Page 1


Jaargang 19 - Oktober 2004

't

esTaBletje

is het

Brunssummerheide

clubblad Yoor

nummer 4

de leden van a.v. Sport en

Theo Schmeits, Gravenweg 56,6471 VZ Eygelshoven 045-5352003 - 0651296017 t.schmeits@home.nl - Wiel.Frins@planet'nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins

l0 december 2004

í# ".,ít"

Sport en Trimclub Brunssummerheide

",f'"

Trimclub

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redrctieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum kopij:

í#

-

Voorzitter:

Àltert

Verbunt Tel.: 045-5314854

6312 TZ Landgraaf Kerkraderweg 20 E-mail: albertverbunt@rranadoo'nl

Secretaris:

José

Meijboom Tel.: 045-5330356

6373 HK Landgraaf Pleistraat 32 E-mail: stbsecretariaat@hetnet'nl

PenningÍneesteÍ: Alnick Ploumen Tel.:06- 1471020

i

13 6374 KB Landgraaf E-mail: marcel-annick@home'nl Eygelshovenerwe g

Algemene

Zaken: (rt""*"o-rtt*)

Jos

Janssen Tel. : 043-4591995

6343 Cy Klimmen Schepenbank 22 E-mail: ios.anny-ianssen@xanadoo'nl

Leden:

Bert

Nillesen Tel. : 045-5353294

6467 JB Kerkrade Daslook 11 E-mail: bnillese@etis.dhl.com

wedstriidsecr.:

José

Meijboom Tel. : 04í5330356

6373 HK Landgraaf Pleistraat E-mail: stbsecretariaat@hemet'nl

Jeusdsport:

Dick van Pelt Tel. : M5-5325803

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf

Il{

Website

STB

32

E-mail: dick-oel(@rrxs'nl

http://www.avstb.nl

32

Postadres:

Pleist-dat

Bankrelatie:

Rabobark Landgraaf rek-nr- 172433975 t-n.v. Penningrneester S.T.B. Eygelshovenerweg

6373 HK Landgraaf

i3

Adverteren:

via redacti€dres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis

63'74

KB Landgraaf


Trainingen winterseizoen 2004n005

DÀG

TIJD

PLAÀTS

Maandag

18.30

Garage Mengelers

Maandag

18.30

Garage Mengelers

Beginners

19.15 18.30

SpoÍtzaal KakeÍt Garage Mengelen

Duurloop I uur Conditie I uur Interval

Woensdag Woensdas

l8_30

Garage Mengelers

19.00

Woertsdag

20.00

Donderdag

18.30

Sporuaal Ter Waerden Sportzaal Ter Waerdeo Altetiekbaan A.V.O.N.

Dinsdae Dinsdag

TRÀINING Duurloop

l

uur

BEGELEIDER Vrije training Frank Eisenga

Mario Moonen Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

Vriidae

18.30

Zaterd.ag

10._00

Heerlen Garage Mengelers Cooperbaan

Zzterdag Zaterdag

I 1.00 1ó.00

Coopeóaan Bezoekerscentnm

Duurloop 15 uur Pupillen A,B,C 1 uur Junioren 1 uur

Albert Verbunt

Baantaining

Wim v/d Linden

1-

Jeugdtrainers Jeugdtrainers Theo Schmeits

Duurloop I uur Pupillen A,B,C. 1 uur Junioren I -30 uur Duurloop I uur

Vriie trainine Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden

Schrieversh eide

Zondag

8.30

Inlichtingen over trainingen:

Duurloop 1.15 uur

Cooperbaan

Wim van der

Linden

Bodelier John Hendrix Theo Schmeis Ger

Trainingsschema's

John Hendrix Theo Schmeits

tel. 045-5217013 tel- 045-5325647 tel. 045-5326903 tel.045-5352003

S.T.B.Website: http://www.avstb,nl

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Van de secretaris

Belangrijk

!

Beëindiging lidmaatschap S.T.B. Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk ofper E-mail te geschieden bij de secretaris, en wel met in achtrreming van de door de KNAU verplicht gestelde opzegtermijn van 6 wekeq d.w.z. 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindiggblijft nietternin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd. De contributie voor het jaar 200a bedraagt € 42.- Wil men etrr wedsrijdlicentie dan zijn de kosten hiervan € 15.60. Jeugdleden betalen € 6.50 per maand.


Van de Yoorzitter

Wij zijn in goede gezondheid terug vaÍl vakantie en het winterseizoen

kan bóginnen. Omdat er tijdens de vakantieperiode doorgaans weinig gebeurt- op verenigingsgebied heb ik u minder nieuws te vertellen dan àrrd".. k"i"n. In hit algerneen ben ik teweden over de gang van zaken

bij onze vereniging. Tóch wil ik in àit voorwoord een gedenkwaardige gebeuÍenis voor het voetlicht halen. Met genoegen kijk ik terug op onze clubreis naar Hoegaarden op 18 septÀber jongstieden. Wat was het weer gezellig' Graag dank-ik onze Belgische wiàden voor hun typische Belgische organisatie' Die was losjes, maar toch perfect tot in de Puntjes. leden en uun oà" eigen clubretencommissie voor deze geweldige reis. Ruim- zeventig Oo't van hen hóben supporters van onze veÉniging maakten hun opwachting in Hoegaarden- Eenenvijftig niveau en elk d"Lïg*o-"n aan de wedstrlaén. Die waren er volop. Werkelijk iedere leeftijdscategorie

à*

kon een wedstrijdje meePikkengevallen. Vermeldingswnardig is Ook deze keer É"Lb"n *" goed gescoord; wij zijn ruim in de prijzen gÍootste deelnemersveld dat voor het onze vereniging ontving zeker de e$ra ;rijs wijq die het hier betroi rode De 24 flessen was door een àeeheme.rde "ig""*riJfgà zullen beslist een goede bestemming krijgen. -o=rze feelav.old_ in.lovember in spoÍtcafe Phoenix op een wi; r"" voortrïffel1ke reis tijdlrs -zull"o natuurlijk videobeelden van onze prestaties getoond worden' urng"n*" manier gedenken- pr rrorden op de Misschien herinnerd u zich dan weer de zware wedstrijd, die deel afgelegd moest Parijs wielerwedstriid vermaarde - Roubaix? s"lgi."}," kasseien. Wie waande zich niet even in de

""i*fl:t

iie

,".*[i"g'

*

gelegen bierbrouwerij' ko.taen wij onze dorst lessen met versnaperingen ui de naast te laten G"ri"n t"t .r""". iuo deze trip hebben wij beslàten om de clubreis voortaan in septernber pf*o"i"a"n. Wij willen tijdensdeze wedstrijden zoveel mogelijk.I"fu l"t": d":TT:-':

èelíttig

Dat is een garantie voor succes.

-

van leden.

in een impasse. ons bestuur De ontwikkelingen rondom de door ons geweÍrste nieuwe baan verkeren D].t doen a* ,i*r au-orí g"ooodzaakt zich intenslief te buigen over de vraag ho€ het nu v:rderzullen Tget wij onze orot"g ,i"t a" f.N.a'U. Tijdens de volgende algemene ledenvergadering standpunten en voorstellen zeker voorleggen'

*ij i,

Ik wens jutlie allen een prettig winterseizoen en hartelijke hardloopgroeten' Albert Verbunt Voorziuer 0-0-0-G.0-0-0-0-0-0-0


Aannemerr

en

テッinmerbedrijf

0{rg"rr*0

.m$ff[7 ,

H de Haan b.v.

Alfa 147

Zetje op scherp See me, Edisonstraat 23 6372

AK

feelme,

Landgraaf

touchme, Fr.Erenslaan 24 63 11

drive me.

GVLandgraaf

Tel. O4.5 - 531aa49

Telefoon: 045-5321088 Telefa.x :045-5321128

Autobedrijf / GULF Station / Carwash verkoop nieuw & gebruikt le klas occasions met BOVAG garantie inmil mogelfrk reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-taxaties en reparaties

kickken

reclomeprodudies Landqrdaf

T 049532 74 8()

A'PK*euringsstatbn & werphats ontwerp & uitvoering reclameborden autoreclame

A

t(Gulfl .-

KliEDeDd竄ャテ行trdat95 6143 AA Klimmen TeLd045H05 13 58

GULF Statirn

& Carrash Hogeweg 7E

full color

6367 BG Voerendaat Tet d045>5 75 I ,t49

ffi r


32

e Internationaler 10

Stausee

Volkslauf

kilometer

Obermaubach

- l0 iuli 2004

Familie van de wiendin van mijn zoon woont in het Eifelstadje Obermaubach. Haar oom nodigde mij uit om op 10 juli in Obennaubach te komen lopen. Het wÍrs voor mij de eerste keer dat ik hier zou

rennel. Op zzterdagmiddag togen wij ( ook kleinzoon Rik ) naar dit mooie stadje. Na gezellig koffre te hebben * gedronken "mit Kuchen"ging ik me inschrijven in de plaatselijke Grundschule. "Hier trof ik enkele STB-ers: Herman Gerards, ( Herrnan liep deze wedstrijd al voor de zevende keer) Pierre Muyrers en Peter Dekeunink-

Om 18.15 vertrokken ruim 300 topers,{oopsters voor een mooie wedstrijd- Al wij snel rerden we langs het stuwmeer en begonnen we aan een klim door het bos van ruim drie kilometer. De inspanning werd beloond want op de top hadden we eea schitterend uitzicht over het heldere stuwmeer en het mooie Eifelstadje in het RuhÍal. Na een afdaling van enkele kilometers door een bosrijke omgeving naderden we Obermaubach. Na een laatste blik op het mooie shrÀmeer kwam ik in 49.42 over de fmish. Als laatste STB-er, ÍnaaÍ zeeÍ content met het met veel plezier afleggen van tien prachtige kilometers. Deze loop is een aanrader voor elke STB-er. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Kapellerbosloop in het Zuid Limburgs Cross Circuit

Om het cross seizoen in zuid-limburg een nieuw leven in te blazen is er door een vijftal verenigingen het Zuid Limburgs Cross Circuit opgericht. Deze verenigingen zijn: Achilles Top

Kerkrade, AVON Heerlen,

a.v. Caesar Beek, Atletiek Maastricht

en

S.T.B.Landgraaf. Iedereen kan aan dcze competitie deelnemen zowel IQ'IAU atleten als recreanten. Er wor& gelopen in de jeugdcategorieën terwijl de darnes en heren categorieën Senioren, Vet- l en Vet-2 zich kunnen meten in een korte of lange cross.

De crosscompetitie b€staat uit een vijftal wedstijden. Hiewan wordt

een

klassement opgemaakr Om mee t€ dingen naar de prijzsn mo€t men minstens vier van deze

vijf wedstrijden

gelopen hebben.

De uiteindelijke winnaars worden dan gehuldigd en ontvangen hun prijzen. Deze huldiging zal plaatsvinden medio febmari 2005 bij a-v. Unitas in SittaÍd. Deze wedskijden zijn:

0Tnovember 2OM 05 december 2004 26 decernber 2OO4 09 januari 30 januari

2005

2005

ENCI bereloop Kapelleóosloop

Maastricht Landgraaf

Kerstcross

Heerlen Beek

Parkloop Àbdijcross

Kerkrade

Atletiek Maastricht a-v. S.T.B. A.V.O.N. a.v. Caesar

Achillis Top

jullie zien zijn dit bekende wedstrijden waar toch al veel STB 'ers aan mee doen, dus een moole gelegenheid zich te meten met de andere zuidlimburgse alleten in competitieveóandZ-oals

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-s.0-0


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverse

I

Jean Herpers

plaats

Lara Klaassen

plaats

131

Pierre Muijrers Herm Gerards

36

Maril Boesten

plaats 2 plazts 29 plaats 3

464

Harry Boesten Maria Fischer Frits Fischer

90

119

780

Jogsins Boelenois

plaats 66

plaats 16 plaats 17

-

8 km

-

plaats 9

Lara Klaassen

plaats

Marcel Meens

-

.37

01.3 5.08

M50 M45 v50 M50 M50 M60

03.28.59 03.37.38 04.09.58 04.12.27 05.02.06 05.02.06

zaterdag 14 augustus 2004

Jean Herpers

l5.Hambacher Volkslauf

0 t .21

1

I

21.1 en 10 km

M35 't/3

0

-

zaterdae

plaas 7

00.26.42 00.31.28

2l

aueustus 2004 01.25.09 PR!

10 KILOMETER:

60

Annick Ploumen

plaats

I

Nico Hamers

plaats

I

Eschweiler .'

-

10 km

Guido Meys Herm Gerards

29

KILOMETER: 20 Ivo Eijkzboom 38 Astrid Kokkelkorn 39 Leo Kokkelkom

-

Y35

00.47.10

00.53.05

zaterdag 4 september 2004 plaats 6

M30 M45

00.38 i0 00.42.54

plaats 2

Mjw.

00.19.36

plaats

1

5

40 52 65 IO

Roger Steens

Lormeke Frins Gerte Offeringa

KILOMETER: Ger Bodelier Hub DĂ­onders

7 12

plaats 7 plaats 27 plaats 28

plaats I plaats 17

Sen. Sen.

Yj,ro

plaals 7

Sen.

plaats 2

Yet.I

00.22.,14 PR! 00.22.45 00.22.51 00.26.20 00.30.26 00.33.44 00.35.06


Vervolg uitslagen Zomeravondloop Oost-Maarland

27 83

Annick Ploumen

N.K.l00km Winschoten

180

plaats plaats

Marcel Meens

Hein Bodelier

-

1611

417

VeLI

00.37.31 PR:

V

00.47.17

- zondae 11 september 2004 M 55 plaats 3

100 km

Jungfrau Marathon Interlaken

303

7 4

-

42.195 km

-

zaterdas 11 seDtember 2004

M30

Guido Meys Harry Boesten

plaats 171 plaats 170

Maril Boesten

plaats 27

M50 Vvet.

plaats 3

Vet.I

5 K]LOMETER:

9 2-1 36 62

John Borians

Ronald Frins Astrid Kokkelkom Lonneke Frhs

S.T.B.

plaats 3 S,T.B.

IO KILOMETER:

3 31

Jos Krist Guido KemPen

25 KILOMETER: Rob Riksen Leo kokkelkom John Born Vic搂 Teeken Frank Eisenga Saskia Rademakers Frans Quaedvlieg

9 l0 69 93 94 95 9贸 06 1

WielFrins

plaats

I

t 0.40.52

Yvet.I

Iret.I

04.14.16 05.14.10 05.47.26

00.17.22 00.20.26 00.22.31 00.26.31 00.33.27 00.43.06

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

01.36.39 01.38.09 01.54.38 02.01.35 02.01.36 02.01.53 02.01.54 02.04.56

42.195 KILOMETER:

17

Jo Born

S.T.B.

03.12.40

11

Guido Meys

S.T.B.

00.38.59

i0

Nico Hamers

plaats 3

Jean Herpers Inra Klaassen

S.T.B s.?18.

Vet.I

00.52.23

03.07.38 03.37.01

T.S. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Lopen in herfst en winter

Inleiding Lopen als het glad koud, nat of donker is, geeft een verhoogd risico op een blessure of ongeval. Je kunt dit risico zelf zo klein mogelijk houden door onderstaande adviezen op te volgeÍL maar helaas zijn niet alle blessures of ongevallen te voorkomen- Het verdient aanbeveling om samen met anderen te trainen, dan kunje elkaar helpen als dat nodig is. Is dat erg moeilijlq geef dan aan het ,thuisfront' of bij je vereniging door waar je gaat lopen. Zij kunnen je dan eventueel zoeken alsje te lang wegblijft

Gladheid Als de ondergrond na! besneeuwd of bevroren is, wordt het glad- De kans op een glijpartij neemt toe, waardoor ook de kans op blessures toeneemt. Bij een valpartij kom je er vaak met blauwe plek of schaafuond vanaf, maar het wordt vervelender als je je echt blesseert. De meest voorkomende blessures zijn een enkelverzlvikking en een peesirritatie.

Enkelverzrvikking Als je door een misstap ofdoor een val de banden vanje enkelgewricht overrek en eventueel scheurt, wordt dat een enkelverzwikking genoemd. Dit betekent altijd minimaal een irritatie van deze banden en het enkelgewricht. Als je de enkelbanden overrekt of afscheuÍ is dat een ernstig letsel. Soms treedt

er bij een

enkelverzlvikking

e€n botbreuk op, wat een zeeÍ ernstig letsel

is-

H€t is altijd verstandig om na een enkelverzwikking direct te stopp€n met lopen. Leg als de entel prjnlijk_ is het been hoog en leg zo snel mogelijk een compressiebandage aan met bàhulp van een elastisch zwachtel. Koet de enkel zo snel mogelijk. Als je bijvoorbeeld in het bos doorje ànkel bent gegÍxm en geen ijs bij de hand hebt, hou dan de enkel dan in koud water. Als je wel de beschikking hebt over een flexibele coldpack ofeen zak met ftapotgeslagen) ijs(klontjes), zwachtel deze dan mee op de pijnlijke plek. Laat zo snet mogetijk een deskundige beoordelen hoe ernstig het letsel is. Onder

een deskundige wordt verstaan een (huis-, club. of sport)arts of ftsiotherapeut. Na een lichte enkelverzwikking ku je meestat wel weer na enkele dagen tot enkile weken de looptaining weer hervatten- Is de blessure ernstiger, dan duurt het zal hei vele weken tot maanden voordal_ de enkel weer volledig belastbaar is bíj lopen. Natuurlijk is het in de tussentijd vaak wel mogelijk om op een andere manier te trainen. Denk hierbij bijvooóeeld aan fietssn en aquajoggen, maar ook aan krachtu-aining.

Duisternis Als je in het donker traint moet je een aantal voorzorgsmaategelen nemen. Zorg vg(,r reflecterend materiaal aan je kteding/schoeisel of voor een lampje dat je om je arrn kunt àoen- Loop zoveel mogelijk over goed verlichte voet- of fietspaden. Indien dat niet mogelijk is, loop dan altijd tigen het verkeer in. Dat b€tekent dat je op de weg aan de linkerkant moet lopen. Je ziet het r"*à ar" en je kunt tijdig reageren om een botsing te voorkomen. Loop altijd een route die je goed 3ankomen kent en die je al een paar keer bij rr"glicht gelopen hebt. Je weet dan waar de kuilen, oprt"pj"r * afstapjes zitten.

Onderkoeling Ook bij Nederlandse weersomstandigheden kunnen er wel degelijk onderkoelingsverschijrselen bij lopers opteden. Het hoeft hiervoor helemaal niet zo koud te zijn! Zo kunnen onderkoelhgsverschijnselen al opteden bij temÍ,eraturen van 15o Celsius en lager. Het risico wordt namelijk niet alleen bepaald door de tempsratuuÍ, maar door de combinatie met windsnelheid en regen. Regen vergoot de kans op het ontstaan van onderkoelingsverschijnselen, doordat dit het isolerend vermogen van veel soorten kleding negatiefbelhvlo€dt- Getukkig worden de marerialen


wa.arvfii sportkleding gemaalct wordt steeds beter (isolerend). In de dagelijkse praktijk schuilt het gevaar met name in àà plotselinge weenomslag, waar de sporters qua kleding onvoldoende op

voorbereid zijn.

zat het lichaam enerzijds proberen de bloedtoevoer, en dus het warmteverlies, naar de huid te beperken' Anderzijds zal het lichaam probererr de warmteproductie op te voeren, waardoor er kippenvel en spierrillingen ontstaan. Lukt het het lichaam niet om de lichaamstemperatuur op peil te houden, dan zal het looptempo snel dalen' Hierdoor zai de warmteproductie atremen, waardoor de onderkoeling nog sneller zal optreden. Achtereenvolgens kunnen de volgende verschijnselen

Bij dreigende-onderkoelingproblemen

'

van onderkoèling optreden: spierkramp, verwardheid gedragsveranderingen (onverschilligheid ofjuist agressiviteit). Het rillen zal uiteindelijk plaatsmaken voor spierslijÍheid. Èet is van gr-oot belang om Éovengenoemde verschijnselen van onderkoeling bíj jezelfofbij een trainingsgàoot te herkennen. Mocht dat het geval zijn, zoek dan snel een beschutte en waÍne o-g"r"i.! op, drink iets warms, neem zo mogelijk een waflne douche ofbeter nog een warm bad en treÈ1arÀa; *oge warme kleding aan. Als de onderkoeling niet te emstig is, helpt dat vaak voldàende. Ín enistiger gevalleÍr àl er snel deskundige hulp gezocht moeten worden. Zekere als iemand verminderd aanspreekbaar of bewusteloos zijn, zal hlj of zij met spoed opgenomen moeten worden in het ziekenhuis, want in deze gevallen dreigt levensgevaar'

Functionele kleding Loopkleding wordt belangrijker naarmate de temPeratuur lager. is- In de herfst en winter moet de kledtg goeà beschermen tegen wind regen en kou. Deze kleding mag niet doornat worden,.gmdat er dan a o*elingsverschijnselen kunnen opreden. Aan welke voorwaarden moet een goede kleding voldoen? De-therrnosànderkleding moet de wijgekomor transpiratiedamp snel afroeren naarde de volgende kledinglaag. De bovenkleding mag geen vocht opnemen en dient ervoor te zorgen dat toe buiten wel naar moet transpiratiedaÍnp De t *ioï en de r"gei niJt van buiten naar Èi"rr"n "tt"r. teveel dat ze de fout mensen maken Vaak afgevoerd ktÀen worden. Van binnen blijfje dan droog. kteding aandoen, waaÍdoor ze in hun zweet'drijven'. Als het echt koud is, overweeg dan om de looptraining een keer over te slaan' Zo lang duurt de af (extÍeme) kou in ons land meestal niet. Bedenk datje ineller een blessure oploopt, dan datje ervan _

tUóhtje toch in een wiesperiode gaan trainen, neem dan extra voorzorgsmaatregelen' Prgbeer bent, koelje overdrg te Éinen en begin met wind teien! AJsje dan op de terugweg warm en bezweet tegen extra komen in aanraking niet o;odig af. Bescheà de lichaamsdelen die met de buitenlucht te mogelijk zoveel afkoeling ei bewiezing. Draag dus een muts om a{ko€ling van het hoofd

Èent.

,oorkom'en en sm"er dË lippen handschoenen of wanten-

i,

met vaseline. Bescherm de vingers door het dragen van thermische

Samenvatting ondergrond vaak nat en glad, waardoor er eeÍder blessures ontstaan' en winter Daamaast treedt de duistemis eerdei in. Neern dus extra voorzorgsmaatregelen in de herfst

In de herfst en winter is de en besteedt

. . .

exfa aandacht aan:

een goede warming-up, waarin aandacht wordt gegeven aan het uitvoer€n van rekoefeningen om spier- en peesiritaties te voorkomerL kleding ae vËiugneia'tijdens het lopen op de weg met narne door het dragen van reflecterende

of verlichting,

het dragen vaÍr aÍrn de

weersomstandigheden aangepaste kleding

om onderkoeling

te

voorkomen. Bron: Atletiekwereld

0-0-0-0-0-0-04-0-0-0


Autobedrijf Zdrojewski Heerlenseweg200 6371 HX Landgaaf Bouwmaterialen

Industrieterrein

Sierbestrating

Abdissenbosch

Zand-Grind

Valkwsg32

Tel.045-5720002 Verkoop auto's Autoverhuur & Leasing Reparatie & 0nderlroud APK keuÍingen

LandgÍaaf

Carwash Setfservice station Uitgebreide shop

YÏONG Geen bouwmaeriaal zo Yeelzijdig ab YTONG cellenbeton U krmt er een coÍipleet casco 6Ínee

nerz*en.

Blokelernenten cascoparelen qr lateien worden op maat gelevend, rlet zo ak

vber-

en dakpbren. Voor de bimtenward€n

hrrÍ U

gebruA ÍEken \an verd

i4inglnge

seperaiepanelor.

ytong Het element in de bouw

YTONG celle etoD k:

. . . .

van hoge k\xaliteit Zeer st€Ík

E€,voudk te veÍweÍkeÍr

. . . .

Harry van der Laar

LÈht

B.adw€Íend Ongevoelig voor vocht 100/0

recyclóa{

Uibtek€rde

tenp(ratiur rcurnulerende eigensch4per

ttrsr iríomatir 018+67Í234

Bel voor

sportfysiotherapeut . . . . . . .

Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactad testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert lff 6361 HN Vaesrade-Nuth Tet.0464426088


Verjaardagskalender

November

Oktober 03 0'7

09

t2 t2 t7 17 18

30

30 31

Theo de Leeuw Lara Klaassen Roger Steens

Danique Michels Guido Kempen

BaÍ

06

Esther Scheer

jaar

09

43 laar 36 jazt

09

Hub Erker§ Marc Meekels

29 jaar 54 jaar

01

11

Sabine Krieg

1 1 jaar 43 jaat 47 jaaÍ 56 jaar 22 jàaÍ

Hanssen

Fieke Schrijen Harrie Enninga Karel Henssen Bas Nicaise

jaar

Danielle Michels Jesse Mispelbaum

16

05

44 jaar 33 jazr 36 jaar

13 laar

36

jaar

Martijn .Peelen

9 jaar

4l

16

Alexander Dresen Ed Doveren Hub Donders

20

Jan Kuhl

22 28 29 30

Cor van Haaren Tom Chrombach Patricia Thomas

09 12 15

Harrie Lejeune

13

jaar jaar

44 Sa* 41 jazr 38 jaar 15 jaar 23 jazr 51 jaar

December 05

06 07

l1 t2

l3 13

Maril Boesten

14

Peter DeceuÍdnck Fons Kreukels

l8

Gerte Offeringa

28

WimMeyboom Jan Vroomen

3l

58

R.Radstake Beaudine GillisseÍI MelissaEssers

Bert Nillissen Sjef van ooyen

IJ

Ntp

jaar jaar jaar 8 7 juzr 13 jazr 44 Su* 62 laar 5l jaar 39 jaar 49 1azr 35 jax 56 jaar 54 jazr 13

Marco Theunissen Bob James

Jfirwen van frnrte geÍefr,cíteerI

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Mededelingen en jaarprogramma 2005

Het bestuur heeft van de KNAU het keuringsrapport van de Cooperbaan onwaÍlgen' met de De baan yeÍoont de nodige mankement"n. bit betek*t, dat er een serieus probleem is ontstaan

trainingen van de jeugd. geval Het bÀtu,r g*t Éoàr", in gesprek met de gemeentelandgraaf en de KNAU, en zal in ieder voor het a-s-winteÍseizoen een beslissing nernen.

09-01-2005 Nieuwjaarsreceptie 14-03-2005 Jaarvergadering 14-05-2005 HeidelooP JmVJuli 2005 Bergloop met barbecue September 2005 Septernber 2OO5

04-12-2005

Sportcafé Phoenrx Sportcafé Phoenix

Clubreis Clubkampioenschappen

KapellerboslooP 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

aanvang: 14.00 uur aÍlnvang: 20.00 uur


ffiW&Wffi Niederzier

ffiWE4&

28,5 kilomeÍer - zoadag 29 augustus 2004

Prima prestatie STB

oers

in zware bergloop

Een mooie maar zware wedstrijd door het bruinkoolgebied rondom Niederzier.Het weer speelde niet helemaal mee het was erg benauwd- Na het startschot om 17 00 uur vertrokken ruim 400 deelnemers vanaf de sportplaats richting bergbouwgebied. We hadden min ofmeer afgesproken er een pittige tempoduurloop van te maken maar na het startschot waren die afspraken meteen vergeten en werd het toch nog een wedstrijd. Jo Bom stoof meteen al weg en de rest bleef de eerste 2 vlakke kilometers redelijk bij elkaar in de buurt. Hierna begonnen de eerste beklimmingen het lopersveld viel helemaal uit elkaar. Na 4 kilometer bij een beklimmíng ging Jan Schwanen en John Bom mij voorbij. Laat maar de wedstrijd is pas begonnen Jan liep gestaag

door, hij was in zin element, wat wil je, zo'n lichtgewicht heeft weinig moeite met deze beklimningen. John bleef ik steeds in het oog houden en vlak voor een lange afdaling had ik hem te pakken, ( eindelijk

gerechtigheid nadat

hij mij n

Z

voorgaande wedstrijden op de laatste kilometers geklopt had ) Er volgde nu een lekkere afdating tot kilometer 10. Een van de zwaarste punten ligt even na dit 10 kilometerpunt- Een korte zeer steile helling van ca. 250 meter en vanafhier ging het regelmatig omhoog tot l6 kilometer. Ik wist dat alleen Jo en Jan nog voor mij zaterl maar bijna niet meer in te halen waren- Het hoogste punt wordt bereikt bij 20 kilometer op 295 hoogre. Staat eÍ bij de Jungfrau marathon een iemand in Schotse kledij op een doedelzak te spelen, hier stond zowaar een echte Romein de weg te wijzen. Vanaf hier Baat het 8.5 kilometer redelijk bergaf. Als ik dit tempo kon vol houden, want na 20 kilometer vooral bergop voelde je benen aan alsof er kilo,s

gewichten aanhingen, zou ik mijn positie L-unnen handhaven want Herm zat maaÍ zo'n kleine 2 minuten achter mij. En als je dacht dat je de laatste 2 vlakke kilometers nog wat extra vaaÍ kon maken, vergeet het maar. Toch finishte ik zeer teweden in 2-12 uur, waar Jo en Jan reeds met een gote pot (alcoholwije) Erdinger in de hand stonden. Even later finishte Herm en 5 minuten later John, die een tijdje een hekwerk moest omarÍnen om bij te komen. Albert kon zowaar er nog een sprintje uittrekken en Hein Bodelier kwam als taatste STB 'er binnen. Groot was onze veóazing dat we ook nog met 3 man in de prijzen gevallen warerL de dag kon niet meer stuk Deze wedskijd kan ik iedereen aanbevelen die van dit soort lange berglopen houdt, een perfecte georganiseerde wedstrijd enigszins te vergelijken met de 33 km van Battice.

Uitslagen bergloop Monte Sophia

50 57 69 77 115 161

252

Jo Bom Jan Schwanen Theo Schmeits Herm Gerards John Born

Albert Verbunt Hein Bodelier

plaats 2 plaats 3 plaats 3 plaats 14 plaats 23 plaats 8 plaats 13

M50 M50 M55 M45 M45 M55 M55

0-0-0-0-&0-0-0-0-0-0

02.08.27 02.09.31 02.12.I 02.13.55 02.18.27 02.24.25 02.34.46

l

Theo Schmeits


12 september Marathon Keulen

De dae

-

*Bein in Flammen'

vóóraf

De positieve benadering van dit marathon-weekend is dat het gezellig was. Zeket de dag vooraf toen we de startnummers hebben afgehaald- 's Ochtends vertrokken Albert en Marleer! Frank af en Herm zijn met de trein naar Keulen om aidaar de Marathonbeurs te bezoeken en de starhummers we plekke waren hebben ter te haten. Ànnick en Marcel, die sameÍr met Sandra en Patrick, reeds vanuit de trein gebeld om ons te treffen bii de Marathonbeurs. Zoals een goed loper betaamd namen zij v:errolgers drie kwartier over deed om daar te komeÍr waarvoor men op loopafstand ca. de tram die "r de een kwaÍtier nodig had. Maar ja, Marcel moest natuurlijk alle krachten spaÍen om zondag onder gebracht kort bezoek we een hebben ontvangen hadder drie uur te duikenlNadat we d; startnummers aan de Dom van Keulen, waar Annick voor ons een kaarsje heeft aangestoken' ?i:

Omdat Marcel nog een haas zocht voor zondag, zijn we nog even langs de Rijnoever gewandeld. En kijk daar, het toeval wilde dat Marcel een

.

ieslarc ltrlJ. ,.tc lti.tJs \'-lll \iÍlrci-l

I

Ethiopiër trof op de Hohen

Zollem Briicke. Die heette Tesfaye Tola- Nooit van

gehoord.

"Which

startnumber do you have?" woeg Marcel aan hern- Dat

,,

.-::

.

wist hij ook niet. Achteraf bleek deze man de nttnmer 1 en tevens de favoriet te zijnOp de marathon in SydneY,

tijdens de

Ollmpische

Spelen 2000, had deze loPer

de bronzen medaille in de wacht gesleept. Langs de fujnoever wordt vervolgens gezocht naar een terrasje voor eer klein tussendàortje ftleineJ Zwischendurchen) en natuurlijk een heerlijk KÖlsch'

Zondaq. de wedstriiddae

In alle woegte moesten we ons nest uit om weer op tijd te zijn voor de trein naar Keulen. onze ffuu. supporter eo u"rzo.-go Cor van Haaren stond op het afgesproken tijdSip voor de deur om ons Herzo genrath te brengen.

Omdaiwe de dag vÀ te voÍen reeds or:E;e zak met schone sputlen haddeo ingepakt en we eigenlijk startklaar warerq konden we bij aankomst in Köln-Deutz meteen richting start gaan' om 10:30 u. viel het startschoi voor de loPers in het eerste (rode) starwak. Marcel liep in het begin ai was deze .Jà ,- me weg. Ik was nl. van plan iets rustiger te starteÍ! hetgeen ook lulrte. Toch weÍkeÍL met Marathon niet dat wat ik ervaÍl verwaàht had. Vanaf het begrn moest ik namelijk meteen i0 moest ik al kilometer Bij BrÉcke. DeuEer name omdat er een behoorlijk stevige wind stond op de de kant, schoen langs wasDus stoppen omdat er zich een biaar aandiende omdat mijn sok verschoven u- en ca1:35 op ik door ,rit, à ales weer op zijn plaats brengen. Op het halve Marathon prmt kwarn schatting 500.000 tag dus toen ca- 5 min- achter op mij-n schema De sfeer langs de kant van de naar tÀchouwers was echter zeer gezellfo, waardoor je toch aangemoedigd werd om de wedstrijd uit te


lopen. Vanaf kilometer 30 km. wilden mijn benen gewoon niet meer en nam ik het besluit om gewoon uit te lope& hetgeen toch

nog moeizaaÍn ging. Een

oud gezegde is dat de Marathon pas bij 35 lor. begint, maar deze keer had ik het gevoel dat deze al bij 5 km.

begon- Enfin, positieve aart deze Marathon was dat je toch nog bij

de

eerste

10 o/o van

de

innenkomers zat. Ook Marcel had helaas zijn doelstelling niet bereikt om onder de 3 uur te Iopen. maar heeft wel een mooi PR neergezet onder deze toch wel moeilijke omstandigheden. Op deze plaas willen wii Amiclq Sandra en Cor natuurlijk een dankjewel zegger voor de geweldige

b

ondersteuning.

Herm Gerards 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Ail€ttlkvGÍenlgiÍtg S-T.8. organi!ëÍt d€:

Zte

sitf {*m oo7en

D.

?l'aFívr. OoFrl ltFd.rÈo.aoof mrl(t d.d uat v.t! h.t Zuld l.brrb.l.t,. Goc ClrE{lt Wcde.iid.a

ve b.r

t Ígloop lr.ici§.fÉ f+.&.rbo.loopLa4Ír.f Krseur ltr..rLn Hdoo,p B€.t Abdfjc.w KrÍfrrd. ENCI

.ZJ.C-C-

gLll-z,IJ4 O5-12-20íx

-12-2l,íx 09-{r1-Z}0lt 3GO1-2oo5


Holle Wegen Jogging Zaterdag 18 September 2OO4 te Hoegaarden

Het zit er weer oP.

Eenleukedag,wedstrijdenvoore]kwatwilseneenprimaonderkomenomeenhapjete *", ,í O.irf..n. Organisatiecomité: petje al jullie hadden het weer geweldig voor "n "t"" hebben' elkazu.. Zelfshet wefl schijnen jullie onder controle te Dan de uitslagen. 15

km: 337: Yvonne

Monse

0l:27:40

Gijselaers

01:23:10 01:21:40

raa. n l^.;i,. nnrohans

O1l17'-37

243: EgonBorghans 237: Óor var Haaren 236t H"r-^" R tt"n 225: Iwan de Ploeg 205: Heit Severens 200: Ronald Srneets f U'. noget C tissen

01:17:35 01:16:44

78'.

31*

Joseue

301: Maria

245:

Fischer

JosBex

01:17:38

ra. vi.L., T".Len

r

173: Arrnick Roge.

G} 8

Krieg

157: Sabine 156: EdDoveren 14?: Albert Verbunt 135: HubErkens 130: Saskia Rademakers 125: Fritz Fischer

Ploumen

Sie"ns

01:

i6:38

01:15:56

ol"l4..52 01:74'.42

01:12:57 01:12:.21

01:12:1Ó

84:

62: 57; 53:

0!11,18 01:1i:16

01:10:49 01:09:55 01:09:36 01:09:02 Fred Geilenkirchen 01:05:19 0i:04:56 Theo 01:0332 Jan Schwanen 0l:02:.47 Jos Herman Gerards 01:02:23

Schmeits

Jarsen

52: Wiel Frins 46'. Frank Eisenga

+-. Ger Bodelier 2 HuubDonders

07:.02:,20

01:01 :52

00:53:04 00:52:09

01:11:42

km:

Manders 00:43:15 00:.42:36 89fd Monse 59:Huub Weiienberg 00:38:49 102:Jan

'rn.É.-'i Gi...r, 119:LouisCordewener

1

116f1t F int

00:45:16 00:45:14 oo:44:43

íiï61. ur;..' 11l:Kim Wilnen iÀilf; -o".1.'

98:Gerte

00:36:23 00:33:54 T.inden 00:33:07

Offeringa

frjvt*l-o" g"x

OOt32:49

00:31:08

78:Tonnie Geilenkirchen 00:30:07 00:29:40 Z:I-ooneke 62:JordyGeilenkirchen 00:28:zK 59:Kenny Geilenkirchen 00:28:23

Frins


1000 m: l0:Paul

Bex

800 m: 3:Beaudine

Gillissen

A0:04:54

00:02:54

We eindigden de dag onder het aftchuwelijke genot n een waanzinnig spÍrnnende horrorfi-lm met de busrit naar Landgraaf, Onderweg was er nog wat onduidelijkheid omtrent de eeÉte of tweede besternming (eerst Heerlen en dan Landgraaf of andersom)' Maar a la, uiteindelijk liep a1les goed af Voordat we echter aan de bu$eis begonnen, hadden we ons te goed gedaan aan wat patatjes, vis, stoofrlees en een paar kleine Hoegaardentjes. Hoewel het geen culinaire hoogstandjes betroN nraakte de inzet vari de bediening veel goed. Belgische gastvrijheid ten top. Het eten hebben we ons echter moeten verdienen Vanaf de allerkleinste tot en met de alleroudste onder ons moesten we er behoorlijk voor presteren. O{tewel wij vertaald naar ooze voorzitter: Ohne Fhis. keine Soeis! Alsof al dat lopen nog niet genoeg was, hebben we ook nog uren moeten wachten omdat een aantal van ons zo opgingen in het spel dat ze zelfs wilden \r'innen en vervolgens ook nog hun prijs gingen claimen. Gelukkig kreeg je ook hier Hoegaarden. Dan het spel de jury heeft ons getrakteerd op verschillende parkoersen van uitlopende lengtes maar ailemaal ronduit pittig te noemea. De overmoedige onder ons mochten 15 kilometer lang hun hart ophalen over heuvel door dalen, voor en tegen de wind, maar vooral over die verraderlijke kasseien. De allerkleinsten bleef dit gelukkig bespaard. Zij hoefden maar 800 meter te lijden.

Gelukkig had ons organisatiecomité gezorgd i, voor een goede bdem- Toen we in Hoegaarden arriveerden stond een lekkere broodmaaltijd te wacbrten, rret koffie van een kwaliteil waar je minimaa l 2 jaar schorsing als dopingzondaar aan over hield. Het was met name deze bodem die ons er door heen gesleept heeft. Op de zeer Christelijke tijd van 10:00 vertrokken we met een volle dubbeldekker naar België. Voor zovet ik me herinner de grootste deelname ooil aan een clubreis van STB.

Wiel Frins


Tien vragen aan ,.....,......

TWINNGSTE

DE IS Els

IN

DE

RIJ

Frim

Geboren:

9

jrmi

Beroep:

Begeleidster

1959

bij

mensen met een verstandelijke

handicap

Echtgenoot: Wiel Andere gezinsleden: ZoneÍr Ronald en Ruud en dochter Lonneke Vraag

l:

Hoe lang loop je al? Waarom hiermee begonnen?

Antwoord l: Ik ben in 1994 gestart met lopetr. Dus al weer ruim tien jaar.

Het is begonnen met het feit dat mijn toenmalige buurvrouw vond dat ze te dik werd,. Ze yroeg Íurn mij of ik met haar wilde gaan lop€n, zodat ze wat aan haar overtollig gewicht kon doen De eerste loopafstand van ons was: 5(X) m. We warsÍr apeaoB over onze eerste loopp'restatie.Na een maand liepen we al 3 km. Mijn buurvrouw hield het nu voor gezierq màaÍ ik begon de smaak van het lopen te pakken te krijgen- Door mijn werk ging ik alleen 's avonds trainen, meestal 7 km in ong- 45 min.Op een avond kwam ik langs een hangplek met jongeren. Ze riqen níulr me en kwamea me enkele honderden meters na in het donker. Sinds die tijd liep ik niet meer alleen in het donker. Dit was vooÍ mij de directe aanleiding om lid te gaan worden van een loopclub.

Yrang2z Hoe lang benje lid van de STB en hoe ben je lid geworden?

Antwoord 2: Zoals ik al in mijn de vorig antwoord vert€lde, wilde ik lid worden van een loopclub. Mijn man Wiel rende al bij de STB, maar bij de snelle goep. Hij en ook Ed Quaedvlieg vertelden mij dat er bij de STB ook op wijdagavond een langzame groep liep. Dit leek mij wel wat en ben op deze avond met de groep begirmen te Fainen. Dit was in 1994. Dit beviel me vanaf het b€gin uitstekend. Bij de eerste training liep ik zestig minuten, tenvll tot dan toe 45 minuten voor mij het maximale was. Ik liep de faining wel ui! maar "de wereld zag ik voor een doedelzak aan" Ik was volledig uitgewoond, maar wel erg trots op mezelf dat ik dit gepÍesteerd had. Ik vond het prettig lopen in deze groep, mede door


Adviesbureau voor hedrijven en

wije beroepen

Y

er ze ke rin gs s p e ci

a

list

Collectieve \ilerknemersverzekeringen - Ziekteverzuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Transport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Hypotheken-Be drij fskrediet Akerstraat 30 - 6411IIB Heerlen Telefoon: 045-5740002 Mobiel: 0G290425W

Fax:04457ยง930


de positieve stimulans van Huub Welting en Frans Peters.

Vraag 3: Els, wat spreekt je aan in het lopen?

Antwoord 3: Jan, eerlijk gezegd, vraag ik me dit aljaren af. Ik zal toch een paar dingen opnoemen:

Het groepsgebeuren vind

ik

heel positief.

In de groep

presteer

je

meeÍ en gernakkelijker dan

individueel. Ook het lopen in de natuur ervaar ik als heel aangenaam-

Vraag 4: Wat is je top

-

drie van gelopen wedstrijden?

Antwoord 4:

0p nummer

l:

De leukste wedstrijd vind ik vaals - venlo. Ik doe steeds mee met de damesgroep onder de vaste en vooral inspirerende leiding van Wim van der Linden.Ik geniet van het parcours, maar vooral van de fantastische samenhorigheid op die dag. Onderweg laat Wim de bus heel vaak stoppen om al de STBers aan te moedigen. SU?ER. In het begeleidend busje is het steeds heel gezellig, ondanls het feit, dat ik er regelrnatig misselijk van word. Zou dit liggen aan de rijstijl van onze Wim? Over aanmoedigen gesproken. Bij de laatste Vaals - Venlo stond op een geven moment de Abraham groep langs het parcours en bood mij bij het langs rennen eeÍl vers geplukt veldboeket aan. Erg mooi gedaan. Albert Verbunt kreeg van de groep de wortels van het boeket. Over loophumor gesproken.

0p nummer 2: De snelste wedstrijd voor mij was Dwars door Hasselt- Ik liep deze wedstrijd met een gemiddelde kilometer tijd onder de 5 minuten: 15 km in 1.14. Ik vond dit fantastisch. Alleen toen ik het finishdoek dichtbij zag komen, moest ik opeens de bocht om en nog 2,5 km afleggen- Dit waren harde kilometers, maar het resultaat was er dan ook naaÍ. Op nummer 3:

De 20 km van Brussel. Mooie wedstrijd: veel publiek, leuke bands ondenveg, geaccidenteerd parcor:rs.Je komt o.a. langs het koninklijk paleis van Laken. Verder prachtige start en finishplaats bij de Jubelpoort in het Jubelpark. Vreernd was wel, dat ik mijn laatste km in 3 mjn. liep. Zou het dan niet precies 20 kn zijn? Vraag 5: Els, hebje nog hobby's naastje lopen?

Antwoord 5: Op eerste plaats ben ik een verwoed lezer- Ik wil elke dag iets gelezen hebben. Verder wandelen Wiel en ik heel eÍg gnÀg, vooral op vakantie. Een keer per werk doe ik aan aqua - aerobic in het zwembad "de Bende"Wat ik ook heel erg graag doe is bakken en koken. Om mijn kookkwaliteiten op een hoger niveau te brengerl volg ik een keer per maand een cursus fijne keuken bij SMAAK in Kerkrade.


Vraag 6: Naar welke muziek luisterje graag en kun je iets overje le€shobby vertellen?

Antwoord 6:

interesse voor muziek is best wel divers. Zo houd ik van The Eagles en The Roling Stones' Ik ben verder een lieftrebber van Phil Collins. Ik houd ook veel van lerse muzieh in het bijzonder van: Cranberries en the Corrs, deze laatste groep

Mijn

speelt op authentieke instrumenten en hebben de Ierse folk in een modem jasje gestoken. Heel bijzonder.

Zij

hzdden wo€ger een interesse voor boeken heb ik van mijn ouders mee gekegenrijàenàe bibliotheek aan huis. Met de grote kofferbak vol boeken kwam deze langs . Toen deze ermee opt ik een groot deel van àeze bibliotheek over kunnen nemen- Er zitten hele oude en bijzondere exernplaren bi;: o-a. De Graaf van Monte Christo en de Rode Pimpemel. Niet eendikke pil, maar in aÈondeilijke delen. Deze boeken sluiten prima aan bij mijn interesse voor het lezen van

Mijn grote

i"td t"t

historische romans- Speciaal om te vermelden is dat ik van mijn opa ik een zelózane_ uitgave van Merijntje Grjzen ( schrijver A.M. de Jong) in dun druk heb geerfd waar ik heel erg blij mee ben. Ik bezoÉk regelrnatig de bibliotheek in Landgraaf (Nieuwenhagen) en neus heel eÍg graag bij de nieuwe aanwinsten. Jufftóuw Tineke van de bibliótheek staat altijd klaar met haar advies. Zij heeft een frjne je band met de regelmatige bezoekers. Ze haalt elk boek ergens brj een bibliotheek in Nederland voor uit- Klasse.

Vraag 7: Els, hoe wllen jullie je vakantie in?

Antwoord 7: we zoeken steeds naar nieuwe vakantiedoelen- ln principe gaan we nooit naar dezelfde Vorig jaar zijn we met ons gezin naar Curagao geweest. Hier heb je schitterend duikwater. Wiel en Lonneke hebben hier dan ook gretig ., gebnrik van gemaakt Ik heb heerlijk op het strànd gelezen met uitzicht op de blauwe Caribische Zee. Dit jaar hebben we een rondrit gémaakt door Turkije. Dit is een land met meer dan stranden. Veel oude culturen bewonderd. Omdat we graag wandelen hebben we ook eens een wandelvakantie op het mooie Madera gemaakt- In de toekomst willeÍl we in ieder geval Rome bezoeken Een stad , die niet alleen veel schatten heeft uit de Romeinse Tijd en de Kerkelijke Periode, maar ook voor de moderne bezoeker heel veel he€ft te biedenVraag 8: Sporten je andere gezinsleden ook?

Antwoord 8: ons gezin is goed vertegenwoordigd bij de sTB. Ikzelf, wiel, Ronald en Lonneke zijn allen lid van onze club- Lonneke houdt zich vooral met de meerkamp bezigOnze andere zoon Ruud hoopt in oktober as. de halve marathon van Eindhoven te lopen. Wat ik knap van hem vindt, omdat hij lang ni€ts aan sport heeft ge.laqn- Hij traint nu vlijtig m.b.v. een schema van Wiel, waarmee hij in de buurt van de 1.30 hoopt te eindigen-

Vraag 9:

Eb, je bent al heel tang lid van de clubbladcommissie. Kun je iets vertelleÍr over jullie werkzaamhedeÍl?


Antwoord 9: Het redactiewerk is met de komst van de computer aanmerkelijk verbeterd. In de beginjaren moest er nog heel worden ge§pt en geplakt.Nu wordt wijwel alles aangeleverd door de computer. Ons werk is nu te komen tot eetr goed ingedeeld en verzorgd clubblad. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat wiet en Theo momenteel het meeste werk doen- Mijn taak is het controleÍen van de geleverde kopij op spelling e.d. En natuurlijk zorgen vooÍ koffie, bier eÍl chocolade. Het zijn steeds actieve, maar ook gezellige bijeenkomsen.

Yraag 10: Wat zijn je toekomstplannen t.a.v. het lopen?

Antwoord 10: Ik hoop dat ik nog heel lang drie keer per week kan blijven lopen. Er gaat niets boven lekker lopen in de nafuur en vooral in groepsverband. Verder heb ik nog steeds de stille hoop ooit eens een marathon te kunnen lopen. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nieuwe Leden

,Ï,8, ne*t

r- nrrt* rretltom!

Marie -Therese Weelen Prins Hendrikstraat 12 6471 AX Eygelshoven Geb. 18-02-1967 tel.045-535179s

Ellie Jarnes-Bloemers Mohbos 1 6371EA Landgraaf geb. l2-04-50 tel.045-5310326 Opzeseine lidmaatschap per

01 -0

1

-2005

:

Melissa Essers,Wesley Ferfersfienneth Timrnen,, Bob James, Pierre Vijgen, Henk van Land, René Schrijen, Felicia Schrijen

Adreswiizisine: Tim Zeevaarders Oud adres: Rothkranslaan 5, 6373 GS Landgraaf Nieuw adres: Hoofdstraat 413, 6372 EB Landgraaf

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

't


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak b.v. Groot- en kleinhandel in dakbedekkingsmaterialen Ampèrestraat 5 6372B8 Landgraaf Telefoon: 045-5314218 Telefax r045-5311744

Drievoglelstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045-5414667

30 io6Í

kwílileil

in

dokbcdckkingn Bilumincuzc&

lunrrl

dokcn

lndustrieterrein "spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8 6466 tZ Kerkrade


Sportmedische Aspecten Loopschoen

Inleiding Het is van belang om te lopen op schoenen die speciaal voor het lopen gernaakt zijn. Dit voorkomt onnodige blessures. Door de stormachtige ontwikkelingen in de productie van schoenen is het voor de loper zelf bijna niet meer uit te zoeken welke schoen voor hem/haar geschikt is. Het is verstandig om op een rustig moment in een sportspeciaalzaak met een deskundige verkoper de tijd te nemen om de

juiste keuze te maken. Er zijn een aantal aandachtspunten waar sporters zelfop kunnen letten bij de aanschaf van loopschoenen

Aandachtspunten bij het kopen van schoenen

. Maat.

Schoenen worden verkocht op lengtemaat. Helaas is zo'n maat geen objectief gegeven, want deze kan per land en zelfs per merk verschillen. Maten voor

de breedte van de schoen worden zelden of niet gehanteerd. De schoeneÍr moeten dus gepast wordeÍt met de sokken die tijdens het lopen gebruikt worden aan. Het is verstandig om de veters eÍuit te halen en op de schoenen rond te wandelen en te dribbelen. Als de schoen dan van achteren slipt is hij te groot of bij de hiel te breed- In de lengte moet er in ieder geval genoeg ruimte voor de tenen over zijn. Dat wil zeggen dat er minstens 4mm ruimte nodig is tussen de toppen

. . . .

.

van de tenen en de schoenrandIlielkap. De hielkap moet de hiel voldoende fxeren en sturen tijdens de landing en afretfase. De hoogte van de hielkap is van belang. Als deze hielkap te laag is zal de schoen snel gaan slippen. Te hoog is echter ook niet goe{ want dat geeft een verhoogde kans op achillespeesb lessures.

Znol, De zool heeft een profiel, dat afgestemd moet zijn op de ondergrond waarop gelopen rrordt- Daamaast hoort het buigpunt van de zool onder de bal van de voowoet (ongeveer op 2/3 vm de lengte) te liggen. Een licht verhoogde hak vergemakkelijkt de landing en voetafivikkeling. Schoenleest Er zijn verschillende soorten schoenleesten (bijvooóeeld recht of gezwaaid) die passen bij verschillende voefvormen. Yoetbed en sportsteunzool ln iedere schoen zit een voetbed- AIs dit niet de juiste is voor de voeten kan dit verwisseld worden- Dat kan met een ander vo€tbed .lat los in de sportwinkel te koop is, of met een aangemeten voetbed. Zo'n aangemeten voetbed wordt e€n sportinlay of sportstermzool genoemd eÍr wordt gemaakt door een orthopedisch schoenmaker- Het is wel zaak om een sportsteunzool afieen te laten aanmeten als deze ook echt nodig is. Vraag hierover advies aan eeÍl deskundige (b.v. een sportarts)- Sportstemzolen die aangemeten zijn met eer go€de redeÍl kunnen blessures voorkomerr- Er bestaat echter ook een kans op het ontstaan vaÍr (andere) blessures als de sportsteunzolen niet goed of onnodig zijn aangemeten. Het is verstandig als beginnende drag€Ts van sportsteuÍlzolen deze na enkele weken weer laten controleren bij de orthopedisch schoenmaker die ze aangemeten heeft. Naden. De naden moeten goed gestikt zijn en er mogen geen harde stikranden op onjuiste plaalsen zitten.


.

zo,n stikrand kan grote problemen (blaren) opleveren als deze zich bijvoorbeeld boven de tenen bevindt-

Bedenk dat een kwalitatief goede schoen nog niet goed hoeft te zijn vooÍ alle Yoeten! Neem de tijd om een schoen te vinden met een pasvorm en eigenschappen die goed passen bij uw eigen voeten en uw

persoonlijke trainingswij

ze

!

Voetaftvikkeling De overgrote meerderheid van de lopers landt op de buitenzijde van de hak. Om de voetafirikkeling soepel tJ hten verlopen, vindt deze naar binnen toe plaats. Wanneer de enkel en de voet bij de landing en voetafiNikkeling te veel en te abrupt naar benedeÍl of naar binnen wegz-akken, spreken we van overpronatie.

Herkenning van overpronatie Overpronatie is op meerdere manieren te herkennen. De gemakkelijkste manier is om bij oude loopschoenen te kijken naar de stand van de hak- De hatken zijn bij overpronatie naar binnen toe weggezakt. Een anàere manier is achter de loper te gaan staan en te kijken wat er gebeurt met de hakken ,u, schoenen bij de voetafinikkeling. Ais deze naÀr binnen wegzak! is er sprake van overpronatie- Het beste is om de loopbeweging op te nemen met een videocamera en het opgenomen beetà vertraagd af te spelen en te beoordelen. Het is praktisch gezien niet altijd even gemakkelijk is om deze opru,,"n te ilatenl maken. Met een beetje zoeken in de omgeving lukt het vaak -wel bij bijvoorbeeld een Sport Medische Insteliing, een sporSpeciaalzaalg een schoenadviescentrum of bij een orthopedisch schoénmaker. Het is minder geschikt om een sporter op te nemen op de lopende band' Op ein lopende band gaan sporters soms anders lopen, waardoor ook h,n voetafirikkeling anders kan zijn- fopers die óverproneren hebbel een verhoogde kans op blessures, zoals een achillespeesontsteking of beenvtiesirritatie. Maatregelen tegen overpronatie

Voor lopers die overproneren zijn speciale schoenen ontwikkeld die de overpronatie tegengaan- Dit kan bijvoorbeeld doór aan de binnenzijde van de zool materiaal te gebruiken dat hardsr is en dus mindei veert bij de landing. Schoenen waar deze correctie is ingebouwd zijn alleen geschikt voor die lopers die ook daadwerkeiijk overproneren. Lopers die een normale afirikkeling hebben en toch dit correctie dragen topen het risico om teveel naaÍ buiten gedwongen worden. De kans op blessures zal daardoor stijgen. Bij-het kopen van schoeisel is dus echt deskundig advies nodig. A-ls regel wordt dit in een goede sportspeciaalzaak gegeven.-

sórt

Schoenkeuze en gebruikssituatie

Het is van belang om na te gàaÍr waar de schoen voor gebruikt gaat worden- Bij lopen op de weg is een schoen met een lote schok;bsorptie en een gering pmfiel het beste. Bij het lopen op een_ zachte

.onderprondiseenstevigerschoenmeteengroverenhogerprofieldebestekeus. ee1 snelt:r ÀlleJ'voor de betere iarathonJory., ÏR

-§. d)tr }{

Ëïï;;il., ï,""f:J:,atï*

*'.Ï1ii1T;,-.

ziin zo licht en de maar dat gaat wàl ter koste van de schokabsorptie -met te kopen. Deze schoenen om een wedsrijdschoen

Bij de aanschafvan de schoenen is ook het lichaamsgewicht van belang' Mersen die zwaarder zijn dan 70-80 kilo hebbeÍr schoenen nodig met een grotere stevigheid en schokabsorptie. De tussenzool van de schoen mag ni et te Tacht ziin' De aftct .

is kost dan namelijk onnodig veel ertergie, waardoor er sneller sprake is van vermoeidheid' Bovendien


bij schoeisel dat niet is afgestemd op het gewicht en de loopstijl een hogere kans op blessures als enkelverzwikkingen en overbelasting van pezenDe overgrote meerderheid van de lopers landt op de buitenzijde van de hak. Om de voetafivikketing soepel te laten verloperq vindt deze naar binnen toe plaats. Wanneer de eíkel en de voet bij de landing en voetafr ikkeling te veel en te abrupt naar beneden of naar binnen wegzakken, spreken we van er

overpÍonatie-

Herkenning van overpronatie Overpronatie is op meerdere manieren te herkennen. De gemakkelijkste manier is om bij oude loopschoenen te kijken naar de stand van de hak. De hakken zijn bij overpronatie naar binnen toe weggezakt. Een andere manier is achter de loper te gaan staan en te kijken wat er gebeuÍt met de hakken van schoenen bij de voetafirikkeling- Als deze naar binnen wegzak! is er sprake van overpronatie. Het beste is om de loopbeweging op te nemen met eerr videocamera en het opgenomen beeld vertraagd af te spelen en te beoordeler. Het is praktisch gezien niet altijd even gemakkelijk is om deze opnamen te (laten) maken. Met een beetje zoeken in de omgeving lukt het rlaak wel bij bijvoorbeeld een Sport Medische Instelling, een sportspeciaalzaak een schoenadviescentmm ofbij een orthopedisch schoenmaker- Het is minder geschikt om een sporter op te nemen op de lopende bandOp een lopende band gaan sporters soms anders lopen, waardoor ook hun voetafwikkeling anders kan zijn. Lopers die overproneren hebben een verhoogde kans op blessures, zoals een achil lespeesontsteking of beenvl iesirritatie. Maatregelen tegen overpronatie

Voor lopers die overproneren zijn speciale schoenen ontwikkeld die de overpronatie tegengaan. Dit kan bijvoorbeeld door aan de binnenzijde van de zool materiaal te gebruiken dat harder is en dus minder veert bij de landing. Schoenen waar deze correctie is ingebouwd zijn alleen geschikt voor die lopers die ook daadwerkelijk overproneren. Lopers die een normale afwikkeling hebben en toch dit soort correctie dragen lopen het risico om teveel naar buiten gedwongen wordel- De kans op blessures zal daardoor stïgen. Bij het kopen van schoeisel is dus echt deskundig advies nodig. Às regel wordt dit in een goede sportspeciaalzaak gegeven.Schoenkeuze en gebruikssituatie

Het is van belang om na te gaan waar de schoen voor gebruikt gaat worden. Bij lopen op de weg is een scho€n met een grote schokabsorptie ert een gering profiel het beste. Bij het lopen op een zachte ondergrond is een steviger schoen met een groveÍ en hoger profiel de beste keus. Alleea voor de betere marathonloper, met een PR sneller dan 2 uur 40 minuterq heeft het voordelen om een wedstrijdschoen te kopen. Deze schoenen zijn m licht mogelijk gernaak! maar dat gaat wel ten koste vaÍl de schokabsorptie en de stevigheid.

Bij

de aanschafvan de schoenen is ook het lichaamsgewicht van belang. Mersen die zwaarder zijn dan 70-80 kilo hebben schoenen nodig met een gÍotere steyigheid en schokabsorptie. De tussenzool van de schoqr mag niet te zacht zí1n. De aÈet kost dan namelijk onnodig veel energie, waardoor er sneller sprake is van vermoeidheid. Bovendien is er bij schoeisel dat niet is afgestemd op het gewicht en de loopstijl een hogere kans op blessures als enkelverzwikkingen en overbelasting van pezen.

Bron: AtletiekwEreld 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Sportcafé Phoenix (

)

Tom gezeffígfre erl eerl goel gfas 6íer, Etrnt 'IJ na fret syorten terecfrt 6íj:

Anníe & tsouíewíjn

53L7t22

,ày.f ifri-n€-'?''

kantine Spodhal Ter Waerden

Sportlaan 1 6374 CM [and§raaf Tel.04S

Glastrandol- en Schild€rsbèdrtií

?acEOíer

Streeperplein 10

637lMZ Landgraaf Tel.:045-5311413

Fax:

045 -5321616

Schilderwerken 24-uurs glasservíce Glas in lood / koper Kunstof kozijnen

ook geschikt vooÍ het houden van veÍgadeÍingen en fuestavonden

Bij de pakken neerzitten ? kom norr ....

Man oh man !

,HetersDortu rnannerrrnode Heerlen ( Geleenstraat 3436 en Promenade 33 ) Ma a s tricht

(

Grote Straat I &20 ) S

ittard

Molenbeekstraat 12

YlS.revoo Bouwkundig ontwerP & Adviesbureau Manensheide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-51271959 Fax 043-4592901 Vormgeving van uw bouwplannen


ESTEE-WEETJES Wist u dat:

o

Het John Borjans z'n poezelige pootjes zijn waar Petra voor gevallen is

o

Jan Manders geleerd heeft dat twee kleine kopjes Senseo evenveel zijn als één grote mok

o

Louis Cordewener zich al jaren drie eieren

wenst?l

_,

'lYin heeft, die hij niet met anderen wil titel: Born to delen. Tenslotte kunnen we hier toch alleen maar over dromen.

r

IIub Donders

o

flerm Gerards op de clubreis dusdanig van de (een) verboden vrucht(en) heeft gesnoep! dat hij op de mndagmorgentraining verstek heeft moeten laten gaan

.

Het verschil tussen servicepack

.

een trainingsvideo met als

Sskia in Hoegaarden

I

en servicepack 2 =

I Vraag

zo hard gelopen heeft, dst de snot

maar aàn Marcel Meens

uit haar oren kwam (toch wel een

heel vreemde plaats)

o

De laatste donderdagavond training van het seimen m verregend was, dat

Mark maer op

z'n badslippers naar de training kwam

.

De apres walk de laatste keer in de tennishal was, maar niet getreurd, we gaan door

bij

AVON

.

IIet deze laatste keer dan ook weer vanouds gezellig was, met dank aatr onze super klaltgerichte Henk

.

MR§A op je hers€Ds slsat en onze verpleegkundige hierdoor de vaseline in haar neus smeert i.p.v. onder haar oksels of in de liezen.

o

Dat Tonnie denkt dat het winter wordt als Sjef lekker warm gek.leed naar de training komt op 27 september

o

Je vanaf nu voorzichtig moet

zijn met wrt je op een eairing, wedstrijd, clubreis, feestavond ofwaar dan ook roept omdat je anders je eigen ui&praak onherroepelijk hier terug kunt lezen.

.

Dit slechts van 5 dagen is verzamelen is, dus wacht n voor het volgende clubblad.

EIs Frins


S.T.B. Jeugdpagrna

Jeugd STB draagt steentje bij

Tijdens een intemationale scholieren atletiek ontmoeting, van wij'teg 10 september t/m zondag 12 september in het Duitse Tettnang, bij de Bodensee wist de Limburgse selectie beslag te leggen op een eervolle 2e plaats. Zij eindigden op slecht l/2 punt achter de nummer 1. De ptoeg was samengesteld uit atleten(s) van de verschillende atletiekverenigingen uit Limburg. Totaal32 deelnemen in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. De buitenlandse atleten kwamen uit de Regio's Bodensee, Alzey en Kamerz (Duitsland), uit Bazel (Zwitserland), Szkesfehervar

(Hongarije), Praag (Tsechië), Luxemburg en Betgisch Limburg. Vorig jaar was Yael van Pelt de enige van STB die voor dit gebeuren werd uitgenodigd en dit jaar kreeg zij gezelschap van enkele ploeggenootjes. Ook van de partij waren dit jaar Janine Zagar, Roel Kist en Pim van Spanje. Daamaast natuuÍlijk een heleboel atleten uit de regio die gedurende de rest Yan het jaar concurrenten op de atletiekbaan zijrq maar voor deze gelegenheid samen een team

vormden. De reis omvatte niet alleen een sportprogràÍDm4 maar was tevens een ontÍnoeting met vele jongeren uit de verschiilende regio's en landea-

Yael uitgerust terug van vakantie

De vakanties zijn voorbij, en iedereen begint weer langzaam zlln of haar atletiekspullen bij elkaar te zoeken; het nieuwe seizoerr komt er weer aan. Een iemand heeft de spullen al bij elkaar, ea is zelfs al weer begormenYael heeft op zaterdag 21 augustus deelg€rlomen aan de C-spelen in Amsterdaq een wedstrijd waarvan we toch mogen stellen dat de top van Nederland aanwezig is. En als we de resulta.ten bekijken, mogen we ook ru§ig stellen dat Yaet bij deze top behoort. In haar serie op de 80 m tegt ze beslag op de eerste plaats, ur gaat zo door naar de halve finale. Hier eindigt zij als 2e, net achter Jill Prins, op het momeat de snelste van Nederland. tn de frnale tenslotte, is de tijd van 10.25 genoeg voor een 4e plaats, dus net naast het podium. Bij het verspringen breken de inspanningen van het sprinten op, en is de prestatie iets onder de maat en moet zij de eer aan anderea oveÍlaten. Maar met deze geweldige prestatie bij het sprinteq vergeten we de rest- Yael,

proficial


Pupillencompetitie succesvol

Wisten de junioren in hun competitie de finale te behalen, de pupillen volgden hun vooóeeld, en plaatsten zich ook voor hun finale. In Kerkrade, tijdens de eerste wedstrijd van hun competitie, wiíen vooral de meisjes een oveÍuigende prestatie neer te zetten, en wij waren natuurlijk benieuwd ofze deze pÍestatie tijdens de 2e wedstrijd in Sittard konden herhalen. Tijdens een winderige en afen toe zelfs stormachtige wedstrijddag lieten zij zíen dat hun team in een uitstekende vorm verkeerde. Er werden enkele hele mooie prestaties neergezet, en ik denk dat iedereen dan ook met een teweden gevoel na afloop huiswaarts ging.

MaÉijn en Bob krijgen nog wat laatste aanwijzingen van Ronald

Dejongens wisten in Kerkrade een 3e plek te veÍoveren, en wilden dit in Sittard natuurlijk herhalen, om zo ook een plaats in de frrale veilig te stellen. Ook de "mannen" deden het

prima, al moest er op de diverse onderdelen hard worden geknokt om de punterr binnen te halen.

De supporters

De uitslag is binnen, en na een beetje rekenwerk zien we dat: De meisjes eindigen op een 2e plaas De jongens eindigen op een 3e plaats

Dit b€tekent dat we met z'n allen naar de finale gaan.


Brunssummenileg 54 6373 EX Landgraaf Tel.: 045-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander ko7ieenuerk, inbinden: thermisch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren.

ma: 13'30-'17'00 en za: 10 00-14 00u'

Geooend: K.v.K. no: 140 56 OOO o]iJiààï.ï'iiàààI g.Cd-u.àb "n ià.ào-tz oou. bank: l.N'G. 67 15

10 746


Pupillenfinale, spannende ontknoping

zondag 19 september, een zondag met veel wolken, maar ook met een lekker zonnetje; een ideaal decor voor de finale van de pupillencompetitie. ln de voorronden werd hard gewerki met als resultaat een plaats in de finale voor zowel de jongens als de meisjes. De meisjes wisten zowel tijdens de eerste wedskijd in Kerlaade, als tijdens de tweede wedstijd in Sittard een overtuigende prestatie neer te zetten, en wij waren natuurlijk benieuwd ofze deze prestatie tijdens de frnale in Sittard zouden kururen herhalen. Zij lieten Àen dxhun team in een uitstekende vorm verkeerde en waren op een plaats op het podium gebrand. Tot de laatste minuut bleefhet spannend en toen de prijsuitreiking eindelijk was aangebrokerl eindigde deze voor de meisjes toch een beetje teleurstellend- Geen plaats op het podirrm, maar net emaast. Stechts 976 punten tà weinig voor dr derde plek, en dat terwijl er toch hele mooie prestaties waren geleverd, zoais Dapne simons die bij het verspringen won, of Nikki, die op wijwet atle onderdelen 2e werd net achterbllis Gielcn. Ook de rest presteerde uitstekend, maar in de totaal-uitslag mistten we een paar puntjesDe jongens wisten zich door hun prestaties in de voorronden ook voor de fmale te plaatsen, en gingen tijders de finale tot het uiterste om een zo hoog mogelijke plaats te veroveren. tn hun groep zaÀ ait jaar echter enkele zeer zware tegenstanders, en het was dan ook voor hrm niet mogeliji om een plaats op het ere-podium in de wacht te slepen- Toch een uitstekende prestatie van dejongens; alsje immers tot de finale weet door te dringen, en je laat diverse verenigingen uit de regio achter je, heb Je al een overwinning behaald. ook zonder podiumplaats hebben ze laten zien dat er met hrm rekening moet worden gehouden. Jos van Spanje

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Earry Driessen ftunning Center Oranje Nassaustr 19 64ll LF,IIeerIen TeVfax 045-5712ffi9 E-mail: harrydriessen@ho me.nl Website: www.harry-driessen.nl De speciaalz"qk in uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokke& sport bh's, sportvoeding en vefzorgingsproducten etc. Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden

gemaakÍ

wij aitijd veel aanbiedingen in hadloop, indoor en wandelschoenen.

Tevens hebben

Sportieve groeten van het Running Center Team


Verhalen over lopers Honden Een van de grootste gevaren voor hardlopers zijn honden.Er is nog één dat nog gevaarlijker is dan een hond, en dat is zijn baas. Tenvijl je tegen de grond gednkt wordt door een woest grommend monster met een stinkbek en vlekkerige slagtanden, loopt je eerder de kans dat de eigenaar je een schop geeft dan dat hij z'n verontschuldigen aanbiedl In zijn ogen benje te haÍd tegen dat lieverdje aan het schreeuwen ( ook al schreeuwtje om genade),

je laat je bloed rijkelijk

of

stromen over de net

gewassen en gepermanente vacht van het b€est.

,* rt

il (---r---l .ï _ -1'o'*''o^ . //'§_ (-ï\§=. '1 ,l Íf - ;Q,, .* ,o--. /lí h e 47J- gÈ :Í"8f:'

#t

=e'4:-?'-

mensenbloedOok al zou je

Hondenbezitter zijn de meest onnadenkende mensen in het heelal. Je wordt er niet alleen van beschuldigd dat de slagtanden van hun qouye viervoeter stomp geworden zijn doordat je hebt toegestaan dat ze je één van je armen of b"o", aÍkraagden, marrÍ ze moedigen hun griezels ook aan hrm drollen langs de bermen te depon..ea zodaÍ een hardloper onherroepelijk uitglijdt als hij er met hoge snelheid inrapt. Hoe kun je de honden vermijden? Helaas, de waarheid is dat dit niet mogelijk is. Als je de naam "Fikkie" rogl i9"oÀ wees dan.óp ie "rikkiel'is' gegarandeerd een ;*d;, Duitse herder die dol is op de smaak van

ï':**:ii:ïi"t::::"::::*ïÍiil: -iï;

je hebbe4 dat zou niet helpen. Zodra je het likkebaardend achtervolgt, een haartje krenkt, kun je erop rekenen dat je een

bij het hardlopen

monsteÍ dat je lynchpadij te wachten staat.

een honkbalknuppel bij

Auto's Auto's ziin voor hardlopers bijna net zo gwaarlijk als honden. Je bent bijvooóeeld gewoon over de stoep aaÍr het reÍuren als de deur van een gepaÍkeerde auto opengaat waardoor je er tegenaan knall Tenvijl je op de grond sterretjes ligt te tellen, staat de eigenaar van het voertuig schuimbekkend te roepen om de nÍvrm van je verzekeringsmaatschappij omdat het bot dat uit je schouder steekt een kras in de lak heeft gemaaktDronken chauffeurs zijn een gevaar. Die hebben de gewoonte je over landweggetjes en in de berm te achtervolgen terwijl ze als een krankzinnige lachend achter het stuur zittenEr zijn ervaren hardlopers die je zullen wijsmaken dat het slim is om 's nachts witte of lichte kleding

te dragen zodat tegemoetkomende chauffeurs je dan goed ktmnen zien. Pas maar op!. Door die lichte kleren wor& je alleen maar een beter zichóaar doelwit Automobilisten hebben naast aanrijden nog een andere methode om hardlopers te eliminer€n, die heet koolmonoxide. Het dodelijk gas wordt vanuit de uitlaat van de auto regelrccht in je longen gepompt Een gasmasker biedt wel enige bescherming, maar door gemaskerd over straat te rennen lcijg je de politie op je dak. Erger nog misschien wel een agent met een politiehond-

Bron:B&M 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


rl

q

STB Clubblad 2004 nr 4  
Advertisement