Page 1

f7 ^


Jaargang 21 -

't

eSTaBletje

juli

2006

- nummer 3

is het clubblad voor de leden van a.v. Sport en

Trimclub

Brunssummerheide Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

{ffi

kopij:

Theo Schmeits, Graveaweg56,647l YZ Eygelshoven 045-5352003 / 0651296017

t.schmeits@Iome.nl - Wiel.Frins@olanet.nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins

22 september 2006

--

Brunssummerheide

.f":\

í#} .rx"

w"

Sport en Trimclub -r

Voorzitter:

Albert Verbunt Tel.: 045-5314854

6372T2 Landgraaf Kerlrraderweg 20 E-mail: alberrverbuntí@wanadoo.nl

Secretaris:

Vic§ Teeken

Ovidiusstraat 51 6417 VS Heerlen E-mail: stbsecretariaat@wanadoo.nl

Tel.:

045-5712812

PenninEmeester: AnnickPloumen

Eygelshovenerweg 13 6374K8 Landgraaf E-mail: annickploumen@.home.nl

Zaken: (vice-voorzitter)

Jos

6343 CY KlimmeÍl Schepenbank 22 E-mail: ios.annyianssen@,wanadoo.nl

Leden:

Frank Eisenga Tel.: 06-44996122

Koempel 69 6372 ND Landgraaf E-mail: frank.eisenga@home.nl

Bert l)aemen Tel.: 045-5353177

Aan de P.rt

Tel.:06-10897824

Algemene

Tel-

Janssen :0434591995

Eisenga 06-44996122

Ledenadministratie: Frank Tel.:

Jeusdsport Website

STB

Dick van Pelt Tel. :045-5325803

6373

W

Landgraaf

69 6372 ND Landgraaf E-mail: stbledenadministratie@home.nl Koempel

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf E-mail: dickvanpeltÍ@wanadoo.nl

htE://www.avstb.nl

Postadres:

Ovidiusskaat

Bankrelatie:

Rabobanklandgraaf rek.nr- 172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Eygelshovenerweg 13

Adverteren:

U

5l

6471 VS Heerlen

via redactieadres. adverteerders ontvangen het clubblad gratis

6374Y=8 Landgraaf


Trainingen zomerseizoen 2A06 *TSEGELEDER rrJD , --pLAAT§=__- :-TRATNTntGiCRoEp Maandag 18:30 ; Cooperbaan i Duurloop l uur + 12fu/u i Vrijetraining Mrardrs r i- F*r,kEise"sa f-=--: lq'-.iq_ i__q99p9" . _i ----oqyllggp I uur 10k"/" ._,

;

ITC*

i

;

Cooperbaan

Conditietraining

-,

Intervaltaining

Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

i

,

i

I uur Cooperba"n

Coopeóaan i ,_

|

-

q-

l

:l*pres

r ll-qq

i

f

f 83o @l

-z-

§e\r?E

zordas

i-!

9.q

naantraining

I

_ ,_.. ,-.,_.,1-,

Duurloop 1.15 uur

Jbh"

H*d"-

i

Inlichtingen over trainingen: Wim v/d Linden tel. M5 -52170 I 3 E-mail: wlinden@brunssum.net Jeugd: Dick van Pelt tel. 045-5325803 E-mail: dickvanpelt@.rvanadoo.nl

Contributie en lidmaatschap S.T.B. De contributie over hetjaar 2005 bedraagt:

Recreant:

Wedstrijdlicentie: Jeugd:

Begunstigec

lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, ,anbevolen voor beginners per jaar: Licentiebedrag a€, L820 wordt afgedragsn ren de KNAU,

perjaar:

Eenmalig aan KNAU

:

e42.e60,20 €22,50

Via automatische incasso per maand: €, 4,75 U bent dan geen li4 maar steunt onze verenigingperjaar: € 30.-

Verder is een eenmalig bedrag à € 5.40 voor administatiekosten aan de KNAU verschuldigd.

AIle opzeggingen dienen uitsluitend scbriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadminiskatie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de IC\IAU verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wannecr het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Van de voorzitter Tot ons groot verdriet bereikte ons zondag 25juni het bericht van het overlijden van ons lid Louis Hcnscls, tijdcns ecn training op de heide had hij ecn hartstilstand gckrcgen, Wij wensen zijn echtgenote en de familie veel sterkle bij het dragen van dit verlies. Vreugde en verdriet liggen in het leven dicht bij elkaar. het bericht berelkte ons op de dag dat rvrj wederom geweidig presteerde in de estafette loop Vaals-VenloHet superteam behaaide zijn vierde ovenvinning, de andere teams leverde ook een prima prestatie. Zoals een ieder weet prest€erde onze jeugd r+'eer ge'vveldig, diverse jongens en meisjes vielen bij de I imburgse kampioenschappen in de prijzen, zelfs Dick yan Pelt haalde een derde plaats op het onderdee I speerwerpen, llet hoogtepunt was het behaien van.de iandelijke finaie. door de D-meisjes een prestatie die de S.T.B. verder op de kaart zet. Nogmaals proficiat narnens alle S.T.B'ers In september is de finale, het zou natuurlijk mooi zijn als er veel supporters aanwezig waren om onze S.'l'.ts (iirls aan te moedigen.

Verder presteerde w-ij ook met een prima georganiseade Heideloop, zanda noemenswaardiga problemen konden wij terugkijken op een geslaagde loop Marcel en alle helpers bedankt voor jullie inzet. Op 18.juni vtrnd er wcer dc bergloop plaats, hct was eel geslaagde astivitcit waar goede prestatics rvcrdcn gclcvcrd, zorvcl ih dc wcdstrijd cn na afloop bij dc barbccuc cn aan dc bar. Zoals jullie gezien hebben wordt er weeÍ volop getraind op de gerenoveerde cooperbaan,

Er moeten er nog wat zaken door de S.T.B. zeifs afgehandeld worden o.a moet er nog

\ii,at

schi lderw erk gebeuren.,

op jullie een beroep rvordt gedaan cm te helpan dan wij hierover niet te klagen. Er is al veel werk verricht ook door de ouders van de jeugd maar wij moeterr nog wat zaa§es aflrandelen en hiervoor l'raag ik jullie nognaals voor lrulp. De oÍïiciële opening , eerst gepland op 26 augustus, is voor onbepaalde tijd uitgesteld in verband met

ik ben overtuigd dat dit in ordc kcmt, zodra hebben

het opnieuw ll;,zaaien van het middenterrein. l)e nieuwe datum van de officiële opening en het hijbehorende pmgramma zal door het hestuurnng bekend gemaakt wordeq wij rekenen er in ieder geval op dat zo veel mogelijk ie<ien aanwezig zuilen

zijn. Albert Verbrmt

De voorzitter geeft het voorbeeld

!

!1.


Brunssuí?? merweg 54 6373 EX Landgraaf Tel,: O45-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieerwerk. inbinden: thermrsch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren,

Geooend: ma: 13.30-17.00 en za: 10.00-14.00u.

K.v.K. no: 140 56

006 dinsàas Um vrijdag:9.30-12.30 en 13.30-17.00u. bank: l.N.G. 67 15 10746


Op herhaling in de Two Oceans Marathon

In 2004 ben ik samen met mijn echtgenote José voor de eerste keer naar Kaapstad in Zuid-Afrika geweest. We hebben toen onze dochter

#

m*r hliïài*l

sfl.tr HUTU*L ïwti L1 iE,Ér{S

in dzt iaar voor een stage-periode van drie Kaapstad verbleef. Dat bezoek heb ik toen kunnen combineren met de deelname aan de 'Two Oceans Marathon'. Ik was destijds herstellende van een blessure en kon alleen maar de halve marathon lopen. Yvette bezocht die

maanden

in

J'+e.Ë.eïHfi.11

Toen mijn dochter dit jaff weer voor een langere periode naar Kaapstad ging (dimaal om dar te werken) wareÍl er natuurlijk snel plannen om haar te bezoeken en uiteraard in de periode dat die ultra marathon van 56 km wordt gelopen. Dat is altijd op Paaszarerdag. Na enige twïfel me maar snel ingeschreven. De groene chip voor de tijdregiskatie had ik nog van twee jaar geleden, die moest toen gekocht worden- De vraag blijft natur.nlijk of het lopen van een marathon van 56 km met twee lange beklimmingen en in warme omstandigheden wel zo verstandig is. Ik heb tot op heden wel vaker een marathon gelopen maar dit is toch van een iets ander kaliber. Op dinsdag 11 april dus in het vliegtuig nazr Kaapstad en bij de aankomst op woensdag allereerst het starurummer afgehaald. Tot de wedsrijddag een beetje rondgekeken en onder meer de Tafelberg (met de kabelba"n) en Kaap de Goede Hoop bezocht Paaszatefiag om half zes stond mijn dochter al voor de deur om me naar de omgeving van de startplaats te brengen- Bij het start- en finishterrein was het een drukte van jewelste. De startvan de halve marathon met 10 duizend lopers was al om 6:20. Start en finish waren niet op de zelfde plek Met de massa mee rustig naar de start gewandeld. Ruim 7700 entries 1ryÍuÉn er voor de ultra Je loopt dus nooit alleen. In tegenstelling tot voorgaande jaren was de start van de ultra niet om 6 uur maar verschoven naar 7 uur.

Ik had me yoorgenomen om nrstig op een schema van 11 km per uur rran staÍt te gaan. Dit zou een tijd van rond de 5 uur opleveren. Na twee minuten pas onder he startdoek door (minpuntje: geen tijdmat bij de starg iedereen heeft dus een bruto tijd)- Ondanks het woege tijdstip staan er al veel enthousiast€ toeschouwers aan de kant. Veel aanmoedigingen. Het begon al langzaam licht te worden- Ik had al een paar dagen last van de rug maar gelukkig was dit onder het lopen maar licht te voelen. Je voelde het wel steeds maar het was te verdragen Na 16 km kwam de Indische Oceaan in zicht De zon begon al sterker te worden. Het ging nog steeds lekker. Iedere deelnemer had een borst- en rugnummer met daarop zijn of haar voornÍum en het aantal deelnames aan de Two Oceans Marathon. Ook stond erop welke verschille,nde medailles daaóï verdiend ware,lr. Medailles in gou{ zilva, b'rons en blue worde,n uitgereikt brj een eindtijd van ÍEsp.

onderde4uur,tussen4en5uuÍ,ttssen5en6uurentenslottetuss€n6enTutrr.BinnenTuurmoetje ook binnen zijn. Er liepen mensen mee met wel 20 deelnames. Ook het bestuderen van de diverse vooÍnamen gaf wat afleiding. Het stuk tot de Atlantische Oceaan loopt hooftlzakelijk door woonwijken en is wij saai. Hafweg bij 28 km l«vam ik door n2:29. Het zwaarste shrk moet nog komen. Hier begint ook de 6 km lange klim naar Chapman's Peah de top van deze klifweg. Dit is veruit het mooiste shrk van de loop. Je kijlc uit over de zee ende weg is echt in de rotsen uitgehakr Er wordt ook gewaarschuwd voor vallende rotsen en stenen. Het gebruik van deze tolweg is op eigen risico en het uitzicht langs de steile wanden naar de zee is echt ongelooflijk


Niet voor niets is dit de 'most beautiful marathon in the world'. Ik kon nog lekker doorlopen en bereikte wij gemakkelijk de top. Hierna volgde een lange afdaling tot Hout Bay, waarbij je enigszins kon herstellen. Hout Bay is esn heel mooie plek die omringd wordt door hoge bergen en de zee, echt schiuerend. Hisr stond ook veel publiek. Echtgenote en dochter zouden hier ook naar toe komen maar helaas waren zelaat (of was ik te snel?). Naar mij toe werd steeds iets geroepen van'let's go Í{oep, you do it well Horp, go ahead Hoep'. Was wel gappig. B,j km 40 begon de klim van ruim 5 km naar Constantia Nek Na het marathonpunt lvaar ik rjoorkwam in 3:48, begon de weg steeds steiler te worden. Hier begon ik het moeilijk te krijgen. De zon ging steeds feller schijnen en met name de knieën begonnen pijn te doen. Langzaamaan \vas bijna iedereen aan het wandelen, vooral dames bleven doorrennen. Is toch echt het sterke geslacht. Na een eindeloos lang stuk wandelen kwam eindelijk de top in zicht en konden \rye weer gaan rennen. Het was

van hier nog 11 hn tot de finish. Het aftellen van de kilometers kon beginnen. Ik kon min of meer blijven doorrennen. Brj k* 50 kwam ik in 4:42 door. De hnish was op het rugbyveld van de universiteit van Kaapstad. Na een laatste sprintje tot de finishlijn kwam ik behoorlijk uitgewoond binnen in 5 uur, i7 minuten en 19 seconden (eigen kloktijd) en kreeg ik een bronzen medaille omgehangen. Na een poosje op een bankje te hetrben gezeten was ik in staat rnijn kledingzak af te halen en naar de tent gaan lvaar voor de deelnemers koffie en sandwiches klaar stonden. Dat was wel prettig. Norrnaal krijg ik vlak na een marathon niks door mijn keel, maar hier wonderlijk genoeg wel (toch niet diep genoeg gegaan?). Het was een onvergetelijke mooie marathon.

De zee, de bergen, de natuur aan de voet van

de

Tafelberg, de finish, in een woord geweldig.. De verzorging was ook heel goed. Om de 2 km was er een drankpost.

Tenslotte:

Hein Bodelier hoeft op het ultra loopgebied van mij geen concurrsntie te verwachten; Toch maar mooi een PR gelopen en ook nog eerste STB-er; Zuid-Afrika is echt een van de mooiste landen ter wereld, veel bergen, schitterende natuuÍ, wildparken en wiendelijke mensen, echt een aanrader om eens te bezoeken; Wie de belevenissen van mijn dochter in Kaapstad en omgeving

wil volgen zie

http://www.)rzetteerkens.waarbe4j ij.nu

Hub Erkens 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Diyerseuitslagendiyerseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuits

25 kilometer van Berliin Josette Gijselaers

27"

- 7 mei 2006

plaats 1 plaats I plaats 2 plaats 2

2l

Ruud Stratman

plaats 5

26

Petra van Tongeren Jo Heinrichs

53

plaats

1

plaats 8 plaats L2 plaats 8

75

Jos Duteweerd [wan de Ploeg

83

Jan Manders

plaats

92

Peter Jansen Ineke de Ploeg

plaats 6

67

93 113

plaatsT

plaats 6

M40 M45 M35 M55 M50 M40 M35

Monique Borghans

plaats 3

v40

Egon Borghans Wim Rutjens Ivonne Vaessen Ben Paulssen

plaats 20 plaats 21

M40 M45

01.22.59

plaats

I

v30

01.25.06

plaats 23

M40

0r.26.20

FrankJoosten Pierre Muijrers

plaats 3 plaats 2

Ger Schamlausen Ed Doveren Patrick Thijssen

plaats 17

83

86

94 100

plaats 5

Maasmarathon VisĂŠ - 14 mei 2006 183

John Haan

llu Cebusta-Loop Heerlen 5

Marcel Meens Frank Eisenga

6

Petra van Tongeren

13

A]bert Verbunt Hein Bodelier Wim Rutjens

4

t4 16

00.43.38 00.44.59 00.45.26 00.47.55

M45

plaats 8

57 82

00.4136

M45

0434.29

plaats 6

Peter Deceunick Herman Germds John Borjans John Bron

55

v50

00.21.51 00.30.30 00.30.35 00.33.45

M40 M35 M40

l8 t9

53

00.37.55 00.39.12 00.40.06 00.40.48 00.41.30

00.2931

plaats I plaats I plaats 2

MIJL: Ger Bodelier Guido Meys

6

22 30 34

M45 M35 M45 M40 M40 v40 M45 M40 M50 M60 M55

plaats 7

Gertie Uiterwijk Harrie de Kleijn Certe Offeringa

IO ENGELSE

2006

v50 M50 v35

r29 148

1

plaats 2 plaats 13 plaats 3 plaats 19

Ed Monse

127

5

a2.22.54

"Harrv Driessen Runnine/Walkins Heideloop-S en 10 EM-13 mei

5 ENGELSE MIJL: Jos Krist 3 5 Leo Kokkelkorn 8 Ad D'iederen Rob Riksen 10

2

S.T.B.

- 5 km -

s.T.B.

00.58.55

01.0336 01.03.47 01.09.11 01,09.13 01.10.00 01.10.57 01.11.57 01.16.13

0t.16.25 0i.16.51 ot-22-57 01.23.3t

PR!!

03.14.41

18 mei 2006 S.T.B. S.T.B.

00.19.15

s.T.B. s.T.B. s.T.B.

00.20.04 00.21.38 00.21.39 aa.22.36

S.T.B.

aa.§.26


22 24

Ben Paulssen

S.T"B.

Sabine Krieg

25

Hub Erkens

S.T.B. S.T.B.

Heinrich-Antons-Gedàchtnislauf 9 Marcel van de Pol

km - 25 mei 2006 - 10 plaats 3

00.23.47 00.23.56 00.24.10

M35

55

Herman Gerards

plaats 12

M.45

139 140

Ronald Smeets Arno Hanssen

plaats 22 plaats 23

M35 M35

Miifzenicher Vennlauf * 21.1 en 10 km

00.35.53 00.40.32 00.4s.08 00.45.09

- 27 mei 2006

2l,IKILOMETER: 18 Lara Klaassen

plaats

KILOMETER: ÉIerman Gerards 70 Ronald Smeets 75 Jos Duteweerd

1

v35

01.29.05

plaats 3

M45

plaats 10 plaats 14

M35

00.43.18 00.48.44 00.49.18

10

,o

20 kilometer yan Brussel 10096

Josette Gijselaers

-

M40

28 mei 2006 S.T.B.

20" Pepiintoop Echt- 5 en 10 km KILOMETER: Ger Bodelier Angelique Thomas 5

- 2 iuni 200ó plaats 2 plaats 12

KILOMETER: Iluub Donders Marcel van de Pol Leo Kokkelkorn Amo Hanssen

01.31.1 I

M40 v30

aaJ6.26 00.25.37

10

Peter Deceuninck Jo Born

M40 Msen Msen

plaats

Jos Simons Jan Schwanen Ronald Smeets

18

plaaBT plaats 40

Hein Bodelier

plaats 29 plaats 65

Wim Rutjens

Mittsommernachtslauf Konzen 30

plaats 3 plaats 6 plaats 8 plaats 10 plaats 8 plaats 5

Herman Gerards

-

14 km

- 3 iuni 2006 M45

M55 M40

Fierre Muijrers

plaats

I

111

Jos Duteweerd

plaats

l8

Tour du Massif du Taennchel (Voeezen) Jean Herpers Lara Klaassen

Maastrichts Mooiste 15 km

527

530

Frans Quaedvlieg Ineke de Ploeg

PR!!!

M50 M40 M50 Msen M50 M40

plaats 6

38 I 56

Msen M40

- 22.4 km - 4 iuni 2006

plaats I plaats I

- 1l iuni 2006s.T.B. S.T.B"

00.33.06 00.34.24 00.35.36 00.35.53 00.36.33 00.38.55 00.38.55 04.40.43

40.$.24 00.47.41

00.47.49

01.02.13 01.05.07 01.14.28

M35

0r.29.18

v35

01.49.13

01.25.07 01.25.08


Eifel

23

- Marathon Waxweiler -

53

Pierre Muijrers

iuni 2006 plaats I

Herman Gerards

plaats 1l

30"Int.Votkslauf Rohren

34 59

Herman Gerards

-

10 km

Pierre Muijrers

Buffer

- Run Bineelrade -

17 iuni 2006

plaats 18

01.39.00 01.41.11

plaatsl

M45

00.20.06

plaats 14

M40

00.50.08

plaats 12

4 Herman Gerards 10 K]LOMETER: 94 Jos Duteweerd

00.42.06 00.44.57

M40 M35 M40 M35 M40

plaats 3 plaats 3 plaatsT

52 5 KILOMETER:

03.4337 03.s6.13

M55

- 21.1 en l0 en 5 km -

Ron Fens Frank Joosten Sjack Hoop

16

44

M55 M45

16 iuni 200贸 - plaats M45 7 plaats 2

Eurode-Lauf Herzoeenrath HALVE MARATHON: 8 Peter Deceuninck 11 Marcel van de PoI

11

6 en 10 km

01.24.13 01.28.09

0t.29.25

- 30 iuni 2006

6 KILOMETER: 19

Ivo Eijkenboom Jos Duteweerd

2t

Jan Manders

S.T.B.

27

Peter Jansen

s.T.B.

4

IO

I 9

l0 16

22 23

' -

00.23.53 00.28.11 00.30.45 00.30.45

KILOMETERVETERANEN: Jos

Krist

Marcel van de Pol Peter Decetminck Jo Born Jos Simons (Kerkrade) Jan SchwanEn

.,

Herm Gerards Petra van Tongeren

48

Pierre Muijrers

50 53 54

Ed Doversn

Ronald Smeets

11

Gertie Uiterwijk

26

S.T.B.

s.T.B.

Hein Bodelier

S.T.B.

0036.54

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.38.42 00.39.05 00.40.46

s.T.B.

N.41.37

S.T.B. S.T.B.

0a.0.42

00.42.11

s.T.B.

00.43.52 00.46.05 00.46.41 00.47.35 00.48.09 aa.56.46

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T-B. S.T.B.

Frank Eisenga/Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Clubrecord voor Ivo Eiikeboom OP 27 mei narn Ivo deel aan een wedsfijd in Belgische Dutrel, waar hij een sterke 800 meter

tijd

was zelfs zo goed dat

hij

hiemee een clubrecord op zijn na^m

onveranderd was. Ivo, proficiat met deze presta:tie.

G.C0-0-0-0-0-0-0-G'0

li+-

De

zrttr, dat al meer dan 5 jaa


ilde uys b,v ilficrnalite, frotltlc* §.tcclrcf,r

ffi Ssffiig &srGttd

Mr \Hh,lqg 32

LM

O.o.Overseos Stuko Sinisler Hoollgon Dr.Morlens

JH.:Wg

Oranje Nassaustraat 43 6411L§, I{eerlen Tel.: 045-5712656

H-anryffitfr*zfr

hd^Siffiir

u.,+J

Autobedrijf Zdrojewski

-L

Harry van der Laar

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert lOu 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel. 046-4426088

Heerlensewe9200 6371 HX Landgraaf

ïe|.045-5720002 Verkoop auto's Autoverfiuur & Leasing Reparatie & 0nderhoud APK keuringen

Carwash Setftervice station

Uitgebreideshop


Es-Te-Weetjes

Wist u dat.

"

BU de Heideloop volgens onze Duitse vrienden: " Bei den Damen eine Frau ge\'vonnen hat." B4 controle bleek dit echter ons aller bekende Herr Frits Fischer te zrjn.

.

Doordenkertje Ă la Herm : Vy'at is het verschil tussen rverken en lopen? Brj lopen is de vemchte arbeid precies gelijk aan het product van het veĂ?nogen en de verstreken tud

.

John Haan supersonische oren heeft.

Hij hoort de mensen ja knikken.

.

De concurrentie voor het superteam dermate moordend is dat Ger Bodelier Jos Krist probeerde uit te schakelen door met de auto over zijn voeten te njden.

.

Huub iedereen adviseert de I'rourv te vervangen door een hond. Wij echter niet zeker rveten of dat ook voor de woulveiijke leden geldt.

e

Dat op donderdag zo intensief getraind rvordt dat Arno niet meer weet wat links en rechts is en tuj via de bijrijderskant uit de auto moet klimmen omdat deze te dicht tegen de muur geparkeerd staat

.

Zolvel Arno als Jaques de hartslagmeter voor veel meer doeleinden gebruiken dan alleen lopen. het absolute maximum bereikt wordt.

Zlj er nog niet achter zijn r,vanneer

.

Wameer je toe bent aan een cursus rvalking en nordic-rvalking deze binnen onze geledingen r,vordt verzorgd: instructeur en begelerder Pierre Muijrers helpt u graag op weg en ondenveg.

lnlichtingen;Tel

.

045 -5 3 1 7003

Je bU STB nu ook een cursus SocEmO (Sociaal Emotionele OnBvikkeling) kunt volgen. Tijdens deze cursus leer je voor jezelf opkomen. Enige praktijkvoorbeelden:

o o

o

Doet iemand lullig omdat je hem in de druipt met twee gekneusde ribben af.

r.veg

loopt: por met de elleboog

en

je tegens[ander

Roept iemand iets over je snelheid: neem een steen en smijt hem naar zijn hoofd. Hij bukt rvel op tijd. Maakt iemand opmerkingen over je taalgebruik: smijt hem de eerste beste asbak naar zijn hersenen-

Is

je interesse gewekt? Donderdags na de training is informatie te verkrijgen in

de kantine van

TCN.

o

Marcel sinds het invoeren van deze cursus overweegt om met helm te trainen.

.

Herm op zoek is naareen nieuwe kapper. Hij wil graag blonde plukken. Dames ?l?17.t?t?

.

De donderdagavondfrainigen tot wijdagrnorgen duren en we overwegen aan de beheerder van de TcN-kantine een sleutel te wagen zodat hij tenminste naar huis kan

0-0-0-0-0-0{4-0-0


Zf

Hzrry Driessen Running/Yalking Heideloop 5en10EM raterdag 13 mei 2006

De 27è Fleideloop stond zaterdag 13 mei weer op het pmgramma Dere mooie wedstrijd rn onzp eigen omgwing en trainingsgebied op de Brunssummerheide is en blijft iedere keer weer rv,raïr- Hoewel er geen echte bergen zijq zorg! het geaccidenteerde paÍcours altijd weer voor verrassingen. Een leuke bijkomstigheid was dat deze eigen wedstrijd

voor '-.**<-

mij tevens de 300e was. Ik had me dan ook extra goed voorbereid en nadat ik me 299 wedsuijden netjes aan alle regeltjes heb gehouderS wilde ik vandaag eens een beetje {( stout zijn. Daarover straks meer. Hoewel de korte afstad over 5 EM erg populair is, vooral bij beginnende lopers en .r recreanten, viel het deelnemersveld op de hoofdloop enigszins tegen en lijkt het er op dat de vergrijzing begint toe te slaan, want als je naar de winnaars kijkt blijven de jongere leeftijdscategorieen toch achter. Dan nu even naar de wedsrijd. Zoals gebruikelijk wordt het startschot ieder jaar gegeven door onze regionale lC.{AU-official Thei Kessels. Om 16:30 valt het startschot en vertrekken de deelnem€Ís vanaf de Vlekkenkamp voor twee rondel van 5 EM- De eerste snelle kilometer, die over het onverhaÍde gedeelre van de Exdel gaa! loop ik lekker mrjn eigen tempo en jawel hoor, daar gaat John Born mij weer voorbrj. Sortf, John, weer dezelfde fout als vorigjaar. Je wee! ik heb altijd een rondje nodig om warm te lopen. De tijdwinst op de eerste snelle kilometer word! na de manege gepasseerd te zrld op de Kaalweg weer meteen gecompenseerd door het vals plat. Tot het 3 lan- punt weet ik dat ik me niet leeg moet loper; dus hou ik mij iets in om daarna over vlak en ietwat dalende stukkeÍr het tempo weer wat te kunnen opvoeren. Een compliment is hier op zijn plaats voor de perfect verzorgde drankpost door de jzugdcommissie bij het 4 km- punt. Het snelle bospad is een gedeelte waarje vervolgens lekker op bosgrond loopt en tot ca. 6 km. redelijk constant het tempo kunt vasthouden. Vervolgms gaan we terug de Exdel op en naderen het 7 km. punt, waar ik net onder de 30' doorkom.

Nu komen ons de eerste lopers t€gemoet enzieik Louis Tummers op kop, gevolgd door Ger BodelierMaar waar is Huub Donders opeens? Even verder, voordat we rechtsaf het bos in gaan, zie ik hem vervolgens wmdelend richting Mekkenkamp gaan- Jadmer genoeg moest hij door een ploBelinge blessure woegtijdig aftaken. Inmiddels loop ik uit het bos weer de Vlekkenkamp op richting 8 km. err ben even stout..

Omdat m€n geen afuertlintheeft gebnrikt, neem ik uiteraard een aÍkorting scheelt toch net ev€n een scherpe bochl Bij de finishstreep kom ik doorop 34:24 enga de tweede ronde in. Dan kom ik bij het 11 km. plmt en zie John Borjans stil staaq dievervolgens weerde draad'oppakt en mij een stuk meeneeont- ,Tot aan de finísE- heeft,hij, mij prima g$olircn door mij tehazql Ook de tweede keer neem ik weer dezelftle afkorting en ne dat ik onder de 1:10 ga finishen- Stout als ik ben en als dank voor John's haaspartij loop ik hem vlak voorde finishsreep nog even voorbij- Ik heb nog nooit clubgenoten vlak voor de finishstreep geklopl maar deze keer kon ik het niet laten,Sorry, John. Overigens wÍlrcn er deze keer hel wa! vooral vrouwelijke, supporters die mij aanmoedrgden en dat gaf een extra kick Dat begon al aan de start met Gerte" zou het dan toch dat snelle kaps€l zijn? Dus John, als jenog'een tip n'odig hót, ik weet een prima kapster: Voor de uitsÍagen

vn de*Heidetoop

S-T.B. zie diverse uitslagen elders in dit blad H€rm, GeraÍds


Verjaardagskalender ? 1Í

Juli 2006 0l a2 02 03

04 05 05

06 07 09 10

t2 13 13

15 16

t7 18

19

20 22 23

24 25 26

27 28 30

Mirco Dubois Liset Radstake Kyra Gidding

Augustus 2006 l0 jaar

10 jaar 8 jaar Ray Penders 38 jaar Helma van de Heuvel 39 jaar Annick PloumeÍl 38 jaar 38 jaar Ronald Smeets Rachelle Ampts 9 jazr 49 jaar Herm Gerards 24 jaar Ronald Frins 47 jazu. Fons Habets 49 jaax Annet Bindels 42 jaar Petra Wljnen 44 jaar Ben Paulssen & jaar Herman Rutten 4l ja* Fred Geilenkirchen 55 jaar Henri Giesen 28 jaa Erik Winands 37 jaaÍ Flarm Alkema 49 jaar Hub Gulpen 4l jaa Ger Bodelier 56 jaar Frans Quaedvlieg Ínneke de Ploeg 52 jaar Tonny Geilenkirchen 29 jax 45 jaar Ron Boessen Sebastiaan Dresen 16 jaar Jean Herpers 37 jaar 9 jMÍ Dirk Goossens

06 07 08

Sonja Ferfers Egon Borghans Dick van Pelt

t2

Marjo Moonen

13

Frans Roumen Mart Riksen

19

2l 2t 22 26 26 27 28 29

Dre Krol Harry Boesten SjefJacobs Jori Hagevoort

LouisCordewener Riet Lataster Jos Simons Ton Starmans

47 42 45 47 57

jaar jaar jaar jaar jaar

I0

jaar

52 jazr 55

jaar

lljaa I jaar 56 jaw 62 Suur 47 jaar 1

jaar

55

September 2006

01

Paul Bex Lennie Kleinen Hub Prevo

03

Eefe Boesten

06 06 07

Richard Thomas

01

0l

t4 15 15

t6 18

l9 l9

Willem Graf Carmine Geata Pettie Nollet Jo Born

Ad Diederen

Lily Hof Janvm de Boogaard

t9

Kenny Geilenkirchen Jondy Geilenkirchen Marguerite Bingen

l9

Bas Radstake

20

Dominique Willems Maria Fischer

23

26

MaÍim Jongen LeoKoli*elkom

27

Bart Smeets

29

Wim Rutjes Petravan Tongeren

25

n

1l j,aar 20 jaar 52 jaar

jaar jaar 38 9 jaar 15

jax

36 30

jaar

jax 46iàn 52

5 1 jaar

56 jaa14 jaar

14)ar 39 jaar 13 jam 12 jam

55 jaar 47 jaw 39 jaar 33 jam 45

43

jw

ja*

lllc ialiuGll mn lnnn xGhlisllsct[


ING

- Europe Marathon Luxemburg 26 mei 2006

Op 26 mei j.l vertrokken wij Pierre ,Frank en Albert in gezelschap van onze dames Leny, Anjo en Marleen naar Luxemburg.

Na eeÍt ritje van 2,5 uur met een kleine pauze arriveerden wlj in de wijk Kirchberg, waar

de

startpapieren afgehaald moesten worden. Het was een geweldig sportcomplex waar wij de sportbeurs bezochten. Hier was ook de start el finish van de marathon

Na het ophalen van de startbewijzen glngen wij richting Hotel, na het inchecken werd het eerste bezoe§e gebracht aan het centrum van de stad Luxemburg met de gebruikelijke stops voor een natje en eer droogie.

De dag van de marathon was anders dan de gebruikelijke. Norrnaal na het ontbijt verrekt men naar de staÍt, maar brj deze marathorl was de start om 16.00 uur. Het was zoeken wat zullen wij nog eten en hoe ldgen wij de tijd gevuld tot aan de start.

Na wat eten tegen 12 uur en rusten in de hotelkamer vertrokken 15.00 uur met de bus richting start. Ondertussen tvareÍl onze dames uitproberen.

wij

om

in het centmm de creditcard aan het

Om 18.00 uur het startschot voor 2500 marathonlopeÍs err 3000 voor de halve marathon en een groot aantal te?ms voor de estafetteloop. Bij de start liet Pierre nog een van zijn bekende winden, waarop een loper hem mahlzeit toe riep. 'Wij wisten voor te voren dat het geen makkie zou worden, het profiel van het parcours gaf aan dat er hoogteverschil was.Wat wij niet wisten was, dat het parcours ex1ra mraar was door het enorm aontal bochten, het lopen door winkelpassage,pleintjes en parken. Voor de lopers veel ongemak, voor onze trouwe supporters onze dames,versterkt met Freddi en Tonny en de hond, was het geweldig, zij konden zonder problemen de lopers meerdere keren zien. Maar zoals jullie wetan is er bij iedere marathon wel iets, maar de organisatie var, deze eerste ING-. marathon Luxemburg was prim4 vooral de aankomst in de sporthal was geweldig.

Na afloop moesten wij nog met de bus naar het centrum,

\ryaar

wij uiteindelijk om 23.45

arriveerden, waar wij met onze lieve dames nog een glas dronken op de goede prestaties. De volgende dagen bezochten wd de stad Trier en Echternacht \ryas eeÍr geslaagde, "het mooie en gezellige trip. De volgende reis is reeds gepland op 12 november 2006 lopen wrj de marathon van Monaco. AlbeTt Verbunt

Utslagen Marathon INc-Marathon 227 289

FraÍlk Eisenga

plaas 58

Pierre Muijrers

421

Albert Verbunt

plaats 12 plaats 21

0-0-0-0-G.0-G.0-0-G0-0

M4s M55 M55

03.28.48 03.29.18 03.37.34

uur


Drinken tijdens het hardlopen Jarenlang heeft de hardloper te horer gekregen dat er tijdans het hardlopen VEEL gedronken moet worden. In een recent artikel in het tijdschrift voor onder megr sportartseテ考 "Geneeskunde en Sport" (april 2006) wordt uiteengezet dat dit advies niet correct is. Hardlopers drinken door de genoemde afuiezen namelijk nogal eens TE VEEL wat kan leiden tot fatale gevolgen.

Nuttig Drinken tijdens het sporten is nuttig om beter te presteren en de negatieve gevolgen van overhitting op de gezondheid tegen tE gaan. Een belangrijk aspect is dat door voldoende drinken de temperatuur van de kern van het lichaam lager kan worden gehouden.

Klassiek advies Het klassieke advies is om 1200 milliliter per uur te drinken. Dit advies is gebaseerd op de volgende 4 uitgangspunten: . Na de training moet je evenveel wegen als grvoor anders ben je teveel vocht verlorerr. o Dorst moet je voor zijn en je moet meer drinken drn je dorstgevoel om al het vocht aan te vullen. . Elke atleet heeft dezelfde behoefte aan vochtinname. . Teveel drinken is niet schadelijk voor de gezondheid.

Kritiek In het genoemde artikel in "Geneeskunde en Sport" wordt er echter op gewezen dat: . Een hardloper een bepaalde mate van gewichtsverlies kan verdragen zonder daarbij mindsr t竄ャ presteren. Het is dus niet nodig om na afloop van training of wedstrijd even zwuun te wegen als ervoor. . Te veel drinken kan wel degelijk gevaarlijk zijn. Via een verlaagde natriumconcentratie (lager dan 135 mm/liter: hyponametrie) ontstaan klachten zoals duizeling"t, ademhalingsproblemen, spierkrampen en zelfs een levensbedreigende situatie!.

Drinken vooraf Ook het aanvullen van de vochwoorraden door in de dagen voor bijvoorbeeld een marathon extra veel te drinken is een risicofactor voor het oplopen van de schadelijke effecten ten gevolge van esn verlaagde natriumconcentratie.

Yrouwen zijn risicogroep Met name wouwen met een lage loopsnelheid hebben een relatief grote kans om door te veel drinken de hierboven genoemde klachten te ontwikkelen. Door het kleine postuur is de natuurlijke behoefte aan vocht kleiner. Door de lage loopsnelheid is de totale looptijd langer en is het drinken tijdens het hardlopen bovendien makkelijker. Andere looprecreanten lopen echter ook een risico. Met name door de over het algemeen lage loopsnelheid de heersende opvatting dat er VEEL gedronken moet worden en de uitgebreide voorzieningen langs de kant in de vorrn van drinkposten bij hardloopevenemertten. Het beste advies: drink op basis van je dorstgevoel Drinken naar behoefte op basis van het dorstgevoel geeft wellicht het beste ,rn hoeveel vochtje nodig hebt. Voor de recreatieve hardloper lijkt een inname van 400 ml tot 800 ml vocht per uur een goed advies om zowel overhitting als de schadelijke effecten van te veel drinken te voorkomen. Een ervaren topsporter drinkt wijwillig circa 500 ml per uur. De kleur van r:rine kan helpen om na te gaan ofje te veel ofte weinig gedronken hebt. Lichter dan normaal geeft aan datje te veel gedronken hebt en een donkerdere kleur geeft aar. dat er te weinig is gedronken. Bij langdurige inspanning is het aaテ考 te raden om een sportdrank te gebruiken die naast koolhydraten ook elekrolyten bevat- Hierdoor wordt een daling van de natriumconcentratie door teveel drinken tegengegaan.

Met dank aan Jean Herpers Bron: A.G. van der Net: Water Drinken is goed: is veel water beter? Geneeskunde en Sport, april 2006. c0-0-0-G.0-G.0-0-0-0-0


de Uphill and Downhill Race 20A6 í 750 km r)tt 18 juni 2006 Een overbodig verslag Wat moet je nu als je iets zinnigs moet schrijven oveÍ een wedstrijd ,t die je niet hebt genen. Vert€llen .. over de STBers in het algemeen? :t Vertellen hoe scheei vertrokkal : geprjnig{ uitgeput en lelijk de ,ts koppies stonden bij de finish. We e , kunnen daar niet te diep op ingaan. :/\/ Voor de meeste STBers geldÍ: het , n

viel niet eens op hoe

!

À .

/\

',rJ'

:

§

schee{ vertrokken, geptjnigd, uitgeput en lelijk de koppies stonden. Het verschil met de tronies

bij de sart

was nauwehjks op ter merken.

Vertellen over Huub Donders? Dat Huub Donders aan de finish kwam met een wel heel opvallend getuit zuigmondje. We nemen aan dat het de bedoeling was dat daar veel lucht door naar binnen moest gràn en nist frikadellen of andere voorwerpen. Vertellea over Amo Hanssen? Arno Hanssen slaake bij de finish e€n oerheet Tennisdames (belegen) op het terras draaiden zich veóaasd en opgewonden giechelend om. Wat een bees! wat een sporthetd was dat! Helaas zagen aj hem enkele minuten later met bier en frikadellen (alweer) langskomen. .Image.aan diggelen-

Vertellen over Peha van Tongeren? ZelÈ Petra van Tongeren keek moeilijk op de eindmeel Dat duurde niet lang want al heel snel zat ze tussen de mannelijke finishers heel popi te doen. Vertelleo over Monique Borgans? Zlj dwd het naar eigen zeggen nrstig aan (Wie niet?), maar sprintte toch zo hard en met overgave datnjAnnick Plonmen I seconde vooóleef, Moet ik vertellen over Annick Ploumen? Dat al wel heel sportief kwam melden dat niet derde maar vierde was geworden, 1 seconde achter Monique. Lief hoor! Moeten we vertellen overMarcel Meers? Dat wij eindetijk de gelegenheid krijgen"om hem te prijzen sn comFlimentergÍr met zijn doorzettingsveÍmogen, hardhei( onverzetelijkheid en goede presatie (6e plaats). Ik kan me niet herinner€n dat dat al eens aan de orde is gewe€st. Dat is uitermate hoopvol, Marc€l! Vertellen over Ruud Frins? Dat hij vlak voor de strt besliste,om (ongetraind? ) mee te doen? Het is in ieder geval een goede ervaring voor deze jonge knaap. Voortaan laat hij het wel uit zijn hoofd om stoer / spontaan /' *nber;tje dom' te rffip€xr: ik do€ ook mee!

Moet ik vertellen overJan Hensgens? Who the f . . . is Jan Hemgens: Hij loopt at een paar jaarmee: Hij is geen lid van STB! Hij komt wiendelijk met echtgenote naarl"andgraaf, . Ik ken he,m van.andere wedsrijden en dacht dat hij bewiend is met een SïBer. Ik dacht dat hij was uitgenodigd door STB. Niemaod weet tr eóter iets van m Jan loopt lekker me. Ik vind datwe ditzo moeten taten.le etrste echte zwarte STBer.

Moet ik vertellen over Saskia Rademakers? H9t is toch opvalle,nd dat het lopen bij haar.alleen mar" echt lekker gaat als.er bergen (nouja.-..hewels) te overrnrinnen zijn- Dat bleek later ook bij Vaals-


VeÍrlo (eerste etappe). Bestaat er een aandoennglverslaving waarbij je dwangmatig hellingen moet 'nemen' (ook op vakantie)? Zoiets als dat sommige STBers dat hebben met bier? Het heeft er alle schijn van. Saskia lijdt aan deze zeldzarne ziekte.

Dat bier brengt me bij Ronald Smeets. Moet ik iets over hem veÍellen? Dat hij als één van de weinigen met een smile van gelu}zaligheid 'boven' kwam. Net zo'n blik als hij heeft als hij met fiets op de training komt. Hij richt die blik dat meteen naar een punt de kantine- En de hemel wordt blauw en de zon gaat stralen en de vogels zingen en zijn hartje gaat sneller kloppen ....en Henk wenkt wiendelijk vanuit de deuropening: kom maar, jongen!! Gelukkig brengt dat laaste hem weer brj ajn positieven en kan hij met beide benen op de grond met de training beginnen. Na de bergloop was Henk er niet bij de deuropening. Wel Ger ( de ober). Maar of dat nu direct de aanleiding is tot een mooie droom? Moet ik vertellen over Patrick Tijssen? Hij is nog tamelïk onbeken{ maar dat verandert snel als je zo opvallend verkesrd loopt. Als enige! Hoe is het mogelijk? En den meteen beweren dat de weg niet goed was ÍumgegeveÍI. Iedereen weet nu wie Patrick Tijssen is. Jullie hebben het dus gelezen. Als je bij de finish staat kun je eigenlijk niets vertellen van de Uphill and Downhill Race- Daar moet je niet ovsrpraten Je moet de loop 'ondergaan'Dan schieten woorden tekort. Het is pur€ emotie. Daarom kunnen jullie dit verslag ook het beste als ongeschreven beschouwen. Jullie hebben gelopen, ik niet

Uitslagen Up en Downhill race S.T-8. 1

2 3

4 5

7

Huub Donders Leo Kokkelkom

Amo Hanssen Wiel Frins Jo Bom John Borjans

S.T.B S.T.B: S.T.B. S.T.B. S.T.B.

s.T.B-

00.20.u 00.23.01

N.23.39 00.24.40 00.25.15 00.25.34 00.25.48 00.27.24 00.28.35 00.29.08 00.29.27

Jan Schwanen Petra Van Tongeren John Hr4n

S.T.BS.T.B.

Albert Verbunt Wim Rutjens

S.T.BS.T.BS.T.B.

w.29.31

Ronald Smeets Theo Schmeits Jos Bex Monique Borghans

S.T.B. S.T.Bs.T.B_ S.T.B.

00.30.13 00.30.30 00.30.43 00.31.00 00.31.12

l9

AnnickPloumen

20

Ineke de Ploeg

S.T.B. S.T.B.

8

9 10

l1 t2 l3 t4 15

l6 17 18

Saskia Rademakers Ruud Frins

2l

Jm He,usgens

22 24

Ben Paulssen Sjef van Ooyen Iwan de Ploeg

25

Patrick Thijssen

26

Astrid Kokkelkorn

27

Roger Steens

28

Josette Gijselaers

29

GertieUitcrwijk

23

S.T.B.

s.T.B. s.T.B. S.T.B. S.T.B. s.T.B. S.T.B. S.T.Bs.T.B.

0031.14 00.31.41

00.31.41 00.32.28 00.32.40

N.33-07 ffi.33.12 00.34.01 00.34.01 00-35-'14

00.47.00

Wim van der Linden &0-0-G.G.0-G0-0-c'0


10 \TRAGEN

AAN

DE NEGENENTWINTGSTE IN DE RU..... Theo Schmeits

Geboren: L5 lanuai L947

Beroep: apothekers-assistent

Gezinssamenstelling: Mein§e, zoon Maarten dochter

(

tuke ( 29 jaar)

Echtgenote ) en

31 jaar

Yraag 1: Theo, hoe lang loop je al? Waarom hiermee begonnen?

Antwoord Í: Laat ik beginnen met te vertellen, dat ik tot mijn 35 e levensjaar bijna niets aan sport heb gedaan. Alleen heeft mijn wouw mij op rmjn 25* met klem geadviseerd om de zwemsport te gaan beheersen. Vooral omdat het eerste kind op komst was en het leek haar niets, dat vader niet met zijn kind (deren ) fijn zou kunnen zweffrl€Íl: Toen ik 35 jaar was gingen wij met een bewiend echpaar een keer per weelq namelijk op zondag, naar de Brunssrrmmerheide. Op d" toenmalige trimbaan bij zwembad De Zeekoelen deden we diverse oefeningen en daarna renden we een beetje op de heide. Na afloop glngen we gezellig een kop koffie drinken. Toen de drmes zrttarLgeÍ werdeq gingen de twee heren alleen verder met rennen. Ik vond het steeds leuker worden en begon ook deel te nemen arn kleine wedshijdjes, o-a- bij camping De Watertoren in Landgraaf , de herfstloop rran Achilles-Top en de Afcent cross. Ik werd steeds meer besmet met het loopvirus- Ik ging steeds meer tijd in het lopen investeren-

Yraag 2: Hoe lang ben je lid van onze club en hoe ben je erbij gekomen?

Antwoord 2: Mijn kapper Joep Smeets vertelde me, dat hij lid'was van STB en dat dit een fijne vereniging was. Ik vatte dus het plan op om lid te worden van deze club. Het toeval wilde, dat ik op een avond van mijn werk kwam op mljn fiets en in mijn eigen straat, de fuvenweg, een groep lopers zsg komen. Mij leek dit een groep van de STB. Ik fietste met hen op en sprak de leider aan. Dit bleek Jo Eyck te zijn. De oprichter van oÍrze club. Hij vertelde mij iets van de STB en waar ik kon beginnen te trainen.


Een week later liep al voor de eerste keer met een groep van STB mee en ben er nooit meer weggegaan. Dit was in 1985.

Vraag 3: Theo, sporten je gezinsleden ook?

Antwoord 3: Mijn beide kinderen doen (heleas) totaal niets aan

sport.

Wie weet, worden ze ook laatbloeiers op dit gebied zoals hun vader. Mijn echtgenote Meintje doet een keer per week Íum gJrÍnnastiek met veel plezier. Dit doet ze al ruim 20 jaar. Na afloop van de sportavond hebben ze eeÍt gezellig samenzijn om " de calorieën weer aan te vullen."

Vraag 4: Wat is je top-drie van gelopen wedstrijden?

Anfwoord 4:

1.

2. 3.

Marathon New York 1994 Jungfrau marathon 2003 Vaals-Venlo

Adl: Dit was in dat jaar de clubreis van STB. Harrie Vermeulen en ik waren de organisatoren. Er al langer geluiden uit de club om eens naÍr New York te gaan en wij hebben toen de knoop doorgehakt. Alles bij elkaar zijn we er twee jaar mee bezig lqvTametr

geweest om alles rond te krijgen: sponsoren, reisplanning etc.

Het was een geweldige trip: Enthousiaste deelnemers in een wereldmarathon in een fantastische stad. Een aantal deelnemers knoopten er zelfs nog een trip door de States aan vast. Een hoogtepunt in de clubreishistorie van STB.

Ad 2: Ik had twee redenen om

aÍ!.n de Jungfraumarathon mee te doen. Op een gegeven moment had gelopen. Ik had me zelf voorgenomen als mijn tijd boven de drie uur zou marathons 16 komen, dit tevens mijn laatste marathon zou zijn, ik kon nI- de motivatie voor de z,ilate trainingen moeilijk meer opbrengen.. In Hamburg liep ik 3.05. Ik hield mijn woord gestand en sloot mijn marathonreeks af. Ik wilde wel nog de Jungfrau lopen, want deze zou ik niet lopen voor de tijd maar voor de mtaarte en de schoonheid. De tweede reden was de ultieme uitdaging om deze m{ate, maar schitterender marathon goed te volbrengen. Dit gebeurde inderdaad en ik legde de 42loodzware kilometers at n 4-36 en was daarmee 3" STB-er.

ik

Ad 3:

deze estafette-wedskijd, inclusief 2006, inmiddels 14 keer afgelegd: Al die keren met dezelfele harde kern, te weten: John Hendrix, Huub Erkens en Huub Brouwers. Deze laatste

Ik heb

wiend is helaas enkele jaren geleden veel te jong onverwacht overleden. De rest van het znvental wisselde nog weleens. We lopen steeds onder de ftulm de Abrahams. Bij deze wedstrijd spreekt mij vooral aan: de gezelligheid, de samenhorigheid en het klaar staan voor elkaar. STB op zijn best.


jliPrhadrruĂ­aduertenlie

kunnenshii,,

Bij de pakken neerzitten kou nou

?

Fff"revoo

Man oh mun !

Bouwkundig ontwerp

PietercDortu rnarrnerrrnode

Heerlen ( Ge le e n s tra at 3 +3 6 e n Promenade 33 )

Maastricht ( Grote Straat I &20 ) S

itta rd

Molenbeekstraat

l2

& Adviesbureau Manensh eide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-51277959 Fax 043 -4592901 Vormgeving Yan uw bouwplannen

)


Ook dit jaar was het weer een happening met de 4" overwinning in successie van onze Superstars. In een woord: Topklasse

Yraag 5: Theo, wat zijn je hobby's naaqt het lopen?

Antwoord 5: Naast mijn grote hobby lopen heb ik nog meerdere bezigheden. Ik werk graag in mijn tuin. Verder wandelen en fietsen Meintje en ik wij veel als we tijd hebben en het weer meewerkt. lVe wandelen graag in Zuid-Limburg, de Eifel en de Ardennen. Fietsen doen we vooral in België, Noord - Limburg en Brabant. Dit heeft eÍïnee te maken dat Meintje graagvlakke routes rijdt. Ik besteed ook de nodige t jd ,an fotograferen: digitaal en analoog. Ik leg al vanaf 1974 fotoalb',ms aan. Niet alleen met foto's, maar ook met teksten, entreekaar$es etc. Ook maak ik van diverse foto's cd's, zoals van de laatste vakantie op Samos. Om nog een keer exfa te sporten in de week ga ik naar de sportschool - Fitness Fírst - en pak dazr naafloop een saunaatje mee. Yraag 6: Wat is je favoriete mrrzjek en wat

lees

je graag?

Antwoord 6: Ik ben een groot fan van muziek uit de jaren zestig en zeventig. Prachtige muziek uit een opwindende en vemieuwende tijd. Mijn favoriete groep uit deze tij{ en nu nog altij{ zitrlr de Rolling Stones. Vooral de muziek uit hrm eerstejaren spreekt me enonn aan. Ik heb inmiddels vier van hun concerten met veel plezier bijgewoond. Ongelooflijk wat zij nog op die leeftijd op deplanken brengen. Verder ben ik ben ook een groot lieftóber van blues muziek. Ben geen echte lezer, tleer heb ik de rust niet voor mÍy1r op vakantie 1aril ik wel eens een boek pakken. Uit de Nederlandse literatuur lees ik graag moderne rornns. Ook lees ik graag biografieën. Zo vond ik de biografie van Keith Richard van de Stones zeet de moeite waard. Ik heb ook bijna alle boeken van Youp van 't Heck gelezen. Zeer ontspannend om te lezr.nLachen, maar sok soms treurig. Een weerspiegeling van het leven. Van thrillers spreken mij vooral die van Nicci French arn- Boeiend en spannend- Perfect op een Grieks shand.

Vraag 7: Theo, waar gaan jullie graag op vakantie?

Antwoord 7: Toen de kinderen heel klein waren, gmgen we vaak naar de Nederlandse kust, o.a Bergen aan Zee en Camperduin. Kleine kinderen houden het lieft van water en zand. Toen ze groter werden, gingen lrye nÍrar Oost€nÍijlq rcals Karinthië en Tirol. We maakten dan schitterende bergwandelingeÍL waaóii we de hele dag onderweg vraren. Met ons tweeën gaan we heel graag op vakantie nÍur kleinere Griekse eilanden.W'e doen dit nu al voor het twaalftle jaat Zo b€bbm we inmiddels o.a. bezocht: Karpathos, Na)ros, Paros,l,esbos, Scopolos, Leros, Kalymnos, Allonisos, Chios en Sarnos. We genieten van de relaxte sfeer, de mooie standjes en de


vriendelijke mensen. Heerlijk is een restaurantje aan een haventje en genieten van de ondergaande zon. In het 'We starten komende najaar met een najaar willen we van nu af aan steden gaan bezoeken. bezoek aan Venetië.

Yraag 8: Wat spreekt je aan binnen onze club?

Antwoord 8: Op de eerste plaats de gezelligheid. Het f,rjn lopen in een goep. Bij de training en de wedstrijd geniet ik van een licht competitie-element. Dit maakt de zaak wat spannsadsl. Ik train drie keer per week met STB. Op dinsdag en donderdag snelheid en op zondagmorgen een lange duurloop op de heide. Ook de trainingen op locatie zljn zeer aan te bevelen, steeds weer een andere omgeving in ons mooie Limburgse heuvelland wordt dan aangedaan. Ik besteed met veel plezier (veel) tijd in onze club- Naast mijn werkzaamheden aan het ciubblad, maak ik ook deel uit van de clubreis commissie en ben invaller als een van de trainers verstek moet Iaten gaan, zowel voor de dinsdag, donderdag als zondag training. En dan organiseer ik sinds 3 jeerr de Kapellerbosloop. Dit alles doe ik met groot enthousiasme. Verder werk ik ook nog een beetje mee aan de STB-site. Ik hoop dit alles nog jaren te kunnen doen.

Vraag 9: Theo, kun je iets verbellen overje werkzaamheden bij ons clubblad?

Antwoord 9: Ik werk al vanaf 1990 mee aan ons clubblad. Ik doe dit de laatste jaren samen met Els en Wiel Frins. We merken dat ons clubblad steeds vooruit gaat- Er komen steeds meer bijdragen van de leden en ook de nieuwe lay-out heeft het blad een flinke impuls gegeven. Het moet ook een blad zijn voor en door leden van de STB. Het kost heel veel tijd en werlg maar als we het resultaat en de reacties zien, geeft ons dit veel voldoening.

Ik

zie het clubblad als het gezicht van de S.T.B. naar buiten toe.

Vraag l0: Wat zijn je toekomstplannen t-a.v. het lopen?

Antwoord 10:

loopdoelen inmiddels flink bijgesteld. Mijn leeftijd gaat toch een beede meetellen In het begin had ik er toch moeite mee maÍr inmiddels kan ik dit toch makkelijker

Ik heb mijn

relativeren.

De snelle tijden van weleer kan ik niet meer realiseren, loop daarom ook veel minder wedstrijden dan vroeger:Ik loop nu alleen nog mÍulr wedstrijden die ik echt leuk vin4 o.a berglopen. Ze njnuitdagerd en hebben meestal een prachtig ptrcours. Zo heb ik o.a. Batticg de Monte Sophia bergloop er de Drachenlauf bij Königswinter gelopenPrachtige wedstrijden van rond de 30 km. Tenslotte wil ik nog heel veel jaren fijn lopen en deel uitmaken van STB.

Jan Manders 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


22eEstafetteloop Vaals - Venlo 105 km T,ondag 25

juni

2A06

S.T.B. wos voor de 14" keer zonder onderbrebing (en dat alleen ís

al een beker waard) met een viertal tuams present bij deze happening. Het Super-team ging ditmaol weer met de eerste prijs aan de haal, voor de vierde maal in successie, een prestatie waor S.T.B. trots op kan zijn. Hieronder een verslagie van 2 yan de 4 teams Yoor een uitgebreide fotoreportage van deze dag zie bij fotoalbum op orue website.

S.T.B.

Wim - en - Steam

Saai Vaals-Venlo was net 7s saei als alle vorige afleveringen. Het T-shirt dat alle deelnemers na afloop - Venlo (achterop). Hoe kom je er

kregen was een treffende weergave van die stelling: Vaals (voorop)

op!!! Zeket het damesteam was ook met deze saaiheid besmet. Alles grng net als voorgaande jaren: Zenuwachtig kakelen in de saaie bus, die net als vorig jaar wir was, lachen om typische wouwengrapjes, wÍulwan ik er geen kan herinneren, omdat ik nu eenmaal geen vrouw ben, roàdelen (natuurlijk), wel 20 keer tussen V en V. naar de wc gaan, zenuwachtig babbÉlen en giechelen, kortom het wouweateam ( women(s)team:Wim-en steam) ten voeten uit. Die steam in de bus moeten de mannentearns er maar bij veruinnen. Geen beslagen rzunen a la .steamy windows' Wel dames die als ze arn de slag moesten al snel op stoom lagen Maar ook dat is niit anders dan andere jaren. Saskia haalde weer zo'n slordige 10 (het kan ook meer zijn) tegenstanders in. pas uit haar oren toen ze de frnish naderde.

Blj

haar kwam de steam

Annick wist een nieuwe aflrorting te vindeÍl op de rijksweg naar Schin op Geul (Rieksweg volgens John Hendriks ) maar ook dat is een hobby die we al jaren kennen. Het maakte wel haar bàgeàppe

korter en zo hoort het ook.

Monique viel op omdat ze beweerde dat uitgerekend het saaiste stuk van het parkoem (tussen Sittard en Nieuwstad) haar favoriete gedeelte was. De dames gooiden zich intussen *ét *ro doodwerachting in het verkeer als een STB-ster, bijv. Monique in Sittar4 (al dan niet legaal) ging oversteken (meestal om hetparkoers af te korteQ-

{/s liep als enige dame van het team een dames-etappe. Precies mals datvan te voren uitgekiend was. Ons geroutineerde demesteam \peet het al jaren: goede planning balans, uitgekooktheid, onverstoorbaarheid en doorzettingsveunogen. Daar draait het om in deze wedskijd. Dat ziJn precies de

kwaliteiten van deze groupe feminin. Da's mooi, maarwel saai-

Alleen Tonnie ging wel erg ver met haar professionele aanpak van de klus. Zij starte na de pauze zonder blikken of blozen met deelnemers die l0 minuten eerder moesten verhekken Mocht u denken dat dit damesteam onmenselijk kil en zakelijk is, dan bewees Tonnie echter het tegendeel. Haar geweten speelde na een kilometer op en zij liet zich door een knappe jongeman weer terugfietsen. Dat


hebben. De wisseltruc in het bos? Ouwe leem! Saai! Dat flikten de dames al eerder. Om de organisatie te tarteÍl werd echter dit jaar eerst opvallend hard 'hup Tonnie' geroepen en daama in dezelfde etappe 'hup Gerte'. Dat viel op, maar leverde niet was toch

ook mooi meegenomen zal zij wel gedacht

meer op dan een flauwe, saaie reactie. Gerte deednog wel wat moeilijk in de straten van Roermond maar dat bleek het zelfde dipje als dat ze elk jaar heeft ( saai, hoor!), want op de baan van Swift krulde de kunststof achter voeten or& zo hard sprintte ze naat Yvonne. srrai- Zlj vond bij av Swift al snel het toilet, vertrok en na de gap met ( want dat deden we vorig jaar ook al), liep zij het 'bos zonder eind' parkoers saai, de wiuJbus op het in an kwam er na 15 km weer uit. Ongedeerd Roodkapje had het heel wat spannender met die gemene boze wolf

De etappe van Yvonru was ook

Laatste etappe dan: Pettíe Net als vorig jaar alles onder controle tot aan het fietspad, nee 'Het Fietspad'. Íolgend jaar moet dat het Nolletpad genoemd worden- Net als vorig jaar bouwde zti de spanning en de honger naar 'Het Fietspad" steeds meer op en grng toen loos. Genadeloos en indrukwekkend. Net zo'n prachtig slotstuk als vorige jaren. Een beetje saai dus.

Natuurlijk pdkte Wim-en-steam weer op de snellere helft van de uitslagenlijsl Net als vorig jaar- Net als vorige jaren vielen de oogies van de darnes op de terug in de witte bus dicht en werd het stiller en stiller. Een saaie, rustige terugreis. Weer een Vaals-Venlo achter de rug. Volgend jaar zullen we er weer zijn: lachen, kletsen, afl<orten, zenuwachtig-zija kapot-gaan. Dat is prachtig, elk jaar opnieuw. En dan is het compleet oninteressant of dat elk jaar hetzelfde is. Vaals-Venlo was zo, is zo en moet zo blijven!!!! Niks saai!!lWij willen er bij zijn! Met het Wim-en-steam en alle ander STB-team§. Elk jaar opnieuw!!! Wim van der Linden

Uitslagen Yaals - Yenlo

Totaaltijd: 06 uur 27 min.l6.sec S.T.B. Superteam Leo Kokkelkorn, Rob Riksen Lara Klaassen, Jean HerPers, Krisq Jos Hub Donders, Bodelier

en

Ger

Totaaltijd:07 uur 32 min. 28 secSjef Hodiamon! Jan Schwanen, Hub Erkens,Ineke de Ploeg Theo Schmeits, Jo Born en John S.T.B. Abrahams Haan

Totaaltijd:07 uur 35 min. 47 sec. S.T.B. Veteranen Wiel Frins, Marcel Meens, Freddie Geilenkirchen, AsEid Kokkelkorn, Frank Eisenga en Arno Hanssen.

23

Totaaltijd: 08 uur 15 min 57 sec - en Steam Sakia Rademakets, Annick Ploumen, Monique Borghans, Els Frins, Tonnie Geilenkirchen /Gqte Offeringa Yvonne Monse en Pettie Nollet S.T.B. \Mim

-

Er deden deze keer

46 ploegen mee cum deze estafette loop- De

mogen dus meer dan gezienworden.

0-0-0-G.G.0-0-0-G.G.0-0

prestaties van otze S.T.B.'ers


Vaals-Venlo 2006

Er zijn zo vaft die dagen dat je denkt: "Yes. ijaar doe ik het voor!" Zondagmorgen zeven uur. net wel of net niet wakker en het huis ai gevuld met kakelende STB-ers. Geweldig toch, beter dan een koude douche. Vervolgens willen ze ook nog allemaal koffie die ik dan weer kopje voor kopje uit de Senseo mag toveren. Schitterend allemaal die nieuwe techniek. Stelje voor, ik had voor hetzelfïe geld nog een uur in bed kunnen liggen waar de meeste mensen sterven. Geiukkig, het is weer de dag van ons jaarlijkse estafetteloopje over i00 kilometer. Dus als het weer een beede mee werkt (en daar lijk het die ochtend wel op) een echte STB-dag met veel lopen, sjtomme kaal, gesjtechel, gelach en bier.

Als wij (veteranen) compleet zijn verrrekken we met het busje van de oude van dagen (nee niet de Abrahams!) richting Vaals. Bij het instappen zien we tot ons gÍoot genoegen dat Arno er voor gezorgd heeft dat iedereen voldoende sportdrank heeft voor na het lopen. Gelukkig, je zou maar bij een tankstation moeten stoppen voor een bli§e Cola.

Voordat we met een aan het

busje

aangepast tempo de Exdel uitruffen, zijn

de wouwen onder leiding van ons aller Wim van der Linden al lang onderweg en ook ons sup€rteam is, zoals dat hoorq al

met gierende banden de

straat

Bij Mengelers zien we de Abrahams die zoals het hoort rustig uitgescheurd.

overleggen hoe ze deze keer zonder een

snelheidsovertreding in Vaals kunnen komen. Jongens, zet een hoed op achter het stuur. Dat helpt.

Boven op de Vaalserberg is het net als altijd in de atletiekwereld, lijkt het van buiten behoorlijk chaotisch, maar ziet de insider meteen hoe de boel georganiseerd is. Op de parkeerplaats in het midden, wordt door de diverse ploegen druk de wedstrijdtactiek besproken. Vervolgens wordt op de andere jaren weer gezellig druk. En zoals

paden rond de parkeerplaats gelopen, gerekt en gestrekt. De eerste rij struiken rond de parkeerplaats is gereserveerd voor de zeikerds onder ons, waarbij de meisjes rechts gaan plassen en de jongens links. De wat verderop bovenwinds gelegen bosjes zijn tot slot gereserveerd voor de schijthuizen onder de lopers. Achter elke boom zie je wel iemand met de broek op de knieën zitten en naar het schijnt is op de bewuste zondagde VaalserbeÍgzo'n 8 centimeter hoger geworden.

Dit jaar neemt STB met 4 ploegen deel aan

de wedstrijd waannee we zo'n l0oÀ vzn alle deelnemers leveren (*e moeten misschien egns onderhandelen over kwantumkorting). Zo hebben we Wim van der Linden met zijn damesteam, 7 maffe 'r"* vrouwen die in plaats van voor man en *.* kinderen te zorgen gewoon een hele zondag langs de sEaat lopen te hollenMoet kunnen tegenwoordig. Vervolgens hebben we de veteranen (zng maar de wat ouderejongelingen) die denken dat ze nog 20 njn en de etappe met volle bepakking afleggen.

:i

xw Ë*, t-

XL

j

§:1


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak

b.Y.

Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmaterialen Tlrnnelweg

ll2

6468 EK Kerkrade Telefoon: 045-5314218

30 iaor kwolirir in dokbcdekkingen Bitumincuzc& kumroĂ? doken

Telefax :045-531174/-

Drievogelstraat 136 6466 GR Kerkrade

lndustrieterrein "Spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8

6466 lZ Kerkrade Telefoon: 045-54L4667


Ook hebben we onze Abrahams (cftewel de pre-vutters) zij die door de jaren heen hun conditie zo op peíl gehouden hebben datze. terwijl hun leeftijdgenoten achter de geraniums zitten, toch maar weer mooi goed waren voor een vij$de plaats. Tenslotte hebben we ons superteam waarvan de organisatie langzaam moet gaan vinden dat ze rvel vaak genoeg gewonnen hebben en dat dus ook ditjaar weer ge\/oon deden. Mensen tel even. We hebben gewoon zo'n 30 STB-ers op de been in deze simpele wedstrijd waar onderweg geen verzorging is, waar het parcottrs niet verkeersvrij, goed uitgezet en bijzonder snel is en waar incourante afstanden gelopen worden en waar nergens een goede kleedruimte te bekennen is. Sterker nog, we hadden op ons gemak nog een vijfde en misschien zelfs zesde ploeg compleet gekegen. Het gaat dus goed met onze vereniging. Dan de wedstrijd: daar vertei ik deze keer niets over. Zoals je hiernaast ziel zegt een beeld soms meer dan duizend woorden. Sommigen waren super teweden, anderen waren doormoe en \À/eer anderen waren niet zo tevreden. Maar ook dat is sport. Ik zov zeggen zorg datje er het volgendjaar bij bent en beleef het zelf.

§,E &ë

w

En als je dan gelopen hebt. En je bent na die honderd lange kilometers waarvan je minstens 11 gerend en misschien nog wel zo'n 20 gefietst hebt in Venlo aangekomen, dan..., ja dan......, is het tijd voor wat lekkers. De laatste voorraden komen uit de koeltassen en worden broederlijk en zusterlijk gedeeld. De ene heeft wat wafels, de ander een stukje brood en weer een ander komt met een lading koude frikadellen ?!?!?!?!? aan, waaÍvan ik hoop dat ze niet op de lijst met verboden middelen staan. Gezamenlijk leggen we nog wat Euro's bij elkaar en onder het genot van een hapje en

vooral veel dran§es te wachten we op de laatste deelnemers en de bevestiging van de uitslag die we toch al wisten.

ww

Net voor het begin van een gigantisch onweersbui duiken we in de auto om snel naar het zuiden af te zakken want Nederland

moet voetballen. En als echte sportlieden willen we ook dat niet missen-

Zo dat was het weer voor een jaartje, op naar de volgende Vaals-Venlo.

V/iel 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

iri ri*t' "\:*::;l

:

'N!,Wii;


Loopschoenen

Inleiding Het is van belang om te lopen op schoenen die speciaal voor het lopen gemaakt zijn. Dit voorkomt onnodige blessures. Door de stormachtige onnvikkelingen in de productie van schoenen is het voor de ioper zelf bijna niet meer uit te zoeken welke schoen voor hem/haar geschikt is. Het is verstandig om op een rustig moment in een sportspeciaalzaak met een deskundige verkoper de tijd te nemen om de juiste keuze te maken. F.r zljn een aantal aandachtspunten waar sporters zelf op kunnen lenen bij de aanschaf van loopschoenen. Aandachtspunten bij het kopen van schoenen

.

Maat. Schoenen worden verkocht op lengtemaat. Helaas is zo'n maat geen objectief gegeven, want deze kan per land en zelfs per merk verschillen. Maten voor de breedte van de schoen worden zelden of niet gehanteerd. De schoenen moeten dus gepast worden met de sokken die tijdens het lopen gebruikt worden aan. Het is verstandig om de veters eruit te halen en op de schoenen rond te wandelen en te dribbelen. Als de schoen dan van achteren slipt is hij te groot of bij de hiel te breed. In de lengte moet er in ieder geval genoeg ruimte voor de tenen over zljn.Datwil zeggen dat er minstens 4mm ruimte nodig is tussen de toppen van de tenen en de

.

Hielkap. De hielkap moet de hiel voldoende fixeren en sturen tijdens de landing en aĂ?ietfase. De hoogte van de hielkap is van belang. Als deze hielkap te laag is zal de schoen snel gaan slippen. Te hoog is echter ook niet goed, rvant dat geeft een verhoogde kans op

. . .

schoenrand.

achillespeesblessures. Zool. De zool heeft een profiel, dat afgestemd moet zijn op de ondergrond waarop gelopen wordt. Daarnaast hoort het buigpunt van de zool onder de bal van de vooryoet (ongeveer op 213 vande lengte) te liggen. Een licht verhoogde hak vergemaktelijkt de landing en

voetafwikkeling. Schoenleesl Er zijn verschillende soorten schoenleesten (bijvoorbeeld recht of gezwaaid) die passen bij verschillende voetvormenVoetbed en sportsteunzool. In iedere schoen zit een voetbed. Als dit niet de juiste is voor de voeten kan dit verwisseld worden. Dat kan met een ander voetbed dat los in de sporrwinkel te koop is, of met een aangemeten voetbed. Zo'n aangemeten voetbed wordt een sportinlay of sportsteunzool genoemd en wordt gemaakĂ? door een orthopedisch schoenmaker. Het is wel zaak om een sportsteunzool alleen te laten aanmeten als deze ook echt nodig is. Vraag hierover advies azrn een deskundige (b-v. een sportarts). Sportsteunzolen die aangemeten zijn met een goede reden kunnen blessures voorkomen. Er bestaat echter ook een kans op het

.

ontstaan van (andere) blessures als de sportsteunzolen niet goed of onnodig zijn aangemeten. Het is verstandig als beginnende dragers van sportsteunzolen deze na enkele weken weer laten controleren bij de orthopedisch schoenmaker die ze aangemeten heefl Naden. De naden moeten goed gestikt zijn en er mogen geen harde stikranden op onjuiste plaatsen zitten. Zo'n stikrand kan grote problemen (blaren) opleveren als deze zich bijvoorbeeld boven de tenen bevindt-


Bedenk dat een kwalitatief goede schoen nog niet goed hoeft te zijn voor alle voeten! Neem de tijd om een schoen te vinden met een pasvorÍn en eigenschapp€n die goed passen brj uw eigen voeten en uw persoonlij ke kainingswijze

!

Voetaftvikkeling De overgrote meerderheid van de lopers landt op de buitenzijde van de hak. Om de voetaf,,vikkeling soepel te laten veriopen, vindt deze naar binnen toe plaats. Wanneer de enkel en de voet bij de landing en voetah.ry'ikkeling te veel en te abrupt naar beneden of naar binnen rvegzakken, spreken we van overpronatie.

Herkenning van overpronatie Overpronatie is op meerdere manieren te herkennen. De gemakkelijkste manier is om bij oude loopschoenen te kijken naar de stand van de hak. De hakken zijn brj overpronatie naar binnen toe weggezakt. Een andere manier is achter de loper te gaan staan en te kijken wat er gebeurt met de hakken van schoenen bij de voetafwikkeling. Als deze naar binnen wegzakt, is er sprake van overpronatie. Het beste is om de loopbeweging op te nemen met een videocamera en het opgenomen beeld vertraagd af te spelen en te beoordelen. Het is praktisch gezien niet altijd even gemakhelijk is om deze opnamen te (laten) maken. Met een beetje zoeken in de omgeving lukt het vaak wel blj bijvoorbeeld een Sport Medische Instelling, een sportspeciaalzaak, een schoenadviescentrum of bij een orthopedisch schoenmaker. Het is minder geschikt om een sporter op te nemen op de lopende band. Op een lopende band gaan sporters soms anders lopen, 'vvaardoor ook hun voetafivikkeling anders kan zijn. Lopers die overproneren hebben een verhoogde kans op blessures, zoals een achillespeesontsteking of beenvliesirritatie.

Maatregelen tegen overpronatie

Voor lopers die overproneren zijn speciale schoeneir onfwikkeld die de overpronatie tegengaan. Dit kan bijvoorbeeld door aan de binnenzijde van de zool materiaal te gebruiken dat harder is en dus minder veert bíj de landing. Schoenen waar deze correctie is ingebouwd zijn alleen geschikt voor die lopers die ook daadwerkelijk overproneren. Lopers die een nonnale afuikkeling hebben en toch dit soort correctie dragen lopen het risico om teveel naar buiten gedwongen worden. De kans op blessures zal daardoor stijgen. Bij het kopen van schoeisel is dus echt deskundig advies nodig. AIs regel wordt dit in een goede sportspeciaalzaak gegeven.. Schoenkeuze en gebruikssituatie

Het is van belang om na te gaan waar de schoen voor gebmikt gaat worden. Bij lopen op de weg is een schoen met een grote schokabsorptie en een gering proÍiel het beste. Bij het lopen op esn zachte ondergrond is een steviger schoen met een grover en hogerprofiel de beste keus- Alleen voor de betere marathonloper, met een PR sneller dan 2 uur 40 minuten, heeft het voordelen om een wedstrijdschoen te kopen. Deze schoeïen zijn zo licht mogelijk gemaakt, maar dat gaat wel ten koste van de schokabsorptie en de stevigheid-

Bij de aanschaf van de schoenen is ook het lichaamsgewicht van belang. Mensen die zwaarder zijn dan 70-8A kilo hebben schoenen nodig met een grotere stevigheid en schokabsorptie. De tussenzool van de schoen mag niet te zacht z1jn. De afzet kost dan namelijk onnodig veel anergig waardoor er sneller sprake is van vermoeidheid. Bovendien is er bij schoeisel dat niet is afgestemd op het gewicht


en de loopstiji een hogere kans op blessures als enkelvernvikkingen en overbelasting van pezen.

De vervanging van sportschoenen

Met de aanschaf van nieuw schoeisel moet niet gervacht rvorden tot de buitenzool van de oude schoenen is versleten. De schokabsorptie van de tussenzool is dan al zo afgenomen dat de schoen alleen maar meer kans op blessures geeft. Het is verstandig om rlyee paar loopschoenen te hebben als rnen (bijna) iedere dag traint. Dat biedt dan tevens de gelegenheid om nieurve schoenen geleidelijk in te lopen. Samenvaffing Het is niet mogelijk om volledig te zijn. Tegenrvoordigziln er loopschoenen in tal van soorten, aangepast aan de individueel verschiliende iooptechniek en behoelte van de loper. Deskundig advies is noodzakelijk. Onthoudt dat goede loopschoenen cruciaal zijn brj het voorkomen van blessures. Het is dus onverstandig om op schoenen te bezuinigen. Bron: Knau 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Harry Driess

Harry Driessen Running Center Oranje Nassaustr 19 6411 LE Heerlen TeUfax045-5712009 h arrydriessen @ho m e.n I \te bsite: www.ha rry-d riessen.n I E-m ail:

De speciaalzaak in uw regio voor: hadloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sportvoeding en

verzorgingsproducten etc. Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden gemaakĂ?

wij altijd veel aanbiedingen in hardloop, indoor en wandelschoenen.

Tevens hebben

SpoĂ&#x2030;ieve groeten van het Running Center Team


It{ieuwe Leden

tl ryr

---AII'"4i

#,i, B, h**t YaH harf* Htiflíji,L, Aniiré Philippi

Ron Fens

Heuvelweg 2 6415 )C( Heerlen Ceb. I mei 1960 TeL 445-572 74 93

Molenweg 17 64ii HA Eygelshoven Ceb. 2l.januari 1963 TeL A6-54771586 L-Lti4ll.

I

uu tLtlJ((uJtutl_lu.t

u

Jos Simons Callistusstraat 83 6467 CC Kerkrade Ceb.28 augustus 1959 Tel. 045-57ï3912 E-mail : j os.simoas@w anadoo.nl

Herman Kremer Dassenhoorn 25

6374M2 Landgraaf Geb. ll januari 1965 Tel. 045-542 8A42 E-mail : herman. kremerí,@home. nl

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Limburgse Kampioenschappen Sittard

Niet alleen onze pupillen presteerde goed bij het L.K. Diverse jeugdleden vielen in de pijzen - zie verder hierover bij de S.T.B. Jeugdpagina - mazÍ ook Dick van Pelt. Het werd derde op het onderdeel speere/erpen, proficiat Dick met deze prestatie.

Dick maakt zich klaar voor zijn worp


Sportmedische aspecten Zo mersmog en sportbeoefening Inleiding Het woord'smog'komt uit Engeland. Het is een samentrekking van de woorden'smoke'(rook) en'fog' (mist). Het woord is ontstaan in de jaren vijftig, toen Londen 's winters een paar maal door ernstige luchtverontreinigrng werd getroffen. Later raalte ook een zomerse variant van smog bekend. Deze kwam vooral ,ooi i, Los Angeles. In Nederland is smog het woord geworden voor verhoogde luchtverontreiniging in zomer en winter. Veel mensen denken dat alle smog dezelfde is. Dat is niet zo! Zomersmog bevat andere schadelijke stoffen dan wintersmog. Daardoor veroorzaakt zomsͧmog andere gezondheidseffecten dan wintersmog en gelden er andere gedragsadviezen.

Zomersmog en onze gezondheid Deskundigen schrijven de effecten yan zomersmog op de gezondheid voornamelijk toe azrn ozon. Tijdens een periode van zomersmog kan het inademen van lucht waarin veel ozon ziq leiden tot de volgende effecten op de gezondheid:

. .

trjdehjke lucht'wegklachten zoals: droge keel pijn op de bors! hoest, benauwdheid en pijn bij diepe- inademing. Ook hoofdpijn, een onbehaaglijk gevoel, misselijkheid en duizeligheid komen voor. trjdehjk verminderde werking van de longen. Dit kan gepaard gaan met aantasting van het lóngweefsel. Hierdoor kan het prestatievermogen verminderen. Verder kan de snelheid a&remen wzull.mee ons lichaam deeltjes, bacteriën en vintssen uit de longen venvijdert.

Behalve deze effectsn kan er ook stank optredan waardoor iritaties van ogen en net§ ontstaan- Deze irritaties worden veÍooÍ7;p1kÍ door andere stoffen in zomersmog dan ozon, zoals vluchtig orgeni5shs stoffen. Onderzoek wijst uit dat de effecten van een eenmalige periode van zomersmog van voorbijgaande aard

zijn. Maar herhaalde blootstelling aan hoge concentraties ozon kan mogelijk leiden tot blijvende verminderde werking van de longen. Het effect van ozon op de gezondheid kan van mens tot mels behoorlijk verschillen. Risicogroepen

. e .

mensen die in de buitenlucht's middags, als de concentratie ozon het hoogst is, langdurig zrilare inspanning verrichten (bijvoorbeeld hardlopen), p€rsonen die van nature extra gevoelig zijn voor zomersmog, personen met aandoeningen aan de luchfwegen, zoals Carapatiënten.

Wat moet je doen?

Je kunt de effecten van zomemmog verminderen door geen langduri9e zutate licharneldke

inspanningen ftardlopen!) buitenshuis te verrichten tussen ongeveer 12 uur 's middags en 8 uur's avonds. GÉdurende dià uren is de concentratie ozon het hoogst. In huis zijn de concentrdies ozon lager dan buiten- Hst ie echter niet nodig om birmen te btijven. De rneeste ErsÍI§€Ír (ook CaaPati&tten) ktnmen nrstig naar buiten gaan. Bij zeer ernstige srnog kan d€ Comarissaris der Koningin ií de prrovincie een gedragsadviesaan de bevolking geven: geen langdurige inryanning buitenshuis djden§ -de piel«nen vande concentatie ozon- Ock kanhii aamdmom sporte\.€nemetre* af te,gelasten. Broru KNAU

0,04.0.0-04.0+0


S.T.B. Jeugdpagina

Jeugd STB met GOTID beladen Tijdens de Limburgse Kampioenschappen voor junioren in Kerkrade, was de jeugd van STB vertegenwoordigd met "slechts" 12 deelnemers. Deze keer geen regen of koq maar een heerlijk zonnetje, en dus een ideale temperatuur voor de Limburgse Kampioenschappen. De 72 atleten van STB wisten wÍurrvoor ze na.aÍ Kerkrade waren afgereisd, en de begeleiders hadden hun verwachtingen al duideiijk gemaakt; dit jaar was de honger naar Limburgse titels groter dan ooit, en de verwachtingen werden I{EEL dik gehaald. Onder de medaillewinnaars maar liefst 7 Limburgse titels. Roel Kist Roel Kist Roel Kist Sanne Daemen

Nikki Tahapary Nikki Tahapary

Limburgs Kampioen kogelstoten, C-jongens Limburgs Kampioen discuswerpen, C-jongens Limburgs Kampioen speerïyerpen, C-jongens Lim burgs Kampioene kogelstoten, I)-meisjs Limburgs Kampioene 60 m horden,Il.meisjes (+ snelste

tijd van Nederland, Dmeisjes) Limburgs Kampioene verspringen, Il.meisjes

Stefanie van den Hemel Limburgs Kampioene speerwerpen, D-meisj

Pim van Spanje

Zïlver bij het hoogspringen C-jongens

Nikki Tahapary Benedikt Richter

Brons bij de 60 m sprint, Il.meisjes

es

Brons bij de 100 m sprint C-jongens

Nikki Tahapary, Esra

H::1:"11:.^-uaemen en lranrque

zitveropdeesrafetteD-meisjes

Michiels Benedilrt Richter, Kamiel Jacobs, Pim Brons op de estafette C-jongens van Spanje en Roel Kist

Als we nm dat we met 12 atleten afueizery eÍr met 12 medailles terugkomen, is er natuurlijk geen reden tot klaget. maar als we behalve naar de medailles, ook naar de andere prestaties kijken, zien we dat er over de hele breedte meer den goed is gepresteerd. De D-jongens kregen op deze dag helaas geen team compleet aan de start van de estafettg mÍur op hun individuele onderdelen lieten zij toch zien dat zij er ook klaar voor njn. Zo zÀgsn we Bart een uitstekende sprint lopen, Ruben discuswerpen (mét draai) en Bas nét naast het poditrm eindigen bij het kogelstoten Bas bereikte ook de finale bij het discuswerpen, net zoals Benedikt dat deed bij het verspringen, en Esra op de horden- Helaas wÍls voor hun het stapje óp het podium vandaag nét te hoog. Benedikt bereikte bij het sprinten de halve finale, en vervolgens ooknog de finale; hieóij was de finish echter zó closg dat de einduitslag in duizsndsge werd berekend, waardoor hij net naast de derde plaats zou eindigen. Protest van Dick werd gehonoreerd, waardoor Benedikt een eigen prijsuitreiking kreeg Aan het einde van deze dag §ken urij dan ook moe maar tevreden op een nieuwe topprestatie tsrug.


Aannemers,- en ïimmerhedrÍif

$,fr-,*Srffitr[ ían AI fa 147

H de Haan b.v.

Zet je op §cherp §ee me, Werkplaats: Stenenbrug 27

feelme,

Edisonstraat23 6372AK Landgraaf

touch me, Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgrazf

drive me. Telefoon: 045-5321088 Telefa:r :045-5321128

ïel. O45 - 5Í118849

Autobednif IGIILF Station / Carwash

kickken reclomeprodudies bnAgraaf To1;rí3274§

verkoop nieuw & gebnrilÍ le klas occasions met BOVAG garantie

inruilmogelfk reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-taraties en reparaties APK-keurfugtstettun & werplrets Klirrmenderstraat95 6343

ontwerp & uiwoering rechmeborden autoreclame

fullcokcr

.v

^-' [Girrrf]

AA

Klimen

Tet{M5}40513

58

GULF Statbn & Cersesh Hogweg 6367

W

7E

Voerendaal

TeLdM5)5751449

ffi r


ÍIeideloop succesyol yoor STB Op zaterdag l3 mei vras het r,veer tijd voor de jaarlijkse Heidelocp; een evenernent dat atleten van heinde sÍl verTe naal LandgraaÍ' doet komerr.

Natuurlijk ,;ok dit jaar 'veer heel veel 5elangstelling '.zan de

jeugd,

een beetje

verrassend als

we zien hoe .Ce

-rr-rettiaigei<te rie

jeugd

momenteei bezig houdt. .De

schoiierentroo p was ook dit iaar rveer een groot succes, en

wij van de jeugd, letten hierbij natuurlijk heel goed op, want als er in Landgraaf taleni rondloopt springt dat er bij dit soort evenementen boven uit- Reeds menig jeugdlid meldde zich aan na een succesvolle Heideloop.

Vcor de jeugdleden van STB is deze wedstrijd een mooie geiegenheid om voor hun school hun beste beentje voor te zettea. Het is dan ook logisch dat we bij de frnish veel bekende gezichten in de voorste gelederen zien. Behaive de jeugdleden, is op deze dag ook de jeugdcommissie weer Íurnv/eng.Bij de finish hebben zij hun cateringtentje weer opgebouwd, en voorzien lopers en publiek van koffie en fris- Een mooie gelegenheid om een extra cende binnen te halen, wat van pas komt om de jeugd te voorzien van

allerlei noodzakelijke zaken. En dan de uitslagen.Deze zijn natuurlijk allemaal op de homepage van STB te vinden, maar wij willen er toch eeÍl pa:r noemen. STB-ers Kyra en David wisten voor hun school een e€rste plaats binnen te halen, tenlrijl Daníque goed voor een 2e plaats was. Martijn en Daphne eindigden allebei op een 3e plaats. Omdat aansluitend aan de scholierenloop ook nog de jeugdlopen waren, besloten diverse STB-kids hier ook mÍur aan mee te doen (als je toch daar ben|. Bij deze loop opnieuw veel STB-ers in de voorste gelederen; zo zagenwij Bas Radstake in zijn categorie winnend over de finish komen, met Peter Bex daar achter op een 3e plelr Martijn werd opnieuw 2e terwijl Àjnzas Sanne op eeÍr verdiende 3e plaats eindigde. Ook David eindigde op e€n 3e plaats, nets als Daphne. Omdat deze wedstrijd door STB zelf wordt georganiseerd, springt de jeugd ook bij om de organisatie een handje te helpen. Sommige junioren stonden als parcourswachter te vlaggen om te zorgen dat alle lopers op het juiste pad bleven, terwijl een ander gedeelte de drankpost op de hei bemande, om de lopers van een bekertje drinken te voorzien; een actie die door veel lopers werd gewaardeerd- En dan achteraf natuurlijk de bekertjes opruimen, want dat hoort er ook bij.


Adviesbureau voor bedrijYen en

wije beroepen

tmmelrffisrffiffis ve r

zekerin

gs

s

pecialist

Collectieve Werknemersverz ekeringen - Ziekteveruuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Tfansport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade I{yp oth eke n -B e drij fskre diet Akerstratt 30 - ÂŤll

ffi

Heerlen Telefoon: M5-5740002

Mobiel: 0G29042500 Fax: 04*5719930


Jeugd Olympische Dag Parkstad 2006 Vnjdag 19 mei was het v,teer zo ver; de Jeugd Olympische Dag werd weer in Parkstad georganiseerd" Dit zijn eigenlijk de Olympische spelan voor de jeugd van Parkstad (en ean aantal scholen uit Duitslan{ waardoor het geheel een internationaal tintje lnijgt). Dit jaar meer dan 3500 kinderen uit groep 7 en 8, die deelnamen Éum een groot aantal sporten. Ook dit jaar was Megaland weer de locatie waar alles gebeurde, en behalve het weer was alles OK. Natuurlijk was een van de onderdelen ook deze keer weer Atletie§ en gezien de belangstelling (350 deelnemers) gaathet goed met de atletiek in de regio. Bijna 30 wijwilligers regelden het hele wedstrijdgebeurerq en alles liep ook dit jaar weer op rolletjes. Dit jaar was de organisatie een samenwerking van STB uit Landgraaf en AVON uit Heerlen, met exha ondersteuning van een aantal leerlingen van het Cios. Ondant$ de vele regenbuien en de harde wind, werden er leuke prestaties treergezet, maar ook vandaag was het meedoen belangrijker dan het winnen. Toch moeten *ij één wirmares noeme& want dat is Danique Michiels, en die is tensloue van STB. De voorzitters van STB en Avon deelden samen de medailles uit waama het sportgedeelte voor wat befieft de atletiek was afgelopeÍL en de menigte gespannen uitkeek naar het optreden van Jim. De jeugd vond dit natuurlijk geweldig en dit einde leek een beetje op het aankomende popfestivaf Pinkpop, maar dan in het klein. Complimenten voor de organisatie, sn een dankjewel voor alle wijwilligers (en natuurlijk de sponsoran).

Natte competitiewedstrijd voor de junioren de juniorencompetitie, dit keer in Helmond, en nog kouder en natter wedstrijd dan de eerste ffet is een hele trip naar Heknon{ en als het rlan ook nog grarrw, grijs en koud is, is het niet echt een lekker uitstapje te noemen. Toch kan het nog erger, want de competitiewedstrijd in de andere poule, ryerd zelfs afgelast omdat het weer daar te slecht was om atletiek te bedrijven. Dit betekent voor de betreffende poules, dat de eindstand van de eerste wedstrijd tevens de eindstand van de competitie

7.aterdagZl Mei, het vervolg van

i I i i i

betekent. En wat is het gevolg hiervan voor orute jeugd? Dat in ieder geval de meisjes-D en de jongens-C doorgaan naar de gebiedsfinale, die op 17 juni in GemeÉ wordt gehouden. Voor de mensen die denken dat we nu geluk hebben gehad verwijs ik even naar de uitslagen, die via de linh onder aan dezebladàjdg kunnen worden bekeken. Dan zien we namelijk dat de meisjes-D opnieuw hebben ntoegeslagen" en met ruime voorsprong de wedstijd op dezn daghebben gewormen. AIs we dan ook nog naar de scores van de rest van de competitieploegen kijken, zien we dat onze toppertjes met hun scorc bij de l0 hoogste scores van heel Nederland behoren; een compliment

'

waard. De estafeue was al gelijk een overwinning voor de meisjes, en zoals Dick altijd zegt "AIs je de estafette wing loopt de rest ook op rolletjes'. Mam liefst 4 onderdel€n wonn€xr de Dmeisjes, waaóij Sanne Daemen het clubrecord voor de 3e keer op rij veóeterde. De C-jongens deden ook wat rile van hun venrachtten, en lieteir zien dat ook hrm plaas in de gebiedsfinale ee,n verdiende was, door de prestaties van het hele team. Benedict liep vandaag weer een goede spÍint, ofschoon h* geàende howeelheid regen die er op dat momeirt viel, ook l00m borstcrawl had kunneir zijn. Roel veóeterde het clubrecord bij h€t spe€lnveÍpen opnieuw, e,n de rest deed wat €rvan hun werd verwacht De D-jongens hadden pech omdat hrm team niet compleet was; toch werden er etrkele hele mooie prestaties neergezet zoals die van Bart op de horden. Voor hun is er deze keer helaas geen finaleplaats, maar ze hebben in hun eerste competitie wel een hoop lol gehad, e,n zeker ook veel geleerd-


28 mei

LK Pupillen in Roermond

Het is mei, ofschoon dat aan het weer niet is te merken. Na een pam dagen waarop de woorden "reganbui" en "naderend

buien&ont" meerdere malen per dag op de radio wordeÍl genoemd, en de regen met bakken uit de lucht valt,

eindelijk een dagje droog, met

hier en daar zelfs een beetje blauwe

lucht Een dag dus, om te genieten, of om naar Roermond te gaan, waar AV

Swift dit jaar de Limburgse Kampioenschappen voor pupillen op de baan organiseerde. De belangstelling voor dit evenement was groot, an de spanning bleef er tot het einde in; bij de jongens-A betekende dit dat de beslissing op het laatste nummer moest vallen. Ook bij de andere categorieën bleefhet tot het einde toe spannend. Toch hebben de pupillen goed opgelet toen de junioren hun LK haddal w^ntze wisten dat aan het einde van de dag het leukste gedeelte komt, namelijk de prijsuireiking waarbij de felbegeerde Limburgse Medailles worden uitgedeeld. Ook hebben ze gekeken hoe dat in zijn we*. gaaï" want ook dit jaar stonden weer een paar STB-ertjes op het podium. Zo z-agenwe op de 600 m Kyra Limburgs Kampioene worden, terwijl Imme naast haar op het podium op een 2e plaats eindigde; bij de meerkamp stond Imme op een 2e plaats, te'rwijl Kyra op de 3e plaats eindigde. Martijn wist op de meerkamp ook een zilveren plak te pakken, terwijl hij op de 1000 m slechts een halve seconde van de bronzen plak verwijderd bleef. Naast de medailles z;1genwe diverse verbeteringen van PR's en andere mooie prestaties; al met al een heerlijk dagie. De winnaars van de medailles in het bijzonder, maar ook de res! proficiat met jullie mooie prestaties.

*STB-GirIs'in het zonnetie gezet Zoals reeds eerd€r bericht, leverden de D-meisjes op zatsÍdageen geweldige prestatie door de gebiedsfinale goed af te sluiten waardoor zij in september mogen deelnemen aan de landelijke finale. Omdat de definitieve uiBlag pas op zondagbekend werd, was het voor de jrmioren op zd.o:dagnog te woeg om echt te juichen. Toch hoort bij dit soort ovenrinningen natuurlijkwel iets feest€lijks, want het is en blijft een toppres&rtie. Daarom werden de meisjes tijd€ns de training vatr woensdag even aprt gsze\ en werd aan de pupillen en de andere aanwczigen verteld wat de Dmeisjes hadden gepresteerd-Onze voorzitter, Alb€rt Verbunt, paste met zijn trainingsgroep zelfs de route aao, om ook tijdens deze gebetntenis op de baan aatwezigtezijn.Hij qprak de "damesn to€, en liet in zijn toespraak weten, dat


heel STB trots op deze prestatie is. Daarna was het tijd om de meisjes te feliciteren, waar dan ook druk gebruik van werd gernaakt.

Na eeÍl gepast applaus werden de 'rdameg" in de auto gezet voor esn "extra [aining',, alvast als voorbereiding op de finale in september. Deze training wsrd vervolgens gegeven op het terras van ijssalon 'de IJstijd" in Landgraaf waaÍ ze werden getrakteerd op een grote coupe ijs. Ook baddqr ze zo nog even tijd om gezelligna te kletsen over de wedstrijd van afgelopen zaterdag.

2e

Wedstrijd pupillencompetitie

Op zatsrdag24 juni was het warm, en in Sittard bij Unitas gezelligdruk; het was immers tijd voor de 2e wedstrijd van de pupillencompetitie. Omdat wlj bï de 1e wedstrijd niet alle teams compleet hadden, en hieroor wat punten lieten liggerl was deze wedsfijd voor ons iets m;nder belangrijk dan voor de teams die in de eerst wedstrija troog scoorden en dus kans maakten om door te gaaÍl naar de pupillencompetitie. Wrj wÍueÍr dan ook naar SittaÍd gegaan om een dagie lekker met de pupillen te sporten. Als we dan naar de uitslagen kijken, zien we dat vooral bij de jongens de opgelopen achterstand in de eerste wedstrijd te groot lvas om rn de 2e wedstrijd goed te maken. De meisjes wisten in Sittad door hun goede prestaties wél een hoop prmteir ts veoamelen, maar ook voor hun was dit helaas niet genoeg. In de einduitslagàenwe STB op een 4e plaats eindigen, maar dat is nét te weinig voor egn finaleplaats. Toch heeft iedereen zich lekker geamuseerd, en vooral weer weostrg-dervaring opgedaan; iets wat net zo belangrijk is als trainen. En als je dan met zo'n instelling nÍxr een wedstrij d gaur\ zie je dat veel kinderen beter presteren dan wanneer er punten moeten worden verdiend. Natuurlijk is een wedsfijd als deze, de laatste vóór de vakantig ook niet de ideale gelegenheid om nog even 'alles uit de kast te halen". Iedereen is moq de laatste dagen op school moeten nog even door worden geworsteld, en dan is het den eindelijk vakantie. Jos van Spanje

0-0-0-0-&0-0-0-0-G0


Verhalen oYer lopers

"Zo train je" Lopen en staan

Simpel gezegd loopt iemand een marathon door overeind te blijven terwijl hij zich in voorwaartse richting begeeft tot hij over de eindstreep is. De meeste mensen met een kantoorbaan staan op één dag nooit meer dar, 20 minuten achter elkaar. Dus een beginner moet er eerst aan wennsÍI, langer dan 4 uur per dag te blijven staan totdat hij aan rennen kan gaan denken. Als je zo iemand bent die van 8 tot 12 uur TV kijkt, probeer dan staande te kijken. Je zult voorzichtig moeten beginnen door eerst alleen tijdens de reclame te gaan staan, err uit te rusten tijdens de programma's. Naarrnate je zelfrertrouwen groeit kun je tijdens het nieuws of bijvoorbeeld /ilil""' korte tekenfihns gaan staan en dat langzaam opbouwen totdat je kunt blijven staan tijdens programma;s die de lengte hebben van Dallas of Dynastie. Het valt je misschien ruat om niet in slaap te vallen, dus leg een paar kussens om je heen op de vloer. Vernijd alcohol, aangezien die de spieren ontspant, wat kan gaan leiden tot algehele beenloosheid.

Ais je een ervaren

staander bent

geworden is de volgende stap leren hoe je in voorwaartse richting moet bewegen; de gemakkelijkste vorm daarvan is wandelen. Oefen het lopen in winkelcentra waar eerzelfde soort massa's ziin als bij de start van een wedstrijd; die staan ook steeds op je tenen en stoten je met hun ellebogen op je meest gevoelige ple§es.

Hardlopen Veel mensen die voor het eerst gaan hardlopen, vinden de psychologische aspecten YaÍt zo'n eerste dan niet bang dat de buren uit het raam zullen vallen van het lachen, en dat de kinderen uit de buurt je snerende kreten

naroepen? Angst

om blootgesteld te worden aan

een

sarcastische en kwaadaaÍdige wereld is heel gewoon. Om het gevoel er niet tegen opgewassen te zijn te bestrijden,

dien je je één van de volgende twee technieken eigen te maken. Ten eerste is er de nachtelijke-kainings-techniek die wordt toegepast als spiedende ogen tot een minimum beperkt blijvar. Ten tweede is er de "Ik doe eigenlijk helemaal niet aan hardlopen"-technielg wat inhoud dat je gewone kleren draagt, met een akte - of schoudertas, en net als altijd door de voordeur naar buiten komt maar den op een drafie begint te lopen, waarbij je steeds op je horloge kijkt om te benadrukken hoe laat je eigenlijk wel bent. Door zo te doen wek je de indruk een wandelaar te zijn met veel haast en niet een wandelde hardloper die voor het eerst gaat trainen. Natuurlijk heb je altijd van die meirsen die er hun hand niet voor omdraaien om in dure sportkleding gehuld de straat op te stormen en na vijf meter neer te vallen- Zalke types noemt men exhibitionisten en als ze zo nu en dan geeir gekÍ<e dingen zouden doen, zouden hun buren zich zorgorr over hen

maken'

Bron: B&M 0-0-G.0-0-G.0-0-0-0-0-0


?:

q

STB Clubblad 2006 nr 3  
Advertisement