Page 1

't

I '. t

l.r ti tr -

t

t

da (j..


Jaargang 18 - december 2003 't eSTaBletje

-

nummer 5

voor leden van a.v. Sport en Trimclub Brunssummerheide Het cluhblad verschijnt 5 x per jaar

is het clubblad

Redactieadres: Telefoon : E-mail: Redactiemedewerkers:

";Èt'

M5-5352003 theo.schmeits@hetnet.nl - Vr'iel.Frins@planet.nl Els Frins, Wiel Frins

kopij:

Uiterlijke inleverdatum

íd*

Theo Schmeits, Gravenweg 56,6471YZEygelshoven

77 februaÀ2004

Sport en Trimclub

Brunssummerheide

íqft t'É""

20

Voorzitter:

Altrert Verbunt Tel.: 045-5314854

Kerkraderweg 6372 TZ Landgmaf E-mail: alberwerbunt@hotmail.com

Secretaris:

José

Meijboom Tel.:045-5330356

E-mai[: stbsecretariaat@hetnet.nl

Lejeune Tel.:045-5418036

Penninsmeester: Earrie Algemene

Zaken:

(vice-voorzitter)

Jos

Tel.

Janssen 043-4591995 :.

Leden:

Bert Nillesen Tel. :045-5353294

Wedstrijdsecr.:

José

IN

Jeusdsport:

Website

STB

Postadres: Bankrelatie:

Pleistraat

32

Bethlehemstraat

10

6418GK Heerlen

E-mail:stb-pm@hetnet.nl 6343 CV Klimmen Schepenbank 22 E-mail: ios.anny janssen@hetnet.nl

Daslook 11 6467 JB Kerkrade E-mail: bnillese@efss.dhl.com

Tel. :

Pleistraat 32 6373 HK Landgraaf E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl

Dick van Pelt Tel. : 045-5325803

Spaarweiden 376314 MD Landgraaf E-mail: dick.pelt@rvxs.nl

Meijboom 04í5330356

httplu:ry.qy§lb.d Pleistraat

32

6373

Rabobank Landgraaf rek.nr. 1724339'15 t.n.v. PenningÍneester S.T.B. Bethlehemstraat

l0

Adverteren:

6373 HK Landgraaf

via redactieadres. Adverteerders onwangen het clubblad gÍatis

ÍIK Landgraaf

6418 GK Heerlen


Trainingen winterseizoen 2003 / 2004

DAG

TI.ID

PLAATS

Maandag Maandag Dinsdag

18.30

Garage Mengelers Sportzaal Kakert Garage Mengelers

19.',I5

18.45

TRAINING Duurloop Conditie

1 uur

I uur

Intsrval

BEGELEIDER Vriie trainine Mario Moonen Ger Bodelier -lohn Hendrix Theo Schmeits

Woensdae

Woensdag Woensdag Donderdag

20.00

Garage Mengelers Sportzaal Ter Waerden Sportzaal Ter Waerden

18.30

Altetiekbaan A.V.O.N.

18.30 I

9_00

Vriidae

18.30

Zaterdag Zatetdag Zaterda+

10..00

I 1.00 1

6_00

Zondag

Inlichtingen over trainingen:

Duurloop

Heerlen Garage Mengelers Cooperbaan Cooperbaan Bezoekerscentrum S c hrievershe ide Cooperbaan

uur

Albert Yerbunt Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden Theo Schmeits

Duurloop I uur Pupillen C,B,A 1 uur Junioren 'l -30 uur Duurloop I uur Duurloop

Wim van der Linden Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

Trainingsschema's

l.l5

Pupillen C.B,A I uur Junioren I uur Baantraining

l.l5

uur

Vriie trainine Jeuqdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden John Hendrix Theo Schmeits

tel. 045-5217013 teí. 045-5325647 tel. 045-5326903 tel.045-5352003

S.T.B.Website: hnp://mrr.v.avstb.nl

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Van de secretaris

Belangrijk

!

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk ofper E-mail te geschieden bij de secretaris, en wel met in achtneming van de door de KNAU verplicht gestelde opzegtermijn van 6 weken, d.w.z. 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar.

Wameer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt,blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd. De contributie voor het jaar 2003 bedraagt € 38.- Wil men een wedstrijdlicentie dan zijn de kosten hiervan € 15.60. Jeugdleden betalen € 6.50 per maand.


Van de voorzitter

Op 28 september jongstleden vonden weer de clubkampioenschappen plaats voor onze jeugdleden. De dag was uitzonderlijk geslaagd. Niet alleen de weergoden zetten hun beste beentje voor in de vorm van stralend weer, maar ook de deelnemers en bezoekers konden hun hart ophalen aan prachtige wedstrijdsport- Ik dank alle ouders en commissieleden voor hun bijdrage aan het slagen van dit evenement. De opkomst van dejeugdleden en hun ouders was massaal. Een hint voor de senioren en veteranen: kom ook eens een keertje kijken als onze jeugd een activiteit heeft- Onze jeugd heeft immers de toekomst en kan alle belangstelling en aanmoedigingen goed gebruiken.

Als ik op de maandagochtend de krant opensla, lees ik vaak dat leden van onze vereniging in de prijzen vallen. Dat is goed. Wij skeven immers naar goede prestaties en zijn altijd blij als die in het nieuws verschijnen, Gelukkig gaan die goede prestaties niet ten koste van de geweldige sfeer binnen onze vereniging. Wij willen veel activiteiten organiseren en daarbij staat gezelligheid voor ons hoog in het vaandel. Naast de prestaties die iedere week in de kant vermeld staan, willen wij zeker de gezelligheid en saamhorigheid binnen onze vereniging ook uitdragen.

In het verleden bereiLle ons vaker het verzoek om weer te staĂ?ten met een groep voor beginnende lopers. Ik ben blij dat ik jullie kan mededelen dat een en ander nu is gerealiseerd. Elke maandagavond is er onder begeleiding van Frank Eisenga gelegenheid om op een nstige manier met het hardlopen bezig te zijn- Ik stel nu al vast dat deze activiteit in een behoefte voorziet, want ruim l0 mensen lopen iedere maandag hun afstanden. Overigens is er al lange tijd de gelegenheid om op zaterdagmiddag om 16.00 uur deel te nemen aan de rustige duurloop vanaf de parkeerplaats bij de Sterrenwacht. Kent u mensen die een dergelijke activiteit zoeken, maak hen dan attent op onze faciliteiten- Het is natuurlijk ook een ideale gelegenheid voor mensen die herstellende zijn van een blessure.

Sjef van Ooijen is wederom bereid om als sponsor op te treden voor de aanschaf van

onze

trainingspakken. U kent ze wel: die mooie blauwe jacks met zwarte broeken. Heeft u interesse in een zo'n pak, dan kunt u die bestellen bij ondergetekende. Tevens zijn er nog clubtenues te koop voor het bedrag van 40 euro per setje (short en singlet). Deze kunt u bestellen bij Harrie Driessen. De accomodatiecommissie van onze gemeente bereidt een voorstel voor omtrent de realisatie van onze baan. Dit voorstel zal zo spoedig mogelijk worden voorgelegd aan Burgemeester en Wethouders. Voor het einde van het jaar zullen zi1 een beslissing nemen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden jullie hierover nader ingelicht. Wij duimen in ieder geval nu al voor een positieve uitslag.

Het bestuu is bezig met het samenstellen van een huishoudelijk reglement voor onze leden. Dit reglement zal te zrjner tijd op onze website worden geplaatst. Dit valt onder de dienswerlening van onze vereniging. Bij onze website hebben we ook een gastenboek. Ik verzoek u om hier op een gepaste wijze gebruik van te maken. Als u dus wagen heeft aan het bestuur die geen betrekking hebben op het huishoudelijk reglement, dan kunt u die natuurlijk altijd rechtskeeks aan het bestuur stellen. Daarmee blijft het gastenboek gereserveerd voor leuke reacties.

Bij

het verschijnen van dit blad zijn de feestdagen weer nabij. [k wens iedereen hele frjne kerstdagen toe. Ik dank een ieder die heeft biigedragen aan het welslagen van een perfect hardloopjaar en ik hoop

ook het komend jaar op jullie te mogen rekenen. Rest mij nog om jullie te wijzen op

de

nieuwjaarsreceptie van 11 januari in zaal Phoenix van Sporthal Terwaerde. De aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt. Tijdens de receptie hoop ik jullie persoonlijk een hand te mogen drukken en een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.

Albert Verbunt

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Dank aan onze adverteerders

Bij

deze willen

wij als redactie van het clubblad van S.T.B. onze

adverteerders van harte dank zeggen voor hun steun en bijdrage in het afgelopen jaar. Mede danlzij U kan ons clubblad dat toch een belangrijke schakel is, blijven voortbestaan Wij wensen al onze adverteerders en begunstigers prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2004

Auto Maessen Àannemers- en fi mmerbedrijf

H.

,

CO PY. C ENT E R. LA N D G RA A

de Haan le.v.

<D--ffi#

(it:t:\ít:lls CAII

,

ill,,,,,, .ai.f

H

OSSET] I É-D ELÉN

Jack Kickkeno

Lu""

* o*oË

Dornr Piecers rrrannenrnode

Ekq**& -li:ïïffiJ[

N

F'

Sportcafé

Ëa;í,--,Q-y-^ AUT, voNKEN s.u

Autobedrijf Zdroj ewski 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Phoenix kantine SporthalTer WaeÍden ))

Ytong


Marathon Berlijn Zondag 28 september 2003

Terwijl iedereen bij STB druk bezig is met de voorbereidingen voor de Jungfrau marathon, groeit bij mij langzaam het idee om mee te doen aan de marathon van Berlijn. Als ik na de vakantie in Frankrijk de inschrijving defrnitief wil regelen blijkt dat er niemand meer bij kan. VOL:VOL. Na enkele adviezen van STB-er's om Marcel (die de inschrijving al geregeld heeft) pootje te lappen of anderszins van een blessure te voorzien, heb ik uiteindelijk via Internet een kaartje kunnen bemachtigen onder de naam van Christiane Faust.

Ik heb nog 1 maand de tijd om mij echt voor te bereiden. Omdat ik voor die tijd al regelmatig trainde en ook mijn eerste 2-uursloop achter de kiezen heb, is de basis aanwezig. Na een goede generale tijdens de Mergelland Marathon (mede dan-kzij Sjef Hodiamont) heb ik er alle vertrouwen in. Uitlopen moet lukken. Het nadeel als je traint met een aantal marathon gekken, is dat als de prestaties verbeteren er al snel ook bepaalde richttijden geroepen worden. Was twee maanden geleden mijn doel nog lekker lopen met een groepje, nu wordt mijn doel het lopen van deze idiote afstand onder de vier uur- Hoe gek kun je

jezelf(laten) maken?

Vrijdag 26 september 2fi)3 Om half zeven staan we bepakt en bezakt op het station in lIbach Palenberg. Een blik op de bagage laat je vermoeden dat hier twee wereldreizigers aan hun volgende etappe beginnen. Mijn rug heeft meer te lijden van dit gesleep dan van de hele marathon. In Aken treffen we nog 5 andere lopers (van Achilles-Top) met hun supporters die ook naar Berlijn gaan en in hetzelfde hotel verblijven. De hele trein is volgens mij gevuld met marathon toeristen. De bagagerekken puilen uit, iedereen loopt rond met een bidon, de snackbar heeft niets te doen, en de papiertjes van de powerrepen knisperen continue in mijn oren. Een blik op de passagiers zelf zegf ook al genoeg. Strakke koppen, kortgeschoren haar, ingevallen wangen en geen gram teveel aan het lijf. Met mijn mars, blikje cola en nog wat kilootjes teveel voel ik mij nog niet helemaal op mijn plaats in deze setting. De "sjtimmung" is echter goed en er hangt een bepaalde spanning in de lucht. Al snel zijn mijn gedachten gefocust op het ultieme doel; 'unter.l"s Brandenburger Tor durch !" In Berlijn aangekomen blijkt dat we inderdaad niet de enigen zijn. Wat een volk is er op de Alles ademt "MARATHON" uit.

been.

We gaan eerst naar het hotel om onze bagage te dumpen. Het hotel is perfect, we hebben een kamer waar wel drie gezinnen in kunnen. Onder een stralende zon gaan we op weg naar het beurscomplex waar de startnummers afgehaald moeten worden. Tot nu toe loopt alles nailr wens, het hotel en het weer zijn uitstekend en het gezelschap is goed(gek). Na het aĂ?halen van de staĂ?nummers volgt een uitgebreid pastadiner met een groot glas Weizenbier voor de broodnodige koolhydraten en wat innerlijke rust.

Zaterdag 27 september 2003 Vandaag gaat ieder zijn eigen weg. Marcel en ik zijn al eens in Berlijn geweest en de rest van de groep nog niet. We willen ook mijn pa en mA die vorige week besloten om ons te komen ondersteunen, oppikken van het stationNa een gezamenlijke lunch gaan Marcel en ik naar de start van de Skate-marathon. De start is indrukwekkend, 10.000 skaters veĂ­reklen soms letterlijk hand in hand. Wanneer er I valt dan... ... ... ik zie de bui al hangen. Gelukkig verloopt alles zonder ongelukken. Een uur na de start


komen de eersten al over de finish. Wat een snelheid! Na weer een gezamenlijk pastadiner en nog wat bier hebben we in onze hotelkamer de startnummers onder handen genomen. Marcel heeft de nodige attributen meegenomen om op "professionele wijze" de letters van de startblokken op de staínummers aan te passen. De F wordt een E en de D wordt een C. Omdat ik G heb is de enige optie hier een C van te maken. Dat vind ik al te gortig. De kans dat ik dan te snel staÍ is mijn inziens veel te groot. Ik ben dus mooi achteraan gestart en dat heb ik geweten.

Zondag 28 september D-day. Vroeg wakker. De "nerven" staan blank. Effe ontbijten, snel naar de WC, stzÍnuÍnmer opspelden, schoenen aan en op naar de metro om tijdig aan de staÍ te verschijnen. Bij de start is het een drukte vanjewelste. Aangezien ik als enige achteraan (vak G en H) start neem ik afscheid van de gloep en zoek mijn startblok op. Ik moet weer naar de WC. Ook hier kioelt het van de mensen. De bosjes in is een optie, maar toen ik vorig jaar hier was om Marcel aan te moedigen, vond ik al die mensen op een rij die hun grote ofkleine behoefte deden een zodanig mensonwaardig gezicht en zo onsmakelijk voor toekomstige parkbezoekers, dat ik mij principieel aansluit in de rij voor de "biobak". Om 5 voor negen nog twee wachtenden voor mij. Ook nog twee mannen- Ik denk die gaan nooit alleen voor een plas die bak op. Toch blijven staan. Precies op het moment dat het startschot klinl.t kom ik uit de stank te voorschijn. Gelukkig geen man over boord- Het duuÉ precies een kwartier voordat ik over de startstreep ga. De hoeveelheid toeschouwers bij de start is ongelooflijk. Ook het aantal deelnemers trouwens. Direct vanaf de start schiet ik van links naar rechts. Even inhouden en weer aanzetten. Stoep op, stoep af. Oei, dat gaat bijna fout- Op een gegeven moment erger ik mij zelfs aan alle lopers om mij heen en kijk ik continue op mijn stopwatch. Het duurt tot zeker kilometer 20 voordat ik in een groep terecht kom die ik voor langere tijd om mij heen zie en dus hetzelfde tempo aanhoudt. Amick, waar ben je in godsnaam mee bezig denk ik bij mezelf. Je eerste marathon en nu al opgefokt. Je bent hier om te genieten. Laat die stopwatch voor wat hij is en kijk mÍulr wa:[ je op uitkomtAankomen en alle indrukken op je laten inwerken is veel belangriiker. Dat helpt. Ik heb vervolgens heerlijk

gelopen. Geen

pljn,

geen

ik denk wat heb de wave meegedaan, gedanst op het ritne moment meer dat

doe

ik

hier.

Ik

van de bongo's en

yells

meegezongen die overal op het parcours te horen zijn. Mijn ouders zie ik onderweg twee keer, stop even om een praatj€ te

maken en wat foto's te laten schieten. Ze zijn ten slotte extra Marcel en mij gekomen. Dan loop je niet zomaar door.

De laatste drie kilometer zijn geweldig. Het parcours gaat door

de historische binnenstad

met

schitterende gebouwen, brede lanen en nog meer publiek. Obers lopen in slipjassen over de weg van het ene terras naar het andere. De high sociery van Berlijn kijkt, drinkt een slok champagne, applaudisseert, hapt in een petit four, moedigt ons aan en geniet met ons mee. De zon straalt en in de verte kunje de lopers zien die over een Aaaie brug aan hun laatste kilometer beginnen. Een beeld om nooit te vergeten.


De laatste drie kilometer zijn echter voöral ook zwaar. Zo dicht bij en toch nog zo ver weg. Lopers die voorje stoppen en gaan wandelen terwijl jezelf net het ritme een beetje vast kunt houden- Een alstand die toch langer lijkt dan gedacht en een Brandenburger Tor dat niet dichterbij lijkt te komen. Nog 500 meter. Ik hoor niet zoveel meer om mij heen. Ben maar op I ding gefocust; 'hnter das Brandenburger Tor durch".

Als ik dan eindetijk met de finish in zicht onder het Tor doorloop, steek ik mijn armen in de lucht. Er worden foto's gemaakt en ik wil er niet al te uitgeblust bijlopen, maar een feestje vieren. Ik heb het uitgelopen! Met veel plezier en zonder problemen, wat wilje nog meer. Over de streep krijg ik het moeilijk. Het lijkt of het onderstel niet meer bij mij hoort en een eigen Ieven is gaan leiden. Na elke beweging ben ik het evenwicht kwijt en moet ik mij aan omstanders vasthouden. Het is zo druk dat ik niet kan gaan zitten. Een geluk, want ik weet niet of ik dan nog opsta. Ik krijg een fles Gatorade aangereikt en een plastic deken- Ondanks de neiging tot braken, dwing ik mijzetf om te drinken. Na tien minuten schuifelen naar de uitgang begin ik mij langzaarn weer mens te voelen. Ik loop rustig door naar de wachtwagen met mijn kleren- Als het goed is, zit Marcel daar al op mij te wachten.

hij is er en heeft het ook gehaald. Ondanks kramp in beide benen heeft hij een uitstekende tiid neergezet; 3.09. Miin tijd is 3.45. Na een heerlijke douche kan ik volgens mij de hele wereld aan. Jawel hoor,

Ook de rest van de groep heeft hem uitgelopen. De een is tevreden de ander wat minder. Over I ding zijn we het eens- Het was fantastisch en we hetrben zin in een pot bier. We hebben met

mijn ouders en John en

Petra

bij de Irish Pub zouden treffen. We hebben ondertussen al gehoord dat zij het afgesproken dat we ons

beiden, ondanks

goede

tussentijden, niet verder hebben gebracht dan de "30 van Berlijn" en zijn benieuwd naar de reden hiervoor. Dat verhaal laat ik aan hen zelf over- Wellicht iets voor het volgende eSTaBletje.

Nà de nodige biertjes en voor de afirisseling nog mÍur eens een pastamaaltijd liggen we om 23.00 uur moe maar voldaan in bed.

Maandag 29 september

In de trein hangt een andere

sfeer.

Het is rustiger. Iedereen is moe. De bagagerekken puilen nog steeds zijn niet aan te slepen en in plaats van gouden de bierblikken tijden, uit, maar de snackbar beleeft weer powerrepen wordt er chips, worstenbroodjes en andere troep gegeten. Bij thuiskomst thuis hangl er een spandoek aan de gevel. "ln één woord klasse", staat er op. Er liggen bloemen en cadeautjes bij de voordeur en binnen een halfuur zit de hele kamer vol met vrienden en bekenden, allemaal benieuwd naar onze ervaringen. Helaas; de pticht roept, ik moet nog naar een vergadering. Een andere keer maar bijpraten.

Ik wil via deze weg alle trainingsmaatjes bedarken voor de gezamenlijke trainingsuurtjes. Harrie (zijn vrouw) voor de goede verzorging na mijn eerste 2-uursloop en de ABP'ers voor de verzorging na de tweede. En iedereen voor het vertrouwen dat jullie hadden in een goede alloop. Annick Ploumen 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


qk'§t

Aannemers- en Timmerbedrijf

H de Haan b.v.

"*& 'liïïilïHt-'

@

Alfa 147

fst F np silhnrp See me,

feelme,

Edisonstraat 23 6372

AK

Landgraaf

touchme, Fr.Erenslaan 24 63 11

drive me,

GV Landgraaf

Telefoon: 045-5321088 Telefax :045-5321128

Tel.O45- 5314449

Auto Maessen Verkoop nieuw en gebruikt

t'"

Eerste klas occasions met BOVAG garantie

Inruil mogelijk

tt'o''oe?à.c

Reporatie en onderhoud APK-keuringen

o".r.ne(P

van al u!.a rekla]ne uitingen

Autoreklame Standbouw Reklameborden Zeilen Dekoratieschilders Bewegwijzering Marconistraat 5 + 6712 PN Landgraaf tel.045-532'7 480 Email: jack@kickken.nl

BP Tankstation-Canrash

+

Hogeweg 78 Voerendaal

Tel: 045-5751449


diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitsl

Mondriaanrun Heerlen

-

5 en 10 kilometer

5 KILOMETER: Fons Habets 1 Bas Nicaise

4 1 21 25 28 30 31 61

5 oktober 2003

S.T.B. S.T.B.

00. t 8.51 00. r 9.35

Cor van Haaren

s.T.B.

.los Duteweerd

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.21.13 00.21.50 00.22.03 00.22.20

Ed Doveren

Hein Bodelier Frans Quaedvlieg Gerte Offeringa

Aantal

-

deelnemers:

S.T.B. S-T.8.

00.22.21

S.T.B.

00.33.09 00.33.55 00.34.42 00.34.58 00.35.53 00.38.30 00.41.17 00.42.38 00.42.43

00.28.32

67

IO K]LOMETER:

2 3 7 8 l0 21 31 36 37 46 49 50 57 83 89

Aantal

Huub Donders Jos

Krist

s.T.B.

Leo Kokkelkom Rob Riksen Marcel v/d Pol Peter Deceuninck Ger Schaffirausen Harm Alkema

Albâ&#x201A;Źrt Verbunt Ronald Oostwegel Hub Prevo Hub Weyenberg Jos Bex Henri Giessen Wiel Vonken

deelnemers:

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.59.40

S.T.B. S.T.B.

03.24.14 03.26.16

00.44.41

00.45.07 00.45.08 00.46.14 00.53.2'7

89

Marathon Essen - 12 oktober 2003 Albert Pierre

Vsrbunt Muijrers

Swiercross

-

5.4 en 10,8 kilometer

-

18 oktober 2003

5,4 KILOMETER:

3 15 16 28

Aantal

s.T.B. s.T.B.

Eric Roijen Bas Nicaise

Hein Bodelier

S.T.B. S.T.B.

Gerte Offeringa

00.19.00 00.21.26 00.21.41 00.30,29

deelnemers: 3l

IO,8 KILOMETER:

3 7 l8 Aantal

Rob Riksen

S.T.B.

Fons Habets Ed Doveren

S.T.B. S.T.B.

deelnemers:

20

00.37.34 00.41.25 00.48_ I 5


Gillrath

- l0 en 21,1 kilometer -

19 oktober 2003

iO KILOMETERDAMES: Annick Ploumen Sakia Rademakers Vicky Teeken

10 14 15

S.T.B. S.T,B. S.T.B.

00.46.27 00.47.10 00.47.17

S.T.BS.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.40.41 00.40.56 00.43.50 00.46.51

S.T.B.

01.20.42 01.24.18 01.30.14

10 KILOMETER IIEREN:

25 31 43 60

Marcel Meens Frank Eisinga Pierre Muijrers Roger Gillissen

21,I KILOMETER: 3 Jean Herpers

8 29 36

Peter Deceuninck

S.T.B.

Lara Klaassen

plaats 3

Herm Gerards

S.T.B.

5 K-ILOMETER: Marcel Meens Bas Nicaise Cor van Haaren Jos Duteweerd Hein Bodelier

Vseu.

01_34.06

l6

Sen

00.18.18

plaats 19 plaats2l

Sen.

00.19.3 8

Sen.

00.20.33 00.21.30 00.21.45 00.23.10 00.25.10

plaats

plaats

l5

M40 M50

Carmine Gaete

plaats 4 plaats 36

Helma v/d Heuvel

plaats l3

V

plaats 2 plaats 3 plaats 3

M40

Sen Sen.

10 KILOMETER:

Jos

Krist

Leo Kokkelkorn Rob Riksen Peter Deceuninck Frank Eisenga Fons Habels Jan Schwanen Frans Quaedvlieg

plaats 7 plaats 9

plaats plaats

l0 13

plaats 13

Sen.

M40 M40 M40 M40 M40 M50

00.33.30 00.34.51 00.34.40 00.38.34 00.39.08 00.39.40 00.41.15 00.47.24 T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Douanecross op donderdag 20 november werd voor de 22" keer de Douanecross georganiseerd op een parkoers om en nabii de Iioffiepoel op de Brunssummerheide. Zoals elk jaar zijn er wel enkele s.T.B.-leden die hieraan deelnemen. winnaar werd Ralf de Leeuw die de 8,1 km aflegde in 30.57 min. en daarmee de overige 46 deelnemers ruim voorbleef. Uitslag overige S.T.B-'ers: Frank Eisenga-33.34 min.,Jos Duteweerd-38.28 min.en Carmina Geata--41.58 min. Frank Eisenga

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Marathon MÍnchen Zondag 12 oktober 2003

Met de directeur van STB naar de Munchen marathon 12 oktober 2003. Eind augustus zocht Albert deelnemers voor de door Achilles-top georganiseerde marathonreis naar Munchen. Dit leek mij wel wat want die marathon stond nog niet op mijn lijst van gelopen marathons. Helaas twee weken later volgde de aflasting van die reis wegens te geringe deelname. We besloten daarop om gezamenlijk de reis met onze wederhelften te ondememen. Als eerste werd er een reservering gedaan in het ons vertrouwde ETAP-hotel voor 4 ovemachtingen inclusief ontbít. Zo hadden we nog wat extra tijd om de stad te bezichtigen. Vol goede moed begonnen we aan de voorbereiding voor de marathon, zodat we de wijdagochtend voor de marathon goed in vorm richting Munchen vertrokken. Ik was de persoonlijke chauffeur van de STB directeur en volgde stipt alle aanrvijzingen op die ik keeg. Alles verliep goed tot afslag Stuttgart of KaÍlsruhe toen ontstond er discussie met de achterbank en raakte Albert de regie kwijt. We vervolgden de weg richting Stuttgart voor een toeristische route zullen we maar zeggen. Bij Munchen aangekomen reden we zonder omweg direct naar ons hotel. Na ons eerste *zwischen durchen' bij de overburen: De Tiroler Stube (dergelijke stops werden de volgende dagen nog vele malen herhaald op verzoek van onze hongerige directeur) stapten rve in metro vlak naast het hotel. De trip ging naar het Olympia-stadion om ons startnummer af te halen. Er werd tevens een marathon beurs gehouden met vele interessante aanbiedingen. Na links en rechts wàt geproefd te hebben ging het richting centrum om de beurt te verkennen. Ook hier werd weer de inwendige mens versterl« en avonds op tijd terug richting hotel want het was een lange dag geweest. Zaterdag na het ontbijt vertrokken we richting centrum om een stadswandeling te maken. Toen we om I uur in het Hochbrau haus aankwamen was hier een bomben stimmung en haast geeo

plaats meer. Albert liet zich fotograferen met een liter glas bier in de hand maar kenners weten betet het was geleend.

Na van alles bezichtigd te hebben en menig terrasje met een bezoek vereerd te hebben ging het weer op tijd richting hotel waar aan de overkant de laatste portie koolhydraten naar binnengewerkt werd. Zondag, marathondag werd op tijd opgestaan om alle voorbereidingen op tijd te volbrengen. Het was ideaal loopweer en we voelden ons prima. Ieder had zijn eigen doel voor ogen. Zoals gewend stonden we vooraan in het startvak en ging ieder voor zich om 10.00uur van start. Alles verliep prima tot ik bij ca 25 km zzg dat ik mijn voorgenomen doelstelling niet zou halen. Vanaf dat moment liep het bij mij niet meer, bij 28 km haalde Albert mij in en probeerde m;j extra te motiveren maar tevergeefs. Tot ca 32 km liepen we samen en daama ging Albert alleen verder- [Iet doet pijn als je niet kunt volgen maar dat is marathonlopen, als dc benen niet willen houdt het op en dan is het enige doel de finish Dc binnenkomst in het Olympisch stadion na 3.26. I6 uur rva:; een mooie apotheose van deze toch wel zrvare marathon ondanks de goede omstandighcden. ) )


Albert had zijn doel

ca 2 minuten eerder

bereikt,

hij had mij verslagen. In het stadion werden we

opgewacht door Marleen en Leny, die ons onderweg ook reeds meerdere keren hadden aangemoedigd. W" konden ondanks de tijden terugzien op een geslaagde marathon. Na wat gedronken te hebben ging het terug richting hotel om ons te verfrissen. Hierna gingen we naar Garching, een stadsdeel van

Munchen om nog maar weer eens te eten en drinken op de goede afloop. Maandag werd wederom een stadswandeling ondernomen met de nodige stops. Dinsdagochtend na het ontbijt ging het weer richting Landgraaf. Dinsdagavond werd deelgenomen aan de STB training want it wiaé ei getuige van zijn als Albert zijn overwinning op mij bekend maakte. Door de modeme techniek was iedèreen al op de hoogte van ons resultaal Na menig sterk verhaal werd de training afgesloten en ZÀÍ de Munchen marathon er op. Nu even rusten en dan beginnen we aan de volgende voorbereiding de Grottenmarathon op 28 december te Valkenburg. pierre Muijrers 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Kwart en halve marathon Margraten Zondag 23 november 2003 Uitstekende prestaties S.T.B. in Margraten staat te boek als de zwaarste 2l,l parcours in het meest zuidelijke puntje Het kilometer van Nederland. aanslag op de spieren. Modderige van Nederland is een heftige crosspaden, zware heuvels, bospartijen en winderig hoogland wisselen elkaar af. En juist dót maakt deze'Halve Marathon van Margraten' niet alleen uitdagend, maar ook mooi. De organisatie is in handen van Atletiek Maastricht.

De'Halve Marathon van Margraten'

Bovenstaand was Íe lezen in de aankondiging van deze halve marathon, maar onze toplopers trokken zich hiervan niets aan. Jos Krist werd overtuigend winnaar van deze editie, terwijl Ger Bodelier,

Rob Riksen en Marcel v/d Pol resp. een 4", 6" en lOd"werden.

Bij

de kwart marathon liep Leo

Kokkelkorn

een

voortreffelijke 3'plek.

Uitslagen kwart en halve marathon K]I{A&LÀ4A8,{TT{ON: 3 Leo Kokkelkorn 16 Wiel Frins

tïl{IVE }vÍr{RATHON

:

I

Jos

4 6

20

Ger Bodelier Rob fuksen Marcel v/d Pol Peter Deceuninck

41

Theo Schmeits

l0

Krist

S.T.B.

00.36.40 00.42.19

plaats I plaats 3 plaats 2

M40

01.15.05

Sen.

01.r7.04

M40

plaats plaats plaats plaats

Sen. Sen.

01.18.33 01.22.23 01.26.59

S.T.B.

6 8

4 8

8l

SjefFlodiamont Hub Erkens

126

Hein Bodelier Sabine Krieg

plaats 12 plaats 3 1 plaats 3

142

Herman Rutten

plaats 38

58

123

M50 M50 M50

0l.3I.2t

Ms0

01.46.19 01.47.15

01.34.40 01.38.56

v35

01 .50.58

M50 T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


,,tt,,r,'a'u' in Gelezen Das Grenzecho

-

Die deutschsorachige Taseszeitung in Ostbelgien

-

28S,E EUPENER TALS PERRENLAUF ROGER KÖNIGS TIND LARA KLAASSEN LIEFEN DIE BESTZEITEN

Top-Zeiten Referenzzeiten unter 54 Minuten schafften neben dem Niederlànder Jean Herpers (vierter Platz) und Gabor Muhari (fiinfter Platz) auch der Eupener Norbert Mobeíz und Marc Belleflamme aus Montzen auf den Ràngen sechs und sieben.lhren ersten Sieg beim Eupener Talsperrenlauf feierte auch die Niederlzinderin Lara Klaassen. Die Làuferin aus Landgraaf legte die Talsperrenrunde in 62 Miauten

zurÍick und war damit mvei bzw. drei Minuten schneller als Marianne Spronck vom SV Viktoria Groch und Chantal Wintgens vom SVD Eupen.

Insgesamt

204 Làuferinnen und Lóufer beteiligten sich an der diesjàhrigen Auflage

des

Talsperrenlaufes. Dies ist das zweitgröBte Feld beim einzigen Volkslauf der Region, der als Rennen gegen die LIlr mit Einzelstaís fiir alle Teilnehmer organisiert wird.

De Limburger m aandtg24 november 2003

AILEEN WINNAARS FIT NA ZWARE LOOP MARGRATEN Door Frank Hensgens

Dat de "Halve marathon van Margraten"te boek staat als de zwaarste halve marathon van Nederland konde de deelnemers van deze. loop gisteren beamen. Vele lopers druppelden na deze helletocht totaal uitgeput en met het snot voor de ogen over de finish in Cadier en Keer. Ondanks dat de meeste lopers totaal vermoeid de eindstreep bereikten, waren er ook uitzonderingen- Zo kwam S.T.B--atleet Jos Krist soepel lopend als winnaar binnen. De sympathieke postbode uit Landgraaf liep deze afstand in I uur en 15 min. en een paar seconden hetgeen gezien de zwaarte van het parcours zeer snel genoemd mag worden.

Tijden deze wedstrijd moesten de lopers constant klimmen en dalen, terwijl de modderige veldpaden het lopen ook niet makkelijker maakten. Krist heeft echter de goede vorm te pakten en dan is blijkbaar niets te veel. Na zijn loopbaan als amateur-wielrenner loopt hij sinds enkele jaren en dat gaat steeds beter. Zo eindigde de Landgravenaar vorige week nog als derde in de Herfstloop in Kerkrade, nu wist hij regionale concurrenten dus ruimschoots troeven.

N-8. Let eens op de schrijver van dit artikel; een voor menige S.T.B.'er bekende naam

!

af

(redactie)

T.S.

te


Sportcafé Phoenix (

Tom gezeffr.g

Tel.045

en een goedgfas 6íer, Étmt A na het syorten terecfrt 6íj:

Anníe & tsouíewíjn

53L7t22

,?i"f

eít SchildersbedriiÍ

Ëaí'.n?-v"'

kantine Sporthal Ter Waerden )

Sportlaan 1 6374 CM Landgiraaf

Glashandel-

?acÉ.bíer

Streeperplein 10

637lMZ Landgraaf Tel.:045-5311413

Fax:

045 -5321616

Schilderwerken 24-uurs glasservice Glas in lood / koper Kunstof kozijnen

ookgeschiKvoor het houden van vergaderingen en fe

Bij

estavo n den

de pakken neerzitten kom nou

FlS"revoo

Man oh man !

PietersDornr rrrannenrnode

Heerlen Geleenstraat 3436 en Promenade 33 ) Maastricht ( Grote straat I a2o

)

Sittard Molenbeekstraat l2

Bouwkundig ontwerp & Adviesbureau Manensheide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-51277959 Fax 043-4592901 Vormgeving van uw bouwplannen


Run Party Echt - zondag 26 oktober 2003 2,5 - 5 - 10 kilometer en halve marathon

S.T.B. oppermachtig in Run Party Echt Maar liefst 8 S.T.B.'en vielen bij deze wedstrijden in de prijzen. Ivo Eijkeboom werd eerste bij de 2,5 kilometer en Lonneke Frins tweede bij de meisjes, Nico Hamers werd derde op de l0 kilometeren eerste bij de Vet.I, Saskia Rademakers en Carla Willems werden resp. tweede en derde bij de vrouwen veteranen,

Jos Krist en Hub Donders liepen een voortreffelijke eerste en tweede plaats op de halve marathon. Het erepodium bij de Vet I op de halve marathon was zelÍb geheel blauw gekleurd, met een eerste plek voor Jos Krist een tweede voor Hub Donders en Rotr Riksen mocht op de derde plek plaatsnemen. Het waren ook bijna ideale omstandigheden waarin deze wedstrijd gelopen werd. Bij de l0 kilometer wilde Jan Schwanen proberen onder de 40 minuten Srens te komen. Hij had daarbij haas Wiel Frins ingehuurd. Ondanls de "lieve bemoedigde woordjes"van Wiel zag het er na een kilometer ofvier al niet naar uit dat het beoogde doel bereikt zou worden, jammer, volgende keer beter, Jan. Bij de halve marathon werd het nog spannend, na de eerste ronde zag Hub ineens Jos Krist en Patrick Heubel voor zich lopen en daarvoor de auto met de tijdklok. Hij was zich ineens van bewust dat daar de nummers een en twee liepen. Hij liep langzaam op hun in en toen hij bij hun was begonnen de onderlinge demarrages. Uiteindelijk hadden ze Patrick Heubel van zich al'geschud, maar 500 meter voor de finish ging Jos er vandoor en was door Hub niet meer te pakken. Een prachtige wedstrijddag, die voor een tweetal S.T.B.'ers \,r/el wat erg lang was. Nee, niet in de kroeg blijven hangen, maar alsjeje auto dichtgooit enje sleutel ligt er nog in dan hebje een probleem, hé Pierre. Dan is Echt - Landgraaf een laage afstand, zeker als je deze vier keer moet rijden!.

Uitslagen Run Party Echt

5 K]LOMETER: I Bas Nicaise

I 20

Carmine Geata

KILOMETER: Nico Hamers

00.2 t.1 I

STB STB

00.26.01

IO

plàats I plaats l0

VeLI

00.32.38

Sen.

00.35.1 8

Jan Schwanen

plaats 28 plaats 29

Hub Erkens Fred Geilenkirchen

plaats l,+ plarts 45

Vet.l Vet.l Vet.ll

00.42.50 00.42.59 00.43.56 00.43.56 00.44.45 00.45.38 00.47.13 00.49.22 00.49.29 01.00.37

Cer Bodelier Wiel Frins

Jos Bex

Saskia Rademakers

Carla Willems Peter Janssen Jan Manders

Gerard Hartman

plaats 42 plaats 2 plààts 3 plaats 38 plaats 4l plMts 80

Sen.

Vet.l V.Vet.I V.Vet.I Vet.ll Vet.ll Sen.


HALVE MARATHON: Jos

Krist

Hub Donders Rob Riksen Jo Bom Peter Deceuninck Frank Eisenga Theo Schmeits John Bom

Albert Verbunt

Vic§

Teeken Roger Gillissen

plaats I plaats 2 plaats 3 plaats i9

VeLI Vet.I Vet.I

01.12.29 01.12.30 01.15.58

Vet.I

01.27.21

plaats 9 plaats 24 plaats 5 plaats 29 plaats 11 plaats 4 plaats 56

Sen.

01.28.15 01.29.02

Vet.l Vet.II

0't.29.14

VelI

01 .31.38

Vet.II V.Sen.

01.36.25 01.42.38

Vet.I

01.45.3 8

T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Verjaardagskalender

Februari 2004

Januari 2004 jaar

3

Jan Welting

55

5

Louis Hensels Sjaak Verheijen Marcel v/d Pol Albert Verbunt

51 laar 52 jazr 36 jaar 57 jaat 57 jaar 47 jaar

8

l4 l5 15

Theo Schmeits

17

Harrie v/d Laar Alice Lendfers Frits Fischer

17

t7 l8 18 19

20 21

27 28 30

Youri Gidding Kamiel Jacobs José Meyboom Jan Schwanen Jos Krist Andre Roumen Ger schaffbausen Annelies van Diik

I I 3

6 8 8

l0

jaar

66 jaat

l1 1l

8

jaar

13

12 jaar

l5

55

53 jaar

16

jaar

18

50

45 laar 54 laar

t8

50

19

l9

jaar

2t

49 jaar

22 23 25

llle|afienllil

ltarle

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Gillissen Luit Huub Verhoef Carola Coolen Rob Foster Jung Mainzer Kay Bemelen Susanne Gramer Peter Verberk Roger Lily van

43 jaar 48 jaar 461azr

46 laar 15 iaar

63 jaar

jaar 18 jaar 55 jaar 13

Huub Weijenberg 50 jaar Manijn Daemen 9 jiaar Esther Breemen 2l jaar Wim v/d Linden 50 jaar

44 ju* JohnBom Naud Offermans lljaar Henk Verbroekken 5l jaar 12 jaar Pim van jarr 8 Bob

Spanje Sangen Rob fuksen Pierre Muijrers

4l jaar 56 jaar


4 Cimes du pays de Herve Battice - 33 kilometer Zondag 9 november 2003 4 Cimes du pays de Herve, een wedstrijd waar slechts 2 van de 33 kilometers vlak te noemen is, een loodzware maar oh zo mooie wedstrijd. Dit in een omgeving met prachtige vergezichten, waar je zeker in het begin van de wedstrijd van kunt genieten. Zoals elke keer blaast de fanfare een kleine 900 3í) deelnemers, met een stralende zon, van het

centrum naar de startplaats, waaronder een negental S.T.B.'ers. In de eerste 14 kilometers is het zaak om met de handrem op te lopen, afgezien van de beklimming van de eerste cime "Croix de Chameux" is dit redelilk te lopen.

250

Via Mortroux gaat het omhoog en er volgt een onverhard stuk naar de 2" echte beklimming de "Fort dÀubin" . Dan volgt de lange afdaling naar Val Dieu waar veel supporters, waaronder diverse S.T.B. supporters, de lopers aanmoedigen.

De kilometers gÍum nu tellen en zeker bij de beklimming van de "Mauhin" . Hiema gaat het alleen nog maar omhoog. De wind staat nu in het nadeel. Na kilometer 27 komt laatste cime "Chapelle du

de

Transpineu" Hierna volgl een gemene afdaling voor men aan de muur van Battice mag beginnen. Met het zicht op de finish en het vele publiek is het nog flink doorbijten om niet stil te vallen en dan is daar de verlossende streep.

Als

afsluiting werd

er in

de

feestzaal nog gezellig nagekaart onder het genot van een gÉtis

casse-croute

schotel

met

streekgerechten en uiteraard met het bier van Val Dieu.

Hub, Ger,Fred, Roger, Marcel en Albert nogfris bij het 5 kilometer punt

Uitslag 33 kilometer van Batfice Lara Klaassen

plaats 2

V.Sen.

0234.32

143

Jean Herpers

Sen.

155

Theo Schmeits Ger Bodelier Marcel Meens Pierre Muij rers Hub Erkens Fred Geilenkirchen

Albert Verbunt

plaats 63 plaats l3 plaats 85 plaats 86 plaats 22 plaats 60 plaats I 5 3 plaats 80

Roger Steens

plaars 203

02.34.33 02.36.04 02.39.30 02.39.30 02.41.45 02.54.34 02.55.25 03.01.57 03.13.10

142

185 186

217 403 417

494 645

Vet.II Sen. Sen.

Vet.II Vet.II Sen.

Vet.II Sen.

T-S

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Geevers Een begrip

Geevers Auto Carrosserie delen:

origineel, imitatie en overzet

Geevers Auto Carrosseri+delen levert dit moment meer dan 2O.O0O vervangingsonderdelen uit voorraad. Het gaat om originele carrosseriedelen voor: Audi, Fiat,WV, Porsche,Peugeot,Citroën Mercedes, Opel,Ford, BMW, en Renault. Het leveringsprogramma omvat verder imitatie-onderdelen voor Duitse, Franse en JaPanse Personenauto's. Het I everi ngsprogram m a wordt gecom pleteerd d oor rad iateu re n, voorruiten en Warny ovezetplaatwerk voor alle merken

Nuth Almelo

045-5244242 0546-872125

Vïanen

0347-376474

veldhoven 04G2531900

Rotterdam 010-462«61 CANROSSEHÍE-DELEN

Harry Driessen Running Center ranje Nassaustr 19 6411 LE Heerlen Tel/fax 045-5712009 E-mail : driessen 178@zonnet.nl O

Website: www.harry-driessen.nl

De speciaalzaak in uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. ook hartslagmeters van Polar. assortiment In ons Functionele wandel- loopkteding en sokken., sport bh's, sportvoeding en verzorgingsproducten etcVoor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden

Tevens hebben wij altijd veel aanbiedingen in hardloop-, indoor en wandelschoenen-

Sportieve groeten van het Running Center Team


ENCI-bergloop 9 november 2003

Was ik verleden jaar nogal kritisch over de ENC[-bergloop?

Wat venvacht je dan ook. De prijs ging plotseling van fl 5,--naar € 5,-, werd je verdomme nog verkeerd gestuurd ook, waardoor je een helling die als klim gedacht was plotseling als levensgevaarlijke afïaling moest gaan nemen, kreeg je een herinneringjetjetje en kon je tot slot na een bekenje water je gaan omkleden in een ijskoude tent. Niet goed dus. Echter, onverbeterlijk als ik ben, dit jaar toch maar weer naar Maastricht getogen om in ieder geval het maximale uit de investering te halen en dus 10 kilometer lang van mijn inschrijfgeld te genieten.

Daar zit je dan. zondagochtend en nog niet helemaal wakker, in de auto naar Maastricht. Kom je in Heerlen staat daar een mooie nieuwe en perfect gepoetste auto voor je te wachten bij een verkeerslicht. Stiekem denk ik bij mezell-: ''Stel ik laat mijn auto voorzichtig doorrollen en geef die mooie glimmend gepoetste auto even een tikje tegen de bumper. Volgens mij krijgt iemand voor me dan spontaan een rolberoerte". Terwijl ik zo ondeugend in mijn warme auto zit te mijmeren onder het genot van rustige muziek van de Eagles zie ik de eigenaar van die oogverblinde Ford voor me plotseling voorzichtig zrvaaien. Shit, ook een STB-er dus toch maar geen duwtje geven. Gebroederlijk tuffen we dan maar lekker rustig naar Maastricht.

Zo zit je nog die warme auto met een lekker muziekje en zo sta je op de koude parkeerplaats van de ENC[, zin voor tien man die geen zin hebben, te kijken waar het inschrijflokaal is. Niet te zien, dus effe de bewaking vragen. "Bie den start menier" (Bij de start dus). We wandelen ontspannen richting inschrijving over het koude ENCl-terrein. Je kunt hier werkelijk geen jaar komen zonder smerige schoenen te kijgen. Wat ons meteen opvalt is het ijs op de plassen. Het heeft dus echt gevroren. De zin om te lopen daalt langzaam tot onder het vriespunt.

Bij de start aangekomen eerst inschrijven en dan op naar de koffie om wakker en warm te worden. Ziedaar de eerste verrassing: " Kaffe ies graties menier". Wouw gatis koffie, die smaakt dubbel lekker. Eerste plusount voor de organisatie. lnmiddels zijn nog wat STB-ers gearriveerd. Met zijn allen besluiten we het vernieuwde parcours te verkennen en een grote rondje in te lopen. Het zonnetje begint langzaam de ENCl-groeve te verwarrnen en al dribbelend over het krukdroge parcours genieten we langs de vijver van de prachtige effecten die het spiegelen van het bos in het strakke water geven. Wie zei alweer dat lopers nergens oog voor hadden? De eerste klim van de grote ronde (dat rotkreng dat we verleden jaar nog naar beneden moesten). Alé wel zwaar maar na de Jungfrau best te doen. Wil nu niet meteen zeggen vals plat, maar als je het een beetje verdeeld moet het wel drie keer in een redelijk tempo mogelijk zijn. Devies: verdelen dus. Op het plateau aangekomen dribbelen we onder de strak blauwe hemel in het vroege herfstzonnetje richting duivelsgrot om vervolgens via een lange klim weer terug te draaien naar de ENCI-groeve en daar weer af te dalen naar start en finish. Volqende meevallers: parcours is perfect afgezet. oarcourswachters zi.in eoed geïnstrueerd en het hele parcours liEÍ er werkeliik fantastisch bij. Dan, de vraag: op welke schoenen gaan we lopen. Wedstrijdschoenen? Nee, zolen zijn te dun en de ondergrond is te ongelijk. Spikes? Ook niet, te veel stenen op het parcours en bovendien l0 km op spikes is ook niet echt lekker voor je pezen. Crossschoen, heb ik niet dus kan ik ook niet dragen. Conclusie: gewoon alledaagse loopschoenen en gaan met die banaan. Ondertussen, verdwijnt de tegenzin en beginnen de wedstrij dzenuwen een beetje te kriebelen. Nog l0 minuten tot de start. Dus maar eens rustig in het vak aansluiten. Niet te ver naar achteren, maar ook zeker niet te ver naar voren. Ik blijf mezelf nog steeds voorhouden: "Denk er aan verdelen. Inloopronde en eerste grote ronde


gewoon achter de mensen blijven waar je normaal ook

bij kunt blijven

en dan kijken waar het schip

strandt. Startschot, we gaan wel heel erg rustig weg. Kennelijk had ik niets nieuws bedacht, maar hebben meer mensen het parcours verkend. Spelbrekersl Oké, na 200 meter loop ik precies daar waar ik niet wilde lopen. Voor de mensen waar ik achter had willen blijven. Sukkel, straks zit je in de in de laatste drie kilometers helemaal stuk en komen ze natuurlijk weer allemaal terug. Eerste klimmetje gaat lekker met, nog steeds met het gevoel niet voluit te gaan loop ik langzaam in op het groepje voor me. Nou, dan maar doorlopen naar dat groepje en kijken of ik daar bij kan blijven. Daar komt ie: de eerste echte klim. Heel makkelijk loop ik de gaatje van 50 meter naar het groepje voor me dicht. Schijnbaar zit er nog iets van al die keren Camerich oplopen en Jungrau-marathon in de benen waardoor het bergop soepel gaat. Mooi meegenomen, ik besluit in dit groepje te blijven meelopen en ze heel gemeen in de laatste ronde te proberen weg te verschalken- Zo loop je net als de snelle jongens die voorin voor de overwinning gaan lekker een wedstrijd in een wedstrijd met mensen waar je, je mee kunt meten. Eerste ronde korte steile afdaling lange klim en lange afclaling naar start tinish. O ja, door de vorst was het hier glad, dus ietwat voorzichtig omlaag gaan. Jongens, groepje gaat wel hard omlaag. Ik moet een gaatje laten vallen. Geen probleem, de volgende klim komt er weer aan dus kan ik het gaatje mooi

dicht lopen. In de volgende rondes valt het groepje langzaam uiteen. Telkens moet er in de klim iemand aftraken. Uiteindelijk zijn we nog zijn drieën. Daar komt hij dan, de laatste ronde. De laatste steile klim met 4 haarspeldbochten kort stukje vlak, steile aldaling, lange klim, lang afdaling stukje vlak en finishen. Langs de vijver zorgen voor een goede positie. Meteen aan het begin van de klim stevig aanzetten want het gaatje moet groot genoeg zijn omdat mijn loopconcurrenten beter kunnen afdalen. Foei, na de tweede bocht bedenk ik me dat dit toch wel een erg smeríge heuvel is. De benen voelen langzaam maar zeker als waren ze van lood, ik adem alsof ik zwaar astma heb, mijn oren beginnen te suizen en mijn hart springt zowat uit mijn borstkas. Voor de rest gaat het overigens prima, wat als ik in de derde bocht omlaag kijk zie mijn medelopers minstens 50 meter achter me. Tot zover gaat het volgens plan. Met warde doodsverachting stort ik me het steile heuveltje af richting duivelsgrot. Shiiiiiiiiiiiiit: staat me daar een supporter met kinderwagen doodleuk midden in de bochtheerlijk van het mooie weer te genieten. Met een noodsprong door het gras kan ik haar nog net ontwijken, anders had ik met kinderwagen en al de berg algeduikeld. De laatste klim. Niet kijken, alleen maar doorhollen en vergeten dat die benen meer niet willen. Weer een haarspeldbocht. Even kijken waar de concurrentie is. Gaade is niet groter geworden, dus ik moet doorlopen om te voorkomen daÍ ze Íne in de lange afdaling weer inlopen. Daar komt weer dat ultieme wedstrijdgevoel naar boven. Elke spier in je iichaam roept stop, maar om een of andere reden bagger je verder. Gelukkig, de laatste parcourswachter. Alleen nog die lange afdaling met in het begin dat gladde stuk en finishen. Even vergeten dat het glad was, zo hard als mogelijk naar beneden in de bocht nog controleren wat het gaatje is. Nou, .... ze komen wel heel snel dichterbij. Dan nog maar een tandje bij zetten. Zo snel als ik mijn vermoeide benen nog vooruit krijg de grindhelling omlaag, laatste bocht en full speed met hetzelfde gevoel als de echter winnaar over de finish. Roept iemand wat is je

startnummer. Het zal toch niet waar zijn. Vergeten startnummer op te spelden. Alles voor niets? Gelukkig zijn ze niet zo kinderachtig daar in Maastricht en wordt ik als ik mijn startnummer vertel alsnog in de uitslag opgenomen. Volqende pluspunt van de organisctie. Mensen soms kan hardlopen toch zo leuk zijn. Ik was dan wel l8e of l9e op bijna l0 minuten van de winnaar, maar wat maakt het uit. Mijn plannetje is geslaagd, dus voel ik me ook een beetje winnaar en ben super tevreden. Daar komt dan nog bij dat ook daadwerkelijk alles mee zat die ochtend . Het weer was stralend, parcours perfect, organisatie in orde en de kolfie was gratis. De herinnering? O ja, dat was een sleuteltouw (key-cord) waarvan we er al allemaal 25 hebben. IvÍaar dat doet eigenlijk niet ter zake-


Rest me nogjullie de uitslagen van alle dapperen te geven:

Categorieklassement

Jongens Pupillen A

1000 Meter

Foshpl Nr

230

Naam JOB

O ó 7

2'7'I 3]9 334

DENNIS

L

2OI

DOMINIQUE

BART PETER

Categorieklassement 1000 Fnshpl Nr

221 ] J

i 1

Naam JEFFREY

] 1 3 1

I I]

0

Afstand

Afstand MAATHIJIS R

ÍK SFN

Afstand

Afstand SIMONS

Gèb 1996 I99ó

SIMONS

1906

s

RADSTAKE

199ó

STB

KUCZEK

328 MÀRTIJN Categorieklassement

RADIK

I ó

FRANK DRESEN

Ceb I99I ]99I

Naam

Km Kmrh

tJ .Jq

ll83l

1,000

Km KmÀ l+.75.+ 13.383 12.6'76

t2 500

1,000

Km

78

Km/h

0.0.t

{9 [.]57 0 04:51 12 37 0.0ó.'15 I I r.l

1t

,11'l

0 04

rB

|

1,500

Km

Verenisins/WoonDlaars Tiid ACHILLES

TOP

08 0 06 *

O

STB

06

Km,h

11674

ll.07i

Afstand VÖI,O(.HOV HOL

2,000

Km

Ceb VeÍenisioq./WoonDlaals Tiid Km,tr ]992 IINITAS 0 09:48 l2 2.1i 1992 STB 0lIt2 I0.l0i

Meisjes C

Àfstand DR !FSSFN

DRESEN

Ceb t990 ]989

2,,000

Km

verenisins/WoonolaaG Tiid

t0.i8 012:i7

IINtTAS

KmrÏ

0

STB

._r8i

9

5ll

Jongens C

2500 Meter Fnshpl Nr

1,000

Jongens D

Naam

]2.I NAOMI 3] I KATTIARINA Categorieklassement

B.7]0 I l-.Iöi

STB

2000 Meter Fnshpl Nr

Km,h 14.100

UNITAS

Afstand

Naam

23]

Km

Meisjes D

Naam

1

1,000

VeÍeniqns/Woonolaats Tiid

Meter

9

I0.2i6

Ceb VeÍeniqine/WoonDlaars Tiid DRÍESSEN I99] LNITAS 0 01 0.1 VAN PELT 1993 STB 0:04:29 I99] STB DAEMEN 0 04:{ GILLISSEN l99i srB 0 04 48 Meis.ies Pupillen C

2000 Meter Fnshpl Nr

5t

Meisjes Pupillen A

Naam

340 Ft.t.I ]]] ALEXANDRA Catego rieklassement

0i

Geb VerenieinswoonDlaats Tiid laoo A fl r I IEK VA Ài tRtaH] 0 0.r lr 1996 STB 0:050i

Meter

216 NINA 27' DAPHNE 223 VEERLE ]26 LISET Categorieklassement

1500 Fnshpl Nr

STB

STB STB

Geb Vereniqi.qwoonDlaàs Tiid ROELANDS 1995 ACHILLES TOP 0 04 l0 DAEMEN 1995 STB 0.0{ 22 BEX 1995 STII 0 05 l.l Jongens Pupillen C

Naam

1000 Meter Fnshpl Nr Naam I J2] SENNA 9 327 ESRA I] JJs SANNE 11 ]29 VEERLE Categorieklassement 1000 Fnshpl Nr

STB

woonÉlaats

UNITAS

Meter

i93 HUCO 276 MART Categorieklassement

1,000

Km Tiid KÍn/à 0:03:54 l5 185 0 04 t6 ll.ji4 0:05:00 I2 000 0:05:09 I I 650

VerenierÍE

Meter

]]6 MARTUN J]8 PAUL Categorieklassement

1000 Fnshpl NÍ

Afstand Ceb VAN STEENK]STE I994 HANSSEN 1993 RFX I99] 1993 DREISSEN wrÍ_Í_EMS 1994 Jongens Pupillen B

Afstand a

.h

V,'rrrrx nr !\

2,500

JUaDlJalr

l

i

,r

Km l

m h


I ]08 422AM

ERIC

FONSECA

EYKENBOOM

3

332

I IO

lt7 TOM ]25 RENE Categorieklassement

SEBASTIAN

DRESEN

C}IROMBACI{ SCHR IJEN

t9Í9

0:l ^VON STB

!989 I99O 1989

1990

23 ]()

STB

0:12:51 ll.58l 0:ll ló

I1,029

sTB

0:ll05

10,651

Afstand BTINTINX BODELIER HABETS

ceb I982 1948

Verenieine

10000 FDshol NÍ I ]79

2

]4

10.88i

r95ó

STB

0:l I

ll

9,610

Ceb

veÍenigrng/woooplaats

1985 Dames Recreanten

DE LEEUW

]9] 20

10000 FnshDl Nr I

2

ROBBY

250

{00 10000

FnshDl Nr

VRANKEN KRIEG

r9ó8

Afstand HOUBEN

Ceb 1982

HAB!]TS

1959

MAASEIK S',rB

wlEL

Afstand STB

196] STB Ileren Veteranen 45

RIKSEN

17,52'7

11,98ó

10,000

Afstand Ceb I9J8 1956 FRINS SCHWANEN I95{ Heren Senioren PEPELS

AV CAESAR

ROGFR

SMEËTS

LEO

KOKKELKORN MEIJS

GÈb I973

0:l.l:59

l7.l i

10,000 0:34:52 4l:01

0

STB

0:42:55

10,000

Vereniqins/woonplaats Tiid

I9ó7

STB

0:10:.18 0:lir46

I97I

STB

0

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

AV CAF,SAR

11,178

17,143

STB

Afstand

NMm

Km Krtuï

0:33:49

verenisiogwoonplaÀls Tijd

10000 Meter

CUrDO

Km Km/I

Heren Veteranen 40

Meter

258 JAN Categorieklassement

ll.0ó7 12,loi

0:l.r:l.r

1959

401

Km Km/h

0:42r54

KRIST

5

322 155

10,000

Verenieins.,woonDlaats Tiid

DOt\DERS

Nàam

ló,901

Heren Recreanten

Jos

I

I t0

0.19:l.l

STB

Geb veÍeniqrnp/woonDlaats Tijd 0:13:45 I9óO STB

wlt.

t-oshDl Nr I 378

10,000

Nam HIII]B

l9t

Km/h

0:21:18

Afstand

Meter

445 RO8 Categorieklassement

Km

Trd

Ceb verenrgingwoonplaats Tijd 0:.15:5i IOÖ1 AV CAESAR

N,im

36r FONS Categorieklassement

6,000

STB

10000 Meter FnshDl Nr

l4.lJ4

0:27

Afstand

Naam

MARINA

Km,h

STB

Meter

270 SABINE Categorieklassemen t

Km

Tiid 0r20:54

Jongens A

Naam

404 RALF Categorieklassement

5,000

woonDlaals

LANAKEN

6000 Meter FnshDl Nr

l.l7l

12.183

Heren Recreanten

Naam

4]8 RALF 776 HFIN 402 JACK Categorieklassement

l

STB

5000 Meter Fnsh.l

l:ll

0:12:01

37:10

I

Km KmÀ 17.208 14 628 13.981

Km Kllut 19..181

16,775

ló,000


Het lopen literair verbeeld, een boekbespreking

Als fervent lezer en hardloper werd mijn aandacht enige tijd geleden gevestigd op een boek met de titel "looptijd", gesckeven door Dirk van Weelden. De titel nodigde al uit tot lezen, de omslag gesierd met een fraaie foto van een hardloopschoen (compleet

fr

ffi

met loopchip) in de zweeffase van de loopcyclus versterkte dit gevoel alleen maar. Volgens de omslagtekt maakt het hardloperschap een belangrijk onderdeel van het leven, ja zelfs van het wezen van Dirk van Weelden uit. Het Limburgs Dagblad gebruikte de titel "literaire ode aan het hardlopen" voor zijn recensie terwijl Runnersworld de inhoud van het boek bestempelde als 'aoor lopers buitengewoon herkenbaar". Dirk van Weelden (1957), is een schrijver die in het verleden een aantal Iiteraire prijzen op zijn naam bracht , hij is daamaast een serieuze amateur hardloper, die de loopsport pas relatief laat ontdekte. Toch vraagt hij zich in het boek af of hij niet altijd al in aanleg een hardloper geweest is. Hij probeert in zijn boek voor zichzelf, en voor de lezer een aantal

LCOPïIJ}

mogelijke motieven en achtergronden van zijn "hardloperschap"nader toe te lichten- Hierbij schuwt hij het niet een uitstapje naar het verleden te maken. Ver voor de introductie van de modeme communicatiemiddelen waren er bij bepaalde indianenstammen en bij de oude Grieken een aantal personen verantwoordelijk voor het verspreiden van allerlei berichten; tegenwoordig zouden deze personen bestempeld worden als ultralopers.

Deze boodschappervatleten namen binnen

de

maatschappij waarin

ze

functioneerden een

bevoorrechte positie in. De schrijver behandelt in het vervolg van het boek een aantal zaken rondom het hardlopen op een uitermate boeiende manier. Zo wordt onder andere aandacht besteed aan de betekenis van het persoonlijke record voor zowel de topatleet als voor de recreatieve atleet, aan de mogelijke oorzaken van het "Íunners high" (de roes waarin je kunt terecht komen tijdens het hardlopen), aan de antidepressieve werking van het lopen en ook aan het omgaan met reacties van familieleden, kennissen en collega's op onze loopactiviteitenEen theorie van de schrijver is dat atleten die voor een bepaalde wedstrijd trainen tijd en moeite

investeren voor een lange termijn doel, een zienswijze die echter nauwelijks nog in de huidige maatschappij past waarin veel mensen alle aandacht richten op direct te incasseren effect. Zonder verder in te gaan op alle details uit het boek is het duidelijk dat "looptijd" een Èaaie aanlulling vormt op de wat meer technisch getinte boeken over hardlopen. Wat ons als hardlopers verbindt is in het boek op een herkenbare manier weergegeven. Mogelijk kan het door onze niethardlopende familieleden en kenníssen/collega's gelezen worden om een idee te krijgen van wat voor ons hardlopen als bewegingsvorm de moeite waard maakt.

Rob Riksen

Dirk van Weelden: looptijd. Uitgeverij Augustus. ISBN 90 457 03981 5. Eerste dÍuk Augustus 2003.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


TIEN VRAGEN AAN

DE ZESTIENDE IN DE RIJ IS Harrie Enninga Geboren:

30 oktober '1957

Beroep: Pedagogisch medewerker bij Jeugdhulpverlening

Gezinssamenstelling: Gehuwd met Gertie. Een dochter Frou§e en een zoon Jelle.

Vraag

l:

Hoe lang loop je al? Waarom hiermee begonnen?

Antwoord 1: 3 januari 1987. Deze datum staat in mijn geheugen gegrift, omdat vanaf deze dag mijn levensstijl drastisch veranderde. In deze periode was ik veel te zwaaÍ (ongeveer 95 kg) en ik leefde erg ongezond. Ik deed toentertijd niets meer aan sport. Verder rookte ik acht pakjes drum per week. Dit laatste bij mijn asunaklachten. Ook liet ik de potten bier niet staan. Al met al kwam ik na de jaarwisseling tot de conclusie dat ik op deze manier niet gezond oud zou worden. Op 3 januari begon ik met buurman en vriend aan mijn eerste loopminuten. Het was miezerig en mistig weer. Na ongeveer 5 minuten en een paÍ!Í honderd meter verder waren we alle drie volledig kapot- De volgende dag gingen we een minuut langer. Mijn wiend viel toen al af. Mijn buurman hield het nog enkele keren vol, maar haakte uiteindelijk al wij snel ook af. Ik ben met veel wilskracht doorgegaan. Iedere dag een beetje meer. Op 30januari van die maand ben ik gestopt met roken- Na een zware week van afticken was ik er defmitief vanaf. Ik bteefvijfkeer per week lopen en het ging steeds verder bergopwaarts. In mei van dat jaar liep ik mijn eerste 20 krn in eigen tempo. Ik keeg wat blessures, maar deze weerhielden mij niet van doorgaan. Ik heb in die tijd 6 jaar geen alcohol aangeraakt. De weegschaal ging zelfs mee op vakantie om mijn gewicht in de gaten te houden. Ook op de vakantíes werd vlijtig doorgetraind. Dit alles met als doel een gezond leven en ooit eens een marathon te lopen.

Ik ben begonnen met lopen op

.

Yra.ag2: Vr'at spreelt

je zo aan in het lopen?

Antwoord 2: Het mooie van lopen vind ik de onafhankelijkheid. Je kunt gaan lopen waar en wanneerje dat wil. Wil gezelligheid dan ga je met de club lopen. Bij lopen heb je een breed scala van mogelijkheden. Lopen is verder voor mij een belangrijke bron van ontspanning- Je raakt er veel stress mee kwijt en het is voor mij ook geweldig rustgevend. Onder het lopen wordt mijn hoot'd helder en kom ik tot de beste

je

ideeën.


Vraag 3: Harrie, sinds wannoer benje lid van de STB en hoe ben je lid geworden?

Antwoord 3: Ik ben lid sinds 1989. Ik liep toentertijd al menig maal op de heide en kwam daar vaker lopers en loopsters tegen. Ik raakie met hen aan de praat en ben zo bij de STB beland. In dat jaar heb ik ook meegedaan aan de voorbereidingen van de marathon van New York.

Deze trainingen stonden o.l-v. de vermaarde coach en topatleet Jan van Uden. Hij regelde de trainingsschema 's en leidde de baantraining op de baan van Unitas in Sittard. Het waren onvergetelijke trainingen waar hard werd gewerkt, maar ook met veel plezier. Vraag 4: Wat is je top - drie van gelopen wedstrijden? Antwoord 4: In willekeurige volgorde: 1. Marathon New York 1990 2. Telematicaloop 1990 3. Monschaumarathon2003

Ad l: Dit was mijn eerste marathon en een grandioze happening. Ad2: Bij deze Heerlense loop liep ik mijn P.R. op de halve marathon:1.24 Ad 3: Ik liep deze als voorbereiding op de Jungfraumarathon- We hadden een groepje geformeerd: Vicky Teeken, Jan Schwanen, Saskia Rademakers en ik. We zouden proberen de drie uur vol te lopen. Het ging echter zo goed dat we de 42 km volmaakten. We waren niet echt uitgeput en hadden een enorm gezellige wedstrijd in de prachtige natuur van de Eifel.

Yraag 5: Wat zijn je hobby's buiten het lopen? Antwoord 5: Dat zijn er veel: Vakantie, lekker eten, muziek beluistererL gezelligheid de natuur en in het bijzonder kunst. Ik wil hier bij opmerken, dat het lopen voor mij de basis is om al deze hobby 's met plezier en energie te kunnen beoefenen.

Vraag 6: Harrie, spoĂ?enje andere gezinsleden ook? Antwoord 6: Mijn wouw Gertie is niet actieiop sportgebied. Mijn kinderen Froukje en Jelle zijn enkelejaren lid geweest van STB. Mijn zoon Jelle speelt recreatief zaalvoetbal. Mijn dochter Froukje doet aan spinning( fietsen op ritmische muziek . Verder loopt ze regelmatig voor zich zelfen gaat veel wandelen met de hond. Yraag 7: Wat zijn je favoriete muziek boeken, films etc.'? Antwoord 7: Laat ik beginnen, dat ik een passie voor kunst heb. Kunst vind ik emotie en beleving. Vooral Karel Appel en Picasso spreken me erg aan. Als je ziet welke vernieuwingen Pablo Picasso in gang heeft gezet: geniaal en ongelooflijk. Muziek hoort voor mij bij de belangrijkste dingen in het leven. Mijn voorliefde gaat naar Pink Floyd, prachtige symĂ?bnische rock.


Tuinderoratie

,-

BOUwmatrrialen'

<f"ffi

Voor al Uw tuintips en bouwmaterialen

-L

Autobedrijf Zdrojewski Heerlenseweg200 6371 HX Landgraaf

Tel.045-5720002 Verkoop auto's Autovedruur & Leasing Reparatie & 0nderhoud

ïe|.045-53L2127

APK keuringen

Vraag naar verkoopmanager:

lnformatie:

.John Borjans

Canrash Selfservice station Uitgebreide shoP

YTONG Geen bouwmaleÍiaal zo vee

lz!|lig ab YTONG

cellenbeton. U kunt er een compleet casco ernee neerzetreÍL Blokelementeo, cascopanelen en laleien worden op maat geleveÍd, net zo ab vloer- en dakphten. Vooí de binnenwanden kunt U gebruft maken van verdèpinghoge seperatiepane len.

YTONG cellenbeton b: . Van hoge k,raliteit

o . . o . . .

Lbht

7Éí stetk Eenvoudig te verwerken Bmndwerend Ongevoelig voor vocht l00Yo recyclebaar

Uitstekende tempeÍafuur acc umu lere nde

ytong Het element in de bouw

Harry van der Laar

e

Èensc happen

Bel YooÍ me€Í

iníomatie

o18i:t-671234

sportfysiotheraPeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert 10" 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel.046-4426088


Ik bezoek ook aljaren Pink Pop en de laatste tijd ook Bies Pop, dit laatste vooral vanwege de gezellige ambiance. Ik bezo0ek ook gra.ag grote sportevenementen, zoals E.K. schaatsen en wedstrijden van mijn favoriete

club Ajax. Onlangs heb ik nog met mijn zoon de championsleaguewedstrijd: AC Milan bezocht-

-

Aiax

Films kijk ik niet veel, maar ik ben wel een lieÍhebber van muziek op DVD: mooie beelden bij de mooie muziek. Om mij voor te bereiden en te verdiepen in kunst lees ik regelmatige kunstboeken. Buiten de genoemde schilders ben ik ook een grote làn van de Egyptische kunst. Ik

heb inmiddels

dit

land om deze reden diverse keren bezocht. Het blijft

indrukwekkend en ongeloofl ijk.

Vraag 8: Hoe wllen jullie graag je vakanties in?

Antwoord 8:

Wij gaan graag en veel op vakantie. Ter voorbereiding lees ik graag reisboeken- Wij houden van: cultuurreizen. natuurreizen en culinaire reizen. Cultuurreizen , zoals eerder gezegd voomamelijk naar Egypte. Natuurreizen in het bijzonder Kenia. En voor de culinaire reizen is het erg goed toeven op een cmiseschip. Binnenkort maken we een cruise door de Middellandse Zee met o-a. een bezoek aan Venetië en Korfoe. Het mooie van een cruise is, dat je daar ook veel kunt doen aan lopen

en

fitness.Vaak is er zelfs een cooperbaan aan boord.

Vraag 9: Wat spreektje aan bij de STB en wat zouje veranderd willen zien?

Antwoord 9: Er hoeft van mij op dit moment niets te worden veranderd. Ik ben zeer content over onze verenigingBij de STB wordt iedereen als mens gewaardeerd. Ofje nu langzaam, snel jong ofoud bent: Iedereen telt mee. Aan de jeugd wordt heel veel tijd besteed. Petje af voor de begeleiders: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Lopers zijn in principe egoi'stisch bezig, maar binnen de STB is de samenhorigheid klasse. Dit was weer te merken bij de voorbereidingen van de Jungfraumarathon: een familie. Daarom vind ik de voorbereiding leuker dan de marathon zelf. Ik denk hierbij er ook aan hoe de STB de honderdste marathon van Pierre Muyrers heeft begeleid en gevierd. Waar vindje dit tegenwoordig nog?

Ik zeg maar zo: Ca zo door STB. Vraag l0: Harrie, wat zijnje toekomstplannen t.a.v. het lopen?

Antwoord l0: Hopelijk lekker gezond blijven. 5 keer per week blijven rennen. Nog veel leuke voorbereidingen op de marathon te blijven meemaken en nog lang lid te kunnen blijven van onze springlevende en gezonde STB.

Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Nieuwe Leden

§,Ï,8, hmt vln hffte rrsiltom! Jo Bom Jos Habetsstraat 48

John Born Grachtstraat 80 6367 CC Voerendaal

Youri Gidding Prinssenstraat 48 6372 EXLandgraaf

6419 CD Heerlen Geh. 15-09-1954

Geb. l8-02- 1959

Geb. 18-01- 1996 Tel. 045-5327323

Tonnie Geilenkirchen

Patricia Thomas

Nicole Pieters

Joes Jongenstraat 9

Veldstraat l0 6371 AX Landgraaf Geb.29-l 1-1981 Tel.045-5321438

Randalerstraat 3 8 6312 Ransdaal

6372

G

A Landgraaf

Geb.25-07-1967 TeI. 045-5322793

Geb.30-04-82 Tel. 0434591773

Geb. l3-07-1964

Geb. l4-09-1994 Tel.045-5313720

l.iset Radstake Groenstraat 2l I 6374 IP Landgraaf Geb.02-07-1996 Tel.045-5463589

Beaudine Gillissen De Gasparistraat I 1 6441 JJ Brunssum Geb. 11-12-97 Tel. 045-52508'12

Guido Kempen 't Kempke i3

B

Petra Wijnen-v/d Boogaard Stikkerstraat 23

6372 BA Landgraaf

Felicia Schrijen Brunssummerweg 3a 6373 ES Landgraaf

6241 CX Bunde

Geb.l2- 10-1961

Tel. M3-3649394

Fieke Schrijen runssurnmerweg 3' 6373 ES Landgraaf

Geb.18-10-i96i Tel. 045-5313720

Kamiel Jacobs Stegelstraat 5 6361 GT Nuth

Geb. 18-01- 1992 Tel.045-5245567 OPZEGGING LIDMAATSCHAP PER OI-OI.2OO4: Diana Rovers-Meister, Marian Kreukels-Bosch, Myerea.Erckens, John Geurtz, H.Paluch-Gosgens, Mieke Nickien, Francesco v. Ooyen, H. Verhoef, Remy Arkenbosch, R.Ihle, Ilona.Timrnermans, Lily van Luit,M.Lisci, Pieter en Jeroen van Diepenbeek, Roan Funcken, Nadine Offermans, Eddy Verstappen, Natasja Horsch, Monique Soudart, Esther Breemen, Sandra Heinen, M. Houben, Hub Heynen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Het duurt nog een hele poos voor het zover is maar noteer alvast injullie agenda's

in §portcaÍé Phoenix §porthal Ter Waerden

:


Kapellerbosloop 2003 een succes ?? Zeer zeker I Ik had er toch wat tegenop gezien, o, maar dankzij de medewerking van adviseur Herm Gerards liep de voorbereiding en de dag zelf op rolletjes. Het weer speelde mee, ofschoon het toen de wind kwam opzetten toch behoorlijk koud werd. Wim Meijboom zondag 7 december en zijn mannen/wouwen hadden het parkoers prima in orde, Jos Jarssen en team verzorgde het start-finish gedeelte zoals wij het van hem gewend waren.. Speakers Wim van der Linden en Roger Steens lvaren in topvorm, afgezien van een uitstekend wedstrijdverslag w'aren de kwinkslagen niet van de lucht. Wiel en Ronald Frins verzorgde perfect het belangrijkste gedeelte; de uitslagverwerking. Jos Bex zorgde ervoor dat deze's avonds al op het intemet te zien r,'aren. Het inschrijftearn, Lenie Muyrers. Francien van Haaren,Ria Manders en Brigitte Bodelier verzorgde iedereen van een startnummer terwiji het horecateam gerund door de jeugdcommissie iedereen van een natje en droogje voorzag. Deze Kapellerbosloop was zeker niet mogelijk ger.veest als er geen sponsoren waren. Met name dank aan otze hootdsponsor Sjef van Ooyen, Ook Copy Center landgraaf, Born Sportscare, Rabobank Heerlen, Hoensbroek en Landgraaf en Running Center Harrie Driessen onze dank.

3jef tnn

Kapeii

,sïoop

T.S.

Dan nog de prestaties van olze

mensen:

Mannen senioren, hoofdloop Ger Bodelier MSEN Peter Deceunink MSEN Mannen veteranen 1, hoofdloop Huub Donders MVEl Jos Krist MVEl Rob Riksen MVEl Fons Habets MVEl Jo Born MVEl Jan Schwanen MVEl John Born MVE 1 MVE,I Guido Kempen Ed Doveren MVEl Roland Oostweqel MVEl GeraÍd Hartman MVEl Mannen veteranen 2, hooÍdloop Hub Erkens MVE2 Vrouwen veteranen 1, hoofdloop Annick Ploumen WE1 Sabine Krieg WEl Yvonne Monse - De Haan WEl Monique Borghans WE1

PÍaats Hoofdloop Hoofdloop

26:30 29:09

Hoofdloop Hoofdloop Hoofdloop Hoofdloop Hoofdloop Hoofdloop Hoofdloop Hoofdloop Hoofdloop Hoofdloop HooÍdloop

24:50 25:50 26:24 29:12 31:20

35:16

86 88

36: 14

99

Hoofdloop

34:0'l

18

34

Plaats 1

10 17 51

32:27 33:26 35:01

Plaats 78

Plaats Hoofdloop HooÍdloop Hoofdloop Hoofdloop

J5:JZ

90

35:56 38:52

95

39: 18

107 108


Jongens iunioren C lvo Eykenboom Sebastian Dresen Tom Crombach Jonqens junioÍen D Kamiel Jacobs Pim van Spanje Kenny Geilenkirchen

Plaats JJC JJC JJC

Jonqens C Jongens C Jonqens C

8:41

6

9:14 9:23

8

l Plaats 3

JJD JJD JJD JJD

Jonqens D Jongens D Jongens D Jonqens D

8:43 8:52

IVlJC

MJC

Meisjes C Meisjes C

6:00 6:32

MJD MJD

Meisjes D Meisjes D

6:12

11

t/

13

Bart Hanssen PeteÍ Bex Dominique Willems Meisies pupillen A

JPA

Pupillen A Pupillen A Pupillen A

4:42 5:08 6:35

Nikki Tahapary Danique Machiels Rebecca Zagar Felicia Schreijen

MPA MPA MPA MPA MPA MPA

Pupillen Pupillen Pupillen Pupillen Pupillen Pupillen

A A A A

4:58 5:04 5:12

JPB

Pupillen B

4:33

MartÍn Hol Meisjes junioren C Katharina Dresen Yael van Pelt Meisjes junioren D Alexandra Dresen Janine Zagar Jongerrspupillen A

Veerle Gillissen Sanne Daemen

4 7

I

9:4 6

Plaats 4 6

Plaats b:

Plaats JPA

JPA

13

28

Plaats

A A

2

4:16

^

.10

3

17

20 24 Plaats

Jongens pupillen B lvlartiin Daemen Meisjes pupillen B Liset Radstake Meisjes pupillen A lvlart Riksen

Youri Giddíng Meisies pupallen C Daphne Simons Veerle Simons Jongens junioren A Ralf de Leeuw Mannen recreatieloop Leo Kockelkorn John Borjans Marcel Meens Bas Nicaise Hein Bodelier lvan de Ploeg

Vrouwen recreatieloop Vicky Teeken lneke de Ploeg Gerte Offeringa

2

Plaats 6

MPB

Pupillen B

6:34

tDr\ tD^

Pupillen C Pupillen C

5:15 6:14

MPC MPC

Pupillen C Pupillen C

5:06

2

JU

5

JJA

Junioren A

20:47

Plaats 3 6

Plaats 5:

Plaats ,1

Plaats

i/REC

Recreatieloop Recreatieloop RecÍeatieloop Recreatieloop Recreatieloop Recreatieloop

VREC VREC VREC

Recreatieloop Recreatieloop Recreatieloop

MREC M REC MREC M REC M REC

4 o

20:31

22:03

'13

23:21 27:19 27:26

lh

30 3.1

Plaats .)o. <E

43

34:l

63

8


Sportmedische aspecten Inspanning en weerstand tegen infecties (griep en verkoudheid)

Inleiding Uit onderzoek is gebleken dat sportmensen die minder dan 32km per week trainden, minder vaak een infectie hadden dan sporEnensen die driemaal zoveel trainden. Daamaast is gebleken dat de intensiteit van de training hierbij ook een belangrijke rol speelt. Als de intensiteit van de sportbeoefening lager ligt dan 65Y, van de maximale zuurstofopname, wordt het weerstand tegen infecties gestimuleer4 waardoor de kans op een infectie afneemt. Bij inspamingen met een hogere intensiteit neemt de weerstand tegen infecties juist af, waardoor de kans op een infectie toeneemt- Het is echter nog onduidelijk hoe deze beihvloeding van de weerstand werkt. Waarschijnlijk moet er daarbij rekening gehouden worden met bijkomende factoren.

Enkele bijkomende factoren die var belang zijn bij het ontstaan van infecties Hieronder staan enkele la€toren Lreschreven die van invloed kumen zijn op de weerstand tegen infecties

l.

Sporters die 'overtraind' zijn hebben een verhoogde kans om een infectie op te lopen. Bij overtrainde sporters is de balans tussen belasting en belastbaarheid verstoord. Deze situatie wordt vooral veroorzaakt door (te) zware trainingen waarbij onvoldoende tijd voor herstel wordt genomen- Vaak vertellen deze sportes dat zíj al een paar weken niet lekker 'draaiden' voordat zich vervolgens een infectie openbaarde. Het is dan de vraag of dit 'niet lekker draaien' al een uiting was van de beginnende infectie ofdat deze sporters al oveÍraind waren, waardoor de kans om een infectie op te lopen groter was.

2.

DaaÍ"naasÍ speelt de kwaliteit van de voeding een belangrijke rol- Vanzelfsprekend, zat de voeding voldoende energie moeten bevatten, waarbij zo'n 55-600/o van de energie uit koolhydraten gehaald moet worden, zo'n 30Vo u'ít {onverzadigde) vetten en zo'n 10 -12%o lit eiwitten. Daamaast dient de voeding ook voldoende mineralen en vitamines te bevatten, waarvan ijzer en vitamine C in het geval van de opbouw van weerstand tegen infecties de belangrij ksten zijn.

Griep en verkoudheid Griep en verkoudheid zijn infecties wÍrarmee we in ons klimaat regelmatig te maken hebben. In de koude, vochtige jaargetijden, als onze weerstand extra wordt beproefd komen deze aandoeningen het meest voor. Bij griep en verkoudheid zijn de slijmvliezen van de bovenste luchtwegen ontstoken. Hoesten, niezen, keelpijn, hoofdpijn en tranende ogen zijn daarvan het gevolg. Eigenlijk is het gehele lichaam erbij betrokken; koorts, spierpijn, een algeheel gevoel van slapte zijn veel voorkomende verschijnselen. Er zijn wel enkele verschillen aan te geven tussen een verkoudheid ofgriep-

l.

Bij

een verkoudheid zullen de symptomen in het algemeen niet zo heftig zijn en ligt het accent van de klachten op de slijmvliezen van de neus. Een verkoudheid wordt veroorzaakt door een virus dat al in het lichaam aanwezig is, maar pas bij verlaging van


,,Ëi

+í-,,f,Ë,f:tX

iilÍi;i

p-$ fr:trm

*fuhfl,t,Ï'*.ry"*r#

;à'ffitfï

De kantine is elke zaterdaq en zondaq vanaÍ '10.00 uur open. U kunt bij ons terecht voor een lekkere kop kofiie met vlaai. Ook voor een pilsje of een ijsje kunt U b1 ons terecht. Tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en in de 6 weken schoolvakanlie is de kantine elke daq qeopend

Kom eens langs !! ttr

E&ï ,;b {

iï';ï-: i!;. ',

Fam. van Diepenbeek Camping de Watertoren

flffim

Kerkveldweg I 6374 LE Landgraaf 'lel. 045-532174'7 info@campingdewatertoren.nl

IEryI

l

t

r:.

.;alwtr§ïe

rL<rrrrl>llolr_r<t

\*ili!

Ífl$t ?§fli

',\:,,, de ! rotqrto

r€Ír


de weerstand tot een infectie zal leiden- Gemiddeld zal iemand

I tot 2 keer per jaar een

verkoudheid oplopen.

2.

Griep is het gevolg van een (epidemische) besmetting door een (inlluenza)virus, dat wordt verspreid door handcontact, hoesten of niezen. AÍhankelijk van de lichamelijke conditie kan iemand meer of minder vatbaar zijn voor een infectíe met het griepvirus terwijl ook hevigheid waarin iemand griepverschijnselen krijgt, sterk kan verschillen. Bij een echte griep wordt iemand binnen enkele uren ziek waarbij het accent van de klachten meestal ligt op bonzende hoofdpijn, hoge koorts en spierpijn over het hele lichaam. Soms wordt de keel rood en pijnlijk en treedt een droge hoest op- Aangezien er vele soorten griepvirus zijn, bestaat de kans dat iemand meerdere keren per jaar (winter) griep krijgÍ. De kans daarop is niet zo groot, want gemiddeld krijgt ruim óén op de twintig mensen griep. Voor sporters is dat als regel een ramp, want het betekent dat ze veel conditie klvijt zullen zijn en zeker één of meerdere weken niet (goed) kunnen trainen.

Sporten tijdens en direct na een infectie (griep of verkoudheid) lnfesties gaan vaak gepaard met koorts. Van koorts wordt gesproken bij een lichaamstemperatuur van boven de

38'C. Koorts is een uiting van het feit dat het lichaam alle zeilen bijzet om de infectie onder controle te krijgen. Het is dus logisch dat bij iemand die koorts heeft het lichamelijk prestatie- en herstelvermogen is afgenomen. Bij de griep bestaat daamaast ook nog het risico dat ook de hartspier geïhlècteerd raakt, waardoor er stoomissen in het haÍritrne kunnen optreden. Sporten met koorts moet dan ook met klem worden ontraden. Enkele dagen na het verdwijnen van de koorts kan de tÍaining geleidelijk weer worden opgepakt, maar de training zal vooral qua intensiteit en omvang aangepast dienen te worden. Uitputting moet absoluut worden vermeden en luisteren naar het lichaam is hierbij echt noo.í"akelijk! Uit onderzoek is gebleken dat het prestatieverÍnogen tot tien dagen na de koortsende ziekle nog duidelijk afgenomen kan zijn. Daarna duurt het vaak nog weken voordat de sporter weer op het oude niveau kan trainen, laat staan weer op het oude wedstrijdniveau zit-

Preyentieye maatregelen tegen het krijgen van een infectie Een sporter kan er zelfveel aan doen om niet ziek te worden. Eén van de belangrijkste maatregelen om niet ziek te worden, is uit de buurt van zieken te blijven. Of als dat niet te vermijden is, handcontact te vermijden en de handen vaak te wassen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de besmetting met name via de handen wordt overgebracht. Kaarten met iemand die de griep heeft, is de manier is om ook de griep te krijgen. Daamaast zijn er nog een aantal andere maatregelen te nemen en te over$regen:

Aanpassen trainingsbelasting De meest voor de hand liggende is natuurlijk om de trainingsbelasting zo te doseren dat de kans op overtraining zo gering mogelijk is. Een naderende overfaining is echter niet altijd even gemakkelijk objectief vast te stellen. Het belangrijkste is dat de sporter zijn lichaam goed kent en in de gaten houdt hoe hij zich voelt. Het bijhouden van een logboek is hierbij van essentieel belang. Als een sporter zich nog onvoldoende hersteld voelt, stijve spieren heeft en eigenlijk geen zin heeft om weer te gaan trainen, moet dat opgevat worden als een mogelijk sígnaal van een beginnende overtraining. Het is belangrijk om na een uitputtende inspanning voldoende tïjd (24-28 uur) te nemen voor herstel- Na een marathon kan dat herstel r,r'eken tot maanden vergen!

Griepprik Het is in het algemeen goed te voorspellen lvelke intluenzavirussen in West Europa verantwoordelijk ntllen zijn voor een griepepidemie van dat seizoen en dus tegen welke sooíen een vaccin gemaakt moet worden. Dit vaccin wordt voorgeschreven aan


mensen die structureel een verminderde weerstand, met name om de soms ernstige complicaties van deze ziekte te voorkomen-

Denk hierbij aan bepaalde groepen hart- en longpatiënten en ouderen. Ook voor zeer intensief trainende (marathon)lopers kan het een overweging ziln om d.eze gnepprik te laten zetten. Met name voor diegenen die in de voorgaande jaren al eens de griep hebben gehad. In deze overweging dient echter weÍ betrokken te worden dat: iemand die de griepprik heeft laten zetten, daar zich enkele dagen wat minder fit door kan voelen; .de Slepprik niet beschermt tegen alle soorten (griep)virussen. Vanzelfsprekend beschermt de griepprik niet tegen het oplopen van een verkoudheid aangezien die door een ander soort virus wordt veroorzaakt. Maar er bestaat ook een kleine kans dat iemand die de Slepprik heeft gehad toch de griep krijg, doordat er een onvenvachte soort van het griepvirus in Nederland rondwaaÉ, of doordat de atleet heeft gereisd maakt naar een gebied waar andere griepvirussen voorkomen dan in Nederland. Denk hierbij aan reizen in verband met wedstrijden ofeen trainingsstage; .de kosten van de griepprik voor eigen rekening zijn. Als besloten wordt deze griepprik te laten zetten, is eind oktober / begin november daarvoor de beste tijdSamenvatting Uit onderzoek is gebleken dat laag intensief uitgevoerde training de weerstand stimuleert. Uitputtende vormen van inspanning onderdrukken de weerstand tegen een infectie, waardoor er een verhoogde kans op het oplopen van een infectie ontstaat. Voor zeer intensief trainende (marathon)lopers kan het een overweging ziin een griepprik te laten zettenEls Stork. bondsaÍs KNAU 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Noteer alvast in jullie agenda !!!!

In sportcafé Phoenix (sporthal Terwaerden) 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verhalen over lopers

De Schuifelaar De schuifelaar valt op doordat het lijkt alsof hij helemaal niet rent en toch consequent de marathon in minder dan drie uur aflegt. Hij is vijftig, kaal , draagt een bril met glazen als jampotbodems en is ingenieur. Zijn onopvallend uiterlijk maakt des te ergerlijker voor je als hij vlak voor de eindstreep stilletjes langs je stiefelt.

Terwijl jij door kamp gekweld wordt, last van je meniscus hebl nodig naar de WC moet of verlammingsverschijnselen vertoont, ghjdt de

)t

))J )).t

r))))))

::-

i\rilà)tlr)t )))).:-

:-

)i

qrr

Cq@Fj)))))))>::..,E :

schuifelaar langs je alsof hij op een lopende band staat. Hoezeer je ook je best doet om je persoonlijk record te verbeteren, hij haalt de finish eerder dan iii. Eén verklaring voor het succes van de schuifellaar lijkt z'n beenverplaatsing of beter gezegd, het gebrek daaraan, want die is zo geperfectioneerd dat het een minimum aan energie kost. Z'n benen buigen nooit bij de knie en z'n voeten komen nooit verder dan een halve centimeter boven het wegdek.

Het is zelfs zo dat nat weer niet geheel zonder risico voor hem is. Als hij niet oppast, loopt hij de kans dat hij gaat aquaplanen. Zou jij willen hardlopen in dezelfde stijl als de schuifelaar, geef dan geen geld uit aan een paar dure merkschoenen; aan pantoffels hebt je net zoveel.

De Sukkel De sukkel is in feite een wandelaar. Hij mag dan als hardloper gekleed gaan, wandelaar.Zijn shompelende gang heeft weinig met rennen te maken, maar hij blijft aan elke marathon

wltËn!

meedoen.

Uren na de wedstrijd, als de sponsors hun gratis chocoladerepen en andere hebbedingetjes al lang hebben ingepakt, komt de sukkel aanstrompelen bij wa.Ír eens de eindstreep was. Hij kijlt even om zich heen maar ziet geen enkel verwelkomend gezichtHij is een aardige oude baas en gaat er prat op dat bij elke wedstrijd waaraan hij deelneemt de oudste is van alle deelnemers. Verslaggevers gniffelen al bij het idee dat hij er bij elk moment er tussenuit kan knijpen en zal proberen het proces te versnellen door hem voor de wedstrijd in een interview al zijn adem te laten gebruíken.

In

bepaalde kringen wordt

hii

echter beschouwd als

zijn aanwezigheid devalueert en het hek van de dam opent voor kindermeisjes met iemand die de sport door

wandelwagens, slenterende winkelaars en zelfs lifters-

Als dat geheun zal de marathon gekenmcrkt worden door tijdsduur, niet door afstand.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

,

Bron: B&M

hij blijft

een


Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf Tel,: 045-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieewerk. inbinden: thermlsch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren.

K.v.K. no: 140 56

006

Geopend: ma: 13.30-17.00 en za: '10.00-14.00u. ainsĂ ag Um vrijdag: 9.30-12.30 en 13.30-17.00u. bank: l.N.G. 67 15 10 746


-a 3

STB Clubblad 2003 nr 5