Page 1

t4

\f

I

i .l


Jaargang 20

't

eSTaBletje

- december 2005 - nummer 5

is het clubblad Yoor de leden Yan a.v. Sport en

Brunssummerheide

IIet clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

{ffi

Trimclub

Theo Schmeits, Gravenweg 56, 6471YZ Eygelshoven M5-5352003 /0651296017 t.schmeits@home.nl - Wiel.Frins@planet-nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins

kopij:

24 februari 2006

Sport enTrimclub Brunssummerheide

{ffi .รถ"

"rf'"

20

Voorzitter:

Albert Yerbunt Tel.: 045-5314854

6372T2 Landgraaf Kerkraderweg E-mail: albertverbunt@wanadoo.nl

Secretaris:

Vicยง

Teeken Tel.: 045-5712812

tr17 VS Heerlen Ovidiusstraat 51 E-mail: stbsecretariaat@.wanadoo.nl

Penningmeester:

Annick Ploumen

Eygelshovenerweg 13 6374 KB Landgraaf E-mail: annickploumen@.home.nl

Tel.:06-10897824 Algemene Zaken:

Jos Janssen

(vice-voorzitter)

Tel. :0434591995

6343 CV Klimmen Schepenbank 22 E-mail: jos.anny janssen@;rvanadoo.nl

Leden:

Ralf de Leeuw Tel. :045-5713192

6373 KB Landgraaf B.Gijsenstraat 63 rdeleeuw@hotrnail.com E-mail:

Ledenadministratie:

Frank Eisenga Tel.: 045-5320812

6372 ND Landgraaf Koempel69 E-mail: stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsoort:

Dick van Pelt Tel. : 045-5325803

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf E-mail: dickvanpelt@wanadoo.nl

Website STB

http://www.avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat

Bankrelatie:

RabobankLandgraaf rek.nr. 172433975

51

6471 VS Heerlen

t-n.v. Penningmeester S.T.B. Eygelshovenerweg 13 Adverteren:

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis

6374K8 Landgraaf


Trainingen winterseizoen 2006

i Mr-d.s-F-&-30-i-@-i ilda*d"s i-18.:0 @ r-i-Maandas

f lel5

spo@

i-oirrd"s-nmo i1r 'll iit

4qlÍqq G**g" MAgA"rs

I

ii

]nncnr,r'rDER Duurloop l uur I Beginners, Duurloop I uur f- Conaiti" f r*-

-- a---i',t"ïut --

I I i

Vrije training Frank Eisenga

Marjo Moonen

I

--t

Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits Leo Kokkelkorn

I I

I

À,Í*g.t"* - :---D"wlóot1l5

i Albert Veóunt ,* Jeugdtrainers r* i\Moensdag f 19^00 @[-P"pitt"rA,RCJ ; wo.n.aàg- l- 2000 spo.tzaal f; YTg{,____Jurrgdtrrur_ Wim v/d Linden Baanhaining Sportpark i oonGiaue f 1830-i i rneo Schmeie Ir . Ubach o/ver Worms tïr*.sdag-

i-

t8-i0-

I--"g"

f vrild"g -i t&30 ii

l

c*aflM""geters

i 10..00 i -' Zaterdag 1.00 '-"t"td"g 16"00il r t Zondag Zaterdag

Cooperbaan Cooperbaan

1

i I

»u.oloop l uur fupillen A,B,C,l uur Junioren 1-30 uur

Duurloop

l

uur

Landgraaf

it

Cooperbaan

Duurloop 1.15 uur

I

Inlichtingen over

trainingen: Wim van der Linden Jeugd: Dick van Pelt

Tel. 045-5217013 Tel. 045-5325803

Vrije training Jeugdtrainers

,

Jeugdtrainers

:

Leo Kokkelkorn Roger Steens

i

John Hendrix Theo Schmeits

E-mail: wlinden@brunssum.net E-mail : dickvanpelt@rvanadoo.nl

Contributie en lidmaatschap S.T.B. De contributie over hetjaar 2006 bedraagt:

Wedstrijdlicentie:

lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaar: Licentiebedrag a € 17.80 wordt afgedragen aan de KNAU,

Jeugd:

Eenmalig aan

Begunstiger:

Via automatische incasso per U bent dan geen li4 maar steunt onze vereniging per

Recreant:

perjaar;

e 42.-

€ 59,.80

KNAU

:

maand:

€,22,50

jaar:

4,'15

€ 30--

Verder is een eenmalig bedrag à € 5.40 voor administratiekosten aan de ISIAU verschuldigd.

opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de LI{AU verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopande kalenderjaarWanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigg blijft nieuemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd

Alle

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Van de Voorzitter

In de regel vertel ik in mijn voorwoord niet over privé-zaken. Bij

deze maak ik echter een ittgang van I december jongstledat jaar met ik mocht gewerkt te hebberU uitzondering. Na 42 pensioen. Mij wacht een zee tot woegtijdig gebruik maken van een regeling met betekking mljn geliefde atletiekvereniging STB. aan wije tijd die ik deels ook zal aanwenden voor Vanaf 1 december tot uiterlijk 1 april 2006 zal ik mijn lopende activiteiten bij Licom overdragen aan mijn opvolger.

Het doet mij deugd jullie te melden dat ik mij kandidaat stel voor het CDA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Landgraaf. Ik hoop dat ik voldoende stemmen win om in de gemeenteraad te komen, zodat ik al mijn krachten en invloed voor STB kan laten gelden.

Met genoegen kijk ik terug naar het feest in cafézaal 'Nooit van gehoord' in Eygelshoven op 11 novernber. Ruim dertig leden lieten zich het buffet en de drankjes goed smaken. De karaokeshow was een geweldig STB-succes; onze leden maakten van de gelegenheid gebruik om een eerste STB-prins carnaval en damesraad van elf uit te roepen. Als eerste STB-prins mag John Borjans de scepter tijdens het carnavalsseizoen over onze vereniging zwaaien. John gedroeg zich tijdens de elfde-van-de-elfde in ieder geval al als een volleerd prins carnaval.

Bij het verschijnen van ons clubblad is de actualiteit rondom de nieuwe baan waarschljnltjk achterhaald. Toch denk ik dat het goed is als ik jullie vertel dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met wethouder Sjef Horbach en de chemiegigant DSM. De medewerkers van

DSM hebben vastgesteld wat er zoal moet gebeuren aan het oplossen van de problemen rondom de luchtschachten en de gemeente Landgraaf zal zorgdragen voor de uiwoering en de financiering. Op 27 novernber zijn Theo Schmeits en ik geïnterviewd door Radio Pa*stad. Wij werden in de gelegenheid gesteld om ons te presenteren als STB en natuurlijk hebben wij ook gesproken over de Kapellerbosloop. Wrj beschouwden het interview als een leuke, nieuwe ervaring en

wij hebben STB positief over het voetlicht gebrachtEen vereniging kan heden ten dage niet zonder sponsoring- Ook wij mogen ons heugen met een aantal sponsoren. Het is mij een genoegen om onze sponsoren en met name onze hoofdsponsor Sjef van Ooyen hierbij namens ons allen hartelijk te danken voor hun steun aan onze versniging. Zoals u allen wee! heeft Sjef van Ooyen ons de afgelopen jaren ruim bedacht, Denk maar aan de sponsoring van de Kapellerbosloop, de clubkledij en al die keren dat wrj ons dankzij Sjef konden scharen aan brunches, barbecues en buffetten-

De feestdagen staan weer voor de deur; een tijd van bezinning op het verleden en de toekomst. Wij kijken terug op een prachtig jaar en ik dank iedereen die een steentje heeft bijgedragen hartelijk voor zijn of haar inzet en betrokkenheid. Ik wens jullie geweldige feestdagen en ik hoop jullie te mogen begroeten op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Albert Verbunt 0-&0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Àannemers-- en ïimnerbedrijf

q,s-,*Srffifitr[i-t

H de Haan b.v.

AIfa 147 Zet je op scherp §ee me,

§erkplaats:

Stenenbrug 27

Edisonsrr aat 6372

23

feel me,

AK Landgraar

tOUCh

Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf

ïel.

O45

- 5318849

me,

l.

fiïve

mg.

Telefoon: 045-5321088

Telefax :045-5321t28

Autobedrijf / GIILF Station / Carwash

kickken reclomeprodudies tandgraaf T04'532748[)

verkoop nieuw & gebruilt le klas occasions met BOVAG garantie

inruilmogel{k reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-taraties en reparaties APK-keuringsstation & wer@ats Klimmenderstraat95 6343

ontwerp & uitvoering reclameborden autoreclame

fullcolor

-v

^-. (Grrrfl

AA Klturmen

Tet{045H05

13 58

GULF Stathn

& Carwash Hogeweg 78 W Voererdaal

6367

Tel{045}5751449

ffi Ë


-

Mediagroep Limburg Loop 5 en 16.1. kilometer zondas 9 oktober 2005

Chemelot

Een nieuwe wedstrijd op de toch zo volle wedstrijdkalender in het najaar. Na een zeer uitgebieidó reclamecampagne wareÍr we toch wel een beetje nieuwsgierig geworden op deze wedstijd met start vanaf de oude loonhal van de staatsmijn Maurits in Geleen, Vanuit de loonhal loopt men 5 kilometer over het terrein van Chemelot ( DStv{/Sabic) inclusief de steenberg van de Staatsmijn Maurits. Nomraal is dit gebied niet toegankelijk voor het publiek. Vervolgens loopt men via Geleen, Guttecoven en Einighausen naÍr het terrein van de Media Groep Limburg in Sittard. Om 9.00 unr stond Jan Schwanen voor mijn deur om richting SittaÍd te gaan, eerst nog even Frank Eisenga en A1666 Veóunt opgehaald. Daar troffen we ook nog de Jos Kris! Marcel v/d Pol en de beide Borntjes. Van Sittard uit werden we met bussen naar de start in Geleen vervoerd. Organisatorisch zat alles prima in mekaar.' Onderweg zagen we al een hele meute wandelaars en wandelaars met 2 stokken men noemt ze geloof ik Nordic wandelaars richting SittaÍd lopen. Als we daar later m{ur geeÍl problemen mee krijgen? Later bleek dat dit uitstekend samenging, de wandelaars hielden keurig steeds de rechterzijde van de weg aan zodat wij links voldoende ruimte hadden.

Na wat inlopen, drinken, een praatje met deze of gene maken - iets waar Albert erg goed in is - liepen we om tegen elven naar de start. De tendens was om in het begin toch niet te hard van stapel te lopen want na 2 kilometer kregen we de onbekende Mauritsberg voor de kiezen. Jos, Marcel en Jo dachten er schijnbaar iets anders over en stoven meteen weg. De Mauritsberg bleek toch maar een bergje te z{jn met in het begin een stijging van zo'n 300 meter lang en daama redelijk vlak. lan-was inmiddels U,j *,j komen lopen en Frank die in het begin al moeilijk hadzat een vijftig meter achter ons- De eerste vijf kilometer gmÉ* redelijÈ ontspannen. Na kilometer 6 haalden we John Born in. Het was een mooi vlak p*"o.rrr-*"t fietspadenin verharàe veldwegen, je kon dus het ritme fijn vasthouden. Na de achtste kilometer liep die dekselse Jan heel langzaam van mij weg, vlg mij is hij de laatste tld in een prima vorrÍL ik kon hem niet volgenHet 10 kilometerpunt werd gepasseerd in 40'55 min. Na de lus door Guttecoven grng het richting Einighausen. Op de brug onder de rijksweg, 1 kilometer voor de finish, stond onze hoffotograaf Hub Donders weer mooie plaatje van de afgepeigerde S-T-B'ers in de gaten had tot op een tiental seconden genaderq maar ik kon wat ik niet intussen, te schieten. Frank was mij van de nieuwe sportdranken gefabriceerd door DSlvI, ze proeven we hem nog voor blijven. Nà de finish mochten !! en hebben ze daarom maar Íum enkele kinderen zui...... niet te mochtei dan goed voor het herstel zijn maar waren uitgedeeld (was niet echt kindwiendelijlq maar ja--- !!) Tot verr-assing van Jo en Jan werd hun medegedeeld dat ze resp. trveede en derde brj de masters II warerr en Jos Krist maakte het succes voor de S.T.B. compleet door als tweede bij de masters I te eindigenMet dit alles een goed georganiseerde wedstrij{ die als deze een vervolg kent, zeer aan te bevelen is.

Uitslagen Chemelot-Media Groep Limburg Loop 5

KILOMETER:

Bas Nicaise 47 16,1 KJLOMETER: Jos Krist 6 12

38 39 59

Marcel v/d Pol Jo Born Jan Schwanen Theo Schmeits

60

Frank Eisenga

91

John Born Albert Verbunt p*15 ftsumen

92 108

00.24.03

S.T.B. plaats 2

masters

plaats 6

sen.

plaats 2 plaats 3

masters masters

plaats 5 plaats 32 plaats 46

masters masters masters masters masters

plaats 14 plaats 17

I II II

00.56.24 00.58.30 01.05.44 01.05.45

tr

0t.07.44

I I II II

01.05.52 01.11.44 01.11.48 01.14.13

Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseui

3-Lànder Marathon am Bodensee MARATHON: 620 Hub Erkens 10.55 KILOMETER: 293 Sabine Krieg 5"

Moqdriaan Run Heerlen

5.25 KILOMETER:

Saskia Rademakers Richard Thomas Angelique Thomas Gerte Offeringa

-

- 2 oktober 2005 plaats29

M50

03.54.25

plaats}4

V35

00.56.05

525 en 10,5 km - 9 oktober 2005 Vmasters

plaats 13 plaats 4 plaats 4

Vsen. Vmasters

I

plaats 1 plaats 2 plaats 3

Masters Masters Masters

I I II

plaats 5 plaats 10 plaats 7

Masters

plaats

Sen.

Sen.

10.5 KILOMETER:

3 10 14 26 27 29 35 43 44 54 & 7A 72

Jos

Krist

John Borjans Jo Born JohnBom Bas Nicaise Sjack Hoop Harmen Alkema Ed Doveren Frans Roumen Roland Oostwegel Louis Cordewener Henri Giesen Jac Senden

Marathon Eindhoven 21.1 KILOMETER: Ger Bodelier Marcel Meens

46 134 440 556

1078 1038 4534

Ruud Stratnann Frank Vleugels Sjack Hoop

Annick Ploumen Angelique Thomas

I

I

plaats

12

plaatsl0 plaats 13 plaats 1l plaats 21

plaats22 plaats23

I

Sen.

Masters Masters Masters Masters Masters Masters Masters

- 21,1 en 42.195 kilometer

I I I I II II II

00.22.01 00.27.07 00.27.07

0035.47 00.38.12 00.40.43 00.43.16 00.44.32 00.44.37 00.46.13

00.47.t4 00.47.24 00.49.34 00.52.11 00.55.25 00.56.00

- 9 olrtober 2005

plaats 9

masters

plaats24

Sen.

plaats 52 plaaÍs 67

masters

plaats 85 plaats 14 plaats 559

masters

plaats 7 plaats 36

masters masters

I

0t.17.21

I

01.24.tt 0t.32.31 0t.34.25

Sen.

I

Vsen. Vsen.

01.37.39 01.40.26 02.07.31

MARATHON:

278 459

Pierre Muijrers John Haan

5 KILOMETER:

10 27 54 1l

00.1931

I

plaats I plaats 3

M45 M40

01.18.25 01.26.47

plaats

Richard Thomas Jos Duteweerd Angelique Thomas

plaats 8 plaats 9

Peter Deceuninck

03.17.55 03.29.57

M45 M35 M40 v30

Herm Gerards

21.1 KILOMETER: Jos Krist

4 12 »

I

II I

plaats

00.21.30 00.23.42 00.26.11


Marathon Frankfurt 2665 Albert Verbunt

-

30 oliitober 2005

Volkslauf Ubach-Palenbere Jos

Krist

M55

plaats 79

-

9.2 kilometer plaats 1 plaats 2

John Borjans Peter Deceuninck Frank Eisenga AlbeÉ Verbunt 'S/im Rutjens Josette Gijselaers Ben Paulssen

-

03.42.21

6 november 2006

5 6 plaats 2 plaats 9 plaats I plaats 11 plaats plaats

M45

0033.10

}'ííO

00.34.53 00.36.38 00.40.31 00.43.17 00.46.28 00.48.53 00.50.39

M40 M45 M55 M40 V40 V40

riickenlauf L

12

Angelique Thomas

S.T.B.

00.19.19

S.T.B. S.T.B.

00.42.57 00.47.18

11.6 KJLOMETER:

13 38

Guido Meys Herm Gerards

Cuba Marathon

2005 - Marabana - 20 november S.T.B.

03.55.50

Pierre Muijrers

5 KILOMETER:

4 5 14 74 82 126 155

Leo Kokkelkorn

plaats 4

Sen.

plaats

I

8

Hein Bodelier Peter Verberk Roger Gillissen

plaats plaats plaats plaats

Gerte Offeringa

plaats 18

masters I masters II masters II masters I Vsen-

plaats 2 plaats 3

masters masters

KILOMETER: lluub Donders 2 Jos Krist 3 16 Peter Deceuninck

7 9

40

10

plaats 7

Sen.

plaats 9

Monique Borghans

plaats

Vmasters

Josette Gijselaers

plaats 8

Vmasters

Marcel Meens

plaats 80 plaats 142 plaats 177 plaats 210

masters masters

Frank Eisenga Sjack Hoop

plaats 14 plaats 19

Hein Bodelier

4U 985 ll92

Peter Simons

Wiel Frins Hub Erkens

I

00.22.41

00.25.18 00.26.51

I I

masters I masters I masters tr

32 42 58 62 78

5192

I

Ger Bodelier John Borjans

masters

00.16.54 00.17.08 00.17.52 00.22.07

00.3334 0034.15

PR!!

I

PR. !!

I

PR!!

I I masters I masters II

00.37.46 00.40.06 00.42.48 00.47.06 00.47.46 00.51.54

00.58.00 01.00.48 01.01.41 01.10.25

Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-G.0-0-0-0


4u

Königswinterer Drachenlauf 27,5 kilometer zondag 23 oktober 2005

Lauftreff Siebengebirge S.T.B.'ers weer in de prijzen Zondagmorgen vertrokken we in alle woegte richting Königswinter. We hadden er al een tijdje naar uit gekeken, De Drachenlauf een bergloop van 27 ,5 kilometer. John Borjans had hern al een keer gelopen het was volgens hem een van de zwaarste berglopen in onze omgeving. Een uitdaging en daar waren Jan Schwanen en ik wel voor te vindenRuim op tijd waren in Thomasberg wÍur de start was dus tijd genoeg voor een lekkere kop koffie. Inmiddels waren John Borjans en Ralf de Leeuw ook gearriveerd met enkele meÍrsen van VIPP die deze bergloop al enkele malen gelopen hadden. Vico Mingers vertelde ons dat enkele beklimmingen zo steil waren dat wandelen hier geen schande \Àr'as, we keken mekaar eens aÍm en dachten dat dat wel zou meevallen. JaJa !! Maar na elke beklimming volgt een afdaling, dus lekker op tempo om de verloren tijd in te halen. Vergeet het maar, sommige zljn zo steil en gevaarlijk dat je je echt moet inhouden om niet je nek te breken. JaJa !l We zullen wel zien, het zal wel niet zo rrgz1nOm 1 1.00 uur werden zo'n 450 man door de Oberbiirgermeister weggeschoten richting Siebengebirge.

Km 0,0 - 3,5 Start, Kleiner ÖtUerg (33í m ii.NN) groBer Ölberg (459 m ii.NN) í. Kategorie, Lànge 2J km, Höhenunterschied ca.22O m, Steigung durchschnitfich 8Y",max.20o/o En hier begon het al, na anderhalve kilometer door het dorp de eerste beklimming, de eerste honderden meters nog goed te rennen. Ralf en John zatsn al voor me en Jan was intussen bij me komen lopen. Mijn benen begonnen nu al te protesteren,hetzal toch niet.....!! en jawel hoor verdo---- wandelen--- -Bijna iedereen met de handen op de knieën naar boven, de laatste metsrs stijgingspercentage 20 Yo.We wisten meteen waar we aaÍl toe waren.

Km 3,5 - 5,8 Erdmannshiitte, Wasserfall, Seufzerbríicke Gelukkig een paar kilometer redelijk vlak met bij de waterval een gevaarlijke aftlaling, Jan was intussen van mij weggelopen mÍur nog altijd in zicht. KM 9,9

-

10,5 Löwenburg (455 m ii.NN) 2. Kategorie, Liinge 600 m, Höhenunterschied ca. í00 m, Steigung durchschnitdich 16olo, max.23 % John kwam btj mrj lopen, te hard gestart??, samen rende en'ïandelde" rve over een rotsachtige weg, die door een bijna alpine-achtig eikenbos loopt. Je komt hier bijna niet op adem. Pas bij de Löwenburg heb je het hoogste punt bereikt en begint een lange afdaling.

Kni 10,5 bis 14,5 Jungfernhardt, Milchhàuschen Dit blijkt het prettigste deel van deze Drachenlauf te zijn. Een 4 kilometer lang afdaling eerst steil later vlakker met goede paden. John was nog steeds bij me, maar Jan lag inmiddels al een honderd meter voor oÍrs ert daarvoor moest Ralf nog lopen.

Kt 14,5 - í6,1 \lUolkenburg (324 m ii.NN), Drachenfels (32{ m ii.NN) 3. Kategorie,t-:ànge í,6 km, Höhenunbrschied ca.80 m, Sbigung durchschnitdich 4To,max.12o/o En nu richting de bekende Drachenfels (de hoopte en meest beklommen berg van Nederland), een verharde weg die ik naar boven kwrm zonder te wandelen. John had het inmiddels wel gezien en was uitgestapt. Bijna alle toeristen kwamen boven met de overvolle Drachenfels-bahn. Ik dacht iets van het prachtige uitzicht te zien, vergeet het maar. We werden boven ontyangen door kegelclubs, fotograferende Japanners, op stap zijnde huisvrouwen die ons het prachtige uitzicht ontnamen. Hierna volgt een spectaculaire afdaling san de kant van de Rijn op een smalle, exEeem steile weg, waarbij je moest oppassen dat niet uit de bocht vloog.

t+


Kii 16,í -

18,0

DrachenschloB, Nachtigallental

Tddens deze afdaling mo"sior we langs de rurne van Drachenfells komen, je kunt me geloven of nie! ik heb hern niét gezien.Zo was jè met deze wedstrijd beng. De zware kilometers begonnen te tellor, en mïn bovenbenen begonnen flink te protesteren door de harde klappen in de afclalingen. De wedstrijd ging verder over een grasweg richting Nachtigallental. In een bocht van de weg Tagik in de verte Jan lop"o, zijn voorsprong op mij was inmiddels al esn paar honderd meter. Hrj glng als een trein, geen wonder, hij had in de week voor deze wedstrijd ean hoogtestage op Kreta gehad. Dat moest wel vnrchten afixerpen-

KM 18,0 - 20,9 Petersberg (331 m ii.NN) í. Kategorie, kinge 2,9 km, Höhenunterschied ca. 250 m, Steigung durchschnifi. 9 olo max.20 olo "Bithreg" een nÍurm die ik niet snel zal vergeten. Onder aan de berg staat toepasselijk een kruis voor het komende lijden, een lange serpentineachtige beklimming door een beukenbos. De steeds veranderde stijgingen maken het rennen of zelfs dribbelen geblazen en met een stijgingspercentage van 20Yo betekent dat met de handen op je wandelen onmogelijk , dus knieen naar boven, en dit ruim een kilometer lang. Maar ik wist na deze beklimming heb ik het ergste gehad- Boven op de petersberg nog even genoten van het prachtige uitzicht over de fujn tot Keulen, en dan'weer nÍur beneden richting Rosenau. KM 20,9

-

27,5

iliondscheinwiese, Rosenau, Gut Buschhof, Ziel

De laatste 7 kilometer \ryaren goed te lopen beetje bergop, beetje bergaf. Ik kon het tempo nog goed vasthouden ondanks mijn protesterende benen. Dan de finish, eindelijlq want de laatste kilometers liepen we ook nog in de stromende koude regen, dat kon er nog wel bij. Na een heerlijke douche troffen we ons in de "Festsaal"van het dorp.En daar bleek dat we alle drie nog niet zo gek gelopen hadden en zelfs op het ereschavotje mochten om onze pnjzen in ontvangst te nemen. óezË wedsrijd kan ik iedeieen aanraden die eeÍl licht sadistische inslag hebben, een prachtige maÍr zware bergloop die uitstekend georganiseerd is, maar dat zijn we van onze Duitse buren wel gewend Theo Schmeits

Uitslagen I)rachenlauf 10 51

69

ffi 45! .lcc

s0 lÍ EO

]T lfit tm 50

Ralf de Leeuw JanSchwanen Theo Schmeits

plaats 3 plaats 2 plaats 2

Sen.

Mí) M55

01.57.01 02.11.(D 02.15.06


ilde uys b.Y lltcrnatiyt, Sotltlce §'frEctref,t

ffi Ssffiig &srcffi

H^Siereh

ff#t \àh^Eg 32

tM

O.q.Overseos Stuko Sinisler Hooligon Dr.Mortens

Jë.:$B{1O,tffi2lZ

Oranje Nassaustraat 43 6411 LE Heerlen Tel.: 045-5712656

Autobedrijf

,.lhq,

Zdrojewski

-L

Harry van der Laar

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen LactaaÍ testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert 10u 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel. A46-4426088

Heerlenseweg 200

6371 HX Landgaaf Tel.

M5-5720002

Verkoop auto's

Autoverhuur & Leasing Reparatie & Onderhoud APK keuringen Canvash Setfrervice station Uitgebreideshop


Verjaardagskalender

Februari 2006

Januari 2006

Gillissen Coolen

45 jaw

Verberk Daphne Simons Veerle Simons

57 jaar

03 05

Jan Welting

57 jaar

01

Louis Henssels

06

06 09

J.Thomma Henny Vijgen

09

Imme

1t

Peter

09

Frank Vleugels

jaar 44 jaar 49 laar 33 jaar 48 jaar 38 jaar 33 jaar 59 jaar 59 jaar 49 jaar 57 jaar 68 jaar 10 jaar 14 jaar 52 jaar 47 jaar 56 jaar 52 jaar 1 5 jaar 51 jaar

Roger Carola

t2 t4 t4 15 15

t7 t7 t7 18 18

John Haan

Marcel v/d Pol

Micheline Hosek Albert Veóunt Theo Schmeits Harrie v/dLaar Alice Lendfers Frits Fischer Youri Gidding Kamil Jacobs

2l

Jan Schwanen Jos Krist

27

Andre Roumen

28 28 30

Benedikt Richter Annelies van Dijk

20

Ger Schafffiausen

59

l2 ï2

Wagemans 8

weijenberg

13

Huub

15

Martijn

17 18 18

Marcel

19 19 21

23 25

48 jaar

Daemen

Quaedvlieg Marie-Th.Weelen Wim van der

Linden

John Born Esther Riksen Pim van Spanje Rob Riksen Pierre Muijrers

jaar

jaar jaar 52 jaar 10 jaar 39 jaar 36 jaar 52 jaar 47 jaar 4l jaar 10 10

14 jaoir

43 jaar 58

jaar

lllo lailgon uan hano goÍollcltoolu Hurry Driess

Harry Driessen Running Center 0ranje Nassaustr 19 6411 LE Heerlen TeUfax 045-5712009

E-mail: h arrydriessen@ho m e.nl Website: www.h arry-d riessen.n I

De speciaalzaak in uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslaemeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sporwoeding en

verzorgingsproducten etc. Voor een individuele loopanalyse kan altijd een aBpraak worden gemaakt

wij altijd veel aanbiedingen in hardloop, indoor en wandelschoenen.

Tevens hebben

SpoÉieve groeten van het Running Center Team


Amsterdam ING marathon Zondag 16 oktober 2005

Mijn

eerste marathon en hoe ik de man met de hamer net kon ontwijken

Om 06.00 uur haal ik Herrn, Annick en Marcel af en rijden we (op hoop van zegor in mijn oude Volvo) bepakt en bezalÍ naar Kerkrade. Nadat we de auto met een gerust gevoel konden achterlaten op de afgesloten parkeerplaats van Achilles-top ("......nee nee, niet regelmatig, maar het komt wel eens voor daÍ ze hier een auto openbreken") gaan we in de bus zitten, samen met Roger, Frank, Huub, Roland en zijn vader. ln zeer nadrukkelijk gezelschap van Mr. And Mrs. Smith rijden we n:ur Amserdam. Daar aangekomen worden we bij het uitstappen meteen al getralrteerd op de eerste attractie: een bijna blote man op skeelers in een string met een ijzeren kettinkje tussen de b. . . . . . . We zijn ruim op tijd en slenteren naar Sporthallen zuid, alwaar we onze startnummers ophalen en ons rustig gaan onlkleden. Dan merk je toch dat de spanning begint op te lopen: Roger moet om de 10 minuten plassen en Roland zoekÍ zijn horloge (dat toch gervoon om zijn pols zit). Herur en Huub bewaren gelukkig de rust en zorgen ervoor dat we mooi op tijd richting het O§anpisch stadion wandelen (oh

ja..............nadat\À/eeerstnogeenkeerterugwarengelopenomdatRolandzijnwarmhoudhesje ergens vergeten was, en Roger wel heel erg comfortabele WC's gevonden had). Nadat we allemaal nog een laatste keer onze blazen geledigd hebben, begeven we ons naar de startvakken. Herm en Roland raak ik dan kwijt en sartren met Roger wacht ik de laatste 10 minuutjes rustig in het "roze vak" op het staÍschot. De start verloopt goed, hoewel ik niet echt op tempo kom door de mensen voor me. De eerste kilometer in 4:50, dat moet dus sneller (mijn streven was 4:30 continue, dus een eindtijd van 3:10). Roger volgt op twee meter. Daarna wordt het gedrang wat

minder en in

het

Vondelpark krijgen we een tempo van ongeveer 4:20 te

pakken. We zwaaien nog even naar Jack Spijkerman en de eerste vijf kilometers

gaan

in

22:36.

Bij

het verlaten van het Vondelpark raak ik Roger kwijt. Hij gaat naar de dranleost en ik kan

doorlopen omdat ik mijn fuel bellt om heb. Ik besluit ie§e harder te gaan lopen en zie Herm op het keerpunt

Nog een makkie bij het 9 kilometerpunt

»

bij het Olyrrpisch stadion al ver voor me lopen.


Kilometer 10 passeer rk in 44:43 (22:07 op de 5). Op de Europóoulevard ligt weer een keerpuntje en vlak voor ik het 15 kilometerpunt passeer zie ik Roger aan de overkant. 15 Kilometerin l:07:04 (5 n22:21). Ik lig nu een halve minuut voor op mijn planning, dat geeft wat rust. Oplreg naar Oudekerk aan de Amstel, richting het 20 kilometerpunt zie ik aan de overkant de koplopers en laijg ik een bee§e last van de wind- Toch houd ik het tempo goed. 20

n l:29..24. (Laatste 5 n 22:20). De eerst€ er helft zit bijna op. Op weg nÍur het half marathon punt loop ik samsn met een Fransman die me een kilometer

heleboel te vertellen heeft. Maar Frans was nooit

mijn sterkste vak......... De halve gaat in 1:34:11 en het valt me op dat je langs de Amstel in beide richtingen tegenwind kunt hebben... ... Op weg naar het 25 kilometerpunt neem ik het besluit iets te versnellen. Ik voel dat ik (als we weer in de bebouwde kom lopen en de wind iets minder vat op me heeft) nog steeds lekker loop en echte klachten heb ik dan nog niet. De versnelling werkÍ en 25 kilometer gaat in 1:51:07 (5 in 21:43). Op dit punt geven de trouwe STB supporters mij aan dat Herm ongeveer 3 minuten voor me loopt. Dat geeft me voldoende energie om in ieder geval dit tempo vast te houden. Het gaat nog steeds soepel en tot 30 kilometer loop ik zonder problemen {2:12:39,

Het 25 kilometerpunt

5'n2l:32). Dan heb ik een gelukje wÍuÍ een andere STB-er een probleem krijgt. Herm wordt vanaf 26 kilometer gehaast door Marcel. Maar ergens tussen 33 en 34 kilometer willen de benen van Herrn niet meer. Mijn geluk is dat de man met de hamer het te druk met Herm heeft en ik er net tussendoor kan floepen. Bij het passeren van Herm en Marcel roep ik "Help mich" en Marcel zet aan en begint met me mee te lopen. Het 35 kilometerpunt pÍsseer ik in 2:34:00 (5 lra2l:21). Mijn benen lopen vol en mijn hele lichaam schreeuwt om water, zuurstof, kortom STOP ! Mede dank zij de goede hulp vm Marcel blijf ik het tempo hoog houden en stamp ik me het viaduct op richting Stadhouderskade. Het aftellen is begonnen. Nog 4, nog 3..... ln het Vondelpark ligt het 40 kilometerpunt- Dit passeer ik in 2:55:38 (5 in 21:38).

In het kronkelige Vondelpark geef ik Marcel mijn fuel bellt, alles is me nu lastig. Gelukkig navigeert hij me goed door de bochtjes en als hij dan ook nog zegt dd ik rond de 3:05 zal finishen bijt ik door. Ik heb de laatste 10 kilometer alleeÍl maar mensen ingehaald en dat geeft moed. Het laatste stukje, bij het betreden van het Olympisch stadion moet ik een klein sprongetje maken om een andere loper te passeren. Mijn kuiten accepteren dat niet eÍr besluiten niet meer mee te werken. Dan maar zonder kuiten ! Gelukkig wijst Marcel me erop "te klokken" bij de finish, want normaal nadenken gaat niet meer. Totaal kapot passeer ik op 3:04:26 de finish. Daarna gaat even niets meer. Even over een dranghek hangor, dan stapvoets de medaille halen en dan op het middenterein in de zon gaan liggen (over deze 3 handelingen deed ik overigers 20

minuten............).

++


Als Herm ook arriveert begeven lrye ons (laragzaan) richting uitgang en beginnen we terug te wandelen naar de sporthal om

onze spullor op te halan en te douchen. Bij aankomst bij de sporthal staat Huub gedoucht en wel buiten van het zonnetje te genieten alsof er niets gebeurd is. Wij douchen ook en wachteÍl sÍrmen met Huub op de andere

STB-ers. AIs we weer compleet zijn besluiten we een cafeetje op te zoekeÍr. Huub wil eerst wat etur (frieten) en iedereen doet mee, behalve Herm en ik . ln

Cafe Plein

5

wordt

gezellig

nagebóbeld en blijkt dat bier toch een goede vervanger voor boterhammen is. Ik laijg

Nog een paar honderd meter!!!!

toch ook honger Herm gaat met me mee

langzaamaan

en

frieten eten. Dan moeten we ons richting bus begeven.

ln de bus heeft Roger het nog over 6en "ex zuster..............." vindt Huub Annick "een vervelend wijf', is de chauffeur blij dat 'ie thuis is......... ......en wij ook. De Volvo start (dus niemand hoeft te duwen) en moe maar voldaan weer richting Waubach...... ... .....waar ik met Herm nog gauw bij Hub Smeets een Aietje pak.

Al met al een geweldig avontuur. Ik heb met volle teugen genoten van de voorbereiding, dank je wel Herm (welke coach laat nclunlf in een stadsmarathon inhalen door zijn pupil.....), Roger, (Master) Pierre en alle andere STB-ers, die ik tot vervelends toe vragen heb kunnen stellen. In de uiwoering zijn naturnlijk het supportersgroepje (Anniclq Frank en de vader van Roland) en mtjn favoriete haas (konijn MM) heel belangrijk geweesl En oh ja" mijn kuiten wgrkgl inmiddels weer mee'

dus""

Arno Hanssen

Uitslagen Marathon Amsterdam

20 205 228 421 739 900

Nico llamers Huub Donders Leo Kokkelkom Arno Hanssen Ger Bodelier

1599 2662 2713

Roger Gillissen Ronald Smeets Hub Erkens

Herrnan Gerards

plaats 2

YeLI

plaats 30

Vet.I

plaats 144 plaats 238 plaats 161 plaats 140 plaats 364 plaats 1115 plaats224

Sen.

Sen. Vet.I Vet-I Vet.I Sen.

Vet.II

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

PR.!! PR!!

02.30.11 42.55.26 02.56.34 03.04.26

03.16.2t 03.20.48 03.34.59 03.55.06 03.55.34


Uit ons archief

Eind jaren 80 hadden we

in

ons clubblad artikelenreeks " de Estafetteknuppel "

de

Het was de bedoelíng om in dit artikel iets over jezelf te vertellen , beroep, hobby's ed. ook moest je zorgen voor een nieuwe gegadigde voor het volgend clubblad. Hieronder het relaas van ons toen nog kzrsyerse líd van de redoctiecommissie Els

Frins

Verschenen in het clubblad van december 1996

Het was een verassing offi

,

tijdens een redactiebijeenkoms! mijn naam te zien als volgende

estafetteknuppel- gegadi gde. iO lang lid van S.T.B. ( een dik jaar) moest ik me eerst eens gaan verdiepen in de Omdat if< nóg

de estafetteknuppel. Een oude rot in het vak (Theo Schmeits dus) gaf me z'n betekenis van^it verzameling clubbladen en op een regenachtige middag (wat moet een mens anders) ben ik in mijn stoel neergestreken met zo'n pakweg 50 boekjes. De bedoeiing was om alleen de estafetteknuppels te lezen, mÍur....... de uren verstrtken want er stonden zoveel meer interessante, leuke dingen in dan alleen die estafeseknuppel. Wat me opvalt, is dat er zo ontzettend veel "oude rotten"bij S.T.B. rondlopan, dwz mensen die al jaren deze sport beoefenen. Daarmee vergeleken ben ik dus echt een groentje. Ook leuk dat de estafetteknuppel weer in ere is hersteld, na toch wel een langere rusperiode" Wat ik uit mijn "literatuur" begrepen heb, is de bedoeling van deze rubriek om over van alles en nog wat te schrijven over hobby's, zaken die je bezighouden, interesseren e.d. Liefst over andere dingen dan atletiek, hoewel atletiek voor veel mensen binnen de S.T.B. dé of anders één van de grootste hobby is. Buiten mijn gezin en mijn parttime baan( waarrnee ik zeker fulltime bezet ben) loop ik gemiddeld 3x sporten dan is wel iemand anders binnen ons gezin die sporten gaat( 5 leden per week. Bà it "mni"t je Ook heb ik de eer om bij toerbeurten de jeugd te begeleiden en probeer winst!). tel uit Ëi1 O" S.f.n. ik een klein steentje bij te dragen in de redactiecommissie. Door deze sport en *à"r" sporten(voetbal voor de jeugd bv)kom ik dan ook bij mijn grootste hobby, een hele tijdrovende beziglreid en wel de WAS, met hoofdletters, want bergen, bergen en bergen was, die nooit schijnen te slinken. Maar wie interesseert dit?.........Juisg ja dat dacht ik al. Ik kan misschien nog wel iets schrijven over wat ik trjdens de training zoal hoor, maar ik weet niet of dit nu wel zo'n goed idee is, loop ik straks misschien helemaal a[eà. Ik heb interesse in zoveel dingen, maar helaas de tijd ontbreekt- Misschien daq wanneer ik over een aantal jaren nog eens de estafetteknuppel krijg, ik over mijn andere hobby's (waar ik dan natuurlijk wel tijd voor heb) kan uitweiden-

Wel wil ik nog graag van de gelegenheid gebruik maken om de begeleiders van de S.T.B. in het zonnetje te zetten Ik waardeer de inzet waaÍmee begeleid wordt ten zeerste en vind dat dit ook eens gezegd c.q. geschreven mag worden. Jongens, bedankt. Tot slot wil ik de estafetteknuppel aan een nieuwe (ietwat ouder ) jeugdlid van S.T'8. Eric Schrijver. Ik denk dat het leuk is om te weten wat er al zoal onder onze jeugdleden leeft-

En wel

Els Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

zurn


Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf Tel.: O45-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieerwerk, inbinden: thermrsch en metaalring lijmcfr, textieldruk en lamineren.

K.v.K. no: 140 56

Geooend: ma: 13.30-17.00 en za: 10.00-14.00u.

006 dinsĂ ag Um vrijdag: 9.30-12.30 en 13.30-17,00u.

bank: l.N.G. 67 15 10 746


STB niet-feestavond 11-11-2005

titel al zeg!: het was 'n STB niet-feestavond die we spontaan na een donderdaggeprikt avondtraining in elk"aar gestoken hebben. Na wat heen en weer gebel werd de datum op vrijdag tt-tt-ZOOe en het voornemen op intemet gepubliceerd waarop zich tweeëndertig Zoa1s de

mensen aanmeldden.

Net zo spontaan hebben we de dag ervoor besloten om de eerste camavalsprins van STB uit te roepen. We hebben nog menig pilsje moeten drinken om uiteindelijk prins John der iesjte te kiezen. Dus: wijdag iriallerijl ,og-""n troonrede geschreven en hem de volgende avond tot zijn eigen grote veiassing ais prins laten uitroepen. Hieronder volgen John's goede voornemens voor zijn regeringsperiode:

Ich, Prins John der iesjte, D'r mits verlege jong van de STB-sjravelere, mit d,r betste loopsjtijl van d'r ganse kloemelverein, proclameerheibeivuuruchsjeefkrukkedat: 1. Ich zal probere in mie regeringsjoar get wieniger verIege te zrë, get mie open en vlotter mit de luu um te goa en nit ummer noa te dinke vuur ich qet zaan' 2. IÓn ut komende jaor veul huwelijksaanzoeken hoap te kriege en dat ich da nit zoe kieskeurig mie bin en dus och vrouwlue mit kinger mit mage sollicitere ' 3. Ich mich neve mieng aandacht vuur miene libido mich och zal sjtorten op mieng hardloopcarriére zoedat ich eindelik wèr get schneller wead' 4. Ich mich heijvuur dit jaor al-s belangrijkste doel han gesjteld 7]oe schlank wie dur Jos en zoe schnel wie dur Ralf te wehden. 5. En dat ich doaveul gikker week twië kier zal- trainen mit mieng specjale vrungi dur Maík en dur Nico' 6. Ich hei zelfs zoe veul vuur uver han dat ich noa mieng ogen och anger delen van mie lachaam gon loate lasere. Wiër verklaar ich dat mocht mit de breuzel heiboave neu nit lukken, ich mich dan goan concentrere op ut management en dat:

B.

9.

Ich organisator weht van dur iesjte sjachloop van sTB en ich als herinnlring dur sjmierkies oet ut krispakket van vurrig Soar qef. Ich mich bei de volgende besjtuursverkiezingen besjikbaar sjtel als vuurzitter van uch sjravelére' Ich mj_t goan op huttetocht en dat ich doa de rukzek van aIle vrouwluu draag........ Trouwens die van uch mietjes van mansluu pak ich och noch waal durbei '


Tot sj lot han ich noch twie dinger 10. Als iesjte roop ich ut knapste lid van uch sjravelere mit de betst gesjoren bing, dur Huub Donders, oet tot mie perseunlijk dansmari-eke. 11. AIs letste beloaf ich uch plechtig dat-1ch in mie regeringsjoar nit mië mit dur fiets noa heem zal 90à, zoedat nit wer ing van mieng prinsessen mich oet de gut mot vuschjen.

Aldus,

Dur 11-11-2005.

Prins John dur íesjte Dan de avond

o . . . .

:

het was dus zoals al gezegd een niet feestavond we hebben dan ook helemaal niet niet gefeest we hebben ons daar zeker niet niet geamuseerd we waren in een tent waar de meesten nog nooit van gehoord hadden we hebben absoluut niet niet gedanst en gezongen, kijk maar niur ons samenhorigheidsgevoel:

zoals gewoonlijk waren onze leden net als bij de wedstrijden niet van het podium af te slaan


vertolen gaven ze ook niet geen oPtredens zoals onze eigen Peter Koelewijn tijdens de king van: Kom van dat dak af-

onze Johnie was zeket niet geen schattige prins we hebben ook allemaal helemaal niet weinig gegeten en gedronken en we hadden ook de dag erna niet geen kater ook de dames vonden er niet geen ballen aan. Getuige onderstaande impressie van onze nieffweeling Annick en Miriam bij hun vertolking van Malle Babbe.

a a a a

.

we

gaan zeker nooit niet meer terug naar die niet niet gezellige tent

Wiel 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


De Sint Pietersberg - Maastricht In het schitterende gebied op en rond de Pietersberg in Maastricht met het Jekerdal aan de westkant en het Maasdal aan de oostkan! worden verschillende leuke loopwedstrijden georganiseerd. Naast de Enci-bergloop begin november (43" editie inmiddels) is er in het voorjaar de minder bekende en kleinere Treechloop. Vooral de Enclloop werd afgelopen editie druk bqzocht- Tot voor twee jaar was sr in mei-juni de Wijnbergloop (22 km met 11 hellingen inclusief de klim naar de Apostelhoeve en de top van de Observant). Het afgelopen jaar was dat nog maar een korte lo.op over 14 km en werd deze wedstrijd in de plaats van de halve marathon Margraten (ook een mooie lóop die verdwenen is) eind november georganiseerd. Dit jaar is deze loop afgelast en is het nog mÍur de vraag of die volgend jaar nog doorgaat. Tot een paar jaar geleden hadden we ieder jaar op 30 april de Observantloop met start en finish op het Vdthof. Voor deze loop is Maastrichts Mooiste in de plaats gekomen (is helernaal niet meer zo leuk als de Observantloop, te massaal, te duur en finish niet meer op het Vrijthofl. Daamaast is die loop niet meer op koninginnedag. Er zijn dus een paar hele leuke lopen verdwenen. Dat is erg jammer. Gelukkig is er vanaf vorig jaar in dit gebied een nieuwe wedstrijd bijgekomen. Op l1 november is het een feestdag in Belgie (wapenstilstand 1" wereldoorlog), iedereen wij en is er de Everard Vos Memorial Loop. Vanuit Kanne in Belgie wordt helemaal naar de top van de Observant gelopen, hooftlloop 2 rondjes met in totaal l1 km. Een behoorlijke klimpartij. Loper Everard Vos is een paar jaar geleden voor zijn huisdeur verongelukt en ter herinnering aan hem wordt er door de familie Vos ism Atlethiekclub De Demer een loop in zijn favoriet loopgebied georganiseerd. Ik heb er dit jaar aan meegedaan. Ean middagie verlof goromen en er alleen naaÍ toe. Op een paar Maastrichtenaren na alleen maar Belgische deelnemers. ln totaal waren er op beide afstanden (er was ook nog een 5,5 km loop) bijna 300 deelnemers. Na afloop kreeg je in een verwarmde tent naast de kerk soqp, een broodje en een wafel. Ook vloeide het Belgisch bier weer rijkelijk. Echt een aanrader. Hub Erkens 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Dank aan onze adverteerders Dit is alweer het laatste clubblad van dit jaar. Mede dankzij onze advertéerders is het weer mogelijk geweest een clubblad te maken dat gezien mag worden. Hierbij wil de redactie dan ook alle adverteerders van harte bedanken voor hun steun. Zonder hun advertenties is het onmogelijk om 5 maal per jaar zo'n blad uit te brengen. Wij hopen het komende jaar dat we weer op htrn steun kunnen rekenen.

Aannemers- en Timmerbedrijf H.de Haan hv.,Landgraaf A dv ies b ure a u Kl eij kerc, ÍIeerle n Allernstieve Gothic &Streetwear Ams?pne, Heeilen

Ado bedrijf Zdrojewsk\ Landgraaf A d o b e drijf M aess en, Klimmen A domo bie lbedrijf EÀ-Kozole, Landgraaf Bouwkundig ontwerp en Adviesbureau H.Prevoo, Klimmen B o uwmderialen en SierbestraÍing G ilde h uys b.v., Landgraaf C opy- C e nt e r J, an dgr aaf Dakdekkenbedrijf Z uiddok b.v., Kerkrode Glashandel- en Schildercbedrijf Sjef van Ooyen, Londgraaf InlTransporten Van Loo b.v.,Kerkrade Mannenmode Piaerc Dort$ Heerlen Rec lameproducties Kichhen, Landgraaf Running-Walking Center Harry Driasen, Heerlen

Sp ortc afé P h o e nix" L an dgr aaf

Sportfysiotheraped Earry van der Laar, Yoesrade-NÉh Tui- en Tourtngcarbedrtjf Ed Slangen, Kerkrade 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Nieuwe Leden

§,ïB,ho

Kelly de Schepper

Guus Goossens Gateweiden 29

Kasteelweg 26 6371

GI Landgraaf

6373IL Landgraaf Geb. 16juni 1995 Tel. M5-5327695

Geb. 28 oktober 1990 Tel. 045-53 18449

om!

WimRutjens Apollolaan l5 6373

HAlandgraaf

, Geb. 27 september 1961 Tel. M5-5326124 Email : wrutj ens@zonnet-nl

Marcel Coerver

Kyra Gidding

Willem Alexanderstraat 25 6373 KA Landgraaf Geb.31 mei 1969

Marcel Quaedvlieg

Prinssenstraat 48

Oranje Nassaustraat 15 6372 CJ Landgraaf

Tel

045-5310552

6372F'X Landgraaf Geb.2 juli 1998 Tel.045-5327323

Geb. 17 februari 1967

Tel.06 15062020 Email : marcelquaedvlieg@home.nl

Ben Paulssen

Patrick Thijssen

Tel.06-53899667

Ad Diederen Flerningstraat I I &42 AxBrunssum Geb. 15 september 1960 Tel.045-5259989

Killian Simons

Laurie Simons

Groenstraat 43

Groenstraat 43

63T4IKlandgraaf

6374 JKlandgraaf

Geb. 7 augustus 1998

Geb.4 december 1995

Gertie Uiterwijk Caeciliagracht 18 6465 EH Kerkrade Geb.17 februari 1955

Tel.045-5321890

Tel.045-5321890

Tel.045-5420329

Petra van Tongeren

Louis van der Wouw

Ir.Bogaertstraat ul4 6413 BE Heerlen

Kamperstraat 4 6373 BP Landgraaf Geb. 21 januari 1960

Kantstraat 83 6374F'G Landgraaf Geb. 13 juli 1962

Geb.28 september 1963 Tet.0649734277

Eygelshovenerweg 41 63741<B Landgraaf Geb. maart 1970

ll

Tel.06-52061689

Tel.045-5464703

Beëindi ging lidmaatschap S.T.B. Sjaak Verheijen, Jung L.4'aitlu,er, José Meyboom, Fons Kreukels, Jan Verhoeven, Bert Nillesen,

Marcel Jevsinak, Guido Kempen, Mieke Nickien, L.Hensels, M.SleeuweÍl Jeugdleden:

J.Mispelbaum, Lonneke Frins, K.Dresen,Kenny en Jordi Geilenkirchen, Tim Zeevaarders

t-t I I I L.

Zorudug I

januuri 2006

Nierrwja^arsreceptie S.T.B. Sp

ortcafe Pho enix,Terwaerden


27

e Geilenkircher Volkslauf Gillrath 16 oktober 2005

verlopen' Reeds de Posbankloop en de staploop werden onder zonnige wesrsomstandigh:q:"

wie had

Rond tien uur gedach! dat twee weken later'ook in Gillrath de zon zo uitbundig zou schijnen? zonovergoten verrokken Peter ( Jansen ) en ik naar het dorp, vlakbij de Nato-basis. Het was eeÍr Summer' : Indian nazomer zonnige zo'n men noemt In de È.tg"ít sprekende gebieden zondagmorgen.

Er waren

diverse jeugdloPen-

Verder vertrok er een grote groep atleten voor de halve marathon, waaronder Peter Deceuninck. Om elf Precies

werden wij met een groeP aanzienlijke voor de tien Wat een mooie kilometer.

weggeschoten

wedstrijd : zon, herfstkleuren, bospaden en wegen door landbouwgebieden met mooie vergezichten.

Weer genieten in

oPtima

forma. Na iets meer dan

50

minuten { *: 52.43 ) kwamen we uitstekend binnen. Niet uitgewoond, maar met een gevoel van: wat is maar het plezier' Na een heerlijke 52.44 en Peter

Jan en Peter in actie

lopen onder deze omstandigheden geweldig.Hier telde geen tij4 kop koffie vertrokkan *" nà, huis. Op ttu* f4, trainen en uitzien naar de

""'**t;"ffffàL

Uitslagen Geilenkircher Volkslauf 21.1 KILOMETER:

6 l0

Marcel v/d Pol Peter Deceunicnk

plaats 2 plaats 3

M35 M40

01.23.07 01.25.01

plaatsl plaatsl0

M55 Ms5 M55

00.43.r2

10 KILOMETER:

38 84 85

Pierre Muijrers Peter Janssen Jan Manders

plaats

11

00.52.43 00.52.44

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

ENCI Bergloop - Maastricht 5,6 en 10 kilometer 6 november 2005 Daar om 9.30 uur verkokken Theo en ik naar de Enci te Maastricht. Het was prachtig weer' aanhang 6s[ eÍl- IVlarcel aangekomen op a" p*[""rplaats verbaasde het ons dat tegetijkertijd Wiel Wiel hem omgekocht had mij Volgens lopen. wilden geen bergen arriveerden dr- M;;;l Ég""ri:r.

ofgesponsord.


Na een kleine

wandeling

kwamen we bij het inschrijftunt waar het ontzettend druk was.

( esn beetje primitief ) Zo moesten alle aarrwezige S.T.B.'

ers in de rij staan ( of anderen voor je laten staan ) voor de

inschrijving. De wedstrijd begon dan ook een halfuur te laat. Voor de hoofdloop moest er achtereenvolgens een kleine, middelgrote en 3 grote rondes worden afgelegd, waarin eeÍ1 flinke klim. Eenmaal op het plateau een stukje over het gras naar beneden dan wesr naar boven en dan een lange afdaling met een scherpe bocht richting finish. Na omkleding in korte broek en

singletje was er om 11.45 eindelijk de start. Na de kleine en middelronde begon ik warm te draaien bij de helling in de eer§e ronde. Het ging lekker. In de 2 e beklimming ben ik oen pÍur S.T.B.' ers tegenkomen. Eenmaal boven zag Lk niemand meer. In de laatste en derde ronde kon ik gelijkmatig doorlopen waardoor ik achter Leo en Marcel 3" S.T.B.' er werd. De rest volgende op Wiel tijdens de steile steile afdaling

korte afstand. Voor de hoofdloop was er nog de korte cross \ryaarÍum door Gerte en Bas werd deelgenomen en alle S.T.B.' ers vonden datnj goed gelopen had. Verder wil ik niet vergeten de supporters te vennelden die iedereen voluit aanmoedigden en de STB fotograaf Huub Donders welke ik onderweg zag staan. Jan Schwanen

Uitslagen ENCI Bergloop 5,6 KILOMETER: Bas Nicaise

19 125

Gerte Offeringa

plaats 14 plaats 11

Sen.

plaats 9 plaats 12 plaats 6 plaats 21 plaats 12 plaats 15 plaats 30 plaats 64 plaats 37 plaats 87 plaats 59 plaats 50

Sen.

VMasters I

00.23.28 00.33.29

10 KILOMETER:

11 32 42 46 55 64 75 139 187 193 212 221

Leo Kokkelkorn

Marvel Meens Jan Schwanen

RayPanders

Wiel Frins Theo Schmeits John Born Roland Oostwegel Frans Roumen Jos Bex

Ronald Smeets Hein Bodelier

Masters Masters

I II

Sen.

Masters Masters Masters Masters Masters Masters

II II I I II I

Sen.

Masters

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

II

00.37.47 00.41.15 00.42.4s 00.43.13 00.43.45 00.44.12 00.45.03 00.49.17 00.51.54 00.52.12 00.53.34 00.53.55


EsTeeWeetjes Wist u dat:

.

o

.

haas bestaat: Binnen de gelederen van STB een aparte filosofie over het fenomeen gaat dan kun je er A1s het goó g*t heb je geen haas nodig en als het slecht niets mee, volgens Wim de trainer de beste haas is een paashaas, volgens Huub volgens Wim maar de paashaas bestaat niet, want die heeft de eieren op z'firug, haar auto vond Ineke een verdacht pakketje(met witte pilletjes) in de achterbak van dit gebeurde na een training alle Ineke vervolgens naar een bewiend apotheker ging en de pilletjes voor zekerheid liet analYseren Het bleek te gaan om hele onschuldige" ' " "jawel zoetjes Deze toebehoorden aan een zekere verpleegkundige Het een raadsel is hoe deze tabletten in de auto kwamen Nawaag kan worden gedaan bij beide dames

Nooit van Gehoord verleden tijd is,

.

o

. o o

Iedereen ervan gehoord heeft en dat het heel gezellig was rocker en2 Verborgen taleÀen zijn bovengekomen, die avond, zoals een echte worstelaars Onze voorzitter inmiddels met de VUT is Hij wel een nieuwe daginvuliing nodig heeft ttij daarom van enkele dames binnen STB een kookboek voor klunzen heeft gekregen volgt. I11 ttàr-". nu vlijtig aan de slag gaat, uitnodiging voor brasserie Verbunt Onze Huub zeer veelzijdig is Hij , behalve hard lopen, ook goed rijmen kan hii dit onder werktijd zo uit z'n losse pols doet Hij dit via sms binnen 10 minuutjes naar de donderdagavond

JedaarommisschienbetergeenSmartkuntbestellen Ik jullie zijn gedicht niet wil onthouden, dus bij deze: Het is stil bij Nedcar Geen robot die beweegt Er is er maar een die werh en dat is Hupie die veegt' De Sudoku is af en de Playboy heb ik uit Ik mis miin Patmpie en het vertrotwde STB geluid Jos Krist de functie van Big Brother heeft Dat hij werkelijk alles weet Je dan ook helemaal niets stiekem kunt doen Hij wel om te koPen is vooral sterk in is dat pierre Muijrers tegenwoordig aan steeple chase doet. Hij hier na bezoek aan de Brands Bierbrouwerij' en sportief 2006 Het jaar bijna voorbij is en dat ik iedereen dan ook een heel gezond toewens

Els

goep stuurde

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o


10 vragen aan

....

DE ZESEN:TWINTIGSTE IN DE RIJ IS. Josette Gijselaers

Geboren: 16 april 1964 Beroep: psychiatrisch verpleegkundige Partner: Tejo Vraag 1: Josette, hoe lang loop je al? Waarom hiermee begonnen? Antwoord 1:

Laat ik beginnen met te vertellen, dat ik altijd heb gesport. Zo heb ik vÍrr roijn vijftiende tot mijn

tweeëntwintigste aan judo en karate gedaan. Vervolgens heb ik jarenlang aerobics beoefend. In mijn jeugd vond ik hardlopen eigenlijk weselijk. Toen ik tweede helft dertig was, begon ik me echter steeds meer voor hardlopen te interesseren. Als ik menser zag hardlopen, vond ik dit prachtig om te zien en ik begon steeds meer met de gedachten te spelen om dit eens ook eens te gaan beoefenen. Toen ik negenendertig was, nÍrm voor mij het hardlopen een Íuulvang. Op een avond viel de step aerobicavond uit en mijn wiendin en ik zijn toen in

plaats daarvan ongeveer twaalf minuten hardlopen.Vanaf die avond ben ik dagelijks

gaan guum

hardlopen.

Aanvankelijk met mijn wiendin, maar toen die naar Londen vertrok helemaal alleen.Ik begon met een vast rondje van 3 krn, daarna 4 km en tenslotte een rondje van 5 km. Mijn man Tejo liep woeger ook altijd rondjes van 5 km, dus leek mij dit ook wel wat. Het kostte mij vier maanden om deze afstand te kunnen afleggen. ln het begin dacht ik steeds: "Waarom doe ik dit? Wat vind ik hier eigenlijk leuk aan?" Maar toen ik s€nmaal 5 km goed kon lopen, begon ik het steeds frjner te vinden. Alleen wist ik niet of ik goed liep, of mijn houding goed was, of ik juist wtaaide met de annen e.d. Ik bleef doortrainen. Toen mijn wiendin terugkwam, trainden we in het weekend altijd samen. Na negen maanden liep ik redelijk gemakkelijk 10 km.Ik vond het nu langzaam tijd om me eens te gaan oriënteren bij een atletiekverenigng. Naast het lopen, hield ik me in die tijd ook nog een keer per week me bezig met stepaerobic. Vraag 2: Hoe lang ben je lid van STB en hoe ben je erbij gekomen?

Antwoord 2: Ik ben lid van onze vereniging sinds 2003. Ik heb al enigszins aangeduid hoe ik tot de keuze voor een atletiekverenigrng ben gekomen. Toen ik eenmaal 10 km goed kon lopen, wilde ik wel lid wordeÍr van een atletiekvereniging. Ik kende niemand die aan atletiek deed en ik kon mrj dus ook door niemand laten advisereir over eeÍl vereniging. Ik dus surfen op internet langs diverse verenigingerq zoals Achilles - Top , Avon, STAP en STB. Aangezien ik zelf in Schaesberg (Landgraaf ) woon, leek het mij wel handig om contact op te nemen met STB. Ik laeeg van Jose Meiboom allerlei informatie over deze club en het leek mij wel de moeite waard om met STB in zee te gaan. Ik ben toen gestart in de maandaggroep. Ik had eigenlijk geen idee wat ik

++


eigenlijk kon en ik woeg mlj dan ook af: Kan ik dit niveau aan?' door 11àt viét mij honderd piocent mee. Ik vond dat ik goed met de groep meekon' Ik werd meteen even iedereen goed opgevÀg"r. Dit gaf me direct een prettig gevoel, maar ja het duurt altijd wel voordat je je helemaal happy voeltRedelijk snel deed ik d mËó met de donderdaggroep.Toen ik eenmaal lid was, had ik wel het doel om wedstrijden te gaan lopen. Frank Eisenga heeft mij flink in deze richting gestimuleerd. Aanvankelijk gaan deed ik naast dle looptrainingen ook nog step-aerobic, maar na 2 maanden moest ik een keuze voor het gekozen maken. Met pijn in het hart Éeb ik na ruim tien jaar de step-aerobic laten vallen en lopen.

Vraag 3: Sport Tejo ook? Antwoord 3: jaren in J4 Tejo heeft jmenlang bij LHC ( Laura-Hopel - combinatie ) gevoetbald. Daamaast heeft hij 3 m gelopan. Nu is tret zo, als ik ga trainen, gaat Tejo fietsen op de homezijn uipie Oe àfstand ""* hainer. Hierdoor zijn we samen actief op het gebied van sporten' Vraag 4: Joseftè, wat is je top-drie van gelopen wedstrijden? Antwoord 4: In willekeurige volgorde: 1. Clubreis naar Hoegaarden 2- WinterlaufAken 3. AnnendaallooP in PosteÍholt

Ad

l:

De clubreis naar De Holle wegen Run in Hoegaarden in 2004 was voor mij de eerste echte wedstrijdIk was benieuwd of ik ook in iedstrijdveóand goed t5 km zou kunnen afleggen. Ik was best wel wat gespannen voor de start. Achteraf vóor niets, want de wedstrijd verliep prima alleen op de kasseien ias het even uitkijken, maar voor de rest was het etn geweldige wedstrijd- Ik vond het verder een prachtige dag: schitterend parcours, mooi weer, lekker eten eÍr drinken, maar vooral veel gezelligheid'

Ad 2:

Hij zelf had die al menige keer gelopen en wist dus *u- tril oveï sprak. Het was inderdaad een magnifieke wedstrijd- Je werd met de bus gebracht naar de rturt i" ii4gllershtitte. Hierna renden we ruim 18 lm richting het Waldstadion in genoten Aken. Een ware belevenis. Ik had een prettig gevoel na afloop.Op de eerste plaats omdat ik in de loop de tijdens ik dat ook maar decors, had van een mooie wedstrijd in een magnifiek Frank Eisenga had me geadviseerd deze loop zeker te doen.

middenmoot had vertoefd en niet achtsrin het veld van deelnemers. Ad 3: je De Annendaalloop in Posterholt was voor mij de eerste halve marathon. Het is eeÍr loop, waarbij meeloperq twee rondes moet afleggen. Ik had het gelul! dat ik tijdens de wedstrijd brj een goepje kon goed over de finish dat precies mijn tempJïiep. En daaxnaast werd ik ook nog eens gecoacht, zodat ik lopers is. Klasse. kwarn. Het ge;ft ooli aao hoe de omgang tussen

Vraag 5: Wat zijn je hobby's naast het loPen? Antwoord 5: Ik werk met plezier 29 uur per week in een hostel. Dit is een exteme resocialisatie-afdeling van doe Mondriran ,oigro"p. Daarnurst bezoek rk} a3 keer per week Special Sport ,b_rj Snowworld- Hier past geest' Dit en lichaam gericht tussen op balans ik ik aan: Tai-Chi. Dit is een Chinese gevechtssport goed bij mijn jareJange judolkmate-ervarinÈ. Men maakt hierblj mstige gevechtsbewegingen, Het is eet ro.- van meditatie, van balans en kracht vinden in het ivaardoor je ir"àri;rc *ït "*ur.t. beide leven. Het is ,*. -i; een uitstekend tegenwicht bij het lopen. De overe€nkomst tussen bezigheden is, dat je hooftl er " leeg'ïan wordt'

++


Een andere grote hobby voor

mij is kokeÍI. Ik heb hiervoor al diverse cursu;seÍr gevolgd,

oa. lndisch ,

Italiaans en Grieks koken.

Ik probeer graag recepten uit. Momenteel probeer ik Thaise recepten uit. Ik kan voor het koken wijwel een hele dag uithekken: het uiaoeken van een recep! de inkoop van verce producten, het bereiden en onder het genot van passende drank heerlijk opeten. Vraag 6: Josette, wat is

je favoriete muziek en welke boeken

lees

je graag?

Antwoord 6: ben niet iemand, die steeds vasthoudt zum een bepaalde groep of zange(es). Ik ga steeds mee met nieuwe ontwikkelingen, a.h.w. met de tijd mee. Op moment ben ik zeer betrokken bij Lanrb en RadioHead. De groep Larrb zag ik bij Pinkpop en was er weg van. Doordat we op IJsland zijn geweest spreekt ons Björk ook erg aan. Verder zijn momenteel een groot liefrrebber van the Frames, een Ierse folkpopgroep, die onlangs nog op Pirkpop te bewonderen was. Tejo en ik bezoeken graag concerten, meestal wat kleinschaliger dan de bekende mega-concerten. Bij zo 'n kleinschaligheid beleefje het concert intensiever en is de betrokkenheid met de band groter. Door het jaar lees ik nauwelijks, maar als we op vakantie gaan, 'ïerslind * ik menig boek . Het liefst lees ik dan wouwelijke auteurs, o.a. Isabel Allende.

Ik

Vraag 7: Wat zijn jullie favoriete vakantiebestemmingen? Antwoord 7: We zijn al diverse keren richting Griekenland gevlogen. We hebben daar in

een /-\ huurautogrotedelerrvanhetvastelandendiverseeilandenverkend.#

WehebbensteedsgezochtnaarauthentiekGriekenIand:niet,"^.,^ï].:":i1.:}ffi

intieme haventjes en mooie dorpjes met heerlijke restaurantjes met echte Griekse keuken. Het leukste zijn die, waar je in de keuken zelf het eten kunt uitzoeken. Wij houden ervan om tijdens onze vakanties kennis te maken met de eetcultuur van dat land.Zo hebben we eens in een Cypriotisch restauran§e een heerlijk avondeten gehad van'1neze", dit zijn een soort Cypriotische "tapa"s-. Dit liep op tot wel 18 "gangen". Na elke "gang"klonk er e€n belletje voor de volgende meze. Het belletje werkte als een soort Pavloveffect maar het bij het 15" belletje werd de eetlust echt niet meer opgewekt. We hebben ook al delen van Italië doorkruist zoals: Sardinië, Toscane en Calabrië- In Andalusië hebben we niet alleen genoten van de mooie steden, maar ook van de overheerlijke tapa o's. 'We \rar€n ook erg onder de indruk van lJsland. Een wijwel leeg land, de meeste mensen wonen in de hoofdstadMaar het is fascinerend in zijn troosteloosheid-Opvallend is de flora. Zo kun je bijvoorbeeld het Edelweiss aanueffen in lJsland op 300nr, tenvijl je in Zwitserland op 3000m moet zijn om deze bloern te bewonderen. We zijn ook dol op stedenreizen. Zo hebben we tot nu toe o.a. bezocht: Praag, Rome, Berlijn, Venetië en Milaan. We stnrinen dan ook aardig door dsze steden: kerken, mrsea etc. Op onze reizen ( met uitzondering van de stedenreizen) zullen mijn loopschoeneÍl nooit onöreken. Ik zoek dan ook steeds een mooie route uit waar ik verblijf.

Yraag 8: JoseËe, wat spreekt je aan binnen onze vereniging.? Antwoord 8: Het meest spreekt mrj de gezelligheid aan. Vooral het nablijven in de kantine op donderdagavond is erg leuk. Men heeft echte aandacht voor elkaar.Je kunt met iedereen babbelen. Veel humor. Dit alles maakt het lopen relaxed.

geleerd van de trainingen bij STB. Ik volg de trainingen op maandag, dinsdag, donderdag en zatermiddag brj onze club. Ik denk bij het leerproces bijvoorbeeld aan het vaartspel, het bergop - lopen. Dit alles maakt het lid zijn van STB zeer prettig.

Ik heb inmiddels ook veel

t+


Adviesbureau voor bedrijven en

wije beroepen

ve r zeke

rin

gs s p e ci

alis t

Collectieve Werknemersverzekeringen - Ziekteverzuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Transport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Hyp oth eke n -B e drij fskrediet Akerstraat 30 -

ffill

HB Heerlen

Telefoon: 045-5740W2

Mobiel: 0G29042500 Fax: 04*5719930


Vraag 9: Zou je nog iets verbeterd, cq veranderd willen zien bij de STB? Antwoord 9: Voor de beginnende loper zijn de trainingen vaak heftig. De basisconditie moet al goed zijn. Je moet al veel zelf gedaan hebben om mee te kunnen doen bij de trainingen. Gelukkig heeft men bij de dinsdagavondtraining twee groepen geformeerd, waardoor er meer op niveau getraind kan worden. I Voor dティ rest ben ik , zoals it A zeer content over onze club.

"*rg"t

Yraag l0: Joseffe, wat zijn je toekomstplannen t.a.v. het lopen?

Antwoord 10: Ik heb als voorzichtig doel gesteld: het lopen van een hele marathon in 2007. Ik hoop dat dit gaat lukken. Verder wil ik graag meer wedskijden van langere afstand gaan lopen, zoals 15 km wedstrijden en halve marathons. Het fijne van deze langere afstanden vind ik , dat je je veel minder in de verzuring loopt als bij kortere wedstrijdjes, zoals 5 of 10 lan. Verder natuurlijk nog lang en gezond van mijn geliefde loopsport mogen genieten' Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Verjaardagskalender

Februari 2006

Januari 2006 03 05 06

09 09 12 14

l4 15

Jan Welting Louis Henssels

J.Thomma Henny Vijgen Frank Meugels John Haan

Marcel v/d Pol Micheline Hosek Albert Verbunt

15

Theo Schmeits

t7 t7 t7

Harrie vldLaar Alice Lendfers Frits Fischer Youri Gidding

18 18

Kamil Jacobs

2t

Jan Schwanen Jos Krist

27

Andre Ronmeテ考

28 28 30

Ger Schaffirausen

20

Benedikt Richter Annelies van Dijk

57 jaar

01

jaar 44 jaar 49 jaar 33 jaar 48 jaar 38 jaar 33 jaar 59 jaar 59 jaar 49 jaar 57 laar 68 jaar 10 jaar 14 jaar 52 jaar 47 jaar 56 jaar 52 jaar l5 jaar 51 jaar

06 09

59

Roger Gillissen Carola Coolen

45 jaar 48

jaar

15

Wagemans 8 jaar Peter Verberk 57 jaar Daphne Simons 10 jaar Veerle Simons 10 jaar Huub weijenberg 52 jaar Martijn Daemen 10 jaar

t7

Marcel

11

12 12 13

18 18 19 19

2t 23 25

lmme

Quaedvlieg Marie-Th.Weelen

Wim van der

Linden

John Bom Esther Riksen Pim van Spanje Rob Riksen Pierre Muijrers

39 jaar

jaar 52 jaar 47 jaar 41 jaar 14 jaar 43 jaar 58 jaar 36

lllo larlgon uan hano gof,ollcltoollil 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Rursee Marathon - Einrur Zondag 6 november 2005 Belofte maakt schuld, zo kwarn het dat ik vandaag mijn 25' Marathon moest lopen. Vorig jaar immers, liep ik hier de 16,5 krn door het prachtige natuurgebied van het "Nationalpark Nord-Eifel" en nam toen al het besluit om hier dit jaar de Marathon tè lopen. Het toeval wilde ook dat dit mijn 25" Marathon zou gÍum worden, want drie weken geleden was Amsterdam er nog even tussen gekomen. Was het wel verstandig wat ik deed? Drie weken na Amsterdarn, met een kleine kater? Je weet het niet en toch besluit je op basis van een gevoel om het maar weer te

wagen. Het parcours rondom de Rursee is zeker niet weggelegd voor eerl P& dus ga je maar gewoon zonder tijdsdruk en hoopt dat je een redelijke tijd kunt neeÍzetten. Daarbij komt dat ik toch een genieter bsn van landschappen en natuur en zeker in dit jaargetij is daar genoeg te zien. Omdat dit najaar zo ongeveer het record spant voor wat betreft de hoge temperatuÍen en nauwelijks neerslag,

droegen de bomen nog volop herfstbladeren in prachtige kleuren. Tijdens de wedstrijd werd flora en frauna dan ook graag gade geslagen. Om 7:30 u. verEokken Arno, Cor en ik naar Einruhr waÍtr we ongeveer een uur later arriveerden. ln de feesttent werden de starbrummers afgehaaid en laeeg ik de eerste verrassing, voor de insiders "ein lJberasschungsei". Verdere uitleg wordt hier niet gegeven. Onder het genot vÍul een top tofne kwam daama de tweede verrassing. IJit zijn sporttas toverde Arno een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt T-shirt met daarop de tot nu toe gelopen 24 Marathons. Nu was ik genoodzaakt om te finishen, want de 25Jmoest er natuurlijk br3. $ip : Misschien had Arno voor Roger voor de Frankfurt-Marathon ook een T-shirt moeten maken g). Intussen ben ik gereed met de voorbereidingsn En begeef me richting startplaats. Om half elf valt het startschot en we lopen door Einruhr. De eerste 2 krn gaan langzaam omhoog en zijn goed om niet meteen te hard te starten. Voor mij

Àe ik heel wat

beksnde lopers en loopsters, die de voorsprong nemen. Omdat ik weet dat ons nog ankele verrassingen

te wachten

staan, verdeel

mr:n l«achtsn sn spaaÍ me bij de beklimming naar de Urfttalsperre. De tussentijden worden natuurlijk wel geklokt en zo bedraagt deze bij het 10 km.punt ca. 46 min. Ik lig daamree dus bijna 4 min. voor op het "schsma" van 3:30. De verzorging brj de dran§osten wuts weer perfect. Ze houden ni. hier ook reksning met lopYrs die het koude spul niet zo goed op de maag kumen verdragen (kunnen ze bij de duurder

ik

betaalde marathons wat van leren).

Een groot deel, praktisch vanaf de start,

liep ik samen met Girnter Völl van LG Miitzsnich. Hlj attendeerde me vaak op de verrassingen in het parcours, want iriftent dit natugrlijk als geen ander. Ook kent Girnter inmiddels het Limburgs Volkslied, wat toch aangeeft dat de

++


loopsport uitgegroeid is tot een grensverleggende bezigheid ftunnen de Ollanders ook wat van leren). Inmiddels komen we al aardig richting het Halve Marathon punt en gaan richting Schwammenauel. Geloof het of nie! maar de voorspÍong bedraagt nog steeds zo'n kleine 5 min. Giinter geeft aan dat de tweede helft zwaarder is dan de eerste helft, dus probeer ik nog steeds mijn l«achten zo goed mogelijk te verdelen. Het HM-punt passeeÍ ik in ca. 1:40 sn nu gaat hei weer Ílink omhoog richting Eschauel. Het verschil met de Monschau Marathon is dat hier ca. 72 kortere

beklimmingen bedwongen moeten worden, hetgeen het voordeel heeft dat je ook vaker kunt herstellen bergafuaarts. We komen nu langzaam richting de 30 krn. waar ik Arno verwacht, want hij is om 12:00 u. vanaf de firrish *lj tegemoet gelopen om mij zodoende de laatste 12 km. te begeleiden. En inderdaad eveÍr vsrdsr is hij er. We lopen lekker sarnen door Woffelsbach en langs de plaatselijke camping bij Rurberg. Brj de drar:kposten venult hij meer dan perfect de cateringrol. Het vervelende 35 km.punt is inmiddels gepasseerd en ik heb nog steeds een super goed gevoel. Ik lig ni. nog altijd een kleine 5 min. voor op het schema- Bij 37 km. zie ik Volksr Spanier voor me en passeer hem even later fluitend. Bij de Höhe RurbergÀeL we vervolgens ook Claudia Schwan. Naar later bleek liep ook zij hier haar 25" Marathon en werd 1" dame. Ook haar kon ik nog passeren er uiteindelijk weet ik richting finish over de laatste 2 hn. het tempo nog enigszins op te voeren. Met een kleine § min. heb ik dus boven mijn schema de finish gehaald. Een mooie compensatie voor de Amsterdam-kater van drie weken geleden. Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor Arno en Cor die deze dag "gewoon" maar even hadden wijgemaakt om mrj te vergezellen bij de uitoefening van deze gekke hobby. Herrn Gerards

{Jitslag Rursee Marathon 61

Hemr Gerards

plaats

277

Fritz Fischer

plaats 4

11

M45

03.24.t0

M60

04.09.16

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

TRAINIII{G SLOPEIII v oor

de

Ma rathon Rotterdam

In aanloop naar de 26" editie van de Fortis Marathon Rotterdam worden er vaÍlaf januaÍi 2006

trainingslopen

georganiseerd in AmsterdanaNijmegen, Vugt en Veenendaal.

Dit jaar zullen er voor de eerste keer ook trainingslopen worden georganiseerd in Brunssum/Heerlen. Programma: Het programma van de rainingslopen bestaat uit een serie van 3 lopen over de afstandsn 25laq30l«n en 35 krn.

De lopers kunnen zich aansluiten bij esÍr groep die

steeds word arngevoerd door goed herkenbare tempomakerívoorlopers. Urtgangspunt hierbij zijn de 5-kilometertijden, die beginnen bU 20 minuten(4 min. per km) en vervolgens oplopend tot 30, 32 minuten per 5 kilometer. Per tempogroep zijn steeds 2 tempomakers ( voorlopers ) , allen srvarsn lange afstandslopers die tevens als waagbank ert aanspree§unt voor de lopers firngeren. Eenieder kan zich aensluiten bij die tempogroep die de gewsnste persoonlijke marathonstreeftijd het öchts benad€rt. Bij iedere trainingsloop is ondervreg water en sportdrank en bij de finish thee en banaan beschikbaar, precies zoals bij de Fortis Marathon in Rotterdam. Daarnaast wordsn de deelne,mers gernformesÍd over de diverse aspecten van de hardlooptraining en wordt voorlichting gegeven over blessuepreventie,klsding en schoeisel.

De trainingslopen Brunssum./Heerlen worden georgenisesrd door St. Prelloop Brunssum in sarnenwerking met AVON Heerlen. lnformatie; Data Eainingslopen

Locatie: Aanvang: Kosten: Meer informatie:

2

006

:

ffiL

25l«n zondag 15januari 2006 zondag 12 februari 2006 35 larr zondag 19 maart 2006 Atletiekbaan AVON, Passarfweg Heerlen 10.00 uur € 6.00 (per loop) / € 15,00 ( 3 trainingslopen) Antoineue Stöcker (St.Parelloop) 06- I 8 I 72 1 38 secretariaat@parelloop. nl / www. parelloop. nl / www. trainin gslopen.nl

30h

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Bíuí,#{w-


Battice

-

Les 4 Cimes du PaYs de Herve bergloop 33 kilometer -7,ondag6 november 2005

Op de tweede zondag in november is er al vele jaren een loopje van 33 km door het land van Herve. Start en finish in Battice. De 4 Cimes du Pays de Herve is ongetwijfeld de mooiste maar ook zwaarste loop in onze regio, met maar 2 km vlak en een aantal pittige hellingen.

Ook deze zondagmorgen gingen Theo, Jan en ondergetekende weer wolijk op weg naar

Belgie. Theo was dit j"* dé cÈauffeur die zich had opgeofferd om ons \r/eer heelhuids thuis te brengen. Mensen die er al eens geweest zijn weten dat het gezellige samenzijn na afloop met grutir broodmaaltijd met streekproducten maar vooral de 'brune' of 'blonde' van de Abdij "", Val bieu altijd weer aile afrien en pijn doen vergeten. Hier doen we het allemaal voor. Om een beede te kunnen doorrijdèn !! nam Theo vanaf Heerlen de stadsautoweg richting de Beitel. Bij d; stoplichten met de afslagen richting Eindhoven en Aken vertelde hij hier nog niet zolang gelèden een bekeuring te hebben gehad wegens te hard rijden. De maximumsnelheid is op dit stuk 70 km en Theo hield zich hier keurig aan Qekeuringen wegens te hard rijden helpen op de bewuste plek toch wel)Wa-t schets onze verbazing toen we iets verderop richting Banenheide door een politieagent naar de kant werden gedirigeerd. Theo bleek hier alweer te hard te hebben gereden, er is op dit stuk een maximumsnemèia van 80 km en hij reed 91 km!! Na correctie 88 km en dus een bekeuring van 30 euro. Gelukkig had hij de autopapieren wel bij zich. De agent was heel wiendelijk en wenste ons veel succes voor de wedstrijd toeTheo haà wel enige krachtermen nodig om dit voorval enigszins te verwerken- Theo was nu wel gemotiveerd voor Battice.

In tegenstelling tot voorgaande jaren waren er dit jaar wel heel weinig STB-ers aanwezigAlleen Fritz en Maria kwamen we in Battice nog tegen. Ook de supporters lieten het behoorlijk afireten. Onderweg alleen Jos Janssen en Jung Mainzer geÀen' John Hendriks was weer niet komen opdagen.

Ruim duizend lopers en loopsters wandelden onder begeleiding van de plaatselijke harmonie rond 1l uur naar de start. Het was bijna ideaal weer, droog, geen wind, misschien is te fris maar na een uurtje liet de zonÀchook nog zien. De Cimes lagen nog steeds op de zelftle plelq waren oog .*r, hn! en 7utaaÍ. Vooral de laatste kilometers gaen pijn doen, wordt het echt aftien en-komt op +OO m van de finish nog de beruchte 'muur'. Dit jaar was Jan de snelste STB-er. Alle 5 STB-ers hebben de finish gehaaldNa afloop was er weer brood en Val Dieu bier. Jammer voor Theo dat hij hier weer met een bePerking te maken had' Hub Erkens

Uitslagen 33 km van Battice

126 177 505 959 960

Jan Schwanen

Theo Schmeits Hub Erkens Frits Fischer Maria Fischer

plaats 13 plaats 21 plaats 101 plaats 3l plaats 18

masters masters masters mastars

II II II fII

Vmasters

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

II

02.29.40 02.35.02 02.58.25 03.46.27 03.46.27


,ar"

bhuffi*nw6ry*

*,1,

.'

-!' -,:i.: ,ii'ri

1\

,11rii';1 ':"

'r. ' ---

.

'.i ii'ar

li's.

.i.1";i ,

rr '

liï.

' .L, I - .-.:- . '-'"'r l'-.)t -- ; 1,i:::.i*-r--- -.ri:-Lj\:

*

De vorige editie van de Kapellerbosloop was al een succes, deze overtrof alles. We waren zelfs bang gezien de vele voorinschrijvingen (2I4, 2x zoveel als vorig jaar) dat er bij de hoofdloop problemen zouden ontstaan, want meer dan 160 lopen zouden toch problemen opleveren op het smalle parcours.Mailr op een enkele valpartij na is alles prima verlopen. Goe{ er is een stijgende lijn te zien in 6" 6gelname van lopers in de wedstrijder; brj de ENCI bergloop was het deelnemersaantal zelfs verdubbeld" maar dat we dimaal totaal 413 inschrijvingen hadden, dat zijn ruim 120 lopers meer als vorig jaar, hadden we niet kunnen dromen. een goede organisatie. Mede dank zij onze wijwilligers is het ook ditmaal van een leien dakje gegaan. Normaal worden er nooit namen genoemd, ik wil er ditmaal van af wijken

Dit vergt

en alle vrijwilligers van de Kapellerbosloop 2005 van harte bedanken voor hun inzet. Roger Steens Ivo Berden Albert Maessen Ronald Frins Albert Verbunt Jan Schwanen Saskia Rademakers Borjans John Annick Ploumen Sjack Hoop Jos Bex Anny Ketelaars Sjef Hodiamont Jos Janssen Arno Hanssen Wiel Frins Jos van Spanje Bert Daemen Wim van der Linden Lenie Muijres Brigit Bodelier En alle dames die bij de Dick van Pelt Marianne Bex catering meegeholpen Peter Verberk Frank Eisenga hebben Nollet Petty Frans Quaedvlieg Pierre Muijrers Huub Weijenberg

En uiteraard dank aan onize sponsoren, zonder hun financiële bijdrage is het bijna onmogelijk om zo'n wedstrijd te organiseren

&

SJEF VAN OOYEN

frabobank

s-s*"*@

rlïi;iïffikMannenmode

E

lhi..wÉ1,

GEILENKIRCHEN BLUES FOR MEN

Kerkrade

ruvàorsprtroo

rrthntu ÈdrffiÉ|rd

Theo Schmeis

ROIÀI\ID

V *"r*r"*

goudsmid


Sportcafé Phoenix ( kantine Sporthal

TerWaerden )

Toor Sportlaan 1 6374 CM Land§raaf Tel.O4S

ffid Tsxi - en Tburingca rbedrtjf ,

53L7L22

Mon oh mon !

HetersDorq"l 0cle He e rle n ( Ge le e n s tra at 3 +3

6 en Promenade 33 )

Maastricht ( Grote Straat 1 W0 ) S

itta rd

(Molenbeekstraat l2

fret syorten

terecfrt 6íj:

Anníe &

0ok Éeschiktvoor het houden van vergaderingen en feestavonden

?

kom nou

rnanneRrll

ííer, Éunt A na

tsouíewLjn

Ir.Wintgensstraat 3, &66NE Kerkrade Postbus 21110, 6369 ZJ Simpelveld Tel. 045-5 44 44 44, fax045-544 17 18 www.taxislangen.nl

Bij de pakken neerzitten

gezeffr7freíd en eerl goed gt*

Fl S"revoo Bouwkundig ontwerP & Adviesbureau Manensh eide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-5 1,277959 Fax A$-4592901 Vormgeving van uw bouwplannen


SpoÉmedische aspecten Vrouw en spoÉbeoefening lnleiding Sport is van oudsher een mannenbezigheid. In de Griekse oudheid was het zelfs voor vrouwen verboden om naÍr sportwedstrijden te kijken. Nog steeds is het zo dat niet alle sporten voor vrouwen toegankelijk zijn. Bij atletiek wordt deze achterstand echter snel ingehaald. Werd in 1960 de 800m voor wouwen (weer) op het wedstrijdprogramma opgevoerd, in 1984 was ook de marathon een afstand die door wouwen gelopen mocht worden. Ook bij de andere nurlmers wordt de achterstand ingelopen. Zo zijn de laatste jaren kogelslingeren, hinkstap- en polsstokhoogspringen op het wedstrijdprograÍnma yoor wouwen opvoerd. De laatste decennia hebben wouwen zich in een recordtempo veóeterd. Dit is ongetwijfeld een gevolg van het feit dat wouwen veel meer en intensievur zrjrr gaan trainen. Onder invloed van de wouwenemancipatie is een zwetende wouw, althans op het sporfveld, een geaccepteerd maatschappelijk verschijnsel. Dat roept de vraag op of wouwen uiteindelijk tot dezelfde sportprestaties in staat zullen zijn als mannen. Op grond van lichamelijke verschillen is dit niet te verwachten. Statistische berekeningen die het tegendeel beweren, houden geen rekening met deze lichamelijke verschillen. In dit artikel worden de belangrijkste lichamelijke verschillen besproken.

UithoudingsveÍrnogen Bij de duursporten blijken mannen prestaties te leveren die zo'n 10% beter zijn dan die van wouwen. Dit wordt onder meer veroorzaakÍ doordat de maximale zuurstofopname per kilogram lichaamsgewicht bij mannen hoger is. Dat komt door: a a

Een groter volume bloed dat per slag door het hart van de mannelijke sporter uitgepompt wordt. Een hoger gehalte arn hemoglobine; de stof die in de rode bloedcellen verantwoordelijk is voor het veÍvoer van zuurstof naar de spieren toe. Het feit dat de vrouw een vetpercentage heeft dat gemiddeldl0% hoger ligt dat bij de man. Dan kan gezien worden als extra ballast-

In het voordeel van de wou\ry is daarentegen dat haar lichaam in het algemeor (iets) effrciënter kan omgaan met de energie- en vochthuishouding. Zo blijkt bij duurprestaties, dat hoe langer deze wordq hoe kleiner het verschil wordt tussen het prestatieniveau van de man en van de vrouw. Hierbij speelt niet alleen de efficiëntere energie- en vochthuishouding een rol, maar ook het feit dat de factor kracht bij deze lange duurprestaties relatief minder belangrijk wordt. Er blijken overigens geen verschillen tussen mannen en wouwen te zijn in de opbouw van de spier qua spiervezeltypering (snelle of langzame vezels) en in trainbaarheid. Kracht en snelheid Bij sportactiviteiten wambij kracht en explosiviteit b€langrijk ,ijr,, zoals de werpmmmeÍs maar ook de nummers waarbij snelheid belangrijk is, komen mannen tot (veel) betere prestaties dan wouwen. Oorzaken van deze verschillen moeten niet alleen gezocht wordeÍr in verschillen in lichaamsbouw en motorische eigenschappen, maar ook in het feit dat er relatief weinig wouwen deze takken van sport beoefenen. Natuurlijk zijn er aantoonbare verschillen in kracht tussen mannen en wouwen. Zo neemt de maximale kracht van een jongen in de puberteit sneller toe dan die van een meisje. Uiteindelijk resulteert dat in een (veel) grotere spiermassa en spierkracht. Prestatiemotivatie Er zijn geen aanwijzingen dat er verschillen zijn tussen wouwen en mannen in de topsport voor wat beEeft prestatiemotivatie of faalangst. Dat mag dan zo zijn voor de wouwen een 'de top', voor de gewone atlete lijkt dit niet op te gaan. Vrouwen blijken veel eerder op de houden met de (wedstrijd)sportbeoefening. Vooral in de puberteit geveÍr veel meisjes het op! Ook blijkt het moederschap (in Nederland) slechts lnoeiza:rm te combineren met een sportcarriere.

++


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak b.v. Groot- en klein handel in dakbedekkingmateriale n Tirnnelweg ll2 6468 EK Kerkrade Telefoon: 045-5314218 Telefax : 045-5311744

Drievoยงelstraat 136 6466 GR Kerkrade

30 ioor kwsliteit in dokbedekkingen Bilumincuze& kunsroil doken

lndustrieterrein "spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8

6466 Telefoon: 045-54L4667

LZ Kerkrade


lienstruatie De menstruatie op zich heeft volgens onderzoekingen geen invloed op de reactietijd, de spierl«acht of

de

zuurstofopname tijdens inspanning. Wel kan de menstruatie indirect van invloed zrjn op de prestatie door de volgende factoren:

o

.

.

Yerhoogde ijzerbehoefte Sportende vrouwen hebben een verhoogde behoefte aNr ijzer, onder andere doordat er met het zweet en het maandelijks bloedverlies ijzer verloren gaat.Ilzr. is onmisbaar bij de opbouw van hemoglobine (de stof die in rode bloedcellen verantwoordelijk is voor het vervoer van zuurstof) en van het spiereiwit myoglobine, dat betrokken is bij het wijmaken van energie voor de arbeidende spier. Als er een tekort aan ijzer is kan dat resulteren in een langzamer herstel na een training ar uiteindelijk ook in vermoeidheidsklachten en prestatievermindering. Het advies luidt dan ook om een ijzerrijke voeding te eten, met veel groene groenten, rood vlees en volkoren producten. Het drinken van thee, koffie en melk bij de maaltijd moet beperkt worden, aangezien deze dranken de opname van ijzer uit de voeding reÍnmen. Soms zal het toch nodig blijken om ijzerpillen te gebruiken. Dit mag dan echter alleen als het ijzerfekort in het bloed echt is aangetoond, want teveel ijzer in het lichaam is schadelijk. Prémenstruele klachten Zo'n 20-40Yo van de wouwen heeft last van het prémenstrueel syndroom, wat onder andere gepaard kan gaan met vermoeidhei{ prikkelbaarheid en een opgeblazen gevoel, waarbij de borsten prjnhjk kunnen zijn. Met name het feit dat vrouwen zich tijdens of voorafgaande aan de menstruatie vermoeid kunnen voelen, kan leiden tot een kortere volhoudtijd tijdars inspanning. Overigens zijn vr aanwijzingan dat getrainde wouwen hier minder last van hebbenVerhoogde kans op blessures bij wegblijvende menstruatie Het is bekend dat bij veel duursportsters de menstuatie onregelmatig wordt of zelfs gedrnende langere tijd wegblijft. Dit lijkt misschien gunstig, doordat het bloedverlies verminder! maar dat is het niet! Het wegblijven van de menstruatie gaat namelijk vaak gepaard met een verlaagde concentratie aan wouwelijke horrronen die ook een belangrijke rol spelen bij de botstofuisseling. Dat kan uiteindelijk resulteren in botontkalking', waardoor er een verhoogde kans is op het ontstaan van een vermoeidheidsbreukje in de botten. Als er zon verÍnoeidheidsbreukje is ontstaan, kan er minimaal 6 weken niet (voluit) getraind worden. Mogelijk dat wouwen die de pil gebruiken en daardoor dagelijks een concentratie horrronen slikken, een geringere kans op botontkalking hebben.

Zwangerschap Pas de laatste decennia is

er meer (wetenschappelijke) belangstelling

gekomen voor zwangerschap en

sportbeoefening. Het is gebleken dat, zeker op recreatief niveaq zonder bezwaar doorgetraind kan worden in de (normaal verlopende) zwangerschap. Het zal echter duidelijk zijn dat bij het vorderen van de zwangerschap de sportbeoefening enigszins aangepast moet worden. Bij lange duurlopen zzl de buik in de weg gaan zitten terwijl de borsten vaak te Twaar en te gevoelig worden. ln de loop van de zwangerschap neemt de kans op (overbelastings)blessures toe. Het lichaarnsgewicht neemt toe, terwijl de gewrichtsbanden juist soepeler wordsn. Daarnaast neemt de kans op vallen toe door de veranderde lichaamsverhoudingen. Krachttraining en de technische nuÍnmers zoals hordelopen en verspringen worden gevaarlijk(er). Vaak resulteert dit erin dat veel wouwen in de laatste maanden van hun zwangerschap stoppen met lopan en er de voorkeur Íun geven om te gaan zwemmen, fietsen of wandelen.

Samenvatting

zijn wouwen meer tum sport gaan doen. Zij lopen hun prestatieachterstand op mannen snel in. Er zullen echter altijd prestatieverschillen blijven doordat mannen een hogere zuurstofopname en een hoger

Pas de laatste decennia

krachtsniveau kunnen bereiken. Het feit dat wouwen in de vnrchtbare levensperiode merutrueren kan indirect van invloed zijn op de prestatie door eventuele prémenstruele klachten en een verhoogde kans op bloedarmoede door ijzerverlies met de menstruatie. Bekend is dat wouwen een verhoogde kans hebben op blessures en botontkalking als de menstruatie onder invloed van d.e (duur-)sportbeoefening gedurende langere tijd wegblijft. Bij een norrnaal verlopende zwangerschap kan de yroulv als regel nog wel (recreatief) sporten. Veel wouwen zullen er de laatste maanden de voorkeur aan geven te gÍum zweÍnmen, fietsan of wandelen. Bron: Loopservice 0-0-0-0-0-G.G.0-0-0-0


S.T.B. Jeugdpagina

Jeugdkamp: yermoeiend maar geslaagd

Het weekend vóór de herfsWakantie is altijd een leuk weekend, want er staat weer een weekje wij voor de deur. Voor een groep junioren was dit weekend echter extra leuh want zij gmgen een pÍur dagen naar Sprimont in de Belgische Ardennen om saÍnen de grenzen van willeru kunnen en durven te verleggen. altijd het Als je op TV mensen ziet bergbeklimmeq abseilen of andere halsbrekende toeren uithalen, heb je gevoel dat het best wel mee valt om te doen. Als je echter zelf, voorzien van klimtuigie en hekn, op de rand van een hoge rots staat ziet het er ineens anders uit. Dan is het echter belangrijk te weten dat je niet alleen staat, an je clubgenootjes en begeleiders je zullen helpen om dót te doen, wat je eigenlijk niet zo goed durft. Als je dan ook nog tijdens deze dagen prachtig weer hebt, kan er eigenlijk niets meer fout gaan. Na een ritje van een uurtje op wijdagavond, wordt het bivak in Sprimont in het donker bereikt. Na het inrichten van de slaapplaatsen, een hapje en een drankje, is het tijd voor disco (verzorgd door DJ Ruben, DJ Dominique en DJ Peter)De zaterdag is de dag van het avontuuÍ, en iedereen geniet van de geweldige activiteiten. Wel vermoeiend, en natuurlijk extra verrnoeiend als je de nactrt ervoor niet veel hebt geslapen. De avond wordt geluld met gezellige spelletjes, waarbij ook de begeleiders hun best doen om punten voor het team te verzamelen. De nacht begint voor de meesten wat woeger dan de nacht ervoor; Peter Bex scoort een clubrecord, door al om 21.15 de ogen dicht te laten vallen en geruisloos nÍutr dromenland te vertrekkenDominique brengt zijn eerste slaap door met het vieren van tou\À/ en controleren of zijn klimtuigje wel goed zit. De zondag begint n èt frisse speurtochq gevolgd door een heerlijke brunch. Dan is het weer tijd om op te ""r, ruimen en naar huis te gaan. Blj McDonalds nog even een hapje eten, en naturnlijk sterke verhalen aan broertjes, zusjes en ouders vertellen.

We ki;ken met z'n allen terug op een heerlijk weekend, dat natuurlijk alleen kan slagen als de kinderen zich netjes gedragen (en dat deden ze;, als de begeleiders lekker enthousiast meedoen (en dat deden ze) ende catering iedereen door en door verwent met eten en drinken (en dat deden ze)Iedereen bedank voor jullie inzet en medewerking; tot volgende keer

Enci cross; goed begin voor STB

Zondag 6 november was de start van het cross-seaoen. Zoals elk jaar was

de eerste wedstrijd in Maastrichl op het terrein van de ENCI. Ook dit jaar

\trÍts sr weer een groot

aantal deelnemers, met natuurlijk een flinke

bijdrage van STB. Maar liefst 23 jeugdleden verschenen aan de starl Daarnaast een flinke groep supporters, die op het terrein van de Enci genoten

van eeÍr heerlijk zonnetje

en

aangename temperatuitÍ. Stond de Enci-cross in verleden bekend om zijn erwtensoep en heerlijke koffie,

++


dit jaar \ryas er eeu fritestent met slappe koffie, maar je, je kunt niet alles

hebben.

Voor de junioren was dit ean wedstrijd waarbij ze vooraf wisten wat hun te wachten stond, maar voor sommige pupillen de eerste wedstrijd, en dus een heel nieuwe ervaring. Bij de junioren zagen we een paar mooie prestaties, zeker gelet op de tijden die werden gelopen. Helaas geen podiumplaatsen voor deze groep. Dat bij STB talent zi! zagenwe ook nu weer. Bij de A-pupillen was er een mooie 2e plaats voor Daphne Simons; haar tweelingzus Veerle wist na een valpartij, net na de start, toch nog op een mooie 4e plek te eindigen. Bij de jongens A-pupillen was er ook een 2e plaats, en wel voor Martijn Daemen. De mooiste overwinning was echter bij de meisjes C-pupillen; hier wist lmme Waganans in haar eerste "echte" seizoen het goud te pakkerl net voor Kyra Gidding, die pas enkele weken lid is van STB.

Kapellerbosloop 2005

Op zondag 4 december was het weer tijd voor de Kapellerbosloop; nu voor de 22e keer. Deze door STB georganiseerde wedstrijd trekÍ iedere jaar weer veel atleten uit de hele regio en is inmiddels een wedstrijd met naam geworden. Op zaterdag zei Theo Schmeits nog dat het parcorus er veel te mooi brj lag, met slechts hier en daar een beetje modder. Op zondag, na een bui regen, klopte dit niet meer helemaal, en nadat de jeugd haar rondjes had gelopen, was er op enkele plaatsen wel degelijk sprake van modderplassen. Niet erg, want het is tenslotte een cross-wedstrijd. Ook dit jaar was onze jeugd op deze thuiswedstrijd weer ruim vertegenwoordigd; ruim 37 jeugdleden verschenen aan de starf en hun prestaties wÍren prima. Zeker voor de kleintjes die nog niet zo heel lang lid zijn van STB is een wedstrijd toch nét iets anders dan een training, en de spanning was dan ook van diverse gezich§es af te lezen. Voor sommigen was het de eerste wedstrijd, en dan is meedoen al een hele prestatie. Bij de allerkleinsten, was het opnieuw lmme Wagemans, die het goud mee naar huis nam, terwijl het brons voor Kyra Gidding was, die bij de start uitgleed, maar de achterstand toch wist goed te maken; fmme's tweelingbroer Daan, voor wie het de eerste wedstrijd rvas, nam het brons mee naar huis. Bij de A-pupillen greep Martijn Daemen nét naast het zilver, en moest met brons genoegen nemen. Bij de meisjes was het Daphne Simons die op eenZe plaats eindigde, terwijl haar zus Veerle de 3e plaats bezetteBij de D-meisjes was het brons voorNikki Tahapary, met een 4e plaats voor Danique Michiels. Zij hadden 2 meisjes van Unitas voor zich, die nét te snel waÍen. In de overige categoriën wel mooie prestaties, maar geen podiumplaatsen. Complimenten voor de organisatie, en natuurlijk voor de catering, die dit jaar weer in handen van de Jeugdcommissie was.

Aangeboden / Gewaagd

Wie

Wat

Lenie Boesssn

Wedstrijd-tenue

M5-5322214

Spikes

van Spanje

Spikes, maat 39 1/3 Adidas Tip top in orde. 20,00 euro

Pim

S maat 40

maat

ó ó

€15,- ( nr. 2 ) €10,- ( nr. 4 )

045-s325387

Tim

Adidas spikes in zeer goede staat

Zeevaarders

maat 40 met nieuwe puntjes erbij voor €20.-

0É5-5327930

David Richter Nieuwe Nike sportschoen maat 35,5 .Ook voor binnen. 045- 5317932 nieuwprijs € 50,00 vraagprijs € 30,00


Verhalen over lopers De Marathon

De ttman met de

hamer'

je Tijdens de wedstrijd kan er een moment komen waarop je je uitermate energiek voelÍ en ervan overtuigd bent dat gemakkelijk binnen de 2 uur kunt eindigen en de eerste pnjs in de wacht kunt slepen. Opeens verdwijnt dit gevoel van euforieën merk je tot je grote afgrijzen dat je geen voet meer voor de andere kunt zetten- Het uitlopen van de wedsrijd houdt je niet langer meer bezig. Het afleggen van de volgende meter wordt nu het probleem. 2 Je lichaam heeft het punt bereikt wzurop het geen signalen meer aanneemt vanuit de hersenen, ffi h plaats van zich op gestage draf voort te bewegen, zwalk je in het rond als een breakdansende pudding, terwijl de wedstrijd om je heen gewoon doorgaat. Je bent frontaal tegenop de legendarische"man met de hamer"opgebotst en de rest van de wedstrijd zal een hel zijn. De reden dat je de 'tnan met de hameC' bent tegengekomen, is eenvoudig dat je geen energie meer hebt door foutieve training of vanwege het feit datje de vorige avond niet genoeg spagheUi of macaroni naar binnen hebt gewerkt. Louter alleen door wilskracht en doorzettingsvermogen kun je de rest van de wedstrijd met een beetje mazzel nog afoiaken door eraan te blijven denken dat je vooruit moet. [n dit stadium is belangrijk dat je geen sieraden draagl en geen portefeuille bij je

+

heb! want je bent een ideaal doelwit voor berovers-

Competitiedrang

je alleen het laatste kwart van de wedstrijd nog moet afleggen zonder dat je de 'han met "dan nog kun je je psychologisch slecht voelen. Over de eenzaamheid van de lange6s tlamer,,ontrnoet hebq afstands-renner is al heel wat geschreven. Gefilmd ook trouwens,

Ben je-eenmaal zoveriat

en er kunnen allerlei weemde dingen in je hoofd omgaan-

Een klein geheimzinnig stemmetje fluistert misschien: "Geef het toch op, idioot! Wat probeer je nou in hemelsnaam te bewijzen? Waarom ga je niet lekker naar huis om een warm bad te nemen en met je voeten omhoog TV te §ken?". Die stem kan erg t*t íu, overtuigend klinken, zodat opgeven de meest logische zaak van de wereld lijkt. Als je de wedstrijd wilt uitlopen, dien je jezelf voldoende ervan te overtuigen dat je gaat winnen. Je zult alle middelen moeten *rh d )) uangrjpe" die je coÀpetitiedrang je ingeeft. Strijdlustig zijn betekent dat je niet stop! zelfs niet voor iernand die vlak voor je op de grond valt. Per slot van rekening is het niet je Lt taak om kunstuatige ademhaling toe te pa§sen op een weemde die best een of ander dodelijk virus met zich mee kan dragen. EvsÍlÍnin Èc =t is het jouw zaak als iemand de "man met de hamet'' tegenkomt en zo in de war is dat hij in de verkeerde richting van de finish vvrvrd steile oevers. rvr rlvuw rivier met nabije llYlsl vilu gEIr een IraurJt in ue de ngtrtrng richting van of ln strompelt oI suomP§ll wonen je Strijdiustig zijn betekent-dat je je afrraagt wat te verliezen hebt: je huwelijk is stukgelopen; de kinderen je goed net zo je kunt Dus je verloren. baan niei meer uil je; je zit-staapr..o"rrtj" is te-ltein en vochtig; en hebt net alles op allei zetten, want'\xie niets heefl heeft ook niets te verliezel"-

.'rJ,

ffi

ffitu

Bron: B&M 0-0-0-0-0-0-0-0-G'0


o I

g

STB Clubblad 2005 nr 5  
Advertisement