Page 1

Atletiekvereniging

,$ ffi BBu,ïqsl

a$ BE

lf SpoÉ

- en

Trimclub Brunssummerheide


Sport en Trimclub Brunssummerheide Albert Verbunt Kerkaderweg 20 Voorzitter:

6372T2 Landgraaf E-mail: albertverbunt@hotmail.com Pleistraat 32 Jose Meijboom 6373 HK Landgraaf 045-5330356 045-53 14854

Secretaris:

Penningmeester:

E-mail : stbsecretariaat@hetnet.nl Bethlehemstraat l0 Harrie 6418 GK Heerlen 045-541803

Algemene Zaken: (vice-voorziuer)

E-mail : stb-Pm@hetnet, nl Schepenbank 22 Jos Janssen 6343 CV Klimmen 043-4591995 II Daslook Bert Nillesen Kerkrade 6467 JB 045-5353294

Leden:

Wedstrijdsecr.:

IN Jeugdsport:

Lejeune 6

Inschrijven via secretaris,

32

6373 HK Landgraaf Pleistraat 045-5330356 E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl Spaarweiden 37 Dick van Pelt

6374MD Landgraaf

045-5325803 Redactie:

E-mail: dick.pelt@wxs.nl Gravenweg 56 Theo Schmeits

Website STB Website STB.Jeugd:

http ://rvrvw. avstb. myweb.n I http ://www ieugdstb.mYweb.nl

Postadres:

Éleistraat

6471VZ Eygelshoven 045-5352003 E-mail: Theo.Schmeits@ I 2move'nl

32

Postbank:

6373 HK Landgraaf Rek.nr.49l 5695 t.n.v' Penningmeester S.T'B' 6418 GK Heerlen Bethlehemstraat

Adverteren:

via redactieadres.

l0


Inhoudsopgave

Bestuur en commissies

2

Yan de voorzitter

Wedstriiden

7 II l4 l7 4l

Redactiecommissie

Varia 5 Medelingen 6 Nieuwe leden 2l Wedstrijdkalender

Theo Schmeits EIs Frins

WielFrins

23 25 36 39

Uiterlij ke inleverdatum kopij: 20 september 2001 bij redactieadres STB Gravenweg 56, 647lYZ Eygelshoven

Y erjaardagskalender Tien vragen aan..... Ouderen en sportbeoefening

Clubreis Tilburg

Jeusdbulletin 42 Heideloop2002 43 LK-pupillen 47 LK-junioren 49 KNAU jeugdatletiekdag 52 Competitie pupillen

E-mail: 2move.nl Wiel.Frins@planet.nl

Theo. Schmeits@

Diverse uitslagen Vaals-Venlo, Damesteam Vaals-Venlo, Abrahams Vaals-Venlo, Superteam Foto-impressie Heideloop

I

54 Noodkreet jeugdcomissie 57 Competitiejunioren

Het clubblad verschijnt 5 keer per jaar.

62

-l-

Hernelvaartsmeeting ScoPias


Van de Voorzitter

Tijdens de vele trainingen, samen met S.T.B., wordt mij vaker gevraagd of ik er nog geen spijt van heb dat ik voorzitter ben geworden,

Het antwoord luidt steeds neet

Er zijn veel zaken die een positieve wending krijgen, zoals de komst van de nieuwe baan. Als eerste heeft de gemeente toegezegd dat de schuilhut op de cooperbaan wordt opgeknapt. Veel belangrijker is dat de gemeente een nieuwe (en volgens de adviseur van de K.N.A.U.,uitstekende) locatie heeft gevonden op het terrein van het Eykhagen-college. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente dat we samen een plan en motivatie maken voor het realiseren van de nieuwe baan. Na deze fase zal dit meegenomen worden in de notitie binnen- en buiten sport. Ik zaljullie van de stand van zaken op de hoogte houden. De trainingspakken:

Op 24 augustus zal tijdens een sportieve en feestelijke bijeenkomst op het T.C.N.-complex, de nieuwe trainingspakken presentatie van plaatsvinden (Er zijn 53 pakken besteld).

de

Het voorlopig programm a ziet er als volgt uit: + 16.00 BerglooP

uur uur uur + 24.00 uur + 18.00 + 18.30

Presentatie trainingspakken Barbecue en feest Einde feest

Wij hopen op een grote opkomst en zullen jullie op tijd informatie verstrekken.

- rL-

nadere


Jeugd: DicÈ van Pelt, stopt door te veel werk en andere verplichtingen, als jeugdcoördinator. Dat is heel jammer' Ik wil bij deze reeds Dick -bedanken voor het werk dat hij voor de jeugd gedaan heeft en nog zal doen. De jeugdcommissie probeert een oplossing te zoeken door hulp te wagen aan de ouders van de jeugdleden, om bij een of andere activitèit te ondersteunen. Dick zal in ieder geval de zaken coördineren tot er een structurele oplossing gevonden is. Ik hoop dat we dit probleem gezamenlijk kunnen oplossen. Clubreis:

De clubreis naar Tilburg op 8 september a.s. zal gewoon doorgaan. Ondanks het tegenvallende aantal aanmeldingen (23) zijn wij dankzij een goede samenwerking tussen de commissie en het bestuur, er toch in geslaagd de reis te organiseren. U kunt zich nog steeds aanmelden!!

Op 10 juni jl. bezocht ik de conditietraining in sporthal Kakert. Wat opviel was dat ik als enige man aanwezig was. Onder de bezielende kiAing van Marjo Moonen werd er op muziek, één uur lang, diverse oefeningen gedaan, die een andere conditie vereist dan voor het lopen.

Het is aan te bevelen om eens een avond mee te doen om te ervaren, dat buiten het lopen, nog andere manieren zijn om je conditie op peil

te

houden.

Het is ook een prima afivisseling bij de

looptrainingen. Dus doen!

Albert Verbunt 0-0-0-0-0-0-0-0

-J

vele


N

AUTovotYKEtYB.v. KWALITEIT ALS NORM

I r I I

I I I r

verkoop nieuw selectieve occasions leasing financiering

WIJNGAARDSWEG

-4-

I

:t reparaties onderhoud schadereparaties APK keuringen

8 HEERLEN - HOENSBROEK

TEL: ( 045) 52t24s9 FAX: (045) 5630200

l


Mededelingen

ooaaaoaooaoooaaoaaaotoaooaot'o'oooo'

! I : I ! i ! ! I !

eUe opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E'mail te gesóhieden bij de secretaris, en wel met in achtneming van à. fNeU verplichi gestelde opzegtermijn van 6 weken, d.w.z. 6 weken voor het einde van het lopende

A.ï""i

! , lo

.o kalenderjaar. het boekjaar van loop lv*rc.i tret lidmaatschap in de eindigt,blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel i verschuldigd. : n. contributie voor het jaar 2002 bedraagt € 38.- Wil men oo een wedstrijdlicentie dan zijn de kosten hiervan € 15.60' : : ;öffi;'b.i"i., e 6.50 per maand'

;, :iliJ ij

oo oo aaaaoaooooaaaaaoooaoaooaaooao'oo'ooo

iï:il.iiin

it'lí

Noteer alvast inie agenda

!!!!!!!!!!!!

itiï Llrl!l

Opnieuw in ere hersteld,

Zaterdag 24 augustus a.s.

tn:!:litI

Btrlll 'ii..i.í

irlïï

BERGOPLOOP S.T.B.

I.,ll

Een bergloop waar de vele heuvels en heuveltjes in de pragltige Brunssummérheide gebruikt worden om de conditie van de sTBérs eens goed te testen. Start in de buurt van de rode Beek en we

Iil]{

organiseren van deze loop : Het presenteren van de

r,ï"1

riilií rli,!

ïà

::i4;i,',

itË

Ii

Íinishén op de Cooperbaan Tevens

is de reden voor het

nieuw S'T'B' een gezellige met besloten wordt trainingspakken. En de dag barbecue bij de TCN kantine.

Ë:.:'il

T.S.

Í.llli

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 i:.,t.r'l :;r. r1,, ,:t.' ;,1 'r .r 111,

::ti:r":l

-5-


Nieuwe Leden

§,ïJ,fittvnnnrilewehm! Ploeg de,Iwan (m) Geb. 05-04-1954 Kakertsweg l0 6371GC Landgraaf Tel. 045-5324995

Chrombach, Tom (m) Geb. 28-l l-1989 Vignonstraat 19 6415 SJ Heerlen Tel.045-5728034

Offermans, Nadine (v) Geb.27-03-1990 Rieweldstraat 12 6374PM Landgraaf Tel. 045-532'1550

Wetzels, Jill (v) Geb. 1l-12-1989 Rietveldstraat 9 6374PM Landgraaf Tel.045-5321686

Luit van, Chaim (m) Geb. 30-03-85

Maastrichtstraat 26 6415 XP Heerlen Tel. 045-5726132

Oozessinsen Der 01-01-2003

:

Bram van de Laar, Jeroen Schaffhausen,Marjo Pintaric, Ruud Frins, Charlotte Bongarts en Anke Papenborg Jose Meyboom 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-6-


Diverseuitsla gen diverseuitsla gen diverseu itsla

Halve marathon Eschweiler

Gerards Pierre Muijrers Herm

-

zondag 17 maart 01.29.35 01.31.44

S.T.B. S.T.B.

Geuldalloop Berg en Terblijt

- april 2402 00.38.12

§.T.8.

Jean Herpers

Maasmarathon - Zondag 5 mei 2002

166 244

Pierre

Muijrers

Maril Boesten

Ringenloop Helden

I 4 6

Jos Krist Rob Riksen

Bude

-

7 8

- 1t meí2002 - l0 kilometer plaats plaats plaats

Nico Hamers

vervolg

Avondloop

-

1 §en

I Vet. 5 Sen.

14 mei 2002

Kokkelkorn

Leo Rob Riksen

03.15.38 03.25.00

S.T.B. S.T.B.

S.T.B. S.T.B.

ö

-7

-

00.31.53 00.33.14 00.34.06

(baan) - 1500m.00.04.35. 00.04.36


- Zondag24

mei2002

V.sen. S.T.B. S.T.B.

00.52.52 00.55.48 00.56.51

\ïijnbergloop Maastricht IO KILOMETER:

51 62 68

Petty Nollet Iwan de Ploeg

I 1l 4l 58 8l lO4

Jean

Ineke de

Ploeg

vervolg ö 22.3 KILOMETER

S.T.B. S.T.B. Peter Deceuninck S.T.B. Henk Van 't Land S.T.B. S.T.B. Hub Erkens Gerard Hartman S.T.B.

Jos Rob

Hamers Krist Riksen

S.R.L. loop Hoensbroek 10

KILOMETER Henk van 't Land Herm Gerards

Muijrers Hein Bodelier Pierre

01.17.16 01.25.18 01.34.54 01.38.38 01.44.08 01.49.07

- 10 kilometer - 31 mei 2002

Nico

29 31 57 7l

3

Herpers Rob Riksen

Steinakkerloop

I 4 7

plaats

plaats Plaats Plaats

I sen. I Vet. 6 Sen.

00.31.31

00.32.5f 00.33.56

- 14 juni 2002 plaats plaats plaats

6 M45 8 M45 5 M50

plaats 18 (helaas geen uitslagen van de 5 km.)

vervolg S

-8-

M50

00.40.09 00.40.24 0A.42.28

00.49.44


Pepijnloop Echt - juni 2002

- l, 5 en l0 km'

1 KILOMETER Veerle Gillissen Plaats 2

5 KILOMETER Hub Donders Ger Bodelier

Gillissen Jos Bex Hein Bodelier Anita Gillissen Lonneke Frins Wiel Frins

Roger

Plaats Plaats

Pup.B

00.04.16

I

Vet.

1

Sen.

00.15.21 00.16.06 00.19.50 00.21.59 00.23.01 00.25.34 00.27.03 00.27.03

Plaats l0

Sen.

Plaats 40

Sen

Plaats

Vet.

3l

PlaatsZ2

V.Vet.

Plaats 9 Plaats 48

Vet.

V.Sen.

l0 KILOMETER (senioren)

I 8 9 26 27 6l 81

Nico Hsmers

ยง.T.8.

Rob Riksen Leo Kokkelkorn Marcel v/d Pol

S.T.B. S.T.B.

S.T.B.

s.T.B. s.T.B. s.T.B.

Peter Deceuninck

Gerard Hartman

EgonBorghans

00.31.50 00.33.58 00.34.20 00.38.23 00.38.30 00.44.06 00.46.39

(helaas geen uitslagen van Veteranen )

Bude Avondloop

5

Rob

- 3000m'(baar! - 11 juni 2002S'T'B' 00'09'52

Riksen

! Y-[:s-']!::Halve marathon Gennep Rob

Riksen

--!-1P----------99-',-9-',-',-

- 16 juni 52002 Sen' 0l'16'54 Plaats

T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-9

-


bij de PAKKEN neerzitten kom nou

maru oh

? .

man!

OPi:t:sR"m Heerlen (Gcleenstrilat 34')6 cn Promenade 31), Maastricht (Grotc Stnat l8'20) Sittard (Molenbeckstraat I 2). (ilaslrarrtlel - en Schildersbedriif

Pi'f

i,fr;^.?-y"^

StreeperPlein 1O 6,971 N/lZ Landgraat tel.: 045-5311413 f ax: 045-5321616

Schilderryerkel 24-uurs'giasservice Glas in tood - koPer Kunststof kg6inen e'd'


Etappewedstrijd Vaals - Venlo Het S.T.B. Dames Team

Daar gaan ze !! 8 vrouwen en 2 mannen vertrekken op zondag 30 juni om 7.15 uur om HET te doen: Estafetteloop van Vaals naar Venlo. De bus gaat gevuld met sporttassen, koelboxen, schalen broodjes, fruit, twee fietsen en vol goede moed op weg. Het weer zit al mee.

Om 8.20 uur vertrekÍ de eerste loopster (ondergetekende) om flink bergaf te rennen, Maria begeleidt me met de fiets en Gerte Verkent de ioute. Onder luide aanmoedigen vanuit het busje of langs de kant van de weg, worden me de afsnijdingen gewezen. Zo kon ik na I uur en 17 minuten mijn zt§ een "tik"verkopen, die er meteen vandoor ging.

Geen berg was Yvonne te

hoog,

geen

spoonvegovergang

gesloten...,

ze ging

te er

vandoor. Een vrouw met Pet probeerde Yvonne bij te blijven. Het humeur van de

vrouw met de pet

zakte

omdat Yvonne de kortere routes nam en zo een flinke voorsprong opbouwde. Na I uur en I I minuten komt Yvonne bij de Makro in Nuth aan waar Sabine de route vervolgt naar Nieuwstadt..

Vervolg Ö

-

ll

-


Ondertussen klaagt het busje met joelende vrouwen door te kraken

en te schuren. ledereen vertrouwt erop dat we met loPen Venlo halen, maar of het busje tot daar komt ?????. Sabine rent goed door en overwint de gemene heuvels, flinke wind

op de Windraak en het laatste saaie stuk van Sittard naar

Nieuwstad. Het busje is onder de indruk van Sabine en stopt met kraken. Na I uur en 18 minutenzet Sabine Els aan het werk.

verharde wegen tussen de velden door' een lekke band. Er is geen juiste pomp Ge*e krijgt OnderuJsen

Els loopt op de

dus een fietser word aangehouden. Deze heer helpt maar al.te graag

om daarmee zijn nieuwsgierigheid te kunnen bevredigen. Ik zag er al een paar in Montfort lopen?"Uitleggen en de band oppompen hielpen niet. Hup, fiets in de auto en in St.Joost plakken' Els is ondèrtussen dooigelopen en we halen haar nog net in om flinke aanmoedigen te kunnen geven. Mooi binnen het uur bereikt Els de pauzeplaats.

Jos, Marianne en kids voegen zich tot het supportersteam om Vic§ inclusief ingetapte tenen aan te moedigen.

Vicky heeft er echt zin in en rent pardoes 5 lopers voorbij die-voor haar gestart zijn!.Perfect ziet ze de af te snijden bochten, zelfs een

I

opgebroken weg remt haar tempo niet. In uur en bereikÍ Vic§ Roermond waar Maria het overneemt.

Vervolg Ö

t2-

9

minuten


Gerte wijst nog steeds

de weg en begeleid Frits rent

mede haar

door

Maria

door

de bossen van Roermond naar Als Reuver. "kloek"van het

damesteam laat ze zien

hoe het moet. In een gelijkmatig tempo met

een brede

glimlach rent ze voorbij. ( Rob Riksen is er jaloers op! ), Even voor de "Witte Steen"wisselt Maria met Saskia, na 1 uur en 17 minuten te hebben

ilis l&:É,

"Chauffeur"l7'im met Yvonne, Sabine en Maria, 3 van de 7 snelle dames van het S.T.B. -damesteam.

gerend.

Onze chauffeur Wim gaat verder op de fiets en Gerte laat zien dat ze ook de weg kan vinden met het busje

Zo kunnen we §askia , met de mond vol lekkere broodjes

en

champagne aanmoedigen op de laatste route' Saskia heeft een straf tempo en bereikt de finish in een geweldige tijd van I uur en 20 minuten.

Met een totaaltijd van 7 uur 44 minuten en 58

seconden

(incl.bonus) eindigt ons team als 27'r'en als eerste vrouwenteam. Na de huldiging van het S.T.B. Super Team keren we huiswaarts. Zelfs het busje is stil onderweg. P.S. Heeft iemand

al

het reglement gelezen? Nee?... Ook niet

doen.

Monique Borghans

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

13-


Etappewedstrijd Vaals - Venlo De S.T.B. Abrahams De S.T.B. Abrahams alweer voor de

elfde keer van de Partij

in

deze

prachtige etappewedstrijd van Vaals naar Venlo (110 km). Alleen aan de echte abrahams ontbrak het deze [il gt waren nu maar 2 van de partij ( John Hendrix en Hub Erkens) de rest aangevuld met enkele 'Jongeren": Peter Deceunick, Roger billitt"n, petty Nottet, Jan Schwanen en Henk van 't Land' een 50t en een 40+ team op de Uaï net volgend jaar -en proberen we àat zal dan ook wel lukken met de vele been te brengen veteranen binien de S.T.B. (en de "5 minuten bonus"voor de 50 plussers bij deze wedstrijd is uiteraard zeer interessant')

wijlre over een afstand van 15.8 eerste kilometers bergaf maar De km was ,ooi-John Hendrix. daarna ging het toch op en af richting Wijlre' John (met. een -start) ging voorwarend van start,maar toen hij bij ,.À*g-4. Mecheien tangs ae tuid schreeuwende supporters kwam kon hij er nog net uitpÀen dan hij toch merkte dat hij "een jaartj.e ouder aardige tijd weid". Maar desondanks kon hij in een De eerste etappe van vaals naar

van

I uur en 6 min.

Peter aantikken.

De etappe van Wijlre naar Nuth is wel niet de langste ( 13,8 km.) mmr zeeÍ zeker de zwaarste!. Maar dat was voor Peter Deceuninck geen probleem. Voor hem kan het niet zwaar genoeg zijn, ook al zaten Lr diverse flinke beklimmingen in Peter vloog ze naar boven om in een uitstekende tijd van 59 min en 24 seconden in Nuth aan te komen.

Vervolg

*

-14-


Nu was Roger Gillissen aan de beurt. Hij moest de afstand van Nuth naarNieuwstad ( 16.4 km )overbruggen. \Maarvan het eerste gedeelte tot Sittard toch vrij pittig is. Roger, goed in vorm,.deed lwatersley waar hij nog Ëet fantastisch.Hij kwam toch vrij fit langs een flinke beklimming voor de kiezen had, maar de S'T'B'Abratrams schreeuwde hem letterlijk naar boven. Hierna kwam het beruchte lange saaie stuk door het industrieterrein van Sittard naar Nieuwstad, Àaar Roger hield er het tempo vrd aardig in en finishte in mooie tijd van I uur en 9 min.

Dan de etappe van Nieuwstad naar St.Joos! de 'lrouwenetappe"' Nadat Inekà de Ploeg door blessure helaas verstek moest laten gaan hebben de s.T.B.-Abratrams gelukkig een heel jonge sarah kunnen strikken voor deze etappe. Pet§ Nollet moest de 10,8 kilometer

naar de rustplaats St.ióost overbruggen. Zij deed dit uitstekend haalde diverie tegenstanders in en kwam na 49 minuten en 34 sec. over de sfieep in St.Joost.

Na de pauze een andere debutant Jan §chwanen . Hij moest de 15,6 kilometer naar Roermond overbruggen' Een vlakke maar tastige etappe, zeker wat het laatste stuk betreft' Stoep op, stoep af, rotondes moesten er genomen worden. Jan zat er de laaiste kilometers er een beetje doorheen, maar de begeleidende fietsers schreeuwde hem naar de Íinish en hij kon in een tijd van uur en 6 minuten zijn ploeggenoot in het

stopíichtd;n

I

wisselvak op de baan van Swift aantikken' Tenminste......... dat dacht hij, want in velde of

lvege geen Henk

te

zien. Henk had

het

wàrschl3nlijk zo op zijn zenuwen dat hij in allerijl het kleinste kamertje moest opzoeken en daar zat hij toen Jan vergeeis zijn collega zocht. Na ruim een minuut stoof Uónk van het toilet en meteen op de route richting Reuver' Henk van 't Land op weg naar 14.6 kilometer verder gelegen Vervolg Ö

15


Reuver wilde zijn verloren tijd goed maken en pikte aan bij een

medeloper die eigenlijk net iets te hard voor hem ging, met het gevolg naar een paar kilometer pijn in de zij. Henk moest iets ierug, maar herstelde vrij snel en in een mooie stijl en met een gemiddelde van zo'n 15 per uur finishte hij in een tijd van 1 uur en I minuut bij de "Witte Steen"in Reuver. Dan de laatste etBppe van Reuver naar de atletiekbaan van Scopias in Venlo. Hub Erkens zou dit klusje even klaren. De langste kilometer) ging etappe

( 17

hoofdzakelijk over bospaden en met het

**

laatste stuk over kilometers lange fietspaden beslist niet gemakkelijk. Maar Hub ervaren als hij is maakte zich niet druk en liep in zijn bekende stijl ogenschijnlijk makkeldk deze route.

Maar wat wil

je als onderweg

o.a.

aangemoedigd wordt door ene John Hendrix die als een gek midden oP de

weg met de S.T.B.

vlag

stond te

zwaaien.

Na I uur en 12 minuten wa§ de glorieuze intocht op de baan van Scopias ditmaal met applaus van de hele S.T.B. familie. Met supporters totaal zo'n 35 mar/vrouw. Het was een echte, gezellige happening, die besloten werd met de

huldiging van het S.T.B.Super Team die 5 van de 9 prijzen weghaalde. Een enorm succes maar ook een enorĂŻne gezellige dag die het volgend iau zeker een vervolg heeft. T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-16-


Etappewedstrijd Vaals - Venlo Het S.T.B. SuPerteam

Na 2000 heeft het

Super Team

dit jaar ook weer

de

estafettewedstrijd VaalsA/enlo gewonnen'

De venrachtingen waren dan ook hoog toen we het §uper Team van dit jaar samenstelde, met als laatste aanwinst Jean Herpers en Jos Krist in topvorm.

geweldige bergloop ervaring en ziin super afdaaltechniek werd Jean ingezet op de eerste etappe vergezeld

Gezien

de

van Roger Steens en Astrid Kokkelkorn op de fĂŻets' Jean maakte zijn reputatie meer dan waar om zich als een bezetene naar beneden ie laten vallen en met een recordtijd in Wijlre Rob Riksen naar zijn woonplaats Nuth te lanceren.

Rob had al een aantal malen het

parcours verkent maar door de spanning moest toch nog even een voortuintje doorkruisen om een paar meters goed te maken.

Tijdens het applaus van zijn inmiddels drie kinderen en (maar een) vrouw tikte Rob mlj aan zodat ik mrjn vertrouwde route richting Zandberg, Waterslyerberg na Nieuwstadt kon gaan afleggen.

Dit jaar was tot dame omgebouwd, Tina ( Leo ) Trucker, bijna niemand die het zag dat het Leo was, tot het moment dat hij zijn lange benen richting St Joost smeet, dit ging een beetje te hard voor een dame ?! en die borstharen vielen ook een beede op. Na de pauze was het dan de beurt aan onze (ex) wielrenner en

Vervolg

')

-17-


paljas van vorig jaar Jos Krist. ifuàut hlj blj aéltart enkele sterke woorden met zijn tegenstander van De lieien had gewisseld keek hij tevreden in onze richting. Na de herstart zette Jos het dan ook op een flink tempo om zijn ,. tegenstander even af te zeiken" , na ongeveer een kilometer was

aiI aan ook gebeurt, en Jos kon met een flinke smile op zijn gezicht "rusàg" verder lopen met de overwinning in ziin

binnenzak.

In Roermond was het de beurt van Nico Hamers welke bijna met een sprint van de baan kwam gelopen, checkend op zijn hartslagmeter stoomde hij met een tempo ruim boven de 18 km/uur richtin[ Reuver. Op ongeveer 7 km voor de finish passeerde hd de koplopir van het Wilrnu I team en wisten we dat we op de eerste plaats liepen met een ruime voorsprong.

was voor Huub Donders hij wist dat hij tegen zijn grootste concurrent van afgelopen jaar Huub Curvers moest loPen. Om nog even iets recht te zetten van het N.K. Cross ging Huub er als een

De laatste

etaPPe

raket vandoor de smalle bospaden op, en die arme fietsers maar traPpen. Bij de grote rotonde in Venlo, waar het vorig jaar fout lieP, ging het nu op een klein bermpje na Prima, of dat

lag aan al

die

vice-

weld(ekels)meisters welke door de straten scheurden lag ? Huub liet zich hierdoor niet afleiden en de kwam de ook als eerste aan op de baan in venlo waar hij door andere Super Team lopers hartelijk werd ontvangen en was de

vervolg S

- l8

-


overwinning een feit.Met de bekers en het parcoursrecord van 5 uur en 54 minuten op zak konden we lekker gaan genieten van de vla, broodjes, bier en de champagne van Maria. Ger Bodelier. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Uitslagen estafetteloop Vaals - Venlo Totaaltiid: 0ยง.51.30 I S,T.B, Suoer Team --1-- --2-- --3-- --4-- --5-- --6-- --7-0.50.07 0.48.24 0.55.10 0.37.47 0.51.19 0.47.32 0.s6.32 (tijdbonus +7,5 min.)

13 -t-

S.T.B.

Abrahms

Totaaltiid:

07.10.04

--2-- --3-- --4-- --5-- --6-0.49.34 1.06.00 l.0l.l l

1.06.01 0.56.51 1.09.27 ( tijdbonus -10 min.)

27 --r--

S.T.B.

Dames

Totsaltiid:

--7--

l.l2.t6

07.44.5E

--2-- --3-- --4-- --5-- --6--

t,17.53 1.n.05 1.18.53 0.59.20 1.09.49 1.17.39

--7-1.20.19

( tijdbonus -30 min.) Totaal aantal ploegen: 55 T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-19-


§b

§ §)

.§o §.r

o

J.o

ۤ Lno

§)

§ N §) §)

o .!. li

Ë \-, rË é) .,: E € EIJ

L

$ffi

vJ t-

u .!

N §o

t .s

V)

§)

§ ta

Ëffi

§) §)

§

\

í à*,ffi

ËËE (alï eh

;lËË€

§)

Ë,w E

§)

§

'S{lW

§

(!),:i::r::i:::::::::l::::::::ll:r::l:iiiii

r:

§ L §

gW t.g rtEË *b

§ § U2

6.9 L6).o

Ë,8 Eg

§)

§

EE

.4

s §

(l)È f?É

§)

(B

d

ËW

Fi

vi §)

a

-20-


Wedstrijdkalender Juti

-

Augustus - SePtember

JULI2002 Zaterdag

06

Zondag Zaterdag

07

juli

St.Joost

3'6'9-12-14km

St.JoostertrimlooP

ItlVoensdag

juli l3 juli l7 juli l7 juli

Zaterdag

20

lWoensdag

Weert

l'3-7'10'14-17 km

Eicherscheidt 5-10-21.1 km

Vossenack

Roggel

5.7'9.7t<rn 0.8-1.6-4-8-12 km

Mozaiekloop Woensdag

juli 24 juli

Birkesdorf

Roggel

5-10 km

4'8-12 km

Mozaiekloop

juli juli 28

27

Zaterdag Zondag

Schmidt

5-10-21.1 km

Heythuizen 3-6-9-12-15km Leudalbosloop

AUGUSTUS 2OO2: Vrijdag Zaterdag

02 augustus 02 Augustus

Zaterdag Zondag

03 augustus 04 augustus

Huppenbroich 5-10 km

St.Joost

3-6'9'12-l4krテ考

St.JoosttrimlooP

Woensdag

07 augustus

Vrijdag Zondag

09 augustus

Vervolg

1l

augustus

Durwiss tileert

4-10 km 7-10-14-17.5 km

Ijzeren man volkslooP 0.8-1.6-4-8-12 km Mozaiekloop Butgenbach 4.5-l1.5 km

Roggel

Monschau

') -21

marathon


Roggel

Woensdag

14

Vrijdag

5-8-10 km Haarderluiploop 17 augustus Siebengewald 0.3'1.2'2-6'12 km Kermisloop 1-2.5-5-10 km 17 augustus EI lff Lumac avondloop 1.25-5-10 km 24 augustus Eijsden Zomeravondloop 24 augustus Heythuysen 0.8-1.6-8-1ó'l km Engelse Mijlendag 25 augustus Heythuysen 3-6-9-12-15 km Leudalbosloop 31 augustus Eschweiler 5-10 km

Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag

Zondag Zatefiag

augustus

0.8-1.6-4-8-12 km

Mozaiekloop 16

augustus Borgharen

SEPTEMBER 2OO2: Zondag 0l september

Heerlen

8-16.1 km

Telematicaloop

Duren

Zaterdag Zondag

07 september 08 september

Zonihg

08 september

Tilburg

CLUBREIS

Tilbug Ten Mlles

Meerssen

5-10 km 5-10-42.21$ít

Mergelland marathon 0.5-1.5-4-10-16.1

Zondag Zondag Zondag

september Wursélen 5-10.2 km 22 september Arnoldsweiler 4.3'11.7 k§ít 22 september Brunssum 1-1.5-2.5-5-10 km

Zaterdag

28 september

15

Schuttersparkloop

Brunssum 6-l2kríl

STAPJoop T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

- aa LL.


,?

Verjaardagskalender

Augustus

Juli 4

Helma van den Heuvel

7

Martijn Hol Herm Gerards Ronald Frins Winand Berkhof

7 9

t2 t4 l5

l6 t7 l9 20 22 23 24 25 26

27 27

3l

tr-

Veerle Gillissen Margareth Wich

3

10

5

45

I

37

Petra Saccol 6 Sonja Ferfers-van Zuylen 7 Egon Borghans 8 Tim Zeevaarders Dick van Pelt 10 Jim Bemelen

4l l0

51

10 Judith Rijkers

28

33

t2 t3 l3 t8

43

20 68

5

Francesco van Ooyen

31

Herman Rutten Fred Geilenkirchen Henri Giesen Harm Alkema Hub Gulpen Ger Bodelier Frans Quaedvlieg Ineke de Ploeg Tonny van Ooyen Ron Boessen Sebastian Dresen

60

t2

2t Dre Krol 2t Harry Boesten

Giel Kleijkers Fieny Crombach

57 43

26 Louis Cordewener 29 Ton Starmans

Vervolg

9

35

46 37 52

48 35

42

Marjo Moonen

Frans Roumen Martha Maessen Esha Ramakers 20 Pieter van Diepenbeek 2t Pierre Vijgen

+

-23

-

r3 36 43 38

ll

s3 61

ll t2 47 48

5l 52

5t


\l

September

0l Paul Bex 0l Lennie Kleinen 01 Hub Prevo 03 Eefie Boesten 07 John Bindels 07 Wim Eleveld 12 V.Derwall 14 Patty Nollet 15 Chantal Bindels 16 Lily Hof 18 Jos Vroemen

I

7 16

47 II 43 55 18

26

3l

46 47 JanvandeBoogaard 42 Jordy Geilenkirchen l0

18 19 19 Kenny Geilenkirchen l0

D.\Millems 23 Janine Zagar 23 Maria Fischer

5l

26

35

20

Leo

Kokkelkorn

Ane ialigslt

ĂŻ

8 11

rall llalte geĂ?elhiteert

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-24-


TIEN VRAGEN AAN De negende in de Jo

rij

is:

Eyck, mede-oprichter en oud-voorzitter van S.T.B.

Geboren: 3 augustus 1934 Echtgenote : JosĂŠ

Beroep: gepensioneerd, functie \ryas ergonoom

bij de sociale

verzekering.

Vraag 1: Wanneer ben je met lopen begonnen en waarom?

Antwoord 1: Als jeugdige kon ik al goed lopen en deed dit ook veel. In militaire dienst heb ik me veel met lopen beziggehouden. Door studie en het

Vervolg S

-25

-


gUtrO . verkoop nieuw

en gebruikt

. 1e klas occasions met BOVAG garantie . ínruil mogelijk

. I€Paràtie en onderhoud van alle merken . APK-keuiingen . schade-taxaties en reparaties

KLTMMENDERSTHA.AT 95, KLIMMEN -TEL. (045) 405 13 58

BPÏANKSTAÏON. CARWASH HOGEWEG 78 VOERENDAAL

TEL. (045) 57s 14 4e

.

frGil

[l,toStRU8tGROEP

AUTOREKLAME

- STANDBOUW - REKLAMEBORDEN/ZEILEN

. DEKORATIESCHILDERS -

BEWEGWIJZERING


opbouwen van een carrière, ben ik met lopen gestopt. In 1967, ik was toen 33 jaar, heb ik het lopen weer opgepakt. Er waren voor mij drie belangriike redenen om me weer te gaan toeleggen op het hardlopen:

a. b.

c.

Overgewicht Evenwicht te zoeken, ik had eenzeeÍ drukke baan Het op een gezonde manier verwerken van stress

Vraag 2: Hoe is de oprichting van de S.T.B. tot stand gekomen?

Antwoord 2: Ik ben begonnen met lopen bij de trimgroep van Martin Poglayen, oud-Europees en oud- wereldkampioen judo. tn 1970 kwam er een samenwerking tot stand met de oud A.V.S.- groep o.l.v. Cor Ostlender. De letters A.V.S. staan voor Atletiek Vereniging Schaesberg.

De naam werd Trimclub Brunssummerheide. Onze doelstelling was het beoefenen en promoten van de trimsport, in het bijzonder het lange afstandlopen. In die tijd waaide het joggen over uit de U.S.A. en werd het lange afstandlopen steeds populairder:25 km, 50 km en 75 km. De marathon was in ons land bij lange na nog niet zo populair als nu. Eind jaren zeventig kwam de klassieke afstand steeds meer in de belangstelling. Rond 1980 had onze groep een groot aantal leden. I.v.m. deze grote hoeveelheid leden en het goed regelen van de aansprakelijkheid, gingen we over naar een stichtingsvonn en werden we Stichting Trimclub Brunssummerheide, afgekort S.T.B. Vijf jaar later kozen we voor de verenigingsvonn. Een van de belangrijkste redenen om hier toe over te gaan, was het verkrijgen van startlicenties voor onze wedstrijdlopers. Van af toen heten we Sport -en Trimclub Brunssummerheide, afgekort ook S.T.B.

Vervolg

ö

-27 -


Bij

de oprichting moeten zeker vermeld worden:

Rob Bolk, Jo Simons, Max van Wersch, Jan van Hees, ik-zelf en vooral Willem van der Linden, de vader van ons aller Wim. Ik vind Willem de meest enthousiaste S.T.B-er allertijden. Ik zal dit illustreren aan de hand van de volgende anekdote:

Als we in die tijd deelnamen aan wedstrijden werd vrijwel nooit de naam van onze vereniging genoemd, wel de naam van de atleet. (Men zag toentertijd met lede ogen onze club groeien als kool) Willem van der Linden ging dan steeds naar de speaker in de jurywagen en zei; "Ik eis, dat je ook de naam van de S.T.B. erbtj noemt of we starten hier niet meer." Vraag 3: Aan welke wedstrijden bewaar je de beste herinneringen?

Antwoord 3: Voor mij werd al vrij snel de marathon de ultieme uitdaging. Samen met Albert Baar, de vroegere eigenaar van de Bousberg, begon ik met de trainingen. Mijn eerste marathon werd de midwintermarathon van Apeldoorn in 1977.ln totaal heb ik precies 50 marathons gelopen, waaryan zeker tien als begeleider van start tot finish van debutanten. De mooiste marathons vond ik die van Rotterdam, Frankfurt en Parijs. Onze marathongroep groeide al snel naar ruim zestig personen. Ik leidde de trainingen onder het motto:"Wat Jo Eyck kan, kan iedereen, als hij of zij er maar hard genoeg aan werkt." De helft van onze groep liep de marathon onder de drie uur.

Ook heb ik mooie herinneringen aan de lopen van de S.T.B.: Prachtig vond ik de uur-lopen op de Draf- en renbaan in Landgraaf. In Limburg had je toentertijd nog geen uur-loop.

Vervolg

รถ

-28-


Het werd onze uitdaging, die ook hier te organiseren' Mij sprak vooral aan: de uitdaging, de sfeer en de accommodatie' Max van Wersch heeft nog steeds het record in handen: 18,7 km in een uur'

:'::;; íj

rï/

;;Í,is,q,

r

@.',,,,-',:,**j:::,:4,:,,:,

:i.iiïi:ffi::isï r,,.,,rt'.:l:ï:tvJ,

Beelden uit het verleden: U(IRLOOP S.T,B.

APRIL

1986

Met o.a. de nog ionge Pierre Muijrers, Harm van Goor, Wiel Yonken en Theo Schmeits.

Vervolg Ö

-29

-


§{

AJ

+J \l

t-{

C5 C5

N

a.)

F{

q) \./

- a)

N

1-t

o

qJ \\\^r f.,

,.-.

F,é

F.*

?!

-30-

§

F{ F{

o o \./ r-{

o o


1984 zijn we begonnen met de Kapellerbosloop' Een groot aantal jaren was deze loop niet meer op het programma geweest' Vroegór werd deze georganiseerd door A.V.S. onder de bezielende leidirig van Harrie-scholtes. Harrie, die enkele jaren geleden_ is overlJtlen, vond het schitterend dat "zijn loop" weer op het programma krram.

In

Net als de Kapellerbosloop heeft de Heideloop, dit jaar voor de 23' keer georganiseerd, zich ontwikkeld tot een niet meer weg te denkei *.Ortri;a in onze regio. Dank aan allen, die hieraan in al die jaren hebben meegewerkÍ.

Vraag 4: Hoe is Cooperbaan ontstaan?

Antwoord 4: Het trefpunt voor de marathontrainingen was bij mijn woning aan de lfuijgersberglaan aan de rand van de heide. Door het grote aantal

íerd het een

onhoudbare toestan4 o'a' zoek naar een nieuw, eigen op moesten parkeerproblemen. Ï[e 'trefpuni. der Mast (boswachter van van Gerrit Dankzij de hulp van het recreatieschap), vonden we een eigen plek. Hier.-gingen we orlze eigen baan aanleggen met heel veel vrijwilligers. De gemeenté Landgraaf hielp ons uitstekend: materiaal, graafwerk en Ie[s met e"n oplichter, namelijk Henk Schiffer. Henk was zelf ook lid van de S.T.b. Eke zaterdag werd er hard gewerkt, meestal met ruim dertig wijwilligers. De dames zorgden voor soep, zoals José, Annelies van Dijk en finy Ostlender. Er heerste een groot gevoel

deehiÀers

van saamhorigheid.

Vervolg ")

- 3l -


Vraag 5: Wat was de doelstelling van jou als S.T.B.-voorzitter?

Antwoord 5: Wat mij het meest bezielde bij de S.T.B., dat was het jeugdbeleid. lk waardeerde ten zeerste het doorzetten bij de jeugdsporter. Iemand in de toekomst willen worden, waarop onze maatschappij kan bouwen. Als ik nu terugblik op de jongens en meisjes uit de midden jaren tachtig, dan zie ik dat het overgrote deel een

,

glanzende opleiding heeft gehad en een degelijke maatschappelijke positie inneemt.

Dat geeft verffouwen om voor de S.T.B. nog steeds mee te ijveren voor een atletiekaccommodatie.

Vraag 6: Wat spreekt je nu het meeste aan bij de huidige S.T.B,?

Antwoord 6: Ik heb grote bewondering, dat onder het vooruittersschap van Wim van der Linden, dejeugdsport weer een vaste plaats heeft gekregen

onze Sport- en Trimclub. Veel waardering breng ik op voor Dick van der Pelt en zijn helpers. De oproep voor een atletiekbaan heeft nu meer prioriteit dan ooit. Dat verdient onze club en zeer zeker de jeugd van nu en in de

bij

toekomst.

..

i

:,

Vraag 7: Hoe is een atletiekbaan volgens jou te verwezenlijken?

Antwoord 7: Al jarenlang werk ik met Wim van der Linden aan het realiseren ,un een atletiekbaan. Aanvankelijk vele besprekingen met de International School te Brunssum. Daar ligt namelijk een super kunststofbaan, die nagenoeg ongebruikt blijft. Vervolg .)

-32-


Het oude Roda-stadion heeft ook een kunststofbaan, maar de paar uurtjes, dat die wij was, gaf nog onvoldoende tijd voor het aldaar

het

gevestigde Achilles-Top. Helaas moet Roda-stadion plaatsmaken voor woningbouw. Bij Unitas hebben wij woeger al getraind, maar die afstand is te ver. Avon heeft in Hoensbroek ook geen toekomst meer. Onze cooperbaan is een leuk trefpunt, maar verder ongeschikt. De enige mogelijkheid, die ikzelf zie, is een nieuwe "Parkstad atletiekbaan." De gemeente Landgraaf zal nooit de financiering van een dergelijke baan alleen kunnen ophoesten. Samenwerking met de gemeenten Kerkrade en Heerlen, kan de oplossing zijn. Een goede samenwerking tussen AVON, AchillesTop en S.T.B. Als dit haalbaar is, dan weet ik zeker dat er in onze regio een geschikte atletiekbaan komt en dat is hard nodig. Vraag 8: Weet je ook al een plek voor deze baan?

Antwoord 8: Ja, die is er wel in de gemeente Landgraaf. Het vrije terrein achter de autokino, dat is ideaal en ligt vlakbij de gemeentegrens tussen Kerkrade, Heerlen en Landgraaf. Ik wil nog verklappen, dat de gemeenten Kerkrade en Heerlen positief staan tegenover een regio-

atletiekbaan. Er is dus werk te doen voor het huidige S.T.B.bestuur. De accommodatiecommissie van de S.T.B. zit goed in elkaar met Maril Boesten, Wim van der Linden, John Borjans, Dick van der Pelt, Wiel Riksen en ook een beetje voorzitter Jo Eyck.

Vraag 9: Jo, waar en hoe gaan jullie graag op vakantie?

Antwoord 9: We gaan enkele keren per jaar met de

Vervolg

รถ

-33-


Voor at

llw

tuintips en bouwmabrtabn gaat U naar,

tel.z O45 - 5312127 lnÍormatie? Yraag naaÍ de verkoopn anager lolm Boriane.

Voor gs.zsllighrid sn s.sn $oscl $los bisr, kunt u no hBl sporlBn tBrpeht bij fl nrri s stl Douclpwijrr poebipr.

öportcaff, phosnix (karrlirrg sporlhol 'ler Wnenlgn)

eS;t'rrlloatt I - 6371

(lltl lcnntlllrnnÍ

-

1sl.o45-53ff122

Ooh geseftikl voot' ltÉl fiotrtlÉtt voll:

r,Él

8o(l€r'irr;lgr ett IEEslnvtrtttlPtt.


caravan op vakantie, vooral naaĂ? zee en aan de Moezel. Een keer per jaar maken we een grote reis. Bij deze trips spreekt ons vooral de bevolking en de cultuur van het land erg aan. Enkele trips die we gemaakt hebben zijn: Rusland, China, de Noordkaap,

Mexico, de U.S.A.

Orze volgende grote trip wordt Thailand. Op

de

voorlichtingsavond troffen we onze supermarathonloper Pierre Muyrers. Wat is de wereld klein. Vraag 10: Wat is zoal je verdere vrijetijdsbesteding?

Antwoord 10: We zijn fervente theaterbezoekers. We gaan vooral graag naar opera, klassieke muziek en ballet.

Ik

ben een groot lieftrebber van lezen. Ik ben dol op psychothrillers, die ik'?erslind." Ik heb altijd veel gelezen. Toen ik intensief liep en werkte, las ik toch ruim een boek per week, als het moest 's nachts.

Ook waardeer ik zeer

de

Russische o'reuzen" Tolstoi en

Dostojevski.

We

bezoeken ook

tentoonstellingen, van de Russische" zoals onlangs in Groningen de tentoonstelling Rembrandt" Ilja Repin. g:aag

Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-35-


Ouderen en Sportbeoefening

Inleiding of gaan op latere leeftijd aan sport doen. Sporten geeft plezier en ontspanning. Door de lichamelijke beweging en de gezondere leefstijl leidt dit tevens tot een betere gezondheid en een grotere fitheid. Uit de statistieken blijkt dat het percentage sportende ouderen groter is dat van jongeren. tn de leeftijdscategorie van 35-54 jaar blijh meer dan de helft aan sport te doen! Steeds meer oudere mensen blijven

Het is altijd moeilijk om te zeggenwanneer iemand tot de'ouderen'behoort. In de atletiek zijn er aparte leeftijdscategorieĂŤn voor vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar en voor mannen die ouder zijn dan 40 jaar. Dat klopt wel aardig met de afrtame van het lichamelijk prestatievermogen dat zo ongeveer na het 30e levensjaar begint.

Biologische veranderingen Het ouder worden gebeurt bij iedereen \ileer op een andere manier en in een ander ternpo. Duidelijk is wel dat de functie van hart en longen langzaam zullen afiremen, maar ook dat deze functies door training nog lang op een hoog niveau kunnen blijven. Sporten kan dus in zekere zin de veroudering tegen gaan.

Bij het ouder worden neemt de maximale hartfrequentie en het

zuurstofopnamevennogen af. Daarmee vermindert geleidelijk aan het duuruithoudingsvermogen. Door een goede training kan deze

Als de kransslagaders (gedeeltelijk) dichtslibben, krijgt

\

de hartspier zelf minder bloed. Hierdoor kan een drukkende prjn op de borst ontstaan die kan uitstralen naar de kaken of de linker schouder. In het emstigste geval kan men een hartaanval krijgen. Een gedeelte van de hartspier heeft dan tijdelijk zo weinig bloed gekregen,

Vervolg

.)

-36-


dat deze onherstelbaar beschadigd is.

Het komt voor dat mensen vlak voor of tijdens de sportbeoefening overlijden. Dat zijn dan bijna altijd mensen die al leden aan hart- of vaatziekten en als gevolg daarvan een hartaanval hebben gekregen. Ze zouden naar alle

waarschijnlijkheid op een ander moment toch een hartaanval hebben gekregen, ook als ze niet aan sport hadden gedaan.

Het aantal mensen dat in de slaap overlijdt, is vele malen groter dan het aantal mensen dat bij sport overlijdt. Mensen die sporten hebben door hun gezondere levenswijze juist minder kans op het ontwikkelen van dichtgeslibde vaten en hoge bloeddruk. Minder kans betekent helaas geen garantie dat de kransslagadervaten niet zullen dichtslibben en er geen hartaanval zal ontstaan.

Gewrichten Door de veroudering gaat de kwaliteit van het kraakbeen achteruit. Kleine beschadigingen herstellenlangnnrer en minder goed, waardoor de kans op gewrichtsslijtage toeneemt. Veel mensen hebben op de rテカntgenfoto tekenen van slijtage in een gewricht. Gelukkig heeft het merendeel van deze mensen geen klachten van het gewricht. Als er wel klachten optreden, kan zich dat uiten in:

tr

Pijnklachten, beginnend met ochtendstijftreid.

.

CI Vochworming in het gewricht.

tr

.Kraken en een verminderde bewegingsuitslag van het gewricht.

Er zijngeen aanwijzingen dat slijtage van normale gewrichten toeneemt door veelvuldig gebruik tijdens sportbeoefening. Als er eenmaal slijtage is opgetreden, kan met een zorgvuldig opgebouwde en afirisselende training vaak nog een goede belastbaarheid van het gewricht verkregen worden. Zeker in het geval van slijtage in de gewrichten is het zo dat 'rust roest'. Natuurlijk is het minstens zo belangrijk om niet op een te harde ondergrond en met goed schokabsorberend schoeisel te sporten.

Botdichtheid mannen als bij vrouwen neemt de botdichtheid en daardoor de sterkte van de botten boven het 30ste levensjaar af. Bij vrouwen treedt deze afrrame van de botdichtheid sneller op als de menopauze ingetreden is. Het gevテ考ar van deze afrrame in de botdichtheid is dat er eerder botbreuken ontstaan. Een botbreuk kan door een val ontstaan, maar ook door chronische overbelasting in de training Met name de

Zowel

bij

i? ^.

Vervolg

テカ

-37

-


vermoeidheidsbreukjes van de voet zijn berucht. Om deze afname in de botdichtheid zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk dat er met de voeding voldoende Calcium, bijvoorbeeld uit melkproducten, opgenomen wordt. Ook vitamine D speelt een belangrijke rol bij de botstofwisseling, Door sportbeoefening kan de botontkalking tegen gegaan worden. Daarnaast is de spierkacht en de coรถrdinatie van sporters beter, zodat zij minder snel vallen. Spieren en pezen

Bij het ouder worden gaat de totale spiermassa langzaam achteruit. Kracht is nog heel lang goed op peil te houden. Snelheid, explosiviteit en lenigheid echter sneller verloren, evenals de belastbaarheid van pezen en spieren. Een acute blessure zoals een spierscheur is zo opgelopen, maar zal steeds langzamer herstellen. Ook een chronische blessure, zoals een achillespeesirritatie, zal er steeds langer over doen om te genezen. Het is duidelijk dat er voor iedere haining een goede warming-up nodig is. De training moet geleidelijk opgebouwd worden. Daamaast is het van

gaan

groot belang dat het aantal trainingen door de weken heen niet te veel verschilt. Om de dag hard lopen blijkt In de praktijk vaak het beste. De pezen en spieren hebben dan een dag om weer te herstellen.

Kans op blessures Bovengenoemde verouderingsprocessen op zich leiden tot een verhoogde blessurekans. Toch blijkt dit best mee te vallen, omdat de oudere sporter in het algemeen beter naar zijn/haar lichaam luistert en minder risico neemt. Vaak neemt het aantal uren dat aan sport gedaan wordt geleidelijk aan af en wordt de atletiekbeoefening wat vaker afgewisseld met andere sporten zoals fietsen en zwemmen.

Voor de (weer) beginnende sporter is een sportmedisch

onderzoek

('sportkeuring') bijna een must, terwijl dit voor de oudere sporter aan te bevelen is met een regelmaat van eens in de I tot 2 jaar. Als de club geen eigen arts heeft waar dit onderzoek uitgevoerd kan worden, kan dit ook bij een sportarts van een Sportmedische Instelling. Deze artsen kunnen ook advies geven hoe een (chronische) blessure het beste behandeld kan worden,

wanneer de blessure volledig hersteld is en hoe de training het beste opgebouwd kan worden om het ontstaan van een (recidief of een nieuwe) blessure te voorkomen.

Vervolg

รถ

-38-


Samenvatting Steeds meer oudere mensen blijven aan sport doen of gaan dat weer doen. Hiermee verkrijgen ze zowel plezier als een betere gezondheid. Door training kan bijvoorbeeld de duurconditie lang op peil gehouden worden en neemt de kans op een hartaanval af. De gewrichten blijven goed in beweging en de botdichtheid blijft beter op peil. Hoewel de pezen en spieren langzaam in

kwaliteit achteruitgaan, blijkt de kans op blessures in de praktijk niet of nauwelijks toe te nemen, omdat de oudere sporter in het algemeen beter naar zijn of haar lichaam luistert. Voor de (weer) beginnende sporter wordt een sportmedisch onderzoek sterk aanbevolen.

Bron: Els Stolk bondarts KNAU

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Clubreis Tilburg Zondtg 8 september a.s.

De bus is besteld, op zondag I september gaan we met zo'n kleine 30 mar/vrouw richting Brabant. Wij verhekken om 8.30 uur vanuit winkelcentrum "Op de Kamp" . Vanaf 12 uur beginnen de wedstrijden met hun diverse afstanden met als laatste om 14.15 uur de l0 EM. Daarna gaan we naar een gezelligeetcafĂŠ/kroegje om de inwendige mens met van alles te versterken. Om ongeveer half negen/negen uur vertrekt de bus weer richting zuiden.

Er kunnen nog mensen mee. Wil men een wedstrijd lopen kan dat maar dan moet men zelf ter plekke voor de inschrijving zorgen (er is tljd genoeg voor) Supporters' familie en kennissen kunnen uiteraard ook mee. (opgeven bij Herm, Albert, Jos of Theo)

Kom op, geefje op, het is een snel parkoers, veel publiek en voor na het lopen maken we er een gezellige dag van.

T.S.

o-o-0,0:03q0-0-o-o


0ulo . verkoop nieuw

en

gebruikt . reparatie

occasions garantie pogelijk

. 1e klas met BOVAG . inruil

en onderhoud van alle merken ; APK'keuringen . schade-taxaties en reparaties

KLIM.MENDEHSTHAAT 95, KLTMMEN -TEL. (045) 40s 13 58

BPÏANKSTAÏON.CARWASH HOGEWEG 78 VOERENDAAL.)

TEL. (045) 575 14 4s

0onnmoÍs- cn timínerbedriif

H. cle H.hcn b.tí. tr 045-5318849


Foto-impressie Heideloop 2ffi2

7 H

^mrrF'i{r

Zo druk wss het voor de ยงtart.

;:r::.rj::

:.

'

:: .

...

Jan's laatste loodjes.

De meute is op weg.

Als moderne redactie verwijzen we jullie voor de uitslagen naar: www.avstb.myweb.nl 0-0-0-0-0-0-0-0

-41


Heideloop 2002 jaarlijkse Heideloop. Dit jaar eens niet onder een brandende i*rfi.ifJtougkerend evenement werd dit Àn,'^uu, oÀd., ,"n grijze lucht en af en toe een druppel regen afgewerkt. jaar weer Eerst was het natuurliik weer de beurt aan de scholerU die ook dit de nodige met veel kinderen uun d. start verschenen. Onder hen waren ook en voor-zetterL beentje STB'ertjes te vinden die voor hun school hun beste prijzen vallen. in de niet zonder §ucces. zo zagen wij veerle en Melissa STB aan de Daarna was het de beurt uÀ d.jèugd die had gekozen om voor meter moest wedstrijd deel te nemen, en een parcour§ van 1000 c'q' 2000 ,,kleintjós,, (tot 12 jaar) wisten Nikki Tahapary en Pim van unrgg"n. Bij de Spanje beslag te leggen op een derde Plaats, terwijl er bij de "groten" (boven de 12 jaar) een le plaats voor Mieke Nickien was, en een 2e voor Lennie Kleinen. De 3e plaats was voor Susanne Gramer (ook STB) zaterdag 4 mei was het weer zo veÍ:

tijd voor

de

Met Wim v.d.

aan de

Linden microfoon,

voorzitter Albert Vermet zijn vrijwilliBodelier bunt als de man die de prijzen uitreikte, en Ger op gers die dit evenement weer perfect regelden, kan sTB weer terugkijken geslaagde dag.

Jos van Spanje

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-42


LK Pupillen

zaterdag

I juni

2002 was het weer

tlid voor de Limburgse

Kampioenschappen voor de pupillen, die dit jaar in Kerkrade werden georganiseerd.

óok-wij waren natuurlijk weer van de partij met e€n flinke afuaardiging. Het wai droog, en er scheen een heerlijk zonnetje, dus een ideale dag om er iets moois van te maken. jaar thuis met 3x goud, Kwamen we vorig-uit,

het iets

anders

en moesten

overlaten. Toch werden

er

lx zilver en lx brons, dit jaat zag we de gouden plakken aan anderen

goede prestaties neergezet door de diverse

atleetjes.

Nikkí Tahapary wist in de meerkamp bij de meisjes B de zilveren medaille in de wachf te slepen; de bronzen plak in deze categorie op de 1000 m was voor Danique Michiels die een heel sterke race liep, en hiermee een clubrecord op haar naam zette. Bij de rest van de meisjes werd wel goed gepresteerd, maar niet om in de prijzen te vallen. -n1 ae jongens vielen dit jaar geen medailles te verdelen, ofschoon er toch enkele prima prestaties werden neergezet; een clubrecord voor Pim van spanje bi3 t.t hoogspringen, en voor Tim zeevaarders bij het verspringen. Ook natuurlijk prima prestaties van de kinderen die vandaag aan een van hun eerste wedJtrijden deelnamen, en in de brandende zon hun onderdelen moesten afuerken. De resultaten:

l-oups longens

li

{ooq

)ominioue Willemt ).60 3-pupg iongens

3alw.

{aud Offermans

11.00

3alw. 5( 7.53

10

mtr

33' ].10

ler

O mtr 10( o.17

{ooo 341 ).95

-43-

7C

.84

rOTAAL 8r

ler 30( ,-.26

301

TOTAAL 17(

114t


lllPeter Bex

1,38

17Í

1.77

231 ).70

121 r.05

Balwe 'Den TOTAAL

{ooo

mtr

66t

12t

B-ouos melsies

ler

!ikki Tahapary

1.65

44t i.73

61i 1.00

342 9.41

30Í

171"

)anioue Michiels

).16

35( 7.29

49( ).90

26Í

22i

133(

t2

/eerle Gillissen

,-.52

22t /.81

391 ).90

26Í ,.87

15(

103i

1:

lebecca Zagar

1.83

28t r.80

39i ).80

19( t.78

10f

97't

1t

)ailv Kriinen

,_.14

14( 1.67

25i ).85

231

18Í

82(

\.ouoe longens

i0m

lim Zeevaarders

).94

10

(ooel

l.looq

48i .10

41e

t0

,.9í (oqel

{ooq

4.O7

1.91

ler 46( r.96

TOTAAL

187i

51(

let

TOTAAL

\-pups longens

ntr

)im van Soanie

t0.16

45t 1.30

COr

,,90

46( 1.34

38(

1861

2t 3eilenkírchen

10.98

341 ,00

34t i.77

39i ].55

42t

150:

(enny 3eilenkirchen

t0.64

38( r.15

452 +.47

30r 2.90

29t

144(

3( lemv Arkenbosch

1.05

33i r.00

342 1.42

301 1.80

27t

125'.;

t1.40

281 ).90

26Í r.63

31( t.75

26Í

1142

lordy

21

3t vlartiin Hol

,0

\-pupe meleies

(oqel

ler

ntr

TOTAAL

{oog

t.37

392 t.07

41( t.10

411

167t

2i lefie Boesten

0.66 38Í ).30

37t i.76

391 t,00

341

149t

2( lanine Zagar

t1.06

33', r.21

36( i.00

40( t.00

342

143(

3! )ieoenbee

r0.83

36( )-.72

2A' r,38

29Í ).90

26Í

118Í

3i isha Ramakers

t0.76

36É 1.17

35:,

4( vlvrea Erckens

10.96

34i

30( ).27

l(

vlelissa Essers

0.16

ríaartje v

451

1.94

-44-

i.92

'112i

40'. Jns

211 ).80

19d

105(


Puo. Jonoens.600 mt 11

9t 3TB ],15.95

)ominioue Willems

,up. Jongens,í000 m

]-

r oÍ iTB Í.16.34 oí STB i.21.11

é {aud Offermans 1C

reter Bex

)- ruo. Melslee À 11

.í000 m

)anioue Michiels tlikkiTahapary

oí STB ].51.93

/eerle Gillissen

oí STB t.43.26 oÍ 3TB i.06.05

1: lebecca Zagar J é,

2 ?1

\-ouoolllen iongens lim Zeevaarders )im van Spanie lordv Geilenkirchen (ennv Geilenkirchen

?9 Vlartiin Hol

3

r oi 3TB ].55.57

91

JTB t.40.87

91

STB t.42.08

91

STB 1.03.27

It

STB í.05.62

9i STB í.09.99 91

3TB t.1s.g2

ríelissa Essers

91

iefie Boesten

9'1

iTB 1.56.67 STB {.í7.88

lemy Arkenbosch \-pupillen meleiee

7

?4

2Z Vlverea Erckens

9i STB {.21.03

?9 lanine Zaoar

9' STB t.34.71

-45-


Harry Driessen Running Center Oranje Nassaustraat

l9

641I LE Heerlen tel/fax 045-5712009 E-mail: driessen I 78@zonnet'nl Website: www.harr.v-driessen.nl

6«G(@'*"

U vindt in onze speciaalzaak een ruim assortiment: Wandel- en HardlooPschoenen Indoor- en Aerobicschoenen tff andel- en Hardloopsokken Asics, Odlo en Craft funstionele onderkleding Diverse toomerken looPkleding Wandelkleding van Odlo en Serac Sportvoeding supplementen en verzorgingsprodukten

Tijdelijk superactie OdIo Termic

functionele

onderkleding: Dames/heren

Air Air V-Shirt short sl. Shi* Muscle Air Air Short ladies Singlet Air Slip mini Air Shirt Short sl.

van: €,29.95 van: € 30.95 van: Q,25.95 van €,22.95

van:€,22.95 van

€ 19.95

voor: voor: voor: voor: voor: voor:

€ 18,€ 19,€ 16,€ 14,€ 14,-

€ 12,-

Verkrijgbaar in de kleureni zstart, wit, grijs en marine

Verder nog meerdere interessante aanbiedingen in kleding en schoenen voor "runners" Met sportieve groeten van het Harry l)riessen Running Center Teem

46-


De bronzen plok voor Donigue.

Jos van Spanje

0-0-0-0-0-0-0-0-0

LK Junioren Een dag na de pupillen, was het de beurt aan de junioren voor hun Limbur§se Kampioerschappen; zij moesten iets verder van huis, en wel naar AV Scopias in Venlo' Zowel de Djongens als meisjes waren met 5 junioren goed vertegenwoordigd, tewijl öuÀetU als enigè C-junior moest aantreden. Onder een branO.ïd. -n werd het progra**u àfgewerkq behalve veel zweet leverde dit

-47 -


echter geen medailles op. Er werden een paar goede prestaties neergezet, en enkele ólubrecords verbeterd; zo was Roan weer van de partij om zijn eigen clubrecord discuswerpen opnieuw met l4 cm te verbeteren' De resultaten:

lun. Jonqens,800m 3.58

I'om Crombach

lun. Jonoene .í000m

ti

iebastian Drese

t.40.2É

11

[om Crombach

r.54.0r

lun. Jongens,DlscuswerPet

loan Funcken

6,34

iebastlen Drese

3.38

l( lom Crombach

)-

1.28

lun. Jonqens,Speerwerpen

ti

?oan Funcken

t7.65

13

iebastlan Drese

r7.06

lun. Melsles .60 mtr seriee ,elt v. Yeal

t.34

lun. Meleles .60 mtr serles t0.49

onneke Frins

tun. Meisjes ,60 mtr halve ïnale )elt v. Yeal

,.17

hrn- Meisles .í000 mtr L(

(atharina Drese

].54.9(

2C

-onneke Frins

1.29.8

)-

lun. Meisles .Hoogspingen

1( >elt

)1(

)-

t.10

v. Yeal

lun. Meisies .Vercprlngen reft v. Yeal

].50

tun. Meleles,Kogelstoten

-48-


).12

\nke Papenborg

lun. Meiaieg .Discuewerpen \nke Papenborg

3,80

Gtharina Dresen

t2.08

lun- Melsles .Soeerwerpen t5.80

onneke Frins

lun. Meisies .80 mtr series r2.01

)aniella Michiels

lun. Melslee .Hoogsprlngen )aniella Michie

t.20

tun. Melsies .Verspringen

I laniella Michie

i.65

Jos van Spanje

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

KNAU Jeugdatletiekdag Vorig jaar organiseerde de KNAU ter ere van haar 100-jarig bestaan een jeugí uU"tirmug. Vanwege het geweldige succes, werd ook dit jaar weer "À,í dug g*.gínir.qd, én wel-op 9 juni in het Olympisch stadion in Amsterdam.

in het land (24 stuks) werden de atleetjes naar het alle regio's -stadion vervoerd om deel te nemen aan deze geweldige Olympisch naópening; ook uit het zuiden (regio 17) vertrok een bus met daarin een

uit

gróàp .nthousiaste atleten, begeleiders en juryleden. Om 05.00 opstaan, om in AmsterdaÍrL óO.O'O u"n huis, om 07.00 in àe bus en om 09.30 aankomen is al een hele prestatie, maar om vervolgens ook nog een hele dag sportieve top-prestaties leveren, maakt zo'n dag extra zwaar'

nàt'tret met de conditie van

deze regioploeg

wel O.K. was, blijkt uit blij met de behaalde

resultaten. Waren de atleten van regio 17 vorig jaar

-49-

de 7e


plaats, dit jaar namen

zii

daat geen genoegen mee' en werd de

1' plaats

opgeeist.

Pim droeg haar steentje bij; Nikki Tahapary, Kay Bemelen en ,un Spar;. *"à"n uitgenodigd óm name.ns onze vereniging deel te nemen en verbeterde aan dèze'regioploeg. {uy ou" enkele prima prestalig1.neer, hij bleef het clubrecoid op àe 60 m; bij het verspringen

OJt Sfg

ï:Ï ï"ïiï il#

werd verwacht,

maar

had het moeilijk tegen zijn voor het merendeel I jaar oudere concuÍïenten; wel verbaerde hij 2 persoonlijke records.

Nikki zorgde voor

een

extra verrassing door

oP

de sprint de snelste tijd van alle B-puPillen oP

het bord te rstlen, en het clubrecord met 6.3

sec op haar naam te zPtten.

ook heel mooi is natuurlijk om te zien hoe de kinderen uit de diverse tijdens de regionale verenigingen, die het hele jaar door "concurrenten" zijn en samen vechten hebben *JrtiijOJn, op zo,n dagïamen de grootste lol voor het beste resultaat.

proficiat voor alle atleten uit onze regio, die aan de wedstrijd deelnamen, en dit geweldige resultaat op he scorebord.zetten' jaar weer perfect was met Een-compli-ment voor dà organisatie, die ook dit Ook een.compliment een tijdsóhema waar geen s[eld was tussen te kijgen. is. noo, àll"iuryleden eníijwiiligers zonder wie zo'n dag onmogelijk wist schijnbaar Toch was er iets wat nià helJmaal goed ging: De chauffeur Bï tetekenden? autoweg de langs niet wat die grote borden met de "í{" ,.nig M",, die tangs ae autoweg opdoo[ zangde hele bus het bekende iJ", iÉ:. àí ,.McDonalÀ en de PizÀhut" maar ook deze hint begreep de goede man niet.

Jos van Spanje.

-50-


Manensheide 42 Klimmen 6343

CR

tel: mobiel: fax

043.4592242 06.51277959 043.4592901

H.Prevoo Bouwkundig Ontwerp en Adviesbureau

.

spoderssqreehtur

, blessure tninhg , culilie lesten , laclaal

,

lesten (venwingslesl)

,

spotl'sqecifiele leslen lapen en Mndageten

.

spoÍlínassage

ilfrflflv afrfi 0Ë Lfrfrfl 6J6l llll Uaesmde " lluth

tel. 046-4426088


Pupillencompetitie Net als vorig jaar, was de jeugd van STB ook dit jaar weer aanwezig tijdens de finale van de pupillencompetitie regio 16 en 17, op 30 juni in Kerkrade. Werd vorig jaar gekenmerkĂ? door een hittegolf en een overwinning voor de jongens, dit jaar bleef de hittegolf uit, en wisten de jongens zich niet voor deze finale te plaatsen. De tempoatuur was aangenaam, en de meisjes wisten opnieuw beslag te leggen op een 2e plek; een prestatie waar STB ontzettend trots op is.

De

meisjes zetten deze geweldige prestatie neer, dankzij enkele uitzonderlijke prestaties. Zo verbeterde Melissa haar persoonlijk record kogelstoten met maar liefst 90 cm, terwijl Esha haar prestatie bij het hoogspringen met maar liefst 15 cm verbeterde. De prestatie van Melissa was tevens goed voor een verbetering van het clubrecord dat sinds 1997 onveranderd was.

-52-


evenaarde met haar l.l0 meter bij het hoogspringen, een clubrecord dat al sinds 1996 op deze hoogte staat. Dit alles, samen met de uitstekende prestaties van Janine, Alexandra, Eefie, Maartje, Esra, Carmen, Rebecca, Danique en Veerle, zorgden ervoor dat "onze" meisjes voor de Zekeer deze beker mee naar huis brachten.

Nikki

Hierinder de uitslagen van zowel de tweede voorwedstrijd als van de finale:

2' wedstrijd, 26-mei 2002 l-Pup. Jongens Meerkamo

l0 mtr

5 Naud Offermans

t.8

I

Peter Bex l0 Dominioue Willems

20i ).80 ).60

1.6 10.1

Carmen Franssen 2 Esra van Pelt 3 Veerle Gillissen 4 Rebecca Zaqar

"Puo.

Jonqeng

22.

a

33u

Pim van SDanie Roel Kist z Tim Zeevaarders 27 Jim Bemelen

0.0 ,.7 0.0 0.9

[-Puo. Meisles

i0mtt

1&

31Í

leÍ

Balwe 'pon TOTAAL '155t

34i t.47 41" 18.97

30:

).90

26{ ).02 321 ).44

141

117i

).E5

2322,67 251 14.33

231

104(

15(

100t

50Í t.15

21t ).87

30€

!,64 24e 1.03

ler

{oog

i0 mtr

i i

64',

8: t1,63

747

.00

).95 36t ).90

t.7

).6

192

{oog

r.9

I Kay Bemelen

20t

1.82

7.3

Balwe D0n TOTAAL

19( 2.12 141 12.95 5( 1,.29 17t 12.O7

5i

.Puo. Melsles .Meerkamp l0 mtr /.0 I Nikki Tahapary )

let

{ooq

ÀÉ,

1.25

52t

48/ 1.10

41(

44i r.í5 32' ).80

452

19(

(oqel

aa. t.77 1.72 t.77 t.86 t.75 46t .13 !.70 t,61 ,.2U 35r r.58

leÍ

{oog

11

992

TOTAAL

50'

197t

451

191(

47i

44i

1841 1791

37Í

1251

(ooe!

l0 Melissa Essers

0.0

44i

1.05

37( ).46 41( ).o2

l8 Janine Zagar l8 Maartie v Dieoenbee

o.t

34Í r.00

34i l.0r 33i ).32

40i 42Í

1.0

30r ).90

z6t t.41 20( i.11

34§

TOTAAL 163t

144t 112t

Dan de finale van de meiden: 3 pupillen

umertn

let

10 mtr

{ooo

TOTAAI

rlikkiTahaoarv

9.38

30§ ).74

611 ].49

41t t.10

41e

1751

5 )anioue Michiels

4.77

23t t,22

50r ].05

32t ).95

30€

137(

2

-53-


0.64

16f 7.38

47' t.12

342 .00

342

1321

13 y'eerle Gillissen

2.86

20t ,.56

431 t..74

27( ).95

30(

1211

t4 isra van Pelt

7.74

28! r.86

38t

t-.79

27( ).90

26Í

.1212

t.71

14i t,76

40( r.61

24( ).90

26Í

105(

tíelissa Essers

t.47

412 i.97

46t t.82

50€

.15

45i

18v

sha Ramakers

t.15

348 t.56

44C 0.59

392 .15

45i

163i

20 lanine Zaoar

].14

34e t,04

40t 0.78

367

,05

37(

150(

?5 lefie Boesten

].09

33e i.60

381

0.61

39( .00

342

144Í

30 ttaartie v Dieoenbee 2.98

31a 1.64

31t

1.01 33i ).90

26Í

123Í

26§

1052

8

larmen Franssen

2t lebecca Zaoar

\ ouoillen 6

t2

32 \lexandra Dresen

t-.42

202 i.01

342

1.82 241, ).90

Proficiat kanjers. Jos van Spanje

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Noodkreet van de Jeugdcommissie Zoals u weet zijn wij een actieve vereniging, waarbij de activiteiten zich niet beperken tot het irainen en meedoen aan wedstrijden. Als we zien dat de jeugd in de laatste paar jaren in aantal is verdubbeld, kunt u begrijpen, dat de "bijkomende werkzaamheden" steeds meer tijd kosten. De leden van de jeugdcommissie hebben naast hun STB-activiteiten ook nog e€n geziÍr, hun wirk, enkelan volgen momenteel een studie, an x ziin er zelfs die naast STB nog andere hobby's hebben. rWij zijn dus op zoek naar mensen die ons willen ondersteunen in deze activitóiten, *aurbi; we liever veel mensen zien, die een beetje doen, dan een paar die heel veel doen. Een oproep aan de ouders heeft inmiddels al enkele ànthousiaste reacties opgeleverd, maar onder het motto: "Hoe meer zielen, hoe meer weugd"... .. ..

-54-


De belangrijkste "vacature" is die van jeugdcoรถrdinator, omdat Dick deze functie neer moet leggen i.v.m. zijn studie. Om deze vacature op te vullen zoeken wij iernand die betrokken is bij de jeugd, en de gedachten van de jeugdcommissie naar buiten toe kan ventileren. Daarnaast is het een functie waarbij regelen belangrijker is dan doen. Hieronder staan activiteiten die we momenteel uitvoeren:

o o o o r o o o o o o o o

Jeugdcoรถrdinator. Jeugdkamp organiseren (lx perjaar). School-olympiade organiseren/assisteren

(lx

per jaar).

Clubkampioenschappen organiserer/assisteren (1x perjaar). Sinterklaas voor de pupillen (lx perjaar). Begeleidingwedstrijden. Beherenclubkleding. Verjaardagskaarten sclrijven. Sponsoren benaderen.

Grote clubactie organiserer/assisteren dens trainingen.

Catering verzorgen (eugdkamp

(lx

per jaar). Assistentie

tij-

I Kapellerbosloop / lubkampioen-

schappen).

Materiaalbeheerder. Wedstrijdsecretariaat. Ledenwerving,

Kijk of u iets voor de jeugd kunt betekenen. Informatie bij de leden van de jeugdcommissie. Jos van Spanje.

0-0-0-0-0-0-0-0

-55-


delen: overzet

Het

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH o45- s244242

VIAIVEN

ou7-37il14 ALMELO 0546.E72125

VELDHOVEN 040-2531900

(it:l=\ít=ll.s CARROSSERIE.DELEN

ROTTBRDAM olo-4626661


Competite Djunioren jongens en meisjes

Ook onze junioren deden dit jaar uiteraard weer aan de competitie mee' Helaas zatenwe dit jaar wat kap met onze altleten. Bij de jongens kregen net een D-junioren ploeg bij elkaar om in de tweede divisie te starten. Bij de meisjes hadden we voor de winter nog zoveel D-meiden dat we om iedereen de kans te geven om rnee te mogen doen heel stoutmoedig in de eerste divisie ingeschreven hebben. Nou, dat laatste hebben we geweten. Helaas zijn in de winterperiode dusdanig veel meiden gestopt dat we nog net voldoende mensen over hielden om te mogen §tarten. Hoewel we op de een na laatste plaats eindigden, mochten we niet onteweden zijn als we keken naar de gemiddelde individuele prestaties van onze atleten. Maar, ja in de competitie telt nu eenmaal de prloegprestatie. Een les voor volgend

jaar dus. De jongens presteerden met hun ploegje wel goed. Zij eindigden in de regio op een verdienstelijke vierde plaats, maar vielen heelaas net buiten de boot

voor de finalerondes. Dan nu de resultaten:

l' Competitewedstrijd

in Helmond: Jun. Mslsles .60 mtr tlatasha lmmeker

).7

56(

Ă?aelvan Pelt lun. Meisies.Ă­000 m

).1

48i

t Gtharina

Dresen

).54.: 34

lun. Melsles,Hoogsp A

{atasha lmmeker

-57

-

r.35

49(


18

(atharina Dresen

lun. Melsles,VercPr I /aelvan Pelt lun, Melsles,Kogels 14 \nke Papenborg ?C

-onneke Frins

t.10

31(

].70

35{

/.99

42'

).23

32C

lun. Melsles,Dlscus 13.74 14 \nke Paoenborq lun. Melsleg,Speerw t4.00 lllLonneke Frins )-Jun. Jongens ,80 mtl

I Roan Funcken )-Jun. Jongens

t3.1

17Í 20( 30'

.10001q

].19.6 54t fvo Evkenboom D-Jun. Jongcns ,80 m 19t 17.8 I Rob Forster )-Íun. Jongens,4t80n 32Í 51.7 ] s.T.B. I )-Jun. Jongens,Hogg2

] Sebostion Dresen

)-Íun.

t.00

241

,.18

25t

).70

281

13.72

171

Jongens ,Verspr

I lvo Eykenboom

)-Jun. Jongens ,Kogcl I Rob Forster )-Jun. Jongens ,Discus I Roon Funcken I Sebostion Dresen

-58-

11.46


2' competitewedstrijd in Veldhoven.

lun. Melsles .60 mtr Íaelvan Pelt

].8

541

tlatasha Immeker

,.8

541

Jun. Melsies,í000 m (atharina Dresen

r.44.0

39i

!6.9

46t

rlatasha lmmeker

t.35

49(

t9 Gtharina Dresen

.10

31(

lun. Melsles,VercPr /aelvan Pelt

1.81

38(

ularoareth Wich

,..43

101

i.30

26'

,.52

4t

D. I

)-

lun. Meisies.4*60 m A

)-

JTB

1

lun. Melsles,Hoogsp

)1C

lt

)-

lun. Melsles,Kogels

19

)-

-onneke Frins

lun. Melales,Dlscue

11

vlaroareth Wich

lun. Melsies,Speenr 14.14

20i

{oan Funcken Jun. Jonqens,80 mtr :ieter v.Dieoenbeek Jun. Jonqene,í000 m

12.6

aÉ(

vo Eiikenboom

1.27.5

fom Crombach Jun. Jonqens,80 mtr

).48,3

lob Forster

7.6

Li -onneke Frins Jun. Jonoens.80 mtr

I

-59-

t3.0

49Í

rorden 21(


,l ,4=7

|

Auto bed riif -J.i Zd roj ews k i

=

\'erKoop auto s

. auioverhuur + ieasing

- repararre en on.ernouo

: gl#:iingen : ;fi'J:BH'ï""','f;1;"

Heerlenseweg 2OO Landgraaf

=,-

tr

It 'r1,,4,,

;lc liËt

:;.Él:,:::

.,'Èirl '.t-t,)t:;t

O

45 - 57 20 o O2


lun. Jonqens .Hoogsp rieter v.Diepenbeek

t.10

31€

lun. Jonqeng,VetEPr ( Iom Crombach ].18 D- lun. Jongene ,Kogele

251

,.25

25t

í6.20

23t

a

A

D.

Rob Forster

lun. Jongeng ,Discus I loan Funcken

t5.84

vo Eiikenboom

Roan tijdens zijn zilveren worP!

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0

-61


Hemelvaartmeeting Scopias 2002

Daar waar onze B-meiden aan het begin van het seizoen besloten hadden om niet aan de competitie deel te nemen' mistten ze alle zes schijnbaar toch de gezellige spanning van het wedstrijdgebewen. zo gaven de dames zich dan ook al heel snel op om deel te nemen aan de Ă&#x2030;uregiowedstrfrd in Kerkrade. Helaas werden we daar op het allerlaatste moment geconfronteerd met selectiecriteria voor deelname met als gevolg dat alleen Mieke zou mogen meedoen. Wederom kort overleg iija.* de training resulteerde in niet meedoen in Kerkrade en gezelhg met zijn allen naar de hemelvaartmeeting in Venlo. (Het wadrijven).

op die mooie donderdagmiddag met zijn alle richting Dus togen -En we ziedaar, de sfeer was goed, prestaties logen er niet om en Venlo. we hebben STB ook in Noord-Limburg nogmaals op de kaart gezct. De prestaties:

Sprint 100 meter: Iris op den Kamp, 6" plaatsmet 15,12 seconden. Nancy Neroni, 7'plaats met 16,08 seconden. 400 meter: Suzanne Gramer 5'plaats met 1.15, 96 800 meter: met ruim 5.5 seconden)!!! Lenny Kleinen, 4" plaats met2.41,66

-62-


Hoogspringen -Kleine (gedeelde) le plaats met lm40 (evenat'ing clubrecord) Lerur, Mieke Nickien 5'plaats met lm25

Verspringen Mieke Nickien. 2'plaats met 4m69 Lenny Kleineru 6'plaats met 4m13 Iris op den Kamp, 7'plaats met 4m09 Suzanne Gramer, 8t plaats met 3m83

Nancy Neroni, 9'plaats met 3m63 Maaike Heinrichs, l0'plaats met 3m23

Kogelstoten Suzanne Gramer, 5t plaats met 7rn79 (nieuw clubrecord) Maaike Heinrichs, 6' plaats met 7m26 Discuswerpen Iris op den Kamp. 30 plaats met 18m79 (verbetering clubrecord met ruim 5m30)!!!! Nancy Neroni, 5" plaats met 17m51 (verbetering oude clubrecord en PR met 4 meter) !!! Maaike Heinrichs, 6'plaats met 14m96 Dan rest nog een prestatie. Hoewel geen B-meid, ben ik toch zo gek geweest om voor het eerst in 5 jaar (sinds de laatse STBkampioenschappen) weer eens een baanwedstr[id te lopen. Met mijn tlid van 5.09,48 op 1500 meter was ik, hoewel ik in het hele veld eenna-laatste en in mijn leeftijdsklasse zelfs laatste was, teweden. Het smaakte in ieder geval naar meer. Moe en meer of minder teweden togen we weer naar huis (of voor de komende echte generatie STB-ers naar de schuimparty). Het was een geslaagde wedstrijd en we hebben weer iets om Ă?raar toe te werken bij de volgende.

v/iel

Frins o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

-63-


Verhalen over loPers De verenigingshardloPer die De verenigingsloper is een gezelligheidsdier' Hti.it zo iemand na ervan houdt het leuk vinat om met de meute mee te lopen.Hij paar een rustig het trainen met een paar andere verenigingsleden gaat. pilsjes te nuttigen, tenvijl het gesprek b.v. over Kees Dijkstra pilsje drinkt i{et"gaat er dai voornamelijk ÀvJr hoe _graag Kees een race belangrijke een toe afen weerhoudt zondir dat het hem ervan te winnen.

De hardloPer in clubverband traint

gewoonlijk na zijn werk zo'n 50 kilometer Per week. Hoewel het hem veel moeite kost, is hij echt enthousiast en doet

hij aaÍl bijna iedere wedstrijd mee.

Hij

zou zelfs van zijn ziekbed opstaan als de

jongens hem woegen aan

een wedshijd deel

te

nemen.

Hardlopen verschaft hem

meer dan alleen

een

uit te gaan en een paar biertjes met de jongens te drinken. Het is ook een excuus om zijn vrouw en 2'5 excuus om

kinderen even niet te zien.

Aangezienhijgeenbijzonderesoepeleofsnelledenkeris, ,.rrlhuft het heÀ bovendien ruimte voor wat onordelijk gepeins. Er zijn zelfs momenten waarop hij bijna een echte ftlosoof ltjkt gewoonlijk gaat het dan over Kees DijksEu

"0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-64-


Training zomerseizoen 2002

Dag

Tijd

Plaats

Training/GroeP

Begeleider

Ma.

18.30

Cooperbaan

Duurloop 1 uur

Vrije training

Ma.

19.15

Di.

18.45

Sportzaal

Kakert Cooperbaan

Conditietraining

Intervaltraining

Marjo Moonen Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

Snelle duurloop Wo.

18.30

Cooperbaan

Wo.

18.30

Cooperbaan

19.15

Cooperbaan

Wo.

1.15 uur

Albert Verbunt

Rustige duurloop I uur

Pupillen B,C, 1 uur

l'*jaars A

2o'jaars A Junioren

Jeugdtrainers

Jeugdtrainers

1.15 uur

Do.

18.30

Cooperbaan

Vnj.

18.30

Cooperbaan

Za.

10.00

Cooperbaan

Za

10.45

Cooperbaan

Baantraining Duurloop I uur Pupillen B,C 1t'"jaars 1

A

Wim v/d Linden Theo Schmeits

Vrije training Jeugdtrainers

uur

2*jaars A Junioren

Jeugdtrainers

1.45 uur Za.

1700

Zo.

8.30

Parkeerplaats

Zeekoelen Cooperbaan

Rustige duurloop

I

uur

Duurloop 1.15 uur

Wim v/d Linden John Hendrix Theo Schmeits


"

)1PY-CENTER LAN DG RAAï Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf tel.: 045-5317692

Voor al Uw

KLETJRENKOPIEËt,I ander koPieenuerk inbi nden/tii men en pl astificeren tevens faxservice

Geopend ma. : 1 3.30-1 7.00u. Dinsdag t/m vrijdag: 9.30-12.30 en 13.30-17.00u. Zaterdag : 1 0.00-1 4.04u -

STB Clubblad 2002 nr 3  
Advertisement