Page 4

Van de Yoorzitter

Wij zijn in goede gezondheid terug vaÍl vakantie en het winterseizoen

kan bóginnen. Omdat er tijdens de vakantieperiode doorgaans weinig gebeurt- op verenigingsgebied heb ik u minder nieuws te vertellen dan àrrd".. k"i"n. In hit algerneen ben ik teweden over de gang van zaken

bij onze vereniging. Tóch wil ik in àit voorwoord een gedenkwaardige gebeuÍenis voor het voetlicht halen. Met genoegen kijk ik terug op onze clubreis naar Hoegaarden op 18 septÀber jongstieden. Wat was het weer gezellig' Graag dank-ik onze Belgische wiàden voor hun typische Belgische organisatie' Die was losjes, maar toch perfect tot in de Puntjes. leden en uun oà" eigen clubretencommissie voor deze geweldige reis. Ruim- zeventig Oo't van hen hóben supporters van onze veÉniging maakten hun opwachting in Hoegaarden- Eenenvijftig niveau en elk d"Lïg*o-"n aan de wedstrlaén. Die waren er volop. Werkelijk iedere leeftijdscategorie

à*

kon een wedstrijdje meePikkengevallen. Vermeldingswnardig is Ook deze keer É"Lb"n *" goed gescoord; wij zijn ruim in de prijzen gÍootste deelnemersveld dat voor het onze vereniging ontving zeker de e$ra ;rijs wijq die het hier betroi rode De 24 flessen was door een àeeheme.rde "ig""*riJfgà zullen beslist een goede bestemming krijgen. -o=rze feelav.old_ in.lovember in spoÍtcafe Phoenix op een wi; r"" voortrïffel1ke reis tijdlrs -zull"o natuurlijk videobeelden van onze prestaties getoond worden' urng"n*" manier gedenken- pr rrorden op de Misschien herinnerd u zich dan weer de zware wedstrijd, die deel afgelegd moest Parijs wielerwedstriid vermaarde - Roubaix? s"lgi."}," kasseien. Wie waande zich niet even in de

""i*fl:t

iie

,".*[i"g'

*

gelegen bierbrouwerij' ko.taen wij onze dorst lessen met versnaperingen ui de naast te laten G"ri"n t"t .r""". iuo deze trip hebben wij beslàten om de clubreis voortaan in septernber pf*o"i"a"n. Wij willen tijdensdeze wedstrijden zoveel mogelijk.I"fu l"t": d":TT:-':

èelíttig

Dat is een garantie voor succes.

-

van leden.

in een impasse. ons bestuur De ontwikkelingen rondom de door ons geweÍrste nieuwe baan verkeren D].t doen a* ,i*r au-orí g"ooodzaakt zich intenslief te buigen over de vraag ho€ het nu v:rderzullen Tget wij onze orot"g ,i"t a" f.N.a'U. Tijdens de volgende algemene ledenvergadering standpunten en voorstellen zeker voorleggen'

*ij i,

Ik wens jutlie allen een prettig winterseizoen en hartelijke hardloopgroeten' Albert Verbunt Voorziuer 0-0-0-G.0-0-0-0-0-0-0

STB Clubblad 2004 nr 4  
Advertisement