Page 1

Atletiekvereniging

%a

,à É

, -O À ÍTt _

E

oÈ o

I

1 r--- 2003 Nr. 2 r---r

Sport - en Trimclub Brunssummerheide


Sport en Tfimclub Brunssummerheide

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Algemene

Zaken:

Verbunt 045-5314854

Albert

63T2TZLNdgraaf E-mail: alberwerbuntĂ­Ă hotmail.com

Meijboom 045-5330356

Jose

Pleistraat 32 6373 HKLandgraaf E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl Harrie Bethlehemstraat lO 6418 GK Heerlen

Lejeune 045-5418036

E-mail: stb-om@hetnet.nl Jos

Janssen

(vice-voorzitter) 043-4591995

Leden:

Kerkraderweg 20

Schepenbank 22 6343 CVKlimmen

E-mail: ios.anny janssen@hetnet.nl Bert Nillesen Daslook 11

045-5353294

6467 JB KerkradE

E-mail: bnillese@efss.dhl.com

Wedstrijdsecr.:

IN

Inschrijvenviasecretaris, Pleistraat

32

6373 HK Landgraaf

045-53303s6

Jeugdsport: Redactie:

E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl

Pelt 045-5325803 Dickvan

Spaarweiden 37 6374 MD Landgraaf

E-mail: dick.oelt@wxs.nl Theo Schmeits Gravenweg 56 045-5352003 6471 VZEygelshoven E-mail : theo.schmeits@hetnet.nl

Website STB Postadres: Bankrelatie;

Adverteren:

http://www.avstb.nl

32

Pleistraat 6373 HK Landgraaf Rabobank Landgraaf rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Bethlehemsfaat 6418 GK Heerlen via redactieadres.

10


Inhoudsopgave

Bestuur en commissies

2

Van de voorzitter

5

Bechaloop Beek Diverse uitslagen

6

l5 Leidsche-Rijn Marathon 5Z Marathon Zurich

Redactiecom missie

55 Masters competitie

Theo Schmeits Els Frins

Varia

Wiel Frins

3

Uiterlijke inleverdatum kopij: I I juli 2003 bij redactieadres STB

Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven

Gelezen in ... .....

ll

Tips voor de langeafstandloper

19

l0 vragen aan ....,....

27 Flauwekul

3t

Bloedarmoede bij lopers 4t In de maag, uit de maag 43 Nieuwe leden 44 Uit het fotoalbum van 49 Hooikoorts 53 Verjaardagskalender

60 Verhalen over lopers

E-mail: Theo.Schmeits@l2move.nl Wiet,Frins@planet.nl

Het clubblad verschijnt 5 keer per jaar.

........


Van de voorzitter De atletiekbaan

Om alle misverstanden uit de wereld te helpen zal ik een actuele stand van zaken verstrekken met betrekking tot de realisatie van de STB atletiekbaan. De gemeente Landgraaf heeft in ieder geval scholengemeenschap Eyckhagen aangewezen als locatie. Zowel STB als scholengemeenschap Eyckhagen stellen voor einde juni een pakket van eisen en wensen op ter bespreking waama de

offertes voor de aanleg van de atletiekbaan zullen worden aangevraagd. In september zal dan worden besproken of en in hoeverre dit een haalbare zaak is voor de gemeente. Mocht dit het geval zijn dan zal de aanleg van de atletiekbaan in de begroting van 2004 worden meegenomen, Dit betekent concreet dat met de aanleg van de baan niet eerder gestart kan worden dan in 2004. Ik heb er echter het volste veÍrouwen in dat de baan gerealiseerd zal gaan worden. De traininsen Toen ik in 1989 bij de STB kwam waren bij de maandag-, woensdag- en vrijdagÍrainingen vele lopers aanwezig. Op woensdag trainden er zelfs twee gÍoepen nl. de langzame groep en de 12 km. per uur groep. Momenteel heeft er een verplaatsing plaatsgevonden naar de dinsdag en de donderdag (baan). Dit is principe geen probleem ware het niet dat de maandag-,

woensdag- en vrijdagtrainingen zeer slecht bezocht worden. Wij moeten waken dat, mocht de nieuwe instroom verder achterblijven, er steeds minder lopers aanwezig zijn. De vraag is hoe verder ?? Ik verzoek de leden hierover na te denken en eventuele suggesties ter verbetering van de ontstane sioatie te bespreken met de tÍainer

ofbestuursleden

Albert verbunt


Gelezen in Aansluitend op het verhaal van Albert Verbunt volgt hier een artikel dat gepubliceerd is in dagblad 'De LimburgeC' op 22 apÍil

Atletiekbaan in Landgraaf lrroemff . BiJ het land-

graafse Eijkhagmcullege komt een atledekbaan Voonrraar e ls weldat de gtmeente geno€S Sdd biJ elkaar kan krtJgen om dle baan aan te leggen.

De Stichting ïIimèlub Brunssummerheide (SïB) uit fendgraaf waagt al jaren om een nieuvre atletiekbaan. De hrridige baan bij de Brunssummerheide heeft nooit voldaan aan de normale atletiekeisen. Het is geen vierhondermeterbaan en geen kunststofbaan. Ook het onderhoud door de gemeente liet wel eens wat te wensen over. Het college heeft het Eijkhagen-

college aangewezen als locatie voor de nieuwe baan. Daardoor kan de school ertijdens lesuren gebruik van maken en de STB

tijdens de avonduren en in de weekends. De STB geat met anderè tÍimclubs een eisenpakket opstellen waar de nieuwe baan aan moet voldóen. De gemeente gaat dan berekenen of ze de prijs kan betalen die aan het eisenpakket hangt. Ook wil het college overleggen mer het schoolbestuur of daar wel behoefte is aan een atletiekbaan. Volgens rector P. Thönissen staat het EUkhagencollege positieftegenoverde komst van een atletiekbaan. .We zijn inderdaad bereid met de gemeenre en de trimclub te praten over een atletiekbaan. Zo'n baan komt dan bij onze sportvelden te liggen." Overigens zijn er voor atletiek

ook twee goede vierhonderdmeterbanen aanwezig in Heerlen en Kerkrade. 3


BOUwmaterialen

- Tuindecoratie

I-.a.rrd.graaf

,lnformatie:

Voor al Uw tuintips vraagnaarverkoopmanageĂ?: en bouwmaterialen John Borjans

?&MWe

ĂŻfimE

Tel.045-53L2L27

Hommert l0 a 6361 HN Vaesrade-Nuth TeI.0464426088

o o

Blessure Aaining

a

Conditie testen

a

lsctaatesten

a

Sport-specifieketesten Tapen en bmdageren

a

Sportersspreekuur

sporunassage


Bechaloop Beek 16 maart 2003 5 en 10 E.M. Op 16 maart werd voor de vijfde keer de Becha-loop georganiseerd over vijf en tien Engelse mijlen. Rond negen uur verhokken Peter Jansen en ik bij schitterend lenteweer richting Beek. In de auto dacht ik aan de beginregel van het beroemde dichwerk van Herman Gorter: de Mei. Zij [uiden:" Een nieuwe lente, een nieuw geluid." Ik kwam hierop door de prachtige lentemorgen en het prettige gevoel om weer eens te beginnen met een nieuwe reeks wedstrijden. Op een zonovergoten A.V. Caesarcomplex zagen we meteen enkele STB-ers, zoals Jos Krist, Nico Hamers, Peter Deceuninck en goodold Sjeng Francot. De BechaJoop is een mooi parcours, enigszins heuvelachtig en voert over de mooie wegen van het Genhoutse plateau en de dalen van Beek. Half elf precies werden enkele honderden atleten vreggeschoten voor een mooie wedstrijd. Peter en ik kwamen na 5 E.M. zeer tevreden aan de Ă?inish op de atletiekbaan in een tijd van 39.35. Toen we aan de koffie met vla zaten (bij de prijs inbegrepen)zagen we Nico Hamers in een mooie stijl en een snelle tijd als overwinnaar van de 1 E.M. de finish passeren.

Al met al een geslaagde loop

en zeker een aanrader voor 2004.

Uitslagen Bechaloop 10 ENGELSE MIJL Nico Hamers Peter Deceuninck 5 ENGELSE MIJL Jos Krist Leo Kokkelkom Sabine Krieg Peter Janssen Jan Manders

plaats

1

plaats 7

sen, sen.

plaats 2 plaats 5 plaats 5

Vet

plaatsl8 plaats 19

Vet. Vet.

Sen.

v35

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

00.51,59 01.04.26 00.26.49 00.27.33 00.37.52 00.39,26 00.39.26 Jan Manders


Diverseuitsla gen diverseuitslagendiverseui

Westzipfellauf Tuddern-I0 I 10 KILOMETER: Ger Bodelier Marianne Bex

4 109

2l,l km-9 maart '03

S.T.B. S.T.B.

00.34.28 00.57.34

S.T.B, S.T.B. S,T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S,T.B.

01.19.51 01.24.00

2I.1 KILOMETER:

4 8 12 46 47 63 64 76 78 127

Marcel van de Pol Peter Deceuninck Henk van 't Land Piene Muijrers Frank Eisenga Theo Schmeits Jos Bex

Cor van Haaren Albert Verbunt Roger Gillissen

Zes uursloop Stein

-

I

01.33.46 01.33.47 01.37.12 01.37.13 01.39.23 01.39.42 01.47.56

9 maart 2003

Hein Bodelier

De dertig van

0t.26.26

Tilburg

Donders Riksen Henk van 't Land

plaats

-

Hub

plaats

Rob

plaats plaats

M50

l8

30 km

I 8 2l

-

-

60,052 km

15 maaÉ 2003

Vet. Vet Vet.

Ol.4j,Sl 01.58.59 02.07.09

Hub die naar deze wedsmijd ging met de gedachte .\pe zien wel

6


waar we eindigen" kwam halverwege onverwachts alleen aan kop te liggen en besloot toen om er voor te gaan. Met een paar zeer moeilijke slotkilometers waar hij nog echt alles moest geven kwam hij zegeverend over de streep. Proficiat, Hub met deze prima overwinning.

Weert

-

halve en kwart marathon

-

23 maart í03

10.5 KILOMETER:

9 11

Jos Krist Leo Kokkelkom

21.1 KILOMETER; Nico Hamers

6

Parelloop Brunssum

plaats 2 M40 plaats9 Sen.

00.35.01 00.35.52

plaats 5 Sen.

01.09.39

502 en 10 km HOOFDLOOP 10 KILOMETER: Nico Hamers plaats 16 Sen. Jos Krist plaats 2 M40 Hub Donders plaats 3 M40

Riksen

Rob Peter

-

plaats 33

Sen. Sen.

Deceuninck plaats 39 Jac§ Winkelman plaats 2

v35

RECREATELOOP 10 KILOMETER: 78 Jos Duteweerd S.T,B. 95 Sjaak Verheijen S.T.B. 109 Hub Erkens S.T.B.

220 EagonBorghans 252 Monique de Haan 253 Yvonne Monse

S.T.B. S.T.B.

S.T.B

1

- 6 april2003 00.31.29 00.32.59 00.33.17 00.33.53 00.38.16 00.40.53

00.41.48 00.42.36 00,42.49 00.48.25 00.49.3 5

00.49.3s


veryol g uits lagen Parelloop RECREATIELOOP 5.2 KILOMETER : Roger Gillissen Vicky Teeken plaats Dames

00.21.41 00.23.35

BEDNJVENLOOP 5.2 KILOMETER; Leo Kokkelkorn S.T.B. 3 Ger Bodelier s.T.B. 7 John Borjans S.T.B. 70 Peter Verberk s.T.B. 96 Pettie Nollet s.T.B.

00.17.12 00.17.18 00.17.54 00.21.06 00.22.18

5

2

Een voor de S,T.B. succesvolle parelloop met 5 clubgenoten die in de prijzen liepen, waaronder Jacky Winkelman die silnds kort lid van de S.T.B. is.

Treechloop Maastricht Roger Steens Sabine Krieg

11.5 km

plaats 47

Sen.

plaats 5

Vsen.

Marathon Rotterdam

126 929

-

Rob Riksen Jacยง Winkelman

1664 Harm Alkema 2305 Peter Verberk 3036 Henri Giesen 3259 Henk Verbroekken 3334 Frans Roumen 3353 Wiel Vonken 5294 Ronald Oostwegel

- 6 april 2003

13 april2003 - S.T.B. S.T.B,

s.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

s.T.B. s.T.B. S.T.B.

a

00.53.26 00.53.26

02.48.34 03.21.46 03.37.00 03.46.56 03.57.31 03.59.26 04.00.02 04.00.25 04.28.33


Osterlauf Eupen 95 188

Jean

-

Herpers plaats 17

Cor v. Haaren plaats 38 Jos Duteweerd ptaats 5l

Peter Rusmanloop 5 ENGELSE

52 145

-

-

19

april 2003

M30 M35 M40

5 en 10 E.M.

01.06.13 01.10.54 01.12.44

-

21 april 2003

MIJL:

Ronald Frins Lonneke Frins

IO ENGELSE MIJL : Jos Krist

5 7 27 44 75 106 110 114 137 146 179 204 208 300 302 303 315

15,7 km

S.T.B. S.T.B,

00.25.01 00.34.53

s.T.B.

00.54.19

Hub Donders John Borjans Peter Deceuninck

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Ger Schafflrausen

S.T.B S.T.B

01.00.36 01.04.57 01.08.27 01,11.05

Marcel v/d Pol Hub Erkens

00.56.

l3

S.T.B.

0l.l

Frank Eisenga

S.T.B.

01.r1.47

Albert Verbunt Hub Weijenberg

S,T.B. S.T.B. S.T.B.

01 .13.48

Frans Roumen Ronald Oostweget

Hein Severens Peter Jansen

Roger Gillissen

Yvonne Monse Henri Giesen

S.T.B.

1.20

01.14.22 01.16.34 01.18.03

S.T.B. S,T.B. S.T.B. S.T.B.

0l .28.16 01.29.05

S.T.B.

01.31. i 5

0i.18.34 01 .28.13

T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


YÏONG Gcen bouwmderiaal zo vrclzijdig sb YIONG celbnbeton U kud cr cen comphet casco íÍnee necrzetteÍL BlokebrÈ íL cescopaÍElen cÍl laieieÍl r ordefl op ÍIual geleverd, rn zo ah vber- en dakphten. Voor de binnenwanden kunt U gebruft makar

YTONG cellenbeton is: . Van hoge kwsliteit . Lbht . Zffi stfÍ.k o Eenvoudig te verwerken o .Brandwerend . Ongevoalig vooÍ vocht . 100q0 r€ayclcbsar

van vediepinghogc sepÍatiepan€leÍL

ytong

UiBtekeÍde t€mpeÍduuraccumulcrerdo cigenschappen Bol Yoor moor tníormaUc

Het element in de bouw

..^.171--f

t'.1

0183.87123{

Autobedrijf Zdrojewski

Verkoop auto's Autoverhuur & leaslng Reparatle & 0nderhoud APK keurlngen Carwash SelÍserulce statlon Ultgebrelde shop

Heerlenseweg 200

6371 HX Landgraaf

Te!.045-5720002 10


Informatiebulletin voor de lange-afstand loper Algemeen: Het lopen van lange-afstanden

( > l0 km) is bijzonder populair. Verspreid over het land worden vele recreatie-, prest;ti;-, en wedstrijdlopen georganiseerd. De organisatie van deigelijke lopen brengt speciÍieke veiligheids- en sportmedische aspecten-met zich mee. In de praktijk blijkt dat de wedstrijdorganisatie en de medische staf zich lang niet altijd voldoende bewust zijn van de gevaren en onvoldoende voorbereid zijn op het voorkomen en aanpakken van de (sportmedische) problemen.

Daamaast is het natuurlijk van groot belang, dat u als loper zich houdt aan bepaalde regels in de voorbereiding en tijdens de langeafstand loop zelf. Enkete belangrijke punten voor elke loper zijn:

Sportmedisch fit aan de starÍ verschijnen Eén van de belangrijkste regels is dat u er zelf voor zorgt dat u (sport-) medisch fit aan de start

verschijnt. .Realiseer verantwoordelijk gezondheid en

u dat u

bent voor uw

zelf eigen

hou het risico

gezondheidsschade (b.v. blessure

of

op

warmte-

stuwing) zo klein mogelijk. Als u een medisch probleem heeft, bespreek dit dan met uw (spoí)arts en overleg of de voorbereiding en deelname aan een lange-afstand evenement wel verstandig is.

Training .Begin vooral tijdig met uw voorbereiding. Dit is vooral van belang voor het lopen van een marathon. Wilt u ,veilig' aan een marathon deelnemen dan geldt als regel dat u zonder problemen meer dan 20 km. in de training moet kunnen lopen. Voer de training zeer geleidelijk op en neem ook rustdagen. luister naar uw lichaam. Neem een rustdag bij overmatige spierpijn of


vermoeidheid!

Train niet als u ziek of niet

fit

bent' Hervat de training pas als u

helemaal hersteld bent.

Start uw training na volledig herstel weer rustig, er rekening

mee

houdend dat u een achterstand heeft opgelopen. Probeer na uw ziekte de

'verloren' kilometers niet

in te halen! U loopt dan extra risico

op

blessures.

Kleding en schoeisel Draag kleding die afgestemd is op de temperatuur. Deze kleding moet het vocht opnemen/doorlaten. De kleding en de sokken waarmee u gaat hardlopen moeten al een keer gewassen zijn en zeker geen schuuiplekken veroorzaken. loop niet met gestopte sokken, want dat verhoog het risico op blaren. Loop de schoenen waarop u gaat hardlopen goed in!

Voeding Eet voldoende en gezond volgens de richtlijnen van het Voorlichtings Bureau van de Voeding. Het aanvullen van vitamines of mineralen is dan in het algemeen overbodig.

Een hardloper verbruikt veel 'snelle' energie, met name uit de glycogeen-voorraad in de spieren. Deze glycogeen'voorraad moet (zo inel mogelijk) weer aangevuld worden door met de voeding veel koolhydraten te eten. Koolhydraten zitten vooral in meelspijzen, zoals aardappels, brood, pasta's, graanproducten, rijst en'zoete producten'' voorafgaande aan het langewillen Veel zoveel mogelijk koolhydraten afstand evenement hierbij van stapelen een grotere uitgaand

lopers

(er dat

voorraad in de spieren hen langer in staat zal stellen een hoge loopsnelheid vast

glycogeen-

te

voorraad glycogeen wordt aanbevolen

houden).

Om

deze

zo hoog mogelijk te maken,

om

laatste drie dagen voor

de

de

marathon de voeding uit een nog hoger percentage (ongeveer 65-70 E%) koolhydraten te laten bestaan. Het oude regiem van koolhydraatdepletie,

gevolgd door koolhydraatstapeling wordt niet meer aangezien dit niet voor iedereen gunstig werkt en

t2

aanbevolen,


de spieren eÍE zwaar kan maken.

Eet voor de wedstrijd alleen datgene, waarvan u weet dat u er goed mee kunt hardlopen. In het algemeen geldt dat u op de wedstrijàdag geen zwaÍe, vette, gekruide en gasvormende voedingsproducten moet

eten. Stop zo'n 2-3 uur van te voren met eten; dat geldt ook voor vloeibaar voedsel.

Drank Oefen het drinken voor en tijdens inspanning al in de trainingen en bekijk welke dranken u het beste bevallen (wakr ofsportdrankeó. Het is heel belangrijk om het vochtverlies ten gevolge van het zweten weer aan te vullen, anders raakt het lichaam uitgedroogd, waardoor het minder efficiënt gaat werken! AIs u dorst kiilgt hieft u al een vochtverlies van l-2 liter, wat duidelík gepaard zal gaan met een verminderd duur-inspanningsvermogen! Drink dus tijdins het lopen voldoende. Als regel geldt dat iedere 15 minuten zL'n 150-200 ml gedronken moet worden. In de marathon betekent dat dus, dat u gebruik moet maken van iedere drankpost. Op de dag zelf Loop niet als u zich ziek of niet Íit voelt of andere klachten heeft. U loopt een te groot risico om slecht te presteren, uit te vallen en eventueel zelfs uw gezondheid te schaden. Er komen nog genoeg andere gelegenheden om uzelfte bewijzen!

Als u een (chronische) aandoening of ziekte heeft, wat tot medische problemen aanleiding kan geven, znrg dan dat u uw medische geg"u"ni duidelijk zichtbaar draagt (b.v. achter op uw startnummer).

Zorg dat u familie en vrienden uw startnummer weten. Eet binnen 2-3 uur voor de start niet meer, maar drink wel voldoende (half uur voor de aanvang van de race nog zo,n 250 ml). Maak tijdens de marathon gebruik van iedere drankpost

en drink zo mogelijk 150-250 ml per kwartier (natuurlijk mede aÍhankelijk van de weersomstandigheden). Zorg voor een goede warming-up en rek de spieren voor aanvang van de race. Blijf.zo lang mogelijk in beweging; sta voor de startstreep zo

kort mogelijk (stil). Wees bij de start attent om niet betrokken te raken Zorg ervoor dat u niet te hard weggaat

bij valpartijen.


Als het warm (en vochtig) weer is, pas uw tempo dan

aan

organisatie zal u op de hoogte stellen van het risico dat u loop warmte-problemen op te lopen. Als de organisatie dat doet me gekleurde vlag, dan is het voor u van belang dat u weet dat: De rode vlag betekent dat u een hoog risico heeft o1 oplopen van een warmte-stuwing. Mensen die zwaarl of in een slechte conditie zijn, die niet geacclimatiseer< of al eens eerder problemen hebben gehad in de wa wordt met klem afgeraden deel te nemen! De oranje vlag betekent een matig verhoogd risic' warmte-stuwing. De groene vlag betekent een laag risico op wal

o

o .

o

problemen.

Een witte vlag betekent een risico op onderkoeling! kunt u zich echter goed op kleden. De eerste symptomen van waÍÍnteproblemen zijn het achteruil van de coördinatie (dit kan zich b'v. als slingerend gaan lopen of'verstapl heel veel of juist heel weinig zw

i ..'j {ft{*, ' \-/ .. ' ' .': .:

hoofdpijn. optreden van kippenve) rillingen, misselijkheid, duizelig apathie (onverschilligheid) of

van het bewustzijn. Als u één van symptomen bij u zelf bemerkt, stoP met het hardlopen om emstige problemen te voorkomen en hulp bij de EHBO-post. Als één van de dienstdoende a symptomen van hitte-stuwing bij u bemerkt, is hij gerechtigd , uit de race te halen om u te behoeden voor (Ievens-)gevaar. De organisatie heeft voor voldoende Eerste Hulp Posten onde en bij de finish gezorgd. Maak daar ook gebruik van als u zict goed voelt of als u om een andere reden uitvalt! Kleedt u na de finish zo snel mogelijk om of aan. Drink weer bekertjes water of dorstlesser,

Bron: KNAU

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

14 ,


Hoe yer het was en hoe warm (camera Obscura, Hildebrand)

Als je besluit om een marathon

te gaan lopen, en

vervolgens

treed de redactiecommissie aan als paashaas en supporter, dan kun je er op wachten dat je ook een verhaal moet gaan maken voor het boekje. En zo zlt ik me nu al de hele tijd de hersens te breken over wat ik nu zou moeten schrijven. De titel zal wel zo wat moeten zijn als 'de leidsche rijn marathon', maar wat dan ?

Ik zou het kunnen hebben over de weken

van voorbereiding waarin

het afuerken van de trainingen bijna een levensdoel op zich zijn geweest.

Het is haast ironisch als je bedenkt dat in de eerste weken menige duurloop door de sneeuw ging. Met een schema van Wiel Frins op zak kon het werk beginnen. Al heel snel kreeg ik aan Theo Schmeits een prima trainingsmaatje.

Hij had wat last gehad van een blessure en wilde samen met mij de marathon lopen. Zo kon hij rustig terugkomen en kon hij mij door de marathon loodsen. Alles liep lekker, geen vervelende blessures, Theo kon lekker mee en zo nu en dan was het voor hem mogelijk om zijn herstel eens 'effe te testen' en dat heeft nauwelijks problemen opgeleverd, voor mij dan. Begin maart was er een halve marathon in de Selfkant, een mooie wedstrijd overigens. Samen, met Theo, hebben we deze loop gedaan zoals Wiel ons opgedragen had en dat was een eerste toetsing van de voortgang. Een paar weken later was er de testloop in Koningsbosch, waar we samen met een groepje onder aanvoering van Hub Donders de 25 km gelopen hebben.

l5


Ook die loop was zoals het had moeten zijn. De duurloop in Limbricht was echter niet zo,n succes, ik heb na dik 2 uur moeten afhaken.

Je zou het kunnen hebben over de heenreis naar de marathon, waar een defecte gaskabel nog voor wat extra adrenaline heeft gezorgd. (kwam dat even

uit) Je zou het ook over het weer kunnen hebben. De hele voorbereiding sta je er nauwelijks bij stil, maar het weer kan ook te goed zijn. Ik had met Rob Riksen te doen toen hij in Rotterdam moest lopen, maar dat ik goed

nog 'beter' weer keeg dat bleek pas een week later.

Over de supporters kan je ook wat vertellen. Het feit dat Els Frins, Meintje Schmeits en Marianne zich de moeite getroosten om te komen kijken is toch super, wat volgens Wie[ minder was waren de mensen die lekker langs de kant zaten met nootjes en koud pils. Anderen daarentegen vonden dat Theo er nog best goed uitzag, dus Theo er is nog hoop. Er was zelfs een supporter die de duivenstront op haar hoof<l trotseerde om maar niets van het evenement te missen. Gelukkig hebben we thuis nog een badkamer. Je moet natuurlijk ook wat over de wedstdjd schrijven. Zo,n dag gaat snel. Voor je het weet sta je in het startvak. Het was duidelijk dat je de voornemens moest laten varen, daarvoor was het veel te waĂ?n, meer dan 24 graden. En hoe moet dat dan ? Dan maar op je hartslag verfouwen. Na 2km stapte Wiel Frins in, hij heeft er voor gezorgd dat ik rustig genoeg bleefom ook de resterende 40km te kunnen afleggen. In die eerste kilometers zijn ons heel wat mensen voorbij gesneld waarvan we later de meeste toch weer in mindere doen konden passeren. Bij km 20 is Wiel uitgestapt en is Theo ingestapt. Eerlijk is eertij(

niet zo lang ema keeg ik een dipje te verwerken. Dat trok weg vanafhet moment dat de lopers van de halve marathon op het

16


parcours kwamen. Vanaf dat moment konden we mensen gaan inhalen. De tweede dip zat zo rond km 36. Toen keeg ik het te kwaad met de vermoeidheid en de warmte. Maar goed, dan is het niet zo ver meer. Bij 40 km stonden alle supporters aan te moedigen en dan is het leed wel geleden, je weet datje het gaat halen. Uiteindelijk ben ik gefinisht in 3 uur en 37 minuten bij zo'n 28 graden en als mens binnengekomen. Voor mezelfben ik daar toch tevreden mee.

A[ met al was het een uiterst leerzame en lonende ervaring om in de gegeven warmte toch een marathon te volbrengen. Zonder de hulp van Wiel en Theo zou dit verhaal beslist niet zo goed gelopen zijn waarvoor mijn welgemeende dank. Jos Bex

Uitslag Leidsche-Rijn Marathon

110 144

Jos Bex

Henk van 't Land

plaats 29 M40 plaats 3l M40

03.37.10 03.44.36

plaats 35 Vrec.

01.s8.16

S.T.B

00.47.07

HALVE MARATHON:

461 10

Monique Borghans

KILOMETER:

188

Egon Borghans

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

):?


Aannemers- en Timmerbedrijf

Il. de Haart lr.v. Fr.Erenslaan 24 63ll GV Landgraaf

Te!.O45.5318849

Auto Maessen Verkoop nieuw en gebruikt Eerste klas occasions met BOVAG gaĂ?antie

Irruil mogelijk Reparatie en onderhoud

APK-kcuringen

BP Tankstation.Caruvash Hogsweg 78 Voerendaal

Tel:045-5751449


TIEN VRAGEN AAN DE DERTIENDE IN DE RIJ IS.,

t

Herman Gerards Geboren:

7 -7 -1957 Beroep: ingenieur

w

electrotechniek, werkzaam als procesmanager bij

ATOS

-

Origin

te Heerlen.

Gezinssamenstelling Echtgenote Henny en de zonen: Maurice (1 1 jaar ) en Daniël (6 jaar).

Vraag 1: Hoe lang loop je al? Waarom hiermee begonnen? Wat spreekt je aan in het lopen?

Antwoord 1: Ik ben met lopen begonnen in 198g. Ik wilde miin leefstiil eaan veranderen. Ik vond toentertijd dat ik te weinig aan beweging àeed en ik achtte me duidelijk te zwaar. Ik had van tàvoren naui"lÍks iets aan sport gedaan. In de hardloopbrochure van de Nederiandse Hartstichting ik een loopschema, dat me wel aansprak. De .zag eerste week viel me heel moeilijk, maar gaandeweg kreeg ér steeds

19


meer plezier in. Na 16 weken stug volhouden was ik in staat om 1 uur vol te lopen. Dit gaf me een prettig en trots gevoel. Ik heb a[es

bij

elkaar

tot 1993 zo voor mij zelf getraind, zonder ooit

aan

wedstrijden deel te nemen. Het mooie van lopen is, dat je actief bezig bent in de vrije natuur. Ook het zelfbepalen wanneer je gaat lopen, bevalt me prima. Maar ik moet zeggen: Het samen trainen bevalt me ook uitstekend en dit ervaar ik ook als erg stimulerend.

Vraag 2: Sinds wanneer benje lid van de S.T.B. en wat spreekt je aan binnen onze vereniging?

Antwoord 2: Ik hainde ook wel eens op onze cooperbaan. Op een vrijdagavond, in 1993, kwam ik aaffaking met een lopersgroepje o.[.v. Ger Knauf. Van dit groepje maakten o.a. ook Mien euadvlieg en Math Simons deel uit. Men vroeg mij of ik mee wilde gaan doen aan hun training. Dit heb ik gedaan en het eerste wat mij opviel, waren de rek - en strekoefeningen van leider Ger. Vooral het befaamde appels plukken (uitrekkingsoefening) is mij steeds bijgebleven. Men vroeg mij na afloop of ik de volgende keren ook mee wilde doen. Na deze gezellige, maar voor mij toen zware training had ik daar wel oren na. Enkele weken later heb ik me aangemeld als lid van de S.T.B.

Wat mij erg bevalt bij onze vereniging is dat er ,,Voor elk wat wils"is.ZoweI voor de recreatieve loper als de wedstrijdloper zijn er voldoende mogelijkheden. Ook de wijheid/blijheidgedachte in Ă nze vereniging ervaar ik als zeer aangenaam

Vraag 3: Herman, wat is je top

-

3 van gelopen wedstrijden?

20


Antwoord 3: Laat ik beginnen met te zeggen, dat voor mij de wedstrijden, waar ik P.R's heb gelopen niet altijd de mooiste wedstrijden waren, qua natuur en mooie omgeving.Ik vind bijvoorbeeld de gezellige loopjes in Duitsland in het prachtige Eifelgebied vaak veel mooier. Maar mijn top- 3 luidt als volgt: I

.

2. 3.

Marathon Hamburg 2002 Jungfraumarathonlnterlaken2000 Monschaumarathon.

Ad 1: In Hamburg was een geweldige sfeer, veet publiek (meer dan in Rotterdam), goede verzorging, perfecte organisatie. Kortom een schitterende stadsmarathon.

Ad2:

Dit is een zware, maar fantastische

marathon

in

een

indrukwekkende landschap. Een aanrader tevens voor een korte vakantie.

Ad 3: Deze marathon, die steeds in augustus wordt georganiseerd, heb ik

inmiddels 3 keer gelopen. Het is geen marathon om een p.R. te lopen (beste tijd 3.28 u.), maarje wordt beloond door de prachtige natuur van de Eifel en niet te vergeten je rent dwars door het hart van het historische stadje Monschau.

Mijn P.R. op de marathon is 3.06 in de marathon van Eindhoven. Mijn doel is om de marathon ooit eens onder de magische grens van 3 uur te lopen.

21


l

aÉr.randrat -. érr sÈéfr dèrËbe(rrt,í

Pi'f

;ar.-ooy-''-'

Streeperplein 10

637lMZ Landgraaf

045 - 5311413 045 - 5321616

Scltilderwerken 24-uurs glasservice Glas in lood / koper Kunstof kozijnen e.d.

Bjj de pakken neerzitten ? kom nou

Man oh man

!

Fleerlen ( Geleenslraat 34-36 en prornenade 33 Maastricht ( Grote straat l&2o ) Sittard (Molenbepksrraat 12 )

)


Vraag 4: Je loopt veel wedstrijden in Duitsland. Wat spreekt

je hierbij

zo

aan?

Antwoord 4: Op de eerste plaats worden deze wedstrijd niet al te ver van ons georganiseerd in een prachtige omgeving: de Eifel. Ieder dorp beschikt over een ofandere vorm van accommodatie. De wedstrijden zijn erg laagdremp elíg. Ze zijn voor iedereen geschikt en er lopen nog relatiefveel 60 en 70 plussers mee. Grooirespect voor elke loper. Vrijwet de gehele gemeenschap werkt mee om het evenement te doen slagen.

Grote gemeenschapszin. De wedstrijden worden zonder winstbejag georganiseerd . In het Duits heet dit ehrenambtlich,, d.w.z. non profit. Men werkt zonder subsidies. De organisatie is meestal perfect. Deze wedstrijden zijn meer dan men wel eens spottend noemt: ,,Kaffee und Kuch"n ,.*èd.t ijd"n.

Vraag 5: Sporten je gezinsleden ook?

Antwoord 5: Henny doet aan fitness en zwemt graag. Maurice en Daniël hebben nog geen keuze gemaakt voor een bepaalde sport of vereniging. Op moment is zwemmen hun grote sponieve lieÍhebberij.

Vraag 6: Wat zijn je hobby's naast het lopen?

Antwoord 6l Muziek was en is mijn grootste hobby. Ik speel zelf altsaxofoon en dwarsfluit. Rond mijn tiende jaar ben ik bij Éarmonie Laura

23


begonnen als klarinettist. Dit heb ik een aantal jaren gedaan. me toen toegelegd op het spelen van de

Ik

heb

altsaxofoon. Door mijn studie ben ik op een gegeven moment bij de vereniging gestopt, maar op zijn tijd neem ik mijn geliefd instrument nog eens ter hand en leef me eens lekker muzikaal uit. Vraag 7: Naar welke film, muziek, boeken gaatje voorkeur?

Antwoord 7: Ik ben geen goot filÍnlieÍhebber. Bij muziek houd ik zowel van klassieke als van popmuziek. Bij klassieke muziek draai ik het liefst Mozart en Bach. En bij de popmuziek luister ik heel graag naar Pinkfloyd en the Eagles. Ik lees graag boeken, die met lopen verband houden. Een van mijn favoriete boeken is een boek van Galloway: Richtig laufen mit Galloway. Een boek dat een breed scala van het lopen besckijft. Door dit lezen heb ik een aardige theoretisch "backgound"me eigen gemaakt.

Vraag 8: Hoe en waar gaanjullie graag op vakantie?

Antwoord 8: zijn nog jong. We gaan niet te ver weg. We houden van koÍe vakanties, bij voorkeur bij centerparcs. Gezellig en zeer Onze jongens

ontspannend.

Vraag 9: Zijn er nog zaken, die je bij onze club verbeterd zou willen zien? Herman, je hebt verschillende jaren de Kapellerbosloop gecoördineerd. Waaraan heb je nog meer je medewerking verleend?


Antwoord 9:

Bij

presentatie naar buiten zou zouden laten zien in een STB komen.

In

ik graag zien, dat onze leden zich - outfit. Zou onze club ten goede

lijfde Ger Knauf me in bij de organisatie van de Heideloop. deze loop heb ik me enkele jaÀ beziggehouden met de coördinatie van het parcouÍs. In 1997 heeft de S.T.B. de eenmalig gehouden ,,15 km van Landgraaf " t.g.v. het l5-jarig beslaan van de gemeente georganiseerd. Met Harrie Vermeulen, Roger Giflissen,Tre-a van der Linden was ik een van de medeorganisatoÀn. (weer parcours). Van 1999 - 2002 wu ik de hoofdcoördinator van onze Kapellerbosloop, Steeds met plezier gedaan, maar voor de continuiïeit van deze geliefde loop is hei beter dat om de zoveel tijd een wisseling plaatsvindt. Theó Schmeits neemt m.i.v. dit jaar mrjn taak over. Indien nodig zal ik Theo met raad en daad teràde 1994

Bij

staan,

Ik ben wel nog lid van de evenementencommissie van onze club. Dit jaar de Jungfraumarathon op het prograrrma en volgend _staat jaar willen we, bij voldoende deelname,- *".. .", ,Ëi.1. _

organiseren, bijvoorbeeld:,,Dwars door Hasselt'.

Vraag 101 Wat zijn toekomstplannen t.a.v. het lopen?

Antwoord 10: Ik ben nog ambitieus genoeg om er naaÍ t€ streven de magische qre_ns van 3 uur bij de marathon te overschrijden. Ook_bij de andere wedstrijden wil ik nog giaag progressie boeken. Verder natuurlijk nog lang en gezond onze sport beoèfenen.

Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 25


N

AUrovoNKENn.u KWALITEIT ALS NORM

I I I I

I t I I

verkoop nieuw sclectieve occasions lcasing

financiering WIJNGAARDSWEC}

8

repsraties onderhoud schsderepareties

APK keuringen

HEERLEN - HOENSBROEK

TEL: (045 ) 5212459 FAX: ( 045 ) 5630200

26


Flauwekoel Umdass ich geen flauwekoel over krafttraing und so weiter wil schrijven weil keiner dat leest. Diese keer ein wedstrijdverslag van ein gans schoner ervarung. Der Stan Meufel van Karimor had me eingeladen om mee zu tun aan ein Sommerbiathlon in Langenbroich-Berg heim. Der truck war niet zo moeilijk:

o . . o o e o

1250 meter hadlaufen, 5 keer liegend Schiessen op een rondje van 1,5 cm over ein abstand von '10 meter, 1250 meter hardlaufen, 5 keer staand Schiessen op een rondje van 3,5 cm over ein abstand von 10 meter, 1250 meter hardlaufen, 5 keer liegend Schiessen op een rondje van 1,5 cm over ein abstand von 10 meter, 1250 meter hardlaufen,

Da kam nog bij dat jeder Fehlshuss gecompensierd werden muss met een straffrundje van Ă­00 meter.

I

Wel, sontagmorgen 9 uhr ginger wir (1 STB-er, 2 ABP-ers und Achilles Toppers) naar Bergheim achter Duren. Bergheim lag indertad boven op een berg. Het was ein Dorfchen van 385 einwohner met eine Sortanlage und eine kroeg. De Sportanlage was meteen de einsitge kroeg van het dorp: het clublokal van der Schiesclub. Logisch also dat 180 van de 385 einwoners lid waren van de Schiesclub. ln Bergheim angekommen began die uberraschung:

27


. . r o o

Die 1250 meterwas gans gewoon 350 meter bergop van ca 4o/o, dan 250 meter wieder 4olo runter, 180 graden linksumkeer, 250 meler 4o/o bergauf, 350 meter 40lo berg runter. Schiesen: geweer laden, anlegen zondersteun, schiesen, laden enz. enz. Strafrunde: um die linten uber een knollenveld. Und start um de 10 minuten mit viertallen. Dus von 10:30 bis 14:00 starten en preisausreiking um 16:00. Einschiesen: niks getroffen, dus einstellen op heel viel straffrunden.

Maar fur den rest: lekkeres bier, guter kaffee , herliche kuchen and schones wetter. Der wedstrijd.

Der start en die eerste runde laufen was wunderbar. Als ich aan het keerpunt war, had ich al ein voorsprung van 200 meter. Kat in het bakkie dus. Maar het schiessen........ bei mein funftes maal laden kam mei gegner binnen. Wen ich an meide 5 strafrunden began, war mein tegenstander schon wieder auf het parcours (5 keer raak geschossen in 30 secunden). Na de strafrunden wieder rammen, und de achterstand gut machen. Tweede maal schiesen beonne wir zusammen. Naast mij hoorde ich terwijl de eerste keer laadde: pang, pangt pang scheisse, pang sheisse, pang. Und wen ich de eerste maal schoss was hij schon weg fuhr zwei strafrundjes. lch wieder funfstrafrundjes und opnieuw hinterher. Maar het lukte nicht meer, ich konnte ihn nicht inhalen. Letste ker schiesse: wieder funf strafrunden, Noch eimahl uber den berg en am schluss campagen weil ich die meiste kilometer von allen gelaufen habe. Nur ich allein halte 6,5 kilometer geschaftl Nog eine uberraschung: es muste nog eine estafette gelaufen werden, nog zwei mahl schiesen und laufen. Also dan nogmaal. Und dieses mahl, geweldig EIN TREFFER!! !t!!l!l! !! !!l!!lll!!!. Dus nur 9 strafrondjes.

28


Staffel:

Gesemtzeit

VomamE 1

BSC

Adenau

I

Markus

Harlmann

Martin

KalDein

Daniel

Kr0qer

Frank

Röttoen (Gast)

Gesamt:

rtriÉiunö 4

,,i i:,i:i i:i

Vàróín.:iir:,,:

Vomàine

Nachname

Achllleg TOP

Rik

van de Booqaart

Korkrade l.

Jo

Born

wiil

Frings

qchim

lI U ller Gesanot:

Der Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0

29

0:49:26 Gessmtzeit

í:06:3G


Harry Driessen Running Center Oranje Nassaustr 19 64llLE Heerlen TeVfax 045-5712009 De speciaalzaakinuw regio voor: Hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. ln ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken., Sport bh's, sportvoeding en verzorgingsproducten etc.

Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden gemaakt

Tevens hebben

wij altijd veel aanbiedingen in har<Iloop-, indoor en wande lschoenen.

Sportieve groeten van Itet Running Team

ยงpnter


Jungs en meisjes, es was schwer aber ein aanrader. Moeten ihr nechtes jahr auch probierenl Dan, weil das pas echt intersant ist, die ausschlagen:

Mannschaft:

BSC 1

[rartin

Kalpein

Karlo

ïrivelli

Adenau

O:23:47

c

Mlarkus

Hartman BSC 1 Adenau

0:24:39

1

Adenau

0:21:36

0

1

00:0C

0:21:36

c

00:00

0:23:47

1

00:00

0:24:39

BSC

e

1:10:02 Achilles 3

Achim

\í 0ller

rop

r'an de

Achilles

0:27:28

ïoo

Rik

0:28:35

4

0:28:47

5

01:00

0:26:28

01:00

0:27:31

0l:00

O:27:47

Achilles Jo

Born

foD

31

4


I.ZURICH.MARATHON,

13

APRIL

2OO3

Eindetijk was het dan zover. Na het volgen van onze trainingsschema's van Ger en Wiel vertrokken we (Albert en Frank) en Marleen op vrijdag 11 april naar Zilrich waar we zouden deelnemen aan de lo Zurich-Marathon. Albert had via zijn zoon Mark in oktober vernomen dat in 2003 in Z{irich een stadsmarathon werd gehouden. Daar zijn zoon in Urdorf nabij ZUrich woont leek het hem leuk om daar zijn voorjaarsmarathon te lopen.

Ik zelfheb pas op 31 december besloten om iiberhaupt weer een keer een marathon te lopen daar ik net hersteld was van een achillespees blessure en sinds een paar maanden geregeld aan lopen was.

Na een voorspoedige heenreis kwamen we rond zes uur 'savonds bij ons hotel in Urdorf aan. Nadat we onze tassen uitgepakt hadden zijn we de omgeving gaan verkennen maar het bleek al snel dat hier weinig te doen was, zodat we al weer snel op onze hotelkamers terug waren en vroeg op stok gingen,

Na het frilhsflick zijn we dan met Mark, onze stadsgids en Franciska zijn vriendin naar Ziirich gegaan met de trein, allereerst naar de Saalsporthalle alwaar we onze startnummers en pastaparty bonnen moesten afhalen.

deze hal was ook een beurs ingericht waar voomamelijk andere organisatoren van marathons reclame maakten voor hun

In

marathon. Er was ook een stand bezet door de Jungfraumarathon. Na het aftralen van de startnummers en het bezoek aan de beurs zijn we per trein naar de Ztlrich-Centrum gegaan alwaar we enkele bezienswaardigheden hebben bekeken en een rondvaart over de Zilrich-See hebben gemaakt. Ondertussen was het t誰d om naar de startlocatie te gaan alwaar

32


de pastaparty zou plaatsvinden. De pasta werd opgediend in milieuvriendelijke houten borden en een houten mes en vork werden bijgeleverd. Nadat iedereen gegeten en gedronken had besloten we na deze vermoeiende dag terug te gaan naar ons hotel, waar we onze spullen voor de marathon klaar maakten en vroeg naar bed gingen.

13 april, onze D-day, daar we de enige marathonlopers in ons hotel waren en het ontbijt op zondag pas vanaf 8 uur kon worden genuttigd, de start was immers om halfnegen, hadden we met Mark geregeld dat we bij hem in de studentenflat om 6 uur kwamen ontbijten daar we om kwart voor zeven de trein naar de startlocatie moesten hebben. Na een goed ontbijt vertrokken we dan naar Ztlrich-Wollishofen alwaar do start en finish van de marathon gelegen was. Het was een drukte van jewelste bij de startlocatie, de organisatie had voor deze 1" marathon een limiet ingesteld van 5000 deelnemers, maar het was allemaal goed geregeld. Nadat we onze kledingas hadden afgegeven begaven we ons naar het startvak, we waren elkaar inmiddels kwijtgeraakt, maar gezien onze bruto-netto tijden stonden we toch allebei redelijk vooraan.

Precies om halfnegen, het zonnetje prikte al aardig, klonk het startschot en begaven wij ons op weg voor onze maxathon, onze suppoĂ?ers lieten zich na vijf kilometers voor het eerst zien en horen en we zouden hun tijden deze marathon nog heel vaak zien en horen. Na een vlak begin gingen we over lichte heuvelachtige wegen langs de ZttrichSee naar Meilen

33


alwaaÍ na ongeveer 16 kilometer het keerpunt was, na ongeveer acht kilometer zag ik Albert ongeveer 100 meter voor me lopen in het bekende fel oranje singlet, hiema hebben we tot ongeveer het halfmarathonpunt (1:37) samen gelopen, ik besloot voor mezelf het rustiger aan te doen, de temperatuur was inmiddels

aardig opgelopen, en liet Albert gaan, vlak voor het 30 kilometerpunt haalde ik Albert weer in, hij had last van buikklachten. De laatste 12 kilometers gingen door de City en daar kwam je aan de overkant van de weg ook deelnemers tegen en ik dacht bij mezelf moet ik daar ook nog heen? Na 35 kitometer kwam bij mij de man met de bekende hamer en moest ik Albert

definitief laten gaan. Albeí was redelijk hersteld van zijn klachten en finishte ongeveer vier minuten voor mij toch nog in een mooie tijd deze 1" Ztirich-Marathon. Achteraf bleek dat hij volgens de uitslagenlijst "den eerste Hollander" was. Na de medaille, finisher T-shirt en verrassingszak in ontvangst genomen te hebben en ons gedoucht te hebben besloten we, het was pas een uur, om een bezoek te brengen aan de hoogste berg ZiJrrich (874 m€ter) alwaaÍ we een prachtig uitzicht hadden over de stad Ztrich en de ZtlrichSee en genoten van het mooie weer, en

zoals een Zwitserse Oma

het

verwoorde, het mooie weer was "Ein Geschenk des Tages". Helaas voor ons was onze zone-treinkaaÍ maar geldig tot een halte voor de top, dus moesten we de laatste kilometers te voet afleggen wat ons na de marathon niet slecht afging.

vijf uur was het tijd voor onze maag te vullen en zo gingen met onze supporters op zoek naar een eetgelegenheid in de "City", die werd a[ snel gevonden en zo sloten we deze geslaagde D-day voor ons op gepaste wijze af. Maandagochtend Om

34


na het ontbijt brachten we nog een bezoek aan de "Rheinfall"

bij

SchafÍhausen, hier valt de Rijn 23 meter met een gigantisch geweld naar beneden. Na de lunch in ons hotel werd ik door Albert en Marleen naar het vliegveld Zlirich-Kloten gebracht voor mijn terugreis via Köln-Bonn naar Landgraaf met vliegtuig

en trein. (Albert en Marleen bleven nog een week in Zwitserland) Achteraf een al met al zeer geslaagde marathon van Zilrich.

Uitslag

1"

ZÍirich-Marathon (4667 lopers gefinished)

Eticha ETH. Verbunt NL 1415. Frank Eisenga NL 1. Tesfaye

1

161 .

02:10.58,1 03.,27 .34,3 03:31.47,3

Albert

Frank Eisenga 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

35


Geevers Een begrip Geevers Auto Carrosserie delen: origineel, imitatie en overzet Geevers Auto Carrosserie-delen levert dit moment meer dan 20.000 vervangingsonderdelen uit voorraad. Het gaat om originele carrosseriedelen voor: Opel,Ford, BMW, Mercedes, Audi, Fiat,VW, Porsche,Peugeot,Citroën en Renault. Het I everi n gsprogra m m a o mvat verder i m itatieonderdelen voor Duitse, Franse en Japanse

personenauto's. Het I everi ngsprogram m a wordt gecom pleteerd d oor rad iateuren, voorru iten en Wa rny overzetplaatwerk voor alle merken Nuth

(il:E\íElïÍ; CAITIIOSS[ÍIIE.DELEN

04s-5244242 Vianen 0347-376474 Almelo 0546-872125 Veldhoven 040-2531900 Rotterdam 0t0-4626661

Jt)


Bloedarmoede bij lopers

ffiL

Inleiding

Om uit te leggen wat bloedarmoede is, zgl eerst uitgelegd moeten worden wat hemoglobine (Hb.) is. Hemoglobine is een stof die in de rode bloedcellen (eryirocyten) aanweZig is en ervoor zorgt dat zuurstof gebonden en veíoerd kaí worden. De normaalwaarde van het Hb.varièen per laboratorium, maar globaal kan worden aangehouden dat de normaàlwaarde voor mannen 8.7.mmolil -11.2 mmolil is en bij vrouwen 7.5 mmolil -9.9 mmolil. Bij lagere waarden wordt gesprokei van bloedarmoede (anemie), Omdai zuurstof van_belang is bij de energieleverantie van (arbeidende) spieren, . het voor (duur)sporters belangrijk om een goed h-emoglobinegehalte te hebben. Het blijkt echter-dàt bij veet loperi het Hb-gehalte aan de lage kant is.

is

Oorzaken van een laag hemoglobinegehalte Er kunnen meerdere redenen zijn waardoor het Hb. bij veel sporters wat aan de lage kant is. Deze redenen staan hieronder beschreven: .Verdunning. In de eerste plaats treedt er na een langdurige

o

o o

inspanning een verdunning van het bloed op, Dat is een fysiologische aanpassing van het lichaam aan deze duurinspanning. Verdund bloed is minder stroperig, waardoor het gemakkelijker door het hart in het lichaam rondgepompt kan worden. Door deze verdunning treedt er een daling op van het gemeten Hb-gehalte, terwijl er absoluut gezien geen tekort aan hemoglobine is. In dit geval zal de sporter geen klachten van bloedarmoede hebben en zal het Hb-gehalte niet stijgen als er ijzertabletten of vitamines gegeven worden. .IJzergebrek. Er treedt echter bij veel duursporters (ook) een bloedarmoede op, door gebrek aan ijzer. Bij het ontstaan van deze ijzergebreksanemie kunnen verschillende oorzaken meespelen:

.De voeding bevat te welnig ijzer. De voeding van gemiddelde Nederlander bevat in hgfTlgemeen net aan

de


voldoende ijzer, mits er gezond gegeten wordt. De voeding dient dan wel voldoende [jzenijke producten te bevatten, zoals volkoren producten, vlees, vis, lever, groene groenten, vruchten en noten. Als er echter veel tussendoortjes en frisdranken genuttigd worden, komt de ijzerintake met de voeding wel in het gedrang. De voeding van vrouwen bevat vaak te weinig ijzer om de simpele reden dat vrouwen vaak kleiner zijn en dus ook een lagere energiebehoefte hebben. Zij zullen dus in het algemeen minder eten en derhalve ook minder ijzer met de voeding binnen krijgen. Daamaast eten veel duurspoÍers weinig ofgeen vlees. Weliswaar kan er voldoende ijzer in plantaardige producten zitten, maar dit wordt moeilijker door het lichaam opgenomen. Het ijzer wordt gebrekkig opgenomen in het maagdarmkanaal. IJzer wordt slechts gedeeltelijk door het lichaam in het maagdarmkanaal opgenomèn. Zo blijkt dat ijzer uit dierlijke producten veel beter opgenomen woràt dan ilzer uit plantaardige producten. De opname yan ijzer uit plantaardige producten kan wel verbeterd worden, door deze producten gelijktijdig met vitamine

C-rijke producten

zoals sinaasappelsap, een kiwi,

groene groenten of vitamine C in tableworm, Door gelijktijdig gebruik van koffie, thee en melkproducten kan de opname van ijzer uit het maagdarmkanaal juist geremd worden. Àls iemand niigt tot een lage ijzervoorraad, dan moeten deze dranken dus niet tijdens een (ijzenijke) maaltijd genomen worden. .IJzerverlies. Bij lopers die langdurig en intensief trainen, is er vaak sprake van een verlies van ijzer. Dat kan met het zweet, met.de ontlasting en met de urine. De rode bloedcellen blijken bij.lopers namelijk sneller kapot te gaan, waardoor er (meer) vrij hemoglobine in de bloedbaan komt te circuleren. De nieren filteren dit hemoglobine uit het bloed en scheiden dat met de urine uit. IJzer kan ook verloren gaan, doordat er bloedverlies kan optreden uit beschadigd stijmvlies in de darmen. Zeker als dat bloedverlies niet al te veel is, ofwat hoger op in de darmen plaatsvindt, wordt het bloedverlies als zodanig niet gezien oÍ opgemerkt. Bij vrouwen kan het bloedverlies bij de menstruatie ervoor zorgen dat bij hen eerder een bloedarmoede ontstaat.

38


o

Àndere oorzaken. Bloedarmoede kan ook onstaan door een vitaminetekort, maar dit komt duidetijk minder voor dan de bloedarmoede die door ijzergebrek wordt veroorzaakt. Dat betreft dan meestal een tekort aan vitamine B12 en foliumzuur, wat kan optreden bij diegene die totaal geen dierlijke producten in hun voeding opnemen (veganistische voeding).

Minder zeldzaam is het voorkomen van bloedarmoede ten gevolge van (chronische) infecties, bloedaanmaakziekten en kwaadaardige gezwellen. Dit valt echter buiten het bestek van dit artikel-

Nadere diagnostiek

Alleen op basis van een laag Hb-gehalte kan dus niet de diagnose bloedarmoede door een ijzergebrek, gesteld worden. Daarvoor is meer laboratoriumonderzoek nodig. Dit aanvullende laboratoriumonderzoek kan bestaan uit de bepaling van de concentratie van het ferritine, een maat_ voor de ijzervoorraad. Vaak wordt bij 'gewone, mensen bij deze bepaling een onderwaarde van 20 UglL ge[anteerd, maar zeker bij sporters dient emaar gestreefd te worden deze waarde boven de 35 Ug/L te houden. Pas bij deze waarde is de voorraad ijzer in het lichaam voldoende. Er kleven enkele nadelen aan deze feàitinebepaling. Zo kost deze bepaling beduidend meer dan een llb-bepaling. Oè Uep-ating moet in een laboratorium gedaan worden en kan-dus niet even snel worden uitgevoerd door een vingerprik bij de huisarts. Daarnaast is het bekend dat de waarde van het fenitine stijgt als een sporter een infectie onder de leden heeft. In dat geval kan dus abusievelijk geconcludeerd worden dat de ijzervoorraad goed is, terwijl dat niet hét gèval is! Uit onderzoek is gebleken dat zo'n 30%o van de duursporters ondanks een goede voeding (toch) een ijzertekort te ontwikkelen. Dat klachten opleveren chronische vermoeidheid, verminderd herstelvermogen na zwate inspanning en een verhoogde vatbaarheid voor allerlei kleine infecties. Bij duursporters met dergelijke klachten verdient het aanbeveling om niËt alleen her Hb. te Ueialeï, maar oot het ferritine.

als

een


De duursporter voelt zich minder vermoeid en herstelt weer na een zware inspanning.

Een teschouwende opmerking is hier op zijn plaats. Lang niet altijd worden vermoeidheidsklachten door een ijzè*ekort verooÉaakt. Veel vaker nog spelen een tekort aan rust, al dan niet in combinatie met een te zware trainingsbelasting, een belangrijker rol!.

Hoewel de effecten van het slikken van ijzertabletten bij een ijzertekort dus sp.ectaculair kunnen zijn, moet niefte licht gedacirt woide, ore.

het slikken van

ijzertabletten. Deze tablettin kunnen allerlei

maagdarmklachten, zoals missetilkheid, obstipatie of juist diarree geven. D.e behandeling moet gedurende langere tijd voortgezet worden om de Uzervoorraden (onder andere in het beenmerg) weer aan te vullen. Als ijzertabletten, langdurig geslikt worden, iérwijl er geen sprake._ is van een ijzertekort, kan dai leiden tot te hoge ïoorra-<len, waarbij het ijzer gestapeld wordt in allerlei weefsels- en daar tor beschadigingen kan leiden. Het is dus zaak, om pas ijzertabletten te slikken als er na laboratoriumonderzoek uit de fénitiiewaarde blijkt dat er sprake is van een ijzertekort!

Natuurlijk moeÍ_ er altijd gezocht worden naar de achterliggende oorzaak van de bloedarmoede. Als dit dieetfouten zijn, dan zullen deze

verbeterd moeten worden. Is een zware menstruatie-de oorzaak, dan is het slikken van de 'pil' te overwegen. Als het bloedverlies met de ontlasting is, zal nader onderzoek moeten uitwijzen of dat ten gevolge van de (te) zware duurinspanning is ofdat er toóh (ook) iets unàe.s aan de hand is.

Zoals.al gesteld. blijkt het bij 30% van de duursporters noodzakelijk om extra ijzer te slikken.

Conclusie Bij veel duursporters wordt een laag Hb. aangetroffen. fsiologische aanf-assing öa, de Prt is - vaak . een duursportbeoefening. Als de sporter echter klachien heeft die zouden kunnen passen bij een blóedarmoede, is het zinvol om door middel van het bepalen van het ferritine te bezien ofdit al dan niet ligt aan.een ijzertekoÉ. Alleen als de ijzervoorraad te laag is, is het zinvol .ijze-rtablette_n te gaan slikken (op voorschift van ien arts). Als dieetfouten de oorzark zijn van dit ijzertekort, is hót vanzelÍsprekend dat eerst de voeding verbeterd ti worden, Bron: Els Stolk, bondsarts KNAU 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

40

T.S.


In de maag, uit de maag

Ons jachtig bestaan maakt

gedegen planning

van

een de

dagindeling noodzakelijk. Willen we op een dag werken, lopen en ook

nog gezond eten en drinken dan moet alles als een puzzel in elkaar passen. Want een volle maag belemmert de ademhaling.

Wist je dat een lichte maaltijd, een flinke broodmaaltijd en een warme maaltijd resp. twee, vier en zes uur nodig hebben om de maag te verlaten? Met behulp van onderstaande tips kun je je voedingsgewoonte afstemmen op je trainingstijden.

o o o o o

De hoeveelheid: het kost de maag meer tijd om bv 6 sneetjes brood te veĂ?eren dan twee sneetjes. Grof en vooral slecht gekauwd voedsel blijft langer in de maag dan goed gekauwd en met speeksel vermengd eten.

Vloeibaar voedsel (vla, pap en yoghurt) verlaat de maag sneller dan vast voedsel

Hoe vetrijker het voedsel is des te langzamer het voedsel door het maag-darmkanaal gaat Eiwitrijk voedsel verteerd minder sne[. Een ontbijt met kaas

of vleeswaren als broodbeleg verteerd langzamer dan

o tr tr

een

sneetje met honing, jam of stroop.

Voedingsvezels stimuleren de darmfunctie, waardoor de ontlasting sneller het lichaam verlaat. Geconcentreerde zoete dranken (cola,sinas) verlaten de maag minder snel dan sportdranken. Spanning gaat gepaard met een verminderde eetlust en vertraagd de maaglediging T.S. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 41


Vanaf 5 april 2003 is de camping geopend,

ffi

§w rNxpi§sí*tim dq sffex &erËmrssr De kantine is dan ook weer elke zaterdag en zondag vanaf 10,00 uur open. U kunt bij ons terecht voor een lekÈere kop koffie met vlaai. Ook voor een pilsje of een ijsje kunt U bij ons terecht. Tijdens de meivakantie, Hemelvaart, pinksteren en in de 6 weken schoolvakantie is de kantine elke dag geopend

I(om eens langs !! Fam. van Dieperrbeek Carnping de Watertoren

§§§

iIS! T

tnE! r§gt IEHI

Kerkveldweg I 6374L8 Landgraaf Tel.045-5321747 info@ca mpin gdewatertoren.nl

42

^l ">l l! 'I

t,

t',

tt,

,.,

I


Nieuwe Leden

,Ă?B,heetvanhffte wellrom! Dreissen, Dennis (m) Geb. 12-06-1993

Winkelman, Jacky (v)

Beethovensingel 103 6371 LE Landgraaf

Geb. 27-05-1963 Heigank 28 6373 KR Landgraaf

tel.045-5333676

tel. 045-5330428

Hemel van den, Stefanie (v)

Paluch, Aileen (v) Geb.08-01-1992 Oude Heide 39 6373 GH Landgraaf

Geb.26-05-1993

Achter de Hoven 10 6373 JG Landgraaf tel.045-5327037

tel.045-5322267

Meens, Marcel (m) Geb. 2i-04-1964

Ploumen. Annick (v) Geb.05-07- 1968

Eygelshovenerweg 13 6374 KB Landgraaf tel. 045-5315978

Eygelshovenerweg 13 6374 KB Landgraaf tel. 045-53 15978

Lendfers, Jack (m)

Simons, Peter

Geb.28-04-1948 Elberenveldstraat 104 6466 KP Kerkrade tel. 045-5419530

Geb.23-05-1958 H.van Veldekeshaat 88 6367 SC Voerendaal

tel.045-5754826

Afmelding per 01-01 -2004 Wim Eleveld 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

48

T.S.


Uit het fotoalbum van ..........

Ditmaal hebben we onze voorzitter Albert Verbunt bereid gevonden om eens in zijn fotoalbum te snuffelen. Een zeer uitgebreid album waar we enkele leuke kiekjes er uitgehaald hebben.

28 mei 1989 Albert tijdens een 25 kilometer wedstrijd.

Er

stond

helaas

niet vermeld waar deze wedstrijd plaatsvond.

Het was zijn eerste wedstrijd over die afstand, die liep in een tijd van 1.53.21. Wel stond er frjntjes vermeld dat het 28o C. was.

44


AlbeÍ

zo te zien vóór de

staÍ van de halve marathon in Sittard op 4 juni

1989. Let even op de zeer fanatieke blik van Albert. Met o.a. Frank Eisenga en Jan Manders

Zijn tijd destijds was 01.29.46

Het jaar 1989 was trouwens een zeer vruchtbaar jaar voor onze voorzitter.Hij liep in dat jaar: De N.K. veldloop Landgraaf, een 25 kilometer wedstrijd, De halve marathon van Siuard, de 20 kilometer van Parijs, de Telematicaloop in Heerlen (toen nog een Halve Marathon), de politiecross in Landgraaf en " Dwars door Hasselt,' weer een halve marathon.

45


15 oktober 1989

Bij de start van de van de van ,,20 kilometers van parijs,, Albert was hier weer_ vergezeld van zijn vaste trainingsmaatjes Frank Eisenga en Jan Manders.

46


20 december 1990

Politiecross Landgraaf

Op deze zwaรe

kilometer cross Albert een trjd

10

liep van

00.45.31.

tijd maar wat je, wil met zo'n "blitse" tight loop je al vanzelf een mooie tijdl Een mooie

Op de onderstaande foto is Albert te zien bij zijn dagelijkse oefeningen

'ยง ยง'!

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

4t


Manensheide 42 6343 CRKlimmen

ili,

rev00

Bouwkundig Ontwerp

& Adviesbureau

Tel.

043-4592U2

Fax

06-51277959 043-4592901

Vormgeving van u\ry bouwplannen

SportcaÍé

Phoenix ( kanune Sporthal TeÍ Waerden )

Sportlaan 1 6374 CM Landsraaf Tel.O4*53LTL22

Toor gezeffígfreííeneen goetrgfas 6íer, Éttnt ,U na fiet syorten terecht 6íj:

Anníe & tsou{ewfin ?acÉ.6íer

0ok gesclrlK voor het houden van vfggaderlngen en feestavonden


Hooikoorts Inleiding Hooikoorts heeft, Ă­n tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, niets

met hooi en niets met koorts te maken. Het gaat hier om een overgevoeligheid voor stuifineelkorrels (ook pollen genoemd). Zowel stuifmeel van grassen als van bomen (meestal berk, hazelaar of els) en van onkruid kan klachten veroorzaken. De seizoenvariatie van de klachten volgt de bloeiperiode: bomen bloeien vroeg

-

in het jaar: de els en de hazelaar in janurai-

maart, de berk in april- mei. De bloeiperiode van grassen is meestal tussen mei en half september. Het stuifmeel van gĂ?assen vormt in onze streken de voornaamste bron van hooikoorts. De symptomen van hooikoorts zijn het hevigst als de concentratie van stuifmeelkorrrels in de lucht het grootst is. Dit is het geval op warme en winderige dagen, Graspollen zijn uiterst licht en kunnen zodoende door de wind gemakkelijk over grote afstanden worden meegevoerd. Vandaar dat gaspollen ook last kunnen geven op plaatsen waarje dit niet zou verwachten (in de binnenstad bijvoorbeeld). Soms is een allergie voor pollen gekoppeld aan een voedselallergie voor bepaalde vruchten, groenten of kruiden.

-

Klachten De klachten kunnen van verschillende aard zijn: Ogen: jeuk, pijn en een brandend gevoel, tranenvloed, roodheid van het oogwit en zwelling van het oogvlies en oogleden, Neus, jeuk, pijn, niezen, neusloop en verstopping,

-

Zwelling van de slijmvliezen van de mond en ademhalinswegen, piepende ademhaling (astma en/of bronchitis) wat met een gevoel van benauwdheid gepaard kan gaan

Huid: jeuk, roodheid, zwelling (netelroos) en ontstaan of toenemen van huiduitslag Algemeen: moeheid, hoofdpijn en lusteloosheid.

49


Adviezen Aftankelijk van de mate van klachten die iemand van zijn hooikoorts ondervindt, kunnen onderstaande adviezen met betrekking tot leefregels of medicatie gegeven worden:

-

Volg weer-en pollenbericht op radio en televisie (teletekst pagina

-

709). Houd er echter rekening mee dat de plaatselijke omstandigheden sterk verschillend kunnen zijn. Train bij voorkeur niet op droge, zonnige en winderige dagen. Als dat toch niet anders kan, train dan bij voorkeur ,s ochtends vroeg of na

-

een regenbui.

Heb je veel klachten, blijf dan bij droge en winderige dagen zoveel mogelijk binnenshuis en hou de deuren en de ramen gesloten of plaats horren.

Ga bij voorkeur op vakantie of trainingsstage naar plaatsen waar weinig stuifmeel voorkomt. Dat is aan de kust, bij grote meren of in de bergen, Hou rekening met het pollenseizoen.

Zorg datje voldoende aanje rust toekomt (enje weerstand goed is). Draag buiten altijd een zonnebril, zodat de pollen niet in je ogen komen.

Vermijd het contact met andere specifieke prikkels (temperatuurwisselingen, tocht, afkoeling, chloor, ammoniak, parfums, sprayvloeistot fen, insecticiden en tabaksrook en2.....) zoveel mogelijk. Helaas blijken de klachten, ook met bovenstaande maatregelen, niet altijd voldoende onder controle te krijgen. In dat geval kan verder medicamenteuze behandeling noodzakelijk zijn.

Behandeling Met behulp van een bloed- of een huidtest kan een overgevoeligheid voor stuifmeelkorrels bewezen worden. Hooikoorts kan op verschillende wijzen worden behandeld:

50


Immunotherapie (hyposensibilisatie),

Dit is een behandeling die bij

sommige vormen van hooikoorts toegepast kan worden. Hierbij worden meestal drie injecties onder de huid gezet met een interval van 7-14 dagen. In deze injecties zit een allergeenextract waardoor de overgevoeligheid voor stuifmeelkorrels in de loop van enkele jaren vermindert of zelfs verdwijnt. Belangrijk is dat de behandeling voor het (gras-)pollenseizoen (half mei) afgerond moet zijn.

Geneesmiddelen, die de klachten onderdrukken: Zie voor de betekenis van de cijfertjes onder het kopje dopingreglement.

-

Ogen. Bij geïrriteerde ogen kunnen bijvoorbeeld dè medicijnen Cromovist, Opticrom, Visadron en Visine gebruikt/iÀ de ogen _Livocab,

gedruppeld worden.

- Neus, Bii

een geiiriteerde neus kan bijvoorbeeld Beconasel, Rhonocortl, Syntaris',Viarinr, Livocab, Lomusol en Vividrin neusspray worden gebruikt. Als de belangrijkste klacht een verstopte neus is, kÀn overwogen worden om tijdelijk Nasavin of Otrivin als neusspray te gebruiken. - Slijmvliezen. Bij geïrriteerde slijmvliezen van de luchtwegen, kan een van de volgende medicamenten per inhalator geadviseerd worden: Lom.udal. Pulmicortr,.Beclofortr, Bicotidel, Bricariy12. Ventolin2, Serevend, oris2 en Foradil2 - Huid. Bij een geirriteerde huid, kan geprobeerd worden met een corticosteroiden crème/zalf of met anti-jeuk poeders de klachten onder controle te houden. Vaak helpt dit niet afdoende en zullen die hieron_ dergenoemde medicijnen gebruikt moeten worden. - Algemene klachten. Bij algemene klachten als moeheid en luste_ loosheid, of als bovenstaande klachten onvoldoende reageren op de voorgeschreven medicatie, dan blijft er vaak niets anders óver dan het slikken van pillen, zoals Claritine, Allerfre, Zyrtec, Tinset, polaramine, Tavegil en Semprex.

Dopingrelementen IAAF/KNAU bovenstaande medicijnen volgens de dopingreglementen

In principe zijn

IAAF/KNAU toegestaan op de volgende uitzonderingen na: genoemde medicijnen met een I erachter bevatten corticosteroïden. Die zijn alleen toegestaan als ze lokaal toegepast

van de

-

De hierboven

5l


-

worden (per inhalator of als zalf). Dit gebruik dient bij een eventuele dopingcontrole gemeld te worden. Bij een (zeer) ernstige allergische aanval kan het medisch gezien noodzakelijk zijn coricosteroïden te injecteren of te slikken. Helaas is het dan volgens het IAAF/KNAU dopingreglement niet toegestaan om (de dagen erna) aan wedstrijden deel te nemen. Dit is (ook) medisch gezien niet verstandig!

de medicijnen met een

'

erachter, zijn alleen in inhalatievorm toegestaan als een arts deze heeft voorgeschreven èn als (de bondarts

van) de KNAU schriftelijk toestemming heeft verleend voor de periode van een jaar. Hiertoe dient een sctriftelijk verzoek aan de bondsarts gericht te worden, waarbij een kopie van het laatst uitgeschreven recept of een verklaring van de behandelend arts bijgevoegd dien te

-

worden,

Voor de volledigheid: het gebruik van antibiotica is wel toegestaan. Als je nog vragen hebt over de dopingreglementen, neem dan contact op met je clubarts, met de bondsarts, Els Stol (tel: 030-6087300 of §]fs-tglk@kt1u4D of het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstrukken §eCoDo), tel: 0900 2001000; elke werkdag te bereiken van 13.00 uur tot 16.00 uur of srvrv.necedo.nl.

Samenvotting

Hooikoorts wordt veelal veroorzaakt door een overgevoeligheid voor stuifmeelkorrels, die zowel van grassen als van bomen afkomstig kumen

zijn. De symptomen van hooikoorts zijn het hevigst op warme

en

winderige dagen. De klachten kunnen verschillend van aard zijn. Me.estal zijn de ogen, de neus en de slijmvliezen van de ademhalingswegen aangedaan. Soms kunnen ook algemene klachten zoals moeheid, hàofpijn en lusteloosheid optreden. In dit artikel worden zowel adviezen besclueven ter voorkoming van de klachten, als de meest voorgeschreven medicatie ter onderdukking van de klachten. Bij de bespreking van deze medicatie, wordt ook vermeld wat voor atleten de restricties zijn bij het gebruik daaarvan in relatie tot het dopingreglement van de IAAF/KNAU 0-0-0-0-0-0-0-0-0

52


Verjaardagskalender

Mei 01 mei 05 mei 10 mei 19 mei

20 mei 20 mei 21 mei

22 mei 23 mei 24 mei 24 mei 25 mei 26 mei 26 mei

27 mei 30 mei

Esra van Pelt A.Michels Sjef Hodiamont

Pierre Starmans

Nico Hamers AnneMarie Ypma Nikki Tahapary Frank Eisenga Peter Simons Jo van Vlodrop

BeĂ?

Reynders

Jos Duteweerd Stefanie van den Hemel

Hans Ypma Jacky Winkelman Yael van Pelt

l0 jaar 33 jaar 51 jaar 57 jaw 40 jaar 58 jaar 10 j aar

46 jaar

jaar 5l jaar 58 jaar 40 jaar 45

10 j aar

58 j aar

40 jaw

l3 jaar

Juni 0l juni juni 07 juni 06 juni 08 juni 09 juni 1 1 juni 1 1 juni 02

12

juni

12 juni

Roel Kist Carla Willems Annie Ketelaars

12 laar

42 jaar 54 jaar 39 j aar

Marianne Bex Jos Bex Els Frins Peter Bex

41 jau 44 jaar

Jacques Senden

59 j aar

Henk van 't Land

50

Dennis Dreissen

53

l0 jaar

jaar

10 jaar


l5 juni

juni 20 juni 23 juni 25 juni 26 juni 28 juni 30juni 16

40 jaar

Diana Rovers Lenie Boessen Rebecca Zagar Hein Bodelier Marinella Houben Yvonne Monse

41 jaar 40 jaar

40 jaar 10 j aar

55

jaar

Sanne Boessen

I I jaar

Katharina Dresen

14 jaar

Helma van den Heuvel

36

Arnick Ploumen Martijn Hol

jaar 1 I jaar 46 jaar 11 jaar 21 jaar 32 jaar

Juli juti juli 07 juli 07 juli o8 juli 09 juli l4 juli l5 juli 16 juli l7 juli l9 juli 20 juli 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli 27 juli 28 juli 3 I juli 04 05

lh

Herm Gerards Aileen Paluch Ronald Frins Francesco van Ooyen Herman Rutten Fred Geilenkirchen Henri Giesen

Harm Alkema Hub Gulpen Ger Bodelier Frans Quaedvlieg Ineke de Ploeg Tonny van Ooyen Ron Boessen Sebastian Dresen

Giel Kleikers Jean Herpers

Wesley Ferfers

jadgelr

誰ar ltilte

61 j aar 38 jaar

52 jaar 34 jaar

47 laar 38 jaar 53 j aar

49 jaar 36 jau 43 jaar

jaar 58 jaar 34 jaar 1 I jaar 13

glhlicihrl

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 54

jax

35


Masters-competitie .1" 2003 wedstiid

Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging nam een ploeg deel aan een technische wedstrijd. Rob Riksen, Dick van Pelt, Hub Donders, Jos Bex, John Borjans, Wiel Frins en ons kersverse lid Andre Michiels hadden de stoute schoenen aangetrokken en ingeschreven voor de masterscompetitie van de KNAU. Zondagochtend 9:00 uur vertrokken we vol goede moed en begeleid door een handje vol fans naar Nijmegen om ons te meten met die andere oude knarren

uit het land.

Behalve dat het weer niet echt meespeelde werd het een dag die zeker voor herhaling vatbaar is. De sfeer zat er vanaf het begin goed in. Het begon al bij de ploegleiders vergadering waar de wedstrijdleider vertelde wat allemaal wel en niet mocht en een van de ploegleiders opmerkte dat hij wel heel streng klonk en we tenslotte voor de lol kwamen. En lol dat we hadden. Tussendoor presteerden we ook nog een beetje. Kijk maar naar de uitslagen.

Vetérànen Mannnen lOOm 4OOm SOOm 15OOm SOOOm

hooosprlno6n vèrsprlnqen kooelstoten dlsculwcroen Zwe€dse estEíette

tIgEI![lIle§

Elndstand

Vet. Mannen ,100 mtr 1€ Serie Naam

6 Andre Michiels

Gbj Club 60 av STB

Prest. 14.91

Pnt

57.59 7.04.23

510 309

2.08.31

612 528

92

Vet. Mannen , {00 mtr 3€ Serie Naam

1clenn centle 4 John Borj ans

cbj

Club 52 ÀVON 63 av STB

Vet. Mann€n ,800 ntr 16 Selie Naam Gbj Club 1 Jan van de Winkel 63 Sw.ift 3 Rob Riksèn 63 av STB 55

2.1,4.25


Autoreklame Standbouw Reklameborden Zeilen Dekoratieschilders Bewegwijzering Marconistraat 12 * 6772 NR Landgraaf * tel.045-53274g0

%,s*",@

r li:ïïi[iË'l7t Alfa L47 Zet je op scherp See me,

Edisonstraat 23 6372 AK Landgraaf

feel me,

Telefoon:045-5321088 Telefax :045-5321128 56

touch me, drive me.


John Borjana in opp6rat6 concentrati€ voor de start.

Vet.

Mannen ,1500

Naam 1 Theo Peeters 6 Wlel Frrns

Vèt.

Mannen ,5000

Naam 1 Hub Donders

mtr

Serie cbj club 2€

Prest.

61 AVV

ntr

av

4

.32.01 B5

STB

5.03.

cbj CIub 60 av STB

Prest.

56

Vet. Mann€n,Verspríng€n Naam Gbj Club 1 John Zee 55 AVON 16 Jos Bex 59 av STB

57

16,21

.35

516 387

664

Prest. 5.64 4.11

Pnt 523 143


V€t. Mannen,KogeLstoten

Naam

cbj club

l- Glenn centle 13 D. van PeIt

52 AVON 61 av STB

V€t. l'Íannèn rDj'scusw€rpen Naam cbj l" Jan Smit 31 16 Jos Bex 59 Rob onderweg naar

ziin

PR en

Club PSV

AV STB

Prest,

13.46 8.48

695 345

Prest.

34.9't 16.30

583 115

club!ècord op de 800 mtr.

58


V€t.

Mannen

,

Speerwerpen

Gbj Club

Naam

1 Hans van Dij 9 D. van Pef t

V€t. Mannen Club 1 PEC 1910 3 av STB

Hub Donders m6tar ,

,

61 AV Weert 61 av STB

k

Zlre€dse Estaf. Ploeg

i 2e Selie

44 .40 33.10

.5 2.33.1

1

382

Prest.

2.21

1

556

625 492

loopt een b€kèk€n gouden rac€ op d€

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0 59

5000


Verhalen over lopers Het shirt

I

,

Het dragen van een gaatjeshemd in de

-

= §=

zomermaanden maakt dat dat je te eruit

ziet als een Ërvaren hardloper.

Nog moderner is het hemd met een

middenrif van gaas en een satijnen bies over de borst. Niet alleen is het de

C\:\ ,3

(((

trots van elke loper maar het voorkomt ook de zogenaamde

$,

?iiiïlïi,3i

terwijt de navel meer lucht krijgt, Draag geen *ro shirt zolangje nog in het strompelstadium bent; zelfs een straathond trapt er niet in.

Evenmin

is het

aan

te

raden een shirt

te

dragen met het

opschrift"Marathonlopers doen het urenlang',want met zoiets maak je je meteen impopulair bij de serieuze renners op wie je juist indruk wilt maken. Wet is het in deze tijd van sponsoiing voikomen acceptabel een shirt te dragen met één of andere reclame waarin de deugden van een garage of restaurant bij je in de buuÍ opgehemeld wordt; vermijd echter een product dat de mensen ertoe zouden kunnen brengen je tijdens het rennen op straat aan te houden en om een folder te vragen. Gestoord worden tijdens je Aainingstoop is niet gunstig. Met reclame van de groenteman moet je nooit gaan lopen. Het kan heel génant zijn voor een vrouw om over straat te rennen met de opschrift "rijpe meloenen"op haar T-shirt, of voor een man met 'Aers fruit" in grote letters dwars over z'n borst: een trainingsloop kan gemakkelijk ontaarden in een achtervolgingl

B&M

fc!


Training zomerseizoen 2003

Dag

Tijd

Plaats

Ma.

18.30

Cooperbaan

Ma.

19.15

Di.

18.45

Cooperbaan

Intervaltraining

Wo.

18.30

Cooperbaan

Duurloop 1.15 uur

Wo.

18.30

Cooperbaan

Wo.

19.15

Cooperbaan

Junioren 1.15 uur

Do.

18.30

Cooperbaan

Baantraining

Vrrj.

18.30

Cooperbaan

Zt.

10.00

Cooperbaan

Za

10.45

Cooperbaan

Sportzaal

Kakert

Training/Groep Duurloop 1 uur Conditietraining

Pupillen B,C, I'Ejaars A 1 uur

Begeleider

Vrije training Marjo Moonen Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

Albert Verbunt

Jeugdtrainers

2*jaars A

Duurloop I uur Pupillen B,C

ltr'jaars A I uur

Jeugdtrainers

Wim v/d Linden Theo Schmeits

Vrije raining Jeugdtrainers

2*jaars A Junioren

Jeugdtrainers

1.45 uur

Za.

1700

Zo.

8.30

Parkeerplaats

Zeekoelen Cooperbaan

Rustige duurloop

luw

Wim v/d Linden

Duurloop

John Hendrix

1.15 uur

Theo Schmeits


,

CO

PY-C ENT ER LAN D G RAAF' Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf tel.: 045-5317692

Voor al Uw

KLEITRENKOPIEテ起 ander kopieerwerk i n bi n de n/l ij men e n plastifice ren tevens faxseruice

Geopend ma.: I 3.30-1 7.00u. Dinsdag t/m vrijdag: 9.30-1 2.30 en 1 3.30-1 7.00u. Zaterdag : 1 0.00-1 4.00u.

STB Clubblad 2003 nr 2  
Advertisement