Page 1


Jaargang 20

't

eSTaBletje

- Maart

2005

- nummer I

is het clubblad yoor de leden van a.y. Sport en

Trimclub

Brunssummerheide

IIet clubblad verschijnt

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

kopij:

5 x per

jaar

Theo Schmeits, Gravenweg 56, 6471Y2 Eygelshoven 045-5352003 -0651296017 t.schmeits@home.nl - Wiel.Frins@planet.nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins

29 apnl2005

ffi \Y"

{ffi} '.,fr"

SportenTrimclub Brunssummerheide

Voorzitter:

AIbeÉ Yerbunt Tel.: 045-5314854

Kerkraderweg 20 6372T2 Landgraaf E-mail: alberrverbunt@wanadoo.nl

Secretaris:

José

Meijboom 045-5330356

Pleistraat 32 6373lX- Landgraaf E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl

Tel.:

Penninsleester: AnnickPloumen Tel.:06-14710201

Zaken: (vice-voorzitter)

Aleemene

Jos

Tel.

Janssen :043-4591995

Bert Nillesen Tel. : M5-5353294

Leden:

Wedstrijdsecr.: José Meijboom Tel.:0445330356 IN Jeugdspor[

Website

STB

Postadres: Bankrelatie:

Pelt Tel. :045-5325803 Dickvan

Schepenbank

22

6343

Cy Klimmen

E-mail: jos.annyjanssen@;rranadoo.nl

I

Daslook I @67 IB Kerkrade E-mail: bnillese@efss.dhl.com

6373lK-Landgraaf Pleisraat 32 E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl Spaarweiden 376374 MD Landgraaf

E-mail: dick.pelt@wxs.nl

htrp://www.avstb.nl Pleistraat

32

6373 Í{Jí. Landgraaf

Rabobank Landgraaf rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B.

Eygelshovenerweg

AdveÍeren:

13 6374Y'B Landgraaf E-mail: marcel-annick@home.nl Eygelshovenerweg

13

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis

6374Y\Blandgraaf


Trainin g en vnnter / zo merseizoen 2005

Wintertrainings-schema tot en met26 maart 2005

PLAATS

NANTNVG/GROEP BEGELEIDER Duurloop I uur Vrije training Mengelers ' -F*rk Eir*d-M"rg"i"^- , B"gir-".q D"*I""p t ,*-.

TIJD

DAG

Garage I Maqndag 18.30--Gr*6 -Ií.30_. i Mr*drg i Mqqldag ; 19.15 SportzaalKakert

Conditie I

i-Di"rd"t-- i- t s -: o- r-b-*rg" t"t*get"rs--_

Interval

i t

i

John

Hendrix

i

Theo

Schmeits

i

;_- ö*p€ó'ii --i- ï"pi1l.rr4q;el_,r!r - J ï;sdt'ril".s* i-- Cq"pgIbe!.---l--Jr"iore" 130!!r=-- i- J"rsdt*i"" -;- DurrÍloopl"r, -Jwir""/dlinde" \ Z^t"rd^g [16"00 l-Ber*k" i*-iht"rd"s-ifq-00 'az"Gd^g-i 1Lq0,

i

i

,

-i[Zord"gl-830 j j i

""nu"* Schrieversheide -.

.:

C*p*óaa"

,

--i i

,

RogerSteens a:e_ -a

uur--f-Joh" HendÍix

i

i

TheoSchmeits

i

..-

T,omertraining-schema met ingang van 27 maart 2005 PLAATS iDAG, l Mqq+4ae I -!q.l_q, 1-- c"op*ba"L-@-L i ttl93l4€ iït:o fl- co"p*bq 1r_ - -f-B;s!q,

"yqJg,tr"M4€

u

LFEqÉ-i*rs"

i*Ma*d"g

i

ninsdag John Hendrix

@ rq.iq iyee!§" s-l @@l Lyee!§eg-

í-

18irq-

@

qttëqglYq! -leqs4tqr+erï,-i i

fWoersd"s'i-1elíl:.-_,C9,"p ".r__----J------lr"i9l9tl1Donderdas,fts30

:z4rer4?s

fEtl-

'azateÍdag ,t?^00

i I i- í;"d,ry--i ; i

----

--1

@lnaantrainiÍ,g-l-wi,nv/d

fËrsdtr"i""*Lind*

@'@

i-

J"ysqqp!"e§-

i

RogerSteem

@-l@-

I Schrieversheide -:'-: 'i js-3ö-Í *b,u,,-j , -

j-wlr"r/dlt"d"n ----Ë;-:ï:15

i

-. r

,

Duurtoop t-15

i

,,,'-'-"'l-"'' ron"

i

i

I

i !

n*a.ia''l

TheoSchmeits

Inlichtingen over trainingen: Wim v/d Linden tel. 045-5217013 E-mail: wlinden@brunssum.net 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

i

lr


Van de voorzitter

In het weekend van 5

februari heeft het noodlot onze vereniging. Onverlaten hebben de container op de Cooperbaan opengebroken en de daarin opgeslagen spullen ontweemd. Tevens hebben zij met een auto de baan gedeeltelijk vernield. Een zestal speren en vier discussen zijn door ons naderhand uit de vijver opgevist, maar nagenoeg alle kogels, een groot aantal (wedstrijd)discussen, speren en de grasmaaier zijn spoorloos. Voor onze vereniging betekent dit een fikse schadepost. Gedupeerd zijn met name onze jongere leden. Zij hebben de spullen immers nodig voor het beoefenen van de atletiekonderdelen. toegeslagen

bij

Het vandalisme en de diefstal zijn uitgebreid in het nieuws geweest. Zowel Ll Radio, TV Totaal en diverse kranten besteedden er aandacht aan. Het doet ons verdriet dat de gemeente Landgraaf hier negatief in uitblinkt; de bestuurders hebben immers niet de moeite genomen om contact met ons op te nemen voor ondersteuning. Doordat de gebeurtenissen de afgelopen periode in het nieuws zijn geweest gloort er in ieder geval toch enig licht aan de horizon. Diverse belanghebbenden beraden zich thans over de atletiekbaan. Ondanks alle tegenspoedzit er ook yoor ons niets anders op dan op een constructieve manier verder te bouwen aan de toekomst van onze vereniging. Wij zijn nu bezig met het organiseren van de Bergloop en natuurlijk de bijbehorende barbecue en onze clubreizen commissie buigt zich al over de clubreis. Zrj staan nog steeds open voor suggestie betreffende de bestemming.

Het is dus niet allemaal tegenspoed zoals u merkt. Wij zien de toekomst zonnig tegemoet. Ook u kunt als lid een steentje bijdragen. Zoindt op 14 maart weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Een van de aandachtspunten tijdens deze vergadering betreft de ontwikkelingen omtrent de atletiekbaan. Dat is ook in uw belang. Ook u vindt de toekomst van onze jeugd belangrijk voor het voortbestaan van onze vereniging. Daarom waag ik uw wiendelijk om notie te nemen van de agenda elders in dit clubblad en met uw aanwezigheid een positieve bijdragete leveren aanonze vergadering. ln ieder geval heel veel sportgroeten Albert Verbunt 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Rob Riksen Limburgs kampioen

De S.T.B. heeft weer een heuse kampioen onder zijn gelederen. Rob Riksen werd op zondag20 maart j\ Limburgs Kampioen bij de Veteranen I op de cross. Hij won de l0 kilometer lange cross bij de veteranen in een tijd van 00.33.34 min. Een prachtige prestatie! Rob, namen de gehele S.T.B. van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Van de secretaris Ilallralatlalrallttlalattttalrltrrrralltllllarrlttttlalltalllaarlattlltalttall

i

rehngrijk

tl Il I

r

! a

I

!

: I I I I

Beëindiging lidmaatschap S.T.B.

i eff" opzeggingen dienen uitsluitend

schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de secretaris, en

wel :

Ir,.l met in achtneming van de door de ISIAU verplicht gestelde opzegterrrijn van 6 wekerl d-w-z- 6

r

lveken voor het einde van het lopende lwanneerhet Iidmaatschap in de

I . :

kalenderjaar.

loop;Ëiïffïffiï,r,Ë:lijft

nieuemin

de

jaarlijkse bijdrage

De contributie voor het jaar 2005 bedraagÍ €.42.- Wil men een wedstrijdlicentie dan zijn de

Hervan € 17,80 Jeugdleden eenmalig €22.50 (KNAID ea €.4.75

permaand.

:

!

in i

: kosten : : : :

l a a a a r l r l t r r r r l r t a a t r a a r r t t r r r a l l t r r r r r a r ! a l r r r r l a l a r r ! r ! r r r l r t t r l t t r r r l r t l r r!

Ledenvergadering

Op maandag 14 maatt a.s. in Sportcafé Phoenix, §poÉhal Ter Waerden. Aanvang : 2O.OO uur Het bestuur hoopt op zo'n gÍoot mogetijke opkomst, want de inbreng yan de leden op deze ledenvergadeÍing is belangriik, De notulen van de ledenveÍgadering van 2OO4 kan men nalezen in dit clubblad Ilarry

Driessen Running Center 0ranje Nassaustr 19 64ll LE Heerlen TeUfax 045-5712W9

Fmail

: HarryDriessen@home.nl Website : www.harry-driessen.nl

De speciaalzaak in uw regro voor: hardloop-, wandel-, bog-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken-, sport bh'q sporfvoeding en verzorgingsproducten etc. Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak vrorden

wij altijd veel a"urbiedingen in hadloop, indoor en wandelschoenen

Tevens hebben

Sportieve grueten van het Runoing Center ïbam


Mescherbergloop 1 en l4r5 kilometer 7-ondag 19 december 2004

De MescheÍbergloop, voor de mensen die van dit zware crosswerk houden is deze loop een ware uitdaging. Een ongerre€r 15 kilometer

lange wedstrijd voomamelijk door het Savelsbos inclusief een trappenpad met 280 treden. De start was ditmaal op een andere plek het hellingsbos, dit wilde zeggen dat er nog een lus van +1 km erbij een kleine 500 meter richting jawel hoor, de organisatie vond in het bos nog een prachtige helling en nog eens een moest komen En trap met 40 treden. Dit werd ons vlak voor de start nog even tussen neus en lippen door spaeker Wim van der Linden medegedeeld. Leuk!!! Maar goed, na een met een kwartier uitgestelde start - er bleken nog wat lopers in de file te staanstoven zo'n 370 lopers richting Savelsbos. Hierbij zo'n 70 tal die voor de 320 trappen toch wat te veel van het goede vonden en kozen voor de 7 kilometer. Na de start mag er meteen geklommen worden waarna de afdaling volS naar het dorp Mesch- In de daaropvolgende klim, een holle weg nÍur de top van de Mescheóerg zitten de S.T.B.'ers nog redelijk bij elkaar. Alleen de "Borntjes"rakeÍr largzaamuit zichg ook Jan is me inmiddels gepasseerd maaÍ het rode petje van Jan blijft nog steeds in zicht.. Via een glooiend pad gaat het parcours langs de camping en de eerste echte helling ligt voor mij, niet lang maar stijl. Ondanks de vele regen zijn de modderige paden redelijk goed begaanbaar.

daaropvolgende afclaling is het oppassen geblazelo,. In het Savelsbos volgt het eerste trappenpad. Dit kan ik nog rennend op met vlak erna de nieuwe lus met het volgend trappenpad, ook dit gaat goed.Maar dan volgt de volgende uitdaging, het trappenpad met 180 treden, je neemt je voor om deze dribbelend te nemen maar na een vijftiental treden is het einde oefening en wandelen

Op de

geblazen.

handen op je knieën" jawel hoor, daar stond hij weer John Hendri:q op zijn manieÍ' schreeuwde hij elke S.T.B.'er naar boven. Met fijne commentaar van zijn wouwtje dat hij zelÍ maar

"Hou

je

eens deze bergloop moest lopen. Eenmaal boven staan de benen op ontploffen maar in de aftlaling kon ik weer redelijk in mijn ritne. Toch merk in de laatste beklimming dat het beste eraf is. Maar in de laatste afclaling door de drassige weilanden passeer ik toch nog enkele lopers. De eindstreep kwaÍn in zicht en na I uur 6 min zit de Mescheóergloop er weer op.

Uitslagen Mescherbergloop 7 KILOMETER:

26 57

Vic§

Teeken Gerte Offeringa

S.T.B S.T.B.

00.37.07 00.44.53

00.s9.26 01.02_t9 01.03.13 01.03.45 01.05.11 01.05.27 01.06.16 01.08.19 01.13.43 01.17.42

I4.5 KILOMETER: Peter Deceuninck

54

Jo Born John Born

69

Marcel Meens

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

73 79 100

Jan Schwanen

s.T.B.

Theo Schmeits Frank Vleugels Hub Erkens Annick Ploumen

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

22 42 49

151

202

John Borjans

s.T.B.

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Adviesbureau voor bedrijYen en

wije beroepen

ver zekerin

C

gs

s

peci alis t

ollectieve Werkn emersverzekerin gen

- Ziektevetzuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Transport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Hyp oth e ke n -B e drij fskre diet Akerstraat 30 - ÂŤll tIB Heerlen Telefoon: 045-57400A2 Mobiel: 0G290425W Fax: 04*5719930


diyerseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiyerseuitslagendiverse

42'hAachener Winterlauf

-

183 kilometer

-

zondas 12 december 2004

Cor van Haaren Ed Doveren

2 18 plaats 16 plaats 17 plaats 14 plaats 5 plaats 10 plaats 134 plaats 146

t76

Annick Ploumen Maria Fischer

plaats plaats

191

Josette Gijselaars

105 153

Hub Donders Marcel Meens Herm Gerards

157

Frank Eisenga

252

Jos Janssen

4t7

Frits Fischer Peter Verberk

22

493 605

608 63

Kerstcross Heerlen

plaats plaats

11 14 plaats 34

Nd40

01.04.30

M40 M45 M35 M50 M60 M55 M35 M40

01.13.41

01.25.54 01.27.59 01.30.45 01.30.58

V35

0l.3l.

V50 V40

0r.42.17

01.16.22 01.16.42

0t.21.16

r

l

01.42.54

- 4.340 en 10.5 kilometer - zondag 26 december 2004

4,340 KILOMETER:

Ralf de Leeuw Ronald Frins Lonneke Frins Gerte Offeringa

9 51

94

1t7

S.T.B. S.T.B.

S.T.B. S.T.B.

00.16.32

00.19.53 00.23.21 00.25.51

10,5 KILOMETER:

s.T.B.

t7

Hub Donders Rob Riksen Peter Deceuninck

27

Jo Born

S.T,B.

25

Marcel Meens

26 29 36

Jan Schwanen

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

4 9

79 86 91

John Bom Theo Schmeits Frank Vleugels

Annick Ploumeテ考

Vicツァ

Teeken

92

Frans Quaedvlieg

102

Jan Verhoeven Josette Gijselaers

106

Silvesterlauf Euskirchen

84 214

S.T.B. S,T.B.

Herm Gerards Cor van Haaren

SylvesteJloon Elsloo

-

10 kilometer

00.36.40 00.38.35

00.4t.29 00.43.12 00.43.24 00.43.37 00.43.56 00.45.03 00.50.50 00.51.51 00.52.33

00.52.38 00.55.11

00.58.57

- vriidae 31-12-2004 S.T.B. S.T.B.

00.40.44 00.45.32

- 5 en 10 kilometer. 31-12-2004

5 KILOMETER:

123

Gerte Offeringa

S.T.B.

00.27.16


IO

KILOMETER:

2t 40

John Borjans Frank Meugels

55 57 63

Hein Bodelier Jos Bex Frans Quadvlieg

Giltrather Crosslauf

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.46.41 00.48.51

- 9.2 en 4.6 kilometer - zaterdae 8 ian.2005

9,2KILOMETER: t2 Peter Deceuninck 28 Herm Gerards 34 Pierre Muijrers 40 Frits Fischer

M

00.37.s7 00.42.18 00.45.40

S.T.B.

Cor van Haaren

00.35.42

s.T.B.

4039.02

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.40.27 00.41.41

S.T.B.

00_20.45

04.42.20

4,6 KILOMETER:

Tom Chrombach

16

9" Fargo Parkloop Beek

- diverse afstanden - zondas 9 ianuari 2005

3210 METER:

5

5O2O

IvoEykenboom

plaats 5

Ralf de Leeuw Marcel Meens Ronald Frins Lonneke Frins

plaats plaats

Rob Riksen Guido Meys

4 10 plaats I plaats 15 plaats 5 plaats 17

Jun.B

00.14.00

METER:

I 2 3

4

7 4 plaats 16 plaats 3

Sen.

00.19.22

Vet.I

00.2t.56

Sen.

00.22.4s 00.26.59

Vsen.

9840 METER

I 2 3 4

plaats plaats

Jo Born

5

John Born Jan Schwanen

6

Fra*

Vleugels

S"Kohlscheider Crosslauf - 3. 540 kilometer

6

Ivo Eijkeboom

plaats

Vet.I Sen.

YeLtr Vet.I VeLII Sen.

-

2

00.36.54 00.38.40 00.41.36 00.43.07 00.43.37 00.45.08

zaterdaq 22 ianuari 2005 Sen.

00.13.51

3"Lauf Winter-strassenlauf Weeberg - 10 km

- zondae 30 ianuari 2005

45

M45

Herm Gerards

Abdiicross Kerkrade

plaats 6

00.42.10

- diverse afstanden - zondas 30 ianuari 2005

3,540 KILOMETER:

6

Ivo Eijkeboom

plaats

6

Sen.

00.20.23


6,490 KILOMETER VETERANEN: 6

Jo Born

plaats 2

VetfI

8

John Born

plaats 6

Vet.I

6.490 KILOMETER VOLKSLOOP: 4 Guido Meys

Leo Kokkelkorn Richard Thomas Hein Bodelier

5

42 46

Jan Manders Peter Jansen

71

74

S.T.B. S.T.B.

Guido meys PeterDeceuninck

t7

00.24.53

00.24.58 00.31.55

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

9660 KILOMETER SENIOREN: 12

00.27.18 00.27.32

plaats plaats

00.32.15

00.35.26 00.35.52

12 17

00.39.32 00.42.02

Sen. Sen.

Frank Eisenga

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Eindklassement Zuid Limburgs Cross Circuit Zondag 30 jan. de Abdijcross, de laatste cross voor het klassement van het Zuid Limburgs Cross Circuit- Na het opmaken van de balans bleek dat de S.T.B. het nog lang zo gek heeft gedaan- Met name onze jeugdleden eindigde ruim in de voorste gelederen vandeze competitie. Bij de meisjes pupillen B vielen zelfs de eerste drie plaatsen in handen van de S.T.B. Met dit alles mag men met de opzet van dit cross circuit zeer tevreden zijn. Het is gebleken dat deze 5 crosswedstrijden hierdoor meer lopers hebben getokken mede door het competitie element dat hierin zit. Op 6 maart a.s. vind bij Caesar na de Bechaloop de prijsuitreiking plaats en waarbij de volgende S.T.B.'ers hun prijs kunnen ophalen.

2 3 2 Beaudine Gillissen Daphne Simons plaats I plaats 2 Veerle Simons Lisette Radstake plaats 3 plaats 1 Lonneke Frins plaats 2 Rob Riksen plaats 2 Jo Born Sangen Richter

Bob David

plaats plaats plaats

jongens pupillen B jongens pupillen B meisjes pupillen C meisjes pupillen B meisjes pupillen B meisjes pupillen B korte cross V.Sen. lanse cross M.Vet-I larrye cross M.Vet.II

ALLE WINNAĂ€RS YAN TARTE GEFEUCITEERD MET DEZE PRACHTIGE PRESTANE Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Sportcafé Phoenix

(àlashandel- en SchildersbedriiÍ (^At.{ ,

I

a-}r^i

r.-endl,Ítrf

Oo?otb-v-

'

( kantineSporthal

Terlt/aerden )

Sportlaan 1 6374 CM Landgraaf Tel.O4S

53L7L22

Sfreeperplein 10

Toor gezeffígfreí erl eerl goedgfas 6íer, fumt 1l na het syorten terecfrt 5íj:

Anníe & tsouíewfrn ?acF.6íer

Ookgeschiktvoor het houden van vergaderingen en

637lMZ Landgraaf IbI. : 045-5311413

Fax:

045 - 5321616

Schilderwerken 24-uurs glasservice Glas in lood / koper Kunstof kozijnen

feestavonden

Bij de pakken neerzitten

?

kom nou

Manoh man

!

,Heters Dornr marrne trr.nod Heerlen

(Geleenstraat3+36 en Promenade 33 ) Maastricht ( Grote Straat 1820 ) itta rd ( Mo le nb e e ks traat 12 S

Lla r I u- Prevoo Bouwkundig ontwerp

& Adviesbureau Manensh eide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-51277959 Fax 043 -4592901 Vormgeving van uw bouwplannen


T.omaar even een training het Duits/Belgische Venn

erbii

Een diog

is duidelijlq

van dit idee heb ik ii!.,

achteraf znker geen spijt met Albert Verbunt, Huub Theo Erkens we oP Schmeits, togen

::'::::::

gehad. Samen

woensdagmiddag 29 december nÍur het dorpje Mtiuenich in de Eifel. Het is maar een kleine 60 km. rijden en in 50 min. waren we oP

de

plaats

vatr

bestemming.

Hoewel

de weersvoorspellingen oP

de dag ervoor niet al te best waren, bleek dat we

..::ii.l::ït'1.:;.'

..,.;ïjp, 4J,n._

l::::iyr;:W.ffi:r:,1

Genieten van een prachtígwinters landschap

op de dag van deze training weer effen geluk hadden. Een Pak

sneeuw van 15 cm., nauwelijks wind en een temp. rond het wiespunt maakten het aangenaam

vertoeven.

Van

LG

Mtitzenich hadden we

Gtinter VöIl

bereid ons, samen met nog enkele lopers uit België, te

gevonden om begeleiden.

De

kilometers vanuit het

eerste

gingen dorPje

Miitzenich richting de Vennlauf-route- Deze loop wordt altijd in mei

gehouden en vindt

meestal twee weken na

oÍrze HeidelooP

oP

zater dagmtddag Plaats.

Een aanrader vooÍ eenieder die naast het wedstrijdelement ook

wil

genieten van een

Maar er werd ook nog getraind!

mooie omgeving.

Door

het We liepen sneeuwlandschap was het werkelijk genieten van het grillige en ruige landschap' die niet vlonders houten grotendeels ookàoor het BelgischË gàeehe van het hoogveen over


breder waren dan 50 cm. De training werd door Gtinter aangevuld met wetenswaardigheden over de natuur en geschiedenis van dit landschap,zodat het geheel ook nog een educatieve waarde had. Over één ding rvaren we het na afloop eens, deze training is voor herhaling vatbaar en komt zeker op de lijst van "training op lokatie" te staan. Herrn Gerards

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 19"

Annendaalloop Posterholt 2l,l en 10,5 kilometer Zondag 16 januari 2005

De Annendaalloop te Posterholt heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een jaarlijks temgkerend loopevenanent voor menig S.T.B. -er. Een goed georganiseerde loop met een prima paÍcours, waarop goede tijden mogelijk zijn. Ik heb inmiddels al vele malen aan deze wedstrijd deelgenomer; meestal bij goede weersomstandigheden. Ook op zondag, 16 januari, lieten de weergoden zich weer van h,m beste kant zien: blauwe lucht, zonnig,lekker fris en geen wind. Ideale loopomstandigheden. Vol goede moed gingen Peter Jansen en ik Roger Gillissen ophalen. Voor Roger zou dig na eerl periode van nagenoeg niet lopen , weer zijn eerste wedstrijd *orrien. ln Posterholt aangekomen proefrlen we al snel een aÍrngename loopsfeer: inschrijvende lopers, kofiiedrinkende lopers, maar vooral gezellig met elkaar babbelende lopers, waaronder de nodige S.T.B.-ers, zoals:Herman, de gebroeders Jo en John

Born en Pierre. Om elf uur werden we, bij camavalsmuzielg door de plaatselijke

Spasskapel

weggeschoten voor de kwart en de halve marathon, resp€ctievehjk een en twee rondes. Het was een plezier onder deze fantastische omstandigheden te lopen- Wat is een mens dan btij, dat hij dan

MAG, maarvoorat KAI\I lopen. Heerlijk Na iets meer dan 50 minuten kwamen Peter, Roger en ik over de finish. Met een voldaan gevoel gingen we op weg naÍu huis. Na gezellig koffie te hebben gedronken bij Roger zat een fijne loopmorgen Er \ryeer op.

Uitslagen Annendaalloop

Jan Manders

HALVE MARATHON:

3

Rotr Riksen

l7

Peter Deceuninck

25 35

Jo Bom

4t 58 68 98

t2

John Bom Herm Gerards Frank Vleugels Pierre Muijrers Cor van Haaren Josette Gijselaars

plaats I plaatsT ' plaats 4 plaats 19 plaats23 plaats2l plaats 7 plaats 32 plaats 4

Vet

I

ot.14.02

Ssn.

01.20.43

VeLtr

01.24.26 01.26.55

VetI Vet I Sen.

VeLII Sen.

V-Vet.I

01.27.41 01.29.53

01.31.54 01.37.12 01.55.52

10,55 KILOMETER:

2

11

t7

Nico llamers Leo Kokkelkorn Ralf de Leeuw

45

John Borjans

101

102

Jan Manders Peter Jansen

19

Astrid Kokkelkorn

I 7 plaats 13 plaats 19 plaats 19 plaats 20 plaats 10 plaats

VeLI

00.34.00

plaats

Sen. Sen.

a037.12

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Vet.I Vet.[I Vet.II V.Vet.I

00.39.21

00.M.06 00.51.23

00.51.24 00.51.46


Verjaardagskalender

c ,l

{tr

April2005

MaaÉ 2005 0l 01

07

l0 11

t4

l5 t7

Ruben Simons

I I jaar

Wiel Vonken Ralf de Leeuw Hein Severens Mario Collet Daily Krijnen

6l jaar 20 jaar 55 jaar 47 jaar 12 jaar 46 jaar 51 jaar 45 jaar I I jaar 43 jaat 57 jaar 42 jaar 58 jaar 46 jaar I 6 jaar 15 jaar 39 jaar 39 jaar

José Endes

2l

Trea Homan Jos Simons Sanne Daemen Gerda Raemakers peter Jansen

22

John Borjans

22 23

John Hendrix Jo Heinrichs

25

Ivo Eykeboom Lonneke Frins Monique Borghans Astrid Kokkelkorn

19

t9 20

27 30

30

Ploeg 5l jaar Janssen 55 jaar Verhoeven 6l jaar Marlies Koeken 48 jaar Gerard Harnnan 4l jaar Guido Meys 34 jaar Ellie James 55 jaar Iwan de

05 06 06

Jos Jan

07 10 11

t2 t2 l4 t4 l5 r6 l8 t9

Ronald

Oostwegel M jamr

Saskia

Rademakers 40 jaar

Willem Marcus Albert Mn4ssen

54 jaar

66 jaar

Gijselaers 4l jaar Wiel Frins 49 jaar Jan Manders 59 jaar Vic§ Teeken 34 jaar Marcel Meens 4l jaar N.Pieters 23 jaar Josette

20

2t 30

lilo lartgon uan harm gotullG]Ioolil Nieuwe Leden

Irnme Wagemans

Angelique Thomas

Dr.Nolensstraat 18 637lEC Landgraaf Geb.09-02-1998 Tel. M5-5327535

Schovetweg 74 6471 IR Eygelshoven

John Haan Godfried Bomansstraat 67

63T2KRlandgraaf Geb. 12-01-1958

Geb.23-07-1972 Tel.045-5352266 E-mail: t.ithomas@freeler.nl

Tel. M5-572 6561

Opzegging lidmaatschap per

0

I -0 l -2005

Naud Offermans, Annie van Hees (donateur) Opzegging lidmaatschap per Dennis Dreissen, Evelien Muller

0

I -0 l -2006

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Brunssuíz merweg 54 6373 EX Landgraaf Tel.: O45-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieewerk. inbinden: thermisch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren.

K.v. K"

no: 140 56 006

Geooend: ma: 13.30-17.00 en za: 10,00-14.00u. dinsàag Um vrijdag: 9.30-12.30 en 13.30-17.00u. bank: l.N.G . 67 15 10 746


G

rottenmarathon Valkenburg halve en hele marathon Zondag 9 januari2005

Zo werd deze wedstrijd op de site van organisator Han Frenken aangeprezen:

Op het 1622 m lange traject in de grot zult u een boeiend schouwspelvan kunstuitingen van talloze generaties aantreffen. u wordt meegesleept door de vele muurschildeingen en sculpturen en proeft de rijke histoie uit hetvefieden. Dit geweldige samenspelvan natuur en cultuur vormen de ingrediënten voor een uniek evenement met een vleugje mysteie.

lJ zutt geboeid zijn door het topen in een duister doolhof van onderaardse gangen. Ook worden toeschouwers en famitie toegelaten tot een klein deel van de grot zodat ook zii kennjs kunnen maken met deze fascinerende wereld. Vanwege het ontbreken van enig dagticht in de grot zal etke deelnemer een fietshelm en lamp moeten dragen. De constante temperatuur van 14 graden Cetcius en de exlreme luchtvochtigheid van 960/o in de grot maken deze marathan tot de extreemste in ziin soorÍ Het is een mooie zondagprachtig weer een bijna lente temperatuurtje, je hebt de hele week gewerkt, je wouw snakt naar een beetje aandacht en wat ga je dan doen? Je raadt het aL: 21.1. kilometer inclusief 675 bochten in een redelijk donkere grot lopen, met een fietshelm met larnp in een spookhuis waar de vochtigheidsgraad + 960/o is.

Terwiji Wim van der Linden de tijd op zrjn bekende manier vol praat staan zo'n 120 lopers redelijk relaxed aan de staÍt aan de voet van de Cauberg.,klaar voor 13 rondjes vm 1622 meteÍ waarvarzo'Ír 80 meter buiten de grot gelopen wordt. Uiteraard was ook de S.T.B. rÀ/eeÍ zuuxwezig

marathon. John Borjans, Theo Schmeits

met het glote aantal

van 3lopers!! op deze halve

en Hub Donders. Hein Bodeli"r grng van start op de hele

marathon. Om 8.30 uur werd het lopersveld de grot ingeschoten en begonnen ze aanhun 13 ronden. Daar John en ik vorig jaar ook aI van de partij waÍsÍ) wisten lvat ons te wachten stond maar voor Hub was alles nog nieuw. Na de eerste ronden was het loperspeloton een lang lint geworden en na zo'n 5 ronden liep ik alleen. Dankzij een chip om mU-n enkel die elke ronde registreerde hoeftle ik *ij geen zorgen te maken over de aantal rondes die ik nog moest lopen, want geloof me na 8 à 9 ronden ben je de tel echt

l$nJt.

In àe laatste ronden begon de vochtige luchq de stukken vats piar, de ongelijke bodem en de kleine klimmef es hun tol te eisen. De rondjes die ik in het begin in 7 minuten draaide liepen op ntur 7,5 m1Í1. Ook Hut had het de laatste ronden zlraaÍ, mÍurr zou toch nog op een prachtige vierde plek eindigen. John liep ruim 2 minuten sneller als vorig jaar en kwam als zevende over de finish.

Uitslagen HALVE MARATHON: Hub Donders

4 7

15

John Borjans Theo Schmeits

G

rottenmarathon

s.T.B.

01.20.38 01.26.17

S.T.B.

0t.36.30

S.T.B.

04.10.09

S.T.B.

Aantal finishers: 96

MARATHON

60

Hein Bodelier Aantal finishers: 92

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Uit ons archief

Onderstaand verhaal verscheen in het clubbladvan september 1998 onder de inmiddels terziele ge gane " Es t afe tt e knupp e l " Dagen, weken,maanden, jaren, eeuwen, ja zelfs een dillenium heb ik moeten wachten alvorens mijn intense wens in vervulling ging. Eindelijk is het dan zover. Mijn loopwiend Roger heeft mij vereerd met de Estafette-knuppel. Mijn motto is en blijft dan ook: "Geduld loont".

Mijn naam is Harrie Enninga, ik ben 40 jaarjong err woonachtig in Landgraaf. Sinds 20 jaar getrouwd, c.q gelukkig getrouwd met een en dezelfde wouw Gertie. Samen zijn we in het bezit van twee heerlijke puberende kinderen van 1 4 en 1 5 j aar oud, Frouk en Jelle. Hoe was het gezegde ook alweer? Kinderen houden je jong? Naast vadertje spelen ben ik ook nog 40 uur werkzaam in de jeugdhulpverlening. Mijn taak bestaat uit het begeleiden van jongeran naar zelfstandigheid. Zowel in de sociale, emotionele, psychische als pedagogische zin. Sinds 1987 heb ik me gericht op de loopsport. Hiervoor richue ik me vooral op mijn gewichtsontwikkeling en op mijn rookgedrag. In die tijd gaf de weegschaal zo'n 15 à 17 kilo meer €urn en 40 tot 50 sigaretten waren

toen geen

onoverkomelijk

probleem.

Hierbij denkende dat

ik astnapatiënt ben, dan moge duidelijk zijn dat dit zo niet verder kon Men zegt wel eens: 'ïerstand komt met de jaren" en ik moet bekennen dat dit in

mun geval op ging. In de loopsport vind ik zowel geestelijke als lichamelijke

voldoening. Mïn motto is dan ook ontspanning door middel van inspanning. Mijn positieve ervaring heeft ertoe geleid dat Harrie, híer in actie tijdens de Jungfraumarathon 2004 inmiddels onze hele gezin lid is van deze vereniging. Eerlijkheidshalve moet ik hierbij opmerken dat Gertie geen meter rent, zij is meer onze morele steun.

Alvorens bekend te maken aan wie ik de estafeueknuppel zal doorgeven, wil ik nog even opmerken dat wij zeer te spreken zijn over de club in zijn geheel. Of het nu gaat om bestuur,trainers, medelopers of de jeugd, wij voelen ons op ons gemak bij deze club. Ik wil dan ook niemand tekort doen en met respect voor ieders inzet de knuppel doorgeven ,rn iemand die zich in mijn ogen bijzonder verdienstelijk maakt voor de hele club: Maria Fischer. Veel succes. Harrie Enninga 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


TIEN \TRAGEN AAN

DE TWEEENTWINTIG§TE IN DE

RIJ IS..... Jos Bex

Geboren:

8

juni

1962

Beroep:

Hoofd

automatisering

Heuts

automaterialen

Gezinssamenstelling: Echtgenote Marianne en twee zonen: Peter (1 I jaar) en Paul ( 9 jaar )

Vraag 1: Jos, hoe lang loop je al? Waarom hiermee begonnen? Antwoord 1:

Mijn eerste loopervaring heb ik opgedaan in L978. Ik heb toen ooit drie keer gelopen. Maar ik kreeg enorm last van mijn schenen, nÍur alle waarschijnlijkheid

door het lopen op (

verkeerde tennisschoenen) Tot mijn

ik

geen stap meer gezet op loopgebied. Tijdens mijn diensuijd in 1982/1983 heb ik weer loopactiviteiten ontwikkeld. Ik was toentertijd namelijk sergeant bij de infanterie en moest het MLV (militaire lichamelijke vorrning ) halen. De minimale afstand die je goed moest kunnen afleggen, was 5 km. Dit is me indsrdaad tot drie keer toe loopschoenen.

diauttijd heb

gelukt. Daama was mijn lopen weer einde oefening. ln deze inactieve periode had ik steeds een enonn respect voor duursporters en in het bijzonder voor lopers, die de hele marathon konden volbrengen. Dit waren in mijn ogen echte "helden." In het jaar 2000 kwam voor mij het lopen weer in beeld. Tijdens een vakantie in april op Tenerife ( we waren toen 12 % jaar getrouwd )maakte Marianne op het strand opmerkingen, zoals: " Je wordt een beetje dik, zou je niet eens iets aan sport gaan doen Jos?" Dit narn ik mij duidelijk ter harte.

Tijdens een eindejaarsborrel op het werk gaf ik aan, dat ik een goed voomemen had, namelijk: New York City Marathon. Mijn baes zei toen: "Als jij dat doet, betaal ik voor jou en Marianne de teis." Zo gezegd, zo gedaat De begindatum van mijn "echte " lopen staat heel duidelijk in mijn geheugen gegrift: 23 januari 2001. ( ook de verjaardag van mijn meest gewaardeerde opa) Op die dag heeft namelijk mijn baas, Bert Heuts, voor mij en Marianne, zoals toegezegd, eeÍr reis geboekt naar de marathon in New York van dat jaar. Op deze datum kon ik zeggen en schrijven ongeveer een kilometer hardlopen volhouden. En dit nog met hangen en wurgen. Dus ik zou flink aan de bak moeten. In november bleeh dat mijn it:z;et àch had geloond. Ik liep de marathon in New York in iets meer dan 4 uur. Een geweldige happening. Ik was best trots op mezelf, dat ik dit alles in l0 maanden had gepresteerd.


Yraag2t Hoe lang ben je lid van STB en hoe ben je bij onze club gekomen?

Antwoord 2: Toen ik eenmaal het definitief plan had opgevat om New York te gaan lopen, ben ik wijwel elke dag gaan lopen. Na een tijdje kon ik een rondje van 2 km volmaken. Ik was hierdoor tot tranen toe geroerd. Ik gtng boeken lezen over hardlopen en gezien mijn ervaring met slechte schoenen ging ik om advies naar Wilma Rusman. Die gaf me goede adviezen t.a.v. loopschoenen en ze adviseerde me om lid te worden van STB. Half februari heb ik contact opgenomen met Jose Meyboom. Die gaf mij de trainingstijden van STB door. Ik ben begonnen op donderdagavond op de atletiekbaan van Achilles - TOP. Ik kon toen al de weselijke afstand van 3km afleggen. Niemand wist dat ik me voor a.n het bereiden was voor de marathon van New York. Behalve Theo Schmeits. Die had dat van zijn apotheker gehoord ( diens zoontje zatbij die van mlj in de klas). Op een avond zei hij: "Ga jrj in New York lopen?" ln april kon ik al een uur vollopen. Ik trainde steeds in mijn eentje, alleen op donderdag met de STB. In april ben ik als supporter meegegaan naar de marathon van Rotterdam. Ik vond het geweldig en was meteen verkocht: veel publiek, prachtige ambiance.Dit gaf mij de drive om stevig verder te trainen, vooral doordat ik op het 25 km punt mensen z4g langs komen, die al drie uur bezig waxen. Toen zei ik bij mezelf, "Dit laat ik me niet gebeuren-" In deze maand is Wiel Frins (trainer Cor van Haaren 1 was gestopt )mrj gaan begeleiden bij de marathontraining. Hij is nog steeds mijn stern en toeverlaat in deze.Hij is voor mij te allen tijde een geweldig klankbord.

Vraag 3:

je aan in het lopen? Antwoord 3: Aanvankelijk eigenlijk niets. Als ik in die periode fietsen mooi had gevonden, was dit misschien mijn passie geworden. Inmiddels heb ik wel liefde voor de loopsport gekregen en voor atletiek in het bijzonder. Atletiek is: basaal en puur. Je moet bij atletiek alles alleen doen. Bij een teamsport heb je de mogelijkheden om je achter anderen te verschuilen. Lopen geeft me een fijne ontspanning bij mijn drukke werkzaa:nheden. Jos, wat spreekt

Vraag 4: Wat is je top-drie van gelopen wedstrijden? Antwoord 4: 1. Jungfrau-marathon 2. halve marathon Antwerpen 3. Leidse Rijn - marathon

Ad 1: De Jungfrau van 2003 was het ergste wat ik ooit op loopgebied gedaan heb. Het zwaarste wat ik ooit heb meegemaakt. Maar als je over de finish bent heb je een errofln voldaan gevoel. Fantastisch. Als ik ooit weer kan gaan, dan wil ik dit weer opnieuw beleven.Eigenlijk gekkenwerlg maar grandioos. De zoon van Heuts was in dat gebied gaan skiĂŤn efi zag daar de pemranente wegbewijzering van de Junfrau-marathon en hij zei naderhand tegen mij: "Je moet wel gek zijn om daar een marathon te lopen." Ad 2: Dit was onze clubreis van 2001. Op de zzterdag voorafgaand azrr deze trip woeg Theo of ik meeging i.p.v. Peter Deceuninck.Deze loop paste perfect in de voorbereiding op New York. Het was de tweede wedstrijd van mijn loopleven. Iv{rjn eerste wedstrijd was de Zomeravondloop in Oost-Maarland. Deze werd in augustus gelopen onder bloedhete omstandigheden. Ik liep de 10 km (bestaande uit 8 rondjes ) tot mijn grote tewedenheid in 48 min. Ad 3: Deze heb ik gelopen in april 2003. Dit was de eerste marathon waarvoor ik zeer serieus trainde voor


een go€de tijd. Ik wilde 3. I 5 halen, maar door de onverwacht hoge temperaturen : 28 graden in april ) bleef de teller steken bij 3.37. Gezien de omstandigheden was ik daar zeer content *"à. Wi"l Th"o hebben mij tijders deze loop prima begeleid en het \À/as voor mij een uitstekend leermoment. "n

Vraag 5:

je hobby's neest het lopen? Antwoord 5: op d" eerste plaats is mijn werk ook mijn hobby. verder houd ik veel van m.ziek- Zo heb ik van mijn negende tot mijn veertigste schuiftrombone gespeeld in de fanfare van Jos, wat zijn

Nieuwenhagerheide.

Vraag 6:

Van welk soort muziek houd

je

belangstelling uit?

Antwoord 6: houd erg van jazz, vooÍal van

Ik

en nÍulr welke boeken en fiLns gaat je

:

Dave Brubeck, chris Barber en Miles

Davies. Ik ben ook een lieftrebber van flinke rock-muzielg zoals: Deep Purple, Led Zeppelin en David Bowie. Bij de boeken staan die van Tolkien bovenaan. Niet alleen: In de ban van de ring,

maar ook de Hobbit en silmarilon. Tolkien heeft een nieuwe wereld met eigà talen geschapen. Geweldig. ook de boeken: Duin , Iees ik graag. znnder Tolkien zou er ook geen Harrie Potter zijn geweest. ook van Simon vestdijk heb ik veel boeken gelezen. velen weten nieg dat hij ook een goede pianist en een groot mrrziekkenner was, waar hij veel over heeft

geschreven.

YraagTz Waar en hoe gaan Antwoord 7:

jullie graag op vakantie?

Toerl onze jongens nog klein waren, hebben we thuis van vakantierust genoten. Toen ze wat groter werderq hebbeÍl we enkele vliegreizen gemaakt naar zonnige bestemmingen, zoals het Griekse eiland Rhodos.

Op moment zijn we erg gecharmeerd van vakanties met Eurocamp. Mooi verzorgde tenten op prachtige locaties. Komende zomer gaen we naar Corsica Een eiland.ilt a"" natuur en cultuur, waÍlt we willen ook altijd samen mooie dingen bezichtigen. Yraag 8: Jos, sporten je wouw en zonen ook?

Antwoord 8: Onze zonen Peter en Paul zijn sinds 2001 lid van STB. Zij vinden het heel leuk om atletiek te beoefenen en daamaast ook een leuke en gezellige club. Marianne is ook lid van onze verenigng. Ze loopt altijd mee met de maanrtagavondgroep. Daarnaast loopt ze ook op zatsrdagmorgen. Dan traint de jeugd bij de cooperbaan. Ér, oo-uaoàl moeders,

waaronder Esther Riksen en Carola van Pelq lopen dan samen op de Brunssummerheide. inmiddels mijn hele gezin enthousiast geraakt voor de loopsport.

Zo

is

Vraag 9: Je bent al een tijd jeugdleider bij de STB. Hoe ben je dit geworden en hoe bevalt dit? Antwoord 9: Door de voorbereiding voor New York had ik een speciale band met Wiel Frins gekregen. Toen Maroeska stopte, werd ik door Wiel benaderd om leider te worden. Mijn zonen waren inmiddels ook lid.geworden. Mij leek het altijd al leuk om jeugd te begeleiden en ik bàn het dus gaan doen. Ik ben al wij snel de cursus jeugdleider gaan volgen, want ik wilde wel gedegen aan de slag. ftet leukste vind ik


het werken met de pupillen. Ze zijn nog zo onbevangen en de grote diversiteit bij deze leeftijdsgroep spreekt me erg uu". öp woensdagavond trainen we de technische nufllmers en op zaterdagmorgen besteden we veel aandacht aan het lopen, bijvoorbeeld : hoe loopje goed een berg op?

Yraag 10: Jos, wat zijn jetoekomsplannen t.a-v. het lopen? Antwoord 10: Mijn grootste uitdaging is het lopen van de zogenaamde Inferno Lauf. Dit is eeÍr halve mmathon in Lauterbrunn en. 2r km [eftig naarboven. Dit wil ik uit "gekkigheid 'hog eens doen. Verder wil ik ooit nog eens proberen onder dJ3 uur te lopen op de marathon, bijvoorbeeld 2.59.59 u. ln april a-s. loop ik de marathon van Hamburg. En misschien zes weken later de Mittelrheinmarathon. Maar of dit gsiningen verstandig is? Tenslotte hoop ilq dat mijn pupillen steeds met plezier en enthousiasme mijn zullen blijven bezoeken, want het werken met de jeugd geeft me heel veel voldoening. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

De Speaker

Onderstaand verhoaltje is van een deelnemer van de onlangs gehouden Border Bridge Marathon En steeds is bij die lopen één persoon aanweag die eigenlijk altijd op de achtergrond blijft - of soms ook wel niet- En dat is de speaker. Als je in Limburg aan het hardlopen bent (ultra of gean ultr4 dat maakt bijna niet uiQ dan staat er meestal het gele busje van Dagblad De Limburger en er zit de speaker in. En net als dat gele busje is het steeds dezelfde speaker- Een zekere van Bergen, die de ene na de andere opmerking maakt. Soms over de manier wÍurop een loper de drankbekertjes draagt en of die in het bijzonder geschikt is om later bier te gaan halen (daar heeft hij het over mijn wouw gehad), of hij filosofeert over eeÍr loper die altijd op zijn tenen loopt omdat hrj bang is de mensen in het stadje wakker te maken (rier heeft hij het over mij)In het bijzonaer aÈ je rondjes ioopq loop ik tenminste steeds ie§e langzamer als ik langs dat busje met de speaker erin kom. Even luisteren wat hij nu weer te babbelen heeft. 'n Ik hoop nog enkele keren naar hem te mogen luisteren. Lopen met zo speaker erbij is toch ie§e leuker - hoe langer hoe beter.

Wolfgang Knops 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Namens het bestuur van S.T.B. Landgraafwil ik jullie allen uitnodigen voor het bijwonen van de iaarliikse algemene lederwergadering, die gehouden zal worden op maandag l4 Àaart a.s. om 20:00 uur in sportcafé Phoeníx in Landgraof.

Agenda

l. Opening door de voorzitter 2. Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde leden 3. Mededelingen 4. Notulen jaarvergadering d.d.15 maart 2004 5. Jaarverslagsecretaris 6. Financieel j aarovenicht 20M 7 - Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering 8. Vaststellen begroting 2005 9. Contributie 2006

en decharge.

10. Stand van zaken Cooperbaan.

PAUZE 11. Verslag van de commissies:

- Jeugdcommissie - Redactiecommissie - Heideloopcommissie

- Kapellerbosloopcomissie - Feestcommissie - Accommodatiecommissie

- Commissie clubreizen - Trainers- en bergloopcommissie 12. Benoeming commissies 1

3. Bestuursverkiezing

14. Clubreizen (algemeen) 15. Rondvraag 16. Sluiting.

/O«

Noot bij agendapunt i2: Volgens rooster zijn de volgende bestuursleden affedend: Jos Janssen en Bert Nillesen. Jos Janssen stelt zich herkiesbaar, Bert Nillesen legt zijn funktie van algerneen bestuurslid neer. Tevens legt José Meijboom haar functie van secretarís neer. Het bestutn stelt Vics Teeken als nieuwe secretaris voor. Het bestuur stelt tevens als nieuw bestuurslid Ralph de Leeuw voor, hij zal de jeugd binnen het bestuur gaan vertegenwoordigen. Indien er leden zijn, die zich voor een van de vacante bestuursfirncties beschikbaar willen stellen, dienen zij dit vóór 10 maart 2005 schriftelijk of per e-mail aan de secretaris kenbaar te maken. Indien er opmerkingen, teksfueel en/of n.a.v. de notulen van de algemene ledenvergadering van 15 maart2004 gemaakt wensen te worden, dient ook dit vóór 10 maart 2005 schriftelijk of pei e-mail aan de secretaris doorgegeven te worden. Deze notulen worden in het clubblaadje gepubliceerd. Ook agendapunten die men wenst toe te voegen, dienen vóór 10 maart a.s. schriftelilt of per e-mail aan de secretaris doorgegeven te worden. José Meijboom, secretaris.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Autobedriif Zdrojewski Heerlenseweg2O0 6371 HX Landgraaf Bouwmaterialen

Industrieterrein

Sierbestrating

Abdissenbosgh

Zand-Grind

Valkwg&p Landgaaf

Tel.045-5720002 Verkoop auto's Autoverhuur & Leasing Reparatie & 0nderfioud APK keuringen Canvash Setfservice station Uitgeb,reide shoP

Tel.: 003 1-(0)45 s3l2t27

YÏONG Geen

bouwrnderbtl vg

veelzi!1ig ab YTONG

celbnbeÍon Ukuntereen cornpleet casco ernree

txxrzfr.eL B lokelernenterl cascopanelen en ldeien worden op nrad plevad" net zo ab

vloer- en dakpheÍr. Voor de binnenwanden lornt U gebn

ikrmkenvan

verdLAinghoge seper*iepanelen.

ytong Het element in de bouw

YTONG celbnbeton

o o c r

t:

Van hoge kwaliteit

Lbtrt Z.exrslrr.k

Eenvoud[ te verwerken

r o o r

Harry van der Laar

Brardwerend

Onggvoeligvoorvocht l$U/o recyclóaar Uistekende t€Írp€rafuur acctnnukrende eigenschapPen

Bel voor nreer

irfumdie

01&l-671234

sportfysiotheraPeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lad:art.testen Sport specifieke testen Tryen en bandageren Sportmassage

Hommert 10" 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel" 046426088


Notulen Algemene Ledenyergadering a.v. S.T.B. ls-03-2004

l.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Presentielijst,c.q.vaststellenstemgerechtigdeleden. Er zijn afrneldingen van: Cor van Haaren, Yvonne Monse, Ger Bodelier, Carla Willems, Roger Steens, Wim v.d.Linden en Bert Nillesen. De presentielijst is getekend door 33 leden, waarvan 32 stemgerechtigd. 3.

Mededelingen

Er zijn geen agandapunten aangedragen door leden. Albert deelt mee, dat Cor van Haaren zich heeft bedankt als webmaster, niet als lid van STB. We zijla op zoek naar een oplossing om de uitslagen op de website te krijgen.

4. Notulen jaarvergadering d.d. 12 mtart2003 Er ziln geen op- en of aanmerkingen vanuit de leden binnengekomen. Behoudens een enkele wijziging worden de notulen goedgekeurd. 5.

Jaarverslag secretaris

De secretaris doet in het kort verslag van de gebeurtenissen van afgelopen jaar.

6.

Financieeljaaroverzicht2003 krijgt een financieel overzicht. De penningmeester licht deze in het kort toe.

Iedereen

7.

Verslag kascontrolecommissie

c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge. Wiel Frins eÍl John Borjans hebben vorige week de kas gecontroleerd. Deze was perfect in orde. Albert vraagt de leden om goedkeuring en dechalge van de penningmeester. Vergadering gaat akkoord.

8.

Yaststelling begroting 2004

Harry: bij begroting komen we op positief resultaat uit. We gaan ervan dit ook gehaald wordt.

uit dat

9. Contributie 2fi)5 Abert: afgesloten met positief resultaat. Wrj zijn geen qpaarclub, dus de contributie blijft hetzelfrle. Indien de wedstrijdlicentie wordt verhoogd, moet deze verhoging wel betaald worden. Herm: stel dat we eerr atletiekbaan zouden krijg"rr, hebben we dan ook een frnancieel plaatje? Nee, want we hebben hier nog geen enkel inzicht

in. Albert: als we een baan zouden krijg"r,, dan overleggen \ile dit met de leden.

10.

Verslag van de commissies.

-

Jeagdcommissrs Dick van Pelt: het ledenaantal van de jeugd is groeiende. Diverse Limburgse kampioenen. Er zijn nieuwe jeugdtrainers: Jos Bex, Lenny Kleinen en Dick zelf. Zij hebben allen een cursus gevolgd. Er is een andere vorÍn en samenstelling van de jeugdcommissie. Enkele ouders zijn bereid gevonden om in de jeugdcommissie plaats te nemen. Àfgelopen jaar op kamp geweest in Belgie. Yael van Pelt is afgevaardigd namens ATLAS naar Hongarije. Er zijn 4 jeugdleden naar de Olympische Dag in Amsterdam geweest. Er zjn een aantal clubrecords gebroken. Schoololympiade georganiseerd. Dit jaar weer schoololympiade, maar dan voor heel


Parkstad. 43 Scholen hebben ingeschreven. Met C- en D-junioren doen we weer mee aan de competitie. Pupillen gaan nÍur Bokrijk op kamp. Clubkarnpioenschappen op 26 september, er zijn dan geen wedstrijden. Ook volwassenen kunnen dus meedoen. Doelook weer mee met de grote clubaktie. Dick bedankt met name de dames die bij

alle activiteiten de catering verzoÍgen. Redacíiecommissie: Theo Schmeits: afgelopen jaar is goed verlopen. 5 Clubbladen met oplage van 195 Verandering: andere omslag dankzï 2 grote sponsors. Theo \ stuks. waagt weer of de leden ook een bijdrage kunnen leveren door een verslag van een gelopen wedstrijd. Er is helaas niets meer overgebleven van de artikelen van de jeugd, terwijl we zo'n succesvolle groep hebben. De rubriek "10 wagen aan" is een succes en Jan wil hiermee doorgaan. Kosten van clubblad zljn gestegen, kunnen dit grotendeels opvangeÍl door advertenties . Zijn nog op zoek naar adverteerders. Hij dankt Wiel en Els voor de prettige samenwerking. Heideloopcommissíe: Rob Riksen bedankt namens Ger iedereen die meegeholpen heeft: parcourswachter, degenen die de route markeren etc.. Rob en Ger stoppor er beiden mee. Zlj worden opgevolgd door Marcel Meens. Kap e ll erbo s lo op c o mmis s ie : Thèo Schmeits: de 20" editie was weer een succes, met ons eigen STB lid Hub Donders als winnaar. Hoofdloop 115 deelnemers, rocreatieloop 63 deelnemers en 97 deelnemers aan jeugdloop. Theo dankt de vele wijwilligers en hoopt dat de volgende weer een succes wordt.

Feestcommissie: Gerte Offeringa: afgelopen jaar waÍen er verschillende feesten: van Pierre, van Els en Wiel, de Jungtaumaraton en de bergloop, dus veel mogelijkheden om vanuit de feestcommissie een feest te organiseren waren er afgelopen jaar niet. Zijn wel beàg met feest voor dit jaar. Ac c ommo dati e c o mmis s ie : Albert: er is 10 keer met de gemeente vergaderd. Albert heeft er een jaar over gedaan om de plannen voor de baan bij de gemeente op de vergadering te krijgen. Wiel heeft veel werk gehad met het ontwerp van de baan. Het Eykhagencollege gaat eindelijk akkoord. Zljn naar Heythuysen naar andere atletiekbaan gaan kijken. Was er juist uiteindelijk van overtuigd dat de baan gerealiseerd kan worden. Maar op dit moment gaat er niets meer van de gemeente uit. Een maand geleden kreeg hij van de gemeente het voorstel om eens met de

UOW (voetbalvereniging Waubach) te praten. Hij gaat hier morgen met Dick naartoe. Albert voelde op dit moment veel meer om geld te besteden aan het opknappen van de Cooperbaan, 1ryant bij gemeente lijkt het erop, dat van uitstel afstel komt. Er volgt een discussie. Besluit: we gÍurn voor een nieuwe atletiekbaan, maar als binnen het jaar blijkt dat het niet haalbaar is, laten we definitief de Cooperbaan opknappen-

Commissie clubreizen: Herm Gerards: in 2003 was er één clubreis: de Jungfraumarathon. Dit was alleen een marathon, er was geen mogelijLheid om andere afstanden te lopen, zoals het doel van de commissie is. Moeten we in de toekomst de clubreis nog baseren op een busreis, of doorgaan zoals de Jungfraumarathon? Meer hierover onder agendapunt 13. Trainerc- en bergloopcommissie: Wim v.d. Linden is niet aanwezig. Albert: binnen het bestuur is besloten dat er weer een bergloop georganiseerd wordt met barbecue.


Dit jaar wagen we hiervoor een kleine vergoeding. De jeugdcommissie organiseert dan de jeugdloop. Theo Schmeits: we missen nu het verslag van de trainerscommissie. In het clubblad staat echter ook een evah.ratie.

11.

Benoemingcommissies

'

-

-

Jeugdcommissie: Dick van Pelq Jos van Spanje, Bert Daemen, Collet Hanssen, Gaby Dreessen en Marian Bex" Redactiecommissie: Theo Schmeits, Wiel Frins en Els Frins. Heideloopcommissie: Marcel Meens en Ger Bodelier Kapellerbosloopcommissie: Theo Schmeits en John Borjans Feestcommissie: Gerte Offeringa en Leo Kokkelkorn

Àccommodatíecommlssie: John Borjans, Dick van

Pel! Albert Veóunt en Maril

Boesten

Commissie clubreizen.- Jos Janssen, Albert

Veóun! Theo Schmeits en

Herrn

Gerards.

Traíners- en bergloopcommissie: John Hendriks, Ger Bodelier, Theo Schmeits en Wimv.d. Linden. Dick van Pelt stelt voor om een van de jeugdtrainers in de trainerscommissie te plaatsen om afstemming te hebben met de senioren. Theo vraagt zich af wat hier de voordelen van zijn. Dick zegt dat enkele jeugdleden bij de senioren trainen. Hij vindt dit niet juist. Dit mag pas vanaf 16 jaar. Albert stelt voor om jeugd- en seniorenkainers twee keer per jaar brjeen te lateÍr komen. Dick gaat hiermee akkoord. Jeugd met senioren trainen: alleen in overleg. Kascontrolecommissie: Wiel Frins en Pettie Nollel Dick van Pelt is reserve.

12.

Bestuurwerkiezing Albert Verbunt is als voorzitter en José Meijboom als secretaris aftredend, beiden stellen zich herkiesbaar en worden door de vergadering herkozen. Harry Lejeune treedt af als penningmeester. Albert spreekt een kort dankwoord en dankt hem voor het werk in de afgelopen3% jaar. Albert is blij dat we een nieuwe penningmeester gevonden hebben. Annick Ploumen heeft zich kandidaat gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten vanuit de vereniging, en onder luid applaus wordt Annick benoemd als penningmeester. Voor de bestuursfunktie die vakant is yoor vertegenwoordiging van de jeugd heeft zich nog niemand beschikbaar gesteld.

13.

Clubreizen (algemeen)

Albert: ds clubreizen, met als vooóeeld Tilburg, JXaIgq luet 7o'n stLrcces. Albert vraagt de vergadering of er c-".*ar 7-e* dat als er animo is, de commissie best wel wil blijven organiseren. Mogelijkheid is Hasselt in het najaar (venchillende afstanden). Dit wordt in stemming gebracht ca de helft van de aanwezige leden wil

uberhaíitïffi

íffi

iffi

dit wel. Er zal dan wel een voorinschrijving zijn. Conclusie: we gÍurn ermee door.

14. Clubreizen 2005, toelichting door Lara Klaassen. Lara deelt informatie uit over het idee van een clubreis naar Kenia in 2005. Zlj lichtdit in het kort toe. Het betreft een trainingskamp op ca- 2500 m. hoogte in een schitterende omgeving. Het is een ideale mogelijkheid voor een clubreis. Er zijn wel behoorlijke kosten aan verbonden. Ca 1500 euro voor 2 weken. Ook voor niet-atleten àjn er mogelijkheden. Lara zal de informatie op de website zetten samsn met een enqueteformulier. Er zullen minimaal 10 deelnemers moeten zijn. De periode zal in overleg vastgesteld worden.


15.

Rondvraag over - Herm Gerards: met webmasters bijeenkomst bij Albert gehad- De duidelijkheid gehoord' vergoedingen die afgesproken zijir, heeft Herm niet op de vergaderingen gean verder dat en declareren, kan kosten Alb;rt tegt ae ,".guioi.rg uit daí ieder lid betaald' niernand wordt enkel lidiergoediigen lrijgt. Buiten Glenn Gentle Klaas - Dick stelt een ,*Ëg ou".- het Zuid-Limburgse Crosscircuit van ATLAS' vergadering Pollema heeft hem benaderd waarom STB niet aanwezig was bij*ÀOi;a"ompetitie. Albert: bij de laatste ATIAS vergadering is Jos aanwezig g"*".i Dit is tijdens dezever§adering niet aan de orde geweest. José heeft hiervoor àok g""n uitnodiging gekregen- losé zalhier navraag naar doen.

16.

Sluiting Albert à.unkt i"d"r"en voor de inbreng en sluit de vergadering om 22:15 uur' José Meijboom, secretaris'

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Inbraak en vernielingen bii S-T-B-

de container op de Cooperbaan, Zaterdagmiddag of zondagochtend (5/6 februari) is ingebroken in zelf vernield doordat er met een de cooperbaan is en waar alle materialen van s"rg lagen àpgeslagen

en vervolgeÍrs van auto overhe€Ír geracet is. Men he"ft à" cóntainer via de achterkant vernield spereÍl en vier zestal Een verdwenen. binnenuit het slot gedemonteerd; de materialen zijn grotendeels (wedstrijd)discussen, groot aantal discussen zijn uit de vijver gevis! maar nageno"g Jt" kogels,.een Ínzulr bij de politie, gedaan ;nmiddels aangifte 61.is r::íverdwenen. speren, en dL grasmaaiï hiermee krijgen we onze spullor natuurlijk niet terug' schadepost van duizenden Euro's. van STB voor wie deze attributen kinderen de Gedupeerden ziinvooral onmiibaar zijn om hun atletiekonderdelen te oefenen'

voor sTB

Tips

betekent

dit toch een

in deze zaakzijn natuurlijk

welkom; neern dan contact op met de politie

in Landgraaf.

het gebeurde, om de Middels dit bericht willen we zo veel mogelijk mensen inforrreren over op te sporen' Ik daders de door te velkopJn tË beperken, en eventueel mogelijkheden om A" rp"ff* wienden en kennissen wil jullie dan ook verzoeken om dit bericht za veelmàge§k door te geven aan in onze atletiekwereld, Voor meer informatie: Jos van Spanje

Jeugdcommissie STB 06-50648804 is hier ook mee op de radio Noot redactie: Bovenstaand bericht verscheen ook in de dagbladen en Jos jeugdcommissie heeft er alles aan geweest (L1) m zelfs was er een uitzending bI w Limburg- De gedaan om deze laffe daad in de openbaarheid te brengen'

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Midwintermarathon Apeldoorn 42) en 27,4 ltlometer Zaterdag 29 januari 2005 op zaterdagmorgen om 5.30 de wekker afloopt, begrijp ik nog steeds niet wat een fijne hobby 1ll we hebben , lopen rennen hardlopen sjneuren geef het É"éitj" mÍur een naam.Midden in de winter

o-rganiseren ze in Apeldoorn een marathon en de sisi-marathón (27,4km). Hoe komen ze in op het idee , koud nat bewolkt .Geen korte broek, geeí singlet en helemaal al géen zon'Aangezien je meestal toch niks te doen hebt in januari besloot ik maar o* t i"r naar toe te gaan.Ik , moet eerlijk vertellen om eigenlijk de marathon te lopen , een marathon loop je ofje loopt hà niet. Gelukkig hadden ze voor mij nog de sisi-marathon .

Na een gezellige autorit met Pierre ( veel slap geouwehoer )kwamen we a,n in Apeldoorn Pierre is voor mij de reisgids , hij heeft de midwintermarathon al meer dan lgx g"lop", .

.

Eerst de nummem halen en de tassen wegbrengen.In de kleedruimte aangeko-Jo ; zegt ! pierre:,,Kijk, daar zit ik altijd, mijn vaste plek. " Nadat we wat koffie hadden gedronken ( voor niks , je kon zoveel koffie drinken dat je voeten m.taÍt*ir* terug naar de kleedruimte alleen ) hing er een brie{e op, Dameskleedruimte.

Vanwege hier zit

ik altijd aan mijn

hoela.Niet dat Pierre en ik hier moeite mee hebben , gingen we toch maar de herenkleedruimte.

Om 11.30 tryas de start

van

minimarathon en nog een afstand.De Wim van der Linden van Apeldoorn praatte je de oren wel warm.Wat een

moelewaswijf lHet lopen in is ook apart Als het startschot valt , komen de mensen na

Apeldoorn

een kwartier op hun gemak nog zum, om nog te starten.Ik begrjp er niks

van.

Het is klokslag 12.00 , het startschot

gmt

nu

, YOOr mu

en

Pierre.Hééééééééél even heb ik nog de illusie om met Pierre mee te lopen , hij

had gelukkig zijn rose wielerpet van de Deutsche Telekom op.Na 1 km lopen werd de pet alleen maar kleiner en kleiner. Wacht maar, als ik eens zo oud ben !!lHet parcours is niet helemaal vlak te noemen , er zaten eigenlijk wel een paar heuvels in waar ik niet op

Cor van Haaren

gerekend had.

De omgeving is schitterend , je loopt op verharde wegen door of langs het bos.Na 25km vond ik het wel goed geweest , de laatste km ging nog heuvel op èn ik had het koird.Het was 0 graden vochtig en bewolkt.Gelukkig na 27,4km bereikte ik de frnish, 2.11.16.8r stond van RTL4 ""r, "ur".iploegà"tt" leeftijd meteen na de finish-Het bleek niet voor mij.Een paar muppets van TV-programmu ,1. hadden gelopen.( ÍJiaendng 27-02 schreeuwde de Wim van de Lindei van ,tp"eldoorn in zijn microfoon )Zo vlug douchen (heerlijk warm water en dan terug want ik wilde de finish ) nog zien vàn Pierre.


Na 3.18 en pÍur gekwetsche kwam Pierre , zonder rose Deutsche Telekom pet , marathon 109 ( geloof ik ) zit voor hem erop in prachtige tijd.Piene petje af.

Na een kop erwtensoeP ( 60 eurocent ) gingen we naar huis.Oh ja , bier kost in Apeldoorn evenveel als erwtensoep.Onderweg

belde we d'r Herm nog !" Herm , het km punt 39 zag

er

geweldig

uit."De

Midwintennarathon is een aanrader , zelfs voor een clubreis ( div.afstanden ). Zo nt hoor ik er maax mee

op , ik moet nu Fainen voor

gaan de

Miue lrheirunarathon. He laa s hebben ze daar géén sisimarathon.

Auf wieder schnitzel. Pierre ; alvast succes met de volgende marathon's ( En koop ean nieuwe Pet )

h, r,il§i

Pierre Muiirers, na zijn

lAf"

morathon

Cor van Haaren 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Overmuntheloop Urmond 3r4 -

617

en 10,4

kilometer Zondag

L3

februari

Hagel en sneeuw zorgen voor barre Overmuntheloop

Deze kop stond boven het artikel van Frank Hensgens in de diverse dagbladen. De voorspellingen van regen,sneeuw en hagel kwamen dit keer voor l00oó uit, kortom winterse omstandigheden voor de diehards. Een sterk bezet maar klein lopersveld ging van start onder nog goedè omstandigheden maar direct hierna viel een gigantische hagelbui vanuit de donkere *oilien boven Urmond op het lopersveld neer. Desondanks liep de bdna onverslaanbare Roger Smeets makkelijk op een eerste plek om passant het parcoursrecord nog m9t ruim 1 minuut scherper te stellen. Ook Leo Kokkelkorn presteerde prima en kwam als 7" over de finish. De verdere uitslagen van de S.T.B.'ers zijn: 3,4 KILOMETER: a0.12.34 plaats 2 Sen. 2 IvoEykeboom

8

Gerte Offeringa

plaats

I

V.Sen

00.17.31

plaats

2

Sen

00.25.58

plaats

6

Sen.

00.35.38 00.43.22 00.47.23

6,7 KILOMETER:

3

Ralf de Leeuw

10,4 KJLOMETER:

7 26 46

Leo Kokkelkom

Theo Schmeits Ronald Smeets

plaats 3 plaats 19

VetII Sen.

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Sportmedische aspecten Doe het zelf tips tegen loopblessures

Zij houden het niet

heel

Liefst 2,5 miljoen Nederlanders trekken zo nu en dan of regelmatig de loopschoenen aan. De me€ste lopers lopen om wat aan de conditie te doe& aan het gewicht of gewoon voor de ontspanning. Massaal loopplezier dus. Jammer genoeg raakt jaarlijks 25Yo van de lopers geblesseerd. Het overgrotè deel van de blessures zijn overbelastingsblessures van vooral knieën, scheenbenen, achillespezen en voeten. Deze blessures ontstaan als gwolg van het talToze malen landen en afretten. Als je traint over een afstand van vijf kilometer, dan ztt je dicht tegen de 4000 landingen Íum. Door de snelheid van het Iopen krijgen voet, enkel, scheenbeen, knie, bekken en rug telkens weer klappen van twee tot drie keer het lichaamsgewicht te verduren. Overbelastingblessures zijn voor een belangrijk deel te voorkomen door aandacht te schenker Íuln:

. . . . . .

Een rustige trainingsopbouw

Warming-up, rekoefeningen en cooling-down Looptechniek Schoeisel Sportrnedisch advies Volledig herstel na een blessure

Rustige trainingsopbouw Wat is een rustige trainingsopbouw?

. . . . .

Regehnatig trainen: 3 tot 4 keer per week 20 tot 30 minuten is de beste en meest effectieve

formule. Trainen op een melheid waarbij je gewoon door kunnen praten als je traintNaar je lichaam luisteren. Het geeft niet voor niets pijnsignalen of laat merken dat het niet lekker draait. Spierprjn is ook zo'n signaal. Beperk de trainingen of sla een dagie over.

Beseffen dat het lopen van zoveel mogelijk kilometers niet altijd leidt tot betere prestaties. Iedereen heeft zijn eigen grens. Kiezen voor gevarieerde training. Doe na esn zwaardere qsining een lichtere (herstel)trainingHou altijd voor ogen dat de meeste blessures ontstaan door onregelmatig of te veel trainen.

'Warming-up, coolingdown en rekoefeningen Spieren, pezen en de bloedsomloop ervaren een koude start eigenlijk heuelfcle als de motor van e€n auto. Zonder opwarmen beginnen is haast wagen om blessures. Draai daarom voor de training of wedstrijd warrn door 5 tot l0 minuten rustig in te lopen. Tegenover op\Àramen (warming-up) staaÍ afkoelen (cooling-down). Ook hier geldg dat je rustig moet uitlopen Het lichaam lcrijgt zo de kans om afralstoffen af te voeren. Een lauwe douche en massage krmnen een onderdeel vormen van de coolingdown-

Zowel in de warming-up als in de cooling-down horen rekoefeningen gedaan te worden. Wetenschappelijk gezien is het niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn van rekoefeningex, mÍurr in ieder geval is duidelijk dat tijdens het uitvoeren van de rekoefeningen goed gevoeld kan worden hoe de spieren er voor staan- De volgorde is altijd: eerst in- of uitlopen en daarna de rekoefeningen doen. Daarbij gelden enkele belangrijke regels:

. . .

Neem de juiste uitgangshouding aan. Ga in de aangegeven uitgangshouding zover door tot je een lichte spanning voelt. Houd deze spanning 10 tot l5 tellerl vast.

.)) ,)


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak b.v. Groot- en kleinhandel in dakbedekkingsmaterialen Ampèrcstraat 5 6372 BB Landgraaf ïblefoon: 045-5314218 Telefax : 045-531174,/-

Drievogelstraat 136 6466 GR Kerkrade

30 ioor kwolitit in dokbcdekkingcn

Bitumincuzel kumrÍ dalen

lndustrieterrein "spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8

6466 VKerkrade Telefoon: 045-5414667


'

Rekken mag nooit pijn doen. Stop in dit geval onmiddellijk met rekken.

De oefeningen moet per spiergroep drie keer herhaald worden, zowel links als rechts.

Looptechniek Looptechniek is het op elkaar afstemmen van de lengte en het ritme van de passen. Daarbij is een goede houding van de romp belangrijk: rechtop tot licht voororr". gËbog*. De arm- en beenbewegin gen zijn tegengesteld. De schouders hangen hierbij af en de ellebïge;zijn licht gebogen. Als de voet de grond raakt moet het onderbeen verticaal staan. Een juiste landing gebeurt op a" buitenzijde van de hak of op het midden van de voet. Om die landin! zo soepel Àogelijk te íaten verlopen, zal« de enkeVvoet bij de afwikkeling van de voet iets naar binnen- De afzet .ug.ri"t te veel 'verend' gebeuren omdat dit erg veel kracht kost. Na de afuet moet het onderbeen ontspannen in de

richting van het zitvlak bewegen om vervolgens naar voren te pendelen voor weer een nieuwe landing. Een juiste looptechniek bevordert plezier in het lopen maar helpt ook blessures te voorkomen. Een trainer van een atletiekclub of loopgroep is deskundig op dit belangrrjke terrein. Schoeisel Koop je loopschoenen in een sportspeciaal"aak en neem met een deskundige verkoper de tijd om de juiste keuze te maken. Hieronder volgen enkele tips uit een lange reeks:

'

Loopschoenen moeten de tenen ruimte geven waardoor de voet tijderu de landing goed kan afuikkelen- Een goede pasvoÍm betekent ook dat de schoenen nietie groot of te breed moeten

zijn

' 'o

Een goede schokdempende zool vangt de klappen bij de landing op. Schoeaen met eeïl stevige hiel kunnen veel blessures zoals enkàlverzwikkingen voorkomal Voor mensen bij wie de enkeVvoeJ t-rjdens de landing en het afwikkelen te sterk of te abrupt naar binnen wegzal<t (overpronatie) zijn in de handel aangepaste schoenen te koop. Koop deie schoenen alleen als dat nodig is!

Sportmedisch advies Lgnen is een piuige sport die nogal wat van het lichaam vrdagt. Lichte (stand)afwijkingen aan voeten of (onder)benen, of sgleren of pezen hoeven in het-<lagelijks iwen geen"enkel probleem te !9.\orte geven, maar kunnen bij lopen blessures veroorzaken . Laat je daarom sporfinedisch adviseren over je het beste je sport kunt beoefenen. AIs een (sport)arts een lichte afwijking constateer! zoals hoe knikplatvoeten of O-knieën, kan hij / d advies g"ven over hoe je met aat ongdak het beste kunt lopen. Zo kan er bijvoorbeeld advies gegeven worden orro aangepaste trainingsopbouw, over de ""r, van spierversterkenàe oefeningen en ondergrond waaropje het beste kunt trainen, over het uitvoeren over het dragen yan aangepast schoeisel.

Volledig herstel na een blessure Natuurlijk zijn blessures niet altijd te vermijden.

Je kunt een beginnende blessure herkennen rqn een

(ochtend)stijftreid na een zware training, een zeurige prjn brj aanvang van de training of pijn bij -íop"okn_rjpen op de protesterende plaats. In het begin kanle àóor aéze pijn óf stijftreid heen bit i. echter onverstandig. De pijn komt altijd, maar dan heviger, toug. anq" b-l"rrur" heb! laat die dan "* oploopt. Je kunt hierover voldoende herstellen, want anders is de kans groot datje tr* eer, biessure wagen aan je huisarts, fysiotherapeut of bij een §pormedische Instelling. Bigin na de blessure ldYbf in ieder geval weer rustig. Probeer nooit te snel een trainingsachterstand in te traen en besef dat een week rust een conditieverlies van twee weken betekent. Verlies dat overigens beperkt kan worden door na overleg met trainer of arts bijvoorbeeld te gaan zwemmen of fietsen. Óok kan het mogelijk zijn om met een bandage of tape de draacl weer op te pakken, maar doe dat alleen na sporhedisch advies. Bron: Atletiekwereld 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Aannemep

en Timmerbedriif

q,s**Srffii[ffi;.t Alfa 147

H de Haan b.v.

Zet je op scherp ยงee me, WerยงIaa6:

Stenenbmg 27

feelme,

Edisonstrart 23 6372

AK

Landgraaf

touch me, Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf

Tel. O45

-

drive me. Telefoon: 045-5321088 Telefax : M5-5321128

5ร118849

Autobednif IGULF Station / Carwash verkoop nieuw & gebnrikt le klas occasions met BOVAG garantie

kickken

inruilmogel{k reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-taraties en reparaties

reclomeproduc{ies l-andgraaf T04'5327480

APK-keudrysstatbn & werplaats Klimmenderstraat95 6343 AA Klimrnen Tetd045)405 13 58

^-. [Grrlf]

\y

Gt LF Station & Carwash Hogeweg 7E BC Voerendaal

6367

Tet d0a5|5751,l49

ffi ffi


S.T.B. Jeugdpagina

Kerstcross 2004

2e Kerstdag, een koude ochtend, mĂ?ur geen sneeuw. Op de Brunssummerheide is het nog nrstig, behalve aan de kant van Schrieversheide, want daar heerst een gezellige drukte. Atleten en supporters lopen rond, wachtend op de start van de traditionele Kerstcross. Onder hen natuurlijk ook de nodige

atleten in het bekende Wit/Blauw van STB. Zoals altijd was onze jeugd ook nu rryeer ruim vertegenwoordigd; meer dan 20 pupillen en junioren verschenen aan de start op dit nieuwe en best wel zware parcouni. Er werd in alle klassen flink strijd geleverd, en onze jeugd liet opnieuw ziendat er met hun rekening moet worden gehouden. Bij de allerkleinsten was het Beaudine Gillissen die zorgde voor een plaats op het podium; zij legde beslag op de bronzen medaille, en was natuurlijk weer beretrots. Bij de B-pupillen schoven onze meiden allernaal een plaatsje op: Daphne werd dus 2e, Veerle 3e en

Liset werd 4e. Bij de jongens liep David Richter opnieuw een sterke wedstrijd, en eindigde op een mooie 3e plaats. En dan waren er natuurlijk de lopers en loopsters, die wel heel goed liepen , maar niet bij de eerste 3 binnenkwamen. We noemen ze niet allernaal op, maar in de uitslagenlijst die een dezer dagen op de homepage van Avon zal staan, njnze allemaal terug te vinden.

LK-indoor Dusseldorf 2005

Op zondag 2 januari werden in Dusseldorf de Limburgse Kampioenschappen Indoor gehouderl en natuurlijk was de jeugd van STB weer massaal aanwezig. Na het vertrek van Yael van Pelt waren

wij

natuurlijk een beetje terughoudend om

voorspellingen oyer de uitslagen te doen,

maar onzejeugd heeft ons verrast, en wel op een heel leuke manier.

Net als vorig jaar wisten zij maar liefst 9 medailles mee naar huis te nemen. Best wel leuk, wanneerje bedenkt dat onze trainingsbaan is afgekeurd, waardoor het oefenen van technische nunmers (de nrunmers waarop

Orue medaillevuinnaors


diverse medailles werden behaald) op onze baan veóodan is. Nog leuker wordt het als we zien dat we een Limburgs Kampioen hebben en een zllveren medaille winnen (met uitstekende prestaties) op het onderdeel hoogspringen, terwijl we nog nooit een hoogspringaccomodatie hebben gehad. Maar liefst 3 Limburgse titels werden er mee naar Landgraaf genomen; Mieke Nickien (800 m), Pim van Spanje ftoogspringen) en Nikki Tahapary (60 m). Deze laatste was ook goed voor zllver (verspringen) en brons (horden). Verder was er zilver voor Lennie Kleinen (hoogspringen), Jordy Geilenkirchen (horden) en Ivo Eijkenboom (3000 m). Brons trvÍs er tenslotte ook nog voor Kamiel Jakobs (1000 m). En dan natuurlijk een pÍur zaket die ook best wel interessant warer: Behalve een veóetering van het clubrecord op de 800 m pakte Ivo ook een clubrecord bij het KOGELSTOTEN (vindt hij leuk sinds de clubkampioenschappen). TimZeevaxders pakt een clubrecord op de 60 m horden in de series, en struikelt in de finale op de eerste horde (maar loopt wel uit in een prima tijd). Benedikt fuchter pakte tijdens de Clubkampioenschappen het club'record verspringen (als D-junior), en in Dusseldorf als C-junior.

Roel Kist; niet in de prijzen, maar wel een clubrecord op kogel. Danique Michiels liep een sterke 600 rn, en bleef 0.3 sec onder het bestaande clubrecord uit 2000 op na2m van Esther Ruijters. De volgende indoorwedstrijd gaat het dus gebeuren. . ... Peter Bex schreef in voor de 1000 m, ging fwijfelen, maar liep toch mee. Hij kan nu meepraten hoe 1000 m indoor is; héél hard..

Als we naar de resultaten van de rest kijken, zienwe dat iedereen mooie prestaties heeft neergezet; ieder op zijn manier en op zijn niveau. Maar wat nog veel belangrijker is: we hebben allemaal een hele leuke dag gehad. Daarom was er aan het einde van deze dagals beloning een happy meal bij Mc Donalds in Landgraaf. Voor hun uitstekende prestaties kreeg iedereen als extra van Mc Donalds nog een ijsje aangeboden. Het zal nog een hele hoop puzzelwerk worden om alle verbeterde clubrecords aan te passen; we zijn benieuwd naar de persoonlijke records die verbeterd zijn.

Fagro Parkloop Beek

Dit jaar twijfelden wij even of we wel bij de Fagro Parkloop lÀ/aren; we zijn er een beetje aan gewend dat bij deze wedstrijd in Beek het weer zelden optimaal is te noemen. M* jq of het het wies! of het regent, of dat het mooi voorjaarsweer is, bij dit soort wedstrijdsn in deze tijd van het jaar kun je alles verwachten.

Natuurlijk waren wrj er weer brj, en genoten wij behalve van het mooie weer ook weer van de prestaties van alle atleetjes die hier weer hun beste beentje voor zeffeu Ook waren er weer een groot aantal ouders langs het parcours te vinden, die de jeugd aanmoedigderq en zorgden voor ean gezellig sfeertje. En aan het eind van zo'n wedstrijd kijken we natuurlijk toch altijd even of er nog bijzondere prestaties of andere zaken waren die we moeten melden. Natuurlijk lryaren er weer "de onafscheidelijke 3" bij de meisjes pupillen-B. Reeds bij diverse wedstrijdan sÍrmen op het podiuÍt, en ook in Beek weer samen in de voorste linies, al moest Liset een paar anderen vóór lateq waardoor zij op een 5e plaats eindigde. Kamiel krijgt de smaak te pakken, en wist ook nu weer een 3e plaats te pakken, net als David Richter, die ook nu \ryeer een 3e plek pakte. Voor Bob moeten we zwaardere accu's gaan bestellen, want hij heeft een klein beetje te weinig vennogen, waardoor hij steeds net buiten de medailleplaatsen eindigg ook nu weer op een 4e plek.


Martijn heeft ook een abonnement op een van de plaatsen net naast het podiurn, en moest nu genoegen nemen met een 5e plaats. Toch zien we in het sterke deelnemersveld onze STB'ers overwegend in de voorste gelederen lopen. Het is een kwestie van oefenen, en van meedoen, en als er dan anderen zijn die snelier 2ijn...... jammer.

Nationale D-spelen Groningen 05-02-2005

Op zaterdag 5 februari,terwijl heel Limburg in Carnavalsstemming was, zat pim van Spanje in Groningen, om mee te doen aan de nationale D-spelen; de Nedelandse Iiampioenschappen voor D-

junioren.

Was Pim teweden??

Natuurlijk was Pim heel blij: - met zijn sprong over 1.50 - met een foutloze serie tot en met 1.50 - met een Zilvercn medaille op dezs wedstrijd- met een stijging op de nationale ranglijs! waardoor hij nu bij de l0 beste hoogspringers van Nederland (in zijn categoriè) behoort

lok was Pim heel blij met een pÍur spiksplinternieuwe hoogspring-spikes die hij cadeau kreeg van de firma Runner. Niet voor zijn prachtige prestatie, maaÍ voor het feit dat hij de verste afstand had afgelegd, van alle atleten, om in Groningen te komen En natuurlijk was Pim ook heel blij met de felicitatie van Stephan Nolte; de hoogspringtrainer die pim heeft geholpen met het bereiken van dit resultaa! en die ook in Groningen *^ o* ft". de laarse tips

te geven

En voor de mensen die het niet weten: Pim is lid van STB; de vereniging die niet eens over een hoogspring-accommodatie beschikt Jos van Spanje 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verhalen over lopers

Het weer

. .,

,]

Ook '' . '' aroogt1ehuidervanui!waardoorjeniètdiegezonde,zachte.'.]^.,5o oq -: ' ' Als de omstandigheden je dwingen met tegenwind te loperq moet je eÍvoor zorgen dat je kleding niet te wijd is- De ' , , r c minste weerstand loijg j" door naakt t€ renneÍL dit staat "è: . cv tegenwind kan het

bekend als

je

enorm veel inspanning kosten.

"streaking".

-

:!il!h-

ga -,F.-i;?]= ": ï:::i #r#iffi:" danschaatserrofblijfbinnen.Hardlopenonderdergelijke.o.:.W7-1---. beter gaan skiën en als het

wies!

;

omstandighedenkan erg gevaarlijkzijn in debebouwdekorn, r", r,:, ,,, -, waar je niet goed kunt stoppen of goed een hoek om kunt ',. '- "''..

o - . :

o

Alsjezomersopeensverwarderrduizeligwordtentegelijk...:,. een zonnesteek hebt opgelopen doordat je te lang in de zon hebt gerend. Je moet je dan onmiddellijk onder dolÍersbehandeling stellen. Het zal je in zo'n toestand vast niet lukken om een dokter te vinden; niemand zal je willen helpen. Dus blijf uit de zon!. Regen werktkalmerend op hardlopers, behalve als de bui omslaat in een ware zondvloed. Hagelstenen kunnen lastig zijn, maar alleen als ze erg groot zijn of als jij erg klein bent. En als je dit allemaal leest vraag je je af ofje iiberhaupt nog moet gaan hardlopen

Afslanken Marathonlopen wordt vaak "De grote uitdaging" genoemd. Voor sommige mensen mag dit opgaan, mÍun voor vele anderen geldt dat ze alleen hardlopen om af te slanken, want dik zijn is "out". En slank uitzien betekent er goed uitzierg vooral als je gebruind bent.

Overtollige witte speklagen verdwijnen al gauw nadat je met hardlopen begonnen bent ; niet alleen doordat de beweging de ongewenste calorieën verbruikt maar ook door de zorgen over je huwelijk dat steeds slechter gaat en je promotiekansen op je werk steeds minder worden. Je slankt ook af doordat je eetgewoontes veranderen. Nu je alleen woon! eet je steeds minder omdat er weinig aan is om voor jezelf te koken. Restaurants komen ook niet in aanmerking, aangezien alleen uit gaan eten helemaal niet leuk is en niemand je mee uit eten neemt. In het begin zul je misschien merken dat het hardlopen je eetlust opwekt en dat je daardoor meer gaat eten. MaaÍ na een tijdje ga je de etenstijden aanpassen aan je trainingstijden. Eigenlijk komt dat doordat je niet graag thuiskomt in een leeg huis. Daarom blijfje langer trainen, wat weer betekent dat je weer minder tijd hebt om te eten.

Bron:B&M 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


9

STB Clubblad 2005 nr 1  
Advertisement