Page 1

L IL

J


Jaargang 19 -

't

esTaBletje

is het

nummer 3

Theo Schmeits, Gravenweg 56,6471 VZ Eygelshoven 045-5352003 - 0651296017

t.schmeits@jrome.nl - Wiel-Frins@olanet-nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins 9

juli

2004

Sport en Trimctub

Voorzitter:

Albert Verbunt

Secretaris:

José

Brunssummerheide

í*-, tdi'r

Kerkraderweg20

Tel.:045-5314854 Tel.:

Meijboom

045-5330356

Ploumen Tel.:06-14710201

Annick

Janssen (vice-voorzitter) Tel.:043-4591995 Zaken:

-

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatun kopij:

Penninsneester:

2004

de leden van a-v. SpoÉ en Trimclub

clubblad voor

Brunssummerheide

íd) t'ft"

juli

6372TZLandgnaf E-mail: alberwerbun(@wanadoo.nl

32

6373 HK Landgraaf Pleiskaat E-mail: stbsecretariaa(2hetnet-nl

Eygelshovenerweg 13 6374 KB Landgraaf E-mail: marcel-annick@home'nl

22

Jos

6343 CV Klimmen Schepenbank E-mail: ios-annv.ianssen@,rranadoo.nl

Leden:

BeÉ Nillesen Tel. :045-5353294

6467 JB Kerkrade Daslook 11 E-mail: bnillese@efss.dhl.com

Wedskijdsecr.:

José

Meijboom Tel. : 045-5330356

6373 HK Landgraaf Pleistraat E-mail: stbsecretariaat@hetnet'nl

Jeusdsport:

Dickvan

Pelt Tel. : 045-5325803

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf

Algemene

IN

website

STB

32

E-mail: dick-oel(Ewxs'nl

htto://www.avstb.nl

32

Postadres:

Pleistraat

Banlretatie:

Rabobanklandgraaf reknr-172433975

63'13

t.n.v. PendngYneester S.T.B. Eygelshovenerweg

13

Adverteren:

via redactieadres. Adverte€rd€f,s ontvaÍlgen het clubblad gratis

HK Landgraaf

6374 KB I-andgraaf


Trainingen zomerseizoen 2004

DAG

TIJD

PLAATS

Maandag

18.30

Cooperbaan

Maandag

19.i5

Sportzaal Kakert

Conditietraining

8.45

Cooperbaan

Intervaltraining

Duurloop

1

uln

Vrije training Marjo Moonen Ger Bodelier

Dinsdag

r

John Hendrix

Theo Schmeils

Woensdag I8.30

Cooperbaan

Woensdas

18.30

Cooperbaan

Pupillen A,B,C

Woensdag

19.30

Cooperbaan

Junioren

Donderdag

18.30

Cooperbaan

Baantraining

Vrijdag

18.30

Cooperbaan

Duurloop I uur

ZateÍdzg

10.00

Cooperbaan

Zaterdag

11.00

Cooperbaan

Zaterdag

I /.U()

Bezoekerscentrum :S c hn evers helde

Zotdag

8.30

Cooperbaan

Duurloop 1.15 uur

/ I uur

Pupillen A,B,C

Junioren

/

il

I

Tel.045-5217013

Te1.0464462323

Wim v/d Linden Theo Schmeits

Vrije training

uur

/ I uw

.15 uur

Trainingsschema's : zie S.T.B. website: http://www.avstb.nl Inlichtinqen over training: John Hendrix. Wim v/d Linden. Ger Bodelier tel.045-5326903

Jeugdtràiners

Jeugdtrainers

1.30 uur

Rustige dur-nloop

Duu oop

/1uur

Albert Verbunt

Jeugdtrainers

Jeugdtrainers

Wim vid Linden John Hendrix

Theo Schmeits

Theo Schmeits Tel.045-5352003

Training Jeusd: Dick van Pelt Tel.M5-5325803

0-0-0-&0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Belangrijk

!

Beëindiging lidmaatschaP ST.B-

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk ofper E-mail te geschieden bij de secretaris, en wel met in achtneming van de door de IG{AU verplicht gestelde opzegtermijn van 6 weker4 d-w.2. 6 wekea voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft nieuemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd. De contributie voor het jaar 2004 b€draagt e 42.- Wil men een wedstrijdlicentie dan zijn de kosten hiervan € 15.60Jeugdleden betalen € 6.50 per maand.


Van de voorzitter

Onze vereniging neemt dit seizoen deel aan het nieuwe crosscircuit in Zuid-Limburg. Dit circuit heet het ZuidLimburgs Cross Circuit, àfgekort:. ZLCC. Beek, Wij doen hieraan mee tezmen met Achilles Top, Caesar AVON Heerlen en Atletiek Maastricht. De deelnemende wedstrijden zijn: Enci-bergloop, Parkloop in Beeh de Abdij-cross, de Kerst-cross en uiteraard onze Kapeller Bosloop. Met de organisatie van dit crosscircuit willen wij het crossseizoen in Zuid-Limburg weer een nieuw leven inblazen. Geachte hardlopers, laat het dus niet afiryeten- Doe met ons mee in deze wedstrijden. Overigens, nadere informatie over data, tijdstippen en puntenklassementen met bijbehorende prijzen worden zo spoedig mogelijk verstrekt middels affrches en foldersOp 20 juni vond onze traditionele familiedag plaats. Het was de derde keer dat deze werd gehouden- De Up and Down Hill Race was een gÍoot succes. Verliep menigeen zich nog vorigjaar, deze keer was het parcours dusdanig goed gemarkeerd dat alle starters de finish zonder te verdwalen mochten bereiken. De aansluitende barbecue was uitstekend verzorgd. Wij danken de organisatoren en medewerkers en stellen vast dat de Eaditie van deze wederom geslaagde verenigingsactiviteit ook het komende jaar beslist navolging verdient-

Dat r,vij niet alleen een vereniging zijn voor measeÍr die hrm beentjes het snelst achter elkaar zetten, de toppers, moge blijken uit de maandagavondtrainingen onder deskundige leiding van Frank Eisenga. Dèie tràiningen trekken volop belangstelling bij de deelnemen. Hun aantal is nog steeds groeiende. Wij zijn zeer blij met deze positieve ont\ryikkeling. Natuurlijk willen wij ook in de toekomst ve€l aandacht b€steden aan onze beginnende lopers.

Op 27 juni namen vier ploegen vaÍl onze vereniging deel aan de Estafetteloop Vaals-Venlo, een respectabele hoeveelheid teams. Natuurlijk zijn wij tevreden over de geweldige prestatie van ons 'superteam', dat deze loop voor de derde achtereenvolgende keer wist te winneo, maar vlakken zeker de prestaties van de overige teams niet uitKijk maar eens naar het door onze vereniging afgevaardigde damesteam. De dames wisten binnen een deèhemersveld van 48 ploegen maar liefst de dertiende plaats te veroveÍen. Ook deze Estafetteloop was weer puÍe demonstratie van ons verenigingsleven- Wij sporten, maar weten dit telkeas te combinercn met

gezelligheid en saarnhorigheid. Ook dit jaar hieven wï achterafhet glas op onze vereniging en haar ledenHoewel onze vereniging bloeit in prestaties en gezelligheid, zouje verrvachten dat dit bij de gemeente aanleiding mu geven om zich wat actiever op te stellen rondom de realisatie van onze nieuwe baan.

Dit is echter niet het geval. Wij horen nog steeds niets en zijn voomemens om

de betrokken gezagsdragers

h.ierover aan te spreken. Wij willen inrmers dat er voor het einde van ditjaar een uitspraak gedaan wordt over de beslissing van de gemeente.

MenserL hartelijke hardloopgroeten,

Alb€rt Veóunt 0-G.0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Dakdekkersbedrij

f

Zuiddak b.v. Groot- en kle in handel in dakbe de kkings materiale n Ampèrestraat 5 637288 Landgraaf Telefoon: 045-5314218 Telefax :045-5311744

Drievo§elstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045-5414667

30 icor kwolitir in dokbcdekkingen Bilumineuzc& kunslol doken

lndustrieterrein "Spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8 64661.Z Kerkrade


Mijn laatste HeidelooP. Zaterdzg 15 mei was het dan zover, mijn laatste Heideloop als orgari.a:to.. Na 7 prachtige jaren als kartrekker van de Heideloop vond ik hei tild om de organisatie aan iemand anders door te geven' Ik kijk dan ook met heel veel plezier terug op 7 mooiejaren met het organisatieteam' De Heideloop is dan ook een goede afspiegeling van STB' Kort samengevat gezellig sportief, voor iedereen toegankelijk en ook nog goede prestaties leveren. Orià inzet'was dan ook altijd dat de lopers op de eerste plaats kwamen en dat de organisatie moest denken in de gedachte van de loPer' Ik denk dat ons dat redelijk gelukt is, gezien de complimenten welke we ieder jaar opnieuw kegen van bestuur, lopers en sPonsors. Dit jaar was hàt nog eens extra ieuk omdat er een toploper op de Heideloop kwam waarvoor andere organisaties genoeg Euro's moeten betalen. yalor MiningVo siherpte het parcoursrecord dan ook met 42 seconden aan, welk reeds 15 jaar op naam van Roger Jaspers stond. Voor de winiaar bij de dames was ook genoeg aandacht, en dan niet alleen door Wim en Roger als speaker, maar ook tijdens de prijsuitreiking in de kantine had zij aandacht genoeg' Cit ait aoo. haar snelheid of Èaar gespierde lichaam kwam weei ik ook niet ? ! Er zij STB-ers die hier meeÍ van weten ! Al bij al was het weer een gezellige Heideloop en met bijna 400 deelnemers waren wij als organisatie dan weer zeer tewederg ook omdat alles weer perfect geregeld was en er zich geen rare zakeo voordeden. ( Albert kan volgendjaar weer gewoon op vakantie gaan' ) jaren en de inzet Ten slotte *il ik dl" Ieden, bestuur, sponsors en wijwilliger bedanken voor de leuke

die iedereen toonde bij welke waag van mij dan maar ook' Een woord van extra dank gaan uit naar Jos Krist, Rob Riksen, Theo Schmeits, wim v.d-Linden, Roger Steens, Frits Fischer, Gerte Offering4 Cor van Haareq Jos Duteweeí, John Borjans, Jose tnt"lltoom, Herm d'rjong, Jos Bex en de hoofdsponsor Harry Driessen zonder hun was de Heideloop nooit geworden wat hij nu is. Op de laatste bestuurivergadering heb ik de knuppel overgedragen aan Marcel Meens welke vanaf 2005 de Heideloopkar gaat trekken. Marcel veel succes en blijf als loper denken. Ger Bodelier.

Uitslagen HeidelooP 5EM:

1 5 8 l1 22 75 3l 56 58 74 18 85 06 121 1

I

M40

00.2730

plaats 2

Sen.

plaats 3

M40

plaats 2

Sen. Sen.

00.28.37 00.29.02 00.30.41 00.32.24 00.32.35 00.33.12 00.36.03 00.36.08 00.37.47 00.37.58 00.38.26 00.40.08

Hub Donders Leo Kokkelkom Rob Riksen Ralf de Leeuw Bas Nicaise

plaats

plaats

5

Frank Eisenga Jan Schwanen Ed Doversn Petty Nollet Jos Duteweerd Ivan de Ploeg Vicky Teeken Ronald Smeets Peter Janssen

plaats

1

plaats 2

plaatsl4 plaats plaats plaats plaats plaats plaats

M45 M50 M40

2 17

IvÍ40

5

M50

3

25 9

M30 M50

00.41 .50


122

Yvonne Monse

128 132

Ineke de Ploeg

Astrid Kokkelkom

plaats 5 plaaĂ?s 2 plaats 3

10 EM:

2 20 34 36 37

Nico Hamers Pjotr Deceuninck John Borjans Jo Bom

Ger Schaffirausen

I

plaats plaats plaats plaats plaats

3

9 3

4

00.41.51 00.42.41 00.43.08

V Vet, V Vet

M40 M35 M40 M45 M45

Een gedicht van Tatyana voor Tsaar Pjotr

00.53.28 01.05.21

0t.07.42 01.08.10 01.08.14

tI

dit is een gedicht voor de alle-dagen-dromer de zrvoele z:waluw in de middernachtzomer een gr:dicht voor de dwaas, de rode-rozen-plukker de onversaagde highrvay of love trucker de man die - met de blik op oneindig door de storm en door wind door de reeen zich zelfeen yellow brick road baant zich olympisch kampioen rvaant

de laatste der amoureuze mohikancn een droogrek voor krokodillenfanen een stel armen voor omhelzing bedoeld strelende cementhanden met gedichten gespoeld

hij zwoegt en hij werkt hij ploerert hij zweet geen straat van Gibraltar is hem te breed liethebben minnen het zit in zijn bloed altijd ten strijde te voet als het moet altijd verlieĂ?d en immer vol kriebels de liefde en hij zijn volmaakt compatibel vlinders in elke vezel van zijn lijf een zoen binnen handbereik en dat buiten

kijf

hij

is een held een held dat is hij geboetseerd uit ruwe heldenklei

zijn hart is een middeleeur.vs prentenboek gedrukt op verse peperkoek bemin hem omarm hem bind hem desnoods vast haal alle zaligheid en zinder uit zijn bast hij glanst en hij schinert hij blijft eeuwig jong met de hand op het hart en het hart op de tong Herm Gerards

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Marathon Kopenhagen Zondag 16 mei 2004

Op 14 mei

vertrokken

wij, Pierre en Leny Multers en Marleen en

ondergetekende, goedgemutst naar Kopenhagen. Navigatiesysteem ingesteld en rijden maar. na een voonpoedige rit door Duitsland moet bij de grens met Denemarken de CD van het navigatiesysteem verwisseld worden. Daar ging iets verkeerd maar gelukkig beschikten wij nog over menselijke kwaliteiten in de persoon van Leny; zij kon nog kaaÍlezen. Aangekomen in Kopenhagen via de gigantische Grote Beltbrug stonden wii versteld van de hoeveelheid mensen, dat schijnbaar voor onze aanwezigheid op de been was. Dit bleek na enige vragen een vergissing te Àjn1' orlze aanwezigheid in de stad viel samen met het Koninklijk huwelijk van de Deense Kroonpnns. Nadat wij onze spullen zo snel mogelijk in het hotel gedropt hadden, haalden wij onze startnummers af in een sober ingerichte hal met een kleine marathonbeurs-

De volgende dag verkenden wij de stad om erachter te komen waar staÍ en finish te vinden waren- In Kopenhagen komt men veel fietsers tegen, Het is dan ook niet zo vreemd dat Kopenhagen in de volksmond het Amsterdam van Denemarken genoemd wordt- De parken in de stad worden drukbezocht. Overal ziet men mensen de tijd genoeglijk doorbrengen. Opvallend is ook het grote aantal jeugdige joggers en trimmers dat men overal aanschouwt- Een dag van veel indrukken in een weemde omgeving zorgt ervoor dat wij onze slaapplaatsen woeg opzochten. Morgen zou het immers de grote .t"g worderg de dag van de marathon.

Wij ontbeten om 7.30 uur. Na een wandeling van ongeveer een half uur verzamelden wij ons bij de startOp het laatste moment trokken wij onze warme T-shirts uit, want de hemel was blauw en het zag emaar uit dat het een bijzonder warme dag zou worden. Onder de klanken van "Wunderfol Wunderfol Kopenhagen" vertrokken Pierre voor zijn 106de (!) en ondergetekende voor zijn 25-ste marathon. Het mooie parcours langs diverse internationaal bekende bezienswaardigheden (o.a. de zeemeermin) was omringd met veel publiek. 6700 deelnemers zetten hun beste beentje voor. Tijdens de wedstrijd is de rangorde weer he6letd; Pierre kwam mals gewoonlijk weer voor ondergetekende binnen- In de tumult en wirwar van mensen bij de finish kwamen de heren elkaar al snel tegen; de wouwen daarentegen waren hun egaa's minstens een half uur kwijt. Het teweden gevoel was de reden voor een gezellig etentje met weinig alcohol- Niet dat wij geen zin hadden in eert stevige drank- en braspartij, maar het bier kost in dit laÍrd tussen de 5 en 7 euro per glas, zelfs voor een redelijk gevulde portemonnee e€n behoorlijke aanslag. 1 at dat b€treft kwamen deze doorgewinterde STB-ers dus niet aan hun kekken. Wij wilden echter niet klagen; de dagen daaropvolgende dagen waren zeer geslaagd Onder leiding van de tijdelijke stadsgids Leny bezochten de Limburgers alle bezienswaardigheden. Een ander hoogteprmt was de dagtrip naar Malmö, ondanks het veelvuldige aantal keren dat ondergetekende al zoekende door rood licht reed. A1 met al een zeer geslaagde week. Lissabon

Wij denken al na oyer

esn ver volg.....misschien wordt dat wel

!

Aib€ÍtV€Íhrr

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Pepijnloop 2004

Alles wat maar beïnvloedbaar was, was beinvloed:

o .

De haren kodt geknipt en zelfs de benen geschoren om maar zo'n laag mogelijke luchtweerstand te hebben. Uiteraard heiehaal suf getraind in de weken er voor en goed gerust in de laatste week. Dat zat dus wel snor.

Ook het onbeïnvloedbare weer zat mee. De omstandigheden waren ronduit goed te noemenOndanks dat stonden een aantal strak gespannen koppies aan de start van de altijd gezellige Pepijn)oop

in Echt. Hoe dat kon?

Nou, er zaten nogal wat belangen aan de wedstrijd.

. o o . .

Zo moesten een aantal mensen vormbehoud tonen om te worden uitgezonden naar de etappekoers Vaals-VenloHadden Marcel en Annick een weddenschapje lopen omtrent hun prestatie in Vaals-Venlo en konden we hier voor het eerst een idee kijgen wie er het beste voor stond. Wilde Hub Donders op weg terug van een blessure wel eens weten waar hij stond. Wilde Jan Schwanen die na een aantal keer 40 en een beetje, eindeiijk wel eens 39 en Irog wat lopen. En niet op de laatste plaats de veelbesproken uitdaging van Ger Bodelier aan Marcel van de Pol om er in Echt weer eens een echt ouderwetse wedstÍijd van te maken en elkaar op een sportieve Eader tol heJ ui+€rste uit te dagen.

Redenen genoeg dus om redelijk gespannen aan de start te staan van de

l0 kilometer.

Voor het echter zo ver was liet STB zich echter ook op de kortere afstanden zien- Op de kilometer ontmoetten we Veerle Gillissen die zich knap weerde in de grote meute. Hup, de eerste medaille voor STB met e€n d€rde plaats voor Vecrle. In de 2,5 kilometerwedstrijd boekten we meteen al de volgende twee successen. Ivo Eijckenboom liet zien dat hij niet alleen op de traan rap is, maar ook op de weg goed uit de voeten kan. Hij finishte als tweede achter Bram van Buggenum van Avon. Ook Lonneke Frins haalde het podium. Hoewel ze iets te snel gestaÍt was en daardoor wat verval irr de twpede rorrde had, finis}te ze knap als derde meid. *, *-"1 cl, rs ai drie prijzen voor STB. Dan de 5 kilometer. Roger "Robbie" Gillissen "Williams", Fred Geilenkirchen, Jan Manders, Peter Jarssen, Gerte Offeringa, Astrid Kockelkorn en ik wilden de titanenstrijd op de 10 kilometer kunnen volgen en beslotende 5 kilometer te lopen- Zoals verwacht geen podiumplaats voor oos, maar wel teweden met onze prestaties.


En dan

Eindelijk de start van de

1O

kilometer. Het hele veld spoot letterlijk weg om de eerste kilometer in kap 3 minuten af te leggen- Na het eerste rondje waren de posities ingenomen. Jos Krist (die liep gewoon mee omdat hij het leuk vond, maar haà geen weddenschappen lopen) kwam als eerste STB-er voorbij. Vervolgens kwamen Ger Bodelier, Leo Kockelkorn, Marcel van de Pol en Hub Donders er aan. De kaarten leken geschud.

ÈUH P^R,TY ECHT

. . . . .

Maar....., zo'n wedstrijd duurt 5 rondjes en dan kan van alles gebeuren. In de vierde ronde raakte bij Ger de brandstofop. Hij moest wat gas terugnemen en Marcel die zijn kans rook maake hier onmiddellijk gebÀik varl schakelde een tandje bij en liep meteen een stukje weg bij Ger. Was een kwestie van het klassieke erop en erover. Ook Hub had het gevoel dat hij wat over had en gooide nog wat kooltjes op het vuur. De iaatste ronde was dan ook voor het publiek (en sommige van de lopers, maar zeker niet allemaal) misschien wel de leukste. We hielden ons bezig met \Tagen als:

Wie zou na die gekke stan zijn kachten het beste verdeel hebben en zou als eerste STB-er finishen. Zou Ger nog kunnen terugkomen en het Marcel moeilijk kunnen maken' Zou Jo Bom die 50 meter op Frankíe kunnen goedmaken'

Zou Jan dan eindelijk zijn 39.rr halen. En . . ...hoe groot zou het verschil tussen Marcel en Annick zij n'

Laat ik jullie niet langer in spanning houden. Hub weet weer waar hij staat in de laatste ronde haalde hij het hele STB-veld in om als tweede veteraan in d€ wedstrijd te eindigen. Jos Krist eindige dichi achter Hub als derde veteraan en Marcel van de Pol gooide er nog schepje bovenop om als derde STB-ers voor Leo en Ger te finishen' Die ander Marcel (weet je wel, die van Annick) Iiep een perfecte l0 kilometer en finishte met een mooi persoonlijk record. Frankie liep constant door en gaf daarmee Jo geen kans het gaatje te dichten' Dan Jan. Je zou kunnen zeggen dat hij 39.78 gelopen heeft, maar helaas het was meer dan 39.59. Echter ook de werkelijke weergave van 40.1 8 was Yoor Jan een knap persoonlijk record. ook Annick liep een persoonlijk record maar het verschil met Marcel was, voor Marcel althans, voldoende om met een geÍust hart aan Vaals Venlo te kumeÍl beginnen'

genot Oké dat was het loperL over tot de order van de dag. Naar goede STB-traditie hebben onder het geanalyseerd. een uitgebreid prestaties nog van een schuimend sportdrankje dat rest van de avond de Om zetfs nog een aantal kleine prijsjes in de tombola weg te slepen'

Leuke oogSt toch: 5 medailles, een sfeerlampje en een dominospel- Daar doeje het allemaal voor.


Dan de uitslagen:

I kilomdter Plaats 00:04:13

14.23

00:08:50.00

00:03:31

16.98

00: I I :39.00 LONNEKE 5 kilometer

00:04:39

t2.88

00:19:45.00

00:03:56

15.19

00:18:21.00

00:03:40

r

00:21:59.00

00:04:23

13.65

PETER

00:22:33.00

00:04:30

r

IAN

00:23:36.00

00:04:43

12.'11

GERTE

00:27:19.00

00:05:27

10.98

00:23:03.00 ASTRiD 10 kilometer

00:04:36

13.02

00:03:26

17

.44 .36

VEERLE

GILLISSEN

3

00:04:13.00

2,5 kilometer Plaats 2 3

tvo

EIJKENBOOM FRINS

Plaats Mannen Senioren

GEILENKIRCHEN FRED Plaaテ行 Mannen Veteranen l WIEL FRINS 8 ROBBIE 24 WTI,L]AMS 21

Plaats Mannen Veteranen 9 18

6.35

l

IANSEN MANDERS

3.30

Plaats Vrouwen Senioren 9

OFFERINGA

Plaaテ行 Vrouwen Veteranen 4

I

KOKXELKORN

Plaats Mannen Senioren 8 o

l0 73

VAN DE POL KOKKELKORN BODELIER

M

00:34:24.00

LEO

00:34:34.00

00:03:27

17

GER

00:3 5:12.00

00:03:31

t

SMEETS

RONAID

00:47:29.00

00:04:44

12.64

Plaats Msnnen treteranen

7.05

l

2

DONDERS

HTruB

00:33:07.00

00:03:18

18.12

3

KRIST

IOS

00:33:22.00

00:03:20

17.98

t2

MEENS EISENGA

MARCEL FRANK IOHN IHEO

00:37:39.00

00:03:45

15.94

00:38:28.00

00:03:50

r

00:39:42.00

00:03:58

15.1 I

00:47:33.00

00:04:45

I t-o,/.

IO IAN

00:39:01.00

00:03:54

r

00:.40:22.00

00:04:02

14.86

PIERRE

00:42:20.00

00:04:13

14.17

18

24

BORN

68

VMOURIK

5.60

Plaats Mannen Veleranen 2 5

7

BORN SCHWANEN MUIJRERS

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0

5.38


Venlo IIet S.T.B. Superteam

Etappewedstrijd Vaals

-

Vaals-Venlo : drie-op-een-rij. Met als missie de Vaals-Venlo wisselbeker defrnitief in ons bezit te krijgen door een derde opeenvolgende overwinning vertrekken we op zondagocht€nd omstreeks acht uur optimistisch gestemd vanaf de parkeerplaats bij "Op de Kamp". De lucht is nog bewolkt err sr valt zelfs een spat regen. Onze door Toyota Mengelers beschikbaar gestelde bus vol fietsen en tassen wordt al snel gelost door Ger die in een reflex zijn auto in de richting van zijn oude adres mano€weert, maar zich dan realiseert dat hij inmiddels geen Landgraver meer is- Hij keert bij de eerste rotonde om en geeft vol gas naar het Drielandenpunt; als onze bus even later ook de weg naar de toeristische trekpleister van Vaals opdraait komt Saskia al naar beneden gesneld met in haar kielzog de bus met Wim aan het stuur.

Op het startpunt aangekomen is er bij onze teamcaptain toch wat meer spanning dan gebruikelijk; hij is dan ook startloper vandaag. Gesterkt door onze teamnaam (ooit bedacht door onze captain), die getuigt van een gezonde dosis zelfrertrouwen, kijken we om ons heen om de sterkte var, 0Í173 tegenstanders te peilen. Helaas moeten we constateren dat de Belgische ploeg Maanderen 2000 en het team van Wilrna Rusman dit iaar niet meedoen. Ook de startloper van " de Keier " weet na een paar honderd meter duelleren met Ger al dat zijn ploeg ziin naam van.lorg geen eer aan zal doen. Ger loopt ook in op de enkele minuten voor hem gestaÍe Math Roberts die vandaag de eerste en de laatste etappe gaat lopen- Om de spanning bij Ger er wat af te halen hijst Jos zich langs het parcours met veel moeite in Ger's brÀndweerpak dat toevallig in de auto ligt.

In Wijlrc neemt Jos na de wissel de piuige hellingen bij Schin op Geul en Hulsberg en raast naar het fi:aaie dorp Nuth alwaar ik zelfvanafhet Makro-terrein vertek voor de route naar NieuwstadDe leden van het Wim-ens-team zorgeÍl er als volleerde klaar-overs voor dat ik bij het oversteken van de altijd drukke Windraak en van de President Kennedysingel niet op andere verkeersdeelnemers hoef te letten- Roger Steens presteed het overigens om in zijn eentje drank te verstrekken, kaart te lezen en ook nog al fietsend bewegende beelden op te nemen met zijn digitale camer4 terwijl ikzelf bergop loop bij Watenley. De laatste kilometers door het industrieterrein van Sittard kosteÍI me door de oplopende temperatuw de meeste moeiteDe dames-etappe van Nieuwstadt naar Sint Joost wordt gelopen door Lar4 die niet geheel fit aan de staÍt verschijnt, maar desondanks e€n goede tijd realiseerL Jean coacht haar en merkt na de wedsaijd op toch wel bezorgd te zijn geweest over de vreemde ho€stklanken die ze onderweg produceerde. Na de ruspauze in Sint Joost teedt Hub in het strijdperlq vanaf de fiets bijgestaaÍl door Jos en Ger. We zien dat Hub na enkele kilometers al een flink aantal eerder gestarte lopers heeft weten in te haleÍr, Bij binnenkomst op de atletiekbaan in Roermond valt hij uitgeput in het gras, bezorgd lopen we naar hem toe' na enkele seconden realiseert Hub zich dat hij in de volle zon ligt en sprint naar de schaduwptaats bij de hoogspringrnatten. De video-beelden die door Marcel Meers gemaakt worderr van dez-e minutea na de finish illusteren dat Hub diep in de resewes getast h€€ft in deze moeilijke omstandigheden, hrj gaf aan dar hij zelfs de aanmoedigingen van Jos vanaf de fiets op een gegeven moment oiet meer kon aanhoren. Leo is vervolgens al vertrokkeÍl voor zijn etappe naar Witte Steen in Reuver, waar we heÍn al van ver aan kurmen zien komen- De laatste kilometers zijn overigens veruit de meest saaie kilometers van de hele route Vaals-Venlo. We zien dat Leo de voor hem lopende Caesar atleet tot op een halve minuut nadert. Hij zorgÍ eÍ zo voor dat er een ideale uitgangspositie voor Nico ontstaat, die van tevoren aangaf een lange duurloop te gaan doenNu is echter Hub Curvers, de slotloper van Caesar, een halve minuut voor Nico vaÍr staÍt gegaan- Nico


haalt deze niet misselijke opponent vrij snel in en frnisht uiteindelijk nog een halve minuut voor hem op de baan in Venlo, waar de speaker na een sprint ngar de microfoon met een broodje in zijn mond aangeeft dat hij de eerste lopers toch nog niet zo woeg venvacht hadfotosessie met alle STB-ers volgt de jaar prijsuitreiking. We zijn dit niet echt verrast met onze overwinning, gezien het ontbreken van de belangrijkste concurrenten van de vorige jaren- Onze weugde is daardoor ook wat minder groot dan bij onze eerste Vaals-Venlo winst in 2000, waarbij echter nauwelijks publiek aanwezig was vanwege de wedstrijd Nederland-Joegoslavie op EIIRO 2000. De STB-Abrahams eindigen mede door de 50 + bonificaties knap op plaats 8, voor de STB veteranen (plaats 11) en het reeds gememoreerde Wim-ensteam op plaats 13.

Na een verkwikkende regenbui eテ考 een zeer uitvoerige

Tenslotte wil ik Roger Steens darken voor zijn hulp vanafde fiets en Toyota Mengelers voor het ter beschikking stellen van de bus.

Rob Riksen

Uitslagen S.T.B. Super-team

Etappe

Naam

I

Ger Bodelier

2. 3. 4.

Jos Krist

5. 6. 7.

Afstand (km)

Tijd

Km/u

Plaats

15,8 13,8 16,4 10,8 15,6 14,6 17.0

52:59

t7,9

1

48:.17

t7.l

1

57:34

17,1

I

4'1:37

13,6

5

53:27

17.5 16

Rob Riksen Lara Klaasen Hub Donders Leo Kokelkorn Nico Hamers

Totaal

54:41 55:41 6:

De bekerwinst van het Super-team 0-0-0-0-G.0-0-0-0-0-0-0

l0:16

18,3

1 1

1

I


Etappewedstrijd Vaals - Venlo De S.T.B. Veteranen

De wekker liep al woeg af vanochtend, rotapparaat, maar als wij vandaag zo zouden presteren als Nederland gisteravond... Tegen 07.30 uur de auto geparkeerd bij Wiel en wachten op de kornst van de Camper, welke door Fred beschikbaar was gesteld. Na het inladen van de schuimeade en niet-schuimende sportdranken vertrek richting Vaals, alwaar Frank zou starten voor de le etappe. Lekker alles

bergaf in de redelijke

koelte van de ochtend-

\ryat

een

lekker begin en een goede

trid.

Wiel

startte

op de

2e etappe. Deze etappe

begon goed

met

eerste

de

(van de

drie) lekke band van die

dag. Na ca. 2 km opeens een gil, een Het S.T.B. Yeteranen team

vloek,

wat schelden als

dat maar goed gaat, en ik maar afrragen wat zijn dit voor uiwluchten??Hij loopt toch gewoon verder? Wat lult hij nou? In een wij aardig tempo de etappe verder uitgelopen en voor dood op het parkeerterrein van de Makro neergevallen.Maar naar de ovenvinning (lees: een goede eindtijd) konden we fluiten....-

Marcel zou de derde etapp€ naaÍ Nieuwstadt voor z'n rekening nemen. Het begon al warmer te worderq maar door onze eathousiaste aanmoedigingen zorgde hij toch voor een goede eindtij{ of dit echt€r komt omdat hij achrerop de fies is gesprongen zullen wij niet te weten komen, voor hem een weet en voor ons een vraag. De damesetapp€ Nieuwstadt-St.Joost werd gelopen door Pera.Zij liep zich te barsten om weer zo snel mogelijk bij haar Johnny te zijn. Door de vele en langdurige aanmoedigingen (o.a van haar johny) is haar dit aardig gelukr Patue te St. Joost, maar daama begon de ellende pas goed. Vol goede moed aan de 5e etappe begonnen om ondanks de enthousiaste aanmoedigingen na ca. 13 km tot de ontdekking te komen dat wandelen eenhele opluchting kan zijrL maar dan ongenadig door de collega lopers ondenrit worden gehaald dat wandelen voor watjes is en dat in de Nacht van Gulpen gebeud, en niet in Vaals Venlo.(ik clruk mij nog voorzichtig uir..). Wat een ellende,wat een k...tijd! ! Dan maar hopen op de loper van de 6e etappe. Herman zou naar Reuver lopen- Het was inmiddels behoorlijk benauwd- Het parcours voerde grotendeels door het bos, hetgeen voor een beetje koelte kon zorgen, maar ook gelegenheid geeft om ongezier van boom tot boom te sluip€ÍI, ofeen aftorting te


.

Tuinderoratie

BOUWmatnialen

l--

<*'ffi

-,L

Zdrojewski Heerlenseweg 200

6371 HX Landgraaf

Voor al Uw tuintips en bouwmaterialen

Tel.045-5720002 Verkoop auto's Autoveftuur & Leasing Reparatie & 0nderhoud APK keuringen Canvash Selfservice station Uitgebreide shop

Tel.045-5312L27 Vraag naar verkoopmanager:

lnformatie:

Autobedrijf

John Borjans

YÏONG Ceen bouwnrateriaal zo

YIONG cellenbeton b:

veelzlilig ab YTONG

o o . r

celbnbeto{L U krmt er een compleet casco ermee neerzeueÍL B hke lementerl cascopaneleo eD lateieÍ worden op Ínaat geleveÍd, net zo ah v loer- en dakphten. Voor ds bimenwanden kunt U gebruk maken van verd Èpinglroge seperatiepane len-

Van hoge kwaliteit

LÈht 7-eÍ stgrk Eenvoudig te

velverken

. . . r

Brandwerend

OÍgevoelig voor vocht 100o/o

ÍecyclebaaÍ

Uitstekende tempeiafuur accurnulerende

ytong Het element in de bouw

Harry van der Laar

e

[ensc tnppen

idonnaib 018:l-67t234

Bel vooÍ nreeÍ

sportfysiotherapeut . . . . . . .

Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert lff 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel.046-4426088


nemen, mzvtr een ding is zeker de gelopen tijd mag er zijn. Dan de laatste etappe van ReuveĂ? naar Venlo. Nu zouden wij het hele eSTaBletje kunnen volschrijven met een romantisch verhaal over de omwegen die men gelopen zou hebben.....-.Maar alsje als loperje

wiendinnetje laat meefietsen, dan lraag je om problemen- en dan maar zeggen wij hebben ons verlopen............ quasi bellen dat een stuk van de route beschrijving weg is. .................ja, ja. Doch ook hier geen al te beste eindtijd. Maar goed , deze dag waagt er dus om gewroken te worden.Vanaf vandaag trainen voor 26 juni 2005. Maar eerst de schuimende sportdrank verwerken-Tot slot heeft ons team besloten om geen protest in te dienen bij de jury, dat er met de leeftijd is gefi'audeerd. AJs je als Abraham-team een veteraan laat meelopen die dan ook nog van de 50+ bonus kan profiteren....... Wat kan sport toch mooi zijn!? John Born.

Uitslagen S.T.B. veteranen Etappe 1. 2_

). 4. 5_

6. 7.

Afstand (km)

Tijd

Km/u

Frank Einsinga

15,8

8

Wiel Frins Marcel Meens

1:02:15 59:06

15,2

13,8

14

t6.4

l:03:47

15,4

Petra van Tongeren John Born Herm Gerards John Borians

10,8 15,6

48:3 5

13,3

9 6 7

l:08:11

13,7

16

1:01:40 1:15:49 7:21:23

13,8

8

13.5

22

Naam

t4,6 17,0

Totaal

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nieuwe Leden

[.h,h*ffioill Martiin Peelen

Kevin Peelen

Debetslaan 1 1 6373 GA Landgraaf Geb. 09-1 1-1995

Debetslaan

Tel. 045-5322161

1

Ronald Smeets

I

G{Landgraaf Geb.08-06-1991 Tel. M5-5322161 6313

Opzegging lidmaatschap per Kay Bemelen, Jim Bemelen

0

Oranj estraat 60

6442 XJ Brunssum

Geb.05-07-1968

Tel. M5- 5272453

1-0 l -2005

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Plaats

ll


Etappewedstrijd Vaals - Venlo De S.T.B. Abrahams Ook deze keer waren ze weer van de partij "de S.T.B. Abrahams". De meeste van dit zevental al voor de 14"keer. De echk snelheid is er bij deze doorgewinterde lopers wel eat beetje uit maar het plezisr in het lopen is nog steeds aanwezig.

K/1(v

Alhoewel een achtste plaats in de totaalstand van 48 ploegen is toch helemaal zo geknog niet, zeker alsje ook nog de S.T.B. - veteranenje hielen laat zien. Oké, wij kegen een paar bonus minuten, maar toch!.

IIub Erkens

nam de eerste etappe voor zijn rekening. Op zijn bekende loopstijl liep hij relaxt naar Wijlre begeleid door Frans Quaedvlieg die alle etappes fietsend voor zijn rekening nam. Hij deed dit uitstekend, geen enkele loper heeft zich verlopen, wat je van een andere S.T.B.-ploeg niet kan zeggen.

In Wijlre stond John Hendrix klaar om Hub af te lossen. Wij bleven nog wachten tot alle S.T.B.lopers binnen waren. Opeens schoot het mij te binnen dat nog het "speciale"drankje van John in mijn auto stond vol gas achter John aan en pas in Klimmen kreeg ik hem in zicht en kreeg meteen de huid vol gescholden, waar ik bleef. Het drankje scheen goed te helpen want John liep een uitstekende etappe. Verbazing toen John in Nuth aankwam, geen Pierre te zien, ja toch, na een tiental seconden hvam Pierre Muijrers aanremen. Wat bleeh wilde hij zich omkleden stond zijn tas in de

auto van A]bert en die was nergens

te

bespeuren. Dus dan Àaar zonder numrner een warm shirt van start.

ir

Piene wilde persé dezelfde etappe als vorig jaar lopen ditmaal wel in een snellere tiid. En dat is hem gelukt, hij liep een dikke 5 minuten er van af-

In Captain John

Hendil$

ik

de

St.Joost moest aan bak, de damesetappe, bewust want het was maar 10,8

I«n, gezien ik miin conditie in de weken ervoor in Griekenland heb achtergelaten. Het was inmiddels ook al aardig heet geworden. Het ging inderdaad ook voor geen meter en na 48 min. kwam de finish in St-Joost- ( 9 sec. langzamer als Petra van Tongeren dat deed toch wel een beetje pijn)

Na de pauze mo€st Albert Yerbunt in de schoenen, als een diesel liep richting atletiekbaan in Roermond. Hij kon goed zijn tempo vast houden en had schijnbaar weinig last van de warmteJan Schwanen moest van Roermond naar Reuver, eerr aardige vlakke etappe wel met een lang saai stuk van + 7 km. Lichtvoetig zoals we het van hem gewend zijn liep Jar. zljn 14,6 km naar de Witte Steen in Reuver.

Daar stond onze laatste troef klaar Jo Born. Jo begint na wat blessure perikelen weer aardig op zijn oude niveau te komen. Dat blijkt ook in deze etappe, hij draaide nl. het hoogste gemiddelde snelheid van alle abrahams. Door wat verkeersomleidingea konden we hem onderweg niet aanmoedigen, maar ook zonder deze steun liep hij een prachtige tijd van 01.12 uur. Het was weer een prachtige en gezellige sportieve dag. Zelfs na 14 x Vaals Venlo gaat het nog steeds niet vervelen, dit blijkt uit het ieit dat er op de dag zelf alweer plannen gemaakt worden voor de


fijn vinden saamhorigheid ook een heel

volgende uitgave. Ik vind dit is de sterke kant van de S.T.B. Een grote wiendenclub die het

elkaar op sportief gebied te bestrijden,

maar wivr de gezelligheid en

belangrii ke plaats innemen.

Uitslagen S.T.B. Abrahams

T.S.

Afstand 铆km)

Tijd

15,8

2.

Hub Erkens John Hendrix

3. 4.

Pierre Muiirers Theo Schmeits

16,4 10,8 15,6 14,6 17,0

1:10:40 I :00:43 I :1 0:25

Etappe 1

Naam

5_

Albert Verbunt

6. 7.

Jan Schwanen

13,8

Jo Bom

48:44 l:10:-26

-

3,4 3.贸

l5

't4

I6

I r

tt

1

8

13.3

18

t3,4

9

1:12:54

14

14

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Alle S.T.B. deelnemers van Yaals

Plaats

1:05:33 7:1 1 :55

Totaal

Km/u

Venlo 2004

8


Etappewedstrijd Vaals - Venlo S.T.B. Wim -.en - Steam

Het lijkt wel alsof "onze" schoolbus ieder jaar groter wordt- Er ging deze keer zelfs een ijskast mee. Voor de zalmwraps wel te veÍst aÍL niet het bier. Alhoewel.......een klein plekje was er toch voor wij gehouden. Maar jq daar gaat het eigenlijk nu niet om. Wel om 110 km in 7 etappes.

Zoals gewoonlijk hebben we een woege start. Dat heeft zo zijn voordeel. De supporters vliegen je om de oren- Toeterend komen ze je tegemoet tegen het parcours in- Onze marmen, wildweemde en orze schoolbus toetert luidruchtig met het parcours mee (hoezo uitslapen op een rustige zondag ochtend!)Wat wil je als loper nog meer. Onze supportersdrift van de afgelopen jaren werpt duidelijk zijn vn-rchten af. Op vele plekken tussen Vaals en Venlo worden wij dames aangemoedigd en geprezen om oÍrze loopstijl en snelheid. Zelfs enkele zwervers in Roemrond weten de prestati€ van Els op waarde te waarderen en moedigen haar

luidkeels aan. En prestaties werden eÍ neergezet! Een ieder heeft zich het licht uit de ogen gelopen.

(ik dus) op etappe alle aanmoedigingen). Sas

l.

Het streven om niet door Hub Erkers ingehaald te worden gaf vleugels (+

Vicky vloog daama zo rap over etappe 2 dat Rob van het super team haar maar niet kon inhalen zoals voorgaande jaren. Zelfvoor de bekende blaren ging het te snel. Annick op etappe 3 wist Pierre tot het uiterste te dwingen eer hij haar ingehaald had waardoor ze op het einde van etappe 4 pas weer tot leven kwam-

Gerte, ondertussen bezig met etappe 4, liep een constante 100 meter maal 10008 (als Glenn dit eens wistl) Geko€ld door wel 5 bidons water iym met de toenemende \rarmte. Met een constante blik op

haar horloge want

iedere

seconde telt.

Na de rustpauze ging Els aan de haal. Ook hier weer een soepele constante tred

waarvan zelfs

Annick na een helse beHimming

een

medestrijdster gek werd en nadat ze Els ingehaald had en geen afstand yr'ist t€ nemen maar een conclusie kon

trekker: stoppen

uitstappenOp etappe 6 ging Sabine zo hard van start dat wij er met de vaseline achteraan moesten.

en


Er zijn van die .legen dat ze sneller is als haar wedstrijd-voorbereiding.

En dan Pe§. Ze vloog van de ene

loper naar de andere en erover.

D'r werd

wat

stof gehapt. Ze

vocht

een

kilometers

lang

looprobbertie uit 2 heren en dwong ons zo tot

met

doortrappen op

de

fiets.

Overigens, het robbertje werd maar nipt door de twee heren op gewonnen!

Tot slot. Zelfs de dug vloog voorbij, gevolgd

door

Els op toeren in Roermond

een

lawaaierige witte schoolbus. Saskia Rademakers

Uitslagen S.T.B. Wim- en - Steam Etrppe Naam

Afstand

Tijd

Ks/u

Plrrts

íkm) I

Saskia Rademakers

13.1

Vicky Teeken

15.8 13.8

l'.12:12

2. 3.

1:08:19

12,I

30

Amick Ploumen

16,4

1:

l6:19

12.9

33

4

GeÍte Offerinsa

Els Frins

1:05:12 1:23:19 1:14:29

9.9

5. 6. 7.

10.8 15.6 14.6

37 35

I1,8

17,0

1:17:.07

t32

Sabine Kriee Patty Nollet Toraal

07.'51:57

2

20 25

ll

Etappe.winnaars Etappe

Naam

Team

I

Ger Bodelie.

2.

Jos

48:17

Rob Riksen

STB Super Team STB Super Team STB Super Team

4.

Alia vd Heydeu

AV LGD

45:38

5. 6.

Hub I)onders

STB Suner Team STB Super Team STB Super Team

7.

Krist

[,eo Kokelkom Nico Hamers

Tiid

2

52..59 57..31 53..27 54..41

55:41


TIEN VRAGEN AAN

DE NEGENÏENDE IN DE RIJ IS Monique Borghans

-

de Haan

Geboren: 30 maart 1966 Beroep: Activiteitenbegeleidster in Op de Bies

Echtgenoot: Egon

Vraag

l:

Hoe lang loop je al? Waarom hiermee begonnen?

Antwoord 1: lk ben ongeveer tien jaar geleden begonnen met lopen. Ik wilde toentertijd e€n sport gaan beoefenen, maar wist nog niet welke. Om een basisconditie te verwerven, ben ik begonnen met lopen. Ik woonde in die tijd in de buurt van het Schutterspark en ik koos deze omgeving als trainingsgebied. Enkele keren per week liep ik door de gloene omgeving van het Schutterspark.

Eerst alleen en na enige tijd werd mijn zus Yvonne mijn trainingsmaatje. Dit heb ik ongeveer een jaar gedaan. Toen werd ik collega van Trca- Zti zei.'Loop gezellig met Wim en mij mee. " Hier had ik wel oren naar en met hen heb ik menige kilometer fijn getraind- Uiteraard k'wam het gesprek op de STB en op hgn verzoek ben ik eens mee gaan trainen bij onze club en ik ben er sindsdien niet meer weggeweest. Zo zie je hoe het kan gaan : Eerst loop je om te kijkan welke spoÍ je graag zou willen beoefenen en al wij snel ben je " besmet " met het loopvirus.

Yraag 2: Monique, wat spreektje aan in de loopsport? Antwoord 2: Ik ben een Lruitenmens. Ik houd van de natuur. Het mooiste vind ik lekker ontspannen rennen door mooie natuurgebieden. Je krijgÍ er een leeg hoofd van na een drukke werkàeg- lk àe het als een soort meditatie, waardoor je heerlijk tot rust komt. Verder kun je lopen wanneer je dat uitkomt- Je hebt bij het beoefenen vaÍl de loopsport een grote wijheid. Je kunt het individueel doen, maar lopen in een groep (zeker bij de STB) is ook erg gezellig. Vraag 3: Hoe lang ben je lid van STB? Antwoord 3: Zoals ik al vertelde, ben ik lid geworden door toedoen van Trea en Wim- Ik ben nu ruim zeven jaar lidReeds bij de eeÍste training voelde ik mij opgenomen in de groep. Dit &oeg er toe bij dat ik al snel wist welke sport ik zou willen beoefenen: de loopsport- Dit gevoel heb ik nog steeds. Ik ga elke keer weer met plezier naar de trainingen van onze club,


voorèl de dinsdagavondtraining spreekt mij zeer aan: deze wordt goed bezocht, is afuisselend en voor ieder niveau is er oefenstof: een compliment voor de begeleiding.

Vraag 4: Aan welke wedstrijden bewaarje de beste herinneringen? Antwoord 4: Ter afuisseling heb ik geen top - drie van gelopen wedstrijde4 m.urr een top - twee:

1. 2.

Halve marathon Antwerpen 2001 Vr'interlauf2002

Ad l: ln Antwerpen heb ik de halve marathon gelopen. Ik vond het een prachtige route, die voor een deel liep door historisch Antwerpen met als hoogtepunt de Grote Markl. Tijdens deze clubreis was STB weer op zijn best: goed georganiseerd in een gezellige ambiance. Ad 2: Ik vind de Winterlauf een bijzondere loop. Niet gemakkelijlq maar zeer afwisselend door de prachtige nah.rur van de Eitè1.

Verder verheug ik me nu al op de clubreis in september: De Holle Wegenloop van Hoegaarden. Mijns inziens is het een schitterende loop door de holle wegen in en rondom Hoegaarden en niet te vergeten de gezellige STB- sfeer na atloop onder het genot van Hoegaarden biertjes.

Vraag 5: Monique, wat zijnje hobby's naast het lopen? Arrt\Yoord 5: Op moment stoppen we veel tijd in de verbouwing van een monumentale mijnwerkerswoning( uit 1913) in Schaesberg. Het is heel leuk om te doen, maar kost veel tijd. De resterende tijd besteed ik aaÍr de volgende hobby 's : tuinieren koken - motorrijden -zelfkleding ontwerpen en naaien.

lk ben voortdurend in de weer met stekken en plantjes kweken. Op ons balkon heb ik tomatenplanten, frambozen - en bosbessenstrui§es staan. Bij de nieuwe woning heb ik al een gÍoentetuin met leidfruitbomen. Ik vind het heerlijk om zelf groentën en fruit te kweken en dit te gebruiken bij mijn volgende hobby: koken.

Ik

lees graag kookboeken.

Als ik hier een lekker

recept tegenkom met verse

ingrediënten, ga ik dit maken. Egon en ik hebben allebei een motor. Samen met tien anderen vornen we een hjne motorgroep. Net als lopen, geeft motorrijden een heerlijk gevoel van wijheid. We rijden vooral in Zuid - Limburg, Belgiè en Duitsland. We zoeken groene gebieden op met veel bochtenwerk. Dit laatste maakt het motorrijden juist heel aantrekkelijk.

Ik volg een keer per week naailessen. Het is een aangename bezigheid om zelf patronen te mooie stoffen uit te zoeken en dan je onwerp op de naaimachine te realiserenJe hebt dan iets individueels en het scheelt ook nog eens in de financiën in

uit de modezaken. Vraag 6: Wat zijn je favoriete boeken, films en naar welke muziek luister je graag?

tekenen,

vergelijking met de kleding


Aannemers- en Timmerbedrijf

q.§l-,* o'lïïtïffJ[,-' Alfa 147

H de Haan b.v.

Ietje

op

sfierp

See me, Werkplaats: Stenenbnrg 27

EdisonstraaÍ 6372

23

AK Landgraar

Fr.Erenslaan 24 63 11

touch me,

drive me.

GV Landgraaf

ïel.O45- 53Í4449

feelme,

Telefoon: 045-5321088 Telefax :045-5321128

Auto Maessen Verkoop nieuw en gebruik Eerste klas occasios met BOVAG garantie

Lnr:il mogelijk Reparatie en ondsrhoud APK-keuringen

Yan al uw rèklaÍÍ|è uitlngen

. . . . . .

Autoreklame Standbouw Reklameborden Zeilen Dekoratieschilders Bewegwijzeing

Marconistraat 5 * 6772 PN Landgraaf * tel.045-5327480 Email : jack@kickken-nl

BP Tan kstation-Carwash

Hogeweg 78 Voerendaal

Tel: 045-5751449


Antwoord 6: Ik lees graag in goede kookboeken en mooie tuinboeken. Ik ben een lieÍhebster van swingende muziek. In het bijzonder luister ik graag naar: Alanis Morisette. Dit is een geniale tekstscbrijfster en componeert hierbij prachtige muziek. Haar liederen gaan over geyoelens t-a.v. het leven: met zijn diepten en hoogten. Ook luister ik graag naar Jamiraquai. Een aanrader is de cd: Travelling without moving. Als le deze muziek hoort, verdrijfje alle onpreuige gevoelens. Enkele films, waarvan wij bijzonder hebben genoten zijn: o Cilizen X : zeer spannende thriller over een seriemoordenaar en dit alles tegen de achtergrond van de ontwikkeling van Rusland van het communisme tot heden. o Silence of the lambs. . A quest for fire: naar het boek van Umberto Eco. Deze film gaat over een Pre-historisch volk met de nadruk op de emotionele ontwikkeling van de mens.

YraagTz Monique, je man Egon loopt ook bij de STB. Trainen jullie veel samen? A-ntwoord 7: Op moment is de tijd ervoor te beperkl Maar als we ruimte hebben trainen we vooral op dinsdagavond en zaterdagniddag samen bij de club. Ook de lange duurlopen doen we met ons hveeën.

Vraag 8: Naar welk vakantieland gaatjullie voorkeur? Antwoord 8: Hier hoef ik niet lang over na te denken: Schotland. Vooral de Midlands zijn erg pittoresk : Mooie huisjes, aparte heggen en natuurlijk uitgestekte weilanden met schapen. De mensen njn er zeer gastvrij- Ze zijn Eots op hun land. Ze willen je graag vertellen waar je heen moet gaan om mooie dingen te zien en datje zeker niet naar een tourist-tràp moet ga.an. Het eten is er erg lekker, mits je aan de lokale mensen vraagt waarje goed kunt eten. Vaak vind je in gezellige pubs heerlijke en niet te dure maaltijden. We hebben dit prachtige gebied vorig jaar met een aantal motorvrienden op onze motors goed lerel kennen. Vraag 9: Monique, wat vind je van ons clubblad?

Antwoord 9: Ons Establede beschikt over een prachtige lay-out. Ik lees het blad elke keer met veel interesse. Complimenten voor de redactie, want vaak zie je niet hoeveel tijd en werk het sarnenst€llen van ons clubblad verlangt Klasse. Yraag 10: Wat zijn je toekomstplaffien ta.v. het lopen? Antwoord 10: Zoals ik al aangafverheug ik me al op het lopen van de wedsrijd in Hoegaarden. Verder wil ik nog graag halve marathons lopen en misschien ooit e€n hele marathon. Maar ik kies dan niet voor eerr massale marathon, nuÍu e€n op een przrchtig parcours met veel natuurschoon.

Jan Manders

0-0-0-0-0-0-G.0-0-G.0


De up- en downhill race 2004 Op vaderd"g was het weer zover, de STB-bergloop op. de Brunssummerheide. Een groot aantal leden was weer bereid om het maÍtelende paÍcours over 5300 meter te volbrengen. De finish was niet , zoals voorgaande jaren, op de coopeóaan maar op het terrein van terurisvereniging Nieuwenhagen. Dit betekende dus ook dat de route 300 meter korter was, ik heb daar echter niemand over horen klagen. Na jaren van onduidelijkheid met betrekking tot het exacte paÍcours was er dit jaar gekozen voor geverfde pijlen op de bomen in combinatie met parcourswachters op de cruciale plaatsen-

En... . -.....met succes. Slechts Mark Meekers sneed de route vlak voor de finish af.

Ger Bodelier ín actie

Mark deed dit echter (sportief ats hij is) voor de ogen van de jury.

De bergloop bleek niet alleen een clubwedstrijd maar ook een heuse kwalificatie'

Speaker Wim van der Linden lichtte het publiek tijdens de prijsuitreiking in over de onderlinge rivaliteit tussen de leden van het STB super-team. Teamcaptain Ger Bodelier zag zijn basisplaats in rook opgaan na de Pepijnloop in Echt. De bergloop werd door hem dan ook benut voor eerr verpletterende comeback.Ik ben in ieder geval over een aantal zaken weer gerustgesteld; over het parcours van de

bergloop, over de catering na de

bergloop, over het super-team, (die

wisselbeker is binnen) over de ffsieke gesteldheid van Ger Bodelier

In afwachtíng van de bbq gezellíg nakaa*en over de bergloop

Roger Steers

Uitslagen 3"Uphill and Downhill Race DAMES:

}IER-EN:

2 3

Hub Donders Rob RikseÍl Ger Bodelier

4

Jean Herpers

1

00.20.08 00.21.05 00.21.19 00.21.35

I

Lara Klaassen

2 J

Pe§ Nollet

4

Saskia Ramakers Vic§ Teeken

00.26.19 00.27.26 00.28.57 00.29.55


5

6 7 8

9 10

ll

t2 l3 14 15

16 17 18

19

20 21

Leon Kokkelkorn

00.21.38

5

Guido Meys Marcel Meens Peter Deceuninck John Borjans Frank Eisinga Bas Nicaise

00.2t.49

6

00.23.28 00.23.41 00.23.46 00.24.11 00.24.24 00.24.56 00.25.19 00.25.21 00.26.16 00.26.34 00.26.50 00.27.10 00.28.38 00.29.37 00.29.53 00.29.53 00.30.07

7 8

Jo Bom

Fred Geilenkirchen John Born Ivo Eykeboom Ronals Frins

Albert Verbunt Hub Erkers Ed Doveren Sjefvan Ooyen Jos Bex

Ronald Smeets 23 25

Wim Meijboom Louis Cordewener Mark Meekels Jan Verhoeven

Astrid Kokkelkom Maril Boesten Helma van derr Heuvel Josette Gijselaan

00.30.57 00.33.05 00.34.45 00.34.57

00.30. r 2 00.3 1.20

00.31.20 T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Ilarry Driessen Running Center Oranje Nassaustr 19 64ll LE Heerlen TeVfax 045-5712ffi9 E-mail: harrydriessen@ho me.nl Website: www. harry-driessen.nl De speciaalzaak in uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. ln ons assortiment ook haÍtslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokkerl sport bh's, sporwoeding en verzoÍgingsProducten etc. Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden

gemaakt Tevers hebben wij altijd veel aanbiedingen in hardloop, indoor en wandelschoenen-

SpoÉieve groeten yan het Running Center Team


Sportcafé Phoenix (

,?i"f iai-n€'z''

kantine Sporthal Ter Waerden )

Sportlaan 1 6374 CM Land§raaf Tel.04S 53í-7í-22

Glashat.rdèl- èfl Schildersb€driiÍ

Toor gezeffíg en een goedgfas 6íer, Éttnt 'Í.1 na fret syarten terecítt 5íj:

Armíe & tsouíewíjn ?acfr.bíer

0ok geschiK voor het houden vaÍr vergaderinge

n

Streeperplein 10 63711{lZ Landgraaf

Tel.:045-5311413

Fax:

045 -5321616

Schilderwerken 24-uurs glasservice Glas in lood / koper Kunstof kazijnen

en

feestavonde n

Bij

de pakken neerzitten

?

kom nou

Man oh msn

FlS"revoo !

,HetersDornr rnannenrnode Heerlen Geleenstraat 3436 en Promenade 33 )

Maastricht ( Grote straat la2o

)

sirtard Molenbeekstraat l2

Bouwkundig ontwerp & Adviesbureau Manensheide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-512't7959 Fax 043-4592901 Vormgeving van uw bouwplannen


diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverse

03.21.2r

Albert Verbunt

plaats 1 I plaats 13

Ralf de Leeuw

S.T.B.

00.17.52

4 7

Jos Krist

S.T.B.

Leo Kokkelkom

t0

Marcel v/d Pol Herman Gerads

S-T.8. S.T.B. S.T.B.

Ronald Smeets Cor van Haaren

S.T.B. S.T.B.

00.33.3s 00.34.41 00.35.42 00.42.20 00.49.30 00.49.47

576 611

Pierre Muijrers

03.22.37

5KM:

.' IO

KM:

105 232

238

Miifienicher Vennlauf

45 78 152

Herm Gerards

-

Pierre Muijrers Cor van Haaren

10 km

-

zaterdae 29 mei 2004 00.42.38 00.45.12 00.52.07

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Pinksterloop Reusel - l0 em - maandag 31 mei 2004

2

10 133

I

Nico Hamers

plaats

Jean Herpers

plaats 7 plaats 4

Lara Klaassen

M40

00.51.49

Sen.

01.28.37 01.47.25

V.Sen.

Herm Gerards

14 km - zaterdas 5 iuni 2004 plaats M45

Cor van Haaren

plaats 16

Mittsommernachtslauf Konzen

36 114

Derichsweiler

-

10 km

Herm Gerards

40

9

-

M40

01.02.29 01.20..36

zonda 00.43.14

S.T.B.

plaas 6 plaats 16

65 79

Frank Eisenga Herm Gerards Pierre Muijrers

l1l

Albert Verbunt

plaats 3 plaats 5

,

Jos

Krist

plrats

M45 M45 M5s M55

00.40.10 00.42.06 00.43.19 00.46.13

I

YeĂ­I

003336

plaats 3

VeLI

l0

Rob Riksen Guido Meys

I

Sen.

0033.57 0036.47

24

Peter Decerminck

plaats 8

Sen-

00.38.03

4

plaats


27

Jo Born

plaats

I

VeLII

33 38

John Bom Herm Gerards

plaats 6 plaats 9

39

plaats 4

92

Pierre Muijrers Albert Verbunt Ronald Smeets Herman Rutten

Vet.I Vet.I Vet II Vet.II

plaats 19 plaats 2

Vet

t4

Herm Gerards

plaats 2

M45

58 80

plaats

I

00.38.36 00.39.21 00.40.30 00.40.39 00.43.08 00.45.35 00.47.58

Sen.

II

00.42.33

Graubiinden Marathon - zaterdas 26 iuni 2004

83

Guido Meys

plaats

34

04.57.17

Sen.

T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Buffer Run - Bineelrade 6,5 en 10,2 km Vrijdag 2 juli 2004

In de gemeente Onderbanken is al verscheidene malen een mn georganiseerd, maar een lang leven waren deze niet beschoren. A.V. Unitas organiseerde een nieuwe toop door de kemen van de groene gemeente Ondeóanken- Met Peter Jansen ging ik op wijdagavond, 2 juli , richting Bingelrade. De inschrijving was in de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging BVC 28. We troffen daar een aardig aantal STB -ers, waaronder Frankie, Herman Gerards, John Born en Pierre Muyrers aan. De STB - sfeer zat er met€en in. Ook Roger Gilissen, die vlakbij Bingehade woont , was aanwezig en zou ons tijdens de loop begeleiden na een goede tijd. Voor de start zorgde de plaatselijke spasskapel voor een gezellig stukje muziek. Om exact 20.00 u. schoot de wethouder vaÍl spo( onder ruime belangstelling, enkele honderden

deelnemers weg yoor de 6,5 km en de 10,2 km. Gelukkig werkten de weergoden op tijd mee en begonnen we aan een mooie wedstrijd door een schitterende omgeving. Meteen na de start hadden we al een prachtig landschap aan de linkerkant en na een doortocht door het hart van Bingehade vervolgden we de wedstrijd richting Merkelbeek via een pittige klim, maar de moeite werd ruimschoots beloond door de mooie omgeving: velden err bossen. Na een afdaling, met prachtige vergezichten, kwamen we weer in Bingebade. De deelnemers voor de 10,5 km vervolgden hrm route richting Schinveld.Via een landelijk shrk kwamen we aan bij de finistL waar veel mensen elke loper met een applaus begroeuen. Voor mij persoonlijk was het een extrà leuke loop- Ik rende een soort thuiswedstrijd, aangezien ik al zeven jaar leraar ben aan basisschool De Spil in Bingekade. Het gaf me een extra stimulans om er een tandje bij te zetten- Na 30.03 minuten kwaÍnetr Peter en i\ met dank aan Roger, met een uitstekend gevoel over de finish. We zeideÍr meteen tegen elkaar: 'Yolgend jaar zijn we er weer." De buffer n:n is een A.AIiR.ADER is voor elke loper: mooi parcours in een gezellige aÍlbianc€. Noteer dus alvast 1 juli 2005 inje agenda voor de f Bufferloop. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verjaardagskalender

Juli

I

2 4 5 7 7 9 l0 13 15 16 17 19 20 22 23 24 25 26 27 27 28 28 31

Augustus Mirco Dubois Liset Radstake

8

3

8

5

Helma van den Heuvel Armick Ploumen

36 36

5

Martijn Hol

11

7

herm Gerards Ronald Frins Fons Habets

46 21

8 8

Petra Saccol Sonja Ferfers Egon Borghans Tim Zeevaarders DicK van Pelt

45

12

Mario Moonen

44

P.Wijnen Herman Rutten Frad Geilenkirche Henri Giesen Harm Alkema Hub Gulpen Ger Bodelier

40

13

Frans Roumen

54

6l

i8

Esha Ramakers

12

38 52

19

Mart Riksen

8

2l

Pierre Vijgen

34

21

Dre Krol Harry Boesten Louis Cordewener Ton Starmans

48 49 52

Frans Quaedvlieg Inneke de Ploeg

6

2l 38 53

26

29

Veerle Gillissen MagaĂ?eth Wich

10 14

37

44 39 12

42

53

52

49

Tonny Geilenkirchen

36

Ron Boessen Sebastiaan Dresen Giel K.leykers

44

A.van Hees

11

Jean Herpers

35

Wesley Ferfers

12

I) 58

September

1

Paul Bex Lennie Kleinen Hub Prevo

3

Ee{e Boesten

13

7

Carnrine Geata

34

t2

Veronique Derwall

l4

PeĂ&#x2030;y Nollet

20 28

14 15

Felicia Schryen Jo Boru

1 1

l6

Lily Hof

18

Jan van de Boogaard

l9

Kenny Geilenkirchen Jordy Geilenkirchen B. Radstake D.Willems Jar:,ne Zagzr Maria Fischer Marian Jongen

19

l9 20 23 23 25 26

30

Leo Kokkelkom Kenneth Timmers

9

l8 50

10

50 49 54

t2 t2 1i 10 T3

53

45

37

3l T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0


Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf Tel.: 045-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopÍeerwerk. inbinden: thermisch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren.

K.v.K. no: '140 56

006

Geooend: ma: 13 30-17.00 en za: 10.00-14.00u. oinJàasUmvrijdas:9.30-12.30en 13.30-17.00u. bank: 1.N.G.67 15 10746


Clubreis Hoegaarden 18 september 2004

Qua deelnemers is de clubreis naar Hoegaarden (B) al een zeer groot succes. Liefst 76 S.T.B.érs inclusief man,wouw,vriend(in) en kinderen hebben zich voor deze reis naar België aangerneld. De bus

-

een dubbeldekker

-

is dan ook helernaal vol.

De clubreiscommissie gaat in augustus Hoegaarden al een beetje verkennen. Tevens gaan we proberen om een lokaliteit te vinden waar we eventueel wat kunnen eten- Maar dat zal niet makkelijk zijn gezien het groot aantal deelnemers. De vertrektijd is zaterdasnoreen l8 sept. om 10.00 uur en we zijn uiterlijk om 24.00 uur weer terug in Landgaaf. De plaats van vertrek is W zoals altijd winkelcentrum "Op de Kamp" maar GARAGE

MENCELERS (Toyota garage). Even wat statistieken: Er starten 42 man/wouw op de 15 kilometer,2 peÍsonen kozen voor de 8 kilometer en 5 gÍum van start op de 5 kilometer. Verder gaan er nog 17 suppoÍters mee. Om 14.15 is de start van de 5 kilometer, dan om 15.00 uur gaat de 8 kilometer en om 15.15 uur de 15 kilometer van staÍ. Zorg wel dat het bedrag van € 25, - voor lopers en € 20,- voor supporters voor 1 augustus 2004 is overgemaakt op RABO rek-w- 17.24.33.975 t.n.v. penningmeester S.T.B. Kinderen mogen gratis mee.

Mochten zich nog wijzigingen voordoea dan worden jullie op tijd hiervan in kennis gesteld. T.S.

Belgische archeologie

in de Russische bodem tot

een diepte van 100 meter hebben Russische gevonden wetenschappers resten van koperdraden met een geschatte leeftijd van zo'n 1000jaar. De Russen hebben hieruit de conclusie getrokken dat hun voorouden reeds 1000 jaar geleden een

Na

opgra.vingen

interlokaal telefoon netwerk hadden.

Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse wetenschappers ook hrm bodem gaan afgraven waarbij ze op een diepte van 200 meter resten van glasvezels aantroffen. Deze vezels bleken na onderzoek zo'n 2000 jaar oud te zijrL waaruit de Amerikanen concludeerden dat htm voorouders reeds 2000 jaar geleden al een zeer geavanceerd digiraal telefoonnetwerk in hun bezit hadden. En dat zo'n 1000 jaar voor de Russen. Een week later hebben de Belgen het volgende rapport gepubliceerd. 'Na opgravingen in de Belgische bodem, tot op een diepte van 5000 meter, hebben Belgische wetenschappers helemaal niets gevonden-

De Belgen concluderen hieruit dat zo'n 5000 jaar geleden elke Belg reeds mobiele telefoon."

0-0-0-0-&.0-G.0-0-0-0

in bezit was van een


S.T-8. jeugd

LK-junioren: 4x goud * 3x zilver Op zaterdag 1 5 mei was het weer tijd voor de Limburgse Kampioenschappen voor Junioren. Dit jaar waren we hiervoor te gast bij Unitas- Met 16 atleten nam STB dit jaar deel aan dit eYenement. Opnieuw liet onze jeugd zien dat de prestaties de laatste tijd uitstekend zijÍL en dat de eerder in dit seizoen geleverde prestaties ook nu weer werden gecontinueerdYael van Pelt die in topvorm verkeert, en deze vorm uitstekend weet Ya§ te houde4 was ook nu weer goed voor goud. Met deze Limburgse titel bij het sprinten, liet zij opnieuw zien dat haar overwinningen, eerder dit jaar, geen toevalstreffers waren . Daamaast zette zij bij het

verspringen een prestatie van 5.05 op het scorebord, en dil was voor haar een 2e Limburgse titel. Het nieuwe werptalent van STB, Roel Kist, pakte goud en de Limburgse titel zowel bij het kogelstotetr als bij het discuswerpen. Daamaast wist ij het zilver te veroveren bij het speerwerpen. Pim van Spanje volgde Roel bij het discuswerpen, en pakte zilver op dit onderdeel. Daamaast pakte Pim ook het zilver bij het hoogspringen. Dit bracht het aantal medailles op een totaal van 7; ongekend in de geschiedenis van STB. De S T B. medaille winrwars

Naast deze ere-plaatsen waren er nog enkele uit§ekende resultaten; wat te denken van Esha Ramakers die op het onderdeel horden in de finale kom! en hier met een 4e plaats net buiten de medailles valt? Of Tim Zeevaarders die opnieuw een clubrecord bij het verspringen op zijn naam zet? Ik wil nieÍnand vergeten, dus kijk over een paar dagen maar even bij de uitslagerq waar alle prestaÍies netjes bij elkaar staan. Kanjers: allemaal proficiat

Jongens+Meisjes D naar de finale

Werd de e€rste wedstrijd van de juniorencompetitie nog in Sittad gehoudeq voor deel 2 moesten we naar Helmond. Een hele reis vanuit Landgraaf, en gelukkig hoefden de atleten niet zelf te rijdeq en kwamea ze dus lekker uitgerust aan de staA We vertrokken met eel zonnetje en grote wolken, maar het was in ieder geval droogDe l!.jongens hadden hun 3e plaats in de eerste wedstrijd nog vers in hun geheugen, en wilden er alles aan doel om dit resultaat in de 2e wedstrijd te yerbeteren- Veóeteren lukte niet, maar evenaing wel; in de einduitslag betekent dit e€Ír 5" ptaats, en dus door naar de finale. Er werden een paar mooie prestati€s neergeze! zoals de le plaats voor Roel bij het discuswerpen en de veÍb€tering van het clubrecord op de horden door TimDe C-jongens moesten het nog steeds zonder Tom stellen, en omdat René zich op het laat§e moment ook afineldde, was er van een echte ploeg geen sprake meer- De overgebleven mamen van de ploeg maaktea er echter toch een lekker dagje van, wat vooral voor Ivo goed lukte. Hij verbeterde zijn PR op


800 m door een uitstekeÍlde ràce te lopen. Bij de C-meisjes, was Lonneke weer van de partij, en wij.zagen haar mooi over de horden flitsen (niet heel snel, maar wel mooi), terwijl Katherina bij het kogelstoten en de 1000 m haar beste beentje voorzette. Yael nam de sprint en het verspringen voor haar rekening, eÍl zo hadden ook zij een lekker dagie. De I)-meisjes eindigdor in Sittard op een 4e plaats, en waren vas besloten om hier iets aan te doer! waardoor een plaats in de finale toch binnen bereik kwam. Ook in Helnond wisten zij deze 4" plaats vast te houden, en omdat op de 3'plaats een combinatieploeg eindigde, en deze niet doorgaan naar de finale, schuiven wij een plaats op, en zijn de meisjes dus ook verder naar de finale. Ook zij zetten natuurlijk een paar mooie prestaties neer, zoals: Janine 3e op de sprint, Esha 4e bij het hoogspringen, en de estafetteploeg die op een 2e plek eindigde. We kunnen terugkijken op een gezellige, zonnige dag, waaóij zowel atleten als begeleiders zich goed hebben geamuseerd, en met het resultaat zijn we natur-nlijk heel terreden. De finaleplaatsen betekenen wel, dat we op 19 jturi weer een lange reis voor de boeg hebben, naar het Brabantse Uden- Maar het betekent ook dat STB in de finale weer met 2 ploegen aaÍr de sta.rt verschijn! een prestatie waar we natuudijk trots op zijn-

LK-pupillen 2004 succesvol De pupillen hebben op 12 jLmi in Roermond deelgenomen aan de Limburgse Kampioenschappen. Het weer had een beetje beter gemogen,maar de goede prestaties en de uitstekende organisatie maakten dit ruimschoots goed .De opening was als tijdens de opening van de Ollmpische Spelen; een echte vlaggenparade- Alleen was er geen Olympisch lr,rur, maar het vuur was er wel na aanvang van de

wedstrijden. De jrmioren hebben het een paar weken geleden voorgedaan, en de pupillen hebben goed opgelet- Zij lieten zien dat de nieuwe lichting van STB ook heel wat in zijn man heeft.

Bij de meisjes pupillen-C was het de tweeling Daphne en Veerle Simons die voor de medailles zorgde. Daphne was goed voor GO1ID op de meerkamp en ZLVER op de 600 m. Veerle wist op de meerkamp het BRONS te pakken. Bij de meisjes pupillen-A was Nikki Tahapary goed voor ZILVER op de meerkamp en BRONS op de 1000 m. Voor Nikki betekent deze prestatie een uitnodiging door de I0,IAU om deel te nemea aan de Nationale Jeugd Atletiekdag op 20 juni in het Olympisch Stadion in Amserdam; een wedstrijd voor selecties uit alle regio's van Nederland. Ook uitgenodigd voor deze dag zijn: Yael van Pelt, Ro€l Kis! Pim van Spanje en Martijn DaemenBehalve de hieóoven genoemde resultaten" sneweldeÍr er weer de nodige records. Dil samen met de diverse persoonlijke prestaties, was dan ook genoeg om na afloop lekker met de hele ploeg een bezoek te brengen aan Mc Donalds We mogen dus op een geslaagde wedsrijd terugkijkeÍr, meer heel mooie resultat€n.

Junioren redden het niet

Op 19juni was het dan zo ver1' de jrmioren namen voor de eerste keer in de geschiedenis van STB deel aan de gebiedsfrnale voor de competitie- Na Sittard eÍl Helmon4 ging de reis deze keer nog iets verder, en wel naar het Brabantse Uden; een hele reis vanuit Landgraaf. Toch maakte die reis ons niet ze veel uit, want het bereiken van deze hnale was iets waar we vooraf niet direct aan hadden gedacht; zeker niet dat we met zowel de jongens als de meisjes-D een finaleplaats zouden kunnen pakken.


We wister yooraf al dat het moeilijk zou zijn om ook deze ronde door te komen, gezien de scores van de andere deelnemers aan deze wedstrijd- Toch gingen we er vol goede moed naar toe; een wedstrijd is immers nooit verloren voor hij begonnen is. De meisjes hadden extra getraind op hun estafettenummer, omdat ze er op gebrand waren om een nieu\À/ clubrecord neer te zetteÍl tijdens deze wedstrijd, en dat dedeÍl ze ook. Omdat we op weg naar Uden in de file hadden gestaan, kwamen we een bee§e laat bij het stadion aan, en hadden de meisjes nog net genoeg tijd om hrm spikes aan te trekken èn hun startnummer op te sp€lden; daama mo€sten ze gelijk aan de start verschijner voor hun estafette. Zonder veel warming-up of inlopen, liepen Eefe, Esha, Sarme en Janine hun clubrecord De jongens warà na hun succes tijdens de vorige wedstrijd bereid om tot het uiterste te gaan; succes tijdens deze finale zou immers b€tekenen dat ze verdeÍ zouden gaan naar de

landelijke finale. Ook de jongens liepen een estafe$e; Pim, Tim, Kenny en Jesse hadden gekeken hoe de meisjes hun clubrecord lieperq en veóeterden dit

Sanne bezig met het verbeteten van haor PR!

record ook bij dejongens. Tim Zeevaarders wist op de horden ook een clubrecord te verbeteren. Helaas was het niet onze dag, maar die van enkele andere verenigingen, en was een plaats op het ere-podium (en dus een plaats in de laÍrdelijke fmale) niet voor ons weggelegd. Dejongens moesten genoegen nemen met een zle plaats, terwijl de meisjes op een 8e plaats bleven steken. Toch een lekker dagie gewees! en de gedachte dat je als je alleen al weet door te dringen tot deze ronde, tot de beste 63 van Nederland behoort, is een mooie beloning voor de geweldige prestaties in

de voorronden.

Jeugd Atletiekdag 2004

onder een blauwe hemel met een heedijk zonnetje wet6 i, 4ns1grílem de voor de zle keer door de IGIAU georganiseerde Jeugd Atletiek Dag gehoudenVoor iedere atleet is het een droom om eens a:m een wedstijd deel te nemen in het mooiste stadion van Nederland; voor diegene die op deze dag naar Aosterdam gingen, kwam deze dÍoom uit- Ook Regio 17, Zuid-Limburg, was natuurlijk erbij, err onder de deelnerners van deze regioploeg natuudijk ooÈ onze afvaardiging die ait.iaar b€stond uit: Yael van Pelt, Roet Kist, Pim van Spanje, Nikki Tahapary en Martijn Daemen. De dag begon om oz.oo i, siur.4 *aar iedereen een plekje in de bus zochq tussen bekende en lreemde gezichteq die allemaal hetzelfde doel hadden. Achter de bus reden enkele volgauto's met familie, en om kwart voor 10 waren we in AmsterdaD, waar we een plek op de tribune zochten om even bij te komen van de reis. om half 1 1 was het tijd voor de opening compleet met muziek, pa'ade en olympische eed; om 11 uur begon de wedstrijdHet wedirijdprogramma werd oo-k dit jaar weer onder een blauwe hemel met witte wolken afgewerkt; een weOstrijdprogramma dat ook ditjaar weer door de organiserende vereniCrng Phanos perfect was geregeld. lu.yter"a n"tp"I§, wedstijdsecretariaat, en alle andere wijwilligers zorgden er vool d3r ult"r p".fe"t ii"p. Ook dà supporters waren tevreden en hoefden zich niet te vervelen; alle onderdelen


sloten goed op elkaar aan. Dit jaar was de supportersclub uit Hardirxsveld-Giessendam met 2x zoaeel leden als vorig jaar aatwezig, en genoot weer vaÍl de geweldige resultaten. Nieuw dit jaar was de groep gehandicapten, die met veel plezier hun prestaties neerzetten. Zij konden bij hun onderdelen rekenen op de steun van het publiek dat hun inspanningen beloonde met applaus en gejuich. Yael van Pelt, momenteel een van de snelste meisjes van Nederland Iiet op de sprint zien wat we van haar verwachtten, en eindigde op een 1" plaats. Ook het verspringen was een 1" plaats voor Yael. Wij, van STB, hadden behalve deze geweldige prestaties van Yael nog meer te genieten: Roel Kist eindigde op een le plaats bij het speerwerpen met e€n afstand van 33.90 (en dus een verbetering van het clubrecord), en op een 3" plaats bij het discuswerpen. Pim van Spanje werd 2" bij het hoogspringeru en liep zijn sprint in i2.49; geen top-tijd, maar ook Nellie Cooman mel Pim (wie zou dit nu niet niet echt een onderdeel voor hemwillen -.. ---... ...? ) Nilki Tahapary werd 2" bij haar sprinl 4e bij het verspringen, en 25e bij het kogelstoten Martijn Daemen ging voor de eerste keer mee, en deed het goed op de meerkamp; sprint (28), verspringen (24) en kogelstoten (38) Dit jaar was er door de KNAU voor gekozen om geen prijzen to€ te keDnen aaÍr de winnaars, maar aan de coach die het beste gokte op de eindscore van zijn team. Hierdoor werd de geweldige score van regio t7 niet genoemd. Ofschoon vooraf kan worden uitgegaan van een wedsaijd met niet prestaliegericht karakter, werkt dit in de praktijk natuurlijk niet. Je kunt in een wedstrijd niet zeggen: "Doe maar rustig aan, het gaat niet om te wirmen", en dus gingen alle atleten Yoor een zo go€d mogelijke prestatie, waarvoor punten werden verkregen- Deze punten bij elkaar opgeteld maakten een ding duidelijk: Regio 17 had opnieuw de meeste Punten. En ofhet nu werd omgeroepen ofnieg in de bus op weg naar huis warea wij toch de winnaars. Het was weer een dag heerlijk genieten, en een van de allermooiste dingen op zo'n dag is toch de geweldige saamhorigheid binnen het regioteam. Tijdens de "normale" wedstrijden gedrnende het jaar zijn ze de grootste concuÍrenteÍ! en hier de hele dag lopen ze de hele dag sarnen en hebben de groot§e

lol.

NK A/BJunioren 2004

Yael van Pelt heeft deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen voor A- en B-junioren in Sittard. Deze deelname betekent dat zij op haar nummer (de i00 m sprint) het moest opnemer tegen loopsters die voor het merendeel 2 jaar 6uder .lan haar zijn- Zij liet opnieuw zlen dat àj in uitstekende vomr is, en nog steeds beter word. ln haar serie legde zij beslag op een 3e plaaÍs, terwijl zij in de halve finale opeen 2e plaats eindigde- In de finale werden de inspanningen zichtbaar, en moest zij met e€n 5e Plaats genoegen nemen. Deze prestatie is er eeÍr waar Yael met recht tots op mag zijn (en haar familie en STB natuurlijk ook) Jos van Spanje

G.0-0-0-0-0-G0-0-0


Verhalen over lopers

Vliegende Elleboog Vliegend Elleboog is een loper die elke beweging die hij maa§ overdrijft. Op bepaalde momenten als de renners bij een marathon dicht bij elkaar lopen, kan deze man dodelijk zijn. Zijn puntige ellebogen lijken wel van graniet. Als hij ermee door de lucht maait, laat hij een ontredderde stroom van gewonde renners achterZijn knieën zijn eveneens van die dodelijke wapens.

Ze schieten omhoog terwijl hij zich pompend en knipmessend een weg baant door het loperspelotonZelfs zjn wenkbrauwen gaan dreigend op en neer

over zijn voorhoofd. Vele jaren geleden dacht hij dat hij een stijl kon ontwikkeleq waarmee hij zijn tijd zou kunnen verbeteren. Maar in plaats van energie te sparen zodal hij harder zou kunnen rennen, leerde hij een stijl aan die juist veel energie verbruikt. Toch is hij teweden omdat hij er een sensatie van grotere snelheid van krijgt.

Kijk eens hoe deze man een drankpost passeeÍt: het is alsof je getuigen bent van een ongeluk. Plastic bekertjes, sponzen en helpers worden allemaal omver gegooid, de drankpost ligl helemaal in de vemieling en diegene die nu nog langskomen kunnen geen drank meeÍ krijgen- Zorg datje deze man steeds vóór bent.

De l)wangmaticus

De dwangnaticus leeft voor het hardlopen, maar kan er niet van leven omdat hij niet goed genoeg is.Het is ongelukkig dat ergens diep in zijn door elkaar geschudde achterhoofd nog altijd het idee heeft dat hij ooit een tijd zal maken waardoor hij wereldkampioen zal worden. Hij wil maar niet inzien dat hij van natue ge€n hfrdloper is en geeft zijn dieet, kleding en training er de schuld van dat het hem niet lukt om onder de tijd van 2 uur 20 op de marathon te eindigen.

Zijn Boekenkast staan vol genaaide, gebonden en ongebonden boeken over hardlopen- Sommige zijn geschreven door respectabele autoriteiten op dit gebid andete door geiteharensokkendragers met theorieën over notendiëten en stenenbeelden. Hij heeft geen wienden, is gescheidan eÍl r oont noodgedwongen in een kleine zit-slaapkamer; hij brengt zijn tijd door met het maken van aantekeningen en met trainen- Momenteel maakt hij een fase door waarin hij onderaan in een piramide zit om zijn energie op te laden, met zijn voeten in een bak azijn, terwijl hij een

stoombad van een of ander knridenmengsel inhaleert en zich concentr€eÍ op een visdiëet. Helaas hersteld hij niet meer zo gemakkelijk als voeger. Hij wijt dit aan zijn buurman, die de neiging veÍoont om de hele nacht r€ggae te spelen, wat zijn nonnale ritne van l0 uw slaap - met het hoofd naar de poolmagneet gericht

Buren, opgepast!.

-

verstoort-

Bron: B&M 0-0-0-0-&.0-0-0-0-0-0


D

=

q

STB Clubblad 2004 nr 3  
Advertisement