Page 1


Jaargang 20 - oktober 2005

't

eSTaBtetje

is het

Brunssummerheide

clubblad Yoor

de leden van a.v. Sport en

Trimclub

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uitertijke inleverdatum kopij:

{ffi} tYr"

- nummer 4

Theo Schmeits, Gravenweg 56, 6471YZ Eygelshoven 045-5352003 / 0651296017 t.schmeits@home-nl - Wiel-Frins@planet-nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins 9 december 2005

Sport en Trimclub Brunssummerheide

{ffi tY"

20

Voorzitter:

AlbeÉ Verbunt Tel.: 045-5314854

6372T2 Landgraaf Kerkraderweg E-mail: albertverbunt@wanadoo.nl

Secretaris:

Yic§

Teeken Tel.: 045-5712812

Ovidiusstraat 51

Penningneester:

Ànnick Ploumen

Eygelshovenerweg 13 6374Y.'B Landgraaf E-mail : annickp loumen@home.nl

6417 VS Heerlen E-mail: stbsecretariaat@.wanadoo.nl

Tel.:06-10897824

22

Algemene Zaken:

Jos Janssen

(vice-voorzitter)

Tel. :043-4591995

6343 CV Klimmen j jos.anny anssen@wanadoo.nl E-mail:

Leden:

Ralf de Lceuw Tel. : M5-5713192

6373 KB Landgraaf B.Gijsenstraat E-mail: rdeleeuw@hotmail.com

Schepenbank

63

Tel.: 045-5320812

6372 ND Landgraaf Koempel69 E-mail: stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport:

Dick van Pelt Tel. :045-5325803

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf E-mail: dickvanpelt@.wanadoo.nl

Website STB

http://www.avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat 51

Bankrelatie:

RabobankLandgraaf rek.nr. 172433975

Ledenadministratie: Frank Eisenga

6471 VS Heerlen

t.n.v. Penningmeester S.T.B.

Eygelshovorerweg Adverteren:

13

via redactieadÍes. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis

6374Y..8 Landgraaf


Trainingen winterseizoen 2005

- 2006

Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

Junioren

1

uur Wim v/d Linden

Sportpark

Theo Schmeits

L18.iq:@@[Yije, @ l -z^!e\ ïf rq,.qo. @ lz"ele tlrqq@@L,re:,sqq Duurloop

i!s-

f:yqrg"L

z"rerdas

f-

Bezoekerscentrum Schrieversheide

f

I -,r-e,ls4q4!e§ lg"eqq?ry".'

1 uur

John Hendrix

Duurloop 1.15 uur

Inlichtingen over trainingen: Wim van der Linden Jeugd: Dick van Pelt

Tel. M5-5217013 Tel.045-5325803

E-mail : wlinden@.brunssum.net E-mai l : dickvanpelt@.wanadoo.nl

Contributie en lidmaatschap S.T.B. De contributie over hetjaar 2005 bedraagt:

Wedstijdlicentie:

lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaar: Licentiebedrag a € 17.80 wordt afgedragen aan de KNAU,

Jeugd:

Eenmalig aan I(}{AU

Recreant:

Begunstiger:

perjaar:

:

Via automatische incasso per maand: U bent den geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€,42.€,59,.80 €.22,50 4,75 € 30.-

Verder is een eenmalig bedrag à € 5.40 voor administratiekosten aan de KNAU verschuldigd.

opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de KNAU verplichte opzegtermijn van 6 wekeq dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boe§aar eindigg blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd

Alle

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Van de voorzitter:

Het voorwoord dus, nagenietend van de clubreis naar Velp. Wat was het toch weer prachtig, die Posbankloop. Namens het bestuur wil ik de clubreizencommissie, met name Theo Schmeits en Herrran Gerards, hartelijk bedanken voor de perfecte voorbereiding en organisatie van deze clubreis.

jullie het nog? Op 25 september togen wij met een volle bus enthousiastelingen richting Velp. Op het geweldige parcours wisten onze lopers mede dankzij onze fanatieke supporters wederom voortreffelijke tijden te Wetan

lopen. De organisatoren hadden het goed voor elkaar. Na afloop van de wedstrijdan genoten wij allen van een overheerlijk diner. Een geslaagde S.T.B.-activiteit, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Wij feliciteren Hein Bodelier met zijn prachtige prestatie tijdens het Nederlands kampioenschap 100 kilometer op zaterdag 10 september in Winschoten. Na een maandenlange vooóereiding wist Hein in de leeftijdscategorie M55 het Nederlands Karnpioenschap op zijn naam te schrijven. Met een tijd van 11 uur en l1 minuten passeerde Hein als eerste de finish en sleepte dus de gouden medaille in de wacht. Van onze kant past niets anders dan eeóied en waardering. Een paar weken geleden sloeg ons de schrik om het hart: er waren tijdens de opknapbeurt van onze baan twee luchtschachten ontdekt uit het roemrijke mijnindustrieverleden van Limburg. Vanwege de gevaarlijke situatie hebben wrj in samenwerking met de gemeente meteen besloten om onze atletiekbaan tot nader order tot verboden gebied te verklaren. De laatste ontwikkelingen duiden erop dat de werkzaamheden op de baan medio oktober weer hervat kunnen worden. IVij laten ons natuurlijk niet uit het veld slaan door deze tegenslag. Wrj zijn creatief genoeg om onze leden alternatieven te bieden om te trainen. Nader bericht hierover volgt.

wij

deze keer maar lveer eens met positieve geluiden over de baan eindigen. Ouders van onze seniorerL bestuurs- en jeugdcommissieleden hebben op zaterdag 24 september met vereende krachten diverse goedbruikbare materialen ten behoeve van s12s laan opgehaald bij or,ze zustervereniging Scopias in Tegelen. Ik ben ewan overtuigd dat wij, S.T.B.ers ook in de toekomst nog vaak de handen in elkaar kunnen slaan om onze gelief<le club tot in lengte van dagen te laten floreren.

Laten

jeug{

En positieve ontwikkelingen zijn er, dat kan ik u verzekeren. Trots mag ik verrrelden dat wij een sponsoóedrag van maar liefst 5000 euro hebben ontvangen dat aangewend gaat worden voor onze jeugdleden in relatie tot de baan. De gulle gevers zdn Annelies van Dijk en haar levensgezel May Robberts, twee mens€n wiens betrokkenheid met onze vereniging tot de dag van vandaag geldt May als oud-lid en Annelies (die overigens tszamen met Sjef van Ooyen) het langste lid is van onze club. May en Annelies, mede namens de jeugd, van harte bedankt voor jullie geste. Jullie mogen rekenen op een ereplaats tijdern de opening van onze atletiekbaan-

Albert Veóunt 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak b.\r. Groot- en klein handel in dakbedekkingmaterialen T[nnelweg ll2 6468 EK Kerkrade Telefoon: 045-5314218 ĂŻblefax : 045-53117U

Drievogelstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045-54L4667

30 ioor kvolireit in

dakbedekkinpn Bilumineuzc&

kunstĂ? doken

lndustrieterrein "Spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8

6466 IZ Kerkrade


mlIurgsG

Za:i;a>

"nfffi 06-11-2005 59" ENCI Bergloop - Maastricht

a.Y.Maastricht

De Zuid-Limburgse Cross competitie omvat een vijftal wed§rijden verdeeld over jeugdlopen in alle jeugdcategorieën, een korte en

a4-12-200s 22" Sjef v. Ooyen Kapellerbosloop - Landgraaf a.Y.S.T.B. Landgraaf

een lange cross voor de volwassenen-. Aan deze crosscompetitie kan iedereen deelnemen.

26-12-2005 44' Kerstcross - Ileerlen

A.V.O.N.Heerlen

Yooral voor de jeugd is deze crosscompetitie een stimulans om je te meten met je leeftijdsgenoten op de diverse afstanden-

Er is een eindklassement voor de korte en

15-01-2006

l0"FaGro Parkloop

lange cross bij de marnen en wouwen-

Ook voor

de

- Beek

a.v.Caesar Beek

jeugd wordt in de KNAU cate-

gorieën een klassement opgpmaakt.

De eerste drie in elke categorie krijgen hun prijzen bij een speciale bijeenkoms, De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 19 maart 2006 bij A.V. Ceasar, in de kantine van het sportcomplex, na de Becha Loop

29-01-2006 42 "Abdij Cross - Kerliirade

Achilles-Top Kerkrade

Reglement Zuid-Limburgs Cross Competitie 200í2006

1. De crosscompetitie bestaat uit vijf wedshijden. Er tellen maar vier wedstrijden 2. Iedereen die minimaal vier wedstrijden van de vijf wedshijden heeft uitgelopen, komt in het eindklassement 3. f*r"ntiia" overstappen van de korte cross naar de lange cross met medeneming van de punten is niet mogelijk 4. Er is een eindklassement voor de korte cmss en lange cross bij de mannen en wouwen- Minipupillen ( geen IO{AU 5. 6. 7. 8.

cat.) kunnen meelopen bij de C pupillen maar worden niet geregisreerd tbv eindklasscment. Voor het eindklassement gelden de vier beste klassering van ean deelnemer. Alleen diegene die minimà vier wedsEijden hebben gelopen, krijgen punten voor het eindklassement. Bij iedere wedstrijd wordt het tussenklass€ment geschoondPuntentelling: nuÍtmer I lsijgt 1 prot, nuurmer 2 ldjgt 2 punten enz' Als meerdere atleten hetzelfde prmtentotaal hebben, is ten eerste er,n7Í-CC' het aantal gelopen ZLCC crossen bepalend . Is dit ook gelijk dan b€paalt het laatste onderlinge duel bij

cross de eindstand. Voor pupillen, junioren senior€n en ma.sters is voor opname in het eindklassement het seboorteiaar bepalend10. De er"prilzen rr,.orden gitgereikt op een speciale bijeenkomst. Ze mo€ten penoonlijk worden afgehaald; ze worden als{ aen derden meegegeven ofnagestuurd-I 1 . Bij gevallen waarin Éet reglement niet voorziet, beslissen 3 ZLCC afgevaardigden van de verenigingen tZ. els ti;aens deze competitie een deelnemer zondigt tegen de IAAF dopingregels betekent dit uitsluiting van dgze competitie.

g.

Theo Schmeits G.0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagen

- 10 kilometer - 9 iuli 2005

Int.Stausee.Volkslauf Obermaubach

12 72 108 181

plaats plaats

Guido Meys Inge van Leeuwen Hein Bobelier

plaats 6 plaats I I

Jan Manders

Isola Rur 3-Briickenlauf 5,06 KILOMETER:

-

Die 10 kilometer von DÍirqriss Nico Eamers L€o Kokkelkorn Jos

Krist

2" Unterbrucher

101 106

Run Partv Echt

plaats

-

1

plaats 1l plaats l0 plaats plaats plaats plaats

00.36.32

v45

00.4232

M55 M55

00.45.33 00.50.22

-

23

iuli 2005

Sen.

00.20.00

l,i.{45

00.40.37 00.40.44 00.41.29 00.43.39 00.44.18 00.45.11

M40 M30 M55 M30

8 5 31

v35

4

10 kilometer -plaats M40

6 aueustus 2005 00.32.13 00.34.28 00.35.16

1

plaats plaats

Rur-Worm Lauf

Carla Willems Harry Lejeune

M30

5.06 en 10 kilometer

1 Ivo Eijkeboom 10 KILOMETER:00.40.27 47 Hernm Gerards 50 Marcel meens 62 Bart Smeets 102 Pierre Muijrers ll7 Ed Doveren 129 Annick Ploumen 5 9 14

I I

I

M35 M45

I

-

L4.065 kilometer

-

13 ausustus 2005

plaats 5

v40

01..09.23

plaats 10

M50

01.09.44

5 km en 10 EM

- 27 aueustus 2005

5 KILOMETER:

22

Mark Meekels MIJL:

10 ENGELSE

Nico llamers Hub Donders Leo Kokkelkorn Jos

Krist

Marcel v/d Pol

Arno Hanssen Roger Gillissen Frank Meugels Ronald Smeets Angelique Thomas 7"

5 KILOMETER: Bas Nicaise

00.25.08

plaats 1 plaats 2

M40 M40

plaats

Sen.

5 plaats 3 plaats 15 plaats 16 plaats2T plaats 36 plaats42 plaats 4

Zomeravondloop Ooost Maarland

23 60 10

s.T.B.

M40 Sen. Sen.

M40 Sen. Sen.

V.Sen

00.5231 00.55.40 00.56.09 00.56.54 01.03.12 01.04.39 01.10.10

01.r4.01 01.18.45 01.35.30

- 5 en 10 km - 3 sentember 20Q5

Gerte Offeringa

S.T.B. S.T.B.

00.19.31 00.28.08

KILOMETER: Leo Kokkelkom Frank Eisenga

S.T.B. S.T.B.

Fons Habets

s.T.B.

00.34.18 00.41.56 00.42.02

6 45 47


56 63 71

Ronals Smeets

Int. Volkslauf Eschweiler

9 34 36 58 4 11 92

5

- 10 kim - 3 sentember 2005

Guido Meys

S.T.B.

Jan Schwanen Herm Gerards Pierre Muijrers Inge van Leeuwen Carla Willems

s.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Harrie Lejeune

13" Dtrenner RuÉal-lauf

00.43.47 00.44.17 00.46.28

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Frank Meugels Hein Bodelier

00.38.29 00.42.03 00.42.19 00.,+4.45

00.45.48 00.48.55 00.49.2s

- 5 en 10 km - l- sentmeber 2005

KILOMETER: Ralf de Leeuw

3

s.T.B.

00.17.29

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.39.03 00.39.25 00.42.47 00.46.19 00.47.09

10 KILOMETER:

22 29 54 98 104

Arno Hanssen Herm Gerards Pierre Muijrers Carla Willems Harrie Lejeune

8"Mergelland Marathon Meersen - 5. 1025 en 42.195 km 5KILOMETER: Astrid Kokkelkorn

49

-

11 september 2005

S.T.B.

00.24.31

S.T.B. S.T.B.

00.34.39 00.43.15

S.T.B.

01.32.s4

s.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

0t.33.57 0t.40.22

S.T.B.

01.55.56 01.56.43 01.59.21 02.00.03 02.00.39 02..01.00 02.05.59 02.06.19 02.06.20 02.17.32

IO KTLOMETER:

4 34

Jos

Krist

Frank Meugels

25 KILOMETER:

6 8 l8 30 34 48 74 83 106 113 ll7 120 139 140 141 187

Leo Kokkelkorn Hub Donders Marcel v/d Pot Peter Deceuninck Jo Bom

Marcel Meens Roger Gillissen

AlbertVeóunt Hub Erkens John Born Roland Oostwegel Frans Roumen

Ronald Smeets

Annick Ploumen Frank Eisenga Saskia Rademakers

Helicon llalve marathon Deurne

3 20

Nico llamers Frank Vleugels

01.44.56 01.45.44

0r.50.01

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

- 21.1 km S.T.B. S.T.B.

18 seotember 2005 01.11.,18

01.36.47


uys b.v llternatita eofitueツァtfrectref,f

Bouwmaterialen

lndustrieterrein

Sierbestrating

Abdissenbosch

Zand en Grind

Valkweg

Landgraaf

O.o.Overseos Stuko Sinテ行ier Hoollgon Dr.Mortens

Oranje Nassaustraat 43 6411 LE Heerlen Tel.: 045-5712656

Tel.: 0031

- (0)45 - 5311227

Autobedrijf

Alttul

Zdrojewski

-z

Harry van der Laar

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert

32

10u

6361 HN Vaesrade-Nuth

Tel. 0464426088

Heerlenseweg 200

Gl71 Tel.

HX

Landgraaf

M5-5720002

Ved<oop auto's

Antorrerhuur & l-easing Reparatie & 0nderfioud APK keuringen

Carwash

Seifrewice $ation Uitgebreideshop


22. Grosser StadtgaĂ&#x2030;enlauf Wffrs 5 KILOMETER: Jos Duteweerd

25

-

5 en 10.4 km

-

17 sentember 2005

S.T.B.

00.21.52

S.T.B.

00.38.58 00.42.08 00.43.56 00.44.38 00.48.32 00.51.25

10,4 KILOMETER:

8 34 56 7 100 25

Guido Meys Herm Gerards Pierre Mudrers

Harie Lejeune

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Carla Willems

S.T-B.

Inge van Leeuwen

lle Posbanklooo Velp -

6 en 15 kilometer

- 25 september

2005

6 KILOMETER:

Ralf de Leeuw Wim van der Linden ?? Els Frins Tonny Geilenkirchen Gerte Offeringa

plaats 4

Sen.

00.22.02

plaats 100 plaats24

Mrecr. Vrecr. Vrecr. Vrecr.

00.32.06 00.33.02 00.34.36

plaais 33 plaats 61

00.29.t4

15 KJLOMETER:

plaats 6

Hub Donders John Born Marcel Meens

plaats 16 plaats 20

Herrnan Gerards

plaats22

Jo Born

Wiel Frins Roger Gillissen

plaats plaats plaats plaats

Theo Schmeits John Born Jan Schwanen

plaats 16 plaats 103 plaats 120

Albert Verbunt Sjack Hoop John Hendrix Ronald Smeets Ed Doveren Jos Bex

plaats 28

John Haan

33

56 64 67

plaats 190 plaats 40 plaats 385 plaats 411 plaats 75 plaats 5l plaats 451 plaats 50 plaats 715 plaats 716 plaats 740 plaats 415

Roger Steens Egon Borghans Monique Borghans

psler Jansen Jan Manders Bert Daemen Josette Gijselaers Hebmavan de Heuvel

Yvonne Monse

plaats 125 plaats 160

Ed Monse

plaats 935

InLVGZ Stadsloop Maastricht KILOMETER: 20 Bas Nicaise

-

5 en 21.1 kilometer

M40 M40 Mrecr. M40 Mrecr Mrecr. Mrecr. Mrecr. M50 Mrecr. Mrecr. M50 Mrecr M50 Mrecr. Mrecr. M40

00.53.28 00.58.09 01.00.56 01.01.42 01.02.50

Msen.

01.14.28 01.14.36 01.15.34

Mrecr. Vrecr.

Mrecr Mrecr. Mrecr. Vrecr. Vrecr. Vrecr. Mrecr.

-

01.M.s7 01.05.08 01.05.23 01.06.43 01.07 03 01.07.09 01.10.07 01.10.10 01.12.48 01.13.20 01.13.59

01.t4.27

0t.22.00 01.22.00

0r.23.54 01.24.29

0r.25.49 0r.27.08 01.40.51

25 seotember 2fi)5

5

S.T.B.

00.20.33


18

Astrid Kokkelkorn

S.T.B.

00.23.30

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.48.43 40.49.43

s.T.B.

01.12.04 01.16.38 01.20.03

10,55 KTLOMETER:

87 99 230

Richard Thomas Hub Erkens Angelique Thomas

21,I KILOMETER: 3 Nico Hamers 9 Leo Kokftelkom 15 Jos Krist 37 Amo Hanssen

106 128

710i

8590

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Frank Vleugels Frank Eisenga

Berlin Marathon

-

00.58.,14

01.26.41 PR!! 0t.34.52

S.T.B.

01.39.43

S.T.B. S.T.B.

03.41.58 03.48.37 Theo Schmeits

2$september 2005

Frans Roumen

Ronald Oostwegel

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

ยงnlelre

lrans Yoor sTB-|ed6a

In verband met blootleggen van een oude mijnschacht op onze Cooperb a.arr, organiseren vre eenmalig de STB

Datum: Afstand:

-S

chachtloop

31 oktober 2005 5 Limbwgse

Mijl(ca. 7654 meter)

Parcours:

Licht glooiend tussen 27 5 en 325 meter onder de grond Inschrijving: Gratis voor STB-leden

Let op: helm en koplamp ziin verplicht ti-idens de loop Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u terecht bij John Borjans: Tel: 06-51828738 E-mail : j oborj ans@planet.nl


Monschau Marathon Tnndag 14 augustus 2005

Same procedure as last year. Om 5:00 sta ik op en kijk uit het Zal ik terug in bed hrp"o, nee toch maar niet. Het regent pijpenstelor en het is voor een normaal mens ondenkbaaÍ om onder

raam.

deze omstandigheden iiberàaupt buitens huis te gaan. f6sgsgeven de Monschau Marathon is een landschapsmarathon die zijn gelijke niet kent in oÍrze omgeving, maar toch zijn er mooiere dingen in het leven. Maar goed, afspraak is afspraak. Dus Pierre is er weer om 6:00 u. Het mooie (?) is dat je onderweg ala*aankomen welk weer je kunt verwachten tijdens de wedstrijd, want de wind staat, zoals gebruikehjh uit het Zuid-Westen. eua kleding hadden we natuurlijk alles bij ons. Maar je twijfelt tot her laatsre moment, wordt het toch nog droog? Helaas dus niet.

Na de aankomst in Konzen de gebruikelijke taferelen, kofFre, sanitaire activiteiten en voorbereidingen voor de wedstrijd. De start om 8:00 u. vond plaats in de stromende regen en dat bleef ook zo. Van de totale wedstrijd hebben we zeker drie uur in de stromende regen gelopen en kwamen onze ware rivieren in de heuvels tegemoet. De gladde leistenen en grote regenplassen zorgden eryoor dat je regelrnatig moest 'tritwijken" voor de

walkers die op het "droge" bleven lopen. Hierdoor werd je natuurlijk regelmatig uit het loopritme gebracht. Na de doorkomst in Monschau, rilÍtar ons de 'Nordic-walkinggroep van STB" @ls en \Miel, Annick en Marcel) begroette, ging het richting Widdau \raar we vervolgens de bekende steile beklimming van 12-14 voor de kiezen krijgen. Dit is altijd de langzaamste kilometer van de wedstrijd (7min/m). Ik zie Lara nu een kleine 25 m. voor me, maar kan haar bergop niet inhalen. Ik neem deze helling rustig en kan dribbelend het plateau Herm Gerords bereiken en gaan richting Rohren. Het looptempo was vanaf hier gelijhnatig en de doorkomst bij het halve marathon punt bedraagt 1:43 (nagenoeg gelijk aan vorig jaar). Na de verzorgingspost van Peter Borsdorff in KalteÍtlerber& passeren we de dorpskern. Bij de Eifeldom staat het hele dagelijks bestuur van STB en moedigt ons Íun- \Metende dat er nog enkele *vervelende" kil66g1e15 bij Leyloch in het verschiet liggen (34 - 36) probeer ik mijn krachten te verdelen. Vorig jaar wilde ik dit shrk alleen nog maar wandelerq mÍur nu lukte het mij om redelijk door te lopen. Tanja Pesch staat bij de verzoringspost en moedigt mij aan. Ook was het nu gedurende een klein half uur ook droog en kwam het zonnetje even door. Bij het 38 km. zie ik plotseling Lara die kampte met behoorlijke pijn. Ik kijk nog even om of ze bij mij kan aansluiten, maar dit was helaas voor haar niet mogelijk. Bij de aankomst in Mtuenich begon het echter weer t€ stortregenen. Dus dacht ik nog maar aan een ding : de finish. Ook de laatste kilometers met de vervelende stijgrng bij 41, kon ik nog lekker op 5 min/km lopen. Aan de finish saat ook weer het DB van STB ons Íurn te moedigen en tenslotte loop ik lekker binnen Herm Gerards

Uitslagen Monschau Marathon

l0

Jean Herpers

plaats 10

111

Herm Gerards

128 7

Pierre Muijrers Lara Klaassen

plaats 26 plaats 5 plaats 3

346

Hein Bodelier

plaats 19

M35 M45 M55

v30 M55

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

02_59.24

03.31.41 03.34.42 03.35.29 03.58.08


Verjaardagskalender

November

Oktober

03 07 09 12 12 13 17 17 18 2l 29 30 30 31

Guido Kempen

34 jaar 37 jaar 12 jaar 44 jaar

Jos Mannens

M

Sabine Krieg

Inge van Leeuwen

37 jaar 12 jaat M jaar 45 jaar

Sean Hiesch Harrie Enninga Karel Henssen Bas Nicaise

jaar 48 jaar 57 jaar 23 jaar

Roger Steens Danique Michels

Bart Hanssen Fieke Schrijen

iaeir

10

December

07 l3 13 13 L4 14 18 28 31

05 06 08 09 09 12 15 16 16 20 28 30

45 jaar

TheodeLeeuw Lara Klaassen

Rik Radstake Bert Nillissen Sjefvan Ooyen Maril Boesten Peter Deceuninck Fons Kreukels Gerte Offeringa Wim Meyboom Jan Vroomen

9

Jesse Mispelbaum

14 jaar

Esther Scheer

30

Ruud Stratuan Hub Erkens Mark Meekels Alexander Dresen Ed Doveren Hub Donders Mieke Nickien Jan

Kuhl

Tom Chrombach Harrie Lejeune

jaar 4l jaar 55 jaar 37 jaar 14 jaar 42 jaar 45 jaar 19 jaar 42 jaar 16 jaar 52 jaar

iaerr

45 jazr 63 jaar 52 jaar 40

jaar

50

jaar

36 jaar 57 jaar 55

jaar

llls lartgon uan hano goĂ?ollcltoodl 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Ilein Bodelier wint GOUD Hein Bodelier won op 10 septernber een goudEn medaille bij de open Nederlandse kampioenschappen op de 100 km in de M55 klasse Hij moest weliswaar een 'n Duitser voor laten

gaan, maar finishte

op een tweede

plaats als

eerste

Nederlander in een tijd van 11 uur 11 min. en 40 sec. De omstandigheden waren velre van ideaal : een temp. van 24 g. C en een hoge luchwoctrtigheid. De 30s Run was de zwaarste ooit. Gestart: 184 lopers,

uitgevallen:68 Hein, proficiat met deze uitstekende prestatie. T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


T.omaar een S.T.B. Qocatie) training

Het is de laatste 2 jw een

leuke

gewoonte geworden om ongeveer 1 x per maand de zondagmorgentraining op

een andere locatie te houden als de Brunsummerheide en omsteken. John Hendrix , die bijna elk paadje in Limburg kent zet meestal dan een route uit van 1.15 uur en 2 uur in de mooiste streken van ons prachtige Limburg.

Het typische was dat deze trainingen altijd eindigden op een plaats wÍur -

toevallig - ean cafeetje of iets dergelijks was. Dus tijd om nog wat gezellig na te keuvelen.

Locatie training betekent ook echt "trainen"

Ook

ontstond er spontaan een prima initiatief van enkele S.T.B.'ers om zelf

een "locatie" training te organiseren van hun huis uit met daama koffre en vlaai.

Zo waren we al eens te gast bij Pierre Muijrers wÍur we richting Duitsland liepen, Harrie Enninga met een route door het Wormdal, John en Jo Born die een mooie tocht in Voerendaal e.o. uitzette. In België \ryaren we te gast bij Jean Herpers en Lara Klaassen . Herm Gerards was verantwoordelijk voor een prachtig parcours in Duitsland bI Miitzenich.. En op een mooie zondag in augustus

ltras

de S.T.B. uitgenodigd bij

Albert en Marleen Verbunt voor de

zoveelste "locatie"training,

rondje Landgraaf,

Na deze 2 uurs training gaat een lekker stuk Limburgse vlaai er wel in

een

Aachen, Herzogenrath en via de groene long weer richting het huis van de president. Daar stond een rijk gevulde tafel klaar en onder het genot van een kop koffie, broodjes en vlaai

en nog wat andere dranken werd er nog een uurtje gezellig nagekeuveld. De locatietraining van 18 septernber is inmiddels al weer geweest an de volgende zal naar alle waarschijnlijkheid op zondag 30 oktober plaatsvinden. De groep is meestal zo'n 15 tot 20 personen groot en we hopen zich dit in de toekomst nog gaat uitbreiden. Theo Schmeis

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 En dat het gezellig was

zie

je wel

aan John Born


STB zoekt het hogerop

Het idee is geboren tijdens de Jungfraumarathon in 2003. "Eigenlijk moesten we eens een keer een huttentocht organiseren met een aantal STB-ers". Maar zoals dat zo vaak gaat, het kwam er gewoonweg niet van. Tot dit voorjaar: Saskia, Els en Wiel spraken af om het eerste weekend van september 6 dagen door Zwitserland te wandelen en wie mee wilde was welkom. Met wat reclame groeide ons groepje al snel tot 7 man (6 STB-ers en een gastloper). We kozen voor een tocht van Kandersteg, via de Uschinengrat naar Leukerbad en vervolgens van Leukerbad via de Lötschenpas weer terug naar Kandersteg. Aangezien we er een vakantie van wilden maken spraken we af de eerste en de laatste nacht in Kandersteg in een hotel te overnachten. Dan nu een kort verslag van dag tot dag: Heenreis. Alles goed verlopen. Prima hotel waar we de beschikking hadden over een 8 persoonsappartement in een buitengebouw. Maar goed ook, want die Zwitsers zijn geen STB-ers gewend en om 11 uur werd ons verteld dat de bar sloot en we maar moesten gaan slapen. Dag2: Bij het ontbijt kregen we onze eerste wijze les van Huub: Als de man ergens een hekel aan heeft, is het een ei bij het ontbijt dat niet te pellen is. Op de eerste klim kregen we de volgende wijze les: Als de man ergens een hekel aan heeft is 's morgensvroeg bergop lopen. Jongen, wat kan die knotteren! Die dag klommen we bijna 1900 meter en daalden we 600 meter met een looptijd van 6,5 uur. Maar het was de moeíte waard. We sliepen in een berghotel met uitstekende bedden waar \ile getrakteerd werden op les 3: Als de man ergens een hekel aan heeft, is het wel vroeg opstaan. Dus.... om vijf uur liep de wekker af. Dag3: Het g\begon met meteen bijna 1000 meter dalen naar Leukerbad om vervolgens weer 1000 meter klimmen naar de Rinderhiitte. Op zich goed te doen, ware het niet dat de laatste 600 meter klimmen in het laatste half uur zaten. Jongens, dat was echt afzien. Onze accommodatie begon hier al wat meer op een berghut te lijken en we sliepen in een groot stapelbed van 3 verdiepingen. - * nodige *. via het nodlge Dag 4: Naar de hoogste hut (2790 meter) vla È-. _.-,..;,,,.-'F. -

Dag

1:

rvJ f4 i.:--'-. vvw rrvó nog les pilten we _r: .--; -mee:AlsdemanergenSeenhekelaanheeft,danis.ëÈ.:...-.,,.{-", '.i het wel aan de geur van gesmolten kaas. Lekket '''---..* -l toch? toch? Het moet de hoogte zijn geweest, maar daar ergens tt - " _--J

klim- Ell Àlttlten udalw§l[. Onderweg yrÀLlrr daalwerk. vllullwvó

Dag

5:

boven de 2300 meter kregen plotseling wat mensen last van de ijle lucht en begonnen zowaaÍ een wedstrijd naar de hut. Marcel won en gelukkig voor de donderdaggroep bleven zijn knieën heel. Hier verbleven we in een echte berghut, \r/aar we gelukkig voor die 32 andere gasten een eigen kamer hadden. We beginnen de dag met les 5: Als de man ergens een hekel aan heeft, dan is het wel van dat vies dik

t

.

-.

, -,.. :,'

....

,-?.-a

I

À

boerenbrood met die dunne sterke Hiittenkàse. Na het ontbijt daalden we via de Lötschengletser af richting Murren waar les 6 volgde: Als de man iets lekker vind dan is het wel patat met schnitzel. Van Murren toog ons groepje richting Kandersteg en wij zouden wij niet zijn, als niet onderweg nog een wedstrijdje werd gemaakt van die laatste etappe. Met deze keer Huub als winnaar. Want de man houdt

gijs

Dag

6:

absoluut niet van verliezen Jammer, maar we moeten terugrijden. Ook dit hebben we lekker rustig gedaan met onderweg nog een leuke pot biljart waar Marcel zijn andere specialiteit naast wije stijl Jokeren toonde. Bij Hanie Enninga in Sfeer hebben we tot slot nog lekker nagepraat en de belevenissen nog een flink aangedikt. Wil je meer weteq waag maar aan Huub, Saskia, Annich Marcel, Els of Wiel. Maar trek er wel even voor uit, want a1s we een keer beginnen te vertellen komen we niet meer stil.

Wiel 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


TIEN VRAGEN AAI\{ jullie hieronder lezpn verschijnt deze rubriek voor de 2f maal in ons ctubblad DiÍ wil zeggen da,Ian Manders at 5 jaar long 5 maal per jaar onderweg is om de door hem uiÍgertchte

Zoals

S.T.B.'erc het hemd van het lijf te vragen Reden om hierbij even stil te staan Jan namens de redactie von hsrte bedanH voor je inzet en we hopen daÍ je met de n10 Vragen ....... aono nog sven wilt doorgaan, want wij vinden en zijn ervan wertuigd dd zeker onzo lezers jouw ortihel een onmisbaar item in ons clubblod vinden We hebben dus voor deze ene keer de rollen omgedraoid en ditmaal Jan voor deze rubriek gestriW om zijn u10 wagen aan...."te beantwoorden

DE VIJFENTWINTIGSTE IN DE RIJ IS......... Jan Manders

Geboren: 19 april 1946

Beroep: leraar, momenteel werkzaam

in het

speciaal

onderwijs en wel op de Mgr. Hanssenschool in HoensbroekHier werk ik op de afdeling : kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden.

Ri4 zonen Martijn en Boris wiendinnen Sandra en Manon ) en drie

Gezinssamenstelling:echtgenote

( met hun

kleinkinderen: Rik ( bijna ( ruim zeven maanden.

3

jaar) en de tweeling Stan en Lisa.

Vraag 1: je al? Waarom hiermee begonnen?

Jan hoe lang loop

,dntwoord 1:

Ik sport

al vanaf mijn tiende. Op deze leeftijd ben ik gestaÍt met voetbal en heb dit gedaan tot mijn tweeënveertigste bij diverse clubs. De laatste vier jaren heb ik samen gevoetbald met Frank Eisenga en Jef Hodiamont op het vijfcle elftal van Kolonia.( nu v.v. Schaesberg ) Tijdens de winterstop ging ik altijd hardlopen om mijn conditie op peil te houden. Het maximum was ong. 50 minuten lopen. Tijdens de winterstop van 1986 vroeg Frank of ik met hem wilde gaan trainen voor de halve marathon van Sittard in juni 1987. Ik had hier wel oren naar, want lopen beviel me prima Frank maakte een trainingsschema en onder diens "strenge "leiding kwam er progressie in mijn looptijd. Ik weet nog dat ik voor het eerst van mrjn leven een uur volliep. Ik was apetrots en had een geweldige stimulans om door te gaan. In juni liep ik mijn eerste halve marathon. Dit grng erg lekker en de eindtijd was 1.37. Ik had de smaak te pakken, want in s€,ptember liep ik de toenmalige halve in marathon Strijthagen eÍl de stadsmarathon in Maastricht. Die liep ik tot mijn grote tevredenheid in 1.31. Het loopvirus had toegeslagen. Ik heb toen nog het seizoen bij Kolonia afgemaakt, maar ik had er geen moeite mee om de voetbalschoenen definitief in te ruilen voor de loopschoenen-


.LAIVD Brunssrrír, merureg 54 6373 EX Landgraaf Tel,: O45-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieerwerk. inbinden: thermísch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren.

K.v.K. no: 140 56

Geooend: ma: 13.30-17.00 en za: 10.00-14.00u.

006 dinsàag Um vrijdag:9.30-12.30

en 13.30-17.00u. bank: l.N.G. 67 15 10746


Vraag 2: Hoe lfug ben je lid van de STB en hoe ben je bd onze club gekomen? Antwoord 2: Ik ben lid geworden in 1988. Zoals ik rreds vertelde, had ik in 1987 de smaak van het lopen te pakken gekregen. ít *itO" nog meer progressie boekeÍr en dacht er over om lid te worden van e€n atletiekclub. Éa qiraeavlieg( die ik t *à" via de kinderen op de basisschool) adviseerde mij STB. OP een *o",Èdugurnonír* dat jaar ben ik naar de coopeóaan gegaar,en heb daar voor het eerst meegetraindDit bevià me direct uitstekend: goede leiding mooie route over de hei en gezellig. Mij staat nog op jarige het netvlies, dat Ger Knauf die dag vijftig jaar werd. Zoals toen gebruikelijk werd er voor de dit is een ik: Toen dacht proppen. de gezongen en na de training kwam Ger met flink wat bier op vereniging naar mijn lopershart. En dit is zo tot nu gebleven' Vraag 3: Jan, sportenje gezinsleden ook? Antwoord 3: Ria volleyt al jaren op wijdagavond samen met Els, de vrouw van Peter Jansen bij Marathon op jazzballet Heerlerbaan. Haar broei HermÀ ir Au* de coach. Verder,doet ze elke woensdagavond aan aan nodige het Boris doet ook al jaren. Martijn is al meer dan twintig jaar lid van V.V. Schaesberg en Dus een fitness. Sandra heeft lang gevoetbald bij V.V. Schaesberg en Manon doet ook veel aan fitness. sportieve familie. Vraag 4: Wat is je top - 3 van gelopen wedstrijden? Antwoord 4: 1. Halve marathon Sittard 1987 2. Marathon Rotterdam 1991

3.

Ad

PosbanklooP 2005

l: Zoals ik reeds vertelde, heb ik samen voor deze wedstrijd getraind met Frank- Het was mijn en

eerste echte wedsrijd- Deze grenslandmarathon was erg mooi met een route in Nederland helé marathon ( 2 rondes). Ik liep erg gemal,ikelijk en genoot van elke Duitsland. Er was ót "* kilometer. ook over mijn eindtijd van 1.37 was ik erg content. De training van Frank had zijn vnrchten afgeworpen. .q.à z: öit

mijn eerste hele marathon en tevens clubreis van de STB. Ik heb toentertijd het trainingsschema aigewerkt met FraÍlk en AlbeÉ We hadden uitstekend getraind met de nodige *"d"ri.1d".r, waaronder de 25 km van Hochem Stammeln. We wisten eigenlijk van tevorerL dat er was een tussen elk van ons ong. 15 minuten zou zitten in Rotterdam en dat bleek ook m te njn- Het genoot van en gemakkelijk fijne trip. Met als tocaiie bij menig STB-er bekende "scheepjes'Ik liep erg dè geweldige arrbiance. Eindtijd: 3-28-59. Nog steeds mijn P'R Ad 3: op is september j.l. was de jaarlijkse clubreis naar de Posbankloop in velp. Wat een prachtige loop: fantastiscÀ parcotns, fijn publielq skalend weer. Peter Jansen had een mooi reisdoel voorgesteld. eten en De commissie haà gezotgdruoo, meer dan uitstekende accommodatie: op niveau met lekker drinken. Een groot compliment voor jullie.

*^

Vraag S:Jan, wat zijn je hobby's naast het lopen? Antwoord 5: te Mijn grootste hobby is al van kindsaf: lezen. Ik b€steed heel wat tijd hieraan. Het is t e veel om op reuzeÍr " de naar " gaat uit voorkeur mijn maar ,oË-à welke ,"hri;rn"rr / schrijfsters ik het liefst lees, van de fan grote ik een ben Ook van de Russische literatutr: Tóhto;, Dos§ewski an Tsjechow. *Gloed "is een waar meesterwerk' Hongaarse auteur Sandor Marai. Zijn boek Ik studeer al enkele jarrn ltaliaaos. Het is leuk ats je in Italië met de Italianen kunt "babbelel". voor mij Ik maak graagteizà. Bezoek met plezier het theater. Verder tuinier ik graag en ook koken is goed om' een echtJhoÈby. En natuurlijk zijímijn kleinkinderen er nog. Dus ik krijg mijn tijd


Vraag 6: Jan, welke muziek heeft jouw voorkeur? Antwoord 6: Ik ben al vanafhet begin ( aanvang zestigerjaren) een groot fan van The Beatles. Ik bewonder hun muziek en teksten. Ik heb me aan de hand van boeken ook in hun levens verdiept. Zeer de moeite waard. Verder luister ik gaag naar klassieke muziek. Mijn favoriete componist is Wolfgang Amadeus Mozart. Ik heb alle muziek van hem op c.d. Ook heb ik de nodige boeken over Mozart en ga geregeld opera's van hem bezoeken. In november a.s. in het theater in Aken een minder bekende opera van hem: La clemenza di Tito. In een woord schitterend. Vraag 7: Hoe brengen jullie je vakanties door?

Antwoord 7: We zijn diverse keren op vakantie geweest in Toscane. Prachtig landschap, mooie steden en enorm veel cultuur.

De laatste jaren hebben we geregeld een zonvakantie geboekg in het bijzonder op een van de Griekse eilanden. Afgelopen vakantie zijn we twee weken voor de tweede keer op Kreta geweest. Prachtig eiland: mooie stranden, mooie stadjes, heel veel cultuur en natuurlijk heerlijk eten. In de meimaand zoeken we het wat dichterblj. Zo zljn we in mei j.l. in Thtiringen geweest. Zeer bijzonder is hier de stad Weimar. De stad van Goethe en Schiller. Wij zoeken altijd naar een combinatie van natuur, stedenschoon en cultuur. Enkele steden, die we bezocht hebben zijn o.a.: Praag, Boedapes! Wenen, Dublin, New York

Vraag 8: Jan, we zijn nu aan het vijfentwintigste interview in een periode van vijfjaar. Hoe vond je dit om te doen?

Antwoord 8: De tijd vliegt als je hierover nadenkt. Ik vond het heel prettig om te doen. Het lvaren steeds frjne gesprekken in een prettige sfeer. Ik heb hierdoor een groot aantal STB-ers beter leren kennen. Ik wil langs deze weg eenieder alvast bedankeÍl voor de fijne samenwerking de afgelopen vijfjaar. Vraag 9: Wat spreekt je aan binnen de STB? Antwoord 9: Het mooie vÍul onze club is, dat je elke dag een trainingsmogelijkheid hebt. Verder vind ik het een gezellige vereniging met fijne mensen. En ook een groot aantal leden, die zich inzetten voor onze club. Dit heb ik zelf eÍvaren in de jaren, dat ik deel uit maakte van de wedstrijdcommissie. Ook heb dit afgelopen clubreis weer gezien. Men heeft in onze club echte interesse in elkaar. Hopelijk kan ik nog lang lid blijven van zo'n fijne vereniging.

Vraag l0: Jan, wat zijn

je toekomstplannen t.a.v. het lopen?

Antwoord 10: Laat ik zeggen, dat ik gelukkig beru dat ik op mijn leeftijd nog zo vaak kan lopen. Ik geniet nog steeds van de trainingen en de wedstrijden. Ik voel me dan eeÍl bevoorrecht mens. Dus ik hoop dit nog lang te kunnen doen. Zeker zo lang dat

mijn kleinkinderen

opa Jan kunnen aanmoedigen.

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


EsTeeWeetjes Wist u dat:

a a

a a

a

De Monschau marathon onder erbarmelijke weersomstandigheden gelopen is? Maar dat dit niets r.vas vergeleken met vïoeger, want toen rverd er zelfs in de sneeulv gelopen, nietlvaar Wim?(of was dit een ander tijdstip?) De voorzitter niet van wachten houdt? Ook niet op 'n terrasje in Monschau. Gelukkig voor de voorzitter Herm zo z'n adresjes heeft in Duitsland. Hij alleen niet rveet ofje daar ook r.vel koffie krijgt. John B in Turkije z'n ei(eren) niet kwijt kwam, volgens Gerte Fred is uitgeroepen tot het snoepje van de rveek. Hij hiervan zo van de kook raakte, dat hij geen bier meer hoefde en naar huis wilde. Het bleek dat dit niet krvam door z'n nieur,ve titel. maar wel vanrvege het feit dat dit door een man werd uitgeroepen. Theo een grote blaurve plek op z'n ribben heeft. Hij thuis vertelde dat hrj gevallen is, maar dat \11j w-el beter rveten, nietwaar Gerte? Herm een navelbreuk (b)lijkt te hebben? Dit geconstateerd rverd door John B Wij ons afirroegen of John z'n propedeuse al heeft. Behalve de ziektes Nzheimer en Korsakow nu ook Elàeimer binnen de gelederen van STB geconstateerd is Fred geblesseerd is, rvaarschijnlijk door een bierdopje dat onder z'n schoen is blijven zitten Sabine echte Deutsche Crundlichkeit heeft, alles wordt tot de laatste druppel leeggedronkenl Ronald Smeets als opdracht heeft meegekregen om het pr van Huub op de marathon te verbeteren. Geloof het of niet, maar dit is (nog) niet onmogelijk, zeker niet met als personal coach Wim van der

Linden. Jos Krist herkend was op de Pepijnloop. Ze wisten daar te vertellen dat hij in complex 5 woont. En diegene die dit vertelde kon het weten, hij woonde er tenslotte zelf. Er een "select" groepje STB'ers naar Zr.l'itserland is gew'eest om een huttentocht te lopen We hiermee w'el l0 pagina's wist u da§es kunnen vullen, maar dat we volstaan met te vertellen dat het super is ger,veest en zeker voor herhaling vatbaar.

Dat ik wel nog kwijt wil dat Huub voor Saskia een terminaal?? bad zou regelen in het Zwitsers kuuroord De jaarlijkse clubreis inmiddels ook weer achter de rug is, deze weer perfect geregeld was, complimentjes aan de organisatoren

Leo Kokkelkorn en Jost Krist bijzonder gevoelig zijn voor grondtrillingen, \ryaargenomen op de Stap-loop John B. voor een bekeuring behoed is dankzij Tonny Hij haar hier wel heel erg dankbaar voor mag zijn, want rijden zonder gordel is niet goedkoop De laatste donderdagtrainirg op de heide inmiddels ook weer achter de rug is Er dit keer door iedereen iets lekkers meegenomen lryas, Anniek zelfs voor esn damasten tafelkleed gezorg had. Er zoveel te eten was, dat we het leger des heils wilden uitnodigen. Dit niet nodig was, tenslotte hadden we Fred Huub, Ronald en consorten Sommige mensen niet de uiterste houdbaarheidsdatum van de meegebrachte etenswaren hadden bekeken, volgens Huub dit etensrvaren van het laatste kerstpakket waren. Ik tenslotte Josette wil bedanken voor de heerlijke tzartziki saus? En met mij, mijn tandarts en mondh-vgiëniste, die hebben de volgende morgen kunnen meegenieten.

Ik

w-eer uitzie naar de laatste training van hst winterseizoen, al is het alleen maar voor het feestje!

Els

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Wel of geen sPortdrank? Binnen vrijwel elke sportkantine of De laatste jaren is heeft de sportdrank een enorme opnu!Ís gemaaktwelke invloed heeft sportdrank nu commercieel sportcentrum kan men een sportdrank besetten. Maar precies op je lichaam en víat doet het precies?

is hi noodzakelijk om goed te drinken voor, tijdens en na het sporten' Om vochtverlies op À*g* regelt en uitdrogrng (dehydratie) Als Drinken voorkomt een hitteberoerte daaÍ het de liihaamstemperatuur al. Het bloed wordt stroperig als er prtstatie men bij een sportprestati e Zo/o yochtverliest dan neemt de tevsns onnodig op' fichaamstemperatuur de onvoldoende aan ruffing van vocht plaats vindt. Daaóï loopl je kÍijgt! dorst voordat met alle gevaren ran diËn. prinkenis dus erg belan€rijk-en noodzakelijk kan 2 - 6Yovur Dit raken' kwijt Door areten kunnen ,fo.t"rs als gevolg rrí tpottÈ.óe{etng veel vocht a'n vocht' verlies Naast het lichaamsgewicht bedragen, oftewel org"r* 14 li-g !er. sportactiviteit' wordt tijdig niet en zout vocht treedt echter ook verlies van natriunzootï, op. Als dit vertiei aan en vermoeidheid in combinatie .et aangevuld dan treedt een daling van het presiatievermggT op, intensiteit van de sportinspanning' de verwardheid (aesorientatiel. Oit it"s wordt Ëepaald door 9e.Au5 en dat het ontstaan van een dorstgevoel temperatuur in de sportomgeving en de lich;;efijke conditie. Besef meestal achter de feiten aanholt. Dus voortijdig

drinken!

W'at htn je doen bii vochuerlies? je het Indien;é je niet goed voelt door dehydratie of een hifieberoerte dan kan

lV{r

}CF '1rr11'r

volgende doen: Koude drankjes innemen Snel aflroelen (onder de koude douche)

een aÍts lndien de situatie niet verbeterd en het slachtoffer verward blijft moet om inbrengen geraadpleegd worden. Die kan, indien nodig, een infuus in een ader zo snel vocht toe te dienen.

Sportdrank beter dan water?

water' ook: een prima dorstlesser. Sportdranken bevatten, naast zijn, waardoor men de inspanning langer o Koolhydraten, die als energiebron een welkomè aanvulling

Water is normaal

gopiot"r,

kan volhouden. tot drinken. Tevens bevordert het dat o Natrium. Dit geeft een versnelde wateropnamg en een prikkel opgenomen' vocht beter wordt vastgehouden en dat koolhydraten beter worden

Sportdrankzn zorgen ervoor dat: o Er een snellè darmpassage en bloedopname plaatsvinden' o Er extra energie binnenkomt (bevat 4-8% KII)' o De drank smaakvol en verfrissend is' o De drank makkelijk verte€Íbaar is en niet bruist' Advies

bepalend is voor de Omdat iedereen een andere sport doet en de tijdsduur van de sportbeoefening vochtinname, hierbij het volgende algemene richtsnoer: Sportbeoefening < I uur: water is voldoende grluur) en extra keukenzout (1-3 grll) SpoÍbeoefening > I uur: water met extra koolhydraten (30-60 sportdrank

Concluie

of

t --- men r^-*,l^- om .,.,r mr* héwarm wesr ls enJe e;xEa hoeveelheden sport, het een uur langer dan Sportdranken is zinvol wanneer met koolhydraten en keuksnzout' aangevuld water, vocht verliest Goed alternatief voor sportdranken is sportinspanning voldoende langdurige eetr van preventie ,uo ro"utt"roJ door vooraf, trjdens an na aÍloop^ drinken. te

JS & Hamilton Bronnen: Belgisch otympisch en Interfederaal comité (BOIC). Coombes

KL'


4"Monte Sophia bergloop - Niederzieher 28,5 kilometer Zater dag 27 au gustus 2005

De vierde editie van deze bergloop vond plaats

onder lekkere weersomstandigheden. Als ik niet zou weten dat deze loop altijd in augustus plaatsvindt, zou ik denken dat het lente was. Zodoende vertrok ik dan ook met lentekriebels op zaterdagmiddag met Theo, Jan eÍr Pierre naar Niederzier.

We waren ruim op tijd zodat er nog een kop koffie genuttigd kon worden. Voor Theo en Jan was dit de tweede keer en voor mij de derde keer dat we aan deze mooie, maar zutare, bergloop deelnamen. Voor Pierre was dit zijn debuut op deze goed georganiseerde wedstijd. Onderweg vertelden Jan en Theo dat zij vorig jaar een tegoedbon hadden gekregen voor een

startbewijs. Omdat

ons

gewaardeerde

redactielid in financiële problemen verkeert 5 verkeersovertredingen in 2 weken door zijn echtgenote - kwarn zo'n tegoedbon natuurldk mooi van pas, dacht hij. Wat schetste echter onze verbazing? Bij het afhalen van de startnummers en het inwisselen van deze tegoedbon bleek het om een Duitse grap te gaan. Het was nl. een tegoedbon voor een normaal starttarief. Gelukkig was ook Peter Borsdorffweer aanwezig zodat, dankzij mijn internationale betrekkingen, er meteen een irvaÍnelactie *Running for Schmeits" op touw gezet werd en Theo kon starten. Dan nadert het startrroment qt zien we Íun de startplaats ook Lara en Jean verschijnen die zich nog even wann lopen.

Om 16:30 valt het verffekken

startschot

en

de ruim 400 deelnemers

richting Sophienhöhe. De esrste 2 kilometer zijn redelijk vlak en voeren

door een weidelandschap om vervolgens aan de esrste beklimming te

bij 3 km. beginnen.

Hier komt Jan mij reeds voorbij en Theo zit vlak bij me. "Die zien we niet meer terug" roept Theo, \r/aarop ik zeg "de wedstrijd is pas bij de finish afgelopen".

bosrijk gebied om

Vervolgans gaÍrn we bergafiraarts door bij 10 km. een col van de l" cat. te nemen die er altijd flink inhakt. Hier is even een


I

wandelpas geen schande, want dit doet bijna iedereen.

Vanaf nu g"u, het constant omhoog en is het zaak zo gelijkmatig mogelijk de krachten te verdelen. Theojo Schmeits loopt dan weer voor me, dan weer achter me, hetgeen mij mateloos irriteert en verzoek hem óf I km. voor me te gaan lopen, óf I km- achter me. Gelukkig komt bij 16 km. Lara naast mé lopen en vraagt of ze bd me mag blijven. Natutnlijk had ik daar bezwaar tegen ( I ), maar :zrjliqwel lekker mijn tempo in dezelfde pas (of liep ik haar tempo?). Vanaf de Römerturm, het hoogste punt op 295m., gaat het vervolgens naar beneden en kunnen we semen het ternpo weer lekker opvoeren om de langzame kilometers weer goed te maken. Ik voelde al aan mijn water dat de tijd goed ging komen, want bij 26 kwamen we door op precies 2 u. We hadden

stil de hoop dat we zo net

rond de 2:10

moesten kunnen finishen. Dan even voor het 27 fun. zie ik plotseling Jan op ca. 50 m. voor ons en even

later passeren we

hem.

Deze dag gaat dan ook als

gedenkwaardige dag mijn loopgeschiedenis in.

Inrniddels zagen we Jean

ook al bezig Íum

de

cooling down en lopen in lekker tempo vervolgens richting finish. Als gentleman laat ik Lara uiteraard voor me finishen en Passeer met 2:10:49 vervolgens de eindstreep. Een veóetering met ruim 3 min. op een loodzwaar parcours. We vernemen dat Jean deze wedstrijd subliem heeft gewonnen met een mooie tijd van l:49:.36. Lara werd 2" wouw met 2:10:47. Aan de finish doen we ons te goed aan een heerlijk Erdinger, waar door Giinter Völl nog enkele kie§es werden geschoten- Na de prijsuitreiking keren we huiswaartsOok op de terugreis heeft Theo zijn tegoedbon helras niet kunnen veruilveren. Herm Gerards

Uitslagen Monte Sophia

Fdmeqrffi ffimpme$A 9,2 KILOMETER:

3

Ralf de Leeuw

plaats 3

Sen.

0034.09

plaats

M35 M55 M30 M45 M50 M55 M55

01.49.36 02.10.37 02.10.47 02.10.49 02.11.05

28,5 KJLOMETER:

1 48 49 50 52 64 144

Jean Herpers Theo Schmeits Lara Klaassen Herm Gerards Jan Schwanen

Pierre Muijrers Hein Bodelier

1

plaats 4

plaats

1

plaats 8 plaats 4 plaats 6

plaats 10

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

02.t2.57 02.23.45


Rekken? ledereen doet het In de laatste jaren is er over geen therna zo veel gediscussieerd als 'tret rekken". Je mocht niet meer verend rekken, maar juist tussen 30 en 60 seconden vasthouden. Dan mocht je toch weer verend rekken; of zelfs helemaal niet meer rekken. Kortom niemand weet meer wat zinvol is en zijn er heel erg veel verschillende strategien in het'tekken". Structuur De laatste jaren zijn we wat betreft de kleine structuren biruren de spier en banden wijzer geworden. We weten dat een spier voor het grootste gedeelte uit bindweefsel (collageen) bestaat. Dit collageen is niet rekbaar en geeft aan dat een spier eigenlijk niet rekbaar is. Dit hebben vele onderzoeken ook reeds aangetoond. De enige manier op een spier wat te verlengen is door de aanmaak van meer materiaal. @it is met zeer specifieke technieken mogelijk). De reden dat je door'tekoefeningen" toch na verloop van tijd een grotere bewegingsuitslag creĂŤert bemst op de gewenning aan de pijn. Dus is het woord "rekoefeningen" eigenlijk niet correct? Onderzoek Wat nu? Geen rekoefeningen meer? Heeft dat geen zin? Deze vraag is mij de laatste jaren erg vaak gesteld door atleten en media. Gerard van de Poel heeft een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan en heeft geen bewijs gevonden dat rekken een preventieve uitrverking heeft voor sportblessures ofkan zorgen voor een beter resultaat. Hij heeft zelfs kleine aanwijzingen gevonden dat er wat negatieve effecten zouden zijn: een groep voetballers heeft intensiefrekoefeningen gedaan en de andere niet. De'tekgroep" treeg meer blessures als de 'triet-rekgroep,,. Je ziet op de sportvelden, kijk naar het Nederlands elftal in Portugal, dat de lange reksessies tot de verleden tijd behoren.

Praktijk Wat houdt dit nu practisch in? Wat kan je nu het beste doen? Wat is de plaats van het rekken binnen de warming-up en cooling-down? Wat duidelijk moge zijn neemt het'tekken" binnen de warrning-up geen prominente plaats in. vele voelen zich echter erg prettig om voor een wedstrijd of training de rekken. (Mn de afrikanen besteden hier veel aandacht aan en lopen toch niet allemaal slecht) Deze moeten dit dan ook beslist blijven doen. Het is vaak ook een moment van rust en sociale contacten: kletsen. Voor diegene die er sowieso al een hekel aan hadden, is dit natuurlijk een goed bericht. Je moet er naturnlijk wel voor zorgen dat je flexibel bent en blijft- (grote, rustige bewegingen richting morimale bewegingsuitslag) Wat betreft de plaats trjdens de cooling-down ben ik wat voorzichtiger. Na een wedstrijd of hardere training is de kans dat er microletstel in het collageen ontstaat groo! vandaar dat rekken dan met veel terughoudendheid geadviseerd moet worden. Mijn ervaring is dat 'tekken" in de blessurebehandeling zeker wel een plaats heeft. SamenvaĂ?tend Iedereen doet het goed! Het maakt eigenlijk niet zo veel uit wat je doe! als je je jezelf er maar goed brj

voelt. Zorg wel voor goede flexibiliteit in de gewrichten. Anton Engels Sportfysiotherapeut 0-0-0-0-0-0-0-0-0


Clubreis S.T.B. Posbankloop Velp (gtd) 6 en 15 kilometer Zondag25 september 2005

afgelopen jaren wordt Zoals de traditie betaarnt, was er ook dit jaar weer "het" STB-uitje. Door de successen van de de druk telkens groter: kan het \ryeer zo geslaagd en gezellig worden'

Na de Grimbergen van 2004, mochten *" n, op Veltins-toer. Misschien is dit wel de enige dissonant: kleinere glazenbier en het Reinheitsgebot i.p.v. de Belgische weelde'

hen zand in de voorafgaande training was de tendens gezet"wur€n de concurrenten afgebluft of was geslepen ogen gestroóid. Aan íe oppervlakte was begrip en goede raad, onderhuids waren de messen

Al op menige

Op de vraag wie in de bus

-àij

af te het zien van een microfoon- de eerste spreker zouztjn, was geeÍr wedderschap

sluiten. Per slot moeten bij

een

weddenschap ook verliezers kunnen zijn. Enfin, Wim kondigde voor de laatste

donderdagtraining een Coopertest Íurn. Parcours: de slingerweg nÍur beneden, dus de kans om een flink PR neer te zetten. Adde(tje) onder het gras: de volgende trainingsscherna's worden op deze test gebaseerd!

!

Na esn voortvarende reis en gekunsteld parkererq konden we restaurant de Olde Dubbelinck betreden. Anonieme sponsor, hartelijk bedankt voor koffie met gebakVan sommigen heel hartelijk bedanku zij hebben nog tot na de finish van het gebak mogen genieten. Kansenbespreking op de heenreis noar

Velp

De zenuwen begonnen la,,gzaam op

te

tijd niet) en Marcel biedt spelen. Wiel zocht steun bij het instellen van zijn horloge (hij geloofde achteraf zijn eigen concurrent was. voornaamste zijn dat dit vooruitblik Hennan Íurn om als haas te fungeren. Hij had toen dus al de werk beginnen. het echte kon Na een levendige handel in startnummeÍs en de (niet) bijbehorende chips er onderweg een heuse Op de 6km race een flitsende start van Ralf -zoef zoef- de Leeuw. Hij wist toen nog niet dat de-overige piramide beklommen moest worden. Aan de finish ktokte hij een zeer verdienstelijke 22-03. ook denken zelf dan'ze hebben mars in hm meer ze omdat hetzij prestaties, deelnemers op deze afstand leverden prima het de (Tonny) prestatie brengt je ma<imum het toi 9{omft de @ls), omdat àe klassieke rolverdeling in hei huwelijk bus in later werd van Gerte De tijd (Godelieve). eerste loop in srB-veóand is en je eí visitekaartj" *it ufg"ro* nog gebruikt voor kruipkansberekeningen-

Komende uit de Om half drie klonk het startschot voor de 15 km. Iedereen had zijn schema en zijn doelstelling. geeÍr noemenswaardige highlands, stonden ambitieuze eindtijden voor ogen, want de rest van Nederland kon toch heuvels hebben....... Bedankt, Posbank. Ik onderschat je niet meer.

eerste actie na onverstooóaar als altijd, raffelàe Hub het parcours af in een veóazingwekkende 53-31. Zijn de wedstrijd"' aan werd terugkeer in het kleedtotít: een blikje bier uii de tas halen "zadathij niet langer heriÍmerd lomino4ans was de enige andere STB-er die binnen het uur wist te finishen' Ralf snelàe in zijn Z" wedstri;d van de dag naar een knappe I uur en een beetje'


Voor anderen gold dat stevig zelfrerrouwen werd getankt (Marcel, Hermarq John HaarL Rog"., Sjalg Monique, Josette), dat illusies werden verloren (Jo, Wiel --alias Fred-, Thei, John Bom) of dat met verstand lopen ook lonend is (John Hendrix, Jan & Peter). De uitslagenlijst laat Wim nog finishen, zorg! er voor dat Annick winnaar wordt in haar klasse en daarbij 8 sec. sneller is dan Marcel, camoufleert de prestatie van Wiel etc. Een tombola met startnummers heeft dus voordelen. Dat een merendeel van de STB-ers als recreant in de uitslag is opgenome4 vraagt om sportieve rwanche. Alle verschillen in de

geleverde

prestaties

werden nadien in de Olde Dubbelinck genivelleerd:

als bier op tafel komt levert iedereen njn maximale bijdrage. De kok besefte dat veel energie aangevuld moest worden en serveerde een

rijkelijk diner. De terugweg werd geheel in beslag genomen door de Coopertestweddenschap. Gaat Marcel door het stoÍ? Kan Jan Gerte voldoende uit de wind zetten? Zorgen

#: ,,,,,:,,it:,$ lÍiiiiil:l:ii::

#:it::i;:il

De verloren gegane calorieën worden weer met een heerlijk diner aangevuld

spuug en vaseline voor minder wrijving? Bieden

kurken de

bescherrning? Is Marcel op tijd terug voor de hapjes? Is dit een training voor Santiago de Compostella? Is dit Op de Kamp al? \I/at vliegt te tïd met slap ouwhoeren (en wat zzlhet snel donderdagzljn).

Voor de uitslagen van de Posbank loop zie bij: diverse uitslagen Jo Born

0-0-0-0-0-0-0-0-G.0

Harry I)riessen Running Center Oranje Nassaustr 19 6411 LE Heerlen ïbVfax 045-5712009 : h a nyd riessen @ho me-nl Website: wrr.har4y-d riessen.nl

E-m ail

De speciaalzaak in uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Frmctionele wandel- loopkleding en sokken, spoÉ bh's, sportvoeding en verz orgingsproducten etc. Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afsprark worden gsmaakt

Tevens hebben

wij altijd ysgl a*nbiedingen

in hardloop, indoor en wandelschoenen.

Sportieve groeten van het Running Center Team

gewenste


Adviesbureau YOOr

bedrijYen

wije

en beroepen

ffimsffi*ffiffiffi,ffi ยงsrffi&ยงrmร‹sffimffi ver zeke rin

gs s p eci

ali s t

Collectieve \Merknemersvezekeringen

- Ziektevetzuim - Arbeidsongeschiktheid Aansprakelijkheid Transp ort -\ilagenp arke n Brand-Bedrijfsschade IIyp oth eke n-B e drij fskre diet Akerstraat 30 -

illl

tIB Heerlen

Telefoon: 045-5740402

Mobiel: 0G29042500 Fax: 04*5719930


Het zalje maar gebeuren Komt een of andere malloot op het idee om als afsluitende zomertraining een Coopertest de Slingerweg omlaag te organiseren, kun je vervolgens je klep niet houden en ga je een weddenschap aan met Gerte Offeringa dat zij nooit in staat is om 2700 meter te lopen. In plaats van dat je het dan laat bij het wedden om een fles Breezer, beloofje vervolgens ook nog plechtig dat als ze zelfs meer dan 2800 meter loopt, je kruipend naar de baan zult terugkeren. Tja, drank maakt meer kapot danje knieën kunnen verdragen. Dat vraagt dus om moeilijkheden. Zoals de andere STB-ers al zullen vermoeden werden alle krachten gebundeld om Marcel Meens al kruipend over de donkere Slingerweg te laten terugkeren. Vanuit Susteren werd superhaas Ger Bodelier ingereden om voor Gerte tempo te lopen, Jan Schwanen werd geworven om het tweetal uit de wind te houden en Wim van der Linden kocht speciaal voor deze gelegenheid een nieuwe fiets met een "geijkte" kilometerteller. Donderdag 18:50 werd gestart. Onze corpus delicti had vooraf naar @r en geweten de afstand uitgezet maar durfde met al dat opgetrommeld geweld niet zelf te lopen. Hij verkoos het om de race per fiets te controleren, zodat nergens een vuil spelletje gespeeld kon worden. Naïef als hij is, nam hij geen fles Breezer maar Àjn fotocamera mee, om vast te leggen dat Gerte niet de 2800 meter grens zou passeren. Je voelt het gewoonweg gebeuren. Gerte spoot uit de startblokken en denderde in volle galop de Schachtstraat af, nam een afkorting richting Slingerweg en had de eerste kilometer in 4:15 afgelegd. Een snelle rekensom leerde dat ze met dat tempo op 2824 meter zou uitkomen. Ai ai, dat was schrikken.

Marcel trok al een beetje wit weg om de neus.

Dan plotseling: hoop! Gerte viel bij 1500 meter stil. Ze moest zelfs gaan wandelen. Maar, daar kwam onze superhaas in actie. Met een paar kalme en gerichte aanmoedigingen (vanwege de censuur niet herhaalbaar) wist hij haar v/eer aan het lopen te krijgen. Jongens, nu was ze pas echt op dreef. Ze vloog letterlijk de tweede afdaling af en Marcel begon op het 2800 meterpunt allangzaam zijn kniebeschermers aan te trekken. En toen gebeurde het: de 12 minuten waren voorbij. Gerte lag 30 meter voor Marcel, die bij zljn 2800 meter punt stond te trilleq compleet uitgeput op de slingerweg. Gerte balen en Marcel juichen. Maar, zoals dat in de sport vaak gaat: weugde en verdriet liggen heel

kort bij elkaar. Nauwelijks een minuutje later komt Wim met zijn fietsje aantuffen (hij moest eerste nog een ppar anderen registreren) en meldt vervolgens met een gemene grijns heel beslist: 2820 meter precies. Daar ga je dan......... Op je knieën terug naar de baan, het zalje maar gebeuren.

De uitslasen: Huub Donders, 4000 mtr Frank Eisenga, 3480 mtr Wiel Frins, 3440 mtr Jan Schwanen 3400 mtr Ed Dovererq 3210 mtr Saskia Rademakers, 3200 mtr Ronald Smeets, 3160 mtr Roger Steens, 3150 mtr Hein Bodelier, 3050 mtr Josette Gijselaers, 2830 mtr

Gerte OÍferinga 2820 mtr Haas Bodelier,2820 mtr Haas Geilenkirchen 2780 mtr

Frans Quadvlieg,2S2A mtr H Margurite Bingen, 2780 mtr Tonny Geilenkirchen, 2780 mtr mtr Konijn Borjans 2330 mtr. 2330 Goedelieve Akkermans,

Wiel 0-0-0-0-0-0-0-0-0


Uit ons archief

De redactie vond in het clubblad van april 1997 een verhaal van M Schiks over oïrze cooperbaan en met name de belangrijke functie van deze plek ín het Limburgse mijwerleden. Hierin wordt ook een verklaring gegeven van de twee gevonden diepe schachten tijdens het e

galis er en v an het middent err ein.

Van luchtschacht tot schuilhut We hebben allemaal wel eens gelezen, gehoord over het betreden van het heilige gras van Wembley! of zij Een grote eer voor elke sporffnt. w"1"" dezelfde eer mag zich elke S.T.B.'er toekennen als hij bevindt, schuilhut het terrein rondom de scËuihut op onze Cooperbaan b€tr€edt. Daar waar zich onze let maar eens op, daaronder bevindt zich een kolossale betonnen prop. precies op dezelfde plek heeft tussen 1933 en 1967 een luchtschacht Itr van de toenmalige staatsmijn Hendrik te Brunssum gestaan. Deze luchtschacht ging tot een maximale diepte valrr 454 metsr in de aardkorst.

Voor de regeling van doorstroming zijn tenminste twee luchtschachten vereist. In Èet geval luchtschacht III - de plaats van onze Cooperbaan werd de afgewertte lucht met 'n capaciieit van 22000 m3 lucht naar buiten g"rig"o- De andere schacht diende dan om verse lucht te latan binnenstromen. Materiaaltransport was niet mogelijk en zeker geen personenvelvoer.

Op de afgebeelde tekening, links, staat de hogere intrekkende schacht .""ttr * d" b"id" uitblaastrechters links. Het geheel werd in 1933 in gebruik genomen. Een en ander verklaart ook de naam van de toegangsweg naar onze Cooperbaan, de Schachtstraat.

In juni 1967 werden de mijnbouwwerkzaamheden beëindigd en kon worden begonnen met het vullen van de schachtenVoor aan de rand van het mijnveld gelegen woegere ventilatieschacht Itr vergde dit een aparte aanpak. Deze schacht was n.l. op de twee aangesloten + verdiepingen nièt meer toegankelïk terwijl ook alle middelen van vervoer

ontbraken. Daarom werd toen besloten de betonproppen vanaf het maaiveld dat ter plaatse 160 meter boven N.A.P. bedraagt aan te brengen en wel op de niveaus van 316 en 183 meter verdieping. Het tussenliggende schachtgedeelte 133 meter en dat boven 183 meter verdieping werden van binnenuit gevuld met de nog aÍrnwezige mijnsteen dat blj het uitdiepen was vrijgekomen. O"urtrj werd het resterende gedeelte van bovenaf met mijnsteen gevuld en tenslotte met een derde en laatste betonprop, \taaÍ nu de schuilhut op staat afgesloten. ( Je kunt je afi'ragen waaÍom die twee andere schachten ook niét op die manier opgevuld werden, dan waren we nu van een hoop tegenslag bespaard gebleveq noot redactie!) tn Ueginle6d was àe voormalige luchtschacht Itr, die in vogelvlucht ca 4 km. van de staatsmijn Hendrik verwijderd stond weer volledig gevuld, aÍrn het landschappelijk karakter van de veilig afgewerlct "n Brunssummerheide ontrokken.


Een laatste bestonnen afdichting die ons als een der schaarse overblijfselen in de aan esn onstuimig mijnbouw tijdperk. Bron: Staatstoezicht van de Mijnen, de heer W.Miseré.

wije natuur herinnert

Ed Schiks De aanleg van onze eerste Coopeóaan die lag op de plaatslilÍutr nu het grote opvangbekken van het WML is werd in novemb€r 1985 aangelegd. Het was toen nog een houtvezelbaan. De schuilhut werd gebouwd op de betonnen afsluitprop, de plek waar hij nu nog steeds staat. De benodigde materialen werden voornamelijk door het Recreatieschap beschikbaar gesteld. De offrciële opening van de Cooperbaan vond plaats op 28 juni 1986. Een tiental jaren later werd i.v.m. het bouwen van het WML pompstation de Cooperbaan verplaatst naar de plek waar hij nu ligt. De houtvezel werd vervangsn door gravel en de schuilhut werd inesns het middelpunt van de baan0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nieuwe Leden

§,Ï}

,httvnnhlrtc ïl,dhm!

Marguerite Bingen Oude Molemweg 301 6417 GT Heerlen Geb. 19 sept. 1967 Tel. M5-5426867

Alice Lendfers Elberenveldstraat 504 «66 KP Kerkrade Geb. 17 jan.1949 Tel.045-5419530 E-mail : lendfers@xanadoo.nl

Jack Lendfers

Elberenveldstraat 504 64661<P Kerkrade geb.28 april 1948 Tel.045-5419530

E-mail : lendfers@wanadoo.nl

Beëindising lidmaatschap STB Lily Hof, Petra Saccol Jeugdleden: Sefania Baadjoq Marco Theunissen, , Martijn en Kevin PeelerL Rebecca Zagar, Beaudine Gillissen, Bob Sangen,Daily Krijnen, Fieke Schrijen, Esha Ramakers, Martijn Hol.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Onze voorzitter betrapt

!!!!!


à..*

Sportcafé Phoenix

r(I!t ri,iir$','

( kantine Sporthal Ter ltYaerden )

Toor gezeffígfteíl en Sportlaan 1 6374 CM Land§raaf Tel.O4S

s3L7L22

Touringcarbedrijf , Ir.\Mintgensstraat 3, 6466 NE Kerkrade Postbus 21110, 6369 ZJ Simpelveld Tel.045-544 44 44,fax045-544 17 18

fret syorten terecfrt 6íj:

Anníe & tsou{ewíjn

Ook §eschiKvoor het houden van vergaderingen en

fuestavonden

www.taxislangen.nl

Bij de pakken neerzitten

?

kom nou

Man oh msn

goel gtas 6íer, Éunt A na een

Ylí"revoo !

Bouwkundig ontwerP &

HetersDorru rnaIlIf,errrnode

Adviesbureau M anensh eide 42

6343 CR Klimmen

He e rle n

(Geleenstraat3+36 en Promenade 33 ) Maastricht ( Grote Straat 18r0 S

Tel.

043-45 F

ax

92242

06-51277959

043 -459290

Vormgeving )

itta rd

Molenbeekstraat 12 )

van u'w bouwplannen

|


Sportmedische aspecten Rugklachten Inleiding Lage rugklachten komen relatief veel voor bij atleten. Deze pijnklachten kunnen door verschillende oorzaken ontstaaÍr. Meestal is de houding wzunnee gesport wordt niet correct of is er sprake van één of mesrdere verkorte spiergroepen of een tekort aan kracht van de buik- en rugspieren. In een aantal gevallen worden de klachten echter (mede) veroorzaakt worden door versmalde tussenwervelschijven, door een instabiliteit van de gewrichtjes tussen de wervels of juist door een blokkade hiervan. In dit artikel zzl de meest voorkomende vorm besproken worden, waaóij er wel spierklachten zijn maar er gaan duidelijke andere structuren zijn aangedaan. Bij deze vorrn zullen de pijnklachten vaak alleen tijdens of na het sporten optreden. Soms treden de klachten ook op bij lang staan of zitten en kan de rug 's ochtends uitgesproken stijf zija waarbij er uitstralende prjn kan opteden naar de bil en naar de achter-/buitenzij de van het bovenbeen.

Oorzaken van deze rugklachten Meestal is een samenspel van factoren verantwoordelijk voor het ontstaan van deze rugklachten.

. .

zrvaÍe en/of eenzijdige belasting in de sport- of werksituatie; een te snelle trainingsopbouw. Rugklachten treden frequenter op als er in een korte tijd te veel,

.

te vaak en te hard wordt getraind. Met name heuveltraining en sprongl,nachttraining zijn berucht. Als er spierversterkende oefeningen of krachthaining wordt uitgevoerd, is een juiste techniek hieóij zeer belangrijk; lopen of springen op een harde ondergrond (asfalg beton) met onvoldoende schokdempende er/of onvoldoende steunende schoenen; verkorte spiergroepen. Bij het voorkomen van lage rugklachten is het met name van belang

. r . . .

dat de rugspieren, de heupbuigeÍs en de bovenbeenspieren goed op lengte zijn; te zwakke spiergroepen. Blj het voorkomen van lage rugklachten is met name het goed op kracht zijn van de rugspieren, de buikspieren, de bilspieren en de bovenbeenspieren van belang;

houdingsafurjking. Zo is er vaak sprake van een versterkte holle stand (lordose) van de lage rug terwijl de bovennrg juist overmatig bol (hyperlqrfose) staat. Hieóij kan echter ook gedacht worden Íum een verkeerde technisk bij het afur;ttËn of werpeq als de rug te sterk holgetrokken wordt; standafuUking met name van bekken of de lage rug; meestal op basis van een beenlengteverschil;

(geringe) standafuijkingen van de voeten (bijvooóeeld knik-plat voeten).

Hoe voorkom je deze rugklachten

Om deze blessure te voorkomen, is het Íz.adzaam om onderstaande 'prevofiietips' na te leven bij het sporten.

.

Warming-up Begin altijd met een goede warming-up. Loop 5 tot 10 minuten rustig in voer dan in ieder geval rekkingoefeningen uit voor de rugspieren,

A/& Rfl

Aq

« &

G

L

en de

spieren die de heup buigen en de bovenbeenspieren (zie tekeningen). Let goed op de aangegeven uitgangshouding en de wijze waarop de

rekkingoefening moet worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van de rekkingoefening mag er geen pijn optreden. Houd de rekkingoefening zo'n 15 seconden vol en herhaal iedere oefening twee tot drie maal.


.

intensiteit en de

Goede trainingsopbouw Zorgvoor een goede trainingsopbouw- Voer de past de omvang van de-trainingen gele'ídehjk op. Bij verandering van trainingsbelasting of blessurena een belastbaarheid van tr"tjicnL- zicË sleóhts langzaarn aan. Ook de raining weer (zeer) geleidelijk tot het oude niveau worden opgevoerd' ziekteperiod"

Spierversterkende oefeningen In een verantwoorde trainin§sopbouw wordt er tevens voldoende aandacht besteed aan spierversterkende oefeningà ràot de buik-, rug-, bil- en ,#t§-f# fËËg bàvenbeenspierei. Zie de tekeningen voor enige vooóeelden' . r -_ Bij de uiWoering van deze spierversterkende oefeningen moet goed op diuiste technià< gelet woràen. Het is met name van belang dat de rug -

.l',iËfföï:rr:ï:l#;i*1J:fijkopeenzachteondergrond§+ Goedà techniek Zorg ervoor dat je bij de (kracht)traininq de oefeningen juiste uitvoert met een.orrJ"t" houding en techniet. Let ook in het dagelijks leven op een houding bij het staan, zitten en tillenen een SporScnoenen Draag goed passende loopschoenen met een schokdernpende zool vaÍr stevige hielsteun. f.uii à *"ír,ig mogelijk op spikes. Als er (geringe) standafuijkingen gehouden de vóeten aanwezig zijn (bijvooibeetà tnit<-platvoeten) moet daar rekening mee aan te wig een anti-pronatie met r*'.port""hoenen. Zo ziin schoenen

worden bij het kopén Laat je in een bevelen als de voeten te veèl naar binnen wegzakken bij de voetafiryikkeling. voetafwijkingen bij goede sportspeciaalzaak hierover adviseren. Soms is het noodzakelijk om maken' ofeen beenlengteverschil speciale aanpassingen in ofonder de loopschoenen te laten Dit moet Oan wit door een órthopedisch schoenmaker op maat worden gemaakt' Coolingdown Beëindig de training altrjd met een cooling-down. Deze bestaat uit enkele minutei rustig uitlopen .í i., i"d". geval het uiwoeren van de beschreven rekkingoefeningen'

wat kan je doen als deze rugklachten (toch) zijn ontstaan? is Wees alert op het begin van deze blessure. Een zeurende pijn tijdens of vlak na de sportbeoefening niet norrnaali Volg, ó- ogo te voorkomen" de hier onderstaande regels op' Voer bovenstaande preventietips uit de beschreven Voer in ieder geval àlle bovenstaande preventietips uir Voer meerdere malen per dag uit' rugspieren spierversterkende oefeningan voor de buik- en rekkingoefeni.g"r,

"r,

.

. .

pas de training aan Vaak kan het tijdig verrrinderen van belastende trainingsvormen al aandacht aan voldoende zijn ïm beginnende rugHacÀten te laten verdwijnan. Best€ed extra alternatieve Zoek bovenbeenspierenspierversterkende oefeningen ,ooi b.rik-, rug, bil- en andere_bewegingsvormen trainingsvorrren. Vaak Lu"'j" toch nog goed in conditie blijven door Joggen en step-pen' op te zóeken waaóij de rug niet te zivaaÍ b€last wordt" zoals fietseq aqua tillen' Let (ook) in het dagelijks leven extra op een juiste houding bI het staan, zitten en je slaapt niet te zacbt? Ondersteuntie Jo"tïotAo."de de lage rug en is.het_matras waarop om (eerder) van de helpen m,r5sage kan zijn, ttïr Massag" Àr-a" spieren van de *g pijnklachten af te komen.

AIs bovenstaande maatregelen niet binnen twee tot vier weken of naar esÍl leiden tot een duidelijke vermindering van de klachten, ga dan naar de huisarts

\/pag spoÉmedisch advies

(geregisreeràirport .t". Deze kan dJmg dan lichamelijk onderzoeken, wat vaak al voldoe'nde nodig zijn is om de juiste diagnose en oorzaak aan Éet ficht te brengen- Soms kan het echter röntgenfoto's) om om aannullend onàerzoek te laten uitvoeren (bijvoorbeeld laten maken van of beoordelen dan (sport)arts kan andere oo.-L* rr* lage rugklachten uit te sluiten. De jou zinvol is' ffsiotherapeutische behandeling voor Nederland opvragen waar bij jou T de bur:rt een Sportgeneeskunde fL mnt Ui3 tret Bureau sportarts werkzaaÍn is (tel.(030) 225 22 90 of www@.sportgeneeskurde'com)'

Bron: bondsarts KNAU


S.T.B. Jeugdpagina

Vakantie voorbij

De vakantie is weer vooóij, dus weer eens tijd voor een wedstrijdje; afgelopen weekend gebeurde dit in Sittard, waar de opkomst helaas minimaal was. Toch was voor de rest alles zoals we het graag hebben, met blauwe luchg een heerlijk zonnetje en hele mooie prestaties.

Uitschieters waÍen Roel Kist bij het spesrwe{pen (40.66 m) en kogelstoten (10.03 m), en Pim van Spanje bij het hoogspringen (1.55 m). Allemaal veröetering van de bestaande clubrecords. Daamaast zijn het speerwerpen en het hoogspringen goed voor een veóetering van de klassering op de nationale ranglijsten. Ook de rest deed het uitstekend; zo zagenwe Peter Bex die voor de eerste keer had ingeschreven voor het discuswerpen, net als Sanne Daemen. Bij het sprinten van de D-meisjes werden ook mooie prestaties neergeze! al was de tegenwind de grote spelbreker, waardoor toptijden niet mogelijk waren. Minpunt op deze dag was de blessure van Kenny, die bij het sprinten moest stoppen vanwege een spierblessure, net na de start.

Interland voor STB-selectie

In het weekend van 9 Vm 11 september vond voor de l6e keer een internationale scholieren atletiek onhoeting plaats; deze keer gaat de reis naar het Duitse Gensingen. De Nederlandse afvaardiging bestaat uit een ploeg, samengesteld uit 40 atleten(s) van de verschillende atletiekverenigingen uit Limburg, in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. Het Landgraafse STB levert hier een bijdrage arn van maar liefst 7 deelnemers. (Stephanie v.d.Hemel, Nikki Tatrapary, Tim Zeevaarders, Roel Kist, Pim van Spanje, Kamiel Jacobs en Bas Radstake). De buitenlandse atleten komen uit de Regio's Bodensee, Alzey en Kamenz Duitsland. Verderploegen uit St Gallen Zwitserland, Szkesfehervar Hongarije, Praag Tsechië en Belgisch Limburg. De reis omvat niet alleeÍr een sporQrogramm4 maar is tevens een onhoeting met vele jongeren uit de verschillende regio's en landen.

2e Plaats voor selectie uit STB draagt steentje bij

Limburg

Tijdens de 16e Internationale Scholiersn Atletiek-ontmoeting in het Duitse Gensingen. Wist de Limburgse selectie beslag te leggen op eeÍr eervolle 2e plaats (net als vorig jaar). Voor het Landgraafse STB een geweldige opsteker, omdat zij maar liefst 7 van de 40 atleten voor deze ploeg leverden (Stephanie v.d.Hemel, Nikki Tatrapary, Tim Zeevaarders, Roel Kist, Pim van Spanje, Kamiel Jacobs en Bas Radstake). Behalve een sportieve prestatie, is een uitst"pje als dit natuurlijk heel leerzaam en héél verrnoeiend. AIs slaapgelegenheid bij dit soort evenementen wordt gebruik gemaakt van een sporttral, waarin iedereen een plekje kan vinden. Van "naar bed gaan en slapen" is hier echter meestal geen sprake, en vele atleten staan dan ook's morgens op de atletiekbaan met slechts een paar uur nachtrust achter de rug. Dat er dan toch nog geweldige resultaten worden n@gezrt. is al een prestatie op zich. Behalve dat er tijdens de reis de nodige contacten worden gelegd tussen de atleten uit de regio, gebeurt dit tijdens het verblijf ter plaatse natuurlijk ook met de atleten uit de diverse andere landen. Tijdens een gebeurtenis als deze leert men atleten uit de regio, die normaal als concurrent worden gezien, ook eens op een andere manier kennen. De reis omvatte niet alleen een sportprogramm4 maar bestond ook uit een gezellig samenzijn met alle deelneÍners.


Aannemers.- en ïimmerbedrtif

0/rfl",r*0 Alfa

H de Haan b.v.

I4l

Zet je op scherp See me,

feelme,

Edisonstrail 23 6372

AK Landgraaf

touch me, Fr.Erenslaan24 63 11 GV Land grlaaf

ïel.

O45

- 5Í118849

ddve me. Telefoon: 045-5321088 Telefax ;045-5321128

Autobedrijf / GULF Station / Carwash

kickken reclomeproduclies tandgraaf T045-5327480

verkoop nieuw & gebruikt le klas occasions met BOVAG garantie

inruitmogelijk reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-taxaties en reparaties

APK&urirysstatfun & werptraats Klirrmendershaat95 6343 AÀKlimmen Tet{85)405 13 58

ontweÍp & uiwoering reclameborden autoreclame

fullcolor

^-. fGslfl --

Gt LF Statbn

& Carwash Hogeweg 78 W Voerendaal

6367

TetdM5)'5751,H9

§ Ë


Cadeau van Scopias

Ofschoon de zaterdag(24 september) grijs en grauw begon, veranderde deze vnj snel in een prachtige dag. Niet omdat de zon onverwacht doorbrah maar omdat wij met een gezellige groep mensen naar Scopias in Tegelen gingen om spullen voor onze atletiekbaan op te halen. We verzamelden bij McDonalds, vanwaar we gezamenlijk richting Tegelen verkokkeq naar AV Scopias. AV Scopias is een vereniging uit Venlo, met een 2e atletiekbaan in Tegelen. Door de aanleg van een nieuwe weg, moet deze atletiek-accommodatie wijken; gelukkig hebben zij nog een baan in Venlo en de vooruitzichten op een nieuwe baan, verzachten de pijn natuurlijk. Omdat de baan in Tegelen wordt gesloopt werden wij in de gelegenheid gesteld om nog bruikbare spullen op te halen, en deze kans konden wij natuurlijk niet langs laten gaan.

Het krijgen van een flinke lading spullen is natuurlijk geweldig, en \ile zijn AV Scopias dan ook heel dankbaar. Het mooiste aan deze "operatie" vond ik echter dat bestuur en leden van STB, zlj aan zij met ouders van jeugdleden, hebben gezorgd dat we deze spullen hebben kunnen ophalen. Weer een stapje dichter bij onze "nieuwe" Cooperbaan. Iedereen bedankt voor jullie bij drage.

Met vereende krachten werden de zware kunstofmatten opgerold om vervoerd te worden

Jos van Spanje

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

ZLCC (Zuid Limburgse Cross Competitie) 06-11-2005 59"ENCI Bergloop Maastricht - a.v.Maastricht

0+12-200522" Sjef v. Ooyen Kapellerbosloop :

Oe Zuid-LimOugse

Crw

competitie om!Ë

'een vijftal re&rijden verdeeld over jergdlcpen in alle jeugdc*egorieëÍL een koíe en .eenlange crs voor de rlolwassenen-

.,

deze crossconpetitie ÍIemeÍL

. A-an :

krr

iedereen deel-

:Vooral voor de Jagd is d€ze cmssc8mp€: titie een slimulans om je te mete[ met je : Ieeftildsgenoten op de dverse afstanden.

,Er is een eiÍdklassemenl voor de kcrte en ,

lange cÍass bij tb m-unen en vrouwen.

,

gorieën een kla.seÍrErÉ opgprnaalc.

Ook voor

de

jergd word in de KNAU cde-

'De eerste drie in elke categode krijgen lum pjzen bij een speciale bijeenkom*, De pnl§dtreiking zal plaasvinden op zondag 19 maaÍt 2006 bij A.V Ceasaq in de karthe van het qportcomplex" na de Bedta Loop

Landgraaf - a.v.S.T.B. Landgraaf

26-12-2005

44"

A.V.O.N.

Kerstcross

- Heerlen

- Heerlen

15-01-2006 l0"FaGro Parkloop

- Beek

a-v.Caesar - Beek

29-01-2006 42 "Abdij Cross

- Kerkrade

Achilles-Top Kerkrade


Yerhalen over loPers De Marathon

De eerste paar kilometers gelukkig ook De eerste paar kilometers worden betrekkelijk langzaarn afgelegd door de grote drulÍe die er beginnelingen van weerhoudt te snel van start te gaatl

Beklemd zitten midden in de menigte hardlopers is een ramp, vooral als diegene naastje een non-stop prater is, die zich niets aantrekt van je vijandige blikken en gewoon doorgaat met je alles te vertellen over zijn training van het afgelopen jaar en vervolgens zijn huidige kwalen en blessures in detail beschrijft. Sommige van deze kwalen kan je alleen maar van horen zeggeÍr, mÍur nu begin je ze ook te voelen. Houd op de rol ,a, lrist".u* te spelen; doe je oordopjes in en neurie er

maar op los. Het

EETiIEI\a.T}EAT,

,

EETÉr,t}tí,íEil'TD NÉ,-E,,8.€ÉyJ.§f.

feit dat je met een slakkangang

vooruitkomt, kan je uit je concentratie halen vestigen op het publiek.

en

je aandacht

De kroegen waaruit de geur van tapbier door de open deur

naar buiten komt, zien er erg uitnodigend uit- Nog verleidelijker zijn de geuren van de zondagse maaltijden die her en der bereid worden, want zoals iedereen weet worden marathons meestal op zondagen gehoudenJuist als je wilskracht het zwakst is wordt het ternpo lneens , . - :-rtelevisie-interviewer versneld en verschijnen er lege plekken voor je. Mocht je weg nog versperd worden door een hardlopers' die je probeert aan ie spreten] doe dan net ofje een buitenlander bent; dat doen de meeste ?

De volgende paar kilometers van-het rennen in Gevoelige types zullen misschien ge'trriteerd raken naarrrate de race volgt- De inspanningen combinatie met de nabijheid van zoveel mededingers kan onplezierige aspecten van menselijk aard aan de dag brengen' Hardlopenspitst de zintuigen en doet de mensen ook aretgn. Door het ruiien van de natte lijven van je mederenners kun je precies vaststellen watze de vorige avond gegeten hebben-

t+

vaak kun je je in de eerste helft van de wedstrijd zo goed v9e-len dat je widdóorgÍum en een beter€ tijd maken dan je aanvankelijk gepiand had. Zorg dat je deze fout niet begaat Je kun je nu prima ioelen, maar binnen enkele seconden kan dat omslaan. Houdt je eigen rime Íuur en laat je niet opjutten door mensen die je mtachtend snuiveÍld pÍsseren. Je zult ze t"'ug,.o^ met het hoofd in de goot tenvijl je hen zwevend passeert.

Gul aangeboden snoep en bier van de kant van het publiek moetje beslist ufstaao. l-aat je niet verleiden door hun uitnodigingen en wat je ook doe! denk vooral niet: "waarvoor doe ik dit? Is het dit wel waard?". wip]l'maak-iezelf datt En als iemand vanuit een rÍum naar beneden roe,Pt;'TIé, stoere jongen, zin in een goedkope je jeugdliefde, knijp jezelf dan eens van als hei evenbeeld wds dat ze het tegen iemand anders heeft, en als ie uitziet je gelukt hebl flink en bedenk d--at je van hardlopen kunt gaan hallucineren. . . . . . ..als L

Bron: B&M 0-0-0-0-0-0-0-0-0-G'0-0


o

q

STB Clubblad 2005 nr 4  
Advertisement