Page 1

À \:

F

L


Jaargang 19

't

eSTaBtetje

- Maart 2004 -

kopij:

Uitertijke inleverdatum

-r"à\ ia+Bi

Èí"

Theo Schmeits, Gravenweg 56,6471 VZ Eygelshoven 045-5352003 - 0651296017 t.schmeits@home.nl - Wiel.Frins@planet.nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins 30 april 2004

,/"-à\ isisi

Sport en Trimclub

Voorzitter:

Albert Verbunt Tel.: 045-5314854

Secretaris:

José

Meijboom 045-5330356

Tel.:

PenningÍneester: Harrie Lejeune

Tel.:045-5418036 Janssen :043-4591995

Zaken: (vice-voorzitter)

Jos

Leden:

Bert

Algemene

Tel.

Nillesen Tel. : 045-5353294

Meijboom 045-5330356

Wedstriidsecr.: IN

José

Jeusdsport:

Dick van Pelt Tel. :045-5325803

Tel. :

Brunssummerheide nöí

Kerkaderweg 20 6372 TZ Landgtaal E-mail: alberwerbunt@wanadoo.nl

32 6373 HK Landgraaf E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl Pleiskaat

Bethlehemstraat

l0

6418

GK

Heerlen

E-mail:stb-pm@hetnet.nl 6343 CV Klimmen Schepenbank 22 E-mail: ios.annv.ianssen@hetnet.nl

Daslook

11

6467 JB Kerkrade

E-mail: bnillese@efss.dhl.com

6373 HK Landgraaf Pleistraat 32 E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl Spaarweiden

37 637 4

MD LNÀgrazf

E-mail: dick.peltídwxs.nl

htto://wvw.avstb.nl

32

Postadres:

Pleistraat

Bankrelatie:

Rabobank Land$aaf rek.u. 172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Bethlehemstraat l0

AdveÍeren:

Trimclub

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers:

STB

1

is het clubblad voor de leden van a.v. Sport en

Brunssummerheide

Website

nummer

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gatis

6373 HK Landgraaf

6418 GK Heerlen


Trainingen winter/zomerseizoen 2004

Dit wintertrainings-schema gaat tot 28 maart 2004 DAG

TIJD

PLAATS

Maandag Dinsdag Dinsdag

18.30 19.15

Garage Mengelers Soortzaat Kakert Garage Mengelers

18.45

TRÀINING/GROEP BEGELEIDER Duurloop l uur Vriie trainins Conditie I uur Interval

Mario Moonen Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

Woensdag Woensdag Woensdag Donderdag

18.30 19.00

20.00 l8_30

Vriidae

18.30

ZaÍerd.ag

10..00 l 1.00 16.00

ZateÍdaq ZateÍdag Zondag

8.3

Garage Mengelers

Soortzaal Ter Waerden Sportzaal Ter Waerden

Altetiekbaan A.V.O.N. Heerlen Garage Mengelers Cooperbaan Cooperbaan Bezoekerscentmm Schrieversheide Cooperbaan

0

Duurloop 1.15 uur Puoillen A.B.C I uur Junioren I uur Baantraining

A

lbeÍt Verbunt

Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden Theo Schmeits

DuurlooD I uur Pupillen A.B,C, I uur Junioren I -30 uur Duurloop I uur Duurloop 1.15 uur

Vriie trainine Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden John Hendrix Theo Schmeits

Het onderstaand zomertraining-schema gaat in vanaf 29 maart 2004 Dag Maandag Maandag Dinsdag

Tijd 18.30 t 9_15

18.45

PIaats

Trainine/Groep

Begeleider

Cooperbaan Sportzaal Kakert Cooperbaan

Duudoop 1 uur Conditietrainine Intervaltraining

Vriie trainine Mario Moonen Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

Woensdag Woensdag

r

18.30

8.30

Cooperbaan Cooperbaan

Woensdag Donderdag

19.15 18.30

Cooperbaan Cooperbaan

Duurloop l.l5 uur Pupillen A,B,C I uur Junioren 1 uur Baantrainhg

Albert Verbunt Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden Theo Schmeits

Vriidae

18.30

Zaterdag

10.00

I uur

Vriie trainine

PupiÍlen A, B,C

Jeugdtrainers

Duurloop

Cooperbaan Cooperbaan

I uur ZzÍerdag

10.45

Cooperbaan

Zaterd.ag

17.00

Bezoekerscentrum Schrieversheide

Zondag

8.30

Cooperbaan

Junioren 1.30 uur Duurloop I uur Duurloop 1.15 uur

Inlichtingen over trainingen:

Wim v/d Linden Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeie

tel. 045-5217013 tel. 0464462323 tel. 045-5326903 tel.045-5352003

Trainingsschema's:

S.T.B. Website:

http:/Awvrv.avstb.nl

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Jeugdtrainers

Wim v/d Linden Roger Steens John Hendrix Theo Schmeis


Van de voorzitter

Wij zijn alweer een tijdje op weg in het nieuwe jaar. Toch wil ik even terugkijken naar de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging. Ondanks alle inspanningen van de wijwilligers en de lekkere hapjes (met champagne) was de opkomst matig. Toch blijven we allerhande activiteiten organiseren voor de trouwe doorzetters. Het hoeft geen betoog dat de activiteiten doorgaars erg gezellig zijn- Schroom dus niet om eens te komen. U bent van harte welkom. Eテゥn van de activiteiten die weer op stapel staaq is de jaarlijkse Bergloop met na afloop natuurlijk de gebruikelijke barbecue. Ook kunt u tijdens de komende maanden een gezellige feestavond verwachten. Even terug naar onze kemtaak: de sport. Onze jeugd is hetjaar voortreffelijk begonnen. behaalden tijdens de Limburgse Kampioenschappen Indoor in Diisseldorf maar liefst 9 medailles, namelijk 2 keer goud, 3 keer zilver en 4 keer brons- Natuurlijk dieテ考en de winnaars in het zonnetje te worden geze! maar het bestuur wil ook dejeugd feliciteren, die anderszins goede prestaties heeft geleverd. Hoewel zij deze keer nog buiten de prijzen vielen, liepen zij wel persoonlijke records. Het bestuur dankt tevens alle wijwilligen. Zij hebben immers bijgedragen aan de successen.

zij

In het verleden zijn wij steeds erg optimistisch geweest over de realisatie van onze nieuwe atletiekbaan. Tot nu toe heeft de Gemeente hieromtrent nog geen besluit genomen. Omdat de hele procedure nogal wat

tijd in beslag neem! moet ik zeggen dat ik mijn optimisme in dit stadium toch iets wens te matigen. Het zal nog flink knokken worden alvorens wij de nieuwe baan in gebruik kunnen nemen. De hoop is dus nog niet verloren. Onze vereniging heeft een prachtige website. Ws krijgen hier zelfs van de buitenwacht regelrnatig complimenten voor. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij aan vie(!) wijwillige webmasters in onze vereniging herbergen. Onlangs heeft er met de betrokkenen een evaluatie plaatsgevonden- Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de toekomstige taakverdeling- Het gesprek heeft in een goede sfeer plaatsgevonden.

Hierbij maak ik jullie attent op de algernene ledenvergadering die op 15 maart aanstaande plaats gaat vinden. De agenda, plaats en aanvangstijd staan elders in ons clubblad vermeld. Tijderx deze vergadering zal onder andere een nieuwe penningrneester gekozen worden. Ik nodig jullie allen hierbij van harte uit om te komen. Ik vind het namelijk belangrijk dat een ieder zijn of haar stem laat horen binnen onze vereniging want laten wij wel wezen; onze vereniging is niet het bestuur, maar zijn wij met z'n allen!

Albert Verbunt


Namens het bestuur van s.ï.8. Landgraaf wil ik jullie allen uitnodigen voor het bijwonen van de jaaÍliikse algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op maandag 15 maart a.s. om 20:00 uur in sportcafé Phoenix in Landgraaí

Agenda 1. Opening door de voorzitter 2. Presentielijst, c.q. vaststellen stemger€chtigde leden 3. Mededelingen 4. Notulen jaarvergadering d.d.l2 maart 2003 5. Jaarverslag secretaris 6. Financieel jaaroverzicht 2003 7. Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering 8. Vaststellen begroting 2004 9. Contributie 2005 P

10. Verslag van de commissies:

en decharge.

A.U ZE

- Jeugdcommissie - Redactiecommissie - Heideloopcommissie - Kapellerbosloopcomissie - Feestcommissie - Accommodatiecommissie - Commissie clubreizen - Trainers: en bergloopcommissie

11- Benoeming commissies

12. 13. 14. 15. 16.

Bestuursverkiezing Clubreizen (algemeen) Clubreizen 2005, toelichting door Lara Klaassen Rondvraag

Stuiting.

Noot bij agendapunt 12: Volgens rooster zijn de volgende bestuursleden afuedend: Albert Verbunt als voorzitter en José Meijboom als secretaris. Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaarHarry Lejeune legt zijn functie van penningÍneester neer. Het bestutr stelt als nieuwe kandidaat Annick Ploumen voor. Het bestuur zoel« tevens uitbreiding met een nieuw kandidaat bestuursli4 die dejeugd binnen het bestuur kan vertegenwoordigen-

Indien er leden zijn, die zich voor een van de vier beshrursfuncties beschikbaar willen stellen, dienen zij dit vóór 12 maaÍt 2OO4 schriftelijk of per e-mail aan de secretaris kenbaar te maken. Indien er opmerkingen, tekstueel en/ofn.a.v. de notulen van de algemene ledenvergadering van l2 maart 2003 gemaakt wensen te worden dient ook dit vóór 12 maarÍ 2004 schriftelijk ofper e-mail aan de secretaris doorgegeven te worden. Deze notulen zijn in dit clubblaadje gepubliceerd. Ook agendapunten die men wenst toe te voegen, dienen vóór 12 maart a.s- schriftelijk ofper e-mail aan de secretaris doorgegeven te wordenJosé Meijboom, secretaris.


Van de secretaris

t.rrr..rrr...

:

Belangrijk

:

!

Beéindiging tidmaatschap

i S.T.B.

:

I I :

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de secretaris, en wel ! met in achtneming van de door de KNAU verplicht gestelde opzegtermijn van 6 weken, d-w -z- 6 :

! !

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar

! !

De contributie voor het jaar 2004 b edraÀgL€.4l.Wi[ men een *edstrijdlicentie dan zijn de kosten hiervan € 15.60.

I

Jeugdleden betalen € 6.50 per

\À,,eken

voor het einde van het lopende

in zijn geheel

kalenderjaar.

eindigtblijft niettemin

verschuldigd.

: de

jaarlijkse bijdrage !

: ;

maand.

: .......i

1:rrrr......r

Harry Driessen Running Center Oranje Nassaustr 19 64ll LE Heerlen "ïeVfax 045-5712009 E-mail: harrydriessen@ho me.nl Website : www.harry-driessen.nl De speciaalzaak in uw regio voor: hardloop-, wande[-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sportvoeding en verzorgingsproducten etc. altijd een afspraak worden Voor een

wij altijd veel aanbiedingen in hardloop-, indoor en wandelschoenen.

Tevens hebben

Sportieve groeten van het Running Center Team


4l

't" ATG

Winterlauf Aachen

Zondag 14 december 2003 Buiten is het koud, nat en donker. Oftewel het is weer eens veel te woeg om uit mijn warme bed te komen. Toch maar gehoorzamen aan de wekker. Want, zo is mij beloofd, dit is een mooie wedstrijdEn ik geloofveel! De wetenschap dat ik niet als enige zo woeg ben geeft me moed. Er is er echter eentje die het nog niet door heeft. Vicยง, die ligt nog lekker op een oor te wachten tot de wekker gaat. 'Ij4 dan kan ze lang wachten, 6.00u PM, dat duurt nog wel even. Een telefoon kan de rust akelig verstoren en er vindt enig kunst en vliegwerk plaats in Welten. Dan is het maar goed dat we met een groep zijn want sarnen staan we sterk en komen we toch nog ruim op tijd aan. Bedrijvigheid alom bij het aรhalen van de startnummers. Er zijn vele mensen die nu al met de bussen naar de startplaats verkekken- Wij nemen toch liever een warm bakje koffie in een droge kantine. Dan is toch de tijd gekomen om met de bus naar de start te vertrekken. Bijna 40 min zijn we onderweg en in de bus heerst al een gezellige stemming. Midden in het bos worden we gedropt- Het begint voorzichtig te regenen en we zoeken beschutting onder kale demenbomen. Naast ons staat een man in een luilniszak met een plastic zak op zijn hoofd. Hij is nu nog in de veronderstelling dat hij de meeste aandacht treld-

Als warming-up, grrr wat is het koud, dribbelen we op de plaats, want

tjtj

de

"beschutting" van de boom weigeren we op te geven. Rob begint langzaam en subtiel laag voor laag uit te trekken. De man in de vuilniszak staat er ineens verloren bij. Het publiek kijgt waar voor zijn geld- De uitingen van ongeloofen on g zijn niet van de lucht. Voor sommige deelnemers(sters) een extra stimulans om achter de man van staal aan

te lopen. Vanaf de start wordt er lekker doorgelopen. Amiclq Vicยง en ik vormen een treinde dat lange tijd bij elkaar blijft. Op een gegeven moment in gezelschap van Albert die al gauw weer de snelheid opvoert en uit zicht verdwijnt. Gewaarschuwd door de kenners heb ik een deel van het parcours in gedachten. Vanaf ongeveer 12 km komt er een stuk vals plat van 3 km. Vals vond ik het inderdaad. De wind op kop, her en der een door vele lopers onbegaanbaar stuk blubber zodat de Duitse klei aan je schoenen kleefde. Ik was zo met mezeff bezig dat ik niet in de gaten had dat ik van mijn treingenoten weg aan het lopen was.. Daarna werd alles "beteC'zo was mij beloofd. De laatste km's door het bos mochten er zijn. Stukken waar je weer wat kon versnellen en herstellen afgewisseld door gemene kuitenbijters. Ik liep onderhrssen voor mijn gevoel aardig te harken en met oogkleppen op zodat ik onze supporter Hub Donders miste (volgens mij had Hub het ook zwaar want hij miste mij eveneens). De dames Annick en Vicยง hadden in het laatste deel flinke dorst. Een dranยงost bij 7 km is ook wel erg weinig. Een rode kuis post bracht uitkomst, dan maar zelfeen drankpost aanwijzen. De laatste haake bocht en de hnish wordt gehaaldRob bleek zicbzelf weer eens in de prijzen te hebben gelopen en met z'n allen dus wachten onder het genot van een (bob)drankje- Het was de moeite waard al dat wachten. We kunnen de komende weken wel bij Rob een beschuitje eten, jam genoeg. En bij de koffie een stukje chocolade. Al met al weer een positieve dag in bijzijn van clubgenoten. Saskia Rademakers

Uitslagen Winterlauf T{EREN:

t2 76

Rob Riksen Marcel Meens

plaats 2 plaats 15

M40 M35

01.05.19 01.13.37

t02

Frank Eisenga Fred Geilenkirchen

plaars 12 plaats l3

M45 M35

01.1 5.21

148

01.17_48


195

Johl Hendrix

plaats 8

326

Cor van Haaren

354

Herm Gerards Albert Verbunt

ptaats 66 plaats 50

462 731

M55 M35 M45

l9

Sjef van Ooyen

plaatsl2

M55 M60

Saskia Rademakers

plaats 9 plaats i 0 plaats 7

w35 w35 w30

plaats

0t.20.20 01.24.51

01.25.39 01.28.33 ot .34.47

DAMES: 43 53

Annick Ploumen

54

Vic§

Teeken

0t.29.06 0t .30.44 01.30.45

Als team behaalde zowel de eerste S.T.B. dames en heren een t2"plaats

12. STB Landercaf (1) 04:30:36.0 Saskia Rademakers (1965

01:29:06.8

A-nnick Ploumen (1968 Vic§ Teeken (1971)

01:30:M.2

0l :30:45.0

12. S.T.B. Landgraaf Rob Riksen Marcel Meens Frank Eisenga (1957) Fred Geilenkirchen (1965) John Hendrix (1947)

(l)

06:12:28,5

01.05.19.5

0l:13:37.9 0l:15:21.4

0l:17:48.7 0\:20:20.7 T.S.

0-0-0-0-G0-0-0-0-0-0-0

Verjaardagskalender

April2004

Ndaart2004 jaar

5

14

Wiel Vonken Ralf de Leeuw Hein Severens Mario Collet Daily Krijnen

19 jaar 54 jazr 46 jaar 1 I jaar

6 6 7

15

José Endes

45 lazr

10

1

7 10

l1

t7 l9 20 20 22 22 23 25

27 30

30 30

Trea Homan Jos Simons Gerda Raemaekers Peter Jansen John Borjans

John Hendrix Jo Heinrichs

Ivo Eykeboom Lonneke Frins Monique Borghans Anita Gillissen

Astrid Kokkelkom

flh

60

6

50 jaar 44 iaaÍ 42 jaar 56 jaar 41 jaar

r8

57 laar 45 laar

20

t2 l4 t4

l9

jaar 14 jaat 3 8 jaar 3 8 jaar 38 jaar

21

15

28 30

ialigelr

rall

Ploeg 50 jaar Carmen Franssen lljaar Jos Janssen 541aar Jan Verhoeven 60 jaar Marleis Koeken 47 jaar Gerard Hartman 40 laar Iwan de

Oostwegel

jaat SaskiaRademakem 39jaar Willem Marcus 53 jaar Albert Maassen 65 jaar Wiel Frins 48 jaar Jan Manders 58 jaar Vicky Teeken 33 iaar Ronald

Meens Lendfers N Pieters Marcel

Jack

hrh gefdhiteerr

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

43

40 iaar 56 iaar 22 jaar


Ineos Bergloop

7,3 en 14,1 kilometer Zondag 21 december 2003

De radiowekker springt aan. Een of ander idioot zegt heel vriendelijk dat het een

mooie

zondagochtend zal worden. Hoe verzint hij het! Buiten stormt en regent het en het is niet meer dan één of twee graden boven nul. Net een feestje achter de rug, mijn hoofd bromt nog en mijn maag heeft even geen behoefte aan eten. Bij al dit zielig voelen ben ik ook nog stom genoeg geweest om met Theo, Jan en Hub af te spreken om sÍrmen deel te nemen aan de Ineos Bergloop. Wat een mens zich niet allemaal zelfaandoet!

Ik zit nog mijn kommetje Miisli met lange tanden achterover te wurmen, als Jan al komt voorrijden. Shil waarom hebben ze me niet gewoon vergeten. Oké, oké, ik kom al. Met een motivatie van 20 man die geen zin hebbenen ga ik als gezellig gast die zondagochtend met de jongens op pad. Nog voor we Heerlen door zijn krijg ik al de eerste gele kaart wegens mopperen op de leiding. Het is me ook wat als je op zo'n ochtend uit je warme bed moet, de kou moet trotseren om met de grootst mogelijk omweg richting Maastricht te rijden in de wetenschap datje daar helemaal dood zult gaan in de bergloop.

Alle ingrediënten om er een heroi'sche wedstrijd van Íe maken zijn die ochtend aanwezig. Zwaar parcours, kou, regen, sterk veld. En alsofdat niet al genoeg is, treffen we ook nog een speaker die constant de goden verzoekt om ons toch alstublieft te voorzien van een fikse sneeuwbui. Hoe k'un je het bedenken! Helaas voor hem en maar gelukkig voor ons wordt zijn verzoek niet íngewilligd. Het zal trouwens nog erg genoeg worden.

Al met al wordt mijn motivatie er niet beter op. Enige lichpuntje is dat ik net een paar Icebugs (weet je wel die schoenen met die verende spikes) van Stan "KarrimoC' Meufels gekregen heb en ik dus hopelijk weinig last zal hebben van de gladheid. Dan de wedstrijd. Kort voor de start, het regent en waait verschrikkelijk. In het startvak kruipen we wat dichter tegen elkaar aan om tenminste een beetje warm te blijven. Dan, het startschot en de meute is op weg. Het begin is voortreffelijk. Ik kan zeker de eerste 800 meter lekker lopen. Daama was het ook meteen over een sluiten en werd het domweg verstand op nul en knokken om nog een beetje vooruit te komen. Bij de eerste klim na (2 km) kan ik nog een keer aanklampen bij de concurrentie. De schoenen zijn werkelijk fantastisch. Waar iedereen glibbert en glijd kan ik gewoon "lekker" doorlopen. In de hierop volgende afdaling is het weer prijs. Theo loopt uit. Geen paniek, de volgende berg is weer voor mij en pak ik hem wel terug (dacht ik). Helaas het terugpakken op de volgende berg zal worden uitgesteld tot na de finish. Daar gaan we weer, de 2e klim. Met pijn en moeite kom ik al dribbelend boven. Omdat ik het parcours ken, verwacht ik dat ik in de volgende afdaling kan herstellen. Krijg je boven meteen de wind vol op je snufferd om vervolgens de mensen van de korte afstand links af te zien buigen richting de frnish. Sukkel, hier hadje ook bij kunnen zijnOké, op karakter gewoon verder richting happen. Eerst nog even het glibberpad langs de volkstuindes nemen en dan de Super-G afdaling over en langs de omgevallen bomen. Wederom: iedereen glijdt en glibbert, maar de Icebugs doen hun werk fantastisch. Daar ligt het dus niet aan, het is die vent in die schoenen die beter in bed had kunnen blijven liggen! Al met al gaat die afdaling redelijk en kan ik zelfs een paar mensen inialen, er is nog hoop dus. Heb ik dan ook net gevoel dat ik een beetje in mijn ritme begin te komen, wordt je meteen weer van die illusie beroofd. Jantje komt naas:a,ij, zeg!. wiendelijk iets van hallo en kom op, en loopt gewoon van me weg. Dag Jan, dag ritÍne, dag hoop!. Wat nu volgt is de climax de climaxen: de trappen van de Ineos bergloop. De eerste serie is nog redelijk te verwerken. Maar dan in de tweede serie ga ondergaje zo ongeveer de volgen metamorfose in

je kop:


. . .

Alsje aankomt onder aan de trappen: "Dit is gezichtsbedrog, zoiets bestaat niet in Nederland". De eerste 20 heden: "Ik blijf gewoon rustig dribbelen tot boven, zo erg kan dat niet zijn". De volgende 20 treden: "Oké, dribbelen is wel heel ambitieus, laat ik maar gewoon stevig

doorlopen dan ga ik net zo snel als die anderen en ik kom er toch niet langs". o Weer de volgende 20 treden: "Stevig doorlopen? Laat ík maar gewoon de handen op de knieën zetten om de bovenbenen niet te laten ontploffen en er voor te zorgen dat ik boveÍl kom". . Rest van de treden: "Alleen een gek kan dit bedenken en alleen een volslagen idioot betaalt geld om dit te mogen doen. Erger nog ik ben zo'n idioot die eigenlijk in bed had kmnen liggen". Bovea aangekomen heb geen melkzuur in je benen- Je benen zijn gewoon gevuld met de beste kwaliteit azijn.

De laatste loodjes wegen zwaar. Humeur ver benenden nul, concurrentie in geen velden of wegen meer te zien, de benen voelen als van beton, iedereen loopt me voorbij en ik moet verdomrne nog ruim 3 kilometer.

Zonder verder na te denken op de automatische piloot uitlopen, finisherg honderd keer aan aanhoren: "Waar bleefje?" Vriendelijk uitleggen: "Het ging gewoon niet". DoucherL in de auto en naar huis. Gaan zeje ook nog heel sadistisch vragen ofje niet een stukje over vandaag kunt schrijven. Kom je thuis krijg zo'n beetje het onderstaande gesprek: "Leuke dag gehad?" 'Nou nee, niet echt, het ging niet zo lekker vandaag".

"Volgend jaar weer?" "Tuurtijk, slechter dan nu kan niet meer- Dus volgend jaar loop wedstrijd in Mesch." "Oké. Koffie?"

ik

hoe dan ook een super

Daa nog voor hen die wel goede herinneringen aan Mesch 2003 hebben de uitslagen:

Uitslagen Ineos bergloop

7,3 15

KILOMETER DAMES: Gerte Offeringa

S.T.B.

00.45.21

14,7 KILOMETER:

t2

Marcel v/d Pol

19

Fons Habets

53

Theo Schmeits Jan Schwanen Wiel Frins John Born Hub Erkens Hein Bodelier Ed Doveren Roger Steens Gerard Hartman

65 80 90 115 118

146

t79 188

plaats 8 plaats l9 plaats 5 plaats 25 plaats 37 plaats 40 plaats 15 plaats 17 plaats 64 plaats 57 plaats 80

Sen.

Vet.I Vet.II Vet.I Vet.I Vet.I Vet.II Vet.lI Vet.I Sen. Sen.

00.5s.10 01.01.27 01.02.40 01.04.01 01.05.3s 01.07.01 01.09.58 01.10.09 01.13.36 0t.16.44 01.18.06

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Aannemers- en Timmerbedrijf

0{r§l-,*&

'lïffi,lffilí-' Alfa 147

H de Haan b.v.

Zetje op scherp See me, Werkplaats:

Steuenbrug 27

Edisonstraar 6372

23

"

AK Lands-aaf

Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf

rel. O45 - 5:l1aa49

feglmg, L

Ioucn me,

dlive me. Telefoon: 045-5321088 Telefax :045-5321128

Auto Maessen Verkoop nieuw en gebruikt Eerste klas occasions met BOVAG garantie

kruil mogelijk Rcpsratie en onderhoud

APK-keuringen

van al u\a, reklatne uitirrgen

. . . . . .

Autoreklame Standbouw Reklameborden Zeilen Dekoratieschilders Bewegwijzering

Marconistraat 5 * 6772 PN Landgraaf * tel.045-5327 480 Email: jack@kickken.nl

BP Tankstation-Canrash

Hogeweg 78 Voerendaal

Tel: 045-5751449


Evaluatie wintertrainingen. Beste sportvriendeÍL

Het trainersteam heeft de aainingen van de afgelopen maanden kritisch bekeken en plannen gemaakt over de voortgang van de trainingen in het voorjaar. Allereerst moet gesteld worden dat de situatie rond de trainingen van STB erg stabiel is. Er warea geen veranderingen binnen het hainersteam, de trainingen werden/worden zeer goed, bezocht en spontaan is er zelfs op maandagavond olv Frank Eisenga een nieuwe trainingsgloep ontstaan. De tewedenheid daarover is groo! waarbij het traineÍsteam zich realiseert dat dat geen reden mag zijn om lekker onderuit te zakken en de boel te laten lopen zoals het is. Er zal steeds worden gezocht naar manieren om de trainingen te optimaliseren. Dat zal de komende maanden niet gebeuren d.m.v. nieuwe trainingen of trainingsmethoden. Nog meer als voorheen komt de nadruk te liggen op goede afstemming van de rainingen. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan de afstemming van de wekelijkse trainingen op elkaar, maar ook op de periode van het atletiekjaar. Ook dit jaar vooqax zal nadrukkelijk van de meer op conditie en uithoudingsvermogen gerichte trainingen gewerkt worden naar trainingen ter verhoging van het wedstrijdtempo. Dat kururen jullie zien aan de trainingsschema's die ook in de komende tijd weer maandelijks zullen verschijnen- Bij deze schema' s willen wij vermelden dat die nahrurlijk kunnen worden uitgevoerd naar eigen behoefte enlof mogelijkheden. Voor de meeste zal wel duidetijk zijn dat met name de trainingen op dinsdag, donderdag en zondag, alsmede het deelnemen aan (vooóereidings)wedstrijden de basis van elke trainingsweek vormen- De andere dagen bieden dan ruimte voor persoonlijke invulling- Mocht je graag willen overleggen over die persoonlijke iruulling melden we jullie dat wij jullie daar graag bij willen ondersteunen. Laat het maar horen.

Eigenlijk is dit verslag een beetje saai: geerr sensationele veranderingen. Het kan echter zijn dat wij iets belangiiks over het hoofd hebben gezien. Gelukkig zijn STBers nogal mondige figuren, dus vertrouwen wij erop dat op- of aanmerkingen en vooral suggesties voor verbetering van de trainingen bij het trainersteam terecht komen. Tenslotte nog dit: Ben je tot op heden nog niet bij de t-ainingen verschenen omdat je denkt dat die toch te hoog gegÍepen zijn: Foutlll Juist bij STB is het vlekkeloos samen trainen van alle leden, ongeacht hainingsinhoud, talenl ambitie of rainingsleeftijd verheven tot een ware kunst. Daarbij is de onderlinge waardering en stimulerin g zeeÍ gÍool- Kom gerust en wij trainers zullen alles in het werk stellen om elke STBer te begeleiden op eigen niveau. Wij wensen jullie een zeer goed hardloopvoorjaar toe.

Wim,Ger, John en Theo 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

STB-ers bedankt! Ik wil graag wat plaats in het clubblad innemen om jullie te bedanken voor de geweldige steun, die ik keeg tijdens de periode die ik in het ziekenhuis lag. Deze vierde en voorlopig hopelijk laatste keer hebben ze me flink te pakken gehad. Het herstel van de flinke ingreep duurde erg lang en ik heb nog wat maanden voor de boeg. Dan is het erg bevorderlijk voor herstel van lichaam en geest dat zoveel clubgenotenje op allerlei manieren ondersteunen. Daarvoor bedank ikjullie allemaal heel haÍtelijk. Wim van der Linden 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Grottenmarathon Valkenburg hele en halve marathon zondag28 december 2003

Stille foltering in het rijk der schimmen - Een enerverende slijtageslag, uniek in zijn soort - Bizar en tegelijk fantastisch - Als vuurvliegies in het aardedonker wentelen ze zich in het labyrint der ondergrondse gangen. Deze en nog meer van deze uitspraken waren te lezen in de diveme dagbladen, sommige waren een beetje overdÍ€ven maar een kem van waarheid zat er zeker in. Het was een fantastische ervaring, deze slopende wedstriid. slopend door de hoge vochtigheidsgraad van 96vo, de vele scherpe bochten waardoor je moeilijk in je ritme kwam. De donkeren stukken die je oriëntatie behoorlijk op de proef stelde. Maar iedere loper was het er over eens: mocht dit een vervolg krijgen, dan waren ze de eersten die zich weer van de partij warenZondagmorgen half ach! nog slaperig rij ik ríchting Exdel om Wiel Frins op te halen. Van te voren nog even mijn (fiets)helm met lamp gecontroleerd een raar gevoel met zoiets dergelijks boven op je hoofd te rennen. Dit is geen gewone wedstrijd een halve marathon in de glotten van Valkenburg, geen idee wat je ervaÍr moest voorstellen- Nadat we het startnummer opgehaald hadden gingen we naar de kleedkamer, weemd het leek of wij de enige Limburgers waren, veel 'Hollanders", Belgen en een enkele Duitser. Toen ze ons dialect hoorden zeiden ze dat het nu echt wel een intemationale wedstrijd was.

We liepen richting

start, even

de

omgeving verkennen,

liepen een stukje de grot in maar werden

meteen

weer streng teruggefloten, verboden ! !.

Speaker

Wim

van

der Linden was htussen zijn stem aan het opwarmen en

wij besloten om maar niet in te lopen en het eerste rondje

als inloop

-en

verkenningsrondje te De start van de halve marathon

lopen. We moesten 13 ronden door de

grotten om de 21 .1 km vol te maken waarvan + 80 meter per rondje buiten de grotOm 9.00 uur werden op de Cauberg weggeschoten en direct doken zo'n 150 lopers voor de eerste keer de grotten il. Maar wat donkere smalle gangen? Een brede gang goed verlich! waar je makkelijk met 5 man naast elkaar kon lopen, waarom dan die lastige helm met schíjnwerper. Ietwat lacherig liepen we door, toch een rare gewaarwording. Halverwege kwam het toch wat anders uit te zien het werd smaller en wat een bochtenwer( had je even het tempo lekker te pakken, moest je weer afremmen

voor een van de vele bochten. De goed verlichte gangen hadden inmiddels plaatsgemaakt voor donkere smalle gangen met maar hier en daar een lichtje. Maar ik moet zeggen het had wel wat, het gÍote peloton was inmiddels een lang lint geworden. Na anderhalve kilometer kwam je langs de plek waar de toeschouwers mochten staan (en dat voor € l,-) en even later kwam je weer uit de grot.


Buiten was het even afkoelen, met de ogen knipperen en als je dan \ryeer de grot indook was het een constant draaieaL wenden en keren. Veel bochten, veel wringen in het schoeisel en dus veel blaren. John Bo{ans, die een uitstekende wedstrijd liep en uiteindelijk op een vijfde plaats eindigde, kan hierover meepraten. Na 5 of 6 ronden was ik de tel kwijt, maar de mededeling dat als ik de laatste ronde ingingen gewaarschuwd zouden worden was een hele geruststelling. Ik begon lekker te draaien, maar de vochtige lucht, de stukken vals plat en de kleine klimmetjes begonnen toch hun tol te eisen. Terwijl ik dacht nog een ronde te moeten lopen werd er op werd ik nog net op tijd richting finish gestuurd. Het zzt eÍop, ik had eÍ toch een lekker gevoel aan over gehouden. Mocht er het komend jaar weer een grottenmarathon georganiseerd worden ben ik zeker van de partij.

Uitslagen halve marathon

2l

Wiel Frhs

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

42

Saskia Rademakers

3" plaats dames

48

Roger Steens

S.T.B.

5

17

John Borjans Theo Schmeits

01.27.27 01.35.04 0t.37 .59 01.48.36 01.49.50 T.S-

Grot in grot uit.

Zondag 28 december was het dan zover, omdat ik in maart met mijn grote bek tegen Han Frencken had gezegd : " Als jij een marathon in een grot organiseert kom ik lopen" Met een geleende fietshelm op mij kop en daar een kieine Maclight opgemonteerd, stond ik aan de start met nog 148 andere Calimero's, en een Calimero ex-buurman. De avond voorafgaand had ik nog in de woonkamer een testloop gedaan met het licht uit en drie wouwen achter me aan ! De training was goed verlopen dus ik had alle vertrouwen in de wedstrijd, althans in de duistemis. Van andere had ik gehoord dat ze iemand door Landgraaf hadden zien lopen met een fietshelm op en daarop een lamp gemonteerd wie zou dat nou zijn geweest ? toch niet mijn Calimero ex-buurman ?l Grot uit grot in, de eerste rondes tijdens de wedstrijd waren de mooiste, dit omdat ik helemaal alleen liep en op sommige stukken niet veel zag en ik een beetje de weg moest zoeken, te gek dacht ik dit is

echt iets voor mij. Grot uit grot in, was ook erg leuk omdat mijn persoonlijke verzorgster GeÍe me hier altijd wat te drinken gafen het was altijd weer een verrassing welke STB-er er nu wesr stond te kijken. Grot uit grot in, was niet meer zo leuk na zo'n 18 rondes en het buiten kouder begon te worden ook was Gerte vervangen door Roger. Grot uit grot in, was ook niet meer zo leuk toen ik na zo'n 22 rondes niet meer wist hoeveel rondes ik

nog moest lopen. Grot uit grot iq was helemaal niet meer leuk toen ik de voodaatste ronde werd gedubbeld door de nummer I van de wedstrijd, ook verdomme nog een Belg !, dacht ik toen. Grot ui! eindelijk de laatste keer de grot uit en tot mijn verbazing zag ik de eindtijd van 2.48 ?! en dan ook nog een 2e plaats echt onteweden mag deze Calimero uit het verre Midden-Limburg niet zijnVolgendjaar weer de grot in ?? Jazekeq maar dan wel als nummer 1 de grot uit. UIT. De grotten, Ger Bodelier.

Uitslagen marathon 1

Ger Bodelier

S.T.B.

56

Pierre Muyrers

83

Hein Bodelier

S.T.B. S.T.B.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

02.48.27 03.55.42 04.14.39


Nieuwe Leden

§,ÏB. neet oan hmte welkom! Guido Meys Minister Ruysstraat 19 6351 CH Bocholz Geb. l1-04-1971 Tel.045-5446828

Veerle Simons Mauritslaan 5 6371 ED Brunssum Geb. 12-02-1996 Tel. 045-5312559

Daphne Simons

Mauritslaan

5

6371ED Brunssum Geb. 12-02-1996 Tel. 045-5312559

E mail: s.meys@srl.nl

Tel.045-5327852 E mail: iosettegiis@hatmail.com

Esther Riksen Platsbeekweg 13 6361 GW Nuth Geb. 19-02-1965 Tel. 045-5650477 E maiÍ: roriksen@planet.nl

OPZEGGING LIDIIVIAATSCT{,AP PER

OI

Josette Gijselaers

Marie Koenenstraat

3

6372 KXLandgraaf Geb. 16-04-1964

Simons, Ruben

Mauritslaan 4 6371 ED Brunssum Geb. 0l -03-1994 Tel.045-5312559

-01'2004

J.Franssen, Natasja Immeker,.

OPZEGGING Peter

LIDI\{MTSCA{P

PER

01 -01

-2005

Huls!

Mededelingen

Ledenvergadering: Op maana.g 15 maart a-s. in Sportcafé Phoenix, Sporthal Ter Waerden. Aanvang : 20.00 uur

Het bestuur hoopt op zo'n groot mogelijke opkomst want de inbreng van de leden op

deze

ledenvergadering is belangrijk. De notulen van de ledenvergadering van 2003 kan men nalezen in dit

clubblad

Nieuw E-mail adres redactie: Met ingang van 1 maart adres

jl.

is de redactie te bereiken onder het nieuwe e-mail

:

Ilomo Evolvus

}Iomo Erectus

llomo Neanderthalus

Homo

flomo

Sàpicns

Sapicns Sapiens


Nieuwjaarsreceptie S.T.B.

Maria Frits en Marleen hadden er alles aan gedaan, een voortreffelijk buffet stond klaar in sportcafé Phoenix. Wij zouden die middag niets tekort komen. Bij binnenkomst werden we ontvangen door Albert, er werd ons een glas champagne in handen gedrukt en Frits zorgde ervoor dat dit niet leeg werd. Een prima begin van een gezellige middag. Jammer, dat de opkomst een beetje tegenviel, maar dat mocht de pret niet drukken. Na een uurtje greep Albe* de microfoon en sprak op zijn bekende manier de S.T.B.'ers toe. Het afgelopen jaar passeerde de relue. Het was een goedjaar voor de S.T.B. Na deze speech werd het buffet geplunderd en werd deze middag verder aan de 'teek" voortgezet met de bekende sterke verhalen waarin het lopen toch de boventoon voerde. Toen de laatste naar huis gingen begon het al aardig donker te worden.

Enkele foto impressies van de nieuwjaarsbijeenkomst.

Voorzitter Albert Verbunt in actie tijdens zijn nieuwjaarsspeech.

'." 11..ff n-. ;'

;'

1'Ï-t

Wanneer mogen we nu

Eindelijk beginnen?

'§" l.i :.

,


Aandachtige toehoorders

Nee, Jan Ze hebben het niet

overjou

!

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

T.S

Club sporttassen

je sporttas aan vervanging toe, geen nood. Er zijn bij de S.T-8. prachtige sportĂ?assen verkrijgbaar. Dar*zij sponsoring is de prijs maar â‚Ź 10,- . Het zijn donkerblauwe Masita tassen met opdruk sjef van ooyen en natuurlijk het s.T.B. logo. De afmeting is 60x30x,30 cm. Dus neem je kans waar en bestel ! Men kan ze bestellen via Albert Verbunt E-mail: albertverbunt@*anadoo.nl Is

T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Annadaalloop Posterholt halve en kwart marathon Zondag 18januari2004 Om 9 uur s morgens arriveerden Pierre en Theo om mij op te halen. Wegens een misverstand was ik nog niet klaaÍ met elen. Ze hebben dus nog tien minuten moeten wachten alvorens te verkekken. Tijdens de heenreis bleek dat wij achtervolgd werden door een zwaÍte volkswagen. en wie stapte eruit: onz e voorzitter. Na te hebben ingeschreven werd er even geleut met een kop koffie. STB was met een grote lopersgroep vertegenwoordigd waarvan de meeste de halve marathon liepen. Een kwartier voor de start werd nog even ingelopen bij goede weeromstandighedenAf en toe een beede zon en weinig wind. Om l1 uur precies werd het startsein gegeven voor zowel de 10,5 km als de halve marathon met een behoorlilk aantal deelnemers. De route liep door een klein stukje Posterholt wíi.arna een lang stuk gote weg richting Mariahoop waÍrna men landelijk binnendoor weer terugkeerde naar PosteÍholt. Er waren zelfs twee supporters aanwezig die zich de moeite hadden genomen om met de fiets te komen..

Na een rustige start vond ik mijn tempo en ritme en passeerde na een ronde op precies 45 minuten en leek een eindtijd mogelijk van ongeveer 1.30 uur. Uiteindelijk bleek deze 1.29.30 te bedragen. (een nieuw PR! ) Toen alle lopers van STB de finish bereikt hadden waren bleek dat iedereen teweden was over zijnlhaar tijd. Na afloop werd in de sporthal na een ijskoude douche nog even lekker nagekletst en wat gedronken. Na de prijsuitreiking en de verloting ging men weer huiswaarts. Jan Schwanen

Tot de volgende wedstrijd

Uitslagen halve en kwart marathon HALVE MARATHON: Jos Krist Rob Riksen

plaats 2 plaats 3 plaats 8 plaats l0 plaats 19 plaats 5

90

John Bo{ans Peter Deceunínck John Born Theo Schmeits Jan Schwanen Herm Gerards Jo Born Pierre Muyers Cor van Haaren

91

Albert Verbunt

5 6 18

23 41

42 48 55 58 59

plaats 23 plaats 27 plaats 29 plaats I I

plaats

3l

plazts 23

VetI

Vet I Vet.I Sen.

Vet.I Vet.II Vet.I Vet.I Vet.I Vet.II Sen.

Vet.II

01.10.59 01.12.15 01.21.20 01.21.59 01 .26.44 01 .26.46 01.29.28

PR! PR!

PR!

0r.30.33 01.31.1 I 01.31.32 01.36.36 01.36.37

KWARTMARATHON: 2 104

I

Nico Hamers

plaats

Carmine Geata

plaats 36

Vet.I Sen-

00.33.28 00.50.02 T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


.

BOUwmatnialen

JZ^-

<t",.ffi=*=* Voor al Uw tuintips en bouwmaterialen Tel.045-53L2127 VraaÉ naa( verkoopmanager:

lnformatie:

Autobedrijf

Tuinderotatie

John Borjans

Zdrojewski Heerlenseweg200 6371 HX Landgraaf

Tel.045-5720002 Verkoop auto's Autoverhuur & Leasing

Reparatie & 0nderhoud APK keuringen Carwash Selfservice station Uitgebreide shop

YÏONG Geen bouwÍriateriaal zo

YTONG cellerb.tor b:

veelzli:lig ab YTONG cellenbetoÍL U kunt er een

. . . .

compleet casco ermee neerzetten. Bloke lementeÍL cascopanelen en Iateien wordeí op mart geleveÍd, net zo ab

vioer

en dakphten.

Voor de bhoenwaÍden kunt U gebruk maken van verd iepinghoge seperatiepane len.

. . . .

Van hoge kwaliÍeit

Lbht Zeer sterk

Eenvoudig te veÍwerken Braodwerend

Ongevoelig voor vocht l00o/o recyclebaaÍ

Uitstekende temperafuuÍ acc urnu lere nde

ytong Het element in de bouw

Harry van der Laar

e

igensc happen

Bel voor meer iníonnatie

0183-671234

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert 10u 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel.046-4426088


diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverse

Kist

8

Jos

9

Marcel v/d Pol

1l

Leo Kokkelkom Carla Willems

53

Gilrath

-

4.6 en 9.2 kilometer

4.6 I{LOMETER: Annick Ploumen 9.2 K]LOMETER: I Nico Hamers

6 9 13 18 25 29 32 33

Marcel v/d Pol Guido Meys

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

- 3 ianuari 2004 plaats

Cor van Haaren

Nico llamers

plaats 3

Gerard Hartman

S.T.B.

Frank Eisenga

Marcel Meens Herm Gerards Pierre Muyrers

1

Recr.

S.T.B. S.T.B S.T.B S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B S.T.B.

Peter Deceurinck

00.33.52 00.34.38 00.34.56 00.48.37

00.20.35 00.28.55 00.32.37 00.33.19 00.34.54 00.36.07 00.38.24 00.39.42 00.40.20 00.40.23

M40

01.12.04 01.57.53

plaats 2

M40

plaats 7 plazts 12

Sen.

Sen.

Hein Bodelier

plaats l0 plaats 3

M40 M50

00.37.37 00.38.57 00.41.03 00.43.18 00.50.28

John Borjans

plaats

M40

00.37.01

1329

Rob Riksen Guido Meys Peter Deceuninck Frank Eisenga

VOLKSLOOP 4905 METER: II Bas Nicaise

I

Peter Janssen Jan Manders

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

VOLKSLOOP 9660 METER: Guido Meys

00.20.56 00.25.40 00.26.39

2 36

S.T.B.

Ed Doveren HOOFDLOOP 6490 METER:

S.T.B

00.37.30 00.48.35

Jos Krist

plaats 5

40 55

M40

00.23 .36


Hein Bodelier HOOFDLOOP 9660 METER:

plaats 58

M40

00.3 1.02

Leo Kokkelkom

plaats2l

Sen

00.37.49

JEUGDLOOP 2 KM:

I

Ivo Eijkeboom DAMES 3,3KM: 1 GeÉe Offeringa HOOFDLOOP 10.3 KM: 8 Leo Kokkelkom 9 Jos Krist

25

S.T.B.

00.06.57

S.T.B.

00.18.24

S.T.B.

00.35.48 00.35.59

S.T.B. S.T-B.

Frank Eisenga

T.S-

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

De Limburgse indoor- kampioenschappen in

Limburg euh...Duitsland, Diisseldorf. 'Ija

dar is op zich al heel eigenaardig. De kampioenschappen waren voor de jeugd en voor senioren. Er waren ontzettend veel STB-jeugdleden en ook één senior die meededen aan de

wedstrijden. Jammer dat er niet meer STB-senioren of vetetanen waren, er is tenslotte een 3000 m. Maar goed niet getreurd er waren gelukkig een paar senior/veteranen

STB-toeschouwers en een heleboel gezellïge senior AVONleden die de boel konden aanmoedigen.

De enige senior( Gerte Offeringa) van STB deed mee aan de 60 meter en de 200 meter.

De 60 meter werd een PR en een clubrecord en de 200 m mislukte. De startlijsten waren erg opvallend i.v.m. de geboortejaren, deze waren respectievelijk: 1981, 1986, 1984, 1985, 1969. Uiteraard was de oudste de laatste. Verschillende

STB jeugdleden darrentegen hebben zelfs

medailles

gewoÍrnen. Dat belooft wat voor de toekomst! Het was een hele aparte ervaring een indoorwedstrijd, de sfeer was erg goed en wiendelijk. Een aanradeq ook voor de 3000 meter.

Uitslagen 60 METER: Gerte Offeringa

S.T.B.

00.00.09.76

METER: Gerte Offeringa

s.T.B.

00.00.33.43

2OO

Gerte Offeringa

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Zaterdas.l 5 mei 2004 organiseert lii"ti.tó"t"n.ging S'T'B' Landgraaf de'

25' Hoery Driessen Running Center

HeidelooP. Scholierenkampioenschap meter Jeugdlopen over l'000 en 2'000 Trimloop ov"r i E M' ( 8 km')

Programma :6'Landgraafs

Hoofdtoop I rö

6Ïu Parcours

:

M' (ro m'l rur ona"ta"eivan Ruhr-Eifel-Cup 2004)

o'"i

1o E

14'00 uur' 15'00 uur' 15'30 uur'

630 uur'

Licht heuvelachtig door bos en Brunssummerheide'

Inschniving : Vanaf 13'30 uur in

de kantine van de

v'v' Kakertse Boys' ÍÉn de en kleedgelegenheid

doucherri.lg"ou",gtàï!ï r-"ag'""r' t*ensgaat alleen via de school) aarrwezig' ti"tJíÀg t"rtílierenloop

Start

meter van de : Aan de Vlekkenkamp ca' 300

v'v' Kakertse Boys'

Center herineen leuke Harry Driessen Rurrring onwangt volbrengt loop de die Iedereen voor de à" t"*te dri.e van de rimloop en geldprijzen naturaplj;;';;; er zijn nerins. tevens heren' Ë'i'o"rar""p' zàwel voor de dames als de

:;.&;ï;

I

mdustruePark Ahdnssembosch

www-bornsport-com


Sportcafé Phoenix

(;lashandel-

en schildersbedriiÍ

.?i"f ia?-n?'7"-

( kantine SPoÍthal

Ter Waerden )

Streeperplein 10

Toor gezeffrqfreí Sportlaan 1 6374 CM Land§raaf Tel.O4$

53L7L22

erl eerl goefgfas 6íer, Fttnt U na

fiet syorten terecfrt 6íj:

Anníe & tsouíewíjn ?acÉ.6íer

637lMZ Landgraaf Tel. :045-5311413 Fax: 045-5321616

Schilderwerken 24-uurs glasservice Glas in lood / koper Kunstof kozijnen

0ok geschikt voor het houden vanYeígaderingen en Íeestavonden

Bij

de pakken neerzitten

?

kom nou

Mqn oh man

tsll=revoo !

Hetersl)ortu rnanneRmode Heerlen Geleenstraat 3436 en Promenade 33 ) Maastricht ( Grote straat la2o

Manensheide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-51277959 Fax 043-4592901 Vormgeving van uw bouwplannen

)

Sittard Molenbeekstraat t z

Bouwkundig ontwerP & Adviesbureau

;


TTEN VRAGEN AAN

DE ZE\ENTIENDE IN DE zuJ IS John Borjans Geboren: 22 mazrt 1963 Beroep: Verkoper bouw

Vraag

-

en bestratingmaterialen

l:

Hoe lang loop je al? Waarom hiermee begomen?

Antwoord

1:

Ik ben in september 1985 begonnen met lopen. Jung Mainzer woonde toentertijd vlak bij mij in de buurt. Ik zag hem vaak alleen of met een groepje bij mij langs rennen. Ik wilde zelf ook grdag gaan lopen, vooral omdat ik vond dat ik te zwaar was.Op een dag woeg ik hem of ik eens mee kon gaan trainen. Dit was OK en ik begon meteen l0 km mee te rennen met het gÍoepje- Dit beviel me zo goed, dat ik in de herist van dat jaar meedeed aan de Herfstloop van Achilles - TOP. Willem Marcus ( ik

kende hem toen nog niet) veÍtelde mij later dat hij mij in deze loop verslagen had. In december deden Jung en ik mee aan de Winterlauf in Aken- Hier kwamen we in gesprek met enkele S.T.B.'ers, waaronder Theo Schmeie. Dit kwam ons zo goed en vooral gezellig over, dat we ons per I januari 1986 hebben aangemeld als lid van onze club. Ik begon meteen mee te doen met de trainingen van de marathongroep onder de bezielende leiding van Wim van der Linden en Jo Eyck- Het startpunt was steeds de parkeerplaats bij het to€nmalige GAK in Heerlen- Er werd intensief getraind en de groep bestond uit bijna 60 man, waaronder de gebroeders Starmans, Wiel Voncken en Wim Budziak. Mede door deze goede training liep ik mijn eerste marathon in april 1986 in Rotterdam in een tijd van 2.54 u.

z*r

Yraag2z John, wat spreektje aan in het lopen?

Antwoord 2: Op de eeste plaats is het goed in de strijd tegen overgewichl Verder vind ik het belangrijk om over een goede conditie te beschikken. AJs je fit bent, kun je ook veel andere dingen goed aan- Ook is lopen voor mij een geweldige uitlaatklep. Ik kom er veel energie in kwijt en van de andere kant krijg ik er veel nieuwe energie voor terug. Bij andere sporten, zoals voetbal en fitness, ervaar ik dit niet zo. Het mooie van lopen is datje het ook individueel kunt doen. Je kunt gaan trainen op een moment dat je er zin in hebt of dat het je uitkomt. Veel meer wijheid dan bij een teamsport. Daamaast kun je het ook mooi in groepsverband beoefenen, wat weer stimulerend werkt en ook gezellig is.

Vraag 3: Hoe lang ben je lid van onze vereniging?


I

Antwoord 3: Zoals ik at veÍtelde, ben ik in 1986 lid geworden van S.T.B. In 1989 ben ik overgestapt naar Achilles TOP. In l99l ben ik wij emstig geblesseerd geraakt aan mijn knie. Daardoor ging ik steeds minder lopen en op een geg"r"n momént ben ik zelfs helemaal eÍmee gestopt. ik kreeg het ook steeds drukker ,àt -1n werk. inl000 heb ik het lopen weer hervat. Ik heb me toen wij snel weer bij mijn oude liefde S.T.B. aangemeld, vooral door toedoen van Wim van der Linden en Ger Bodelier.

Vraag 4: is je top drie van gelopen wedstrijden?

Wat

Antwoord 4: I

.

2. 3.

Marathon Rotterdam 1986 Marathon Hamburg 2002 Halve marathon Etten - Leur en 15 km van Roermond

Ad l: In januari van dat jaar was ik lid geworden van STB. Na 3 maanden trainen, liep ik al mijn eerste mÍtrathon in een tijà van 2.54 u. Tot 30 km liep ik samen met Albert Liberg, die uiteindelijk 2 minuten voor mij eindigde n2.52 u. Ad 2: Mooie clubreis van sTB. Ik liep deze marathon in 2.53 u. Ik was heel gelukkig, dat ik na jaren niet lopen toch weer zo goed voor de dag kwam-

Ad 3: Deze liep

onder toeziend oog van Wim van der Linden deehemersveld, want met 1.1 1 u. kwam ik op de 40 e plaats.

ik

in

1988. Er was een zeer sterk

Vraag 5: Wat zijn je hobby's naast het lopen? Antwoord 5: Op de allereerste plaats wil ik aangeven dat mijn werk ook mijn hobby is. gaan houden met Íietsen' Een keer per .--.,.*,o:s».§.ÍllÉ Sinds afgelopen zomer ber ik me bezig week heb ik, meestal samen met Petr4 op mijn racefiets tussen de 60 en 70 km afgelegd. Een keer heb ik met Peter Decetminck en Marcel Meens van onze binnen 2 uur afgelegd. Na afloop viel ik bijna van vermoeidheid ÀU OO

t-

van mijn fiets, terwijl Peter de indruk wekte dat hij nog wel menig kilometirtje door kon blijven fiesen- Wat heeft die jongen een geweldig uithoudingsvermogen.

Vraag 6: John, sporten.ie gezinsleden ook?

Antwoord ó: Mijn wiendin Petra loopt ook de nodige kilometers en heeft veel aan triatlon gedaan. Ze heeft plannen om weer met triatlon aan de gang te gaan. Mijn dochter Rachel ( l2 jaar) doet aan paardrijden en aan voetbal. Mijn zoon Rick ( 9 jaar) doet aan voetbal. Vraag 7: Wat is je favoriete muziek Johl?


Antwoord 7: Ik ben al ruim dertig jaar een grote fan van de Rolling Stones. Ik heb veel cd 's van deze legendarische popgroep en ben inmiddels vier keer naar een concert van hen geweest: 2 x in Landgraaf, 1 x in Amsterdam en I x in Keulen. Ik houd van popconcerten. Komend Pinkpop ga ik samen met mijn dochter Rachel bezoeken. Met Ger Bodelier heb ik een concert van de groep ACDC ( hard rock) bezocht. Ik ben ook al heel lang een grote fan van Bob Dylan Vraag 8: Waar en hoe gaan

jullie graag op vakantie?

Antwoord 8: Ons favoriete vakantieland is ltalië. Dit land heeft heel veel te bieden: zon, water, lekker eterr en heel veel natuuÍ en culfuur. We gaan graag naaÍ het Gardameer en het Iseomeer. We verblijven dan meestal op een camping in een mooi verzorgde tent vaÍl bijvoorbeeld Eurocamp. Voor de kinderen heel erg leuk. De kinderen zijn dol op Italiaans ekn. Je kunt er mooi hardlopen door het prachtige landschap en de schilderachtige dorpjes. In 2000 en 2001 1íaren we er met Ger Bodelier en familie. Samen hebben we er menig kilometertje gelopen-

Vraag 9: Wat spreektje aan bij de STB en zouje wat veranderd willen zien?

Antwoord 9: Zonder wie dan ook tekort te willeÍl doen, zou ik graag tvr'ee namen willen noemen binnen onze club: Wim van der Linden en Ger Bodelier.

Wim is voor mij erg belangrijk geweest. Wim gaf zeer goede en gedreven trainingen. Veel van geleerd. Ik heb hierdoor met hem een goede band opgebouwd. Ger is al jarenlang mijn trainingsmaatje en ook op vakanties treffen we elkaar. De gezelligheid bii de STB spreekt me erg aan. Toen ik na jaren temg kwam bij de club had ik meteen het gevoel, dat ik nooit weg was geweest. Er heerst e€n grote samenhorigheid- Ik vind het contact voor en na de wedsu-ijden ook altijd prima. Als de nieuwe baan niet door gaat, zou ik graag zien, dat de bestaande cooperbaan op niveau wordt gebracht: verlichting, kleedaccomodaties.(eventueel in samenwerking met TCN) Voor de rest zeg ik: Ga zo door STB. Vraag l0: John, wat zijn je toekomstplannen t.a.v. het lopen?

Antwoord 10: In maart a.s. ga ik met Peta de GizzleyJoop doen . Deze vindt plaats in Devon in Engeland. Het is een sooÍ veldloop, door prachtige natuur en landschap, over een afstand van 33 km. Verder heb ik als grote wens nog eens een marathon onder de 2-45 u- te lopen. Maar mijn grootste wens echter is nog lang en in goede gezondheid onze mooie loopsport te kunnen beoefenen. Jart Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Geevers Een begrip

Geevers Auto Carrosserie delen:

origineel, imitatie en overzet

Geevers Auto Carrosserie {elen levert dit moment meer dan 20.O00 vervangingsonderdelen uit voorraad. Het gaat om originele carrosseriedelen voor: 0pel,Ford, BMW, Mercedes, Audi, Fiat,VW, Porsche, Peugeot,Citroën en Renault. Het leveringsprogramma omvat ver der imitatie -onderdelen voor Duitse, Franse en Japanse personenauto's. Het leveringsprogramma woÍdt gecompleteerd door radiate uren, voorruiten en Warny ovezetplaatwerk voor alle merken

Nuth Almelo CAIIROSSERIE-DELEN

045-5244242 0546-872125 Rotierdam 010-4626661

Vianen

0347 -37647 4

Veldhoven 040-253f900

e« rmpïílíËÍÍw dw Wmtartmrwr§ De kantine is elke zaterdao en zondag vanaf 10.00 uuropen. U kunt bij ons terecht voor een lekkere kop kofiie met vlaai. Ook voor een pilsje of een ijsje kunt U bij ons terecht. ïrjdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en in de 6 weken schoolvakantie is de kantine elke dag geopend

Kom eens langs !! Fam. van Diepenbeek Camping de Watertoren Kerkveldweg I

!m ).Ítra tltl

6374 LE Landgraaf Tel- 045-5321747 info@ca mpingdewatertoren. nl

IEII

Iu


NOTULEN ALGEMENE LEDENVtrRGADERING S.T.B. d.d.12 MAART 2003

1. Opening door de voorzitter. Voorzitter Albert Verbunt heet alle aanwezigen van harte welkom. 2. Presentielijslc.q.vaststellenstemgerechtigdeleden. Er zijn afineldingen van: Cor van Haaren, Herm Gerards, Jan Manders, Jean Herpers, Hub Weyenberg, Judith Rijkers, Vic§ Teekerq Alice Lendfers, Carla Willems, Anny Ketelaars, Hub Prevo, Sjaak Senden, Albert Maessen, Henry Giesen, Ger Schaffhausen en Louis Cordewener. De presentielijst is getekend door 42 personen, waarvan 41 stemgerechtigde leden.

3. Mededelingen. Albert deelt mede dat Harry Driessen in de pauze aanwezig is met T-shirts. Het bestuur heefr Glenn zojuist gefeliciteerd met zijn Europees kampioenschap. Er is enige kritiek geuit op het tijdstip van deze algemene ledenvergadering i-v.m- de training van de jeugd. 4. Notulen jaarvergadering d.d. 5 maart 2002. Albert: de leden hebben de mogelijkheid gehad om oF en of aanmerkingen tot 5 maart jl. vantevoren aan de sesetaris kenbaar te maken. Hier is geen gebmik van gemaakt. Jos Janssen: pag. 3 onder 8 staat een vierkantje, dit moet euro zijn. Dick merkt op dat Pim van Spanje Limburgs en geen Nederlands kampioen is De notulen worden goedgekeurd.

5.

Jaarverslagsecretaris.

José Meijboom doet in het kort veslag van de gebeuÍenissen in 2002: Organisatie van drie wedstrijden, m.n- de Heideloop en de Kapellerbosloop, en de onder de vlag van S.T.B. gehouden Mondriaanrun. Zeer geslaagde familiedag met een succesvolle bergloop en

aansluitend een barbecue. Uitstekende uitslagen van oÍrze lopers met veel p.r.'s , maar ook veel blessures. Veel goede prestaties van de jeugd. Twee prima georganiseerde clubreizen: Hamburg en Tilburg. Andere manier van contributie-inning, zowel bij de jeugd alsook bij de senioren. Einde van het S.P.A.-overleg. Het eerste jaar van onze nieuwe voorzitter- Het jaar waarin de nieuwe atletiekbaan eindelijk in zicht komt, waarin Sjef van Ooyen nieuwe trainingspakken gesponsord heeft en waarin een herstaÍt is gemaakt met de web-site. Ook het clubblaadje viel weer 5x in de brievenbus. Het bestuur heeft in 2002 I I keer vergaderd en daarnaast was er ook een algemene ledenv€rgadering. Aantal leden: Jantari2002: 192. 31 December 2002:223. Januari 2003: 182. Deze terugloop van het aantal leden is o-a. ook toe te schrijven aan het opschonen van het ledenbestand eind vorig jaar.

6.

Contributie.

AlbeÍ: de contributie bedraagt nu 38 euro. Het

bestuur stelt voor om de contributie in 2004 te

verhogen naar 42 euro. Reden: afdrage aan KNAU wordt iederjaar verhoogd. Ook de kosten worden hoger. Vergeleken met andere verenigingen is onze contributie erg laag. Ger Bodelier vrdagt of het iets te maken heeft met de accommodatie. Albert: dit staat hier los van. Wim v.d. Linden waagt of de verhoging van de KNAU-bijdrage gebaseerd is op een goede reden. Albert merkt op dat de bijdrage jaarlijks verhoogd wordt Wim vindt dat we dit eigenlijk niet zouden


moet€n betalen en in de ledenvergadering van de KNAU via de veÍegenwoordiger van Limburg (lid van Caesar) zouden moeten protesteren. Albert gaat morgen naÍr voorzittersvergadering en probeert op een lijn te komen met de andere voorzitters. Dick van Pelt vraagt of de contributie van de jeugd niet omhoog gaat. AIbeÍ: het bestuur heeft besloten de contributie van de jeugd niet te verhogen. Dit zou niet eerlijk zijn ten opzichte van vorig

jaar. Joha Borians meenr dat de wedstrijdlicentie de KNAU-bijdrage is, maar dat is niet zo. Wim v.d. Linden begrijpt het bedrag van de contributie van dejeugd niet. AJbert legt het uit. De conkibutieverhoging wordt met algemene stemmea aangeÍIomen. Per 0l-01-2004 is de conkibutie verhoogd na:lÍ 42 evÍo. Deze contributie moet betaald worden vóór 01- 10-2003.

7.

Financieel jaaroYerzicht 2002 + vaststelling begroting 2003. geeft Albert een koÍe toelichting over de financiële stukken, die aan iedereen uitgereikt zijn en licht de volgorde van behandeling van de stukken en begroting toe. Penningmeester Harry Lejeune licht de balans toe op alle punten. Gerte Offeringa mist de uitgaven van de bergloop- Harry: dit staat niet op de balans, dit is een kostenpost. Er zijn vanuit de vergadering geen wagen meer.

Aan de orde komt de resultatenrekening van 2002. Harry licht ook deze prmt voor punt toe. Sabine Krieg waz.g!. na2ir de kosten voor de baan bij AVON. Harry: dit staat onder 'trainingen". Helma v.d. Heuvel: uitgaven evenementen zijn 800 euro minder, maar de baten zijn gelijk. Harry: om het jaar hebben we een familiedag, maar in 2003 hebben we dit niet. Begroting wordt zo meteen behandeld. Egon Borghans heeft eel waag over oninbare debiteurenHarry legt dit uit,

Verslag kascontrolecomnissie c-q. goedkeuring door de ledenvergadering

8.

en

decharge. John Borjans: alles was prima orde. Alle stukken zijn gecontroleerd en goed bevonden. Albert waagt aan de vergadering de penningmeester en het bestuur te dechargeren. Vergadering gaat

akkoord.

8a

Vaststelling begroting 2003.

Harry licht de begroting in het kort toe. Wim vraagt of er niet elk jaar een feest zoals de barbecue kan plaasvinden- Het lijkt wel of het bestuur het niet nodig vindt. Kan het dan niet door de leden zelf betaald worden? Albert barbecue is niet opgenomen in de begroting, dat wil niet zeggen, dat er niets wordt georganiseerdVergadering keurt de begroting 2003 goed.

9.

Verslag van de commissies.

- Jeugdcommissie:

Dick van Pelt geeft een korte terugblik: Nikky Tahapary was de snelste Nederlandse in haar categorie (meisjes pup.B) er 2' bij de Limburgse kampioenschappen meerkamp pup. B; Mieke Nickien Limburgs kampioen cross MB; Yael van Pelt Limburgs kampioen indoor sprint MD; Pim van Spanje 2" bij Limburgs kampioenschap cross pup. J.A-; Danique Michiels tijdens de Limburgse kampioenschappen 3" bij de 100 m. pup.B; Ivo Eijkenboom heeft diverse loopwedstrijden gewonnen. Meisjesteam 2" in de lurale regio 16 en lTcompetitie. Aantal jeugdleden: 55. De nieuwe contributieregeling is een succes. Ook de grote clubaktie was een succes- Het jeugdkamp is goed bevallen. Er zijn enkele nieuwe sponsoren en er is de toezegging om nieuw materiaal te bestellen. Ook de clubkampioenschappen waren een succ€s. Dick zag graag dat de


jeugdleden stemrecht zouden krijgen. Er zijn diverse ouders bereid gevonden om te helpen bij de diverse activiteiten.

de

jeugdcommissie

Dick wil gÍMg dat een Iid van de jeugdcommissie permaÍrent in de kascontrolecommissie plaatsneemt. Hierover volgt een discussie. Albert vindt dit toch een sooÍt van wantrouwen t.o.v. de kascontrolecommissie- Deze zit er voor de hele vereniging. Het voorstel van Dick kan niet geaccepteerd v/orden.. -Wim v.d. Linden bedarkt de jeugdcommissie, zij doen veel werk" maar hij is het

niet eens met de opmerking die zojuist geplaatst is. Hij wil

de

in stemming te brenger; dat leden beneden de 18 jaar geen stemrecht kumen hebben. Deze

ledenvergadering een voorstel doen om

stemming is niet nodig, want Jos Janssen merkt op dat in de statuten staat dat leden onder de l8 jaar geen stemrccht kunnen hebbenVerder is de hal in Ter Waerden door dejeugd goed bevallen. Voor komend jaar is er weer de competitie, de diverse Limburgse kampioenschapperL de grote Clubaktie, de jeugdkamp voor de oudere jeugd, de clubkampioenschappen (28129 september) en de Schoololympiade. Dick bedankt iedereen die de jeugd het afgelopen jaar heeft geholpen Albert dankt Dick voor zijn inzet

bij de diverse

aktiviteiten.

-Redactiecommissie: Theo Schmeits: In 2002 zijn er 5 clubblaadjes uitgegeven met een oplage van ongeveer 190 stuks. Er

zijn nieuw items bijgekomen, o.a. de rubriek "Uit het fotealbum van...". Theo zag naast de jeugdpagina's ook graag wat meer kopij van de jeugd zelf. Vervallen is de rubriek "diverse uitslagen". Deze worden door Cor van Haaren op de web-site geplaatst. Deze website zal het clubblaadje absoluut niet gaÍrÍl vervangeÍr. Komend jaar zal het formaat van het clubblaadje gaan veranderen: van A5 naar A4. Wim Eleveld heeft zijn lidmaatschap bij S.T.B. opgezegd en dus hebben wij geen bezorger meer. Hij rraagt naar wijwilligen (eugdleden?) die dit kumen opvangen. Verder bedankt Theo alle inzenden van kopij, met name Jan Manders en waagt de leden om inzending van wedstrij dverslagen, leuke verhalen e.d.

-Heideloopcommissie: Ger Bodelier: wat de Heideloop 2002 betreft kunnen we terugkijken op een geslaagd evenement- Er wÍren geen grote veranderingen en ongeveer hetzelfde aantal deelnemers. Financieel was het een goed succes. Al met al kunnen we terugkijken op een go€de Heideloop. Voor komend jaar deelt Ger mede dat Herrn Gerards uit de commissie is gestapt, Gerte Offeringa gaat nu de scholierenloop organíseren. Ger w-aagt de jeugdcommissie of de jeugd weer kan meehelpen, en of er meer lopers vanuit de jeugdgroep aan de wedsrijd kumen deelnemen. Dick merkt op, dat er de dag ema competitie is voor de junioren. De niet-competitie deelnemers zullen aangespoord worden om mee te doen. Wiel zegÍ toe zoyeel mogelijk jeugdleden te pushen. Ger vindt het jammer dat Herm niet aanwezig is om te bedanken. Volgend jaar is de 25'keer dat de Heideloop georganiseerd wordÍ. Dan wil hij proberen de start en finish te organiseren bij de Kakertse Boys. Aansluitend aan de Heideloop wordt ook gedacht aan een feestavond- Misschien op de zondag? Ideeën hierover zijn altijd wetkom. -Kapel ler bosloopcommissie

:

Theo Schmeits neemt de honneurs van Herm waar- De Kapelleóosloop was eveneens een groot succes. Er waren meer deelnemers door de Euregiocross en er was een parcoursrecord. Het paÍcours was verlegd dit was een succes- Op elke afstand waren er ca. 160 deelnemers. Vooral bii jeugd was de opkomst groot. Er waren veel vrijwiltigers bij de inschrijving, tijdregiskatie, parcourswachters etc. Herm is ook met de organisatie van de Kapellerbosloop gestopt. Hij wil in de toekomst toch nog meewerken en advies geven. John Borjans en Theo Schmeits nemen het over. Herm heeft goede draaiboeken gemaakt.


Brunssummenueg 54 6373 EX Landgraaf Tel,: 045-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander koPieerwerk, inbinden: thermisch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren.

Geooend: ma: 13 30-17 00 en za: 10'00-14 00u' U1,,v11dag: 9.30-12.30 en 13.30-17.00u. bank: LN.G. 67 15 10746

K.v.K. no: 140 56 OOO JÀ"àus


-Feestcommissiez

Gerte Offeringa: vorig jaar was het feest geslaagd echteÍ tegenover deelnemers wedstrijden viel het

aantal wat tegen. Gerte heeft Leo Kokkelkom gevraagd om mede zitting te nemen

in

de

feestcommissie. Er zijn enkele goede ideeën, die in het volgende clubblaadje gepresenteerd zullen worden. -A c c o mm o d at i e c o mm is s i e :

Albert: we hebben 20 maart a.s. de volgende vergadering bij de gerneente. Albert heeft afgesproken dat er dan medegedeeld moet worden of de baan er definitiel komt of niet. Hoe gaan we de zÀak organiseren: wie gaat de baan beheren, onderhoud attríbuten. De mogelijkheid bestaat dat ProRegioSpo* het beheer kijgt en dat wij een bepaald bedrag betalen naar gebruik. De gemeente moet dit uitzoeken. S.T.B. zal dan het ee6te recht hebben. Wij weten dan de kosten en kunnen dan bepalen ofwe akkoord gaan of níet. We moeten blijven volhoudeÍr. Jos Janssen merkt op dat op 20 maart de wethouder zegt of het voor hem belangrijk is om deze zaak in de raad te houden. Ger Bodelier vraagt zich af of ze het van de begroting geschÉpt hebben. Albert zegt dat de gemeente heeft gezegd dat het nog niet zeker is ofde baan er komtGer: als het negatief is, moet€n we gaan kijken wat er dan wel moet komen. Roger Steens waagt op welke termijn de baan gerealiseerd wordt. Albert: dit zal dan waarschijnlijk in 2004 zijn. We zijn er nu al 3 jaar mee bezig en uiteindelijk hebben we nog niets. -C omm issie c I u bre izen : Theo Schmeits: afgelopen jaar waren er 2 clubreizen: Hamburg was een succes, ook het verblijf. Tilburg in september: de bus was helaas niet vol, er waren maar 30 deelnemers. De dag zelf was heel geslaagd. Het aanmelden per aanmeldingsformulier werkt niet. Volgende keer vraagt hii ofmensen er meer op willen reageren. Dit jaar staat de Jungfiaumarathon weer op het programma. Qua organisatie hoeven we niet veel te doen- Er gaan 37 S.T.B.ers mee, van wie er26 de marathon lopen. Theo wil Wiel bedanken. Hij heeft voor de startnummers gezorgd. Alles is geregeld.. Prógramma in 2004: City pier city in voorjaar; in najaar Schwarzrvald of Hasselt. Beide zijn geschikt voor verschillende afstanden. Op de website clubreizen kan men tot 1 juli reageren. Mocht blijken dat er weinig animo is, dan worden er n 2004 geen clubreizen georgaÍriseerd. De reizen moeten tevens kostendekkend zijn. Albert: iedere commissie werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. In Hamburg zijn fouten gemaakt. Bestuur is hiervoor verantwoordelijk- Maar belangrijk is dat mensen die zich inschrijven, zich ook houden aan de afspraken. Er moet fatsoenlijk ingeschreven en aangemeld worden en er moet op tijd betaald worden. Wim v.d. Linden: op 28 december wordt er een grottenmarathon in Valkenburg eorganiseerd. Rondes van ca. 2,5 km. Deze marathon wordt waarschijnlijk maar eenmalig georganiserd. Er is ook een halve marathon. Er is al een deelnemer van S.T.B.: Ger Bodelier. -L o op gr o ep c o mmis si e':

Wim v.d- Linden noemt het liever trainerscommissie. Morgenavond wordt pas voor de eerste keer vergaderd. De kainingen zijn goed op elkaar afgestemd. Met name op de baantraining zou Wim graag wat meer mensen zien. Het accent wordÍ voomamelijk gelegd op de snelheid. Over andere trainingen hoort hij ook veel goede dingen: op de dinsdag zijn er vaak 30 deelnemers. In het voorjaar is er weer een testloop vanuit Koningsbosch gepland- Lengtes precies afgemeten: 5, 10, 15 km- etcJe wordt teruggebracht Koningsbosch. Wim zag graag aan meedoen. Je kunt ook met richttijden trainen. Ook de bergloop ligt in het verlengde van deze trainingen. Deze loop wordt goed aangepakt (zonder dat er linten worden weggehaald). Ger: de testloop is volgende week zaterdag, 22 maart om l4:00 uur. Ook andere lopers mogen deelnemen. Iedereen is van harte welkom. Wim zag wel graag dat iedereen zich vantevoren opgeeft met de afstand die hij/zij wil lopen. Theo: week lateq 30 maart, is de 7\

n;

volgende training

nl. een

datil ;;.;;";.;;

3-uursloop vanuit Limbricht.

Er

is

verzorging onderweg. Men hoeft zich niet hiervoor op te geven. John Hendriks: op zondagstrainingen wordt een keer in de maand ergens

I '-l I

t

.t I


anders getraind. John zag hier ook graag wat meer mensen. Wim vindt het een goede commissie. Roh

Rjksen vraagt naar de lokatie op de donderdagavond voor het volgende winterseizoen. Vorige vergadering is hierover ook gestemd en is gekozen voor Achilles{op. Het verbaasde hem dan ook dat er later tijdens de training gekozen is voor AVON. Albert heeft in de periode na de vergadering met Wim v.d. Linden contact gehad en samen voorgesteld om de ketze azn de lopers op de baan zelf over te laten. Wim: bij Achilles-Top was er een tijd voorgesteld die niet goed uitkwam (later op de avond). Wim wil voorstellen om medio zomer met de groep die op de baan traint, te gaan stemmen over de lokatie. Bij Achilles-Top moest er een aantal keren vanwege de wieskou op straat getraind worden. De opkomst bij AVON baan is teleurstellend. Het lijkt wel of de afstand vanuit Landgraaf te goot is. Albert stett nu voor dat het bestuur tijdig bij Achilles-Top zal informeren op welk tijdstip de baan gehuurd kan worden en hij zal het met Wim kortsluiten-

10.

Benoemingcommissies. - Jeugdiommissie.' Dick van Pelq Jos van Spanje' Judith Rijkers, John Thoma en Wiel Frins. - Redoctiecommissie: Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins.

ll.

Heideloopcommrssie. GerBodelier. Kapellerbosloopcommmissie: Theo Schmeits en John Borjans Feestcommissre. Gerte Offeringa en Leo Kokkelkom

Accommodatiecommissie: John Borjans, Dick van Pelt, Maril Boesten en Albert Verbunt. Commissie clubreizen: Jos Janssen, Albert Veóunt, Theo Schmeits en Herm Gerards.

Trainerscommíssie en Bergloopcommissie: John Hendriks, Ger Bodelier, Theo Schmeits en Wim v.d. Linden. Kascontrolecomn rssje.' John Borjans en Wiet Frins. Reserve: Dick van Pelt-

Bestuursverkiezing.

Albert: afoedend zijn Bert Nillesen, Harry Lejeune en Jos Janssen- Alle drie stellen ze zich herkiesbaar en worden door de vergadering onder applaus herkozen.

12. Rondvraag. Fritz Fischer vindt het jammer dat de uitslagen niet meer in het boekje vermeld worden, niet iedereen heeft een computer en kan via intemet de uitslagen opvragen. Na een korte discussie wordt besloten hierover te stemmen. De meerderheid van de vergadering wil toch de uitslagen in het clubblaadje vermeld hebben en besloten wordt, dat vaÍr gÍote wedstrijden zoals Heideloop, Kapellerbosloop, Mondriaanrun, JungËaumarathon, Parelloop, Telematicaloop etc. de uitslagen wel vermeld worden. Dit geldt ook als er een verslag van een loper over een wedstrijd aangeleverd wordt. wiel l,Taagt of iedereen die een wedstrijd gelopen heeft, de uitslagen aan de redactie wil -

doorgeven.

- Wim v.d. Linden vershrurt nogal wat trainersinformatie via e-mail. Hij heeft echter niet van iedereen een e-mail adres. Verder merkt Wim op dat het hem goed heeft gedaan, dat hij vanuit de club veel reaktie heeft gekegen tijdens zijn ziekenhuisopname.

13.

Sluiting.

De voorzitter sluit onder dank voor de positieve nbreng om 22:45 de vergadering. José Meijboom, secretaris.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


rrrv G=

i 28-mrt 12:00 Posno Halve

ii'oí&rel!aó---

z§--'t

,

Marathon : :

]wee.t lMaastricht

21

5,2/10

4-apt 12:00 Rotterdam Marathon l1-apr 10:00 rl-e trail des Chaoeliers

Brunssum

Glons-Bassenge (B)

12-apr, l0:45 Rusmanloop

ir*p.

21

'a4,óo Westland % marathon

14.2 r.lrir ial -' ró.i Mu^Ë.r,,t-'' toTit rong.r.n 18i

24-apr 16:30

-:ï"pr'ï1,öï 'Drielandenomlooo

Maastrichts Mooiste

l-*.i-íi'10

Naaldwijk

Tungirun

2-mei 9:00 Maas Marathon I l5-mei l6:30 lHeideloop D9',""i f 1430 tre!ÉqÍl4)jo4ra4a! ;30-mei 5:00 ,Trail la Trace des Fees

2t/42

Vise (B)

, 16,1

Landgraaf Klazinaveen

i 100

,Spa (Tiege)

GI s3 G 7 I

tGI

r< =r I

G=

rl

GI

G=

-zo-iun

1+-:oo

E?-J,rrDoo@ ,-j*

r

J- K"ijr;"bGG;; 23 /

42

iChamonlr (Fr)

- 2l Mr*ri"hr

I5CI0 Ft.."tq, Mr*t l"ht.Btt*r--

G

I

rn i i2-sep I I 3:00 Mergelland Marathon i lle-*p lTmo i§ladsteap sd§!

t

--:rr: 26-sep

t:,oo I

2-okt

1

s;h;;;t;k1"";

1:30 'Stadslooo Maaskicht

,lo , -iT12

16:15 Staploop

3-ok I l:00

-iö

;Les lOkm de Liège

-_.'..,-.-, 3-okt,l2:00 ,Mondriaan Run 1o-"kr ia30

42 Meerssen 5 / l0 tHeerlen

25 /

'

:Brurxsum lMaastricht iBrunssum

Luik

-

10

Heerlen

15

Hasselt (B)

10,8

Nuth

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

a Ia

9 2, (o

o 4.


SpoÉmedische asPecten Maag- en darmproblemen bij loPers

Inleiding:

Veel laíge-afstandslopers worden tijdens inspanning regelmatig geconfronteerd .pe1 1erye!9nde klachten ían het maagàarmkanaal. Deàe klachteà kunnèn een mild karakter hebbelr (pijn.in de buik) of van emstiger aard zijï (bloedige diarree). Bij het ontstaan van deze kJachten spelen de intensiteit van 'gerrainlheid, de maie van uitdroging (dehydratie) en- het voedselgebruik een de sportbóefening, "de Uetaàgri;t<e rol. Uí onde"rzoek bliikt dat deze problemen meer voorkomen bij lange-alstandslopers dan bij anïóe duursporters. Het is dàn ook juist liij lange-afstandslopen belangrijk om het vochtverlies te béperken en ervóor te zorgen dat de kooihydraatvoorraad op peil blijftKdohydraatrijke drankerien dorstlessers 2ijn hiervoor prima hulpmiddelen! Het is dus belangrijk dat de lanle-afstairdsloper nadenkt over de wàg w_at er vog_r en tijdel§_het lopel gegeten en gedronken moet iorden, om dè kans op maag- en darmklachten zo klein mogelijk te houden.

Voorkomen: De rampzalige invloed van buikkramp en diarree op het pÍestatievernogen van de lange-afstandsloper is bekend. IIit st dies blijld dat 30-50X van alle hardlopers- last heeft van een voÍrn van maag- en darmklachten tijdens het iop", ,an wedstrijden. Deze maagdarmproblemen treden vooral op- bij een hoge loopinteniiteit en bij uitputting. Bovendien blijken vrouwen hier vaker last van te hebben dan mannen en jongere mensen vaker dan ouderen. De volgende maag- en darmklachten komen regelmatig voor:

F ! ) F ) F ) ) ) ! F )

Opgeblazen gevoel in de darmen

veehr:ldig 'ïrindjes"te moeten laten darmkrampen

pijn in de zij aandrang tot ontlasting diarree bloedige diarree bloedige urine

maagkampen misselijkheid boeren

overgeven

Mogelijke oorzaken Bij Éet óntstaan van maagdarmproblemen spelen meestal meerdere factoren een rol-

Trillingen Omdat maagdarmproblemen zich veel vaker voordoen bij hardlopen rlAn bij wiekennen en andere 'glijdende sporten, zoals schaatsen, langlaufen erl zwelnmen, is het waarschijnlijk dat het bewegingstype van invloed is-

Doorbloeding

Bij hardlopen vindt er een herverdeling plaats van de bloedstroom- De spieren van de benen krijgen méer blod wat onder andere ten koste gaat van de dooóloeding van het maagdarmstelsel. De doorbloeding van het maagdarmlanaal neemt af bij hoge intensiteit. Dat heeft tot gevolg dat ook het aanbod van zuurstof voor àe maagdarmwand vermindert- Hierdoor neemt de bewegelijkheid van het maagdarmstelsel af, waardoor gasophoping in de darmen kan plaatsvinden. Er wordt aangenomen dat dit een belangrijk e oorzaak is van bovengenoemde maagdarmklachtenEen ander naàeél van een verminderde werking van het maag- darmstelsel is dat de lediging van de


maag verstoord raakt, waardoor de opname van vocht en voedingsstoffen verstoord wordt. Hierdoor treedt eerder uitdroging op. Dat is emstig, want een hardloper die uitgedroogd raakt gaaf minder goed presteren en loopt kans op warmtestuwing.

Ook voor het maag-darmstelsel is uitdroging emstig, want de doorbloeding van de maagdarmwand neemt nog verder af. Hierdoor kan de dooóloeding in het maagdarmkanaal wijwel stil komen te liggen, waardoor een zuurstofgebrek van de darmcellen optreedt- De darmtrrnctie vermindert en het kan zelfs leiden tot afsterven rran cellen in de darmwand. Als dit in emstige mate optreedt kan diarree ontstaan-

Vaak gaat deze diarree, al dan niet zichtbaar, gepaard met bloedverlies. Als er vaak bloedverlies opteedt bij de ontlasting kan dat uiteindelijk leiden tot het bij hardlopers vaak voorkomende iizertekort en bloedamoede.

9ok het slijmvlies van de blaas en de nieren kunnen tijdelijk te weinig bloed toegevoerd krijgen. Hierdoor kan het slijmvlies beschadigen en (wat) gaan bloeden, waardoor er bloed in de uriné lan komen.

Voedsel

Doordat de lediging van de maag tijdens inspanning verstoord is, is het belangrijk dat er geen voedselrestanten in het maagdarmstelsel aanryezig zijn vóór het sporten. Dat is de reden waarom er in het algemeen aangeraden wordt om 3 uur voor de inspanning de laatste maaltíjd met vast voedsel te gebruiken. De samenstelling van de laatste maaltijd en de samenstelling van de drank die tijdens het _Í\n^ ^ lopen wordt gedrcnken, kunnen van grote invloed zijn op het ontstaaÍl van maagdamklachten, met name tot op boeren en overgeven.

Vet voedsel (patat met mayonaise!) zal nog lang nadat het gegeten is kJachten geven bij hardlopen. Dat geldt ook voor maaltijden waarin veel uien, koolsoorten en specerijen zijn verwerkt. ledere hardloper zal zr'lÍ moeten ondervinden, welke ,_ voedselproducten bij hem,/haaÍ klachten geven en tot hoe lang hijlàj vzrt tevoren nog kan eten. Voedingsadviezen om mragdarmklachten tijdens lopen te voorkomen.

Enkqle alge.mene veedingadviezen waaÍmee het ontstaan van maagdarmklachten zoveel mogelijk voorkomeí kan worden: " Gebruik als laatste maaltijd een licht verteerbare voeding (bijvoorbeeld wit brood yoghurívta, rijstepap griesmedap). Eet in de laatste 3 uur voor de inspanning geen vast voedsel meer;

Drink tot vlak voor de inspanning goed. Hiervoor kan bijvoorbeeld v'/ater en thee zonder suiker gebruik worden Als de inspanning langer duurt dan I uur, wl dan ook vocht tijdens de inspanning aan (+l liter dorstlesser/water per uur) Oefen het drinken tijdens inspanning eerst tijdens een training; Als naast vocht ook koolhydraten moeten worden genuttigè kan dit het beste in vloeibare vorm gebeuren (koolhydraatrijke dranken). Probeer (ook) dit eerst tijdens trainingen uit Verander niet voor de wedstrijd plotseling het voedingspatroon.

Samenvatting Maagdarmklachten komen veelvuldig voor bij lange-afstandslopers. Bij het ontstaan van deze klachten spelen de intensiteit van lopen, de getraindheid de mate van uitdroging en het voedselgebruik een rol. In dit artikel worden de voorkomende maag- en darmklachten beschreven, tezamen met de mogelijke oorzaken en wat er gedaan kan worden om deze klachten (zoveel mogelijk) te voorkomen.

Bron; Els 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Stol(

bondsarts

KNAU


Verhalen over loPers Alcoholisme Van hardlopen &oogt het lichaam uit en dus krijgt men dorst; en wat is er dan natuurlijker dan die dont te lessen na dJ training. De onervaren loper besluit zijn dorst met bier te lessen. Hij staat te kijken van het aantal biertjes 6at hij door zijn keelgat kan laten glijden terwijl hij voordie,gggi_ te had met een enkel glas.

Na het innemen van een veel te grote hoeveelheden bier wordt hij de volgende morgen wakker met eeÍl weselijke kater en besluit te gaan hardlopen om de alcohol eruit te zweten.

Om sluipend alcoholisme te vermijden, dient u atcohol te vermijden, wat inhoudt dat u zich niet bij een hardloopvereniging kunt aansluiten.

U zult ook merken dat u uw dorst kunt lessen met frisdrank, zonder dat u daaraan verslaaft raakÍ. De eenvoudigste manier om vast te stellen of u een drankprobleem hebt is uzelf de volgende vraag te

) »-.

d-

/,,

stellen en die volkomen eerlijk te beantwoorden: 'Neemt u bij het trainen een krade bier mee?"- Als dat zo ia dan hebt u een dringend probleem. Als u er een paar kilometer mee gelopen hebt, spuit het bier alle kanten op als u een flesje openmaakt.

Uw sociale leven Het yoomaamste effect van hardlopen op uw sociaal leven is dat het geheel verdwijnt Zonder dat s zich dat realiseert, gaat u mensen vérvelen als u alleen nog maar kunt praten over persoonlijke records, uiervet en stabilisators. Zelfs oude wienden zullen u gaan mijden als de pest Men zal u van de gastenlijst schrappen, omdat u 's avonds altijd moe bent; het gevolg is dat u nooit meer ergens te eten gevraagd wordt. Niemand vindt het leuk als zijn gast in slaap valt mét d" tt"* in het voorgerecht' oftijdens de koffie met zijn hoofd op tafel ligt te ronken. Van hardlopen gaat u ook uw uiterlijk verwaadozen, want naÍumate u minder uihrodigingen ontvangt koopt u ook steeds minder kleren.

In plaats daarvan stiefelt u wat rond in uw trainingspak, terwijl u binnensmonds opmerkingen maakt over reformeten en foetert op mensen die roken.

Nog erger is de schade die u uw carrière toe kunt brengen. Als u gaat hardlopen naar uw werk of in de lunchpauze dan zult u merken dat niemand er prijs op stelt in een ruimte te zitten met iemand die kletsnat is van het zlveet en wiens dampende voeten gaten branden in de vloerbedekking. Ook gaan promoties uw neus voorbij, want hoe hoger uw positie is, hoe vaker u verplicht bent langdurig en uitgebreid te lunchen en avonden lang uit te gaan met belangrijke relaties Het wordiu niet in dank afgenomen als u op zulke momenten in slaap valt ofeen vies gezicht trekt als ze hun sigaar

opsteken'

Bron: B&M 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


t:

q

STB Clubblad 2004 nr 1  
Advertisement