Page 1

't

f^

r&


Jaargang 19 - Mei 2004 - nummer 2

't

eSTaBletje

is het clubblad voor de leden Yan

Brunssummerheide

kopij:

Uiterlijke inleverdatum

Voorzitter:

t.schmeits@iome.nl - Wiel.Frins@olanet.nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins

9juli 2004

Brunssummerheide

Verbunt 045-5314854

Àbert

Zaken:

(vice-voorzitter)

Ploumen Tel.:06-14710201

Eygelshovenerweg 13 6374 Y,B Landgraaf E-mail: marcel-annick@home.nl

Janssen Tel. : 043-4591995

6343 CV Iffmmen Schepenbank 22 E-mail: ios.annyjanssen@wanadoo.nl

Jos

Nillesen :045-5353294

Meijboom TeI. : 04$5330356

Wedstrijdsecr.:

José

Jeusdsoort:

Dickvan Tel. :

Website

STB

32

Pleistraat 6373 HK Landgraaf stbsecretariaat@hetnet.nl E-mail:

Tel.

IN

20 6372 TZ Lailgraaf E-mail: albeÉverbunt@wanadoo.nl Kerkradenveg

Meijboom Tel.: 045-5330356

Bert

Leden:

Pelt 045-5325803

11

6467 JB Kerkrade Daslook E-mail: bnillese@efss.dhl.com

32

6373 HK Landgraaf Pleistraat E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl Spaarweiden 376374 MD Landgraaf E-mail: dick.oelt@.rxxs.nl

htto://www.avstb.nl

32

Postadres:

Pleistraat

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rck.nr. 172433975 t-n.v. Penningrneester S.T.B.

Eygelshovenerweg

AdverteÍeÍr:

ío} t'ft"

José

PenninpÍreester: Annick Algemene

Trimclub

Theo Schmeits, Gravenweg 56, 6471YZBygelshoveo 045-5352003 - 0651296017

Sport en Trimclub Tel.:

Secretaris:

en

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers:

{'dÀ} trJíc

a.Y. §poÉ

6373

13

via redactieadres. Adverteerders onwangen het clubblad gratis

ÍIK Landgraaf

6374 KB Landgraaf


Trainingen zomerseizoen 2004

i

tutaanaag

, tS.aO

Maandag

i

19.15

I

Dinsdag

I

18.45

I

i

18.30

Sportzaal

_____

Cooperbaan

_

'

Kakert

Cooperbaan

I

BEGELEIDER

ur:r

r

Vrije training

Conditietraining

I

Marjo Moonen

Duudoop

Coopeóaan

__._-_l _,_,_ ---=, Woensdag

I

TRAINING/CROEP

PLAATS

l

1

Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

lntewaltraining

f

r I

Albert Verbrmt

Duurloop 1.15 uur

,

___---_-J

---.

-----i

Jeugdtrainers

i tq.fO t: Donderdag i 18.30 ir Vrijdag 18.30 Woensdag

Jeugdtrainers

Coopeóaan Cooperbaan Cooperbaan Cooperbaan

i

oaantraining Duudoop I uur

1

I

Wim v/d Linden Theo Schmeits

i

training

i

Vrije

JeusdtraineÍs

Z,aterdag

I

l

l

i

_l

Zaterdag

I

11.00

I

Cooperbaan Bezoekerscentrum Schrieversheide

Jrmioren

/

1.30 uur

Rustige duurloop

Duurloop

l.l5

/ l uur uur

Traininssschema's : zie S.T.B. website: hup://www.avstb.nl Inlichtinsen over traininq: Wim v/d Linden. John Hendrix. Ger Bodelier Tel.045-5217013 Te1.0464462323 tel.045-5326903 Trainins Jeusd: Dick van Pelt Tel.045-5325803

Wim v/d Linden John Hendrix

Theo Schmeits

Theo Schmeits Tel.045-5352003

0-0-0-0-0-0-0-G.0-0-G.0-0-0

Belangrijk ! Beëindiging lidmaatschap S.T.B.

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk ofper E-mail te geschieden bij de secretaris, en wel met in achtneming van de door de KNAU verplicht gestelde opzegtermijn van 6 weken, d.w.z. 6 weken voor het einde van het lopende kalende{aar- Wanneer het lidrnaatschap in de loop van het boekjaar eindiggblijft niettemin dejaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd. De contributie vooÍ het jaar 2004 bedraagt € 42.- Wil men een wedstrijdlicentie dan zijn de kosten hiervan € 15.60. Jeugdleden betalen € 6.50 per maand.


Van de voorzitter

Op de eerste plaats Èliciteer ik ons lid Nico Hamers van harte met het behalen van het Nederlands kampioerschap veteranen I halve marathoq die hij heeft gelopen op 20 maart in de City-Pier{ityloop in Den Haag. Uiteraard een fantastische prestatie waar wij van onze verenigngzxr trots op zijn.

Hoewel de opkomst van de Algemane Ledenvergadering van 15 maaÍt jongstledan, zoals gewoonlij§ matig was, is de vergadering goed verlopen. Onze vereniging heeft het afgelopenjaar afgesloten met een

positief frnancieel resultaat. Hierdoor zijn wij we€r in staat om onze leden de barbecue na aÍIoop van de Bergloop gratis aan te bieden. Alle commissies van onze vereniging zijn weer volledig ingevuld. Zoals u wellicht weet, stopt Ger Bodelier na de jubileumloop als coördinator van de Heideloop en is Marcel Meens bereid deze zware, maar mooie klus op zich te nernol Wij danken Ger voor zijn geweldige hzet.

Wij zijn verheugd om u te melden dat de vacature van penningrneester inniddels is opgewld. Annick Ploumen, de partner van de eerdergenoemde Marcel Meens, zal in deze functie haar beste beentje voor zelten.

Wij mogen hieóij overigens niet onvermeld laten dat Annick

en Marcel pas sinds kort lid

zijn van onze

vereniging. Het is prachtig dat nieuwkomers zich zo gemotiveerd voor onze sport willen inzetten. Om itr de toekomst slagvaardiger te kunnen opereren met betÍekking tot onze jeugdige leden zin wij naarstig op zoek naar een bestuurslidjeugdzaken.

Van dit bestuurslid verwachten wij een grote betrokkenheid met

de

jeugdproblematiek binneÍr onze vereniging en hij ofzij wordt de intermediair tussen de jeugdcommissie en het bestuur. Voelt u hier voor, geefu dan op bli een van onze beshrursleden. Dit kan leiden tot een voorlopige benoeming die tijdens de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd moet worden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben wij gezamenlijk besloto om voor september weer een clubreis te organiseren. Deznkeer zal de rcis naar het alom bekende Hoegaarden in België gaan. Wij zijn blij dat zich nu reeds voldoende mensen voor deze clubreÈ hebben opgegeven. Daarmee is eeÍt succes al bijna gegarandeerd. Op 20 maadjongsleden heeft Frans van Berlo namens de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie onze huidige baan geinspecteerd. Hij stelde vast dat deze niet meer voldoet aan de huidige maatstaven. Hij heeft zijn bevindingen op papier gezet en dit rapport heeft de IC.IAU eveneens naar de gerneente landgraaf gestuurd, hop€n dat dit rapport de b€slissingen ten aanzien van onze gewenste baan op een positievewijze zal beinvloeden.

Ik wens jullie genoeglijke hardloopuren, Albert Verbunt 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


2"

L,eo

\ilestzipfellauf - Tiiddern 2l.l en l0 kilometer ZondagT maart2004

Kokkelkorn glorieus winnaar WesEipfellauf.

De voor de tweede keer georganiseerde Westzipfellauf, een halve marathon en een 10 kilometer wedstrijd met start en finish in Tiiddern, heeft voor de S.T.B. een succes opgeleverd. Leo Kokkelkom won deze goed georganiseerde halve marathon. Vanaf de staÍ liep Leo samen met Roger Rousseau, Jo Schoonbroodt en een onbekende Duitser. Dat Leo de beste papieren en benen had bleek na een versnelling al na 2 kilometer, de drie konden niet volgen en Leo bouwde deze afstand uit tot een dikke 2 minuten tot de Íinish. Prima prestatie, Leo. Achter Leo werd strijd geleverd door Theo, Jo en John Bom, na eerr paar kilometer liet John de groep gaan en liep ik met Jo eÍl weer een onbekende Duitser verder via Sittard naar Nieuwstad. Het gurg lekker, we hadden een prima ritÍne te pakken (10 kilometer in 41 min.) Terug in de Duitse Selftant moest Jo plotseling aflraken(km l3), en ik ?at met de mijn onbekende Duitse wiend alleen. Via Heilder en Hösgen kwamen bij het 15 km punt in 01.01.50. het tempo zat er boven verwachting nog steeds goed in mede dankzij de onbekende Duitser. Het parcouÍs gaat nu omhoog met een mooie afdaling door het bosgebied van richting Sitsterseel. Bij km 18 begon kreeg ik een dipje en mijn Deutsche Freund liep langzaam van mij weg . Net begon ik bij km 20 weer in mijn ritrne te komeÍ! keek even om en ja hoor, daar was hij weer: John Born. Bij de Annendaallloop flikte hij me dat 50 meter voor de fmish, nu een kilometer eerder, weg ritme! Bij de finish stond John uit te pufeÍL maar met een glimlach van hier tot ginder, had het weer geflikt, prima John. Maar John maak je borst maar nat, er komen nog meer wedstrijden. Waar bij andere wedstrijden na afloop water te lcijg€n is hebben de Duitsers de drankpost grÉndlich aangepakt en is er onbeperkt gra.tis bier van de tap voor de dorstige lopers. Zo vl]ughad ik nog nooit een bier in mijn handen gehad.

Uitslagen lVesEipfellauf TIALVEMARATHON: I Leo Kokkelkorn 39 John Bom

4t

Theo Schmeits

43

Jo Bom Jan Schwanen

59 64 75 110

Herm Gerards Pierre Muijrers

Albert Verbunt

lOKILOMETER: 5 Ger Bodelier t2 John Borjans 24 Marcel Meens 66 Annick Ploumen

plaats 5

M35 M45 M55 M45 M50

plaats 12

ir.í45

plaats 6 plaats 7

M50 M55

plaats

1

plaats 8 plaats 2

plaats l0

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

01.14.24

0t.27.36 01.27.54 01.28.21 01.31.23 01.32.06 01.33.52 01.39.25

00.34.59 00.37.16

00.39.48 PR! 00.46.28

T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Parelloop Brunssum 5 en l0 kilometer Zond,agZ8 maart2004

*r#Ëffi

Parelloop 2004, een wedstrijd met een grote uitstraling, mede door een sterk deelnemerweld. Dit jaar waren 2 belangrijke verbeteringen aangebracht met een verandering van het parkoers dat aanzienlijk sneller werd. De tweede verandering betrof ha samen staden van de wedstrijdatleten en Íecreanten op de 10 kilometer wat met name aantrekkelijker werd voor de vele toeschouwers. Deze genoten ook van het prachtige wereldrecord op de 5 kilometer van Loma Kiplagat .

De S.T.B. was dit keer goed vertegenwoordigd met n:rme op de 10 kilometer en de resultaten waren prima. Maar liefst 5 PR's sneuvelde er. Bas Nicaise was er eeÍl vaq hij had zich echt op deze wedstrijd gefocust Onder de hoede van Wiel Frins ging hij van star! zijn jeugdige ov€rmoed moest in het begin door Wiel flink getemperd worden. Het pakte prima uit en Bart kwam in deze 5 kilometer wedstrijd in een tijd van 00.18.59 over de finish, een dik PR Ook llerm Gerards schijnt na maandenlang blessureleed weer op zijn oude niveau terug gekomen zijrq

ofschoon hij toch in de laatste kilometers Frank Eisenga voorbij

moest laten gaan. Frank die zijn race voortreffelijk opbouwde finishte in een mooie tijd van 00.39.09.

Iemand die na de wedstrijd met een smiling face van hier tot ginder rondliep was wel Ed Doveren, en terecht 4 minuten !! vanje PR aÍlopen is niet niets, klasse Ed. Ook L*o Kokkelkorn had een beste dag tiep maar even 30 sec. sneller als Albert en Ed in actie tijdens de Parelloop zijn snelste t0 km. tijd en Nico Ilamers kon zich laten huldigen als winnaar bij de veteraneÍl I. Zowaar een prima dag voor de S.T.B.

Uitslagen Parelloop ínetto-ti iden) IO KILOMETER:

I 2 3

Nico I{amers

plaats

I

VeLI

Jos

Krist Leo Kokkelkorn

plaats 4

Vet.I Sen.

4 5

Rob Riksen Ger Bodelier

6

Peter Deceuninck

plaats 44 plaats 5 plaats 62 plaats 65

Marcel Meens

plaats 67

Frank Eisenga Peter Simons Herm Gerards John Bom

plaats

8 9 l0 11 12

Jo Bom

24

plaats 25 plaats 28 plaats 30 plaats 43

0031.24

PR

Vet.I Sen. Sen. Sen, .

Vet.I Vet.I Vet.I Vet.I VeLI

PR

00.33.23 00.33.47 00.34.04 00.35.09 00.38.14 00.38.40 00.39.09 00.39.15 00.39.28 00.39.49 00.44.42


vervolg uitslagen Parelloop

13 14 15 16 17 18 19

Theo Schmeits

SjefHodiamont Albert Verbunt Ed Doveren Jos Bex Ronald Oostwegel Jan Verhoeven

9 14 plaatsl5 plaats 63 plaatsTT plaats 88 plaats 45 plaats

plaats

Vet.II Vet.II Vet.II Vet.I Vet.I Vet.I Vet.II

00.40.53 00.42.47 00.43.13 00.43.18 00.44.53 00.45.38 00.49.30

5 KILOMETER:

23 42 45 78 96

Ralfde Leeuw

00.17.42

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Bas Nicaise

Wiel Frins Hein Bodelier Tom Chrombach 5 KILOMETER BUSINESS RUN: 1 Peter Deceminck 2 Pettie Nollet 3 Annick Ploumen 4 Peter VeÍberk

PR.

00.r8.59

S.T-8.

00.19.12 00.21.17

S.T.B.

00.23.21

Harrie Driessen RC.

00.18.29 00.20.47 00.21.11 00.22.03 T.S.

hovincie Limburg Rabobank tandgraaf Mondreaan Zorggroep

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

City

-

Pier - City loop - halve

m

rathon

-

Zaterdag 20 maart 2004

Met een deelnemersveld van ca. 18.000 lopers is de CPC-loop een ware happening. Alleen alsjejezelf een snellere tijd oplegt kan dit een probleem oplevereq omdat je bij de staÉ nauwelijks vooruit komt, en wij waren al 20 minuten voor de sÍart in het startvak en hadden het idee dat we toch aardig vooraan stonden. Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan prinses Juliana werden wij op weg gestuurd door het roepen van :klaar.... start (misschien een cadeau-idee voor volgend jaar een startpistool kopen??) De eerste kilometer ging na veel wandelen in een organisatidd van 5.25 min.

Zelf ge okt:4.25 Daama met de wind op kop naar het eerste 5 kilometerpunt net binnen de 22 minuten. De volgende 5 kilometer afuisselend wind mee en tegen. Toen werd het spannend, na negen kilometer rechtsaf richting strand wind lekker in de rug grote pas dit is heerlijk voor een loper. Toen linksaf richting Scheveningen en de wind tegen.Wat wind tegen?windkracht 9 in de snuffelll Op de Scheveningse Boulevard 4Yz kilomeÍer tegen de wind langs het stran4 gratis peeling (ook de bikini-lijn) worstelen om vooruit te komen kilometertijden van 5 minuten zijn geen uitzondering. Het keerpunt nadeÍ.... maar het zand inje ogen is geen pretje. Dan komt het verlossende keerpun! wind in de rug zo breed mogelijk maken (moet mij wel lukken toch?) grote pas en lekker freeweelen terug naar Den Haag. Vanaf het keerpunt geen enkele kilometer meer boven de 4 minuten gelopen. tJy'at een weelde. Moe maar voldaan gefinisht in 1.29.10 en Jo finishte in 1.30.02. Hoeveelste wij waren durf ik bij God niet te zeggen. Hou het maar op l1.225ste en 11.232 ste.

Het is overigens een schitterend parcours om te lopen alleen moeten de omstandigheden dan beter zijn dan dit jaar. Misschien komt er nog wel een vervolg, wie weetJohn Bom

Nico Hamers nam ook deel aan deze CPCJoop en wel zeer succesvol. Hij finishte als eerste veteraan I in gen tijd van 01.10.42 en werd hierdoor Nederlands Kamoioen Veteranen I op deze afstand. Nico, van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendivers

5 EM: Peter Jansen Jan Manders

lOEM:

I 2 plaars 6 plaats 8 plaats

Nico Ilamers Jos

Krist

Tilburs

-

30 en 15 km.

Vet.II Vet.II

00.39.41 00.41.37

I I

00.5235 0056.50

Vet Vet

plaats

Guido Meys Peter Deceunick

De dertie van

7 8

plaats plaats

-

zondae 14 maart 2004

KILOMETER: plaats I Yet Rob Riksen Rob werd winnaqr bij deze I 5 kn wedstrijd profrciat Rob. 15

I

Internationaler Osterlauf Eunen - 15.7 km.

14 19 92 ll2 237

Jean Herpers

Guido Meys

s.T.B. S.T.B.

Lara Klaassen Herm Gerards

S.T.B.

Hein Bodelier

S.T.B.

Henk van 't Land Jan Schwanen

I

-

00.51.21

zaterdae 10 aoril 2004 00.57.31 00.58.31 01.06.11 01.07.31 01.15.00

s,T.B.

Leidse Riin Marathon Utrecht

193 234

01.01.17 01.02.43

Sen. Sen.

-

maandae 12 anril 2004 03.18.25 03.24.35

S.T.B. S.T.B.

Peter Rusmanloop Oirsbeek- 10 en 5 EM- maandas 12 april 2004 5

EM:

25 IO

Bas Nicaise

EM:

l0 ll 12 18 44 59 73 82 l3l 167 196 200

Krist Leo Kokkelkom Jos

Ger Bodelier Marcel v/d Pol John Borjans Frank Eisenga Marcel Meens John Bom

AlbeÍt VeÍbunt Peter Veóerk Sabine Krieg Annick Ploumen

Zomeravondloon Heythuvsen

2

00.20.18

S.T.B.

Nico Hamers

s.T.B.

PR!

00.55.17 00.55.29 00.56.08 00.5E.05 01.03.14 01.04.55 01.06.46

S.T.B.

0l.07.03

s.T.B.

PR!

01.10.43 01.13.35 01.15.33 01.15.54

PR-!

S.T.B. S.T.B.

S.T.B. S.T.B.

s.T.B. S.T.B.

S.T.B, S.T.B.

S.T.B.

-

10 km

plaats

I

-

woensdae M40

2l april 2004 00.31.25


Tuindecoratie BOUrymatnialen'

<D,.ffi Voor al Uw tuintips en bouwmaterialen

,JZ

Autobedrijf Zdrojewski Heerlenseweg200 6371 HX Landgraaf

Tel.045-5720002 Verkoop auto's

Tel.045-5312127 Vraag naar verkoopmanager:

lnformatie:

John Borjans

Autoverhuur & Leasing Reparatie & 0ndefioud APK keuringen Canrash Selfservice station Uitgebreide shop

YÏ()NG Geen bouwmateriaal zo

YIONG cellenhetotr

veelziitfu ab YTONG

o r . o

celbnbetoÍL U krmt er een compleet casco ermee neerzetteÍL Blokelemer erL cascopanelen en laleien woÍdeÍl

op Íruat geleveÍd, net vloer- en dakpbten.

a

a.b

voor de binnenwandeo kuÍtt U gebruk Ínaken van ved Èp inghoge seperatiepane len-

i3:

Van hoge kwaliteit

Liht Zsr sterk Eenvoudig te verwed<eÍt

o . . .

Brandwerend Ongevoelig vooí vocht 100/0 ÍecyclebaaÍ

Uitstekende temperafuur accumu lerende

ytong Het element in de bouw

Harry van der Laar

e

igeÍschappen

Bel YooÍ meet infomtatb

01txt-671i134

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassags

Hommert l0' 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel.046-4426088


I

Jos

7

Marcel v/d Pol Guido Meys Herm Gerards Hein Bodelier

13 75 158

plaats I plaats I plaats 3

Krist

plaats 13 plaats 12

M40 M35 M30 M45 M50

00.51.03 00.53.49 00.s4.47 01.02.40 01.09.10

Een prima prestalie van Jos Krisl die de oventinning van deze proficiat Jos.

Maastrichts Mooiste 7 17 4E 52

ót

Nico Hamer"s Rob Rilsen

Hem Gerards Frank Eisenga

88

Jo Bom John Bom

144

Sabire Krieg

272

Pettie Nollet

-

11

EM

we*lrijd op zijn naam schreef,

vriidae 30 aoril 2004

-

plaats 1 plaats 3 plaats 3 plaatsl2

M40 M40 M45 M45

plaats ? plaats ? plaats 4 plaats ?

M45

00.5936 01.07.03

01.1732 01.17.46 01.18.30 01.22.33

M45 v35 V seÍl-

0t.28.32 01 .39.46

T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Verjaardagskalender

Mei 0l

Juni Esra van Pelt Sjef Hodiamont

11 jaar 52 jaar

26 26

Pierre Starmans Nico Hamers Niki Tahapary Frank Eisenga Peter Simons Jo van Modrop Bsrt Reynders Jos Duteweerd Stefanie v/d Hemel Hans Ypma

58 jaar

27 30

10

l9 20

2l 22 23

24 24

25

30

4l

jaar

I I jaar 47 jau 46 jaar 52

jax

01

Roel Kist

02 06 07 08 09

Carla tWillems

11

Marianne Bex Annie Ketelaars Jos Bex Els Frins Peter Bex

1l

Jacques Senden

59 jaar

12

Henk van 't Land

41 jaar I I jaar

12

Dermis DreisseÍ!

l6

Lenie Boessen

20

RebeccaZagu

Jac§ Winkelman

59jaar 41 jaar

23

Yael vqn Pelt Eric van Roijen

14 jaar

26

Hein Bodelier Yvonne Monse

30

jaaÍ

28 29

Sanne Boessen René Schrijen

30

Katharina Dresen

13 jaar

43 jaat 40 jaar 5 5 jaar 42 jaar 45 jaar I I jaar 60 jaar 51 jazr I I jaar 4l jazr I I jaar 56 jaar 41 jaar 12 jaar 14 jaar 15

jaar

Ille iafigen uan [ane gcÍGlicl]cGril 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Marathon Rotterdam Zondag 4 april 2004

4-,í-'04: een (net niet) magisch moment in de tijd! Nog vijflronderd meteÍ te gaan, langzaam maalrt een gevoel van voldoening en opluchting zich van me meester, echter gemengd met een flinke portie teleurselling. Ik kom net onder de 2 uur 47 minuten en los ook en passant nog Wilrna van Onna in de laatste kilometers. De beruchte 'lnaÍl met de hamel" stond vandaag niet langs de kant om me op te wachten. Had ik dan toch.....? Na de frnish zie ik een aantal mensen die "de man" wel ontmoet hebben. Na het ontvangen van de medaille, wat sportdrank en een banaan begeef ik me nog redelijk vlot naar het hotel. Na een douche besluit ik zelfs nog naar het museum te gaaÍL iets dat oorspronkelijk op het prograrnma stond voor de zateÍdag. Niemand in het museum vermoedt dat ik zojuist de marathon voltooid heb, totdat ik de trdp afloop....

Die zaterdag tafie ik het noodlot. Het verlokkelijke bord langs de snelweg met het opschrift "slimme reizigers gaan naar het transferium Sittard" blijkt uiteindelijk een voor dat moment niet toepasselijke boodschap te bevatten. Na drie kwartier in een stilstaande trein vertoefd te hebben kon geen enkele conducteur me vertellen ofen hoe ik nog in Rotterdam zou kunnen belanden. Ik besloot mijn kaadje te retoumeren en het zekere voor het onzekere te nemen. Ik nam de auto en stond twee uur later in hartje Rotterdam. Na het ophalen van mijn startÍrummer begaf ik me naaÍ mijn hotelkarner voor een verplichte nrstige vooóereiding op wat komen ging. Op zondagochtend na een rustige nacht zie ik allemaal gespannot koppies aan het ontbijt. Het bekende gevoel van de onontkoombaarheid van de inspanning die geleverd gaat worden speelt de meesten paÉen. Een enkele opmerking over de toch wel felle wind, en ja, de zon schijnt in ieder geval een keer niet in de Maassta4 de t€mperatuur is perfect. Ik mijmer nog wat over het te volgen schema en begeef me ongeveer een uur voor de start naar het C-vak. Voor het B-vak wordt ik niet meer geschikt geachg mijn tijd onder de 2:45 is inmiddels verjaard. Het neÍveuse gepnÍs aan veters en het in de rij staan voor een van de slechts twee toilet-units vult de laatste tientallen minuten voor de staÍ. De onvermijdelijke Lee Towers zoÍgt eÍ met zij,l. opgepoetste hit van weleer voor dat ik nu echt "alleeÍl wil lopen". Terwijl ik de verbijsterde Fransman, die naast mij in het vak staar, in een mix van Engels en Frans nog probeer uit te leggen wie Lee Towers is volgt het stadschot. De wind blijkt redelïk fel, dat merk ik al bij de eerste passage van de Erasmusbrug. Mijn scherna dat uaagt om 5 km tijden van om en nabij de 19 minuteÍL kan ik gedurende de eerste vijftien kilometers redelijk volhouderl de eerste halve marathon gaat echter in I uur 21 minuten en ik weet dan eigenlijk al dat het verstandiger is het groepje Wilma van Onna (met hazen) te bliiven volgerq dan tegen beter r eten in een groepje naar voÍen op te schuiven met mogelijk fatale gevolgen.......... Ik blijf redelijk in cadans tot kilometer 35 tenvijl mijn gedachtor regelmatig afdwalen naar de voorbereidingsperiode. De perfecte halve marathon race enkele weken yoor de staÍt van het trainingsschema in het koude PosteÍholt. De vele

lange duurlopen

in nrstig

tempo, het ontbreken

in het programma van niet ter zake doende

crosswedstrijden, slechts twee serieuze testwedstrijden tijdens het programma: de gemakkelijk gelopen 15 kilometer in Tilburg en de qua eindtijd tegenvallende Parelloop. Wanneer is je voorbereiding achteraf gezien optimaal? Alleen als het beoogde resultaat er is?!.... Als ik de Kralingse Plas achter me laat merk ik dat het toetje tussen 35 en 40 kilometer zwaar op de maag zal liggen, de wind staat pal op kop. De teleurstelling wegdrukkend worstel ik me in de lanqzaamste 5 km passage van 21 minuten voorbij Wilma van Onna naar het bordje van de veertigste kilometer. Gedurende de laatste twee kilometeÍs weet ik toch dejuiste cadans weer te vindeÍ1...................

Rob Riksen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Saskia's feestje

Saskia hield een feestje en wij waren uitgenodigd. Hier waren we reuze blij mee, want dit was niet zo fllaar een feestje waar iedereen naar toe kon komen. Nee, het was een paÉy waar streng werd geselecteerd ofje er wel of niet aan mocht deelnemen. Met de nodige moeite wisten we ons dan ook met een zeer select gezelschap op de deelnemerslijst te plaatsen. Jos Bex en ik mochten als eregasten mee, terwijl Marian en Els (onze echtgenotes) als muurbloempjes

4e Rotterdarn Marathon

4*4-2044

werden toegelaten. Zo togen we met zijn vijfes in de vroegen morgea van 4 april naar Rotterdam. Want ook dit was anders dan andere feesten. Het werd niet 's avonds in een kroeg gehouden. Nee, het werd overdag in de open lucht gehouden. Rond half tien stonden we in het koude en zeer winderige Rotterdam te kijken naar alle ander menseÍr die op het feest van Saskia waren afgekomen. Het waren er welgeteld 8073- Jongens, zeg nou zelfdat is nog eens een feest. Plotseling begon Saskia neÍveu; aan haar kleren te rukken en heen en weer te rennen. Ik dacht nog even aan zonnesteek of windgekte, maar schijnbaar moest het zo want alle anderen deden heEelfde. Toen begreep ik het Saskia en haar komuiten gingen samen een eindje door Rotterdam joggen. Om precies te zien wilden ze dat 42 kilometer en 195 meter volhouden. Jos en ik keken mekaar aan en we hadden zo iets van: "Laat hun maar rustig hun gang gaaÍL wij verstoppen ons in het begin en duiken later wel ergers stiekem in de meute". Dus to€n Sas even niet op ons lette, omdat ze met haar aandàcht bij de andere 8071 gasten was, zijn wij snel een kroeg ingedoken en hebben gewacht te iedereen voorbij was. Ons plan luktg Saskia had ons niet gevonden en is van lieverlee zonder ons vertrokken. Wel zagen we Rob Riksen en Peter Deceuninck, die mnder dat wij het wisten ook op de party warerl langs lopen. Jos \ as wat ongeduldiger dan ik en wilde al bij l0 kilometer Saskia opzoeken om het goed te maken en een stuk met haar op te lopen. Ik denk dat hij gekweld werd door schuldgevoelens. Helaas voor Jos was Saskia een beetje beledigd. Ze verstopte zich zo goed tussen al haar andere gasten dat Jos haar niet vond en uiteindelijk maar gewoon 15 kilometer met de andere gasten mee gelopen heeft om zich vervolgens te gaan douchen.

Ikzelf, wat luier van aard en wat minder snel gekweld door schuldgevoelens heb lekker gewacht op het 23 kilometerpunt En kijlq daar kwamen ze weer: eerst Rob Riksen. Rob liep er nog kiplekker bij. Waar hij normaal zwaar geconcentreerd loopq was het zelfs Rob die ons als eerste zag en ons groette. Gelukkig had hij niet in de garen dat we ons gedrukt hadden en nog geen meter gelopen hadden. Vewolgens kwam Peter Deceuninck in de voor hem zo typische stijl. Hard werken en alles uit de kast wat er in zit,

'Ij4

toen was het wachten op Saskia. En daar kwam ze. Tjonge wat keek die chagrijnig. Zou ze nog steeds boos zijn omdat we niet het hele fees§e met haar meegelopen hadden? Als goedmakertje heb ik haar onmiddellijk een drankje aangeboden en toen ze eenmaal haar haÉ gelucht had (op mijn vraag of alles goed was kreeg ik iets naar mijn hoofd geslingerd als: "klote") werd ze weer een stuk lriendelijker. Ze was zelfs bereid de r€st van het rondje met mij samen te lopen. Nou jongens, dat vond ik zo sympathiek dat ik spontaan besloot haar elke vijf kilometer iets te drinken aan te bieden. Je weet nooit waar het goed voor is. Onderweg hebben we nog gezellig lopen keuvelen. Hoewel het was meer in de orde van dat ik mensentaal probeerde een gesprek aan te knopen en dat Saski4 die mij schijnbaar telepathische gaven toedicht, zich beperkte tot zwijgen of hooguit in Grizzlyberendialect iets terug bromde. Schijnbaar was ze nog steeds een beetje boos op me. Maar goed de aanhouder wint. Zo'n 10 kilometer verder (33 krn-punt) en nadat ik een paar


rondjes had gegeven werd ze wat toeschietelijker en kwameÍl er ook woorden ten€. Op mijn zoveelste vraag hoe het gin g zEí zei 'Zo, genoeg gehaÍkt. We gaan wandelen". 'Ii4 daar wist ik het weer. Was ik net een beetje blij dat ik mee mochtjoggeÍl en ik het er goed vanafbracht boorde ze als mijn illusies de grond in en moest ik van haar gaan wandelen omdat mijn loopstijl te harkerig was. Ik heb het toen maar niet laten merken dat ze me diep geraakt ha4 want ik vond het wel lief dzt zn me niet alleen liet en met me mee wandelde. Zo hebben we de volgeade 7 kilometer afirisselend joggend en wandelend afgelegd. Waarbij ik maar rondjes bleef gwen en Saskia uit dank daarvoor trouw naast me bleef lopen.

Zie wel drank maakÍ goed watje liefis! De laatste twee kilometer werd Saskia wat ongeduldig en bleef maar doorlopen zonder te wandelen. Ik zij nog stop zo zijn we to€ vÍoeg op de coolsingel, maar saskia wilde niet luisteÍen. skÍker nog, op de Coolsingel deed ze er zelfs nog een schepje bovenop. Precies 3 uur, 38 minuten en 49 seconden nadat ze gestaÍ was liepen we over een oranje loper (die weliswaar in de verkeerde richting lag) en werd we door een aantal mensen tegengehouden. We werden in plastic gewikkeld en mochten niet meer verder. Was dat even balen, we waren net goed warm. Saskia kreeg ook nog e€n medaille omdat ze zo trouw bij me gebleven was. Omdat we niet meer lopen mochten hebben we maar een punt achter het feestje gezeL en besloten om een hapje te gaan eten. En geloof het of niet. We moesten eerst douchen. Allemaal jongens en meisjes bij elkaar in etn te kleine tent die zich verdrongen rond te weinig douches. Vervolgens zijn we weer helemaal temggereden naar Landgraaf om net over de grens in Scherpenseel bij een Italiaans restaurant ons tE goed te krmnen doen aan het fe€stmaal. Wat een omweg om bij een pizzaboer te komen!

Tot zover het veÍslag van het feestje van Saskia-

Nu even alle gekheid op een stokje. De marathon van Rott3rdam was dit jaar loodzwaar. De heftige windstoten schenen alleen de absolute topp€rs niet te deren. Voor de rest was het knokken van de eerste tot de laatste kilometer. Van ons liepen Rob Rikseq PeteÍ Deceuninck en Sakia Radernakers mee. Rob had al snel in de gaten dat de voorgenomen tijd niet realiseerbaar was en deed het enige veÍstandige. Hij liep naar wat de omstandigheden toelieten om uiteindelijk op een eindtijd van2:46:47 als 22e in zijn klasse en l40e overall te finishen. Peter liep zoals altijd. De dood ofde gladiolen. Lange tijd leek het de gladiolen te worden, maar in de slotkilometers moest ook deze geweldenaar het hoofd buigen voor de weersomstandigheden. Ondanks dat finishte Peter in een zeer mooie eindtijd van 3: 03:16 als 245 in zijn klasse en 471 overall. Dan Saskia. Ze wilde gnag3:28:00 lopen. Toen ze echter bij 23 bij ons supporters arriveerde zat die tijd er al niet meer in. Sterker nog ze zat er dusdanig doorheen dat ik twijfelde ofze iiberhaupt de finish zou halen. Lange tijd kon ze zicluelf opPeppen en konden we een schema van 3:33 aanhouden. Echter op de vervelende lus voor het Kralingse bos brak het veÍzet en moesten we gaan wandelen. Het is dan ook ontzettend knap dat Saskia zich een aantal kilometer verder weer pakte en met energie die ergens vanuit haar kleine teen moest komen de marathon alsnog uitliep in een tijd

3:38:49. Ze werd hiermee lSe in haar klasse ei 2299 ur^het totazl klassernent. Hoewel het initiële doel niet gerealiseerd is qr ze zslf ook niet terrreden zal zijn over de tijd, een prestatie waar zoveel doorzettingsvermogen voor nodig was dat ze daar apenhots op mo€t zïn.

Wiel Frim 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


4" Marathon Deutsche Weinberge

4 aprtl2004 Bockenheim

-

zumwohl.DiePfalz" \. lt '\ I/ Y ,,'

Bad Diirkheim

MaÍL wat

\

as dat een mooie maralhon! Jullie weten

natuurlijk dat

ik nogal wat wedstrijden in ons buurland loop, maar ik

moet

zeggen dat als er één voorbeeld is voor de juiste prijs/kwaliteit verhouding op hardloopgebie{ de Weinstrasse Marathon voor mij tot op dit moment de koon spant.

Er was werkelijk aan alles gedacht, tot in het kleiÍste detail- Iedere kilometer werd correct eÍl duidelijk aangegeven, de drankpostot stonden op iedere 5 km. eÍr wareÍl allen op dezelfde manier ingedeeld qua drankerq fruit etc. De uitslagen waren wijwel direct na de finish voor eenieder beschikbaar. In de reusachtige feesttent vond dooflopend een progralnma plaa8 met dans, muziek en wat dtes meer nj. ne hutaiging van de winnaars mocht ook gezien worden- Door een drietal wondermooie Weinkdniginnen wirden de wirmaan in het zormetje gezet onder veel aandacht van de plaatselijke pers. (Ik heb me voorgenomen nog meer aan mijn snelheid te gaan werken!).

Er was echter ook een minpuntje. En dat was het parcours. uit de informatie en profielschets die vooraf bekend was hadden wij (ik!) aangenomen dat dit redelijk vlak zou zijn. Wat zijn immers 150 m. stijging over l0 km.? Hierop hadden we natuurlijk ook onze eindtijd ingecalculeerd'

Oi-zai.rdag Uestond de mogelijkheid om het parcours - met 5 buss€n om het uur - te verkennen. Zouden we -Ja, toch maar. De eerste kilometer, niets aan de hand. Het is immers de B27l (Deutsche dat doen? Weinstrasse) en die is toch eigenlijk vlalq of niet? Jammer dan. Na de eerste bocht naar rechts zagen we zl wat .aals,, plat tevoonchijn kómen. Met de Jungfiau Marathon als referentie, stelt dit niets voor, dachten we. Twee a drià kilometer vais plat aaÍr het begi& betekent op weg naar de finish lekker dalen. De eerste 8 km. gaan immers over de dezelfde weg als de laatste 8 km. Dan de ontnuchtering. Vanaf ca. 3 km. gaat het Oeps, dat betekent van 38 tot 40 omhoog! Hoe de verkenning van het parcours verder verloop! wil ik jullie besparer5 maar jullie voelen al aan dat het hele parcours dus op en-neer ging. Het was niet alleen vals plat maar een vals parcours!

Bij het

avondeten,

hebben

we

ja

wij stijl

naar beneden over een afstand van ca. 2 kilometer.

rJ/iel jouw advies

opgevolgd

(frites

met

Schnitzel), werden de doelstellingen voor de eindtijd dan ook al snel bijgesteld met l0 a 15 min. Dan de dag, het moment suprème. Na het ontbijt werden de nodige voorbereidingen

getroffen om goed aan de start te verschiinen. Om 10:00 u. wordt het startschot gelost. Helaas waren de weergoden ons niet goed gezind. We kegen te maken met behoorlijke

De dag voor de slag bij Bockenheim Zou het toevallig ziin dat Henn, Albert en Piete bii een monument met oPschrifi "(lnseren Helden"slaan ??


windstoten, regen- en hagelbuien. Bij de doorkomst in Griinstadt (5 km) staat ons de plaatselijke bevolking op te wachten en moedigt ons aan- Vervolgens gaat het richting 10 km. waar we het gehucht Klein-Karlbach pÍsseÍen en waar ook het keerptmt is van de halve marathon. Vanafdit prmt tot 14 km. volgt de eerste lange stijging, gevolgd door een afdaling van ca. 5 km. tot in de stad Bad-Diirklreim. Hier staat ons weer veel volk te wachten met muziek en hÉ€Íst er een gezellige sfeer in het centrunr, waar het parcours door de winkelpassage voefi. Vervolgens komt men in het plaatselijke paÍk dat een lust is voor het oog. Hier bloeien de meest exotische planten en de palmbomen geven het gevoel alsofje aan de middellandse zee bent. Daarna vervolgen we de weg naar de rand van de stad en gaan we richting wijngaardan waar we weer het geaccidenteerde parcours op gaan.

Bij

kilometerpunt 33 begint het nu zwaa! te wordeq maar gelukkig heb ik geen last van mijn blessuÍe tot nu to€. Dat geen mij vertrouwen erin dat ik deze wedsrijd ga uitlopen. Op dit punt komt PierÍe mij voorbij. De laatste zware kilometers van 3840 gaan, zoals aan begin van dit verhaal reeds gezegd, bergop en kan ik helaas niet meer onder tempo 5 lopen, maar met de eindtijd onder deze omstandigheden b€n ik zeer

tevreden. En dat geldt ook voor Pierre en AlbertHoewel ik moet zeggen dat deze wedstrijd volgens mij de verkecrde naam heeft (zie kop van dit artikel), kan ik deze marathon ten zeerste aanbevelen. Overigens vindt deze r einstrasse-Marathon om de twee jaar plaats. De volgende keer is op 2 april 2006. Misschien een clubreis waard?

Uitslagen

77 97 143

Pierre Muijrers Herm Gerards Albert Verbunt

Totaal aantal deelnemers M:

plaats 4

plaats l8 plaats 9 871

M55 M45 M55

03:19:21 03:23:'35 03:31:56

Totaal aantal deelnemers HM:

tzt5

AÉikel plaatselij ke pers : Vieles ist besonders, ja vielleicht sogar einmalig bei diesem Marathon und da sich Qualiuit bekanntlich durchsetzt, waren bei der 4. Auflage die 2300 Startnummem vorzeitig vergriffen. Veranstalter Iffdkreis Bad Dtlrkheirq die Ausrichter TSV Bockenheim und TSG Griinstadt und die vielen HelÈr aus anderen Vercinen und Institutionen entlang der Strecke, die sich jahrelang ins Zeug gelegt hatteÍL bekamen endlich das, was sie schon llingst verdient hatterq Lob auf der ganzen Linie ffir einen der bestorganisierten Marathons in Deutschland. Ein Arbeitssieg zum Wohle der Pfalz.

Herm Gerards

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Old Mutual Two Oceans Ultra and HaIf Marathon Cape Town

Op Paaszaterdag t 0 april heb ik in Kaapstad de Two Oceans halve marathon gelopen. Ja waarom naar de andere kant van de wereld om een marathon te lopen? Dit heeft met mijn jongste dochter Yvette te maken. Zij zit voor een studie-stage een aantal maanden in Zuid-Afrika en merkte terloops op dat iemand van haar stageplek in die periode daar een marathon ging lopen. Na erdg zoeken op internet kwam ik bij de Two Ocears Marathon terecht, wel een marathon van maar liefst 56 km in geaccidenteerd terrein en door de organisatie ook wel de mooiste marathon van de wereld genoemd. Dit laat§e is zeker het geval (heb natuurlijk niet alle marathons over de wereld gelopen). Inmiddels hadden we besloten om naar Kaapstad te gaa4 mede ook door de enthousiaste veÍhalen van mijn dochter over de hele KaaP. Helaas raakte ik in de loop van februari behoorlijk geblesseerd en kon amper nog trainen. De marathon kon ik inmiddels wel uit mijn hooftl zetten en besloot me toch maar voor de halve marathon in te schrijven (alleen voorinschrijvingen). De wedstrijd vindt altijd plaats op Paaszaterdag. Twee dagen voor de wedstrijd kwamen we in Kaapstad aan. Het startnummer heb ik wijdag opgehaald. Z,aterdagmorgen om 6 uur !! was de start van de marathon. Hieraan deden maar liefst bijna 10000 mensen mee. De halve marathon ging om 6:25 van start. Start en finish waÍeÍl niet op de zelfde plek

Om 5 uur !! opgestaan en nrstig naaÍ de staÍtplaats gelopen. De start was ongeveer 3 km van mijn verblijfulaars vandaan. Het was licht aan het regenen en een beetje benauwend wann. Bij de stadplaats was alles perfect georganiseer{ ook voldoende sanitaire voorzieningen. Ruim 8000 lopers gingen een half uur na de marathon van staÍ voor de halve. Ik had besloten om in rustig tempo van start te gaaÍL van de blessure had ik weinig last maar hij was nog altijd voelbaar aamxezig en bovendien had ik al 6 weken nauwelijks kunnen trainen. In het donker op weg (nooit eerder zo woeg aan een wedstrijd begonnen). Halfueg waren er twee behoorlijke steile en lange hellingan. Dit was ook een heel mooie omgeving met veel bijzondere bomen. Opvallend veel (blanke) woulven liepen mee. Ook stond er veel publiek langs de kant. De finish lag op het rugbyveld van de Universiteit van Kaapstad- Door de regen was het laatste stuk erg modderig geworden. Na l:51:32 kwam ik over de stre€p. Dit is ook e€n record. Nog nooit zo langzaam gelopen, maar gezien de blessure en de voorbereiding was ik al teweden dat ik de wedstrijd had uitgelopen. Na de Íinish wzui eÍ een apaÍte tent voor de lopers met allerlei drankjes, veel Èuit en boterhammen. Was heel goed verzorgd. Hiema moest ik nog een 4 km teruglopen naar mijn verblijfplaats. Zag ondertussen de winnaar van de hele marathon binnenkomen, 3:07 was zijn eindtijd. Bij de vrouwen was een Russische winnares. Zij had eerder ook al de Comrades marathon gewonneÍ! een ultraloop van 89 km. Achteraf gezien b€n ik blï dat ik niet de hele marathon heb gelopen. Dat was pas afzjen geworden, zeker gezien mijn blessure, de onvoldoende vooóereiding en het zwaÍe parrcouÍs. Maar deze loop is echt eèn aanrader, heel mooi parcouÍs met uitzicht over de Indische en Atlantische OceaatL alleen jammer dat het zover weg is. Nog enkele statistieken. Van de in totaal 18000 deelnemers kwamen er maar 600 van buiten A.frik4 waarvan de meeste uit Engeland (ruim 200) en 26 uit Nederland. Opvallend was verder dat 33 lopers die om religieuze reden niei op Paaszaterdag konden lopen, toestemming kregor om de marathon op Goede vrijdag te lopen.


Mensen die op

l0 april jarig waren kregen van de organisatie

een verjaardagscadeau.

hebben 2 weken in Kaapstad en omgeving doorgebracht. Natuurlijk de highlights bezocht, Tafelberg met een geweldig uitzicht over de gehele Kaap, Kaap de Goede Hoop, Robbeneiland waar Nelson Mandela 18 jaar gevangen heeft gezeten en de wijngebieden met de prachtige bergen op de achtergrond. Het is echt de moeite waard' De nah:ur is er overweldigend. Wat verder nog opviel was het grote aantal mensen dat aan het lopen was. Ik ben een aantal keren rond 7 uur in de morgen gaan lopen en kwam heel veel lopers tegen, vooral wouwen. Natuurlijk wel bijna

we

alleen maar blanken.

Ook zijn er nog grote verschillen tussen blank en zwaÍt. De blanken wonen bijna allemaal in grotg met een muur, prikkeldraad en zelfs onder stroom staande drÀden omheinde huizeq terwijl veel zwarte mensen nog in de echte townships wonen. Vooral langs de autoweger en bij het vliegveld zie je kilometerslange krottenwijken. Blanken verplaatsen zich bijna allemaal per auto terwijl de zwarten alles te voet moeten doen. Langs de autowegen werd de vluchtstrook vooral als voet- en fietspad gebruikr Hub Erkens 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nieuwe Leden

Michelioe Hosek Dr.Schaepmanstzat 40 6471FJl

lardgÍa

f

Sanne Daemen Aan de Put 44

6373I/TLardgaaf

Rik Radstake Groenstraat 2l I 6374 JP Landgaaf

Geb. 144l-1973 Tel. M5-5325358

Geb. 19-03-1993

Geb. O7-12-1996

Tel.045-5353177

Tel. M5-5463589 E-mail: radstake@home.nl

Bas Radstake Groen straat 211 6374 IP Landgraaf

Aike van Hees Hoe&eld 42

Ronald Smeets OraÍtjestraat 60 6442 XJ Brunssurn

Geb. 19-09-1993 Tel. 045-5463589

Geb.2847-1993 Tel.045-5314015

E-mail: radstake@home.nl

E-mail: i.noordhoek@1 2move.nl

6373

Opzegging lidmaatschap per

*lLandgraaf

0 I -0

l-2005

A.Michels

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Geb.0547-1968 Tel.045-5272453


l0 vragen aan................. DE ACHTTIENDE IN DE R]J IS John Born Geboren: 18 februari 1959 Beroep: Assistent accountant

Echtgenote: José

Vraag 1: Hoe lang loop je al? Waarom hiermee begonnen?

Antwoord 1: De begindatum van mijn lopen staat me vast in het geheugen gegrift: 2 januari 1990. Voor die tijd was ik een fervent sigarenroker. Ik rookte gemiddeld 4 tot 5 wilde havanna 's per .lag en ook nog over de longen. Over gezond gesproken. Toentertijd voetbalde ik bij Wylre 4. Het was hartstikke gezelli& maar ik had wijwel geen conditie. In de aanloop naar het

seizoen 19891 1990 merkte

ik tijdens de

voorbereidingsperiode dat het met mijn conditie echt droevig was gesteld. Toen ik na een wedstrijd total loss in het kleedlokaal zat en mij werd gezegd, dat mijn diÍecte tegenstander ( met slechts een gezonde long) mij uit de wedstrijd had gespeeld wils voor mij de maat vol. In septernber 1989 heb ik mijn sigaren letterlijk weggegooid en sinds die tijd echt niet meer gerookt. Op oudejaarsavond heb ik besloten om met hardlopen te beginnen. Mijn broer Jo zei mij toe mij met raad en daad bij te staan. Samen zullen we ons doel bereiken: een goed loopconditie. Op 2 januari van het nieuwe jaar ( 1990) begonnen we gehuld in oude voetbalkleding en bijeengeraapte oude sportschoenan aan het parcours Kunrade - Klimmen v.v. ( ongeveer 10 km) Met veel gezucht en wandelen, kwamen we na ongeveer 1.30 u. volledig uitgewoond binneÍI. We gaven echter de moed niet op en we sleepten elkaar door de moeilijke aanvangsfase heen. En langzaam maar zeker boekÍea we progressie. Zo zelfq dat we in juni van dit jaar deelnamen aan de halve marathon van Sittard: de inmiddels helaas opgeheven GrenzlaÍrdmarathon. Jo liep deze ( dankzij zijn gewetdige voetbalconditie ) in 1.26 en ik in 1.50. Maar ik was trots op mijzelf, dat ik dit in een halfjaar had bereikt en ben sindsdien met steeds meer enthousiasme de loopstart gaan beoefenen. En nu is deze een niet meer weg te deakea deel van mijn leven geworden.

Vraag 2: John, wat spreektje aan in het lopen?

Antwoord 2: Ik verwoord het mooie van lopen altijd als volgt: " Lekker afieageren, zonder anderen lastig te hoeven


Sportcafé Phoenix ( kantine

53L7L22

,91"f Ëa?-n€-7'-

Sporthal

Ter Waeden

Sportlaan 1 6374 CM Land§raaf Tel.O4$

Gtasfrandel- én ScfrildersbedrliÍ

)

Tow gezeffrqfre en een goe{gfas 6íer, Éttnt A na fret syorten terecfit 6íj:

Anníe & tsouíewíjn ?acÉ.6íer

Streeperplein 10

637lMZ Landgraaf Tel. :045-5311413

tr'ax:

045 -5321616

Schilderwerken 24-uurs glasservice Glas in lood / koper Kunstof kozijnen

ook gesch ikt vooÍ het houden vafivergaderingen en Íeestavonden

Bi

j

de pakken neerz'itten ? kom nou .....

Man oh man !

Bouwkundig ontwerp

HetersDornr rnanneRmode Heerlen ( Geleenstraat 3436 en Promenade 33 ) Maastricht (

crote straat tazo

Sittard Molenbeekstraat

YlI"?,,voo Adviesbureau Manensheide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-51277959 Fax 043-4592901 Vormgeving van uw bouwplannen

)

l2

&

)


vallen. " Ik kan de opgedaÍre belasting van een drukke werkdag heerlijk weglopen. Verder is lopen en individuele sporg dieje te allen tijde kunt uitoefenen.

Yraag 3: Hoe lang benje lid van STB en hoe ben te er toegekomen om lid te worden van onze vereniging?

Antwoord 3: Ik ben lid sinds 1 januari 2004. Toen ik met lopen begon, zri ik altijd: -Nooit zal tk een marathon lopen." Maar met het stijgen van de conditie en het loopplezier is het er toch van gekomen en inmiddels heb ik reeds een aantal marathons volbracht. In de Rurmers had ik al een paar keer een enthousiast aÍikel gelezen en fantastische foto 's gezien van de Jungfraumarathon. Voor me zelf besloot ilq dat ik deze heel graag als mijn laatste marathon zou willen lopen. Ik ben door mijn broer ook lid van de Iopersgroep van het A.B.P. onze wiel Frins is de begeleider van deze groep. Wiel had dit al vaker van mij gehoord en hoorde ook dat Jo deze graag ooit zou willen lopen.

Hij heeft ons toen, zonder dat we het wisteq opgegeven. Enkele weken tarer deelde hij dit ons mede en zei het beste en gezelligste zou njn als wij met de Jrmgfraugroep van de STB de vooóereiding zouden doen. Wij gingen hisrmee akkoord en van deze beslissing hebben we nooit spijt gehad. De training waran zeer goed verzorg, m.ur wat ons vooral aansprak was de samenhorigheid tussen de loperV loopsters en de prettige sfeer, waarin dit alles verliep.

Op de afsluitende feestavond van deze lopersgroep hebben we ons dan ook als lid van opgegeven, want we wilden graag

Yraag 4: Wat is je top

-

bij

deze

STB

vereniging met die fijne sfeer, gaan behoren.

drie van gelopen wedstrijden?

Antwoord 4:

l.

2. 3.

RotterdammaÍathon 1999 Junfraumarathon 2003

Halve marathon Sittard

-

Maaseik

Ad 1: Dit was de eerste marathon, die ik onder de drie uur liep, om precies te zijn : 2.56.51 Ail22 Als geheel eeÍl ware hafpening: aÈien in een schitterend landschap, geweldige sfeer in de wedstrijd, hele leuke lopersgroep van STB. Met recht een fantastische afsluiting van mijn marathons. Ad 3: Deze halve marathon werd ieder jaar in omgekeerde richting gelopen. Hier liep ik voor het eer§ 1.35 u. Verder was het een mooi parcours met een fijne loopsfeerVraag 5: Johrq wat zijn je hobby 's naast het lopen?

Antwoord 5: Ik lees graag. Verder kaad ik elke veertien

dagen.

Dit doe ik

at jarenlang

met heel veel plezier met een vaste groep oud- klasgenoten. Een ander deel van mijn wije tijd stop ik in het penninpeesterschap van de buurtverenging: Kundersch Heem.

Vraag 6: Naar welke boekeq films en muziek gaat je voorkeur uit?

Antwoord 6: Zoals ik al aangaf lees ik erg graag, vooral thrillers en oorlogsboeken. Ik houd van prettig in het gehoor liggende muziek. Deze vind ik vooral bij: The Rolling Stones,


Fleedwood Mac, Led Zeppelin en Alanis Morizetti. Zoalsje ziet een grote variëteit op muziekgebiedBij films gaat mijn voorkeur uit naar: westems en politiefilms. Ik houd erg graag van films met veel actie.

YraagT: Sportje echtgenote Jose ook?

Antwoord 7: Jose wandelt graag en nu

ik geen marathons meer loop, hebben we hier samen meer tijd voor.

Yraag 8: John,Je loopt al heel lang samen met je broer Jo. Jullie zijn sinds Kunje over deze samenwerking iets meer vertellen?

l januari

allebei lid van onze club.

Antwoord 8: Alle trainingen doen we samen. Aanvankelijk was Jo veel sneller dan ik. Maar nu zijn we qua tijd steeds meer naar elkaar toe gegoeid. Ik ben door het vele kainen steeds iets sneller geworden en Jo heeft wat toe moeten geven wat betreft de tijden. We houden elkaar nu meer in evenwicht. Het is misschien interessant om te vertellen hoe we in de beginjaren de lange duurlopen deden. We spraken een

bepaalde Íoute af. Ik belde Jo dat ik vertrok. Ik liep dan in mijn marathontempo ( 4.30 per min.) Jo vertrok dan ongeveer een kwadier later in zijn marathontempo ( 4 min. per min) en bij kilometerpunt 25 haalde hij me dan meestal bij. Zo hadden we ieder op zijn eigen niveau getraind en toch een deel samen.

Naar de wedstrijden gzran we altijd met on§ tweeën. We lopen gerniddeld tien wedstrijden per jaar, wijwel steeds dezelf<le cyclus: o.a ps tr66daqll6r6p de Peter Rusmanloop, de Heideloop en de Pepijnloop. Ook hebben 3x meegedaan met de lopersgroep van het A.B.P aan Vaals Venlo. Dus als de STB nog ervaren lopen nodig heeft voor deze wedstrijd kunnen ze ons altiid bellen-

-

-

Vraag 9: John, wat spreektje aan bij de STB?

Antwoord 9:

Het STB-gevoel heb ik ervaren bij de voorbereiding op de Jungfraumarathon. Dit komt prima overeen met mijn instelling t.a.v. het lopen: Bourgóndisch sporten, d.w.z. serieus en hard traineq maaÍ ook plezier en gezelligheid staan hoog in het vaandel-

Vraag 10: Wat zijn je toekomstplannen t.a.v. het lopen John?

Antwoord 10:

Op de eetste plaats lekker blijven doorlopen. Ik zou wel nog eens graag een halve marathon onder de 1.30 u. willen lopen. Z,oals ik al eerder aangafgeen marathons meer. Ik heb er I 1 gelópen: 9 keer Rott€rdaq I keer Monschau en als allerlaatste I keer de Jungftau. Ik vind marathons fantastisch om te lopen, maar het ts'ainen ervoor kost me teveel tijd. Jo en ik lopen op zondagmorgen steevast mee met de groep van STB. Dit vinden we een peÍfect€ training en vooral de maandelïks terugkerende training op locatie bevalt ons prima. Steeds in een afirisselende omgeving. Compliment voor de uitzetters van de parcoursen. Wat mij voor hierbij opvalt is het uitstekend presteren van de dames: Vicky, Saskia en Patty. Klasse. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Sportmedische aspecten 25 vragen over kramp

\

at is kramp?

Normaal zijn in de spier niet alle vezels gelijktijdig actief. Terwijl een deel van de vezels sameltrekt 'rust' de rest

uit. Het "werken' en urusten" wisselt met een grote frequentie. Op die manier kan een spier gedurende

langere tijd blijven presteren. Kramp is een plotse, onwillekeurige samentrekking van alle spiervezels van een spier, meestal tijdens ofna intensieve spoíbeoefening.

Hoe ontstaat kramp? SpierLnamp ontstaat doordat de zenuwen die de spieren doen samentrekke4 verkeerd reageren en te veel signalen doorsturen om samen te trekken. Soms verschijnt spierkramp zonder aanwijsbare oorzaken maar meestal zijn er herkenbare oorzaken aanwezig. Wat is de oorzaak? Het fenomeen kramp is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijke oorzaken zijn: Een verstoorde bloedtoevoer met als gevolg een zuurstoftekod in de spier zoals bijvoorbeeld bij het dragen van te strakke kousen. Een laag glucose(suiker)gehalte in de spier. Een zouttekort door zoutloos dieel Vochwe ies (overvloedig zweten), wat kaÍl leiden tot een verstoorde elektrolyenbalals. Overbelasting (uitputting) door b.v. een slechte conditionele voorbereiding.

o

o . o o .

Vermoeidheid. Waar kan ik kramp krijgen? In principe kan je in elke spier kamp krijgen. Er zijn echter wel "voorkew' spieren, Het meest komt kaÍnp voor in de kuit, voet, scheenbeenspieren en handen. Bï turnsters wil nog wel eers kramp ontstaan in de tenen. Ook in andere spieren kan kramp voorkomen mals in de kaak en zelfs in de kringspier van ha oog. Hoe herken ik kramp? De spier voelt hard en gespannen aan an is zeer pijnlijk. Bewegen gaat moeilijk en er zijn geen zwellingen of bloeduitstoningen te len. Wat kan ik er aan doen? Eerst controleren of het wel kramp is. Soms kan een zweepslag in de kuit lijken op kramp. Als je dan de spier gaat rekken maakje de schade alleen maar groter. 7. AIs het echt kramp is wat dan? Bij kramp is het belangrijk om de opgetreden reflex te dooóreken zodat de spiervezels weer in hun normale patroon gaan aanspannen en ontspannen. Het beste kan je dit bereiken door te proberen de veÍlcampte spier te rekken. Omdat rekken bij "teenlaamp" niet lukt kan men daar overgaan tot "rrijven en knijpen" om de reflex te doorbreken. Hoe moet ik rekken? Rekken doe je door de spier langer te maken. Bijvoorbeeld: als je kramp hebt in je kuit kan je proberenje voet omhoog te bewegen. Bij kramp in je voet kanje de tenen omhoog doen. Kan ik gewoon een flinke ruk geven? Neen, in géén geval. Rekken van spieren moet altijd voorzichtig en zonder "veren" gebeuren. Met een snelle beweging loop je alsnog het risico van een spierscheuring10. Ik ben niet zo lenig dat ilq met gestrekt been, bij mijn tenen kom. Dan kun je met gestrekte benen een handdoek onder de bal van je voet do€n. Houd de beide uiteinden met je handen vast. Trek met je handen, voorzichtig aan de handdoeh zodanig dat je tenen omhoog bewegen. Ook kanje iemand anders laten assisteren-


Aannemers- en Timmerbedriif

o{,§t-,*&.|iffiffi'J|l., Alfa 147

H de Haan b.v.

Zetje op scherp See me, Edisonstraat

6372AK

23

"

LandsÍaaf

Fr.Erenslaan 24 6311 GV Lardgraaf

Iel. Ott5. 5314849

,

feelme, r

toucn me,

dliveme. Telefoon: 045-5321088 Telefax :045-5321128

Auto Maessen Verkoop nieuw en gebruilc Eerste klas oc{asions met BOVAG garantie

-4eirP

en sitr'o

os-

Irnuil mogelijk

'atï1,

Reparatie en onderhoud APK-keuringen

wan al urr reklarne uitingen

. . . . . .

Autoreklame Standbouw Reklameborden Zeilen Dekoratieschilders Bewegwijzering

Marconistraat 5 * 6772 PN Landgraaf * tel.045-5327480 Email: jack@kickken.nl

BP Tan kstation-Canrash

Hogeweg 78 Voerendaal

Tel: 045-5751449


11. Helpf massage? Ja. Als de ergste kramp er uit is kan massage de doorbloeding verbeteren en de rust in de spier verder herstellen. Als de kramp wordt veroorzaakt door hitte en uitdroging mag er niet gemasseerd worden. 12. Hoe masseer ik? Zelf is het lastig om te masseren. Handiger is het als iemand anders, met rustige strekeÍL de spier masseert. Men begint dan op het "verst gelegen" spieruiteinde en werkt naaÍ het hart toe. Om het glijden van de handen soepel te laten verlopen is een massageolie nodig. Dit kan men dan 5 à 10 minuten volhouden.

13. Helpen (warmte)wrijfmiddelen? Neen. De warmtemiddelen komen niet veel v€rder dan de huid en zullen de spier niet bereiken. Het kan zelfs tegengesteld werkea omdat het bloed wat in de spier nodig is naar de huid wordt get-ansporteerd. Het is wel zo dat het aÍrngenamer Íurnvoelt en dat het voor afleiding zorgt. 14. Wat kan ik nog meer doen? Het kan helpen om de spieren op te waínen door warme kleding (beenwarmers), een hot pack of door even de sauna in te gaan. Als de lcamp wordt veroorzaakt door hitte en uitdroging mag dit vanzelfsprekend allemaal niet. at is een hot pack? Een hot pack is de tegenhanger van de cold pack. Het is een plastic zakje met vloeistof. Na dit in de magnetron of in warm water opgewaÍnd te hebben kan het op de spier gelegd worden en daar de warmte afgeven. 16. Kan ik dan mete€n weer verder sporten? Het is aan te raden om de sportactiviteit stop te zetten omdat de kans groot is dat de kramp zal terugkomen.

15.

\

17.

Zijn er risicofactoren? EeÍl deel heb ik al genoemd bij de oorzaken. Een andere bekende risicofactor is te

lage

watertemperatuur voor zweÍlmers. Ook kunnen te stugge of niet passende zwemvliezen daar een oorzak zijn voor kramp. 18. Wat moet ik doen als ik in het water lcamp krijg? In ieder geval niet in paniek raken. Het beste kanje op armlracht naar de kant gaan of anders, op je rug drijvend, de spier proberen te rekken. Onderne€m langere zwemtrajecten nooit zonder assistentie of buddy.

19. Hoe zit het met mineralen en supplementen? Iemand die verstandig met zijn voeding omgaat zal géén tekorten oplopen aan mineralen. Wel is het zo dat de balans door uitputting vochwerlies en hitte tijdelijk kan zijn verstoord. Regelmatig aanvullen van vochq suikers en zout is bij duurprestaties dan ook verstandig. 20. Helpen calcium en magnesium? Als je vaak last hebt van kramp kan, in overleg met de huisarts, gekozen worden voor aanvulling. De arts zal dan eerst een bloedmonster laten onderzoeken en kijken of er tekorten bestaan. Over de werking en het nut hiervan is volop discussie gaande. 21. Als vochtverlies een oorzaak is hoeveel moet ik dan drinken? Minimaal 2 liter per dag en ook voor en tijdens een duurprestatie. De kunst is om het dorstgevoel te voorkomen. Als je dolst hebt ben je al te laat en kanje het niet meer "bï" drinken. Prestatieverlies is dan zeker en het kramp-risico

neemt toe.

22. Ik gebruik creatine, is dat een risico voor kramp? Soms krijgen cÍeatine-gebruikem kramp in hun spieren. De kramp wordt veroorzaakt door een tekort aan water. Creatine-gebruikers moeten meer wateÍ drinken dan niet-gebruikers.


23. Ik heb alleen 's nachts tast van kramp Nachtelijke kramp kan je proberen te voorkomen door je spieren goed te ontspannen voor het slapen gaan of nog even een klein wandelingetje te maken. Het bed (laten) voorverwarmen kan ook preventief werten. 24. Is kramp altijd onschuldig? Niet altijd. Een minder onschuldige vorm is de kuitkramp die bij oudere mensen voorkomt tijdens lopen: de zogenaamde etalageb€nen. De oorzaak daarvan is meestal gelegen in vernauwing van de bloedvaten naar of in het been door (slag)aderverkalking. (Slag)aderverkalking ontstaat door roken en ophoping van vetstofen (zoals cholesterol en suikers) in bloed «r bindweefsel. Bij sporters komt dit niet veel voor omdat zij niet roken. Toch? Ook bij zwemmers en duikers is kamp vanzelfsprekend niet zonder risico. 25. Kan ik nog iets preventief doen? Voor de training of wedstrijd een goede warming-up en daarna een goede cooling down met rekoefeningen. Niet harder sporten dan je getaindheid aankaÍI. Regelmatig wat extra drinken. En vooral: Luister naar je lichaam, dat is je beste adviseur. Bron: Arie Meijboom

httplhuu4blelsure-aanwi izer.nl 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Clubreis

" Hoegaarden Hollewegen Jogging" Zaterdag 18 september 2004

VOLLEDIG VERKEERSVRIJE OMLOOP OVER HOLLE WEGEN NATUURSCHOON VAN DE BRABANTSE GEMEENTE HOEGAARDEN. ER IS EEN DOORTOCI{T LANGS DE BROUWERIJ DE KLUIS EN DOOR DE WAAMSE TOONTTIINEN IN HET PARK VÀN HET KAPITTELHUS.

IN

TIET LANDELUK

ffi

Dit is een korte beschrijving van de wedstrijd van de clubreis die wij in septernber willen gaan ondernemen.Er hebben zich nu al zo'n kleine 20 deelnemers aangemeld. Bij 40 deelnoners gaat de reis door. Ook voor de jeugd zijn er diverse afstanden.fh§: meld je aan uiteraaÍd zijn ook supporters van harte welkom. Er zijn meerdere a8tandan te lopen dus voor elk wat wils, Jeugdlopen: 800 meter

-

1000 meter

-

1200 meter

Trimlopen: 5 en 8 kilometer

Hooftlloop: I 5 kilometer De kosten hebben we laag kunnen houden nl.

:

€ 25.- voor de lopers (inclusiefbuskosten en inschrijfgeld)

€ 20.- voor supporters en introducees

Meld je aan, vtóór 1juli, dit kan via de §.T.8.-website of het inschrijfrormulier dat is bijgevoegd bij dit ctubblad T.S.

0{-0-0-0-0+0-0-0


S.T.B. Jeugd

Zoals jullie de laalste tijd gemerh hebben kwam de jeugdpagina van de S.T.B. sinds enige tiid niet meer in ons clubblad voor. Reden, heel eewotdig, er kwam geen kopij meer binnen. De redaaie heefi

gemeend dat de jeugd, met ongeveer 60 leden, beslist in het clubblad thuishoort. De wedstrijdverslagen en andere verhalen van Jos van Spanje díe ook op de website van de ieugd staan komen mt ook in ons clubblad- Wij hopen dat dit een stimulans is voor otze talijke jeugdleden om (weer) kopij in te sturen.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie heeft in 2004 een nieuwe vorm gekregen, en bestaat sindsdien uit 2 aparte commissies. Deze worden beide aangestuurd door de voorzitter van de jeugdcommissie (Dick van Pelt) en werken natuurlijk wel nauw samen. ln het verleden waren de trainers ook betrokken bï het voorbereiden van activiteiten zoals jeugdkamp en Sinterklaas. Door het grote aantal jeugdleden en de vele wedstrijden en andere activiteiten werd er een te grote inzet van de trainers gevraagd, en daarom is besloten om een gedeelte van de activiteiten onder te brengen bij de activiteitencommissie.

I)e Traineiscom missieDeze zorgt voor de trainingen en wedstrijdvooóereiding. Zo wordt er afgestemd hoe de trainingsopbouw zal verlopen als voorbereiding op de komende wedstrijden.

I)e Activiteitencommissie. Dit is een groep ouders die zorgl voor het organiseren van nevenactiviteiten. We denken hierbij aan: organiserrn jeugdkamp, verzorgea van catering bij STB-evenementen, schoololympiade, Sinterklaas voor de kleintjes, Grote Clubactie e.d. Daar waar nodig, kijgt deze groep natuurlijk ondersteuning vanuit de trainersgroep. Naast de "vaste kern" van de Activiteitencommissie zijn we natuurlijk altijd op zoek naar ouders die bereid zijn om een handje te helpen. Liever veel mensen die allemaal iets doen, dan een paar mensen die heel veel doen.

Voorzitter Jeugdcommissie: Dick van Pelt - Spaarweide 37 Landgraaf - Tel. 045-5325803

-

63741,tíD

Dick van Pelt


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak b.v. Groot- en kleinhandel in dakbede kkingsmateriale n Ampèrtstraat 5 6372B.8 Landgraaf Telefoon: 045-5314218 Telefax :045-5311744

Drievog;elstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045-54t4667

30 ioor kuElitèit in

dokbcdclkin6r Bitumincuzc& lunstoÍ dokcn

Industrieterrein "Spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8 64661.Z Kerkrade


Trainers: Dick van Pelt, Wiel Frins,Jos Bex, Ronald Frins en Glen Gentle Activiteitencommissie: Dick van Pelt, Marianne Bex, Colette Hanssen,, Gaby Drgsen, Bert Daemen en Jos van Spanje

Wat is de "jeugd" van STB De jougd van Àtletiekvereniging STB uit Landgraai is meer dan een groepje rennende kinderen,en atletiek is ook veel meer dan alleen maar "rennen". Bij onze vereniging kunnen kinderen vanaf6 jaar op een leuke manier kennis maken met alle facetten van de atletieksport. Tijdens de trainingen wordt hun de grondbeginselen van de atletiek bijgebracht en tijdens de divene wedstrijden in de regio kurmen zij hun prestaties op een sportieve manier meten met hun leeftijdgenoten van andere verenigingen. Als jij denkt dat atletiek ook voorjou een leuke sport is, kom dan eens langs en train eens een paar keer mee. We laten iedereen graag enkele weken mee trainen om te kijken ofatletiek echt zo leuk is als het uitziet. Je hoeft voor deze "proeffrainingen" natuurlijk niet te betalen Als je een keer wil meetrainen, hoefje hiervoor natuudijk geen dure spullen aan te schaffen. Een paar gSrmschoenen en normale sportkleding is prima (als we buiten trainen en het is slecht weeq een jasje

ofeen trainingspak).

Bij "trainingeÍI" kun je zien waar en wanneer we trainen. Denkjij dat atletiek ook een sport voorjou is ? Zoekjij een gezellige vereniging waarje

geen

nurnmet maar een naaÍn hebt ? Kom eens wijblijvend langs, of neern contact op metDick van Pelt M5-5325803

Clubkleding

Tijdens wedstrijdeq

is

iedereen verplicht om clubkleding

te

dragen. De

clubkleding bestaat uit:

. .

Sprinter (korte strakke broek) Singlet (hemdje zonder mouwen)

Beide in de clubkleuren, terwijl de singlet van het STB-logo is voorzien.

Tijdens alle gelegenheden waar we als vereniging naar toe gaaÍL verschijnt iedereen in clubtenue.

Naast bovengenoemde kleding ln 2002 Àjn we overgestapt

zijn er ook

trainingspakken

in de

STBrlubkleuren.

naar een nieuw model met nieuwe kleuren; we sloten hiennee aan bij de

kledinglijn van de senioren van STB. Voor diegene die op dat moment in het bezit wÍls van een trainingspa( werd dit kosteloos geruild voor e€n jasje; eventuele aanvullingen (broel winterlegging e.d.) zijn op eigen kosten aangeschaft.


Zelfaangeschafte clubkleding mag natuuÍlijk worden behouder; maar wij stellen het op prijs als deze bij vertrek wordt aangeboden, zodat ze weer door iemand anders kan worden gebrui}Í- Wanneer iemand clubkleding heeft die niet meer past, kan dit worden kenbaar gemaakt. Als we een grotere maat in vooÍraad hebben, kan er worden geruild. Als er niets meer in voorraad is, zal er (helaas) zelf moeten worden aangeschaft. fu ch@rijzen voor STB-clubkleding: Sprinter (broekje) e 27,50 Singlet (hemdje) e 27,50 Trainingsjasje e 57,-

pupillen

Trainingsjasjejunioren e66,-

Winterlegging

e

42,-

AIle clubkleding is vertrijgbaar bij: Harry Driessen Running Centre OraÍlje Nassaustraat I 9

Heerlen 045-5712009

Mocht u hier nog vragen over hebb€ÍL dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de Jeugdcommissie

Even voorstellen

Een nieuwe pagina voor de jeugd in het clubblad en een nieuwe jeugdtrainer, toeval? In ieder geval reden voor Theo, het oppeÍhoofd van het clubblad, om mij op zondagochtend te vragen om een

bijdrage te schrijven voor onzejeugdpagina

Ik zou dan ook willen beginnen met mijzelf vooÍ t€ stellen. Mijn naam is Ronald Frins en ik ben 2l lentes jong. Zoals somnigen misschien al weten ben ik de zoon van Wiel, die training geeft aan de junioren. Sinds begin april ben ik gestopt met werken op zaterdag en daarom leek het mij erg leuk om de kinderen (ofmoet ikjullie al jonge volwasseÍren noemeÍr?) training te geven. Ik studeer fiscaal recht (dat is hezelfde als belastingech| in Maastricht, daar ben ik bijna mee klaar. Voordat ik op kamers ging, heb ik ook altïd bij STB getraind, eerst bij de jeugd en daama bij de volwassenen. Sinds ik op kamers zit atletiek ik niet zo heel veel, vaak omdat ik geeÍl tld heb en sons heb ik ook gewoon geen zin. Om wel nog een heel klein beetje conditie te houderl zaalvoetbal ik twee keer per week in Maastricht.

Het oorspronkelijke plan was dat ik John Tomma zou vervangen. Aangezien "rnijn" kinderen toch iets drukker zijn dan ik woeger was, heb ik inmiddels hulp gel«egeÍl vaÍl Lennie Kleinen. MisschieÍl dat jullie daamaast binnenkort nog een trainster krijgerl maar wie dat zal worden houden we nog even geheim.

Wat ik wel alvast kan verklappen is dar ik heel vaak e€n 1000 meter op de training ga geveÍL aangezien ik heb gehoord dat alle kindeÍen bij STB het heel leuk vinden om lange afstanden te rennen. Verder gaan we alles trainen en als iemand een goed idee hee& mag hij / zij dat altijd zeggen en dan gaan we dat een keertje trainen. Daarnaast is het misschien leuk als Lennie ook een stukje

wil schrijven voor het volgende clubblad. Gmeten Ronald


Seizoen weer begonnen

Het nieuwe baanseizoen is weer begonnen. Dit jaar eens wat anders, dus lekker met z'n allen naar Roennond voor de eerste wedstrijd, blj Av Swift. Met maar liefst 28 kinderen vertokken we in een stralend zonnetje voor een lekker dagie Roemrond. Op de mooie accommodatie van Swift konden onze pupillen en junioren laten zien hoe ze de winter waren doorgekomen. Jos Bex, die gedurende de wintermaanden de allerkleinsten heeft leren hoogspringe4 heeft natuurlijk genoteÍL toen de zusjes Simons als laatste over de lat gingerq 1 m. Ook Youri deed het uitstekend met een hoogte van 95 cm. Het was voor de speaker van Swift niet helemaal duidelijk waar dat "STB" nu eigenlijk vandaan kwam, maar naarmate de dag vorderde had hij het al zo vaak uitgesprokerq dat het hem steeds

waarbij Veerle won met een hoogte van

gemakkelijker afging. AaÍl het einde van ds Ílag, Íeden wij met maar liefst 16 medailles (4xgou4 Txzilver en SxbÍons) terug naar Landgraaf. Daamaast natuurlijk een kofferbak vol persoonlijke records, en enkele clubrecords. De kinderen waren natuurlijk moe, maar iedereen was teweden. Ook de meegereisde ouders en supporters hadden genoten van een heerlijk rl"gie.

Nikki Tahapary in actie

Juniorencompetitie weer van staÉ

De juniorencompetitie is weer van start gegaan; in Sittard werd de eerste wedstrijd gehoudeq en wij waren natuurlijk weer eóij. Het weer was prima, en het was gezellig druk. Helaas waren we niet op volle sterkte door afuezigheid van enkele kindereq sommigen waÍen op vakantie, terwijl we ook aforeldingen onwingen i.v.m. ziekte. En dan was er de valpartij van Tonq op de horden, waardoor hij

verstek moest laten gaan bij zijn resterende onderdelen.

Jammer voor de C-jongens, maar toch een paÍr mooie prestaties, zoals de 800 m van Ivo. Ook de D-meisjes deden het prim4 maar moesten door de afinelding van Melissa hrm onderdelen wisselen, wat veel punten kostte. Zij wisten zich lang bij de eerste 3 te handhaven, maar moesten aan het einde toch iets inleveren waardoor zij uiteindelijk op een 4e plaats wisten te eindigen. De C-meisjes hadden een minimale bezetting en konden dus niet de maximale score binnenhalen- Wie dat wel deed was Yael, die op de 80 m een topprestatie neerzette (10.1). Hiermee plaatst zij zich in de Nederlandse ranglijsten bij de top. Daarnaast legde zij beslag op de 2e plek bij het verspringar. Lonneke wist een mooie 3e plaats te behalen bij het discuswerpen. Zowel de sprint als de discus waren een verbetering van het clubrecord. Toch waren deze mooie prestaties niet genoeg om in de top te eindigen.

De D-jongens stondeÍl in de laatste tussenstand op de le plaats, maar toen .t aren nog niet alle prestaties verwerkt. Uiteindelijk werd dit toch een 3e plaats. Dit werd vooral veroorzaakt door de


Geevers Een begrip

Geevers Auto Carrosserie delen:

origineel, imitatie en overzet

Geevers Auto Carrosserie {elen levert dit moment meer dan 20.000 vervangingsonderdelen uít voorraad. Het gaat om originele carrosseriedelen voor: Opel,Ford, BMW, Mercedes, Audi, Fiat,WV, Porsche,Peugeot,Citroën en Renault. Het leveringsprogramma omvat ver der imitatíe -onderdelen voor DuÍtse, Franse en Japanse personenauto's. Het leveringsprogramma wordt gecompleteerd door radíate uren, voorruiten en Warny ovezetplaatwerk voor alle merken

Nuth Almelo

04*5244242

Vianen

0546-872125

Veldhoven 040-2531900

0347-376É74

Rotterdam 010-4626«l CANROSSERIE.DEI.EN

Ilarry

Driessen f,11ning Qenter Oranje Nassaustr 19 64llLE Heerlen TeUfix045-57120O9 E-mail: harrydriessen@home.nl Website: www.harry-driessen.nl De speciaalzaak in uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokkerl sport bh's, sportvoeding en verzorgingsProducten etc. analyse kan altijd een afspraak worden Voor een indivi

gemaakt

Tevens hebben

in

wij altijd veel aanbiedingen

hrdloop, indoor

en wandelschoenen.

SpoÉieve groeten van het Running Center ïbam


loopnummers die aan het einde van het programma stonden, en waar zij uiteindelijk toch moesten inleveren. Toch zetten zij mooie prestaties neer, zoals de clubrecords voor de estafetteploeg, de discus voor Roel en het hoogspringen voor Pim.

Parelloop weer druk en gezellig

Op een zondeg in maar! als we overgaan naar de zomertijd

schijnt

de

zomer

dit jaar ook echt te

beginnen.

Voor veel mensen een lekker dagje luieren en een beetiein de tuin beginnen. Voor de sportievelingen onder ons een mooie dag om in Bnrnssum mee te doen aan de Parelloop.

Voor de jeugd van STB is dit geen echte wedsfijd, maar wel een mooie gelegenheid om voor hrm school eens hrm beste beentje vooÍ te zetten.

Beaudine Gillissen met haar gewonnen triofee

En dat deden veel kinderen van STB natuurlijlq en bovendien helemaal niet slecht Uit de ellenlange uitslagenlijst pikken we een juftouw ( zie foto), die een hele mooie prestatie neerzette.

John Thomma neemt afscheid

Tijdens de training van zaterdz'g I mei, heeft John Thomma afscheid genomen van STB, en in het bijzondo natuurlijk van "zijn" pupillen. Omdat John, net als de meeste mensen, ook een baan en een gezin heeft, kan hij de 24 uur die een dag heeft, maar één keer gebruiken. En als je dan tijd te kort komt..... John was geen lid van STB, maar trainde wel onze pupillen gedurende de afgelopen jaren. Hij deed dit

op een leuke manier, en de kinderen konden dan ook goed met John opschieten. Naast Aainer was John ookjurylid, en hij was dan ook vaste gast bij evenementen zoals de Limburgse Kampioenschappen indoor in Diisseldorf. Ook tijdens de wedstrijden was John regelmatig aanwezig om de verrichtingen van zijn pupillen te volgerq nog wat tips te geven, en te genieten van de resultaterr-

Natuurlijk was John ook altijd te vinden bij de overige activiteiten van de jeugdcommissie. Zo ging als begeleider mee op kamp, stak zijn handen uit zijn mouwen als er iets op de baan moest worden opgeknapt, en was hij de grote regelaar bij de jaarlijkse "Grote Clubactie".Tijden zijn laatste training ontving hij uit handeÍl van Dick van Pelt een attentie voor zijn 'nzet in de afgelopen jaren en een applaus van alle pupillen. John, bedankt voorje inzet.

0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verhalen over lopers

De zeurkous De zeurkous is een van de meest gehate hardlopers. Hij is ontevreden over elke maaltijd die voor hem klaargemaakt wordq het vlees is rood terwijl iedereen met een beetje verstand weet dat menseÍl alleen wit vlees zouden moeten eten; er zitten teveel calorieën in of juist te weinig; en hij blijft ervan overtuigd dat alles vergeven is van chemische rotzooi. Verder is hij honderd procent zeker van dat

ww

er een samenzwering tegen hem

gesmeed wordt,

waardoor hij geen passende schoenen kaÍr kopen. In medisch opzicht is hij een strompelend wrak. De mureÍl van zijn kamer zijn van boven tot onder bedekt met medische boeker eÍl gedetailleerde

diagrammen

van het menselijk lichaam. Dit

referentiemateriaal is bijmnder belangrijk voor hem.

Daaruit kan

hij

een massa nieuwe klachten of

symptomen halen als hij de oude zat is. De benen en de voeten van de zeurkous dreigen er voortduÍend af te vallen. Er is genoeg kraakbeen uit zijn knieën verwijderd om er een aeinwagon me€ te

wllen, en alleen al van zijn enkels zijn meeÍ foto's gemaakt dan van koningin Bearix - alles volgeru

elgen zeggen. sinds het moment dat hij bij zijn hospita is gaan woneÍL dreigt zij hern op strzar te zetten. Met al dat gekreun en gesteun in z'n kanner na middernacht is ze ervan overtuigd dat hij stiekem een wouw bij zich heeft

Àl

De man van staal De man van staal wordt zo genoemd om de helse pijnen die hij kan doorstaan zonder te klagen.

P

Al

zouden zijn benen bij zijn kniecn afgehaliÍ worder4 dan nog zou hij de wedstrijd niet opgeveÍI. Gekleed in een met zweet doordrenkt trainingspalq compleet met hoofd- en polsbanden, loopt de nan van staal iedere week extreem lange afstanden. Als hij aan het trainen is brekeÍl de honden hun tanden op zijn kuiteq trekken moeden haastig hun kinderen uit zijn pad en blijven slordig geparkeerde auto's achter met een spoor van deuken in de vorm van sportschoenen over hun dak en motorkap.

Zijn ongeschoren gezicht en de littekens op zijn knieën ( van de talloze kraakbeenoperaties) gwen hem het uiterlijk van een

-( ó^à

)

zwaargewonde oorlogsveteraan. Dit beeld wordt nog versterkt door de maniakaal staÍende ogen van een man die één opdracht teveel heeft moeten vervullen. Overstromingen, ijzige koudg een kernoorlog de aarde die niet langer om zijn as draai! kunnen deze man niet afiouden van zijn gewone trainingsloop, want de man van staal kraakt een walnoot met zijn oog leden.

Hij werkt als kassier bij de Rabobank en luistert naar de naam Adriaan. Bron: B&M 0-0-0-0-G.0-G.0-0-G.0


a

I

STB Clubblad 2004 nr 2  
Advertisement