Page 3

Trainingen zomerseizoen 2006

DAG 1 TIJD Maandag 1 18.30 Maandag ,18.30 -M*rï"g " Iq15 Dinsdag

Cooperbaan

Duurloopluur+121«r/u i Duurloop I uur * 10krn/u

Sportzaal Kakert

Conditietraining

Cooperbaan

Intervaltraining

Ger Bodelier John Hendrix Theg Sghmgits

Coopellgg1r

Duurloop 1,15 uur

Albert Verbunt

Cooperbaan

*rf-1830

TRAINING/GROEP 1BEGELEIDER

PLAATS

]

]

;

l

t)

c99pe{1qp

i vrij{ag j18,30 ,- Zat"rdag -I t0J0

il

Baantraining

Duurloop

Exdel, Landgraaf Cooperbaan

j

l

Frank Eisenga

1 uur

Cooperbaan

Cooperbqqn

i

{8,C,

J,unioreg 1,5 gur

C_ggperbqqq ,

Pupllten

C_o-ope$q3q

Cooperbaan

l

Jarerdag 1t.OO ; ??\er4?L [1rr[i zondag i-8J0

i

i

Iwrm

/d

-i

j

Li"de" 1.heo Schmeits

i i

John Hendrix Theo Schmeits

I

uur

Fupil]en A, BrC

1 uur

Junioren 1.5 uur

Duurlooa

I

gu1

Duurloop 1.15 uur

Inlichtingen over trainingen: Wim v/d Linden tel- 045-521701 3 E-mail: wlinden@brunssum.net Jeugd: Dick van Pelt rel. 0 45 - 5325 8 03 E-mail : dickvanpe lt@wanadoo.nl

Contributie en lidmaatschap S.T.B. De contributie over hetjaar 2005 bedraagt:

Recreant:

lidmaatschap zonder wedsuijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaar:

Wedstrijdlicentie:

Licentiebedrag a€ 18,20 wordt afgedragen aan de KNAU, per jaar : Eenmalig aan KNAU :

Jeugd:

Begunstiger:

e 42.€,60,20

€22,50 Via automatische incasso per maand: € 4,75 U bent dan geen lid, maar steunt onze verenigingperjaar: € 30.-

Verder is een eenmalig bedrag

à

€ 5.40 voor administratiekosten aan de I3{AU verschuldigd.

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschiedan bij de ledenadministatie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachureming van de door de IG{AU verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boe§aar eindigg blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in

zijn geheel verschuldigd 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

STB Clubblad 2006 nr 2  
Advertisement