Page 1

.=...ï

.

'':il&r.:a..

§=

.:-a-:-.a=

=:

''\,,.,,,,::.'ll,.-l

..::,

==

{i=

f:],

t)'

,.. . .§,


Jaargang L8 - oktober 2003

't

esTaBtetje

is het

Brunssummerheide

clubblad voor

nummer 4

de leden van a.Y. SpoÉ en

Trimclub

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum kopij:

lffi: '"W'

-

Theo Schmeits, Gravenweg 56, &71VZ Eygelshoven 045-5352003 theo.schmeits@hetnet.nl - Wiel.Frins@planet.nl

Els Frins, Wiel Frins 31 november 2003

Sport en Trimclub

Brunssummerheide

voorzitter:

flJ:ilr:ïiïï"r- fffi

secretaris:

+:ï:iï:ï#r'rïr.

Penningmeester: Ilarrie Tel.

:045-5418036

10

6418

GK

22

Jos Janssen

Schepenbank

Tel.

E-mail: ios-annyianssen@hetnet.nl

Leden:

Bert Nillesen Tel. :045-5353294

Wedstijdsecr.: IN

José

Jeuedsport:

Dickvan

Website

STB

:043-4591995

6343 CV Klimmen

Daslook 1l &6718 Kerkrade E-mail: bnillese@efss.dhl.com

32

Meijboom Tel. : 04$.5330356

Pleistraat

PeIt :045-5325803 Tel.

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf E-mail: dick.pelt@wxs.nl

6373 HK Landgraaf

E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl

http://www.avstb.nl

32

Postadres:

Pleistraat

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Bethlehemstraat

6373 HK Landgraaf

l0

Adverteren:

Heerlen

E-mail: stb'pm@hetnet.nl

Zaken: (vice-voorzitter)

Algemene

"'Y"

Ë*ffiLandgraar Bethlehemstraat

Lejeune

íffi

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis

6418 GK Heerlen


Trainingen winterseizoen 2003 I 2004

TRATNING Duurloop 1 uur Conditie I uur Interval

DAG

TIJI)

PLAATS

Maandag Dinsdae Dinsdag

18.30 19.15 18.45

Garage Mengelers Sportzaal Kakert Garage Mengelers

V/oensdag Woensdag

18.30 19.00

Woensdag

20.00

Garage Mengelers Duurloop 1.15 uur Pupillen A,B,C 1 Sportzaal Ter uur Waerden Junioren 1 uur Sportzaal Ter Waerden

Donderdag

18.30

18.30

Zaterdag

10..00

Zaterdag Zaterdag

11.00 16.00

Zondag

8.30

[nlichtingen over

Vriie training

Duurloop 1.15 uur

trainingen: Wim van der Linden

Bodelier John Hendrix Theo schmeits Ger

Trainingsschema's

Jeugdtrainers

Duurloop l uur Pupillen A,B,C, 1 uur Junioren 1.30 uur Duurloop 1 uur

Cooperbaan Bezoekerscentrum Schrieversheide Cooperbaan

Jeugdtrainers

Wim v/d Linden Theo Schmeits

A.V.O.N. Vriidas

Mario Moonen Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits Albert Verbunt

Baantraining

Altetiekbaan Heerlen Garage Mengelers Cooperbaan

BEGELEIDER Vriie trainine

Jeugdtrainers

Jeugdtainers Wim v/d Linden John Hendrix Theo Schmeits

tel.045-5217013 tel- 045-5325647 tel.045-5326903 tel.045-5352003

S.T.B.Website: httEr://www.avstb.nl 0-0-0-0-G.0-G.0-0-0-0-0

Van de secretaris

Belangrijk

!

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de secretaris, en wel met in achtneming van de door de IO{AU verplicht gestelde opzegtermijn van 6 weken, d.w.z.6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindiggblijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd. De contributie voor het jaar 2003 bedraagt € 38.- Wil men een wedstrijdlicentie dan zijn de kostenhiervan€ 15.60. Jeugdleden betalen € 6.50 per maand.


Van de voorzitter Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van Anne-Marie Ypma Zij is na een kort ziekbed overleden. Wij wensen haar echtgenoot en de kinderen heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies. Vreugde en verdriet liggen in het leven dicht bij elkaar- Anne-Marie overleed op de dag dat onze vereniging furore maakte tijdens de Jungfrau-marathon in ZwiSerland-

De clubreis naar Zwitserland was goed georganiseerd en zeer geslaagd te noemen. Het was weer ouderwets gezellig. Opmerkeldkwas dateraandezemarathon2 STB-debutantendeelnamen. Voordeze twee deelnemers, te weten Roger Steens en Pe§ Nollet was het dapper om voor hrm eerste marathon meteen de zwaarste van Europa uit te kiezen- Proficiat met jullie prestatie. Als voorzitter heb ik deze keer niet meegelopen. Ik heb dus ervaren hoe het is om aan de kant te staan en de deelnerners aan te moedigen. Hierdoor heb ik respect gekregen voor onze trouwe supporters, die elke wedstrijd acte de présence geven. Namens alle deelnemers wil ik hierbij onze supporters extra dank ze1gefi. Onze supporters dragen immers belangrijk brj aan het slagen van een clubreis. bergloop in de Brunssummerheide plaats. Na afloop was er een gezellige geen twee keer aan dezelfde steen. Hoewel de organisatie er alles aan had barbecue. Een ezel stoot zich

Op

13

juli vond onze jaarlijkse

jaar gedaan om het parcours duidelijk te markeren, wisten velen zich voor het tweede opeenvolgende voor gold dat ook behoorlijk te ,"ilop"n. Zoals Johan Cruyffhet uitdrukt: "Elk nadeel heb sjun voordeel", deze miskleunen. Er was tijdens de barbecue niet alleen voldoende gespreksstof, maar ook genoeg reden tot klagen. Onze vereniging heeft een bestuur voor het regelen van de algemene zaken. Desondanks wordt esn vereniging géd.ug* door de ledeq met name door hen die regeknatig extra inspanningen leveren om o*" ,ét*igirrg nog beter te laten functioneren. Die leden wil ik extra dankeir. Een aantal initiatieven was opvallatd. Zo is onàer andere ons clubblad in een nieuw jasje gestoken, zijn er mogelijkheden geschapot m ons wedstrijdtenue goedkoper aan te schaffen en is oilze club website op intemet enkele uren na de wedstrijden aiup to daÉ wat betreft de uitslagan- Beste STB-ers, wilt u een bloeiende vereniging houden, denk en doe dan met ons

mee!

Abert verbunt 0-0-0-0-0-0-0-0-0

§jry$ww Keffi'ffiffi$Ex

#*,r

;rg;3'ffiffffiCIp

z<rndag 7 december

Verdere info : Theo Schmeits - O45-5352OO3


Brunssum merytreg 54 6373 EX Landgraàf Tel,: 045-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieerwerk, inbinden: thermlsch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren, .4.+!ri1

*-., ..rn..

K.vK. no: 140 s6 006 ,Ïi&i&1i,.flí;il3'1%!'.9&:Jà1ïi333:i?33ï

bank: rN

G 67 1s 10146


Van de Redactie

De overgang van A5 naar A+ formaat van oÍrs clubblad mogen we gezien de reacties als zeer geslaagd noemen. Alleen wat het vooólad betreft waÍen we nog niet helemaal teweden. De afgelopen maanden hebben we geprobeerd dit te veóeteren- Mede daÍrkzï de medewerking van Herm Gerards is dit resultaat tot stand gekomen. En zoals jullie zien heeft het clubblad nu ook een naam;

en

't

Limburgs voor blaadje:

't eSTaBletje, eeÍl samenvoeging van estafette terug. Met name Cor van

bletje. Ook vindt je de letters S.T.B. erin

Haaren en Herm Gerards hadden verschillende namen ingestuurd waaruit de naam Herrn als beste.uit de bus kwam.

't

eSTaBletje van

Mede dank de medewerking van Albert Verbunt, drukkerij LICOM-PRINT en GLAS EN SCHILDERSBEDRIJF SJEF VAN OOYEN is het mogelijk geweest dit in prachtige kleurendruk uit te voeren. Wij mogen wel zeggen dat we heel tots op dit voorblad zijn. Het is een clubblad geworden wat gezien kan worden Herm, Cor en Albert bedankt voor jullie inbreng.

jullie zien is er nu ook geen inhoudsopgave meer. In de praktijk bleek dat men hiervan weinig gebruik maakte. Als je sommige reacties hoort van;" we lezen het blad in een àdem uit", dan heb je

Zoals

inderdaad geen inhoudsopgave meer nodig.

En wat de inbreng betreft: op het voorblad staal' atletiekvereniging S.T.B. Landeraaf'. Met name "door leden" is belangrijk. Want je kunt nog zo'n mooi vooólad hebben het is tenslotte de inhoud waarom het gaat Daar hebben wij als redactie jullie voor nodig, m.a.w. stuur wedstrijdverslagen, leuke verhalen, reacties, wat je

wilt naar de redactie. Ook wil ik met name op onze jeugdleden e€n beroep doen, zodat het ook voor jullie een leuk en informatief blad wordt- Ook al ben je gean schrijfwonder, stuur in en wij zorgeÍr voor de rest.

maar kwijt

T.S.

0-0-0-0-0-0-G0-0-0

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Anne-Marie Ypma-Verhulst. AnneMarie, r,as een groot aantal jaren tid yan ouze vereniging. Zii viel niet zo opn hield zich meer op de achtergrond, maar was altijd zeer behulpzaam. Wij zagen haar vaak trainen op de heide eerst met de Broepr later steeds meer samen met Eans. Dit beeld zullen we in de in de toekomst helaas moeten missen. Hans, wij wensen jou en de kinderen veel sterkte met dit grote verlies


Uphitl and Downhill race S.T.B. Zondag 13 juli 2003

Zondag 13 juli: voor de 2" keet werd weer het S.T.B. familiedag georganiseerd, nou ja fees! men moest zich eerst flink uitsloven op de diverse heuvels en heuveltjes die op de Brunssummerheide te vinden zijn. Ik spreek hier van heuvels want sinds de Jungfrau marathon weten de meeste wel wat echte bergen zijnMaar toch het was weer loodzwaar, elke heuvel die tussen de Rode Beek en de Cooperbaan lag moest Je zou zeggen dat na de eerst wedstrijd en diverse trainingen op dit pmkoers men de weg wel een beetje zoí weten, maar desondanks zaagmeel linten en parkoerswachten hebben toch nog versthiUende mensen het gepresteerd om verkeerd te lopen. Een hele kunst, want de organisatie van Wim v/d Linden en zijn mannen/wouwen hadden geleerd van de vorige editie en het parkoers met zaagmeelgoed uitgezeg alleen bruin zaagmeel op een bruine ondergrond ?2n2??? Eerrtip voor de derde bergloop: gebruik witzaagmeel en voor diegene die van plan zrjn om aan deze prachtige 7rraÍe bergloop mee te doerl zorg dat je van tevoren de route al verkend hebt. Tijdens de dinsdagtrainingen wordt dit parkoers meestal als training gelopenDit jaar was er voor de jeugd een mini-bergloop uitgezet die bij de jongens gewonnen werd door Ivo Eykeboom en bij de meisjes door Katharina Dresenni3 Oe hoofclloop warsn eigenlijk geen verassingen , de snelle boys van de S.T.B. zaten ook ditmaal \ryeer vooraan en bij de dames viel buiten de goede prestatie Lara Klaassen, Yvonne Monse op. Eigenlijk was zij tweede S.T.B.'ster, want winnares Petra van Tongeren is (nog) geen lid van onze vereniging. S.T.B. familiedag, dus feest, en hoe. Na afloop van de bergloop was door de organisatie weer een barbecue georganiseerd Bij TCN. Ook hierbij een grote opkomst en er werd nog tot laat in de namiddag mede dankzij het prachtige weer nog lekker gefeest-

Uitslag Uphill and I)ownhill race S.T.B.

I 2

Hub Donders Jos Krist

J

Rob Riksen

4

Erik Roijen Leo Kokkelkorn Ralf de Leeuw John Borjans Roger Gillissen Wiel Frins

5

6 7 8

9 11

Jan Schwanen Peter Deceuninck

t2

Albert Verbunt

13

Fred Geilenkirchen Fons Habets Henk van 't Land

10

t4 15

16

Bas Nicaise

t7

Marcel Meens

18 19

Theo deleeuw

20

2t

Theo Schmeits Ronald Frins Ed Doveren

00.21.34 00.21.56 00.22.57 00.23.11 00.23.26 00.24.05 00.24.30 00.24.45 00.26.04 00.26.25 00.26.49 00.27.05 00.27.17 00.27.24 00.27.30 00.27.42 00.28.05 00.28.09 00.28.20 00.28.59 00.29.12

22 23 25 26 27 28 29 30 3l 32 33 34 35 37 38 39 40

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Pierre Muijrers Frans Quaedflieg Roger Steens

Lara Klaassen EgonBorghans Yvonne Monse Saskia Rademakers Jan Verhoeven Ineke de Ploeg

Annick Ploumen lwan de Ploeg Hein Severens

Vic§

Teeken

Helma v/d Heuvel

Sjefvan ooyen Monique Borghans Pettie Nollet

00.29.r2 00.30.21 00.30.39 00.31.33 00.31.50 00.31.52 00.32.00 00.33.13 00.33.41 00.33.58 00.34.26 00.35.47 00.36.14 00.36.56 00.37.55 00.40.08 00.42.08

T.S.


diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverse

-

Achillis- Top METER:

15OO

2

1OO

5

Baan

-

1500 meter

John Borjans

S.T.B.

04.37.70"

Gerte Offeringa

S.T.B.

00.15.46"

METER:

Birkesdorf

4 47 tt7

kilometer - 19 iuli 2003 - 10Kokkelkorn S.T.B. Leo Herm Gerards

s.T.B.

Corvan Haaren

S.T.B.

l1.Int.Moosenmiittle Berelauf

99

2

METER:

2OO

METER:

v30

- 26 iuli 2003

Klaassen

00.48.05 00.58.51

00.50.00

Gerte Offeringa

s.T.B.

00.15.69',

Gerte Offeringa

S.T.B.

00.32.69"

Lauf mit in Schmidt 10

M30

- Baan - 26 iuli 2003

IOO

8

I

S-T.B-

Lara

Sittard

2003 - 20 iuli plaats plaats

Lara Klaassen

Int.Totemann Berelauf

00.36.48 00.43.08 00.48.10

5

Jean Herpers

12

3

- 16 iuli 2003

KILOMETER:

10

44 45 52 115

- 10 en 21.1 kilometer - 26 iuli 2003

John Borjans Herm Gerards Roger Gillissen Pierre Mudrers

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.38.43 00.43.25 00.43.39

Annick Ploumeテ考

s.T.B.

00.49.08

s.T.B. S.T.B.

01.17.53 01.24.50 01.30.02 01.33.05 01.40.15

00.,14.59

21,1 KILOMETER:

I

Hub Donders

5

Marcel v/d Pol Marcel Meens

22

Jan Schwanen Theo de Leeuw

31

7l

Vossenack

54 58 Dfirwiss

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

-

9.7 kilometer

Herm Gerards Pierre Muijrers

-

10 kilometer

- 30 iuli 2003 S.T.B. S.T.B.

00.42.45

- 2 ausustus 2003 s.T.B.

7

Nico Hamers Jos Krist

t7

Leo Kokkelkorn

S.T.B.

4

00.42.31

S.T.B.

00.32.13 00.34.16 00.36.07


Kerkrade - Baan 1OOO

METER:

3OOO

METER:

6

- 9 aueustus

2003

Ralf de Leeuw

Krist

2

Jos

3

Leo Kokkelkorn

S.T.B.

02-52.96

s.T.B. s.T.B.

0936.5" 09.53.8"

Hambach - 10 en 21.1 kilometer- 16 aueustus 2003 IO KILOMETER: I Jos Krist s.T.B. 5 Leo Kokkelkorn S.T.B.

6 25

Ger Bodelier Herm Gerards

Monte Sophia

3 57

-

r35

Niederzier - 28.5 kilometer plaats I plaats 2

469

Boreharen

-

5.8 en 10 kilometer

5.8 KILOMETER:

4

Leo Kokkelkom

l5

Ivo Eykeboom

23 aueustus 2003

29 20 plaats 17 plaats 3 plaats 40 plaats 42 plaats l0 plaats 92

- 29 augustus

2003

plaats plaats

Theo de Leeuw Sjefvan Ooyen Jos Duteweerd

376

-

M30 Y30 M35 M40 M45 M55 M40 M40 M60 M40

Albert Verbunt Corvan Haaren

168 169 196

00.35.47 00.36.53 00.40.51

S.T.B. S.T.B.

Jean Herpers Lara Klaassen Fred Geilenkirchen Hub Donders Herm Gerards

104 105

0034.18

01.52.41 02.09.50 02.17.28 02.17.28 02.20.44

02.2530 02.25.30 02.29.13

02-46.t1 03.04.14

S.T.B. S.T.B.

00.19.28 00.24.09

IO KILOMETER:

I

Nico llamers

s.T.B.

0031.47

3

Jos Krist Rob Riksen John Borjans

S.T.B.

003339

s.T.B.

00.34.20 00.36.15

7

t7

S.T.B.

Eschweiler- -11 kilometer- 30 augustus 2003 52

Herm Gerards

115

Jos Duteweerd

119

Cor van Haaren

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Stadsloop Heerlen

-

00.43.26 00.48.21 00.48.33

5 en 10 kilometer

- Zondae

7 sept.2003

Bij

deze loop waren maar 3 van de ruim 23 S.T.B.'ers onder de naam S.T.B. Landgraaf. Het is voor ons haast niet te doen om uit de ellenlange uitslagenlijsten de S.T.B.'ers te zoeken als de vereningsnaam niet erbij staat. Een laatste verzoek: schrijf je altijd in onder de n"rm S.T.B. anders kom je niet meer in aanmerking voor verrnelding in clubblad en op onze website. 5 KILOMETER:

8

Ger Bodelier

plaats 7

Sen-

00.18.15


tl

John Borjans Ivo Eykeboom Bas Nicaise Peter Verberkt Hein Bodelier

60 66 99 129

plaats 3

M40

plaats plaats plaats plaats

Sen. Sen

36 39 6 8

00.1E.49 00.21.56 00.21.56

M50 M50

00.23.t2

Sen.

0031.59

Sen. Sen. Sen.

00.34.36 00.35.45 00.35.45 00.38.28 00.40.02 00.43.30 00.44.08 00.44.55 00.45.38 00.45.41 00.45.54 00.48.14 00.49.20 00.52.28 00.56.05

00.24.20

10 KILOMETER:

3 12 15 25 37 56 64 75 85 106 149 156 160 180 249 300

1OO

4

2OO

4

Nico Hamer:s Leo Kokkelkorn Marcel v/d Pol Eric Roijen Marcel Meens Sjef Hodiamont

plaats 2 plaats 9 plaats 12 plaats 15

Ger Schaffirauseテ考 Hub Erkens

plaats 19 plaatsT plaats2T

plaats 20 plaats 4

Jos Duteweerd

plaats 7 plaats 52

Annick Ploumen Ed Doveren Frans Quaedvlieg Bert Reijnders Sabine Krieg Monique Borghans John

Sen.

Sen-

plafrs 17 plaats 18

Hof

M50 M40 M50 M40 v35 M50 M50

plaats 6

V.Sen

plaats 15

v35

plaats 35

M50

METER: Gerte Offerringa

S.T.B.

00.15.68"

Gerte Offeringa

S.T.B.

00.33.80"

METER:

Mereelland Marathon 25 KILOMETER:

- Meerssen - 42.195 en 25 km s.T.B.

39

Leo Kokkelkorn Marcel v/d Pol Marcel Meens John Borjans

62

Frank Eisenga

S.T.B.

7l

Albert Verbunt

s.T.B.

t20 Frans Roumen MARATHON:

S.T.B.

2l

Lara Klaasen

S.T.B.

22

Jean Herpers

s.T.B.

31

Peter deceuninck Gerard Hartman

S.T.B. S.T.B.

3 7

25

54

Wffrselen

- 10.4 km -

S.T.B.

S.T.B. S.T.B.

14 september 2003 01.30.09 01.35.37 01.,14.50

01.48.33 01.53.03 01.55.21 02.07.44 03.13.18 03.13.19 03.25.53 03.54.53

14 september 2003

10,4 KILOMETER:

57 Herm Gerrads 90 Cor van Haaren 2,3 KILOMETER:

S.T.B. S.T.B.

00.43.45 00.46.29

Ivo Eijkeboom

s.T.B.

00.09.07

1


Sportcafé Phoenix (

Glastrandel- en SchildersbedrfiÍ

Pl"f

kantine Sporthal TerltVaerden )

Streeperplein 10

637lMZ Landgraaf

Toor gezeffíghei Sportlaan 1 6374 CM Landgraaf Tel.O4$ 53L7L22

;,er'-*?-z'n

erl eerl goel g[as 6íer, fumt 'l.l na fret syorten terecfrt 5íj:

Anníe & tsoulewfin ?acÉ.6íer

Ook geschikt voor het houden varvergaderingen en

Ibl. :045-5311413 Fax: 045 - 5321616

Schilderwerken 24-uurs glasservice Glas in lood / koper Kunstof kozijnen

feestavonden

B'i

j

de pakken nee rz'i tten

?

kom nou

Ylí"r',voo

Monoh mon !

Bouwkundig ontwerp

&

HetersDortu

Adviesbureau

mannerrrnode

Heerlen Geleenstraat 3436 en Promenade 33 ) Maastricht ( Grote straat l82o

)

Sittard Molenbeekstraat 12

Manensh eïde 42 6343 CR Klimmen Te1.

043-4s92242 F

ax

06-5 1277959

043 -4592901

Vormgeving van uw bouwplannen


Schuttersparkloop Brunssum

- 5 en 10 kilometer -

Zondag 21 sept-2003

5 KILOMETER:

14 19 27 28 29 32

00.20.42 00.21.51

S.T.B.

BartNicaise Jos Duteweerd Ed Doveren Frans Quaedvlieg Jos Bex Tom Crombach DAMES: 19 Gerte Offeringa

S.T.B.

00.22.51

S.T.B. S.T.B.

s.T.B. s.T.B.

00.22.56 00.22.59 00.23.29

S.T.B.

00.29.04

Eric Roijen Peter Deceuninck

s.T.B. s.T.B. s.T.B.

FonsHabea

S.T.B.

00.35.12 00.39.06 00.41.31 00.42.18

10 KILOMETER:

1 4 9 11

Jos

Krist

DAMES:

4 5

STAP loop Brunssum JEUGDLOOP:

I 2

00.54.09 00.54.24

S.T.B.

Yvonne Monse Monique Borghans

S.T.B.

- div.afstanden - zaterdae 27 sent.2003 s.T.B. s.T.B.

00.11.41 00.12.51

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.24.18

Gerte Offeringa

S.T.B.

00.35.07

BEDRIIVENLOOP 4 Ralph de Leeuw

S.T.B.

oo.22.oo

lvoEykeboom Tom Chrombach

TRIMLOOP

6 8 15

Frank Eisenga Bas Nicaise

Frans Quaedvlieg

00.24.41

0a.28.12

DAMES

15

HOOFDLOOP: Jos

Krist

Rob Riksen Fons Habets Herrn GeraĂ?ds Ed Doveren

Marathon Berliin

f 3 plaats 7 plaats 6 plaats 15 ptaab

phaa

M40 M40 M40 M45 M40

w.42.17 00.44.20 00.49.20 00.51.12 00.58.12

- zondae 28 september 2003

Marcel Meens

S.T.B.

Annick Ploumen

s.T.B.

03.09.31 03.45.50 T.S.

0-0-0-0-0-0-G.0-0-0


Silbertal - Marathon Sanlit Anton am Arlberg Zondag 10 augustus 2003

Op l0 augustus liep ik mijn eerste marathon in Oostenrijh samen met mijn wiend en trairur Jean Herpers. Waarom zou je je eerste marathon in de bergen lopen? En hoe bereidt je je als Nederlander voor op een marathon in de Alpen?

Een geheime nachtmerrie Een marathon lopen, dat was altijd mijn geheime wens. En mijn geheime nachtmerrie. Vaak was ik toeschouwer in Rotterdam en ik moest er niet aan denken om in die mensenmassa te lopen. Koude rillingen kreeg ik van het idee. Bovendien wilde ik de marathon binnen de 4 uur lopen en dat zat er lange tijd niet in. Inmiddels is dat geen excuns meer. Toch blijft de marathon voor mij groots. Hoe kun je al die kilometers volgens een tijdschema lopen, kun je wennen aan oneindig asfalt en wat doe je als je al een uur in het starwak staat en je moet poepen?

Gevoel of verstand? Zodoende had niets of niemand me nog uiQedaagd om een marathon te lopen. Totdat bewiend loper Bert ons eind juni vertelt dat hij een marathon in Oostenrijk wil lopen. Van Silbertal naar Sankt Anton am Arlberg, 1300 meter omhoog en 700 meter afdalen Mijn verstand,zegf dat we het niet eens moeten oveÍwegen: we zijn beide geblesseerd. Mijn gevoel zegf: deze tocht hebben we altijd al eens willen lopen (we kennen het gebied), geen strak tijdschema over eindeloos asfalt en wat is er mooier dan een marathon lopen in de Alpen? Mijn hart klopt sneller, ik kljk mijn wiend Jean aan en zie dat hij hetzelfde voelt. Sommige wezenlijke dingen kun je niet ontlopen.

Lokale beroemdheden Maandag 4 augustus, zes rlagen voor de marathon. We melden ons bij het wv-kantoortje van SilbertalWe weten dat er in het dal geen kampeermogelijkheden zijÍL maar willen er zeker van zijn dat de voorinschrijving voor de marathon via internet is gelukt. Twee Nederlanders die in het dorpje Silbertal een marathon komen lopen, dat trekt de aandacht- Burgemeester Willie S?ily spreekt ons bij het WV aan. Hï biedt ons Íurn om te kamperen op de parkeerplaats verderop in het dal. Wat als we een bon krijgen van de politie? Dan moeten we zeggen, dat de burgemeester persoonlijk toestemming heeft gegeveÍr. Als bergloper laijg je hier blijkbaar privileges! Het hele dorp is trouwens in de ban van de marathon. Berglopen vindt men niets minder dan een heldendaad. Tijdens onze duurloopjes en wandelingen in het dorp worden we vaak aangesproken. We lijken wel lokale beroemdheden- Een oppas vinden voor onze honden op de marathon.lag is dan ook geen probleem.

I)e Muur van het Silbertal "Och, och, Giesla!" Silbertalers spreken vol ontzag over oDe Muur' van de marathon- Giesla is een flinke stijging in het parcoum na een kilometer of zes, die erg zrvaaÍ moet zijn. Dat willen we zelf ervaÍen. Op woensdag 6 augustus verkennen we de eerste negen kilometer met Bert, die op doorreis is. Door de dnrkte (hij begeleidt Lornah Kiplagat en de KNAU-selectie op trainingskamp in Zwits€rland) kan hij niet aan de marathon meedoen- Giesla is steil, maar kort en goed te lopen. Verder gaat het getijkmatig omhoog over een breed grindpad en we lopen ontspannen, met een gemiddelde van minder dan 6

minuten per kilometer. We vieren het gemak waaÍrnee we lopen met een groot glas Schiwasser in de berghut aan de Untere


Gafluna-alpe. Geen overbodige luxe in de hifie die al dagen in het dal hangt- lk laijg er verbouwen in dat ik dezsmarathon ga uitlopen.Zeker nadat Bert mïn blessure behandelt en hij de pijnlijke bilspier losser heeft gemaakt.

Muggebult Dat Giesla een muggenbult hjkt, komt door onze voorbereiding. Door de trainingen die we í" ug"lopén weken hebben gedaan. Mooie tochtea in de bergen en twee wedstrijden in het Schwxzxald- De Moosenmàttle-berglauf gaat nog lieflijk heuvelop, heuvelaf, maar in de Tote Mannberglaufwordt het al serieuzer. Acht kilometer is het maar en ook nog eeÍrs over asfalt, maar de 750 hoogtemeters en de hitte maken de wedstrijd zu.taar.

Het hoogtepunt van onze mentale en fysieke voorbereiding is de Zwitserse bergloop Aigle-Aï-Leysin. Een halve marathon waarbij je in 16 km 1650 meter klimt: van het wijnstadje Aigle op 400 meter naar de berg Berneuse op 2050 meter. De laatste 5 kilometer gaan 800 meter steil naar beneden naar het skidorp Leysin. Een schitterende wedstrij{ waarin je mooie alpiene landschappen passeert: wijnvelden, bossen, open almen en rotsachtig tenein. Maar ook een frtrstrerende wedstrijd: er zifrer, ongeveer 5 kilometers in die zo steil zijrq dat hardlopen onmogelijk is. Jean had wamschijnlijk gewonnerq maar hij voelt zich niet goed en na tien kilometer besluit hij op mrj te wachten. Goed hazen kan hrj me niet, want mijn maag verdraagt het drinken niet en ik zwalk naar boven. Naar beneden raas ik achter hem aan en maak nog een beetje goed. We presteren er allebei niet zoals we hadden gehoop! mÍur een goede voorbereiding op de marathon is het welDe dag van de marathon De wekker gÍu* om half zes. Ondanks de zenuwen, moeten we lachen om de absurditeit van twee slaperige mensen die met teganzin spaghetti en brood naar binnen zitten te werken. We lopen rustig in en bekijken de overige deelnerrers. "Die gaatvandaagwinnen" zeg! Jean als een afgehainde man met kromme 0 0 0o benen en een slepende loopstijl ons passeert. Ik kan het me niet voorstellerl maar achteraf blijkt hoe goed hlj die dingen kan inschatten. Pang! Om 9 uur vertrekken rte, een groep Yan 150 lopers. De eerste kilometers loop ik met twee wouwen, niet zo ver achter de kopgroep. Het gaat lekker. Een wouw demalreerl Laat gaan, het is nog zoveÍ. Het is 35 graden, dus bij de eerste drinkpost neem ik dankbaar een flesje drinken aan- Na 3 slokken gooi ik het weg: het is limonade met een zoetstof, zonder suiker en met veel koolzuur. Een beginnersfout van de organisatieOp Giesla gaat dè andere vrouw ervandoor. Ze smijt met krachterg ik ga in mijn eigen tempo- De bilspier doet pijn. Uischakelen, negeren; het is nu tijd om te genietenEn àat doe ikook: het pad klimt en klimt en ook al worden mijn voetzolen steeds gevoeliger voor keien en gnn{ ik neern het eenzame dal met de schiuerende heidevegetatie in me op en voel me

nietig zoals dat voelt in de bergen. Ik lóp aileen en stevig door, zetin mijn kop dat ik 20 kilometer omhoog moet err dat naar beneden lopen makkelijker is- ln de steeds smaller wordende vallei is het stil en eenzíurm, totdat er plotseling een helikopteiverschijnt. Ik zie dat hij in het dal blijft hangen om de kopgroep te filmen en weet dat Jean in beeld is. Ik laijg er kippenvel van en denlq hoop dat gaat-

hij bij de eerste mannen loopt en dat het goed met hern


Op 16 kilometer bereiken we het hoogste punt en begint een lastige rotspassage. Ik loop beter dan ik had gehoopt 1 uur en 33 minuten. Bij de dranlipost vraag ik naar mijn positie en ik ben tweede. Ik denk aan de 700 euro prijzengeld, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Ik mis de coördinatie om snel over de rotsen te gaan en lig twee kilometer verder op de vijfde plaats. Een beetje baal ik er van, maar al snel is al mijn concentratie gericht op de afdaling. Die gaat eerst nog in 4 minuten per kilometer, mÍur ik kan dat niet vasthouden. Toch vliegen de kilometers voorbij, tot het 28 kilometerbordje. Daar gaat het grind over in een vlakke asfaltrveg. Al zijn mijn voeten daar erg blij mee, ik heb het gevoel stil te staan enzie op tegen het laatste stuk Mijn hoofd geeft een hoog beenrime aaÍL mÍur mijn benen kunnen het niet bijhouden. Bij 34 kilometer komt er een rotsachtige kloof. De bergen laten geen mentale dip toe en terwijl ik helemaal opga in het passeren van de rotsen, krijg ik weer moed en haal ik ooknog

een"Íi

twee wouwen in-

Geen foutjg toch bedankt! In de folder van de wedstrijd stond dat we 1300 meter moeten strjgen, terwijl het van Silbertal op 800 meter naar de pas op 1950 meter toch maar 1150 meter stijgen is. In Sankt Anton lopend, weet ik dat de 1300 meter stijgen klopt en geen foutje is. We moeten in het stadsdeel Sankt Jacob nog zeker 100 meter stijgen. De hitte hangt in de stad en drankposten zijn schaars geworden. Heel verleidelijk zijn dan de waterbronneÍr die overal langs de weg staan. Steeds weer komt er een steil stuk omhoog. Velen moeten wandelen, ik blijf lopen, al voelt het als slow motion. En ik denk ook zo sloom, kan mezelf niet aanzetten tot een tempo, al ben ik niet helemaal leeg. De klok kan me al een tijd niet meer interesseren.

Applaus, publiek en een winkelstraat- Waar is nou die frnish? Om wat voor reden ook, heeft de organisatie om de twee kilometer een bordje geplaatst. Na het borde met 40 erop heb ik niks meer gezien. Een bocht van 180 g'aden leidt naar opgeblazen reclamezuilen en veel geluid. Daar moet ergens de frnish zrjn- Ik druk mijn klokje in en zie 3:49:05 staan. Onder de vier uur en derde geworden! Jean is door de hitte bevangar geraakt en heeft 20 kilometer geknokr Heel knap is hij als vrjfde gefinisht. We bespreken de marathon en vertellen elkaar hoe we alles hebben beleeftl. Daar kunnen lile uren znn besteden, maar toch valt het ons zwaÍr om in de warmte 4 uur te wachten op de prijsuitreiking. Maar die is wel de moeite waard: met het geld dat \rye samen hebben gewonnen, hebben we de benzine en het

inschrijfgeld van alle vakantie-wedstrijden terugverdiend.

Ik kijk terug op een mooie wedstij4 waarin ik heb genoten en mijn krachten goed heb verdeeld. Mijn ontzag voor de marathon is gegroeid, maar ik heb er een gevoel bd gekregen: de marathon wil ik leren lopen, deze afstand wil ik vaker ervaren.

De droom heeft de nachtmerrie verslagen en dat is de mooiste prijs die ik in het Silbertal gelilonnen heb.

Lara Klaassen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verjaardagskalender

01

Roger Steens

43 32 35

L2

Danique Michels

l0

l4 t7 t7

John Franssen Sabine Krieg

42

t2 t4

35

l4

10

16

34 46

t6

03

07 09

25

30 30 31

Theo de Leeuw Lara Klaassen

Bart

December

November

Oktober

Hanssen

Monique Vonken Harrie Enninga Karel Hensen Bart Nicaise

55 21

05

09

20 22 28

i0

Danielle Michels Jesse Mispelbaum Hub Erkens Alexandra Dresen Roan Funken Hub Heynen Mieke Nickien Hub Donders Jan

Kuhl

.Cor van Haaren Tom Chrombach Harrie Lejetme

l5 t2

06

Bob James

57

05

53

07

Marco Theurissen Monique Soudart

t2 l3

1l t2

t2 2t t4

52

t7

l3 l3

43

13

40 37

t4

t4 t4 t8

50

28

3l 31

Alle iarigett uall harte

Jill Wetzels Melissa Essers Bert Nillissen

Sjefvan Ooyen Maril Boesten Peter Deceuninck Fons Kreukels Gerte Offeringa Wim Meyboom Eddy Verstappen Jan Vroomen

g*liciteerd

0-0-0-0-&.0-0-0-0-0-0-0

Nieuwe Leden

§,Ï,8, he*t rm hrrt* ïrelkom! Fons Habets

Bas Nicaise

Willibrordusstraat

Geb.07-03-1985

Palenbergstraat 53 6415 RB Heerlen Geb.10-07-1959

Tel.045-57ï3192

Tel.M5-5720173

Ralph de Leeuw Burg,Gijsenstraat 63 6373 LB Landgraaf

OPZEGGING LIDMAATSC}TAP PER O 1 -O 1 -2004: Judith Rijkers, E van den Bosch, A. Paluch José Meijboom

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

5

6444V}lBrunssum Geb.3l-10-1982 Tel.045-5251454

12

43 61

50 38

48 34 55

44 53


Àannemers- en ïimmerbedrijf

g,n-,*S

rlïïïffi[1., Alfa 14zl

H de Haan b.v.

Zet je op scherp §ee me, Edisonsrr 6372

aatz3

AK Landgraar

feel me, touch me, l.

Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf

Tel. O45

-

5Í118849

0rffe mg. Telefoon: 045-5321088 Telefa< : 045-5321128

Auto Maessen '9 .:

Verkoop nieuw en gebruikt Eerste klas occasiom met BOVAG garantie

Iuruil mogelijk

tt t"t'o\

Reparatie enonderhoud

o,fr§'detO

APK-keuringen

van aI rrw reklarrre uitingen

. . . . . .

Autoreklame Sfandbouw Reklameborden Zeilen Dekoratieschilders Bewegwiizering

Marconistraat 5 * 6772 PN Landgraaf * tel.045-5327480 Email: jack@kictkennl

B P Tan

kstation -Carwash Hogeweg 78 Voerendaal

Tel: 045-5751U9


2l ste Monschau - Marathon zondag 10 augustus 2003

Al maandenlang is de Jungfrau- marathon het gesprek tijdens de trainingen, hoe rwaaÍ, steil, prachtig hij wel niet is enz. De gehele trainingen zijn op deze marathon min of meer ingesteld. Lange

duurlopen in de Limburgsè heuvels, speciale bergtrainingen, noem mÍurr op. En wat past nu precies in Een uitstekende training voor het

4

grote werk

weken later in

Zwitserland. Dus iedereen stond ontspannen aan de start, het was toch maar een trainingslooP!?!.

Uitgezonderd, Marcel v/d/ Pol,

Pierre

Muijrers,

Peter

Deceuninck en Albert Verbunt geen Junfraugangers - die er

toch een beetje wedstrijd van wilde maken.

De start was om 8.00 uur, hetgeen een groot voordeel bleek te z7jn, want de ternperatuur zou 's middags oplopen naar 30o C. De eerste 7 kilometer glngen

hoofttzakelijk bergaf richting AlbeÍ,Theo, Saski4

Vic§

en Theo aan de start

Monschau. Ik voorgenomsn

l2km/uur

te

had

zo rond

lopen en

me temPo

kreeg

meteen gezelschap van Theo de Leeuw. Wd zouden tot kilometer 26 bij elkaar blijven. Na Monschau de eerste tes! een kleine

beklimming van zo'Ít 200m- eÍl bï kilometer 12 een flinke van zo'Ír 2 kilometer. Het liep allemaal lekker soepel§es.

Maar wat een prachtige marathon, onderweg kon je genieten van prachtige vergezichten en de mooie natuur van de Eiffel. Ook voor onze debutanten op deze afstan{ Vic§ Teeken en Jan Schwanen liepen hun eerste marathon begeleid door Harrie Enninga en Saskia Rademakers. Hiervoor liepen nog Cor van Haaren en daawoor Alb€rt Verbunt (met een schurend shirtje). Bij ongeveer 24 kilometer zagen we in de verte eex rood petje, Herm Gerards. En dat petje lnvam steeds dichterbij.

Harrie en Saskia bij Kalterheóerg. Je hoort het Harrie biina zeggen: "een makkie"!!.


Theo de Leeuw, die al enige tijd behoorlijk last vanzinvoetblessure had,l«eeg ineens \Meer een weer goede zin toen we Herm passeerde maar mo€st toch 2 kilometer verder de srijd staken. Dan maar alleen verder. Bij Kaltenherberg kreeg je inderdaad koude rillingen, men werd er door een grote groep S.T.B. supporters als het rilare vooruit geschreeuwd. Het bleef goed gaan, ofschoon de hitte nu ook een duchtig woordje ging meespreken. De beruchte klim van 1,5 kilometer die hierna volgde gng vrij moeiteloos. De man met de hamer liet zich niet zien, Bij kilometer 36 stond de trouwste zupporter van S.T.B.: John HendrilL iemand die zelfs naar de trainingen op de Camerig komt kijken. Na zijn bemoedigde woordjes gng ik de laatste 5 kilometer in. Nu was het toch werken geblazen, de soepelheid verdween langzaatt en bij de laatste klim voor de finish wist ik weer wat marathon lopen was. Ook al loop je hem als training het blijft een marathon. Vicky en Saskia deden het na 36 kilometer nrstig aan (van te voren zo afgesproken) en l«namen uitstekend over de streep. Jan Schwanen finishte in zijn eerste marathon samen met Harrie Enninga. Vrij ontspannen kwamen zij over de finish. Marcel v/d Pol legde een uitstekende prestatie neer door als 14" te eindigen.

Peter Deceuninck werd nog in de laatste kilometer ingehaald door Rob Riksen- Pierre Muijrers mocht nog even op het podium om geÍëteerd te worden voor zijn 4"plaats bij de M55. Dan was er ook de mogelijkheid om deze marathon wandelend en rennend af te leggen "'Walk" heette dat. Het voordeel was dat de start om 6.00 uur's morgens

was dus net voor de grootste hitte kon finishen. En zowaaÍ een S.T.B.'er had zich hiervoor aangemeld: Frank Eiseng4 kwam hij ook nog als eerste binnen in een tijd van03.59-20. Helaas \taren er voor deze'lralk"geen pnijzen te verdienen. peter en Rob relaxt ann de start

Iedereen was teweden over zijn prestaties bij deze prachtige en goed georganiseerde marathon en het vertrouwen voor een goede aÍloop van het grote werk op de flanken van de Jungfrau was een stuk sterker geworden.

Uitslagen Monschau marathon Heren:

14 57 60 147 206 345 368 467 527 528

Marcel v/d Pol Rob Riksen Peter Deceuninck Pierre Muijrers Theo Schmeits

Albert Veóunt Herm Gerards Cor van Haaren Jan Schwanen

Harrie Enninga

02.58.43

plaatsT4 plaats 108 plaats 107 plaats 108

M35 M40 M35 M55 M55 M55 M45 M35 M45 M45

plaats 14 plaats 16

w35 w30

04.23.24 04.29.28

plaats 4 plaats 14 plaats 18 plaats 4

plaats

8

plaats 17

03.r9.4r 03.20.07 03.38.24 03.46.08 03.57.01 03.59.17 04.10.49 04.17.05 04.17.06

Dames:

6l 75

Saskia Rademakers

Vic§

Teeken

Walk/Run:

1

Frank Eisenga

S.T.B.

03.56.20

T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Jungfrau Marathon Zaterdag 6 september 2003

ir#sthon Wat hebben ze ervoor getraind, diverse lange duurlopen in de Limburgse heuvels, Vijlen, Wormdal, Sippenaken Qamerig,Voerendaal, de steenberg bij Ubach Palenberg om mÍrar een pÍur op te noemsn. Zware maar gezellige trainingen. Ook meeste trainingen bij temperaturen van rond de dertig graden.Dit mzur om één doel te bereiken: de finish van de Jungfrau marathon op de Kleine Scheidegg. Van de 21 S.T.B.'ers waren er eeÍl vrjftal die al een of meerdere keren de Jungfrau bedwongen hadderq

zij wisten dus wat hun te wachten staa! maar misschien waren de overige 16 die dat niet wisten hierdoor wel een beetje in hun voordeel? Wiel Frins Er zijn zo yan die mensen die leren het schijnbaar nooit. De eerste keer was geweldig. Wat een ervaring. Nog nooit zo hoog gelopen'en ng nooit zo diep gegaan. De tweede keer was verschrilrkelijk zwaar. Het leek wel of ze de berg extra verhoogd haddenen of de 42,2 kilometer langer gemaald waren.

Na dan de derde keer,Ik vertel jullie, hij

was weer geweldig en het weer werlcte op het nippertje mee. De kennis dat je echter telkens weet wat rng komen gaat maald dat ie erg zuinig met je fuachten om gaat. Van de ene kant wel handig, mcur van de andere kant een rem- Het was als verwacht, extreem zwoar maar met eenfantastísche omgevíng- Hoe nttaar, ik heb er geen woorden voor. Onderweg heb ikwel 10x heilig voorgenomen dat dit echt de laatste keer is. Welrru na de finísh, fris gedouched en even wat gegeten en gedronkzn te hebben dacht ik alweer wat genuanceerde hierover. Wie weet -........ Zoals gewoonlijk vertrokken de meeste op donderdagochtqld naar Zwitserland. Na een voorspoedige reis waren we rond 5 uur in het door de S.T-B. geannexeerde Lauterbnrnnen (Naar ik heb gehoord wordt in de volgende gemeenteraadsvergadering gestemd over een naamswijziging in eSTeeBrunnen). De langverwachte bergen lagen recht tegenover ons. Wat ons gelijk opviel en we nooit geweten hebben, is dat bergen in drie jaar tijd zo Jan §chwanen ontzettend veel Na intensieve training in ons groeien Limburgs hen'elland als konden. voorbereiding op deze Tjonge wat morathon, heb ik van beide waren ze groot ontzettend genoteru geworden.'s

De

bergen bevielen wel tot een bepaalde hoogte want de laatste

alhoewel

ki lo met er s'w aren lo odzw aar.

Het hele clubgebeuren erom heen in Zwitserland wcts geweldig

Avonds begon

gehjk geweldig. Met zijn allen op het terras en

lekker gegeten en gedronken.

Volgende ochtend effe de berg op ( wel met het treintje) om de finish te bekijken- Boven aan gekomen kwam het weer allernaal terug. Helemaal door, over de morene, langs de

!XË"

Iwan de Ploeg en Hein Severens bij kilometer 18. Hierkonden zEnoglachen !!


finishen en dan met pijn in je poten die doedelzakspeler naar het hoogste punt, een kilometer afdalerq verschrikkélijke steile af<laling naar de douches gur* íaar beneden om het staÍtnunmer te halen' 's Middags in Interlaken bij Niet lang nadenken srryporters pÍesent, na het aftralen van het Casino was de trete §.1'.g.-groep inclusiegroep inclusief alle En na nog even gezellig in het gemaakt' gÉUruikef1f<e

*

Groós)foto's de startnummers werden ae werd een restaurant opgezocht om nog wat extra hebben te bijgepraat wat zonnetje lekkere koolhydraten te staPelen. de Leegw liet zijn Om 17.00 uur war€n in Interlaken nog enkele voorwedstrijden' Ralph te eindigen (eerste plek in zijn vader zien hoe het moest door op een tweede plaats in àe Mini-Rtm eer hoog in zijn wedstrijd' Hij klasse) . En ook onze jongste dee-lnemer Mart iuksen hield de s.T.Bmedaille laten zien' zijn hij kwam fiep dé 1400 meter in 6 min en 35 sec- Trots als eenpauw Mart Riksen

een medaille en die ik heb gerend vond ik leuk en ook een beetie moeilijk Ik beeg een bidon met Jungfrau marathon erop' lruis, samen met de directeur van de S' f'A' W'e woonden op d, hoogrte verdíepiig vcm een houten

i" iiÀriia

in de omgeving was wel wat te doen' Heel de regio stond in het teken van deze marathon, in elk dorp gaan indrinken in de feesttent' Gezellig Zo ook in Lauterbrunnen. 's Avonds zijn we nog even moed maar een doel hadden' Bij welke dat het wͧ, een verbroedering van alle nationa-iiteiten die sarnen sport vind je dat nou?- Grote potten bier,

',:a-rr,+,*xr:3o,*."0.0ï,ir.ai-,-1i,1,

een geweldig bleus bandje' en.de , HT Pfarrer die tussendoor nog eventjes de mis deed. Bijna was het helemaal mislukt. Mijn trouwste supporter Els wist te verkomen dat

ik de volgende ochtend met

een

verschrikkelijke kater aan de start stond-

Zaterdlg, de dag van de waarheid- De omstandigheden waren prima- In alle woegte met het treintje naar Interlaken,

wÍutr we in alle rust otls

glngen

voorbereiden oP de starl

Het ging er relaxt aan toe- Het startschot klonk en een kleine 3500 deelnemers

-:E ,.:J

...,::,:+ii:t;li+ .:.:::i+:ii? 1!::i.:iÈ:i.::r^.IiÈïr.

i..r

i

begonnen aan hun avontuuÍ.

Wiel,Rogeq Herm en Theo hadden zich al snel gevonden- Afspraak was de eerst helft echt nrsig te lopen in ongeveer l.4Ouur. Roger Gillissen moest even biitanken Daama was het toch ieder voor zich. Het Zwitsers onder vlak verstaan' er gedeelte tot kilometerpunt 24 zouvlak (?) zijn- Ik weet niet wat de zaten toch enkele gemene knipjes in. In LauteÍbrunnen stond het ilurt ,* de toeschouwers en uiteraard ook onze druk wouwen. Abert Veóunt liep druk araaiend met de Cor van Eaaren S.T.B. vlag ons aan te moedigen- Roger en Herm Zelfs na de derde keer begreep ik niel hadden inGsen besloten het wat rustiger te doen, zodat wcurrom, wcurvoor en hoezo ik hier liep van beklimming de aan tweeën z'n met Wiel en ik de"Muur van Wengen"begon- We zouden proberen om En toch er kamt een vierde keerl zo ver als mogelijk de "Muut'' dribbelend te bedwingor. wandelen' we lachten maar wat onder aan de berg stond wim en Gerte te schreeuwen dat we moesten toch noodgedwong€n aan het wandelen en grngen verder, maar een tiental metels verder waren we dorp wengen kwam in zicht en we Het en \^/Ís het lachen veranderd in een prjnlijke grijns.

Éf"g;"


konden weer rennen, nou ja rennen?. Het ging best lekker, bij elke verzorgingspost goed drinken en flink wat gel's naar binnen wunnen. Opeens moest Wiel aftraken vanwege kramp, jammer ik had in gedachte om samen de Jungfrau te bedwingen. Dan maar alleen door. De echte steile hellingen gewandeld en op de zogenaamde vlakke stukken zo goed als het ging gerend. Maar wat een prachtige marathorq de omgeving, de entourage, het vele Herm Gerards publiek die een enonn lawaai Na blessureleed in maart/april dit jaar, mag ik stellen dat na een rustige hervatting van de training, ik zeer produceerden met hun koeienbellen je tevreden mag zijn met het resultaat. En dat resultaat is werd er soms echt emotioneel van. Op niet in de eerste plaats de eindtijd, maar veel meer het kilometer 32 passeerde ik Jo Born, ik wist dat alleen Rob Riksen en Hub gevoel en de belevingvan het hele gebeuren Hoewel ik mij er bij de tweede keer ervan bewust ben Donders voor ms zateÍr, maaÍ die waren dat ík geen bergloper ben, wil ik deze uitda§ng rng wel een klasse te groot voor mij. Mtjn eenkeer umgcun. marathon kon niet meer stuk. Ik heb genoten van de omgeving, de mensen, de sfeer en Hoewel het ergste nog moest komen, de voorol ook de saamhorigheid binnen orae vereniging bij ongeveer 3 kilometer lange morene, eeÍt . dit soort evenementen smal rotsachtig paadje van zo'Íl 50 cm

breed steil omhoog naar het hoogste punt van de marathon. Het was intussen flink afgekoeld, maar ja wat wil je op een hoogte van ruim 2100 meter. Ook de lucht begon er aardig donker uit te zien, alstublieft geen regen want dit kon op dit moment niemand gebruiken.

Esther Riksen Yoor mij was de reis naar

Zwitserland voor Jungfrau marathon

de een

gezellige korte vakantie, als

supporter

van de

twee

mannen bij ons thuis. Hel leek mij een goed idee dat nog eerB over te doen; Rob dacht hier anders over.-...

wie weet Mart over ,',., -,.::::::;}i.::'

Í::::::ili..

:,

*ee*

......r.r*"ii:1ii ,,..:: '.,,, ,*-.*irfl

Herm Gerards en John Born

een

aantaljaren. En: voor alle zekerheid sinds zaterdag jongstleden zelf ook weer eens de loopschoenen aangetrokken

Men had ons verteld

dat vlak

onder het hoogste punt van de marathon de welbekende doedelzakspeler stond. Maar ik hoorde en zag nog niets, hoe ver is het in godsnaam nog. Een kilometers lange rij van wandelende lopers nvoegden naar bovea. Wat kunnen 3

Roger Gllissen De Jungfraumarathon wederom gezond en zonder blessure tot een goed einde gebracht. Ook al was de tijd een bee$e minder als in 2000 (tw.4u26) het plezier was er niet minder om. Tevens hebben we weer eenfantastisch weekend gehad met 5 "S.T.B. vrijgezellen", Franh Herm, Cor, Jan en Hub. Jongens BedanW! kilometer toch lang zijr,- le moest uitkijken geen misstap te maken-

Vic§

maar behulpzame mannenhanden hielpen haar weer op het goede pad.

Teeken gebeurde dit bijna


meer zovut zijn' Eindelijk, in de verte het klagend geluid van de doedelzakspeler, het kon nu niet meters van enkele hij maar ofschoon genen niet plotseling was ik er, had de do-edelàkspeler helemaal je mij vandàn stond kun je nagÍum in wat voor roes verkeerde' Rob Riksen

was met welke andere De jungfrau marathon bood mij een ervaing die in niets te vergelijken veel (voor mii) onbekende eerdere marathon-ervaring dan-ook Na een g"drg"n voorbereiding met ik toch wat orueker aan de bergachtige pdrcoursen (íncl. de prachtige *to^ilrou marathon) stond start in Interlaken. zoals geplanà onder voor mij gunstige weersomstandigheden verliep de eerst halve marathon

uur 35 minuten. Het 26 kilometerpmt passeerde ik precies in twee rur, op dat en moest ik spoedíg moment was de haarspeld beklimmingen noar Wingen echter al begonnen ik zowaar hoop begon gaan wandelen. In W")g"n herstelde tk a*dontg snel van de zware klim dat te lrijgen op miinwenstijd van onder de 4 uur' zwaar' waordoor het De beklimmingen tiidens de laatste 5 kilometer waren echter onbeschrffiijk te kamen aan deze einde geen leek Er brgrip roo, hít insihauenvan afstandenvolledigvervaagde. bordje' Door de een met aangeduid beklimmingen,'waar elke kwai kilometer ook iog eens werd verlegd "naar werd doel het extreme verzuring in m$n benen was de wedstrtid opeel,s ver weg, ,,beheerst,,in

I

boven geraken zonder misstaP"

-

gemaaw werden' Ik was"overigens btii dat erian de laatste beklimming geen bewegende beelden ge'tveest om ontluisterend ongetwffild het was yoor zoyer er nog sprake wcts van enige beweging over het tewedenheid De verademingware dit te bekijken. be-finishkilometer bergaf wcs een b

er e i ken v an de

Mijn

fi ni sh ov erhe e rs t e ui t e indel ij k'

eerste wiorden na aankomst waren als volgt:

"nooit"

!?

dit echt nooit meer!! Maar ia zeg nooit

I

stakel een rotspunt en jawel in de verte zag je de verlossende nnisf Nog een kleine kilometer bergaf, langs onze luid schreeuwende s'T'B' schreeuwden' supporters, die in de inmiddels gestaag vallende regen ons naar de finish Het zat erop' het was nog streep' de over kou de van alleen oi"t ,ék"t En dan met kippenvel en dit liep ik ineens: ik heb het gehaal4 de Jungfrau bedwongen en met brok in de keel onwezenlijk geweest' marathon laatste mijn "".fr" deze is marathons 16 richting dóuches. Geweldig wat een "**i"g.Na Maar een eentje die ik nooit vergeten zal.

Wiel Frins en Theo Schmeits


r,rrr,,)a in Gelezen De Landeraaf Koerier dd 16 seoL2003

S.T.B. otleteru door pijngrens op het dak von Europo De Alpenreuzen Jungfrau, Mönch en Eiger in het Zwitserse kanton Bemer Oberland groeien door de wolken heen. De sproo§esachtige mooie gletscher van het Jungfraujoch op ruim 3000 meter hoogte vormt het dak van Europa. Als je daarna toe een marathon loopt geldt maÍr een woord: Inshallatr. Niet jij beslist maar een hogere macht. Dat ondervonden ook 21 leden van atletiekvereniging S.T.B. die de Jungfraumarathon hadden uitverkoren als clubreis. Met ruim 4100 deelnemers werd gestart in Interlaken, aan de voet van het gebergte. De eerste helft van de klassieke 42.195 km voerde een redelijke vlakke route nÍur Lauterbrunnen. Daarna volgde de eerste kuitenbijter. Via een afgijselijke beklimming van ongeveer 2 km bereikte de atleten het pittoreske dorpje Wengen. De toejuichingen van het publiek en de folkloristische athacties bezorgen menigeen kippevel. De Wengeralp vonnde een natuurlijk rustpunt in het parcoen. De atleten konden even genieten van het landschap. Vanaf kilometerpunt 38 zagenze echter alleen nog maar mrar:te sneeu\ry. In de ijle lucht moest liefst 500 meter hoogteverschil overwonnen worden, om de {inish op de Kleine Scheidegg (2100m) te bereiken. De laatste 4 km waren loodzwaar. Zo mraar dat praktisch iedereen moest wandelen.

Alle S.T.B. atleten oveÍwonnen zicbzelf en haalde de finish. Oprechte tranen vloeiden. De feestweugde over het welslagen werd nog eens verhoogd door de knappe tweede plaats die S.T.B.talent Ralf de Leeuw bij de jeugdloop veroverde. Henn Gerards

Uitslagen Jungfrau Naam:

Wengen-

Wengen: 00.5s.47

Jungfrau: 01.40.48 01.48.50 01.47.28 01.56.39 01.49.36 01.57.59 01.58.59 01.53.49

01.59.33 02.00.39 02.00.38 02.01.27 0 r.59.33 01.47.18

00.56.23 01.03.43 01.07.53 01.04.17 01.06.48 01.13.05 01.06.29 01.10.14 01.10.13 01.13.05 01.18.55 01.15.08 01.14.06 01.13.39 01.23.06 01.21.10 01.21.20

02.07.55

01.26.21

02.12.40

0t.26.22

02.24-22 02.24.05

02.07.31

01.49.16

01.35.38 01.32.37 01.44.24 01.46.39

Wiel Frins

01.44.2t 01.57.t7

Harrie Enninga Herm Gerards

Vic§

Teeken Saskia Rademakers Iwan de Ploeg Theo de Leeuw Cor van Haaren Roger Steens

Hein Severens Roger Gillissen Jos Bex Ineke de Ploeg Sjef van Ooyen

Marathon

Lauterbrunnen-

InterlakenLauterbrunnen:

Rob Riksen Hub Donders Theo Schmeits Fred Geilenkirchen Jan Schwanen Pettie Nollet Frank Eisenga

-

01.51.29 01.57.23

02.00.38 01.46.15 02.00.38

02.0t.42

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

07.34.45

02.13.01

02.00.33 02.03.35 02.09.35

Eindtijd: 04.06.12 04.09.48 04.36.58 04.42.02 04.45.18 04.53.41

04.58.08 05.02.53 05.04.42 05.09.02 05.16.18 05.24.13

05.25.19

02.r2.49

05.27.35

02.13.39

05.27.57 05.40.59 05.43.37 05.43.59

02.23.25 02.22.53

02.35.20

05.58.41

06.03.04


Geevers Een begrip

Geevers Auto Carrosserie delen:

ori§ineel, imitatie en overzet

Geevers Auto Carrosseriedelen levert dit moment meer dan gaat om originele 2O.OOO vervangingsonderdelen uit voorraad. Het carrosseriedelen voor: opel,Ford, BMW, Mercedes, Audi, Fiat,MÀ/, POrSChe, Peugeot,citroën en Renault. Het leveringsprogramma omvat verder imitatie'onderdelen voor Duitse, Franse en JaPanse Personenauto's' Het I everi ngsprogra m m a wordt gecom pletee rd d oor rad iateu ren, voorruiten en warny ovezetplaatwerk voor alle merken

Nuth Almelo

04*5244242

Vianen

0546.-872125

Veldhoven 040-2531900

0347-37G74

Rotterdam 01&4l62(frl61 CARROSSERlE.DELEN

Ilarry I)riessen Running Center Oranje Nassaustr 19 64llLE Heerlen TeUfax 045-5712009 E-mail : driessenlTS@mnnet.nl Website : www.harrY-driessen-nl

De speciaalzaakin uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenenIn ons assortiment ook hartslagmeters van Polar' Functionele wandel- loopkleding en sokken., sport bh's, sportvoeding en verzorgingsProducten etcVoor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden

wij altijd veel aanbiedingen in hardloop, indoor en wandelschoenen.

Tevens hebben

Sportieve groeten van het Running Center Team


TIEN VRAGEN AAI\I DE YIJFTIENDE

Vicツァ

IN DE RIJ IS

Teeken

Geboren: 20 -04 - t97t

Beroep: Verkoop binnendienst Kuhl

-

Ergonomie

Gezinssamenstelling: Lara, de hond. (Labrador)

Vraag

I

:

Hoe lang loop je al ? Waarom hiermee begonnen?

Wat spreekt je aan in het lopen?

Antwoord 1: Ik loop ruim tien jaar. Ik had enkele jaren niets aan sport gedaan. Op een gegeven moment ben ik met tennis begonnen. Ik constateerde, dat ik een slechte conditie hadBen ter verbetering hiervan met lopen begonnen. Ik trainde helernaal verkeerd, want ik liep eakele honderden meters heel hard en was dan uitgeput- Ik kon me op dat moment niet voorstellen, dat iemand zonder problemen 5 km of zelfs 10 km kon lopen.

Door toedoen van mijn broer ben ik toen met de s.T.B.in aanraking gekomen en kwam ik tot een gerichter training en zAg ik mijn loopconditie met sprongen vooruit gaan. Het mooie van lopen vind rlg dat je je gedachten kunt verzetten. Je kunt je heerlijk ontspannen in de buitenlucht Vraag 2:

Vicツァ, hoe lang ben je lid van S.T.B. ? Hoe ben je bij onze club gekomen en wat spreekt je aaテ考 brj de S.T.B.? Antwoord 2: tien jaar lid van onze club. k z.al even vertellen hoe ik bij de S.T-8. ben gekomenMijn broer was toentertijd bij de politie. ( inmiddels is hij hier weer weg.) Hij zxin dezelfde ploeg als Maroesjka van Haaren. Deze ploeg liep regelrnatig de nodige kilometers. Maroesjka kwam vaker mijn broer ophalen. Op een gegeven moment ben ik met deze groep gaan meelopen. Cor trainde ook vaak met deze groep mee. Na verloop van tijd zei Maroesjka tegen mij: "Word lid van S.T.B., dan kun je met de zaaltraining meedoen."Dit heb ik een tijd met groot plezier gedaan. Op een bepaald moment ben ik mee gaan doen met de dinsdagavond training. Met de groep van Cor

Ik ben ongeveer

trainden we intensief in de hei. Ook Finy Crombach was hier regelmatig van de partlj.

Het mooie van onze vereniging vind rlq dat hier iedereen meetelt. Men heeft respect voor alle lopers, ongeacht de kwaliteit en de tijden die je loopt. Er heerst een zeer prefiige sfeer van: Vrijheid btijheid. -


Vraag 3: Wat is je topdrie van gelopen wedstrijden?

Antwoord 3: In willekeurige volgorde:

Dtrwisz; eqtvan

1.

10 km van

2. 3.

Monschau - marathon 2003. Jungfraumarathon 2003

de Ruhr

-

Eifelcuplopen in Duitsland-

Ad 1: Ik liep deze l0 km tot mijn verbazing en grote weugde n 41.02- Frank Eisenga heeft me tijdens deze ,r"«tija ufutekend geco-acht. oe eàilttriid gebiedt te zeggen, dat dezs wedstrijd waarschijnlijk 200 m korter was.

Ad2:

voorbereiding op de De bedoeling van meedoen Íurn de Monschau-marathon was om 3 uur te lopen als uit- Ik heb deze helemaal zelfs vervolgens en Jungfrau. ffËt ging zo goed, dat we doorliepen tot 36 km we ook veel lol hebben Onderweg geblen met S;ki; Raíemakers, Jan Schwanen en Harrie Erminga gehad.

zoals:"'We hebben nog niet geleden dames, geniet van de waÍen Sappig en zorgden ervooÍ dat het lopen veel gemakkelijker werd.

ïooral de opmerkingen yan Harrie , prachtige

*to* -"*L",

Ad 3: De Jungfraumarattron rilͧ een geweldige happening'

Vraag 4: Wat zijn je hobby"s naast het loPen?

Antwoord 4:

Ik

heb

wij

recent een cursrs sportmassage gevolgd en na hard werken ook voor

geslaagd. Verder Je moet heel veel weten van spieren en andere zaken van menskunde.

zit er

ook een grote brok Praktijk bï. tk wil ook nog een cursus blessurepreventie gaan volgen.

Verder besteed ik veel plezierige tijd aan mïn hond Lara Ik ben een echte terrdszitter bij mooi weer. Dit vind ik echt genieten: zonnetje, drankje en gezelligheid.

Vraag 5: Vicky] wat is je favoriete muziek eÍr nÍur welke films gaat je voorkeur? Welke boeken lees je graag?

Antwoord 5: Mijn muziekvoorkeur is wij breed: van klassiek tot hedendaagse muziek. vind ik erg Als ik moet shrderen, beluiíer ik graag pianomuziek. Vooral de pianomuziek van Mozart mooi en nrstgevend. Ik houd r""l ruo spannende frlms. Een van mijn favorieten is: Entrapment met Sean Connery' Een echte aanrader-

Ik lees graag tijdschriften sn de dikke Volkskrant op zaterd^g' Vraag 6: Waar ga je graag oP vakantie?


Antwoord 6: Tijdors mijn laatste vakantie heb ik een superland bezocht lJsland Op de eerste plaats is het weer eÍ zesr apart. Heel moeilijk te voorspellen. Als je opstaat kan het erg mistig zijn en na het ontbijt een stralende zon. Een dag later kun je onverwacht door de sneeulv lopen. IJsland heeft verder een prachtig en zeer uitgestrekt lavalandschap. Er \ronen ongeveer 280.000 mensen, waarvan 3A deel in de hoofdstad Rey§avik- Heel mooi zijn de geisers. Schitterend is het grote thermaalcomplex, aangelegd in het lavalandschap, met de prachtige naam Blue Lagoon. BI - 10 graden zwe[lmen in water van ongeveer 29 gradet Een heel aparte ervaring. Ik houd ook erg van Italië: mooi landschap, veel cultuur en lekker eten. Vraag 7: Je hebt onlangs de Jungfraumarathon gelopen. Hoe ben verlopen?

je

daartoe gekomen en hoe is het allernaal

Antwoord 7: Ik zag op de website van onze club onverwacht mijn naam staan op de deelnemerslijst voor de wedstrijd.Theo Schmeits had mij hierop gezet met de bedoeling:" Eens kijken hoe Vic§ hierop reageert." Ik dacht: "Laat maar staan die nÍulm en begin tijdig met de training. "Dit was najaar 2002. Bij het begin van de trainingen medio aprilton ik niets doen i.v.m. een teenblessurg wzurvoor ik zelfs in het ziekenhuis ben geweest-

juli

ik begonnen met de go€p. Op donderdag had Wiel Frins een geheime raining bij weten en steeds meer lopers verschenen ook bij dezs donderdagtraining. Op woensdag heb ik regelmatig getraind o.l.v. Albert Veóunt en op maandag meestal met Saskia. Dit alles heeft geleid tot een geslaagde uitvoering in Zwitserland. Pas begin

Camerig.

ben

Dit kwam de groep te

Vraag 8: Was er tijdens de clubreis naar Zwitserland weer sprake van een ouderwetse S.T.B.

-

sfeer?

Antwoord 8: Ja, zekerweten. Ik ben van 4 septernber tot l0 september in Zwitserland geweesl De wedstrijd was op zaterdag 6 september- Mijn ouders waren ook meegegaan- De groep \r/as verspreid over verschillende plaatsen en locaties. Maar we troffen elkaar regelmatig en er heerste een meer dan gezellige sfeer onder elkaar. In een woord KLASSE-

Vraag 9: Zljn er zaken, die je bij de S.T.B. veranderd zou willen zien?

Antwoord 9: Nee, ik ben zeer teweden. Het bevalt me prima bij onze vereniging. Vraag 10: Vic§, wat zijn je toekomstplannen t.av. het lopen?

Antwoord 10: Ik zou nog eens heel graag de marathon van New York willen lopen De "Big Apple"lijkt mij een prachtige sta{ verder eroÍm veel toeschouwers:" een marathon om met kippenvel te lopen.

"

Verder natuurlijk nog heel jaren genieten van mijn loopsport.

Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-G.0


TuindemrAtie

,Ibqr

BOUumaterialen'

{}'ffi

-L

Landgr*zf

6371 HX Landgraaf

Tel.045-5720402 Verkoop auto's Autoverhuur & Leasing Reparatie & 0nderhoud APK keuringen Carwash Selfservice station UitgebreideshoP

a

lnformatie:

Zdrojewski Heerlenseweg 200

Voor al Uw tuintiPs en bouwmaterialen Tel.045-5312127

Autobedrijf

a

I I

Vraag naar verkoopmanager:

a

John Borjans

a

a

YTONG Geen

YTONG celtenbeton b:

bouwnrateipalm

veelziit[ab YTONG celbnbeton- U kunt er een compleet casco ermee

neerffieÍL Blokelernenten cascopanelen en laÉeien rronO* op ÍÍraat ggleverd, net

a

ab

vloer- en dakphenVoor de birmenwanden kuntU

pbruik makenvan verdLpinghoge seperdiepanelan

ytong

o e r o

Van lroge kwaliteit

Licht Zeersterk

Eenvoudfte verwerken

o r c r

Harry van der Laar

Brandwerend

Ongwoelig voor voclrt lUJo:zo recyclóaar

sportfysiotherapeut a a

Ui§tekende temperafuur

a

accurnulercnde

a

efersctt4Pen

a a a

Het element in de bouw

Belvoor nreerinfunmtie 01ÍB-671i134

Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lac.art testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert 10u 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel. 0M4426088


Sportmedische aspecten Lopen in herfst en winter Inleiding

Lopen als het gla4 kou( nat of donker is, geeft een ve'rtroogdrisico op een b-lessure of ongeval. Je kunt dit risico zelf m klein mogelijk houden door onderstaande adviezen op te volgerl maar-helaas zijn niet alle blessures of ongevallen te voorkomen- Het verdient aanbevelin! om sainen met anderen tè traineru dan kun je elkaar helpen alq dat nodig is. Is d3t grg moeildk, geef aan aan het 'thuisfront' of bij je vereniging door waar je gaat lopen. Zij kunnen je dan eventueel zoeken als je te lang wegblijft

Gladheid Als de ondergrond na! besneeuwd of beworen is, wordt het glad De kans op een gltjparttj neernÍtoe,waardoor ook de kans op blessures toeneemt- Brj een valpartrj kom je er vaak met een blauwe plek of schaafwond vanaf maar het wordt vervelender als je je echt blesseert- De meest voorkomende blessures zijn een enkelverzwikking eÍr een peesirritatie.

Enkelverzwikking Als je door een misstap of door esn val de banden van je enkelgewricht overrekt en eventueel schewt, wordt dat een enkelverzwikking genoemd. Dit betekent altijd minimaal een irritatie van deze banden en het enkelgewricht. Als je de enkelbanden overrekt of afscheurt is dat een ernstig letsel. Soms treedt er brj een enkelverzwikking een botbreuk op, wat een zeer ernstig letsel is. Het is altijd verstandig om na een enkelverzwikking direct te stoppen met lopen. Leg de enkel hoog en íeg zo snel mogelijk een dnrkverband aan met behulp van een elastisch zwachtel. Koel de enkel zo snel mogelijk. Als je bijvooóeeld in het bos door je enkel bent gegÍum eÍl geen rjs brj de hand hebt, hou dan de enkel dan in koud water. Als je wel de beschil&ing hebt over een flexibele coldpack of een zak met {kapotgeslagen) ijs{klontjes), zwachtel deze rlan mee op de pijnlijke plek. Laat zo snel mogelijk een deskundige Éeoordelen hoe ernstig het letsel is. Onder een deskundige wordt verstaaÍr een {huis-, club

of sport)arts of fysiotherapeut.

Na een lichte enkelverzwikking kun je meestal wel weer na enkele dagen tot enkele weken

de

looptraining weer hervatten. Is de blessure ernstiger, dan duurt het zal het vele weken tot maanden voordat de-enkel weer volledig belastbaar is bij lopen. Natuurlijk is het in de tussentijd vaak wel mogelijk om op een andere manier te traine,n. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fietsen en aquajoggen, maar ook aan bepaalde vonnen van krachtraining. Spier- en peesirritaties gladheid kunnen spier- en peesirritaties ontstaan omdat je op een gladde ondergrond meer moeite moet doen om niet weg te ghjden. Eén van de meest bemchte spier- en peesirritaties, is die van de spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen in de lies {adductoren). Naarmate je harder loop! heb je een groter risico om weg te ghjden eïr moeten deze spieren meer corrigeren. OveóelaSing en ptjn dreigen dan te ontstaan, met name ter plaatse van de peesaanhechting aan de onderrand van het schaambeen. Als er eenmaal een echte blessure is ontstaan, kan het weken of zelfs maanden duren voordat je daar weer vanaf bent. Je kunt de kans op deze blessures zr;lf zo klein mogelijk maken-Besteed ruim aandacht aan een waÍming-up en cooling-down met daarin aandacht voor rekoefeningen, met name voor de spieren aan de UinnenziSae van het bovenbeen. Pas het tempo aan de gladheid ry" 9f vervang de looptraining een keer door een andere vonn {van totale lichaams) training als de

Bij

weersomstandigheden echt te slecht zijn.

Duisternis

Als je in het donker taint moet je een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. Zotg voor reflecterend materiaal aan je kleding/schoeisèl of voor een lampje dat je om je arm kunt doen- Loop zoveel


mogelijk over goed verlichte voet- of fietspaden. Indien dat niet mogelrjk is, loop dan altijd tegen het verkeer in. Dai betekent dat je op de weg aan de linkerkant moet lopen. Je ziet het verkeer dan aankomen en je kunt tijdig reageren om een botsing te voorkomen. Loop altijd eerr route die je goed kent en die je al een paar keer bij daglicht gelopen hebt. Je weet dan waar de kuilen, afSapjes en opstapjes zitten-

Onderkoeling Ook bij- Nedàrlandse weersomstandigheden kunnen er we] degelijk-onderkoeling:verschijnselen bij lopers optreden. Het hoeft hièrvoor helemaal niet 19 _ k-oyd te- ziin! Zo kunnen oriderkoelingsverschijnselen al optreden bij temperaturen van 15" 9-"1t,§ en lagcr. Het risico wordt namelijk niel alleen bepaald dooide temperatuur, maar door de combinatie met windsnelheid en regen.

Regen vergroot de kans op het ontstaan van onderkoelingwerschijnselen, doordat dit het isolerend vennogen van veel soorten kleding negatief beïhvloedt- Gelukkig worden de materialen waarvan sportkleding gemaakt wordt steeds beter (isolerend). In de dagelijkse praktljk schuilt het gevaar met name in een plotselinge weersomslag, waaÍ de sporters qua kleding onvoldoende op voorbereid zijn. warmteverlies, naar de huid te beperken.

Anderzijds zal het lichaam proberen de warmteproductie op te voeren,

waardoor er kippenvel en spierrillingen ontstaan.Lukt het het lichaam niet om de lichaamstemperatuur op peil te houden, dan zal het looptempo snel dalen- Hierdoor zal de warmteproductie afrremen, waardoor de onderkoeling nog sneller zaloptreden. Achtereenvolgens kunnen de volgende

van onderkoeling optreden:

spierkramp, verwardheid, gedragsveranderingen (onverschilligheid ofjuist agressiviteit). Het rillen zal uiteindelijk plaatsmaken voor lpierstrjflreid. Het is van grooí belang om bovengenoemde verschijnselen van onderkoeling bij jezelf of bij een trainingsgenoot te herkennen. Mocht dat het geval zijn, zoek dan snel een beschutte er waÍme omgeving op, drink iets warms, neem zo mogelijk een waÍrne douche of beter noq een waÍrn bad en treÈ (aaarnà) droge warme kleding aan. Als de onderkoeling niet te emstig is, helpt dat vaak voldoende.In ernstiger gevallen zal er snel deskundige hulp gezocht moeten worden. Zekere als iemand verminderd-aanspreekbaar of bewusteloos ujn, zal hij of aj met spoed opgenomen moeten

verschijnselen

worden in het ziekenhuis, want in deze gevallen dreigt levensgevaar-

Functionele kleding Loopkleding wordt belangrijker naarmate de ternperatuur lager is. In de herfst en winter moet de kleding goeà beschermen tegen wind, r€gen en kou. Deze kleding mag niet doornat worden, omdat er dan afl<óelingsverschijnselen kunnen opreden. Aan welke voorwaarden moet een goede kleding voldoen? DJ thermosonderkleding moet de wijgekomen transpiratiedamp mel afroeren naar de volgende kledinglaag. De bovenkleding mag geen vocht opnemen en dient ervoor te zorgen dat de wind en de regen nièt van buiten naar binnen kunnen. De transpiratiedamp moet we-l naar buiten toe afgevoerd kunnen worden. Van binnen blijfje dan droog. Vaak makeÍl mensen de fout dat ze teveel t<téOing aandoen, waardoor ze in hun mreet'drijven'. Als het echt koud is, overweeg dan om de looptraining een keer over te slaan. Zo lang duurt de (extreme) kou in ons land meestal niet. Bedenk dat je sneller een blessure oploop! dan dat je ervan af bent. Mocht je toch in een wiesperiode gaan trainen, neem dan extra vootzorgsmaatregelen- Probeer overdag te trainen en begrn met wind tegen! Als je dan op de terugweg rrilaÍIn en bezweet bent, koel je niet onnodig af. Bescherm de lichaamsdelen die met de buitenlucht in aanraking komen extra teg€n afkoeling en bewiezing. Draag dus een muts om afkoeling van het hoofd zoveel mogelijk te voorkomen en smeer de lippen in met vaseline. Bescherm de vingers door het dragen van thermische handschoenen of wanten. Samenvatting ln de herfst en winter is de ondergrond vaak nat en glad, waardoor er eerder blessures ontstaan. Daarnaast treedt de duisternis eerder in. Neem dus extra voorzorgsmaatregelen in de herfst en winter en besteedt exEa aandacht aan: a).een goede warming-up, waarin aandacht wordt gegeven aan het uitvoeren van rekoefeningen om spier- en peesirritaties te voorkomen, b).de veiligheid tijde'ns het lopen op de weg, met name door het dragen van reflectertnde kleding of verlichting c).het dragen van Íran de weersomstandigheden aangepaste kleding om onderkoeling te voorkomen. Bron: Els Stollg bondsarts KNAU 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


#

Van de Jeugdcommissie

í-.__\

(;».

M\§ )&r' -/irt'Lt,.

ffi.' »)Na 6 weken van rust (vakantie) zijn de jeugdleden weer actief bezig. De trainingen zijn dus weer begonnen en wel op woensdagavond

in ,"al Ter Waerden en op zaterdagmorgen op de cooperbaan. Het aantal jeugdleden blijft maar toenemen wat wij natuurlijk zeer fijn vinden. Door deze groei zijn wij als jeugdcommissie ganoodzaakt om een andere indeling te maken voor het begeleiden van de

jeugd. De volgende indeling is gemaakt: trainer/begeleider B/C pupillen Jos Bex John Thomma traineröegeleider A pupillen Dick van Pelt trainer/ begeleider D junioren Wiel Frins trainer/ begeleider CIB/A junioren.

We hebben voor deze constructie gekozen om zo meer duidelijkheid naar de atleten eÍr ouders te krijgen. Verder zullen Jos Bex en ondergetekende eenjeugdtrainerscursus gaan volgen. De erote clubactie is weer van start gegÍurn en koop loten bij de jeugdleden op deze manier help je de toekomst van onze vereniging. De jeugd kan hiervoor weer nieuwe spullen kopen om mee te kunnen trainen. Al vast bedankt voor het kopen van de loten narnens alle jeugdleden en commissie. Zoals jullie hebben kunnen lezen in het vorige clubblad is Yaël van Pelt naar Hongarije geweest om deel te nemen aan een wedstrijd.( op uitnodiging van Stichting Atlas) De deelnemende landen waren Hongarije, Slowakije en Duitsland. Bij deze wedstrijd heeft zij haar eigen onderdecl de sprint gewonnen en bij het verspringen is zij op de 5& plaats geëindigd. We mogen zeer trots zrjn op Yaël als vereniging met deze prestatie die zij geleverd heeft. Tijdens deze wedstrijd hebben de atleten uit Limburg een geweldige prestatie geleverd om deze te

winnen.

Hopetijk geeft dit een stimulans voor de atleten om nog beter te gaan presteren en zo misschien in de toekomst door te stromen naar de nationale top. Een reis en wedstrijdverslag van Yael staan verder op in het clubblad. Op zondag 14 septernber zijn de Limburgse Kampioenschappen geweest van de pupillen. We zijn met 8 pupillen afgereisd naar Venray en hebben daar toch een bijzondere dag mee gemaakt. Onze Pim van Spanje is namelijkweer Limburgskampioen geworden. Op zich voor de jeugdcommissie niets bijzonders, maar wel is het zo dat Pim zowel als A/B en C pupil Limburgskampioen is. En dit is wel bijzonder want dit is nog nooit eerder gepresteerd door een jeugdatleet in Limburg. Prima prestatie Pun, ga zo door bij de junioren-

Met deze kleine afuaardiging hebben wezRff goed gepresteerd. Zo heeft Pim naast Goud ook nog een Zilveren medaille gewonnen op de lange afstand (1000 meter) en Nikki Tahapary Brons op het onderdeel lange afstand (1000 meter)Begrn van de herfswakantie gaan de junioren op kamp en verslag hiervan zal in het volgende clubblad staan.

Dickvan Peh

Zo ditwas het voor deze keer. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


kunt bii ons elke zaterdag en zondaq vanaf 10.00 uur open- u met vlaai. Ook voor een pilsje of een ijsje terecht voo, kunt U bii ons terecht. ïjdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en in de 6 weken schoolvakantie is de kantine elke dag geopend

De kantine

is

ffi

Kom eens langs !! Fam. van DiePenbeek Camping de \ilatertoren

Kerlweldweg 1 6314 LE Landgraaf TeL 045-5321747

---

íH

.13CÍ

Eil rut rtr$

info@camPingdewatertoren. nI

-qp !.lt:.(l:{i).\i


tlongarije

We gingen met een aantal leden van verschillende clubs naar Hongarije. We moesten op wijdag 5 september om 5 uur op het station zijn in AkenWe zaten de hele dag in de trein. Van iedere categorie (C en D junioren) gingen er ongeveer 6 mee. We kwamen om 7 uur 's avonds aan. We sliepen in een soort internaat. We kregen een sleutel van onze eigen kamer voor 6 personen. De volgende dag moesten we om 7 uur op staan want we moesten om 8 uur ontbijten. Na het ontbijt hadden we een stadswandeling en gingen om 2 uur met de bus de atletiekbaan. Het was een mooie kunststofbaan en daarbij zelfs een indoorbaan. Ikzelf deed daar verspringen ( was daarrree 5e geworden ) en sprint ( was daarmee I'E geworden ) we waren allemaal blij met de prestatie die hadden behaald. We moesten in een T-shirt rennen van de sponsor. Wij hadden de kleur donker blauw.

Die avond hadden we een disco, maar na een half uur vond iedereen het saai. Dus mochten we naar het gebouw waar we sliepen. We kregen de volgende dag een'Aerassing" we gingen metz'n alle de stad in. En rond een uur of 2 gingen we met de bus naÍtr een soort kasteel.

Toen brak de laatste dag aan we moesten om 6 uur op een om 7 uur beneden staan met al ortz;e bagage. Moe maar voldaan verfiokken we met de trein van 8 uur nzulr huis toe. Waren ongeveer om kwart over 12 's avonds aangekomen op het station in Aken. Waar alle ouders oÍls op stonden te wachten ( dat was 8 september )

Dit weekend was superleuk en zal ik nooit vergeten. De volge,nde landen wareÍl vertegeïrwoordigd:

Hongarije Slowakije Duitsland. De plaatsen die we hadden behaald wÍuen:

D-jongens: totaal2e D-meisjes: totaal2e C-jongens: totzel2e C-meisjes: totaal ls Met z'n allen zijn we lb geworden

Yaël van Pelt 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Ctubkampioenschappen Baan 28-09-2003

Aan het weer kan het niet gelegen hebben. Dat was prima. Onze senioren en vet€ranen lieten het dit jaar echter massaal afuetei tijàens de baankarnpioenschappen. Jammer, het was de moeite waard -geweest. Voor onze jeugd kon dit de pret echter niet drukken. Ruim 50 kinderen meldden zich om i0,30 .ror op onze goedË oude CooperbaÍm om te strijden om de titel clubkampioen 2003. Zoals bij elke sportrvèdstrijd werd door iedereen zijn beste beentje voorgezet. Goede prestatie§, blijdschap om Alles kon het halen van een persoonlijk record en emoties om het niet voldoen aan eigen verwachting-

je er zien. Resultaten:

C-Pup. Jongens

40

mtr

Naam

Prest.

I MartinDeamen

7.2

Paul Bex

Z

8.7

Balwerpen Ver mtr PNT PNT Presl PresL PNT Prest. PNT 279 17.35 302 460 2.22.7 313 2.92 174 19.40 309 215 2.51.3 125 2.28 t16 11.41 180 r39 2.48.5 140 t.99 152 t2-t3 t93 2.t7 t7é 3.0t.2 46 600

3 MartRiksen

9.3

4 Bob Sangen

9.0

5 Youri Gindding

9.3

139

Mirco Dubois

9.1

16

6

C-Pup. Meisjes Naam 1

Veerle Simons

3.12.2 24 3.05.0 57

{0 mtr Prest. 3.0

2 Daphne Simons

3.1

B-Pup. Jongens

l0 mtr

6fi)

ntr

1.93

104

1.48

15

Ver

M.

PNT Prest PNT 318 2.38.2 203 t-22 303 2.37.0 210 2.38 l{XX) PNT

mtr

h.

5.41.2 74

1.81

10fi) mtr

Ver

PNT

9.6

ÈPup. Meisjes

{0

§aam

Prest.

I Evelien Muller

7.7

2 Felicia Schriien

7.2

A-Puo. Jonsens

í0 mtr

lfiX) mtr

Prest.

PÍest. PNT Prest. PNT

7 Dennis Dreiseen

Naud Offerrrans 9 Peter Bex

8

TOTAAL PNT

81

Balwerpen

TOTAAL

kest- PNT

PNT

Balwerpen

Ver

572

19.58 312

Prest PNT PNT Prest. PNT Prest. PNT 312 17.93 288 2.97 276 1.32.8 368 t4.52 234 268 46e 4.32.9 276 2.75

PNT

372

864

I Dmonique Willems

Naam I Pim van Spanje 2 Jordy Geilenkirchen 3 Kenny Geilenkirchen { Jim Bemelen 5 Remy Arkenbosch 6 Bart Hanssen

42(

881

Prest-

mtr

567

194 10.23 157

Naam

105

823 s75

162 12.39 198

Ver

Prest PNT

1354

10.35 159 9.24 137 Balwerpen Prest. PNT

PNT

TOTAAL PNT

TOTAAL PNT

t244 1238

Kogel

TOTAAL

Prest. PNT

PNT

9.7

487 1.47.5 478 3.52

8.92 569

1956

10.1

421 3.56.2 433 3.68

454 7.80 510

t824

9.8

472

4.M.6 393 r.53

424 7.37 487

177(

10.7

346 4.22.4 316 3.33 +.16.1 342 z-93 Zqt 4.29.7 288 2.86 25t 4.37.3 260 2.71 221 4-46.5 228 2.57 167 +.s3.2 205 2.47

384 8.95 571 304 6.23 420

t6t7

294 5.32 363 26e 5.82 395

tzB',l

232 6.s0 436

tl24

zr2 5.44 370

954

10.5 I ltz 10.7 I 11.5

lr.7 | r2.3 |

1438

l 165


À-Pup. Meisies

60

mtr

§aam

Prest.

I Nikki Tahapary

9.5

Z

Stefanie vd Hemel

9.8

10fi) mtr

Ver

Kogel

PNT h. 5l§ 3.54.1 M4 3.81 472 4.19.0 330 3.27 421 3.59.2 419 3.03

PNT PresL PNT 48C

1583

t4ti

DaniqueMichiels { Sanne Boessen

10.1

42',1

RebeccaZaser 5 Esra van Pelt

10.2

413 4.22.2 317 3.16

324 5.54 377 342 5.94 402 35( 3.95 266 27C

5

4.41.t 246 3.12

10.6

359 4.09.7 370

2.76

7

Carmen Franssen

10.0

442

DNS

3.51

B

Veerle Gillissen

10.6

359 4.27.8 29s 2.54

) Ailke van Hees

11.6

239 +.t7.8 335 2.61

l0 Sanne Daemen l1 Dailv Kriinen

tt.2

285 +.26.7 299 2.34

12.2

177

D-Iun. Jongens Gbj

Naam

5.t3.9 143

PNT

k.

4.20 42C 5.61 22é 4.58 24t 4.15

2.43

l54i 134(

284

1283

381

1243

312

tt92

281

1095

18( 4.52 308

1078

204 4.80 327

851

Ver

Kogel

Speer Prest-

O

1807

372 6.05 409

l0.l

3

fOTAAL

Presl PNT PNT 5.34 3&

PNT Prest.

600 m

kest.

90

PNT

PNT

I Tim Zeevaarders 2 Sebastian Dresen

17.96 16.86

Discus TOTAAL

mtr

Prest.

Prest.

PNT

PNT

PNT

284 5.72

349 3.92

2.05.1

371 12.6 359 12.29

146

1857

262 6.16

402 3r6 ].53

2.03.7

385 13.5 257

16.46

238

1804

\24 3 Kay Bemelen

4 Rene Schrijen 5 Jesse Miispelbaum

15.35 14.92 12.63

23C 7.83

4t2 ,.77

z.ot.2

412 12.4 383 15.73

223

1802

22{

6.98

t72 364 ,.07

2.05.8

3A 12.0

435 11.41

124

1739

168 4.69

,12 220 t.67

2.05.5

36',1

12.6 359 11.19

119

1679

,.03.7

0

DNS

r6t

897

ts2 6 Pietervan

5.56

Speer

278 3.36

I).Jun. Meisjes

6fi) mtr

60

mtr Naam

Prest.

PNT

M.

PNT

Ver

Kogel

k.

Prest-

PNT

PNT

I Yael van Pelt Lonnke Frins

8.2

662 2.04.7

375 4.31

).7

38',1 L-07.3

l

Essers

lanineZagar

9.5

9.7

419 2.0s.9 381 2.10.9

Eefie Boesten

10.0

342 2.08.2

Esha Ramakers

t0.2

313 2.12.6

k.

Prest.

PNT

19.70

301

2550

PNT

9.15

481 16.63

21.80

340

2072

363 3.65 348

7.90

257 12.52

13.42

172

1883

3r4 3.62

7.58

t7.24

254

1867

13.05

164

1684

r4.4 195

1488

349 3.20

4t(

165 398 12.81

r72

34( 3.28

6.t7

31( 16.23

248

274 6

Discus TOTAAL

294

342 5

Spcer

438 18.,14

8.3 r

258

I Melissa

12.96

PNT

480 2

O

t90

Dieoenbeek

298 3.39

33( 8.21 s0

6.49

296

CJun. Jongens

100

8fi) mtr

Yer

Kogel

Speer

Discus TOTAAL

Prest PNT

Presl

PNT

374 20.03

16.48

238

2295

14.42

194

7290

mtr §aam

I ivo Eykenboom

Prest 14.9

PNT Presl

40) 2.27.5

PNT PresL PNT 584 t.77

PresL

7.t4

,72 Z

Tom Crombach

16.2

27: DNF

0 3.52

322

PNT

,25 5.14

251 16.20 248

PNT


U C

5

-o o 誰 f

,

=.

o O

o u o o o

@

C

a

STB Clubblad 2003 nr 4  
Advertisement