

Pierre Muijrers

plaats 2 plaats plaats 3 plaats 2

Ronald Smeets

Hein Bodelier Annick Ploumen

Wim Ru§es Ben Paulssen

j

plaats 9 plaats 10

M40 M40 M40 M40 M40

M30 M50 v40 M40 M50 M30 M50 r/30

M40 M40

00.i3.02 00.35.00 00.38.28 00.38.36 00.39.22 00.39.29 a0.40.04 00.40.45 00.41.08 00.42.52 00.44.37 00.45.26 00.47.07 00.48.34 00.50.46


gUVGZ Merselland Marathon Meerssen

-

1025 en 422 km

-

10 seot.2006

10 KILOMETER:

1 4

Jos

Krist

25 KILOMETER: Lara Klaossen Jean Herpers Ad Diederen Marcel van de Pol

19 20 2l 32 33 49 Llz 127 135 l7l 211

00.3i.30

STB STB

Nico Hamers

plaats

I

M30

M40 M40 M40 v40 M40 M45 M50 M50 M40

plaatslT plaats 18

PetravanTongeren Sjack Hoop John Born Hub Erkens

plaats

Frans Roumen

plaaa

Roland Oostwegel

plaats 75

MARATHON: 11 Peter Deceuninck 46 Hein Bodeleier

plaats 8 plaats 11

01.41.39 01.41.57

YSen.

plaats 12 plaats 4

John Borjans

00.36.01

I

plaats 49 plaats 47 plaats 8 15

0r.42.35 01.46.11

01.45.24 01.51.34

02.02.t2 02.03.52 02.04.36 02.10.52

02.t9.r9

03.09.35 03.56.57

M40

M50

Ned.Kampioenschap 100 kilometer \ilinschoten - 16 september 2006

l6 23e

plaats 3

Hein Bodelier

Gro8er Stadtsartenlauf \ilurselen

3 28 43

Jos

Krist

Herm Gerards Pierre Muijrers

plaats

I

plaats

11

-

10.4 kilometer

plaats 3

Feuerwehrlauf Leverkusen

I 130 314 2599 3873 4177

10 km plaots

Ger Bodelier Roger Steens Gerte Offeringa

Berlin Marathon

-

-

I

plaats 15 plaats 1l

- 24 september

Ruud Stratmann Pierre Muijrers Herman GeraĂ?ds

16 sept. 2006 00.37.27 00.42.46 00.45.45

-

M55

plaats 3

Hein Bodelier

-

M40 M45 M55

Nederlands kampioenschap 100 kilometer Winschoten

16

10.54.12

M55

16 sept.2006 10.54.12

16 september 2006 M40 M35

00.35.30 00.49.08

v35

01.01.01

M40 M55 M45

03.21,.33

2006

plaats 641 plaaĂ?s 87 plaats 651

03.29.33

03.31.13 Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Clubreis *I)wars door Hasselt * 15 oktober 2006

6nrËuEurt'!!r!!

rel

Dwd'iÈaooï,')

l+aÉsclt

Na Antwerpen (halve en hele marathon) in 2001, Tilburg (Tilburg Ten Miles) lr;.2002, Interlaken (de Jungfraumarathon) in 2003, Hoegaarden (Holle Wegen Jogging) in 2004, Velp ( de Posbankloop) in 2005, gaan we nu naar Hasselt voor de wedstrijd Dwars door Hasselt, en uiteraard voor de gezelligheid waar ik overtuigd van ben dat dit ook deze reis weer zal lukken gezien de ervaringen met de afgelopen 5 clubreizen. Hier het programma voor zondag 15 oktober:

Programma Clubreis Hasselt

bij Rabobank

Vertrek:

10.00 uur vanaf Winkelcentrum"Op de krmF"

Aankomst Hasselt:

+ 11.30 uur brj

Brasserie "De Geletterde Mens" Kolonel Dusartplein 48 3500 Hasselt Tel: +3211352852 vla voor koffre/thee met

Aanvang wedstrijden:

Programma:

StarUaankomst:

13u30: 14u15: 15u00: 15u30:

5 km Dwars door Hasselt - Jogging

3 krn Dwars door Hasselt - Run I km Scapa-Sports Jeugdloop (tot 12j) 15

lm Dwars

door Hasselt

Kol. Dusartplein Hasselt Kleedkamers: Dames : Stedelijke Brandweer Hasselt - Willekensmolenstraat Heren : Rijksnormaalschool, Vildersstraat Hasselt Elke deelnemer ontvanet: - Exclusieve "DDH T-shirt" - Gratis AA Drink bij aankomst - Gratis animatie onderweg en bij aankomst - Gratis zwembeurt - Gratis tombolabiljet - Gratis massage vooÍ en na het lopen - Gratis brochure 'Joggen - handleiding voor beginnende of ervaren joggel, u aangeboden door Provincie Limburg

Aanvang "Diner":

+ 18.30 uur in de bovenzaal van brasserie "De Geletterde Mens" waama we een paar uu*jes gezellig kunnen nakaaÍten.

Vertrek:

*

22.00 uur De clubreis commissie

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Monschau - Marathon 13 augustus 2006

De Jungfrau Marathon in Zwitserland stond dit jaaÍ weer op het programma, dus is deze Monschau marathon een mooie testcase om te zien hoe je eryoor staal 14 STB'ers liepen de hlele marathon, maar er waren ook enkele die 30 kilometer een mooie trainingsafstand vonden. Zo ook Ben Paulssen en Wim Rutjern, nog niet zo gek lang lid van STB, maar toch besloten om als eerste marathon de loodzware Jungfraumarathon te lopen. Hieronder volgt hun verslag:

Ben Paulss€Il: Het begint al goed je gaat de Monschau Marathon doen als training voor de JungÈau Marathon. Ok ffterug naar het begin, november 2005 aangemeld als lid van STB ik loop inmiddels zo'n 20 iaar hard tenminSe dat dacht ik totdat ik op de eerste training bij STB verscheen, want tot mijn verbazing loopt iedereen harder. Maarja daarom ga ik nu dus regelmatig trainen dan komt de snelheid wel vanzelf mooi niet bii hardlopen konl niets vanzclf daÍ is me nu duideliik

PfÍïIIfrïïrÍfiïffr

!!!!!!

!!

!!

!

Na enkele weken trainen bU STB besluit ik in het diepe te springen an in te schrijven voor de 'Jungfrau Marathon' Wim (Rutjens, gaat ook en we liepen en lopen toch al veel sarnen) dus dan nemen we de 'Jungfrau'ook ff samen hahaha, en dit is toch pas in septernber dan kunnen we daar rustig naar toe werken! De trainingen van STB ben ik nu toch wel frequent aan het volgen en ik krijg van veel ervaren lopers goede tips en het gaat ook al wat beter, ik kan nu al anderhalf uur lopen! De winter duurt dit jaar wel erg lang maar een loper kan niet stil blijven staan bij het wesr want dan kom je niet voonritIn een keer is daar de zon

en temperaturen van 35

graden of nog meer en Wim en ik zijn nu met het marathon schema van lMiel

Frins 'oan de geng'

een

heel goed schema en zeker

bij je

deze temperaturen als

dan duurlopen van twee

of drie uur moet

doen,

fantastisch (Wiel bedankt)!

13 augustus de Monschau Marathon:

Tuutuuut Wim staat om 0545 uur voor de detn, wel woeg míur ik heb toch geen oog dicht gedaan.

Om 0730 is de start ik moet zeggen er hangt een goede sfeer en het weer is ook prima, ik bevind me in het goepje Annick, Ronald, Freddie en Roger en de eerste kilometers gaan prima voordat ik het we€t flap ik eruit dat dit


Gespecialiseerd in houtrot en kitwerkzaamheden

...\ ,**d'-

Ed

r\frsouwsERvtcE

f wuNEN

L.P.A.J.

Touringcarbedrijf

.

Wijnen

Hoofdstraat 328 63128T Landgraaf T. 04s-53 | 25 6s F. 045-533 21 84 M.06-27 09 10 70

Ir.Wintgensstraat 3, 6466 NE Kerkrade Postbus 21110,6369 ZJ Simpelveld Tel. 045-5 44 44 44, fax 045-544 17 18

bouwservice. l.wij nen@home.nl

www.tadslangen.nl

www.bouwservicewij nen.nl

Bij de pakken neerzitten

?

kom nou

Man oh mgn

YErr,,voo ?

B

Pieters Dornr rnanne Rrnode Heerlen

Geleenstraat3+36 en Promenade 33 ) Maastricht ( Grote Straat 1 *20 S

)

itta rd

Molenbeekstra at

L2

ouwkundig ontwerp & Adviesb u rea u ManensheĂ­de 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-5 1277959 Fax 043-4592901 Vorm geving van uw

bouwplannen


eot beetje een 'hietjes marathon" is en ja hoor dit heb ik ge\ileten want enkele minuten later begint het pas echt en ik moet dus aftraken, nu heb ik wel het geluk dat Roger bï mij blijft en me gedurende

de rest van de loop met allsrhaÍlde goede tips en anekdotes opbeurt om de 30 kilometer tot Kalteherberg uit te lopen, Roger thanls again! eerste marathon (nou ja 30 kilometer dan) was een heel leuke ervaring en de Monschau Marathon is een geweldige mooie loop en ook prima verzorgd, ik hoop *Monschau" in de toekomst

Mijn

eens uit te lopen. Zo na op naar die'Jungfrau'!!!

Wim Rutjens Als de Monschau marathon plaas vindt ben ik al 10 weken bezig aan mijn training voor de Jungfrau marathon. De doorgewinterde STB'er, die de Jungfrau al meerder keren heeft gelopen, heeft mij geadviseerd om aan deze marathon deel te nemen. De afspraak was om niet de gehele marathon te lopen maar 30 km, en het liefst binnen 3 uur (voor

mrj).

Aan advies, hoe je deze marathon moest lopen, w€rs geen gebrek. Dus goed voorbereid en met veel verftouwen ben ik op zondag 13 augustus héél woeg mijn bed uitgekropen. Het tijdstip van verEek

bij verzamelpunt Mengelers was namelijk 6 uur. De start van de marathon is 7.30 uur. Aan de start was ik erg nerveus. Het eerste

gedeelte heb ik samen met Annick gelopen . Het begin grng vnj goed. Maar de eerste berg die veel zwaarder bleek dan mï verteld was, viel erg tegen. Bij 17 km kwam ik de beruchte man met de hamer al tegen en kreeg ik het heel z'lva&r.

Op dat moment liep ik alleen want Annick grng mij toch iets te snel. Bij de drinkpost

op 2l km stond zij op mij te wachteÍl en vanaf dat moment zijn we weer samen Eaan lopen.

Tijdens het rcnnen ag lk dat ik mijn doelstelling van 30 km in 3 uur ging halen. Dit is mij uiteindelijk ook geluld mijn tijd voor deze 30 km is 2.57 uur. Het weertijdens de marathon is ideaal. Ook heb ik kunnen genieten van de mooie omgeving

en van de

goede verzorging onder weg.

deze marathon is dat deze erg zrvaar is en een goede training is voor het "§6Himmen" van de Jungfrau marathon. Maar dat zal ik pas over enkele weken kunnen beamen.

Mijn ervaring voor

Ter afsluiting hebben wij nog gezsllig sam€r van e€n drankje, lekkere frites en een heerlijke curryworst genoten.


Uitslagen Monschau Marathon

112

John Haan Jo Bom

1.34

Piere Muijrers

t49

Herman Gerards

191

Wiel Frins Arno Hanssen

92

192 251 280 317

356 437

Frank Joosten Jan Schwanen Frank Eisenga

Hein Bodelier Albert Verbunt

plaats plaats plaats plaats

19

M40

03.25.3r

9

M50 M50 M40 M40 M30 M35 M50 M45 M55 M55

03.29.23

8

34

plaats22 plaats 12 plaats 48 plaats 40 plaats 69 plaats 35 plaats 38

03.33.18 03.35.01 03.40.24 03.40.24 03.47.48 03.50.02 a3.52.39 03.54.39 04.01.19 Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0

Coopertest S.T.B. 17 augustus 2006 Cooperbaan

Weersomstandigheden: droog, weinig wind,luchtvochtigheid aan de hoge kant, goed beloopbare baan. Sommige STB'ers hebben 2 testen achter elkaar afgelegd ter Yoor bereiding van de Jungfraumarathon.

In alfabetische volgorde: Ad Diederen Arno Hanssen Ben Paulssen Dion Rutten Eric van Theemsche Ed Doveren Frans Quaedvlieg

Femke Gertie Uiterwijk Gerte Offeringa John Borjans Josette Gijselaers

Marcel Quaedvlieg Marcel Mee�§

Lois Dijksua Pierre Muijrers Ronald Smeets Roger Steens Sabine Krieg

Tonnie Geilenkirchen Wiel Frins

Wim Rutjens Winand Moberu

3060 meter 3000 meter 2460 meter 2671 meter 2860 meter 2860 meter 2549 meter 2616 meter 2347 meter 2400 meter 3060 meter

2877 meter 3500 meter 2343 meter

2510 meter

2448 meter 3121 meter 3000 meter 2327 meter 2860 meter 2700 meter 2736 metq 2650 meter 2353 meter 3000 meter 2677 metq 2432 meter

3302 meter 2877 meter 2731 metsr

3079 meter 2618 meter

Wim van der Linden 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Lopen in herfst en winter

Inleiding Lopen als het gla{ kou{ nat ofdonker is, geeft een verhoogd risico op een blessure of ongeval. Je kunt dit risico zelf zo klein mogelijk houden door onderstaande adviezen op te volgen, maar helaas zijn niet alle blessures of ongevallen te voorkomen. Het vèrdient aanbeveling om samen met anderen te trainen, dan kun je elkaar helpen als dat nodig is. Is dat erg moeilijlq geef dan aan het'thuisfronf of bij je vereniging door waar je gaat lopen. Zij kunnen je dan eventueel zoeken als je te lang wegblijft.

Gladheid Als de ondergrond na! besneeuwd of beworsn is, wordt het glad. De kans op een ghjparttj neemt toe, waardoor ook de kans op bÉssures toeneemt. Bij een valpartij kom je er vaak met een blauwe plek of schaafirond vanaf, maar het wordt vervelender als je je echt blesseert. De meest voorkomende blessures zijn een enkelverzwikking en een peesirritatie.

Enkelverzwikking Als je door een misstap of door een val de banden van je enkelgewricht overrekt en eventueel scheurt, wordt dat een je enkàlverzwikking genàemd. Dit betekent altijd minimaal een irritatie van deze banden en het enkelgewricht. Als de enkelbanden overrekÍ of afscheurt is dat ecn ernstig letsel. Soms treedt er bij een enkelverzwikking een botbreuk op, wat een zeer emstig letsel is. Éiet is altijd verstandi[ om na een enkelverzwikking direct te stoppen met lopen. Leg als de enkel pijnlijk is het been hoog en leg zo snel mogelijk een compressiebandage aan met behulp van een elastisch zwachtel. Koel de enkel zo snel mogelijk. Als je bijvóorÉeeld in heibos door je enkel bent gegÍÉn en geen ijs bij de hand hebt, hou dan de enkel dan in koud *uto. Àtr;" wel de beschikking hebt over een flexibele coldpack of een zak met ftapotgeslagen) ijs(klontjes), zwachtel deze danmee op de pijnlijke plek. Laat zo snel mogelijk een deskundige beoordelen hoe emstig het letsel is. Onder een deskundige wordt verstaan een (huis-, club' of sport)arts of fysiotherapeutNa een lichte enkelverzwikking kun je meestal wel weer na enkele dagen tot enkele weken de looptraining we€r hervatten. Is de blessure emstiger, dan duurt het zalhet vele weken tot maanden voordat de enkel weer volledig belastbaar is bij lopen. Natuurlijk is het in de tussentijd vaak wel mogelijk om op een andere manier te trainen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan fietsen en aquajoggen, maar ook aan krachtraining-

Spier- en peesirritaties Bij gladheid kunnen spier- en peesirritaties ontstaan omdat je op een gladde ondergrond meer moeite moet doen om niót weg te glijden. Eén van dé meest beruchte spier- en peesirritaties, is die van de spieren aan de binnenzijde van gltjden en het bovénbein (adductoren) in de lies. Naarmate je harder loop! heb je een groter risico om weg te plaatse van de ter met name dan te ontstraal\ pijn dreigen en moeten deze spieren meer corrigeren. Oveóelasting het kan is ontstaan, blessure een echte eenmaal er peesaanhechting aan de onderrand van het schaambeen. Als klein zo kans zelf blessures op deze de weken of zelfs maanden duren voordat je daar wesr vanaf bent. Je kunt mogelijk maken. Besteed ruim aandacht aan een warming-up en cooling-down met daarin aandacht voor aan rekóeféningen, met name voor de spieren aan de binnenzdde van het bovenbeen. Pas het tempo aan de gladheid of vervang de looptraining een keer door een andere vorm (van totale lichaams) training als de w@rsomstandigheden echt te slecht zijn. Duisternis Als je in het donker traint moet je een Íumtal voorzorgsmaatregelen nemen- 7-otgvoor reflècterend materiaal aan je kleding/schoeisel of voor een lampje dat je om je ar:n kunt doen. Loop zoveel mogelijk over goed verlichte voet- of fietspaden. Indien dat niet mogelijk is, loop dan altijd tegen het verkeer in- Dat betekent dat je op de weg a'n de linkertaant moet lopen. le ziethet verkeer dan aaokomen en je kunt tijdig reageren om je al een paar een botsing te voorkomel. Loop altijd een route die je goed kent en die afrtapjes zitten. en keer bij aaÉtictrt gelopen hebt. Je weet dan waar de kuilen, opstapjes

+*


0nderkoeling Ook bij Nederlandse weersomstandigheden kunnen er wel degelijk onderkoelingsverschijnselen bij lopers optreden. Het hoeft hiervoor helemaal niet zo koud te zljnl Zo kunnen onderkoelingsverschijnselen al optreden bij temperaturen van 15o Celsius en lager. Het risico wordt narnelijk niet alleen bepaald door de temperatuur, maar door de combinatie met windsnelheid en regen. Regen vergroot de kans op het ontstaan van onderkoelingsverschijnselen, doordat dit het isolerend veÍmogen van veel soorten kleding negatief beÍnvlo€dt. Gelukkig wordeÍr de materialen waarvan sportkleding gemaalÍ wordt steeds beter (isolerand). In de dagelijkse praktijk schuilt het gevaar met name in een plotselinge wssrsomslag, wÍur de sporters qua kleding onvoldoende op vooröereid zijn.Bij dreigende onderkoelingproblemen zal het lichaam enerzijds proberan de bloedtoevoer, en dus het warmteverlies, nÍur de huid te beperken. Anderzijds zalhet lichaam proberen de warmteproductie op te voeren, waardoor er kippenvel en spierrillingen ontstaan. Lukt het het lichaam niet om de lichaamstemperatuur op peil te houden, datzal het looptempo snel dalen. Hierdoor zzl de warmteproductie afrremen, waardoor de onderkoeling nog sneller zal optreden. Achtereenvolgens kunnen de volgende verschijnselen van onderkoeling optreden: spierkramp, verwardhei{ gedragsveranderingen (onverschilligheid ofjuist agressiviteit). Het rillen zal uiteindelijk plaatsmaken voor spierstijfheid. \) ï Het is van groot belang om bovengenoemde verschijnselen van onderkoeling bij jezelf of bd een trainingsgenoot te herkennen. Mocht dat het geval zijrq zoek dan snel een beschutte en warrne omgeving op, drink iets warms, neem zo mogelijk een wzrme douche of beter nog een warm bad en trek (daama) droge warme kleding aan. AIs de onderkoeling niet te emstig is, helpt dat vaak voldoende. In ernstiger gevallen zal er snel deskundige hulp gezocht moeten worden. Tnkere als iemand verminderd aanspreekbaar of bewusteloos zijn, zalhlj of zij met spoed opgenomen moeten worden in het ziekenhuis, want in deze gevallen dreigt levensgevaar.

Functionele kleding Loopkleding wordt belangrijker naarrnate de temperatuur lager is. In de herfst en winter moet de kleding goed bescherrnen tegen wind, regen en kou. Deze kleding mag niet doornat worden, omdat er dan afkoelingsverschijnselen kunnen opreden. Aan welke voorwaarden moet een goede kleding voldoen? De thermosonderkleding moet de wijgekomen transpiratiedarnp snel afroeren naar de volgende kledinglaag. De bovenkleding mag geen vocht opnemen en dient sÍvoor te znrgen dat de wind en de regen niet van buiten naar binnen kunnen. De transpiratiedamp moet wel naar buiten toe afgevoerd kunnen worden. Van binnen blijfje dan droog. Vaak maken mensen de fout dat ze teveel kleding arndoen, waardoor ze in hun z\veet 'drijven'. Als het echt koud is, overweeg dan om de looptraining een keer over te slaan. Zo langduurt de (extreme) kou in ons land meestal niet. Bedenk dat je sneller een blessure oploopt, dan dat je ervan af bent. Mocht je toch in een wiesperiode gaan trainen, neem dan extra voorzorgsmaatregelen. Probeer overdag te trainen en begin met wind tegen! Als je dan op de tenrgweg warm en bezureet bent, koel je niet onnodig af. Bescherm de lichaamsdelen die met de buitenlucht in aanraking komen extra tegen afl<oeling en bewiezing. Draag dus een muts om afkoeling van het hoofd zoveel mogelijk te voorkomen en smeer de lippen in met vaseline. Bescherm de vingers door het dragen van therrnische handschoenen of wanten.

Samenvatting ln de herfst en winter is de ondergrond vaak nat en glad, waardoor er eerder blessures ontstaan. Daarnaast treedt de duistcrnis eerder in. Neern dus extra voorzorgsmaatregelen in de herfst en winter en besteedt extra aandacht aan: een goede warming-up, waarin aandacht wordt gegeven aan het uitvoeren van rekoefeningen om spier- en peesirritaties te voorkomen, de veiligheid tijdens het lopen op de weg, met name door het dragen van reflecterende kleding of

verlichting, het dragen van aan de weersomstandigheden aangepaste kleding om onderkoeling te voorkomen.

Bron: Loopservice

nAnílnnnAnAn


Trainen met mannen !!! Toen Saskia de trainingen voor de Jungfrau marathon eyen voor gezien moest houden, was ik regelmatig de enige wouwelijke loper in de groep. Nou dacht ih nu word ik op handen gedragen sn wordsn de omgangwoÍrnen hoffelijk. Nies is echter minder waar.

Al de eerste training was het raak. Op de een of andere manier kwamen we te praten over het gewicht van Jan Schwanen. Eerlijk als ik ben, gaf ik aan dat mijn gewicht 7 kilo hoger lag. Ik ging er natuurlijk vanuit dat de heren in koor zouden roepen: "daar is niets van te zien", '\raar àt dat dan ?' Maar in plaats daarvan riep Herm Gerards, die achter mij liep, dat ik inderdaad Top zwaar was van achteren. Grote hilariteit in de goep. Op I gentlemen na. Sjack Hoop vond dat dergelijk commentaar niet gepast \ryas, en zeker niet nzur een dame toe. Hij stond redelijk alleen in zijn mening, maar mijn hart had hij toen natuurlijk gewonneÍr. Maar ook Sjack is een echte man. Een deg na deze confronterende opmerking kwam ik te laat op de baantraining en sloot achter aan blj de groep. Sjack had mij nog niet gezian en was met een aantal heren geanimeerd in gesprek. Toen ik dichteÍbij kwam hoor ik hoe hij het verhaal over mijn gewicht in geuren en kleuren vertelt aan alle heren die de vorige dag niet aarmezig waren. En allemaal bulderen van het lachen. Hoezo gentlemen? Tijdens een taining op locatie rennen we met 6 mannen en ik door de mooie Limburgse heuvels. Daar wordt veel gefiets! ook door vrouwen. Na anderhalf uur lopen fie zou denken dat de blik dan al op oneindig staat) komt een wouwelijke fietser ,,ngereden met een nogal laag uitgesneden decollete. Prompt struikelen 5 van de 6 heren over het stoepje dat we net op dat moment op moesten. Dat het verstandelijk en lichamelijk vermogen yan mannen evenredig afreemt met de toename aan de hoeveelheid testosteron is bekend. Maar dat een inkijk in een decollete direct leidt tot ongecontroleerde bewegingen en valpartijen had ik niet verwacht.

Nadat de heren weer recht op de benen liepen werd er eerst uitgebreid commentaar geleverd. De cupmaat werd geschat en vervolgens geconcludeerd dat er meestal niet veel over blijft bij atletische vrou\ryen die veel sporten. Een AA'tje is wel het mo<imum. Een meewarige blik mijn kant op maakte duidelijk dat ik niet alleen van achteren top mraaÍ werd geacht zeer verheugd met de to€name van het aantal vrouwelijke leden bij STB. Dit kan alleen maar leiden tot een nettere vereniging. Een bijkomend voordeel is dat de aandacht van de heren verdeeld kan worden over meerdere kandidaten. En gelukkig laten de heren me niet in de steek. Regetmatig hoor ik tijdens het lopen commentaar over de nieuwe vrouwelijke leden. Het gaat dan niet over de loopstijl en de snelheid van de dames.

Ik ben .lan ook

Het kan natuurlijk aan de warme zom€r ligg"n, maar ik heb de indruk dat de heren een beetje van slag zijn. Ook de gespreksondervrerpen tijdens de afterparty op donderdag worden steeds pikanter. Je kunt er op wachteÍL na tien uur s'avonds komt er op enig moment een thema op tafel dat dubbel interpreteeóaar is. Er worden intieme yrdgeÍl gesteld mnder dat je het in de gaten hebr Arno is een meest€r in het ombuigor van normale gespreksondenverpeir naar zijn favoriete gespreksttrema's. Ik heb hem dan ook maar Dumb &Dumber genoemd, want met zoveel testosteron in je lijf hebben de hersencellen niet veel kans om zich te latan gelden. Gelukkig start binnenkort het winterseaoenweer. Geen topjes en kort€ broeken meer, maar dikke


winterleggings, regenjasjes en reflecterende hesjes. Zeker tijdens de trainingen bij Avon, waar de wind ,.njspel heeft en iedereen zich dik aan doe! zullen we met moeite kunnen herkennen wie van de 63 baanlopers aanwezig is. Hebben de heren tot de zomer de tijd om weer op normale temperatuur te komen.

t De eerlijkheid gebied mij te zEEEen dat de heren niet alleen de dames als gespreksonderwerp niet te beroerd om geheimen van zichzelf of hun mannelijke medelopers - , \- hebben. Ze njnSinds kort weet ik aut n"t spreekwoord "an der Nase des Mannes erkennt L \\ I te verklappen LqJ .*n denlohannes", nietklopt. He Sjack! Annick Ploumen

:'

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Verjaardagskalender, q I

r

Oktober 2006

02 03 07 07 09 13 17 17 28 29 30 30 30 3l

November 2006

jaar jaar Leeuw 35 jaar Lara Klaassen 42 jam Bert Daemen 38 jaar Roger Steens 45 jaar Jos Mannens 38 jaar Sabine Krieg 13 jaar Bart Hanssen Kelly de Schepper 16 jaar 11 jaar Sean Hirsch Harrie Enninga 49 jaar Karel Hanssen 58 jaar 9 jaar Mike van der Ven 24 jaar Bas Nicaise Eric van Theemsche 42 46 Theo de

f s *( .,fi) tb rv

#,

3ï -

,{, -tflr'

Alle

02 08 09 09 11 12 15 16 20 30

Bisschops 9 jaar Stratman 42 jaar 56 jaar Hub Erkens 38 jaar Mark Meekels 35 jaar Peggy Vek Alexander Dresen 15 jaar 43 iaat Ed Doveren 46 iw Huub Donders 43 jaar Jan Kuhl 53 jaar Harrie Lejeune Lara Ruud

December 2006

07 Rik Radstake 13 Sjefvanooyen

li

18 24

28 31

H#ffiiï* offeringa

10

jaar

&iaar

'-iix

Gerte

37jaar

Dion

34 jaar

wim

5siaar 56 jaar

Rutten Meyboom Jan Vroomen

j.rtgà

van harte gefeliciteefi 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak b.Y. Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmaterialen Ttrnnelweg

ll2

6468 EK Kerkrade Telefoon: 045-5314218 Telefax : 045-531174d

Drievogelstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045-5414667

30 ioor kwoliteit in dokbcdekkingpn Bilumincuze& kunsrĂ? dqken

lndustrieterrein "Spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8 6466 lZ Kerkrade


Organisatie van de Zuid Lirnburgse Cross Competitie stopt ermee

Na een tweejarig bestaan van het ZLCC heeft de organisatie helaas moeten besluiten om te stoppen. Wij betreuren dit zeer daar er toch een stijgende lijn zichtbaar was sn steeds meer atleten aan dit

circuit deelnamen. meerdere redenen hiervoor, maar de belangrijkste is het financiële verhaal. Doordat de hoofdsponsors na 2 jaar a*raakten en er op korte termijn geen nieuwe gevonden werden, konden we het financieel niet meer rond krijgen. Verder was er ook sprake van weinig affiniteit van verschillende atletiekverenigingen. Het belangrijkste doel van deze competitie was echter om de jeugd van de diverse Limburgse atletiekverenigingen te motiveren om Ítan de crossen in het winterseizoen deel te nemen. Dit doel is dus helaas vervallen.

Er zijn

De desbetreff'ende crossen van de deelnemende verenigingen blijvan uiteraard ge\iloon bestaan, alleen is het competitieve verdwenen.

in de komende tijd alsnog een hoofdspoÍrsor vinden en zijn alle deelnemende verenigingen bereid om hun steentje bij te dragen, dan is de organisatie bereid Zuid Limburgse Cross Competitie lrl.2007 weer op te starten. Mochten we

§am€DS organisatie 7LCC,

Wil

;

Willems

a.v.Caesar

Theo Schmeits a-v. S.T.B.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Harry Driess

Harry Driessen Running Center Oranje Nassaustr 19 6411 LE lleerlen TeUfax 045-57f2009

arrydriessen @home.nl Website: www.harry-driessen.n I

E-m ail:

h

De speciaalzaak in uw regio vooc hardloop-, wandel-, berg-, aembic en indoor schoenen.

In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sportvoeding en verzorgingsproducten etc. kan altijd een aftpraak worden gemaakt loopanalyse Voor een individuele

wij altijd veel aanbiedingen in hardloop, indoor en wandelschoenen.

Tevens hebben

SpoÉieve gnoeten Yan het Running Center Team


rou

Jungfrau-marathon, mijn 3" marathon (.....en wat voor een.....)

In het STB- gastenboek word ik als eerste STB-er getipt en er staat een weddenschap met Mmcel op het spel... ....als hij eerder finisht don ik mag hij mtjn haar fuippen.--..kortom, alle reden om mijn beste beentje(s)voor te zetten Op donderdagochtend rond zes uur vertrokker we (iets later dan gepland want Roger moest wel nog

even stomen......) Roger wist de weg nÍur Ronal{ of toch niet....of toch wel........... Dus... ... .....ook ie§e later dan gepland \ryaren we bij Ronald. Van daaruit weer terug naar Landgraaf,

alwaar we Jan ophaalden. Om kwart ovsr zes \traren tve op weg naar Zwitserland. Na ongeveer 200 km. maakten we de eerste stop en daar troffen we ook al Peugeot 2, met Wiel, Els, Marcel en Annick. De autohof (47) doet zeer wiendelijk aan (Annick minder...) eÍr rile drinken rustig een kop koffie en de eerste eides worden gelegd. De route wordt vervolgd en we rijdor door tot ongeveer 50 km. voor de grens. Even daarvoor passeren we de auto's van Frank en Ben. Fred is ondertussen al ingeseind en ook hem treffen we bij autohof 64b. Roger zorgt er ondertussen voor dat mijn telefoonrekening bij Vodafoon goed oploopt. Even de benen strekken en dan op voor de laatste etappe. Geen oponthoud aan de grens en ik begin me alweer goed thuis te voelen.

"Welcome Runners"zegt een spandoek als we Intcrlaken binnemij den. Om twee uur zijn we bij hotel Staubbach. Midden in het dorp, op 5 minuutjes lopen van het station-

Als

iedereen de spulletjes op orde heeft

wandelen we samen nÍutr de camping (Junetau) waar Fred en Tonny met hut camper §aan. Ze hebben een plekje langs het water. De zon schijnt eÍr het is esn prachtige dag. Ik geefeen rondje Juliska en de stemming at er al meteen go€d in (ook John eÍl Harrie beginnen dan met het

opzetten van hun 24

persoons

bungalowtent). Dan wandelen we nog evsÍr naar de muur vao Wengen .....oeps.....toch

anders dan ding...

op de DVD.........wat

een

's Avonds etan we brj esn restaurant schuin tegenover het hotel. Als we goed en wel op het terras ziuen schuiven ook Jo, Franh Wim en Ben met hun partrrers aan. De eersteÍr hebben een treinkaart voor de Jungfraubahnen gekocht en hebben al eens gauw de route verkend. Daardoor kunnen zij in ieder gwal wat onrustiger slapen de


komende nacht, want Ben en Wim Àjnnch kapot geschrokken van het parcorns..... We zijn voor sommige andere gasten iets te luidruchtig (zeker als John nog vertelt wat het met hem doet als je tijdern een wedstrijd 'hietje" roep| maar daar hebben wij zelf weinig last van. Daama gÍmn we lekker naar bed en praat Roger me ongeyeer anderhalf uur in slaap.

Als de wekker gaal wekken we eerst Heidi und Peter (ook dat vindsn niet alle gastsn leuk......wij wel.....dus morgen weer....). Het ontbijt is wat sober. Geen eitje, geen broodje, geen *Gipfelli". Alleen brood, jam, t*s en vlees (en wat muesli....................die ik dus niet eet). Daama gaan lve rustig met de trein (gratis voor mnneÍs) naar Interlaken om bd het Casino Kursaal de startrrummers op te halen. Het is weer lachen, greren, brullen. Als echte Hollanders doen we wat spelle§es mee (in de veronderstelling dat we schoenen kunnen winns1.......dus niet) en halen we nrstig de startnummers op. We verkennen de start an lopen even langs "Hooters" richting het centnrm om op een terras btj een Italiaan leklier te eten. Roger vrdagt dan nog of ze ook Weizenbier hebberU jA dat hebben ze, en bestelt dan toch maar een cola... ...

Het is te mooi weer om niets meer te ondernemen, dus besluiten we nog gauw even naar Wengen te gaan.. Daar pakken we een terrasje en opeens gaat de telefoon. Roger ligt in een weitje.......te zonnen....en of we hern even willen wekken als we weer gaan......niet dus.... Daama pakken we het treintje terug naar Lauterbrunnen, verfrissen ons even, maken de loopspullen voor morgen gereed en gÍulÍl iets eteÍr. In het restaurant wÍutr we nu zijn, moeten we helaas in rwee aparte ruimten zitten. Ook heeft de "Serviertochtet'' vandaag geen al te beste dag; "Ze kan immers geen gedachten lezen" snauwt ze ons toe.

Om de sfesr even op te wolijken doen we een recordpoging "kop door de speilensteken spel". We (Marcel , Roger en ik) blijven steken bij 3. Ben blijft steken bij de oren...... ...

Daarna gaÍm we, op voordracht van Wiel naar de Marathon Fes?rllt, waar volgans Wiel een ....... twee ZwitsErse dorpshelden spelen op hun accordeon Bomberntirnmung heerst. Duitse schlagers uit 1883 en de tent is zo goed als leeg. Hoogtepunt is dan toch, dat het Marcel lukt om de plaatselijke pastoor zover te krijgen ons de "Marathonz:egen" te geven.


Hand in hand zitten we in een lege tent Íurn een biertafel naar de pastoor te luisteren.....alleen weten we niet zeker of Ben ook ..--.ach laat maar..-..-

Vol van de cola (zelfs Ronald drinkt vandaag cola !) besluiten we een beetje op tijd naar bed te gaan. Morgen is immers de marathon. Om 6.30 uur staan we op (wekken Heidi und Peter), douchen en trekken de STB-kleren aan. We ontbijten weer en ik word alvast vooóereid op "de tondeuse" en staan netjes even na 7 uur op het station om nÍulr Interlaken te gaan. Daar aangekomen begeven u/e ons esrst naar het casino om de darmen en blaas nog een keer te ledigen- Ik vind gelukkig een toilet waar niemand staat te wachten en ben mijn lading redelijk snel kwijt. Anderen volgen en ik bijt nog even in mijn botertram 6e1 l6aes en we brengen de tassen naar de vrachnvagens. Dan gaan we richting startvak. Het nerveuze heen en weer geloop is begonnen. Nog eens plassen, beetje dribbelen, een Fries spreken ("trahq jullie hebben geen bergen" maar hij werd wel eerste Nederlander .......ik tweede....),alle STB-ers succes werser en wachten op de start (nadat Roger nog zijn IsostarÍles gevuld had. . . . sn daarna weer geledigd. . ...). De start is lekker" Ik heb met Marcel afgesproken de eerste kilometers rond de 4.20 ts lopen- John Haan loopt me nog even voor de voeten, mÍutr een klein órwtje is votdoende om weer bij Marcel te komen. Na 400 meter hoor ik John wesr achter me. Hrj wil "het gevecht" tussen Marcel en mij niet missen. We geven hem te kennen dat er geen gevecht komt. Na twee kilometers rond de 4.10 lost John en pas bij het douchenzien we hem terug..-....... (....hadden we daar dan al mi*je moeten roepen ?)

De eerste lus door Interlaken gaat lekker, hoewel we allebei nog niet echt het rime hebben. We horen de speaker bï km. 3 omroepor dat de koplopers bti 4.3 km. zijn.......en slikken eveÍI..... Ik spreek met Marcel af dat we tot 21.1 (Lauteórunnen) lekker samen lopen. Dat doen we dan ook. We lopen nog een tijd met de plaatselijke favoriete wouw, zij is bergaf een stap te snel maar bergop maken we dat wel weer goed. De eerste klim bij Wilderswill is te vergelijken met een klim in Monschau- Niet echt zrttaaÍ, wel lang en hij haalt het tempo er even uitOp het halfmarathonpunt in Lauterbnrnnen (vlak na ons hotel) passeren we na 1.33.05 onze supporters voor het eerst. Tijdens de lus om de camping lopen we met een Duitse jongeman. Hij heeft vorig jaar 3.55 gelopen en wil nu sneller ('Mehr laufen und weniger gehen"). Marcel vraagt hern naar zijn marathontijd (2.35.............oejoej weer even slikken....)- We lopen met hem twee kilometers van rond de 4 minuten. Dan komen we Ínn *De murd'. Daar treffen we onze supporters voor de tweede keer- Als ze wagexr hoe het gaat roepen we in koor "K*T". Marcel geeft dan aan dat ik door moet en hrj gaat wandelen. Ik besluit en tijdje bij de Duitser te blijven, maar dat duurt niet lang en ik moet ook wandelen.


Daar is het kilometer bordje aI................oh nee.... .......250 met€r................oeps-Er lijkt geen eind aan te komen en ik probeer soms stukjes te dribbelerL bijna onmogelijk en lijkt geen verschil te makul dus weer handen op de knietln en duwen. Boven in Wengen aangekomen hangt daar een geweldige stemming. Een man met vlag telt hardop de vooóijgekomen lopers (148, 149, 150,.........) De helikopter van de Zwitserse TV blaast hierboven bijna de parsrtentjes weg en ik heb moeite met op de weg te blijven. Carnaval lijkt het wel. T-shirts over de weg, muziek en rijen mens€n. Ik kom door op 2.26, oeps, Wiel zei gisteren dat je hier nooit in 2.30 kon zijn... ... ... .. -. ....dus toch. .. ...... .... Even bergaf eÍl weer klimmen. Dan gaat het weer even lekker door een bos, ik kan weer even kilometers van minder dan 5 minuten lopen en dan schiet het weer even op. Bij Wixi verspeel ik mijn 3 uurs tijd voor de echt- Beneden aan de Moriine neem ik uitgebreid de tijd cola te drinken en te plassen. DribbelerU wandelen, dribbelen, wandelen, shit vlaggetjes, ........§ongejong..........Wixi is echt Wieksie, dan...kippenvel, want ik hoor de doedelzakspeler.

Nog even linksaf en dan bergaf naar de finish. Echt hard gaat het nie! want mdn kuiten protesteren.

Ik

loop voorbij de supporters die mij op het laatste moment nog zien.

Ik finish in 4:00:06 DIK TEVREDEN !!! Na het douchen ga ik met Marcel (4:21:08) naar de andere finishers kijken. John frnisht n 4:27:03 qr blijft Jan (die volgens ons in de broekzak van iemand naar boven is gelift en in 4:28:02 finisht) een minuut voor. Jo (4:33:16) en Wiel (3:39:50) lijken de afgelopen drie jaar niet ouder te zljn geworden gezienhun eindtijd. Saskia levert esn wereldprestatie door zo kort na een operatie in 4:58:44 boven te komen. V/e zijn net op tijd om Fred (5:04:43) Frank (5:15:05) Ronald (5:18:35) en Annick (5:18:38) te zien finishen en later volgen ook Jos (5:21.49) Roger (5:,14:59) Wim (5:58:07) en Harrie (6:06:47) nog. Het is prachtig weer en onder het geluid van echte Zwitserse Murmeltieren genieten we na Het wachten op Ben wordt helaas niet beloond. Hij moest helaas uitstappen na 28 kilometer (".....weet je zeker datje de handen vast had bij de zegen ?") Na 6.30 lopen we weer dchting finish en sluiten we weer bij de rest van de groep aan. Marcel heeft dan nog een Palmpje voor me dat ik deel met Fred.

àffit*u.

""Ï*.

Dan gaan we naar het terras en kunnen we onder het genot van een lekker Erdinger van de uitzichten op Eiger, Mönch en Jungfrau nagenieten. Weer mogen we terugkijken op een geweldig STB-avontuur- Iedereen is blij met de gelopen t|den, Ben heeft nu nog ms€tr zin in ajn volgende marathon en ik heb mijn haar nog.


De snelle felicitaties van iedereen (Herm b€dankt !) doen goed en Huub f)onders is over drie jaar gewoon weer van de partij (ook al wor& hij niet graag tweede ;-) Arno Hanssen

Roger Gillissen net gefinisht maar wie zijn toch die twee dames??

Uitslagen Junfrau - Marathon

148

36s 453 482

Arno Hanssen Marcel Meens John Haan Jan Schwanen

572

Jo Born

706

Wiel Frins

148

Saskia Rademakers

1346

t6t4

Fred Geilenkirchen Fraok Eisenga

1690

Ronald Smeets

250

Annick Ploumen Jos Bex Roger Gillissen Wim Rutjens

t768 2309 2590

C

lubrecord Jungfraummathon S.T.B S.T.B S.T.B S.T.B S.T.B S.T.B S.T.B S.T.B S.T.B S.T.B S.T.B S.T.B S.T.B

0-G.G.0-G.0-0-G.0-G.0

04.00.06 04.21.08 04.27.03 04.28.02 04.33.16 04.39.50 04.58.44 05.04.43 05.15.05 05.18.35 05.18.38 05.21.49 05.44.59 05.58.07


Nieuwe Leden

$I,},hoot ïnrhrrtolrthm! Peggy Vek

Dion Rutten

Bert Vanthoor

Karel Doormanstraat 49 6374YD Landgraaf

Dautzenbergstraat 4

Laurastraat 9 6471lG Eygelshoven

Geb. 11 november 1971

Tet.0645546962 peggf..vek@hetnet.nl Loi's Dijkstra Engerstraat 32 6M6XI Brunssum

Geb.5 juli 1985 Tel.06-52383139 bj ornlo is@ bmnssum. net

Femke van Heugten Oude Kerkstraat 71 641Dre, Heerlen

Geb, l8januari 1980 Tel.06-24622511

64Tl BLEygelshoven Geb-24 december 1973 Tel.06-46351286 dmtten@home.nl

Geb.25juni

1961

Tel.045-5351208 b.vanthoor@wxs.nl

Kaj Stevelmans Watergraaf 18 6374 NP Landgraaf Geb.31 mei 1999 Tel. 045-5314114

Miriam Janosch Achter de Heggen 4 6373X:C Landgraaf Geb.24 juniL967 Tel.06-13208369 mj anosch@milabenelux.nl

Bionda Gubbels Mies van der Rohestraat 7 6374PG Landgraaf Geb.22 december 1995

Jaleesa Stultiëns

Brunssummerweg22 63738W Landgraaf Geb. 1 september 1993 Tel.06-10246235

Tel.M5-5312245

femkevanheu gten@.hotmail. com

C.Hanssen-Smedts

Christianne Ariaans

Koelweg 33 6373 TG Landgraaf

Mergelakker 35

Soort lid: Jury

Soort lid: buitengewoon

6176lA

Spaubeek

lid

Tessa Lievestro Lauraskaat 73 6471 IH Eygelshoven Geb. 9 augustus 1996

Tel. M5-5670820 tessa leivestro@home-nl

Lotte Smeijsters Esdoornskaat 34 6374 )CvI Landgraaf

Geb. 12 oktober 1998 Tel.045-5333930

Beëindigins lidmaatschap Per 0l -01 -2007: Ralf de Leeuw, Tom Chrombach, L.Simons, J.Hagevoor! lnge van Leeuwen, K' Jacobs, Danique Michiels, Wim Meijboom 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


TIEN VRAGEN AAI\

Zoals jullie zien, is de opzet van mijn rubriek ditmaal anders dan jullie gewend zijn. Dit heeft te maken met het feit dat ik na zes jaar met mijn intervievrmbriek stop. Ze zoggen altijd dat je moet stoppen op het juiste momenl Dit is nu voor mij gekomen. Ik heb het steeds met groot plezier gedaan, maar zoals steeds in het leven moet je in beweging blijven en op weg gÍum nÍur veranderingen. Ik denk, dat ik mijn bijdrage aan het eSTaBletje blijf levereq maar dan in een gewijzigde voÍm, wzurover ik momenteel mijn gedachten laat gaan. Er Àjn inmiddels negenentwintig mensen gernterviewd.

Bij ieder interview vond ik het steeds interessant om onvenvachte

dingen te horen. Het leek mij daarom een mooie afsluiworm om van elke gernterviewde een bepaald feit te verrnelden, dat mlj opviel, bpeide en ook een andere kijk op iemand gaf. Het zijn juist deze zaket, die mensen boeiend maken en doen onderscheiden van anderen. En het bevestigde mij weer eens, dat elk mens verschilt als persoon en in zijn talenten. Voordat ik alle gernterviewden de revue laat passeren, volgt hier een citaat brj mijn eerste interview in het clubblad : 2000 nr. 5: " Theo Schmeits van de redactiecommissie heeft mij gevraagd regelrnatig een bijdrage te leveren aan het clubblad. De bedoeling van deze rubriek is om meer van hem of haar te weteÍr te komen. " Ik zelf vind dat dit dankzij de fijne medewerking van eenieder zeer gelukt is sn de diverse reacties na elk interview bevestigden mijn mening alleen maar. Ik heb steeds met respect voor elk persoon mijn tekst samengesteld en doe dit ook bij de volgende stukjes:

Interview l: Frank Eisenga: "'Waarom zet ik de marathon van New York (1994 ) op plaats een. Ik was blij eÍr trots, dat ik deze marathon kon lopen, omdat ik kort van te voren een schildklierontsteking ha{ waardoor ik nog maar ruim een uur kon lopen." Interview 2: Jose Meijboom:

*

De bergen is voor ons het ultieme vakantiedoel. Maak niet uit waar. Vroeger maakten we met de kinderen in Oostenrijk huttentochten. ln de U.S.A. en Canada hebben we rondgereden met een calnper en dan dagtochten gemaakt in de bergen" o.a. Roc§ Mountains. Schitterend.

Interview 3: Peter Jansen: 'WIn mooiste loopherinnering heb ik aan de marathon van Rotterdarn. Het uitlopen hiervan \ryas voor mij een fantastisch gevoel. ( tijd: 3.aa) Bste herinnering is de halve marathon van Echt omdat ik hier mijn P.R heb gelopen ( 1.34 ) Vooral dankzij het haaswerk van Roger 6lllissen."

Interview 4: Ànita Gillissen: *In New York was er werkelijk een perfecte organisatie. Voor de start werd je door ingehuurde aanmoedigers toegeroepen: 'You are great, you can do if'. Bij de halve marathon van Hoensbroek kwam ik als laatste deelnerner binnen, wel tweede wouw. Onder begeleiding van motorpolitie met sirene werd ik naar de finish gebracht. E€n aparte ervaring." Interview 5: Fons Kreukels: "In 2001 was ik op vakantie in de Provenc€ aan de voet van de Mont Ventoux. Na wat training heb ik deze met mijn zoon Bart opgefietst. Aan de kant van het monument van Tommy Simpson. Het is 22


km vreselijk aftien. Wel een prachtig gevoel bij het bereiken van de beruchte top'"

Interview 6: Herman Ruffen:

"Ik heb meer dan 25 jaar

schuifoombone gespeeld

bij de harmonie vaÍr

nar de superieue afdeling pmmoveerderryerd de ik spelen-lopen te tijdrovend- Ik heb toen gekozen voor het lopen' We.l ben

Spekholzerheide.Maar doordat §t. Cecilia

cómbinatie inmiddels 12 yrlidvan de Spasskapel Vol Drop, die bestaat uit leden van de harmonie."

Interview 7: AlbeÉ Verbunt: ..Mrjn eerste Jungfrau-marathon n lggT was onverget€l{k. Bij dit soort marathons moet je boven jezelf uitgroeien óm die tot een goed einde te brengen, Het is esn overwinning op jezrlf. Ik heb deze naderhanà nog eeÍrs overgedaan in het magnifieke berglandschap van Zwitserland-"

Interview 8:

Ilarry Driessen: "Ik ben ook een wijnliefhebber. Dit

ben ik geworden doordat mijn hardlolnwi9n!., Edmund q Wojciekowski, vinoioog is. Maar vooral de marathon van Bordeaux heeft mij tot de liefde .a tweede op I minuut uf"h,a van de tf ,.9 winnaar. DÉze-laeeg zijn gewicht in wijn.( grand cru-niveau). De tweede werd geridderd l r:-l^-^ rr-Je^fo*ti.m+ -r^r en diploma. feesttent I kreeg je in de Verder 7--*^i^:^ in de orde van de Medoc, óompleet met mantel die een wijn aangeboden, die je dan ten overstaan van het publiek moest beoordelen- Sinds

#ffiïrËËï#:il;;f

:

ï","ï"0*,:d

tijd is mijn interesse voor wijn gewekl" Interview 9: Jo Eyck:

,*. bij

met lopen zaleens vertellen hoe de oprichting van de STB tot stand is gekomen- Ik ben begonnen judo-.In 1970 kwam er de trimgroep van Martin póghyen, oud- Europees en oud-wereldkampioen

groep o'l'v' Cor was het doelstelling Onze Brunssummerheide. Ostlander. De naam À d"r" groep werd: Trimclub midden we Toen afstandslopenbeoefenen en promoten van dè trim"po+ in het bijzonder het lange (S'T'BJ jaren tachtig een vereniging werden, glngen we: Sport - en Trimclub Brunssummerheide.

or, ,u*"rirerking tot srand -èt à" oud A.V.S - ( Atletiek Vereniging Schaesberg)

heten' Interview 10: Cor van llaaren: * Buiten het lopen is Roda JC mijn grootste hobby. Je mag wel van passie snrekenavgaf mijn achtste heb bezoek ik de wedsrijden van de Trots van het Zliden. Op A" zuidtribme van het Parkstadstadion ik een seizoenskaart. Ik steun de club in goede en slechte tijden.' Interview 11: Jos l)uteweerd: .. Ik ben vier jaar bij

bij de onderzeedienst. Ik ben drie jaar actief geweest op Dit was in een onderzeeër. ( als kok/bakk-er). De langste tocht die ik gemaakt heb was 9 maanden. van l9g2 ten tijde van de Falklandoorlog. Wrj hadden de taak mee te werken aan de bescherming de marine gelveest en wel

Groot-Brittannië, dat met een deel van de marine in Zuid

-

Amerika was."

Interview 12: Sjef Hodiamont: onze twee .. Wandelen doe ik heel graag. Zo wandel ik elke da& voordat ik naar het werk ga, met


honden in het Kapellerbos. Een van de mooiste bosjes uit onze regio. Verder maak ik met Ria veel wandelingen in ons mooie heuvelland- Ook heb ik al diverse malen meegedaan aan allerlei wandeltochten: 14 x heb ik de Ksnnedymars gelopen en 3 x de Nachtvan Gulpen.

Interview 13: Herman Gerards: "Muziek was en is mijn grootste hobby. Ik speel zelf altsaxofoon en dwarsfluit. Rond mijn tiende jaar ben ik bij harrnonie Laura begonnen als klarinettisr Dit heb ik een aantal jaren gedaan. Ik heb me toen toegelegd op het spelen van de altsaxofoon. Door mijn studie ben ik op een gegeven moment bij de vereniging gestop! maar op zijn tijd neem ik mijn geliefcl instrurnent nog eens ter hand en leef me eens lekker muzikaal uit-

"

Interview 14: Marjo Moonen: "Ik ben jarenlang lid geweest van het showballet "Mistral". We traden vooral veel op in het Carnavalsseizoen ( van november tot en met de Carnaval). Vaak drie keer in een weekend. Door de komst van de kinderen werd het steeds drukker en op een gegeven moment had ik voor het showballet steeds minder tijd. " Interview 15:

Yic§

Teeken: "Tijdens mijn laatste vakantie heb ik een superland bezocht: IJsland Op de eerste plaats is het weer aparL Heel moeilijk te vonpellen. Als je opstaat, kan het erg mistig zijn en na het ontbijt een stralende zon. Een dag later kun je onverwacht door de sneeuw lopen. IJsland heeft verd€r een prachtig en uitgestrekt lavalandschap. Heel mooi zijn de geisers. Schitterend is het grote therrraalcomplex, aangelegd in het lavalandschap, genÍurmd Blue Lagoon. Bij - 10 graden zwflnmerr in water van ongeveer 29 graden. Een heel aparte ervaring."

Interview 16: Ilarrie Enninga: "Ik heb een passie voor kunst. Kunst vind ik emotie en beleving. Vooral Karel Appel en Pablo Picasso spreken me erg aan. Als je Àet welke vernieuwing Picasso in gang heeft gezet: geniaal en ongelooflijk Muziek hoort voor mij bij de belangrijkste dingen in het leven. Mrjn voorlieftle gaat uit naar Pink Floyd, prachtige symfonische rock. Ik bezoek ook al jaren Pink Pop en de laatste tijd ook Bies Pop, dit laatste vooral voor de gezellige ambiance."

Interview 17: John Borjans:

dertig jaar een grote fan van de Rolling Stones. Ik heb veel cd 's van deze legendarische popgoep en ben inmiddels vier keer fturr een concert van hen geweest: 2 x in Landgraaf, I x in Amsterdam en I x in Keulen. Ik houd van popconcerten. Ik ben ook al heel lang een grote fan van Bob Dylan. "

"Ik ben al ruim

Interview 18: John Born:

"Ik lees heel graag. Verder kaart ik elke veertien dagen. Dit doe ik al jarenlang met heel veel plezier met een vaste groep oud-klasgenoten. Een ander deel van mijn wije tijd stop ik in het penningmeesterschap van de buufiereniging: Kundersch Heem."


uys b.v

lltenafiw,eofifue

Steatraar

M Smig &qrffi

O.o.Overseos Stuko Sinisler Hoollgon Dr.Mortens

Oranje Nassaustraat 43 6411 LE Heerlen Tel.: 045-5712656

H^Siffiit

M \àh^Eg 32

)M Td.:$Bt(Offialir

Autobedriif

u.-

3Z

Zdroiewski

Harry van der Laar

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert 10u 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel. 046-4426088

Heerlenseweg 200

6371 HX Landglaaf

Tel.045-5720002 auto's furtoverhuur & Leasing Reparatie & Ondefioud APK keuringen Carwmh Setftervice station Ui§ebreideshoP

Vert«oop


Interview 19: Monique Borghans - de H*an: "Egon en ik hebben allebei een motor. Samen met tien anderen vonnen we een fijne motorgroep. Net als lopen, geeft motorrijden esn heerlijk gevoel van wijheid. Wij rijden vooral in Zuid- Limburg, België en Duitsland. We zoeken g[o€ne gebieden op

Interview 20: Els Frins: " Mrjn grote interesse voor boeken heb ik van mijn ouders meegekregen. Zij hadden woeger een rijdende bibliotheek aan huis. Met de grote kofferbak aan boeken kwam deze langs. Toen deze ermee ophield, heb ik een groot deel van deze bibliotheek over kunnen nemen. Er Àtten hele oude en bijzondere exemplaren bij, zoals de Graaf van Monte Christo. Deze boeken sluiten prima aan brj mrjn interesse voor het lezen van historische romans. 'o Interview 21: Jan Schwanen: "Ik houd veel van luistermuziek. Ik denk hiErblj aan: Marco Borsato, Phill Colins, Joan Baez en Linda Rondsted. Ik kijk graag naar krimi"s. Als ik tijd heb, kijk ik heel graag naar Tatort op Duitsland 1. Knap gemaakt en steeds met andere inspecteurs in een andere stad in Duitsland. Knap gernaakt."

Interview 22: Jos Bex: de boeken staan die van Tolkien bovenaan. Niet alleen : In de ban van de ring, maar ook de Hobbit en SiLnarilon. Tolkien heeft ecn nieuwe wereld met eigen talen geschapen. Gewelidig. Ook de boeken: Duin lees ik graag. Znnder Tolkien zou er geen Harrie Potter zijn geweest. Ook van Simon Vestdijk heb ik veel boeken gelezen. Velen weten niet dat hij ook een goed pianist en een groot muziekkenner wͧ, waar hij veel over heeft geschreven."

"Bij

%

Interview 23: Pettie Nollet: " Ik houd erg van volksmuziek. Ik luistsr grÍEg naar volksmuziek Uit: Ierland, Turkije, Griekenland en Spanje. Van deze muziek word ik steeds blij en wolijk. Zeer ontspannend voor mij. Mrjn b'roer heeft me van zijn reis naar Ierland mooie Ierse rnuziek meegebracht. In een muziekwinkeltje in Leuven vond ik fijne Griekse en Turkse muziek. Ook houd ik van popmuziek en dan van een grote diversiteit-" Interview 24:

Hein Bodelier: "Af en toe zoek ik de waterkant om te gaan vissen. Vooral langs de Maas zijn mooie plekken, waar je heerlijk in alle nrst je hobby kunt uitoefenen. Verder besteed ik ook tijd aan oldtimers. We hebben op moment 3 BMS/,s 700 coupé. Een is al rijklaar err de andere nvee zijn we Íum het restaur€ren. Hierbij komt mijn kennis en kunde van het garagewerk goed van pas.'

Interview 25: Jan Manders: " Ik luister grÍBg naar klassieke muziek. Mijn favoriete componist is Wolfgang Amadeus Mozart. Ik heb alle muziek van hem op cd's. Ook heb ik de nodige boeken over MozaÍt en ga geregeld opera's van hem bezoeken. In november a.s. in het theater in Aken een minder bekende opera: La clemenza di Tito. In een woord schitterend."


Interview 26: Josette Gijsclaers: " Een grote hobby van mij is koken. Ik heb hiervoor al diverse cursusser gevolgd, o.a. Indisctq Italiaans en Grieks koken. Ik probeer graag recepten uit. Momenteel probeer is Thaise rec€pten uit Ik kan voor het koken wijwel een hele dag uiurekken: het uitzoeken van eeÍr recept, de inkoop van vers€ producten, het bereiden en onder het genot van passende drank heerlijk opeten." Interview 27: Krist: "In mijn '\vilde jaren"( rond mijn twintigste) was ik een fervent fan van Status Quo. Ik was lid van de fanclub en verder had ik mijn auto 'ïersierd"met spullen van deze band. Ik ben momenteel een groot liefhebber van Bruce Springsteen. Sarnen met Rob Riksen heb ik een life - concert van deze geweldige zanger bezocht. Ik heb ook veel muziek van Rowwen Heze en heb deze band al meerdere keren kunnen bewonderen. Ook ben ik een groot lieftrebber van U2."

Jos

Interview 28: Lennie Kleinen: ga heel graag naar Italië en in het bijzonder naar Umbrië. Ik ben met mijn ouders inmiddels al enkele keren in dit prachtige deel van Italië geweest. Het is een stuk rustiger dan elders. De mensen ziln zeer wiendelijk eÍr er is een prachtige natuur met veel bossen. Umbrië wordt niet voor niets "Het groene hart'ïan italië genoemd. Ook heb je er mooie steden zoals: Perugi4 Spello an natuurlijk Assisë. Binnen vijf jaar zou ik heel graag een tijd door Australië willen rondfekken. Lljkt mij een fascinerend land-"

"ik

Interview 29: Theo Schmeits:

" Ik besteed ook de nodige tijd aan fotograferen: digitaal en analoog- Ik leg al van 1974 fotoalbums Ik ben ook een grote fan van muziek de jaren zestig en zeventig. Prachtige muziek uit een opwindende en vemieuwende tijd. Mijn favoriete groep uit die tijd zijn de Rolling Stones. Vooral de muziek uit hun eerste jaren spreetÍ mij enorm aan. Ik heb inmiddels vier concerten met veel plezia bijgewoond- Ongelooflijk wat zij nog op die leeftijd op de planken brengen" aan. Niet alleen foto's, maar ook met teksteo, entreekaartjes etc.

uit

JAI{ MANDERS Noot Redactie: Jan, namens de redactie en de lezers van Íut clubbladvan harte dankvoor je aníkelenreeks I0 wagen cum.-. De afgelopen 6 jaar waren deze "intertiews" een venijking voor orut clubblod en ncur ik weet zeer goed gelezen. Een goede monier om iets meer over orue loopvrienden te weten te kamen Wi j zijn blij dat je niet ermee stopt maor dat we biruwnkan weer een nieuwe reeks artikelen/verhalen maar dan in een andere vonn mogen tegemoet zien. Jan, bedanH

Redoctie clubblad

0-0-0-s.G.0-0-0-0-0-0-0-0

S.T.

B.


Uit ons archief

In het clubblad van december 1985 stond een stuftje geschiedenis van de S.T.B.. Hierinwerd het ontstasn van otae vereniging beschreven door Jo Eyk en Jo Simons, oprichters van de S.T.B.

Van stichting Trimclub Brunssummerheide tot verenigrng Sport- en Trimclub Brunssummerheide (S.T.B.) Wij zijn gestart met een goepje lopers uit de actieve sportcarriere van Martin Poglayan n 1967.Dezp meervoudige Europees judokampioen vertrok destijds naar Japan. Lopen en crossen was een wezenlijk onderdeel van zijn conditietraining. Zijn trainingspartners bleven echter de loopsport beoefenen en noemden zich :" TRIMCLT B BRI-fNS SUMMERIIEIDE". In de loop van de jaren'75 an volgende groeide de groep naar 30 man. In 1978 organiseerde wij de eerste wedstrijd. In 1980 werd het idee van het organiseren van de inmiddels bekende Heideloop geboren. Er moest voor de organisatoren alsmede voor de trainingsbegeleiders een beschermde vorm worden ingebouwd. Voor de verenigingsvonn \r/Íren we nog niet rijp, dàarom de keuze voor e€n stichtingsvorm. Oprichting 1981. De tijd gaat snel, zo ook de animo voor de loop- en bewegingssport. De trimclub groeide boven de 100 actieve sporters en was in de regio bij diverse wedstrijden in grote getale aanwezig. Vooral de marathongoep (+ 40 personen in 1984) had behoefte aan een eigen indentiteit. Daarom werd in 1984 de verenigingsvorm met de naam: SPORT- EN TRIMCLUB BRUNS SUMMERI{EIDE opgericht. Het batig saldo in de kas van de stichting wordt aangewend als bijdrage in de kosten voor de aanleg van de cooperbaan in de BrunssummeÍheide. Het mag v661 5smmige misschien wel wat weemd lijken. Toch is er bij ons sprake van een norrnale ontwikkeling,net als diverse andere verenigingen. Een bewijs van voonritgang en ontwikkeling is ook de behoefte voor een eigen treSunt en oefenplaats. Ook nu geld! dat wij nog niet rijp zijn voor een eigen sportpark voor uitgebreide atletiekbgoefening etc. De cooperbaan in de hei is wel veraÍltwoordt en betaalbaar. Wie weet wat de toekomst ons nog allemaal brengt. Het nu niet meer functinerende stichtingsbestuur - te weten Jo Eyk en Jo Simons - hopen op een prachtige

t' I

goed frmctioneerde club, waar iedereen voor sportbeoefening aan zijn of haar trekken komt

t, ,F*

Jo Simons en Jo Eyck

I 0-0-0-0-&0-0-0-0-0

.

de


Sport-Medische aspeeten. Bloed- of plasmadonor? Inleidihg

Veel atleten zijn bloeddonor en dat is natuurlijk een goede zaak. Veel (intensief) trainende lmgeafstandslopers zien daar echter van af omdat aj bang njn dx ze daardoor'(eerder)'bloedarmoede zullen, krijgen- ln onderstaande t€lst zzl uitgelegd. worden waarom bloedarmoede eerder bij. langeafstandlopers ontstaaL wat daar de gevolgen van zijn en op welke wijze langeafstanclslopen toch donor kunnen worden-

Bloedarmoede

bij lopers

Als een (duur-)sporter bloedarmoede ontwikkelt kan dat leiden tot allerlei vervelende klachten. Denk hieóij aan chronische vermoeidheië ?ap in de benen', een verrnindqd herstelveÍmogen na een zware training en een verhoogde kans op infecties. Het zal een ieder duidelijk zrjn dat uiteindeqik ook de sportprestatie negatief bernvloed' zal worden door eer bloedarrroede. Er wordt gesproken van bloedarmoede als de concentratie hanoglobine [Hb) in de rode bloedcellen (erytrocyten) te laag is. Dat is het geval als het H,b blj manneÍI onder de 8.7mmol/l en bij wouwen onder de 7.5mmoVl ligt. Bij duursporters wordt een bloedarmoede vaak veroorzaakt door een ijzertekort (ijzergebreksanemie). Ilierbij kunnen verschillsnde factoren meespelen:

r

.

De voeding bevat te weinig ijzer in de Nederlandse voeding nt maar net voldoende ijzer. Als een sporter teveel tusserldoortjes (sportdrank!) gebruikt, of als de voeding weinig volkorenproducten, vlees, vis, levu, groene groenteÍL vmchten en noten beva! dreigt al mel een ijzertekorl Vrouwen zijn vaak kleiner, waardoorze in het algemeen minder eten en minder ijzermetde voeding binnen zullen krijgen.

IIet iizer wordt gebrekkig opgeromen.in'het maagdarmkanaal IJzer wordt slechts gedeeltelilk door het lichaam in het maagdannkanaal opgenomen, waarbij met name de ijzeropnme uit plantaardige producten slecht is. De opffIme van ijzer kan verbeterd worden het ijzer of de ijzerrijke produc{en gehjktijdig met vitamine C of vitamine C-rijke producten in te nemen, maar zal geremd worden bij gelljktijdige innarne van koffre,

.

thee en melk(producten).

Llzerverlies De rodE bloedcelïen blijksn biÍ lopers sneller kapot te gqan, wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door mechanische besc*radigingvandeze rodcbloedcellen bij de hiellanding of het vaker rondgepompt worden door het hart- Het ijzenijke hemoglobine dat in de rode bloeclcellen zitkomt ilan wij.in de bloedbaan enzal vervolgens met de urine uitgescheiden worden- Daarnaast kunnen duursporters ook bloed verliezen. door een beschadiging van tet blaas- of darmslijmvlies. Vrouwelijke atleten verliezen als regel ook nogbloed met de menstnratie ftoewel de mate van bloadverlies als regel mindsrwordt door inteirsieve sportbeoefening).

Ook kan er bloedarmoede ontstaan door een vitaminetekort (812 of fotiumzuur) of de aanwezigheid van chronische inftctieziekten, maar deze oorzakefi komen duidelijk minder vaak voor dan bloedarmoede door ijzergebrek Het Hb-gehalte van een duursporter kan ook (te) laag zijn door een relatieve verdunning van het bloedDit is een fysiologische aanpassingvanhet lichaam ,an de duurinspanning want ?verdunt? bloed is minder stroperig en kan gernakkelijker rondgqrompt worden door het hart Alser sprake is van verdunning zonder dat er sprake is van een ijzer-.of vitaminetekor! heeft de (duur-)sporter daar geen klachten van. Een laag Hb-gehatte is niet voldoende om de diagnose ijzergebreksanemie te stellen. Hiervoor dient dan eerst e€r bepaling gedaan te worden om een indruk te kriigen op de iizerrroorraad


Dan kan met betrulp van de ferritineb€paling in het blo€d. Bij sporters wijst een ferritinewaarde boven de35 UglL op een adequats ijzervoorraad in het lichaam. Een aan,ierrlïk deet'van de duursporters hssft iizertablefra nodig om de.rcijzervoonaarl op perl te houder-

Blocddonor AIs iemand bloeddonor ís, wordt als regel een ? liter bloed per keer afgenomen. DaaóI is het van belang om te weten dat een volwassen persoon van gemiddeld postuur ongeveer 5 liter bloed hecftOok bij sporters waarbij de ijzervoorraad op perl is, duurt het ahijd een of meerdereweken voordat dit gedoneerde bloed weer is aangemaakÍ. Voordat het zover is gaat dat gepard met eerr verminderd herstel- en prestatieverrrogen. De training zal hier dus tijdelijk op aangepast moeten worden, waaóij de sporter dus extra zal moeten letten op hoehij I nj nchvoelt tijdens en (rlirgs) na de training. Het is daarom niet handig om bloed te doneren vlak voor een belangrijke wedstrijd of in een zware trainingsperiode. Hoelang de herstelperiode na een bloeddonatie is, is per persoon verschillend en hangt bijvoorbeeld af van de ijzervoorraad die iemand heeft. Gezien het feit dat prestatief trainende duursporters sowieso al vaker een ijzergebreksanemie ontwikkelen, kan het voor velen van hen dus echt eert probleem worden als zij naast hun intensieve training ook nog eens twee keer per jaar een ? liter bloed geven. Het is begrijpelijk dat veel (prestatief) ingestelde langeafstandslopers van bloeddonatie aftien. Plasmadonor Gelukkig is er ook een andere vonn van donorschap, waabij er geen verhoogde kans is op het ontstaan van bloedarmoede. En dat is de donatie van plasma, waar ook een grote behoefte aan is. Bij deze vorm van donatie wordt door middel van plasmaferese alleen'het plasma (het ?vochtgedeelte van het bloed?) afgenomen, wÍurna de bloedcellen weer teruggebracht worden in de bloedbaan van de donor. Het aldus verkregen plasma kan in zijn geheel ean patiënten worden toegediend of er kunnen eiwiuen uit worden gehaald die voor patiënten van belang kunnen zijn-

Gevolgen voor de plasmadonor Plasmadonor zijn is minder belastend voor het licharm dàn gewone bloedaframe, omdat de bloedcellen (en dus ook het rjzer) aan de donor worden teruggegeven. De donor raakt alleen ruim een ? liter plasma kwijt. Het afgenomen vocht is met drinken binnen enkele rrr€n aengeyuld t€f,wijl de afgestane eiwitten binnen een .lag weer zijn aangemaakt. Daarom is het verantwoord om na een dag al weer hard te trainen- In principe kunnen sportcrs dus zonder nadelen voor htm trainingsopbouw of wedskijd plasmadonor worden. Conclusie Veel langeafstandslopers worden geen bloeddonor, omdat zij hm traininp of wedstrijdprogramma in de weken na e€n donatie niet aaa willen passerl of omdat ze bang njn dx zE *n ijzergóreksanernie zullen ontwikkelen. DvzE, angst is niet geheel ongegrond- Een prestatiegerichte spoÍt€r die overweegt donor te worden, zou niet alleen de waarde van zijn [Ib moeten weten, maar ook die van zijn ijzernoorraad (door middel van een ferritinebepaling). Pas dan kan deze (dur:r-)sporter voor zichzelf een verantrvoorde keuze maken, waarbij zeker ook de mogelijkheid om in plaats van bloeddonor plasmadonor te worden kan worden betrokken. Deze vorm van donorschap heeft.het voordeel dnt er geen verhoogd risico is op het ontwikkelen van een bloednrmoede, maar heeft als relatief nadeel dat het plasmadonor zijn als regel meertijd van de sporter kost-

Bron: K}.IAU 0-&.G.0-c.0+.G.0-&.0-0


Àannemers,- en Timmerbedriif

0{rg",r*& -

í.'

Alfa

H de Haan b.v.

14zr

Iet ie op scherp §ee me, §erkplaats

: Stenenbrug 27

feelme,

Edisonstraat23 6372AK Landgraaf

touch me, Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf

Tel. OtlS

-

drive me, Telefoon: 045-5321088 Telefax : M5-5321128

5Í118849

Autobedrijf / GULF Station / Carwash

kickken reclomeproducties hndgraaf

T 045-532 74 80

o . . o . r

verkoop nieuw & gebmil* 1e klas occasions met BOVAG garantie

inmilmogel{k reparatie en ondertloud van alle merken APK-keuringen schade-taraties en reParaties APK-keudrysstatbn & werplrats Klimendersnaa95 6343

ontwerp & uiwoering reclameborden

autoreclame

fullcobr

-v

^-r [Giurf]

AAKliren

TeL{045}405

13 58

GIJLF Stattun

& Certash Hogsweg 7E W Voerendaal

6367

Tet d045|5751'149

G r


S.T.B. Jeugdpagina Eerste wedstrijd na de vakantie Ap zaterdag 19 augustus was het weer tijd voor

een wedstrijd. Na een lange vakantie waren de meeste atleten nog niet echt in vorÍn, en ook niet in de stemming om prestaties neer te zettsn. Toch was er een lsdslijke bezetting tijdens deze "eerste wedstrijd na de vakantie" in Sittard en genoot het publiek behalve van het lekkere weer ook van een paar hele mooie prestaties. Ik zei net al: "de meest atleten", want er zijn brj iedere wedstrijd wel een paar uitschieters, en vandaag \ryaren dat natuurlijk de 3 STB-ers die een clubrecord verbeterden. Nikki verbeterde haar eigen record op de 60 m horden, en zette hier een uitstekende tijd van 10.33

neer.

Roel verbeterde zijn record bij het kogelstoten met maar liefst I meter naar I1.86 m. Maar het mooiste clubrecord wÍrs op deze dagtoch voor Benedic Richter, die op de 100 m sprint een tijd neerzettevan 12.73 en daarrnee een record verbeterde dat al meer dan2 jaar op naam van oud-lid René Schrijen stond. En dan was er natuurlijk de estafetteploeg van de D-meisjes die deze wedstrijd gebruikte om een exfa estafette te lopen, en hierbij het clubrecord verbeterde. Esra, Stefanie, Danique en Nikki verbeterden dit record, dat sinds juni 2005 stond met 0.11 sec. Daarnaast waren er verbeteringen van diverse persoonlijke records.

Op zaterdag 26 augustus reisde Roel Kist af naar Amsterdarn, om daar deel te nemen aan de C-spelen; eigsnlijk de Nederlandse Kampioenschappen voor C-junioren. Roel heeft de afgelopen vakantie doorgetraind, om zijn prestaties op peil te houden, en hrj grng dan ook met een goed gevoel naar Amsterdam.

In de einduitslagzagenwe Roel op een 15 plaats eindigen met een afstand van 39,97 meter. Helemaal niet slechg als je naar het deelnemersveld van mÍutr liefst 60 personen kijkt. Toch was Roel niet helemaal teweden met deze prestatie, want zijn PR staat momenteel op 44,97 m, en dat zou e€n plaats bij de eerste 10 hebben opgeleverd. Op dit soort wedstrijden spelsn natuurlijk ook andere zaken een rol, zoals spanning alles heel officieel, en allemaal onbekende tegenstanders. Daarom vinden wrj het toch een prestatie om trots op te zijn.

Roel, proficiat


Interland Yoor STB-selectie In het weekend van 9 ím l l september vindt voor de 17e keer een internationale scholieren atletiek ontmoeting plaats; deze keer gaat de reis naar het Belgische HeusdenDe Nederlandse afraardiging-Haat uit een ploeg, samengesteld uit 40 atleten(s) van de verschillende atletiekverenigrngen uit iimiurg, in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. Het Landgraafse STB levert hier dit jaar een Uepertte Ui.idrage aan, omdat de Dmeisjes op deze dag naar Z'oeterneeÍ afreizfr om deel te nemen aan de landelijke finale van de competitie. Dit betekent dat alleen Roel Kis! Pim van Spanje, en Benedikt Richter (allen C-jongens) deel van deze ploeg zullen uimaken. De buitenlandse atleten komen uit de Regio's Bodensee, Alzey en Kamenz Duitsland- Verder ploegen uit St Gallen Zwitserland, Szkesfehervar Hongarije, Praag Tsechië, Luxemburg en Belgisch Limburq' De reis omvat niet alleen een sportprogramma, maar is tevens een ontmoeting met vele jongeren uit de verschillende regio's en landen. Wij wensen de deelnernsrs een succesvolle wedstrijd, en een paar heel leuke dagan.

3e Plaats voor selectie

uit Limburg

- STB draagt steentje bij

Tijdens de lTelntemationale Scholieren Atletiek-onmoeting in het Belgische Heusden wist de Limburgse selectie beslag te leggen op een eervolle 3e plaats' In een deelnemersveld mét afvaarOigingen uit België, Luxemburg Duitsland, Frankijk en Italië liet de Limburgse ploeg zien dat o1yleregió genoeg talenten bezit om eeÍr sterke ploeg s"men te stellen- Ook Sfg leverdè Ui;O*g" aan dit Éam, al bestond die (voor wat STB betr€ft) dit jaar alleen uit C".n jongens, omdat de gesiecteerde D-meisjes in dit weekend deel namen aan de landelijke frnale van de ioÀpetitie in Zoetermeer. Roel Kist, Pim van Spanje, en Benedikt Richter reisden naar België af, samen met atleten van bijna alle Limburgse verenigingan. Behalve een sportieve pËstatie, is een uitstapje als dit natuurlijk heel leerzaam sn héél vermoeiend' Als slaapgelegenheid werd dit jaar gebruik gemaakt van een tentenkamp. Van "naar bed gaan en slapen" is tri". meestal geen Jprake, en vele atleten stonden dan ook's morgens op de ""trto pi* uur nachrust achter de rug. Dat er dan toch nog geweldige resultaten atletiekbaan met slechts "* worden neergezet is al een prestatie op zich-

Primeur voor STB: deelname aan Landetijke Finale

il;;k.; dJË;;

srB";;J

tJ;;;;;- Ëh"4 ;rr;

"*

;;; ;;;;;;

van alleflei evenementen verschijnen. De jeugd vormt hierop zrker geen uitzondering, maar op zattdagg september gebeurde er toch iets wat nog nooit eerder in de geschiedenis van STB gebeurde' Ile D-meisjo or-"rlo Zoetermeer deel aan de Landelijke Finale van de competitieEn is dat dan zo apart? Ik weet het niet zeker,maar als je in een deelnemersveld van maar liefst 97 aan de start teams zo goed presteer! dat je bij de 12 finalistsn behoort, als enige Limburgse vereniging in Zoetermeer verschijn! en-austi; de beste 12vanNederland behoor! is dat volgens mij toch wel iets aparts.

Op zaterdagreed een bescheiden colonne al heel woeg richting Zoetermeer, en er waren best een paar mensen zenuwachtig. Aangekomen in Zoetermeer, was het tijd voor koffie en tijd om de baan te t'verkgnnen".

De dag begon uitstekend met een clubrecord op de estafeue van manr lieftt 0.5 sec- Dit resultaat was goed roor een 2e plaats op dit onderdeel- Bij de horden kwam Nikki één pas verkeerd uit' wat resulteerde in een 4e plaats in de eind-notering. Voor Sanne waren Oe tegsnstanders net een maatje te groo! letterlijk en figuurlijk- Toch scoorde zij in de buurt van haar PR, dus een goede prestatie. haar Esra nam het verspringen voor-haar rekening, mÍtar was achteraf nist helemaal tevreden over willengraag we zoals altijd j", het gaat nu esnmaal niet prestatie,

,*


Stefanie scoorde prima bij het speerwerpen en eindigde hier op een 5e plaats; bij het hoogspringen evenaarde zij wel haar PR (1.25) maer dat was niet voldoende voor een klassering in de voorste gelederen.

Danique, die de 1000 m liep, moest in het begin te veel afstand van de kopgroep nemen, waardoor zij naderhand op het rechte stuk vol tegen de wind in moest. Nikki sprintte een uitstekende 60 m en liet op dit onderdeel iedereen achter zich. Deze laatste prestatie (op 8 onderdelen, met 12 deelnemers) is vergelijkbaar met het winnen van een etappe in de Tour de France.

Voor STB opnieuw een top-prestatig en voor de junioren van §TB een ervaring die ze nog nooit eerder hebben meegemaakl Als enige ploeg in Limburg naar oen Landelijke Finale als lle geplaatst en tenslotte als 9e eindigen: een topprestatie. En als je aan het einde van zo'n dag nog eens alles op een rij zet mag je teweden zijry en dat zijn we ook. Een ... plaats in een landelijke finale is een beloning voor jaren van hmd trainen, en veel in je sport investeren. Niet kijken naar diegene die meer punten hadden, en zich uiteindelijk winnaar mogen noemen, maar kijken naar de teams die minder hadden, of naar de 85 teams die niet eens tot de finale wisten door te dringen. En dan is er natuurhjk nog een heel belangrijke factor, en dat is ha plezier dat "het TEAMU vanaf de eerste wedstrijd heeft laten zien. Samen voor iets gaan, en samen plez,r. hebben. Sanne, Danique, Esr4

Nikki en Stefanie: PROFICIAT

Gezellig dagie Maastricht Op zaterdag 16 september organiseerde Atletiek Maastricht haar laatste baan-wedstrijd van dit seizoen. Het was lekker weer, en STB was met bijna alle junioren aarmeÀg om rÀ/eer eens een lekker dagie atletiek te doen. Maar vóór de wedsrijd begon moest er eerst iets anders worden geregeld... Omdat de D-meisjes deel namen aan de landelijke finale van de competitie, en onze eigen Coopeóaan nog niet zó ver in orde was dat we hier alle onderdelen konden

trainen, hadden we een probleem; onder goede training vooraf is het erg

moeilijk om Íurn een wedsrijd als deze te beginnen.Ben

Callemeijn en Stephan Nolte, beide tainer bij Atletiek

Maastricht, schoten ons te hulp en boden Íum om enkele weken op hun accommodatie te trainen. Ook waren zij aanwezig om extra trainingen te geven, afgestemd op de wedstrijd die op ons wachtte. Hiervoor laegen nl op deze dag door de Dmeisjes een kleinigheidje aangeboden als

blijk van dank voor dit fantastische gebaar.


Adviesbureau voor bedrijven en

wije beroepen ffimffiยง#ยงffiffi,ffi

ver zekerin

C

gs s p ecialis

t

ollectieve \Merkn emersverz ekerin gen

- Ziektevezuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid T?ansport -'Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Hyp oth eke n -B e drij fskre diet Akerstraat 30 - 6/_ll IIB Heerlen Telefoon: 045-5740m2 Mobiel: 0G29042500 Fax: 04*5719930


En dan de wedstrijd; die was zoals een wedstrijd moest zijrq met goede prestaties, waaronder e€n paar clubrecords en diverse persoonlijke records, en

natuurlijk wat minder goede prestaties. Een

wedstrijd met spanning, en serieuze inzeg maar ook met ontspannen

momenten en tijd voor een grapje en veel plezier.En dan de

uitdrukking: "sport verbroedert".Ik weet niet

ofer ook

een

uitdrukking is : "sport verarstert", want als die er is, dan is hieronder een voorbeeld daarvan. Tussen de onderdelen door waarbij men tot het uiterste glng om de "tegenstander" te verslaaÍI, was er ook tijd om samen met atletes "van de tegenpartij" aan iets moois te bouwen. Een menselijke piramide, gebouwd op een gezamenlijke fundering van Atletiek Maastricht en STB. En is dit leuk? aan de gezichten te zien wéI, en als er ook nog geluid bij deze foto zou àjry zouhet zetfs overduidelijk zijn.

Laatste baanwedstrijd 2006 Zatefiag23 september 2006; tijd voor de laatste baanwedstrijd van het seizoen; dit jaar in Kerkrade bij Achilles Top. Het is dat we met onze auto naar Kerkrade glngerl maar toch mochten we spreken van neen bus vol". Maar liefst 28 STB-jeugdleden kwamen hier hun startnummer ophalen, om nog een keer lekker van hun hobby te genieten. Opnieuw liet de kleinste vereniging van Limburg zien dat ze bij dit soort wedstrijden vaak de grootste is. Behalve de "vaste kern" deze keer ook nieuwe gezichten van kinderen die nog niet zo lang lid iljrr, en op deze dag voor het ecrst aan een echte wedsrijd meededen. Het was een dag vol Topprestaties, en dan hebben we het niet alleen over de 22 medailles die we gedurende de dag wisten binnen te halen. Waarom dan toch het woord topprestaties? Nou, omdat: - vooral de kinderen die voor het eerst meededen zich uitstekend amuseerden

- Bas Radstake een clubrecord verbeterde dat al sinds 1997 vast stond - de D-jongens oppermachtig waren bij het kogelstoten (1, 2 en 3) - de "nieuwe oudeÍs" nog niet wisten dat een persoonlijk record wordt beloond (tjsjes en zo) - we voor Stella ook een functie in gedachten hebben (als vervangster van Dick) - Esra sinds haar pupillentijd weer eens deed hoogspringen - Martijn en David bij het balwerpen hun PR verherden (maar wel hoog i.p.v. ver) - we helaas 2 estafettes mo€sten laten vooóijgaan (we hadden hetpmgramma niet goed begrspen) - Nikki behalve sprinten en horden, ook de 1000 m kan winnen - Kyra sa Tmme heel vaak samen op het podium staan - Ook Veerle en Daphne dit doen - Ruben een prima jurylid bij het balwerpen blijkt te zijn - ook de ouders zich uitstekend amuseerden - Martijn net te langzaam lryas voor een karperstoel - bestur:rsleden van STB ook zichtbaar genoten van deze dag - STB, zoals altijd, als laatste het stadion verliet 0-G.0-0-0-G.0-0-0-e0

Jos van Spanje


Verhalen oYer loPers

Het toepassen van technieken

Tijdens een marathon zult je over twee belangrijke vaardigheden moeten kunnen beschikken. Ten eerste moet je een plastii beker vol water kunnen aanpakkeÍl en leegdrinken terwijl je blijft doorrennen. En te tweede moet je je altijd op het hardlopen concentrersn en niet wat om je heen gebeurt

Met het eerste kun je oefenen als je een wiend(in) hebt die bereid is om

kletsnat t€ worden.

,El ))

n'rf

het hardlopen bent. De beste manier om

0 »

Diezelfde

wiend(in) kan je ook helpen door te doen alsof hij een verslaggever is die je banale wagen stelt terwijl je aan

zo'n geval aan te pakken is: met een ijzige blik vooruit blijven kijken terwijl je gelijktijdig een gebalde vuist in het

)

middenrif van de interviewer plaatsl

Het volgende probleem is wat

i"til /t

te doen met de demonstranten die om een of andere politieke reden zullen proberen de race te blokkeren. Geef nooit uiting aan je sympathie en

stop evenmin om een Petitie

.4

je

te

tekenen; plaats gewoon recht vooruit in hun tere delen terwijl je ze tegelijkertijd fors uit de weg maait met je ellebogen. Ook hierbij heb je de hulp nodig van knieën

een wiend(in) aangeziYn het

praktisch onmogelijk is deze actie in

je eentje te oefenen. Tenslotte nog dit: op de dag van de wedstrijd krijg je misschien allerlei beledigingen en scheldkanonnades naarje hoofd geslingerd vanuit het publiek. Je moet vooral nooitje geduld verliezen en daardoor kostbare energie verspillen. Óefen in het bewaren van je kalnte door je wienden tegen je te laten schelden. Ze nillen daar ongetwijfeld maar al te graag gehoor:um geven nadat je ze de zojuist beschreven behandeling gegevsn hebt. Bron: BenyonÀíacY

0-0-0-0-0-0-G'0-0-0-0-0-0


I

STB Clubblad 2006 nr 4  
Advertisement