Page 1

't

I. E

I


Jaargang 20 - Juti 2005 - nummer 3

't

e§TaBletje

is het clubblad yoor de leden van o.v. Sport en Trimclub

Brunssummerheide Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

íffi! Èí"

kopij:

Theo Schmeits, Gravenweg 56, @7lYZ Eygelshoven 045-5352003 / 0651296017 t.schmeits@home.nl - Wiel.Frins@nlanet.nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins 30 september 2005

Sport -r -- en Trimclub

Brunssummerheide íffit 'ëí,

Voorzitter: Secretaris:

Albert Verbunt Tel.: 045-5314854

Teeken 045-5712812

Vic§ Tel.:

Ploumen Tel.:06-10897824

Penningmeester: Annick A-Igemene

Zaken:

(vice-vootzitter)

Leden:

Jos

Janssen

STB

Eygelshovenerweg 13 6374Y\B Landgraaf E-mail: annickploumen@home.nl Schepenbank

6343 CV Klimmen

Lceuw Tel.:045-5713192

6373K8 Landgmaf B.Gijsensraat E-mail: rdeleeuw@hotmail.com

Ralf de

Eisenga 045-5320812

Dick van Pelt Tel. :045-5325803

63

69

Koempel 6372 ND Landgraaf E-mail: stbledenadministratie@home.nl

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf E-mail: dickvanpelt@wanadoo.nl

http://www.avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat

BanLnelatie:

Rabobank Landgraaf rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Eygelshovenerweg

51

6471 VS Heerlen

13

Adverteren:

22

E-mail: jos.annyjansseÍl@rilanadoo.nl,

Tel.:

Website

51

Ovidiusstraat 6417 VS Heerlen E-mail: stbsecretariaatí@wanadoo.nl

Tel. : 043-4591995

Ledenadministratie: Frank

Jeuedsport:

20

Kerlrraderweg 6372T2 Landgraaf E-mail: albertverbunt@wanadoo.nl

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis

63T4KBlandgraaf


Trainingen zomerseizoen 2005

r

-- Irrrn-l i Ma-dag i 18.30

i

PLAATS

DAG

TRAINING/GROEP Duurloop 1 uur

Cooperbaan

',

i-Maandas-i t83o i Maand"s [lelíl

,r -----o ÏB3o i Di"sda" i -"'"" Twoenrdag

i

i-wo"*d"s-tt8.:o-i Donderdag

1-ta:o

Sportzaal Kakert

Conditietraining

Cooperbaan

tntervaltraining

Cooperbaan

Duurloop 1.15 uur

j

A.V.O.N.

fupitten A,B,C,

1

uur

-[-:,{.-v._o. -__I

Junioren 1,5 uur

coope.uarn

Baantraining

ll

i

i- vrtjdas- flffio@l l74Ierr4s- i-tooq-l----cooperbaan f z*rt*das l-rt^oo Zaterdag

I uur

Beginners duurloop

I

l-l8-:Ll

fyee4§q4s _ tle.qq

i

Cooperbaan

i

r-

{

Bezoekerscentrum Schrieversheide

l uur Pupilur A" B§ I uur Jrmioren !..5_ g*_ Duurloop

{

_

Duurloop 1 uur Duurloop 1.15 uur

Inlichtingen over trainingen: Wim v/d Linden tel. 045 -52170 I 3 E-mail: wlinden@brunssum.net tel. 045-53 2 5 803 E-mail: dickvanpelt@.wanadoo.nl Jeugd: Dick van Pelt

Contributie en lidmaatschap S.T.B. De contributie over hetjaar 2005 bedraagt: Recreant:

Wedstrijdlicentie:

lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaar: Licentiebedrag a € 17.80 wordt afgedragen aan de trGIAU,

Jeugd:

perjaar: EenmaligaanKNAU: Via automatische incasso per maand:

Begunstiger:

U bent dan geen

li{

maar steunt onze verenigng per

e 42.-

€ 59,.80 e22,50

jaar:

€, 4,75 € 30.-

Verder is esÍr eenmalig bedrag à € 5.40 voor administratiekosten aan de KNAU verschuldigd.

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de KNAU verplichte opzegtennijn van 6 weken, dit wil reggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjam eindigt blijft nietemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Van de voorzitter

Het lijkt stil rondom de baarU maar er vinden nog steeds ontrrikkelingen plaats. Wij hebben een aantal gesprekken gevoerd met de gemeente. Deze heeft de heer Jo van Vlodrop, tevens een gewaardeerd STBlid, aangewezen om onze belangen in de uitvoering van de veóeteringen van de baan te behartigen.

Tevens heeft er overleg plaatsgevonden over de inrichting van het middenterrein voor de technische nummers met de heer van Berlo van de K.N.A.U.

Voor zover het mogelijk is en er geen tegenslagen zullen zijrU wordt het hekwerk nog voor de bouwvak gerealiseerd. Volgens onze planning àjn daama de egalisering van h* middenterrein en vervolgens de inrichting ervan Íum de beut. Tot slot wordt de baan voorzien van een nieuwe toplaag. Ik dank de baancommissie voor al het voortvarende werk dat àj tot op heden heeft verricht. Sinds het verschijnen van de laatste editie van ons verenigingsblad hebben er tal van activiteiten plaatsgevonden. Zo vond op zondag 15 mei wederom de jaarlijkse Heideloop plaats. Onder leiding van onze nieuwe coördinator Marcel Meens en zijn trouwe medewerkers was deze gebeurtenis een gigantisch succes. Ook de Bergloop vanzondag 12 juni mocht op een grote belangstelting uwerzijds rekenen. Er werd stevig strijd gelwerd en tijdens de gebruikelijke baóecue liet menigeen zich niet onbetuigd. Het bestuur is van meiring dat dit succes voldoende aanleiding geeft om de Bergloop jaarhjks op onze activiteitenkalender op te voerenHet voorjaar werd afgesloten met de jaarlijkse estafetteloop Vaals-Venlo op zondag 26 juni waaraan onze vereniging met vier teams deelnam. Natuurlijk is het belangrijk dat ons superteam weer de overwinning voor zich opeiste, maar wij willen niet uit het oog verliez€n dat de uitstraling vala onze vereniging en onze sport door de inze/" van iedereen een voorFeffelijke impuls heeft gegeven in de goede richting.

De laatste tijd mochten wij een behoorlijk aantal nieuwe aanmeldingen notere,n. Onze vereniging groeit en bloeit. Over de boven geschetste ontwikkelingen omtrent de baan ben ik uiterst tevreden eir ik ben vol goede moed over de toekomst. De vakantie staat we€r voor de deur en daaÍom wens ik iedereen, mede narnens ons bestuur, een fijne en gezellige vakantieperiode toe.

Alb€rt Verbunt 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak b.v. Groot- en kleinhandel in dakbedekkingsmaterialen Ampèrcstraat 5 6372 BB Landgraaf Iblefoon: 045-5314218 ïblefax : 045-531174

Drievogelstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045- 5414667

30 ioor

krolinil

in

dokbcdekkinpn

Birmincuzct kunstÍ dokcn

lndustrieterrein "Spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8

6466 VKerkrade


Ë

Í I i

diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverse

Maasmarathon Visé

202 660 752

Pierre Muijrers

- zondas I mei 2005 9 46 plaats 194 plaats plaats

Hein Bodelier Cor van Haaren

Vet.II Vet.II Sen.

03.39.30 04.38.57 04.s8.52

Ífï.Eeinrichs-Antons-Gedàchtnislauf- 5 en 10 km -donderdae 5 mei 2005

KILOMETER; Hub Donders Leo Kokkelkorn Ralf de Leeuw Astrid Kokkelkorn 10 KILOMETER; 5

I 2 4 36

4 33 72 144 178 180 203 2@

Jos

I 2 plaats 4 plaats 2 plaats

Herman Gerards Pierre Muijrers

Ronald Smeets Fons Habets

Annick Ploumen Carla Willems

l6uGeuldalloon Bersen

5 26 30 43

N.24.13

plaats

VetI

0035.41

plaats

Sen.

00.38.22 00.40.15

Terbliit-

Lara Klaassen

Krist

CeBuSta-loop Heerlen Marcel Meens Hein Bodelier

-

5 km

plaats 6

plaats

Leo Kokkelkorn Jos

Krist

Ralf de Leeuw Bas Nicaise

-zaterdae 7 mei 2005 00.38.31 00.47.19 00.48.27 00.52.09

S.T.B.

0034.53

S.T.B.

00.35.56

26 mei 2005 00.18.27 00.21.s7 00.24.06 00.24.53

- 21.1 en 10 km - zaterdae 28 mei 2005

10 KILOMETER: Jos Duteweerd

5 KILOMETER:

V.Vet.I

S.T.B. S.T.B.

3l

L9uPepiinloop Echt

Vet.I V.Sen.

s.T.B. s.T.B.

Miitzenicher Vgnnlauf

119

00.44.50 00.44.52 00.45.58 00.48.46

- donderdae

Jan Manders Sabine Krieg

21.1 KILOMETER: Herman Gerards

00.43.21

Sen.

- 10 km - zaterdae 21 mei 2005

Ralf de Leeuw

4 18 26 27

Vettr

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Hub Erkens

Jos

Vet.I

10.770 km

Jean Herpers Jan Schwanen

Citvlauf Htickelhoven

2 4

Sen.

V.Sen

I 8 plaats 16 plaats 11 plaals29 plaats 33 plaats 4 plaats 6

Krist

Marcel Meens

Sen Sen.

00.16.06 00.16.30 00.16.54

plaats

14

M45

01.40.46

M40

00.56.10

- 5 en 10 km - vriidae 3 iuni 2005 4 I plaats 7 plaats l8 plaats

Sen.

00.16.13

plaats

M40

00.1636

Sen.

00.16.42 00.18.54

Sen


Arno Hanssen Roger Gillissen Bart Smeets Hein Bodelier Carla Willems

plaats 19 plaats 16

KILOMETER: Huub l)onders John Born Jan Schwanen Fred Geilenkirchen

00.18.56 00.19.47 00.20.02 00.20.42 00.22.13

Sen.

M40

plaats26

Sen.

plaats 5 plaats 3

M50

plaats 2 plaats 19 plaats 3

M40 M40 M50

plaats 33 plaats 59

Sen. Sen-

v35

10

Ronald Smeets

Mittsommernachtslauf Konzen

I 1 27 45

Lara Klaassen Herm Gerards

Pierre Muijrers

Marcel Meens

-

SRL Loop Heerlen

17u

Sen.

Vsen.

M45

M55

S.T.B.

PR!!

s.T.B.

00.52.22 01.00.27 01.01.21 01.04.08

03.10.39 03.42.46

- 5 en 10 km - vriidae 10 iuni 2005

Nico Hamers

s.T.B.

Leo Kokkelkorn

S.T.B.

00.15.58 00.17.04

s.T.B. s.T.B. s.T.B.

00.17.30 00.18.55

S.T.B.

00.2r.32

Ralf de Leeuw Ger Bodelier Peter Deceuninck Hein Bodelier 10 KILOMETER:

9 22 26 46 & 78 80

- zaterdae 4 iuni 2005

zaterdae 4 iuni 2005

Annick Ploumen

5 KILOMETER:

2 6 7 8 18 53

14 km

plaats I plaats I plaats2T plaats I

Jean Herpers

Stockholm Marathon

568 222

-

00.33.40 00.39.48 00.40.22 00.41.01 00.44.55

Krist JoBorn Jos

Jan Schwanen Pierre Muijrers Jos Mannens Ronald Smeets Fons Habets

Stadsloop Heerlen

5 KILOMETER:

11 18 26 44 49

Ralf de Leeuw Ivo Eijkeboom Bas Nicaise Hein Bodelier

2 8 l1 12 2l

Leo Kokkelkorn Jos Krist Rob Riksen

Ed Doveren IO KILOMETER:

Nico llamers

Peter Deceuninck

-

00.t7.29

plaats I plaats I plaats 2 plaats 2 plaats 18 plaats 16

M40 M50 M50 M55 M40

00.35.14 00.39.21

Sen.

00.46.15

plaats

M45

w.46.17

20

w.39.U 00.42.28

00.M.28

5 en 10 km

- zondag 19 iuni 2005 plaatsT Sen. plaats I Jr. plaats 17 Sen. plaats 14 M50 plaats 16 M40

2 8 plaats I plaats ll plaats 13

00.17.42 00.19.04 00.19.34 00.21.05

00.2t.27

plaats

M{0

plaats

Sen.

00.35.40

M45 M40 M40

0036.13

0032.59

00.36.3s

00.40.1I


23 38 57 76 85 124

Jo Born

plaats 9

JohnBom Bart Smeets Hub Erkens Hein Bodelier Bert DaeÍnen

plaats 17 plaats25

Graubiinden Marathon

52 20

Guido Meys

plaats 39 plaats 45

plaatsT2

-

00.40.25 00.43.01 00.46.13 00.48.37 00.49.26 00.54.10

Sen.

M50 M50 M40

zaterdas 25 iuni 2005 plaats 20 plaats 4

Inge van Leeuwen

Rakkesch

M50 M45

Sen.

M.56.M

V.Vet.

05.31.15

- Lauf Roeteen - 21.1 en 10 km - zaterdae 25 iuni 2005

TTALYE MARATHON:

29

M45

plaats 5

Herm Gerards

KILOMETER: 73 Jos Duteweerd

01.28.00

10

s.T.B.

Halve Marathon Roosendaal

Ll7

Nico Hamens

Buffer-Run KILOMETER: Bas Nicaise 6

-

6 en L0 km

Jan Manders Peter Janssen 10 KILOMETER:

John Borjans Jan Schwanen John Born Fons Habets Pierre Muijrers Jos Bex

Hein Bodelier Ronald Smeets

Annick Ploumen Bert Daemen

2 4

Jean Herpers

Lart

Klaassen

10 KILOMETER:

5 22 4

Guido meys Herm Gerards Inge van Leeuwen

23

01.35.51

Sen.

- vriidae I iuli 2005 plaats l1 Sen. plaats 17 Vet. plaats l8 Vetplaats 5 Vet. plaats 16 Vet plaats 23 Vet. plaats24 Vet. plaats29 Vet. plaats 31 Vet. plaats 35 Vet. plaats26 Sen. plaats 5 D plaats 5l Vet.

Int.Volkslauf Eicherscheid HALVE MARATHON:

zondas 26 iuni 2005

10 EM. - zondae 26 iuni 2005 - plaats M40 1

Galsenloop Berkel-Enschot

4

-

plaats

Bart Smeets

00.46.28

-

21.1 en 10 km. plaats plaats

I I

-

00.54.12

00.24.52

N.29.37 00.29.37 00.39.43 00.42.20 00.43.10 00.43.19 00.,í4.50 00.45.15 00.46.18 00.47.33

00.48.06 00.49.38

zaterdag 2 iuli 2005

Sen.

01.18.36

VSen.

0136.03

plaats

Sen.

plaats

M45 V.Vet

00.36.29 00.40.08

I 5 plaats 2

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

00.4239


Nieuwe Leden

§,Ï8,

heet Yan

hffte welkom!

Monse

Arno Hanssen Ruud Stratmann 28 Schanserweg42 PostsEaat 50 6444XG Brunssum 6373 )C{ Landgraaf 6371 VM Landgraaf Geb. 29-06-1961 Geb. 3l-03-1972 Geb. 08-l l-1964 Tel.045-5271586 Tel.045-5322992 Tel.045-5321132 Ed Floribertusstraat

ruud.stratmann@

1

2move.nl

rnge van Leeuwen Mannens Ray Penders Bredasra6 Yogelzanbveg24 Lemierse Berg 33 6415 AS Heerlen 6374 AÍI Landgraaf D-52074 Orsbach /Aachen Geb. 13-10-1961 Geb.03-071968 Geb.2l-10-1960 Tel.045-5723656 Tel.045-5327675 Tel.06-21580216 Jos

josmannens@hetnet.nl tay.penders@home.nl inee@-omline.de Beëindiging lidmaatschap S.T.B. per 0 I -06-2005 R.Rook, Cor van Haaren. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

EsteeWeetjes Wist u dat:

o . . o o

Or:g:e

Hub

een geheel eigen filosofie heeft over het huwelijk in het algemeen en zijn eigen in het

bijzonder.

Hlj

de goedkoopste wouw van allemaal heeft. Hij blaast ze op en laat ze leeg. Ronald wouwen een synoniem voor stress vindt. Saskia last heeft van marathon-stress. Ze gaat dan uit eten zonder te betalen. De serveerster was kennelijk ook een hardloopster, want ze presenteerde de rekening (nog) niet John Haan heeeeeel goed kan eten (tenrninste voor een marathon)

Roger Gillissen liefst tussen Fred en Tonnie in wilde slapen met als smoes dat hij fang was om

kou te vatten.

o o

o o

het damesteam tijdens Vaals-Venlo graag wilde winnen en in de haast wegreed met de achterklep van een achterblijveade auto nog open. Z,agwelheel gastwij uit. Het wimens team zoals elk jaar koffie wilde drinken in Vijlen. Wat schetste hun verbazing: de serveerster had geen tijd om koffie ter sen/eren, ze was te druk met andere gasten! Dit wordt dus een andere locatie zoeken voor volgendjaar. Wim zo gemotiveerd is tijdens Vaals Venlo dat zelfs een goede gemeende opmerking van een oude fietser kan leiden tot een sneer van onze trainer. Hij laat zeker niet over zijn dames heen lopen, c.q fietsen Bij STB een nieuwe hersenaandoening ontdekt is. Naast Alzheimer en Korzakof hebben wij nu ook Smirnoff gesignaleerd Volgens sommige leden (Mark en Roger) STB moet overgaan tot kilometerheffrng. Hoe meerje loopt des te meer contributie je betaalt. Maar oolg goed nieuws, als je minder loopt dan de afgesproken tijd van I uur, kun je dit korten op je contributie. Dit mÍur eens goed met onze penningmeester doorspreken. Het opruimen van de cooperbaan een gastronomisch tintje heeft. Er wordt behalve gelachen, ook gegeten. O ja, natuurlijk wordt er ook nog gewerkt. EIs Frins

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


26 " uHarry Driessen Runningcenter'

Heideloop Na wekenlange voorbereiding, veel getelefoneer, ruggespraak met diverse leden en overleg met Ger, kan de 26" Heideloop beginnen. Vrijrlagavond de prijzen voor alle onderdelen en categorieën ingedeeld en klaargezet. Voor alle zekerheid ook maar enkele reserve prijzen, de ervaring leert dat er ook lastige lopers bestaan. Geldcassettes voor het inschrijflokaal klaargemaakt, aanhangwagen opgehaald, etc. etc..

Ik word wakker en ....? Jawel het regent. Gelukkig stopt de regen omstreeks 12.00 uur, het zonnetje breekt zelfs door.

De starífinish locatie wordt opgebouwd, het parcours (kilometeóorden en linten)

urtgeze! tijdregistratie gecontroleerd en nog heel heel heel veeeeeeeeeeel meer. Een kleine 400 lopers nemen deel aan dezp26'editie. Aan het Landgraafse Scholierenkampioenschap nemen 200 kinderen deel. Ik zou het hele blaadje kunnen vullen met gebeurtenissen welk deze ,lag hebben plaatsgevonden. De spannende eindsprint van Ivo Eijkurboom vindt ikzelf het mooiste momen! het zou leuk zijn wanneer meer wedstrijden op deze wijze beslist worden. Verder ben ik (en met mij nog vele anderen) nog steeds op zoek naar de (voor)Íietser, waarschijnlijk heeft hij tot op heden het parcours niet kunnen vinden.

Stan Heideloop 2005

Tot slot wil ik opmerken dat deze wedstrijd ni* georganiseerd kan worden mnder de medewerking van leden, parhxers, vrijwilligers en sponsoren. Ger, John, Wrn, Roger, Gerte, Wiel Ronald, Els, Petra, Rob, Theo, Ra[,Fiv- Mariq Jos, Peter, Jung, Hub, Anniclq Lenie, B.igrq Marleeru Leo, Marianne, Jos, Franh Vic§, Huub, Patty, Harry, Cor, José, Josette, dhr. Eijkenboom en Krisg mew. Manders (geen voornaÍnen) en verder iedereeÍl die ik (hopelijk niet) vergeten ben, Mede namens Saskia bedankt voorjullie medewerking.

Marcel Meens 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Uitslagen

26u

uHarry Driessen Runningcenter' Heideloop

5 EM TRIMLOOP:

4 5 6 22 29 3I 45 49 52 53 59 62 89 9l 108 ll2 116 132 147 151 153 160 165 173 183

Ger Bodelier

s.T.B.

Krist Ralf de Leeuw

S.T.B.

00.29.11

s.T.B.

00.29.17 00,33.10 00.33.57 o0.34.02 00.35.13 00.35.43 00.35.51 00.35.s2 00.36.29 00.36.37 00.39.02 00.39.09 00.40.13 00.40.29 00.40.48 00.43.10

Jos

Jan Schwanen

S.T.B.

Arno Hanssen Roger Gillissen Richard Thomas Ed Doveren Albert Verbunt Bart Smeets Marcel Jevsinak Ronald Smeets

S.T.B.

S.T.B.

Jos Duteweerd

S.T.B.

EgonBorghans Monique Borghans

s.T.B. s.T.B.

00.29.00

s.T.B. s.T.B. S.T.B.

s.T.B. S.T.B. S.T.B.

PeterJanssen

S.T.B.

Jan Manders Helma van den Hewel Kevin Peelen Miriam Wassen

s.T.B. s.T.B. s.T.B.

Ed Monse Yvonne Monse Angelique Thomas Gerte Offeringa

s.T.B.

00.M.45

S.T.B.

00.46.00 00.47.30 00.49.05 00.52.16

00.u.27

S.T.B.

00.44.36

S.T.B.

s.T.B.

Hein Bodelier

S.T.B.

10 EM.HOOFDLOOP:

I 4 5 7

I 24 28 34 39 42 62 63 76 87

Nico Hamers Huub l)onders Jean l{erpers Leo Kokkelkorn Rob Riksen Peter Deceuninck Jo Born Herm Gerards John Born John Haan Lara Klaassen

Pierre Muijrers Sjack Hoop Hein Bodelier

102

Jos Mannens Ivan de Ploeg

tt4

Jan Verhoeven

89

plaats I plaats I plaats I plaats 3 plaats 2 plaats 6

plaats 2 plaats 7

plaats plaats

l0 11

M40 M45 M35 M35 M40 M40 M50 M45 M45 M45

plaats 3 plaats 18

v35 M55 M40

plaats 5

M55

plaats23 plaats 11 plaats 3

M40 M50 M60

plaats 4

00.54.50 00.56.,Ă­0 00.56.58 00.58-51 00.59.23 01.05.21 01.05.58 01.07.44 01.08.46 01.09.46 01.13.17

0r.13.18 01.15.13 01.18.35 01.19.02 01.21.29 01.24.30 Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Sportcafé Phoenix ( kantine Sporthal

TerWaerden )

Toor gezeffr.gfteí{ en Sportlaan 1 6374 CM Land§raaf Tel.O4$

een goedgt* 6í.er, Éunt 'l.l na

fret syorten

terecfrt 6íj:

53L7L22

Anníe & tsou{ewíjn

Ook geschiK voor het houden yan vergaderingen en

ftestavonden

Bij de pakken neerzitten

?

kom nou

Man oh mon

!

r/-.la I H-?revoo Bouwkundig ontwerp

,HetersDortll rrrannerrrnode Heerlen ( Ge le e n s tra at 3 +3 6 e n

& Adviesbureau Manensh eide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-s 1277959 Fax 043 -4592901

Promenade 33 ) Maastricht ( Grote Straat 1 &20 S

)

itta rd

Molenbeekstraat

12

Vormgeving van uw bouwplannen


Uit ons archief

Piene Muijrers is inmiddels al aan zijn honderd en zoveelste marathon bezig, maar de redactie vond in een het clubblad van december l99l een verhaal van Ed Schiks over Píerre die destijds zijn 25tu marathon liep.

Een marathon-j ubilaris Je kunt om velerlei redenen een zilveren jubileum vieren. De een heeft 25 jaar lief en leed met zijn woulv gedeeld, fantastisch; de ander heeft zo'n zelftle tijd bï een en dezelf<le baas gelanterfanterd.

Mmm!. Weer iemand anders verkoopt al die tijd kanaries en toiletpapier, terwijl er ook fantasten opstaan die al25 parkeerbonnen wisten te verdonkeremanen!. Maar als

je nu

zeg| dat er iemand 25

marathons à raison van 42 kilometer heeft

afgeroffeld, ga je langzaan toch aan de geloofwaardigheid rwijfelen. Toch is het

zol. Het is echt getoetst aan de werkelijkheid en door in het geheim ingestelde onderzoekscommissie voor juist bevonden. In dit geval gaat het om een "cleane zaalr3, een pur-sang S.T.B.loper, onze Pierre Muijrers. Aan hem is de eer en de felicitaties. Hij heeft in 6 jaar en 4 maanden deze 25 marathons met succes uitgelopen. Proficiat kerel.

Overigens liet Pierre ons weten dat

nog tot en met 15

december

ontvankelijk zal zijí voor kusjes en bloemen. A propos, naast het jubilerende karakter van deze 25 marathons ziet de redactie ook een clubrecord van 76 maanden, de tijd die Pierre slechts nodig had om tot dit Mittwinterlauf

-

resultaat te komen. Wie zal hem dit record

ooit afrremen?.

Orrze administratie heeft intusser een

nieuw verbeterd registratiesysteem opgezet

en zal met haar

geavanceerde

apparatuur alles op de voet volgen. Komen rve nu met enkele cijfers terug enkele tips over de zogenarmde"cleane zaaF'

bij

onze jubilaris-met nog

Zijn eerste marathon liep hrj in 1985 - 15 juni - de Grenslandmarathon (03.25.30). De 25s marathon vond plaats in Eindhoven op 13 oktober jl. (02.56.38). Tussendoor liep hij een of meerdere marathon in Duisburg,Rotterdarn Maassluls,parijs,UhechlBerlijn Essen, Brussel,Frankfurt Amsterdam, Monschau, Apeldoorn en Bonn. Het record van Pierre staat op 02.53.57. gelopan in Etteir-Leur op 27 oktober 1990. een supertijd zoals

hij het noemt.Een ander clubrecord is om 6 marathons in

een

jaar te lopen. Je moet toch wel een

gedreven vent ziin om dat aan te durven. Daarom ging de redactie op nader onderzoek "Wie is toch die Pierre Muijrers?".


We kwamen tot de ontdekking dat er vanuit het thuisfront steeds een heerlijke keuken klaarstaal Vrouwlief Lenie bezit een perfecte kookkunst en die wordt door Pierre echt gewaardeerd. Goede kost bruisand van energie en daar gaat Pierre op, lopan dus! In het dagelijks leven is hij biochemicls, sn een goeie zegt men. Hij weet dus alles van stofirisseling en afvalstoffen, wellicht zit daar het geheim van z'rr qportieve potentie. Vriend Pierre is zeer gesteld ok op PR's - prestatieveóeteringen-. Ingewijden hebben ons verteld dat hij daarvoor zijn eigen methode heeft. Tijdens de race omgeeft hem soms een chemische atuosfeer. Het is voor de tegenstander dan moeilijk hem voorbij te komen, zuurstoÍbenauwte, tenvijl Pierre zelf steeds harder gaat lopen door dit, de chemie, als voortstuwing te benutten. Zo ztt dat in elkaar. Hoe het ook moge zijn beste Pierre, wat er ook gezegd wordg voorlopig ben je clubrecordhouder. Nogmaals proficiat!. Ed Schiks 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Ger Bodelier *Snelste brandweerman van Nederland.'

Ger Bodelier van de beroepsbrandweer NedCaÍ en wijwilliger bij het korps Susteren mag zich wederom voor o'snelste een jaar de brandweerman van Nederland" noemen. Ger won op zaterdag 23 april 2005, net als in 2001 en 2000, het Nederlands kampioenschap 10 km op de weg voor brandweerlieden. De wedstrijd werd georganiseerd

door de brandweerAmsterdam met als

vaste locatie een snel parcours langs de Gein te Driemond ( Amsterdam

Zuid-Oost.) Aan de start stonden zo'n200 brandweerlieden uit heel Nederland Ger Bodelier in actie en ook nog eens verschillende brandweermannen uit Duitslan4 België en Engeland. Na een spannende race kon de brandweennan uit Susteren hen allemaal voor blijven en met de wisselbeker naar Limburg terugreizen. Ger Bodelier

0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verjaardagskalender

q I

v I

Juli 2005 01

02 03 04 05 05

Augustus 2005

Mirco Dubois Liset Radstake

9 9

Ray Penders Helma van de Heuvel

37 jaar

06 07 09

AnnickPloumen Ronald Smeets Rachelle Ampts Herm Gerards Ronald Frins

10

Fons Habets

t2

Annet Bindels P.Wijnen Herman Rutten Fred GeilenkircheÍl Henri Giesen

13 15

16

t7 t9 20

7) 23

z3 24 25 26 27 28

30

3l

Harm Alkerra

Hub Gulpen Ger Bodelier Frans Quaedvlieg Angeligue Thomas Inneke de Ploeg

Tonny Geilenkirchen Ron Boessen Sebastiaan Dresen Jean Herpers D.Goossens Wesley Ferfers

38

jaar

05

jamrr

06 07 08 08

jaar

37 jaar 37 jaar

8

jaar 48 jaar 23 jaar 46 jaar 48 jaar 4l jaar 63 jaar 40 jaar 54 jaar 36 jaar 48jaar 40 jaar 55 jaar 33 jaar 51 jaar 38 jaar 45 jaar 15 jaar 36 jaar 8 jaat 13 jaar

12

l3 t5 18

l8 l9 2L

2t 22 26 26 27 29

01 01 01

03

07

ïföh

39jw

Dick van Pelt Marjo Moonen

M

46jaar

EgonBorghans 4ljaar Tim Zeevaarders 14 jaar jaerr

46 jaar 56 jaar Marliesvan Sleeuwen 59 jaar Eshra Ramakers 14 jaar Erik Winands 27 jaar Mart Riksen 9 jaeir Dré Krol 5l jaar Harrie Boesten 54 jaar Frans

Roumen

JefJacobs l0jar Jori Hagevoort l0jaar Louis

Cordewener

Rlataster Ton Starmans

55

jaar

6l

jaar

54 jaar

September 2005

06

1.'

PetraSaccol Sonja Ferfers

PaulBex Lennie Kleinen Hub Prevo Eefie Boesten Richard Thomas Carmine Geata Pettie Nollet

lOjaar 19 jaar

5l jaar 14 jazr.

37 jaar 35 jaar 29 jaar

l4 l4

FeliciaSchryen lljaar

15

Jo

t6

Lily

l8 t9 t9 t9

Janvan deBoogaard 55 jaar Kenny Geilenkirchen 13 jaar Jordy Geilenkirchen 13 jaar

20

Psminique Maria Marian Leo Bart

23

25 26

27

Born Hof

Bas

5l jaar 50 jaor

Radsake

Willems

12 jazr

1l jaar

Fischer 54 jaar Jongen 46 jaar Kokkelkom 38 jaar Smeets 32 jaar

llleiafigon uan hane uoÍolicileGil


TIEN VRAGEN AAN

DE YIERENT}YINTIGSTE IN DE RIJ IS. Hein Bodelier

Geboren:23juni

1948

Beroep: Materiaal - en materieelbeheer medewerker bij de gemeente Heerlen.

-

Gezinssamenstelling: Echtgenote Toos, twee zonen :Donné en

Luc en een dochter Desireé.

Vraag 1: Hein, hoe lang loop je al? Waarom hiennee begonnen.

Antwoord 1: Laten we een kleine twintig jaar terug gaan in de tijd. Op 10 - jarige leeftijd zat mijn zoon Donné bij de jeugdselectie van de Nederlandse Ski - vereniging. Hij kreeg allerlei opdrachten mee naar huis om zelf bepaalde conditieoefeningen afte werkeq zoals fietsen or lopen. Om hem hierbij te steunen, deed ik met hem deze trainingen samen. Ook onze dochter Desireé deed vol enthousiasme mee aan deze loop.en fietstrainingen. In 1987 vatten we het idee op om me€ te doen aan de Bergop - loop van de STB. Deze wedstrijd vergeet ik niet snel. Het was die dag bloedheet. Om brj de start te komen, vertrokken we gezamenlijk rennend richting Rode Beek. Dit stuk lopen, hadden we niet ingecalculeerd. Alles bij elkaar vonden we het een prachtige loop door een mooi stnk natuur. Het was mijn eerste officiële wedstrijd. Op dat moment leek het een eenmalige bevlieging voor mij. Toentertijd had ik heel weinig wije tijd. Ik had een eigen garagebedrijf, annex tankstation, in Nut[ waar ik zÉyen dagen per week werkte. Voor looptrainingen was geen tijd. In 1997 schreef mijn zoon Donné mij in voor de 5 km van de eenmalige 15 km van Landgraaf ter gelegenheid van het 15 - jarig bestaan van de gerneente

Landgraaf. de datun nog precies: 14 september 1997-lk had me een beetje voorbereid: De Hofstraat in Schaesberg enkele keran op en neer gelopen. Ik dacht dat het daarmee wel een makkie zou worden. Niets bleek minder waar te zijn. Ik startte veel te snel en had me na I km al opgeblazen. Met pijn en moeite en op wilskracht heb ik toch de 5 km voltooid. Tijd: 28-26.Ik merkte dat ik meer moest gaan trainen om progressie te boeken. [n mijn spaarzame wije tijd begon ik fanatieker te hainen. Een maand later, olÍober l997,liep ik de 5 km bij de Weltertrofloop. De tijd was: 2635.Dit gaf de burger moed en ik kreeg de smaak steeds meer te pakken. In november van dat jaar waagde ik al de kwart marathon van Echt te lopen. Ik volbracht deze tot mijn tevredenheid in 59.45. Nu was voor mij het ( loop) hek van de dam. Ik intensiveerde mijn trainingen, liep steeds meer wedstrijden.

Ik weet


In maart 2000 was ik zover dat ik in Veldhoven mijn eerste halve marathon liep in een tijd van 1.57. Hierna ben ik meer halve marathons gaan lopen en kortere afstanden gaan lopen. In 2000 voelde ik me in staat om de eerste marathon te gaan lopen.

Mijn keuze viel op de Mergellandmarathon in Meerssen. Een zware, maar hele mooie. Na 4.21 kwam ik zeer teweden over de finish. Vanaf het begin heb ik van alle gelopen wedstrijden materialen , zoals folders - uitslagenltjsterU opgeslagen in klappers. Dit houd tk zeer contentieus bij.

Yraag2: Hoe lang ben

je lid van STB en hoe

ben

je bij onze club gekomen?

Antwoord 2: Ik ben lid van STB sinds 2001. Om aan te geven hoe ik lid ben geworden is het goed om eerst te veÍellen hoe ik de stap van marathonlopernaarultra-loper heb gemaakt. Ik onfiloette bd de wedstrijden vaak de gebroeders Drent van Rocl«nart kantoormeubelen in Heerlen. Ze kvramen ook weleens brj mï in de zaak. Ik plakte af en toe voor de gein een sportartikel op het raam, waarin een zekere Bodelier ( onze Ger Bodelier) vaker werd genoemd.

De mannen dachten die Bodelier, die we kennen, moet zeker geen slechte loper zijn. Zo jutten wij elkaar op een leuke manier vaker op. Op een dag woeg Wiegert Drent of ik met hern de 6 uursloop van Stein wilde doen. Dit leek mij een fantastische uitdaging. Op 11 maart 2001 liepen we deze prachtige loop uit. We legden in die 6 uur: 54.586 m af. We hadden wel vlijtig getraind, maar niet extreem. Voor mij gtng een nieuwe loperswereld open. Ik kende Wim van der Linden als speaker bij de wedsnijden en Wim kende mij. In Stein is hij ook steeds speaker. Na de loop sprak hrj mrj aan en zei;"Hein, een loper uit Landgraaf moet lid zijn van de STB. * Ik had daar wel oren na en meldde me wij snel hierna aan als lid. Ik kon hierdoor een wedstrijdlicentie knjgeo- Verder wilde ik graag gerichter trainen om meer progressie te boeken. Verder had ik gehoord dat de STB de Jungfraumarathon zou lopen. Dit leek me ook fantastisch. Helaas is het daar tot nu toe nog niet van gekomen.

Vraag3: Hein, sporten je andere gezinsleden ook?

Antwoord 3: We zijn een echte ski-familie. Het hele gezin beoefent deze mooie sport. Daarnaast doet onze jeugd ook nog aan: snowboardexL mountainbiken en kajakken. Donné doet ook nog Íum hardlopen en para-gliden.

Ik wilde hierbij vermelden dat het ultra-lopen in de genen zit. Donné

- uur van Stein uitgelopen. Dit kwam zo.ln2002 zou ik wederom de 6 uur lopen. Maar helaas was ik geveld door griep. Hij heeft toen mijn plaats ingenomen en deze ulra-loop uitstekend heeft al eens de 6

uitgelopen. KLASSE.

Vraag 4: Wat is je top-3 van gelopen wedstrijden?

Antwoord 4:

1. 100 km van Winschoten 2. Marathon Parijs 3. Helgoland -marathon

Ad 1: Deze heb ik gelopen op 11 september 2004. Dit is een internationale wedstrijd

en tevens wordt er gesteden voor het Nederlands kampioenschap. Het is een geweldige happening. De plaats is mooi versierd en enoÍm veel publiek. Veel lopers slapen bij gasqezinnen.


Zo was er nu een Italiaanse groep, die zelfs heerlijk Italiaans kookte voor hun gastgezin. Hier treffen zich de ultra-lopers uit de hele wereld. Ik heb nu o.a. een goed contact met een Russische loper. Deze loop is verdeeld in tien ronden van elk tien kilometer. Ik liep deze tocht in 10.40 en werd hiermee eerste in mijn leeftijdscategorie: mannen 55. Ik was zeer gelukkig en content maar mijn doel is om deze afstand in precies tien uur af te leggen. Er geldt bij deze loop een tijdslimiet van 12 uur. Mijn echtgenote Toos onderstennt mij steeds met woord en daad. Zo gwftzeme steeds nieuw drinken aan en motiveert me om door te zetten. PERFECT.

Ad 2z Ik was nog nooit in Parijs geweest. Wat heb ik genoten onderweg van de sight -seeing in de Franse lichtstad. Wat een schittere,nde ambiance: prachtige route, veel publiek et27.000 deelnemers. Ad 3: De Helgoland-marathon heb ik onlangs op 19 mei gelopen. Dit was een zeer apaÍte beleving. Helgoland ligt boven BremeÍhaven zo'n70 hn uit de kust. Vanuit Cuxhaven vertrekken de veerboten. Maar het laatste stuk moet je overstappen in een soort sloep. Het eiland is 3 km lang en I km breed. Bij de marathon liepen we yier keer rond het eiland met steeds een schitterend uitzicht op zee en om de afstand vol te maken, moesten we ook over de betonnen pieren heen en \ileer rennen. In de rovte zat ook een 200m lange klim van 40 procent. Je ziet een zeer apafte marathon, maar wel schiuerend. Toos en ik hebbe'n ge,noten van dit mooie eilan4 dat geheel in het teken van toerisme staat.

Vraag 5: Hein, wat zijn je hobby 's naast het lopen?

Antwoord 5:

Ik

ben contactpersoon bij de lopersgroep van de gemeente Heerlen. Ik best€ed de nodige tijd aan het promoten van onze groep , het inzamelen van geld voor tenues, het regelen van de inscbrijvingen Zo hebben we onlangs onze groep aan de pers gepresenteerd i.v..m. de Stadsloop Heerlen. Een leuke bezigheid. en toe zoek ik de waterkant op om te gaan vissen. Vooral langs de Maas zijn mooie ple}C<en, waarje heerlijk in alle rust je hobby kunt uitoefenen. Verder besteed ik ook tijd aan oldtimers. We hebben op moment 3 BMW 's 700 coupé. Een is al rijklaar en de andere twee zijn we Ínn het restaureren. Hierbij komt mijn kennis en kunde van het garagevak goed van pas. Ik fiets exr zrilem ook nog elke week om te komen tot een optimale conditie voor het ultra-lopen.

Af

Yraag 6: Naar welke muzieh tijdschriften, films, t.v.-programma's gaat je voorkeur uit?

Antwoord 6:

Ik houd van alle soorteÍr muziek en zangerclzangeressen. Elk van hen heeft wel een lied dat me aanspreekt- Ik kijk naar natuurfilms, vooral op Discovery en National Geografic- Ik lees in tijdschriften over auto's en sport. Ook kijk ik naar sportprogramma's, vooral uitzendingen over paardenspor! autoraces en boksen. Ik vind dat een bokser een perfectc atleet moet zijn" die vooral de kunst moet beheersen zelf geen klappen te ontvangen. Mohammed AIi was lang een schitterend voorbeeld hiervan.

Vraag 7: Heirl hoe brengen jullie de vakanties door?


Antwoord 7: We proberen onze vakanties te combineren met diverse wedstrijden, zoals Parijs, Winschoten en onlangs nog Helgoland. Ik kan dan fijn lopen en sÍrmen kunnen \ile een aantal dagen genieten van de omgeving.

Vraag 8: Hein, ultra-lopen is een unieke tak van sport die door een kleine groep lopers wordt beoefend, kun je hier iets meer over vertellen?

Antwoord 8: Ik heb al het nodige verteld hoe ik tot ultraJopen ben gekomen. Mijn eerste motief was: de 100 km van Winschoten ooit binnen de twaalf uur af te leggen, dat is inmiddels gelukt. Mijn volgende doel is deze loop precies in tien uur af te leggen dit jaar.Ik start bij deze loop bewust als laatste, zodat ik niet te snel van start ga Ik loop steeds met een eigen dranldles in de hand. Om dit te kunnen, train ik thuis met een haltertje.

Ik maak geen gebruik van drankposten, omdat dit mijn ritue verstoort. Na elke ronde krijg ik van Toos een nieuwe drankfles. En m gaat dit tien keer.

Om optimaal aan de start te verschijnen, ben ik elke dag met de vooóereiding beng: lopen, fietserg zwemmen. Daamaast goed op de i;1t. voeding letten. Veel groenten en fruit. Ik lees op internet de verslagen van mijn mede-lopers. Hier kan ik mijn voordeel weer mee doen. Ik probeer niets aan het toeval over te laten . Mijns inziens is dit de enige weg om deze afstanden gezond en met plezier af te leggen.Verder leeft mijn echtgenote fantastisch mee en zo'n steun en toeverlaat is ook onmisbaar voor een ultraJoper. Complimenten. Vraag 9: Heuq wat spreekt je aan binnen onze STB?

Antwoord 9: Het mooie is dat ik op dinsdag en donderdag bij de STB kan trainen. Hierdoor heb ik gerichte training en ik houd frjn contact met onze club. Op donderdag neem ik gereserveerd deel aan de baantraining. Met steeds in mijn achtertroofd: mijn loopsnelheid bij de ultra-wedstrijd moet tien km zijn. Verder vind ik de gezelligheid bij de STB erg aangen,rrm. Ik ervaar dat er meer is dan alleen maar cijfers en uitslagan bij het lopen. Men heeft ook echte belangstelling voor elkaar.

Vraag 10: Wat zijn je toekomstplannen t.a-v. het lopen?

Antwoord 10: Op de eerste plaats nog lang en gezond genieten van onze mooie loopsportDaarnaast wil ik op 1 april 2006 de 24 uw van Stein volbrengen. Hierbï moet je minstens 160 km afleggen, anders word je niet opgenomen in de uitslagen. Bij een gedegen voorbereiding moet dit haalbaar zijn. Je ziet er liggen nog genoeg uitdagingen voor mij h het verschiet. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Bergloop STB 2005

Ik wist dat ik ergens spijt van zou krijgen. Maar gezelligheid

kent geen tijd en dus pas

's nachts rond half drie in be4 met als gevolg dat ik de volgende ochtend met barstende hoofdpijn aan de start van de inmiddels tot traditie verworden bergloop van STB stond. Hoe gek kun je zijn? Knettergek dus. Ik had me echter voorgenomen niet al te gek te doen en er gevvoon e€n lekkere trainingsloop van te maken. Als beloning mocht ik van de organisatie ook nog de spits aÍbijten aan de start . Leuk jongens: je kunt zelf niemand inhalen en alle anderen proberen jou in te halen. Tot zover dus mijn voornemeÍl om er een trimloopje van te maken en me pas tijdens de barbecue weer volledig in te zetten. Laat ik jullie deelgenoot worden de belevenisseÍr van een bergloper op de 1l cols ovsr de Brunssummerheide:

Heuvel 1(1e categorie): Ik vlieg uit de star@ositie en vederlicht begin ik aan de eerste beklimming. Ongeveer 25 meter in de eerste helling: '"Ijonge, tjonge. Het was toch wel laat gisterenavond. Hoofdpijn, zuurstofgebreh hartkloppingen en pljn in de benen. Dit wordt helemaal niets vandaag." Gelukkig is de klim niet zo heel lang en kan ik vervolgens een beetje beheerst afdalen zodat skak niet helemaal stuk hoefte gaan. Heuvel 2 (1e categorie): Deze beklimming ligt goed verscholeÍl tussen de stnriken, dus niemand ziet mijn moeite. Maar zelfs met de afl<orting (Ronald Smeets weet je hem nog ?!) komt mijn maag richting mijn keel. Ik denk dat iets van dat Grieks eten van gisteren niet goed gevallen is of dat er een verschaald bier tussen zat. Nauwelijks boven en nog voor de volgende afdaling komt Leo al aan. Laat maar lopen: die is veel jonger, groter en gretiger dan ik. Heuvel 3 (le categorie): Weer zo'n rot kreng. Leo is al l""g niet meer te àen. Foei, nooit geweten dat je voor 3 boomstammetjes van 30 cm handen en voeten nodig kon hebben. Gelukkig heb ik na de beklimming een lang stuk om te herstellen. Ergens hoor ik nog hoe Roger Gillissen me Íummoedig! geen idee waar het geluid vandaan komt. Schrale troost: Roger loopt dus niet en kan me ook de rest van het jaar niet vertellen dat

hij sneller was. Heuve(§e) 4 (2e categorie): Oké, dat is weer een beetje wat ik me er van had voorgesteld. Ik kan redelijk doorlopen en meteen na de steile afdaling goed links van het pad op het "foarde" deel blijven. Dit was zo'nbeetje wat ik me van de parcoursverkenning van wijdag nog herinnerde. Heuvel(tje) 5 (3e categorie): Na de 4e klim een lange aanloop, 10 grote pÍssen en je bent boven. Daar kun je wel mee leven en op het lange vals plat omlaag kan ik zelfs nog stevig tempo draaien tot aan het echte werk. De benen beginnen langzaarn vol te lopen. Maar....... ik ben schijnbaar niet de enige die het moeilijk heeft want behalve Leo is nog niemand voorbij gekomen. Heuvel 6 @uitencategorie): Grote pad richting parkeerplaats (ietsjes bergop), rechtsaf het bos in (ie§es meer bergop), linksaf richting hazeveld (ietsjes héél véél meer bergop). Even om de omgevallen boom slingeren. En.......: Ik wil nog wel, maar mijn benen geven de brui er Í!an. Dan maar handjes op de knieën en gewoon naar boven ploeteren. Straks in de af<laling maak ik de verloren tijd wel weer goed. O nee: daar staat ook nog Marian met haar onverbiddelijke fototoestel. Gewoon glimlachen en doen alsof het goed gaat. Afdaling vanaf het Hazeveld gaat geweldig. Midden door de mulle zand met reuzepassen naar beneden.

Heuvel 7 @uitencategorie): Onder aan de berg linksaf langs het paardenpad en vervolgens weer linksaf het Hazeveld op (daar kwam ik toch net vandaan?) Ik probeer al helemaal niet meer rennend boven te komen. Onder mijn kont zitten twee bezemstelen die ik met geen mogelijkheid kan controleren. Ploeterend en zwoegend begin ik aan deze killer. Halverwege staat Ralf de Leeuw me aan te moedigen (of medelijden te heb-


bat). Volgars mij heb ik zelfs nog beloofd nooit meer te drinken (was natuurlijk een grapje). Boven, blik op de horloge: gelukkig ik ben over de helft (hoop ik). Op naar hewel 8. Heuvel 8 (2e categorie) Stevige afdaling weer midden door het mulle zand met ware doodsverachting naar beneden. Op tijd in de remmen zodat je onderaan de bocht naar links geen meter te veel hoeft te lopen en dan al rennend tot boven aette komen. Mijn hoofd probeert mijn benar wijs te maken dat dezc, klim niet zÉ, zuraar is, maar mijn benen melden mijn hoofd dat het niet bij volle verstand is. Oké, we rennen wel naar boven, maar de gevolgen zijn voor je zelf. Kom ik bovenaan Els tegen die wiendelijk vraagt of het nog wel goed met me gaat. Tuurlijk gaat het goed: mijn hele binnenwerk is een stuk verschoven: mijn maagzit in mijn keel, mijn longen piepen en kraken als een oude postkoets, mijn hart bonst tussen mijn oren en mijn ogen puilen zo ver naar buiten dat ik mijn eigen oren kan zien. Voor de rest gaat het prima hetgeen ik ook heel wiendelijk bevestig door ons afgesproken signaal: eulg euh.

Heuvel9 (le categorie) In de aanloop komt TGV Hub Donders langs stomen.kzaghem nieg maar ook Hub maakte weemde geluiden. Schijnbaar kent ook hij de geheimtaal van de hardlopers want zijn: uh... uh.... uh.... uh... vatte ik onmiddellijk op als: "Trage eend, ga naar rechts, want ik wil voorbij". Ik ben dan ook maar een beetje aan kant gegaan om hern langs te laten. Ook heuvel 9 werd wandelend genomen (ik wilde optimaal genieten van het geweldige parcours). Eennmaal boven op mooie brede zandpad met aan weerszijden een weelderig bos toog ik al dribbelend richting laatste twee beklimmingen. Hetrvel I 0 @uitencategorie) Publielq wauw wie had dat gedacht!!!. Ik had naar boven willen sprinten, maar dat kun je niet maken. Extra voor het publiek heb ik een stukje gewandeld, je kunt tenslotte niet mmaar ondankbaar tangs die mensen aftollen. Ze staan er in weer en wind om jou aan te moedigen. Rob Riksen had wat minder gevoel voor het publiek en haalde me nog voor het laatste klimmetje in. Ook hij bediende zich van onze geheimtaalzodat het publiek de tactiek niet kon nabootsen. (Voor de insiders: br...., euh... uh..., kapot... leeg.... Vrij vertralt betekent dit: Ga aan de kant of loop door. Je loopt nu als een kapotte auto op twee lege banden.)

Hewel ll (2e categorie) Eigenlijk verdient het geen naam. Weer l0 passeÍr en je bent boven. Maar ik vertel jullie; ook 10 passen kunnen lang zijr.. Hé, Rob wacht op mij. Wat leulg kunnen we nog wat keuvelen onderweg. In onze bekende code begin ik het gesprek me* pffi.... pffi...., uh..... kom op.... Wat Rob meteen interpreteert als loop verdorie door. Zonder ook maar iets temg te zeggen geeft hij gehoor aan mijn oproep en zoeft richting finish. Gehoorzaam type! Naar de meet.

Kun je zo mooi afl<orterl staat daar onze trainer/coaclr/speakeróredstrijdleider/scheidsrechter/jury/organisator/wedstrijdadminishator en weet ik wat allemaal nog meer te controleren of je goed loopt. Er zit dus niet anders op dan eerst netjes de buitenbocht te loperq vervolgens achter de poort te finisherq naar rechts uit te wijken en pas dan ergens in het gras langs de tennisbaan ter aarde te storten om heel langzaam alles weer op plaats te laten zakken. Jongens wat kan hardlopen toch leuk zijn!

Na een hilartiertje raap je jezelf bij elkaar. Vergelijkt wat resultaten met de anderen en bedenkt minstens vijf smoezen waarom àj betrr gelopen hebben dan jlj zonder er op te komen dat àj simpelweg sneller en beter in vorm waren dun jrj. Aansluitend ga je maar douchen. Ook al was dat niet echt nodig want ik had nauwelijk wat gedaan, maar het hoort er nu eenmaal bij. Vervolgens vergeet je alle domme beloftes van onderweg en schuift met een lekker pot schuimende sportdrank aan btj de barbeque die Albert ook dit jaar weer goed voor elkaar had. Al met al: goed om lid van STB te zijn.

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0


Mittelrhein marathon - Koblenz Zondag 19 juni 2005.

Eindelijk is het dan zr.ver. Vrijdag 17 juni, op weg naar camping Rhein-Mosel in KoblenzDe route is goed aangeveÍL dus de camping is vlot gevonden. Dubbele plaats gereserveerd voor de camper van Fred en Tonny en de caravan van zupporters Jan en Carina van de Bogaard. M'n tentje opgezet naast een caravan met voortent op instorten. Met de caravan was het al niet veel beter gesteld. De bewoners van dit onderkomen zaten al 18 jaar op deze camping (uiteraard in de winter op eeÍl bovenwoning in Den Haag). Met gepaste belangstelling werden mijn activiteiten gevolgd. Of ik alleen was? Nou mevr,geniet nog maarvan de rust. STB is in aantocht. Laat in de middag arriveren Fred, Tonny, Jan en Carina. Om ze de weg nÍur onze plek te wijzen was ik ze al op de fiets tegemoet gereden. Had ik beter te voet kunnen doen want een pedaal met 'traaientanden" voor betere grip maken littekens als je uitschiet en je scheenbeen in de "tanden'zet Bebloed en met een rare elleboog ontvang ik ze uiteindelijk op de camping. De komende 2 dagen ben ik verzekerd van de nodige aandacht en medeleven, mede door eert grote witte pleister. Enfiq voor de marathon levert het geen probleem op. Nadat alles en iedereen zich ge'rnstalleerd heeft gaan we op weg naar de marathon messe om de startltlmmer op te halen. Met de nuÍrmers op zak lopen we een rondje over de kleine maar gezellige drukke messe in een grote tent. Fred vindt daar zijnvaderdag cadeautje voor een leuk prijsje. Zatadag ochtend rustig wakker worden met een kopje thee voor de tent. In de camper en caravan heerst nog diepe rust. Zelfs op Rijn is het nu eindelijk rustig. Alle zware boten zijn in de loop van de nacht voor mijn tentje langs gevaren. En de trein aan de overkant heeft eindelijk weekendAls iedereen wakker is ontbijten we gezamenhjk met een eitje, verse jus d'orange en brötchen. Volgens Tonny is dit

Fred's ontbijt

vaderdag

morgenvroeg

want er

is

alleen dikke brinta en veel drinken. Rond het middaguur

komt

aangereden.

John

Met

de

tent van zijn dochter, een grote koelbox met verrassing en een

2

persoons Tell-Sell Iogeeóed. Als alles op zijn plaats staat

lijkt het alsof

John

eeÍl hemelbed heeft

gecreëerd. De tent past nl precies over het luchtbed.

De middag wordt verder nogmaals doorgebracht

op

de messe en rondom de finish

bij der Deutsche Ecke. Tijdens het slentenen komen


John begint aan zijn eerste bordje pasta Langz,aam aan vordert de dag en gÍum we weer terug naaÍ de camping in afwachting van Roger en Frank. Beide heren weten het nog niet maar de party teÍrt van Jan is door ons als onderkomen voor de nacht bedacht. Variabele reacties zijn waar te nemen als de heren arriveren en hun onderkomen inspecteren. Als Sjef en Stieny zich "onverwacht", in ieder geval voor Tonny geheim gehouden, bij ons aansluiten is de bende compleel Tj4 onz* buren waren gewaarschuwd. John begint aan àjn tweede bak koude pasta terwijl de rest in Koblenz ge,zellig uit eten gaat.. Aan tafel weet Roger het nog niet. - watte ? 'ïa ik weet het nog niet".

- jawat dan. - "of ik morgen ga lopen". - Huuh - 'ïa,die temperatuvÍ enzo". - Kom Roger, zie het maar als ee,n lange rustige duurloop! - "j4 ja".

Een beetje op ttjd (23uur) arriveren we weer op de canrping en maakÍ Tonny Roger blij met een overnachting in de camper. ik loop morgen toch maar mee". Nog voor ik zondag ochtend 6 uur uit mijn tentje ben gekomen hoor ik John. Bezig met pasta bak 3. Ik geloof ik wordt niet goed. Na het brinta ontbijt worden John, Roger, Fred en ik op het station afgezet door Jan. Met duizenden worden we, goed georganiseerd, met de trein naar Oberwesel gebrachr John, bang voor hongerklop, heeft vanaf de treinreis nog een hapje gegeten: 3 krentenbolle4 2 bananen, 2 muesli repen en 2 squeezy's. Ik weet het zeker, ik wordt niet goed. Na de start van een grote groep skaters zrjo wrj aan de beurt. De eerste kilometers zijn nog redelijk aÍrngenaam ondanks de al aanwezige zinderende zon. Tempo voelt lekker aan maar ik weet dat ik eigenlijk de heren los moet laten. Zij lopen onder hun tempo en ik niet.. Och ja nog tijd genoeg om ze los te laten. Na lOkm wordt ik eindelijk verstandig (?) en lat Fred en John los. Roger sluit zich btj mij au". De verzorging onderweg is prima. Drank- en water posten afirisselend om de 2,5 km. Het parcours, van startpunt Oberwesel naar finish in Koblena loopt continue langp de Rijn. Eén lange weg met een lint lopers. Op de heuvels langs de oevers wemelt het van de kastelen. Volgens mij is het hier met de auto ook heel mooi!. De toeschouwers beperken zich de eerste helft tot in en rondom de dorpeir. Van stille blil&en tot luid gejuich. En wie zst q n Boppard op het terras ,een delegatie STB'ers met o.a Vic§ Teeken die de warmte hebben getrotseerd om ons aan te moedigen.Ook op het terras is het a9ien, hoewel drank veel

"ïq

vergoed.

Na in Boppard de Rijn even uit het oog vedoren ts zrjn schiet het parcours weer richting oevers. En weg is het beetje schaduw. Weer in de volle zon. M'n pet en spons worden bij iedere post ondergedompeld. Ik leef intussen van wateóak naar wateóak. Kilometers zijn van ondergeschikt belang, alleen water telt. Op ongeveer 10 km voor het einde zie ik Sjef. 6s\ilslÍlig,een bekendg exr nog wel met sportdrank Sjef rent een stukje mee. Sjef blijft mee rermen. En nog veel geweldiger, Sjef blijft mee rennen tot ongeveer 2,5 k& voor het einde- Zijn afkorting richting finish mag ik helaas niet nemen. En net als de minuut voor het toilet duren de minuten tot voor de fini5fi het langs (onderonsje tussen Sjef en mij). Rondom Koblenz is het echt druk met alle supporters. Vlak voor de finish staan onze STB supporters, lekker in de schaduw. Bekaf en gaar finish ik. De verzorging gaatna de streep door. Na eerst antwoord gegeven te hebben op de vraag of het mier guth geet mocht ik weer vErder. Zagtk er zo beroerd uit? Voelde eigenlijk wel zo. Schaduw, ik wil alleen nog maar schaduw.

Als alle camping-gangeni verz:rmelt zijn gaan we met het pontje naar de camping tegenover de finish. Nog lange tijd horen we de speaker galmen over het water. Wij zitten, Iiggen en hangen met bier en cola lekker bij te komen. Sterke verhalen komen los en John gelooft eindelijk dat hij niet zoveel hoeft


Langzaanwordt de groep kleiner enzijn alleen John, Tonny, Fred en ik over. De laatste keer langs de

Rijn een "stukje" vlees in een restaurantje. Gezellig met kaarsen, bier en waĂ?me chocomelk bij tent. Maandag ochtend alles weer opbrekan en naarhuis. Snert (censuur). Het was bere gezellig Met al onze STB'ers. O ja er bestaan ook Duitsers die 30 km per uw rijden, tk zat qachter. Saskia Radernakers

Uitslagen Mittelrhein 239 290

Herm Gerards

-

Marathon

501 63

Fritz Fischer

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Saskia Rademakers

s.T.B.

175

Maria Fischer Roger Gillissen

S.T.B.

03.59.17 44.23.25

s.T.B.

M.23.35

s.T.B.

01.32.t2

383

446

1503

Pierre Muijrers Fred Geilenkirchen John Haan

I{ALVE MARATHON: 53 Arno Hanssen

03.29.30 03.33.10 03.37.55 03.40.03

03.4.17

0-0-0-0-0-0-0-0-G.0-0

Ilarry

Driessen Running Center Oranje Nassausfr L9 641lLE Heerlen TeUfax 045-5712009 E-mail: he rrydriessen@home.nl \Vebsite: www.harry-driessen.nl

De speciaalzaak in uw regio voon hardloop-, wandel-, berg-, aembic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar, Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sportvoeding en

verzorgingsproducten etc. Voor een individuele loopanal]rse kan altijd een afspraak worden gemaakt

wij altijd veel aanbiedingen in hardloop-, indoor en wandelschoenen.

Tevens hebben

Sportieve gnoeten Yan het Running Center Team

de


ilde uys b.v lltcrnattuA Eolltlce§-frectrcf,r

Bouwmaterialen

lndustrieterrein

Sierbestrating

Abdissenbosch

Zand en Grind

Valkweg 32 Landgraaf

O.o.Overseos Stuko Sinlsier Hoollgon Dr.Morlens

Oranje Nassaustraat 43

64ll

LE

Tel.: 0031 - (0)45 - 53í 1227

lfeerlen

Tel.: 045-5712656

Autobedrijf #at.gffiiË*tn

Zdrojewski

Harry van der Laar

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert lOu 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel. 046-4426088

Heedenseweg200 Gl71 HX Landgraaf

Tel.045-5720002 Verkoop auto's

Autoveftuur & leasing Reparatie & 0nderfioud APK keuringen Canvash

Selfrervice station Uitgebrcideshop


21" Vaals

- Venlo

Estafeffeloop

Zondag}6juni 2005 \ilim -

en

- Steam Team

Vaals-Venlo ondanks ondermaatse groepsleiding goed verlopen voor het STB Wim-ensteam team Het is een beetje dom om in de woege ochtenduren op weg naar het startpunt van Vaals-Venlo ( u begrijpt het al: dat ligt in Vaals) als coach/chauffeur te gaan opscheppen over hoeveel keerje al hebt meegedaan. Dergelijke alrogante oprispingen worden direct en genadeloos afgestraft. Bij de eerste de beste rotonde kan de 'ervaÍen' chauffeur de uitgang niet eens vinde& laat staao de autoweg. Met veel hulp ( zeg maar sturing door het team) lukt het bij de tweede poging wel de goede weg nÍur Vaals in te slaan. Ervaring genoeg, maar als I minuut voor de start de fiets van begeleider Gerte een kapotte ketting heeft, heb je niets aan die ervaring. Gelukkig is er een fietsenmaker n de zaal eir steekt

Wiel later de helpende hand (met daaÍin gereedschap) toe.

De ervaring leert ons ook dat we in

Vijlen op

de

woege ochtend al kunnen drinken. Niet dus. De

koffie

hoteleigenaresse struis: Meneer heb geen om koffie te serveren.

meldt

ik ttjd

Ik heb het veel te

druk met

de

hotelgastor. Daar

de coach geen

ervaring heeft met horecapersoneel

dat niet

wil

bediorerq blUft het aan zijn kant opvallend stil, al staat njn mond duidelijk open van verbazing (met één ietwat vochtige mondhoek). Gelukkig weet hij het team later op de Windraak wat te motiveren, doordat hrj een bord ontdekt "Koffie klaar". Daar gaan we volgend jaar naar toe( al zal de klaarstaande koffie dan wel wat zijn afgekoeld.) De coach kent in Sittard de truuk met de voetgangerslichten. Jammer dat er teamleden zijn die hun zenuwen niet kunnen bedwingen en te woeg op het 'knopje voor groen' drukkerl zodat Monique brj een rood licht verschijnt


(maar evengoed dwars over de weg en tussen de voertuigen door gaat laveren).

De coach maakt meer fouten. Hij ziet Roger Steens lopeil terwijl het Ger Bodelier is. Bovendien overdrijft hij zijn enthousiasme een beetje. Je kunt je afi,ragen of die betrokkenheid bij de wimmens van het team niet gespeeld is. Het ligt er te dik bovenop. Hij zakt dan ook voorbij Montfort door de mand. Daar staat hij de snelle mannen Ralf en Leo aan te moedigen (die hebben toch hun eigen coach?) Als ze gepasseerd zijnzeg!-ie doodleuk tegen de wimmens in de bus: "Kon! we gaan verdef'. Loopster Els uit zijn eigen teanl die in aantocht is, vergeet hij gewoon. Een kwalijke zaalg te omschrijven als miss-leiding. Begeleiden, coachen, stren geruststellen van debutanteÍl als Tonnie en Mirjam is het kenmerk van de ware leider. Helaas, deze chauffeur komt niet verder dan laatdunkende opmerkingen over het feit dat Tonnie in het bos door stress en zenuwen emstig is afgevallen en parkeert hij de bus midden op het parkoers van Mirjam,zodat deze geheel van streek haar etappe moet vervolgeir. Wel is hij er als de kippen bij om luidruchtig kenbaar te maken dat Annick bij Roermond een klein foutje maakt. Ook bij De Witte Steen gaat het mis. Volgens de coach moet er een afslag naar de wisselplaats komen. Die is er gewoon niet. Wel een smoes over wegweÍkzaarnheden, maaÍ daar trappen de wimmens niet in. Een rit met onverantwoordelijk hoge snelheden volgt om Petty op tijd aun de start te krijgen. Tot slot het meest kinderachtige voorval van de dag. Wie verstopt er nu voor de grap een tas van één van de wimmens van het team en laat het slachtoffer wenend zonder haar tas naar huis terug keren. Dat doe je toch niet? - Wat zsgf.U? Of er ook nog gelopen werd? Of ik daaÍ iets van kan melden? Ja, natuurlijk, maar omdat ik al veel te veel ruimte heb gebruikt met bovenstaande tekst moet ik het verslag erg inkorten. Hier komt het: 37 STB wim-en-steam 8.16.33. / Een prima prestatie. / Toch? Wim van der Linden

/

I

Uitslagen Wim Etappe

1

Vaals

-

Wijlre

Etappe 2

Wijlre-Nuth

Etappe 3

Nuth -Nieuwstad

Etappe4

Nieuwstad

Etappe 5 Etappe 6

- Roerrrond Roermond - Reuver

EtappeT

- St.Joost

St.Joost

Reuver- Venlo

15.8 km. 13.8 kÍn 16.4 km 10.8 km 15.6 km 14.6 km 17.0 km

- en -

Steam team

Saskia Rademakers

01.14.02

Annick Ploumen 01.07.41 Monique Borghans 01.22.25 Gerte Of[eringa 01.03.31 Els FrinVTonnie Geilenkirch en 01.26.43 Miriam Wassen 0t.28.37 Pettie Nollet 01.18.34

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

IIet S.T.B. Superteam Ik beschrijf de ZOllDAc 2G0G2005 Vroeg in de morgen nee heel woeg in de morgen kwam het STB SUPER TEAM op de vaste locatie bij elkaar "parkeerplaats op de kamp". In de bus van leo die wonder boven wonder nog steeds door de A.P.K. keuring komq gingen we richting Vaals. Op het hoogste punt van Nederland vloeiden alle teams bij elkaar en werd de S.T.B. familie steeds groter.Dus werd het tijd om elkaar maar eens stevig te bekritiseren * altijd leuk *. En na de nodige sarcastische opmerkingen werd het langzaamtijd voor de wedstrijd-

He geenNico Hamers. Nee, die vond het schijnbaar belangrijker om elders in het land een wedstrijd te lopen'Toei ". Dit wordt door het Tearn als hoog verraad gezien.


Etappe 1: Jos

Krist

Jos die nog niet op volle oorlog sterkÍe is vloog toch in een super tijd richting Wylre. En passeerde alles en iedereen die hij onderweg tegen kwam Met als resultaag de eerste etappe zege ei de concurrentie al aardig op achterstand. En de lat die toch al hoog ligt voor het team werd hierdoor nog iets hoger gelegd.

Etappe 2z Jean Herpers. Onze down hill specialist die in voorbereiding is, om op 9 juli de Motafon-arlberg Marathon telopen

had voor de zware berg etappe richting Nuth gekozen. Ook Jean kende geen genade met de concurrentie en verpulverde alles en iedereen. Weer een etappe zege fii de eerste tranen bij de concurrentie werden zichtbaar. En nadat hij in Nuth Rob Riksen had aan getikt besloot hij om etappe 3 en4 te gebruiken om even uit

telopen dus nog bijna 30 km voor de kiezen. Etappe 3: Rob Riksen. Met het geweld dat voor hem gelopen had stond Rob voor een arare opgave, Zou hrj de derde etappe zege binnen kunnen halen?

Over het p&cour dat bijna in zijn achtertuin start grng hrj vol overgave richting Nieuwstad. De temperatuur die steeds

meer opliep sloopte Rob gaande \ileg eÍr krram hij op het eind precies 17 seconde tekort voor de derde etappe zege.

Maar gelukkig mocht hij

De W'innaars !

mooie Lara aantikten en dat vergoede weer een hoop.

Etappe 4z Lara Klaassen. Lara die ook in volle voorbereiding voor de Oostenrijk Marathon is, liep ondanks de avare trainings weken toch een prima wedsuijd Met een verbeten trek op haar gezicht knalde ze naaÍ ST. Joost. Waar ze precies als Rob 17 seconden tekort kwam voor haar etappe zege. Maar ze boekte wel winst op de directe tegenstanders en daar gaat het als TEAM om. Ook Lara besloot om nog maar eventjes 2 uurtjes uit te lopen. Die Belgen zijn toch goed gek maar hard lopen dat kunnen ze En terwijl alle teams langzaarnbinnen druppelde was er opeens lichte paniek in het S.T.B.- karp. Is de samenstelling van het SUPER TEAM nu weerveranderd? Men fluisterde dat er een blanke Micheal Reiziger gesignaleerd was, die wel erg veel op Huub Donders leek En jawel hoor de onderlip van Huub wÍrs er eentje waar je U tegen zeggen kon. Was Huub geveld door het geweld uit de natuur? Gelukkig kon de zwelling met enkele ijszakjes gestopt worden eÍl had hij nog 2 uur herstel voor zijnrace. Na de rus! de mooiste wedstrijd van de dag, de strijd der titanen, de ervaring tegen de rookie. Zou het Ralf lukken om Leo voor te blijven. Etappe 5: L,eo Kokkelkorn Bij de herstart in ST Joost had Leo 2 minuten achterstand op Ralf en zou het hem lukken om dat gat dicht telopen. De spanning wÍls op zijn geàchtaftelezeÍr maar natuurlijk deed Leo wat wij van hem verwachte inNo time was hlj btj Ralf en als slagroom op het toetje liep hij ook nog eens I minuut weg van hem.


Adviesbureau voor bedrijven en

wije beroepen Ë

§§ffi##§ffiffi,ffi

#mlmg$#*ffiffiffiffiffi

ve r zeke

.

rin

gs s p eci

aIi st

Collectieve \Merknemersveruekeringen

- Ziektevetzuim

. . . .

- Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Tfansport -\ilagenparken Brand-Bedrijfsschade Hypotheken-Bedrijfskrediet

Akerstrttt 30 - «ll HB Heerlen Telefoon: 045-5740002 Mobiel: 0G29042540 Fax: 04*5719930


Met als resultaa! hoppa we€r een etapp zege. Etappe 6: Ger Bodelier. Na het weg blijven van Nico Hamers was Ger aan de beurt en zijn enige gedachten wÍren We zullen die Hamers eens laten nendatwe ook zonder hem kunnen winnen Door zijn grote trainings achtersand verwachte natuurlijk niemand wonderen van hem Maar dank zijn ervaring wist de captain toch een puike prestatie neer te zetten En werd door zijn prestatie het weg blijven van Nico ruimschoots vergoed Etappe 7: Ifuub Donders Als loper van het SUPER TEAM heb je bij de laatste etappe 1 probleern a zijn geen tegenstanders meer die je kunt inhalen dat hebb€n je team genoten al gedaan Maar als vergoeding besloot Ger na etappe 6 meteen op de fiets te springen e,n samen met Roger mij te begeleiden naar de finish Wel vond Ger het onderweg weemd waarom die grote windmolens rond draaien het kost handen vol met geld en je voelt er niets van. Bij de finish in Venlo bleek dat ook ik mijn etappe gewonnen had Zodathet feest compleet was Overall winnaar en 4 etappe zeges En dit prachtige resultaat hebben wij natuurlijk te danken aan onze ST PER BEGELEIDER De man die ons met precisie van een GPS systeem foutloos van Vaals naar Venlo Loodste Daarom zeglhethele SUPER TEAM den orok: Roger Steens cyou simply the best í Hartelijk dank Huub Donders

Uitslagen S.T.B.Superteam Etappe

1

Vaals

- Wijlre

Etappe2

Wijlre-Nuth

Etappe Etappe Etappe Etappe Etappe

3

Nuth-Nieuwstad

4

Nieuwstad

5

- St. Joost St.Joost- Roermond

6 7

Roermond-Reuver Reuver- Venlo

15,8 km 13.8 km 16.4 km 10.8 km 15,6 km 14.6 km 17.0 km

Jos

Krist

Jean herpers

Rob Riksen Lara Klaassen Leo Kokkelkorn Ger Bodelier Huub Donders

00.55.05 00.49.33 00.59.s7 00.45.39 00.53.43 00.57.14 01.00.55

0-0-G.0-0-0-&.0-0-0-0

De S.T.B Abrahams

Alweer voor de dertiende keer waren de S.T.B. Abrahams weer van de partij. Ditmaal ging wat de voorbereiding betrof niet alles van een leien dakje. Eerst viel John Hendrix af met een langdurige blessure, maar hij zou wel de hele route de lopers met de Íiets begeleiden. En toen viel een paar dagur voor de wedstrijd Hub Erkens uit de kersenboom en brak zijn arrr, maar wij vonden een uitstekende vervanging in de persoon van Ineke de Ploeg, de 5&r ploeg was weer comple,et.


Relaxed, maar wat wil je met zoveel ervaring in de ploeg, gingen we in Vaals van start. Sjef Hodiamont 1am de eerste etappe voor zijn rekening en ging gedreven van start maar in Mechelen na l0 km kreeg Sjef problemen, begon over de weg te zwalken (er zat beslist geen alcohol in de bidons) en moest uitvallen. Hij miste zoals hij later vertelde "enkele minuten film". Wat de oorzaak was, wie zalhet weten, misschien te weinig gedronken? Enfin, Jan Schwanen viel in en liep de resterende kilometers naar Wijlre uit, zodat er toch nog weinig tijd verloren was gegaan. afgelost Daar werd

hij door Jo Born . Hij moest het de eerste

kilometers

zonder verzorging doen omdat de fietsers door het malheur

met Sjef eetr flinke achterstand hadden

opgelopen. Maar Jo werd onderweg goed verzorgd S.T.B. veteranenteam. Jo liep

door het

uitstekend

op

zwaarste van de

deze zeYen

etappes.

In Nuth werd Jo afgelost door Jan Schwanen. Jan die noodgedwongen al 5 km in de benen had (lekker ingelopen, zoals hrj zei) ging voortvarend

De S.T.B. Abralnms Onze lichtgewicht vloog over de beklimmingen alsof het vals plat was. In Nieuwstad stond Ineke de Ploeg klaar voor de 10,8 km lange damesetappe naar St.Joost . Ondanks dat ze de wijdag ervoor pas te horen kreeg dat ze moest invallen liep ze een puike wedstrijd, zo goed dat de S.T.B.-Abrahams haar meteen gecontracteerd hebben voor het volgens jaar.

van

start.

Na de algemene herstart in St.Joost moest onze:voofritter aan de bak. AlbeĂ&#x2030; Verbunt liep in een van hem gewend sEak tempo richting Roerrrond. "Het ging lekker" zei hij, "had nog best verder gekund!!" Intussen was het flink warm geworden en de drinkbussen moesten bijgevuld worden. Pierre Muijrers was inmiddels op weg richting Reuver. En daar ging het even goed fout. Het duurde een tijdje voor alle bidons weer vol waren en Pierre was inmiddels al een kwartier onderweg. De beide fietsers konden hem in eerste instantie niet vinden. Piere had ondertussen al enkele personen na de weg gevraagd en begon aardig rood aan te lopen, en dat kwam niet door de wannte. Toen John en Jan bij hem waren lregen ze flinke de wind van voren. Of het nu door de wijgekomen adrenaline was,Pierre liep in een snelle tijd naar Reuver alwaar ondergetekende klaar stond voor de langste etappe van de dag, de 17 km naar Venlo. Ik begon pĂ?rs na een kilometer of zes lekker te draaien en kon mijn tempo goed vast houden. "Du geest goot'toorde ik Jan steeds zeggen. lala ,. Hij moest eens weten. Na zo'n 14 km


kwam dat verschrikkelijke betonnen fietspad in zicht. Nog ongeveer 3 l«n over die hete beton en ik was er. In de verte hoorde ik de speaker al en die laatste 400 meter over de baan is altijd feest met aan het einde de juichende S.T.B. meute. Het z.at erop, zoals alle 13 keren ervoor was het weer een prachtige belevenis, samen metzo'i 35 tal S.T.B.'ers, en zeker als het S.T.B. Super tearn weer zo'nzestal prijzen in de wacht sleept inclusief de eindoverwinning. Tot de volgende Vaals

-

Venlo Theo Schmeits

Uitslag S.T.B. - Abrahams

Etappe I

Etappe2 Etappe Etappe Etappe Etappe

3

4 5

6

EtappeT

Wijlre

15.8 km Wijlre -Nuth 13.8 km Nuth-Nieuwstad 16.4 km Nieuwstad St.Joost 10.8 km St.Joost - Roerrnond 15.6 km

Vaals

-

-

Roermond - Reuver Reuver - Venlo

km 17.0 km 14.6

SjeffIodiamont/JanSchwanen0 I .093 7 Jo Born 00.56.53 Jan Schwanen 01.11.49 Ineke de Ploeg 00.56.24 Albert Verbunt 01.10.20 Pierre Muijrers 01.07.53 Theo Schmeits 01.t7.29

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

S.T.B. Veteranen

Hadden we verleden jaar nog een compleet veteranenteam met de nodige rtserves, dit jaax was het tot het laatste moment onzeker of we wel zouden kunnen starten. Blessures, prive omstandigheden en andere prioriteiten speeldor onze veteranen parten in de aanloop naar Vaals-Venlo. Gelukkig vonden we Astrid Kokkelkom en neo veteraan Ralf de Leeuw op het Iaatste moment bereid om de ploeg te completeren, zodatwe niet verstek hoefden te laten gaan. Eenmaal in Vaals was het we€r een gezr,llig zootje. Om de minuut werd gestart. Orlze startloper John Bom had er schijnbaar zo de schrik van in dat we hem in de bosjes moesten gaan vangen. Maar a la, uiteindelijk kwam alles goed en even over negen uur waren we op weg. Over de prestaties kan ik heel kort zijn. Iedereen liep voor wat hij waard was en wat mij betreft staat het team voor volgendjaar weer genoteerd.

Over de inhoud van de etappes zijn wel nog een paar bijzonderheden te melden. In de eerste etappe werden we opgeschrikt door het nieuws dat Sjef van onze oude garde onwel was geworden tijdens het lopen. Geluli:kig bleek e.e.a. achteraf mee te vallen. Wel moesten onze oude knarren net als andere jaren weer de wisseltruc toepassen. In de tweede etappe mocht onze Fred het opnemen tegen Jo Born. Het is dat we medelijden hadden met Jo die zonder begeleider liep en hem onderweg van onze speciale sportdrank hebben voorzien waardoor hij in staat wÍui op Fred uit te lopen. Maar eigenlijk........ De derde etappe mocht ik zelf aan de bak. Jantje was ongeve€r twee minuten voor me gestart. Na 10 kilometer had ik eindelijk het gaatje dicht gelopen en wilde ik me gezellig wat vertellerq ging die kleine duvel plotseling versnellen. Nor.r, gezellig. Ik heb hem maar laten gaan.


De vierde etappe was voor onze debutante Astrid.

Zeliq

werkelijk de longen uit haar lijf en

toonde zich een waardig vervangster van Petra. Het was zelfs zo erg dat ze nog in de pauze een contract kreeg aangeboden van het damesteam. De onderhandelingen over een eventueel transferbedrag zijn echter nog lang niet afgerond.

De vijfde etappe was voor onze neo veteraan Ralf. Vooraf had ik nog gemeld dat

alles onder de 60 minuten goed zou zijn. Wist ik dat het zo veel onder de 60 minuten zou worden. Ralf grng zo goed op pad dat het tot net voor Roermond duurde voordat hij Leo van het superteaÍn naast zich moest dulden. Ook hier geldt dat we nog een stevig robbertje moeten vechten over het hansferbedrag voor volgend jaar. Maar met een kratje bier een waardig ygryengor (want er gazt dan toch iemand buiten de boot vallen) komen we al een heel eind. De zesde etappe was voor Jos Bex. De moeilijkste etappe van allemaal om de loper onderweg aan te moedigen. Toen we Jos eindelijk gevonden hadden bleek hij niet De omroeper van dienst bij de veteranen de longen uit zijn lijf te hebben gelopen maar zich letterlijk uit de kleren te hebben gelopen. In blote bast stoof Jos door de mraar christelijke Noord-Limburgse kerkdorpen. Het was dat net 6s1 flsf aan de gang was, maar anders had ik met al die boerenmeiden niet kunnen instaan voor zijn veiligheid. Rest ons nog de laatste en langste etappe. Hier hadden we onze joker Marcel op ingezet. Marcel, net terug van een intensieve trainingsstage in de buurt van de Noordpool, gi"g voortreffelijk van start. Maar naarmate hij noordelijker kwam werd hij overvallen door heimwee en gng htj ietsjes bedachtzamer lopen. Toen we tot overmaat van Íamp ook nog een bospaadje verkeerd nanlen, hoorde je Marcel denken: *7Àt ik maar thuis met de voeten op tafel en de pc op de schoot". Maar, ook hij heeft niet geklaagd en zelfs met een omweg van 250 meter zijn directe concurrent bij de oudjes ruimschoots verslagen. 7n kuram de club weer bij elkaar in Venlo en alle vijandigheden w€rden na de nodige potteNl bier begraven. STB was wederom: met 4 teams de grootste deelnemende vereniging; met het superteam weer de snelste van allemaal; met onze grote dorst goed voor de grootste omzÉtvan de kantine; zondertwijfel de gezelligste club van allemaal. Dus.... Op naar de volgende Vaals-Venlo. Wiel Frins

. o o o

Uitslagen S.T.B. - Yeteranen Etappe

I

Vaals

- Wijlre

Etappe2

Wijlre-Nuth

Etappe Etappe Etappe Etappe

3

Nuth-Nieuwstad

4

Nieuwstad

5

St.Joost- Roermond Roermind-Reuver Reuver-Venlo

6

EtappeT

- St.Joost

15.8 km 13.8 km 16.4 km 10.8 km 15.6 km 14.6 km 17.0 km

John Born Fred Geilenkirchen

Wiel Frins Astrid Kokkelkorn Ralf de Leeuw Jos Bex Marcel Meens

G.0-0-0-0-0-0-0-0-0

0r.06.53 00.59.17 01.11.06 00.56.35 00.56.21 01.08.58 01.16.31


S.T.B. Jeugdpagina

Oproep aan onzejeugdleden !! jullie zien is de S.T.B. jeugdpagina

jaren van afwezigheidweer enige tijd in ons clubblad aanwezig. De meeste onderwerpm gaan uiteraard over de wedstrijden en prestaties van onze jeugd (met dank aanJos van Spanje). Nou had de redoctie graag gezien dat er ook andere onderwerpen aan bod kamen. Hierbï dus een oproep aanjullie: Heb jewat leuke of iets minder leuke dingen meegemaakt, het onderwerp hoefi zeker niet allem over sport te gcutn, maak er eenverhaaltje van m stuur het naar de redactie. Dit kan uiteraard ookvia Email ( t.schmeits@home.nD De redactie zal er voor zorgen dat jouw verhaal in het clubblad komt.Dus; jongelui klim in de pen (of toetsmbord) en maak van jullie S.T.B. jeugdpagina iets wat iedere lezer naar uitkijkt. Zoals

na

Competitie le wedstrijd voor junioren Afgelopen zaterdagwas een drukke deg voor de jeugd van STB. De competitie is weer begonnen, en deze eerste competitiedag was extra dnrlg omdat zowel de pupillen als de junioren moesten aantreden De pupillen gingen naar Sitard waar àj een meerkamp op het programma hadden staan.De junioren hadden ook een heerlijk dagje; zij mochten al om half 9 verzamelen bij McDonalds voor een uitstapje naar Venray- We begonnen al met een clubrecor{ vóór we in Landgraaf vertrokken; het was namelijk de eerste keer dat STB met zowel bij de jongens als bij de meisjes met een compleet team bij de C- en bij de D-junioren op de baan verscheen.

Bij de meisjes-D was de spanning merkbaar; zij misten vorig jaar (als 2" jaars A-pupillen) de finale op een haar, en waÍen belust op revanche. Tijdens de wedstrijd bij Scopias haddeÍr zierrr

nj allxen

datze et

helemaal klaar voor zijrl en vandaag onderstreepten zij dat nogmaals. Het team wist over de volle breedte goede prestaties neer te

zette4 wat aan de einduitslag ook was te zien. Tot het laatste moment voerden zij het klassemsnt aaÍL maar moesten in de slotfase opschuiven nÍur een 2e plaats, slech* 11 punten achter nunmer 1. Clubrecords waren er op de stafette


AannemenF en Timmerbedrlif

q,s-,*S rtrffi$trlí., Alfa I4l

H de Haan b.v.

Zet je op scherp §ee me, Edisonstrad 23 6372AK Landgraaf

feelme, touch me,

Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf

Tel- O45

- 5318849

ddve me. Telefoon: 045-5321088 Telefar :045-5321128

Autobedrijf / GULF Station / Carvash

kickken reclomeproducties tandgraaf T04$532749,

verkoop nieuw & gebnrilÍ le klas occasions met BOVAG garantie

inruil mogellik reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-taraties en reparaties APK-keuringsstatftin & werplrats Iffmmenderstraat95 6343

ontwerp & uitvoering reclameborden autoreclarne

fullcolor

AÀKlimren

TeL{045}405

[Giulf] .-^-.

13

58

GIILF Statbn & Carwesh Hogweg 78 6367 TeL

W

Voercndaal

{045}5751,149

ffi t


Ook de D-jongers waren met eel sterke ploeg naar Venray gereisd. Voor hun was vooral de estafette spannend, omdat Kenny geblesseerd was, en zijn plaats werd ingenomen door Barg die wel al een kecr had geoefen{ maar nog eeÍl beetje aan dit onderdeel moest wennen. Het resultaat van deze estafette was uitstekend; verbetering van het clubrecord. Helaas voor de jongens slechts een 6e plek in de

eindklassering. De C-meisjes hadden dit jaar ook een compleet tearn, maar zatpnin een poule met (te) sterke tegenstanders. Omdat alle onderdelen slechts enkel bezet waren, moest iedereen op zijn onderdeel scorer om in het eindresultaat mee te tellen. De estafette was ook hier natuurlijk een moeilijk onderdeel, omdat er nog weinig gelegenheid is geweest om te trainen. Exha moeilijk was deze dag voor Lieke, die pas voor de 2'ker;r een estafette liep, terwijl ook het hoogspringen en discuswerpen voor haar wij nieuw waren; voor haar natuurlijk wel Persoonlijke Records op wijwel alle onderdelen. Ook zij eindigden op een 6e plaats. De C-jongens hadden ook een goede ploeg op de baaru waaóij de vorm van de dag de resultaten zou bepalen. Met Sebastian als enige 2"-jams, stond hier natuurlijk een jonge ploeg op de baan die het moest opnemeÍl tegen diverse tegenstanders die een ploeg hadden met hoofdzakelijk 2"-jaars. Toch werd er fel gestreden met enkele uitstekende resultaten, zoals de veóetering van het clubrecord op de estafette, de 100 m horden (Tim) en discus @oel).

Competitie le wedstrijd voor pupillen

jeugd van STB. De competitie is weer begonnen, en deze eerste competitiedag was exEa dnr§ omdat zowel de pupillen als de junioren moesten aanteden. De pupillen gingen naar Sittard waar nj een meerkamp op het programma hadden staan. Voor de meisjes was het een "gewone" wedstrijd, omdat nj g@ncompleet competitie-team hadden, en dus geen punten voor een plaats in de finale konden verdieneir. Voor de jongens \raÍen wél punten te verdienen, want zij hadden een compleet team op de baan. Dit team bestond voor een flink gedeelte uit Afgelopen zaterdagwÍs een drukke dag voor

de

'hieu\ile" lederu zonder veel wedstrijdervaring eir had als extra handicap het gemis van Martijn Daemen, die vanwege een sleutelbeenbreuk een tijdje uit de running is geweest en nog even moet wachten eer hij \reer aan de slag kan. @eze breuk liep Martijn trouwens niet bij atletiek op, maar bij judo). Het gebrek nan routine werd ruim goedgemaakt door de inzet en die was eq in de eindklassering bereikten de jongens een 4e plaats, een uitstekend resultaat voor deze go€p. De meisjes hadden gecn compleet team, en deden dus niet mee in de eindklassering; helaas...

Pupillencompetitie 2005 2e wedstrijd

Ook in Kerkrade was het weer niet echt geweldig, en zeker niet als je bedenkt dat er buiten moet worden gesport. Toch stonden de jongens er weer om deel te nemen aan de 2e wedstrijd in hun competitie. Net als tijdens de eerste wedstrijd verschenen zij weer met een steÍk team aan de start deze keer helemaal compleet omdat Martijn Daemen weer h€rsteld was van zijra blessure. Eindigden zij in de le wedstrijd op een 4e plaats, in Kerkrade stoomden àj op naar een 2e plaats. AIs we de punten van deze 2 wedstrijden bij elkaar optellen, b€tekent dit een 3e plaats in de einduitslag, en dus: door naar de finale. Dit betekent dat we op 25 juni weer naÍu Venray gaÍrn, waaÍ de gebiedsfinale wordt gehouden. Enkele jaren geleden wisten de pupillen van toen, deze finale te winnen. Een uitdaging voor de "nieuwe generatie".


Competitie 2e wedstrijd voor junioren

Zaterdag2l mei wÍrs voor de junioren de dag van de 2e competitiewedstrijd. Getukkig hoefden we hiervoor niet verder dan Sittarq en was het heerlijk weer. Hierdoor was het al snel een ÍurngenÍune da& na al die veme reizenvan de afgelopen tijd. Aangenaam was de dag ook als we naar de behaalde resultaten kijken. Bij de meisjes-D begon de dag fantastisch; op de eerste plaats natuurlijk omdat Nikki jarig was, en ook omdat de meisjes op de estafette het clubrecord opnieuw met bijna éen seconde veóeterd€n. Daarnaast was er voor Nilki ook nog een verbetering van het clubrecord op de 60 meter sprint en bij het hordenlopen. Aan het einde van de dag stonden zij op em 3e plaats, wat voor hun dus een plaats in de finale oplevert. De D-jongens deden watze moesten doen, maarmoesten toch anderen laten vóórgaan in de eindklassering. Zij endigden op een 6e plaats. Hieórj een mooie prestatie van Kenny die op de sprint het clubrecord verbeterde. Ook voor de C-meisjes was er vandaag geen topklassering maar wel een verdiende 5e plaats, met enkele mooie prestaties.

De C-jongens hadden vorige wedstrijd al laten àen dat ze eengoede ploeg hadden. Net als bij de eerste wedsrijd stonden zij ook vandaag heel lang op de 2e plaats, maar moesten aan het einde van de dag inleveren met als eindresultaat een 4e plaats. Hele mooie prestaties waÍen er vandaag van Roel, die zowel bij het speerwerpen als bij het discuswerpen verbetering van de clubrecords op zijn naaÍn zette. Een andere opmerkelijke prestatie was die van Benedict; hij verbeterde het clubrecord bij het verspringen, dat al sinds 1999 ongewijzigd was. Deze wedstrijd was natuurlijk een prima voorbereiding voor de Limburgse Kampioenschappen die volgende week worden gehouden. Deze resultaten, en het heerlijke voorjaarsweer maakten deze wedstrijd tot een heerlijk ,lagie.

Medaille-regen op LK voor Junioren

Het was weer heel gezellig op de Limburgse Kampioenschappen voor junioren in Venlo; en niet alleen omdat Carolien een parsrtent had meegenomen. De tent was goed voor het saamhorigheidsgevoel, want werkelijk iedereen hielp (lees: moest mee helpen) om hem op te zetten. Naast deze actie van de

oudqs/trainers/begeleiders, liet ook de jeugd zien dat zij voor de actie waÍeÍr gekomen; maar liefst 11 medailles werden er mee naar Landgraaf genomen. Een record voor de junioren. De eerste verrassing was het verzoek van de speaker, voor Bas Radstake,


om zich te melden voor de prijsuitreiking bij het kogelstoten; ean mooie prestatie van Bas. Voor de D-meisjes is dit een vooóereidend jaar, omdat de meesten pas 1" -jaars zijn; volgend jaar is het hun beurt. Ondanks dit, lieten zij ziendatze op de goede weg zitten; 4 medailles en 2 clubrecords. Stefanie moest direct na de halve finale bij het sprinten terug naar het speerwerpen, waar ze eeÍl bronzen medaille pakte, en het clubrecord verbeterde. Danique liep op de 1000 m oen tijd, die nog 13 seconden boven het clubrecord uit 1999 bleef; een uitdaging waaÍ z,e nog een jaar de tijd voor heeft. En dan natuurlijk Nikki" die (zoals een beetje verwacht) 2xziTver en lx brons pakte. Bij de D-jongens 5 medailles (waarvan 2 gouden) en een verbetering van het clubrecord op de 1000 m door Kamiel Jacobs. Hij wist enkele "sterke" lopers achter nchte laten door op tljd bij hun weg te lopen, enzo eerrt 3" tijd nesr te z,etten. Jordy or Kenny gedroegen zich vandaag als een echte tweeling; samen in de halve finale bij het sprinten en samen over 1.30; net buiten de prijzen. Roel Kist pakte een bronzen plak bij het speerwerpen en veóaerde 2 clubrecords; een prima prestatie voor eetl 1" -jaars. En dan rrÍts er nog Tim Zeevaarders, die onder luide aanmoedigrngen als 3" over de streep ging brj het hordenlopen.

Maastricht op een frisse juni-dag

Het weer was niet zoals we dat in juni verwachten, maar wel een beetje zoals we dat bij wedstrijden in Maastricht gewend zijn. Wolken, af en toe een beetje zon en een frisse wind; gewoon "\reetr om een

lekkerejas aan te hebben'. En oftchoon we slechts met een kleine groep jeugd aanweagwaren en het weer niet geweldig was, waren de prestaties uitstekend. De verrassing van de dag was ongetwijfeld Roel Kist; omdat er geeÍr speerwerpen op het prograrnma stond, besloot hij zich in te schrijven voor het verspringen. Een beetje vreemd onderdeel voor een welper, en helemaal vreemd is de prestatie. 5.12 metetr, en een verbetering van het clubrecord met meer dan eeÍr halve meter. Roel was zelf ook een beetje verbaas{ maar toch gelu}&ig metzijn prestatie en de bronzen medaille. Daamaast had hij brons bij het kogelstoten; een prestatie die ook §anns Daemen leverde. Veóetering van haar PR en een mooie prestatieDe meeste medailles waren vandaag voor Pim van Spanje die goud had bij het hoogspringen, zilver op de 1000 m en brons bij het verspringen. En dan waren er natuurlijk diegenen die net met atletiek zijn begonnen en voor wie dit soort wedstrijden een mooie oefening zijn; Rachelle en Sean deden lekker mee en vestigden natuurlijk allebei een paaÍ persoonlijke records. Daarnaast was er de vaste gro€p van de jeugd, die we op wedstrijden vaak tegenkomen, en die weten hoe het werkt. Zij komen om lekkermee te doe& eÍr aan hun PR's werken. Stefenie, Esra, Lieke, Martijn en Bob; alle vijf goed voor een verbetering van hun PR of anders een prestatie waaÍ ze tevreden mee zijn. Esra sprong 3.99. Een paar cm te weinig om een opwaardering voor het beltegoed van haar telefoon te verdienen. Voor de aandachtige jeugdleden misschien een tip om voor de volgende wedstrijd ook afspraken met hun ouders over te make,n.....

Bergloop 2005

De bergloop van STB, een onderde€l dat sinds enkele jaren op het prognunma staat werd natuirrlijk ook dit jaar weer gehouden op het parcours waar de meeste bergen liggen; de Brunssummerheide. Ieder jaar opneuw een wedstrijd waar iedereen naar uitkijk! tot aan de start, want d^n is het voor velen een wedstrijd waar iedereen tegen opkijkt. Het valt niet mee om alleen maar bergies op en af te lopen, en zeker niet als dat voor een gedeelte ook nog op een zanderige ondergrond moet gebeuren. Voor velen is de beloning achteraf (BBQ en een ver&issende pin$ dan ook DE drijfveer om deel te nemen.


Brunssummeruleg 54 6373 EX Landgraaf Tel.: O45-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieerwerk. inbinden: thermísch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren.

K.v.K. no: 140 56

006 ff38"ït,.fl;iirl3alïlJ,;9,%:Jb1ï i3:33:ii33ï

nanr: rN G 67 15 10146


Dit jaar zÀger.we opnieuw een toename van het aantal jeugdleden; zij komen niet voor die pint maar vinden het nu eenmaal leuk om lekker over de Brunssummerheide te rennen. En terwijl de reacties van veel volwassenen opnieuw aangaven dat het weer ontzettendntaat was, laten de foto's van de jeugd alleen maar lachende kinderen zierq die schijnbaar zonder moeite hun parcours afleggen. Ook voor de ouders is dit soort gelegenheden leuk, om ook eens de andere kant van STB te zierq en kennis te maken met de "grote" leden van de vereniging. De kinderen vonden het in ieder geval leuk en hebben zich uitstekend geamuseerd. Voor iedereen was er achteraf een prijs en natuurlijk een lekker hapje van de BBQ.

GebiedsÍinale voor meisj es-D

Op zatrdag 18 juni begon de dag voor de meisjes-D niet alleen heel woeg, maar ook heel warm- Om half 9 vertrokken zij naar Valkenswaard voor de gebiedsfinale van de competitie. En vooral door de brandende zoÍt,Í:rraÍ ook door de spanning liep de temperatuur hoog op. Zoals we de laatste tijd gewend zijrL begon de wedstrijd met de estafette, en opnieuwe werd hier het clubrecord veóeterd; een goed begin van de dag. De rest van de dag werd gekenmerkt door mooie prestaties, waarbij wijwel iedereen zijn PR wist te benaderen eÍr dus een prima prestatie neerzette. Toen aan het einde van de dag de punten werden geteld, bleek dat de score net iets tslaagwas, om bij de eerste 3 te eindigen. Een 4e plaa8, met slechts een kleine achterstand op nr 3 was het resultaat. Een uitstekend resultaag zeker als we zien dat deze "dames' allemaal le jaars zijn. Wij waren al tevreden met het behalen vao een plaats in deze finale, maar zijn natuurlijk helemaal blij met deze geweldige 4e plaats. Als de ploeg zo blijft doorgaan, z.al de uitslag volgend jaar vast en zeker een plaats op het podium opleveren.

18

juni LK Pupillen

Sittard was dit jaar de plaats waar het allemaal gebeurde; de Limbtngse Kampioenschappen voor Pupillen. Natuurlijk war€n wij er weer bij, en de uitslagenlijsten waren weer ruim voor zien van STBpupillen. Voor velen van onze pupillen was het de eerste keer dat ze meededen aan dit spannende evenemenf en dat is best moeilijk. Naast de sterke tegenstanders hadden zij ook te karnpen met de brandende zon, die zo'n dag exaa moeilijk maakt De pupillen hebben een paarweken geleden toch goed opgele! toen de junioren met medailles van hun LK naar huis keerden. Zij lietet zien dat ook zij hier best toe in staat zijrL en zorgden ervoor dat ook nu weer STB-ers op het poditrm stonden. In de meerkamp wÍls er een Limburgse titel voor Veerle Simons; haar zus Daphne stond net naast het podium met een 4e plaats in de eindklassering- Op d" 1000 m waren de rollen een beetje omgedraaid; Daphne pakte hier het zilver, en Veerle moest het met een bronzen plak doen. Ik was er zelf niet bij, maar heb wel gehoord dat iederee,n zijn best had gedaan, en er een paar heel mooie prestaties werden neergezet. Ik weet niet of de kinderen of de ouders de Persoonlijke Records bijhouden, mÍur er zijn volgens mrj de nodige gesneuveld. Als de pupillen de traditie voortzetten (met papa/marna afspreken dat iedere verbetering van het PR een ijsje oplevert), denk ik dat de ijsverkoop bij Unitas uitstekend geweest moet zijn.

De winnaars van de medailles in het bijzonder, maar ook de rest proficiat met

jullie mooie prestaties. Jos van Spanje

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verhalen oYer lopers De Marathon Aan de start Het eerste wat je zal opvallen als je aan de start arriveerfis de enorme hoeveelheid mensen. Het grootste gedeelte van de meni5e r,al b4 de WC's staan.Ga ook als je moet en maak je dan gereed voor de wamring-up. Dxzal niet meevallen in zo'n beperkte ruimte, maar dan kun je alvast \ileÍlnen aÍur het intieme karakter vao een marathonwedstrijd. Je kunt beter niet gaan liggen om je oefeningen te doerg want dan komen andere mededingers bovenop je liggen om hun eigen oefeningen te doen

-

althans, dat beweren ze dan.

Neem een kop koffie; dat zal wat exm energie geven terwijl je rent. Drink niet teveel koffie, zoals die idioten die nu weer in de rij moeten gaan staan voor de WC. Je kunt je boven kleding uittrekken en die in een zak stoppen; brj de frnish ligt die dan op je te wachten. Trek de plastic zak die je hebt meegenomen aan alsof het een shirt is. Zo zul je droog blijven als het regent en wordt je lichaamswarmte vast gehouden tenrijl je je laatste oefening doet. Pas op; een op de vijftig mensen begint raar te doen als hij iemand in plastic kleding bezig net in een beperkte ruimte en je bent omringt door massa's vijftigtallen!

-

De start De start van de marathon zal worden aangekondigd door de vreugdekreten van de mensen om je heen en de kledingstukken die in de lucht worden gegooid. le nilt maar langzaam vooruit komen.Gooi daarom je plastic zak niet weg tot je minstens op een sukkeldrafie loopt. Bijna onmiddellijk zul je de eerste liefdadigheidshardloper tegenkomen. Hij of zij z,al je van achteren r:unmen en als je je omdraait om de schuldige uit te schelden, zul je oog in oog staan met MARATHON STARÏ grijzende gorilla, superrnan, of erger maniakaal ///t..... nog het legendarische opgelapte pantomime paard. Denk aan je training en verspil geen energie door iemand te vermoorden. Haal diep adem en ga nÍur beste kunnen door met voonrit

,

bewegen.

U Tijdens deze eerste kilometers zul je last hebben i u* de mediafreaks en verliezers. Dit zijn mededingers die geneigd zijn nogal op en neer

te

springen. Ze àjn niet getikt en evenmin gevaarlijk; ze proberen slechts voor de TV camera's op te vallen. De hele clou van de wedstrijd is voor hen dat ze ophet beeldscherm komen en door hun moeder gezien worden. Na de eerste kilometers zullen de medelopers om je heen aanzienlijk minder actief worden na al het op

en neer springen, schreeuwerl elkaar op de rug slaan en meer van dergelijk frivool

en

energieverspillend gedoe. Dit is het punt waar de wedstrijd serieus begint knieholte raakt.

je

of het pantomime

paard

je

opnieuw precies in Bron: B&M

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


I a

:

-

!_

STB Clubblad 2005 nr 3  
Advertisement