Page 1

Atletiekvereniging

$ Ă ffi k lf BBB

r-r 2002 Nr. 5 r-r

Sport - en Trimclub Brunssummerheide


Sport en Trimclub Brunssummerheide Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Algemene Zaken: (vice-voorzitter) Leden:

Albert

Verbunt

Kerkraderweg 20

045-s3 14854 6372T2 Landgraaf E-mail: albertverbunt@hotmai l.corn Pleistraat 32 Jose Meijboom 6373 HK Landgraaf 045-5330356 E-mail : sthsemetariaat@hetnet. nl Bethlehemstraat 10 Harrie Lejeune 6418 GK Heerlen 045-54 l 8036 E-mail: stb-pm@hetnet.nl Schepenbank 22 Jos Janssen 043-4591995 6343 CV Klimmen E-mail: j os. ann), j anssen@hetnet.nl

Bert Nillesen

Daslook

11

045-5353294 6467 lB Kerkrade E-mail: +bnillese@efss.dhl.com Wedstrijdsecr.:

Inschrijven via secretaris,

IN

6373 HK Landgraaf Pleistraat 32 045-5330356 E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl Spaarweiden 37 Dick van Pelt 045-5325803 6374 MD Landgraaf E-mail : click.peltt?lu'xs.nl Theo Schmeits Gravenrveg 56 6471VZ Eygelshoven 045-5352003 E-mail : theo.schmeits@hetnet.nl

Jeugdsport:

Redactie:

Website STB

http ://rvrvr.v. avstb. myrveb. n l

Postadres:

Postbank:

6373 HK Landgraaf Pleistraat Rek.nr.4915695 t.n.v. Penningmeester S.T.B. 6418 GK Heerlen Bethlehemstraat

Adverteren:

via redactieadres.

32

10


Inhoudsopgave Bestuur en commissies

2

Yan de voorzitter

Wedstriiden

l0

Diverse uitslagen

19 Jungfraumarathon 24 Run-pas Echt

Redactiecommissie Theo Schmeits Els Frins

35 Veteranencompetitie 36 Battice bergloop 42 ENcl-bergloop 45 Kapellerbosloop

2003

Varia

6 9

WielFrins

Stand va zaken baan

Uiterlijke inleverdatum kopij:

Nieuwe leden 17 Grote clubactie 22 Dank aan onze advefteerders 23 Mededelingen

2) februari}}I3

26 Y erjaardagskalender 27 Gelezen in.

bij redactieadres STB

28 l0 vragen aan

Gravenweg 56, 647lYZ Eygelshoven

38 Uit het fotoalbum van .... 49 Wisten jullie dat 60 Verhalen over lopers

E-mail: theo.schmeits@hetrret.n

I

Wiel.Frins@planet.nl

Het clubblad verschijnt 5 keer per jaar.

Jeuedbulletin 50 Clubkampioenschappen 55 Diverse uitslagen 58 Wedstrijdkalender


Van de Voorzitter S.P.A.

Het Samenwerkingsverband Parkstad Atletiek is op 6 november 2002 gestopt met haar activiteiten.

De deelnemers aan S.P.A. waren de atletiekverenigingen A.V.O.N., Achilles-Top, Stap, STB en de Stichtingen Atletiek Gala Kerkrade, Marathon Heerlen en parelloop Brunssum.

Hoofdreden voor de beĂŤindiging was dat met name de verenigingen van mening waren dat er geen toegevoegde waarde was. Verder waren er te grote verschillen in belang tussen de stichtingen en verenigingen.

Er is wel afgesproken dat er tussen de atletiekverenigingen nauwer wordt samengewerkt en ik heb er alle vertrouwen in dat deze samenwerki ng zal slagen. Eindejaars attentie

Nu even iets heel anders. Het jaar nadert zijn einde en

de

attenties/cadeau's worden ingekocht. Ook de STB verraste de leden die op welke manier dan ook in de loop van het jaar bij een aantal aktiviteiten geholpen hadden met een eindejaars attentie. Bij het actualiseren van de lijst bleek dat meer dan de helft van de leden hiervoor in aanmerking kwam. Dit zal nooit de bedoeling zijn geweest. Als je lid bent van een vereniging mag je best eens een keer belangeloos helpen. Het bestuur is dan ook van mening dat alleen leden die structureel voor STB werkzaam zijn en hiervoor geen betaling ontvangen voor een eindejaars attentie in aanmerking komen. Ik hoop dat jullie hiervoor begrip zullen hebben.

Contributie De nieuwe manier van contributie-inning bij de jeugd via

Vervolg

.)

1


automatische incasso loopt uitstekend.

Voor wat betreft de rest van de club heeft het merendeel van de leden de contributie 2003 reeds betaald. Verder heeft er een opschoning van de ledenlijst plaatsgevonden en

zijn leden die om een of andere reden niet betaald

hebben

afgevoerd. Ook hebben er in de loop van hetjaar diverse leden om verschillende redenen de club verlaten. Door deze ontwikkelingen is het ledenaantal gedaald tot beneden 200. Nu is dit geen ramp maar het zou flrjn zijn als er wat nieuwe aanmeldingen zouden komen.

In dit

clubblad vinden

jullie een informatiefolder die jullie

eventueel aan potentiĂŤle nieuwe leden kunnen geven.

Inschrijven Cor van Haaren heeft een website gemaakt waar

jullie

alle

wedstrijden en uitslagen kunnen opzoeken. Binnenkort kan deze website ook via een link vanuit onze eigen website worden opgestart.

Om alle STB-ers te kunnen vermelden bij de uitslagen is het noodzakelijk dat je je inschrijft namens AV STB. Het is namelijk gebleken dat dit in de praktijk niet altijd gebeurt. Ik verzoek jullie zo veel als mogelijk in te schrijven namens onze club waar wij met zijn allen fiots op zijn en, als je dan loopt voor de STB, dit te doen in het clubtenue.

Ik wens jullie een fijne, sportieve en gezellige decembermaand toe, Albert Verbunt 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-3-


Vanaf 5 april 2003 is de camping geopend, sa'r

Ëm sffi pi§§íÉxg

dw WwËsr*mr€§E

De kantine is dan ook weer elke zaterdaq en zondag vanaf 10.00 uur open. U kunt bij ons terecht voor een lekkere kop koffie met vlaai. Ook voor een pilsje of een ijsje kunt U bij ons terecht, Tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en in de 6 weken schoolvakantie is de kantine elke daq geopend

Kom eens langs !! -c-

§H§

i§àrÍ tnE!

t§$ tg§t

Fam. van Diepenbeek Cantping de Watertoren Kerkveldweg I 637 4 LE Landgraaf Tel.045-5321747 i n fo@ca m p in gdewa terto ren. nl

-4-


{***a^A"* "* n"* g.I^ lr.[rÀ!

"n

20a3


Stand van zaken nieuwe accomodatie

Mensen, Langs deze weg even de laatste informatie met betrekking tot de nieuwe baan. Er zijn twee lokaties onderzocht door de en Eykhagen college.

1. 2.

K.N.A.U.: Locatie Kolonia

Gemeente geeft voorkeur aan Eykhagen dit in verband met financiering en het gebruik overdag door zowel Eykhagen en de scholengemeenschap Brandenberg. Ook de K.N.A.U. geeft voorkeur aan Eykhagecol lege. Gemeente heeft een bedrag van 350000 euro in begroot in de nota sportaccommodaties.

De enige voorwaarde die de gemeente stelt is dat voor S.T.B. en voor Eykhagen een win-win situatie ontstaat door het realiseren van de baan. Wij hebben dus intensieve gesprekken gevoerd met de sportleraren van Eykhagen. Dan het allerlaatste nieuws.: De door W. Frins ontworpen baan is ingebracht in de bespreking bij het Eykhagencollege. We hebben inuriddels consensus over hoe en op welke plaats de diverse voorzieningen gerealiseerd worden.. Deze maand praten we verder met de wethouder.

Kortom het gaat dus goed, maar er moeten wel nog wat dingen geregeld worden. Als:

o . o r

Kosten voor S.T.B Wie doet onderhoud.

Clublokaal. Openstelling.

-6-

;


En als laatste maar niet minst belangrijke: Als alles helder is dient er een voorstel te komen naar de leden om een definitief besluit te nemen over de accommodatie.

Albert Verbunt 0-0-0-0-0-0-0-0-0

-7

-


len' Tuindecoratie

(!FBOUwilroteria

,lnformatie: Vraag naar verkoopmanager: John Borjans

-arrdgraaf Voor al Uw tuintips en bouwmaterialen Tel,045-53L2127

Hommert 10 a 6361 HN Vaesrade-Nuth TeI.0464426088 Sportcrsspreekuur Blessure training

Conditie testen

ld- nqs'*trffiiErl.ilrl

lactaattesten

Sport-specifi eketesten Tapen en bmdageren sportnassage


Nieuwe Leden

$,ïJ, httvlnhlrteïr,olkoml Geurtz,John (m)

Riksen,Mart (m)

Geb.22-02-1945 Henri Dunantstraat 281

644lXD

Geb.l9-08-1996 Platsbeekweg 13 6361 GW Nuth

Brunssum

Tel.045-5650477 Raemaekers,Gerda (v) Geb. 20-03-1962

Bos van den, Esmée (v) geb. 07-02-1989 Frankenlaan 2l

Leemkoel 10 6372DH Landgraaf Tel.045-5718686

64l9BS Heerlen Tel.045-5718686

Bex, Marianne (v) Geb.06-06-64 Achter Schouffert 6 6471VA Kerkrade

Hanssen, Bart (m)

tel.045-5670630

tel.045-5322486

Geb. 17-10-1993 Koelweg 33 6373 TG Landgraaf

A.Kamphuis, G.Wolvers, Marleen Driessen, Iris op den Kamp, Maritta Horsch, L. Bindels, J.Bindels, Wim Logister, Bert Meys, Sharon auf den Kamp, Ed en Mien Quaedvlieg, Jo Heinrichs, Chaim van Luit, Winand Berkhof, Finy Crombach, Frank Stevelmans, M. Weelen-Berns, John Schoenmakers,

Adreswiizisins: Karel Hensen, Nieuw adres:Landsheerstraat 23, 6441 Ep Brunssum 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-9

-


diverseuitsla gendiverseuitslagendiverseuitsla gen

Staploop Brunssum

- 6 en l2r2 km - 28 sept.2002

6 KILOMETER:

6 29 38 48 I l0 I 15

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Leo Kokkelkorn John Borjans Vicky Teeken Frans Quaedvlieg Gerte Offeringa Esther Scheer

s.茂.8. S.T.B. S.T.B.

I2.2 KILOMETER: Nico Hamers Jos Krist Marcel van der Pol Peter Deceuninck Hern Gerards

2 4 9 l8 20 62 92 93

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Cor van Haaren Peter Janssen Jan Manders

Marathon Eindhoven t4t

Bert Meys Herm Gerards

1贸6

Pierre Muijrers

386

Albert Verbunt

116

s.T.B.

-

00.21.23 00.25.05 00.26.18 00.27.29 00.34.34 00.36.43

00.39.30 00.42.40 00.45.12 00.48.00 00.48.45 00.57.25 01.06.19 01.06.43

13 oktober 2002-11-13

PR!

vervolg ")

10

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

03.02.13 03.06.25 03.10.39 03.36.33


100

km Stein-20 oktober2002-11-13

56

Hein

Gillrath

-

Bodelier

plaars 18

10 en 21.1 km

M50

ll.SZ.Z5

- 20 okt 2002

TIALYE MARATHON: 1 Peter Deceuninck plaats 3 2 Herm Gerards plaats 2 13 Cor van Haaren plaats 13

M3S 01,24,17 M40 01.28.37 M35 01.41.4g

IO KILOMETER:

1 2

Hamers Krist

Nico Jos

Swier cross 1.8

I 3

ptaats ptaats

M3S 00.31.50 M40 00.34.32

- 5r4 en 10,8 km - 25 okt 2002

KILOMETER 1l ím 13 jaar Ivo Eijkenboom Tom

I 1

Crombach

S.T.B. S.T.B.

00.07.05 00.07.31

S.T.B.

00.36.33

S.T.B.

00.43.26

5.4 KILOMETER:

31

Gerte

Offeringa

10.8 KILOMETER:

16

vervolg

Herm

Gerards

ö

- 11-


Meerser Maasloop

- 5125 en 10,5 km - 3 nov.2002

5.25 KILOMBTER:

3 2l 35

ยงen.

plaats 35

Sen. Sen.

00.17.46 00.19.44 00.21.13

Krist

plaats 3

M40

0036.12

Jos Duteweerd

plaats 20 plaats 28

plaats 3 plaats 18

Leo Kokkelkorn John Borjans Fred Geilenkitchen

10.5 KILOMETER:

10 58 62

Jos

Cor van Haaren

Rurseelauf

- marathon en 10 km -

MARATHON: 4 Marcel van der

25 10

Peter

Pol

Deceuninck

KILOMETER: Herm Gerards

26

Herfstloop Kerkrade

plaats

Sen. Sen.

00.46.31 00.47.05

3 nov.2002

I M30

S.T.B.

02.49.20 03.14.04

S.T.B.

00.40.40

- 2r*5

en 10 km-7 nov.2002

2,5 KILOMETER:

I

Ivo Eijkeboom

s.T.B.

00.10.01

s.T.B.

00.16.12

5 KILOMETER:

3 17 25

Leo Kokkelkorn John Borjans Herm Gerards

Vervolg

S.T.B. S.T.B.

รถ

t2-

PR!!

00.t7.57 00.18.56


46 55 107

Roger Steens Vicky Teeken Gerte Offeringa

KILOMETER: 1 Nico Hamers 5 Jos Krist 7 Rob Riksen 15 Marcel van de Pol 27 Peter Deceuninck 28 Fred Geilenkirchen

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.20.36 00.21.26 00.27.32

s.T.B.

00.31.42 00.33.06 00.33.44

10

47

Jean Herpers

83

Egon Borghans Monique de Haan

96

Huckelhoven

S.T.B.

00.35.31

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

PR!!

- 10 km - 9 november plaats

Nico Hamers Herm Gerards

plaats 5

Jos Duteweerd

plaats 18

Linnich

PR!!

s.T.B.

M35 M45 M35

1

00.39.24 00.39.36 00.42.32 00.47.33 00.50.07

2002 00.31.42 00.38.32 00.42.35

- 12 kilometer - 16 movember 2002

00.45.35 M45 Gerards plaats 8 00.49.32 plaats25 M35 00.53.02 37 M35

Herm Jos Duteweerd Cor van Haarenplaats

Vervolg

รถ

13-


Geevers Een begrip Geevers Auto Carrosserie delen:

origineel, imitatie en overzel Geevers Auto Carrosserie-delen levert dit moment meer dan 20.000 vervangingsonderdelen uit voorraad. Het gaat om originele carrosseriedelen voor: Opel,Ford, BMW, Mercedes, Audi, Fiat,VW, Porsche,Peugeot,CitroĂŤn en Renault. Het leveringsprogramma omvat verder imitatieonderdelen voor Duitse, Franse en Japanse

personenauto's. Het leveringsprogramma wordt gecompleteerd door radiateuren, voorruiten en Warny overzetplaatwerk voor alle merken

CANROSSERIE.DELEN

Nuth Manen Almelo Veldhoven Rotterdam

-14-

o4*s244242 0347-376474 0546,-872125 040-2531900 01u4626661


Meinwegcross

-

10,5 kilometer

Nico Hamers

- 24 nov. Z00Z

plaats 1 plaats I plaats 10 plaats 15

M40 M40 M40

Albert Verbunt

plaats 20 plaats 6

M50

Cor van Haaren

plaats22

Sen.

JEUGDLOOP: Ivo E[ikeboom

plaats 7

Jos

Krist

Herm Gerrads Frank Eisenga Jos Duteweerd

Margraten

00.34.32 00.36.21 00.42.42 00.44.52 00.46.34 00.46.42 40,49.23

Sen.

00.09.07

- 21.1 en 10,5 km - 24 nov,2002

K\MART MARATHON: Leo Kokkelkorn

3 4 29

ยงen.

ยง.T.8.

Rob Riksen Jan Schwanen

00.35.27 00.35.47 00.44.42

S.T.B. S.T.B.

HALVE MARATHON:

9 63 97 120 143 147

Marcel van de Pol

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Jean Herpers

Hub Weyenberg Wiel Vonken Frans Roumen Sabine Krieg

01.18.31

01..33.2r 01..39.13 01.44.19 01.47.45 01.49.25 T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

15 -


o

lgutttlaarsht|een|to11st /

o

+,.i ,1! .

t:l'J

Zondag 12 januari 2003 SportcafĂŠ Phoenix

O

(sporthal Terwaerden)

Aanvang 14.00 uur Na een ( kort ) woordje van de vootzitter zullen we met z'n allen onder het genot van een hapje en een

drankje Het nieuwe

jaar inluiden

(D

av


.$#*ors

crurà cït.

Trekkingsuitslag 14 november 2002 Op l4 november verrichtte Europees kampioenen judo Elco en Dennis van der Geest de trekking van de Grote clubactie2002 onder toeziend oog van notaris J.A.H.G. van Tuijl. Kijk hieronder of u in de prijzen bent gevallen.

Hoofdprijzen

l" prijs € 100.000,- belastingvrij lll7669 2" prijs

€ 10.000,-

belastingvrij

2856111

belastingvrij

1516654

Jaarprijs € 15.000,-

Prijzen in natura reischeque t.w.v. € 2500,- te besteden 1730926 bij Peter Langhout 8 dagen Turkse Rivièra voor personen

4

weekend Disneyland Parijs voor

personen

0600644;0879769; 1260672

4

0943800;

l7l l9g0;

I

gg05

l0;

215317l;3266524

3-daagse minicruise naar het Newcastle voor 2

Engelse

personen

-17

0402074; 0503324; 2140917;

2443323;2654000

-


digitale

camera

0271246;0291572;0975690; 1284720;1340246

hypermoderneprepaidmobiele

telefoon

0262145;0305610;0436120; 0563683; t447tT4;1743302; 25 I 5505; 2806313; 3367

r04

Prijzen op eintlcijfers â‚Ź

5,-

midweek/weekend GreenParks voor 4 C

250,-

op de laatste 2

Landal personen

cijfers

op de laatste 4 cijfers

9348 op de laatste 5 cijfers 26745

â‚Ź

500,-

op de laatste 6 cijfers

s49106

In de prijzen gevallen? Maak een kopie van het lot voor uw eigen administratie. Stuur het originele lot in een gesloten envelop naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg Uw prijs wordt binnen 6 weken op uw rekening bijgeschreven.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

- l8

-

04


k&

3ยง1&

Het klinkt nog ver weg JUNGFRAU MARATHON 6 september 2003, maar de voorbereidingen zijn al langzaam in volle gang. Er komt o.a. een informatieavond op 13 december

a.s.

Speciaal ter gelegenheid van deze clubreis willen wij een fleesetrui laten maken met opdruk. Natuurlijk alleen als hiervoor genoeg animo is. Als je wilt zien hoe deze trui eruit komt te zien kijk dan de S.T.B. website onder clubreizen.

Er wordt een trainingsprogramma gemaakt waarin we o.a. 2 x per maand de lange duurlopen in de Limburgse heuvels gaan maken op de bekende mountainbike-route's en we gaan ook gebruik maken van de parkoersen van de bekende berglopen zoals de Wijnbergloop, Mescherbergloop en Battice. Vervolg

รถ

-19-


Verzekeringen Hypotheken

Kicken &Boesten Een zekere zaak ook voor Later

*ĂŻĂ­ '4'""

-20-


rwiel Frins hebben we bereid gevonden om de aanmeldingen voor zijn-rekening te nemen De collectieve aanmelding vindt-plaats voor 31 december2002.

voor-

niet liegene die het inschrijfgeld voor deze marathon nog ó € g0,- dient vóór "l jan. 2003 overgemaakt te zijn op rekening nummer 4915695 t.n.v. betaald hebben: het verschuldigd bedrag

Penningmeester S.T.B.

wat de

zich inmiddels al een 37 we gaan er vanui! dat gezien hun

deelnemers beheft hebben

geihteresseerden gemeld en reacties, deze ook meegaan:

Diegene die de Jungfrau gaan bedwingen zijn:

Bex

Bodelier Harrie Boesten Leeuw Ineke de ploeg Huub Donders Harrie DriessJn Eisenga Harrie Enninga Wiel Frins Irurk Fred Geilenkirchen Herman Gerards John Geurts Roger Gillissen Jean Herpers Lara Klaassen Saskia Rademakers Rob Riksen Theo Schmeits Hein Severens Roger Steens Vics Teeken Jos

Maril Boesten Iwan de Ploeg

Ger Theo de

Cor van Haaren

Zij worden bijgestaan door

de volgende supporters:

Bex Brigitte Bodelier Ralf de Leeuw Els Frins Tonnie Geilenkirchen Gerte OÍferinga Mart Riksen Meintje Schrneits Marianne

petra de Leeuw

Ronald Frins Esther Riksen

Evelien Severens T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-21


Dank aan onze adverteerders Bij deze willen wij als redactie van het clubblad van STB onze adverteerders van harte dank zeggen voor hun steun en bijdrage in het afgelopen jaar.

Mede dankzij deze mensen kan ons clubblad, dat toch een belangrijke schakel binnen onze vereniging is, blijven voortbestaan. Wij wensen al onze adverteerders en begunstigers prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2003 toe. Met name: Aannemers & Timmerbedrijf H. de Haan Autobedrijf A.Maessen

Autobedrijf 'W.Vonken Autobedrij f Zdrojewski Bouwkundig ontwerp en Adviesbureau H. Prevo Bouwmaterialen & Tuindecoratie Cremers Camping de Watertoren Copy-Center Landgraaf Geevers Autoonderdelen Glashandel- en Schildersbedrijf J van Ooyen

Kicken & Boesten Pensioen en Vermogensbeheer Pieters-Dortu Reclame & Decoratie Jack Kickken Running Center Harry Driessen Sportcafe Phoenix Test- en Sportmedisch Centrum H.van der Laar

Y-Tong Redactie clubblad

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

11


Mededelingen

aoaaoaoaaooaaaoooooaoaoooaaaaaooaooa

!

o

ene opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail ! te geschieden bij de secretaris, en wel met in achtneming van o de door de KNAU verplicht gestelde opzegtermijn v1n 6 ! weken, d.w.z. 6 weken voor het einde van het lopende r

! r ! kalenderjaar. : ! Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boeklaar o ! eindigt,blijft niettemin de laarlijkse bijàrage in zijn geËeel ! o ' verschuldisd. pr contribïtie voor het jaar 200? bedraagt € 38.- Wil men 3 3 wedshijdlicentie dan zijn de kosten hiervan € 15.60. . ! een ! Jeugdleden-betalen € 6.50 per maand. : a a

oaaaooaaaaaaaoaoatoaooaaaaaaoaaoaaaa Het komt nog steeds voor dat men zich bij wedstrijden inschrijft met de woonplaats of een andere verenging c.q. sponsornaam. Het is voor de redactie niet te doen om uit de soms ellenlange uitslagenlijsten STBérs te selecteren als zij niet onder "S.T.B. " vermeld staan. Dus schrijf je niet meer in met Vipp,, Driessen running center of woonplaats of wat dan ook, maar met de naam S.T.B. Je bent tenslotte lid van deze mooie vereniging en laat dit dus ook naar buiten toe blijken. Reclame voor S.T.B. en ! wij vinden jullie weer terug op de uitslagenlijsten. Redactie

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

- z-)

o a


Run Party Echt 10km en halve marathon Zondag2T oktober 2002

In Effen-Leur werd de marathon vanwege de weersomstandigheden stilgelegd, terwijl in Amhem een loop-evement bij voorbaat werd afgelast. Desondanks trotseerde zo,n 500 deelnemers de zwaarste storm sinds 12 jaar tijdens de Run Party in Echt.

Ik

ben drie maal finaal van de weg afgewaaid, reageerde een deelnemer. De storm met uitschieters van zo'n 120 km per uur zorgde voor ongekende taferelen, omgewaaide dranghekken, bij de drankposten kwamen de sponsen en bekertjes je al vanzelf tegemoet. Je moet wel een beetje "masochist" zijn om onder zulke omstandigheden een wedstrijd te lopen. Toch waren er zo'n veertiental S.T.B. érs aan de start.

Nico Hamers werd

glorieus winnaar op de 10 kilometer, maar

RUN

P

ook Leo Kokkelkorn en Jos Krist zaten goed vooraan in de wedstrijd.

Wiel Frins was de vierde STBér die ondanks de storm, slechts de laatste 4 kilometers had je de wind in de rug, nog onder de 40 minuten dook. Fred

Geilenkirchen had

suoerhaas

Hub Donders gecharterd om een tijd van onder de 40 minuten te lopen, het lukte niet, maar dat was meer aan de omstandigheden te wijten dan aan Fred. aan de start. Zii hadden na een ronde samen met de 10 kilometer-lopers, nog een ronde van

Bij de halve marathon slechts 3 S.T.B.'ers Vervolg

ö

-24-


I I kilometer voor de boeg. ledereen probeerde een groepje op te zoeken om enigszins beschut te lopen maar te kort bij elkaar lopen was door de rukwinden onmogelijk. Zo liep je op de as van de weg en even later lag je in de

berm. Onze "krachtloper" Peter Deceuninck had ogenschijnlijk hiervan geen last en krvam als eerst S.T.B.'er in een nog redelijke tijd over de streep. Gevolgd door de vijftigers Theo Schmeits en Pierre Muijrers. Met dit al een wedstrijd die men niet snel zal vergeten.

Uitslagen Run Party Echt HALVE MARATHON; 1

Peter Deceuninck

2

Theo Schmeits Pierre Muijrers

3

plaats l0 plaats 4 plaats 6

Sen. 01.26.55 M50 01.31.18 M50 01.35.2s

plaats 1 plaats 2

Sen. 00.32.50 M40 00.34.43

IO KILOMETER:

I

Nico Hamers

2

Jos

3

Kokkelkorn Wiel Frins Fred Geilenkirchen Hub Donders Theo de Leeuw Roger Gillissen Vicยง Teeken John Borjans Bert Reynders

4 5

6 7 8

9

l0

ll

Krist

Leo

plaats plaats plaats plaats

5

7 38

Sen.

M40 Sen.

plaats26 plaats 3

M40 M40 M40 V.ยงen

plaats 68 plaats 15

M50

10 plaats 12

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-25

Sen.

00.35.16 00.39.21

00.40.44 00.40.44 00.40.57 00.44.57 00.45.38 00.45.47 00.47.40 T.S,


Verjaardagskalender

] a

Januari 2003 3 Jan Welting

3 5 8

14 14

l5 l5

Februari 2003 54

Stiny van Ooyen Louis Hensels

55

Sjaak Verheden Marcel van de Pol Frank Janssens Theo Schmeits

51

Albert Verbunt

17 Harry van de Laar 17 Fritz Fischer

l9 José Meijboom 20 Jan Schwanen 2l Jos Krist 23 Paula Vonken 27 André Roumen 28 Ger Schafïtrausen 30 Annelies van Dijk

ltle |ll|prr

56 35 37 56 56 46 65 52

49 44 58 53

49 48

1 1 3 6 7 8 8

l0 11

l1

Roger Gillissen Lily van Luit-Theijssen

42

Huub Verhoef

45 45

Carola Coolen Esmée van den Bos Rob Forster Jung Mainzer Kay Bemelen Susanne Gramer Peter Verberk

47

t4 t4 62

t2 17

54

13 Huub Weijenberg 18 Marie-Therese Weelen 18 Wim van der Linden 19 Naud Offermans 19 Esther Riksen 19 Henk Verbroekken 21 Pim van Spanje

49

22 JotnGeurtz 23 Rob Riksen 25 Myerea Erckens 25 Pierre Muijrers

58

rlll hte

49 10

38 50

ll

40

l1 55

gehllciteert

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-26-

36


Ael0ílenin '|tr)',tttt' ,r;t;,i f

?:l

.T3

?ti

1t1'

{:t.1,

i.'t ;: i

lr i'

.

ïr'r*iïtry-..ri:l I::.,, i*,1tjÍt:?iri:;r i,,'.,,,; .r '.1,.,r i .l.i..r íl Gt: i

1:

::

'i

il.: it:!

ir

r1

lti :_a..4

tll ;,;

ili

Met onze chilt,

STB Lanrlgraaf, hehben we ons uitstekend vermaakt in het Tillsurglse. Een gezellige sfee[ veel publiek en veel deelneners hebben dezc cluhreis tloen slagen. (Hernan Gerards)

,lii$ [:r,rltk:ri lll il3i [i:l: .1;]ir1r ili :lqi 1,, rr.",, 7i,1

ij::.,r -:ii, rr :r;.,..

ll:i

',;::.' l!ti.- i,:. r:r , :-

:,l.ll

!l:{:

lt r: i,

::.j: í' it

:,i

;:;rj:

li

:1

r' .t

Herm Gerards in het Uitslagenmagazine van de Tilburg Ten Miles

Slaapkamergymnastiek Eerst het goede nieuws: hardlopen stimuleert Uw libido. En dan nu het echte goede nieuws: seks maakt je slaperig ( door het vrijen komen slaaphormonen vrij ) , en van slaap wordt een betere

je

loper. Volgens deskundigen bevinden lopers zich een

een

opwaartse spiraal van vleselijk plezier en persoonlijke rekords. 'We lopen, daardoor hebben wij behoefte aan seks, waardoor we in slaap vallen, en dat maakt ons tot betere lopers die meer seks en meer slaap willen, en zie daar het kringetje is weer rond. Bron: Andy Richardson Runners dec.02 T,S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-27 -


TIEN VRAGEN AAN ............ DE ELFDE IN DE RIJ IS... Jos Duteweerd

Geboren: 25 mei 1963 Beroep: bakker

Echtgenote: FienY Vraag 1: Hoe lang loop je al? Waarom hiermee begonnen? Wat spreekt

je aan in het

lopen?

Antwoord 1:

Ik ben met

loPen

begonnen rond 1980. Ik was toen bij de marine in Den Helder. Met een maatje ging ik meestal drie keer per week lopen in de duinen

en

over het strand.

Heerlijkgenietenvandemooienatuurendegezondezeelucht. Ik D";; gíng.n we dan gezellig aan de bar op de marinebasisben 4-jaar Ui.j ae marine geweest en wel bij de onderzledienst. Ik ben drie jaar actief geweest op een onderzeeër.

De langste tocht, die ik gemaakt heb was 9 maande-n. Dit was in 1982 ten tijde van de Falklandoorlog. Wij hadden de taak mee te werken aan de bescherming van Groot-

Brittannië, dat met een deel van de marine in

Zuïd- Amerika

was.

Vervolg Ö

-28-


onze thuishaven was de Engelse havenplaats porthmouth. Als we in een haven waren, hield ik het lópen bij. Ook waren er voetbalwedshijden in de havens tegen andere boten. De prijs was geen cup, maar een vat bier.

Na mijn diensttijd heb ik het lopen verder ontwikkeld. wat mij vooral in het lopen aanspreekt , is dat je hierdoor heerlijk actief bent in de natuur.

Vraag 2: Hoe lang ben

je lid

van de S.T.B. en wat bevalt

je

aan onze

vereniging? Antwoord 2: Ik ben lid van S.T.B. sinds 1984. Mijn vriend Ron Fens, die ik van

S.V.N. (voetbal) kende, liep regelmatig op recreatieve

basis

wedstrijdjes. Ron kende John Borjans van oÍze club goed. In de disco Las Vegas kwam ik hierdoor in contact met John, die mij enthousiast maakte voor de S.T.B. Wat mrj vooral aanspreekt zijn de gezamenlijke trainingen. Op een gezellige manier samen hardlopen. Waar ik ook van §enoten heb zijn de clubreizen, zoals naar New york , de JungfrauÀarathon en onlangs naar Tilburg. S.T.B op z'n best.

Vraag 3: Jos, wat is je top- 3 van gelopen wedstrijden? Antwoord 3: 1. De New Yorkmarathon .(1994) 2. De Jungfraumarathon . (1997) 3. Egmond aanZee (1998)

Ad

1:

Schitterende clubreis. Fantastische marathon. Indrukwekkende stad. Na deze marathon hebben we samen met Cor van Haaren en Maroesjka een trip van ruim drie weken gemaakÍ door Florida. We hebben hier o.a. bezocht: Disneyworld, MGM- studio's en

Vervolg

ö

-29

-


, . . .

van al Marcorristraat I 2

Reklameborden Zeilen Dekoratieschilders Bewegwiizering

* 677zNR Landgraaf

* tel.045-5327 480

(SlaslrantJel* rsn ÍÈr=ltildërglrqdrfff

.et*F, (

,

Streeperplein

A*y*--t'Ér'pa L5n<tElrÉ-tb-v-

10

Tel.

:

637lM.Z Landgraaf Fax : Schilderwerken 24-uurs glasservice Glos in lood / koper Kunstof koziinen e.d. -30-

045 - 5311413 045 - 5321616


Cape Kennedy. Vooral dit laatste was zeer indrukwekkend.

Ad2: Dit was de eerste Jungfraumarathon van de S.T.B. We voelden ons pioniers.

Hoe train je voor zo'n klus? Hoe bereid je je hierop voor? We stonden voor een grote uitdaging. Er \ryas een grote samenhorigheid in de groep. Dit alles leidde tot een geweldige marathon iÀ een prachtig natuurlandschap. Ad 3:

{{ It1§,

Ik heb een grote binding met de zee en de duinen. Deze wedstrdd in het mooie duingebied en langs het strand van Egmond sprak mij natuurlijk zeer aan. We hebben

hieraan deelgenomen

met een

groep

S.T.B'ers

Vraag 4: Welke wedstrijd(en) loop je graag.? Antwoord 4: Ik loop heel graag de wedstrijden van de Ruhr -Eifelcup. Vorig jaar heb ik er 28 van de 34 gelopen. Deze worden gehàuden in prachtige natuurgebieden.

Ze zijn erg gezellig. Je treft elkaar steeds weer. De organisatie in Duitsland is uitstekend.Deze wedstrijden zijn voor elke loper (en natuurlieflrebber) een aanrader.

Vraag 5: Doet Fieny ook aan sport? Antwoord 5: Fieny heeft altijd met plezier bij S.T.B. gelopen. Naast het lopen

Vervolg

ö

-

3l

-

,


heeft ze ook vaker meegedaan aan:

De Vierdaagse van Nijmegen, De Nacht van Gulpen en

de

Kennedymars.

Vraag 6: Wat zijn je hobby's naast het lopen? Antwoord 6: Met mijn zluager^ ga ik regelmatig vissen. Wat ik heel leuk vind is het vissen op forellen. Dit doe ik in ïVylre en Mechelen. Verder gaÍrn we ook op snoek vangen in de Maas. Wat mij in het vissen aanspreekt zijn enerzijds de spanning en anderzijds de rust.

Ik heb, zoals ik al zei een grote band met water. Mijn ander hobby is de Koy-karper. Ik heb een ruime vijver in de tuin met een aantal Koy-karpers. Ik kan deze prachtige dieren

urenlang observeren. Ook ga ik vaker naar tuincenfra, o.a. in de Koy- beurs in Kasteeltuinen Arcen.

Vraag 7: Wat zijn je favoriete films en van welke muziek houd je het meest? Antwoord 7: Gezien mijn achtergrond houd ik het meest van oorlogsfilms en films met onderzeeboten in het bijzonder. Ik heb de beroemde Duitse film "Das Boot", misschien wel 50 keer bekeken en ontdek steeds nieuwe dingen erin. Ik kijk natuurlijk naar deze film met de ogen van iemand die jarenlang in een onderzeeër heeft gevaren. Ik zie dingen, die een leek niet ziet. Dit maakt het voor mij dan ook machtig interessant. Mijn favoriete muziek is hard-rock, in het bijzonder Pink - Floyd en Deep Purple.

Vervolg

s

-32-


Vraag 8: Waar en hoe gaan jullie graag op vakantie? Antwoord 8: We zijn dol op reizen, liefst een paar keer per jaar. We zoeken altijd de zee (b.v. een weekend Texel) en als het kan de warmte

op. In 2003 gaan we een 17 -

daagse

rondreis maken door Thailand.

Vraag 9: Zijn er zaken bij de S.T.B. die je graag veranderd/verbeterd zou willen zien? Antwoord 9: Ik vind dat de trainingen ( buiten de dinsdag )matig worden bezocht. Het is jammer, dat als je van een blessure terug komt, er bdna geen mogelijkheden zijn om bij een z.g.langzame groep mee te trainen. Voor de wat langzamere loper is er bij onze vereniging vrijwel geen mogelijkheid. Jammer. Vraag 10: Wat zijn je toekomstplannen t.a.v. je lopen? Antwoord 10: Mijn lopersdroom is een keer de marathon van Londen te lopen. Ik ben meer dan 20 keer in Londen geweest, met name door mijn werk bij de marine. Het lijkt me fantastisch om deze stad, dieje zo goed kent, eens rennend te beleven. Verder nog vele jaren gezond te kunnen sporten.

Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-33-


YÏONG Geen bouwrnatoriaal zo veelzii«lig ab YTONO cellenbaon U lcmt er oen comphet casco crÍnee ne€rzetlcn Blokclcrnertcrl cascoparrclen cn laneiqr woden op maat gelevetd, rpt zo als vloer- en dalghen.

YTONG cellenbeton is: o Van hoge kwaliteit o Lhht o Zeer sterk e Eeirvoudig tc va*trkan o Brandwerpnd o Ongwoelig voorvocht o lWo rooyclcbaar . Uitstckende tonperdurn-

Voor de binnenwarden kunt U gebruik maken van verdiepingbogc scperatie,panelen

ytong

accunulerrendc

/1.-

fl.1

igerchrypcn

Bel mor meer lnÍormrUc

Het element in de bouw

Jltqr

c

0183-071234

Autobedrijf Zdrojewski

Verkoop auto's Autoverhuur & Leaslng Reparatie & 0nderhoud APK keurlngen Canvqsh Selfservice station Ultgebrelde shop

Heerlenseweg 200

6371 HX Landgraaf

Tel.045-5720002 -34-


Veteranencompetitie 2003

Oudjes, Daar waar dejongen zongen, piepen de ouden

(ofzo iets).

. Onze jeugd is al een aantal jaar zeer actief in de baanatletiek. ' wlj hebben onze eerste technische clubkampioenschappen succesvol gehouden.

Dus....... volgens jaar willen we voor het eerst met een heren-veteranen-ploeg meedoen aan de competitie (2 wedstrijden). Onderdelen zijn: 5000 mtr, 1500 mtr, 800 mtr,400 mtr,200 mtr, 100 mtr. Verspringen Kogelstoten, Discuswerpen, Speerwerpen Zweedse estafette (400rn, 300m, 200m, l00m)

om deel te nemen

l-rebben we

minimaal 5 atleten nodig, maar we kun-

nen met een ploeg van maximaal

l4

man deelnemen.

we nemen deel onder het motto: meedoen is belangrijker dan winnen.

je ouder dan 39 jaar en wil je graag meedoen, meld je aan bij onze coach: Fred Geilenkirchen of bij Dick van pelt of Wiel Frins. Ben

Eind maart begin april zullen we een selectiewedstrijdje houden om te kijken wie op welk onderdeel uitkomt.

WielFrins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-35-


4 Cimes du Pays de Herve

Battice bergloop 33 km Zondag3 november20A2 Op 9 november jongstleden heb ik deelgenomen aan deze prachtige wedstrijd. Helaas waren er maar weinig lopers van STB aanwezig. Hub Pierre Fritz en Maria (achteraf bleek dat Jean Herpers ook had meegelopen met zijn vriendin)

Vooraf werd mij verteld door de mensen die het parcours reeds kenden, dat ik de eerste 20 km rustig moest lopen daar het parcours zeer O mtaaĂ? zou zijn, hetgeen ook achteraf bleek. Tussen 27 en 30 km op de hoogvlakte, met veel wind, had ik het idee dat ik niet meer vooruitkwam. Met de plaatselijke harmonie werden we naaĂ? de start begeleid. Hier ging het 1 km steil naar beneden en moest als laatste obstakel op weg oaar de finish weer beklommen worden. Loodzwaar na 32 pittige kilometers te hebben afgelegd. 200 meter voor de finish stond onze trainer John Hendriks ons aan te moedigen. ( bedankt ). Als eerste van ons groepje is Pierre binnengekomen. 2.uur 35 Hiema was ik (2.uur 40) aan de beurt en dan de rest.

Vervolg

')

-36-


Na afloop ontvingen de lopers nog de traditionele boterham met stroop en kaas en werd er nog gezellig gebabbeld en gedronken. Jan Schwanen

Uitslagen 33 km Battice 153 155

187 485

s58 843

Pierre Muyrers Jean Herpers Jan Schwanen Hub Erkens Frits Fischer Maria Fischer

plaats 25 M50 plaats 65 Sen. plaats 73 M40

plaats92 M50 plaats 10 M60 plaats 17 v50

02.37.27 02.35.35 02.39.38 02.s9.43 03.03.s2 03.39.30

0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nieuw redactie

E-mail

adres

Voor diegene die het nog niet weten het e-mail adres van het clubblad is veranderd in:

theo.schmeits@hetnet.nl

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-31

-


aa a a a t a a a a a a a a a a a a l a r a o a a a a a a a a t a a a a a a a r a a a t a o a a a t a

! ! ; ! : o

De redactie is van plan zich in de komende clubbladen in de ia historie van de S.T.B. te storten door middel van foto's en ; artikelen. Dus ben je in bezit van foto's of andere ! wetenswaardigheden die de periode vanaf het begin van de ! S.T.B.

tot +

1995, houden

wij

ons gaarne

aanbevolen.

: a

tl t t r a a a r a a a a a a a a t a t o a t t r a a a t a a t o a a t a o a a a t a o o a a a a a a'

Uit het fotoalbum van: Pierre Muijrers

tlrffi* j\ïH{tf4

§ï

Pierre's eerste marathon:

Grensland marathon Sittard 15

juni

1985

Plaats 76 in een

tijd

van: 03.25.30 uur

Vervolg

ö

38


Onderweg tijdens de

Marathon van Parijs 17 mei 1987 met Harrn van Goor Pierre Muijrers en Paul van Hameren

& ,ยง

hiil; L:i '

l,:ilii.,

i..i.,t

iw ihi"-, ii'..

,,l$

l

"+{ .รˆ,+.M

Nog een "klassieker"uit het S.T.B. verleden: 19 maart l9g9 De 25 van Huchem Stammeln met o.a. M.I Raeven, John Smeets, Pierre Muijrers, Jos Duteweerd en Harm van Goor

-39-


Ilarry lhiesmn Running Center Oraqie Nassarstr 19

«LLLEltreerlen Tbl/fax M*57L20f,.d,rDe qpeci aalzrakin trw regto votr: I{ardlory, ï\fuidel-, Berg-, Aerohic' en Indou schmne,rr

Hafislagrrtes POIAR Furcticnele Sàndel-, I.orykldfutg Falke en SnnÍtwml wandel-er

Hardloqsokkq Spdbh's Sputvoeding en verzmgingsproórden

Twry

hetËen w[i

iffiffi

in hmdloop, indoc

Sportierrc groeten ran het runing certer teamen ahast fijre feestdagen

-40-


Marathon Parijs

April

1994

Hub Erkens Pierre Muijrers

Een marathon waar vooral Hub nog een leuke herinnering aan over gehouden heeft. Ga maar na, tot een kwartier voor de start opgesloten worden in een bouwkeet. Voor nadere details: vraag Hub Erkens. T.S

0-0-0-0-0-0-0-0-0

-41

-


ENCI-bergloop 2003

De oudste cross van Nederland stond wederom op het programma. De ENCl-bergloop, traditioneel de opener van het cross-seizoen voor jong en oud.

Het afgelopen jaar was er veel gebeurd. De organiserende veqeniging was opgegaan in Atletiek Maastricht en dus werd er driftig gesleuteld aan de bergloop. Maar ook hier: never change a winning team. De cross werd er jammer genoeg niet beter op. Orn te beginnen waren de senioren lopen naar de ochtend gehaald en de

jeugdlopen pas 's middags. Lekker voor de ouders, konden die uitslapen. Had men vervolgens vergeten een nieuwe kaart met de inschrijfgelden te drukken en heeft men dus in allerijl gewoon het gulden-teken vervallgen voor het Euroteken (na-inschrijvingen jeugd verleden jaar 3 gulden, nu 3,5 Euro!, Korte cross â&#x201A;Ź 5,50 enz.) Niet echt uitnodigend om even een lekker crossje te lopen!

Maar a la, we waren toch in Maastricht dus laten we maar lopen. Tia, parcours gewijzigd en vergeten dit aan de parcourswachters te veftellen. Daar waar we op de korte cross na het eerste klimmetje links weer zouden moeten afdalen, mochten we nu naar rechts doorklimmen om vervolgens via een onverantwoorde afdaling weer naar beneden te denderen. Oke, na twee ronden was men doordrongen van de fout en werden we gelukkig alsnog richting finish geloodst. En ziedaar: 5 kilorneter binnen de l7 minuten en dat op zo'n parcours. Zou ik werkelijk nog goed worden op mijn oude dag. IJdele hoop, enig rekenwerk leerde dat we hooguit 4 kilometer gelopen hadden Jammer, nraar wat wil je voor e l, 37 per kilometer inclusief BTW (daar heb tenslotte geen taxi voor).

-42-


Gelukkig ging het bij de l0 km beter. Al was met die kleine rondjes na 3 keer niet meer te volgen wie op kop lag en wie achterblijver was (er waren zelfs mensen die geweldige persoonlijke records liepen omdat ze niet tellen konden). De wedstrijd verliep goed en er werd behoorlijk hard gelopen. Ons eigen STB-trio Rob, Jos en Leo bevochten elkaar tot de laatste ronde en pas daar wist Jos het pleit voor zich te beslechten.

Alleen ontzettend jammer dat de Observant uit het parcours verdwenen was! Dit maakt de ENCl-bergloop tot wat het was de jeugd aan bod. Werd de ENCI ook door hun gevreesd vanwege die zware klim rond de schapenwei, dit jaar was het een veredelde baanwedstrijdje om de vijver.

Na de middag kwam

Organisatie: volgend jaar weer naar de oude loop ?! De uitslagen: 5

km (eiqenliik 4 Plaatr

!

Tiid 16:5r :rins, Wiel

6

20 20:1i feeken, Vicky l0 killometer ( eiqenliik ?????l Plaats 9

Tiid 31 :1 1 :0C

(rist. Jos

t0

31:28:0C

liksen, Rob

1l

31:38:0C (okkelkorn. leo

106

43:32:0C lodelier, H.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-43


Manensheide 42 6343 CR Klimmen

Tel.

illrrevoo Fax

043-4592242 06-s1277959

0434592901

Bouwkundig Ontwerp

Vormgeving

&

van ulry

Adviesbureau

bouwplannen

Sportcafé

Phoenix ( kandne §porthalTer Waerden )

Sportlaan 1 6374 CM Landgraat

Tel.04$53L7L22

Toor gezeffígfteíl en een goel gfas 6íer, futnt 'tl na het syorten terecht 6íj:

Anníe & tsoudewfn ?acÉ.6íBr

Ook geschlKvoor het houden van vergaderlngen en feestavonden


De l9u Sjef van Ooyen Kapetlerbosloop, zondag l december. Het zit er op, de l9u editie van onze eigen Kapellerbosloop. Onder ideale weersomstandigheden werd er gesfoeden om de eerste plaatsen op de diverse wedstrijdonderdelen. Het deelnemersaantal werd wederom overtroffen en mag als record de boeken in gaan. Ook de gelopen tijd (23:55) door de winnaar, Roger Smeets, geldt als ofÍïcieel parcoursrecord. Sinds het bestaan van de hoof<lloop over 7200 m. werd nl. nog nooit onder de 24 min. gelopen.

Omdat het aantal deelnemers aan de hoofdloop vorig jaar behoorlijk uit de klauwen begon te lopen - het grasveld biedt nl. een beperkte startplaats - hadden we besloten om dit jaar een recreatieloop in te lassen. Op beide onderdelen hadden we ruim 160 deelnemers. Een sterke opkomst \ryas er ook dit jaar weer bij de jeugd met 120 deelnemers. Nieuw was dit jaar dat we de eerste wedstrijd waren in het Euregio-Cross cup circuit. De komende wedstrijden in dit circuit zijn : de AVON-kerstcross 26112. de Crosslauf in Gillrath op I l/1, de Crosslauf Römersmiihle in Htickelhoven op 8/2 of de Crosslauf in Viersen eveneens op 8/2. Bij alle lopen is er een korte en lange crossloop, waarbij men met een minimum aantal van 3 van de 5 lopen in aanmerking komt voor een plaats in het algemeen klassement en klassement per categorie.

Het zit er op. Als coördinator van het hele gebeuren van de afgelópen 4 edities neem ik nu afscheid. Niet helemaal, want als geestelijk adviseur van opvolger Theo Schmeits en John Borjans zal ik wel nog even betrokken blijven bij het geheel.

Een ding is echter zeker, met de hulp van de dames van de

inschrijvingen,

de

mensen

van de

tijdregistratie

uitslagvenverking, de parcourswachters en last-but-not-least de

Vervolg È

-45-

en


dames van Horeca

zal ook de 20"" Kapellerbosloop weer

een

succes worden.

Zeker ook door het delegerend vermogen van voorzitter Albert Verbunt, die zelfs zijn vrouw aan de organisatie had toevertrouwd, gaat het zeker weer lukken. Een speciaal woord van dank wil ik richten aan het adres van onze hoofdsponsor Sjef en Fransesco van Ooyen en hun medewerkers die de afgelopen jaren telkens \ryeer paraat stonden en ons in de gelegenheid hebben gesteld gebruik te mogen maken van hun bedrijfshal. Sjef, Fransesco, dank voor het vertrouwen en de goede samenwerking. Ten slotte, Theo en John : succes volgendjaar !!!

Een bijzonder woord van dank aan onze sponsoren van de 19'

Kapellerbosloop

:

Hoofdsponsor Glashandel- en Schildersbedrijf Sjef van Ooyen

Harry Driessen Running Center - Heerlen Rabobank Landgraaf Hoensbroek BORN Sportscare Gemeente Landgraaf DSM (ATLAS) Versboetiek Weijers Quality Bakers Limburg

,.,'

.',,',,,,

Herm Gerards

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-46_


Uitslagen Kapellerbosloop HOOFDLOOP 7.2 KM: Jos Krist plaats Rob Riksen plaats 6 Marcel van de Pol plaats 11

I

M40

Peter Deceuninck

plaats22

Sen.

Ger Schaf誰hausen

9

M40 M40 M40

5

Vsen.

8

Ms0

Pierre Muijrers

plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats

Albert Verbunt

plaats

Roger Steens Cor van Haaren Vicky Teeken

plaats 43

Henk van 't Land Jan Schwaenen

Lara Klaassen

Hub Erkens Jos Duteweerd

5 8

38 9

Sen.

M50 M50

l0

Sen.

plaats 44

Sen

plaats 8

Vsen.

Huub Verhoef

plaats

18

M40

Gerard Hartman

plaats plaats plaats plaats

48

Sen.

14

M50 v35 v35 v45 M50

Hein Bodelier Yvonne Monse Monique de Haan Ineke de Ploeg Hein Severens

4 5

plaats 3 plaats 17

RECREATIELOOP: I Leo Kokkelkorn 6 John Bodans l8 Jos Bex 24 Hein Bodelier 33 Gerte Offeringa

00.25.55 00.26.05 00.27.48 00.30.13 00.30.47 00.31.52 00.31.53 00.32.12 00.32.27 00.33.11 00.33.39 00.33.40 00.34.s 1 00.34.59 00.35.09 00.35.37 00.35.47 00.37.26 00.38.22 00.38.56 00.39.03 00.39.47

Sen. Sen.

s.T.B.

00.19.36 00.21,43

S.T.B. S,T.B. S.T.B. S.T.B.

00.26.01

00.27.07 00.31.54 T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-47

-


(Ëf

allrandel - en §lrrlttld€ret,edrflf

'

Q-yctt , I -r,Étt l.anAElÍaÍb-v-abt*f (

Streeperplein 10 6371M.2 Landgraaf

045 - 5311413 Fax : 045 - s32r6l6

Tel.

:

Schilderwerken 24-uurs glasserttice Glas in lood / koPer Ktnstof koziinen e,d.

ffin

neerzltten

?

kom nou

....!

Munoh man !

Heerlen ( Geleenstraat 3+36 en Prornenade 33 Maastricfrt ( Grote Straat l&2O ) Sittard ( Molenbeekstraat 12 )

-48-

)


dal ililrIIr'!

llll

ilisten fullie Herm Gerards goed op dreef is en PR's bij het leven loopt. De l0 kilometer- en marathon tijden werden flink aangescherpt. Ene Pierre Muijrers de laatste tijd zeer moeilijk bereikbaar is daar hij de halve wereld rondreist voor zijn marathons te lopen. Bordeaux, Eindhoven, Budapest en nu zelfs Bangkok en dat in 3 maanden, zou hij nog wel werken?

Wim van der Linden uitslag van Dick van Pelt krijgt Wat het toch uitmaakt als je een keer het woordje 'ode" vergeet.

De Kapellerbosloop weer een groot succes was. Weer

meer deelnemers, een nieuw parkoersrecord, uitstekende sfeer, perfecte weersomstandigheden en niet te vergeten een uitstekende organisatie

o.l.v Herm Gerards.

Het succes van de Kapellerbosloop mede te danken is aan

de

tientallen vrijwilligers die elk jaar weer hun beste beende voorzetten om dit evenement te doen slagen. Je de leukste opmerkingen en missers tijdens de trainingen hoort en

dat omdat jullie verslaggever ter plekke een maand eruit heeft gelegen dankzij een onwillige achillespees en daarom veel gemist heeft, dit nu een korte "Wisten jullie dat .....???? " is T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

49


Clubkampioenschappen 28-9-2002

Op een stralende nazomerdag fie krijgt wat je verdient) hielden we dit -iaar rvederonl ouze traditionele clubkarnpioenschappen. Afwijkend van de traditie kwamen dit jaar niet alleen onze pupillen en junioren op de baan. Voor het eerst in de geschiedenis van STB maakten ook een vijftal heren senioren (DAMES WAAR BLIJVEN JULLIE * lr) zich op voor een heuse 5 kamp. Net als bij de "kleintjes" ging het er ook bij deze grote lummels bloedfanatiek aan toe. Er werd gesprint, ver gesprongen, kogel gestoten, speer geworpen en tot slot nog een 1500 meter gelopen. Tussendoor rverd gerekend en psychologisch oorlog gevoerd dat het een lieve lust was. De resultaten lagen na vier onderdelen zo dicht bij elkaar dat het laatste onderdeel, de 1500 meter, de beslissing moest brengen. Resultaat: iedereen liep zich het licht uit de ogen en Fred Geilenkirchen werd onze eerste senioren meerkampkampioen.

Bij de geroutineerde jeugd werd niet minder

gepresteerd, maar routine jeugd nam het allemaal wat meer ontspannen op. Tussen de onderdelen door werd gevoetbald en zandkastelen gebouwd.

loutert en

de

Voor de uitslagen verwijs ik jullie naar de volgende pagina. Moe, tevreden en enigszins weemoedig ruimden we rond 17:00 uur de materialen weer op. Weemoedig, ja echt. Nu de nieuwe baan er aan staat te komen vroegen we ons heel stiekem af of dit de laatste clubkampioenschappen op ons oude zonder kantine, kleedruimte en verlichting maar o zo gezellige hobbelige 300 meter baantje was. Maar ware er ook van overtuigd dat het STB was die de sfeer maakte en dat deze op de nieuwe accommodatie minstens even goed zou zijn.

Kids, heren en DAMES, volgend jaar weer?

50-


l-Pup. Jonfens

í0 mtr

ler

i00 mtr

Balwerpen

TOTAAL

\,laam

)rest.

3bi

)NT

]Nï

f,rest

rrest.

)NT Presl

)NT PNT

1 Jeroen van

Dieoenbek --

i.2

28t

2

Paul Bex

3.7

21a 2.54.0

3

Dominque

rl/illems

).7

9t 1.30.0

t.76

í Mart Riksen

10.8

19.0

t.36

3.90

ler

Balwerpen

2.52.O

12'l t.97

11

15.07

243

761

4.46

21

12.04

19'l

72t

71 14.96

241

40t

13(

13t

11

3-Pup. Jon-

lens

l0 mtr

1000

mtr

TOTAÀL

\,laam

rrest.

3bi

rNT

)rest

)NT lrest.

)NT Prest

PNT

)NT

1 Naud Offer-

mans 2

Peter Bex

3.8

202 1.35.0

26t t.73

264 27.65

41

1.1

30: i.00.0

184

"t3t 13.12

21(

3-Pup. Meisies l0 mtr tlaam

1000 mtr

]NT

10

'ler

Balwerpen

1

15í 835

TOTAAL

3bi

f,rest

1 Nikky Tahapary

i.8

542 t.58.0

424 ).71

46( 22.70

351

178(

7.2

46( 1.01.0

41

t.82

282 13.77

221

1374

7.4

42t Í 19.0

33C

\.02

322 13.23

21i

128(

36t

272 1.77

27i 1.88

121

1044

30i

13t

1021

18(

56Í

2

)NT )rest.

)NT f,rest

]NT ]NT

Danique Mi-

;hiels J

rrest.

Carmen

:ranssen

I Veerle Gillis;en i Rebecca

1

33.0

Zaoar

7.9

332 1.38.0

i

l6

225

Dailv Krriien

257

492 19

'1 1

15( 11.42

{-Pup. Jon-

i0 mtr

IENS

1000

mtr

(oqel

y'er

TOTAAL

tlaam

3bi

1

1 Kav Bemelen 2

)rest.

)NT

)rest.

)NT f,rest.

DNT

).5

51§ 3.45 0

49t í.03

52t

).8

472 3.48.0

47t 1.78

)rest 8.544

)NT

)NT

53t

207a

474 7.02

46i

1

Pim van Span-

e--

88S

) Tim Zeevaar-

lers Jordi Geilen-

0.5

372 4.03.0

401 3.57

43i

l9

453

'165t

<irchen

o.7

34(

12.O

36( 1.64

44t i.83

39t

't547

o.7

34( 3.52.0

45! ,.22

3ö2 5.62

382

1

,.

4

5 Kenny Geilenkirchen

- 51 -

54t


; JèSSe Vlisoelbaum 7

Jim Bemelen

I Martiin Hol

10.5

372 4.1 5.0

341 ].40

39t 1.95

26t

1

10.8

JJJ

1.29.0

29( \.o2

32' t.35

427

137i

11.1

29t 1.59.0

42C

t.26

28t

I

32:

30t

36§ 2.91

30c 4.78

32t

1

30:

t.00

31

38:

) Remy

\rckenbosch 1't.0 \-Pup. Meisjes

le irs

i0 mtr

{aam 3bi Melissa Essers 2 Esha

iamakers

)rest.

10.0 1000

y'er

mtr

)NÏ rrest.

rrest

"Nl

Koqel

]NT Prest

TOTAAL

)NT

]NT

10.1

42i 1.57.0

421 1.58

434 ).76

452

1742

0.6

35! 1.20.0

32( 3.37

39i

2.08

47(

154i

35§

10.0

36( 3.44

40t ;.06

34t

147

t

I

Eefie Boesten

0.6

4

Myrea Erkens

10.8

33: t.17.0

33t 3.32

382 Í.59

31

't36€

10.9

321 4.40.0

25C 3.07

332 i.68

44i

1

10.5

372 r.26.0

302 3.04

32t t.02

34t

'1341

3 Janine Zaoar

35C

i

Sanne 3oessen

)Jun.

60(

ntr

Jonoens ]0 mtr

(oqel

Ver

Speer

tlaam 3bj I lvo

)rest.

iiikenboom

12.6

35! 2.42.O

7l 1.45

't3.2

29C

t.00.0

1.35

2B€

lhrombach

12.9

32a 1.16.0

t Rob Forster

14.0

20(

)-Jun. Meisies

i0 mtr

PNT

)rest.

)NT rrest.

)NT >rest

PNT

rrest.

roT

- t\a

30€ 7.09

371 15.85

24( 1357

i.72

28t 14.30

20( 1072

3.33

284 r.89

23t 14.91

22C r061

).26

27C

;.32

32t 15.90

241 043

2 Pieter v

Jieoenbeek ]

ïom

60( mtr

(oqel

y'er

ioeer

roT

{aam

)NT

3bi

rrest,

1 Yael van pelt

1.1

48i 2.08.0

34i 3.67

351 2.00

36(

2.66

168

7',t5

).7

38; 2.02.0

40: 3.47

312 7.23

37§ 14.29

20t

1687

] Lonneke Frins 10.3 t Nadine

29Í 2 'l6.0

26t 3.14

24t i.34

321

)ffermans

10.7

24(

241 2.58

131 ).42

332 11.O2

128

i Jill Wetzels

10.8

23i

2.81

18( ;.47

27i 10.37

111 296

; Maroaret Wich 11.0

20t

2.48

11

rrest. PNT )rést

PNT )rest

PNT

)rest.

-t\

I

DNT

I Katharina )resen

19.0

-52-

).27

25Í r.52

140 1

083

i81


Aannemers- en ïimmerbedrijf

ILde Haarr lt.v. Fr.Erenslaan24 6311 GV Landgraaf

Werkplaats : Stenenbrug 27

ïel. O45, 5818840

Auto Maessen Verkoop nieuw en gebruikt Eerste klas occasions met BOVAG garantie

Inruil mogelijk Reparatie en orderhoud

APK-keuringen

BP Tan kstation-Carwash Hogeweg 78 Voerendaal

Tel: 045-575í449 -53-


l-Jun. llleisies

{aam 3bi

l0 mtr )rest.

]NT )rest,

(oqel

y'er

600m

)NT Prest.

PNT )rest.

101 ).76

37( i.22

Speer

)NT

)rest

-NI

1 Daniella lVlichiels

12.3

39( 2.38.0

3Jun. Vleisies

{aam

!hi

í00 m )rest.

)NT rrest.

)NT )rest.

í9( Í380

(oqel

ler

300m

32C 1 3.57

rNT rrest.

)NT

)rest ]NT

1 Mieke

Nickien 2

15.4

27t 2.30.0

671 1.57

157

241 2.45.O

521

57

3.68

491 17.53

344 2362

46( 7.80

431 18.50

36€ 1020

Lenny

(leinen

14

ien. Vlannen tlaam

100 m

tbi

Prest.

{ 50(

)NT )rest.

ntr

ipeer

Koqel

Ver

)NT )rest.

]NT rrest

PNT rrest.

)NT ,NT

t

Fred Geilenkirch

2n-

14.4

13t t.15.0

33( 1.25

18( ;.98

22( 25 53

241

Dick van relt

146

10( i.33.0

21 1.35

201 t.62

274 33.66

39' í004

14.6

10(

17

15Í 7.57

27t

15.36

24Í )96

35( 1.1'l

14?

't2

232 10.65

í5: t6í

í.03

12',l.

i.86

t1.74

17! 724

11í5

2

3 Roger

Steens

í Wiel Frinr 14.8 5

Jos Bex

t4.6

8:

i

41.0

5.1 1.0

't0Í 5.07.0

211

11

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

ri

-54-

20§


Prestaties BNCIbergloop 2002 Plaats 8

Tiic lonoen ouoillen A 4:2t 3eilenkirchen (ennv

'10

4:32 3eilenkirchen

13

4:3(

tol

lordv vlartlin

3

Tiid Uleisies pupillen A tlicky 4:14 fahapary

16

4:46lErckens

Plaats

Mvrea

4:41 :ranssen

larmen 24 5:1€ laqar lebeca Plaats TiidlMeisies iunioren D 10 7:2t )resen \lexandra Plaats Tijc Vleisies Junioren B 2 8:3' {ickien VIieke 4 8:51 (leinen _ennte Plaats Tiic \íeisies iunioren C (atharina 7 9:4§ )resen Plaats Tiic Jonqen iunioren D 12 9:1€ )resen Sebastian 14 9:5Í Zeevaarders l-im Plaats Tiic lonqen iunioren C 11 11:5( lhrombach I-om 17

Prestaties Kapellerbosloop 2002 Plaats lonqens pupillen C 7 8

Jex, Paul lan Diepenbeek. Jeroen

-55-

Tiid 5:33:0C

5:47:O(


Plaats Vleisies pupillen A 3

6 7

16 17

20

Tiid

l-ahaparv. Nicki Irckens, Mvrea Michiels. Danioue 3illissen. Veerle ran Pelt, Esra Zaoar. Rebecca

4:16:0C

4.34:Ol

4:37:0( 5:06:0( 5:08:0(

5.27:0Í

Plaats lonoens pupillen A 1 ran Soanie. Pim Seilenkirchen. Kennv lemelen, Jim B 13 3ex, Peter Plaats Vleisies iunioren D o ran Pelt, Yael 12 Zaqar. Janine 13 Ramakers, Esha 14 Jresen, Alexandra Plaats Uleisies iunioren C 4 Jresen, Catharina 5 vlichiels, Daniëlla 6 lan den Bos, Esmeé Plaats Vleisies iunioren B 1 \ickien. Mieke (leinen, Lennie 3 5

Plaats Jonoens iunioren D 3 )resen, Sebastian 4

lemelen, Kav

6

ran Dieoenbeek. Peter (ist Roel

I

Plaats Ionoens iunioren b

I

C

lvkenboom, lvo lrombach, Tom

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-56-

Tiid 4:10:0( 4:37:0( 4:39.0( 5:29:0C

Tiid 6:06:0C

6:51:0i 6:52:0( 6:54:0(

Tijd 6:17:0( 6:21.O(

6:27:0(

Tijd 5:05:0( 6:01:0C

Tiid 9:01:0( 9:05:0( 9:19:0( 10:14:0(

Tiid 8:27:O(

9:04:0(


-57

-


Wedstrijdkalender jeugd 2003 Yoor 200212003 nemen wij als vereniging in ieder geval aan de volgende wedstrijder-r deel:(deelname hieraan is dus gratis)

10-11-2002 01-12-2002 12-01-2003 19-01-2003

27-04-2A$

ENCl-bergloop(cross) Kapellerbosloop FARGO (park)loop Limb.Kampioenschapcross le competitiewedstrijd Junioren A

27-04-2003 lecompetitiewedstrijdVeteranen 10-05-2003 lecompetitiewedstrijdJuniorenC/D 24-05-2003 2ecompetitiewedstrijdJuniorenC/D l4-06-2003 finalecompetitiewedstrijdJuniorenC/D 22-06.2003 2e competitiewedstrijd Junioren A 29-06-2003 2ecompetitiewedstrijdVeteranen l4-09-2003 finalecompetitiewedstrijdJuniorenA l4-09-2001 finalecompetitiewedstrijdVeteranen

?? 2? ??

(De datums van de pupillencompetitie zijn nog niet binnen.) le competitiewedstrijd PuPillen 2e competitiewedstrijd Pupillen

Finale Pupillen-competitie

De wedstrijden van de senioren zijn hier vermeld om rekening mee te houden i.v.m. beschikbaarheid trainers/begeleiders aanvul I ingen/wi i zi gingen voorbehouden

58


Manensheide 42 6343 CR Klimmen

Tel.

.H. Prevoo

Fax

043-4592242 06-51277959

0434592901

Bouwkundig Ontwerp

Vormgeving

&

van uw

Adviesbureau

bouwplannen

Sportcafé

Phoenix (

Sportlaan 1 6374 CM Land graat

Tel.04$53L7L22

kantneSpofthal Ter Waerden )

Toor gezeffr.gfreíí en een goe{gfas 6íer, futnt'l.l na fret syorten terecht 6íj:

Anníe & tsou{ewín ?acÉ.6íer

Ook geschikt voor het houden van vergaderlngen en feestavonden


Verhalen over lopers Schoenen

Als u een moderne sportwinkel binnenkomt zult u staan te kijken van de enorme hoeveelheid verschillende loopschoenen van bekende merken. Bega niet de fout verliefd te worden op een exemplaar dat zo mooi bij uw ogen past, of op een paar waarvan uw hart door de een of andere onverklaarbare chemische reactie sneller gaat kloppen. Met schoenen die er prachtig uitzien maar niet goed zitten, loopt u

het risico dat ze gaan knellen en blaren veroorzaken. En als ze te groot zijn en u loopt in een stevig tempo, dan zou u er één kunnen

1\

verliezen en een voorbijganger een blauw oog bezorgen. Erger nog, uw schoen zou door het open raampje

van een

vrachtwagen kunnen vliegen en de chauffeur zou zo schrikken, dat hij een supermarkt

binnenrijdt en

honderden

winkelende mensen doodt. Zou u dàt op uw geweten willen hebben? Er is een ongelooflijke variatie in de soorten schoenen die te koop zijn; er zijn schoenen die uitgerust zijn met stabilisators, computers, digitale grepen, grafïsche equalizers en talloze andere elektronische snufies. In de toekomst zullen er bij het aantrekken van uw renschoenen automatisch injectienaalden in uw voeten gestoken worden, waardoor u in een toestand van levitatie komt terwijl de schoenen de race voor u uitlopen. Denk er goed aan dat u uw schoenen 's middags koopt, want dan zijn uw voeten het grootst. Ik weet niet op welke moment van de dag u het beste een bh voor het rennen kunt kopen; maar ook voor schoenen geldt: pas ze allebei, want de ene voet is óók groter dan de andere.

B&M 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-60-


Trainingen winterseizo en 2002 I 20A3 DAG TIJD

PLAATS

TRAINING

BEGELEIDER

Duurloop I uur Conditietraining 1 uur Intervaltraining

Vrije Training

Ma.

18.30

Garage Mengelers

Ma.

19.15

Sportzaal Kakert

Di.

18.45

Garage Mengelers

Marjo Moonen Ger Bodelier John Hendrix

tWo.

18.30

Garage Mengelers

Wo

19.00

Sportzaal Ter

Wo.

20.00

Do.

18.30

Sportzaal Ter Waerden Atletiekbaan

Vrrj.

18.30

Garage Mengelers

Za.

10.00

Cooperbaan

Za.

1

1.00

Cooperbaan

Za.

16.00

Parkeerplaats

08.30

Zeekoelen Cooperbaan

Vy'aerden

Duurloop 1.15 uur PupillenA,B,C 1 uur Junioren I uur Baantraning

A.V.O.N.

Zo.

Theo Schmeits Albert Verbunt Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden Theo Schmeits Vrije training

Duurloop 1 uur Pupillen A,B,C Jeugdtrainers 1 uur Junioren Jeugdtrainers 1.30 uur Rustige duurloop 'Wim v/d Linden I uur Duurloop John Hendrix 1.15 uur Theo Schmeits

Inlichtingen betreffende trainingen: Wim van der Linden: I 045-5217013 Ger Bodelier: 04s-s325647

I


, COPY-CENTER LAN DG RAAF" Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf tel.: 045-5317692

Voor al Uw

KLEITREfVKOPIEË,N ander kopieerwerk inbinden/lii men en plastifice fevèns faxserYice

re n

Geopend ma.:'l 3.30-1 7.04u. Dínsdag Vm vrijdag: 9.30-12.30 en 13,34-17,00u. Zaterdag : 1 0.A04 4.00u.

STB Clubblad 2002 nr 5  
Advertisement