Page 1

"-1

:,'.:;ii:.', ,


Jaargang 20 - Mei 2005

't

eSTaBletje

- nummer 2

is het clubblad voor de leden yan a.v. SpoÉ en Trimclub

Brunssummerheide

IIet clubblad verschijnt

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdafum

,ffit

kopij:

SpoÉ en

5 x per

jaar

Theo Schmeits, Gravenweg 56,6471VZ Eygelshovan 045-5352003 / 0651296017 t.schmeits@home.nl - Wiel.Frins@planet.nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins

29 apil2005

Trimclub

Brunssummerheide tffi,

Voorzitter:

AIbeÉ Verbunt Tel.: 045-5314854

Kerkraderweg 20 6372T2 Landgraaf E-mail: albertveóunt@wanadoo.nl

Secretaris:

Yic§ Teeken

Ovidiusstraat 51 &17 YS Heerlen E-mail: stbsecretariaat{@wanadoo.nl

Tel.:

045-5330356

Penninemeester: Annick Ploumen

Tel.:06-10897824

Eygelshovenerweg 13 6374Y\B Landgraaf E-mail: anm-ckplormren@Jrome.nl

Zaken: (vice-voorzitter)

Jos

Tel. : 043-4591995

E-mail: ios.annyjanssen@wanadoo.nl

Leden:

Ralf de Leeuw Tel. :045-5713192

B.Gijsenstraat

Alsemene

Janssen

Eisenga 045-5320812

Ledenadministratie: Frank Tel.:

Jeugdspor[

Website

STB

Pelt :045-5325803

Schepenbank

63

6343 CY Klimmea

6373 Y\B Landgraaf

E-mail: rdeleeuw@]rohnail.com

Koempel 69 6372 ND Landgraaf E-mail: STBledenadministratie@home.nl

Dickvan

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf

Tel.

E-mail: dick.pelt@wxs.nl

http://www.avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat

Bankrelatie:

Rabobanklandgraaf rek.nr.172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Eygelshovanerweg 13

Advertgren:

22

51

6471 VS Heerlen

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis

6374 KB Landgraaf


Trainingen zomerseizoen 2005

I-DAG-i rTm- [- ptAAr§_..-- j Tffi-|BEGELEDER ffi ilrij" tr"i"i"g f Maandas,itq 30_-t-[-,I99p9tlt @ [_\4?t!4ps _ l_i&ro -_ IB"sl"""* d"*t"'p 1 ,*-i- Fra* EC""s;í

i t-,ë -@[ C"rp*br"" f i i:I

-ry&,qrq4s:

i

j-i Ii

:@,I Inten

attrai"*g

[-Yqe.!§qlslt-r"q-r-@ffi

Z^t"rd^E

f 1?.00- @@f

\4q!e-\4e" Cro Boa"li"iJohnHendrix 1 Ii :"'"'trwrruh TheoSchmeits

,.r

i

v/ir""/dLi"d*

l

I

Duurloop 1.15 uur

I

l__

Inlichtingen over trainingen: Wim v/d Linden tel. M5-5217013 E-ma1l: wlinden@brunssum.net

Harry Driessen Running Center Oranje Nassaustr 19 64ll LE Heerlen TeVfax 045-57f2009 h arrydriessen @home.nl We bsite: www.h arry-d riessen.n I

E-m ail:

De speciaalzaak in uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sportvoeding en verz orgingsproducte n etc.

Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden gemaakt

wij altijd veel aanbiedingen in hadloop-, indoor en wandelschoenen.

Tevens hebben

SpoÉieve groeten van het Running Center Team


Van de voorzitter

De kogel is door de kerk. De goneenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 14 april een beslissing genomen omtnent de toekomst van onze vereniging. Wti krijgen vooralsnog gem nieuwe atletiekbaan. Verschillende politieke prtrjen hebben nieftemin toegez4d om zich in de toekomst in te zsfien voor een volwaadige atletiekaccommoddie binnen onze gemeente. Toch zijn ouejareniange gezarnenlijke inspanningen vorstelijk beloond De gemeenteraad heeft onze vereniging een bedrag van nuar liefst 45.000 euro to€gew(zen voor het opknappen van oÍze huidige cooperbaan- Hoewel dit een groot bedrag is, waar wij veel mee krmnen doer! zijn wij niet in staat om al onze onkosten in de nóije toekomst te dekken. Zo blijven de kosten vanwege de diefstal en het vandalisme een groot probleem.

Er wordt door het bestun een commissie in het leven geroepen die ha opknappen-m-bd-hehea van onze coopeóaan nader zal bekijken- Aangezien de cooperbaan immers door de gemeente aan ons wordt verhuur{ hebben wij besloten om een degelijke afrastering om de Sssl aen te brengen. l^)it hefekent rrrk rlaÍ grkeken mrreÍ worden hr'e onder andere de ofrnsfelling van de Ccrrfr.rhaqn

geregqld€aatsordffiDaanaast zal h* middenterrein in verband met de veiligheid tijdens de technische nurlmers ge,egaliseerd worden- De baan wordt bovendien vootzien van nieuwe splir Mocht na genoemde

Orue S.T.B. jeugd

-

massaol vertegemvoordigd

-

bij deze belangríjke raadsvergadering

veóeteringen nog geld van de gemeentelijke bijeage over zijn, dan kan eventueel ook de schuilhr* opgeknapt worden en kunnen wij misschien in andere dringende zaken voorzien Deze keer heb ik u dus uitermate goed nieuws te melden. Natuurlijlq onze vereniging is duidelijk op de kaart gezet binnen de politiek van onze gemeente. Dar is zm zeker ook te danken eqn de belangstelling e,n het enthousiasme van onze jeugd Massaal waren de jeugdleden irrners komen opdagen tijdens de genoemde raaasvergaaering. Daarvoor wil ik hen hartelijk danken. Hoewel ik niernand te kort wil doen voor dn of haar inzet, wil ik toch een speciaal woord van dank voor Jos van Spanjg die zich de afgelopen maanden voortreffelijk heeft om deze resultaten samen met ons bestuurtot stand te brengen Ik ben mij ervan bewust dal er nog veel werk voor de boeg ligt Ik heb eyenwel veel vertrouwen in onze leden Samen staaÍl y/ij sterk en zullen wrj nog veel moois realiseren. Het moge duidelijk z.Jn dat het bestuur en ik in ieder geval zeer trots zijn.

Hatelijkehardloopgroeten AlbedVeóunt


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuits

Westzipfellauf Tiidderen 2I,I

-

2.5-10 en 21.1 kilometer

-

zondas 6 maaÉ 2005

KTLOMETER:

I 7 9

Leo Kokkelkorn

S.T.B.

01.15.08

Jo Bom Peter Deceuninck

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B S.T.B

01.24.55 01.25.10 01.31.01 01.31.15 01.36.07 01.36.54

43 Ronald Smeets 2.5 KILOMETER:

S.T.B.

00.46.00

Ivo Eykeboom

s.T.B.

00.09.22

Ger Bodelier John Born Frank Vleugels Pierre Muyrers

11

37

39 65

68

Jos Bex

01.24.31

10 KILOMETER:

I

28"tu Treechloop

Maastricht

- 2.1 en 11.5 kilometer - zondas

2,1KILOMETER: Ralf de Leeuw 1T.5 KILOMETER: 6 Leo Kokkelkorn t2 Guido Meys

3

t4t

s.T.B.

Roger Steens Getre Offeringa

224

6

Nico Hamers

S.T.B.

0439.42

s.T.B.

00.41.44 00.55.37 01.09.10

- 21.1 kilometer - zondag 20 maart 2005 plaats 5

35'*Int.Eschweiler Volkslauf

00.07.28

S.T.B. S.T.B.

31=* Fortis Citv-Pier-Citv loop

-

13 maart 2005

Vet.I

10 en 21.1 kilometer

01.12.18

-

zondag 20 maart'05

21,1KILOMETER:

38

Jos Bex

s.T.B.

01.38.40

s.T.B.

w.36.29

IO KILOMETER:

1

Guido Meys

lg"Broichbachtal-Lauf

- 5 en 10 kilometer - maandae 28 maart 2005

5 KILOMETER:

6

2l

HeÍman Gerards Corvan Haaren

10 KILOMETER: 10 Guido Meys 188 Carla Willems

Posno

3

lfake Marathon Weert Nico Ifamers

S.T.B. S.T.B. plaats

3

plaats 7

00.19.08 00.21-37 Sen.

00.37.t2

V.Vet.I

00.50.05

- 10,55 kilometer - maandas 28 maart 2005 plaats

I

YeLI

w.3437


Parelloop Brunssum

- 5 en 10 kilometer - zondag 3 anril2005

10 KILOMETER:

I

Nico Hamers Leo Kokkelkorn Peter Deceuninck Herm Gerards

2 a J 4

John Bom Petsr Simons Theo Schmeits Sjef Hodiamont Pierre Muyrers Sjack Hoop Ed Doveren John Haan

5

6 7 8

9 10 11

t2

Bart Smeets Richard Thomas Cor van Haaren Sjaak Verheijen Hein Bodelier Ronald Smeets

13

t4 15

t6 t7 18

l9

Carmine Gaeta

20 21,

Jan Maテ考ders Jan Verhoeven

22

Angelique Thomas

2 YeLl plaats 36 Sen. plaatsT3 Sen. plaztszT Vet.I plaats 28 Vet-I plaats 30 Vet.I Vet.II plaats 10 VeLII plaats 13 Vet.II plaats 14 Vet-I plaats 55 plaats 57 Vet.I Vet-I plaats 60 plaats 116 Sen. plaats 120 Sen. plaatslZ2 Sen. VeLtr plaats 31 plaats32 Vet.tr plaats 130 Senplaats 141 Sen. Vet.tr plaats 59 VeLIII plaats 15 plaats 37 V.Sen. plaats

00.32.45 00.34.32 00.39.59 00.40.18 00.40.29 00.40.32

00.4r.58 00.43.08 00.43.21

00.M.34 0a.44.49 00.44.59

00.45.t7 00.45.M 00.46.23 a0.46.29 00.46.43 00.46.58 00.48.39 00.51.29 00.52.43 00.59.47

5 KTLOMETER:

Roger Gillisseテ考 Jan Schwanen Carla Willemss Bert Daemsn 122 5 KILOMETER BUSINESSLOOP: 22 28

4

3 4 7 25

26 33

37 40

Rob Riksen Ger Bodelier Ralf de Leeuw Marcel Meens Wiel Frins Bas Nicaise Fred Geilenkirchen John Haan

70 84 7

Hein Bodelier Peter Verberk

t2

Saskia Rademakers

Annick Ploumen

29'tu Marathon de Paris tt63s 12813

-

Roland Oostwegel Frans Roumen

00.20.30

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.23.01 00.26.20

S.T.B.

00.16.52

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.20.33

00.17.25

00.t7.47 00.19.18 00.19.19 00.19.51

00.20.08 00.20.13 00.21.20 00.21.29 00.21.54 00.22.34

zondag 10 april 2005 S.T.B. S.T.B.

03:48:01 03.52.00


BrunssuÍr? merweg 54 6373 EX Landgraàf Tel,: O45-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieerwerk. inbinden: thermrsch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren,

K.v

K no: 140 56 006 ffsffiï#,irl3a1ï1',,;9ir:Jà1ï i333:ii33ï

bank: r N G

67 1510746


25't" Fortis Marathon Rotterdam t66 1

zondag 10 april 2005 S.T.B. S.T.B. S,T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Rob fuksen John Haan

185

Peter Deceuninck

1422 1814

M7t

Frank Meugels Carmine Gaeta

5366

Sjaak Verheijen

9"

-

Titzer Volks- und Strassenlauf - 5 en 10 km

02.47.07 03.18.08 03.22.45 03.29.02 03.57.48 04.05.40

- zaterdas 16 april 2005

5 KILOMETER: 15

t6

Herman Gerards Roger Gillissen Pierre Muijrers

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.19.53 00.19.54 00.20.52

Guido Meys

S.T.B.

00.37.55

24 IO KILOMETER:

l9

16u Eureeio DreilĂ nderlauf Kelmis

-

14.2

Herm Gerards

t92

Cor van Haaren

215

Hub Erkens

Maastrichts Mooiste

-

zaterdae 23 april2005 01.01.12

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Jan Schwanen

87 99

km;

5 en 15 kilometer

-

01.02.21

01.10.14 01.12.10

zondae 24 april 2005

5 KILOMETER:

Ralf de Leeuw Ivo Eijkeboom 30 I5 KILOMETER: Nico Hrmers 5

9

15

Jean Herpers

t9

Leo Kokkelkorn

104

Jo

112 127 138

t79 182 227

249 2s2 300 644 809

Bom John Born Lara Klaassen Herm Gerards Frank Vleugels Roger Gillissen fuchard Thomas

S,T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T-8.

00.48.29 00.51.08 40.s2.23 01.01.42

0t.02-20 01.03.29 01.04.39 01.04.55 01.05.39 01.06.45

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Hein Bodelier Guido Kernpen Sjack Hoop Bert Daemen Angelique Thomas

Jos Bex

00.16.10 00.18.06

s.T.B.

a1.07.41

s.T.B.

01.08.24 01.09.56

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

20'b Olvmnus Marathon Ilamburg 4928

S.T.B. S.T.B.

-

0t.20.s7 01.26.20

zondag 24 april 2005 03.45.37

S.T.B. T.S.

0-0-0-0-0-G.0-0-0-0-0-0


Raboloop Beek Zondzg 6 maart 2005 5 en 10 E.M.

7" Becha

-

De winter is voorbij en de lente begint dacht de organisatie. De weersvoorspelling was anders. Een dik pak sneeuw lag in de rest van Nederland. Sportwenementen werden afgelast. Het was nog winters: sneeuw, vorst lage temperatuur en een wind uit het noordoosten. Ondanks de slechte weersveĂ?wĂ?lchtingen begon de organisatie een paar dagen van tevoren ,an hun karwei. Srmen met de Gemeente Beek is

het de organisatie gelukt om garant te staan voor een sneeuw- en ijswij parcours.Ondanks een bewolkte dag en een temperatuur van ongeveer -3 graden verschenen toch veel deelnemers aan de start van de 5 en 10 engelse mijl, begeleid door politie, volgwagens en EHBO. Trots was de organisatie op de winnaar van de zevende editie van de Becha Raboloop, Roger Smeets (A.V. Caesar). Hieronder volgt een verslagje van een de orze S.T.B.-deelnemers Jan Manders

Voor de zwende keer organiseerde A.V. Caesar de Becha - loop in Beek. De twee voorafgaande edities werden onder zonnige en lenteachtige omstandighedeo verloperl maar vandaag was het een groot deel van de loop jzigkoud en was de sintelbaan met een flink pak sneeuw bedekt. Het is een ioop met een mooi en geaccidenteerd parcours. Peter en ik namen deel aan de 5 e.m. ( I ronde ). Vanaf de sintelbaan van Caesar loopt het parcours door landelijk Neerbeek richting Spaubeek. Na een laage klim van ongeveer 2 km kwamen we in Groot Genhout met een panoramisch uitzicht over Beek. Na een lange afdaling arriveerden we, onder de veertig minuten, aan de finish. Het leuke van deze loop is, dat men geen medaille krijgq mzur een gratis kop koffie met een heerlijk stuk verse Limburgse vlaai. Dit alles maakte het weer tot een mooie loopmorgen. Het deed me denken arn een citaat van Gerard Nijboer in het tijdschrift Runners World , dat Peter mij onlangs had laten lezen:

* Hardlopen behoort anno 2005 steeds vaker tot de lifestyle en het is niet meer de (gedrevan ) manier

van leven die het in de jaren tachtig voor sommigen was. Vandaag de dag loop je om je beter te voelen, de stress kwijt te raken of kilo's te verliezen. En niet om het ene na het andere persoonlijk record te verpulveren. In een jachtige samenleving vol harde deadlines lijkt me dat een gezonde ontwikkeling. " ( Gerard Nijboer ) Jan Manders

Uitslagen Becha 5 E.M.: Rob Riksen Annick Ploumen Peter Jansen Jan Manders

plaats 4 plaats 4 plaats 7 plaats 8

- Raboloop Sen.

V.Sen.

44.27.52 00.37.13

Yet.II Vet.II

00.39.09 00.39.19

Sen Sen.

01.00.16 01.06.46 01.08.19 01.14.49

10 E.M.:

Guido Meys Marcel Meens Theo Schmeits Hub Erkens

plaats 6 plaats 8 plaats 3 plaats 7

Yet,II Vet.II

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


BROOK§ Steinfurt Marathon Zaterdag 19 maart 2005

Eind 2004 besloten Albert en ik om eens de Steinfurt marathon te lopen en ema nog enkele dagen te genieten in de omgeving aldaar. Via internet werd een hotel gereserveerd in het centrum van Burgsteinfurt. Hier was de start en finish van de marathon. In januari werd begonnen met de voorbereiding, maar het weer was niet ideaal. Tussendoor had ik nog een extra 3uursloop in Apeldoorn om wat meer Íutn de kou te wennen. Veel wedstrijden hebben we niet gelopen wel meerder lange duurlopen. Maar de tijd ging snel en 18 maart vertrokken we onder ons vieren naar Burgsteinfurt. Hier aangekomen gingen we op zoek naar de startplaats. Deze lag 5 minuten lopen van ons

hotel. Toen we bij de startplaats aankwamen werden we aangesproken door de "staÍt und finish coördinator". Hij wees ons de juiste plaats aan waar de streep zou komen te lopen. Zo klein als het plaatsje was eetgelegenheden warsn er volop. We konden elke avond een andere nationaliteit uitproberen, Duitse, Joegoslavische, Italiaanse, Viebramese en Nieuwenhaagse keuken. Dit laatste in een restaurant met een Nieuwenhaagse eigenaar. Zaterdag op de dag van de marathon was het druilerig weer, het kon nog alle kanten op. Na een uitgebreid ontbijt werd eerst het nummer opgehaald en besloten we om in de korte broek te lopen. Dit was achteraf niet de juiste keuze, daar de zon zich'smiddags niet liet zien en de temperatuur zakte naar 6 graden met af en toe wat regen. De start was om 13.30 uur en het ging de eerste km licht bergop. Vervolgens ging het langs bundesstrassen en via veldwegen en fietspaden. In 2 dorpen wuuen festiviteiten opgezet" maar het weer werkte niet mee. De publieke belangstelling onderweg viel daardoor tegen. Wel petje af voor de parcourswachters en vetzorgeÍs, die regen en wind toch maar moesten trotseren om ons de weg te wijzen en met drank te voorzien.

De eerste ronde verliep voor zowel Albert als mij goed. We liepen beide de ons voorgenomen tijd. Bergop het 2" rondje leek nu een stuk zwaarder en na 30 km wilden de benen niet meer vooruit door de kou en de regen. Het werd toen iedere km

vechten, om toch nog zo snel mogehjk t-e finishen. Àbert deed de laatste km in slow motion tempo en kwam toch nog voldaan over de streep, al viel de tijd hem wat tegen. Maar het was voor ons beiden een goede 3 uursloop voor de Maasmarathon vaÍr Vise, Albert nog onder voorbehoud.

Na een lekkere douche was het nu een piur dagen genieten van de omgeving en het nuttigen van meerdere "zwischerdurctrjen". Munster, Bad Bentheirr, Greve en nog meerdere plaatsen werden met een bezoek van

ons vereerd en er werd geen winkelcentrum vergeten voor eventuele koopjes, Het weer was gelukkig een stuk beter als tijdens de marathon, zodat we zelfs iets bijkleurden

Albert werd onderweg prima verzorgd

onder het genot van een zonnetje. De marathontijden waÍen:

Albert Verbunt 3.35.16 uur (6" M55 ), Pierre Muijrers 3.21.L6 uur (2" M55) Pierre Muijrers

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Adviesbureau YOOr

bedrijYen en

vrije beroepen ffimge#ffiffiffiffi #mB#,e*rffiยง:ยงffi#ffi

ver zeke rin

gs s p e ci

alis t

Collectieve \Merknemersyerzekeringen

- Ziekteverzuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Transport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Hyp oth e ke n -B e drij fskre diet Akerstraat 30 - &ll IIB lfeerlen Telefoon: 045-5740002 Mobiel: 4G29042500 Fax: 04*5719930


Verjaardagskalender

/: Juni

Mei

01 10 19 20 2l 22 23 24 24 25 26 26

Esra van Pelt

12 jazr

Sjef Hodiamont Pierre Starrnans

53 jaar 59 jaar 42 jaat 12 jaar 48 jaar 47 jaar

Nico Hamers

Niki Tahapary Frank Eisenga Peter Simons Jo van Vlodrop Bert Reynders

53jaar

Jos Duteweerd

Stefanie v/d Hemel Hans Ypma

Alle iarigen

ttart

60jaar 42 jaar 12 jaar 60

jaar

harte geÍelicitesrd

01 02 06 07 08 08 09 11 11 12 16 20 23 26 28 28 29 30

Roel Kist Carla Willems

14 jaar

44 jaar

Marianne Bex Annie Ketelaars

4l

Kevin Peelen Jos Bex Els Frins Peter Bex

14 jaar 43 jaar a6 jaar 12 jaar 6l jaar 12 jaar 42 jaar

Jacques Senden

Dennis Drrissen

Lenie Boessen RebeccaZagar Hein Bodelier Yvonne Monse Sanne Boessen

David Richter René Schrijen Katharina Dresen

jaar

56 jaar

12 jaar 57jaar

42 jaar

l3 jaar 9 jaer, I 5 jaar 16 jaar

0-0-0-0-0-0-0-0-0

Honden en hardlopers Op d" één of andere manier wil dat maar niet lukken. Neern nou mijn buurman Henk. Rustige kerel, doet geen vlieg kwaad. Loopt drie keer in de week ean half uurtje hard. Zijn wouw fietst altijd mee. Zlj moet wel over een bijzonder goed evenwichtsgevoel beschikken, want alle fietsers die ik ken, en dat zljr, er vele, zouden bij de snelheid waarmee Henk hardloopt, met fiets en al omvallen. Het is nog juist gear 'sur-place'! Maar goed, het zou over hardlopers eÍr honden g^"n. Tijdens één van zijn vaste rondjes werd hij tot twee keer toe belaagd door een hond- De eerste keer was het een grote Duitse Herder. Kwam kwispelend en in volle galop op mijn wedelievend buurman afgerend. Sprong tegen hem op, bleef kwispelen, kraste met zijn voorpoten door Henks shirt en maakte rode striemen op zijn wedig doorkabbelende buik. Het baasje van de herder kwam van veÍre aangelopen, toonde zijn beste glimlach, en riep de herder herhaaldelijk bij zich met een overtuigingskracht wÍurvan MaÍtin Gauss zov zeggen dat doe je helemaal fout. 'T{ij wil alleen maar spelen", zei de mislukte dompteur, die zijn hond aanlijnde en wegliep. Henk vervolgde zijn weg, vloekÍe binnensmonds, zijn wouw probeerde hern te bedaren, en dat lukte redelijk Henk minderde zijn snelheid, er naderde immsrs een haakse bocht naar rechts. Hij was de hoek nog niet om of hij keek recht in de ogen van zo'n kleine zenuwachtige terriër. Luid keffend kwam het beest op hem af en besloot een tijdje mee te rennen, om Henk heen draaien{ grommend, net niet bijtend. Opeens knapte er wat bij Henk. Hij stopte, zrtaaide zijn been naar achter en gafde hond een schop waar de topscorer van de Bundesliga jaloers op zou zijn. Kemrend vloog het gevlekte keffertje door de lucht. Een mar; klaarblijkelijk de eigenaar, kwam luid vloekend Hij schreeuwde Henk allerlei verwensingen naar het hoofd. Henk besloot maar gewoon door te lopen in de hoop dat hI het zo allemaal achter kon laten. De man richtte zrjn gif vervolgend op Henks wouw, die was afgestapt- "Hoor jij bij die mafl<ees?", beet hij haar toe. "Ik snap het niet", mompelde z.E, "dmt doet hij anders nooit" . Ze stapte op en fietste snel achter Henk aan. Honden en hardlopers.... Alle hardlopers doen zo'n beetje aan de hjn.... nu alle honden nog. Bron: Rob Veer


Grtzzlyrun 2005 Door de "sterke verhalen" van John Borjans is mijn interesse voor deze bijzondere wedstrijd gewekÍ. In een vroegtijdig stadium worden inschrijving, reis en verblijf via Wil Goessens geregeld. Het reisgezelschap bestaat uit een Geleen-Beek (Unitas) afvaardiging en een Duitse selectie. De Duitse selectie bestaat uit ondergetekende, John Borjans, Ger Bodelier en Raymond Penders, onze zondagochtend gastloper. Vrijdagochtend om 06.30 vertrek uit Waubach richting Mc Donalds Geleen, Ger wordt hier door zijn meiden uit de wagen gezet- De nieuwe waakhond kan ik niet ontdekken, die slaapt zeker nog op dit vroege tijdstip. Verder richting grenskantoor Maasmechelen. Na een korte kennismaking met "Unitas" wordt koers richting Calais gezet- Wat doe je zoal uit verveling tijdens een lange autorit? John belt de voorzitter en stelt zich voor als journalist, met vragen n.a.v. het krantenartikel over het vandalisme op de baan van avSTB. John heeft ervaring met telefonische enquëtes, Albert duidelijk niet. V/ie heeft er trouwens Engelse Ponden bij zich? Niemand! Dat is toch geen probleem, onze bankdirecteur weet immers te vertellen dat j" op iedere hoek van de sfraat, ook in het U.K. kunt pinnen. Alle thuisblijvers kan ik gerust stellen, ook zij zijn onderwerp van gesprek. Na 3 uur rijden, zijn we 340 km verder en staan voor de poort€n van de "Chunnel". De sliert auto's zet zich in beweging, we melden ons bij de Franse Douane. Bonjour, qui parles francais? Moi, une pue! Waar komen jullie vandaao, wÍur gaan jullie naartoe, waarom, paspoorten. Jullie weten allemaal wel hoe lastig je eigen collega's kunnen zijn. Misschien is de irritatie wel veroorzaakt doordat wij de goede man uitlachen wegens zijn belachelijke sik?!? D' accord, doorrijden, 200 meter verder volgende hokje, weer stoppen. Bonjour. Do I look like a Frenchman? Grote fout. Een Engelsman nooit voor een Fransman aanzien. Wie verwacht ook een Engelsman aan deze zijde? Ook hij wordt uitgelachen, de goede man beschikt over de snijtand ven een olifant. Who is shy? Niemand reageer! wat bedoelt hij? Who is shy? Nog steeds weet niemand waar hij op doelt. Ik besluit maar eens te vragen. Wat blijkt, onze chauffeur Raymond, heeft op een afstand van 200 meter zijn identiteitskaart weten weg te stoppen, 4 personen komen nooit op 3 paspoorten Engeland in. Na 30 minuten zijn we via de onderkant aen de overkant. Onze chauffeur is nerveus, hij heeft gehoord dat hier veel spookrijders zijn. Het blijkt allemaal mee te vallen, rotondes blijven een vreemde ervaring. Na Stonehenge wordt gestopt voor een kop koffie. Wie heeft Engelse Ponden? Raymond en Ger hebben zelfs geen creditcard meegenomen, de bankdirecteur heeft immers gezegd......De dagteller geeft 698 km aan, wij hebben onze eindbestemming, Beer, ja dit is de echte naam, bereikt. De gastheer, Nigel heet iedereen welkom in Fawlty Towers en deelt de kamers in. John ruikt zijn kans en kiest vlug voor de kamer met het tweepersoonsbed en de jacuzzi, helaas voor hem van korte duur, deze kamer is bestemd yoor een echtpaar- Nu wordt hij met Raymond op kemer 3 ingedeeld bij hun nieuwe wiend Jos van Es. Jos verzorgt een 3-daagse taalkundige inburgeringcursus voor beiden, Ger en ik worden trouwens niet overgeslagen. Belgen praten duidelijk een ander dialect dan Duitsers. Ikzelf moet me 3 nachten zien te redden met de brandweerman. De echte mannen besluiten een verkenningsloop te maken, ik sluit me bij de dames en supporters aan voor een korte wandeling- Na terugkomst verzorgen Nigel en hoe heet ze ook al weer een heerlijke uitgebreide maaltijd. Na het avondmaal volgen onder het genot van koffie, Beer, pint, cola of whatever, heerlijke discussies over politiek, subsidiëring van het Betaald Voetbal, enz.. Wanneer iedereen hier genoeg van heeft, wordt de eigen kamer opgezocht. Wat blijkt onze brandweerman is (terecht) bang voor gasvorming. Ik word verzocht ergens anders plaats te nemen. Wat nu? De gang op richting kamer 3, ik word hartelijk uitgelachen doch vriendelijk doorveÍwezefl. Beneden is een toilet, alle licht is reeds uit, dus op de tast verder, operatie gelukt, brandweerman gerust gesteld. Terug in bed neem ik mijn vakliteratuur, NEE niet wat jullie denken, het gaat over automatisering. Ook Ger heeft interesse, of zou hij zich gewoon vervelen?


Zijn speciale aandacht gaat uit naar "roeters". Ik heb zo'n vermoeden dat Susteren binnenkort een thuisnetwerk rijker is. Na het ontbijt op zaterdagochtend, volgt een wandeling over het parcours. Na asfalt, volgen weiden en een afdaling (180 hoogemeters) naar het strand. Het strand bestaat alleen maar uit kiezelstenen, na 1000 meter bereiken wij een restaurant. Lekker koffie met gebak. Wie heeft Engelse Ponden? De bankdirecteur zegÍ immers .... John vraagt na, je kunt ook met Euro's betalen. Dat is fijn, maar niemand die het echt gelooft. Voor de zekerheid heeft iedereen, maar dan stiekem vaor zichzelf, bU "IJnitas" aangeklopt voor een noodrantsoen Engelse Ponden. Iedereen is toch zo opgelucht dat je ook hier met Euro's kunt betalen! Daarna terug naar Beer, vlug verschonen en verder richting Seaton. Dit is de startplaats waar we onze startbescheiden ophalen en volgens de bankdirecteur ook....... Bij de 2' pinautomaat lukt het uiteindelijk en lossen we onze schulden af. Ger en Jos van Es schrijven om naar de korte cross. Beiden worden al snel omgedoopt tot Sissylopers. Ik ben zelfs zo stoutmoedig met Ger voor een krat bier te wedden dat hij mij niet inhaalt voor het keerpunt van de korte cross. Het keerpunt bevindt zich op 8 km. De korte cross start pas \ryanneer de eerste loper van de Grizzlyrun de l" mijl heeft afgelegd. Na toepassing van de stelling van Pythagoras en een aantal andere wiskundige hulpmiddelen, ben ik van mening dat het kantje boord wordt, maar haalbaar is. Op de terugweg nog een fish en chips binnengewipt. De Keuringsdienst van Waren weet o.i. niets eens dat deze uithoek op de landkaart staat, maar de vis was lekker! Wat doen pappa's nog meer als ze een weekend van huis zijn? Juist ja, presentjes kopen voor de kids. Raymond vergeet zelfs zijn vrouw niet en koopt voor haar de nieuwste lingerie. Na een heuse pastaparfy woeg naaÍ bed. Nu is het Ger die mij introduceert in het leven van de enige echte brandweerman.

Zondagochtend woeg op zodat het ontbijt goed kan bezinken. Voor vertrek nog een groepsfoto maken en dan te voet naar de start. De supporters nemen hun plaatsen in op het parcours. Na het omkleden en afgeven van de bagage begeven wij ons naar de start. Het

startschot valt, 300 meter over geasfalteerde weg, linksaf het strand op,

dit betekent 500 meter kiezels (géén zand!). Ter hoogte van het startpunt aanmoedigingen van Ger en Jos. Einde

strand, haven

en terug langs het

startpunt. Wederom aanmoedigingen, of was het toch anders bedoeld, van Ger en Jos. De eerste mijl zit er op, nu volgt de klim richting het pension. De klim mag je vergelijken met het laatste stuk van de Eijserbosweg, maar dan wel 400 meter lang. Halverwege de berg voel ik een hand op mijn bips. Ik kijk opzij, het is de breedgrijnzende brandweerman. Hoe kan dit? De Sissy-loop maakt geen lus door Seaton maar gaat rechtstreeks naar Beer. De "Grizzly" tot aan de enkels in de blubber Het kratje Bitburger krijgt na afloop van de Peter Rusman loop een nieuwe eigenaar. Verder over weiden, asfalt, op en af, door ondiep


uys b.v llfurnafiw, eofiicEยงfiEETflHT

Bouwmaterialen

lndustrieterrein

Sierbestrating

Abdissenbosch

Zand en Grind

Valkweg 32

O.o.Overseos Stuko

Landgraaf

Sinister

Hooligon Dr.Morlens

Oranje Nassaustraat 43 64ll LE Heerlen Tel.: 045-5712656

Tel.: 0031 - (0)45 - 5311227

Autobedrijf H-nryffirn*zfr

Zdrojewski

Harry van der Laar

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert 10' 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel. 046-4426088

Heerlenseweg200 6371 HX Landgraaf

Tel.045-5720002 Verkoop auto's Autoverhuur & Leasing Reparatie & Onderfioud APK keuringen

Canvash Setfservice station

Uiยงebreide shop


water, door koeienmest, op en af, tot op heuphoogte door water, over veldwegen, op en af. Aangekomen bij de 12e mijl volgt de apotheose, 200 a 300 meter door een soort moeras. Aan de linkerzijde zak ik weg tot aan de kuiten, uitwijken naar rechts betekent dieper dan kniehoogte. Gelukkig weet ik dit te voorkomen. Ik kijk op mijn horloge en zie dat ik reeds 2.15 uur onderweg ben. Ik voel me nog steeds goed. De laatste 4 mijl beginnen met I km kiezelstrand, daarna de Stairways to Heaven, deze gaan vanaf het strand 180 meter omhoog. Hierna volgen weiden en asfalt, nog steeds op en af, geen enkele vlakke meter. Nu volgt de afdaling van de Eijserbosweg, beneden het verlossende bord met de laatste mijl. Helaas, 1000 meter hiervan is wederom over kiezelstrand. Na 3.04 uur bereik ik als laatste van de Duitse selectie voldaan de eindstreep. Ik zit aardig in de buurt van mijn geplande 3 uur. Het door Wim van der Linden opgestelde hartslagschema werpt ook bij mij z'n vruchten af. Je kunt je laten afspoelen door de brandweer, nee niet Ger, of in de zee duiken. Ik kies voor g€en van beiden, ik verschoon mij met de ons bekende natte doekjes, en gooi de schoenen weg. Verder op zoek naar de overige lopers. Tijden en ervaringen worden uitgewisseld. Wanneer iedereen verkleed is, gaan wij naar het lokale congrescentrum voor de prijsuitreiking. Er is natuurlijk ook drank" De organisatie meldt dat men geen gegevens heeft van de als 2" geëindigde loper. Of hij zich s.v.p. wil melden. En ja, hij is aanwezí5, 1k sta op een meld me. De organisator komt naar mij toe maar kan het niet waarderen als ik uitleg dat ik het beslist niet ben. Na de prijsuitreiking blijven rffe nog een tijdje hangen. Daarna te voet naar huis, de Keutenberg nogmaals naar boven, maar eerst nog een korte stop-en-go bij de bekende fish en chips, de vis smaakt nog steeds. Bij terugkomst is kamer 3 veranderd in een grote massageruimte. Raymond die zich als de grote winnaar beschouwt eist als 1" onderhanden genomen te worden door privémasseur Wim. Daarna volgt John, die niet merkt dat ik het werk stiekem van Wim overneem. Ger geeft aan ook enige pijntjes overgehouden te hebben Íutn de Sissy-loop, voor mij is geen tijd meer, het avondeten wacht. Tijdens het eten passeren nog eens alle belevenissen. Na het eten worden de verhalen, onder het genot van een pint, steeds sterker. Één voor één vallen de lopers voor de TV in slaap, het wordt tijd het eigen bedje op te zoeken. De volgende ochtend vroeg op, douchen, inpakken, ontbijten en afrekenen- Om 8.15 uur wordt 'Wat zijn er toch weer veel spookrijders. Wat doe je op de afscheid genomen van "Unitas". terugweg wanneer elk onderwerp en iedere clubgenoot al op de heenweg is besproken? Je zoekt naar vertier. Wat vinden we in het dashboardkastje? Een cd van Paul Panzer. Ik geloof dat we de telefoongesprekken wel 3 X hebben beluisterd. Het blijft leuk met Zsabo en Panzerlein. Verder bekijken we het mooie Belgische landschap, op verzoek neemt Raymond zelfs gas terug, maar dit moeten we in de buurt van Brussel bekopen met een omweg. Overconcentratie kost ons de juiste afslag. Iets verderop komen we in een file terecht. Vy'e sluiten aan in d.e 2" rijbaan van links. Na 15 minuten zijn we 300 meter opgeschoten, ik besluit eens uit het raam te kijken. Ik vraag aan bijrijder John of ik het goed zie. Inderdaad, op de rijbanen 3 er 4 staat Leuven/Genk geschilderd. We staan onnodig in de file, schuiven één baan naar rechts en kunnen "gewoon" verder rijden. Weer iets verder is het dan toch raak, een echte file, gelet op het zeér lage benzinepeil wordt de autoweg verlaten. Na het tanken wordt de weg gevraagd, we besluiten een Belgische automobilist te volgen. Tot mijn verbazing bereiken we 10 mhuten later een oprit, de file is omzeilt, de reis gaat verder. Omstreeks 20.00 uur wordt de brandweennan in Susteren afgeleverd. De meiden zljn op voetbal, maar de waakhond staat op wacht. Na een kop koffie verder richting Waubach. Omstreeks 21.00 ben in Phoenix, zie mijn schatje na 4 dagen terug en kan deelnemen aan het 2" gedeelte van de ledenvergadering. Kortom een schitterende reis met een bijzonder gezelschap naar een speciale wedstrijd. Voor foto's en serieuze informatie verwijs ik naar http://rvrvlv.axevalleyrunners-org.uk en http ://www j amespyne. co.uk/pbas e%20 gnzzl De grizzly. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


The Connemarathon - Connemara - Ierland ZondagTT maart2005

I hit the wall in Connemara Met de lopengroep ADD uit Genk Belgie ben ik eind maart naar de Connemarathon in V/est-Ierland geweest. In de afgelopen jaren heb ik meerdere buitenlandse marathons bezocht maar dezp staat toch echt met stip bovenaan. Het parcours is werkelijk adembenemend (letterlijk an figuurlijk). Hoge kale bergen, mere& rotspartijen, groen valleien met veel schapen, heide- en veengebieden, moerassen, een fiord. Dit is echt een aanrader. Op Paaszaterdag was het vertrek naar Ierland vanaf het vliegveld Brussel-Charleroi. Hier ontnoette we ook Micha Hawelulg de organisator van deze reis naar Ierland. Vorig jaar was hij ook al met een gro€p naar de marathon van Dublin geweest. Van de in totaal 23 deelnemers aan de reis waren tien 42 km-lopers (waaronder de wereldrecordhouder aantal gelopen maratlons Horst Preisler, 1320 marathons!!), drie halve marathonners err een ultra-marathonner. Bij het inchecken in Charleroi (Ryanar) zie ik ook (Han) Frenken, hij gaat natuurlijk voor de ultramarathon. Bij de vlieghaven in Shannon staat een bus van de organisatie klaar die ons naar het vissersdorpje Oughterard brengt, vlakbij Lough Corrib, het (immense) meer, dat de Connemara praktisch doormidden splijt. Op Pa"s7e11dag is de dag van de waarheid. Naast de marathon is er een halve en een ultraloop van 63 km- Met bussen worden we nÍulr Mrrm Cross @eacokes) gebracht waar de finish van de diverse lopen is. Vlakbij een grote feestzaal worden we gedropt, waar tegen een muur een reuzenscherm is geplaatst waarop je de Connemarathon 2004 kan volgen. Voor de lieflrebbers wacht sr nog een uitgebreid ontbijt (soep, sandwiches, fruit, drank en dergelijke), is bij de inschrijvingsprijs begrepen. Plots vraagt een speaker om een erehaag te vormen voor de ultramannen en -wouwe4 die zich buiten verzameld hebben. Zij wandelen onder een bewonderend applaus van de honderden anderen door een gecreëerde mensengang naar de uitgang aan de andere kant van de zaal! Zij starten om 9.00 u. De marathonners moeten weer de bus m, naar Lough inagh (aan de rand van het meer (:lough), waar om 10.30 u. een naar schatting 40O-koppige meute van start gaat. Een startlijn is er nie! maar het is al snel duidelijk dat hier alles gemoedelijk gaat en dat je met respect voor de natuur aan deze uitdaging van start dient te gaan.

Alleen maar superlatieven voor de natuur waar doorheer we lopen. Dit is van mijn marathons veruit de indrukwekkendste. Wie graag in de natuur wil lopen komt hier zeker aan zijn trekken. De kale rotspartijen en hoge pieken, zijn groene valleien met de onafscheidelijke schapen. Je waant je terug in de tijd. Ongerept. Puur. Ware het niet dat je af en toe een medeloper in het vizier kreeg, je waande je alleen in deze wonderlijke wereld yan steen, gras en lucht. Alleen een stuk langs het enige {ord in lerland is vlak maar daar krijg je maken met een shakke tegenwind. Het weer zit naar Ierse ttt* nonnen wel mee: bewolkt met af en toe f,Hlilii8iffi een doorpriemend zonnetje, geen regeÍL Ro*rte Anatrysls dat is al een meeyaller. De voortdurende klimmetjes en de Ëï1,**' *r*,rlr *. +' jr. ri.§-rii daaropvolgende afdalingen wagen veel, =*'qryE

HIiï8.ï

ïffi

Detalled

rï"

heel veel van het spieren-

en

gewrichtengestel, maar het uitzonderlijk mooie landschap verzacht de pijn. Wie beweert die niet gevoeld te hebben, liegt. De eindtijd is bij zulke wedstrijden van ondergeschikt belang. Elke finisher in de Connernarathon is een winnaar. Às je de 'detailed route analyses' (het parcours profiel) op de Connemarathon website be§kt, merk je heel wat'piekjes', die door de organisatie als volgt beschreven worden: '?lease note anything that isn't flat on this diagram


'really isn't flat', so what seems likes a bump can actually seern like a mountain". Halfueg kom ik in een tijd van 1:44 door, het gaat dan nog redelijk. Bij 2l mile (alleen mijlen worden aangegeven) krijg ik maagkrampen en moet gaan wandelen. Na een minuut of twintig kan ik weer gaÍrn langzaam gaan lopen. Hier doemt het zwaarste stuk van deze marathon op, een ruim 2 mile lange beklimming van een berg, op de top is het nog 2 mile tot aan de finish. Dat duurt ook nog ontzaglijk lang. Uiteindelijk frnish ik toch nog in 3:57:25 binnen de 4 uur (weer een record). Al bij ai, een marathon die je eens gelopen moet hebben, zowel uitzonderlijk mooi als rwaaÍ. De organisatie was niet geheel vlekkeloos. De bevoorrading bestond alleen uit water. Enkele keren een soort sportdrank, geen bananerq rozijnen, chocolade. De aankomst was zeer chaotisch. De weg is zo'n 3 m bree{ tot 20 m voor de lijn stonden er twee rijen auto's 100 m lang, het was slalommen

tussendoor, soÍns stond je helemaal stil, omdat de wagens zo dicht bij elkaar stonden dat je

je

ertussendoor moest wringen. Van lopen was dus geen sprake meer! Maar naar het schijnt is dit slechts een eenmalig feig en dus erg vervelend voor de finishers van 2005. Na afloop was er wel weer een buffet met sandwiches, fruit en drank.

Tenslotte: de tekst op het finisheds shirt venvoordt het best wat de Connemaratàon is: "I hit the wall in Connemara". Op maandag stond de 'Tour of Connemara' op het programma

Hierbij hebben we ook

groot deel van

een

het

marathonparcours waarbij

j"

gevolgd pus goed kon zien

hoe geaccidenteerd en zwaar het

parcours wÍls. Deze uitstap brengt oÍrs naar het hart van

Hub

-

tussen de auto's door

-

noar defnish

Connemara met zijn fascinerende b".gtopp".U meren en moerassen. We bezoeken er Kylernore Abbey, een 19de eeuws klooster, nu een intemationale privé-school uitgebaat door Benedictijner nonnen. Maar wat nog mooier en interessanter om te zien is, zijn de afgelegen sites en landschappen met hun waterpartijen en diepten. Zo is er ook de 'Gaynors' Pub' in Leenaun, waar de film 'The Filed', starring

John Hurt en Richard Harris werd opgenomen en waar we natuurlijk van een lekkere guinness genieten.

Op dinsdag bezoeken we 'The Burren' .The Burrcn is een meest ongewoon kalksteen gevormd behoort- We landschap dat tot de meest scenerieke err spectaculaire uitzichten van West-Ierland volksmuziek) (de Ierse thuisbasis van de traditionele Lahinch en Doolin ook de kuststadjes bezoeken en de Cliffs of Moher. Deze befaamde cliffs behoren gewoonweg tot de mooiste en betoverendste van heel Ierland. Ze àjn liefst 8 km lang en 200 m hoog! Al met al een leuke reis, een aangenaam gezelschap (Belgen zijn prettige reisgenoten), heel wiendelijke leren, een indrukwekkende marathon en een overweldigende natuur. Misschien een idee voor een volgende STB-reis. Nogmaals: een aanrader zonder meer! Hub Erkens

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


ÀannemerF en TimmerbedrÍif

rffiïiffh-'

0/rgr,,*&

H de Haan b.v,

Alfa 147 Zet je op scherp §ee me,

§erkplaab:

Stenenbrug 27

feelme,

Edisonstrail.23 6372AK Landgraaf

touch me, Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf

drive me.

ïel. O45 - 5318849

Telefoon: 045-5321088 Telefax :045-5321128

Autobedrijf / GIILF Station / Carwash verkoop nieuw & gebmikt le klas occasions met BOVAG garantie

kickken

inruilmogeliik

reclomeproducties

reparatie en onderhoud van alle merken

Lan@raaf To4;ï53274W

schade-taxaties en reparaties

APK-keuringen

APK-keudngsstatinn

& werphats Klimmende,rst-ad9S 6343 AA Klimmen TeLdM5)-405 13 58

ontweíp & uitvoering reclameborden

^-. [tGrrIfJ

& Carwash

autoreclame

fullcolor

GULF Station Hopweg

-

6367

N

7E

Voerendaal

Tet{0a5}5751,H9

ffi m


Es-Tee.'Weetjes

Wist u dat: Op de Brunsummerheide stropers rondlopen (dat wist u al lang) Maar wat u niet wist is dat we Gerte op heterdaad betrapt hebben toen zijn in de buurt van Schrieversheide een konijn aan het vangen was...... En dat terwijl we allemaal dachten dat ze gek was op pit-buls. Een aantal STB-er hebben deelgenomen aan de Grizzly-run en dankbaar voedsel aanleverden voor deze rubriek.

o

. o

Als je met een STB-er de kamer deelt, je eruit gestuurd wordt als je moet poepen en terwijlje met hoge nood het hotel afschuimt op zoek naar een toilet, je kamergenoot de boel flink aan het stinken maakt. John Borjans niet in het midden wil slapen omdat hij niet weet wie hij veilig de rug toe kan keren.

Dat Ger zeifs in Engeland helemaal hoteldebotel wordt als hij een brandweersirene hoort.

Dat we geld gekregen hebben voor het opknappen van de Cooperbaan. En: o dat Albert gebeld is voor een vervolginterview hieromtrent door een journalist met de alias

o

John B. dat diezelfdejournalist het idee had om een ondergrondse kelder te maken.

Dat Annick er getuige van was dat een aantal van orve leden tijdens het naborrelen van de Eifeltraining een nekhernia opliepen toen een Duits grietje kwam bedienen. En dat onze lieve heer ze hier al vooraf voor gestraft had met foto wegens te hard rijden. Het trainen bI AVON heel romantisch kan zijn. Bijvoorbeeld: o We hebben gedoucht bij kaarslicht. . Tonnie bij het afscheid Henk om de hals vioog (nadat we een beetje hadden geholpen). Maar, dat het soms ook hard werken is omdat er gepoetst moet worden. Hoewel dit volgens Saskia kort en krachtig kan.

Dat orue Albert een absolute toptijd op de Rusmanloop realisperde. Hij helaas gediskwalificeerd werd omdat het geen run-bike-run was. Dat er een directe reiatie bestaat tussen de trainer en de hartsiag van een atleet. (Aldus gehoord tijdens de Iaatste Coopertest).

We donderdags weer op de Cooperbaan trainen en daama nog even afterrunnen. We daar hebben moeten constateren dat de seryeerster in de winter een metamorfose heeft ondergaan. En dat ze volgens onze Huub smetwees heeft gekegen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Peter Rusmanloop Oirsbeek

5en10EM maandag 28 maart 2005

Paasmaandag, het anders zo rustige markpleintje van Oirsbeek is volgestroomd met horden lopers die zich van de paaseieren losgerukt hebben om zich op deze mooie dag te wagen aan de 5 of 10 EM op

dit heuvelachtig parcours. De S.T.B. is ditmaal weer met 25 lopers ruim vertegenwoordigd . Relaxt keuvelend staan de meeste ruim voor de start bij elkaar. Frank Eisenga is naarstig op zoek naar een fototoestel

om weer mooie actiefoto's voor de S.T-B. website te maken. Langzaam begint iedereen zich klaar te maken voor de wedstrij4 inlopen, nummer opspelden, weer een eindje dribbelen. En dan de start, zo'n230 deelnerners aan de 10

EM worden om 10.45 uur

weggeschotenIedereen weet dat er al na zo'n 200 meter een

flinke beklimming te wachten staat. Het loperweld zit na 1 kilometer nog dicht bij elkaar. In Doenrade is het al een lang lint geworden, Marcel Meens haalt mij bij kilometer

3 met een soepele tred rr, ik probeer aan te klampen maar moet al na een paar honderd meter aftraken. Langzaam kom ik in mijn ritrne en vind een groepje waar goed het tempo vastgehouden werd. Na kilometer 6 volgende een lang stuk met een redelijke strjgrng waar het wat moeilijker ging. Voor mij zie ik het oranje shirt van Gsr Schaffilausen op zo'n 100 meter. Een mooi mikpunt en probeer naar hem toe te lopen. Maar Ger, inmiddels gewaarschuwd door een "Klimmenaat'' op een fiets, liep sterk en ik kreeg hem niet te pakken. Over een fiets Leo Kokkelkorn - de best geHasseerde S.T.B.'er gesproken, er schijnt ook na kilometer 5 een -van deze Peter Rusmanloop S.T.B.'er gesignaleerd te zijn met starhrummer en snor gezeten achter op de fiets van Franlq ook een manier om de Peter Rusmanloop uit te lopor, sorry te fietsen. NĂ Ae beklimming in Schinnen ging het de laatste 4 kilometer lekker bergaf en kon mijn positie handhaven en kwam redelijk teweden over de finish.. Na de douche en even nagekaart te hebbeĂ?r in een plaatselijk kroegie kon ik weer terug naar de paeseiertn-

Uitslagen Peter Rusmanloop 10

EM:

5

Leo Kokkelkorn

6

Rob Riksen Ger Bodelier Marcel Meens

27 46

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.55.58 00.56.39

01.0r.20 01.05.38


vervolg uitslagen Peter Rusmanloop 59

62 68 70 80 91

98 116

t45 146 154

t57 164 171 172

John Born Ger Schafliausen Theo Schmeits Jan Schwanen Frank Vleugels Pierre Muyrers Fred Geilenkirchen Peter Verberk Ronald Oostwegel Frans Roumen Jos Bex

Sjack Hoop Roland Smeets

Annick Plorrmen

174

Roger Gillissen Sjaak Verheijen

195

Hein Severens

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.BS.T.B.

s.T.B. S.T.B. S,T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

01.07.09 01.07.48 01.08.22

01.08.36 01.09.03 01.10.20

01.tt.22 0t.12..35 01.14.50 01.14.53 01.15.27 01.15.43 01.16.32 01.16.56 01.16.56

01.17.M 01.18.19

Annick en Roger in de eindspint van de Peter Rusmanloop

5 EM: 4 8 21

40

Huub Donders Ralf de Leeuw Fons Habets

Richard Thomas

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.18.57 00.20.27 00.22.29

00.24.0t Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


10 vragen aan...

DE DRIEENTWINTIGSTE IN DE RIJ IS. Pettie Nollet

Geboren:14

-09-1976

Beroep: civiel technisch medewerker Vraag

l:

Pettie, hoe lang loop je al? Waarom hiermee begonnen?

Antwoord 1: Eigenlijk ben

ik al een groot deel van mijn

leven met hardlopen bezig. Mdn eerste aanzetter' hiertoe waren rond mijn negende jaar. Mijn ouders wandelden gmg, in het bijzonder in het Rimburger bos, en ik vond het leuk om met hen mee te gaan. Alleen maar wandelen, vond ik op een gegeven moment saai worden. Ik vond het leuker om stukjes te rennen tijdens de wandelingen. Eerst natuurlijk niet te ver van mijn ouders, zodat ik ze steeds in zicht had, maar na verloop van tijd liep ik al stukjes van 10 minutenMijn ouders namen dan een jasje mee om te zorgen dat ik niet afkoelde. Dit beviel me zo goed, dat ik de afstanden steeds iets uitbreidde. Toen ik naar de brugklas ging, begon ik voor me zelf te rennen. Ik liep toen twee keer per week en dan meestal 40 tot SO Àinutèn. bit tr"U ik zo gedaan tot mijn 21" jaar.Ik slaagde toen voor de h* en behaalde daar het diploma civiele techniek ( weg- en waterbouw). Hierna heb ik ongeveer twee jaar niets gedaan aan hardlopen. Dit had te maken met het zoeken nÍutr een baan en het inwerken in de nieuwe job, iets dat natuurlijk veel tijd en energie kost. In de periode dat ik niet liep, ben ik wel met tennissen begonnen. Ik nam een keerper week les en als de gelegenheid zich voordeed speelde ik partijtjes. Ik vond het tennis heel leuk, maar ik vond dit onvoldoende. Ik wilde weer graag het lopen oppakken. Naast mijn drukke baan had ik steeds meer behoefte aan een goede 'hitlaatklep ", waardoor ik me heerlijk kon uitleven. Ik ben toen weer begonnen met hardlopen. De eerste tijd voor mezelf.

Yrazg2z

Hoe lang ben je lid van STB en hoe ben je bij onze club gekomen? Antwoord 2: Zoals ik reeds vertelde, had ik op een gegeven moment het lopen weer hervat. Ik tiep toen voor mezelf drie keer per week. Het leek mij voor mijn verdere progressie beter om in groepsveóand te gaan lopen. In àe Gemeentegids van Landgraaf en in Landgraaf Àctueel was mijn oog gevallen op de activiteiten van STB. Dit leek mijn wel een fijne club om bij te gaan. Ik heb toen contact opgenomen met Jose Meijboom. Z1j vertelde mij iets over de club en gaf me de dagen en de tijden van de trainingen door. Dit was n 2002. Mijn eerste training bij STB was op dinsdagavond. Ik was na afloop goed kapot. Want als je pas brj een club bent , wil je je natuurlijk enigszins waarmaken. Ik vond het wei een leuke, gevarieerde en gezellige trainingsavond. Vooral de intervaltraining sprak me erg aan, want alleen ga je niet intervallen. Na deze eerste avond had ik snel mijn besluit g€nomeÍr: van deze vereniging wil tk graag deel uit maken.

Vraag 3: Pettie, wat spreekt je aan in het lopen?


Anfwoord 3: Het mooie van lopen, vind ik de vrijheid. Je kunt het individueel doen. Je kunt in groepsverband rennen. Verder kun je altijd zelf bepalen wanneer je gaat lopen. Door te lopen raak je ook op een prettige manier de beslommeringen van je werk kwijt. Je hoofd wordt weer "leeg "en je energie is weer bijgetankt. Ik kan tijdens het lopen genieten van het landschap. Zoal nu in de lente. Je loopt dan heerlijk door een ontluikende natuur. Prachtig.

Vraag 4: Wat is je top - drie van gelopen wedstrijden? Antwoord 4: 1. Jung&au -rnarathon, 2003 2. New York - marathon, 2004 3. De Heideloop

Ad l: Dit was mijn eerste marathon. Het volbrengeÍr

vaÍr je eerste marathon is een uniek gevoel, dat bij de andere marathons niet herhaald wordt. Verder is dit natuurlijk een zeer spectaculaire. Ik ben een groot

natuurliefhebber. Bij deze wedstrijd heb ik echt van de natuur kunnen genieten: schitterende bergmassieven en ongelooflijke vergezichten. Er was natuurlijk geen miljoenenpublielq zoals bij de New York - marathon, maar i[s aenmoedigingen waren niet minder. Er stonden mensen in klederdrachten, mensen met koebellen te rinkelen en zelfs mensen , die ons aanmoedigden met alpenhoorns. Een happening op zich. Ik had me uitstekend voorbereid op deze wedstrijd. Alle trainingen u/aren goed verlopen en ik was volledig blessurewij gebleven. Ik had een goed gevoel, dat het een geslaagde missie zou worden. Iets dat achteraf ook bewaarheid werd. Ad2z Zeer indrukwekkend. Fantastisch decor van wolkenkrabbers. Je doet verschillende wijken aan, ieder met hun eigen uitstraling. Enorm veel en enthousiast publiek. Soms wel vijf rijen dik. Een geweldige happening.

Ad3: De Heideloop was mijn eerste wedstrijd. Ik heb dit dan ook intensief beleef<I. Mij staat zelfs nog het startschot door Albert Veóunt op het netvlies. Ik had een zeer volda,n gevoel, in het bijzonder omdat ik vond dat ik zo goed het tempo had kunnen vasthouden. Ik medfie dat ik in het lopen de nodige progressie had geboekt. Een mooie stimulans om verder te gaan-

Yraag 5: Pettie, wat zijn je hobby 's naast het lopen? Antwoord 5: Ik tennis ook erg gÍaag.Ik ben lid van Tennisclub Rapid in Schaesberg. Ik heb hier een keer per week

les en verder speel ik een keer per week met een wiendin een aantal partijen.

Ik vind tennis

erg leulq maar ik merk wef dat ik in het hardlopen beter mijn energie kwijt kom. Ik heb jarenlang met veel plezier paardgereden. Ik heb paardrijles gehad op

manege

De

Bousberg. Naderhand reed

ik

regelmatig

op

de

Brunssummerheide. Ik heb dit jaren met veel enthousiasme gedaan, maar uiteindelijk ben ik ennee gestopt. Het was wijwel niet meer te combineren met het lopen en het tennissen. En verder had ik geen plezier meer in het paar{ omdat er teveel mensen op reden en dat deed het paard geen goed. 's Winters ga ik altijd een wee§e skiën. Van tevoren neem ik dan altijd een paar lessen bij Snowworld om het ski - gevoel te krijgen . Ik ben dan veel wijer als ik 'Aoor de echt " ga skiën.

Vraag 6: Van welk tooft 6t'ziek houd je en nÍutr welke boeken en filrns gaat je voorkeur uit?


Antwoord 6: Ik houd erg van volksmuziek. Ik luister graag naaÍ volksmuziek uit: Ierland, Turkije, Griekenland en Spanje. Van deze muziek word ik steeds blij en wolijk. Zeer ontspannend voor mij. Mijn broer heeft me van zijn reis naar lerland mooie Ierse muziek meegebracht.

In een muziekwinkeltje in I.euven vond ik fijne Griekse en Turkse muziek. Ook houd ik van popmuziek en dan vaÍl een grote

rl

-Q:

7" 4€

diversiteit. Op de televisie kijk ik graag nazÍ inforrnatieve programma 's, zoals Animal Plane! National Geografïc en Discovery - Channel. Vanuit mijn brede interesse voor techniek kijk ik graag naar programma 's over bouwprojecten, in het bijzonder over bruggen en gebouwen. Verder, als ik thuis ben, §k ik naar sportprograrnma's, zoals: tennis, ruitersport en atletiek. Om mijn vakkennis bij te houden en te vergroten lees ik de volgende tijdschriften: Geotechnisch weekblad : artikelen over bouwprojecten van gemeenten een rijkswaterstaat ( welke materialen worden gebmikt etc. ) , en De Ingenieur, in dil tijdschrift lees ik de onderwerpen, die me aanspreken. Op moment lees ik met groot interesse De Da Vinci code van Dan Brown, zeer spaÍrnende intrige, ik

W'

ben benieuwd hoe het gaat aflopen.

Yratg

7:

Pettie, hoe breng je je vakanties door? Antwoord 7: Een keer per jaar ga ik op winterspor! meestal in de Franse of Oostenrijkse Alpen. Je bent dan heerlijk bezig in een prachtige natuur. Ik houd ook erg van bergwandelingen met wiendinnen in de Alpen. Nog niet zo lang geleden heb ik meegedaan met een georganiseerde fietsvakantie in Portugal. Mooi weer, leuk gezelschap en prachtige routes. Voor mij is een fijne vakantie: actief beàg njn in een mooie omgeving.

Yraag 8:

In

november

j.l. heb je met de "fab four " (

Pettie, Annich Saskia en

Vic§ )

en Marcel Meens

meegedaan met de maratlon in New York. Hoe is deze trip tot stand gekomen ?

Antwoord 8: We hadden al wat langer groot interesse in deze marathon. We hadden Albert gevraagd of de STB nog eens deze reis in zijn programma zou opnemen. Gezien het feig dat onze club deze reis al tweemaal met groot succes had georganiseerd zaghet er niet naar uit dat dit binnen afzienbare tijd nog eens zou gebeuren. Wij hebbar toen zelf initiatieven ontwikkeld. Annick en Marcel hebben de mogelijkheden onderzocht en in februari 2004 hebben we de reis geboekt. Ik zelf heb een schema van Ger Bodelier gevolgd eÍr verder liep rlq als het uitkwarn, ook met de anderen. Het was een piuig schema, maar ik heb dit met discipline en plezier volbracht. Ruim twee weken voor de marathon ben ik gestopt met trainen, deels door verkoudheid. Maar in New York heeft dit mijn prestatie uiteindelijk niet beïnvloed. Ik had wel zware benen van het slenteren en de sight-seeing. Na 4.00 uur en 56 sec. kwam ik zeet teweden over de finish. De marathon in de Big Apple was voor ons allen een grandioze happening.

Vraag 9: Zijn er bij de STB zaken, die je veranderd zou willen zien? Antwoord 9: Nee, want het bevalt me bij onze club prima. Laat ik beginnen met alle trainers een gtoot compliment te geven voor de trainingen, die steeds erg gevarieerd en plezierigztjn. KLASSE. Zoader iemand tekort te willeÍl doen, vind ik de training op locatie van John Hendrix steeds heel erg mooi: prachtige routes en altijd keurig na 2 uur terugIk volg de kaining van STB op dinsdag (interval), donderdag ( baan ) en zondag ( 's morgens op de heide). Hierdoor heb ik gedurende de week een gevarieerd aanbod van trainen.


Vraag 10: Pettie, wat zijn je toekomstplannen t.a.v. het lopen?

Antwoord l0: Op de eerste plaats hoop ik nog lang gezond en met veel plezier te kunnen lopen. Een grote wens van

mij is om de 5 km onder de 20 min. af te leggen. Mijn record is nu 20.55. Het zou tot de mogelijkheden moeten kunnen behoren. Ook zou ik nog wel eens eerr marathon willen lopen. Na twee spectaculaire marathons zou ik een marathon in de natuur willen lopen. Lij}Í me heel mooi.

Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nieuwe Leden

Bart Smeets

Sjack Hoop

Pater Schaadstraat 14

Sikkelhof 38

6374DW Landgraaf Geb.27-09-1973 Tel. O6-54703224

fflS

IWHeerlen

Geb.09-05-1963

Lieke van Elteren Vogelzankweg 14 6374 Nllandgraaf Geb.17-11-1991 Tel.045-5315926

E-mail : info@bartsmeets.nl

Tel.M5-5427707 E-mail: sjack@hoop.demon.nl

Rick Rook

JefJacobs

Miriam Wassen

Bernadettelaan 3 6374B,C Landgraaf Geb. 18-10-1991

Stegelstraat 5

Ereprijs 33 6374 RG Landgraaf Geb. 13-04-1968 Tel.045-5330969

6361 GTNuth

Tel.045-533ï112

Geb.22-08-1995 Tel.045-5245567

Sean Hirsch M.L.Kingstraat 18 6471){X. Eygelshoven Geb.29-10-1995 Tel.045-5463556

BeÍt Daemen Aan de Put 44 6373 W Landgraaf Geb.07-10-1964 Tel. M5-5353177

Marcel Jevsinak

194045laan46 6373 VS Landgraaf Geb. 17-01-1964

Tel.045-5313946

Beëindiging lidmaatschap met inqang van 0l-01-2005 Veerle Gillissen. Beëindiging lidmaatschap met ineang van l-l-2006 Rob Forster, Aike van Hees, M.Wich, Gerard Harmran, Patricia Thomas, N. Pieters.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Uit ons archief

GommerenHet gee_ft de visie weer over het lopen van de destiids 44 iariqe Wíel Yonken-

Wiel Vonken en de gezelligheid na het lopen "Het leven is niets waard, maar niets iets meer waard dan ons leveÍI". Met die lijfspreuk beweegt S.T.B.'er Wiel Vonken zich als loper en mens door het leven. De 44-jarige Klimmenaar is wel de laatste die zich dmk maakt wie er Nederlands kampioen cross wordg evenmin interesseert het hern hoelang hij nodig heeft om een marathon te voltooien- "Lopen is een onderdeel van het leven", meer nief'- De S.T-B- is trniek omdat er geen onderlinge wedijver heerst. Iedereen hoort erbij. In die sfeer voel ik mij thuis*S.T.B. bestaat wijwel geheel uit marathonlopers, Wiel heeft een geheel eigen visie op het hardlopen. of in ieder geval lange afstandsmensen. Dat zijn, denk ik in zekere zin introverte mensen, die toch behoefte hebben aan sociale contacten. Wie er nieuw bij kom! hoeft niet eerst te vertellen waar hij of zij vandaan kom! wat voor werk ie doet en hoeveel ie verdient. Ik zit nu 7 imr bij de S.T.B., misschien dat de helft weet dat ik een garagebedrijf heb. Dat bedoel ik met introvert. Het zijn mensen die vooral met zichzelf bezig njn" . "Kunnen we het niet ergens ander over hebben", is de repliek als gevraagd wordt naar het aantal uren die Wiel in zijn bedrijf steekl("I2 uur per dag;", vert€ld ie dan toch). Typerend voor de mens Vonken, die vindt dat ook een leveasgenieter tegelijkertijd een zelfkastijder kan njn- Ea op het eerste gezicht misschien een tegenstrijdige uitspraak. Maar Wiel lijkt het voorbeeld bij uitstek om die stelling te bekrachtigen. De Klimmenaar liep 2 marathon uit zonder daarvoor bepaald als een monnik te leven. "Ik denk dat iedere lange afstandsloper een mens is met karakter, iemand die kan afuier\ ja jezelf kart kastijden". "Dat kan ook leuk njry jemoet het leuk vinden. Je niet op dat lopen fxeren. Want als het dan een keer gaa! ofje geblesseerd raakt, kunje helemaal van de kaart raken. Te veel trainen betekent niet je jezelf gaat isoleren, je kunt er geestelijk door in de knoop raken- Er wereldvreemd van dat rilorden" Zo, de boodschap van Wiel is eruit- De levensgenieter, die sport altijd heeft gecombineerd met gezelligheid. Ook in de tijd dat htj voetbalde. Een aantal van de spelers van de Dauwtrappers uit Vaesrade gingen 's zaterdag 's morgens de hei op, 's middags werd er gevoetbald. "Het was toen ook meer eeÍr kwestie van de alcohol eruit lopen". Na verloop van enkel jaren gtngen de voetbalschoenen in de kast en sloot Wiel zich met zijn consorten aan brj de S.T.B. 'tsij de S-T.8. was het allemaal wat beter geregeld, er werd gestructureerde getraind. En het was een gezellige club, dat wisten we", legt de Klimmenaar uit"We liepen destijds af en toe wel eens een crossje, maar deden verder niet mee aan wedstrijden. Eenmaal aangesloten bij S.T.B. werd dat toch wat gemakkelijker. BovendieÍr nam bij het trimclubje dat we vormde langzaarthet animo af en ook daarom vormde de S.T.B. een prima alternatief'. Een ontwikkeling doet Wiel toch pijn, z.egthlj dan. "Vroeger was S.T.B. echt een hechte club.


Tegenwoordig gaan nieuwe leden b.v. uit Nuth of Hoensbro€k, met een groep mensen uit eigen dorp lopen. Ie ziet ze dan minder op de clubtrainingen. S.T.B. is een beetje aan het verbrokkelen. Ik mag mezelf niet vergeten, want ook ik maak me daar schuldig aan.Een keer per week gaan we met een groep uit Klimmen hier in de omgeving trainen. Eigenlijk zouden we dat niet moeten doen". Zoals bekend bestaan er plannen voor de S.T.B. een eigen atletiekbaan te creëren. 'TaaÍ moet in ieder

geval een eigan kantine bijkomen, anders is iedereen

'm na training

weer

gesmeerd".

Wiel gelooft niet dat

het

prestatie-element binnen de

f:.

S.T.B. de overhand

zal krijgen door de aanleg van een eigen baan. 'Nee, daar ben ik niet bang

voor. De meeste S-T.B.'ers

zijn toch veertigplussers,

voor wie niet de

prestatie maar de lol voorop staat. En als ik naar onze trainer Wim

van der Linden Y,tj?', zal hlj zeker niet de man zijn die atleten zal stimuleren of dwingen om veel te trainen. Wim remt eerder af als ze te

gretignjn.

Ik herinner

Yítiel

van rechts) in actie tijdens de S.T.B. mtrloop in l98B

me nog de marathon in Parijs vorig jaar.

Ik was helemaal van de wereld

door

warmtesfuwing en moest uitstappen. Wim wachtte tot ik in de ziekenwagen lag en zette toen pas zijn wedstrijd voort. Een fantastische ven! voor zoiets kan ik nou waardering opbrengen

Zoals íedereen inmiddels weet is Wiel enige tíjd geleden getrofen door een hersenbloeding. Hij maab het inmiddels noar omstandigheden heel goed Wij wensen hem bij zijn revalidotie, die gelu*kig voorspoedig verloopt, veel ster&e toe. T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Etappewedstrijd Yaals - Venlo

Zonl"g26 julou gaat weer de bekende etappewedstrijd van Vaals naar Venlo van start . De S.T.B. is dimaal weer met een viertal ploegen vertegenwoordigd. Vorig jaar werd het Superteam voor de derde achtereenvolgende keer winnaar en mocht de wisselbeker mee naar huis nemen. Deze wedstrijd is altijd een prachtige happening en een gezellige dag. Ook voor supporters, dus, mocht je deze dag niets op het prograÍnma hebben kom dan Het S.T.B. Superteam, de S.T.B. Abrahams, het S.T.B. veteranenteam en niet te vergeten ons damesteam aanmoedigen. Tot zondag 29 juni !!!!! T.S.

0-0-0-0-&0-0-0-0-0-0-0


Coopertest S.T.B. Donderdag 31 maart 2005

Nee!!!................echtwaar???..............-Coopertest???--.---.-vandaag??? In verband met allerlei gedraai aan de urenwijzer van de klok werd op 3l maart jl. de baantraioing brj AVON na een druk bezochte afscheidstraining en après-baantraining ( "Henkie bedank! en tot volgend juar op de kunststofbaan") de eerste training op de COOPERbaan gehouden. "Heerlijk, heerlijlq heerlijk", zo wÍ15 vooraf alom te horen. "Ot7ze eigen (ietwat geschonden) COOPERbaan en een heerlijk weertje. Eindelijk weer thuis!" ooHé, we hebben geen Gedurende bovengenoemde après-baantraining werd overigens ook de stelling er te gebeuren? gejuicht. Want wat stond woeg Te bleek? wat En coopertest gehadlt'opgevangen. stond de inlopen het meldde. Tijdens trainingsscherna het zoals Geen 5 maal 600m plus 5 maal 30Om te rommelen frainer plotsklaps met schrijfborden en papier Schrijfbordjes??......................papier? .........---------.namen op het papier?..-.--.---...eh - -..-eh.. Saskia zei voor de grap: "Toch geen coopertest vanavond? hahaha" Een betekenisvolle blik van de papiertjesr.uller was haar lot. Het papier werd langzaarn maar zeker een lijst van deelnemers aan de coopertest. De test werd natuurlijk onderwsrp van gesprek tijdens de warming-up. Zelfs de praatjes van Hub en John verdwenen. Stilte in de gelederen. Meditatie? Schoon worden tussen de oren voor de test? Mentale voorbereiding? Niets van dit alles. Men dacht diep na over smoesjes die verzonnen konden worden om niet mee te doen. Iemand probeerde nog: "laj4 een 1 aprilgrap!" Natuurlijlq natuuk en dat op 31 maart! Ralf de Leeuw reageerde snel: "Ik heb gisteren hard

met Leo!"Ach, wat

vervelend. Leo getraind en moest de Kokkelkorn had dus ook al hard was Borjans zondag erna een wedstrijd lopen. John niet in vonn en nog wat moe van de grizzlymn, dus een test was overbodig. Roger Steens had de gehele winter de baantrainingen ontdoken ( niet de après-baantraining! ) door van Landgraaf naar Hoensbroek te lopen en vond dat dit wel koud op zijn dak viel. Gerte Offeringa moest plotseling heel nodig sprinuraining gaan doen. Hub Erkens had de marathon van Ierland in zijn benen, dus geen coopertestWiel Frins was helaas op de dinsdagtraining geblesseerd geraakt. Hub Donders lachte slechts wat wazig.Ik denk dat we zijn smoes wel met een ranzig e-mailtje te horen of te zien krijgen. Ed Doveren was natuurlijk nog niet geheel in vorm na al dat blessureleed. Theo Schmeits lachte mtnz.aara, en zei, dat op zijn leeftijd het resultaat niet meer zo belangrijk wasFreddy Geilenkirchen verdrong de gedachte aan de

getraind

zrttaÍe inspanning: "Mooi, zo'n coopertest: na 12 minuten kunnen we douchen en naar de barl" Saskia Rademakers ( zoals bekend allergisch voor coopertesten) moest wel heel nodig aan haar voorbereiding van de marathon werken en haakÍe af.

Freddy "na l2 minuten aan de bar"


Josette Gijselaars wilde natuurlijk wel heel goed presteren, maar moest helras 'op haar hartslagmeter lopen'. V/at jammer nu! Bert Daemen is zo kort lid van STB dat hï nog geen smoes durfde aan te dragen. Ook Herm Gerards en Cor van Haarex hielden wijselijk hur mond op hun eerste baantraining na vele, vele maanden ( het kan ook jaren zijn). Fons Habets zal ook wel zijn bedenkingen gehad hebben, maar hij zei.....niets. Ronald Smeets en Aniek Ploumen hadden ook gean smoesjes. Zlj waren te gewoon te laat op de training om nog een smoes te verzinnen, dus restte hen niets anders dan mee te starten. Askid Kokkelkom had niets te 'smoezen': zij deed gewoon niet mee! En dan de onverzettelijken: Petty Nollet Ivo Eikenboom, Hein Bodelier en Frans Ouadvlieg staalden: eindelijk...het was zover......de

coopertest!! Yes!!! Tenslotte de man, wíurvan alleen maar gezegd kan worden: *Chapeau!" Het is maar goed dat het hier eerr mannelijk exernplaar b€heft, want anders zou het wij vertaald "stomme muts"betekerrel. Altijd staat hij super-gemotiveerd aan de start. Altijd staat de veer strak gespannen. Nooit

De echte STBkenners weten het

Altijd bereid alles uit Altijd gaanlgaan! gaan!

eens een relaxte wedstrijd-

halen. Iedere wedstrijd lopend op het scherpst van de snede. Eigenlijk hoef ik zijn naam niet meer te noemen.

: Marcel

de kast te

Mesns- De man van RVS (roestwij staal voor de

onwetenden), goedgekeurd door de af<leling metaal van alle vakbonden. Neet kapot te kriege..... Hij

deed uiteraard zonder mokken mee Íum de test. Vanzelfsprekend. Maar zijn prestatie was wat magertjes.

De geweldenaar uit Woabich deed dus, alweer vanzelfsprekend, een tweede test. In de lijst hebben wij de tijd van die tweede coopertest weergegeven, want die was uiteraard beter dan de eerste. Mocht u een negatieve indruk hebben van de aanwezigen op de eerste CoOPERbaantraining van 2005 dan is dat onjuist. Wat hebben gelachen om al die smoesjes en ijzerweters! Het was een prima begin van een zomertje $a21fi2iningen op onze cooperbaan. En ook de eerste apràbaantraining in de kantine van TCN was veelbelovend. U was er niet bij? Kom gerust naar de volgende training. Voorlopig houden we geen coopertest meer!

Uitslag coopertest 31 maart 2005

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 13

Josette Gijselaars

2145 m. 2495 m.

Bert Daemen Frans Quadvlieg

2593m. 2764m. 2769m.

Roger Steens Ed Doveren Aniek Ploumen

2772m. 2806m.

Pe§ Nollet

2839m. 2864m. 2875m.

Cor van Haaren

Ronald Smeets Hein Bodelier Fred Geilenkirchen

3015m. 3025m. 3028m.

Theo Schmeits Fons Habets

14/15 Wiel Frins 14/15 Herm Gerards

16 17 18 19 20 2I

3132m. 3132m.

Ivo Eikenboom Marcel Meens

3133m.

3243m. 3290m.

John Borjans

Lei Kokkelkorn Ralf de Leeuw Hub Donders

3300m.

3343m. 3661m.

Wim van der Linden 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak b.Y. Groot- en kleinhandel in dakbede kkingsmaterialen Ampèrestraat 5 6372 BB Landgraaf Telefoon: 045-5314218 Telefax : 045-53117U

Drievogelstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045-54L4667

30 ioor

kroli;ir

in

dokbcdclkingcn Bitumineuzct kunstĂ­ dolan

Industrieterrein "Spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8 6466 lZ Kerkrade


Sportmedische aspecten Ouderen en sportbeoefening lnleiding Steeds meer oudere mensen blijven of gaan op latere leeftijd aan sport doen. Sporten geeft plezier en ontspanning. Door de lichamelijke beweging en de gezondere leefstijl leidt dit tevensiot een betere gezondheid en een grotere fitheid. Uit de statistieken bllkt dat het percentage sportende oudereÍr groter is dat van jongeren. In de leeftijdscategorie van35-54 jaar blijkt meer dan de helft aan sport te doen! Het is altijd moeilijk om te zeggen wanneer iemand tot de 'ouderen' behoort. In de atletiék zijn er aparte leeftijdscategorieën voor vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar en voor mannen die ouder zijn dan 40 jazr. Dat klopt wel aardig met de afrtame van het lichamelijk prestatievermogen dat zo ongeveer na het 30e levensjaar begint.

Biologische veranderingen Het ouder worden gebeurt bij iedereen weer op een andere manier en in een ander tempo. Duidelijk is wel dat de fi.rnctie van hart en longen langzaamzullen afrrsmeq maar ook dat deze flrncties door training nog lang op een hoog niveau kunnen blijven- Sporten kan dus in zekere zin de veroudering tegen gaan.

Bij het ouder worden neemt de maximale harffrequentie en het zuurstofopnameverrnogen af. Daarmee verrrindert geleidelijk aan het duuruithoudingsvermogen. Door een goede training kan deze duurconditie echter heel lang goed op peil gehouden worden. Een goed getrainde oudere sporter kan vaak beter presteren dan een minder goed getrainde

jongere sporter! Aan het harrvaatstelsel kunnen veranderingen optreden die lichamelijke inspanning kunnen belemmeren. AIs de kransslagaders (gedeeltelijk) dichtslibben, krijgt de hartspier zelf minder bloed. Hierdoor kan een drukkende prjn op de borst ontstaan die kan uitstralen naar de kaken ofde linker schouder. In het ernstigste geval kan men een hartaanval krijgen. Een gedeelte van de hartspier heeft dan tijdelijk zo weinig bloed gekregen, dat deze onherstelbaar beschadigd is.

Het komt voor dat mensen vlak voor of tijdens de sportbeoefening overlijden. Dat zljndan bijna altijd mensen die al leden ^rn hart- of vaatziekten en als gevolg daarvan een hartaanval hebben gekregen. Ze zouden naar alle waarschijnlijkheid op een ander moment toch een hartaanval hebben gelcregen, ook als ze niet aan sport hadden gedaan. Het aantal mensen dat in de slaap overlijdg is vele malen groter dan het aantal mensen dat bij sport overlijdt. Mensen die sporten hebben door hun gezondere levenswijze juist minder kans op het ontwikkelen van dichtgeslibde vaten en hoge bloeddruk" Minder kans betekent helaas geen garantie dat de kransslagaderyaten niet zullen dichtslibben en er geex hartaanval zal ontstaan.

Gewrichten Door de veroudering gaat de kwaliteit van het kraakbeen achteruit. Kleine beschadigingen herstellen langzamer en minder goed, waardoor de kans op gewrichtsslijtage toeneemt. Veel mensen hebben op de röntgenfoto tekenen van slijtage in een gewricht. Gelukkig heeft het merendeel van deze mense11 geen klachten van het gewricht. Als er wel klachten opkeden, kan zich dat uiten in:

. . .

Pijnklachten, beginnend met ochtendstijftreid. Vochtvorming in het gewricht. Kraken en een verminderde bewegingsuitslag van het gewricht.


tijdens sportbeoefening. Als er eenmaal slijtage is opgetreden, kan met een zorgvuldig opgebouwde en afinisselende training , vaaknog een goede belastbaarheid van het gewricht verkregen worden. Zeker in het geval van slijtage in de gewrichten is het zo dat 'rust roest'. Natuurtijk is het minstens zo belangrijk om niet op een te harde ondergrond en met goed schokósoóerend schoeisel te sporten.

Botdiehtheid Zowel bij marulen als bij vrouwer neemt de botdichtheid en daardoor de sterkte van de botten boven het 30ste levensjaar af. Btj lTou\ilen treedt deze afrtame van de botdichtheid sneller op de menopauze ingetreden is. Het gevÍur van deze aftame in de als \ botdichtheid is dat er eerder botbreuken ontstaan. Een botbreuk kan .. \ door een val ontstaarq maar ook door chronische overbelasting in de Ll raining. Met name de vermoeidheidsbreukjes van de voet zijn p benrcht. Om deze afrrame in de botdichtheid zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk dat er met de voeding voldoende Calcium, bijvoorbeeld uit mel§roducterl opgenomen wordt. Ook vitamine D speelt een belangrijke rol bij de botstofivisseling. Door sportbeoefening kan de botontkalking tegen gegaan worden. Daarnaast is de spierkracht en de coördinatie van sporters beter, zodat zij mnder snel vallen-

Spieren en pezen

Bij het ouder wordeÍr gaat de totale spiermassa langzaam achteruif Kracht is nog heel lang goed op peil te houden. Snelhei{ explosiviteit en lenigheid gaan echter sneller verloren, evenals de belastbaarheid van pezen en spieren. Een acute blessure zoals een spierscheur is zo opgelopen, mÍur zal steeds langzamer herstellen. Ook een chronische blessure, zoals een achillespeesirntaae, zzl er steeds langer over doen omte genezen. Het is duidelijk dat er voor iedere training een goede warming-up nodig is. De training moet geleidelijk opgebouwd worden. Daamaast is het van groot belang dat het aantal trainingen door de weken heen niet te veel verschilt. Om de dag hmd lopen blijkt In de praktijk vaak het beste. De pez;en en spieren hebben dan een deg om weer te herstellen. Kans op blessures Bovengenoemde verouderingsproc€ssen op zich leiden tot een verhoogde blessurekans. Toch bldkt dit best mee te vallen, omdat de oudere sporter in het algemeen beter naar njn/haar lichaam luistert en minder risico neemt. Vaak neemt het aantal uren dat aan sport gedaan wordt geleidelijk aan af en wordt de atletiekbeoefening wat vaker afgewisseld met andere sporten zoals fietsen en zïvemmeÍl.

Voor de (weer) beginnende sporter is een sportrredisch onderzoek ('sportkeuringi) bijna een must, terwijl dit voor de óudere sporter aante bevelen is met een regelrnaat van eens in de I tot 2 jaar. Als de club geen eigen arts heeft waar dit onderzoek uitgevoerd kan worden, kan dit ook bij een sportaÍts van een Sporhedische Instelling.Deze artsen kunnen ook advies geveÍr hoe een (chronische) blessure het beste behandeld kan worden, wanneEr de blessure volledig hersteld is en hoe de training het beste opgebouwd kan worden om het ontstaan van een (recidief of een nieuwe) blessure te voorkomen. Samenvatting Steeds meer oudere mensen blijven aan sport doen of gaan dat weer doen. Hisrmee verkrijgen ze zowel plezier als een betere gezondheid. Door training kan bijvoorbeeld de duurconditie lang op peil gehouden worden en neemt de kans op een hartaanval af. De gewrichten blijven goed in beweging en de botdichtheid blijft beter op peil. Hoewel de pezen en spieren langzaam in kwaliteit achteruitgaan, bllkt de kans op blessures in de praktijk niet of nauwelijks toe te nemen, omdat de oudere sporter in het algemeen beter naar njn of haar lichaam luistert. Voor de (weer) beginnende sporter wordt een sportmedisch onderzoek sterk aanbevolen.

Bron: bondsarts,KNAu


S.T.B. Jeugdpagina Eerste wedstrijd

bij

Scopias

Het is april, en het baanseizoen is weer begonnen. Dit jaar hadden we besloten om ons seizoen in Venlo bij Scopias te openen. Deze eerste wedstrijd wordt meestal de "trainingspakkenwedstrijd" genoemd, maar dit jaar zou het beter een "winterjassenwedskijd" genoemd kunnen worden. Het was koud, en niet echt lekker om een hele dag op een atletiekbaan door te brengen. M* jq met de naderende competitie in het vooruizicht is het toch nodig om \ryeer een beetje wedstrijdervaring op te doen.

Met maar liefst 13 auto's en bijna 30 kinderen gmgen we richting Venlo, naar de prachtige accommodatie van Scopias, en niet alleen de accommodatie was prachtig. Ook de prestaties die werden neergezet mochten er àjn" zeker als we zien dat voor diverse kinderen dit een van hun eerste wedstrijden was. Het was een dag van clubrecords, want die sneuvelden vandaag weer op diverse onderdelen.

Zo was er voor Stefanie van den Hemel een clubrecord bij het sp€eÍwerpen. Roel Kist verbeterde zowel het clubrecord op het onderdeel speeÍwerpen als bij het kogelstoten. Tenslotte was er Tim Zeevaarders die bij het hoogspringen het record verbeterde dat al sinds 1997 op naarr stond van........ Ronald Frins. (sorry Ronald). Opnieuw een leerzame en gezellige dag, ondanks de kou en het iets mindere weer.

14

April 2005: gemeenteraad Landgraaf beslist....

Donderdag 14 aprit 2005. Voor STB een belangrijke dag, omdat op deze dag de gemeenteraad over het voorstel stemde om de Cooperbaan op te knappen en te veranderen van een opanbare baan in: "de baan van STB". Vóór aanvang van de raadsvergadering leek het wel alsof er in winkelcentmm Op de Kamp een atletiekwedsfiijd zou worden gehouden. Overal waar je keek ??g je kinderen in atletiekkleding met het bekende kleurtje en het bekende logo. Daamaast waren er natuurlijk veel ouders van de jeugd van STB aanwezig. En dat allernaal om aanwezigte zijn op de publieke tribune van het gemeentehuis waar op deze avond gesternd zou worden over de toekomst van de atletiekbaaq en dus ook over de toekomst van STB. Ofschoon \rye ons niet kunnen voorstellen dat er leden van de gemeenteraad zijn die niet weten wat STB is, en wat het belang van de Cooperbaan voor deze vereniging is, leek het ons toch een goed idee om aanwezig te zijn om te laten zienwaar men voor (of is het vóór?)stemde. De jeugd "bezette "de publieke tribune om mzur niets te missen van deze belangrijke vergadering. En als je een vereniging bent met veel jeugdleden, is zo'n tribune natuurlijk heel snel vol. Gezien de massale aarmezigfieid van de jeugd op de tribune, werd voorgesteld om het punt van STB op de agenda nÍur voren te schuiven, waar natuurlijk iedereen mee instemde. Toen het voorstel werd voorgelezen, nam de spanning op de tribune natuurlijk toe, en toen er gestemd moest worden, was het dan ook héél stil. Maar het yoorstel werd met alleen maar vóór-stemmers Íurngenomen, en een applaus kon dan ook niet uitblijven. De kinderen blij, de ouders, trainers en jeugdbegeleiders blij, de rest van STB blij, en ook de leden van de gemeenteraad blij, want ze wisten dat wrj nu snel zouden verkekken en zij weer ongestoord verder zouden kunnen vergaderen.

Zovet is onze toekomst in ieder geval gered; nu kunnen we samen met de gemeente Landgraaf beginnen met het opknappen van onze baa4 zodat lrye weer snel verder kunnen met trainen, want het seizoen is begonnen, en we hebben, ook op atletiekgebied, nog heel veel te doen.


Sportcafé Phoenix ( kantine Sporthal

TerWaerden )

Toor Sportlaan 1 6374 CM Land§raaf Tel.04S

Touringcarbedrijf

53L7L22 .

Ir.Wintgensstraat 3, 6466 NE Kerkrade Postbus 21110,6369 ZI Simpelveld Tel. 045-544 44 44, fax045-544 17 18 www.taxislangen.nl

Bij de pakken neerzitten

?

FE"revoo !

He e rle n

(Geleenstraat3+36 en Promenade 33 ) Maastricht ( Grote Straat I *2A ) itta rd

(Molenbeekstraat

Anníe & tsouíewíjn fuestavonden

B

,HetersDortrr rnanner. rr1 ode

S

6íer, Éunt 'IJ na fret syortert terecítt 5íj:

0ok geschiKvoor het houden van vergaderingen en

kom nou

Mon oh msn

gezeffr.gfteíd en een goed gfas

12

ouwkundig ontwerp & Adviesbureau Manensh eide 42 6343 CR Klimmen

Tel.

043-4s92242 06-512779s9

Fax

043-4592901

Vorm geving Yan uw

bouwplannen


Competitie le wedstrijd voor junioren

ZaterdagZ3 api.l was een drukke dag voor

de

jeugd van STB. De competitie is weer begonnen, en

exfa druh omdat zowel

de pupillen als de jirnioren moesten aantreden. De pupillen gmgen naar Sittard waar zij een meerkamp op het programma hadden staan.De junioran hadden ook een heerlijk dagje; zij mochten al om half 9 verzamelen bij McDonalds voor een uitstapje naar Venray. We begonnen al met een clubrecord, vóór we in Landgraaf vertrokken; het was narnalijk de eerste keer dat STB met zowel bij de jongers als bij de meisjes met een compleet tearn bij de C- en bij de D-junioren op de baan verscheen.Bij de meisjes-D was de spanning merkbaar; zij misten vorig jaar (als 2" jaars A-pupillen) de finale op een haar, en rryaren belust op revance. Tijdens de wedstrijd bij Scopias hadden zij allaten nen dat ze er helemaal klaar voor zijn, en vandaag onderstreepten nj dat nogmaals. Het team wist over de volle breedte goede prestaties neer te zettrÍ\wat aan de einduitslag ook was te zien. Tot het laatste momeat voerden zij hett klassement ,en, maar moesten in de slotfase opschuiven nÍur een 2e plaats, slechts 1 I punten achter nunmer 1. Clubrecords waren er op de estafette en op de horden §ikki)Ook de D-jongens waren met een sterke ploeg naar Venray gereisd. Voor hun was vooral de estafette spannend, omdat Kenny geblesseerd was, err zijn plaats werd ingenomen door Bart, die wel al een keer had geoefend, mÍur nog een beetje aan dit onderdeel moest wennen. Het resultaat van deze estafette was uitstekend; verbetering van het clubrecord- Helaas voor de jongens slechg een 6e plek in de eindklassering.

deze eerste competitiedag was

De C-meisjes hadden dit jaar ook een compleet tearn, maar zatenin een poule met (te) sterke tegenstanders. Omdat alle onderdelen slechts enkel bezet waren, moest iedereen op zijn onderdeel scoren om in het eindresultaat mee te tellen. De estafeue was ook hier natuurlijk een moeilijk onderdeel, omdat er nog weinig gelegenheid is geweest om te kainen. Extra moeilijk was deze dag voor Lieke, die pas voor de 2'keer een estafette liep, terwijl ook het hoogspringen en discuswerpen voor haar wij nieuw waren; voor haar natuurlijk wel Persoonlijke Records op wijwel alle onderdelen. Ook zij eindigden op een 6e plaats. De C-jongens hadden ook een goede ploeg op de baan, waarbij de vonn van de dag de resultaten zou bepalen. Met Sebastian als enige 21jaars, stond hier natuurlijk een jonge ploeg op de baan die het moest opnemen tegen diverse tegenstanders die een ploeg hadden met hoofdzakelijl2"-jaars. Toch werd er fel gestreden met enkele uitstekende resultaten, zoals de verbetering van het clubrecord op de estafette, de 100 m horden (Tim) en discus (Roel). Deze resultaterL en het heerlijke voorjaarsweer maakten deze wedstrijd tot een heerlijk dagje.

Competitie le wedstrijd yoor pupillen

De pupillen gingen naar Sittard waar nj een meerkarnp op het programma hadden staan. Voor de meisjes was het een "gewone" wedstrijd, omdat Àj geon compleet competitie-team hadden, en dus geen puntsn voor een plaats in de finale konden verdienen. Voor de jongens waren wél punten te verdieneq want zij hadden een compleet team op de baan. Dit tea:n bestond voor een flink gedeelte uit'hieuwe" lederq zonder veel wedstrijdervaring, en had als extra handicap het gemis van Marlijn Daemen, die vanwege een sleutelbeenbreuk een tijdje uit de running is geweest en nog even moet wachten eer hij weer aan de slag kan. (Deze breuk liep Martijn trouwens niet bij atletiek op, mÍur bij judo). Het gebrek aan routine werd ruim goedgemaakt door de inzet en die was er; in de eindklassering bereikten de jongens een 4e plaats, een uitstekend resultaat voor deze groep. De meisjes hadden geen compleet team, en deden dus niet mee in de eindklassering; helaas... Jos van Spanje

0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verhalen oYer lopers De Marathon De avond Yoor de marathon Het is momenteel in de mode om de avond voor de marathon nÍur een "spaghetfi parfy"te gÍurn om het lichaam op te iaden met koolhydraten. De spaghetti of macaroni gaat vaak vergezeld van een pilsje voor de mineralen. Het is belangrijk het eten en drixken

niet te overdrijven, anders knjg

je er een paaÍ ongewenste

pondjes brj ofje raakt aangeschoten en ga je achter een van je medsdingers aanzitten, zodat je training op het laatste moment nog teniet gedaan wordt. Koolhydraten ajn energiebroniren en worden gemakkelijk opgenomen in de bloedstroom. Een onverteerbare massa die als een blok in je maag ligt , is wel het laatste wat je wilt als je gaat hard lopen. Evenrnin moet je gasverwerkend voedsel zoals bonen of vers brood eten, niet aalleen vanwege je eigen ongerief, maar' ook datvan je medelopers. Stel je in op een slapeloze nacht; je zenuwen spelen je te parten. Dat overkomt de meeste hardlopers, vooral de eerste keer. Hoewel als je zin hebt in een paff biertjes en een avond in de Jrr ( A'x disco, waarom niet? Ieder lichaam reageert anders, en misschien merk je er niets van. Anderzijds kun je je kansen in de marathon volledig verknoeier De beslissing is aarr jezelf; misschien kun je het beste een munt opgooien.

De ochtend van de wedstrijd

De grote dag is aangebroken . Zorg dat je vanaf drie uur voor de start niets meer eet en controleer je

tas. Neem een potje vaseline mee

om

die

lichaamsdelsn, die tegen elkaar of tegen een weemd ltchaatn kunnen gran schure& mee in te vetten.

Verder heb je reserve kleding nodig voor als het regent en je na aÍioop niet kletsnat wilt blijven. Om verschillende reden is toiletpapier onmisbaaÍ. Als je aan de start arriveert, zal iedereen zenuwachtig zijn en zullen de toiletten druk bezocht worden. Het

intensieve gebruik van

deze

tijdehjke

toevluchtsoorden beteksnt een groot papierverbruik. Het is uiterst belangrijk dat je niet beknibbelt op het naar de WC gaan; weinige dirrgen zijn zo erg als het nodig moeten tijdens de wedstrijd. Hierdoor komt je beslist in grote problemen en je

zult uiteindelijk krarnp krijgen door de ongewilde spanning. Het enige alternatief is pillen slikken waardoor je helemaal niet meer hoeft, maar die moet je wel een paaÍ weken vaÍl te voren uitproberen Ook zul je aftrankehjk van de weersgesteldheid een grote plastic vuilniszak met gaten voor arÍnen en hoofd nodig hebben. Denk tenslotte vooral aan de stopwatch, zodat je niet alleen weet hoelang je over de marathon gedaan hebg maar ook wanneer je moet ophouden met de wedstrijd om te proberen de laatste trein naar huis te halen, als het niet al te best gaat. Bron:

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

B&M


o L

q

STB Clubblad 2005 nr 2  
Advertisement