Page 1

Atletiekvereniging

c\$B

\1

lf Sport

r:f 2002 Nr. 4 r-r

- en

Trimclub Brunssummerheide


Sport en Trimclub Br unss ummerheide Voorzitter:

Albert Verbunt

Kerkaderweg 20

045-53 14854

6372 TZ I-andgraaf

E-mail: albertverbunt@hotmail'corn

Algemene Zaken: (vice-voorzitter)

Pleistraat 32 Jose Meijboom 6373 tlK Landgraaf 045-5330356 E-mail : stbsecretariaat@hetnet.nl Bethlehemstraat l0 Harrie Lejeune GK Heerlen 6418 045-541 8036 E-mail: stb-pm@hetnet.nl Schepenbank 22 Jos Janssen 6343 CV Klimmen 043-4591995

Leden:

Bert Nillesen

Daslook l1

045-s353294

6467

Secretaris:

Penningmeester:

Wedstrijdsecr.:

N Jeugdsport:

Redactie:

Website STB Website STB.Jeugd: Postadres: Postbank:

Inschrij ven via secretaris, 6373 HK Landgraaf Pleistraat 32 045-5330356 E-mail : stbsecretariaat@hetnet.nl Spaarweiden 37 Dick van Pelt 6374 MD Landgraaf 045-5325803 E-mail : dick.peltĂ­g)rvxs.n I Gravenweg 56 Theo Schmeits 6471Y2 Eygelshoven 045-5352003 1 2move.nl I'heo.schmeits@ E-mail: http ://n'rvrv. avstb. m),web, nl http ://rvrvrv. i eu gdstb.myrveb. nl 6373 HK Landgraaf Pleistraat 32 Rek.nr.491 5695 t.n.v. Penningmeester S.T'8.

Bethlehemstraat Aclvertererr:

IB Kerkrade

via redactieadres.

l0

6418 GK Lleerlen


Inhoudsopgave

Bestuur en commissies

2

Van de voorzitter algemene ledenverga-

34 Notulen

dering 5-3-2002

Redactiecommissie

Wedstriiden

9 l3

Theo Schrneits Els Frins Wiel Frins

Diverse uitslagen

23 f ilburg T'en Miles 43 Wedstriidkalender 4(r Schuttersparkloop

Uiterlij ke in leverdatum kopij:

Varia

5 Jungfrau-nraratlron 7 Mededelingerr I 4 Verjaardagskalender 2l Wisten iullie dat

6 december 2002

bij redactieadres STB Gravenweg 56, 6471YZ Eygelshoven

28 33

E-mail: Theo.Schmeits@ I 2nrove.n Wiel. Frins(Op lanet. n I

Door het lint

4l

I

Reisverslag Judith Gelezen in..... Uit de oude doos

42 Ziekenboeg 48 -fien vragen aan

Het clubblad verschi.int 5 keer perjaar.

-l

53 Nieurve leden 54 Vrouwen en spoftbeoefening 60 Verhalen over lopers


Van de Voorzitter

Nog na genietend van een geweldige reis naar Frankrijk,waar ik samen *.I Crulpo Sportivo uit Klimmen de Medoc marathon heb gelopen, schrijf ikmet vèel plezier mijn derde bijdrage voor ons prima clubboekje. Het gaat goed met de s.T.B. zowel op het gebied van sportieve prestatie, danwel feestvieren en andere leuke bezigheden. Verder gaat het steeds positiever uitzien met betrekking tot het realiseren van onze eigen atletiekbaan.

Familiedag: Op 25 àugustus hadden

familiedag, verdeeld

wij een schitterende

in een sportief

gedeelte (Bergloop), de presentatie van de clubkleding en een uitstekend verzorgde barbecue.

Het was voor het bestuur en zeer zeker voor sponsor Jef van Ooyen zeer verheugend dat er meer dan 100 personen aanwezig waren.

Clubreis: Op 8 september was de clubreis naar Tilburg. Wat ik van diverse déelnemeis heb vernomen was het weer een uitstekend georganiseerde reis met veel gezelligheid en goede prestaties. We hadden zelfs een winnares in oni midden. Proficiat met de geleverde prestatie en een bedankje aan de clubreiscommissie, die nu weer bezig is met de voorbeieidingen voor de clubreis 2003 naat Zwitserland' Prestaties: Over sportieve prestaties hoeven we ook niet te klagen. Waar de S.T.B. lopers vertegenwoordigd zijn vallen ze steeds in de prijzen. Wat zeer opmerkelijkïur *ur"n de klasseringen bij de Telematica loop, inl. 5 S.T.B. lopers bij de eerste trvintig.

Vervolg

s _)

_


De Jeugd:

In het ïorig clubboekje vermelde ik dat Dick van Pelt zou stoppen als coördinatoivan de jeugdcommissie. Maar omdat er voldoende hulp is aangeboden vanuit aè |6jnt van de ouders en dus Dick meer kan delegeren, heeft hij besloten om toch door te gaan.

Dick klasse! Tot - Slot: Eind §eptember ontvangen de senior leden de rekeningen voor de contributie 2003, Betaal op tijd. Dit i.v.m. de eventuele afmeldingen bij de K.N.A.U.

Albert Verbunt 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

(ver)rek-oefeningen Immer trouw aan het rekken en strekken, zowel voor als na de training

wedstrijd? Dan bent

je

of

voor de helft verkeerd bezig, menen althans

Canadese onderzoekers.

bewren dat vooraf rekken geen zin heeft Sterker nog: het kan zelfs blóssures in de hand werken. Uit de door hen bestudeerde literatuur bleek

Zij

dat de atleten die voorafgaand aan de training

of

wedstrijd hun

rekoefeningen deden, gemiddeld vaker geblesseerd raakten dan zij die dat allemaal na afloop deden. Het Canadese advies luidt dan ook: doe een warming-up zonder rekken desnoods wandelen is voldoende- en bewaar de een rustige looppas

-

of

rekoefeningen voor de cooling-down.

Bron: R.W 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-,

a


Harry Driessen Running Center Oranje Nassaustraat l9 64ll LE Heerlen tellfax 045-5712009 E-mail: driessenl 78@zonnet.nl Website: www.harry-driessen.nl

U vindt in onze speciaalzaak een ruim assortiment: Wandel- en HardlooPschoenen Indoor- en Aerobicschoenen Wandel- en HardlooPsokken Asics, Odlo en Craft funstionele onderkleding Diverse topmerken looPkleding Wandelkleding van Odlo en Serac Sportvoeding supplementen en verzorgingsprodukten

De nieuwe collectie is binnen Ben je nog aan het twijfelen over de aanschaf van een je deze hartslagmetĂŠr loop rustig eens bij ons binnen' Om j" ons een van kttjg maken te beslissing wat gemakkelijker proef mee' op 2 weken POLARM52 hartslagmeter voor

Verder nog meerdere interessante aanbiedingen in kleding en schoenen voor "runners"

Met sportieve groeten van het Harry Driessen Running Center Team


hh# Beste loopvrienden,

jullie lezen het goed, Jungfrau-Marathon 2003. Nu al ermee bezig? Inderdaad, **t uoo. deehaÀe aan deie marathon moet tijdig ingeschreven worden, anders Ja

lopen we de kans dat de deelnemerslimiet bereikt is en we buiten de boot vallen. Cetut<tig hebben we Wiel Frins weer bereid gevonden om d9 aanmeldingen voor zijn rekàing te nemen. De collectieve aanmeldingzalvÓór 3111212002 plaats vinden. Ten aanzien van de kosten geldt dat alleen het inschrijfgeld via de vereniging moet worden voldaan. Reis- en verblijf dient namelijk iedereen zelf te regelen' De kosten van de inschrijving bedragen EUR 80,='

Aanmelden

Wij vragen jullie om bijgaand aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk in te ,uil., .n int. leveren uij wi"t Frins, Theo schmeits, Jos Janssen of Herm Gerards.

Mondelinge aanmeldingen worden niet geaccepteerd !!! De aanmeldinsen moeten vóór

I

december binnen zijn !

Het verschuldigde bedrag dient vóór 0l/0112003 overgemaakt te worden op reknr. 4915695 t.n.v. Penningmeester §TB.


Aanmelding Jungfrau Marathon 2003 (Inleveren vóór

I

december 2002 bij wiel Frins, Theo schmeits, Herm Gerards

Jos Janssen)

Naam Adres Postcode

Woonplaats Geb.datum

Telefoon

Wenst deel te nemen aan het onderdeel

tr

JUNGFRAU MARATHON

Handtekening:

Datum:

Ik verklaar hiermee tevens het verschuldigde bedrag à EIIR 80,= v66t 01/01/2003 over te maken op reknr. 4915695 t.n.v. Penningmeester STB'

-6-

of


Mededelingen

aaoaaaaaooaooalaaoaaaaaaaaaaoaaaaaaa of per E-mail !o eUe opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden bij de secretaris, en wel met in achtneming van ! ae-door de KNAU verplicht gestelde opzegtermijn van 6 . weken, d.w.z. 6 weken voor het einde van het lopende

! kalenderjaar. o Wanneer het

!

o 3

!

3

lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt,blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldisd. O" contribïtie voor het jaar 2002 bedraagt € 38.- Wil men een wedstrijdlicentie dan zijn de kosten hiervan € 15.60. Jeugdledenietalen € 6.50 per maand.

o

!

'

! o

:

o a a a a a o a o a

1O aaaaaoaaaoaaaaaaoaaaaaoaaaaaaaaaaaaa

Belangrijk!!! Voor deelnemers en supporters

aan de

Jungfrau Marathon 2003

Eind november begin december wordt er in "sportcafe Phoenix" (sporthal Terwaerden) een informatieavond gehouden over deze marathon en aanverwante zaken zoals hotels, app. en pensions in de omgeving. Verder zal er een videopresentatie gegeven worden over deze marathon. Deze avond wordt verzorgd door Ger Putters die de Jungfraumarathon al 5-6 maal gelopen heeft. De precieze datum wordt tzt bekendgemaakt,

Vervolg

')

-7

-


Training winterseizoen

Met ingang van zondag 29 september a.s.gaat voor ons het wintersàizoèn in. Dit houd in dat alle trainingen, behalve de training van zondagmorgen 8.30 uur (start Cooperbaan) en

,

vertrekken vanuit Garage zaterdagmiddag (start Zeekoelen) behalve de training hetzelfde MengeÉrs. Deianvangstijden blijven vanzaterdagmiddag, die verschuift van 17.00 uur naar 16.00 uur' Zie ooktrainingen winterseizoen op de laatste pagina. YOONAÀNITONDIGING

rfe Sjef

lwn \oyen zondag

I

K*yeLLerboslooy

december 2002

Programma:

l0:00 u. Jeugdlopen over 1000, 1500,2000,3600 en 5500 m. t2:00 u NIEIJW: RECREATIELOOP over 5500 m' (3 ronden) t2:15 u. HOOFDLOOP over 7200 m. (4 ronden) Start/Finish

:

Leenderkapelweg, gemeente Landgraaf 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Door het Iint...................... Na een berglooploze periode van vele jaren werd de lndividuele STB-bergloóp opnieuw aan de leden gepresenteerd' En hoe"""" -r..i A*t onderdeel van een nog drukker bezochte STBAls een als familiedag. Naam en parkoers ondergingen een face-lift met liefst Maar parkoers' (nog) zwaarder een gerolg ."ï f.*i" nuu, "n van +Z a.Éh..ers, waaronder enkele gasten, namen de uitdaging voorbereiding werd ter O. Upt itt and bownhill Race 2007 aan. Er menigmaal op het parkoers getraind. Echter.

Door het lint...... dat werden de deelnemers van heuvel naar heuvel geleid. Althans, was de bedoeling van het organisatieteam, dat een uur voor aanvang de fel gekleurde rood-witte of roze linten ophing' Door het lint.... weg te halen zorgden één of meer grapjassen ervoor' dat

de

moédig. berglopers het spoor bijster raakten' Door het lint...

.

zelfs te verhangen naar zijpaden werden diezelfde vermetele berglopers figuurlijk het bos ingestuurd' Door het lint....

uÀ ..g.*is ging het organisatieteam toen het op de Cooperbaan ontdekie dat-veil deeliemers niet de geplande route hadden gelopen.

Door het lint....

en van de finish op de cooperbaan gingen als snelsten Jean Herpers

Vicky Teeken. Vervolg ')

-9

-


bij de PAKKEN neerzitten

?

kom nou.

man oh man!

(BPi:t'nR:m lleerlen (Gcleet'lstrilat 34'36 crl Promenadc 33), Maastrichr (Grotc Stalt l8'20) Sittar,l (Molenbeckstrilat I 2)' Glarslrar-rdel - en Schil cJersberJrijí

(--?i"F t-t

StreePerplein

|,ëtr-\ Ooyo-/

LandgraaÍb.v-

1O

MZ Landg raat tel.: 045-5311413 6;971

fax: 045-53

216-1 6

SchildelYverken 24-uttrs'glasservice Glas Ín tood - koPer ijnen e,d. t{unststof


Door het lint,... zal deuphill and Downhill Race 2003 zeker niet mislukken. Door het lint....

en te vervangen door zaagmeel zal een correcte parkoersaanduiding zijn' mogelijk dus een bĂŠter verloop van de wedstrijd Wim van der Linden

Sief van Ooyen nog redeliikfris halverwege de bergloop

Vervolg Ă&#x2013;

-

11


Uitslagen Uphill en Downhill Race 2002

I

Jean Herpers

2

Leo Kokkelkorn

3

Wiel Peeters Wiel Frins Roger Gillissen

4 5

6 7 8

9

l0

ll

t2 l3 t4 t5 16

t7 l8 l9 20

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Jan Schwanen

Fred Geilenkirchen Tonne Bodelier Hub Erkens Theo Schmeits Ger Bodelier Frits Fischer John Bodans Egon Borghans Iwan de Ploeg Mike Ververgaert Roger Steens Harrie Driessen Bert Reijnders T. van Mourik

2t

Jos Bex

22 23 24 25 26

Frans Quadvlieg Sjef van Ooyen

Ger Schafflrausen

27

Hein Severens

vervolg

S.T.B. S.T.B.

Hein Bodelier Jan Kuhl

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S,T.B. S.T.B.

00.22.23

00.22.50 00.23.58 00.25,04 00.25.30 00.26.19 00.27,02 00.27.28 00.27.32 00.27.37 00.27.39 00.27.59 00.28.37 00.29.16 00.29.18 00.29.32

S.T,B.

s.r.g. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

รถ

t2-

44.29.54 00.30.54 00.30.57 00.31.15 00.31.19 00.31.55 00.32.26 00.33.32 00.34.07 00.34.38 00.36.54


DAMES:

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l 12

S.T.B. S.T.B.

Vicky Teeken Maril Boesten

r1'

Saskia Rademakers Rosanne Vervegaert

00.28.02 00.28.57 00.30.04 00.3 I

.

l7

0a33.52

L Klaasen Helma van de Heuvel Monique de Haan Pettie Nollet Yvonne Monse R.Deem Ineke de Ploeg

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Astrid Kokkelkom

00.34.04 00.34.13 00.36.36 00.36.40 00.36.54 00.37.19 00.37.32 T.S.

Zo te zien heeft ook Jos Bex het niet makkeliik

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

l3


Verjaardagskalender Oktober

3 3 7 9

12 14 17

42

Theo de Leeuw 5l Ed Quaedvlieg Maartje van Diepenbeek 10 34 Roger Steens 9 Danique Michiels 4l John Franssen 34 Sabine Krieg

l6

16

Bob James

Jill Wetzels

l3

I

Jan van Hees Melissa Essers

62

I

l2

Daniella Michiels

t4

28 Wim Meijboom 29 Sonja Tubee

Esther Groeneveld Hub Erkens Alexandra Dresen Roan Funcken Hub Heynen

27

Mieke Nickien Huub Donders Armie van Hees

l6

13

l8

l8 20 Jan Kuhl 22 Cor van Haaren 28 Tom Chrombach 30 Harry Lejeune

52

ll

3l 3l

Bert Meijs

Eddy Verstappen Jan Vroomen

t2 5l 42 61

39 36

l3 49

lllelarlgelr rllt

38 56

l1

45 54

33

November

12 14 14

6

13 Bert Nillesen 13 Maril Boesten 13 Sjefvan Ooyen 14 Peter Deceuninck 14 Fons Kreukels 18 Gerte Offeringa

25 Monique Vonken 26 Kalle Nijs 30 Harrie Enninga 30 Karel Hensen

I 6 9

December 5 Wim Logister

hile 14-

ll 42

49 60 37 47 33 45 54

46 43 52


Diverseu itsla gendiverseuitslagendiverseuitsla ge

Isola ZweiBruckenlauf

- 10 km - juli 2002

Nico Hamers I 2 Jos Krist 63 Herm Gerards 128 Vicky Teeken 160 Hein Bodelier

I M35 I M40 plaats 9 M45 plaats 3 V30

Baan Achilles-Top

plaats

04.23.85

04.54.32

Lauf mit in Schmidt

- 10 km -27 iuli2002

Pierre Muijrers Herm Gerards Vicky Teeken Albert Verbunt

3 M50 plaats 8 M45 plaats 2 V30 plaats 5 M55

Frank Eisenga Jos Duteweerd

plaats

Baan Unitas

00.43.19 00.43.42 00.46.39 00.47.22 00.48.02 00.49.15

plaats

plaats

18

l9

M45 M35

- 1500 meter -27 iuli2002 04.19.34 04.24.02

Leo Kokkelkorn Rob Riksen

Volkslauf Hoppenbroich

34

15 M50

- 1500 meter - 14 juli 2002

Leo Kokkelkorn Wiel Frins

36 39 74 8l 9l 102

00.32.01 00.34.14 00.41.48 00.45.05 00.46.40

plaats plaats

-

10 km

plaats

John Borjans

vervolg Ă&#x2C6;

-

15 -

Clubrekord !!!! P.R.

-2 aug.2002

l0 M35

00.41.26


Vaor al

llw

tuintips en lnuwrnaterialen gaat U naar,

*,.*.sffi.ffi'*",

- l'uirr d eco

ra

Qb

fu=w'ffi tel.: 045 - 53 LZl27 lnÍormatie? vraag naar de verkoopnrarrager lohn Borians.

Voor gs,zs.llighrid sn ssn gos.cl glas bipr, kunl u no hBt s;rortBrr lBrge [tl bij 'flrrrris pn DoudBwijrr pocbipr'.

öporleofB IJhoízn ix (karrtirrg spolllrnl'l gr Wnertlgr))

e5Pt'rs'116611

I

- (i3i,t (lFl LnrrtltllnnÍ

-

'Igl. o,t5-57tït?-2

tltttlt ggschikl Vttor.hgl lr.'rtrtlízrr \,r\l): \:Ët8n(lct'irrJlr:rr grr IÉgslnvorr«lfn.

*t6-


35 38 45 72 107

Herm Gerards Hub Erkens Hein Bodelier

Carla Willems

Durwiss

-

Jos

t36

Frank

224

10 km

Peter

9

- 3 augustus

Krist

6 64 74 137

M45 l l M45 M50 4 M50 7 plaats 3 v40

plaats plaats plaats plaats

Jan Schwanen

Deceuninck

Gerards Eisenga Vicky Teeken Hein Bodelier Herm

I

Plaats

00.45.26 00.46.01

00.46.45 00.51.05 00.55.41

2002 M40

Plaats l7 M35 Plaats I I M45 Plaats 20 M45

3

V30 Plaats M50 17 Plaats

00.32.26 00.37.45

00.38.42 00.41.03 00.41.04 00.44.14

Vicky Teeken en Herm Gerards liepen beiden een prachtig PR in Gà wedstrijd. Vicky liep zelfs ruim 4 min.van haar l0 km tijd af' Proficiat, met jullie prima prestatie'

Monschau Marathon

l; Ii hi

2 6

Marcel van de Pol

plaats

M30

03.10.53

57 107

Pierre Muyrers Herm Gerards

plaats

03.19.01

170

Peter Deceuninck Albert Verbunt Hub Erkens

plaats plaats

M50 M45 M35 M55

23

228

ti

- 11 augustus 2002

368

plaats

plaats

15

39

6

42

;1

vervolg

ö

i.,

t7-

M50

03.28.06 03.35.10 03.41.04 03.52.26


Haarderluiploop Borgharen - 10 km

30

s.T.B.

Herm Gerards

Zomeravondloop Eijsden 5 KILOMETER:

4 25 50 5l

Leo Kokkelkorn Roger Steens Lonneke Frins

Ceรe Offeringa

-

16 aug.

00.39.45

- 5,10km -24

aug,

S.T.B. S.T.B. S.T,B. S.T,B.

00.16.27 00.20.42 00.26.59

S.T.B. S.T.B.

00.33.59 00.37.32

00.27.11

IO KILOMETER:

l0 30

Rob Riksen

Hub Heijnen

Telematicaloop Heerlen 5,10,16 km 5 KILOMETER:

plaats 9 plaats 5

John Bodans Roger Gillissen Theo de Leeuw

plaats

Hein Bodelier Wim van der Linden

plaats 6 plaats

12

IO KILOMETER:

- I sept. 2002

Sen.

00.18.26

M50 V.sen

M40 00.19.55 M40 00.21.07 M50 00.23.t7 M40 00.25.15

Bert Reijnders Veronique Denvall

plaats 3 plaats 5

Jan Manders

plaatsl0

MsO

00.50.07 00.54.48 00.54.48

IO EM: Nico Hamers Vervolg รถ

plaats

l0

Sen.

00.52.25

l8


Jean Herpers

Ger Bodelier Rob Riksen Leo Kokkelkorn Hub Heijnen Peter Deceunonck Ger Schaffhausen Fred Geilenkirchen Hub Erkens Vicky Teeken

Albert Verbunt Pieere Vijgen Jos Bex

plaats l l plaats l7 plaats l8 plaats 19 plaats 4 plaats 28

plaatsl5 plaats 42 plaats 7 plaats 6 plaats 8 plaats 29

Henk Verbruggen

plaats 6l plaats 63 plaats 4l

Frans Roumen

plaats22

Henri Giesen Albert Maessen

plaats 33

Roland Oostwegel

plaats l1

Sen. 00.53.20 Sen. 00.55.40 Sen. 00.57.45 Sen. 00.57.47

M40 01.03.27 Sen 01.05.07 M40 01.08.13 Sen. 01.09.43 M50 01.10.01

V.sen. 0l.l 1.39

M50 01.12.44 M40 01.13,23

Sen. 01.14.13 Sen. 01.14.46 M40 01.15.10

M50 M50 M60

Mergelland marathon Meerssen 5 KILOMETER:

01.20.28 01.28.32 01.28.49

- 8 sept.

3

Leo Kokkelkorn

S.T.B.

00.15.03

I

Theo de Leeuw

S.T.B.

04.21.07

S.T.B.

00.34.50

s.T.B. s.T.B. s.T.B.

01.27.29 01.28.57

I

10

6

KILOMETER: Jos Krist

25 KILOMETER:

I 2 9

vervolg

Jean Herpers Ger Bodelier Hub Heijnen

รถ -19-

01.43.t9


22 57

01.49.23 02.04.20

S.T.B. S.T.B.

John Borjans Hub Erkens

MARATHON: t2 Marcel v/d Pol

))

Maril Boesten

80 82

Hein Bodelier Henk Verbroekken

recr plaats

03.1 l.16

2V45

recr. recr.

03.32.49 04.28.50 04.30.22

Marathon Medoc - 7 september 2002 Pierre Muijrers Albert Verbunt Louis Cordewener Wiel Vonken

Al

Maessen

Monique Vonken Ham Alkema

S,T.B, S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

3 uur 20 min. 3 uur 32 min.

4 uur 09 min. 4 uur 59 min. 5 uur 42 min. 5 uur 52 min. 5 uur 52 min.

In een plaatselijk weekblad troffen we deze foto aan van een van onze clubleden. Het is al enkele jaren geleden dat deze plaatselijke wielrenner op de foto werd gezet. Wie hem kent, mag de oplossing doorbellen naar tel: 045-5313478. Voor de winnaar(s) heeft deze wielrenner een leuke attentie. N.B. Jos Krist is van deelname aan deze prijsvraag uitgesloten.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-20


flisteniullie

dat """ "'????

Leo Kokkelkorn hard bezig is om de diverse clubrecords op de baanafstanden te verPletteren'

Hij het 16

jaar oude record op de 1500 meter maar met liefst 6

seconde verbeterde.

B.

een wedstrijd niet alleen handen gebruikt.

John

bij

zijn benen maar ook zijn

Sommige mannen al de hete adem van Vicky in de nek voelen' Een van de snellere jongens van de S'T.B'

op een bootje oP het Garda meer alle kieuren van de regenboog heeft gezien en op een gegeven moment niet meer wist of hrj op, naast in of onder de boot lag. naar aanleiding van de bergloop een nieuwe cursus wรถrdt gegeven, genaamd: Hoe leer ik een wedstrijd lopen zonder mij

Bij de s.T.B. te verlopen.

Harrie Enninga op een computer werkt zonder harde schijf'

Rek- en strek oefeningen voor training of wedstrijd volgens geleerden nu weer uit de boze zijn. T.S

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-21

de


N

AUT,.*IYKEIYBV KWALITEIT ALS NORM

r r r r

I I r r

verkoop nieuw selectieve occasions leasing

financiering WIJNGAARDS\,YEG

8

FIEERLEN

reparatles

onderhoud schadereparaties APK keuringen

- HOENSBROEK

TEL: ( 045) 521?4s9 FAX (045) 5630200


Tilburg Ten Miles 4 - l0 - 16,'/-. kilometer

Zondag 6 september 2002

deze alweer derde clubreis ging het richting Tilburg' De fiiburg Ten Miles stond op het programma. Een 23-tal S.T.B, 'ers stapteriop deze mooie zondagmorgen in de bus richting Tilburg. WĂ&#x2039; kwamen om half elf aan in een al gezellig en druk Tilburg. Meteen werd een terrasje bezet en onder genot van een lekker ,,bakske koffie" de kansen van de komende wedstrijd besproken, waarbij men toch ietwat angstig naar de zon keek die de temperatuur al aardig deed stijgen'

Bij

De twee jongste deelnemers, Mieke Nickien en Lennie Kleinen moesten om l2 uur starten voor hun 4 kilometer' Mieke leverde een voortreffelijke prestatie door als eerste dame (totaal plaats 8) te finishen. Lennie volgde 3 minuten later op plaats 55. Een prima resultaat bij totaal 317 deelnemers'

Mieke op weg naar een

voortrffilijke 8" plaats (1"'

-L)

dame)


Bij de l0 kilometer was eigenlijk al van tevoren bekend wie

als

eerste S.T.B.'er over de finish zou komen. Vicky steekt de laatste maanden in een bloedvorm. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat ze als eerste van de S.T'8. over de meet stoof in een tijd van 43.19 min. De grote verrassing was echter Sabine, 4 min achter Vicky kwam zij als 2'S.T.B. 'er over de streep gevolgd door Pettie gehaast door Hub Donders.

Jan Manders deze keer weer van de partij kwam liep lekker relaxt zoals altijd, gevolgd door Finy die weer voortreffelijk gehaast door een vrolijk grijnzende Cor.

De l0 EM was de volgende wedstrijd. De temperatuur was

intussen al ruim boven de 20 graden gestegen als wij in het eerste starfvak (waaronder een clandestiene sticker plakkende W.F) gingen staan . De stemming was losjes want een toptijd zat er voor

Ă e meeste door verschillende omstandigheden niet in, maar ja wedstrijd is wedstrijd en je wil toch zo goed mogelijk presteren. Zeker hier, waar duizenden mensen het parcours omzoomden en de sfeer uitstekend was.

Vervolg

') -24-


Het startschot klonk, en ruim 1900 deelnemers stoven weg, nouJa diegene die in het eerste startvak zaten wat erna kwam moest door de massa deelnemers de eerste meters wandelend beginnen.

Zoals gezegd het was war誰n en de eerste 5 km liepen ook niet lekker, Rob, Herm en Wiel waren al zo,n beetje uit zicht' Alleen Fred zag ik een honderdtal meters voor mij lopen. Ik liep niet lekker en speelde met de gedachte om uit te stappen, maar nu kilometer 6 ging het opeens beter. Waarschijnlijk door de lange schaduwrijke Bredaseweg waar je lekker in je ritme kon komen.

Na 7 kilometer had ik Fred te pakken. Onderweg aangemoedigd door de duizenden toeschouwers ging steeds beter, een goede tijd zat door de eerst slechte 5 km er niet in, dan maar proberen zo dicht mogelijk bij Wiel en Herm te komen' Maar die twee liepen de sterren van de hemel. Bij het keerpunt zag ik dat ze niet meer in te halen waren. Herm zat enkele tiental meters voor Wiel en dit zou tot het einde zo blijven. Herm verbeterde zijn PR. op de l0 EM. en kwam na Rob als tweede S.T.B. 'er over de streeP.

Herm op weg naar ziin PR oP de

-25

-

l0 EM


Roger Gillissen had zich waarschijnlijk iets meer voorgesteld van deze wedstnjd. Hrj finishte voor Jan Schwanen en Herman Rutten als 6 S.T.B.'er. Toen wij na de finish bij de groep terug waren informeerde een bezorgde Finy waar Jos was. Hij was nog steeds niet binnen, blijkt dat hij na enkele kilometers kramp kreeg en steeds moest rekken en als dan op het verste punt in het parkoers zit dan heb je een probleem. Maar Jos heeft ondanks alles de wedstrijd toch nog op karakter uitgelopen. Na het omkleden werd de middag nog gezellig voortgezet in het

eetcafĂŠ "Het Elfde Gebod" waar men onder genot van een heerlijk menu genaamd:"Engelengezang" op S.T.B. wijze deze gezellige dag afsloot.Om 20.30 uur gingen we weer richting Landgraaf. Einde van een prachtige dag,

26


Uitslagen Tilburg Ten Miles 4 KILOMETER:

8 55

Mieke Nickien Lennie Kleynen

s.T.B. S,T.B.

00.16.38 00.19.33

Aantal deelnemers: 317 IO KILOMETER:

35 88 178 180 194 290 291

Vicky Teeken Sabine Krieg Petty Nollet

S,T.B. S.T.B.

Hub Donders

S.T.B.

Jan Manders

s.T.B. s.T.B.

s.T.B.

Finy Crombach Cor van Haaren

00.43.19 00.47.45 00.51.54 00.51.54 00.52.1 I

00.55.02 00.55.05

S.T.B.

Aantal deelnemers: 676 16.1 KILOMETER:

55 135 142 205 279 342 457 963

1075

Rob Riksen Herm Gerards

Wiel Frins Theo Schmeits Fred Geilenkirchen Roger Gillissen Jan Schwanen

Herman Rutten Jos Duteweerd

Sen. 00.57.39 7 M45 (PR) 01.05.36 01.05.55 I M45 01.08.53 5 M55 01.10.26 Sen. 73 9l Recr. 01.12.02 01.14.02 plaats 17 M45 01.23.17 plaats 451 Recr. 01.26.16 plaats 88 Sen. plaats plaats plaats plaats plaats plaats

40

Aantal deelnemers: 1906 T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-27

-


Reis door Zuid-

Amerika

Iedereen vraagt rnij hoe mijn reis was en meer als geweldig kan ik nooit zeggen. Dit komt vooral doordat ik langer weg geweest ben en 3 en halve maand niet samen te vatten is in een paar woorden.

Vanuit Peru had ik een mail voor jullie gemaakt maar door plaatsgebrek in het clubblad kon dat niet geplaatst worden helaas. Dus nu een klein reisverslag van mijn reis door Peru, Chili en

Bolivia. Na van iedereen afscheid genomen te hebben ben ik 2l maafi verlrokken en na een lange vlucht aangekomen in Cusco, Peru. De stad waar ik de komende 8 weken zou verblijven. Eerst aan de hoogte moeten wennen, 3350 meter is toch anders adernhalen. Toen 4 weken Spaanse les. Moet zeggen dat ik daar veel geleerd heb en redelijk rnet de mensen daar kon praten. De volgende 4 weken ben ik vrijwilligerswerk gaan doen op een kindercrèche. Doel was de kinderen van 415 jaar oud engels te leren en wat sport/spel met ze te doen. In het begin ben je de witte reus voor de kinderen. Maar toen het ijs gebroken was kwamen ze op je af vliegen zodra je het hek binnett kwam lopen. Dat gevoel was het feukste. Zewaren blij om mij te zien. Ook heb ik in die tijd jullie donaties goed besteed aan kinderetr die dat nodig hadden. Pannen gekocht zodat de opvang eten voor ze kon kopen, dekens om te slapeu enz.

Bij deze nogmaals rnijn dank ervoor. Na 8 weken Cusco werd het tijd om de rest van het land en de buurlanden te ontdekken. Via de kust van Peru, rvelke zo droog is als de Sahara, doorgegaan naar Chili. Daar lekker even aan zee liggen

-28-


ontspannen en toen naar Bolivia. Via eerr grote vlakte met zicht orn de mooiste bergen, meren eu sterrenlrernels op een zoutvlakte uitgekomen die qua grote de lrelft van BelgiĂŤ is. Vreemd om over een grote witte vlakte te rijden.

Zilvermijnen bezocht, markten, een echt Hollands cafĂŠ met friet en kroketten gevonden. Na l2 weken is dat echt heerliik. Wandelingen op verschillende hoogtes gemaakt met als hoogtepunt wandeling een meter. Je ademhaling het uitzicht waard.

naar 5395

merkt de goed maar maakt alles

Tikicaka

Lake bezocht, en terug naar het grote Terug in een beetje

toen weer Cusco voor zonnefeest.

Cusco was thuiskornen

dus een

heerlijk

gevoel. Het was indrukwekkend, kleuren, ceremonies schitterend.

zonnefeest

En toen was het tijd orn naar huis te gaan naar 14,5 week rond gereisd te hebben weer naar Nederland. Was blij iedereen te zien maar even wennen weer aan alle luxe.

Dit is een korl verslag van mijn reis. Die geweldig, boeiend, leerzaarn en met veel positieve ervaringetr was. En als je eens langer weg kunt echt aan te bevelen omdat je zo echt een andere wereld leeft in plaats van alleen vakantie houden. Groetjes Judith Rijkers

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-29


i," i$ t&


oulo . verkoop nieuw

en

gebruikt . reparatie en onderhoud

. 1e klas occasions met BOVAG garantie . inruíl

van alle merken ; APK-keurÍngen . schade-taxaties en reparaties

F,o.geltjk

KLIM.MENDEHSTHAAT 95, KLTMMEN -TEL. (045) 405 13 58

H

BPÏANKSÏAÏÏON - CAHWASH

ffi

OonnÍneÍs- en timínerbe clriit

H. d,G H, on .lí. tr 045-53tgg4g :,,',;,,:,,lii::1i,:;:.,:.,,;i


Gelezen in

:

Runner's world juli/augustus

AFDALEN VAN DE COL OUVERT

r

Met de vakanties voor de deur is de kans groot dat u binnenko-rt Het lllutrt. rrsr oen§strIl moet. nàar beneden weer naar ook \ryeer maar OOK loopt. maAf niét nlet alleen bereoo befSOD lOODt. tips techn§cne tlps 1SS een paar Daar technische »aeBtàd publiceerde onlangs ii*Uurer ii*Uurgr »agBtàa vöor een snelle afdaling. Mqar waar ligt nou de Col Ouvert? Het antwoord komt van een verslassever die niet echt bekenö'ïs met de wielersport. en kennelijk ook niet met

Frankrijk. Oo rv-beeld en zas hii aan de voet van een berg een bordje. met ddarop de tekst'Col Öuvert.' hetgeen betekent: bergpas open. Daar<io snrak hii de legendarischè woorden: 'De renners passeren nu de top van dë cot Öuvert.'

Als u die bent gepasseerd. denk dan aan de tips van Jean Herpers' recent tweede in àe GeuldallooP.

Bersaf soreiden de meeste atleten hun armen om in evenwicht te Utiií"À. ket is aldus HerDers. iuist de kunst om ze langs het lichaam te houden, zoal§ in eén loop op het vlakke. Óo[ ii het beter om zo recht mogelijk haar beneden te lopen en niet laverend als een zeilschip. De tíjdwinst is evident. ioon tot slot niet op de hak, inaar oó de tenen. Dat biedt een rnelleiè anvi*etin'g van de'voet enïaar is op de korte, Limburgse hellinsen winst meàte behalen. Of de Col OÍvert even'kort' is, valt tíbetrvijfelen. T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

JJ


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING S.T.B. D.D. 5 MAART 2002. 1.

Opening door de (lnterlm)voorzltter. Interim-voorzitter Albert Verbunt opent om ca. 20:00 uur de vergadering en heet iedereen van haÍe welkom.

2.

Presentlelijst, c.q. vaststellen stemgerechtlgde leden. De volgende leden hebben zich afgemeld: saskia Rademakers, Jan Manders, sabine Krieg, Herman Rutten, Maril Boesten, Harm Alkem4 Monique vonken, wiel vonken, petàr Verberk, Jacques Senden, Hub Prevoo, Anny Ketelaars, Albert Maassen, De presentielijst is getekend door 43 personen, waarvan er 3 geen lid van s.T.B, zijn. Er zijn dus 37 stemgerechtigde leden.

3.

Vaststellen agenda en lngekomen stukken voor deze vergaderlng. Er zijn geen stukken binnengekomen voor deze vergadering. De agenda blijft gehandhaaftl.

4,

Mededelingen.

Dick van Pelt heeft graag het woord over de jeugdcommissie vóór de pauze. Albert Verbunt deelt mee, dat er volgendjaar weer eenjaarverslag van de secretaris komf.

5.

Notulen Jaarvergedering d.d 14 marÉ 2001.

6.

FinanciëelJaaroverzicht200l.

N.a"v.: Dick van Pelt merkt op dat pim van spanje geen Nederlands, maar Limburgs kampioen is geworden.De agenda wordt bij deze goedgekeurd.

Penningmeester Harry Lejeune heeft een financieeljaaroverzicht gemaatt en licht deze in het kort toe. Er is een tekort van 1700 ontstaan door het niet voldoen van de contributie door een aantal leden en waarvan het bestuur verwacht, dat deze ook niet meer voldaan zal worden. Uiteindelijk komen we uit op een negatief bedrag van

f

f 520,70.wie1 Frins waagt naar de kosten van de fl.700, die niet geïnd kunnen worden. Albert zal hier bij agendapunt 9 verder op in gaan. Dit zijn geen onkosà die al gemaakt zijn, maar contribuÍie die (nog) niet betaald is.

7.

Yerslrgkascontrölecommissie.

Roger Steens: V/illem Eleveld en hij hebben de kas bij Harry gecontroleerd. AIle rekeningen van het afgelopen verenigingsjaar zijn gecontroleerd en alles was prima in orde bevonden. De kas was leeg i.v.m. de euro. Albert bedankt Roger en willem. De penningmeester ontvangt een applaus.

8.

Veststellen begrotlng voor 2002. Penningmeester Harry Lejeune is hierbij uitgegaan van de situatie op I januari 2002. Hij licht de begroting in het kort toe. AIs we meer leden kijgen, is de situatie iets gunstiger. Bij een

34


contributie van € 38 zullen we quitte sPelen. Albert Verbunt merkÍ op, dat we geen contributieverhoging willen, maar alleen het bedrag naar boven willen afronden. Er komen verder geen vragen vanuit de vergadering en de begroting is bij deze goedgekeurd.

10a.

Verslag van de jeugdcommissie.

Dick van Pelt doet het woord namens de jeugd. Het aantal jeugdleden stijgl.Dick geeft een kort verslag van het jaar 2001. De meisjes C junioren zijn 2c geworden ín de regiowedstrijd. De jongens zijn kampioen geworden. Er zijn verschillende medailles behaald. Bij LK Indoor zijn door verschillendejeugdleden een aantal zilveren en bronzen medailles behaald. Door de jeugdleden Pim van Spanje, Mieke Nickien en Natasja Immeker zijn gouden medailles behaald.

Ook zijn er veel persoonlijke records gebroken. Pim van Spanje heeft l'30 m. gesprongen. Er is niemand in deze lerftijdscategorie in Limburg die dezn hoogte ooit gehaald heeft. De grote clubactie was ditjaar niet zo succesvol als verledenjaar. Er zijn ook enkele negatieve punten te melden. De jeugdcommissie is gedaald naar 5 leden. Maroesjka van Haaren en Marcel van de Pol zijn gestopt. Er zijn op dit ogenblik ook minder ffainers. Op zaterdag staat Wiel Frins er vaak alleen voor. Dick doet een beroep op de leden. De clubkampioenschappen waren in eerste instantie afgelast. Ze worden nu gehouden op zaterdag 13 april (ook voor de volwassenen). Dick waagt of er mensen zijn, die een handje willen helpen. Activiteiten voor komend seizoen: clubkampioenschappen, jeugdkamp, schoololympiade. Dit jaar wordt ook weer meegedaan aan de competitie. Dick bedankt de sponsoren, met name Sjef van Ooyen, alsook de ouders die de jeugd een warm hart toedragen. Op dit ogenblik bestaat de jeugdcommissie uit Judith Rijkers, Wiel Frins, Jos van Spanje, John Thoma en Dick van Pelt. Hierna volgt een pauze en Albert deelt mee dat er in de pauze gekeken kan worden naar de

clubkleding.

9. Contributie. Albert Verbunt deelt mee dat Dick in overleg met de ouders naar het bestuur toe een voorstel heeft gedaan aangaande de betaling van contributie van dejeugd. Kort samengevat komt het hierop neer: het is de

bedoeling om de contributie per maand te innen. Het bedrag zal dan € 6,50 per maand worden, hier zit ook het wedstrijdgeld in. Op deze manier hoeft de jeugdleiding niet meer achter het geld aan te zitten. Ook wordt de jeugd van dit bedrag ge$akteerd na wedstrijden. De ouders zijn het met deze manier van betalen eens, maar het moet aan de ledenvergadering voorgelegd worden. De vergadering gaat hiermee akkoord. Jos Janssen merkt op, dat we het met twee dingen eens moeten zijn: de betaling automatisch per maand, en de contributieverhoging. Dick van Pelt: alle ouders zijn het met de manier van betalen eens. Roger Gillissen merkt echter op dat Dick het er wel met de ouders over heeft gehad, maar als er verschillende ouders bij elkaar staaÍL wordt er al gauwja gezngd. Het voorstel had ook via een brief,e bekend gemaakt kunnen worden. Albert: Dick heeft ons toegezegd, dat de meeste ouders het eÍrnee eens zijn. Els Frins legt uit, dat dit in feite geen contributieverhoging is. Jos van Spanje: als er eens een kind niet met een wedstrijd meedoet dan heeft dit kind pech, en

kan er voor de andere kinderen eens een keer meer getrakÍeerd worden. Albert: kort

-35


Mmengevat betekent dit voorstel een contributie van € 6,50 per maand, alles inbegrepen, en die automatisch geiïd wordt. Wim v.d. Linden: mits er goede afspraken gemaalÍ worden met de kinderen. Dick zegl, dat hij driekwart van de ouders gesproken heeft en dat deze het er mee eens zijn. Leo Kokkelkom merkÍ op dat hij alles bij elkaar op f50,- meer uitkomt. Dick legt uit dat hier ook echt alles bij inbegrepen is. Albert vraagt ofer mensen uit de vergadering tegen zijn. De vergadering gaat met het voorstel akkoord.

worden. Het voorstel van het bestuur is nu om de rekeningen voor 2003 in oktober te versturen. De contributie moet dan voor I bestuur) november betaald zijn. Is er dan (na een aansporing van de kant van het nog niet betaald, dan melden wij de leden af bij de KNAU. Wiel Frins waagt of deze termijn niet te kort is. José Meijboom: hoe langer deze periode is, hoe meer de mensen de neiging hebben om de rekening aan de kant te schuiven. John Borjans vraagt waarom ook de volwassenen de contributie niet per maand kunnen betalen. Albert vraagl ofer mensen bezwaar tegen hebben. Els Frins; de bank doet geen automatische afbetalingen onder de fl0,-. Bovendien is men over het algemeen van mening, dat dit maandelijks toch een redelijk klein bedrag is. Het voorstel van het bestuur wordt vanuit de vergadering met algemen€ stemmen aalgenomen,

Judith Rijkers meldt dat zij voor enkele maanden naar Zuid-Amerika gaat om daar vrijwilligerswerk te doen. Zijwaag! of zij gesponsord kan worden door de aanwezige leden om materiaal aan te schaffen,

Harry Driessen geeft een korte toelichting over de trainingspakken. Hij waagt of er ook enkele mensen van de vereniging hierover contactpersonen kunnen zijn

Verslag van de commissies. Redactiecommr'ssie: Theo Schmeits doet kort verslag. Als redactie is men tevreden. Er komt altijd voldoende kopij. Het aantal adverteerders blijft gelijk. John Borjans vraagt wat een advertentie kost. % A5: € 70,- I A5 € I 15,- De bezorging door de tweejeugdleden Iris op de Kamp en Maaike Heinrichs loopt goed. Willem Eleveld heeft zich ook beschikbaar gesteld. Deze manier van bezorgen drukt de portokosten enorm. Theo, Els en Wiel gaan voorlopig nog door met het redactiewerk, Heideloopcommissie: Ger Bodelier doet ook in het kort verslag. Afgelopen jaar hebben we een goede Heideloop gehad.

Er waren wel een tiental lopers minder.

De

organisatie was perfect. Financieel hebben we het ook goed voor elkaar gekegen. Ger hoopt ook ditjaar op een goede Heideloop.

-36-


goed' Kapellerbosloopcommissie: Herm Cerards doet verslag: ook de Kapellerbosloop verliep vele van de hulp dankzd organisatie was de Perfect Er waren wat meer deelnemers. Ook hier jeugd baat hier de ook heeft Financieel medewerkers.

bij gehad. Feestcommissiei CeÍte

Offerinp deelt mee, dat er een

datum gepland is voor het clubfeest, n\.21 apf'l. De vorige feesten waren een succes, alleen het 2t feest was minder druk. Certe waagÍ of er nog wel interesse voor is. Vanuit de vergadering wordt gestemd, en de meerderheid is weer voor een clubfeest. Gerte wil na de ledenvergadering een lijst opstellen en per per§oon een bedrag vragen van € 3. Gerte probeert eventueel een diskjockey te regelen.

Kasconlrolecommissie: hier is al verslag over gedaan onder agendapunt 7.

AccomÀodatiecommissie: John Borjans doet verslag' De gemeente belooft veel, maar doet niets. De baan kan op zich zo blijven. Er kan echter geen zeecontainer neergezet worden. Er kan wel eventueel een nieuw gebouw komen te staan. Er is een offerte aan dhr' Bonten gegeven. Er zijn besprekingen met de Kaldenbom en Kolonia. Vergaderingen hierover [e6Uen Ui.lna niets geÉracht. Wat betreft de verlichting bij de baaÍL zijn er problemen met dat natuurmonumenten. Herm Gerards vraagt naar de locatie Abdissenbosch. John deelt mee, al we zijn Bodelier: Ger haalbaar. wel deze club in de toekomst weggaat. Kolonia is eventueel kunnen we niets dat op, merkt Verbunt Albert ge*oon niet. jaar t"i1 gemeente bezig, de 3 afàwingen bij de-gemeente. Wè hebben een commissie in het leven geroep€rL die hierover onderhandelt. Atletiek staat blijkbaar bij de gemeente Landgraaf niet hoog aangeschreven. Ger vindt dat we het gewoon onder eigen beheer moeten gaan opknappen' Dhr. Alken zou John Bodans na de vergadering vanjanuari terugbellen, maar John heeft tot op de dag van vandaag nog niets gehoord. Albert: we hebben jaren met de cooperbaan gedaan. Onderhoud is geregeld, alleen schuilhut is slecht' met de tiaining beginnen, moet de schuilhut of weg of afgebroken zijn. Op zo *i; mogelijke termijn moet de schuilhut opgeknapt worden. wim y.d. Linden merkt op, spoedig keus àus op tàtt. termiJn iets aan de Cooperbaan gedaan wordt. We hebben ook weinig aat "r probleem het We moeten gang houden. de aan gemeente de en moeten àe gesprekkin met houder4 hoe moeilijk het ook is. Er volgt een korte discussie. Politieke partij GBBL zou

ilr

*".,

warm

de atletiekbaan op punt 4 van hun agenda hebben staan.

Albert is het met het standpunt van Wim v.d. Linden eens. Commissie clubreizen: Herm Gerards: vorig jaar zijn we, na een aarzelende start, naar Antwerpen geweest. Het was een groot succes, In april gaan we naar Hamburg. De inschrijvingÀ zijn geregeld en de trainingen zijn in volle gang. Afgelopen zondag heeft Jos Janssen een lange duurloop in Klimmen geregeld.

Dit is Op 6 oktober iJer de l5 km in Hasselt. Er kunnen ook korte afstanden gelopen worden. omdat er echter ook de datum van de Mondriaanrun. Er zijn geen alternatieven, vooral ook voor aan Jos meerdere afstanden gelopen kunnen worden. Theo Schmeits legt het probleem Theo waagt Janssen. Jos vindt dx de voorkeur gegeven moet worden aan de Mondriaanrun. dat mening is van zich afhoeveel STB-ers hier mee lopen. Jos

31


Manensheide 42 6343 Klimmen

CR

043.4592242 tel: mobiel: 06.51277959 043.4592901 fax

{'

H.Prevoo Bouwkundig Onfwerp en Adviesbureau

,

spderss?reekrur

, blessure lninĂ­ng , caiilie leslen

, laclaal leslen (venwingslesl) , sporl's?ecifieke leslen , lapen en bandageren , sporlmassage

tlfrfrflv ufrfi 0Ă&#x2039; Lfrfrfl

6361 llll Uacsmde

" lluth

tel. 046-4426088


dan wel duidelijk distantieert van de Mondriaanrun. Er wordt algemeen besloten om de voorkeur te geven aan de Mondriaanrun en Theo zal proberen om een altematiefte zoeken

je

voor Hasselt.

1í. Bdnoeming commissies. Jeugdcommissia Oicf< van Pelt, Jos van Spanje, Judith Rijkers, John Thoma en Wiel Frins. Redactiecommt'ssie: Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins. Heideloopcommlssie: Ger Bodelier Kapeller:bosloopcommissie: Herm heeft besloten om het ditjaar nog een keer te doen en doet een beroep op het bestuur om volgend jaar iemand anders te zoeken' Feestcommissie: Gerte Offeringa Kascontrolecommissie. Roger Steens en John Borjans. Reserve: wiel Frins. Commissie accommodalie: John Borjans, Dick van Pelt, Maril Boesten en Albert Verbunt. Commissie clubreizen: Jos Janssen, Albert Verbunt, Theo Schmeits en Herm Gerards. Theo Schmeits stelt zich beschikbaar voor de organisatie van Kapellerbosloop 2003'

Wim v.d. Linden stelt voor om de begeleiding van de verschillende loopgroepen voort

te

zetten en onder te brengen in een commissie. De vergadering gaat akkoord' commissie loopgroepei: John Hendriks, Ger Bodelier, Theo schmeits en wim v.d. Linden, Albert Verbuni àeeli mede, dat we sinds kort een intemetsite hebben, die beheerd wordt door Jos Bex. Albert vraagt ofdegene die nieuws heeft, dit door te geven aan Jos'

I 2. Bestuursverkiezlng.

Albert Verbunt deelt mee, dat er twee bestuursleden aftredend zijn, nl. José Meijboom en Vy'im v.d. Linden. José Meijboom is herkiesbaar. Wim v.d. Linden is niet meer herkiesbaar. De vergadering gaat onder luid applaus akkoord met de volgende termijn van José Meijboom als secretaris.

Albert geeft het woord aan Jos Janssen. gaat Jos: voór de functie van voorzitter zijn er geen tegenkandidaten gesteld. De vergadering dan ook onder luid applaus akkoord met de verkiezing van Albert Verbunt als voorzitter. Jos zegt in het kort een wórd van dank aan Wim v.d. Linden en memoreert zijn periode als voorzitter. Onder (alweer) luid applaus overhandigt Jos een boeket bloemen aan Trea en een cadeaubon aan

Wim. Albert bedankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen en hoopt dat hij een

goede

voorzitter zal zijn. Albàrt Verbunt stoort zich bij deelname aan wedstrijden aan het feit, dat we niet in clubkleding lopen. we hebben een verenigingstenue en moeten het ook dragen. Dit maakt toctr iets meer uit, als je met een groep uit een vereniging loopt en maakt een goede indruk. Éiarry Driessen heeft een aantal modellen meegenomen, die iedereen in de pauze heeft kunnen bekijken. Gekozen wordt het blauwe pak van Odlo met een zwarte broek. Albert vraagt naar een hoofdsponsor (voor de achterkant van het pak). De bedoeling is dat het pak gekocht wordt, en dat Harry een bedrag sponsort (zoals het voorheen ook was). Theo Schmeits merkt op, dat dit het derde pak is, dat nu in omloop is. Je krijgt dus een verscheiàenheid aan pakken, tenzij Harry belooft dat het na l0 jaar nog in de

-39

-


handel is. Dat is echter niet het geval. De huidige (rood-wit-blauwe) pakken zijn niet meer in de handel. Wiel Frins merkt op, dat je in de problemen komt als er nieuwe leden komen, en het pak is niet meer te kijgen. Harry verzekert ons, dat dit pak nog een aantaljaren in omloop zal blijven. Wim v.d. Linden vindt het jammer dat New Line steeds met andere kleuren komt, want het zijn goede pakken en dat is wel belangrijk. Harry vindt het Odlo pak te vergelijken met New Line: het is absoluut winddicht en waterafstotend. Albert waagt of er behoefte is binnen de vereniging om de pakken aan te schaffen. Roger Gillesen: volgens hem lopen andere vereniging jaren met hetzelfde pak met deznlfde kleursamenstelling. Harry weet, dat dit toch iedere keer andere pakken zijn. Bij Odlo pakken zijn effen kleuren, dus dit probleem heb je hier niet. Ger Bodelier vindt, dat als je de keuze maakÍ voor een bepaald jaclq je afspraken kunt maken met Odlo, dat je gewaanchuwd wordt als het pak uit de collectie gehaald wordt, zodat je er nog een aantal kunt aanschaffen. Albert vraagt wie er behoefte heeft aan een nieuw pak. Ongeveer de helft van de leden stemt vóór. AlbeÍ stelt voor om nog een keer met Harry van gedachte te wisselen over de aanschaf. Albert zal hiervoor dan de contactpersoon zijn. Het bestuur neemt hier de beslissing over. Jos Janssen vindt, dat er wel duidelijke afspraken gemaakt moeten worden met Sjef van Ooyen. Er zal ook geznrgd worden voor een betere hechting van de sponsornaam.

Rondvraag. Wiel Frins waagÍ of de contributie nu vastgesteld is. Dit is inderdaad niet oÍïicieel gebeurd en het wordt bij deze gedaan. GeÍe Offeringa vindt het na de training bij AVON wel gezellig. Zij wngl of zoiets 's zomers in de kantine van de na de donderdagavondtraining eventueel ook mogelijk

is

tennisvereinging bij de Cooperbaan. Herm Cerards over het samenwerkingsgebeuren atletiekverenigingen Parkstad: er zijn bij SPA toch wat strubbelingen geweest. Het is wel belangrijk dat alles helder afgesproken wordt. Albert heeft zich moeten afinelden voor de vergadering van SPA, die ook vanavond plaatsvindt. Hij is wel bij de eerste vergadering geweest. Problemen over reglementen zijn noch bij Albert Verbunt noch bij Wim v,d. Linden bekend. Herm keeg echter een boos telefoontje van Paul Orbons over afspraken met sponsors. Niemand weet hier iets vanaf. Albert zal het terugkoppelen. Cer Bodelier merkt op, dat dit gaat over de aankondiging bij de scholen. Wim v.d. Linden merkt op, dat dit hem doet denken aan de samenwerking met AVON, dit ging ook langzaam achteruit. Hij vindt dat we bij het Parkstadoverleg betrokken moeten blijven. Ger vindt dat het dan na 2 jaar ook zijn vruchten moet afiverpen, anders denkt hij erover om zich uit het scholierengebeuren terug te trekken. Jos Janssen vindt het weemd dat Paul Orbons niet met met bestuur maar met Herm overlegt. Rob Riksen: het valt hem wat tegen, dat er geen aandacht geschonken is aan het overlijden van Huub Brouwers. Albert heeft dit echter wel op de nieuwjaarsreceptie gedaan. Tevens merkt Rob op, dat het wisselen van trainingsaccommodatie in de winter van Achilles.Top naar AVON wat abrupt is gegaan. Korte tijd voor het begin van het seizoen is aangekondigd om naar AVON te gaan. Wim v.d. Linden legt uit hoe een en ander toentertijd in zijn werk is gegaan. De overgang naar AVON ging niet van haíe en ook bij Achilles-Top was men hier achteraf niet blij mee. Voor veel STB-ers is AVON ook ver weg. Albert wil in de toekomst ook weer contact opnemen met Achilles-Top,

-40-


We willen echter wel vast blijven houden aan de donderdagavond' Wiel vraagt, dat voordat deLeslissing genomen wordt voor training

bij Achilles of AVON, het bestuur het besturi ook de lopersgroep informeert, zodat de beslissing niet alleen bij de beste is wat Bodelier: Ger mening. hun naar vergadéring ligt.Albert vraagt demeerderheid kiest aJcommodatie ei mogelijkieid voàr training. Er votgt een stemming. De Achiltes-Top' voor Achilles-Top. Albert zal dus in eerste instantie gaan onderhandelen met

í

5. Sluiting.

De voorzitter sluit om 22:45 uur de vergadering Jose Meijboom, secretaris.

van Normaal gesproken worden de notulen oPgenomen in de eerste uitgave van het clubblad geen plaats was er hadden kopij veel Maar doordat we (gelukkig ) steeds het loprnld,

iaar.

voor deze notulen. Vandaar deze late

plaatsing'

Redactie

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Uit de oude doos

.,,

..i,;t

'",.,

.d

Ȉe foto is genomen november 1986 na een 25 km wedstriid in HuchemStammeln. ioals jullie zien is dit een echte S.T.B.-tafel. Met John Borjans,Wm Elevild, Jung Mainzer, Jo ll/ierts, Theo Schmeits,Jan Welting, Ciit Xteiifers, John Smeets, lYim Budziak, Andre Roumen, Jan van Hees, Harm van Goor en Jung Mairuer

-41


Ziekenboeg

We hebben hem lang niet hoeven te plaatsen. Gelukkig.

Maar deze keer ontkomen we er niet aan. De ziekenboeg maakt wederom zijn opwachting in het clubblad. Beginnend met Ger Bodelier. Na zijn succes in de maratlron van Harnburg volop in trainittg voor een verbetering van het clubrecord in Eindhoven. Ger ging zijn conditie testen in Duitsland in de Sophiahรถhe. !a en daar stond dan

ook orls

pechduiveltje.

Een

hardnekkige blessure onder de voet was het gevolg en over was de droom van de marathon onder de 2u30.

Vervolgen we met die andere Waubachenaar, Jolrn Borjans. Ook hij wilde in Eindhoven zijn beste tijd gaan benaderen. Ook hij ging in de trainingen tot het uiterste en paste zelfs aerobictrainingen in zijn schema in. Ook hij ging naar de Sophiahรถhe en. . . .. . .. Ook hij kwam geblesseerd terug van de SOPHIAHร–LLE. Rest nog onze Hub Donders. Na met het STB-superteam de volle rvinst te hebben gepakt speelde zijn harnstring op. Na weken van rust heeft Hub inmiddels de trainingen weer voorzichtig opgepakt en zelf zijn eerste wedstrijdje gelopen om Petfy tehazen. Hub- rvelkom terug.

De redactie 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-42-


Wedstrijdkalender Oktober - November -December

OKTOBER 2OO2 Zondag 6okt.

St.Joost

2-5-7-9-12-14 km

St.Joostertrimlopen

Zondag 20 okt.

4-10-21.1 km Gillrath 1-2,5-5-10 km Heerlen Mondriaanrun 3-10-14-17 km Weert Ijzeren Man voll<sloop l-2,5-5-7,5-10 km Echt Kranenbroektrimloop 1- 1.8-3.6-5.4-10.8 Nuth Swier Cross 1-2-5-1Okm Blerick

Zondag 20 okt.

Dagbl. CupBoekend Cross 100 km Stein

Zondag 20 okt.

Bree (B)

4-8-21.1 km

Zondag 20 okt.

Intercityloop Tungelroy lïlallenloop

l-3-6-9-15 km

Zondag 27 okt.

Echt

l-2,5-5-10-2t,1km

Zondag 27 okt.

Run Party Venlo

l-2-5-lOkm

Zondag 6 okt.

Zondag 6 okt. Zondag 6 okt Zondag

13 okt.

Zaterdag 19 okt.

Ultroloop

Dagbl. Cup Mo lemdij kc ro s s

NOVEMBER 2OO2 Zaterdag 2nov.

St.Joost

2-5-7-9-12'l4kÍn

St.Joostertrimlopen

Zaterdag 2 nov.

Einrur

Rursee marathon

Vervolg

ö

-43-

l0-42.2km


&

*verkoop auto's

A:-

Auto bed rijf

Zdrojewski

:Í.ï:l;í:';;:j:X;ry,, : :5ffi:ï'insen

* selfservice station * uitgebreide shop

Heerlenseweg 2OO Landgraaf

O

45 - S7 20

O

O2

r:o::i Iui,: lti:Í}:tÍ1:

rrlÍr.t

.

iir.t:

:

<D

':::tt'..a,al:r,:).ii.F il:

liE,;r

:<r:l:f:

-

:<,1,:

tr

d,l'il

E

tti;'r;.E[

o::i

m

o.,i i-1,:.,'

A..l1 À)

:t:-,

4;'ii::

:'1!n1 :t:::ti fi

_: :3

,:,':

;::ai!*tt,.:t: a,:t !i:)atiti

t'

Iti;i

,lt,' l,i;rrtja:ri.i1ti

ii;li-§,,,ri:::irr,:rr',

*q4-

f-


Meersen

Zondag 3 nov.

5,2-10,5 km

Meerser Maasloop

Tegelen

Zondag 3 nov.

2,4-4,8'6-8kffr

Snelle Sprongcross

Zondag 3

nov.

Zaterdagg Zondag l0

nov. nov.

Zondag l0

nov.

Zondag

3.5-10-14-17km Ijzeren Man Volksloop

Huckelhoven 5-10 km l-2,5-5-7,5-l0km Echt trimloop Kranenbroeker 33 km Battice (B)

nov.

10

Zondag l0

Weert

4Cimes du Pays de Herve

Maastricht

div. l-9km

Enci Bergloop

Vlodrop

nov.

nov. Zondag 17 nov. Zaterdag 16

5,9-l l,8km

Leukermeerloop

Linnich Kerkrade

4.2-l2krn 2'5-5-10 km

Herfstlopen DECEMBER

Z,ondagl

2OO2

Landgraaf

dec.

1 dec. ZondagS dec. Zondag}2 dec. Zondag

1-1.5-2-3.6-5.5-7-2

Kupellerbosloop

Inden Julich Eijsden

4.2-10 km 5-10 km 7.6-14.3

Ineos Bergloop

Zondag22

dec.

Aken

18,3 km

l誰/interlauf

Donderdag 26

dec Heerlen

div. 1-l0km

Kerstcross

Dinsdag

Elsloo

5-l0km

Sylvestercross T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-45-


Schuttersparkloop Zondag 22 september 2002 2-5-10 km

Schuttersparkloop 2002, een door AVON georganiseerde wedstrijd die ongeveer l0 jaar geleden ook al gelopen werd maar helaas een vroege dood gestorven is. Gelukkig heeft AVON de draad weer opgepakt en in het mooie gebied van het Schutterspark een pittige parkoers uitgezet.

Zeker niet gemakkelijk met 2 flinke beklimmingen erin die resp. 2 keer of 4 keer mag doen.

je

dan

Voor de eerste keer was er toch een redelijk aantal lopers op komen dagen ( de S.T.B. was goed vertegenwoordigd.) Op de vijf kilometer liep Leo Kokkelkorn nog een mooie derde plaats. En deden Jos Bex en Roger Steens niet veel voor elkaar onder

Bij de tien kilometer zaten de S.T.B.'ers allemaal vrij goed vooraan. Echte snijd was het in het groepje Jan Schwanen, Mark Hamakers, Theo de Leeuw en ondergetekende. Ik kon 3 ronden langdeze 3 nog op een redelijke afstand yan zo'n dertig meter houden maar in de laatste ronde kwamen Mark en Jan steeds dichterbij en toen het weer bergop ging kwam onze nieuwe bergkoning Jan Schwanen mij voorbij. Met Mark was het een paar honderd meter lang stuivertje wisselen maar vlak voor de finish moest ik hem toch laten gaan. Toen ik over de finish kwam lag riliel Frins al heel tevreden uit te puffen van zijn inspanning. Met een tijd van net onder de 40 min. kon hij heel tevreden zijn op dit parkoers. Dit telt ook voor Nico

-46-


Hamers, Marcel v/d Pol en Peter Deceunick want zij eindigde bij de eerste tien. Vicky Teeken tenslotte leverde nog een mooie prestatie door als tweede dame te eindigen.

Uitslagen Sch utterspa rkloop

2 KJLOMETER:

5

S.T.B.

00.09.10

Plaats 3

00.17.32

Jos Bex

s.T.B. s.T.B.

00.21.34 0a.21.47

Gerte Offeringa

S.T.B.

00.27.11

s.T.B.

00.32.34 00.37.31 00.38.58 00.39.44 00.41.13 04.41.20 00.41.22 00.45.01

Roger Gillissen

5 KILOMETER:

Leo Kokkelkorn Roger Steens

1O

2

6 9 11

t6 l8 t9 28

KILOMETER: Nico Hamers Marcel v/d Pol Peter Deceuninck Wiel Frins

S.T.B S.T.B S.T.B. S.T.B S.T.B. S.T.B.

Jan Schwanen

Theo Schmeits Theo de Leeuw Vicยง Teeken

plaats

2

Y.

T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-47

-


TIEN VRAGEN AAN DE TIENDE IN DE RIJ IS..... Cor van Haaren Geboren: 22 nov. 1966 Beroep: Taakgroepmedewerker bij Nedcar

Gezinssamenstelling: Echtgenote Francine en dochter Suzanne

Vraag

l:

Hoe lang loop je al? Waarom ben je hiermee begonnen?

Wat spreekt

je

aan

in het

Iopen?

Antwoord

l:

Ik loop al sinds

1985, dus

inmiddels zeventien jaar. In die tijd was ik zeer actief met fietsen, gemiddeld trainde ik zes keer per week. Ik was toentertijd lid van TWC-Landgraaf. Deze wielerclub bestaat inmiddels niet meer. Ik nam ook regelmatig deel aan allerlei wielerevenementen.

Zo heb ik o.a. de Amstel Gold Race en de Elfstedentocht verreden. Uit die tijd ken ik ook

Leo Kokkelkom en Jos Krist van STB. Op een van de feestavonden van TWC -Landgraaf heb ik Francine Ieren kennen. Er kwam toen minder tijd vrij voor fietsen en ben ik me op het lopen gaan toeleggen. Toen ik uit militaire dienst kwam, ben ik dit lopen gaan intensiveren. Het mooie aan lopen vind ik :je kunt het individueel bedrijven. Vervolg ')

-48-


Maar daamaast is de loopsport ook een wereld, waar je veel mensen leert kennen en ook sa.en bezig bent. Het is leuk, dat je deze mensen tegenkomt bij wedstrijden, maar ook in andere situaties, bijvoorbeeld een gezellig ptaatie in Schaesberg.

Yraag2: Hoe lang lid van STB?

Wat spreekt je aan in onze vereniging?

Antwoord 2: Ik ben tien jaar lid van STB, met een kort tussentijds uitstapje naar Achilles-TOP. spreekt vooral aan: de gezelligheid, de sfeer, maar vooral de waàrdering, ongeacht de prestatie, die je levert. Dit is mij onlangs *ee, opgevallen tijdens de clubreis naar de Tilburg Ten Miles. Het *as een leuke dag, die prima georganiseerd was. Alle lopers en loopsters werden aangemoedigd, zowel die van de 4km, van de 10 kmals van de 10 E.M. COMPLIMENT. Mooi was ook, dat Huub Donders tijdens de tien km Petty bij haar race begeleidde en ik zelf liep heel plezierig met Finie van Jos. De nazit in Het Elfde Gebod was ook zeer gezellig. Dit was STB op z'n best'

Mij

Vraag 3: Wat is je top-drie van gelopen wedstrijden? Antwoord 3: l. Steinfurt Marathon 1989

2. 3.

Jungfraumaruthon 1997 Winterlauf Aachen

Ad 1: Dit was mijn eerste marathon. Hier liep ik meteen mijn snelste tijd: 2.56,27 Mén loopt hier in tijdgroepen o'I.v. een groepsleider ' Ik liep in de groep van 3 uur.

Ad2:

Deze marathon in Interlaken is een uitdaging van jewelste. Dit was voor de STB pionierswerk. We hadden nog nooit voor zo'n

Ik werd tijdens de marathon ziek. (virus op de tÈtreU zelfs bij km 39 in een bergweide bijgeslapen. Toch

marathon getraind. longen).

Vervolg

ö

-49-


Geevers Auto Càrrosserie delen: origineel,,im itàtië,,,en overzet

a

omvat

overzetplaat#èik,r Vmi alle merken. :::': r::

l

..::'

GEEVEHS: EEN BEGHIP!

NUTH o45- s2U2,42

VTANEN 0347- 37 M7 4

ALMEI,o 0546.872125

VELDHOVEN 040-2531900

(it:lí\ítilts; CAR

R

OSSERIE-D ELEN

ROTTERDAM 0lo-4626661


uitgelopen in een tijd van 6.13 u.

Ad 3: De Winterlauf wil ik elk jaar lopen. Prachtige omgeving. Mooie sfeer, vlak voor de Kerst. Ik heb deze loop inmiddels 12 keer afgelegd, met zon, sneeuw, gladde wegen. De STB-trips in het ,.il.dĂŠn uond ik altijd fijne dagen. Een tip voor de wedstrijdcom.?

Yraag4t

Aan welke wedstrijd bewaar je de mooiste herinnering?

Antwoord 4: Aan de marathon van Berlijn in 1995. Wat mij vooral nog goed voor de geest staat is de geweldige groepstraining voor deze marathon.lwaalf weken is er intensief getraind, waarbij Annelies van Vlodrop en Francine per fiets onze groep begeleidde en van drank voorzag. De dagen in Berlijn waren "wunderbar"' Vraag 5: Sportenje andere gezinsleden ook?

Antwoord 5: Echtgenote Francine doet aan fitness.

Vraag 6: Wat zijn je hobby's buiten het lopen? Antwoord 6: Buiten het lopen is Roda JC mijn grootste hobby. Je mag wel van passie spreken. Vanaf mijn achtste bezoek ik de wedstrijden van de Trots van het zuiden. Op de zuidtribune van het Parkstadstadion heb ik een seizoenskaart. Ik steun onze club in goede en slechte tijden. Hopelijk draaien ze ditiaar beter dan vorig seizoen'

YraagT:

Cor, wat zijnie favoriete t.v.programma's, boeken, films?

Antwoord 7: op t.v. zie ik graagsportprogramma's. Mijn grootste aandacht gaat uit naar : voetbal, wielrennen en atletiek. Ik heb een groot interesse in de Tweede Wereldoorlog' Vervolg s

51


Ik kijk naar documentaires, vooral op Discovery. Ik lees er boeken Ik kijk graag naar oorlogsfilms, in het bijzonder naar: Een brug te ver.lk heb deze film, geloof ik, al dertig keer gezien en hij verveelt nog steeds niet. EIke keer zie ik weer andere dingen, die mijn interesse wekken. Ook bezoek ik oorlogsmusea, zoals: Overloon, Bastogne en en tijdschriften over.

Vianden. Vraag 8:

jullie favoriete vakantiedoel? Antwoord 8: Het liefst gaan we naar Duitsland. Dit land heeft ons veel bieden: natuur, rust, prachtige wandelgebieden. Wat

is

te

Vraag 9: Wat zijn je \.vensen t.a.v. de STB? Antwoord 9: Het begeleiden van een beginnergroep voor een marathon trekt me wel. Wat ik jammer vind, is dat er geen begeleiding is voor de tweede groep bij de loopavonden. Verder mag de structuur van de STB hier en daar wat duidelijker, bijv. de insckijving. Vraag 10: Wat zijn je toekomstplannen t.a.v. het lopen? Antwoord 10: In 2003 wil ik gĂ?aag enkele marathons lopen. Ik heb me ingeschreven voor de clubreis: de Jungfraumarathon in Interlaken. Als voorbereiding op deze bergmarathon heb ik de marathon van Monschau in de planning. Verder hoop ik, dat ik nog heel lang gezond mag blijven sporten. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-52-


Nlieuwe Leden

$,Ï,I,heet o*n,rtewekom! Franssen, John (m)

Houben, Marinella (v) Geb. 25-06-1962 Pleijweg 25 6415 RE Heerlen

Geb. 14-10-1961 Seelenstraat I I 6412H}l4 Heerlen

Tel.045-5728296 Mispelbaum, Jesse (m) Geb.05-l l-91 Koelweg 25 6373 TG Landgraaf Tel. 045-5330434

Ferfers, Wesley (m) Geb.3l-07-1992 Kamper 8 6373 BP Landgraaf Tel.045-5322442

Opzegging lidmaatschap per 0 l -01 -2003 Maartje van Diepenbeek, Maayke Heinrichs, N.Neroni, Kalle Nijs, Francis Wich en Erica Handels

AdreswUziging: Helma van de

Heuvel

lris op de Kamp

nieuw adres: Oude Landgraaf 46 6373 BALandgraaf Tel.045-5335012 nieuw adres: Vlekkenkamp 12

r"iït"\ïï1?,':* 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-§3*


Vrouwen en sportbeoefening Inleiding

Sport is van oudsher een mannenbezigheid. In de Griekse oudheid wàs het zelfs voor vrouwen verboden om naar sportwedstrijden te kijken. Nog steeds is het zo dat niet alle sporten voor .vrouwen toègankelijk zijn, Bij atletiek wordt deze achterstand echter snel ingèhaald. Weid in 1960 de 800m voor vrouwen (weer) op het wedstrijdprogramma opgevoerd, in 1984 was ook de marathon een afstanódie d-oor vrouwen gelopen mocht worden. Ook bij de andere nummers wordt de achterstand ingelopen. Zo zijn de laatste jaren

kogelslingeren, hinkstap-

en polsstokhoogspringen op

het

wedstrijdprogramma voor vrouwen opgevoerd.

De laatste decennia hebben vrouwen zich in een recordtempo Dit is ongerwijfeld een gevolg van het feit dat vrouwen

verbeterd.

veel meer en intensiever zijn gaan trainen. Onder invloed van de vrou\ryen emancipatie is een zwetende vrouw, althans op het sportveld, een geaccepteerd maatschappelijk verschijnsel. Dat roept de vraag op of vrouwen uiteindelijk tot dezelfde sportprestaties in staat zullenzijn als mannen. Op grond van lichamelijke verschillen is dit niet te verwachten. Statistische berekeningen die het tegendeel beweren, houden geen rekening met deze lichamelijke verschillen. In dit artikel woriien de belangrijkste lichamelijke verschillen besproken.

Uithoudingsvermogen

Bij de duursporten blijken mannen prestaties te leveren die zo'n l0Yo beter zijn dan die van vrouwen. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de maximale zuurstofopname per kilogram lichaamsgewicht bij mannen hoger is. Dat komt door:

tr

Een groter volume bloed dat per slag door het hart van de mannelijke sporter uitgepompt wordt.

Vervolg

ö -54-


fiulo . verkoop nieuw

en gebruikt

. 1e klas occasions met BOVAG garantie . inruil mogelijk

. reparatie en onderhoud van alle merken . APK-keuringen . schade-taxaties en reparaties

KLTMMENDERSTHA.AT 95, KLIMMEN'TEL. (045) 405 13 58

.

AUTOREKLAME

- STANDBOUW - RE|(LAMEBORDEN/ZEl

. DEKORATIESCHILDERS . BEWEGWIJZERING

LE

N


o

.Een hoger gehalte aan hemoglobine; de stof die in de rode

tr

bloedcellen verantwoordelijk

is voor het vervoer van

zuurstofnaar de sPieren toe.

tr

.Het feit dat de vrouw een vetpercentage heeft dat gemiddeld

l0% hoger ligt dat bij de man' Dan kan gezien worden

als

extra ballast.

In het voordeel van de vrouw is daarentegen dat haar lichaam in het algemeen (iets) efficiënter kan omgaan met de energie- en vochthuishouding. Zo blijkt bij duurprestaties, dat hoe langer deze wordt, hoe kleiner het verschil wordt tussen het prestatieniveau van de man en van de vrouw. Hierbij speelt niet alleen de efïïciëntere energie- en vochthuishouding een rol, maar ook het feit dat de factor kracht bij deze lange duurprestaties relatief minder belangrijk wordt. Er blijken overigens geen verschillen tussen mannen en vrouwen te zijn in de opbouw van de spier qua spiervezeltypering (snelle of langzame vezels) en in trainbaarheid.

Kracht en snelheid sportactiviteiten waarbij kracht en explosiviteit belangrijk zrjn, zoàlJ de werpnummers maar ook de nummers waarbij snelheid belangrijk is, komen mannen tot (veel) betere prestaties dan vrouwen. Oorzaken van deze verschillen moeten niet alleen gezocht

Bij

worden in verschillen in lichaamsbouwen motorische eigenschappen, maar ook in het feit dat er relatief weinig wouwen deze takken van sport beoefenen. Natuurlijk zijn er aantoonbare verschillen in kracht tussen mannen en vrouwen, Zo neemt de maximale kracht van een jongen in de puberteit sneller toe dan die van een meisje. Uiteindelijk resulteert dat in een (veel) grotere spiermassa en spierkracht.

Prestatiemotivatie Er zijn geen aanwijzingen dat er verschillen zijn tussen vrouwen en mannen- in de topsport voor wat betreft prestatiemotivatie of faalangst. Dat mag din zo zijn voor de vrouwen aan'de top', voor de gewonè atlete lijkt dit niet op te gaan. Vrouwen blijken veel eerder óp de houden met de (wedshijd)sportbeoefening. Vooral in de puberteit geven veel meisjes het op! Ook blijkt het moederschap (in NederlandJ slechts moeizaam te combineren met een sportcarriere.

Vervolg

E)

-56-


Menstruatie De menstruatie op zich heeft volgens onderzoeking€n geen invloed op de reactietijd, de spierkracht of de zuurstofopnlmg. tijdens inspanning. WeÍ kan de menstruatie indirect van invloed zijn op de prestatie door de volgende factoren: .

Verhoogde

ij

zerbehoefte

Sportende vrouwen hebben een verhoogde behoefte aan ijzer, onder and"re doordat er met het zveet en het maandelijks bloedverlies ijzer verloren gaat. IJzer is onmisbaar bij de opb91w. van hemoglobine is voor het vervoer {de stof d'ie in rode bloedcellen verantwoordelijk dat benokken is bij van zuurstof) en van het spiereiwit myoglobine, Als er een tekort het vrijmaken uun en.rgie voor de arbeidende spier.

is kan dat iesulteren in een langzamer.lt§ttl na een training en uiteindelijk ook in vermoeid- heidsklachten en aan ijzer

preshíwermindering. Éet advies luidt dan ook om een 'ijzerrijke voeding'te eten, mei veel groene groenten, rood vlees en volkoren producíen. Het drinken van thee, koffie en melk bij de maaltijd moet feperkt worden, aangezien deze dranken de opname van ijzer.uit de ,oèding remmen. Soms zal het toch nodig blijken om 'ijzerpillen' te gebruiËn. Dit mag dan echter alleen als het ijzertekort in het bloed Icht is aangetoond]want teveel ijzer in het lichaam is schadelijk. Prémenstruele klachten

Zo'n 20-40% van de vrouwen heeft last van het 'prémenstrueel

syndroom', wat onder andere gepaard kan gaan met vermoeidheid,

prltt.tUu*teid en een'opgeblàzen .gevoel', waarbij de..borsten of ii.;nfi;t kunnen zijn. Met nààe het feit dat vrou\ryen zich tijdens ïóoràfgaanO" *i de menstruatie vermoeid kunnen voelen, kan leiden ïot ..n kortere 'volhoudtijd' tijdens inspanning. Overigens zijn er aanwijzingen dat getrainde vrouwen hier minder last van hebben. Verhoogde kans op blessures bij wegblijvende menstruatie Het is bekend dat bij veel duursportsters de menstruatie onregelmatig wordt of zelfs geduiende -langere tijd wegblijft. Dit hjkt misschien gunstig, doordà-t het bloedverlies vermindert, maar dat is het niet! Éet wégblijven van de menstruatie gaat namelijk vaak gepaard met ."n ,.iuugde concentratie aan vrouwelijke hormonen die ook een belangrijkà rol spelen bij de botstofuisseling. Dat kan uiteindelljk ,bot-ontkalking', waardoor er een verhoogde .kans is op resultËrón in.

Vervolg

+ -57

-


het ontstaan. van een'vermoeidheldsbreukje' in de botten. Als er zo'n

'vermoeidheldsbreukje' is ontstaan, kan er minimaal 6 weken niet (voluit) getraind worden. Mogelijk dat vrouwen die'de pil'.gebruiken

èn daíróoor dagelijks een concentratie hormonen slikken, een geringere kans op botontkalking hebben.

Zwangerschap Pas de laatste decennia is er meer (wetenschappelijke) belangstelling

gekomen voor zwangerschap en sportbeoefening. Het is ggbleken óat, zeker op .e"r"uíief nivèau, zónder berwaar doorgetraind kan zwangerschap. Het zal echter *àia.n in de (normaal 'dat bij verlopende) het ïorderen van de zwangerschap de OuiA"ti.lt zijn lange sportbóoefening enigízins aangepast. moet woldgn' te vaak de borsten d'uurlopen zal íe buik-in de weg §aan zittenterwijl neemt zwangerschap de 7ytaaÍèn te gevoelig worden. In de loop yry de kans op (óverbeÈstings)blessures toè. Het lichaamsgewtght neemt toe, terwijl'de gewrichÉbanden juist soepeler -doorworden. Daarnaast

Bij

neemt

d. kàns op vallen toe

de

veranderde

lichaamsverhoudingen. Krachttraining en de technische nummers -en verspringen worden gevaarlijk{er). Vaak zoals hordelopen resulteert dit erin dat veel wouwen in de laatste maanden van hun zwangerschap stoppen met lopen en er de voorkeur aan geven om te gaan zwemmen, fietsen of wandelen.

Samenvatting

zijn wouwen meer aan sport gaan doen' Zij lopen hun prestatieachteritand op mannen snel in. Er zullen echter atii3A p..rtatirr".schillen blijvèn doordat mannen een hogere zurirstofopname en een hoger krachtsniveau kunnen bereiken. Het feit dat urou*"n in de vruchtbare levensperiode menstrueren kan indirect van invloed zijn op de prestatie door eventuele prémenstruele klachten en een ïerhoogde kans op bloedarmoede Pas de laatste decennia

àoor ijzerverlies met de menstruatie. Bekend is dat vrouwen een verhoogde kans hebben op blessures en botontkalking als de menstruatie onder invloed van de (duureen normaal )sportbeoefeíing gedurende langere tijd wegblijA. Bij noq wel regel als vrouw íerlopende zw-arigerschap kan de de maanden laatste er de {recràatief) sportei. Veel vrouwen zullen wandelen' of voorkeur aan geven te gaan zlryemmen' fietsen Bron: Els Stolk,bondsarts KNAU 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-58-


ยง,{

AJ

+J

\./

fร‰{

C5 C5

N

6 F{ F.l

F{

o o

\./

\l

a.)

a)

F-{

a)

N

C1 t-l

q) a.)

o o


Verhalen over loPers De verliezers Bij

marathonlopers heb en de meelopers.

je twee

soorten verliezers, de doodlopers

Oe aooOtoper is iemand die de marathon alleen maar van

de

televisie f<à. ffi.; heeft gezien hoe sommige knapen onderweg een meisje oppikken en *e.nt dat er ergens een meisje met weelderige ,ot*.n én vurige verlangens op hem zit te wachten' Dít zal nooit gébeur"n. Al ta§ tri.l op de grond en.had mond-.op

mond beadr*iing nodig, dan nog zou niemand zich aanbieden, zelfs niet voor geld. rtij draagt een korte broek die hij vroeger aanhad bij het slhoolvoètbal, en een "Heerlijk, Helder"-shirt met gaten erin, totaal verschillende sokken en oude tennisschoenen die önder de modder zitten en vlekken dragen van onbekende afkomst. .t+

r$

ï(','l

Ten tweede heb je

n

de

meeloper die huilen met de

wolven in het bos. Tijden de marathon nxaaien zij naar de camera's, halen met

de hand geschreven borden te voorschijn waaroP "Dag

Mams"staat,

stoPPen

ondenveg voor een glaasje en een rokertje, en maken zogenaamd

geestige

onderdólen uan èen voetbal uitrusting en T-shirts met vri.lende egels erop of keten van; 'Ik ben op TV"of "dag mams"' Zij schijne-n erg vérknocht te zijn aan hun moeders. Maar nog nooit heeft iàmand èen van die moeders gesignaleerd met een T-shirt waarop "Dag Jongen"staat. Dit is te begrijpen'

pà,

B&M 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-60-


Trainingen winterseizo en 2002 I 2003 DAG TIJD

PLAATS

TRAINING

BEGELEIDER

Duurloop 1 uur Conditietraining 1 uur Intervaltraining

Vrije Training Marjo Moonen

Duurloop 1.15 uur PupillenA,B,C 1 uur Junioren 1 uur

Jeugdtrainers

Ma.

18.30

Garage Mengelers

Ma.

19.i5

Sportzaal Kakert

Di.

18.45

Garage Mengelers

Wo.

18.30

Garage Mengelers

Wo

19.00

Wo.

20.00

Do.

18.30

Sportzaal Ter Waerden Sportzaal Ter Waerden Atletiekbaan

Baantraning

A.V.O.N. Vtrj.

18.30

Garage Mengelers

Za.

10.00

Cooperbaan

Za.

I 1.00

Cooperbaan

Za.

16.00

Parkeerplaats

08.30

Zeekoelen Cooperbaan

Zo.

Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits Albert Verbunt

Jeugdtrainers

Wim v/d Linden Theo Schmeits Vrije training

Duurloop 1 uur Jeugdtrainers Pupillen A,B,C I uur Jeugdtrainers Junioren 1.30 uur Rustige duurlooP Wim v/d Linden 1 uur John Hendrix Duurloop Theo Schmeits 1.15 uur

Inlichtingen betreffende trainingen: Wim van der Linden: I 045-5217013 ffi 045-5325647 Ger Bodelier:


,,

COPY-CENTER LAN DG RAAF" Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf tel.: 045-5317692

Voor al Uw

KLEIJRENKOPIEËU ander koPieerwerk inbinden/liimen en plastificeren tevens faxservice

Geopend ma.: 1 3.30-1 7.04u. Dínsdag Um vrijdag: 9.30-12.30 en 1 3,30-17.44u,

Zaterdag' 1 0.00-1 4.AAu.

STB Clubblad 2002 nr 4  
Advertisement