Page 1


-

Jaargang 21

't

eSTaBletje

mei 2006

- nummer 2

is het clubblad voor de leden van a.v. Sport en Trimclub

Brunssummerheide

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

^/".:\

íSi

{Aí,,

kopij:

Theo Schmeits, Gravenweg 56,6471 VZ Eygelshoven 045-5352003 / 0651296}fi t.schmeits@home.nl - Wiel.Frins@planet.nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins

7 juli2006

Brunssummerheide Sport en Trimclub Brunssummerheide

t'"ffi

Voorzitter:

Albert Verbunt Tel.: 045-5314854

Kerkraderweg 20 6372T2 Landgraaf E-mail: alberfverbun(@rÀianadoo.nl

Secretaris:

Yic§ Teeken

Ovidiusstraat 51 &17 VS Heerlen E-mail: stbsecretariaat@wanadoo.nl

Tel.:

045-5712812

Penninsneester: AnnickPloumen

Tel.:06-10897824

Eygelshovenerweg

13

6374K8 Landgraaf

E-mail: annickploumen@home.nl

Zaken: (vice-voorziuer)

Jos

Leden:

Frank Eisenga TeL: A6-44996122

Koempel 69 63T2NDlandgraaf E-mail: frank.eisenga@home.nl

Daemen Tel.: 045-5353177

Aan de Put

Algemene

Tel.

Janssen :043-4591995

Bert

Eisenga 0644996122

Ledenadministratie: Frank Tel.:

Jeusdsoort: Website

STB

Dick van Pelt Tel. :045-5325803

Schepenbank 22 6343 CY Klimmen E-mail: ios.annyjanssen@xanadoo.nl

6373

W

Landgraaf

Koempel69 6372 ND Landgraaf E-mail: stbledenadministratie@home.nl Spaarweiden 376374 MD Landgraaf E-mail: dickvanpeltíàwanadoo.nl

http://www.avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B.

5l

Eygelshovenerweg

Adverteren:

44

6471 VS Heerlen

13

via redactieadres. adverteerders ontvangen het clubblad gratis

6374KF Landgraaf


Trainingen zomerseizoen 2006

DAG 1 TIJD Maandag 1 18.30 Maandag ,18.30 -M*rï"g " Iq15 Dinsdag

Cooperbaan

Duurloopluur+121«r/u i Duurloop I uur * 10krn/u

Sportzaal Kakert

Conditietraining

Cooperbaan

Intervaltraining

Ger Bodelier John Hendrix Theg Sghmgits

Coopellgg1r

Duurloop 1,15 uur

Albert Verbunt

Cooperbaan

*rf-1830

TRAINING/GROEP 1BEGELEIDER

PLAATS

]

]

;

l

t)

c99pe{1qp

i vrij{ag j18,30 ,- Zat"rdag -I t0J0

il

Baantraining

Duurloop

Exdel, Landgraaf Cooperbaan

j

l

Frank Eisenga

1 uur

Cooperbaan

Cooperbqqn

i

{8,C,

J,unioreg 1,5 gur

C_ggperbqqq ,

Pupllten

C_o-ope$q3q

Cooperbaan

l

Jarerdag 1t.OO ; ??\er4?L [1rr[i zondag i-8J0

i

i

Iwrm

/d

-i

j

Li"de" 1.heo Schmeits

i i

John Hendrix Theo Schmeits

I

uur

Fupil]en A, BrC

1 uur

Junioren 1.5 uur

Duurlooa

I

gu1

Duurloop 1.15 uur

Inlichtingen over trainingen: Wim v/d Linden tel- 045-521701 3 E-mail: wlinden@brunssum.net Jeugd: Dick van Pelt rel. 0 45 - 5325 8 03 E-mail : dickvanpe lt@wanadoo.nl

Contributie en lidmaatschap S.T.B. De contributie over hetjaar 2005 bedraagt:

Recreant:

lidmaatschap zonder wedsuijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaar:

Wedstrijdlicentie:

Licentiebedrag a€ 18,20 wordt afgedragen aan de KNAU, per jaar : Eenmalig aan KNAU :

Jeugd:

Begunstiger:

e 42.€,60,20

€22,50 Via automatische incasso per maand: € 4,75 U bent dan geen lid, maar steunt onze verenigingperjaar: € 30.-

Verder is een eenmalig bedrag

à

€ 5.40 voor administratiekosten aan de I3{AU verschuldigd.

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschiedan bij de ledenadministatie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachureming van de door de IG{AU verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boe§aar eindigg blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in

zijn geheel verschuldigd 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Yan de Voorzitter

Op de eerste plaats wil ik Hub Donders feliciteren met behalen van het Nederlands kampioenschap veldloop masters 45, d.d. 5 maart 2006 in Norg, Hub geweldig. Verder wil ik onder aandacht brengen de geweldige prestatie van Hein Bodelier tijdens de Nederlandse kampioenschappen 24 uur te Stein. Hein werd vijfde en legde tijdens de 24 uur maar liefs -l83.An km al ongelooflijk maar wzur. Naar afloop tijdens een T.V. interview werd Hein gevraagd hoe het ging, alvorens hij een antwoord gaf kok hij eerst zijn kainingsjack uit en meldde vol trots dat het logo van zijn club S.T.B. goed te zien moest zijn Hein geweldig hoe jij onze club promoot.( P.R. medewerker?) Over prestatie gesproken, het was tweede Pursd.g tijdens de Peter Rusmanloop 1ryeer een S-T.8. fees! niet alleen werden er goede prestaties geleverd, maar ook het aantal deelnemers in alle prestatie niveaus wÍl.s Íulnsprekend, het was nog mooier geweest als alle S.T.B. deelnemers ook nog in clubkleding hadden gelopen. Op 13 maart vond er de algemene ledenvergadering piaats! de opkomst was prima en er waren geex zaken waar wij niet zijn uitgekomen, voor de inhoud verwijs ik naar de notulen. Met bekekking tot twee wagen tijdens de rondvraag het volgende: A-lle leden van S.T.B.zijn verzekerd zowel de aansprakelijkheid als de ongevallenverzekering is van toepassing.

De tweede wnag m.b.t.de P.R- binnen de club , het bestuur beraadt zictr" hoe dit op te Clubleden die interesse hebben kunnen zich melden bij de voorziuer.

lossen.

Er was vooral bij de jeugd onduidelijkheid over de leverancier van de clubkleding, Het bestuur heeft het volgende, na overleg besloten. De clubkleding voor de senioren wordt geleverd door Harry Driessen Running Center en de kleding voor de jeugd door Dick van Pelt Uiteraard kan de jeugd bij Harrie Driessen terecht voor alle andere benodigdheden.

Hooftlsponsor voor de clubkleding

blijft

Sjef van Ooyen, die de jeugd weer heeft gesponsord voor

nieuwe trainingspakken.

Er zjn ook nieuwe trainingspakken voor de senioren te bestellen bij Harrie Driessen, zoals de bekende concurve pakken alleen een ander merk. De kosten na afoek van de korting door Harrie Driessen en een bijdrage van Sjef van Ooyen bedragen € 100,-.

Nu nog het laatste nieuws over de cooperbaan. Zoals jullie hebben kunnen zien is het binnenterrein

gered alleen het gras moet nog worden lngezeaifl, en daarvoor heeft men droog weer nodig.. Er worden offertes uitgebracht voor het opknappen van schuilhut verder heeft het bestuur een sponsor gevonden die de zeecontainer zal leveren De gemeente heeft belooft zo spoedig mogelijk de poorten te voorzien met nieuwe slotenAIs het gras is inge-aaid zal de frrna Dassen beginnen met het opknappen van het loopgedeelde, dus eind Mei is nog steeds haalbaar. De opening zal in ieder geval later plaatsvinden, het bestuur beraad zich nog hoe en warureer dit zal plaatsvinden. Albert Verbunt0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


ilde uys b,v flllernallw, eofiic-

ewaslvcflr

ffi

ffirfieleh

Sruiu

ffir

h-.stffi

\àh,lq 32

tfrd

O.o.Overseos Stuko Sinister

Hooligon Dr.Morfens

Oranje Nassaustraat 43 64fl Ln Heerlen Tel.: A45-5712656

H-rrfztffii,a*afi

Jë.: CfBf{tOFE$ElZ

Autobedrijf

.u._Ll#qr

Zdrojewski

Harry van der Laar

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert 10" 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel. 046-4426088

Heerlenseweg200 6371 HX l*andgraaf Tel.

M5-5720002

Verkoop auto's

Autovefiuur & Leasing Reparatie & 0nderfioud APK keuringen

Carwash

Sethervice station Ui§ebreideshop


S.T.B.

...Yan ïveek tot week

Zondag 5 maart

lVesEipfellauf in Tuddern. Voor velen de eerste halve marathon in 2006 werd bezocht door zo'n twaalftal S.T.B. 'ers. Jos Krist en Petra van Tongeren liepen in de prijzen. Nico hamers werd winnaar op de l0 kilometer. Zie verder het verslag van deze wedstrijd elders in dit clubblad. Maandag 13 maart

jaarvergadering van de S.T.B. Voorzitter Albert Verbunt mocht een groot aantal leden welkom heten. De agendapunten werden zonder problemen afgehandeld. Verder werd het bestuur uitgebreid met 2 nieuwe leden, Frank Eisenga en Bert Daemen, deze laatste zal o.a. een brugfunctie verrichten tussen het bestuur en

de

jeugdcommissie.

Zondas 19 maort De Bechaloop in Beek stond weer op het programm4 uitstekend bezocht door 20 S.T.B.'ers. wÍurryan er enkele op het poditun kwamen, ook hiervan kan men een kort verslagje lezen . Na deze Bechaloop werden de prijzen uitgereikt van de Zuid Limburgse Cross Competitie. Huub Donders en Ineke de Ploeg mochten de prijzen in ontvangst nemen voor hun prestaties en ook de S.T.B.-jeugd was ruim vertegenwoordigd op het erepodium.

Donderdag2l maart Alweer de laatste winteÉraining bij V.V. Waubach. Het werd een soort altematieve training met bakjes, balletjes en rondjes rennen. De trainingen op en om de velden van v.v. Waubach waren zeer in de smaak gevallen. Wat de reden hiervan was? Wie zalhetzegge\ misschien de goede en variatierijke trainingen door Wim van der Linden, of was het misschien de gezelligheid erna in de kantine

I

Zaterdag2ï maart

ffi

Bij de S.T.B. wordt alleen niet hard gelopen, maar menige S.T.B.'ers weet wat het is om of en toe eens heerlijk uit je bol te gaan- Zo ook op deze zaterdag. De oorzaak hiervan was'oTumblin'Dice'een Rolling Stones coveóand waarvan Ben Paulssen , lid van S.T.B., de dnrmmer is. Het werd een oergezellige avond daar in de Brandpoort.

Zondag 26 maart De maandelijkse training op locatie ging ditrnaal van start in Schin op Geul, onder aan de Keuteberg. Gelukkig had John Hendrix een route aan de andere kant gekozen zndat we die verschrikkelijke puist niet op hoefden. Een prachtig paÍcours door de Limburgse heuvels waarvan we 2 uur resp. 1.15 uur van konden "genieten". Deze locatietraining eindigde traditioneel in een gelegenheid waar men de verloren gegane calorieën weer kon aanvullen met koffie, vla en andere drankjes. In Venlo werd op deze dag de Venloop gehouden, een nieuwe wedstrijd (halve marathon) die uitstekend en groots georganiseerd was. Arno Hanssen liep als enigste S.T.B.'er deze wedstrijd en meteen een P.R. Zijnvahaal kan men elders in dit clubbladlezen-

Zaterdae

I april

24-uurs loop Stein. Jawel hoor 24 uur Íurn een stuk door rennen. Je moet er mÍur zin in hebbeu. Maar Hein Bodelier draait er njn hand niet voor om, hij volbracht deze 24 uursloop uitstekend en wErd zelfs eerste n zijn leeftijdsklasse. Er waren 74 finishers en Hein werd 16" in de totaalstand. Hij liep n die 24 uur 66 ronden vNr 2, 773 Y.tlometer + 60 meter, dan kom je uit op I 83, 06 kilometer .


Wie doet hem dat na?. Hein proficiat met deze prachtige prestatie. We nemen ook ons petje af voor Wim v/d Linden en Roger Steens, zij waren als speakers ingehuurd om deze wedstrijd te verslaan. Moet je voorstellen, uitgezonderd de avond-en nachtelijke uren toch maar constant deze wedstrijd verslaan. Ga er maar aan zitten, onze complementen Wim en Roger.. Zondas 2

april

Parelloop Brunssum. Zoals gewoonlijk deden aan deze wedstrijd weer veel S.T.B.'ers mee op de diverse afstanden. Petra van Tongeren liep zelfs de 5 en de i0 km en werd zelfs op deze laatste afstand tweede dame in haar klasse. Voor alle uitslagen zie " diverse uitslagen ". Zondag 9 april

Marathon Rotterdam. Dibnaal een heel spannende marathon met Sammy Korir als uiteindelijk winnaar in 02.06.38. Gingen we nog niet zo lang geleden met een hele bus vol S.T.B. - lopers naat deze mooie marathon, ditmaal waren maar 2 man present. Ger Bodelier liep een heel mooie 02.41.26 op deze kiassieke afstand en Ruud Strahnan finishte in een tijd van 03.25.46. Goed gedaan mÍInnen.

apil Wiel Frins ziet Abraham- Het Zaterdag 15

feestvarken werd

's

middags

"onWoerd"door Harrie Enninga en Jo Heinrichs. In die tijd werd in huize Frins alles in gereedheid gebracht voor een surprise-parry. 'Wiel Niets zo mooi als het verbaasde gezicht van toen hij arriveerde en zijn huis vol S.T.B.'ers vond. Er werd tot in de kleine uurtjes gezellig gefeest. V/il je dit zien kijk dan naar de S.T.B.-site naar de foto's. Zaterdag

l5 aoril

fi *tr

t4,-xt1

oi.o l{uÍuÀt í\t; t)í[Àt{? Ynï,\ii-lilÍ

Dat de S.T.B.'ers over de hele wereld hun wedstrijden lopen is wel bekend. ÍIub Erkens deed hier niet voor onder, hij liep in Zuid-Afrika de Two Oceans Marathon. Geen gewone marathon mÍur een wedstrijd over 56 kim. over zeer geaccidenteerd terrein. Zijntijd op deze 56 km.: 05.19.13. Hub, proficiat met deze prestatie!!

Maandag 17 april Peter Rusman loop stond weer op het programma. Traditioneel weer veel S.T.B.'ers aan de start. Er ondanks het slechte weer uitstekend gelopen. Met PR's voor Ed Doveren en Annick Ploumen. Zie hierover het verslag van Wiel Fri"s ( geschreven op de typische Wiel-manier) elders in dit clubblad. Zondas 23

april

Marathon Enschede: en wie ging als eerste dame over de finish; juist Petra van Tongeren yan de S.T.B. Na mijn weten na Trea Kuhl de tweede dame die ooit een marathon gewonnen heeft. Op de 10 kilometer was S.T.B. vertegenwoordigd door Jan Manders. Met een eerste plaats bij de M60 kwam ook hij op het ereschavotje terecht- Voor zijn verslag zie elders in dit blad.

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


tilesfzipfellauf Tuddern 10 en 21,1 kilometer zondag 5 maart 20A6

De Westzipfellauf mag zich verheugen in een toenemende belangstelling in onze regio. Bij de vierde editie werd namelijk wederom een deelnamerecord geboekt. Ook de organisatie van de wedstrijd wÍIs meer dan uitstekend. Hoewel het jaargetij alles behalve voorjaarachtig aan doet voelen, kiezen veel deelnemers deze wedstrijd uit als testloop voor een van de naderende voorjaarsmarathons. Zo ook Pierre en ik, want op 2 april lopen we de Bonn Marathon. Na een maand van wedstrijdrust was dit weer de eerste wedstrijd. Aan de start van de halve marathon froffen we \À/eer veel bekende gezichteir en ook STB was weer ruim vertegenwoordigd- Een opvallende verschijning was Peter Deceuninck die in zomers tenue aaÍr de start verscheen. Na het verschijnen vaÍl ons clubbla4 durfde zelfs ik dit niet meer. Ook Rob Riksen was weer sinds lange tijd van de paaij en koos voor de korte afstand- Verder waÍen er een helft Born, een halve Haa& een snelle postbode en nog wal trimmers uit de Voort. Ook Arno had eigenlijk van de partij willen njn, maar na zijn wintersportvakantie stuitte zijn deelname helaas op enige weerstand.

Om 12:00 valt het startschot en vertrekÍ de meute. Voor mijn gevoel start ik goed en probeer geleidelijk het ternpo wat op te schroeven. Tot het 2fui. punt loop ik rond de 4:15/lm. ln BroekSittard komen we bij de eerste verzorgingspost op het 6 km. punt. I{ier gaat Marion Braun mij voorbij en slaat een gat van ca. 50 m. Bij het i0 km. punt bedraagt de tussentijd 42 mtn. en lig ik goed op schema. Gelukkig hebben we gedurende de wedstrijd tot nu toe geen last van neerslag, mÍur er waren lange stukken wÍulr men behoorlijk last had van koude tegenwind- Bij het 14 km. punt zit ik net onder het uur. Tot het 16 km. punt volgt nu een ataw gedeelte met vals plat en tegenwind. Vanaf hier komt men weer in bosrijk gebied en is het vervolgens proberen het tempo vast te houden. Bij 18 km. zie ik Frank Eisenga terugvallen en probeer ik in te lopen op herr, hetgeen echter niet lukte. Uiteindelijk komen we weer in Tuddern en naderen de finish. Nog even aanzetten en proberen om onder de 1:30 te blijven. Helaas lukte dat niet maar met de eindtijd was ik wel teweden, wetende dat dit geen snel parcours is en het gevoel aan de finish goed was. ln de cafetaria treffen we naderhand ook Roger Rousseau nog die deze 4e Westzipfellauf op zijn naam mocht schrijven-

Herrr Gerards

Uitsla gen lVestuipfella 21,1 KILOMETER: Jos Krist

9 12 28 40 4L 50 55 58 142 180 10

Peter Deceuninck

Petra van Tongeren

plaats

I

Frank Eisenga

plaats plaats plaats

11

Herm Gerards John Born Pierre Muijrers John Haan Wim Rutjes Ben Paulssen

KILOMETER: Nico Hamers

I 17

plaats 2 plaats 4

Rob Riksen

12 15

plaats 4

plaats 16 plaats3T plaats 43

plaats

I

plaats 4

u

f

M45 M40 v40 M45 M45 M45 M55 M45 M45 M45

01.53.33 02.02.04

M40 M40

00.33.25 00.39.54

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

01.21.35 01.23.39

01.2833 01.30.08 01.30.33 01.32.58 01.34.55

0r.36.07


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverse

Posno Halve Marathon Weert

M 53 62

12 maart 2006

Herm Gerards John Bom

plaats 7 plaats 8

M45 M45

01.27.28 01.28.18

Pierre Muijrers

plaats 3

M55

0130.r1

Les CrĂŤte de Spa

17 263

-

- 21,1 kilometer -

25 maart 2006

Jean Herpers

plaats 14

Sen.

Lara Klaassen

plaats 4

V.Sen

Fortis City-Pier-City Loop Den Haag

648

IriK 24 uurs loop Stein

16

Hein Bodelier

Parelloop Brunssum

- 21.1 kilometer - 25 maart 2006

plaats 164

John Haan

01.22.27 01.43.34

M45

01.30.50

- 1 april2006 plaats

I

183,01km

- 5 en 10 kilometer - 9 april 2006

5 K]LOMETER: Bas Nicaise

l3 00.19.i9

Ivo Eijkeboom

00. i 9.53

Marcel v/d Pol

00.1 8.

Petra van Tongeren

00.20.13

Theo Schmeits Annick Ploumen

00.21.00 00.22.07 00.23.05 00.23.27

Saskia Rademakers Ray Penders

Ineke de Ploeg

00.24.11

Peter Verberk Miriarn Wassen

00.25.14 00.25.51

iO KILOMETER TOP RL]N

Nico Hamers Ger Bodelier Jos

Krist

Ralph de Leeuw Leo Kokkelkom

Petra van Tongeren 10

plaats 7 plaats 8

plaats

l0

M35 M35 M35

00.33.11

00.34.48 00.35.02

plaats 47

Sen.

00.36.43

plaats 15 plaats 2

M35

00.36.53

v35

00.413r

KILOMETER:

24 25 50 58 60 65 82 I 13

Rob Riksen Peter Deceuninck Peter Simons

Ruud Stratman Marcel Coerver

JohnBom John Haan

Sjack Hoop

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.38.04 00.38.11 00.,t0.46 00.41.09 00.41.13 00.41.38 00.52.34 00.43.54


Ed Doveren Eric van Theemse Wim Rutjes Monique Borghans Ben Paulssen Angelique Thomas Richard Thomas

124 154 165 28

259 59

300 66

Sna

oo.M.29

S.T.B. S.T.B.

00.46.15 00.46.15 00.49.52 00.52.14 00.55.32 00.s6.21 00.56.31

S.T.B. S.T.B.

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Gertie Uiterwijk

- Olne - 32 kilometer - 9 april 2006

4 35

plaats 3

Jean [Ierpers Lara Klaassen

plaats

I

M35 v35

02.04.17 02.37.01

l8'Jossing de Blesnv-Mine - 8,8 kilometer - 8 aoril plaats 22 76 Herm Gerards M45

2006 00.34.29

Fortis Marathon Rotterdam - 9 april2006

88

1353

Osterlauf Eupen 9 93 107

Jean Herpers

S.T.B.

Lara Klaassen Herm Gerards

S.T.B. S.T.B.

-

10 kilometer

Guido Meys Herm Gerards Inge van Leeuwen

48

Peter l)eceunicnk Jan Schwanen

M35 M45

plaats 2

v45

-

plaats 3 plaats 3 plaats 13

Herman Gerards

Lara Klaassen

59

Marcel Meens

plaats I plaats 11

8l

Ray Penders Pierre Muijrers

plaats 14 plaats 4

Conersv llambure Marathon

-

00.36.37 00.41.48 00.44.50

15"4 kilometer

54

8178 Hein Severens

03.25.46

- 17 april 2006

58

93

02.4t.26

00.55.02 01.06.14 01.07.15

plaats 4 plaats 12

Eureeio DreilĂ nderlauf Kelmis )1

M40 M40

- 15,7 kilometer - 15 april 2006

Broichbachtal-Lauf

12 59 98

plaats 7 plaats 308

Ger Bodelier Ruud Stratmann

M40 Ms0 M45

- 22 april2006 01.00.15 01.03.46 01.04.06

v35

01.0439

M40 M35 M55

01.04.45 01.07.33

01.08.43

23 april2006

plaats

371 M55

04.04.15 Frank Eisenga/Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Ilakdekkersbedrijf

Zuiddak b.Y. Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmaterialen Tunnelweg 6468

ll2

EK Kerkrade

Telefoon: 045-5314218 Telefax : 045-5311744

Drievogelstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045-5 4L4667

30 ioor kwolitir in dokbedekkingen Bilumineuzc& kunsd dsken

lndustrieterrein "Spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8

6466 lZKerkrade


8 " Becha - Raboloop Beek 5 en 10 E.M zondag 19 maart 2006

@"

Het was koud en mistig, maar toch wÍlren er ruim 20 S.T.B.'ers naar Beek getrokken voor de 8" BechaRaboloop. Het parcours van deze wedstrijd is heuvelachtig voert van Beek via Neerbeek, Spaubeek an Groot Genhout weer terug naar de atletiekbaan van Caesar in Beek. Wat je niet vaak ziet bij zulke wedstrijden is dat dit parcours helemaal verkeerswij is gehouden.

Om half elf klonk het startschot voor zowel de 5 en de 10 EM. Begeleid door het bekende speakersteam Wim van der Linden en Roger Steens gingen zo'n200 deelnemers van start. Dat Roger Smeets meteen de leiding nam is de laatste tijd al bijna vanzelfsprekend, mÍulr onze topper Huub Donders kon goed in zijn spoor blijven en finishte uiteindelijk als fweede op een kleine 2,5 min. van de wiluraar, een prima prestatie. Er waren bij dez.e loop echter nog me€r S.T.B. - winnaars, bij de 5 EM werd Annick Ploumen derde en Ineke de Ploeg tweede in hun klasse. Bij de 10 EM werd Petra van Tongeren, die de laatste tijd de sterren van de hemel loopt, gehuldigd voor haar tweede plaats bij de V.Masters en Huub Donders kon zijnpnjzen ophalen doordat hij eerste werd bij de Masters I en tweede overall. En dan is er nog de makkelijk ogend lopende Arno Hanssen, hij liep maar liefst 4 minuten van zijn P.R. af op de 5 EM en zorgde en passant nog voor door ondergetekende nÍur een mooie tijd te hazen in de tweede ronde van de 10 EM. Na de wedstrijd werd er in de kantine nog gezellig nagekaart an gewacht op de prijsuitreiking van het ZLCC, waar ook verschillend S.T.B.'ers gehuldigd werdsn voor hun prestatie in deze Zuid Limburgse Cross Competitie. (Zie ook het verslag op de Jeugdpaglna)

Uitslagen Becha-Raboloop l0 ENGELSE MIJL (16,1km) Iluub Donders

,,

11

22

24 29

Peter Deceuninck Jo Born

Frank Eisenga

30

Petra van Tongeren John Bom

37

Theo Schmeits

65 78

Ronald Smeets Roger Gillissen

plaats

I

M35

plaats 4 plaats 8 plaats 10

M35 M45 M45

plaats 2

v35

plaats 14 plaats 17

M45 M45 M35 M35

plaats

19

plaats 43

t3

MIJL (8,05 l<:n) Arno Hanssen Bas Nicaise Marcel Meens Sjack Hoop Annick Ploumen Iwan de Ploeg Wim Rutjes

82

Jos Duteweerd

plaats 17

M45 M45 M35

85

Ineke de Ploeg Bart Smeets

plaats 2 plaats 17

M35

00.53.29 01.01.22 01.03.59

01.M.32 01.05.43 01.06.20 01.07.43

01.15.48 01.21.58

5 ENGELSE

t6 3) 38

64 68

70

86

plaats 6 plaats 12

M35

plaats 13 plaats 15 plaats 3 plaats 14 plaats 16

M35 M45

PR.!!!

00.33.00

N.37.06 4037.24

v3s

00.37.35 00.38.03 00.40.02 00.40.33 00.40.50

v45

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

00.29.50

a032.29

Sen-


Nieuwe Leden

t,ÏB,ht*rlnhlrtsdtoil! Henk van 't Land Eikehof l5 6374lvn Landgraaf Geb.12juni 1953 Tel.045-532M27 E-mail: h.vtland@tiscali.nl

Yvonne Vaessen Burg.Dr.Geuljansstraat 1 5 6374 TP Landgraaf Geb.23 maart 1976 Tel. 045-5321358 E-mail: jeroenenyvon@home.nl

Mike van der Ven

Winand Mobertz Eikenlaan 8

Graafstraat 25

6371XP Landgraaf

6444DIBmnssum

Geb. 30 oktober 1997

Geb. 15juni 1963

Tel.06-3610448i

Tel.045-5253912 E-mail: mobertz@zonnet-nl

Frank Joosten Heuvelweg l0

Jolanda V/eitz-Heldens Laurastraat 83 6471 JJ Eygelshoven Geb. 30 april 1966 Tel. 045-5351315

6415 )O( Heerlen Geb. 3 juli 1967

Tel.045-5724458

Harrie de Kleijn Houwerstraat l8 6432 AM Hoensbroek Geb.l1 maart 1955 Tel.045-5631312 E-mail : h. a. de.kleijn@home.nl

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Ledenaantal van de atletielrverenigingen in de regio Zuid-Limburg

17 Regio Zuid-Limburg 17302 Achilles-Top 17306 Atletiek Maastricht 17308 AVON 17310 Caesar 17341 Unitas 17354 STB 17357 Maasrunners 173& STAP

1-jan 3l-mrt Kerlaade Maastricht Heerlen Beek

SittaÍd Landgraaf Eijsden Heerlen

391 746 25t 264 548 198 71 46

400 785 253

263 572

200

7t 46

Bron; Knau nieuwsbrief april2006 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


ING Venloop Venlo Halve Marathon Zondag26 maart2006

tr

l, Í.1 r

Een'tegensírijdig' PR in mijn zevende halve maruthon. Vier maanden geleden schreven Bart (Smeets) en ik ons in voor deze halve marathon. Voor mij, na mijn geslaagd marathon debuut in Amsterdam een vlakke loop (zo dachten we op voorhaÍrd) en wellicht een PR poging waard. Om 10.15 uur haalde ik Bart op en begonnen we aan het tripje naar Venlo. Ik merkte dat ik toch wel gespannen was, maar ja.......ik had de lat ook hoog gelegd door iedereen van mijn PR poging te vertellen. Ook de pijntjes aan mijn rechter hamstring maakten me wat onrustig. Maar het meest verontrustend was toch wel de kater k zaterdag de hele dag gevoeld had. Na een avondje uit eten en stappen (met teveel wijn en bier) had ik me de hele zaterdag lamlendig gevoeld (aja.....discipline weegt grammen, spijt tonnen, ik weet het weer). Achteraf dacht ik nog dat ik net zo goed naar het opteden van Tumblin'dice had kunnen gaan op zaterdag.

De temperatuur belootde hoog te worden (ook al regende het pijpenstelen bij ons vertrek), en de wind was toch wel nadrukkelijk aanwezig. Mooi op tijd kwamen we in Venlo ÍÉÍr en na enig zoekwerk liepen we langzaam naar het inschrijfbureau om onze startaummers op te halen. Nog een keertje naar toilet omkleden, tassen afgeven en rustig naar het plein in het centrum lopen. In de tussentijd werd Bart nog aangezten voor Cv. H. (ex STB-er), een compliment vaÍl wel eer. Daar begon net de gezamenlijke,vr/arming-up, en zoals het een goed STB-er betaamt.......-.dus niet... ........even een sfukje met Bart en daama nog even alleen een pÍulr versnellingen in de gedaan. wijk Een kwartier voor de start ging Bart nog even naar toilet en begaf ik me nznr het startvak <1.30. En nu wachten. ........daar kwarnen de elite lopers Q(enianen, Ethiopiërs, Nederlanders, Belgen... .. . ....). Het dranghek er tussen uit en we konden aansluiten- Aftellen en weg !

Bij de start bleef ik lekksr in de groep meelopen en de eerste twee kilometers waren voorbij voordat ik het in de gaten had. Daarna probeerde ik mijn tempo (voorgenomen tussen 3.55 en 4.00) te pakken en dat lukte redelijk goed. Al lopende merkte ik wel dat de temFeratuur toch wel hoog (opeens was het 20 graden)

wind

en de

vaak spelbreker was.

Bij kilometer i0 zagrkCada Beurskens voor

me lopan. Het duurde wel een

kilometer

of

drie, maar toen was ik bij haar. Mijn tempo lag toch net ietsje hoger (leuk he) en dus moest ze er bij de eerste heuvel (een

autoweg afrit op) vanaf. ln de daaropvolgende

Ook de drankpostan waren prima georganiseerd

afrlaling kwam ze weer

bij,


maar eveÍl later moest ze toch echt loslaten (van Huub geleerd. ....een klein gaade is genoeg). Uiteindelijk finishte ze I minuut achter me.

De sfeer in de dorpen was in een woord geweldig. Overal stonden mensen, sjpasskapellen, waren slingers gehangen, muziek, etc.).. In de laatste 6 kilometers liep ik met een Belg. Hij had een PR van 1.23.00. We merkten dat we daar net onder konden finishen en in de laatste kilometers "haasde" ik hem......... In het centrum van Venlo aangekomen werd de sfeer alleen maar beter, en dat geeft je dan toch vleugeltjes. Nog even een versnelling (die Belg moest toch achter me blijven. ...) en missie geslaagd. 1:22:52 en mijn hamstring zat et nogaan. Bart liep 2.09.00. Hij had tot 10 km. lekker gelopen mzur na een klim liepen de benen yol en wandelde hij een stukje. Tussendoor maakte hij nog een Kaffee mit Kuchen stop, en zorgde hij volgens een aantal dames voor een zonsverduistering. Daarrnee waren de complimentel voor Bart op die .lag ook weer binnen. Voor mij stond de geleverde inspanning helaas echter niet in relatie tot de eindtijd. Ik denk dat ik onder betere omstandigheden nog wel een minuutje sneller had gekund. Maar ja...........er komen nog veel wedstrijden... ... ...... . ...en 7. Nederlander bij meer dan 2000 deelnemen is toch niet echt slecht. Al met al een geweldig goed georganiseerde loop die ik absoluut wil aanbevelen bij de STB-ers (wellicht ooit als clubreis !?)

Amo Hanssen 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Demi-marathon Leysin - Zwitserland 1 augustus 2006

r ) _.. j'

í

LEYSIN

Voor de lieÍhebbers !!

srrIt*.0rr".,#.;

Meer informatie Bij Jean Herpers en Lara Klaassen 'We

hebben deze wedstrijd al vaker gelopen en het is een van de allerrnooiste berglopen die ik ken en geloof me, ik ken er een hoop. Na een ronde door het dorp (Aigle, op zo'n 400 meter hoogte), ga je meteen pittig de bergen in. Eerst door wijnvelden, daarna door de bossen.

Tot 5krr is het goed steil, erna gaat het een stukje vlak. Dan gaat het geleidelijker omhoog. Je komt door weilanden en bredere grindwegen. De laatste 2 km omhoog gaan op een rotsachtige ondergrond, onder de skilift door tot op het hoogste punt van de wedstrijd (De Berneuse, deze ligt op 2048 hoogte en dit is op het 16km punt). Van nu af aan is het alleen nog mÍur dalen. Een pracht van een afdaling tot de finish te Leysin op 2l,5km (hoogte is hier 1315m). Hier kun je na de wedstrijd lekker het zwembad in. Een waar genot. Echt een wedstrijd die alles biedt dat bij berglopen hoort. Ontzettend afwisselend en rurar weinig asfalt stukken (alleen bij de start en 100 meter bij de finish).

Lara en Jean

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verjaardagskalender Y

'1"'',"' F.',,:;

Mei 2006

Juni 2006

0l i0

Esra van Pelt

19

Pierre Starmans Nico Hamers Niki Tahapary

20 21

22 23 24 24 25 26 26

3t

Sjef Hodiamont

Frank Eisenga Peter Simons Jo van

Vlodrop

13 jaar 54 jaat 60

jaar

11

Jacques Senden

t2 t6

Henk van't Land Lenie Boessen Hein Bodelier Yvonne Monse David Richter

43 jaar

07

jaat

08 09

13

49 jaar 48 jaar 54 jaar

Bert Reynders

61 jaar

Jos Duteweerd

43 jaar

Stefanie v/d/ Hemel Hans Ypma

jaar jaar 6I 37 jaat

Marcel Coerver

11

Roel Kist Carla Willems Marianne Bex Annie Ketelaars Jos Bex Els Frins Peter Bex

01

02 06

13

23 26

1

5

jaar

45 jaar 42 jaetr 57 jaar 44 jaar 47 jaar

l3 jaar 62 jaar 53 jazr 43 jaar 58

jaar

43 jaar

jaar

28 29

Ed Monse

45 jaar

30

Katharina Dresen

17 jaar

1

0

illle iarigoll mil hanc geĂ?olicllcclil 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Harry Driess

Harry Driessen Running Center Oranje Nassaustr 19 64ll LE Heerlen TeVfax 045-5712009 E-m ail:h arrydriessen@home.nl We bsite : www.h a rry-d riessen.nl

De speciaalzaakin uw regio voon hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen.

In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sporfvoeding en verz orgin gsproducten et c. Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden gemaakt

wij altijd veel aanbiedingen in hardloop-, indoor en wandelschoenen.

Tevens hebben

Sportieve groeten van het Running Center Team


Aannemerr

en

ïimmerbedriif

0{-g-rr*&

í:t

'm$ff[

H de Haan b.v.

AI fa 147

Iet je op §cherp §ee me, Werkplaa§ : Stenenbrug

27

Edisonstraat23 6372AK Landgraaf

feelme, touch me,

Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf

ddve me,

ïel. O45 - 5Í118849

Telefoon: 045-5321088 Telefax :045-5321128

Autobedrijf / GULF Station / Carwash

kickken reclomeprodudies Lan@raaf T04'5327480

verkoop nieuw & gebruil* le klas occasions met BOVAG garantie inruil mogelijk reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-taxaties en reparaties APK-keudrgsstatbn

& werpleets Klimenderstaat95 6343 AA Klimnren Tet{M5}40513 58

ontweÍp & uiwoering reclameborden autoreclarne

fullcolor

^-. [Grrlf]

E7

Gt LF Stattun & Carrvash Hogeweg 7E Voerendaal

6367

N

Teld0a5!575I,H9

ffi ffi


Marathon Bonn Z,ondag2 april 2006 Zondag

2

apnl stond weer in het teken van de

voorjaarsmarathon. Deze keer was de keuze gevallen op de Bonn Marathon. Er waren een kleine 2500 deelnemers aan deze kleinschalige Stadsmarathon, die voor de 6e keer plaats vond in voormalige regeringshoofdstad. Verreweg de meeste deelnemers van de totaal ca. 9000 startten nl. op de halve marathon. Hoewel de temperatuur best aÍrngenaam was, waren er nogal wisselende omstandigheden. Toch hebben we lange tijd zelfs in het voorjaarszonnetje kunnen lopen. De grote spelbreker was echter weer de wind, maar desondanks kan ik vaststellen dat de afgelopen trainingsperiode haar vn-rchten heeft afgeworpen. Geen PR, maar esn zeer teweden gevoel aan de finish. Ook bij het beruchte 35 km.punt bespeurde ik nauwelijks pijntjes en heb geen moment gehad dat ik er doorhesn zat. Toch kon ik niet sneller en moest uiteindelijk met de neergezette tijd tevreden zljt. Maar ja, je kunt niet alles hebben.

Pierre en

ik

vertrokken om zes uur uit Landgraaf en rvaren dus mooi op tijd om de

starfnummers af te halen. In het plaatselijke Victoria zwembad konden we omkleden en ons gereed maken voor de start. Naast het aanvullen van de laatste koolhydraten, werden als gebruikelijk ook de nodige sanitaire activiteiten volbracht. Ik dacht even aaÍl vijf jaar geleden en het café bij het 6 km. punt, waar ik een sanitaire noodstop moest inlassen. Desondanks heb ik hier toen een mooi PR kunnen neerzeften. Dan nu even naÍlr het verloop van de wedstrijd. Het startschot werd gegeven om 9:45 u. Ik kwam meteen al lekker op tempo omdat de eerste kilometer hellend afloopt. De tussentijd op de Kennedybrticke bedroeg dan ook 4:02. Te snel, dus probeerde ik iets terug te zakken. Doorkomst bij 5 km. leverde precies 2l:15 op. Nu lopen we tot aan het 8 km. in NW-richting en is de zijwind goed merkbaar. De tussentijd bij 10 km. bedraagt 42:26 en ik loop dus nog steeds onder het 3 :05 schema. We lopen inmiddels richting het stadsdeel Bad Godesberg waar ik het halve marathon punt op 1:32 passeer. Nu keren we terug en gaan we vanaf 22V&. tot 36 km. weer in N\M-richting en hebben we bijna constant last van zij- en tegenwind. Bij 28 km. zie ik dat terugval in tempo, m€ur nog steeds lekker loop. De doorkomst bij 30 krn. bedraagt 2:10 en ik weet nu dat 3:05 niet meer haalbaar is. Het geweesde 35 km. punt levert deze keer echter geen problemen op, hetgeen dan ook een heel goed gevoel geeft. Dit had dan ook dè dag kunnen zijn voor een PR Bij 40 km. sloegen zelfs de emoties bijna toe toen ik Robbie Williams hoorde met "Advertising Space", terwijl ik helemaal niet hou van deze muziek. Zo zie je maar dat lopen en het "runners high" de geest vem.rimen. Gelukkig was dit mÍur van tijdelijke aard, anders had ik ook nog een CD van hem gekocht. Ook de laatste twee kilometer loop ik lekker en passeer de finish n3:12:24. Even daarna begon het wat te regenen en ben ik toch nog nat geworden omdat ik 12 minuten bij de finish op Pierre moest wachten. Ik moet zeggsn dat de organisatie van deze niet zo groots opgezeue stadsmarathon op alle punten goed was en zeker aan te bevelen is. Het parcours is tamelijk vlak en langs de kant stond redelijk wat publiek. Ook de nodige slrrziek- en showelementen ontbraken niet. Na afloop werd nog wat voedsel en drank genuttigd op het historisch binnenplein "Am Hof'. Met een goed gevoel

vertrokken we daama huiswaarts en werd in de auto het nummer "The Long Run" vaÍl de Eagles gedraaid. De dag na de marathon moet ik vaststellen dat ik nauwelijks of geen last heb van spierpijn of oververmoeidheid. Dit geeft weer een flinke portie goede hoop voor de komende periode, waarbij ik vooral ook weer ga genieten van lekkere korte wedsfijden in de wije natuur. Het volgende hoogtepunt vormt dan de Eifelmarathon bij Bitburg op 11 jrrrri.

Herm.Gerards

Uitslagen marathon Bonn 2t0 372

Herm Gerards Pierre Muijrers

plaa* 42 plaats

12

M45 M55

G.S.0-0-0-0-0-0-0-0-0

03.12.24

03.24.14


Peter Rusmanloop 5,6 km en 10 E.M. 17 april 2006

Zoals elk jaar togen een behoorlijk aantal STB-wienden op lweede Paasdag richting Oirsbeek om daar aan de traditionele Peter Rusmanloop deel te nemen. Ondariks alle paaseieren, dran§es en feestjes vooraf was ook ik vastbesloten om op de laatste dag van mijn 50-ste levensjaar nog een wedstrijd te lopen. We spraken met een man of vier af om samen te lopen. Je kent ze wel, die uitermate sociale STB-ers die donderdags na de training samen een colaatje of pilsje pakken, nooit te beroerd zijn om samen een avondje te gaan stappen en ook onmiddellijk te hulp schieten als je thuis met een overschot aan alcoholische drank in de maag zit. Echte wienden dus. Lees zelf maar sterk vriendschap tijdens een hardloopwedstrijd is.

Na het startschot hield de eerste wiendschap ongeveer 225 meter stand. John trok zijn eigen plan en toog alleen de eerste helting omhoog. Ergens bij kilometer twee liepen we Petra achterop. Zij was ietwat te snel gestart en moest even op adem komen. En wat doen ware wienden zoals wij zijn dan... . .. ? Juist: we zeggen hoi en laten haar rustig op adem komen. Maar dan wel in haar eentje, geen haar op ons wiendenhoofd dat er aan denkt om op haar te wachten. Ergens in de buurt van kilometer vier vond de volgende wiend dat onze wiendschap lang

genoeg geduurd had. Jo vond John schijnbaar leuker en verliet ons groepje om zijn eigen STBwiendenkring op te richten. Maar, zoals later bleek: je kunt met zijn fweeën geen kring maken en die wiendschap hield dan ook maar een paar honderd meter stand. Op het hoogste punt aankomen treffen Marcel en ik de volgende kortstondige STB-vriend. Hij liep niet, maar stond zoals bijna altijd ergens lang het parcours om ons een hart onder de riem te steken. Roger klasse kerel, daar hebje vrienden voor! Alleen jammer, want kort daama had ik wel een hart onder de riem, maar ook de moed in mijn schoenen. Oftewel: het kaarsje ging uit. Hoewel Marcel trouw als een Cocker Spaniel bij me bleef en me op allerlei mogelijk manieren uit de wind probeerde te lopen (zal wel een verjaardagscadeautje zijn geweest) kon ik benen niet meer fatsoenlijk vooruit krijgen. We besloten dan ook dat het beter was onze wiendschap ter plekke te beëindigen en ieder zijn eigen tempo te gaan lopen. Waarmee vastgesteld is dat wiendschap onder hardlopers ongeveer 8 kilometer lang is. dan in je uppie pijn te lijden en je zielig te voelen, komt die verschrikkelijk afdaling. Hier staat onze trainer Wim te kijken en vertelt ons (Marcel zat nog kort voor me en achter me kwamen alweer nieuwe wienden aanschuiven) met een sadistisch glimlachje dat het toch wel een rot afdaling is. Wim, vertel me wat! Maar superleuk dat je er was. Gp het golvende deel richting laatste klim komen ze één voor één vooóij geschuifeld: mijn STB-

Loop

je

wienden.

Ze zijn allemaal heel bemoedigend en geven me goede wiendelijke tips als: "Enne, te snel gestart?", "Gaat het niet meer ?",'Tïoi, hoi je". Jongens dank je wel hierna voelde ik me een héél stuk beter. Daar heb je tenslotte wienden voor. Net voor de laatste kim komt Petra voorbij. Volgens mij is ze nog kwaad dat we in het begin niet gewacht hebben. Ze zeg1, niets en loopt me gewoon voorbij. Zou het dan toch waar zijn?


De laatste klim. Kijk daar komt Leo me tegemoet om me de laatste 4,5 kilometer te hazen. Het is dus waar. Echte wiendschap bestaat alleen onder mannen! Wat ik ook doe, met alle hulp die ik van Leo krijg, hoe ik ook hijg steun en kreun Petra, die 25 meter voor me loopt is niet te vsrmurwen. Zeblijft beledigd doorlopen en weigert samen met ons over de finish te gaan. Sorry Peet als ik had geweten dat het je zo zotrkeffen, had ik wel gewacht. Opdracht volbrachq douchen en nog effe kopje koffre drinken. En dan gebeurt het. In dat kroegie in Oirsbeek wordt de wiendschap rileer bezegeld. Wat gebeurd is, is gebeurd. Zand erover. We zijn weer wienden tot het volgende startschot.

Wiel Frins

Uitslagen Peter Rusmanloop

5,6 KILOMETER:

9 23

Leo Kokkelkorn

Ivo Eijkeboom

plaats 3 plaats 3

M3s

00.20.02 00.20.48

Sen.

10 ENGEI,SE MIJI-:

4 22 28 48 53 55 57 59 73 83 84 127 133 168 169 189 190 259 266 290 291

I

Huub Donders Marcel van der Pol

plaats 14

Peter Deceuninck

plaats

Jo Born

plaats 8 plaats 28 plaats 30 plaats 1l plaats 31

John Borjans

Marcel Meens Jan Schwanen

Marcel Coerver Frank Eisenga

Petra van Tongeren Wiel Frins

plaats

18

plaats 16 plaats I plaats 19

Frank Joosten Sjack Hoop Ed Doveren

plaats 65 plaats 67

Albert Verbunt Arno Hanssen @) Annick Ploumen

plaats22 plaats 19 plaats 3

Jan Manders

plaats 39 plaats 40 plaats 110 plaats 11

PeterJansen Ben Paulssen Josette Gijselaers

plaats 72

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

M40

00.54.45 00.59.38 01.01.45 01.04.00

M30 M40 M50

M40 M40 M50 M30 M40

01.04.31

01.05.02 01.05.18 01_05.23

0r.06.18

v40 M40 M30 M40 M40 M50 M30 Y30 M50 M50 M40 v40

01.07.00 01.07.06 01.10.41 01.1 1.09

PR!!

01.13.20

0t.13.21 0t.14.56

PR!!

01.14.57 01.20.40 01.21.16 01.24.00

at.24.01


Trainingsopbouw Inleiding Lopen zonder een goede trainingsopbouw is wagen om blessures. Het blijkt in de praktijk echter moeilijk om het geduld op te brengen om via een geleidelijke weg de conditie op te bouwen. Toch is dit de enige manier om blessures te voorkomen en uiteindelijk de beste prestatie neer te kunnen zetten. Het is in het kader van dit artikel onmogelijk om voor iedereen een precies passend opbouwschema te bespreken. Daar is een atletiektrainer voor. Wel is het mogelijk om enkele luistregels aan te bieden.

Warming-up en cooling-down Aan het begin van iedere training dient een goede warming-up uitgevoerd te worden, waarvoor zeker 15-20 minuten uitgetrokken moet worden. Een goede warming-up bestaat uit warmlopen, (rek)oefeningen en versnellingsloopjes. Aan het einde van de raining hoort een goede cooling-down uitgevoerd te worden, waarin uitgelopen wordt eï wederom aandacht besteed wordt auaÍt (rek)oefeningen.

Ieder heeft zijn eigen grens

Iedere loper heeft zijn/haar (eigen) gens. Als het aantal trainingskilometers per week verder uitgebouwd wordt neemt de kans op het ontstaan van overbelastingsblessures toe. Vaak worden met een grote trainingsijver steeds meer'kilometers gedraaid' in de verwachting hierdoor uiteindelijk beter te gaan presteren. Pezen, spieren en gewrichten passen zich slechts zeer geleidelijk zurr een hogere belasting aan en hebben hun grens waarboven overbelastingsverschijnselen optreden-

Als er echte overbelastingsblessures opkeden wordt het onwaarschijnlijk dat de prestatie nog gehaqlfl wordt.

Het is dus belangrijk dat een loper zijn

I

haar prestaties reëel inschat. Het is niet voor iedereen

weggelegd om wereldrecordhouder te zijnt

Intensiteit en omyang op elkaar afgestemd De intensiteit en de omvang van de kaining dienen op elkaar afgestemd te worden! Voor iedere loper afzonderlijk kan de intensiteit van de belasting Íumgegeven worden in loopsnelheid ftilometers per uur) of in de tijd die nodig is om een bepaalde afstand af te leggan

Ook kan de intensiteit bepaald worden aan de hand van de

hartslagfrequentie of

ademhalingsfrequentie.

Het is vaak een goede vuistregel om de intensiteit van een duurloop af te stemmen op een ademhalingsfrequentie waarbij er nog net gepraat kan worden. Dat is ook wel zo gezellig. Wordt besloten de intensiteit van de duurloop af te stemmen op de hartslagfrequentie, dan is het van belang dat men zich realiseert dat de maximale bereikbare hartslagfrequentie daalt met de leeftijd. Vroeger werd vaak de onderstaande vuistregel gehanteerd om deze maximale hartslag te berekenen.

Maximale harslagfrequentie

is (220 - X);

waarbij

X

staat voor het aantal levensjaren

Nadeel van deze vuistregel is, dat het de gemiddelde hartslag&equentie aangeeft van een grote groep sporters, maar dat de hartslagfrequentie van een individuele sporter daar wel 10 slagen boven of 10 slagen onder kan zitten. Gelukkig hebben de meeste lopers nu de beschikking over een hartslagmeter en kunnen ze hun eigen maximale hartslagfrequentie individueel bepalen. Dat kan bijvoorbeeld door 400m 80Om zo hard

mogelijk te lopen en dan te kijken wat de hartslag aan het einde van deze loop is (: maximale hartslagfrequentie)! Het feit dat de maximale hartslagfrequentie daalt met de leeftijd, betekent ook de hartslagfrequentie waarop de training lang volgehouden kan worden met de leeftijd daalt. In de figuur wordt de hartslagfrequentie op het aanbevolen oefenniveau aangegeven. Beginners of mensen die (nog) niet zo getraind zijn kunnen trainen met een hartslag frequentie tussen het aanbevolen


oefenniveau en de onderste limiet. Alleen goed getrainde kunnen traínen op een harslagfrequentie tussen het aanbevolen oefenniveau en de bovenste limiet. De hartslagfrequentie kan geteld worden door de hand links op de borst te leggen en dan gedurende l0 seconden het aantal slagen te tellen. Door dit aantal met zes te vermenigvuldigen wordt de hartslagfrequentie per minuut berekend. Als iemand meer wil gaan presteren, is het als regel aan te bevelen om eerst de omvang van de training te vergroten voordat de intensiteit van de training verhoogd wordt

Train regelmatig en gevarieerd! Eén keer per week trainen is het absolute minimum. Beter is het om te bouwen aan een goede conditie door 3 tot 4 keer per week 20-30 minuten te lopen. Als er om de dag getraind wordt is het risico op blessures laag doordat de pezen en spieren steeds een rustdag hebben. Zeker als er vaker geftaind wordt is het belangrijk dat de training gevarieerd wordt. Met een gevarieerde training wordt ook bedoeld dat een rilaÍe training gevolgd moet worden door een lichte hersteltraining. Heel belangrijk is ook dat er tijdens de training voldoende rust ingebouwd wordt. Lopers moeten leren naar hun lichaam te luisteren en niet altijd tot het uiterste te gaan!

Train niet te veel! Als een lichaam te kennen geeft dat het niet lekker gaat, is het belangrijk dat de training daarop aangepast wordt. Pijntjes, stijfheid of spierpijn zijn tekenen waarop gereageerd moet worden, bijvoorbeeld met een rustdag of een ingelaste herstelkaining. Ook herstelbevorderende maatregelen zoals een saunq het nemen van een warm bad en een lishaamsmassage zijn voor de intensief trainende loper geen overbodige luxe. Rust en herstel zijn essentiële onderdelen van het trainingsprogramma. Een loper die serieus met zijn I haar sport bezig, ontkomt er niet zum om een trainingsdagboek bij te houden, waardoor een beter inzicht verkregen kan worden in de trainingsbelasting. Iedere training dient op de individuele belastbaarheid van de dag afgestemd te worden. Hierbij dient er goed naar het eigen lijf geluisterd te worden, waarbij een trainer goed kan helpen"

Train niet door als je ziek of geblesseerd bent! (koortsende) ziekte of blessure zal veel tljd ingemimd moeten worden om de trainingsachterstand in te halen. Zo zal er bijvoorbeeld na een koortsende ziekte van twee weken, zeker vier weken voor uitgetrokken moeten worden om v/eer op het oude niveau terug te komen. AIs een loper probeert om de trainingsachterstand sneller in te halerl loopt deze een grote kans om opnieuw geblesseerd te raken (of om weer ziek te worden). Voor alle duidelijkheid: ook een verkoudheid of een grepje zijn redenen om een training tijdelijk te onderbreken en 'uit te zieken'. Uiteindelijk levert dat alleen maar winst op!

Na een

Gebruik de deskundigheid van je trainer! Hoe goed een loper ook naar zijn of haar lichaam luistert, het blijft belangrijk om een trainer te hebben. Met hem/haar kan besproken worden welk prestatieniveau reëel is en hoeveel trainingen en kainingsjaren daarvoor nodig zijn. Het is natuurlijk niet verstandig om extra trainingen in te lassen zonder dat de trainer daar van afueet of om het niet aan hem lhaar door te geven als het niet lekker gaat. Een hainer kan op veel wagen over de training antwoord geven, mzur een loper zal die wel moeten stellen.

Samenvatting Een goede trainingsopbouw door de jaren heen is een 'must om zo goed mogelijk te presteren en niet (onnodig) geblesseerd te raken. Een trainer kan daarbij helpen.


TIEN VRAGEN AAN

DE ACIITENTWINTIGSTE IN DE RIJ IS Lennie Kleinen Geboren:1 september 1986

Studie: CIOS in Sittard Vraag 1: Lennie, hoe lang loop je al? Waarom hiermee begonnen?

Antwoord 1: Laat ik beginnen met te vertelien, dat ik mijn sportieve leven ben begonnen met jarenlang turnen bij tumvereniging PI{DES in Waubach. Ik ben vanaf mijn zesde tot mijn fwaalfde levensjaar lid geweest van deze vereniging. De eerste jaren met

allerlei vonnen van turnen en de laatste vier jaar met trampolinespringen. ik was lid van de wedstrijdgroep trampoline. Wij trainden vier uur per week zeer intensief en om de week deed ik mee met een wedstrijd. Ik vond dit heel leuk om te doen, maar blessures dwongen mij om er mee te stoppen. Ik had vooral last van "springscheneÍl "en verder veel last van mijn enkels. Ik ben geen type, dat stil kan zitten en eind groep acht van de basisschool ging ik omzien nÍutr een andere vorm van sport.

Mijn wiendin Mieke Nicken was lid van STB en woeg mij om eens mee te

gaan nzur een jeugdtraining van STB. Vanaf het begin beviel mij dat uitstekend. Door mijn jarenlange turntrainingen kon ik goed mee. Ik had van deze sport de nodige kracht en lenigheid overgehoudan. Cor van Haaren en zijn vrouw Maroeschka waÍen mijn trainers. Ik ben toen wij snel lid geworden van STB. Na een maand lidmaatschap liep ik al mijn eerste Kapellerbosloop en heb dat seizoen alle crosses van het Atlas-crosscircuit gelopen. Ik had vrij snel de nodige loopconditie opgebouwd en was blij dat ik na het jarenlange turnen zo'n fijne veroriging had gevonden, waar ik met nieuwe energie rurn een andere vonn van sport kon beginnen.

Yraag2: Je studeert aan het CIOS lijnen in?

in Sittard. Hoe lang volg je

Antwoord 2: Over enkele weken hoop

deze opleiding al en wat houdt deze in grote

ik af te sfuderen zuul deze opleiding. Ik behoor bij de eerste groep eindexamenkandidaterq die de nieuwe vier - jarige opleiding hebben gevolgd. De uitbreiding van drie naar vier jaar heeft te makeÍl met de invoering van diverse niveaus. Momenteel zrjn er drie niveaus: niveau 2, niveau 3 en niveau 4. Ik heb niveau 4 gevolgd-


Het eerste jaar van de opleiding is een basisjaar, hier komt een groot scala van sporten aan de orde, oa. voetbal, tennis, hockey, zlveÍnmen. atletielg tumerq dansen. Je moet ook al snel leiding geven aan groepen. Na drie weken moest je al les geven aan je eigen groep. Ik heb in dat jaar ook gymlessen gegeven aan groep acht van de basisschool. In het tweede jaar gaat dit yerder, maar komt je keuze-vak aan de orde. koos voor dansen, allerlei soorten danseÍl. in dat jaar heb ik stage gelopen Olympia Nieuwenhagen, 'ir'aar ik dansgroepen heb begeleid.Het goed van pas, dat ik van mijn 5" tot mijn 15 e jaat jazz- ballet heb Spirit in Kerkrade. In het derde jaar specialiseer je je in twee theoretisch ( voor mij: sportstimuiering) en praktijkvak ( voor mij : dansen). In ben ik me gaan specialiseren tot sportconsulent. Hiervoor loop ik stage bij pro ons kantoor bevindt zich in zwembad " ln de Bende " in Landgraaf. Zo heb ik

IK

kwam gedaan

het

bij mij bij

examenjaar Sport.

Regio

me o.a

bezig

gehouden met de organisatie van de Jeugd Olympische Dag op Megaland met meer dan 3000 kinderen, wazrvan drie scholen uit Duitsland. Momenteel ben ik druk bezig met de organisatie van het Landgraafs Schoolvoetbaltoernooi op de velden van UOW'02.

Vraag 3: Aan welke onderdelen van atletiek heb je de meeste aandacht aan besteed; lopen of technische nummers?

Antwoord 3: Tot nu toe heb ik me het meeste bezig gehouden met de technische ilrnmers. Toen ik pas brj STB was zeiden Cor en Maroeschka: "Jij hebt de goede lengte, je doet volgende wedstrijd maar mee met hoogspringen." Dit lukte wonderwel en ik sprong 1.40 m hoog. Het is natuurlijk jammer, dat we zelf geen goede hoogspringaccomodatie hebben om deze techniek goed te oefenen. Ik trainde wel elke woensdagavond in de zaal en soms bij AVON. Natuurlijk geen ideale situatie. Mijn P.R bij het hoogspringen was uiteindelijk 1.55 m. Ik ben een keer tweede en een keer derde geworden bij de Limburgse kampioenschappen. ook heb ik me veel met verspringen beziggehouden.

Yraag4: Lennie, waar

ga

je graag op vakantie?

Antwoord 4: Ik ga heel $aag naar Italië en in het bijzonder naar Umbrie.Ik ben met mijn ouders inmiddels al enkele keren in dit prachtige deel van Italië geweest. Het is er een stuk rustiger dan elders. De mensen zijn zeer wiendelijk en er is een prachtige natuur met veel bossen. Umbrië wordt niet voor niEts "Het groene hart 'lvan Italië genoemd. Ook heb je er mooie steden zoals: Perugia, Spello en natuurlijk Assisië.

Binnen vijfjaar zou ik heel graag een tijd door Australië willen rondtrekken. Lijkt mij een fascinereÍld land.

Vraag 5: Welke muziek heeft jouw voorkeur?

Antwoord 5: Ik ben een groot fan van Pinkpop. Ik ga al 5 jaar naar Pinkpop om daar drie dagen te genieten van de sfeer en de muziek. Voor een Landgraafse ook gemakkelijk dichtbij. Een van mijn favoriete groepeÍl zijn de Red Hot Chili Peppers. Ze maker super rockmuziek. Klasse. Ook Robbie Williams vind ik geweldig. Ik wil zeker eens een van zijn concerten bezoeken. Helaas zijn kaartjes moeilijk te krijgen en peperduur.

Vraag 6: Lennie, lees je graag?


BrunssuĂ??? merweg 54 6373 EX Landgraaf Tel,: O45-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieerwerk, inbinden: thermlsch en metaalring lijmofr, textieldruk en lamineren,

K.v.K. no: 140 56

006

Geooend: ma: 13.30-17.00 en za:10.00-14.00u. dinsdas Um vrijdag: 9.30-12.30 en 13.30-17.00u. bank: l.N.G. 67 15 10746


Antwoord 6: Ik ben een verwoed lezer. Mijn voorkeur gaat uit naar moderne Nederlandse auteurs. Met name Ronald Giphart en Heleen van Rooyen. Van de laatste schrijfster heb ik inmiddels alle boeken gelezen. Yraag 7: Je bent heel actief in de begeleiding van de jeugd

bij STB. Kun je ons daar iets meer over yertellen?

Antwoord 7: De trainers van de jeugd zijn Dick van Pelt en Glenn Gentle. Ik assisteer bij de trainingen op allerlei manieren. We trainen de jeugd op woensdagavond en zaterdagmorgen. Als het kan train ik zelf ook mee. Vooral het hoogspringen vind ik nog steeds erg leuk. Het werken met kinderen vind ik ontzettend fïjn om te doen. Ze zijn zeer enthousiast en hiervan krijg je als trainster veel anergie. Ik ben ook al vaak meegegzuul met de pupillen - en jeugdkampen. Dit laatste is altijd heel leuk: niet alleen heel gezellig, mzur je leert elkaar ook veel beter kennen. Ik vond het steeds een belevenis: vermoeien{ maar boeiend. Vraag 8: In jouw beginjaren bij STB was er een groep van ong€yeer zes meisjes, die samen met elkaar intensief sporften. Zijn er daar nog veel lid van onze club?

Antwoord 8: Rond ons zestiende jaar is van de groep yan 6 a 7 meisjes iedereen wat anders gaan doen, behalve Mieke en ik. Mieke is afgelopen jaar gestopt zodat ik nog de enige ben die nog steeds actief is bij STB en met veelplezier.

Vraag 9: Lennie, wat spreekt je aan binnen onze club?

Antwoord 9: Op d" eerste plaats vind ik het erg gezellig.Ik vind het ontzettend fijn om de jeugd te trainen. Binnen onze club kan ieder op zijn eigen niveau trainen. Men kent elkaar en heeft echte belangstelling en waardering voor elkaar. Dat bleek e€ns te meer toen ik overstapte van de jeugd naar de senioren. Ik kreeg toen van de jeugdleiding als blijk van waardering een dvd met foto's van mijn activiteiten bij STB: o.a. wedstrijden

en jeugdkampen. Heel

mooi om zo iets te ontvangen.

Vraag 10: Wat zijn je toekomstplannen t.a.v. atletiek?

Antwoord 10: Ik wil graag doorgaan met technische nummers. Ik vind dit een goede afuisseling. Op moment doe ik zelfs aan kogelstoten. Ik wil ook graag mijn lopen intensiveren en mee gaan trainen met bepaalde loopgroepen binnen onze club. En dan ook mee gaan doen met wedstrijden. Aanvankelijk alleen in de regio. Genoeg plannen. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Est-Te-

Weetjes

Wist u dat: Onze voorzitter een workaholic is hij nu in de Vut is en het werk nog steeds niet kan loslaten hij namelijk gewoon doorgaat met niks doen

Wist u dat het engelse woord voor braadharing is: brathering, volgens Herm 1 avon-dje stappen I

fles 100 ml Donna Kara New York kos! vrzag mÍtar aan Wim

Fred topzwaar is, hoeveel kilo's schoon aan de haalq moet je hem zelf maar vragen

Marcel een naakt-of nachtspel wil organiseren, welke is ons nog niet duidelijk

Bart Smeets de halve marathon van Venlo geiopen heeft en dat hij, toen hij bij de verzorginspost (gevestigd in een cafetaria) aankwam de verleiding niet kon weerstaan en daar Kaffee mit Kuchen gegeten heeft en vervolgens de wedstrijd heeft uitgelopen, v/e alleen niet weten of er een p.r wͧ gelopen

De donderdagavond groep zich op meerdere fronten laat gelden. Ze met z'n allen naar the Tumblin'Dice zijn geweest en ook in grote getalen aanwezig waren op het Abraham feest van Wiel. Ze met drinken goed van wanten weten, ook die mensen die norrnaal alleen maar chocoladernelk drinken en zakjes chips eten, gelukkig noemen vie geen namen. Ze zich ook zo goed amuseerden dat sommige mensen een stukje van de f,tlm kv/ijt waren en anderen zo'n akelig virus opgelopen hadden, dat ze de dag erna de hele dag in bed moesten liggen Er meerdere mensen binnen de vereniging last hebben van Alzheimer. In het zomerseizoen trouu/ naar Mengelers gingen om te kainen en zich vewolgens afuroegen wzurom geen mens kwam. Gelukkig noemen we ook nu geen namen

Vic§

vaste bedrituelen heeft, welke moet je haar zelf maar wagen

Astrid haar ribben gekneusd heeft, hoe dit kwam kun je Leo vragen Jack op de wedstrijden altijd goed uit de verf komt. Met maatje 50 je schoen vast dat scheelt geheid l0 seconden

zet

je gewoon

de chip voor op

Nordic Walking de laatste stap voor de rollator is, volgens Pierre Dat Wiel deze stap meteen overgeslagen heeft, dankzij Arno heeft hij al een schiuerende blauwe rollator. Els Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


38" Enschede marathon 5 - 10 - 42,195 kilometer zondag 28

april 2006

ffffiryffffiryry- [I1ril|

Op surprise - avond in december 2005 werd ik zumgenÍurm verrast door een aanbod van mijn zoon Boris en zijn wiendin Manon om in apn|2006 een weekendje naar Enschede te komen om mee te doen aan een van de races van de Enschede marathon- Boris woont en werkt al sinds zeven jaar in Enschede. Zlj hadden vorig jaar de sfeer in de stad gezien bij de wedstrijd en het leek hen leuk om pa ook eens hier te zien rennen. Op zaterdag 22 apnl togen fua en ik naar Enschede. Over de Duitse autobanen ben je in ruim twee uur op de plaats van bestemming. Na een gezellige zaterdag en een heerlijke nachtrust brak de dag van de wedstrijd aan. Na een uitgebreid lopersontbijt begaven we ons richting centnm. Dit was ongeveer 10 minuten lopen. Er hing een gezellige loperssfeer in de stad. De terrassen zaten aardig vol met verwachtingsvol publiek 6s mrrziek schalde door de stad. "r, liepen zich warm voor het grot€ evenement. Op het grote plein was het Enkele Ethiopische atleten een dmlÍe van belang. De marathonlopers werden als eerste weggeschoten voor hun tocht richting Gronau ( Duitsland ) en terug door het mooie Twentse land. Hierna de 5 km lopers en om 11.15 was ik aan de beurt voor de 10 km - race. Wat een deelname, wel meer dan duizend deelnemers stonden klaar voor de start- Weer een bewijs, dat hardlopen echt in de lift zit. Wat een lopersveld. Ik stond in de achterste rij en kwam pas na 2 minuten over de starfinat. De eerste kilometers was een inhaalslag. Een mooie wedstrijd volgde: mooi parcours, op plaatsen enthousiast publielq leuke muziekbandjes en in het centnm een enthousiaste sfeer. Na de tweede doortocht kon ik nog wat versnellen en haalde dan ook nog de nodige lopers en loopsters in. In de laatste kilometer werd ik nog flink aangemoedigd door mijn drie supporters en kwam voor mljn gevoel heel goed binnen: nettotijd: 50.35. Deze tijd was goed voor een 322 e plek in een deelnemersveld van ruim 1000 deelnemers en in de categorie m 60 goed voor een tweede plaats. De biertjes smaakten goed op een gezellig terras en we konden nog getuige zijn van de binnenkomst van de eerste drie atleten. De winnaar kwam aan de finish als eerr gazelle in een tijd van 2.12. Tijdens het drinken vaÍr een heerlijk witbier dacht ik Íuln een uitspraak van de bekende ultra-loper wijlen Jan Knippenberg : *Lopen is geen sport maar een manier van reizen, waarbij geest en lichaam zich voortdurend verplaatsen.' Iets van dat gevoel had ik in de tweede ronde. En voor dit gevoel telt geen tijd, maar beleving.. Jan Manders

Petra van Tongeren winnaar Enschede marathon Volgens mij had zp dit zelf niet venvacht, maar Petra won inderdaad de marathon van Enschede. Een geweldige prestatie met 10 minuten voor sprong op haar naaste concurrente. Petr4 proficiat met deze prestatie.!!! Het onderstaand artikel over Petra verscheen in de Hardloopkrant

Van Tongeren beste loopster ENSCHEDE - Het was tijdax de Enschede marathon lang wachten op de eerste wouw. Dat wsrd Petra van Tongeren, 4O-plus uit Heerlen. Ze won in 3.19.13 met bijna 10 minuten voorsprong op de beste regionale loopster, Ellen Wopereis van LAAC. Van Tongeren had vooraf een snellere tijd in gedachte. Zij zat in een groepje waarvan de haas echter zÈer onÍegelmatig liep. "Daama ben ik mijn eigen wedstrijd gaan lopen in een Tempo waarin ik mij lekker voelde. Tot dertig kilometer met een goepje, maar dat viel langzaam uit elkaar. Wopereis had ook een snellere marathon willen lopen."Ik heb minder getraind dan2 jaar geleden, toen ik sneller was. Bron: GPD


Sportmedische Aspecten Rugklachten Inleiding Lage rugklachten komen relatief veel voor bij atleten. Deze pij nklachten kunnen doo r verschi I lende oorzaken ontstaan.

Meestal is de houding waarïnee gesport wordt niet correct of is er sprake van één ofmeerdere verkorte spiergroepen of een tekort aan kracht van de buik- en rugspieren. In een aantal gevallen worden de klachten echter (mede) veroorzaakt worden door versmalde tussenwervelschijven, door een instabiliteit van de gewrichtjes tussen de wervels ofjuist door een blokkade hiervan. In dit artikel zal de meest voorkomende vonn besproken worden, waarbij er wel spierklachten zijn maar er gaÍln duidelijke aÍrdere structuren zljn aangedaart-Blj deze vorm zullen de pijnklachten vaak alleen tijdens of na het sporten optreden. Soms treden de klachten ook op bij lang staan of zitten en kan de rug's ochtends uitgesproken stijf zijn, waarbij er uitstralende pijn kan optreden nÍur de bil en naar de achter/buitenzijde van het bovenbeen.

Oorzaken van deze rugklachten Meestal is een samenspel van factoren verantwoordelijk voor het ontstaan van deze rugklachten. a a

zvrtïre enlof eenzijdige belasting in de sport- of werksituatie;

tijd te veel, te vaak en te hard wordt getraind. Met name heuveltraining en sprongkrachttraining zijn berucht. Als er spierversterkende oefeningen of krachttraining wordt uitgevoerd, is een juiste techniek hierbij zeer belangrijk; lopen ofspringen op een harde ondergrond (asfal! beton) met onvoldoende schokdernpende en/of onvoldoende steunende schoenen; verkorte spiergroepen. Bij het voorkomen van lage rugklachten is het met name van belang dat de rugspieren, de heupbuigers en de bovenbeenspieren goed op lengte zijn; te zwakke spiergroepen. Bij het voorkomen van lage rugklachten is met name het goed op kracht zijnvan de rugspieren, de buikspieren, de bilspieren en de bovenbeenspieren van een te snelle trainingsopbouw. Rugklachten treden frequenter op als er in een korte

belang;

houdingsafuIking. Zo is er vaak sprake van een versterkte holle stand (lordose) van de lage rug terwijl de bovenrug juist overmatig bol (hyper§rfose) staat. Hieóij kan echter ook gedacht worden ium een verkeerde techniek bij het afuettsn of werpen, als de rug te sterk holgetrokken wordt; standafivijking met narne van bekken of de lage rug, meestal op basis van een beenlengteverschil; (geringe) standafwijkingen van de voeten (bijvoorbeeld knik-plat voeten).

Hoe voorkom je deze rugklachten? Om deze blessure te voorkomen, is het raadzaam om onderstaande'preventietips' na te leven sporterL

r

bij het

Warming-up Begin altijd met een goede warming-up. Loop 5 tot 10 minuten nrstig in en lroer dan in ieder geval rekkingoefeningen uit voor de rugspiererq de spieren die de heup buigen en de bovenbeenspierrn (zie tekeningen). Let goed op de aangegeven uitgangshouding en dewijze wÍurop de rekkingoefening moet worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van de rekkingoefening mag er geen pijn optreden. Houd de rekkingoefeningzo'n.15 seconden vol en herhaal iedere


oefening twee tot drie maal. Goede trainingsopbouw Zorgvoor een goede trainingsopbouw. Voer de intensiteit en de omvang van de trainingen geleidelijk op. Brj verandering van trainingsbelasting past de belastbaarheid van het lichaam zich slechts langzaam aan. Ook na een blessure- of ziekÍeperiode moet de training weer (zeer) geleidelijk tot het oude niveau worden opgevoerd.

Spierversterkende oefeningen ln een verantwoorde trainingsopbouw wordt er tevens voldoende aandacht besteed aan spierversterkende oefeningen voor de buik-, rug-, bil- en bovenbeenspieren. Zie de tekeningen voor enige voorbeelden.

Bij de uiwoering vaÍr deze spierversterkende oefeningen moet goed op de juiste techniek gelet worden. Het is met name van belang dat de rug blj deze oefeningen niet holgetrokken wordt. Ondergrond Loop en spring zoveel mogelijk op een zachte ondergrond, zoals gras ofbos. Goede techniek Zorg ervoor dat je bij de (kracht)training de oefeningen uiwoert met een correcte houding en techniek. Let ook in het dagelijks leven op een juiste houding bij het staan, zitten en tillen. SpoÉschoenen Draag goed passende loopschoenen met een schokdempende zool en een stevige hielsteun. Train zo weinig mogeldk op spikes. Als er (geringe) standafirijkingen van de voeten aar,vrezig zijn (bijvoorbeeld knik-platvoeten) moet daar rekening mee gehouden worden bij het kopen van sportschoenen. Zo zijn schoenen met een anti-pronatie wig aan te bevelen als de voeten te veel naar binnen wegzakken bij de voetafwikkeling. Laat je in een goede sportspeciaalzaak hierover adviseren. Soms is het noodzakelijk om bij voetafirijkingen of een beenlengteverschil speciale aanpassingen in of onder de loopschoenen te laten maken. Dit rnoet dan wel door een orthopedisch schoenmaker op maat worden gemaakt.

Cooling-down Beëindig de haining altijd met een cooling-down- Deze bestaat uit enkele minuten rustig uitlopen en in ieder geval het uitvoeren van de beschreven rekkingoefeningen.

Wat kan je doen als deze rugklachten (toch) zijn ontstaan? lVees alert op het begin van deze blessure. Ee,n zeurende pijn tijdens of vlak na de sportbeoefening is Volg om erger te voorkomen, de hier onderstaande regels op.

niet normaal!


Voer bovenstaande preventietips uit Voer in ieder geval alle bovenstaande preventietips uit. Voer meerdere malen per dag de beschreven rekkingoefeningen en spierversterkende oefeningen voor de buik- en rugspieren uit. Pas de

training aan

Vaak kan het tijdig verminderea van belastende trainingsvonnen al voldoende zijn om beginnende rugkiachten te laten verdwijnen. Besteed extra aandacht aan spierversterkende oefeningen voor buik-, rug, bil- en bovenbeenspieren. Zoek alternatieve trainingsvormen. Vaak kun je toch nog goed in conditie blijven door andere bewegingsvonnen op te zoeken waarbij de rug niet te nvazÍ belast wordt, zoals f,tetsen, agu Joggen en steppen. Let (ook) in het dagelijks leven extra op een juiste houding bij het staan, zitten en tillen. Ondersteunt je stoel voldoende de lage rug en is het matras waarop je slaapt niet te z.acht? Massage Als de spieren van de rug stijf zijn, kan massage helpen om (eerder) van de pijnklachten af te komen. Vraag sportmedisch advies Als bovenstaande maatregelen niet binnen twee tot vier weken leiden tot een duidelijke verrnindering van de klachten, ga dan naar de huisarts of naar een (geregistreerd) sportarts. Deze kan de rug dan lichamelijk onderzoeken, wat vaak ai voldoende is om de juiste diagnose en oorzaak aan het licht te brengen. Soms kan het echter nodig zijn om aanvullend onderzoek te laten uifvoeren (bijvoorbeeld laten maken van röntgenfoto's) om andere oorzaken van lage rugklachten uit te sluiten. De (sport)arts kan dan beoordelen of fysiotherapeutische behandeling voor jou zinvol is. Je kunt bij het Bureau Sportgeneeskunde Nederland opwagen waar bij jou in de buuÍ een sportarts werkzaam is (tel.(030) 225 22 90 of www@sportgeneeskunde.com).

Bron: KNAU 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Wie zijn toch die twee 'lvinkelende" dames, laatst gesignaleerd in Maastricht? Let vooral op de prachtige hoofddeksels.

Mocht je het raden wie het zijn dan kun je bij hun gratis een kop koffie gaan drinken.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


S.T.B" Jeugdpagina Jeugd STB in de Carnavalsoptocht "Koudste en natste Optoch sinds jaren" noemt de organisatie de Carnavalsoptocht van2006, en wie haalt het in zijn hoofd, om nét met deze optocht mee te lopen???? De Jeugd van STB. Nu zijn dat gelukkig geen wades, en bovendien wat gewend na het afgelopen cross-seizoen. En waar ging de Jeugd mee in de optocht?? Natuurlijk met de baan die we niet hebben. Gelukkig stond er veel mensen langs de route die wél een baan hebben.... Maar het was wel héél gezellig, en volgend jaar gaan we weer mee. Ouders bedankt voor de steun en het eten Sponsoren bedankt voor jullie bijdrage (ieder op zijn eigen vakgebied).

LK Indoor voor pupillen: STB doet het weer goed Zondag 12 maart. Terwijl buiten de sneeuwvlokken vallen, ziuen wij met de pupillen lekker warm in bij Unitas. Het was weer tijd voor de Limburgse Kampioenschappen Indoor voor pupillen. Een beetje ongelukkig, als de eerste wedstrijd nó het cross-seizoen gelijk het LK is, maar ja... daar heeft iedereen last van. In tegenstelling tot wat we gewend zijn, waren we op deze dag "slechts" met een 10-tal atleetjes amrwezig bij deze belangrijke wedstrijd. Toch was het, in vergelijking met andere jaren, erg dmk; meer dan 140 atleetjes verschenen aen de start om te strijden voor de zo fel begeerde "Limburgse" medailles. En als er gestreden moet worden, dan zijn onze atleedes er bij, en hoe..... Martijn Daemen begon sterk, en werd gedurende de wedstrijd steeds sterker. Hrj ging voor de gouden plalq en liet dan ook iedereen achter zich. Behalve de gouden pla§ waren er voor Martijn ook nog 3 clubreöords (60 meter, verspringen en kogel). Ook David Richtff begon sterk; hij moest bij het sprinten echter wat punten inleveren, waardoor het hoogspringen de beslissing moest leveran. Uiteindelijk werd het zilver voor David, een prestatie waar hij (en ook wij) natuurlijk trots op zijn. Bij de dames was het een spannende strijd tot het einde. Veerle pakte uiteindelijk de gouden plak, met een voorsprong van 7 punten op w 2, terwijl haar zus Daphne slechts 18 punten achter haar eindigde, net op een 4e plaats. En dan zijn er natuurlijk de prestaties van diegene die géén plek op het podium wist te veroveren. ZoalsLar4 die het uitstekend deed tijdens haar eerste echte wedstrijd en op een uitstekende 1le plaats eindigde. Of Rih die een mooie prestatie bij het kogelstoten neerzette, net als zijnn;s Liset. Of Paul, die ook vandaag op enkele onderdelen goed scoorde, en Sean die de eente keer aan een indoorwedstrijd meedeed; ook hij was na afloop teweden over zijn prestaties. Tenslotte was er Rachelle, die vandaag een lekker dagje had en zich uitstekend had geamuseerd. En dit laatste, is eigenlijk toch het allerbelangrijkste bij het uitoefenen van je hobby. de hal

Prijsuitreiking ZLCC in Beek Zondag 19 maart; tijd voor de prds-uitreiking van de Zuid Limburgse Cross Competitie. Net als vorig Caesar, net als vorig jaar best koud, met als verschil dat er deze keer géén sneeuw lag. Ook dit jaar was de jeugd weer goed verteganwoordigd, bU dit gebeurerq waar de inspanningen van het afgelopen cross-seizoen werden beloond. Natuurlijk was de burgemeester van Beek arnwezig om de prijzen uit te reiken, en hrj geeft dit soort gebeurtenissen altijd een extra wolijk tintje. We zijn eigenlijk wel een beetje jaloers op een gemeente met een burgemeester die de atletieksport en vooral de jeugd zo'n rryarm hart toedraagt en dat ook laat merken bij gebeurtenissen als deze. Wij kwamen natuurlijk op deze dag niet alleen kijken naar de medaillewinnaars van de andere verenigingen, maar vooral om onze eigen jeugd op het podium te zien staan. Ook dit jaar was STB ook op het podium weer ruim vertegenwoordigd- Zo zagen we Imme, die op de le plaats eindigde bij de meisjes pupillen-C, op het podiunl met aan haar zijde Kyra, die de prijs voor de 2e plaats in ontvangst mocht nemen. Ook Martijn was goed voor een 2e plaats, terwijl Daphne ook al op een 2e plaats

jarr in Beek bij


i{)

jlier h ad l|H

a

due

rt enlie

kunnershai ,,, Touringcarbedrijf

.

Ir.誰Wintgensstraat 3, 6466 NE Kerkrade Postbus 2lll0, 6369 ZJ Simpelveld Tel. 045-5 44 44 44, fax 045-544 17 18 www.taxislangen.nl

Bij de pakken neerzitten

?

kom nou

Man oh man

FE"revoo !

Pietersf)ornr rnannerrrnode Heerlen

Geleenstraat3+36 en Promenade 33 ) Maastricht ( Grote Stra at I *20 ) S

itta rd

Molenbeekstraat l2

Bouwkundig ontwerp

& A dviesb u reau Manensh eide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-51277959 Fax 043-4592901 Vormgeving van uY/ bouwplannen


eindigde. En tenslotte was er ook nog een ...... 2e plaats. Deze was voor Dajo Sanders, die bij de Cjunioren scoorde, maar helaas op deze prijsuitreiking niet aanwezig kon zijn.

Ik heb gehoord dat STB bij deze cross-competitie op een (alweer) 2e plaats eindigg wanneer we kijken naar het aantal deelnemers. Eigenlijk een top-prestatie voor zo'n "kleine" vereniging h-tssen al die grote clubs uit de regio. Misschien heeft dat ook te maken met: "gezellig sarnen nÍur een rryedstrijd toe"-of met het motto dat bij onze vereniging hoog in het vaandel staat: "meedoen is belangrijker dan wiÍmen".

Wisseling bij Jeugdcommissie De Jeugdcommissie heeft afscheid genomen van Gaby Dresen. Enige tijd geleden stopte Katharina Dresen met atletiek omdat zij als enige B-junior bij STB was overgebleven. Omdat behalve sporten, de contacten met leeftijdsgenootjes een belangrijke factor is, is dit een begrijpelijke stap. Onlangs stopte ook de rest van de familie Dresen met atletÈk; Alexandra (of Alex, zoals ze bij STB werd genoemd) maakte een overstap naar de hockeyspor! omdat veel van haar wiendinnetjes deze sport ook beoefenden. Ook nummer 3, Sebastian (bU STB ook Sepp genoemd) stopt met atletiek, en maakt een overstap naar een sport waar het grote geld is te verdienen; hij maakt een overstap naar de golf-sport. Wie wee! zienwe hem binnenkort als Sepp "Woods" Dresen op een van de grote golftoernooien, waar je met éen goede slag een auto kunt verdienenHet is dan ook begrijpelijk dat Gaby nu ook stopt met haar aktiviteiten brj STB. Meer dan 8 jaar was zij betrokken bij de jeugd van STB en er zijn maar weinig wedstrijden waar niemand van de familie Dresen bij aanvrezigwas. Gaby was een uitstekende hulp voor de Jeugdcommissie, die steeds klaar stond als er hulp werd gewaagd. Maar er is geen reden tot ongerustheid, want de plaats van Gaby wordt opgevuld door Carolien Radstake, moeder van 3 jeugdleden @as, Liset en Rik) en al een tijdje actief als "hulpmoeder". We zljn er van overfuigd dat Carolien het estafettestokje van Gaby op een goede wijze zal verderdragen. Wij, de Jeugdcommissie, bedanken Gaby voor haar inzet in de afgelopen jaren, en wensen Carolien veel succes.

Atletiekcompetitie voor de junioren yan start De dag begon anders dan voorspeld; de korte broek kon in de kast blijven en de warme jas mocht mee naar Kerkrade. De junioren-competitie is weer begonnen, en afgelopen weekend werd in Kerkrade de eerste wedstrijd gehouden. Omdat we nog steeds niet over een trainingsaccommodatie beschikken, lieten de junioren in Kerkrade zien dat training alleen niet voldoende is om goede prestaties neer te zetten. Zij zettenhun "geheime

wapen" in: plezier aan je sport. Dit is een factor die in hoge mate medebepalend is voor de prestaties, want al train je 5x per week, en hebt geen plezier aan je sporl dan zul je het op termijn niet redden. Vooral bij de meisjes-D telt het plezier nyaaÍ mee; zij zijn immers al jaren een clubje van wiendinnen, en vornen dan ook een hechte combinatie. In Kerkrade zetten zlj dan ook als team een stempel op de wedstrijd. Zij wonnen maar liefst 6 van de 8 onderdelen, in een poule van 9 deelnemers. Door de uitstekende prestaties wisten zij in de eindklassering hoog te eindigen. Door blessures bij de meisjes die de 1000 m liepen, waren hier de prestaties iets minder, maar ondanks dat, wisten zij een eind-score te behalen, die ruim hoger was dan die van vorig jaar. Wij zijn benieuwd wat de volgende wedstrijd zal brengen. Ook de jongens-D, dit jaar voor het eerst deelnemend aan de competitie, wisten zich in een poule met 8 sterke deelnerners goed te weren, en eindigden op eeÍl uitstekende 4e plaats. Voor deze ruurnen neem ik toch mijn petje af, want als je net bent overgestapt van de pupillen naar de junioren, en voor het eerst aan de competitie meedoeq moet je toch goede prestaties neeïzetten om zn hoog te eindigen.

De C-jongens scoorden ook dit jaar weer goed; deze "oude rotten" weten precies hoe zo'n wedstrijd in elkaar zit. Zrj weten dat als de een een puntje laat liggen, de ander dat op een ander onderdeel weer goed zal maken. Hun puntentotaal was voldoende voor een 3e plaats. Naast de genoemde {sem-prestaties waren er ook nu weer diverse verbeteringen van persoonlijke- en ,


clubrecords. Ondanks het sombere weer, voor STB dus toch een zonnige dag.

Het regent, het regent.... ZondagL apt',l; het zonnetje schijnt en op de Duitse autobahn rijdt een colonne auto's vanuit Landgraaf richting Venlo. Op de radio, zowel Nederiands als Duits, heeft het weermannetje het over grijze lucht met regen, en later op de dag ook kans op een opklaring. Wij zijn met23 kinderen op weg naar Venlo om bij Scopias deel te nemen aan de eerste baanwedstrijd van het seizoen. We hebben allemaal onze tas of rugzak bij ons, en ..... regenjassen en paraplu's. Vandaag heeft het weermannetje gelijk, want vanaf half 11, het begin van de wedstrijd is de lucht grijs en grauw, en er valt regen. Toch zorgt dit weer ook voor wat exlra kleur, want iedereen draagt felgekleurde regenjassen en veeikleurige paraplu's. En eigenlijk zijn het alleen de grote mensen die over het weer zeuren, want de jeugd heeft hier geen tijd voor. Zij doenwaaÍ ze voor gekomen zijn; deelnemen aan een wedstrijd. De dag begint met estafette, en het is jammer dat bij de D-jeugd zowel de jongens als de meisjes de wedstrijd winnen...... omdat er geen andere ploegen hebben ingeschreven.De C-jongens hebben wél tegenstand, en zien tijdens hun race dat een beetje extra oefening niet fout zal zï1n.

Bij de diverse onderdelen worden, ondanks het slechte weer, toch uitstekende prestaties neergezet. Roel verbetert clubrecords op de onderdelen kogel en speer,

terwijl

Pim bij het hoogspringen zijn naam weer op de

clubrecord-lijst zet. Ook voor Stefanie is er een verbetering van haar clubrecord bij het speerwerpen.

Vooral bij de technische onderdelen sneuvelt menig

persoonlijk record; de trainers kunnen vandaag zien dat de training in de hal, gedurende de winter, duidelijk resultaat oplevert. Rond 15.30 is het programma afgelopeq en als de meeste atleten van andere verenigingen al op weg naar huis zijn, is de jeugd yan onze vereniging op het middenveld bezig met dà7waar ze voor gekomen zijn: zich lekker met z'n allen amuseren. En als je ziet dat de jeugd zich op zo'n leuke manier srmen amuseer! weet je rtreer \ryÍurom je de hele dag in de regen hebt gestaan, en weet je ook waarvoor je het allemaal doet-.-DAARYOOR

\iledstrij d Swift Roermond Zondag 30 april; bijna een maand na de wedstrijd bij Scopias waar lrye mochten genieten van de lente in Nederland, met een koude wind en een temperatuur alsof het herfst is.


Deze keer zijnwe te gast bij het Roermondse Swift, maar voor de rest is er weinig veranderd; het is opnieuw herfstweer, en wij staan opnieuw op een natte atletiekbaan. Omdat veel mensen vakantie hebben, en er op veel plaatsen activiteiten zijn i.v.m. Koninginnedag, zijn we slechts met een kleine grcep naar Roermond vertrokken. Het blijkt echter voor veel mensen een uitstekende gelegenheid om de laatste zaken bij te schaven vóór de Limburgse Kampioenschappen van volgende week, en het is dan ook best druk in Roermond. Voor de pupillen is dit een gelegenheid om wedstrijdervaring op te doen, terwijl het voor de junioren een lekker dagje uit is, waarop ze onderdelen doen, die ze normaal niet doen. Het is een wedstrijd met mooie prestaties, en we zijn aanhet einde van de dag dan ook trots en teweden. Bij de pupillen zien we Kyra opnieuw sterk uit de strijd komen, zowel bij de technische als bij de loopnuÍlmers. Zij ziet haar prestaties beloond met 2x zilver.(zowel meerkamp als 600 m). Ook Nikki en Roel weten op hun meerkamp een medaille te pakken. Nikki krijgl zllver,terwijl Roel met het brons genoegen moet nemen. David heeft pech, en loopt een blessure op tijdens een hele sterk gelopen sprint. Om te voorkomen dat het erger wordq bekkent dit voor David helaas het einde van de wedstrijd. Toch is zo'n meerkamp als vandaag een uitstekende gelegenheid voor de jeugd, om eens iets anders te proberen dan hun favoriete onderdeel. Het is best leuk om Benedikt te zren horden lopen en hoogspringen, terwijl Bas een beetje weemd naar de hoogspringmat kijkt. Ook blijkt op zo'n wedstrijd dat soms verborgen talent naar boven kom! zoals bij Roel, die vandaag over de 1.60 gaa! en daaÍmee een clubrecord vestigt. Esra loopt een 600 m, iets wat alweer een hele tijd geleden is, maar ze belooft gelijk dat ze dit

noooooit meer zal doen. En als we dan lÀ/eer op weg naar huis rijden, lekker in de warme auto, denken we toch: het was weer heel gezellig. Jos van Spanje

l{edstrij d kalender Jeu gd

iDo 15 iuni

ffiffiffi

ffiffiffiffiffi


Adviesbureau YOOr

bedrijYen en

wije beroepen ffixsffiffitrsffiffiffi

ffmmeยงrffi$ยงffi#ffi ve r zeke

C ollec

ri

n gs s p

ecialis t

tieve Werkn eme rsverzekerin gen

- Ziektevenuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Transport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Hyp oth e ke n -B e drij fskre die t Akerstraat 30 - &ll IIB lfeerlen Telefoon: 045-5740402 Mobiel: 0G290425W Fax: 04*5719930


o L

q

STB Clubblad 2006 nr 2  
Advertisement