Page 1

,t

i

iรถ t\,

,t-


Jaargang 19 - december 2004 - nummer 5

't

eSTaBletje

is het clubblad voor de leden Yan a-v. SpoÉ en

Brunssummerheide

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

s6: tY"

Trimclub

kopij:

Theo Schmeits, Gravenweg 56, 647lYZ Eygelshoven M5-5352003 - 0651296017 t.schmeits@home.nl - Wiel.Frins@planet.nl Theo SchmeiS, Els Frins en Wiel Frins 25 februari 2005

Sport en Trimclub

{&

Brunssummerheide Ëít

Voorzitter:

Albert Verbunt Tel.: 045-5314854

6372T2 Landgraaf Kerkraderweg 20 E-mail: alberrverbunt@.wanadoo-nl

Secretaris:

José

Meijboom 045-5330356

6373 HK Landgraaf Pleistraat 32 E-mail: stbsecretariaa(@ietnet.nl

Tel.:

Ploumen Tet.:06-10897824

PerurinCrneester: Annick

Janssen :043-4591995

Eygelshovenerweg

13

63T4KBlandgraaf

E-mail: marcel-annick@home.nl 6343 CY Klimmen Schepenbank 22 E-mail: ios.annyianssen@.wanadoo.nl

Zaken: (vice-voorzitter)

Jos

Leden:

BertNillesen Tel. :045-5353294

646718 Kerlcade Daslook 11 E-mail: bnillese@efss.dhl.com

Wedstrijdsecr.: IN

José

Meijboom TeI. :04í5330356

6373 ÍlJ(- Landgraaf Pleistraat 32 E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl

Jeugdsport:

Dickvan

Algemene

Website

STB

Tel.

PeIt

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf

Tel. : M5-5325803

E-mail: dick.pelt@srxs.nl

http://www.avstb.nl

32

Postadres:

Pleistraat

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rek.nr- 172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B.

Eygelshovenerweg

Adverteren:

6373Íil<Landgraaf

13

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis

6374Y\Blandgraaf


Trainingen winterseizoen 200412005

DAG

TIJD

PLAATS

Maandag

18.30

Garage Mengelers

Maandag

18.30

Garage Mengelers

Dinsdae Dinsdag

19.15 18.30

Sportzaal Kakert Garage Mengelers

TRATNING Duurloop l uur

BEGELEIDER

Beginners

Frank Eisenga

Duurloop I uur Conditie I uur lnterval

Vrije training

Mario Moonen Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

Woensdas V/oensdas Woensdas Donderdag

Albert Verbunt

PuoillenAB.C l uur

20.00

Garage Mengelers Soortzaal Ter Waerden Soortzaal Ter Waerden

Duurloop 1.15 uur Junioren 1 uur

Jeusdtrainers Jeusdhainers

18.30

Altetiekbaan A.V.O.N.

Baankaining

Wim v/d Linden

Heerlen Garaqe Mengelers Cooperbaan

Duurloop 1 uur Puoillen A.B.C. 1 uur

Coopeóaan

Junioren 1.30 uur Duurloop I uur

V/im v/d Linden

Duurloop 1.15 uur

John Hendrix

18.30 19.00

Vriidae Zaterdag Zaterdag Zatedag,

18.30 10..00 11.00 16.00

Zondag

8.30

Inlichtingen over

Theo Schmeits

Bezoekerscentrum Schrieversheide Cooperbaan

Vriie trainine Jeuedtrainers Jeusdtrainers

Theo Schmeits

trainingen: Wim van der Linden

Bodelier Hendrix Schmeits

Trainingsschema's

tel. M5-5217013 tel- 045-5325647

Ger John Theo

tel.045-5326903 tel. M5-5352003

S.T.B.Website: htrp://www'avstb'nl

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Van de secretaris

Belangrijk

!

Beëindiging lidmaatschaP S.T.B. Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de secretaris, *"í.ei it àchtneming van de door de KNAU veqplicht gestelde opzegtermijn van 6 "r, weken, d.w.z.6 weken voor het einde van het lopende kalendedaar. jaarlijkse Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindiglblijft niettemin de bijdrage in zijn geheel verschuldigd. Dè contributie voor het jaar zoO+ bedraa$ e 42.- Wil men een wedstrijdlicentie dan zijn de kosten hiervan € 15.60. Jeugdleden betalen € 6.50 per maand.


Van de voorzitter

Wij naderen het einde van 2004, een moment om terug te blikken. Natuurlijk herinneren wij ons de fantastische momenten n 2004. Weet u het nog? Hoegaarderq de bergloop en bartecue, de goed georganiseerde wedstrijden Heideloop en de Kapellerbosloop en niet te vergeten de onlangs gehouden feestavon{ teveel om allemaal op te noemen. Wij kunnenterugaen op fantastische prestaties van onze lopers. Hierbij vallen met name de prestaties van de jeugd in buitengewoon positieve zin op.

Natuurlij k waren er ook

n

2004 tegenvallers met als dieptepunt het vooralsnog niet kunnen realiseren van

de nieuwe atletiekbaan. tn het licht van het bezoek van veÍtegenwoordigers van de KNAU valt dit extra tegen. Zijverbieden ons namelijk de trainingen van de technische disciplines op onze huidige baan. Vanaf 1 deceÍnber mag dus geen van onze trainers

dergelijke trainingen meer geven op onze baan. Het bestuur

zal in december met de trainers en vertegenwoordigeÍs van dit probleem te bespreken.

de

jeugdcommissie om de tafel gaan ziten om

Een ander tegenvallend bericht was de boodschap van onze secretaris dat zii tijdens de komende jaarvergadering haar functie zal neerleggen. Wrj zouden echter de STB niet zijn als wij inmiddels niet al een kandidaat-opvolger voor handen hebben, die tijdens dejaarvergadering uiteraard formeel gekozen dient te worden. Overigens zijn wij nog steeds op zoek naar een vertegenwoordiger van de jeugdzaken binneÍl ons bestuur. Namens het bestuur dank ik alle mensen die het afgelopenjaar een extra beentje hebben voorgezet om de successen v an onze vereniging te garanderen. Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze sponsoren

die onze sportbeleving ook financieel ondersteunen.

januari 2005 vindt nzaalPhoenix onzejaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. Deze receptie begint om 14.00 uur. Natuurlijk bent u van harte welkom. Ik hoop u allen onder het genot van een hapje en een drankje de hand te mogen reiken voor de wensen voor het komende jaar. Het is natuurlijkprachtig datwtj de gelegenheid krijgen om ook gezamorlijk te mogen terugblikken op 2004. en onze \ryensen en verwachtingen voor het nieuwe jaar Íuln elkaar kenbaar kunnen maken. Op

9

Rest mij u allen een gelukkige en vooral gezellige kerst toe te wsnsen en een voorspoedig an gezond 2005. Dat wij ook in 2005 vol overgave onze sport mogen beoefenen en beleven-

Hierbij geef ik u bij hoge uitzondering een spreuk ter overdenking mee. Wat dacht u van: "tewedenheid is een vorn van geluk die verder gaat dan de zintuigen, verder dan smaah reuh horen en ziert?"

Albert Verbunt

0-0-0-0-0-0-0-0-0-o-0


Mededelingen Bestuur

Belanerii ke informatie:

Ifet bestuur deelt meg, dat ér met onmiddellijke ingang geen technische nummers meer getraind mogen worden op de Cooperbaan. De KNAU heeft de Cooperbaan afgekeurd, maar hierbij een uitzondering gemaakt voor de looponderdelen. 'Wij houden u op de hoogte. Het bestuur is op zoek naar andere mogelijkheden.

De contributie-inning van 2005 is naar alle tewedenheid verlopen. Het bestuur is zeer teweden met de nieuwe manier van contributie-inning zowel alsook bij de jeugd.

bij

de volwassenen

Voor de jeugd wordt er, op verzoek van de jeugdcommissie, rni.v. 0l-01-2005 een andere manier van betaling ingevoerd( de hoogte van het bedrag blijft hetzelfde). In januari wordt de KNAu-bijdrage en de wedstrijdlicentie in één keer betaald. De overige maanden wordt een klein vast bedrag bAaald (contributie S.T.B. , wedstrijdgelderu etc.). Dit betekent, dat wanneer een jeugdlid in de loop van het jaar het lidmaatschap apzegl., sr verder geen contributie meer voldaan hoeft te worden. Het is bij de S.T.B. ook mogelijk om donateur te worden. De kosten hiervoor bedragen € 30.- per jaar. U bent dan geen lid, maar steunt de S.T.B. Voor dit bedrag krijg het clubblad toegestuurd en u wordt uitgenodigd voor feestavonden en andere activiteiten. José Meyboom

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

S.T.B. op internet

Dat we een prachtige S.T.B. -site op internet hebben is eenieder al bekend, maar dat een tweetal leden hun passie voor de loopsport nu ook via het world wide web de wereld insturen nog niet bij iedereen. Kijk maar eens naar de volgende site's:

Cor van Haaren : Herm Gerards :

Tio:

zet deze site's

http://trome.planet.nV-haare2 I 2/hqme.htm http :/ihome.planet.nU-gerar042lg:rsonal horBepage/defrult.htm

bijje favorieten dan hoefje niet steeds deze ellenlange

adressen in te tikken.

Theo Schmeits


Marathon Eindhoven T.ondag 10 oktober2004

Na de lange duurloop in Keulen, vier weken geleden, was het nu de beurt in Eindhoven. Dit was voor mij de vierde Marathon en tevens laatste van dit jaar. Het weemde was dat ik ook deze keer niet echt gemotiveerd aan de start verscheen, iets wat ik twee jaar geleden ook had bij deze Marathon. O[ ligt dat aan de tijd van hetjaar? Maar goed, al naar gelang de tijd voortschrijdt en het startmoment nadert kwamen toch weer de kriebels.

Rond de klok van 9:15 u. arriveerden we op het terrein van de TUIE, alwaar de

startnummers

werden

afgehaald en wÍutr we ons konden omkleden. Even werd nog een kop koffre genuttigd en nog eerr krentenbol naar binnen gewerkt- Dan nemen we de bus, die ons naar de start brengt. Dit jaar had men het parcours in Eindhoven gewijzigd en was de lange lus buitenom nu vervangen door een route die meer door het centrum ging.

De staÍ was als vanouds om 11:00 u.; echter de start van de halve Marathon was nzur de middaguren verplaats! en wel om 14:00 u. Voordeel hiervan was dat er eigenlijk constant publiek langs het parcours stond.

Nadat het startschot

wÍls Herm Gerards, hier in actie tijdens Yaals - Yenlo ik en gevallen konden Pierre mooi aansluiten bij een groepje dat ons uit de wind hield. Saskia was achter ons gestart en zou vandaag een trainingsloopje ervan maken. Tot het 5 km. punt zijn we bij het groepje gebleven, echter daarna voelde ik dat zij het tempo gingen opvoeÍen en waarschuwde ik Pierre dat het iets te snel ging. V/e zijn toen iets teruggegaan in tempo. Op het 10 km. punt kwarnen we op cu 42 min. door en het gevoel was nu goed. Ik had zelfs vanaf 12 km. de neiging om te gaan versnellen, hetgeen meteen door Pierre werd opgemerkt. Op het HM-punt kwamen we op l:30 u. door en nu gmg Pierre iets terug in tempo. De sfeer was gezellig en echt op z'n Brabants. Zo om de 4 km stond er wel weer ergens een muziekbandje, waardoor je ook de nodige afleiding had. Ook de verzorgingsposten waren voldoende en goed uitgerust met sportdranl<, water en sponzen. Op het 30 km. punt komen we op 2:11 door en wist ik dat 3:05 er niet meer in zit. Daarom besloot ik de laatste 12 km. mÍur gewoon lekker uit te lopen, want een tijd rond de 3:10 moest nog altijd haalbaar zijn. Brj 39 km. kijk ik even achter me en zie ik Pierre weer op mijn hielen ntten. Onder het motto "samen uit, samen thuis", werden de laatste kilometers gezamenlijk afgelegd en haalden we de finishstreep met I sec. verschil. Het was een prima wedstrijd en het gevoel aan de finish was goed. Nadat we ons in de parkeergarage hadden omgekleed zijn we richting feesttent gegaan waar we even op rust konden komen. Daama zijn we naar de Íinish van de Halve Marathon gaan kijken en konden we de overige STB-ers gaan Íuulmoedigen. Saskia hadden we inmiddels ook getroffen en ook zij had een heel ontspannen Marathon gelopen ul-3,,37. Herm Gerards 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Aannemerts en Timmerbedrlif

q,s**Srffiffiïiffií.,

H de Haan b.v.

Alfa 147 Zet je op scherp §ee me,

perkplaab:

Stenenbrug 27

Edisonstraat 23

feelme,

6372AK Landgraaf

touch me, Fr.Erenslaan 24 63

ddve me.

1l GV Landgraaf

Te!. O45

- 5ÍlÍ8849

Telefoon: 045-5321088 Telefax : M5-5321128

Autobedrijf / GULF Station / Carwash

kickken reclomeprodudies Landgraaf

T

04$532 74 80

verkoop nieuw & gebnrikt le klas occasions met BOVAG garantie

inruilmogel{k reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-taraties en reparaties APK-keuringsstatbn

& werplaats Klimmenderstrad95

ontwerp & uitvoering reclameborden autoreclame

-v

^-. [GrrIf]

6343 AA Klimrnen Tetd0a5}405 13 58

GULF Stattun

& Carwash Hogeweg 7E

fulÍcolor

6367 BG Voerendaal Tel"

{045}5751,149

§

ffi


Verjaardagskalender sil

I.

»',

Februari 2005

Januari 2005 03 05 08

l3

l4

Jan Welting

57 jaar

01

Louis Hensels

jaar 53 jaar 32 jaar 37 jaar 58 jaar 58jaar 48 jaar 67 jaar 9 jaar 54 jaar 5 1 jaar 46 jaar 55 jaar 5 1 jaar 14 jaar

06 08 08

Sjaak Verheyen Frank Meugels

15

Marcel v/d Pol Albert Verbrmt

15

Theo Schmeits

t7 t7 l8 t9

Harrie vldlaar Frits Fischer Youri Gidding José Meyboom

20

Jan Schwanen Jos Krist

2t 27 28

André Roumen Ger Schaffirausen

28

Benedikt Richter

30

Annelies van

Dijk

58

ll

r3

RogerGillissen Carola Coolen Rob Foster Jung Mainzer Peter Verberk Huub Eijenberg Martijn Daemen

M

jw

47 jaar L6 jaar @

jw

56 jaar

5l jaar 10 jaar 5l jaar

l5 l8 t8 t9

Wim van der Linden John Born 45 jaar Naud Offermans 12 jaar

19

Henk

2t

Pimvan Spanje Bob Sangen

22 23 25

Verbroekken

Rob Riksen Pierre Muijrers

52 jaar

13jaar 9jaar 42 jaar 57 jaar

50jam

llle iafiuon mr hane ucÍolicileGrd Harry I)riessen Running Center Oranje Nassaustr 19 64ll LE Heerlen TeVfax 04í5712009 E-mail: h arrydriessen@ho me.nl ïVebsite: www. harry-driessen.nl De speciaalzaakin uw reglo voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van PolaÍFunctionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sportvoeding en verzorgingsproducten etc.

Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden gemaakt Tevens hebben \,/ij attijd veel aanbiedingen

in hadloop, indoor en wandelschoenen.

Sportieve groeten van het Running Center Ibam


Gillrath

2l.l en 10 kilometer Zondag24 oktober 2004

Ronald had besloten om die ochtend eens incognito esn 10 kilometer te lopen. Ergens waar het niet te druk was en v/uulÍ hij zonder veel sfess van overijverige clubgenoten lekker kon bollen. Dus..'. we fogen op die koude gijze zondagmorgen naar Gilkath.

Slik, brj het parkeren van de auto za9er- v{e al de eerste STB-er. Met het wandelen naar de inschrijving: dè volgende. Binnen in het schoolgebouwTJe zag het werkelijk blauw. Niet van de rook maaÍ van de STB-ers in hun ConCurve-pakken. Ik denk dat onze voorzitter met zo'n opkomst op de jaarvergadering onder de indruk zoa njn.lja, tot zover dus ergens ontspanÍren lopen waar niemand je kent.

Na de nodigen koppen koffie togen we (Els, Astrid en ik) een eindje langs het parcouÍs om ofrze atleten aat te moedigen. Als eerste kwamen de 10 kilometer lopers voorbij. Ronald en Pierre netjes in de voorste deel

van het peloton gevolgd door en Jos

en

Marianne. De laatste 10 kilometerloper was nog maar nauwelijks gepasseerd, of de kop van de halve marathon kwam al aanstormen. Gouwe ouwe Jos liep met een paff jonkies op kop gevolgd door de rest als Leo, Marcel, Jan, Theo, Herm, Jos, Hub, Freddig PatfY, Annich Saskia en al die andere gekke STBers die op een zondagmorgen zomaaÍ ergens een wedstrijdje in Duitsland lopen.

Vervolgens togen

we naaÍ het

,,,',a,tt:tffi

eË'n

4.$t

: ,

t,t,,t',.,|&

6

kilometerpunt. Helaas waÍen we te laat om

de kop van de 10 te zien passeren, maar Ronald die trouw achter Pierre aanliep en Jos en Marianne hebben we nog kunnen toejuichen. Ook de kop van de halve hebben

we gemist. Jos moest het dus zonder onze aanmoedigingen stellen. De rest hebben we

Hub en Fred de gehele wedstriid broederliik bii elknar

nog een hart ónder de riern gestoken voordat we naar de finish (en uiteraard de biertent) verhokken. Onderweg naar de finish zagen we nog net Herm, Jan en Theo voorbij stuiven op weg naar hun tweede rondje. Kàu kleumend mocÀten we zien hoe routinier Pierre het nog steeds kan. Op 8 kilometer had hij geno-eg vaÍl een hijgende Ronald in zijn nek en een kleine vermelling was voldoende om het jonkie los ie lopén. Trouw als we njra zijn we blijven kijken naar de finish van al onze lopers op de halve marathon. Spannend als nooit tevoren. Oudje Jos moest in de eindsprint afrekenen met een Duits jonkie van ampff 20. Met de laatste kracht uit zijn kleine teen wist Jos de wedstrijd te winnen. Die twee waren ,ó ai"p gegaan dat ze aan de finish bijna gebroederlijk omvielen. Zo stuk voor stuk kwamen o*" 11r"rrr"r, binnendruppelen. Het meest opvallende was Leo. Die had volgens mij wat veel naar de reclame vaÍl Unox gekeken. Eenmaal over de finish liet hij de verbaasde jrry staan en snelde

weer het parcours op voor nog een exffi. Íondje Die Duitsers moefen wel gedacht hebben dat die Hollander gek gelaufen wahr.

Zo de wedstrij d

zat er weer op.

Nu op een waardige STB-manier afsluiten en wachten op de


pdsuitreiking. Nu, ik vertel het je. Daar hadden wat op gevonden, onze Duitse gastheren. Iedereen, maar werkelijk iedereen werd in zijn leeftijdsklasse opgenoemd met zijn bijbehorende prestatie. Het werd dus een lange natte zit. Letterlijk nat, want rond twee uur begon het tot overmaat vm rmnp ook nog te regenen.

Nadat de prijzen verdeeld \À/aren (en we hadden er nogal wat in de wacht gesleept). Konden we dan ook de moed niet meer opbrengen om op de tombola te wachten. We hebben onze lootjes dan ook weggevsn en zijn verEokken.

Al met al een leule zondagochtend waaÍ STB haar visitekaartje goed heeÍï afgegeven.

Uitslagen Gillrath

HALVE MARATHON:

I 5 1/ 1B

2t 22 23

24 25 55

78 79 BO

81 10

Jos Krist Leo Kokkelkorn Marcel Meens Frank Eisenga

plaaÍs I plaats I plaats 3 plaats 3

M40 M35 M40

Ml5

01.21.39 0l .27.34 01.27.40

Herman Gerards Jan Schwanen Theo Schmeits Fred GeilenkircheÍr Hub Donders

plaats

M45

0t.29.50

Ms0 M55 M3s

01.30.08 01.30.20 01.30.33

M40 M50 v30

0

Vsen.

01.5 3.5 3 01.5 3. s 3

Frans Quadvlieg ViclE Teeken

Pettie Nollet Saskia Rademakers Annick Ploumen

4 plaats 2

plaats I plaats 5 plaats 4 plaats 4 plaats 2 plaats I

plaats plaats

3 3

v35 v35

i.30.34

0t.44.59 01.53.53

01.si.s3

KILOMETER: plaats I plaats 2

M55

18 27 32 60

Pierre Muijrers Ronald Frins Jos Duteweerd Cor van Haaren Marianne Bex

plaats plaats

6t

Jos Bex

plaats

M40 M35 v40 M40

17

01. 16.s8

6

9

plaats 2 15

Msen.

00.43.02 00.43.12 00.45.45 00.47.06 00.58.07 00.58.08

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuits

Kustmarathon Knokke - zaterdag 2 oktober 2004

HALVE MARATHON: 212

340

plaats 11 plaats 8

Hub Erkens Sabine Krieg

M50 V Vet.I

Singelloop Breda - 21,1 kilometer - zondas 3 oktober 2004 ploats 2 Vet.I l7 Nico Hamers

Mondriaanrun Heerlen 5 KILOMETER:

9 36 46 69 10

2 3 7

Hein Bodelier Harm Alkerna

KILOMETER: Hub Donders

Kist

Jo Bom

2t 28

Ronald Oostwegel Ed Doveren

4t

Ronald Smeets

50 59 76

Ger Schaffiiausen

Henk Verbroekken Hein Bodelier Wiel Vonken

Lily Hof

Amsterdam Marathon

I 2 3 4

Rob Riksen Roland Oostwegel Hub Erkens Frans Roumen

13

Nico Hamers Jos Krist

1" int. Strassenlauf KILOMETER:

2I,I t6

00.42.51

00.46.18 00.46.18 00.47.16

00.47.t6 00.48.05 00.49.29 00.58.02

03.26.07 03.26.1s

03.28.t3

S.T.B. S.T.B.

03.45.59

- 9 kilometer - zondag 31 oktober 2004

Gerards Duteweerd Jos Corvan Haaren Guido

00.33.50 00.34.13 00.36.36 00.39.52

00.26.40

plaats plaats

I 3

M40 M40

00.29.32 00.31.36

Aixrun- 5 en 21.1 kilometer - zaterdag 6 november 2004

Herm

KILOMETER:

S.T.B. S.T.B.

00.23.r8

s.T.B.

5

6 I0 13

00.17.45 00.22.08

2004 - zondas 17 oktober S.T.B.

Iizeren Man cross Weert

i

01.09.47

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B" S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Leo Kokkelkorn

L2

46 47

01.40.05 PR.!!!!

- 5 en 10 kilometer - zondag 3 oliitober 2004

Ralf de Leeuw Peter Verberk

Jos

01.35.05

Meys

Plaats Plaats plaats

I I 3

M45 M40 M35

00.19.5s 00.22.06 00.22.32

plaas

4

M30

01.25_23


Volkstauf sv .RW. Sc

4 20

Albert Yerbunl

56

Josette

78

Marianne Bex

Frank Eisenga

Gijselaars

Rursee Marathon MARATHON:

164

Frits

Fischer

Cor van Haaren Jos Duteweerd

178

ENCI Berslooo Maastricht 5.6 KILOMETER:

Ralf de Leerw

3 4 23 52 10

4

Kolrkelkorn Ronald Frins Lonneke Frins Leo

KILOMETER: Nico Hamers Jos Krist Rob Riksen

12

t4

Guido Meys John Born Ronald Smeets

22 58 103

Douane Cross Heerlen

6

Ralf de

9

plaats

00.36.57 00.45.22 00.49.41 00.55.00

M55 't/40

V40

I

plaats 7 plaats 30 plaats 30

03.42.14

M,45

01.12.t4

M35

01.23.28 01.27.56

M40

- 5.6 en l0 kilometer - zondag 7 noY.2004 plaats I plaats 3 plaats 14 plaats 6

Msen.

Msen Msen. Vsen.

00.30.25

plaats I plaats I plaats 5 plaats 11

M40 M45 M40 M30 M45 M35

00.34.27 00.36.15 00.36.49 00.38.47 00.43.36 00.50.04

plaats 20 plaats 56

00.20.58 00.21.16

00.25.t3

- donderdas 1l november 2004 - 8.1 kilometer 003239 S.T.B.

Leeuw

- 15 kilometer plaats 2520 M35

2le Zevenheuvelenloop Niimegen Cor van Haaren

00.33.28

S.T.B.

Frank Eisenga

5506

M45

- 16.5 en 41.195 kilometer - zondag 7 november 2004

16,5 KILOMETER: Hemr Gerards 37 135

plaats I plaats I plaats I plaats 2

- zondag

21 nov. 2004 01.10.57

Herfstloop Ker 5KILOMETER: 2 J 4

Hub Donders Rob Riksen Leo Kokkelkom John Borjans

5

Peยง Nollet

6 7

Carla Willems Hein Bodelier

1

I

Jan Manders

9

Astrid Kokkelkom

t0

Peter Jansen

10

I

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.16.36

00.t6.37 00.17.20 00.18.39 00.21.15 00.22.15 00.22.21

00.23.17 00.23.25 00.24.28

KILOMETER: Jos

Krist

S.T.B.

00.34.15


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak b.v. Groot- en kleinhandel in dakbede kkingsmaterialen Ampèrestraat 5 6372 BB Landgraaf ïblefoon: 045-5314218 ïblefax :045-5311744

Drievogelstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045- 54L4667

30 ioor kwolireir in dokbcdekkingcn

Bitumineuzst kunsoÍ daken

lndustrieterrein "Spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8 6466 [Z Kerkrade


2

Peter Deceuninck

)

Richard Thomas Hein Bodelier

4

Carmine Geata Josette Gijselaars

5

6

lve

00.37.33

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.43.27 00.47.59

00.48.27 00.s2.40

meter-

rtbroe -2r.1

28

21,1 KILOMETER: Henn Gerards 49 Frank Vleugels t02 Cor van Haaren 134

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

01.28.s8

12,5 KILOMETER: Jos Duteweerd

S.T.B.

00.57.48

29

HOOFDLO OP 7,2T<ILOMETER: 9

l5 27 29 43 51

55 59

6l 64 72 83

86 94

9s 96

97 105

118

120

r22 126 134

Hub Donders Rob Riksen Guido Meys Peter Deceuninck Jo Born John Born Marcel Meens Herm Gerards Fred Geilenkirchen Frank Eisenga Roland Oostwegel Guido Kempen Frank Vleugels Ed Doveren

Ronald Smeets Jos Bex

Annick Ploumen Hub Erkens Iwan de Ploeg Wiel Vonken Frans Quadvlieg Monique Borghans Inelre de Ploeg

135

Egon Borghans

r37

Jan Verhoeven

13

25

26 28 43 50 61

plaats

I

plaats plaats

KORTE CROSS 5,475 KILOMETER: J

ploats 2 plaats 4 plaats 19 plaats 9 plaats 2 plaats 18 plaats 2l plaats 23 plaats 35 plaats 25 plaats 29 plaats 33 plaats 46 plaats 39 plaats 47 plaats 40 plaats 4 plaats 5 plaats 8 plaats 9 plaats 10 plaats 5

Ralf de Leettw Richard Thomas Albert Yerbunt Vicky Teefun Carmine Geate Lonneke Frins Josette Gijselaars Gerte Offeringa

0r.36.38 01.41.51

luÍvet.I

00.25.15

Mvet.I

00.26.11

Msen.

00.28.17 00.28.20 00.30.13 00.30.28 00.30.54 00.31.07 00.31.16

Mvet.I Mvet.II Mvet.I Mvet.I Mvet.I Msen.

Mvet.I Mvet.I Mvet.I Msen.

Mvet.I MseÍl.

Mvet.I Vvet.I Mvet.II Mvet.II Mvet.II Mvet.II Vsen.

58

Vvet.II Mvet.I

16

M-vet.II

plaats 3 plaats l0 plaats 2 plaats I plaats t7 plaats 3 plaats 4 plaats 6

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Iuísen.

Msen.

Mvet.II Vsen.

Msen. Vsen.

Vvet.I Vsen.

00.31.23

00.32.t7 00.33.11

00.33.32 00.34.24 00.34.35 00.34.39 00.34.40 00.35.32

00.36.M 00.36.47 00.37.00 00.37.24 00.38.16 00.38.18 00.38.53

00.21.19 00.24.50 00.27.24 00.27.25 00.28.14 00.28.46 00.30.58 00.33.2r Theo Schmeits


Marathon Effen-Leur Zondag 3L oktober 2004 Je bent niet zo jong meer, de eerste gnjzeharen beginnen te komen. Brj het lezen van de krant blijken je armen te zijn gel«ompen en worden de lettertjes wazig. AJs je na een pittige training 's ochtend 'Je wordt moet opstaan gaat dat gepaaÍd met het nodige steun en kreunwerk en je denk bij jezelf:

ouder pappa'!

daar ergens aan de Turkse Riviéra te bakken )a de zon, vergeet je al je kwaaltles, raak je een beetje overmoedig en besluit je om toch nog muur een marathonnetje te lopen. Het idee alleen al: een MARATHONNETJE. ... ....Gek! 1j4 wat doe je, je schrijft een schema en begint verwoed te trainen voor de marathon van Etten-Leur. Plotseling hoor je dat je besluit anderen heeft aangestoken. Fred Geilenkirchen, Jo Born en Leo Kokkelkorn gaan ook lopen. Leuk, hoefje niet alleen. A1 rainend besefje dat het best nog lel<ker gaat, het schema is omvangrijk en de vermoeidheid valt reuze mee. Tussendoor pik je nog een halve marathon in Eindhoven als testje mee. De bedoeling, marathontempo lopen, is geslaagd maar de hartslag brj de prestatie was te hoog voor een hele marathon. Twijfel over de voorgenomen marathondd dus. Oké, dan maar strak op hartslag lopen en kijken in welke tijd je kunt finishen. Belangrijkste doel is goed uitlopen en na afloop niet met het idee staan van dit leek helemaal nergens

En dan lig

je

op.

D-day.

ln alle lToegte vertrokken we met supporters naar Etten-Lew. De weersverwachting was goed. Bee{e aan de frisse kant en nagsnoeg geen wild. Eenmaal in de Brabantse laagvlakte aangekomen werd al snel duidelijk dat beetje fris, best wel kou betekend en dat nagenoeg geen wind zoiets is als een stevig briesje. Het is maaÍ wat je er van maakt. Lekker ontspannen liepen we

met zijn allen 15 minuten voor de start het startvak in, links en rechts nog wat peptalk en weg waren we.

In het kort de

avonturen (hoogte- en

dieptepunten onderweg)

KM

1:

Iets te snel gestart maar

het loopt lekker

KM

Nog redeliik onlspannen in het startvak

2:

Tempo oké, hartslag oké

.

Jo Born gaat ietsjes terug. KM 3: Tempo oké, hartslag oké. KM 4: Nog steeds alles oké. Hé die mensen langs de kant ken ik Verrek

dat waren Jos en Marianne met de kinderen. Tjonge, helemaal nazlr Brabant gekomen om te supporteren.

Geweldig.

KM 5: KM IO:

KM i5: KM

20:

KM

25:

Alles oké. Ik loop op de grens van mijn hartslag, gevoel is goed, maar kan met deze hartslag net niet bij een klein groepje blijven. Tijd, paar seconden te ta4. Oké, dat wisten we vaÍt Eindhoven, kiezen voor de hartslag en tijd komt in de tweede plaats. Jo Born is terug, we lopen in een goede gloep. Hartslag nog steeds op de grens maar het gevoel is nog steeds oké. Tijd is 30 seconden te langzaam. Jo Born is weer weg, m€ur nu de andere kant op. Hij is met een tweetal mensen mee vooruit gelopen. Ik loop nog steeds in het groepje, hartslag op de grens, gevoel oké. Tijd is ruim I minuut te traag. Het zij zo, goed uitlopen was het hoofddoel. Marcel gaat zo instappen om de tweede helft mee te lopen. Heb groepje verlaten omdat hartslag over de grens grng en bewust tempo teruggepakt om te voorkomen dat ik ergens stil ga vallen. Onderweg eryaren ultraloper ingehaald die àjn


vijfde marathon in 5 weken liep. Hartslag oké, begin voorzichtig te werken. Tijd bijgesteld van 3 uur nazr 3 u 05 min.

KM

30:

KM

35:

Het gaàt pijn doen (ik dsnk overal, maan vooral in de benen). Marcel is een prima begeleider, loopt strak tempo, kijk goed achterom of ik nog volg. Hartslag oké, tijd van 3.05 kan nog, maaÍ wordt moeilijk.

Het gaat alleen nog op karakter. De vele trainingskilometers maken dat ik nog door kan gaan, maaÍ de benen lijken wel kachelpijpen. Goede nieuws is dat de hartslag oké is en ik nog steeds kan blijven lopen en dus nog niet hoef te wandelen. Trjd van 3.05 is over, nieuwe richuijd is onder de 3.10.

KM 37:

Ver voor ons zien we bekende fietser naast

KM

We hebben onze fietser

een een

wandelaar. Leo? Nee kan niet. 38:

pakken en jq

vastgelopen.

Leo.

te

Helemaal

Ik heb

stijve

benen, maar Leo:jonge het doet

alleen benen

al pijn als :k naar njn kijk. Stevig op inpraten

KM 40:

hij haakt aan. Met zijn vieren (één fietser, één loper en twee strompelaars trekken we verder richting finish) Leo hervindt zich en kan een

41: KM42:

principieel aan mijn hartslag en Wiel in actie laat hem gaan. Ttjd van 3.10 is niet in gevÍur met dit tempo dus waarom risico lopen. Leo is weer terug en moet nu zelfs lossen. De boog, de finish. Nee..... toch niet ik moet nog 200 meter. Dit is wel héél veel

en

beetje versnellen. ik blijf

KM

gewaagd.

Finish;

TeyredeÍl met de goed gecontroleeÍd gelopen marathorq megaprjn in mijn benen sn wat minder teweden met mijn tijd plof ik ergens langs de dranghekken neer. ln het finishvak hebben we de troepen verzameld. Jo was 4 minuten voor me gefinisht Leo 1 minuut na me. Fred is nog ergens op het parcours, Marcel is teruggelopen om ook hem op te halen. En dan komt het ergste: we moeten nog 1,5 kilometer met de tas om de nek wandelen om ons te kunnen douchen.

Na de douche, rustig naar het centrum wandelen, Fred is er inmiddels ook bij, en een hapje eten. Na het eten rijden we nog met een megaomweg naff Landgraaf om bij ons thuis nog even we na te kaarten. Conclusie saaie marathon, shit u/esr, la la restaurant, rijkswaterstaat is hartstikkegek met de kilométerslange omleiding, maÍr toch weer een leuke dag gehad.

Uitslagen Marathon Etten-Leur 29

Jo Born

45

Wiel Frins Leo Kokkelkorn Fred Geilenkirchen

47

t57

plaats 3 plaats 13 plaats t0 plaats 77

Sen. Sen.

plaats 61

Vet.I

03.04.46 03.08.35 03.09.03 03.40.35

Vet.iI Vet.I

HAL\E MARATHON:

164

John Born

01.30.29

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


De redactíe is eens in het archief gedoken en het blijla dat de artikelen die eens in het grijze in ons clubblad gepubliceerd zijn best de moeite waord ziin om rngmaals voor de dag te halen. Wij willen in de komende clubbloden steeds een aardig verhaal uit het stof halen en weer eens publiceren.

Uit ons archief

Ondentaand verhaal verccheen in cluhblad van december 1989 en is geschreven Io Eyck

In gesprek met de *S'tak van de S.T.B. De "S"tak van de S.T.B. is die groep welke uit de trimloopschoenen gestapt zijn en verruilden voor de

wedstijdschoen.

Ik heb dit gesprek met Jan Manders, 43 jaar en nu I jaar lid van de S.T.B. Zijn wouw Ria (nog niet bij de S.T.B.) is actief bij volleybal en j"zzdansen.Hun beide zonen 16 en 13 jaar voetballen bij Kolonia.

En Albert Yerbunt , 42 jaa4 eveneens sinds I jaar lid van de S.T.B. Albert noemt zichzelf nu; " eeÍl bijgeschaafde kimmet''. Marleen heet de wouw van Albert, die elke week heel wat sportwas te verwErken kÍijgt- Hun zonen Mark en Rob (resp. l1 en 9 jaerr) zorgen daarvoor. Ook Rob kan goed uit te voeten, hij heeft

al een tijd staan van 16 min. op de 4 km. Rob en Mark voetballen echter ook hetgeen niet zo verwonderlijk is, als je eigen vader jeugdsportleider is bij Kolonia. Beide sportlieden zijn wienden voor het leven, trainen veel samen

en hebben allerminst het predikaat "pretentieloos"te zijn. Bij wedstrijden en dat n1n meestal halve marathons zijn het concurrenten en vechten voor elke meter met elkaar.

Jan Manders anno 1989

Wat bracht hun bij de S.T.B. vorig jaar? Als de S.T.B. in de winterperiode het trefpunt Cooperbaan verlegd naar de parkeerplaats van het Strijthagensportcomplex, dan kan dat niet onopvallend gebeuren. Uiteindelijk komen daar wekelijks zo'n 40 tot 50 lopers de trainingen van Ger Knaut John Smeets eÍr Fred Strating bezoeken. Voeg je daaóij een twaalftal jeugdigen die begeleid woprden door

Jo Eyclq dan heeft dat geheel een bepaalde charrte. Deze charme wordt vehoogd door de ongedwongen sfeer en sterk bernvloed door de "Weense"stijl van Ger Knauf. Beiden besternpelen hem als een steeds goedgernutste begeleider waar door njn aandacht sn §slangstelling voor zijn hele kudde lopers, veel vanuit gaat. Dus daar willen wij bij horen.!

Best Ger, dit compliment ( echt verdiend hoor) mochten wtj jou niet onthouden. (noot redactie) Hoe was het in Maastricht bij de marathon? Jan lacht enzegi.:

" ik

was voor hem".. ...wÍurop Albert vraagt: waarom was je niet direct na de


Telernatica komen interviewen want toen ik vóór hem.

Nog sinds kort

hebben

zij een

Kijk

beste sportwienden, dat doet nou deugd.

andere

trainingsmakker in de STB-trui gehesen, dat was Frank Eisenga. Frank kwam vooral bij de S.T.B. omdat hun clubblad zo goed is. ( bedankt Franlq de redactie geeft een rondje).

Albert,woeger keeper bij jeugdelftal van Roda, trimt al 10 jaar. Ook Jan heeft voor zijn STBperiode al een paar loop- schoentjes versleten- Nu gaat het meer doelbewust en dat gaat uiteindelijk

beter. Beiden maken ook gebruik van

de

cr:Jij

Wat valt jullie tegen bij STB ? Eigenlijk niets hoewel een was- en omkleedruimte eigenlijk beschikbaar moest zijn. De reis naar Sittard voor de baantrainingen is eigenlijk te ver. Maar ja, de plannen van een atletiekbaan bij Strijthagen

4

p§,

snelheidstrainingen op de trainingsavond van de STB bij UNITAS Jan van Uden vinden beiden zo'n-trainer ( de duim ging omhoog).

Albert Yerbunt

en Frank Eisenga

veranderen dat hopelijk snel.

Wat bevalt dan het beste bij STB ? Er zijn zeer veel trainingsmogelijkhedeq zowel voor beginners als gevorderden en wedstrijdlopers. Ook is hetzeldzaam dat binnen deze sportclub zoveel trainingsmogelijkheden zijn voor hele gezin. De zaal trainingen zij n echt iets voor man en vrouw samen- Dat zie je nergens . Dan.voordat beide sportwienden samen gaan trainan, zegt Albert:; Als je in het clubblad schrijft dat Jan in Maastricht I minuut sneller als rlq moet je ook vermelden, dat ik in Heerlen 4 rninuten sneller was dan hem, an. ..dus nog 3 minuten voor lig. Wij wensen beide sportwienden nog veel sportieve duels en een gezellige tijd bij onze vereniging. Jo Eyck

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

iïl;'i} ),,* {:r:ilïffi #lril sr Er'r'o

Ï*

ttÍ

P*

WgeKerstdagen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-€rt


Sportcafé Phoenix (

kantine Sporthal Terttllaerden )

Toor gezeffígfreí erl eerl goeígfas 6íer, fumt 'l'l na fret syorten terecfrt 6íj:

Sportlaan 1 6374 CM Landgraaf Tel.O4S

Anníe &

53L7L22

tsou{ewfrn ?acÉ.6ípr

Glashandel-

Fl"f

en SchildersbedriiÍ

rer'.n€-zon

Sfreeperplein 10

637lMZ Landgraaf Tel.

: 045-5311413

Fax:

045

- 5321616

Schilderwerken 24-uurs glasservice Glas ín lood / koper Kunstof kozijnen

OokgeschiKvoor het houden van YergadeÍingen en fuestavonden

Bij de pakken neerzitten

?

kom nou

Flï"revoo

Manoh man !

Bouwkundig ontwerp

Heters Dornr r.rmod rr}anne

Heerlen

(Geleenstraat34.36 en Promenade 33 ) Maastricht ( Grote Stra at l*2A

)

ittard Molenbeekstra at 12 ) S

& Adviesbureau Manensh eide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4s92242 06-5 1277959 Fax 043 -4592901 Vormgeving van uw bouwplannen


Marathonvakantie New York 2004

Het is woensdag 3 november als Annick en Marcel mlj in alle woegte, namelijk rond 4 uur, komen ophalen voor ons vertrek naar Schiphol. Daar aangekomen voegen we ons bij Vic§ en Saskia om met ons vijven de reis naar New York te maken. Enkelà uren later zatenwe al in het vliegtuig op weg naar de grote stad New York. Bij de landing in New York begon het vakantiegevoel brj md al te komen. Al een glimp opvangen van New York vanuit de lucht. Het was duidelijk: hier is alles grootsDe dagen voor de marathon hebben we ons goed vermaakÍ. Zo hebben \rye o.ÍL een bustrip gemaakt met de Hop ON Hop W.We kregen hier een goed beeld van Manhattan en Brooklyn. Je kijkt je ogen uit naar alle indrukwekkende gebouwen (Cathedral, museq Library, Galleries etc.), bruggen en mooie architectonische wolkenkrabbers. Voor mij is het overduidelijk dat architecten en projectontwikkelaars er alles aan hebben gedaan om in de opbouw van de stad het hoogste gebouw ter wereld op hun naam te kunnen schrijven.

De busstrip 's avonds, de Night Tour genaam{ was erg indmkwekkend ondanks de kor:, het was namelijk eeÍr open bus. Je ziet een stad die nooit slaapt - Zo wals het leuk om 's avonds door Times Square te rijden. Times Square is een driehoek die begrensd wordt door 42nd Street, Broadway en 7th Avenue. Times Square schittert aan alle kanten doordat alle gebouwen voorzien zijn van megagrote neonreclame. Het was natuurlijk ook schitterend om 's avonds over de schitterend verlichte Brooklyn Bridge en de Manhattan Bridge te rijden. Je ziet een prachtig mooie verlichting van de s§line van Manhattan.

Verder hebben we nog verschillende activiteiten ondernomen o.a.: een boottocht langs het wijheidsbeeld van Manhattan naar Staten Island gemaakg een bezoek gebracht aan het American Museum of Natural History en de Empire State Building opgeweest (443 m hoog inclusief antenne) waar je vanaf het uitkijkplatfoÍrn een prachtig uitzicht op New York hebt.

Tijdens het schrijven van dit shrk merk ik al dat het allemaal te veel om op te noemen is wat ik beleefd en gezien heb. Hit eten was bv. 's ochtends zo gezellig. Zo smikkelden we bijna iedere ochtend in een eetgelegenheid naast het hotel. Een pancake special deed het btj mrj wel goed. Tussendoor hebben we oràl gezellig gezeten, vaak voor een raam, waarbij we veel genvaaid hebben en uiteraard ook toegezrvaaid *1.à"n, velea waren spontane Amerikanen of uiteraard hardlopers. Het valt me ook weer te binnen dat ik een collega van de Provincie Limburg ben tegen gekomen op de Friendship run. Toch


wel toevalli g. Deze run op de zaterdagvooraf aan de marathon was erg indrukwekkend. Dit was een 6 km lang p-"o.r.r waarin^heel veel lopers spectaculair waren uitgedost. De Nederlanders waren hier goed te hèrkennen: veel oranje en ook Flipje uit Tiel. Tijdens de Friendship vroeg ik me wel af of het iondags wel goed zou gaan op de marathon. Door al het slenteren en staan dacht ik dat mijn benen uog"à zouden zijnwiteen lange duurloop inhoudt. Het stijve gevoel in mijn lichaam werd eigenlijk wel iets minder door de Friendship run. Dan is het 7 november en staat The Big Apple, New York City, in het teken van de marathon. De straten, wiulr nonnaal vele Yellow cabs te vinden zijn, zijn vandaag niet van de automobilisten, maar van de renners. V/e hadden schitterend weer die dag; 18 tot 20 C. Je hoorde hier en daar dat het men

het zelfs te warrn vond.

Ik

vond het perfect korte broek en T-shirt aan. Vele landen zijn vertegenwoordigd; ik heb vernomen zo'n 2000 deelnemsrs uit Nederland. Tussen de toeschouwers zagje dan ook veel oranje wapperen aan de kant. Om 10:10 uur

klonk het startschot. Met velen tegelijlq je kon wel zeggen schouder aan schouder, gingen lrye over de langste brug van Noord Amerika: de Verrazano-NÍurows Bridge

Dit was schitterend: voor- en je één menseÍrmassa, die allemaal

(1298m). achter

evenveel zin hadden om de marathonafstand te volbrengen. Na het verlaten van de brug, was er niet één plek langs de kant waar géén supporters stonden. Er was overal muziek, eigenlijk was het overal feest.

ln

Brooklyn ging het parcours langs een

aantal historische en militaire monumenten.

Vervolgens ging de route via de Williamsburgbridge nÍur Manhattan. Ondanks dat dit stuk van New York voor mij al aafiig verkend was, tryas het toch je

"The Fab Four"voor de skyline van Manhatten

ogen uitkijken en meer met een toeristische trip bezig ts zijn dan met een marathon. Via Long Island City en de Queensboro Bridge

liep het parcours naar Manhattan's First Avenue. Het parcours gaat richting

noordelijk deel van Manhattan. Bij het 32\or.pun! waar mijn benen niet meer wilden, wordt de Wills Avenue Bridge over de Harlem River gepasseerd, het pÍrcours gaat dan bijna twee kilometer door de Bronx. Het laatste gedeelte, waar mijn bovenbenen betonblokken waren geworden, werd afgelegd door Central Park. Central Park is een mooie groene strook met een breedte van ongeveer #n kilometer sn een lengte van vier kilometer. Dit park wordt begrensd door.mooie gebouwenIn dit laatste stuk stonden de supporters op bepaalde plekken wel rijen dik: ongelooflijk. De volgende ochtend stonden in de New York Times de uitslagen van de finishers. Uiteindelijk ben ik in 4 uur en 56 seconden binnengekomen. De tijd viel me eigenlijk wat tegen, maar dat was omdat ik op de vakantie vóór de marathon een te zrilaaÍ accent heb gelegd. En dan denk je wel eens dat ik dat niet had moeten doen. Maar ondanks een voor mij wat mindere prestatie was de marathon voor mlj een schitterende ervaring.

De dagen na de marathon werd er met Txzre benen nog een beetje aan sightseeing gedaan, door de verschillende wijken van Manhattan . Zoheb ik ook nog een indruk gekregen van de gigantische grote


warenhuizen. Macy's is een gigantisch groot warenhuis bestaande uit vijf verdiepingen an Nike-town, een vier verdieping tellende winkel met alleen maar Nike artikelen. De metrotrap op- en af was niet zo prettig met spierpijn. Dinsdagmiddag konden we de koffers pakken om weer richting huis te gaan. Op Schiphol werden we door de ouders van Vic§ opgewacht met een feestelijke bloem in de kleur oranje. We waren weer thuis, met een ervaring die ik in ieder geval voor geen goud had willen missen. Pettie Nollet

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

De}l"

Sjef van Ooyen

Kapellerbosloop Deze Kapellerbosloop mag wel als een van de succesvolste in zijn

2l jaige historie genoemd

worden.

Een Kapellerbosloop met 319 deelnemers op de diverse afstanden, de kwaliteit van de deelnemers, de kwantiteit van de toeschouwers, weergoden die ons goed gezind \raren, de inschrijving die liep als een klolg een uitstekend draaiende catering verzorgd door onze jeugdcommissie, twee enthousiaste speakers wÍErvan er een het constant had over rode jasjes en bepaalde cursussen in Susteren, een perfect draaiende start-en finish registratie, een vader en een zoon die de uitslagen soepeltjes verwerkten in hun computers, een parcours dat er perfect bijlag inclusief ,*.witte verf en rode linten

Een Kapellerbosloop met een nieuw prachtig parcoursrecord gelopen door Roger Smeets van Caesar, met Herm Gerards die al jarenlang lid van S.T.B. is maar nu pÍrs zijn eerste Kapellerbosloop liep, met Hub Erkens - nog langer lid - die zijn twintigste Kapelleóosloop op zijn naam schreef. Met een heuse Zwarte Piet die niet alleen nog een prima wedstrijd liep maar ook nog tijd had om pepernoten te strooien. Een Kapellerbosloop. met ook een beetje stress, - geen stroom ! - waar is dat aan en uit knopje voor?, waar zljn de eerste tien startnummers !!!. waarom is de sportdrank al op en waarom sta ik niet in de uitslagenlijst!! Och dit hoort er allemaal bij.

Mede dankzij de inzet van zo'n kleine dertig wijwilligers en uiteraard de medewerking van de sponsors Rabobank Landgraaf, Harrie Driessen Running Center, Copy - Center Landgraaf Automobielbedrijf Kozole Landgraaf, Transportbedrijf van Loo Kerkrade, Stichting Atlas en uiteraard onze hoofclsponsor Sjef van Ooyen mogen we rrveer terugzien op een zeer geslaagde 21" Kapellerbosloop. Tot de 22" Kapellerbosloop op zondag 4 december 2005 Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Brunssummen reg 54 6373 EX Landgraaf Tel.: O45-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander koPieerwerk. inbinden: thermrsch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren,

K.v.K. no: 140 56

006

Geooend: ma: 13.30-17.00 en za:10.00-14.00u' en 13.30-17.00u. bank: 1.N.G.67

oIrJààöï, *iioàg,-e Co-tz.ao

151a746


4 Cimes du pays de Herve Battice - 33 kilometer Zondag 14 november 2004

Je begint aan een van de zwaarste wedstrijden van de Belgische kalender. Een 33km Ioop waar de "berggeest" troef is. Bravo voor je moed .... en dank voor je trouw. Start om 11 uur op de Crete de Bouxmont, 300m voorbij het secretariaat. Wees voorzichtig, de eerste km is uiterst snel en de weg is smal. Je hebt nog 2uur (of meer) tijd om het verschil te maken. Vergeet vooral niet dat er slechts 2 km vlak ziin !!! Hou dus reserres tot het einde. staat te lezen op de fol{er van deze "bergloop" Voor diegene die van het iets zwaardere werk houden is deze loop een van de mooiste zoniet de mooiste wedstrijd in de regio. De S.T.B. was met een tiental lopers goed vertegenwoordigd. Frank Eisenga, Jan Schwanen en ik zouden zo lang mogelijk bij elkaar blijven want bij deze wedstrijd kun je zeker wat onderlinge steun gebruiken en zorgen dat je de eerste kilometers niet te hard van stapel loopt. Want de eerste 15 kilometer zijn afgezien van wat korte beklimmingen vrij snel.

Dit

Het ging lekker, zeker met deze

prima

weersomstandigheden. We kwamen de eerst l0 km door in 43 min. We waren inmiddels Fred en Marcel gepasseerd die besloten om een verkorte vorĂ?n van deze 33 kilometer te lopen

en dus na anderhalf uur al aan het Val Dieu bier zaten. Na de af<laling door Mortroux (15 kilometer)

krijg je de eerste serieuze klim. Hier stonden Jos Janssen en Jung Malrazr,r ons aan te moedigen. Over supporters gesprokeru Vicky Teeken en Marleen Verbunt hadden het stoute plan opgevat om op de fiets de lopers te begeleiden en aan te moedigen. Met name Albert Verbrmt heeft hier vlg mij veel profijt van gehad want zijn streven om in ieder geval sneller als het jaar ervoor te zijnwas gelukt, hij haalde 3 minuten van zijn vorige tijd

af Na deze klim kwam een glibberig onverhard stuk . Hier nam Jean Herpers het afsnijden van bochten wat al te letterlijk. Hij kwarn in contact met prikkeldraad en daama raakte hij in een ultieme poging het prikkeldraad te ontwijken ook nog eens het daarbovend liggend schrikkeldraad. Bloedend en "opgeladen" door de stroomstoot vervolgde Jean toch ietwat pijnlijk zijn weg.

moeilijk maar zijn achterstand werd nooit meer dan zo'n 50 meter. Na de afdaling naar Val Dieu begonnen Frank en ik aan de anderhalve kilometer klim naar de 3" berg Cime Mauhin. Btj kilometer 26 beginnen mijn benen nu echt te protesteren en had moeite om Frank bij te houden. Aan de getekende gezichten om mij heen zag ik dat ik het niet alleen moeilijk had. Op de slopende klim naar de 4"berg de Cime Chapelle Transpineu liep Frank langzaam maar zeker van Bij kilometer

18 kreeg Jan het

mij weg. Gelukkig kon ik boven op het plateau weer redelijk herstellen en begon aan de zeer steile aftlaling naar de Muur van Bouxmont. En als je dacht dat bĂŻ deze afdaling lekker tempo kan draaien, vergeet het maar, want elke spier in je benen protesteert bij deze afdaling. Toch kon ik mijn tempo goed vasthouden en op de laatste klim met het hoogste stijgingspercentage kwam ik redelijk naar boven al was van een goede loopstijl weinig meer over en finishte in 2 uur 35 min zelfs nog een minuutje sneller als hetjaar daarvoor.


Hub Donders was toen al over de streep in een tijd van 2 uur 14 . Een uitstekende prestatie, zeket als je naderhand hoorde dat hU de laatste kilometer constant met kramp gelopen had.

Ook Lara Klaassen leverde een puike prestatie, àj kwam ruim 3 minuten voor Frank over de streeP en onze andere moedige dame Sabine Krieg mag oP haar tijd van 3 uur 1 minuut ook heel trots zijn. Haar collega Hub Erkens was 6

Frank en Theo tijdens de laatste zware beklimmingvan de "Mur de Botxhmont" enkele meters voor definish

minuten eerder over de finish gekomen.

Na een verkwikkende gingen we Fred en

douche

Marcel ons voor opzoeken die al een tafel gereserveerd hadden om ons tegoed te doen aan de casse-croute

een bord met brood"

kaas

waaronder een heerlijk geurende

met heerlijke val Dieu 'tjes' Daar stinkkaas, boter en strïopian de streek. Dit alles werd weggespoeld laten gaan- Hij werd door ons Fred thuis geen stinkkÀ -o"ht eten (zei hij) kon hij zich hier even opgepeuzeld' rijkelijk voo nierrvandeze meurende weke substantie, vlg mij had hij er wel 4 of 5 die we enkele uren van te Toen de val Dieu,tjes nog meer in de benen grngen zitten dan al die bergen voren opgerend warèn besioten we maar wijselijk om naar huis te gaan. Volgenàlaar weer present hopelijk met nog meer S'T'B''ers

Uitslagen *33nvanBattice

l4 2l

Jean Herpers

t22

Lara Klaassen Frank Eisenga Theo Schmeits Jan Schwanen Hub Erkens

158 181

23t 427

478

5t2 578

Hub Donders

Albert Verbunt Sabine Krieg Peter Verberk

plaats 9 plaats 8

plaats2 plaatsT4 plaats plaats plaats plaats

25 35 82 90

plaats 11 plaats 118

Sen.

Vet.i V.Vet.I Vet.I Vet.II Vet.II Vet.II Vet.II V.Vet.II Vet.II

02.09.33 02.13.51

02.31.07 02.34.0r 02.35.56 02.39.53

02.5s.r3 02.58.40 03.01.58 03.07.42

Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Nieuwe Leden

§,Ï'],hmt rlnhlrtc Annet Bindels

Moltbos 14 6371F,A Landgraaf Geb. ï2-07-1957 Tel.045-5319252

David fuchter Europaweg Noord 85 6374 CE Landgraaf Geb.28-056-1996

Tel.045-5317932

Mieke Nickien Rimburgerweg243 6374LA Landgraaf Geb.16-11-1986 Tel.06-10614325

Jori Hagevoort Brikkebekker 107 6372DW Landgraaf geb.26-08-1995

tel. 045-5315900

Riet Lataster Moltbos 6

Marlies van Sleeuwen Moltbos 20 6371EA Landgraaf Geb. 15-08-1946

6371E[Landgraaf Geb.27-08-1944 Tel.045-5324491

Tel.045-5690731

Benedikt Richter Europaweg Noord 85 6374 CE Landgraaf Geb.28-01-1991 Tel- 045-5317932

Frank Meugels Frankenlaan 53 6419 BS Heerlen Geb. 13-01-1973

D.Goossens Gateweiden 29

Rachelle Ampts Bachlaan 49

6373IL Landgraaf Geb.30-07-1997 Tel.045-5327695

6371LH Landgraaf Geb.06-07-1997 tel. 06-41164559 E-mail: p.ampts@home.nl

Tel.06-22200999

Richard Thomas Schovetweg 74 6471 JR Eygelshoven

Geb.06-09-68 tel.045-5352266 E-mail: rjthomas@freeler.nl

Beëindiging lidmaatschap m.i.v.

01

-01-2005:

Carmen Franssen, Sanne Boessen, Anita Gillissen, Suzanne Gramer, Alice en Jack Lendfers,Jac§ Winkelman, Veronique Derwall, Eric Roijen, Henk Verbroekken, Yeal van Pelt,Janine Zagu, Danielle Michels.

Adreswijzising: Monique Vonken en Harm Alkem4 Aletta Jacobsstraat 32,6416 HM Heerlen, tel.045-5416443

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Wij nbergloop Maastricht 6 en 14 kilometer Zondag2S november 2004

Op zondagmorgen 28 november in druilerig weer vol goede moed op weg nÍrar Maastricht voor de Wijnbergloop. Jo zou mij komen ophalen. Onze trouwe supportsteilose mocht ook mee. Naderhand bleek dat erg handig te zlity want iedereen haar in bewaring geven' kon zijn waardevolle spullen bij-want ze heeft geen beurs geplunderd voor een kop koffie, behalve de Het is voor herhaling vatbaar, mijne.... Alle gekheid op een stokje. Bij d; inschrijving bleek dat nog enkele andere clubgenoten geenzinhadden in een koopzondag-

Vlak voor de start begon het nog wat te regenen, zodat niemand echt richting start liep doch iedereen onder een afdak bleef staan totdat wij 30 seconden voor de start door de starter "gevraagd werden nÍutr voren te komen".

ons...

gauw kwamen wU op bekend terrein, richting Apostelhoeve, hier hebben wI in 2003 getraind op locàiie voor de fungtau Marathon. Verderop in het paÍcours waren nog meerdere plekken (lees hellingen) waar wij destijds ook gelopen haddenGedurènde de eerste hàft van àe wedstrijd liep iedereen nog redelijk in het viàet en waren de onderlinge verschillen niet al te groot. Zoals geíoonlijk sinds ik lid bà van STB vocht ik weer een wedstrijdje uit met Theo- Ik had hem al proberén om te kopen op de feestavond wijdags tevoren, door hem mijn laatste consumptiebonnen te

Al

geven maar dit mocht (toar) nog niet baten.

Op de twee steiiste hellàgen stond onze steun en toeverlaat Wiel aanmoedigingen de wereld in te sturen, welke ik wel kon waarderen, door mij adviserend toe te roepen het gat met Theo pas op de laatste 500 meter te dichten. Of is dit zijn manier om van een kater te herstellen?? Wat het in ieder geval wel is, is een teken van nxakte, want wie kan zuipen kan ook lopen. Ik had de concurrentie in ieder geval wel aangegaan. Jo daarentegen had in zijn naaste omgeving geen concurrentie van mannelijke clubleden, en stemde in de M5Gr klasse loopt. Hij wist deze zijn wedstrijd af op CarË Beurskens. Nooit geweten dat ^i "wedstrijd" met 35 seconden verschil n n1n voordeel te beslissen. Die Jo......(hij werd overigens vierde bij de M50). Alras begonnen de kilometers te vordereÍl en kwamen wd via de Zonneberg en de Slavante weer op het oude parcours van de Observantloop.Van hier ging het middels de laatste afclaling vanaf het 1l kilometerpunt bergaf tot aan 12 l«n en vervolgens 2km vlak naar de finish. Bij het 13 km p.ít n*tO" ik Theo alsnog in ofschoon hij nog probeerde "weg te spurten", doch dit duurde maar een kleine 25 meter. Toenzagik mijn kans schoon, en ondanks mijn overgewicht kon ik Theo dan ook moeiteloos passeren en voor blijven tot aaÍr de finish, alwaar het verschil was opgelopen tot 19 seconden. Sorry Theo. Zoals in het begin van het verslag reeds gemel4 hebben wij Jos Krist en Rob Riksen alleen bij de start gezien. Doch oók zij zullen ( naar ik aanneem) hebben afgezien in deze wedstrijd. Desondanks liepen iii na^ een verdienit"ti;t tweede (Jos Krist) en derde (Rob Riksen) plaats bij de M40.

" concurrentie het meeste profiteerde was Jan Schwanen. Degene die van deze onderlinge Hij liep in de luwte nÍur een vijfde plaats bij de M50 een minuut of twee achter Jo Bom-


Hein Bodelier en Hub Erkens hadden blijkbaar wat meer moeite om de hellingen te overwinneĂ?r of was koude,druilerige

het misschien het

weer dat hen partan speelde?

Of had je de Grimbergen voor

de

wedstrijd moeten drinken Hub? Ze finishten als 13e (Hein Bodelier) en 14e ( Hub Erkens) in de M50 klasse.

De wedstrijd bij de dames,met name voor de derde en vierde plaats, was ongewoon spannend tot op de laatste meters. Het was nog behoorlijk vechten en sprinten voor Petra yan Tongeren om de derde plaats te bereiken. Pas op de meet kon ze het verschil in centimeters in haar voordeel uitdrukken, en gaf ze haar concurrente Petra Knops van Atletiek

Maastricht het

nakijken. Een uitstekende prestatie Petra en zeker na zo'n zware wedstrijd. Op de korte afstand (6km) liep Ralf de Leeuw naar een verdienstelijke vierde plaats n23.41.

John en Jo Born hier actief in deVestzipfellaaf 2004,ru beiden goed op dreef in de Wijnbergloop

Na afloop in de kantine werd, onder het genot van een kop koffie enlof schuimende sportdranlg nog even nagepraat over het verloop van dezs mooie maar toch z,yelre wedsrijd.

Uitslagen Wij nbergloop

6 KILOMETER:

4

14

Ralf de Leeuw

Krist

Jos

6

Rob Riksen

20

Jo Born Jan Schwanen Jo Bom

36 37 75 78

00.23.41

KILOMETER:

5

34

S.T.B.

plaats plaats plaats plaats

2

Vet-I

3

Vet.I Vet.II Vet.II Vet.I Vet.II Vet.II Vet.II

4 5

plaats 14

Theo Schmeits

plaats 6

Hein Bodelier

plaats 13 plaats 14

Hub Erkens

00.50.29 00.50.53 00.59.19 01.01.10 01.01.20 01.01.39 01.09.04 01.09.s8 John Born

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Adviesbureau voor bedrijYen en

vrije beroepen ffixxffiHffsffiffiffi #.gยงffi,e$,

ff ffi,rr

ver zeke ri

ffi#n gs s P e ci

alist

Collectieve \MerknemersYerzekeringen

- Ziekteverzuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Transport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Hyp otheke n -B e drij fskrediet Akerstraat 30 - @ll HB Heerlen Telefoon: 045-5740002 Mobiel: 0G29042500 Fax: 04*5719930


TIEN \TRAGEN AAIY

DE EENMNTWINTIGSTE IN DE RIJ IS. Jan Schwanen Geboren: 20 januan 1954

Beroep: al bijna dertig jaar administrateur/boekhouder bij garage Kozole Gezinssamenstelling: Echtgenote Gerda an dochter Maud

Vraag 1: Hoe lang loop je al? Waarom hiermee begonnen?

Antwoord 1: Laat ik beginnen met te zeggen, dat ik al heel lang allerlei sporten heb bedreven. Ik sportte en sport nog steeds wij fanatiek en leg er mijn hele ziel en zaligheid in. Vijfjaar geleden ben ik begonnen met lopen. In die tijd deed ik veel aan squash, speelde ruim 25 jaar badminton en besteedde veel tijd aan de wandelsport . Bij dit wandelen moet je niet denken aaÍr " een rondje rond de kerk", maar Íutrl lange afstanden in een behoorlijk tempo. Zoheb ik o.a. negen keer de Kennedymars gelopen. Verder de Mergellandtocht. Dez* glng over het originele auto-parcours van de Mergellandroute en de afstand bedroeg 135 km. Ik heb ook een keer deelgenomen aan de Vierdaagse van Nijmegen en liep daar de langste afstand: 4 x 50 km . Iedereen die wandelt., weet dat daar veel tijd mee is gernoeid. Op esn gegeven moment wilde ik een sport gaan beoefenen, die minder tijd zou kosten, mÍur waar ik ook al mijn energie in zou kwijt komen. Mïn maat, waarmee ik wandelde, zei: "Jan, waarom ga niet hardlopen , je bent een duursporter enje hebt het juiste postuur ervoor." Ook mijn broer Sjel die al jaren bij Achilles - TOP loopt probeerde mij tot de loopsport te"bekeren". Ik ben toen op een gegeven moment voor mezelf met lopen begonnen. Dit beviel me goed en ik trainde door tot ik ruim een uur kon lopen. Voor een startend loper is het bereken van een uur lopen een soort psychische barriàe om verder te gaan in deze sport. In dat jaar heb ik ook deelgenomen aan de van Darn tot Damloop tussen Amsterdam en Zaandam. [k genoot met volle teugen van de prachtige ambiance en was toen echt overtuig{ dat dit mijn nieuwe sport zou gaan worden.

Yraagl: Jan, hoe lang ben

je lid van STB

en hoe ben

je bij onze club gekomen?

Antwoord 2: Ik ben nu bijna vier jaar lid van onze club. Zoals ik al zei, kon ik op een bepaald moment ruim een uur vollopen. Ik vond toen de trjd rijp om om te zien nÍur een atletiekvereniging in de omgeving. Ik kwam


te weten, dat de STB trainde op de Cooperbaan in de Brunssummerheide. Op een avond in mei liep ik richting Cooperbaan om daar éens te kijken en informatie in te winnen. Het kwam brj mrj zeer positief or", à op é"r, dins.tagavond ben ik met de trainingen bij STB begonnen en daar steeds verder in gegaan en het plezier erin neemt alleen nog maar toe

Yraag 3: Wat spreekt je aan in het lopen? Àntwoord 3: Ik ben ieÍnand die veel energie n ztjnsport wil steken. Lopen is voor een duursporter een ideale sportHet is voor mij een fijne uitlaatklep en ik kan me er uitstekend mee ontspannenAls je deze sport in verenigingweóand beoefent, komt er ook nog een sociale factor bij: je ontrnoet menseÍr, je trèft elkaar bij ;edstrijdeÍr en zeker bij de STB staat de gezelligheid hoog in het vaandelVrijwel utt" t uirirg doe ik Oan oot bij onze club. Veel training leggen we af in de mooie natuur- Heel

fijn

om te doen.

Vraag 4: Jan, wat is je

topdrie van gelopen wedstrijden?

Antwoord 4:

1. de Jungfrau-marathon 2- de Monschau-marathon 3. de Holle wegenvan Hoegaarde

Ad 1: Dit was een prachtige belevenis. Berglopen ligt me wel, zeker met mrjn lichtgewicht postuur. De wedstrijd werd verlopen in een magistrale omgeving, hel'as hoe hoger je k"u-, hoe slechter het zicht werd. Het wÍren gezellige dagen- De mannen: ikzelf, Frankie, Herman, Roger, Huub en Cor lagen in hetzelf<le hotel. We hebben daar aan de bar van het hotel íenig biertje in een gezellige sfeer samen gedronken. Wat mij ook erg aanspralq dat hei clubgevoel: we gaan er samen voor, goed uitkwam in dezelfde outfit- Daar stond een club. Ad 2: Schitterende marathon: erg zvtaaÍ, perfecte voorbereiding op de Jungfrau en een prachtig parcours door de Eifel. Voor mij wL het wei geinig, dat ik delen van deze route al wandelend had afgelegde tijdens de Nacht van Bócholtz( l00km) en nu kwam ik rennend over deze route. Dit had wel iets voor mij. Ad 3: Deze clubreis was de STB in optima forma. Een goed georganiseerde elnzeeÍ gezellige dag in het stadje van het beroemde witbier. De wedstrijd op zich( ik heb 15 km) gelopen was erg 79taaÍ. Veel heuvels met veel kinderkopjes. Maar wel prachtige vergezichten over het Vlaamse land. Ook de avond na de loop was erg leuk en er is menig witbiertje op de goede afloop gedronkenNogmaals een groot compliment voor de organiserende groep'

Vraag 5: Wat zijn je hobby's naast het lopen? Antwoord 5: Op de eerste plaats ben ik een verwoed plzelaat Verder houd ik nog steeds van wandelen- Ik wandel vaker recreatief met Gerda- Bij goed wéer gaan we ook veel sarnen fietsen. Lekker ontspannen in een mooie omgeving.

Vraag 6: Van welk soort muziek houd je en wat zijn je favoriete films? Antwoord 6: Ik houd vooral veel van luistermuziek. Ik denk hierbij aan: Marco Borsato, Phill Colins, Joan Baezen


Linda Rondsted.Ik kijk graag naar "krimi 's". Als ik tijd heb, kijk ik heel graag naaÍ Tatort op Duitsland l. Knap gemaakt en steeds met andere inspecteurs in een andere stad in Duitsland. Meestal erg spannend.

YraagTz jullie graag op vakantie ? Antwoord 7: Ikzelf ben geen echte vakantieganger. Mijn wouw Gerda juist wel. Duitsland heeft mijn voorkeur. We hebben al een aantal mooie delen bezocht: Sauerlan4 Schwarzwald Thtiringen. Duitsland heeft de Jan, waar gaan

vakantieganger veel te bieden: veel interessante steden.

rusf

mooie natuur met veel wandetnogelijkheden en zeer zrker

n Zeeland doorgebracht. Vsrder wzls voor mij het reisje met de STB naar de Jungfrau een schitterende en actieve vakantie. Ook gaan we graag naaÍ zee; de laatste keer hebben we een ÍurngenÍune vakantie

Yraag 8: Sporten je wourÀ/ Gerda en je dochter Maud ook? Antwoord 8: Ik heb szrmen met Gerda 25 jaar gebadmintond. Gerda heeft jarenlang aan wedstrijdbadminton gedaan. Zewas daar zeer gedreven in. Er ging voor haar met deze sport veel tijd verloren en het blessure - spook begon ook om de hoek te loeren. Daarom is ze er op eeÍl gegeven moment mee gestopt en heeft nog een tijd, samen met mensen met een handicap, zit - badminton gedaan. Dit was voor haar \ileer een nieuwe uitdaging: bezigzijn met je favoriete sport en tevens mensen met een handicap stimuleren sn motiveren. Nu is Gerda actief op het gebied van: zweillmen , aqua-jogging en fitness. Onze dochter Maud is een paardenfanaat. Ze is al ruim vier jaar actief met paardrijden. Twee a drie per week is ze met veel plezier met de paarden buig op de manege in de Brunssummerheide en haar prijzenkastje is al aardig gevuld met gewonnen bekers e.d

Yraag 9: Ben je teweden met de STB of zou in onze vereniging zaken veranderd zien?

Antwoord 9:

Ik ben

zeur teweden met onze club. De trainingsmogelijkheden njn zeer ruim. Ik hain elke dinsdag donderdag en zondagmorgen met STB. Hierdoor heb ik een grote variatie aan trainingsmogelijkheden. Alleen kun je dit niet bereiken. Verder is de gezelligheid en de samenhorigheid onder de leden erg groot. Ga zo door STB.

Vraag l0: Jan, wat zijn

je toekomstplannen t.a.v. het lopen?

Antwoord 10: Ik zou nog eens graag de marathon van Berlijn willen lopen. Ik hoop, dat de STB deze marathon ooit eens als clubreis aanbiedt. Dan zullen Gerda en ik zeker van de partij zijn. Verder hoop ik nog jaren met veel plezier van de loopsport te kunnen blijven genieten. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Autobedrijf Zdrojewski Heerlenseweg200 6371 HX Landgaaf Bouwmaterialen

Industrieterrein

Sierbestrating

Abdissenbosch

Zand-Grind

Valkwe&32

Tel.045-5720002 I a ö a

Landgraaf

t t O

Verkoop auto's Autorrerhuur & Leasing Reparatie & Onderfioud APK keuringen Carwash Set'fuervice station UÍtgebreide shop

Tel.: 003 1-(0)45 5312127

YÏONG Geen

YTONG cellenbeton b:

bouwnrderhalm

veelziitig ab YTONG cellenbeon U hnrt er een cornpleet casco ernree

;effzeíÍen. B loke lernenterl cascopanelen en ldeierr worden op mad gglevad, nct

a

ab

vloer- en dakphen. Voor de birrrenwanden kurt U gebruik rmkenrran verdiepinghoge sepertiepanelen.

r e : o r . o o

Van hoge kwaliteit

Licht

Z.m slerk Eenvoudig te verwerken Brandwerend

Ongevoeligvoorvocht IOU/o recYclóaar Uietekende lEÍrperafuur accurnulerende

ytong Het element in de bouw

Harry van der Laar

eigenschaPPen

Bel roor rneerirfonmtie

0183-671234

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen LaÉafr. testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert 10" 6361HN Vaesrade-Nuth Tel. 0464426088


ESTEE.WEETJBS Wist u dat:

r r o r o o

STB, behalve kampioen in hardlopeq ook kampioen aan de bar is Dit ook wel kampioen zuipen genoemd wordt Net als bij het hardlopen er mensen ziln die dit niet bijhouden Huub Donders hier een oplossing voor heeft Je gewoon een flesje met de dop erop moet wagen Men dit een doppy-bag noemt

o . e

Huub niet lenig is, maar daarom slim Hrj ontdekt heeft, dat als je de schoen naast je knie zet le dan makkelijk met je neus je schoen kunt aanraken

r t r

Saskia snoepjes aanneemt van weemde mannen? Ze daarna met 2 vingers in de neus de marathon uitloopt Dit volgens de redactie niets met doping te maken heeft

o r o

Fred een titataa heeft? Deze hem soms de kortste weg naar huis wijst Dit in ABN gewoon routeplanner heet.

o o t r

Orae penningmeeste(es) wel eens haar nieuwsgierigheid niet kan bedwingen Dit haar in een benarde positie heeft gebracht Ze nieuwsgierig was naar de ring aan een ketting, i.p.v. aan de vinger Dit leidde tot een vermoorde echtgenote.

r o o o

Juf Gerte haar beroep niet kan loslaten Ze een echte regelneefis En ook nog op de training ervoor zorgt dat niemand àjn jas vergeet Helaas hier niet weet wie welke jas draagt

e r e

Orze voorzitter in een rp'cht2 kilo is afgevallen Na deze mededeling de wildste speculaties waren over de manier waarop De meeste helaas niet geschikt \ryaren voor publicatie

. r . .

Echte mannen kunnen darsen STB Ínaar over weinig echte mannen beschikt, geluige de feestavond Wrj hiervoor een oplossing bedacht hebben Wrj overwegen om de volgende feestavond bij Degenkamp te organiseren

o o r r

voor € 20,- een hele berg biuerballen krijgt Die vervolgens door je clubgenoten grotendeels worden opgeweten Er voor de besteller slechts 2 overbleven Tot overmaat van ramp werd gefoeterd dat dit geld beter aan bier kon worden besteed.

r r o o

Theo volledig onder de plak zit Daar de hele zondagochtendgroep onder moet lijden De Borntjes hun mond verbrand hebben aan de koffie Omdat hij zonodig naar de woonboulevard moest

Je

EIs Frins

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


S.T.B. JeugdPagina

Cross seizoen \ileer (goed) begonnen

Op zondag 7 november werd in Maastricht op het terrein van de ENCI het cross-seizoen geopend- Hier werd de eèrste wedstrijd van een serie van 5 gelopen, die samen de Limburgse Cross Competitie vormen. Dit jaar niet Èoud en na! maar heerlijk herfstweer met een lekker zonnetje. Natuurlijk was de jeugd van STB weer ruim vertegenwoordigd; maar liefst 21 namen van STB'ers stonden op ae staài;sÍ van dezewedstrijd. Voor sommigen een stukje routine, maar voor diversen hun vuurdoop. r,r,,r,,.'',iílïÍ]',i'l,.'l.iiiii.

,,t. :,:ii

i

,,:.,.i.

,{a;

t

Írr"

#i

&

Niet alleen op de

§iïiiÏi.iiiii

sturtlijst was STB ruim vertegerwoordigd, maar ook op het ere-podium-

goud, de meisjes pupillen B stonden maar liefst 3 STB-meisjes naast elkaar. Daphne Simons met Beaudine was het haar zus Veerle met zilver, en Liset Radstake met brons. Bij de allerkleinsten die Gillissen die het goud opeíste in haar eerste "echte" wedstrijd als C-pupil. De spannendste race was Pim van Spanje op de frnish het goud veroverde, met niet meer dan van de jongens Olunio."r, een halve meter voorsprong op nummer 2.

Bij

*u*

En dan natuurlijk de mannen die er net naast zaten zoals Martijn Daemen en Rik Radstake, die beiden op een 4e plek àirraigO"r. Maar natuurlijk waren er ook nog die andere 14, die iets verder naar uóht"."r, in het veld èirrdigder, .rra* *"i lieten zien dat ze uit het goede hout zijn gesneden- Ieder op zijn manier en in zijnha"aitempo, maar wel tot aan de streep blijven doorgaan. Vanaf de zijlijnziethet allemaal zo makkelijk uit, maar als je zelf meedoet.... compliment voor iedereen.


Pupillenkamp Bokrij k GESLAAGD

Van I tot 3 oktober 2004 was het weer tijd voor het jaarlijkse uitstapje van de jeugd van STB. Dit jaar was het de beurt van de pupillen, en zij vertrokken op wijdagavond naar de Hoeve in Bokrijk. Zoals altijd was ook nu weer McDonalds als verzamelpunt gekozsn, en toen het al een beetje donker begon te worden, reed de stoet in colonne richting Belgische grens- Rond een uur of 8 hadden de meeste het doel bereikt; een paar auto's reden nog een stu§e door omdat ze het bij de toegangspoort van ons bivak toch wel erg donker en verlaten vonden uitzien. De wijdagavond was de avond van de "bonte avond" , en na de optredens van de playbackers, danseressen en goochelaar werden de teams 5emengesteld voor de rest van het weekend. Na een pittig kussengevecht was het tijd om te gaan slapen, eÍr rond een uur of 4 in de ochtend sliep uiteindelijk ook "de harde kern". De zaterdag bestond uit een sportieve ochtend met estafettes, touwftekken en sprintjes trekken, en een speelse middag in de speeltuin van Domein Bokrijk. Vooral de waterpartijen waren erg interessan! en gelukkig was het weer goed, want velen waren nat tot op hun ondergoed. Na het avond-eten was het tijd voor de speurtocht in het donkere bos, en de avond werd afgesloten met een groot kampvuur. De "groten" moesten op hun laatste uitstapje natuurlijk wel hun nÍutm wÍutr makeq en de "kleintjes" waÍen dan ook dankbare slachtoffers.In hun slaap werden zijvoonierr van een flinke laag lippenstift en andere opmaak-attributeq. De zondag begon met een stevige opwarmer n de grnz.aal, onder begeleiding van een pittig muziekje. Aansluitend was het tijd voor de brunctr, en nadat alles was opgeruimd werd in de gy,nzaal de ochtend afgesloten met een spellede trefbal waarbij natuurlijk ook de begeleiders van de partij waren.

De ouders verschenen rond een uur of l, om hun vermoeide kroost in te laden, en na nog een hoppy meal bij McDonald waren we weer terug waar we op vrijdag ook waren begonnen. FIEEEEEL moe, maar zeker ook I{EEEEL voldaan en teweden. We kunnen weer terugkijken op een geslaagd weekend. Een woord van dank voor de mensen die dit weekend ook dit jaar weer perfect organiseerden, de teambegeleiders, de dames die spijs en drank verzorgdeq de sponsorerq en alle anderen die op hun manier een bijdrage leverden.

:l:111

à

Jos geefi het starschot

- sorryfluit -


Enkele reacties van deelnemer§ aan het Pupillenkamp in Bokrijk

1,"1

"u, """ "*@;nua lang geslapen nog nooit zooo

"r"*;;;*"-

*^*1"'"* (***-

compliment voor de organisatie groetjes dreeke

in één woord GEWELDIG! Ik heb genoten van het sarnenspel van de kindereÍL hoe ze met elkaar rekening houden, htm enthofiasme en de prettige sfésr. Een pluim voor Jos Bex en de rest van de jury voor de z:otaÍe beoordelingen....

Alléén...... die bergen afuas...... Groetjes Colette

Kapellerbosloop 2004

Op zondag 5 december werd voor de 2le keer de Kapelleóosloop gehouden; deze door STB georganiséerde wedstrijd trekt iedere jaar weer veel atleten uit de hele regio. Het pÍrcouÉ was niet helemaal droog, maar het was een heerlijke herfstdag'

jeugdleden Ook dit jaar was onze jeugd op deze thuiswedstrijd weer ruim vertegenwoordigd; ruim 30 prima' verschenen aan de start, en hun prestaties waren Voor de allerkleinsten was dit dà eerste echte wedstrij4 en dan is meedoen al een hele prestatie- Voor jaat al opgedaan- Net de iets groteren komt toch ook een stu§e routine kijkerU en dat hebben zevorlrg zoak b[ de wedstrijd in Maastricht stonden ook nu weer 3 STB-ers op het ere-podium: Daphne Simons, Veerle Simons en Liset Radstake.

Verder was er een mooie 2e plek voor David Richter, die op dit circuit voor STB zijn eerste wedstrijd liep. David is pas enkele weken lid, en is nu een B-pupil' pen :e plaats was er voor Pim van Spanje, evenals voor Kevin Peelen. Deze laatste raakte tijdens de wedstrijd de weg kwijt, maar herstelàe zich uitstekend. Ook uitzonderlijk was de binnenkomst van peter Bex. Hij Àgorri".**g eenZwartePiet lopen, en besloot daarom maar ziin schoen te zettenToch bereikte hij op één schoen en één sok de finish' Bij de meisjes-d was het eeÍl harde strijd, vooral voor de STB-meisjes die nu als le jaars moesten aantreden tógen de 2e jaars. Toch wistén zij zichin de voorste gelederen te handhaven, al vielen zenet buiten de prijzen. Wiàiet buiten de prijzen viel, niet op het ere-podium stond, maar wel 3e wer4 was Lonneke Frins die bij de senioren meeliep. Complimenten voor de organisatie, en natuurlijk voor de catering die dit jaar in handen van de Jeugdcommissie was. Jos van Spanje

0-0-0-0-0-0-0-0-0


q

STB Clubblad 2004 nr 5  
STB Clubblad 2004 nr 5  
Advertisement