Page 1

f\q l-r L/ \' : I:il,.;,,


Jaargang

2l - maart2006 - nummer I

is het clubblad voor de leden van a.v. Sport en Trimclub

't eSTaBletje

Brunssummerheide

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

í'ttrt tö"

kopij:

Theo Schmeits, Gravenweg 56,6471VZ Eygelshoven 045-5352003 I 0651296017 t.schmeits@home.nl - Wiel.Frins@planet.nl Theo Schmeits, Els Frim en Wiel Frins

28 april2006

Sport -Í"'- en Trimclub

Brunssummerheide íËÈ "rír"

Voorzitter:

Albert Verbunt Tel.: 045-5314854

6372T2 Landgraaf Kerkraderweg 20 E-mail: alberfverbunt@wanadoo.nl

Secretaris:

Vic§

Teeken Tel.:045-5712812

6417 VS Heerlen Ovidiusstraat 51 E-mail: stbsecretariaat@wanadoo.nl

Penninmreester: AnnickPloumen

Tel.:06-10897824

Alsemene

Zaken:

Jos

Janssen :0434591995

Eygelshovenerweg 13 6374Y\B Landgraaf E-mail: annickploumen@home.nl 6343 CV Klimmen Schepenbank 22 E-mail: ios.annvianssen@wanadoo.nl

(vice-voorzitter)

Tel.

Leden:

Ralf de Leeuw

B.Gijsenstraat

Tel.

E-mail: rdeleeuw@hotnail.com

:045-5713192

Jeugdsport

Website

STB

6372 ND Landgraaf 69 E-mail: stbledenadministratie@home.nl

Koempel

PeIt :045-5325803

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf E-mail: dickvanoelt@wanadoo.nl

Dickvan Tel.

http://www.avstb.nl

51

Postadres:

Ovidiussaaat

Bankrelatie:

Rabobaoklandgraaf rek.nr.172433975 Ln.v. Penningmeester S.T3. Eygelshovenerweg

Adverteren:

6373 KB Landgraaf

Eisenga 045-5320812

Ledenadministratie: Frank Tel.:

63

6471 VS Heerlen

13

6374Y\B Landgraaf

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis


Trainingen winterseizoen tlm zaterdag2í maart 2006 DAG

j ;

i

PLAATS 18.30

Maandag

i

lrije -_}:lgg---Ly. -- --ii-e*rt Begin"ers;t**boplBi*"g, uurll

Maandag , 1830 l-G*rg"frfeng"t".t

i-

M"*drg -[

lglii--

Sp".rr*l K"k"í

J5i";aas- i I fu 0 i-c"*s"

- i--

-__- iMado Moonen

Conditie t;* Interval

Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

ii

Woensdag i-1830-|__ Gar"g" MAg"l"^ t Woensdag i 19.00 , SporEaal Ter Waerden i i

i Woensdag I 20.00

rl Lond;dag

-*

i

Duurloop 1.15 uur

I uur

Pupillen A,B,C,

i Albert Verbunt

i

Jeugdtrainers

l

SporEaal Ter Waerden

lSio- I

Junioren

I uur

Jeugdtrainers l

I

i

Sportpark

Baantraining

i

I Ubach o/ver Worms

Wim v/d Linden

i

] rtt.o Schmeits

D.rurlo"pT*. -- I i Vrijdag i i8.j0 i- Garage M*gst".t t---_ --Zàt"rdàt ib.^oo --ö*["iu-u* Prpitt", A"B;C;i ,* i Junioren 1.30 uur

T.lo

i

j

11

M;n-sele.s*'

lili

i

training

Garage Mengelers

,,i i,ii

TRAINING/GROEP IBEGELEIDER

Duurloop l uur

I mnagraaf - __--_c"óËË;--*-

i|

Duurloop-

I

I

VnJe trammg :__---*

l

Jeugdtrainers

l

-----i

i

Jeugdtrainers

=_----:.-i-_*.-

i

lLeo Kokkelkorn

i

i Roger Steens 1.15 uur I John Hendrix tii * .. lIgU t)t lllll9lfJ Schmeits Ii Theo

i

i i

l.

j:

Trainingen zomerseizoen vanaf zondag 26 maart 2006

. DAG ; TIJD -

Maandag 18.30 -",-T830 Mu*dag

i-trL"*d"g ] 19.1í Dtnsd.g

-

1830

:

,

PLAATS i Cooperbaan

---Co-opobu*---_-re"gi"""*

i-

Sport a.l

Kake.r

, woensdag fl9-00 'So"derdag-1830

, ÏrlJdag ; l8i0 ' ?Àrerd"g ; 10.00 11.00

i

drurloop

1

uur i

FrankEisenga

i i i

Marjq Moonen

Conditietraining tntervaltraining

Cooperbaan

Cooperbaan , Woe"sdag J830: I W"""sd"g f g-:0 i--- av.o.t.r

Zat"rdag

TRAINING/GROEP IBEGELEIDER Duurloop I uur i Vrije training

Duurloop 1.15 uur

I

fupitlen A,B,C, I uur

coBodelier lonn Hendrix

Irn"o .-i

i

Albert Verbunt

[-Je"gdtrat""r,s

Junioren 1,5 uur

i-

Baantraining

I

j

Duurloop 1 uur Pupillen A" B,C

I

uur

Cooperbaan

Junioren 1.5 uur

Exdel Landgraaï

Duurloop I uur

Cooperbaan

Duurloop 1.15 uur

Schmeits

J"rgdt

',

i -i

"l""rs

Wim v/d Linden Theo Schmeits

Vrije training

i Jeugdtrainers j Jeugdtrainers i L* kokkelkorn i Roger Steens j John Hendrix i Theo Schmeits

Inlichtingen over trainingen: Wim v/d Linden tel. 045-52 1 70 1 3 E-mail: wlinden@brunssum.net tel. 045-5 3 25 803 E-mail: dickvanpelt@rranadoo.nl Jeugd: Dick van Pelt


Van de voorzitter: Het jaar is goed begonnen. Wij hebben \ryeer eens een Nederlands karnpioene in ons midden in de persoon van Nikki Tahapary. Zij won tijdens de Nederlandse kampioenschappen Indoor voor de jeugd de 60 meter horden. mj zijn hartstikke trots op haar en wij waren blij dat wij haar in het bijzijn van wethouder Sjef Horbach mochten huldigen in de Sporthal Terwaerden. Nikki, nogmaals van harte gefeliciteerd. Er was nog meer succes voor de jeugd. Tijdens de Limburgse kampioeirschappen Indoor in Dtisseldorf wist onze jeugd maar liefst tweernaal goud, driemaal zilver en viermaal brons in de wacht te slepen. Daarvoor nemen wij ons petje af. Ik was zsLf tor plekke err wÍrs onder de indruk van de manier wÍurop de ouders, de leden van de jeugdcommissie en de trainers de jeugd hebben begeleid. De sfeer was werkelijk geweldig. Op zondag 8 januari vond de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats. Ik was zeer verheugd met de massale opkomst. ln een bijzonder sfeervolle en gezellige entourage mochten wij elkaar de hand drukken en het glas heffen op een succesvolle toekomst. De catering was prima verzorgd. Bij het verschijnen van dit clubblad ligt de vasteloavend alweer achter ons. Heeft u onze STBleden herkend tijdens de optocht in Landgraaf? Een initiatief vanuit de jeugd om onze vereniging te promoten en de nieuw" ull"dskfeen bij de plaatselijke bevolking en politiek onder de aandacht te brengen, waaryoor onze hartelijke dank. 13 maart vindt de algemene ledenvergadering plaats in de sporthal Terwaerden. Ook dit jaar doe ik een oproep aan de STB-leden om deze vergadering bij te wonen. Het afgelopen jaar wordt immers geëvalueerd en de plannen voor 2006 worden gepresenteerd- Ieders mening is daarbij van harte welkom. Tot slot. De onderhandelingen met de gemeente over de baan verlopen moeizaaÍn, maar ik ben ervan overtuigd dat wij in mei 2006 de baan in gebruik kunnsn nemen. Hartelijke hardloopgroeten, Albert Verbunt

Contributie en lidmaatschap S.T.B. De contributie over hetjaar 2006 bedraagt:

Recreant:

Wedstrijdlicentie:

lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaal: Licentiebedrag a € 18,20 wordt afgedragen aan de

KNAU, perjaar

e60.20 e22,50

:

Jeugd:

Eenmalig aan IG.IAU

Begunstiger:

Via automatische incasso per maand: U bent dan geen li{ maar steunt onze vereniging perjaar:

Verder is een eenmalig bedrag

à

e42.-

:

4,75

€ 30.-

€ 5.40 voor administratiekosten aan de ISIAU verschuldigd.

opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden brj de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de IGIAU verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het

Alle

lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindig! bijdrage in zijn geheel verschuldigd

blijft niettemin

de jaarlijkse


hlieuwe Leden

§,ï

Ï,httïlnhlrtewcftom!

Lara Bisschops Achter de Heggen 4 6373 XC Landgraaf Tel. 06-13208369 Geb. 2 november 1997

Daan Wagemans Dr. Nolenslaan 18 6371EC Landgraaf Tel.045-5327535 Geb. 9 februari 1998

Dajo Sanders

Willem Graf Rimburgerweg23T 63T4L[Landgraaf Tel. 045-53240A5

Diamantstraat 3l 6412 SP Heerlen Tel.045-5721107 Geb. 17 maart 1992

Beëindiging lidmaatschap S.T.B. Esther S cheeren-Groeneveld,

Harry Driess

Eric van Theemsche Retersbekerweg 15 6343 PH Klimmen 045-5751690 Geb.2 oktober 1964

Geb. 6 september 1997 :

Harry Driessen Running Center Oranje Nassaustr 19 6411 LE Heerlen TeUfax 045-5712009 E-mail: h a rrydriessen @hom e.nl We bsite: www.h a rry-d riessen.n I

De speciaalzaakin uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sportvoeding en verzorgingsproducten etc. Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden gemaakÍ

wij altijd veel aanbiedingen in hardloop., indoor en wandelschoenen.

Tevens hebben

Sportieve groeten van het Running Center Team


10" FaGro - Parkloop 5,02 en 9,840 km zondag 15 januari 2006

S.T.B. weer flink in de prijzen Op deze koude zondagmorgen zou ik me nog het liefst in mijn bed hebben omgedraaid maar ik had me nu eeamaal voorgenomen deze FaGro- cross te lopen, temeer omdat hij de vierde wedstrijd van het ZLCC wasHet klassement speelde voor mij echter geen rol meer daar toch een aantal sterkere vijftig-plussers voor mrj stond en ik de Kerstcross door een blessure moest missen. Maar ik heb nu eenmaal een zwak voor crosswedstrijden, dus ging ik notabene op mijn verjaardag richting Beek. Daar aangekomen trof ik nog wat clubgenoten, waarvan eentje nog een fles wijn voor mijn verjaardag in petto had. Na een rondje inlopen op een hard en op sommige plekken glad parcours gingen we n:ur de start. Het deelnemersveld viel enigszins tegen, niet wat de kwaliteit betreft maar met een aantal van zo'n 80 lopers is voor zo'n bekende loop is niet veel. De concurrentie van de Annendaalloop in Posterholt zal hier ook wel een rol in gespeeld hebben. Na de start moesten we meteet een heuvel van zo'n 300 m. op waarna er 4 ronden van zo'n 2,4kfr volgde. Een redelijk vlak parcours met als klapstuk een trappenpad van zo'n 40 treden met op het einde nog een smerig stuk vals plat naar het hoogste punt van het parcours. Direct na de start kwam ik erachter dat de kwaliteit van de aanwezige lopers wel bijzonder hoog was, want ik zat meteen bijna achter in het lopersveld( of gaat de leeftijd toch meespelen, denkt het wel!). Jo Born die toch een aardig crossje kan lopen haalde me na een paar honderd meter in en zei: moet je eens kijken wat al

voor ons zit!! Ik liet me niet gek maken en begon aan mijn 4 ronden, na een paar kilometer kwam ik al redelijk in mijn ritme, zij het dat je bij elke bocht moest uitkijken om niet uit te glijden. Voor mij zag ik al de ettelijke valpartijen. Dan het trappenpad, de eerste ronden kwam ik nog redelijk boven, maar die ronden erna waren mijn benen zo verzuurd dat het laatste stuk vals plat meer snelwandelen als rennen was- Enfin op het rechte vlakke stuk kon ik steeds redelijk herstellen. Petra liep de hele tijd op zo'n honderd meter voor mij, een mooi mikpm! maar ik kon het gat niet dicht lopen. Dat is wel eens anders geweest. In de laatste ronde werd ik op de laatste 200 meter net gedubbeld door de winnaar Roger Smeets, wat op zich geen schande is maar toch niet prettig aanvoelq dat weet elke loper wel. Dan de finish, ik ving nog net op dat speaker Wim vid Linden door de microfoon riep dat ik er toch niet als 59 jaar uitzagmaar als 57 - grapjas - ! Ik was niet tevreden over mljn tijd, maar eĂ? zrt nte/. meer in. Hub Donders leverde een prima prestatie werd 4" in dit sterk veld. Maar de prestaties van de 9 gestarte S.T.B.'ers mogen gezienworde er liepen er 6 in de prijzen in de diverse categorieĂŤn.

Uitslagen FaGro - Parkloop 9840 METER:

4 17 30 43 44 48 75 5O2O

17 ll7

IIub Donders Peter Deceunick

JoBorn John Borjans

Petra van Tongeren Theo Schmeits Ineke de Ploeg

METER: Bas Nicaise

Gerte Offeringa

plaats I plaats 2 plaats 3 plaats 13 plaats 2 plaats 4 plaats 2

plaats 11 plaats 2

Masters Masters Masters

I I II

00.34.50 00.38.53 00.41.29 00.43.09 00.43.15 00.44.23 00.53.21

Sen.

V Masters Masters

tr

V Masters

I II

00.22.00 00.33.40

Sen. V Sen.

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


S.T.B.

yan week tot week

Zondaglldecember2005 Winterlauf Aachen, er \r/aren eens tijden daar gingen we met 2 bussen richting Aken voor de toen traditionele Winterlauf. Na de wedstrijd werd er in Aken een kroegje en de kerstrnarkt bezocht. Waar zijn die tijden!! Winterlauf anno 2005: de S.T.B. deelname bestond welgeteld uit 2 moedige dames, Monique Borghans en Josette Gijselaars. Compliment dames ! !

Zondag 18 december 2005 De Mescherbergloop, een zware bergloop over de heuvels van Mesch. Een prachtig parcours van 14,4 km, met als klap op de vuurpijl zo'n kleine 180 trappen. De S.T.B. was ditmaal vertegenwoordigd met een tiental lopers met Peter Deceuninck, Jo Born en Jan Schwanen als eerste 3 S.T.B.'ers. Wim Rutjens, als debutan! weet nu ook wat de Mescherbergloop inhoudt. Maandag 26 december 2005 De Kerstcross georganiseerd door A.V.O.N. is op de ENCI bergloop na, de oudste cross in het Limburgse. Ditnaal voor de 44" keer gehouden op een selectief parcours op de Brunssunmerheide. Sinds start en finish van het gewijzigd parcours verplaatst is naar Schrieverheide en dankzij de deelname in de Zuid Limburgse Cross Competitie staat deze Kentcross weer volop in de belangstelling, veel deelnemers, veel toeschouwers. S.T.B. wederom met zo'n 13 lopers vertegenwoordigd. Na de winnaar van alweer Roger Smeets, kwam op een 4" plek Hub Donders over de streep. Jo Born had zijn dag niet en werd voorbij gestreefd door Jan Schwanen die de laatste maanden van het jaar in topvorm verkeerd. Onze nieuwkomeling Eric Van Theernse liep zijn eerste wedstrijd voor S.T.B. en onze dames Lara Klaassen en Ineke de Ploeg liepen met een resp. 4" en 6" plaats de sterren van de hemel.

Leo Kokkelkorn kwarn als elfde bij de korte cross over de streep. Zaterdog 3 ldecember 2005

Oudejaarsloop.............Het is in de loop van de jaren zo'n beetje gegroeid, de oudejaarsloop in Brunssummerheide. Begon het met eeÍr paar man, waaronder Sjef van Ooyen en wat mensen van de "Soep Klimmen" Een uurtje in de hei, rustig loopje, lekker ouwe h. . . . . . over het afgelopen jaar met daarna oliebollen en champagne, waar Sjef van Ooyen voor zorgde. Gezellig.!!

Het had zich inmiddels toch wat rond gesproken met als gevolg, ditnaal ruim dertig deelnemers!!!

Na een uurtje over de modderige heide gelopen te hebben glngen \rye weer richting Cooperbaan. Wat schetst onze veóazing Midden in de hei een gedekte tafel inclusief kaarsenkandelaars, schalen met oliebollen, wafels en champagne. Met als klap op de vuurpijl een heuse kelner gekleed in jacket met vlinderdas. We lieten ons de champagne en oliebollen goed smakerl zelfs een buitje regen deed de aanwezige S.T.B.'ers niets. Albert Verbunt dankte in een korte speech Sjef van Ooyen lekkernijen en na een uurtje vertrokken de laatste naar huis.

voor al

deze

f -iamnri 2006 De traditionele nieuwjaarsreceptie van S.T.B. Voorafgaand moest er esrst nog getraind worden, zoals het hoor! eerst het werk dan het........ Maar om 15.00 uur stroomde Sportcafé Phoenix toch langzaam vol, letterlijk wat dit was een van de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de laatste jaren. Een glunderde voorzitter Albert Verbunt ging in zijn speech nog even in op het succesvolle afgelopen jaar, wÍutnn zich iedereen zich tegoed kon doen aan de zeer rijkelijk gevulde tafel. Frits en Maria Fischer hadden voor een voortreffelijk feesturaal gezorgd. Daama werd er nog lang en veel gepraat, gekeuveld, gediscussieerd, en slap geouwe...... tot in de vroege avond.


l4 jamnri 2006 Bart en Henriette Smeets kregen een zoon namens Luc . Bart en Henriette van harte gefeliciteerd met jullie zoon en Bart je weet wel, je kunt hem online inschrijven als lid.

l5 ianuori 2006 Albert Verbunt wordt 59 jaar, maar ook de dag van de eerste 2 wedstrijden in het nieuwe jaar: De Annendaal loop in Posterholt en De FaGruParkloop in Beek. Over deze laatsie wedstrijd kun je een verslag elders in het clubblad lezen. Hein Bodelier liep op deze dag zijn eerste maration in 2006 de "6" Louis Persoons Marathon,, in Genk. Hub Erkens tekende voor de halve afstand. Onze voorzitter

l9januan 2006

ook in huize

Hamers kwam de ooievaar, Nico en sonja Hamers werden verblijd met een dochter, Reneé. Ook jullie beide, namens de gehele S.T.B. van hart gefeliciteerd.

29januari 2006 De bekende Abdijcross van Achilles-Top stond weer op het programma en tevens de 5" en laatste wedstrijd in de Zuid Limburgse Cross Competitie. Meer deelname van S.T.B.'ers als voorafgaande jaren met eén mooie 4' plek voor Huub Donders. Zie verslagvan de abdijcross elders in dit clubblad. 2l

jamnri

20A6 We hebben een heuse Nederlandse kampioene! horden, Proficiat Nikki, wij zijn trots op jou.

Nikki Tahapary werd Nederlands kampioen op de 60 meter

2 februari 2006 een (baan)training, of beter gezegdvoetbalveldtraining. Deze snelheidstraining wordt zolang n Zomaar we geen baan hebben op een voetbalveld gedaan. Maar dankzij de creatieve ingevingen uu1 o-è trainel Wim van der Linden zijn die hainingen soms nog pittiger als een norrnale baantraining en wat te denken van trainingsvonnen genaamd: Diabolo, Ster, Eclips,Rechthoek en Kruis. De mensen van de donderdagavond weten precies wat hierme€ bedoelt wordt.

\

/\ 7 /,^.\ t' \

4íebnnrí 2006 De Limburgse kampioenschappen indoor

in

D0sseldorf. De S.T.B.-jeugd haalde

er mÍur liefst

9

medailles.Een prima prestatie, temeer omdat ds 62iningsmogelijkheden momenteel zeer beperkt zijn. Wat moet het worden als ze weer behoorlijk op de cooperbaan kunnen trainen? 5 februari 2006 De Overrnunthe loop in Urrnond. Een leuke we.dstrij4 temeer omríat er meer (tombola) prijzen zijn als deelnemers. En weer een derde plek voor Hub Donders en wat te zegen van Petra van-Tàngeren met haar eerste plek bij de Vmasters.

19íebruari 2006

Training op locatie, ditrnaal in het prachtige loopwienden hadden de S.T.B. uitgorodigd van de 4 auto's onderweg "geflitst"warerl de vele lange beklimmingen niet Uiteindelijk op de welbekende S.T.B.-

gemakkelijke duurloop. manier afgesloten in een kroegje

in het plaatsje Einruhr. Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Aannemerr

en

ïimmerbedriif

0{rgr,,*0

rffiïifflr

H de Haan b.v.

Alfa 147 Zet je op scherp §ee me,

Werkplaats:

Stenenbnrg 27

Edisonstraat23 6372AK Landgraaf

feelme, touch me,

Fr.Erenslaan 24 63

ddve me,

1l GV Landgraaf

Tel. Otl5

- 5Í118849

Telefoon: 045-5321088 Telefax :045-5321128

Autobednif I GIILF Station / Carwash

kickken

reclomeproducties Landgraaf T0495327480

verkoop nieuw & gebruikt le klas occasions met BOVAG garantie

inruilmogel{k reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-taxaties en reparaties APK-keuringsstatbn

& werplaats I0fumendqstraat95 6343 AA Klimmen

ontweÍp & uitvoering reclameborden autoreclame

fullcolor

.v

^-. (Grrrf)

Tet{0a5}a05

13 58

GULF Stattun

& Cerwesh Hogeweg 78 6367 W Voerendaal

Tel {045}5

751 ,149

r §


Gemeenteraadsverkiezin gen 2 006. STB-leden: stem op Albert Yerbunt. Beste sportvrienden,

Ik had nooit gedacht dat ik

een stemadvies zou geven. Stemmsn is voor mij iets heel persoonlijks. Het heeft te maken met waar een partij voor staat. Toch verander ik van die gedachte voor/door STB.

Als het gaat om een zetel in de gemeenteraad stem je meer op de persoon dan op de politieke uitgangspunten van een partrj, zeker als het een landelijke partij is. De persoon wÍurop je stemt heeft zijn eigen achterban.

Of

andersom: EEN ACHTERBAN fmEFT ZIJN IN DE POLITIEK.

EIGEN VERTEGENWOORDIGER

Nu is het zo dat onze voorzitter Albert Verbunt 'de politiek in gaat'. Hij heeft er ( nu hij de LICOM is ontgroeid) de tijd voor en kennelijk ook de arnbities. Vandaar mijn oproep om op hem te stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

ln

politieke kringen

is dit heel gewoon

binnen het verenigingsleven. Met nÍrme binnen

voetbalverenigingen worden zeer veel stemmen 'opgehaald' door raadsleden. En dan krijgen wij, STB-ers, voor de eerste keer de gelegenheid om iemand te stemmen die onze belangen kan behartigen. Grijp die kans! Zelfs als je het niet / niet helemaal eens bent met de CDA-politiek kun je je dat permitteren. We hebben het hier namelijk over gemeentepolitiek ( zeer terecht ook wel dorpspolitiek genoernd). Landelijke standpuÀten veruagen. Plaatselijke belangen gaÍrn voor. Znker voor een raadslid met een

speciÍieke achterban.

In dit geval Albert Verbunt, die gaat voor belangen van STB. De plaats van de vereniging in de Landgraafse samenleving, de accommodatie, de geldstroom, noem mÍur op. Naast al die goneenteraadsledeÍl met een voetbalclub als achteóan komt er binnenkort, als het aan u/jullie ligt, een vertegenwoordiger van een atletiekvereniging brj. En daar is niets mis mee!

Daarom is het ook van doorslaggevend belang dat u bekend maakt dat u op AIM Veóunt stemt. Hij dient te weten hoe groot zijn achterban is, welke mensen dat zijn- Hij gaat niet voor eigen belang, mÍulr om het belang van jullie, zijn kiezers! Uw stem op hem is zeker niet wijblijvend voor onze kandidaat Albert Verbunt!

Dus:

I 2

Stem op onze voorzitter Albert Yerbunt Meld hem dat je op hem gestemd hebt.

Wim van der Linden 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


42'

AbdijcrossKerkrade

4905 en 9660 meter Zondas.29 ianuari 2006

Een koude zondagmorgen,lekkere temperatuur om een cross te lopen. Ik had er echt zin in, zeker nadat ik de Fagro loop verslapen (lees verzopen) had.... De psychologische voorbereiding had ik reeds gestar! dit zou na lange tijd weer een winnend gevecht met Theo worden. Bij de inschrijving had ik tijd genoeg om te kijken of Theo er ook was, zo snel verliep de inschrijving. Dit komt natuurlijk door de jarenlange ervaring die Achilles Top heeft met dit soort wedstrijden. Doch helaas, er was een grote afuezige. Dan maar een andere concurrent(e) uitzoeken. Roger Smeets,Hub Donders en Jos Krist zijn dan geen optie. Gelukkig had Petra geen huishoudelijke karweitjes meer liggen en wilde op deze koude zondagochtend het duel wel aangaÍm. Jo heb ik alleen bij het inlopen gezten. Gezamenlijk nog nÍur de kode cross gekeken. Daarna zaglkhem weer bij de finish. Het parcours lag er ondanks de sneeuw en vorst prima bij. De gladheid viel gelukkig reuze mee, het was goed te belopen. Alleen.. die helling lag er nog steeds. Weer geen gek gevonden die hem wel wilde afgraven. Dan de wedstrijd. Iedereen stond reeds klaar bij de start. De starter was reeds begonnen met het aftellen. Wie komt daar aanlopen?? Oh, dat is Hub. Waar komt die vandaan? Tot nog toe is deze vraag onbeantwoord gebleven. Misschien een discussie voor de eerstvolgende duurloop op locatie. Dan iedereen nog succes toegewenst. Het feest kan beginnen! Lekker tempo, in een ooghoek zie ik Petra lopen, dat nt wel goed. Een ronde later kon ze mijn versnelling niet geheel volgen, en is tot aan de finish op zo'n meter of vij fentwintig blij ven hangen. Na drie ronden wordt ik ingehaald door Roger Smeets. Is hier sprake van doping? Is dit een vlak parcours? Alsof het geen moeite kost. Ongelooflijk wat een tempo. Goe4 onder het hijgen toch maar concentreren op de helling die er weer aankomt. Het begint n\taat te worden. Toch komt Petra niet dichterbij. Vijfde ronde. Ik kan een collega loper aanmoedigen. Diep ademhalen en ik gooi het er uit: Oke Hub, kom op! Shiq dat was Hub Donders, en ik had me nog zo voorgenomen me niet te laten dubbelen door Hub. Wat was dat toch voor de start? Moe maar voldaan kom ik over de finish. Zeer teweden met de tijd en het verloop van de wedstrijd. Het blijft een zware wedstrijd. Jo was een minuut of drie voor me. Toch is dit teveel van het goede. Volgend jaar maken we er weer een onderling duel van. Kun je er alvast yoor ga:m oefenen (ik ook ). Muar jq ik heb van Theo gewonnen (in m'n dromen). En van Petra Na afloop kun je lekker nakietsen over de onderlinge *duels" die toch tijdens zo'n wedstrijd worden uitgevochten, en dat ro:, rlimslans welkom is. Dan naar het kleedlokaal. Lekker warm afdouchen, tenminste verleden jaar was dat zo. Maar net zoals bij de inschrijving, ook hier liep niet alles op rolletjes. Hebben ze verdorie de boiler gejal Top van Achilles komt ook hier niet geheel tot z'n recht. Gelukkig was de koffie wel heet en de vlaai vers gebakken. Al met al een leuke winterse zondagmorgedmiddag. John Born

Uitslagen Abdijcross 9660 METER:

4 14 ++

Iluub Donders Jos Krist

plaats

I

plaats 2

M40 M40

0036.09

00.37.í)


19

32 38 45 46

6t 68 76

77 83

Guido Meys Jo Born

plaats 7

M35

plaats 3

M50

Ray Penders John Born

plaats 7 plaats 18

M35 M45

plaats 2

v40

plaats 19 plaats 10 plaats 23 plaats 11 plaats 2

M40

Petra van Tongeren Ed Doveren Ronald Smeets Eric van Theemsche Iwan de Ploeg

Ineke de Ploeg

M35

M40 M50

00.39.09 00.41.25 00.42.52 00.44.36 00.44.s1 00.48.33 00.50.48 00.52.37

00.s2.39

Y50

00.54.41

plaas l5

Sen.

plaats 9 plaats 12 plaats 5

M55 M55

00.20.03 00.26.24 04.26.57

v35

00.32.3t

4905 METER:

22 82 88 114

Bas Nicaise Jan Manders Peter Janssen

Gerte Offeringa

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

The Tumblin'Dice

Dat ons clublid Ben Paulssen niet alleen goed presteert op lopersgebied maar ook op het drumstel een uitstekende prestatie neerzet, is misschien niet iederesn bekend. Ben is de drummer van de befaamde Rolling Stones cover band "The Tumblin'Dice". Wil je Ben en zijn kompanen in actie zien dat kan al nl binnenkort- Doen !! Het is de moeite waard.

The Tumblin'Dice staat op zaterdag 25 maart op de planken van het grote

podium in de Mozartzaal van CafĂŠ- Zalencentrum

De Brandpoort te Landgraaf.

Deze

welbekende

Rolling Stones Tributeband zal geheel in het

kader van

de

BiggerBang Tour een Rock-'n- Roll Show neerzetten waarin alle

bekende songs

van

Mick/Keith/Charlie/Ron

op een

spectaculaire

wijze voorbij Ben Paulssen (met hoed) en de aantal kaarten is het raadzaam deze voorverkoop â‚Ź 4 en avondkassa

in

"Tumblin'Dice"

zullen

komen.

Gezien het beperkte bij de Brandpoort

de voorverkoop te bes'tellen dit kan

www.thetumb lindice. com Theo Schmeits

www.brandpoort.nl 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitsl

Mescherber-gloop Eiisden 7,6 KILOMETER: Jos Duteweerd Gerte Offeringa

53 67

14,4 KILOMETER: Peter Dekeuninck Jo Born Jan Schwanen

32 68 79 160 193 249 260

- 7.6 en 14.4 kilometer -

plaats 39 plaats 20

Masters Vsen.

I

00.41.24 00.45.05

plaats 14

Masters Masters Masters Masters Masters Masters Masters

I

01.00.12 01.05.03

Hub Erkens Hein Bodelier Ronald Smeets

plaats 6 plaats 9 plaats 26 plaats 37 plaats 65

Wim Rutjens

plaats 104

Svlvesterloop Elsloo

18 december 2005

II II II II I

01.06.21

01.14.10 01.16.41

01.21.13 01.22.15

I

- 5 en 10 kilometer - 31 december

KILOMETER: 7 los Krist 55 Jos Bex

2005

10

S.T.B. S.T.B.

00.34.44 00.46.01

5 KILOMETER:

l6

Bas Nicaise Jos Duteweerd

74 109

Angelique Thomas Gerte Offeringa

r26

Aachener Sylvesterlauf

66 31"

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

-

Jan Schwanen

Gillrather Crosslauf Hub Donders

11

Peter Deceuninck

15

Ad Diedereテ考

t7

John Borjans Ray Penders

Herm Gerards

Pierre Muijrers Hein Bodelier Jos Duteweerd

4,6 KJLOMETER: t4 Frank Eisenga

>t

00.25.27 00.28.47

Masters

II

2005 00.40.23

- 9.2 en 4.6 kilometer- 7 ianuari 2006

3

45 48 65

00.23.21

- 3l december

plaats 6

9,2 KILOMETER:

27 29

10 kilometer

00.19.17

I 4 5 8 5 7 plaats 3 plaats 5 plaats 17 plaats

plaats plaats plaats plaats plaats

S.T.B.

M40 M40 M40 M40 M35 lN.{45

M55 M55 M40

00.31.02 00.34.22 00.34.51

00.35.06 00.37.44 00.38.05 00.40.56 00.41.54 00.44.43

00.18.07


Annendaalloop Posterholt 21,IKILOMETER: 20 Arno Hanssen

33 36 54 133 13 1.4

Herm Gerards Frank Eisenga John Haan Wim Rutjes Josette Gijselaars Saskia Rademakers

- 21.1 en 10.550 km -

plaats l0 plaats 15 plaats 16 plaats23

Masters Masters Masters

plaats 65 plaats 8 plaats 9

Vmasters Vmasters

I I

Masters

I

Masters

I II II

P.R!!!

Sen.

I I I Masters I

10,.550 KILOMETER:

4 Leo Kokkelkorn 26 Wiel Frins 43 Pierre Muijrers 71 Albert Verbunt 80 Jan Manders 81 Peter Jansen 13 Astrid Kokkelkorn

plaats 2 plaats 13 plaats 8

plaats 15 plaats 3

plaa* 17 plaats 6

Masters Masters

Masters

Jean Herpers Lara Klaassen

Weebere

38 88

plaats plaats

Frank Eisenga

Abert Verbunt

3,450 KILOMETER: 16 GeÉe O�feringa 6,889 KILOMETER: Saskia Rademakers

01.28.24 01.34.18 01.53.04 01.53.10

P.R.!!! P.R.

!!!

0i.53.11

00.36.33 00.43.02 00.45.33 00.50.34 00.51.52 00.51.55 00.53.39

III

- 15 ianuari 2006 01.36.11 01.53.26

Sen

Vsen.

plaats 4 plaats 8

Masters I Masters I1

- 3,4/6.8/103

plaats 2

Vsen

plaats

Ymasters

1

plaats I plaats 2

Masters Masters

Leo KoftJ<elkorn

plaats 8 plaats 5 plaats 2l

Masters

plaats

I

Ymasters

plaats plaats plaats plaats

29

Masters I Vmasters Masters I Masters I

RayPenders

Petra van Tongeren Ronald Smeets Annick Ploumen Wim Rutjes Ben Paulssen

7 34 38

I

00.32.29

I I

0034.03

I

Sen.

Masters

2006

0031.23

I

Hub Donders Nico Hamers Ralf de Leeuw

- 5 februari

00.18.02

Masters

Jos Duteweerd

00.40.18 00.45.s7

kilometer

plaats 15

10,349 KILOMETER:

3 5 13 2l 4l 43 78 88 90 104

0t.27.52

- 10 kilometer- 29 ianuari 2006

Overmuntheloop Urmond

2l 24

I I

01.24.00

Masters II Vmasters I

Klavertie Vier Olne (B) - 23 kilometer

I 27

15 ianuari 2006

I

I I

.

00.34.21 00.36.29 00.38.42 00.41.43 00.42.07 00.47.39 00.49.1s 00.49.19 00.55.04

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak b.v. Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmateriale n Tlrnnelweg

ll2

6468 EK Kerkrade Telefoon: 045-5314218 Telefax : 045-5311744

Drievogelstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045-54L4667

30 ioor kwolimir in dokbedekkingsn Bilumincuze& kunsnĂ? doken

I

nd ustrieterrein

"Spekholzerheide'n

Spekhofstraat 6-8 6466 1.Z Kerkrade


Fysiotherapie Inleiding Een fysiotherapeut heeft een vierjarige opleiding gevolgd en is deskundig om aandoeningen van het bewegingsapparaat van de mens te voorkomen, of de gevolgen eÍvan te herstellen. Het functionereïl van het bewegingsapparaat is ook afhankelijk van onder andere het hart, de longen en het zenuwstelsel. Daarom behoren ook bepaalde aandoeningen van deze organen tot het werkterrein van de fisiotherapeut. Om sporters met blessures goed te kunnen behandelen en te begeleiden bij de revalidatie tot aan de terugkeer in de sportsituatie zijn specifieke vaardigheden nodig, wuulrvoor een aanvullende cursus kan worden gevolgd. Na verwijzing door een arts kan de fysiotherapeut een gericht behandelplan bij sportletsels opstellen en de behandeling uiwoeren-

Behandelindicaties Sporters met een blessure kunnen naar de (sport-)fysiotherapeut worden verwezen voor de behandeling van onder andere:

. . . o .

verminderde mobiliteit (te geringe beweginguitslagen van een gewricht) krachtverlies (b.v. na een ernstige blessure of een periode van gipsimmobilisatie)

coördinatieproblemen (b.v. na een enkelverzwikking) spanningsveranderingen (tonus) in een spier enlof spiergroepen (b.v. na een spierscheurtje)

pljn.

Behandelplan

maar ook Een sporter stelt hoge eisen aan botten, spieren, gewrichten, het zenuwstelsel, aan de bloedcirculatie en de ademhaling. Bij klachten zal de fysiotherapeut e€n verband proberat te leggen tussen de klachten en de mogelijke oorzaak daarvan. Het is bij sportletsels van belang een gericht behandelplan op te stellen en deze voortdurend bij te stellen op geleide van de reactie op de therapie en het herstel van de blessure. De Ssiotherapeut bespreekt het behandelplan en de voortgang in principe met de sporter zelf en eventueel met de verwijzend (sport-)arts. Met de atleet en de trainer bespreekt hijizij welke (aangepaste) tainingwormen nog wel en welke (tijdelijk) niet tot de mogelijkheden behoren- Op deze manier kan de sporter zo goed mogelijk in conditie of op kracht blijven, ondanks het feit dathtjlnj geblesseerd is geraakt- De (sport)fysiotherapeut moet dus inzicht hebben in de belasting van bepaalde trainingsvormen en in de mogelijkheid om met aangepaste trainingsvorrnen eerr optimaal herstel van het aangedene lichaamsdeel te waarborgen, terwijl de rest van het lichaam, zo goed mogelijk in conditie en op kracht blijft- Daarnaast kan de spor$rsiotherapeut adviezen geven om bleJsures te voorkomen. Denk hisÍblj bijvooóeeld aan het adviseren van herstelbevorderende maatregelen of instmctie over de wijze waarop rekoefeningen uitgevoerd moeten wordenVoor de behandeling heeft de fysiotherapeut een aantal therapeutische mogeldkheden:

.

Massagetherapie

Met béhulp van eeÍl aantal handgrepen (bijvoorbeetd frictionerende massage), kan de fysiotherapeut een aantal afirijkingen (bijvoorbeeld een spierscheurtje) Íuro het bewegingsapparaat behandelen. Hieóij is er dus een duidelijk verschil met de sportuasseur aie, geàeeketijt gebruik makend van dezelfde handgrepen, problemen van het bewegingsapparaat bij een sporter probeert te voorkomen.


Oefentherapie Vaak is de spierkracht en de coördinatie (bijvoorbeeld het evenwicht bij het staan op één been) a a

na een ernstige blessure verminderd. Met oefentherapie kan dit krachr en coördinatieverlies weer getraind worden. Hierbij geeft de Ssiotherapeut instructie over de oefenvorm, de uitvoeringswijze en de trainingsomvang/intensiteit. Natuurlijk moet ook in de thuis- en sports ituatie geoefend worden.

§sische therapie De fysiotherapeut kan ook gebruik maken van hulpmiddelen en apparatuur. Denk hierbij aan: o warmte (paraffine) wat met name bij pijn gegeven wordg o onderwater-straalmassage wat bij spierletsels gebruikt kan worden, o lasertherapie wat bijvoorbeeld bij peesletsels gebruikt kan worden,

o

.

iontoforese (een vorrn van stroom), \trzurmee bepaalde medicijnen (bijvooóeeld histamine) in oppervlakkig gelegen pezen kunnen worden gebracht. o diadynamische-, interferentie- en UKG-stroomvormen, die met name bij pijnklachten gebruikt kunnen worden. Bij acute blessure is het een nadeel dat deze stroomvormen ook vaatverwijding geven. Bij het intermitterend toedienen van UKG (Curapuls) treedt deze vaatverwijding niet op. o Ultragelui4 dat (2448 uur) na acute letsels van het peesspierapparaat en gewrichten gebruikt kan worden en bij peesoverbelastingsletsels. Tapen en bandageren Bij tapen en bandageren wordt een al dan niet elastisch zelfl<Ievend verband op de huid aangelegd. Dit heeft tot doel bepaalde delen \ van het lichaam te ontlasten en/ofte ondersteunen- Deze delen zoudea anders (bij hervauen van de sportbeoefening na een blessure) onder te grote stress komen te staan. Zo kzn met een tapebandage van de enkel weer eerder begonnen te worden met sporten, waarbij de kans om opnieuw door de enkel te gamtzo klein mogelijk wordt.

c--

Sommige (sport-)frsiotherapeuten hebben zich nog verder gespecialiseerd in bijvoorbeeld:

. .

Manuele therapie Manuele therapie (kraken) wordt vooral gebruikt bij functiestoornissen (blokkades) van de wervelkolom en de gewrichten, waardoor pijnklachten en bewegingsbeperkingan zijn ontstaan. Àcupunctuur Acupunctuur wordt vooral gebruikt om langdurige pijnklachten gunstig te berrvloedsn.

Een fsiotherapeut is deskundig om aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen enlof te behandelen. Voor de behandeling heeft de fusiotherapeut een aantal therapeutische mogelijkheden. Essentiële onderdelen van het behandelplan zrjn de oefentherapie en de (tijdelijke) aanpassing van de trainingsbelasting. Sinds 1996 zijn de mogelijkheden voor het verkrijgen van frsiotherapie in het standaardpakket van het ziekenfonds (sterk) beperld. Vaak zijn de mogelijkheden om fysiotherapie vergoed te krijgen (veel) ruimer in het aanvullend pakket en bij particuliere zieldekostenverzekerdars

Bron: bondsarts trC{AU 0-0-0-0-0-G.0-0-0-0-0


1!;r.r:t.l: r',, :,t.:t . i:li: '

mmx§rss8

,. :!

,ri 'r;

I

?Eë*&

ornr Voor het tweede opeenvolgende jaar organiseerden de atletiekclubs het ZLCC: een wedstrijdreeks van 5 crossen. Een ideale uitdaging om ook in de wintermaanden lekker gericht actief te blijven. Je moet er wel een kleine tik voor hebben, want cross betekent zeker in de wintermaanden een grote kans op modder en gladheid. Deze elementen heeft de organisatie niet zelf voor het kiezen. Dat geldt wel voor het parcours en om de lopers zoveel mogelijk tJbehagen, zijn hierin frkse hellingen verwerk! het liefst nog gecombineerd met een serie trappen. Op deze manier krijg je als loper wel waar voor je inschrijfgeld. Een hoog SM-gehalte dus, dat nog wordt versterkt door het aantal rondjes dat je mag lopen: variërend van 4 tot 6. Een prettig gevolg hiervan is dat je zo niet alleen de hellingen goed leert kennen maar vooral jezelf, want in een wedstrijd kom je jezelf regelmatig tegen---! fke wiastrijd kent de keuze tussen de korte of de lange cross. dus voor elk wat wils. Ander voordeel: het parcogrs is overzichtelijk omdat het relatief korte rondes zijn. Dit maakt het voor meegereisde supporters aantrekkelijk en bevordert de gezelligheid voor de teamleden onderling.

Het spits in de cyclus wordt afgebeten door de ENCl-bergloop van AV Maastricht. Hier bleek ook direct dat de animo voor het ciróuit in dit tweede jaar aanmerkelijk was toegenomen. De start van de wedstrijden werd een kwartier uitgesteld om de vele inschrijvingen nog te kunnen verwerken. De groie belangstellin g zette zich ook in de andere wedstrijden voort: onze Kapellerbo§loop waarin de klim naar het kapelletje de scherprechter is. Bij de Kerstcross van AVON zijn het mulle zand en het glooiende parcours de grote uitdagingDe Fagro-loop van Caesar in Beek kent de beruchte trappen en het sluitstukDe Abdijcross van Achilles-top stuurt je 3 of 6 maal de 50 meter helling op.

De eindstand van het circuit wordt opgemaakt uit de deelnemers die in tenminste 4 crossen de

eindstreep hebben bereikt. De resultaten van onze STB-ers op de lange cross wÍren heel goedIluub Dànders wist in de klasse met het grootste aantal deelnemers, Mannen Vl, het circuit te

winnen.

Petra van Tongeren werd tweede ln deze klasse yoor wouwen achter een ijzersterke Marijke Krutzen. Een heel puike prestatie leverde Ineke de Ploeg: een2" plaats in de klasse wouwen V2. Ineke, het was aÈien maar wel hartstikke goed.

Zelf vond ik me terug op eeÍr 5" plaats bij de mannen V2. In deze klasse zagJan Schwanen een goede klassering wegVallen omdat hij door een blessure njn a" cross niet kon lopenjanuari CrossseizosÍl 2006 - 2007? Voor iedereeÍr eeÍr absolute aanrader. Van begin november tot eind 4 crossjes uitzoekeÍr en lekker meedoex. Een goede manier om te overwinterenJo Bom


Sportcafé Phoenix ( kantine Sporthal

Ter\l/aerden )

Toor Sportlaan 1 6374 CM Land§raaf Tel.O4S

53L7L22

gezeffr"7fi"eí{ en een goe{ gfas

ííer, Éunt '(1 na het syorten terecftt 5íj:

Anníe & tsouíewíjn

Ook geschiktvoor het houden van vergaderingen en

fuestavonden

Bij de pakken neerzitten

2

kom nou

fuIsn oh mon

YE"revoo !

HetersDornr rnannerrrnode Heerlen ( Ge le e n s tra at

6 en Promenade 33 ) 3

+3

Maastricht ( Grote Straat 1 *20 S

)

itta rd

Molenbeekstraat

12

Bouwkundig ontwerp & Adviesbureau Manensh eide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-512779s9 Fax 043-4592901 Vormgeving Yan uw bouwplannen


Verjaardagskalender t

I

r

April 2006

Maart 2006

Ploeg Jenssen Marlies Koeken Guido Meys Ellie Jarnes

49 jaar

Ronald

Oostwegel

45 jaar

Rademakers

38 jaar 41 jaar 55 jaar

Ruben Simons

12 jaar

05

Iwan de

06 07

Jos

07

Wiel Vonken Ralf de Leeuw

l0

Hein Severens

62 jaar 2l jaar 56 jazr

11

Mario Collet

48 jaar

1i

Patick Thijssen

t2 t2

01 01

jaar jaar jaar jaar

11

15

José Entjes

17 19 19

Trea Kuhl Jos Simons

36 47 52 46

Sanne Daemen

13 jaar

15

Willem Marcus Albert Maessen

20

GaerdaRaemakers

44

jmr

i6

Josefie

21

Peter Jansen John Borjans John Hendrix

22 22 23 25

Jo Heinrichs

30 30

Ivo Eykeboom Monique Borghans Astrid Kokkelkom

31

AmO Hensseo

13

Miriam

14

Saskia

t4

58 jaar

17

43 jaar 59 jaar 47 jaar

t8 20

17 jazr

2t

40 jaar

28

19

Wassen

Gijselaers Dajo Sanders Wiel Fríns Jan Manders Vic§ Teeken Marcel Meens Jacklendfers

52 jaar

56jaar 35 jaar 56 jaar

67 jaat 42 jaar 14

jaar

50

jaor

60 jaar 35 jaar

42

ja;r

58jaar

40 jaar 34 jaar

illle iafuGn mn [ane uclolic]lcG]il 0-G.0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Maandag 13 maart 2006

Jaarvergadering s.T.B. Aanvang: 20.30 uur Plaats: Sportcafé "Phoenix" (Kantine sporthal Ter Waerden) Zie ook notulen jaarvergadering 2005 elders in dit blad. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


NOTULEN ALGEMENE LEDEI\MERGADERING §.T.8. d.d. 14-03-200s.

1. Opening door de voorzitter. Voorzitter Albert Verbunt opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Presentielijst c"q. vaststellen stemgerechtigde leden. Afrneldingen: Roger Gillessen, Wim v.d. Linden, Hein Severens, H. Giessen, L. Cordewener, A. Ketelaars, H. Prevoo, A. Maessen, W. Vonken, H. Alkema, H. Weyenberg, J. Senden, G. Schafrrausen en D. Knol De presentielijst wordt getekend door 43 peÍsonen, waarvan 41 stemgerechtigd. 3. Mededelingen. Er zijn geen mededelingen. Agendepunt 14 wordt 10a 4.

Notulen jaarvergadering d.d. 15 maaÉ 2004. De notulen worden zonder op- erlof aanmerkingen goedgekeurd.

5.

Jaarverslag secretaris.

De secretaris doet in het kort verslag van de gebeurtenissen yan afgelopenjaar. Dick van Pelt merkÍ op, dat ook de clubkamFioenschappen in het jaarverslag horen. toegevoegd-

Dit wordt alsnog

6.

Financiëeljaaroverzicht en balans 2004. De penningmeester geeft een overzicht van de financien van 2004 en licht deze toe. Annick bedankt Harry voor de steun en uitleg die ze vÍur hem heeft gekregen. Ook volgend jaar heeft Harry beloofd haar weer bij te staan. Hein Bodelier merkt op, dat als wij OZB moeten betalen, de gemeente ook de baan moet onderhoud€n. Albert benadrukÍ nog eens, dat het geld van de Heideloop, de Kapellerbosloop en ook de jeugd uit éen pot komt.

7.

Verslag kascontrolecommissie

c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge. Petty Nollet heeft samen met Wiel Frins de kas gecontroleerd en Annick heeft alles goed uitgelegdDe ledenvergadering dechargeert de penningmeester.

8. Vaststellen begroting 2005. Annick heeft overzicht van resultatenrekening en geeft hier uitleg over. Er is een negatief resultaat. Volgend jazr l20O euro interen op de reserves door enkele incidentele uitgave voor dejeugd. Exrakosten baonhuur Avon + exha kosten jeugdtrainer.

9.

Contributie 2006.

Albert stelt 2 mogelijkheden voor.

a) contributie pas verhogen na uitspraak over baan. b) contributie wel verhogen, en later i.v.m. baan nog iets meer verhogen. Leo Kokkelkom meent dat wanneer je in een keer een forse contributieverhoging invoer! dit misschien leidt tot verlies van leden. Het bestuur stelt voor om in eerste instantie de contributie nog niet te verhogen, wzurmee de vergadering

t+


akkoord gaat. De begroting wordt goedgekeurd. 10. Stand yan zaken Cooperbaan. is vanmorgen voor de zoveelste keer bij de gemeente geweest met Dick van pelt en Jos yan Spanje. Met opzet vandaag om vanayond arn de vergadering uitleg te geven. Er is op dit moment echter nog geen duidelijkheid. Morgen vergadert de gemeente en doet een uitspraak hierover. Het enige wat Albert kan zeggen is , dat er geen geld is, en er ook geen nieuwe baan komt voor STB. Beide wethouders van sport willen de andere wethouders en de burgemeester ervan overtuigen dat de jeugd op een veilige baan moet

l]b*t

kunnen fiainen. Ook de stukjes in de krant m.b.t. de diefstalls"hoewet negatlet, publiciteit voor STB., Morgen horen we het bedrag waannee we de baan (incl. middengedeelte) uJiUg t uor* maken. ln totaal hebben wij hiervoor 76.900 euro begroot excl. BTW. Dit bedrag zullen we weiniet helemaal krijgen. Jos van Spanje heeft benadrukt dat dit geen wensen, maar eisen zijn en da! in geval de baan niet opgeknapt kan worden, de jeugd er mee moet stoppen. De baan is in handen van RecreaJieschap Brunssummérheide, dat echter op het vermelde adres niet meer gevestigd was. Abert deelt namens Wim v.d. Linden mee: als we de baan niet krijgen van de gemeente, is hij bereid om ook met de volwassenen met toeters en bellen naar de gemeente ti gaan. Als àe gemeente morgen geen toezegging doe! gaan we aktie ondememen. We wachten morgen af. Zoals Albert hei nu inschat, t .i;g.i *" geld- Als de gemeente nee zegt, dan komen we binnenkort weer bij elkaar. 10 a- Clubreizen.

Herm Gerards geeft een terugblik op 20M: de clubreis naar Hoegaarden was met 68 deelnemers succesvol. Het weer was goed en het was een gezellig samenzijn. STB kreeg de prijs voor het hoogste aantal deelnemers per vereniging. Suggesties yoor 2005: Postbankloop in Íelp (Z ufrturra"n: 6 en 15 km, 25 september) of Berlijnmarathon, maar dit is op dit momeat niet haalbaar, *éUi"ht volgend jaar. Theo Schmeits Yindt dat er geen marathon als clubreis georganiseerd moet wordal want dat is niet voor iedereen weggelegd en krijg

je de bus niet vol.

Met algemene stemmen wordt gekozen voor de postbankloop. 11. Verslag van de commissies:

- Jeugdcomrrlssic Dick

geeft een overzicht van de activiteiten yan de jeugd in 2004. Diverse bij de jeugd- Hebben schooÉlympiade parkstad georganiseerd. Meegedarn aan competitie. Uitnodiging ATLAS voor jeugdatletiekdagl in Amsterdam. Yael van Pelt is vertrokken naar Maastricht omdat ze daar *"er mogeli.lkheden heeft Àn te trainen. Op kamp naar Bokrijk. Clubkampioenschappen Indoor in Dusseldorf. Uópen dat er volgend jaar meer senioren ann me8doen. Wiel Frins heeft te kennen gegeven om te stoppen met training geven. Glenn Gentle zal nu ook op zaterdag training geven. Zijn nog op zoek ouandere trainer. if in januari: ""n ook Limburgse kampioenen. In Groningen geweest. Limburgs Crosscircuit: 3 kampioeneo. bit3uweer competitie voor C en D junioren- Mocht ds leen er niet komen, zal de jeugd mo"t* aÍhaken. - RedacÍiecommissie: Wiel Frins: ook dit jaar is het clubblad weer 5 x verschenen. Veel vaste kopij. Nieuw is: weet je dat.....Regelmatig leuke kritieken. Leuk samenwerkend team. Hij bedankt Theo, àie de drijfreer is binnen het redactieteam. 'Heideloopcommissie: Annick meld! dat et 254,50 verlies was bij de vorige Heideloop, mede doordat kampioenen. Ouders

z.in meer betokken

het een jubileumjaar was.

- Kapellerbosloopcomissie: Theo Schmeits: de21" editie was e€n groot succes. Aantal deelnemers: 31g, een stijgmg van ruim 50 personen. Mede door ZLCC. Veel toeschouwers, goed weer.Theo bedankt de

wijwilligers. Parcoursrecord door Roger Smeets. Theo bedankt wim Meijboom, die na jarenlang voor de parcourswachters gezorgd te hebben, nu te kenner heeft gegeven om ermee te willen stoppen. Sjef

Hodiamont neemt deze taak over. ' Feestcommissie: Leo Kokkelkorn: feest vorig jaar was niet zo druk bezocht Willen de commissis

opheffen. Als er toch nog e€n feest georganiseerd word! rljn àj nog altijd beschikbaar. Albert is het er volledig mee eens. Mensen zijn weinig te pushen voor een feestavond- Zijn altijd dezelfde mensen die komen. Wiel vindt het wel jammer dat de commissie opgeheven wordt en stelt bij deze

-++


ilde uÏs b.v lfiernafiva eoffice

tlccfleaf

ffi SWiU

lrdsfiffih

ffsffir

&qrclird O.o.Overseos §tuko Sinisler Hooligon Dr.Mortens

Oranje Nassaustraat 43 Heerlen 6411 LE Tel.: 045-5712656

\Hh,leg 32

Ldrd Td.:$B*{OffieW

3z a.-

Autobedriif Zdrojewski

Harry van der Laar

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert 10" 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel. 046-4426088

Heerlenseweg 200 6Í171 HX l-andgfaaf

Tel.045-5720002 Verkoop auto's Autorrertuur & Leasing Reparatie & 0nderfioud APK keuringen

Carwash

Setftervice station Uitgebreideshop


-

voor om nog eens een feest te organiseren. Gerte wil er niet meer mee doorgaan. Ër Àjn toch veel momenten, zoals clubreis, bergloop, waarna er gefeest wordt. ln principe kan afgesproken worden dat als we een feest willen organiseren, we een beroep op de commissie kunnen dien. Accommodatiecommrssie: Albert: deze commissie is eigenlijk in het leven geroepen om een nieuwe baan te realiseren. Deze komt niet. We willen een nieuwe commissie in heiteven roepen voor het onderhoud van de §aan. Theo vraaglwat het onderhoud inhoudt: omheining, snoeien, gras maaien. De 1400 euro perjaar kunje besparen, door het enkele keren met een groep leden te dàen. Jos v. Spanje heeft met de jeugdcommissie enkele keren extra werk gedaan. Roger Steens stelt yoor om op de website te vragen wie er mee wil helpen. Ashid Kokkelkorn stelt iich als coördinator

beschikbaar. Er stellen zich tijdens de vergadering voldoende leden beschikbaar, er is genoeg animo.

- Commissie clubreizen: zie punt l0a-

- Trainers- en bergloopcommissíe; Wim v.d. Linden is ziek en heeft zich afgemeld. Albert: barbecue na de bergloop moet dit jaar zelf betaald worden. Datum bergloop in overleg àet TCN en jeugd. We zijn echter afhankelijk van TCN.

12. Benoeming commissies. Jeugdcommissie: Dick van Pelt, Jos van Spanje, Bert Daemen, Collet Hanssen, Gaby Dreessen, Marian Bex en Ralph de Leeuw. c Redacíiecommissie: Theo Schmeits, Wiel Frins en Els Frins.

c

o o c e c' c

Heideloopcommissie:coordinatorMarcelMeens. Kapellerbosloopcommíssie: Theo Schmeits en John Borjans. Accommodatiecommissl'e; Dick van Pel! Jos van Spanje, Atbert Verbunt en John Borjans. Onderhoudscommissie.' coördinator:Astrid Kokkelkom- Frank Eiseng4 Roger Steens, Hein Bodelier, Hub Erkens, Wiel Frins, Hub Donders, Ronald Smeets, Saskia RademakeÀ, Sabine Krieg, Jos Bex, Carla Willems en Josette Gijselaers. Commissie clubreízen'Jos Janssen, Albert Verbun! Theo Schmeits en Herm Gerards. Trainers- en bergloopcommissíe: Jobn Hendriks, Ger Bodelier, Theo Schmeits en Wim v.d. Linden. Kascontrolecommissie: Pettie Nollet en Dick van Pelt. Sóine Krieg is r€serve.

13. Bestuursverkiezing. Bert Nillessen heeft zijn funktie als algemeen bestuurslid neergelegd. José Meijboom beëindigt haar functie van secretaris. Albert spreekÍ een kort woord van dank uit. Vic§ Teekerr wordt door de ledenvergadering onder algemeen applaus gekozen als nieuwe secretaris. Frank Eisengazalhazr hierin onderst€unen. Ralph de Leeuw worat gètozenàs bestuurslid jeugdzaken. 14. Rondvraag.

- Leo Kokkelkorn vraagt of er niet meer via een A-formulier ingeschreven kan worden voor wedstrijden (korting). Albert: als je via e-mail eanmeldt, krijg je wel de korting. A-formulier moet ondertekend worden door wedstrijdsecretaris, die hebben we niet. Bovendien moet er altijd vooruit betaald worden, waardoor er achteraf nogal eens wat problemen ontstaan. Na een korte discussie stelt Albert voor om het eerst binnen het bestuur te bespreken en het na de beshrursvergadering op de website te zetten.

- Jos van Spanje stelt voor m.b.t.contributie-inning jeugdleden: een keer in de zes maanden met de penningmeester en Frank (ledenadminisratie) checken, om het probleem van de wanbetalers op te lossen. 15. Sluiting. José

Meijboom, secretaris 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


l0vragen aan........

DE Jos

ZEYENENTWINTIGSTE

IN DE RIJ

IS.

Krist

Geboren: 21 januari 1959 Beroep: postbode Gezinssamenstelling: Echtgenote Truus en zoon Mitch (

vierjaar) Vraag 1: Jos, hoe lang loop

je al?

Waarom hiermee begonnen?

Antwoord 1: Laat ik beginnen met eerst iets te

vertellen over mïn sPortieve leven voor het lopen. Ik ben oP mrjn tiende begonnen met

wielrennen en heb deze sport actief beoefend tot mijn achtendertigste jaar. Ik heb tijdens mijn actieve wielercarrière heel veel wedstrijden gereden in Nederland, België en Duitsland. Vaak 50 wedstrijden per jaar. Ik heb lang deel uitgemaakt van de Wielerclub Limburg. Dit was een uitstekend georganiseerdè club. Voor alles werd prima gezorgd: kleding, materiaal, drank enz- We waren betei geàrganiseerd dan menige profploeg. Dit vond ook de bekende Limburgse wielerprof Raymond Meys.Dat wij zo'n goede club wareq kwam vooral door onze fanatieke ploegleider: Jo Móonen. ( zeli enkele jaren profuielrenner. ) Hij regelde alles perfect en zocht steeds naar renners om de club beter te maken. In die tijd reed lft minimaal een keer per week een wedstrijd en trainden wij dagelijks de nodige kilometers. Wij reden niet alleen criteria, maar ook diverse amateur klassiekers, zoàh:-De Hel vanhet Mergelland, àe Ronde van Limburg, de Ronde van de Veluwe. In het buitenland nóUen we diverse keren meegedaan aan o.a. Rund um Köln, de meerdaagSe van Luik. Ik vergeet zeker niet Gent-Wervih gedeeltelijk over het parcours van de fameuze klassieker Parijs _ Roubaix. Het was mijn eeTste kennismaking met de kasseien van de Hel van Het NoordeÍl- Ongelooflijk wat je dan meemaakl Mijn respect voor de grote mannen is hiermee alleen maar toegenomen- Door de vele trainingen en wedstrijden had ik een mooi sportrimé. Hierin kwam de klad toen het aantal wedsfijden drastisch afrtam nÍurr ongeveer zestien per jaar. Verder werden er steeds meer wedsfijden verreden sameÍr met profs. Dit was voor arnateurs niet leuk meer om te doen. Het wijwel alleen nog mÍur trainen begon me steeds mindsr te boeien. Dit alles leidde tot mijn besluit om mei wielrennen te gaan stoppen. Ik had alleen enkele mensen over mljn laatste wedstrijd verteld mÍulr na aÍloop hiervan werd ik toch door de organisatie in Wessem gehuldigd en kreeg ik nog een afscheidscadeau. Ik was hierdoor zeer geroerd. In de winterperiode ( half oktober tot eind december ) fietste ik niet, maar liep ik wel regelmatig- Jan Wegh( oot< tij de post ) vroeg mij om met heÍn mee te lopen brj de STB . Ik was geen lid en niemand kende me eigenlijk


In

1998 ben ik dan definitief gestopt met fietsen sn meteen mijn aandacht volledig gericht op het lopen. Dus eigenlijk loop ik nu acht jaar zeer intersief en met veel enthousiasme.

Yrtag2: Hoe lang ben je lid van de STB en hoe ben je erbij gekomen?

Antwoord 2: Nadat ik , zoals ik reeds vertelde, in 1998 me volledig ben gaan richten op het hardlopen, ben ik ook y":t"t direct lid geworden van oÍze vereniging. Ik kènde ul r* tevoren een aantal STB-".., ( zoals Jos Duteweerd , John Hendrix, Rob Riksen omdat ik die trof bij de wedstrijden die it tilaens mi;n ) winterperiode liep.Ik kan me in dit verband nog goed herinneren, dat John Héndrix in de Winterlauf yal Aken er op een gegeven moment er vandoor ging en snel bij me vandaan liep. Dit maakte zo .n indruk op me, dat ik nog precies weet welke kleur kléding hij dii dag aanhad. Ik heb me bij de STB aangemeld, omdat ik hoorde dat dit een gezellige vereniging was en ik wilde me steeds verder bekwamen in het lopen. Vraag 3: Ervaar je veel steun van het thuisfront bij je intensieve sportbeoefening? Antwoord 3: Ik heb al diejaren een fantastische steun ondervonden. Eerst vooral van mijn vader, die me bij het wielrennen geweldig heeft ondersteund. Hij ging altijd mee nzulr de wedstrijden. Verzorgde mijn fiets . Niet alleen poetsen, maar ook alle zaken die aan àe fiets onderhouden moesten worden. KLASSE. Toen ik Truus leerde kennen, ondervond ik haar ondersteuning. Ook zij g:rirg steeds mee naar de wedstrijden, die ik reed. Nu tijdens mijn hardlopen zijn Truus en mijn zoon Mitch mijn trouwste supporters, iets dat ik echt geweldig vind. Vraag 4: Heeft je zoon Mitch ook al interesse in sport? Antwoord 4: Hij vindt het heel leuk om met Truus mee te gÍum nzur de wedstrijden, die ik loop. Verder zit hij graag achterop bij mij op mijn mountainbike. Ik heb een stoeltje op dèze fiets en dan maken we mooié tochtjes door oa. de Brunssumerheide en Strijthagen. vadir en zoon genieten intens van deze gezamenlij ke fi etstochten.

Vraag 5: Jos, wat is je top- drie van gelopen wedstrijden?

Antwoord 5:

l. 2. 3.

Marathon van New York in 1996 Halve marathon van de Run party Echg de laatste aflevering m2003 Kelrnis 2004

Ad l: Ik heb deze schitterende marathon in 1996 gelopen- In die tijd was ik nog volop met wielrennen bezig. Een aantal kennissen van mij , o.a. Fred en FraÍls Pierilq waren reeds enkele keren in New York geweest om deel te nemen aan de marathon- In 1996 wilden ze \ryeer naar New York gaan- ze woegen Truus en mij om mee te gaan. Dit leek ons geweldig. Fred regelde de hele organisatie tot in de puntjes en ik kon me gÍran toeleg[en op d-e voorbereiding.Ik begon met elke maandagavond met de groep New york mee te fainen. Ik was ook nog met fietsen bezig, want in oktober 19g6 zoo ik nog een wedstrijd rijden Hiema liep ik tien dagen achter elkaar elke dag een drie rr.,lloop in mijn eentjes op parcours, dat ik kende van mijn fietstrainingen. Ik trainde zonder tussentijdse verzorging met drank e.d. ln november glngen we met zestien personsÍl naar New yorlg wÍurvan er vijf de marathort zouden lopen. Ik liep de wedstijd goed uit en finishte in een eindtijd van 2-56 en werd hiermee 551" in het totaalklassement- New York 1996 zalvoor mU en Truus rooi ulti3d een onvergetelijke happening blijven


Ad 2:

De halve marathon van Echt in 2003 heb ik op mijn netvlies behouden. Op de eerste plaats , omdat ik deze won en op de tweede plaats,omdat het de laatste editie van deze loop was. Het was dus eigenlijk een historische wedstrijd. Ik finishte bij deze wedstrijd in 1 . 12. Dit jaar lryas voor mij een echt topjaar, want ik won zes wedstrijd, wzÉrvan er nu een aantal niemand meer bestaan, zoals Margraten en de Schuttersparkloop. In de halve van Echt heb ik nog een tweestrijd uitgevocht met onze Hub Donders. h de twèede ronde, dacht ik dat ik alleen naar de finish kon renneÍL mÍur opeens hoorde ik Huub aankomen. Hij en Patrick Heubel probeerden me los te lopen, maar dit lukte niet. Ik moest behoorlijk op de tanden bijten. Ik kon aanblijven en in het centrum van Echt kon ik mijn deman'age plaatsen en won deze wedstrijd.

Ad 3: De ruim 14 km van Kelmis of La Calamine wordt verlopen op een schitterend parcouni door o.a de Aachener Wald en je doet hierbij drie landen aan: België, Nederland en Duitsland. Na verloop van tijd bleef ik over met een Belg, een plaatselijke favorie! die het parcours op zijn duimpje kende. Gelukkig heb ik als wielrenner geleerd dat je op het einde nog iets over moet hebben om je beslissende demarr-age te kunnen plaatsen en inderdaad dit lukte met in Ketmis ook. Ik won in 51 minuten. Vraag 6: Jos, welke boeken lees

je graag2

Antwoord ó: Ik bezit ruim honderd wielerboeken, die ik allemaal heb gelezen. Onlangs lcreeg ik voor mijn verjaardag een schitterend boek: Het geheim van Raleigh. Een mooi boek over de legendarische Raleighploeg van Peter Post. Echt " srnullen." Ik heb ook alle boeken gekocht en gelezen van Youp van't Hek. Ook de boeken van Mart Smeets heb ik in mijn boekenkast staan en met plezier gelezen. Verder hebben de boeken van Herman Finkers mijn belangstelling, vooral zljn zeer speciale ht mor spreekt me erg aan. Om van lopen op de hoogte te blijven heb ik een abonnement op Runnersworld. Vraag 7: Wat zijn jullie favoriete vakantiebesternmingen? Antwoord 7: Voor de geboorte van Mitch hebben we best veel gereisd- We hebben reizen ondernomen naar: Thailan{ Mexico, Marokko, Turkije. Ook hebben we prachtige Griekse eilanden bezocht. Verder zijn we geweest op Malta en Cyprus. We hebben ook mooie steden geàen, zoals: Praag, Parijs, New Yorlg Barcelona eÍl Londen. Na de geboorte van onze zoon bezoeken we twee a drie keer per jaar een vakantiepark. Ook heel leuk en gezellig. Vraag 8: Jos, naaÍ welke muziek gaat je voorkeur uit?

Antwoord 8: In mijn '\rilde jaren "( rond mijn nrintigste ) was ik een fervent fan van Status Quo. Ik was lid van de fanclub en verder had ik mijn auto 'rversierd " met spullen van deze band. Ik ben momenteel een groot liefhebber van Bruce Springsteen- Samen met Rob Riksen heb ik een life - concert van deze geweldige zÀÍtger bezocht Ik heb ook veel muziek van Rowwen Heze en heb deze band al meerdere keren life kunnen bewonderen, oa bij de opening van het Roda JC - stadion in 2000Ook ben ik een groot lieftrebber van U 2. Een werkelijk fenomenale band., die hun hoog niveau jaar na jaar weten waar te maken.

Yraag 9: Wat spreekt je aan binnen onze club?


Antwoord 9: Ik ben zeeÍ te spreken over STB. Mij spreekt vooral de gezelligheid en het samenhorigheidsgevoel sterk aan. Men heeft echte interesse in elkaar. Ik train elke dinsdag mee met STB. Verder loop ik regelmatig met Leo ( Kokkelkorn). Voordat Ger (Bodelier ) naar Susteren verhuisde, trainde hï ook vaak met ons mee. Ik hoop nog jaren lid te zijn van deze fijne club. Vraag 10: Jos, wat zijn je toekomstplannen t.a.v. het lopen? Àntwoord 10: Ik heb geen specifieke loopdoelen. Ik hoop nog heel lang

fijn en gezond te kunnen lopen. Veel trainen,

maar ook mooie wedstrijden lopen. Running is a way of life. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Wedstrijdkalender Maart

- April

05-03-2006 Wesfzipfellauf Locatie: Tuddem(DLD), Marktplatz 11:30 uur 10 km / 12:00 uur 21,1 km Internet: http://www.avunitas.nl

12-03-2006 Posno SpoÉ Halve Marathon Locatie: Weert 10:45 uur 10,5 km / 10:50 uur 5 l<rn I 12:00 uur 21,1 km Internet: http ://www. avweert.nl

l9-03-2006 8e Becha-Rabo-loop Locatie: Beelq Sportpark De Carrrel 10:30 uur 5 EM en 10 EM Internet: http ://avcaesar.nl

25-03-2006 Fortis City-Pier-City Loop Locatie: Den Haag, Lange Vijverberg 13:00 uur l0 km I 14:30 uur 21,1 km Internet: http://www. fortiscpcloop.nl 02-04-2006

Rhein Energie Bonn Marathon Locatie: Bonn 09:45 uur Marathon Internet: http://www.rheinenereie-bonn-marathon.de/


02-04-2006

lle

Meuleberg Recycling Zes Uurs

Locatie: Stein, Recreatieoord Steinerbos I l:00 uur 6 uurloop Internet: http ://www.taxifrenken-nl

02-04-2006 Parelloop Locatie: Brunssum, Lindeplein 11:30 uur 5 km / 12:30 uur 10 km Internet: http://www.parelloop.nl/

09-04-2006 Fortis Marathon Rotterdam Internet: http ://www. fortismarathonrotterdam.nl

17-04-2006 PeterRusmanloop Locatie: Oirsbeek, Markt 10:30 uur 5 km / 10:45 uur 16,1 km Internet: http://www.avunitas.nl

17-04-2006 Fortis Marathon Utrecht Internet: hup ://www.marathonutrecht.nl

19-04-2006 Avondloop Locatie: Heythuysen, Sportpark Molenhoek l9:30 uur 5 km / 20:10 uur 10 km Internet: http ://www.avheythuysen.nl

23-04-2006 ING Bank Enschede Marathon 11 uur Marathon

I 12:45

uur Halve Marathon

Internet: http://www.enschedernarathon.nV

06-05-2006 Geuldalloop Locatie: Berg en Terblijg Mariamunster 17:00 uur 10,7 km Internet: http ://www.atletiekmaastricht.nVwedstrijden.htm

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Es-Te-Weetjes

Wist u dat: Roger last heeft van nesteldrang, volgens Gerte. Zf daarom altijd op donderdagavond precies om?l.3O uur naar huis moet. Pierre het leven van Herm heeft gered door hem tijdens de Annendaalloop los te kappen uit het ijs (wie loopt nu ook bij min 3 graden in een singletje?). Lenie vindt dat Pierre goed bezig is. Als dit al niet met lopen ir, *j natuurlijk nieuwsgieri g zijn waarïnee. Albert en Pierre problemen hebben met rekenen. Zo schreven ze bij de Amendaalloop in voor de halve marathon, maar stapten al na de helft van de halve marathon uit. Jongens, voor alle duidelijkheid: de helft van de helft is % , dus jullie kwamen wel een aantal meters tekort. Miriam van nature hoogblond is en dat inmiddels ook heeft toegegeven. Het is me dan ook wat als je de hele straat wakker maakt om een verlengsnoer te lenen, zodatje met de haaröhn het slot van de auto kunt ontdooien dat helemaal niet is afgesloten. Arno heeft beloofcl dat hij bij elk persoonlijk record een rondje geeft en wij hem heel veel succes toewensen en hopen dat hij zijn p.r.'s op de manier van Serge Boubka verbetert. Saskia een defecte fietslamp kocht, deze vervolgens ging omruilen voor een nieuwe maar wederom defecte lamp en er toen pas achter kwam dat er 4 in plaats vanZ batterijen in moesten. Ze zal toch geen familie van Miriam zijn? Wim Rutjens helemaal niet lui is, maar hij gewoon heel selectief is met wie hij een wedstrijd loopt. Of niet? Onze Annick een trauma heeft opgelopen toen ze tijdens een fietstour voorafgaande aan de Amstel Gold Race op de Cauwberg werd voorbijgefietst door een kleuter op een driewieler. En dit allemaal onder het toeziend oog van massaal toegestroomd publiek en t.v. -camera' s. De donderdagÍrainingen loeizwaar zijn en heel erg lang duren. Dit te merken is aan de volgende dingen: o Arno zelfs geen auto meer kon rijden en te voet naar huis is moeten gaan. Hij zich hier zo voor schaamde dat hij de volgende ochtend woeg is opgestaan om de auto te halen en zijn wouw vervolgens wijsmaakte dat hij deze extra voor haar ijswij had gemaakt. o Huub zo nvaaÍ in de vera:nngzat dat hij verklaarde dat hij de eeneiige tweelingbroer van Els was. o Zelfs Pierre zo diep gegaafl is dat hij verblind door vermoeidheid op weg naar huis over het eerste beste paaltje viel. Onze dames op de kleintjes letten en er zich zelfs niet voor schamen om al mtartnjdend naar Aken te treinen. Er vervolgens berouw van kregen en besloten om voor de terugreis alsnog een kaartje te kopen. Gelukkig Àjn ze voor de rest wel besluiwaardig en gaan ze ma.aÍ 60 keer dezelfcle winkel in voor een paar laarzen voor Tonnie. Els

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Adviesbureau YOOr

bedrijven en

vrije beroepen

Yer zeke rin gs s p e cialis t

Collectieve \ilerknemersverzekeringen

- Ziekteverzuim - Arbeidsongeschiktheid Aansprakelijkheid Transport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Hyp oth eke n -B e drij fskre diet Akerstraat 30 - ÂŤll HB l{eerlen Telefoon: 045-5140W2

Mobiel: 0G29042500 tr'ax: 04*5719930


Sportmedische aspecten Maag- en darmproblemen bij lopers

Inleiding

Veel lange-afstandslopers worden tijdens inspanning regelmatig geconfronteerd met

vervelende

klachten van het maagdarmkanaal. Deze klachten kunnen een mild karakter hebben (pijn in de buik) of van ernstiger aard zijn (bloedige diarree). Bij het ontstaan van deze klachten spelen de intensiteit van de sportbeoefening, de getraindheid, de mate van uitdroging (dehydratie) en het voedselgebruik een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat deze problemen meer voorkomen bij lange-afstandslopers dan bij andere duursporters. Het is dan ook juist bij lange-afstandslopen belangrijk om het vochtverlies te beperken en ervoor te zorgen dat de koolhydraawoorraad op peil blijft- Koolhydraatrijke dranken eÍr dorstlessers zijn hiervoor prima hulpmiddelen! Het is dus belangrijk dat de lange-afstandsloper nadenkl over de vraag wat er voor en tijdens het lopen gegeten en gedronken moet worden, om de kans op maag- en darmklachten zo klein mogelijk te houden.

Voorkomen De rampzalige invloed van buikkramp en diarree op het prestatievermogen van de lange-afstandsloper is bekend. Uit studies blijkt dat 30-50% van alle hardlopers last heeft van een vonn van maag- en darmklachten tijdens het lopen van wedstrijden. Deze maagdarmproblemen treden vooral op bij een hoge loopintensiteit en bij uitputting. Bovendien blijken wouwen hier vaker last van te hebben dan mannen en jongere mensen vaker dan ouderen. De volgende maag- en darnklachten komen regelmatig voor:

. . . . . . . . . . . .

oPgeblazen gevoel in de darmen, veelvuldig windjes moeten laten, damkrampen, prjn in de zij, aandrang tot ontlasting (defecatie),

diarree, bloedige diarree, bloedige urine,

maagkampen,

missehjkhei4 boeren, overgeven.

Mogelijke oorzaken Bij het ontstaan van maagdannproblemen spelen meestal meerdere factoren een rol.

.

Trillingen Omdat maagdarrnproblemen zich veel vaker voordoen brj hardlopen dan brj wielrenÍlen en andere glijdende sporten zoals schaatsen, langlaufen en zlvemmen, is het waarschijnlijk dat het bewegingstlipe van invloed is.

.

Doorbloeding Bij hardlopen vindt er een herverdeling plaats van de bloedstroom. De spieren van de benen krijgen meer bloed, wat onder andere ten koste gaat van de dooóloeding van het maagdarmstelsel. De doorbloeding van het maagdannkanaal neemt af bij hoge intensiteit. Dat heeft tot gevolg dat ook het aanbod van zuurstof voor de maagdarmwand vermindert. Hierdoor neemt de bewegelijkheid van het maagdannstelsel af, waardoor gasophoping in de darmen kan plaatsvinden. Er wordt ÍurngeÍromen dat dit een belangrijke oorzaak is van bovengenoemde maagdarmklachten. Een ander nadeel van een verminderde werking van het


is dat de lediging van de maag verstoord raakt, waardoor de opname van vocht en voedingsstoffen verstoord wordt. Hierdoor treedt eerder uitdroging op. Dat is ernstig, want een hardloper die uitgedroogd raakt gaat minder goed presteren en loopt kans op maagdarmstelsel

warmtestuwing. Ook voor het maag- en darmstelsel is uitdroging ernstig, want de doorbloeding van de maagdarmwand neemt nog verder af. Hierdoor kan de doorbloeding in het maagdarmkanaal wijwel stil komen te liggen, waardoor een zuurstofgebrek van de darmcellen optreedt. De darmfunctie vermindert en het kan zelfs leiden tot afsterven van cellen in de darmwand. AIs dit in ernstige mate optreedt kan diarree ontstaan. Vaak gaat deze diarree, al dan niet zichtbaar, gepaard met bloedverlies. Als er vaak bloedverlies optreedt bij de ontlasting kan dat uiteindelijk leiden tot het bij hardlopers vaak voorkomende ijzertekort en bloedarrnoede. Ook het slijmvlies van de blaas en de nieren kunnen tijdelijk te weinig bloed toegevoerd krijgen. Hierdoor kan het slijmvlies beschadigen en (wat) gaan bloeden, waardoor er bloed in de urine kan komen.

.

Voedsel Doordat de lediging van de maag tijdens inspanning verstoord is, is het belangrijk dat er geen voedselrestanten in het maagdarmstelsel aanwezig zijn v贸贸r het sporten. Dat is de reden waarom er in het algemeen aangeraden wordt om 3 uur voor de inspanning de laatste maaltijd met vast voedsel te gebruiken. De samenstelling van de laatste maaltijd en de samenstelling van de drank die tijdens het lopen wordt gedronken, kunnen van grote invloed zijn op het ontstaan van maagdarmklachten, met name tot opboeren en overgeven. Vet voedsel (patat met mayonaise!) zzlnog lang nadat het gegeten is klachten geven bij hardlopen. Dat geldt ook voor maaltijden waarin veel uien, koolsoorten en specerijen zijn verwerkt. Iedere hardloper zal zelf moeten ondervinden, welke voedselproducten bij hem/traar klachten geven en tot hoe lang hij/zij van tevoren nog kan eten.

Voedingsadviezen om maagdarmklachten tijdens lopen te voorkomen-

Enkele algemene voedingadviezen waarmee het ontstaan van maagdar:mklachten zoveel mogelijk voorkomen kan worden:

. . . . a

a

Gebruik als laatste maaltijd een licht verteerbare voeding (bijvoorbeeld wit brood, yoghurUvla rij stepap, griesmeelpap). Eet in de laatste 3 uur voor de inspanning geen Yast voedsel meer-

Drink tot vlak voor de inspanning goed- Hiervoor kan bijvoo贸eeld water en thee zonder suiker gebruik worden).

Als de inspanning langer duurt dan 1 uur, vul dan ook vocht tijdens de insparming

aan

(+ t

liter dorstlesser/water per uur). Oefen het drinken tijdens inspanning eer搂 tijdens een training. Als naast vocht ook koolhydraten moeten worden genuttigd, kan dit het beste in vloeibare vorm gebeuren (koolhydraatrijke dranken). Probeer (ook) dit eerst tijdens trainingen uit. Verander niet voor de wedsrijd plotseling het voedingspatoon-

Samenvatting Maagdarmklachten komen veelvuldig voor bij lange-afstandslopers. Bij het ontstaan van deze klachten spelen de intensiteit van lopen, de getraindheid, de mate van uitdroging en het voedselgebruik een rol. In dit artikel worden de voorkomende maag- en darmklachten beschreven, tezarnei met de mogelijke oorzaken en wat er gedaan kan worden om deze klachten (zoveel mogehjk) te voorkomen. Bron: bondsarts KNAU 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Uit ons archief

Ditmaal is de redactíe wel erg diep in het archief gedoken, ínhet clubbladvan iuni 1988 vondenwij het verhaal over ene John Borjans met als titel :

John Borjans heeft leren relativeren Net als de AmerikÍulnse loopgoeroe, wijlen J2mes F.Filoq begon John Borjans twee jaar geleden met hardlopen om af te vallen. Zesennegentig kilo woog de 28-jarige Landgravenaar toen.Het gewicht is inmiddels teruggebracht tot 81 kilogram, zijn snelste marathontijd staat op 02-47.00 uur. Borjans wil hoe dan ook sneller, het is een beetje de trots van de S.T.B., maar kan het heilige moeten nu in een breder perspectief plaatsen. "Ik kan het lopen tegenwoordig beter relativeren".

De ex-voetballer van Waubachse Boys heeft een marathonhistorie op zijn naam staan die weinigen hem zullen nadoen. Of zouden moeten nadoen, want een marathon lopen na 3% maand training is in principe altijd onverantwoord. Toch volbracht Borjans dat dubieuze huzarenstukje en finishte in de Rotterdam Marathon van 1985 in 02.54.00 uur. "Wim van der Linden vond ook dat ik dit eigenlijk niet had moeten doen. Hij heeft me toch laten lopen, omdat ik al 6 weken volop in training was. Voor ik bij de S.T.B. kwam trainde ik een paar keer per week voor mezelf voor het voetbal hainde ik vaak helemaal niet meer De motivatie was verdwenen toen ik in het tweede en later in het derde terecht kwam"Jatelt Borjans. "Aan de andere kant ben ik ook blij dat ik toen in Rotterdam heb gelopen. Al had ik het niet moeten doen, ik wist toen al wel wat een marathon lopen inhoudt. Of daar niet een langere en betere voorbereiding voor nodig is?. Ik heb bewezen dat het niet nodig is". "Als je een marathon loopt moet je ook niets anders aan

je hooftl

hebben. In Maassluis startte ik in'86 eigenlijk met tegenzin, k zat met een verhuizing, mijn wiendin en ik waren daar druk mee bezig en daardoor liep ik deze marathon niet goed." Zoals vele marathonlopers bleven ook John Borjans blessures niet bespaard, logisch ook al geÀen de geschetste loophistorie van de Landgravenaar. In Duisburg viel hij uit met forse blaren, het gevolg van verkeerde zooltjes in zijn schoenen. En niet te vergeten lo""g Borjans te maken met de pïnlïke shin splints, die, nu aan het wegtrekken zijn. Marathons loopt hij tegenwoordig niet meer, snelheidstraining is het waar de nadnrk op komt te liggen. "Als je een marathon wilt doen binnen de 2.45 of 2.40 daÍl kan dit niet zonder snelheidsEaining. Dat doe ik 3 x per weelg o.l.v. Wim van der Linden. Daar tussendoor doen we duurlopen van maximaal 25 km". Ook werkt Borjans aan zljn voetafirikkeling, deels door het gebruik van zooltjes, deels ook door training, elke keer weer. *Ik denk dat ik nu verantwoorder fuàg ben, woeger was ik eigenwijs, dacht dat veel trainen altijd goed was. De laatste tijd kan ik het lopen veel beter relativeren, ik voel me niet meer schuldig als ik eens een training oversla". Han Gommeren 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


S.T.B. Jeugdpagina

Het regende (clubrecords) bij Unitas Zondag l8 december was de laatste indoorwedstrijd van het jaar voor C/D-junioren in de hal van Unitas in Sittard. Voor de jeugd van STB was dit een heel bijzondere dag, als we naar de prestaties §ken. Bij de meisjes-D wÍts er een clubrecord voor Nikki, op het onderdeel horden. Daarnaast won zij de sprint, net vóór Stefanie en Danique. Deze sprintfinale was wel héél apart, omdat er mzulr liefst 4 STB-deelnemers Íurn de start verschenen. Esra wist helaas niet bij de vorige 3 dames aan te sluiten, anders hadden we de eerste 4 plaatsen gehad. Bij de jongens was er maar één uitschieter: Roel Kist. Deze wist zowel bij het kogelstoten als bij het verspringen een clubrecord op zijn naam te zetten; allebei zaken die niet zo verwonderlijk zijn. Maar als je daarnaast ook clubrecords verbetert op de sprint en bij het hoogspringen, dan mag je wel van een bijzondere prestatie spreken. Hij kwam bij het hoogspringen zelfs 5 centimeter hoger dan Pim, die bij deze discipline toch normaal de eer voor zich opeist. Ook bij de andere deelnemers waren een pÍur hele mooie prestaties te zien en verbeteringen van percoonlijke records. Een lekker dagje dus, wÍnrop we teweden kunnen terugkijken.

Kerstcross Avon 2e Kerstdag, een heerlijke dag om lekker uit te buiken van het kerstdiner, en even bij te komen van een pÍur vermoeiende feestdagerq of .......... een mooie dag om's morgens woeg naar de Brunssummerheide te gaan om mee te doen (of te kijken) aan de traditionele Kerstcross van Avon. *rj, van STB, zijn ieder jaar aanwezig bij dit heerlijke evenement en verschenen ook dit jaar weer met maar liefst 26 inschrijvingen van de jeugd aan de start. Behalve de atleetjes waren er ook veel ouders aanwezig om de jeugd aan te moedigen, en dat zoiets helpg zien we Íum de uitslagenlijst.

) /

Bij

de pupillen zÀgenwe opnieuw Imme en Kyra in de voorste gelederen op de finish af gaan; Imme wist het zilver te pakken, en Kyra was goed voor de bronzen plak. Bij de A-pupillen redde Daphne het net nie! en eindigde op een 4e plek; haar zus Veerle kwam iets later binnen. Bij de jongens A-pupillen liep Martijn een uitstekende wedstrijd, en kreeg daarvoor met recht de gouden medaille omgehangen (alzat deze bij de prijsuitreiking een beetje in de k oop). David liep ook een mooie race en eindigde op eeÍr 3e plaats. Bij de jongens C zagen we Karniel zijn3e plek van af het begin verdedigen, en hij wist deze dan ook tot het einde vast te houden. Als we dan naar de overige deelnemers kijken, naar de gelopen tijden, en nÍur het zware parcours met de venijnige zig-zag en het bergje, net voor de finish, mag ik wel zeggen dat iedereen het weer uitstekend heeft gedaan.


Fagro Parkloop

lLKCross

2006

Zijnwe normaal gewend dat het in Beek tijdens de Fagro.Parkloop regent, sneeuwt of op een andere manier "niet zo heel lekker" weertje is, dit jaar leek het wel een beetje voorjaar. Misschien kwam het omdat de Fagroloop dit jaar tevens Limb Kampioenschap Cross was, en er extra veel mensen op de been waren om dit evenement te komen besken. Net als bij de andere wedstrijden van de ZLCC was de jeugd ook nu weer ruim vertegsilvoordigd, en was het ook langs het parcours gezellig druk. Dit natuurlijk ook door het grote aantal STB-ers dat meedeed en ook dit keer weer een flinke groep supporters bij zich had-

Omdat de cross van deze dag tevens dienst deed als Limburgs Kampioenschap was er bij de deelnemers een extra motivatie om op deze dag een goede score neer te zetten. Bij de meisjes C-pupillen zagenwe Imme Wagernans als eerste over de finish komen, en daarmee dus Limburgs Kampioene worden, gevolgd door Kyra Gidding, die goed voor het zilver was. Bij de A-pupillen moesten Daphne en Veerle hun meerdere erkennen in een heel snel meisje van Unitas en 2 meiden die 2e jaars (en dus een jaar ouder) waren. Zij eindigden net daarachter op een 4e en een 6e plaaS. Martijn kon na een sterk gelopen wedstrijd zijn koppositie net niet lang genoeg vasthouden en werd 3e bij de jongens A-pupillen Toch zien we in het sterke deelnemersveld onze STB'ers overwegend in de voorste gelederen lopen. Het is een kwestie van oefenen, en van meedoen, en als er dan anderen zijn die sneller

njn......jammer. Tenslotte een opmerking over de organisatie: zoals altijd goed geregeld; alleen de indeling van de diverse goqpen was een bee§e ongelukkig. Wrj gaan altijd met de hele groep nÍur een wedstrijd, maar als éen gedeelte van de junioren vóór de hoofclloop moet, en het andere gedeelte met de pupillen na de hooftlloop, zou dit betekenen dat we een halve dag langs het parcours staan, en daar worden wij net echt blij van- Dus als het even kan, volgend jaar weer de junioren en de pupillen met z'n allen vóór de hoofclloop, of erna


.LAND

A

Brunssuí?? merweg 54 6373 EX Landgraaf Tel.: O45-5317692

Voor al Uw

KLEURETVKOPIEEN en ander kopieerwerk, inbinden: therm,sch en metaalring lijmofr, textieldruk en lamineren.

K.v.K. no: 140 56

006

Geooend: ma: 13.30-17.00 en za: 10.00-'t4.00u. vriloas: 9.30-12.30 en 13.30-17.00u. bank: LN.G. 67 1510 746

oiÀàààó

Í*


Abdijcross 2006

De Abdijcross van 2006 was anders dan anders; geen regen, geen nattigheid, maar wel een heerlijk zonnetje. Voor het publiek dat een plekje in de zon had, best wel uit te houden. Maar iedereen kwam natuurlijk voor de cross, en dat was vandaag opnieuw genieten van een piur spannende races.

Bij

de pupillen-C was op deze dag een verrassende uitslag; Kyra kwam als eerste over de streep, gevolgd door Imme (tot nu toe was het andersom). Alleen bij de prijsuitreiking dreigde iets fout te lopen, maar dit werd gelukkig op tijd ontdekt en hersteld.

Bij de meisjes pupillen-B verschenen Rachelle en Lara aan de start, waarvan Lara al een wedstrijd achter de rug had;' zij had's morgens al met de scholierenloop meegedaan en voor't Valder een eerste plaats gewonnen. Daphne, Veerle en Lisette waren natuurlijk ook weer aanwezig, en liepen alledrie zoals we van hun gewend zijn; Daphne kwam net te laat binnen voor een podiumplaats, mzulr ze pakte net als haar zus weer een paar ptrnten voor de ZLCC. Ook Dirk moest het met een plaats stellen nét naast het podium. De grootste groep wÍls ook op deze dagweer de A-pupillen. Hierbij liep Martijn een sterke race en pakte een mooie 3e plaats.

Toch maakte hij ook een foutje, want toen hij na afloop een prijs mocht uitzoeken kwam hij terug met een trainingspak van Achilles.... ln deze groep trouwens ook mooie prestaties van de overige lopers. Peter Bex liep een wedstrijd zoals wij hem nog nooit hebben gezien; ster§ met aan het einde een stevige eindsprint. Een eindsprint was er ook voor Kamiel, die met deze sprint wist te voorkomen dat hij op de meet nog werd ingehaald door een achtervolger. Sanne, en de andere lopers die ik vergeet te noemen, waÍen vandaag aanwezig, deden war ze voor waÍen gekomen, en waÍen volgens mij allemaal teweden met hun prestatie. Want prestaties zijn het zeker als je hoort dat sommige mensen in het publiek staan te klagen dat ze het koud hebben. Als we dan van onze kanjers niemand horen zeuren over kou, modder of moe zijn, is dat pas een echte prestatie

Nederlands Kampioene bij STB

Net als vorig jaar, was er ook dit jaar een afvaardiging van STB aanwezig tijdens de Nationale D-spelen, oftewel de Nederlandse Kampioenschappen Indoor in Groningen. Werd vorig jaar het succes van Pim (zilver bij het hoogspringar) overschaduwd door de vernieling van onze baan, dit jaar was er opnieuw eeïl succes, en wat voor egn... Nikki Tatrapary nam samen met Esra van Pelt (inderdaa4 de zus van-..) deel aan deze kampioenschappen in het koude noorden. Natuurlijk werden zevergezeld door de bijbehorende families, die tijdars de wedstrijden esn bescheiden maar heel fanatiek supportersclubje vorrren. De onderdelen voor de dames waren sprint en verspringen, en voor Nikki als extraatje de 60m horden. Esra liep de sprint in een uitstekende tijd van 9.41 maar dat was niet genoeg voor de finales; zelfs de tijd van Nikki (8.68 sec) kwarn hisrvoor niet in aanmerking. Bij het verspringen wist Esra een afstand van 3.78 neer te zetten, terwijl Nikki tot4-46 kwam, wat goed wÍrs voor eenTe plek. Aan deze uitslagen is te zien dat er in


Groningen mooie prestaties werden neergezet. Toen was het tijd voor de 60 m horden. We hadden er vooraf al een beetje op gegokÍ, dat dit het sterkste nurrmer voor Nikki zou zijn, maar wat er na het startschot gebeurde, was te mooi om te beschrijven. Nikki vloog over de horden en zette een tijd neer waarvan wI nooit hadden durven dromen. Een top-tijd van 10.05 sec was niet alleen genoeg voor haar om Nederlands Kampioene op dit onderdeel te worden, maar zij veroverde hiermee tevens een le plaats op de Nederlandse ranglijst, oftewel: zij is momenteel het snelste meisje van Nederland op dit onderdeel. Opnieuw een toptalent bij STB waar wij met z'n allen natuurlijk heel trots op zijn.

Nikki Tahapary gehuldigd Tijdens de training van woensdag I februari was er een verrassing voor Nikki Tahapary. Zij wist tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Indoor, afgelopen weekend in Groningen, beslag te leggen op de gouden medaille bij het onderdeel 60 m horden. Daarom magzii zich nu Nederlands Kampioene op dit onderdeel bij de meisjes-D noemen.Deze medaille kreeg i'i'!ri:iril:rTi'ill:l':i:i:i.::,:i::rilil:1:'i:,;.li:l'l n:ii:ii: Í:i::,1...:..:n::

i'6ri; mg

:.i:i;i r

:lr!'ii:llï':'lill.lilll:::.1a::rili:i +,ïI: : n.n.'i:r: :r:rj:r:r::.r:::.: :. ::::l:::j:

-'*

"::. r* vi,w. sd -kaB - r§í "rk.' o".-..*.:i::i::ai.

:l'i::i;':

niliiï:ii'i"i

- en Schi tdersbed riif ïíÈi**$'r

nog extra glans, toen bleek dat haar tijd op dit onderdeel 10.05 sec was. Dit betekent voor haar dat ze rraaÍ de eerste plaats op de Nederlandse ranglijst sttjgt. ZI is momenteel dus in haar klasse, op dit onderdeel: het snelste meisje van Nederland. Omdat dit voor STB de allereerste Nederlandse Kampioene bij de jeugd is, moest hier natuurlijk een beetje extra aandacht aan worden besteed. De tribune zatvol, en Nikki werd even in de schijnwerper gezet. Met rechg want zo'n prestatie verdient deze extra aandacht. Behalve Nikki, is STB natuurlijk ook trots op deze prestatie, en liet dat tijdens deze avond ook blijken. Er waren voor haar gelulorensen en cadeautjes van bestuur, trainers en jeugd. Ook de gemeente Landgraaf liet blijken ingenomen te àjtmet deze prestatie. Het is gebruikelijk dat men bij dit soort prestaties op het gemeentehuis wordt uitgenodigd voor eeÍl


huldiging, maar jq STB is nu eenmaal een beetje anders dan de rest; vooral bij de jeugd is het zo, datwanneer één van de pupillen ofjunioren een mooie prestatie levert, de rest nét zo blij is, en daarom feesten we in dat geval met z'n allen. Daarom verscheen wethouder Horbach tijdens de training om Nikki te feliciteren en haar een kadoo aan te bieden. Behalve voor Nikki had wethouder Hoóach ook voor alle andere jeugdleden een kleinigheid meegenoman. Na afloop was er voor de jeugd een consumptie (nee, geen champagne) om samen op dit succes te toasten-

Langs dezswegwillen wij iedereen bedanken voor zijnlhaar aanwezigheid en bijdrage aan deze huldiging.

LK Indoor opnieuïv

succesvol yoor STB

Op zaterdag4 februari werden in Dusseldorf weer de Limburgse Kampioenschappen Indoor gehouden. Omdat de hal in Sittard bij Unitas nét te klein is, gingen we dus ook dit jaar weer naar Duitsland om dit geweldige evenement te beleven. Zeker voor het regionale atletiekgebeuren, mag dit evenement als een absolute topper worden gerekend. Deze wedstrijd kenmerkte zich ook dit jaar weer door een uitstekende organisatie (van busreis tot tijdschema), in een hal met een geweldige ambiance en de mogelijkneid om ook als supporter, alle onderdelen van dichtbij te kunnen volgen. Behalve de atleten, gingen er ook diverse juryleden, trainers en begeleiders mee, zodat we met z'n allen een bijdrage konden leveren om dit evenement tot een succes te maken. STB zou STB niet zijn als er ook nu weer niet iets over de jeugd viel te melden. De jeugd van STB viel tijdens dit evenernent op, omdat zij de enige vereniging waren die met ALLE junioren naar Dusseldorf was afgereisd. Wij zijn altijd een beetje terughoudend om voorspellingen over de uitslagen te doen, maar hebben vooraf toch bepaalde verwachtingen, die achteraf heel vaak blijken te kloppen..... Net als vorig jaar (en het jaar ervoor) wisten wij ook dit jaar maar liefst 9 medailles mee nÍur huis te nemen. Best wel leulg wanneer je bedenkt &t wlj momenteel niet eens een trainingsaccommodatie hebben en onze l2ining voor een gedeelte op een voetbalveld moeten afiverken, waardoor het oefenen van technische nummers (de nummers waarop diverse medailles werden behaald) maar beperkt kan worden gedaan. Dit jaar "slechts" 2 Limburgse titels mee naar Landgraaf; Nikki Tahapary (60 m horden) en Roel Kist (kogelstoten). Daamaast u/aren er zilveren plakken voor Nikki (verspringen), Roel (60 m sprint) en Ivo (3000 m). Brons was er voor Nikki (60 m), Esra (60 m horden), Roel (verspringen) en Pim (hoogspringen). Andere opmerkelijke feiten: Danique: haalde het clubrecord op de 600 m net niet. Esra: net als haar grote zus ook op het podium. Sanne: verbeterde alweer een PR Stefanie: wilde liever speerwe{peÍL maar j4 het was indoor... Benedik[ veroverde een plek in de finale op de 60 m. Bart: verbeterde PR (had nieuwe spikes aan). Bas: veóeterde PR kogelstoten met meer dan 30 cm. Dominique: ook voor hem veóetering PR lvo: terug na blessure, en dan zilver op de 3000: ijzersterk Peter: goede ttjd op de 1000 m. Pim: evenaring clubrecord; over de 1.60 Sebastian:.2x clubrecord (verspringen en 200m) proficiat Als we naar de resultaten van de rest kijken, zien we dat iedereen mooie prestaties heeft neergezet; ieder op zijn manier en op zijn niveau. Maar wat nog véél belangrijker is: we hebben allemaal een hele leuke dag gehad. Daarom rilas er aan het einde van deze d^gals beloning een happy meal bij Mc Donalds in Landgraaf. Jos van Spanje


Verhalen over lopers De marathon

Je bent er bijna

De wedstrijd zit er bijna op. ln de verte kun je de finish zien en het lawaai van de menigte is onbeschrijfelijk. Opeens zie je met je bloeddooorlopen ogen in de menigte een figuur gekleed in een r',taÍte cape met kapuchon, die met een vinger langs het blad van ra r.nafl atÉ]l de zeis die hij vasthoudg strijkt. Het is magere Hein en hij kijkt je recht in je ogen. lln. Trillend op de rand vanje bestaan golft de angst door je barstende aderen en op dat moment hoor je een stem in de menigte roepen: l.[rmmer 1501,

\t

l.r

Zet'm op, 1501!!. Het moet je

lukken,

doorzetten, wees geen slapjanus! ". Andere stemmen voegen zich erbij en beginnen je

te scanderen. Een gevoel van trots doorskoomt je en je drijft jezelf voort tot in een gebied van pijn waar je nog nooit geweest bent tot je je voelt alsof een olifant op je borst is gaan zitten. nuÍlmer

Je

loijgt de verschijnselen van een hartaanval en dat is de schuld van die zieke sadisten die altijd

aan het eind

van de wedstrijd hardlopers staan aan te moedigen om zichzelf onherstelbaar letsel te bezorgen.

De eindstreep Vóór je hangt een doek dwars over de weg heen met de opschrift:"Finish".

Je strompelt erheen tenvijl

hemelse muziek je kommelvliezen doet barsten en, wonder boven wonder, vuurwerk in je hersenen begint te ontploffen terwijl je de lijn passeert. Onmiddellijk grijpt iemand van de organisatieje ailn en zeg! "niet blijven rondhangen astublieft, er zijn nog meer mensen die willen finishen. Doorlopen astublieft. Vervolgens probeert iemand je te smoren in aluminium folie terwijl meisjes met volle lippen en weelderige lijven de produuten van de sponsor aan je opdringen. Gelukkig zijn dit meestal zaken om te eten of te drinken en geen zetpillen tegen aambeien. Zonder dat je besef i/at er gebeurg merk je dat je helemaal alleen zi! uitgedost als een kip die de oven in moe! niet in staat om je ontspanningsoefeningen te doen en met een gevoel dat je een jaat zou kunnen slapen..

Een paar biertjes na afloop is geen slecht idee, mÍutÍ neem de eerste drie uur na de wedstrijd geen vast voedsel want dat loopt toch zo door. Op dit moment is het belangrijkste dat je je aar het woord houdt en aan de belofte die je jezelf tijdens de laatste driekwart van de wedstrijd herhaaldelijk deed......nooit meer, nooit meer.........-....!!!!!!!!!!! Bron: B&M


-

a 3

!

=' 9-

STB Clubblad 2006 nr 1  
Advertisement