Page 1

Atletiekvereniging

*urqo,

c$ ,t ffi ffiË z_

àË-

kr

r-f 20A2 Nr. 2 r-r

Sport - en Trimclub Brunssummerheide


Sport en Trimclub Brunssummerheide Verbunt

Voorzitter:

Kerkraderweg 20 6372T2 Landgraaf 045-53 14854 E-mail : albertverbunt@hotmail.com

Secretaris:

Algemene Zaken: (vice-voorzitter)

Pleistraat 32 Jose Meijboom 6373 HK Landgraaf 045-5330356 E-mail : stbsecretariaat@hetnet'nl Bethlehemstraat 10 Harrie Lejeune 6418 GK Heerlen 045-541 8036 E-mail : stb-pm@hetnet.nl Schepenbank 22 Jos Janssen 6343 CV Klimmen 043-4591995

Leden:

Bert Nillesen

Daslook 1l

045-5353294

6467 JB Kerkrade

Penningmeester:

Albert

Wedstrijdsecr.:

Inschrijven via secretaris,

IN

6373 HK Landgraaf Pleistraat 32 045-5330356 E-mail : stbsecretariaat@hetnet. nl Spaarweiden 37 Dick van Pelt 6374 MD Landgraaf 045-5325803

Jeugdsport:

Redactie:

E-mail: dick.pelt@wxs.nl Gravenweg 56 Theo Schmeits

6471VZ Eygelshoven 045-5352003 E-mail: Theo.schmeits@ 1 2move'nl Website STB Website STB.Jeugd: Postadres:

Postbank:

hrtn ://www.avstb. mvweb. nl

http ://www j eLrgdstb. myweb. nl 6373 HK Landgraaf Pleistraat 32 Rek.nr.49 I 5695 t.n.v. Penningmeester S.T'8.

Bethlehemstraat Adverteren:

via redactieadres.

l0

6418 GK Heerlen


InhoudsoPgave

2

Van de voorzitter

5

Clubreis Tilburg

Wedstriiden

9

Redactiecommissie

l3 l7

TestlooP

22

Clubreis Hamburg

4l

Theo Schmeits Els Frins

Dertig van Tilburg

55

CooPertest ParellooP

Wedstrijdkalender

WielFrins

Varia I 9 Verjaardagskalender

Uiterlij ke inleverdatum kopij: 5

21 Nieuwe leden 29 Hamburg after marathon 33 In de kijker 35 Spierscheuring 39 Ingezonden stuk 45 Tien vragen aan 53 Wisten jullie dat..'.. 60 Verhalen over loPers

juli 2002

bij redactieadres STB Gravenweg 56,

6471YZ EYgelshoven E-mail: Theo. schmeits(@ I 2move.nl W iel. Frins(0Planet. nl

Jeuedbulletin

Het clubblad verschijnt 5 keer per iaar.

57

t-

Jeugdatletiek deel

3


Van de Voorzitter

eerste bijdrage voor ons clubblad schrijf ik een dag na terugkeer uit Hamburg, waar ik samen met lopers en supporters

Mijn

van S.T.B. heb genoten van een geweldige marathon en een uitstekend georgàniseerde clubreis. Complimenten voor de clubreis-commissie die thans al weet bezig is met de organisatie van de clubreis naar Tilburg op 7 september aanstaande'

Tijdens de eerste vier maanden als voorzitter moet ik eerlijk bekennen dat er toch wel het een en ander op je af komt, maar door de

positieve inbreng van de andere bestuursleden, de comrhissies en diverse leden maakt het voor mij een stuk makkelijker.

NIEUW wat als zeer positief wordt ervaren is het functioneren van de trainerscommiisie. Deze begeleidt de trainingen, vootziet de leden van schema's en staat altijd open voor vragen' Tijdens de marathontraining voor Hamburg waren diverse gezamenlijke lange duurlopen, wedstrijden en een testloop afloop vond er steeds [eorganiséerd. De deelname was prima en na wel bevorderlijk was toch plaats hetgeen éen lezellige afsluiting voor een goede sfeer. Wim, Ger, John en Theo . '. ... ga zo verder.

§PONSORING In het kader van het presenteren van de club tijdens wedstrijden

Vervolg Ö

1


was het belangrijk dat sjef van ooyen wederom bereid is gevonden om een grote sponsoring te doen in de vorÍn van nieuwe trainingspakken. en De traÉingspakken kunnen van 2 mei tot 3l mei worden gepast besteld bij Harry Driessen. De eigen tijdrage voor een trainingspak bedraagÍ € 80,--' jack verder bestaat er voor de supporters de mogelijkheid om een te bestellen. Hiervoor bedraagt de eigen bijdrage € 45,00'

Het bestuur is voornemens om aan de presentatie van de nieuwe trainingspakken een feestelijk tintje te geven' Hierltj wordt gedachï aan het (opnieuw) organiseren van de S'T'B'-bergloop' í**oo, alleen leden kunnen inscl*ijven. Ter afsluiting denken wij aan het organiseren van een barbecue op het TCN-complex' HËrover zult Àog in een later stadium worden geïnformeerd. JEUGD Op 13 april j.l. werden de uitgestelde jeugdclubkampioenschappen ZóOf op de uitstekend onderhouden Cooperbaan georganiseerd. Het was mij een eer en genoegen om de prijzen aan de winnaars te mogen uitreiken. Het"waseengoedkampioenschapenikwilvandezegelegenheid gebruik makeí om de Jèugdcommissie te complimenteren voor-het íet veel liefde en plezier Éegeleiden en stimuleren van de jeugd'

Bij al dit positieve zie ik

de toekomst van de s.T.B. met het volste

vertrouwen tegemoet.

Albert Verbunt 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

3-


Manensheide 42 Klimmen 6343 043.4592242 A6.51277959 043.4592901

CR

tel: mobiel: fax {'

H.Prevoo Bouwkundig OnrwerP en Adviesbureau

,

s}odersslteeluur

, blessure lnining , cutdilie leslen

, laclaal lesten (venuingslesl) , sPrlsPecifieke leslen , bpen en Mndageren , spodmassage

IIfrflflY AfrII OI 1frfrĂ?I sportfgnothemPeut llomnert lfia 6J6ltltl Uaesrude " lluth tel. 046-4426088


*@qo,

h3

Sport en Trimclub Brunssummerheide

Clubreis Tilburg ZondagS sePtember 2002

Beste loopvrienden, i

I

i

Zoals jullie op de jaarvergadering hebben kunnen vernemen is de oorspionkeliit< geptanOe clubreis naar Hasselt vervallen' Als alt贸atief hi.*o贸. is gekozen voor de Tilburg Ten Miles, waarbtj er \ileer voor iedereen wat wils is. Dit evenement staat bovendien bekend als een sfeervol en gezellig gebeuren en is onderdeel van het NUON-circuit. Voor iedereen is er een mogelijkheid om deel te nemen, van

wedstrijdloper tot trimloPer. Het programma in Tilburgzietet als volgt

1.

2. 3. 4. 5.

uit:

Wegwedstrijd 10 EM Mannen (alleen met wedstrijdlicentie !) Wegwedstrijd l0 km. Vrouwen (alleen met wedstrijdlicentie !) TrimlooP 4 km. (voor iedereen) TrimlooP l0 km. (voor iedereen) Trimloop l0 EM (voor iedereen)

Vervolg

')

-5-


en de terugreis Nadere informatie over vertrektijden met de bus ontvangen jullie te zijner tijd.

Kosten

Aanmelden zo spoedig Wij vragen jullie om bijgaand aanmeldingilformulier ' t" leverin bij Theo Schmeits' Jos moï"fi.i[ inie vullen "nin Janssen of Herm Gerards.

!!! Mondelinge aanmeldingen worden niet geaccepteerd Namens comité clubreizen Herm Gerards

O" Cgglqrl{i4grg moeten vóór

l juni binnen zijn !

Hetverschuldigdebedragdientvóóroll0712002overgemaakt §TB' te worden op róknr. 4915695 tn'v' Penningmeester

-6-


Aanmelding Tilburg Ten Miles 8 september 2002 (Inleveren vOOr f junl 2002 bij Theo Schmeits, Herm Gerards Jos Janssen)

Naam

Adres Postcode

Woonplaats Geb.datum

Telefoon

Wenst deel te nemen aan het onderdeel lilegwedstrijd l0 EM Mannen (alleen met

B tr tr tr tr tr

wedstrijdlicentie) Wegwedstrijd t0 km. Vrouwen (alleen met wedstrijdlicentie) Trimloop 4 km Trimloop l0 km

Trimloop l0 EM Su

Gebruik chip

tr tr

eigen chip (sticker bijsluiten s.v.p) huur chip van organisatie (kosten EUR 1,50)

Datum:

Handtekening:

Ik verklaar hiermee tevens het verschuldigde bedrag v贸贸r 0lt}7t2O02 over te maken op reknr. 4915695 t.n.v. Penningmeester 搂TB.

7-

of


N

AUT,votYKEtYBV. KWALITEIT ALS NORM

I I I I

I I r r

verkoop nieuw selectieve occasions leasing

financiering

WIJNGAARDSWEG

reparattes

onderhoud schadereParaties APK keuringen

8 FIEERLEN _ HOENSBROEK

TEL: ( 04s) s2t24s9 FtuY: (045) 5630200

-8-


De dertig van Tilburg Zondag 17 maart 2002 15 en 30 km

flïïtrfl

Er zijnvan die wedstrijden waar de S'T,8. altijd aanwezig is ook al is het niet naast de deur. De dertig van Tilburg, georganiseerd door av.Attila, is zo'n wedstrijd perfect passend in de voorbereiding voor de voorj aarsmarathons.

Ditmaàl gingen een

l5-tal

S.T.B.'ers onder uitstekende

weersomstandigheden richting Tilburg. Sommige wilde er een echte wedstrijd van maken, andere wilde deze wedsffijd in hun marathontempo lopen.

Rob Riksen staÍtte als enige op de 15 kilometer en liep

een

prachtig PR op deze afstand.

Om 13.45 klonk het startschot voor de 30 kilometer. Ger Bodelier had al na de 2 rondjes op de baan een tiental meters voorsprong op het gehele lopersveld. Henk van het Land en ondergetekende gingen weg voor een eindtijd van rond de 2 uur. Maar na 5 kilometer (20.37) wist ik dat het moeilijk zou worden, dan maar terug op marathontempo. Henk nam er geen genoegen mee en na 8 km liep hij langzaam van mij weg. Tot aan het keerpunt bij kilometer 15, toen had ik hem weer te pakken' Voor het keerpunt kwamen wij Ger tegen, die samen met een medekoploper een aardige voorsprong had opgebouwd. Iets verder zat John Borjans in een perfect groepje. Hij liep er nog fris bij en stevende op een prima tijd af. Wij konden het tempo redelijk volhouden (20.51 /20.43)' Het 20 kilometerpunt (21.08) naderde en Henk moest helaas afhaken' De tijden liepen langzaam op 21.47 tussen 20 en 25 km en de laatste 5 ging in 22.11. Toch nog iets teveel verval. Maar niet getreurd tot Hamburg rest nog ruim I maand trainen.Henk finishte in 2.08.35 een dik PR. Met de cracks van de S.T.B. ging het prima' Ger had zowat de gehele wedstrijd op kop gelopen met in ziinkielzog een loper uit Vervolg S

-9

-


Rotterdam. Ger stevende op een uitstekende tijd a[ het feit dat hij gaan was de laatste 2 kilometer de Rotterdammer voor moest laten tijd van uitstekende een in niet zo belangrijk want Ger finishte 01.45.17. een P.R en Clubrekord !!!!!! Iemand die ook in een bloedvorm steekt is John Borjans, zoals gLezegdkwam hij bij het 15 kilometerpunt nog fris door. Hij heeft 2 uur Ă e lĂ ste l5 krnnauwelijks vervalgehad en kwam onder de over de meet.

Ook de andere S.T'B.'ers waren tevreden' Zeket ook onze kersverse voorzitter Albert verbunt die met 01.16.17 een mooie tijd realiseerde. Alleen Hub Erkens had met wat tegenslag te gas maken. De laatste 10 km kreeg hij last van zijn rug en moest terug nemen

Uitslagen Dertig van Tilburg I5 KILOMETER:

5

30 KILOMETER: Ger Bodelier 2 19

42 54 92 97

John Borjans Theo Schmeits Henk van het Land

Albert Verbunt Hub Erkens

t82

Jan Schwanen Saskia Rademakers Theo de Leeuw

205

Gerard Hartman

214

Hein Severens

154

r79

00.53.21 PR

plaats 4 Sen.

Rob Riksen

I

plaats

01.45.17

M30

PR+CR plaats 16 M30

01.59.12

plaats 7 M50 plaats 13 M40 plaats 15 M50 plaats 17 M50 plaats 40 M40

02.07.r7

Recr. Recr. Recr. plaats

02.08.37 02.16.17 02.17.41

02.26.28 02.29.29 02.30.21 02.35.51

02.40.50

28 M50 T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-10-


Mededelingen

a a a a a a o o o a o o a o o a a o a a a o a o oa

.

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de secretaris, en wel met in achtneming van de door de KNAU verplicht gestelde opzegtermijn van 6 weken, d.w.z. 6 weken voor het einde van het lopende

o a o o 'o kalenderiaar. a o van het boekjaar de loop in lidmaatschap Wu*."i het ! r geheel in zijn bijàrage de niettemin !I eindigt,blijft laarlijkse o verschuldisd. I »" contribïtie voor het jaar 2002 bedraagt € 38.- Wil men ' de kosten hiervan € 15.60. ' ! ""n wedskijdlicentie dan zijn per maand. Jeugdledenietalen € 6.50 ' ] a a a a ooaa oo a o o o o o o ao o aa ao ao

o o

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Zomertraining 2002 Miv april is zomertrainingsschema weer ingegaan, zie laatste pagina van dit clubblad. Muv de training van zaterdag bij de Zeekoelen (17.00 uur) starten alle hainingen weer vanuit of op de Cooperbaan. T,S

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-

lt

-


Voor

al llw tuintips en bouwmatertabn

gaal U naar,

""";ffi'm.;#"orar'Ia \gH@-^Iïffi tel.: O45 - 53 L2127 lntormalie? vraag naar de verkoopnranageÍ lohn Borians.

Voor' gg-zs,llighrid g.n sgn Sogcl glas bipr, kunl u t)o ltBl spol'tBrr lBrpeht bij 'flnrriíz g,n .Docrdg,wijn })oe bipt'.

öport eaÏp PhoBn ix (kaut i rrg syrrl'l

eSgtr1'lls6s1 Í

-

ltnl'l gr WngrtlPtt)

(i,5f,l

'lsl.

045-531712-2

Ocrli

Efsellikl

(iltl l"nrrtlllrnoÍ'

Vt'rg1 lrgl lr.rtrtl!'rr Vt\p'\)Ët'Rn(lcrirti l(:tr p:ll IíiíeslnVcrtttlftt.


Testloop maart 2002

Het is de wedstrijdatleten al bekend: dit voorjaar hebben de trainers

(John, Theo, Gèr en Wim) een trainingsprogramma opgesteld, waarin op zoveel mogelijk momenten gezamenlijke trainingen voor de groep die zich voorbereid op de marathon van Hamburg en de STBeis die trainen voor wedstrijden over kortere afstanden' De testloop op zaterdag 30 maart \ryas zo'n gezamenlijke.activiteit. Er waren deelnemers die wilden uitproberen hoe snel zij een 5 of l0 km konden afleggen. Daarnqast trainden de marathonlopers 25 km op het door hun geplande marathontempo. Dit alles- spll.de zich af op een vlak parkoers in de driehoek Koningsbosch, Echt, Montfoí onder ideale weersomstandigheden: geen wind, geen regen en weinig luchtvochtigheid. De kilometers 1,2, 3,4 , 5, 10, tí, 20 en 25 kilometerpunten waren aangegeven en de route met pijlen op de weg geschilderd. Uiteraard was in de aloude STBi.àAiti. geregeld àa-t na afloop in de plaatselijke kroeg kon worden 'ge-evalueerd'. Een grote groep deelnemers

(wij hebben ze niet geteld, maar wij

dachÉn zo;n 20 STBers) ging, ieder met eigen doelstelling, van start. Nu kun je van een veredelde training niet veel melden' De test verliep voor de meeste deelnemers zeer goed' Op korte afstanden werden zelfs pr's gebroken. De marathonlopers konden zonder uitzondering vaststellen, dat zii hun schema zeeÍ ontspannnen tot 25 km. kunnen volhouden. Toch waren er enkele opvallende momentenl Hub Donders wilde met het oog op de Parelloop l0 km lopen op zeer hoge hartslag (>175). Dat lukte niet helemaal(>173), maar hij verbeteide wel zijn pr met ruim een minuut!!!! 30.58 min. Hij is zelfs later gaan controleren of het parkoers wel klopte. Op zijn ftets

was het tóO m. te kort. Met zijn vorm zit het wel goed: op de Parelloop werd hij eerste veteraan in 31.50 onder aanzienlijk

Vervolg Ö

t3


parkoers' slechtere weersomstandigheden en op een moeilijker Steens deed daar-nog een schepje.bovenop: hij verbeterde

R;r.;

dan ook ,i.|n-pr. op de l0 km. met Àeer dan lminuteh! Hij was Steen(s)kapot aan de meet. de Wd noemen natuurlijk ook Els Frins' Ja, die Els Frins van nadrukkelijk Roïterdambus. Nu wil Els Frins liever niet meer zo van Els niets verder wij vermelden dan Wel, g.no.*a worden. moeten jullie maar zelf aan Els Frins vragen wat Els Ëiin. "n Frins zelf van de prestaties van Els Frins vindt'

zien' Het was een genot om de marathonlopers aan het werk te te minuut een loop ik "Shit, km: Soms boos (Cer Bodelier bij 5 het zoals opgewekt' zoer soms snel, maar ik kan niet langzamor!), lachebekje Albert Verbunt. Natuurli;k ging er ook iets mis. Wiel Frins en Theo Schmeits pijl liepen ,i..à, iurn.n te kletsen, waardoor zij tweemaal een de door zii misten. Met wat kunst en vliegwerk konden gebracht pad U.!.t.iaing.bus worden achterhaald en op het rechte worden. liepen Saskia Rademakers, Gerard Hartmnn en Theo de Leeuw

rechtdoor, dwars door Montfort heen en rechtsaf-pijí -Clauscentrale ( zeg maar richting Eindhoven). niderden reeds di uiteindelijk door de bus werden Toen gaven zij het op, maar

Uij

..n

opgevist.

teistotte een staaltje van een zeer ervaren loper: Hub-Erkens' Oot ni3 verliep zich vlak voor Montfort' Nu liep STB halverwege

J".i*.í

g0 (zà'n slordige 11 jaar geleden).vaker 3 -uurstrainingen

vanaf foningsbosch. ÉuU *as "i totn al bij' Hd wist dat vanaf Hij Montfort altijà in de richting van Maria-Hoop gelopen werd' op keurig weer rf".È à.t de eerswolgende straat rechtsaf en kwam 20 ruim na (en fitheid tret iart<oers terecht. kwestie van ervaring km.)

Vervolg

d

-t4-


nu alle deelnemers vermeld? Nee, dat lukt helaas niet. wij-bv. Els Frins niet noemen, maar is Els Frins daardoor zo kan ik blij, want nu wordt Els Frins tenminste niet zo nadrukkelijk in de ,.hiin*.rp"rs gezet, zoals dat wel met Els Frins tijdens de Hebben

Rotterdamreis gebeurde. ,Wij hopen dat genoemden en niet-genoemden tevreden waren over deie testloop .n hrn eigen prestaties. Ons inziens is een dergelijke training voor herhaling vatbaar. Het trainersteam Ger, John,Theo en Wim'

,ffi

.ffi

,.'i,rĂ­,'Pll* ijitii;iiit)i.

De S,T.B. traditie in de kroeg met o'a'Hub, Saskia, nakaarten lekker Testloop Na de Gerte. Wim, Ger en 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-

15 -

.

ffiiĂ?


frZ

A:-

Autobedrfff Zd roj ews k i

*verkoop auto's

:ffi:Xl,:Xllïx?ii"no :gffi:iinsen : ;fi'J:ïi'ïï ïfrX;^

Heerlenseweg 200 Landgraaf O45- 5720OO2

<,ii: ot::l

=..i s::.i A:t:: (Di.:

=iit:

O'!::

:fi:ii

.e;i À)

,..

*:,:'

É

4


Coopertest S.T.B.

I april is er weer een gehouden. Dit als start

Op donderdag I

Coopertest

van de

zomertraining

oP

onze

Cooperbaan. Een leuke test hoe wij de afgelopen winter doorgekomen zijn. Voor de aardigheid heb ik de uitslagen van de afgelopen jaren eĂ ns naast elkaar gezet zodat iedereen eens kan vergelijken ofje

conditie

en tempo vooruitgegaan is. Goed het is

een

momentopname maar toch leuk om die aantal meters gelopen in minuten eens naast elkaar te zien T.S.

Naam

Juli

Sept.

Juni

Sept.

Juli

April

1998

1998

1999

t999

2001 3685

2002

3535

Bodelier,Ger Bodelier, Hein Boesten, Harry

2607 2870 2770

2880 2520

Boesten, Maril Borghans, Egon

2787 3

Borians, John Derwal,Veroniq Donders,Hub

3270

3071

3328

Fischer,Frits

3040

Frins,Ronald Geilenkirchen,F

Vervole

2731 3714

3220

Eisenga,Frank

Frins,Els

3032 3048

3712

Enninga,Harrie

Fischer,Maria

100

3300

Deceuninck,Peter

Duteweerd,Jos

l2

2570

2600 2550 2970

17-

2984

263s 2432 3080

4

3460

3220 3060

3023 305 I

3007


Naam

Juli 1998

Juni

Sept.

1999

r998

Sept. 1999

Gillissen,Anita

2690

Gillissen,Roger Haan de, Monique

3300 2361

Hartman,Gerard

?060

2440 2570 3230

3230

3

Heinrichs,Jo Hendrix, John Hodiamont,Sjef Kokkelkorn,Leo Krieg, Sabine

3200

3180

3l l0 2t60

2930

2980

2820

l9l0 2420

2440 2800

2460

3500 2772

3450

2700

2620

24114 2610

3500

2800

2540

2700

2730 3570

3600

3300

3340 2005

Scheer,Esther

2751

2875 3380 2409

Rijkers,Judith Schaffhausen,Ger

2865 3500 2823

2484

Reiinders,Bert Riksen,Rob

2647

2766

Pol van de, Marcel Quaedvlieg,Frans Rademakers,Saskia

2541

2541

Nollet,Petty Offeringa,Gerte Pelt van, Dick Ploeg de,Ineke

2002

3t22

Meyboom,Jose

Meyboom,Wim Monse, Yvonne

April

2001

140

3330

tand van't, Henk Linden v/d, Wim

Juli

Schmeits,Theo

2130 3250

1938

3096

Schwanen,Jan

2834

Steens,Roger

2820

Teeken.Vicky Timmers,Kenneth

3019 2929 2779 3

-

18 -

108


Verjaardagskalender

Juni

Mei I

Esra van Pelt

I Nancy Neroni Maayke Heinrichs 10 Sjef Hodiamont

I 2 2 5 7 8 9 l1 ll

Roel Kist

50

12 14

57 39

16

9

t7

3

16

l9

50 56

20 Anne Marie Ypma

39 57

Pierre Starmans 20 Nico Hamers

2l Nikki

Tahapary

22 Frank Eisenga 24 Francis Wich 24 24 25 26

Jo van Vlodrop Bert Reynders Jos Duteweerd

Mien Quaedvlieg-

9 45 9

49

Steegmans 26 Hans Ypma 28 Marleen Driessen

57

46

l5

l6

20 26

ll

Sharon auf den KamP Carla 'Willems Frank Stevelmans Anny Ketelaars

9 41

38 53

Jos Bex

40

Els Frins Peter Bex

43 9

Jacques Senden

58

Henk van't Land Ruud Frins DianaRovers-Meinster Bramvan de Laar Lenie Boessen-Heldens

49

Rebecca Zagar

9 39

Yvonne Monse-de

t8 39 10

39

Haan 30 YaĂŤl van Pelt

t2

28 Sanne Boessen 30 Katharina Dresen Jose MeYboom

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-19-

l0 13


Harry Driessen Running Center Oranje Nassaustraat

l9

641I LE Heerlen teVfax 045-5712009

E-mail: driessenl 78@zonnet.nl Website: www. harry-driessen.nl

U vindt in onze speciaalzaak een ruim assortiment: Wandel- en Hardloopschoenen Indoor- en Aerobicschoenen lVandel- en Hardloopsokken Asics, Odlo en Craft funstionele onderkleding Diverse topmerken loopkleding Wandelkleding van Odlo en Serac Sportvoeding supplementen en verzorgingsprodukten

Tijdelijk superactie Odlo Termic

functionele

onderkleding: Dames/heren Shirt Short sl.

Air

Air V-Shirt short Shirt Muscle Air Air Short ladies Singlet Air Slip mini Air

sl.

van: € 29.95 van: € 30.95 van: € 25.95

van:€22.95 van: €,22.95 van € 19.95

voor: € voor: € voor: € voor: € voor: € voor: €

18,19,16,14,14,12,-

Verkrijgbaar in de kleuren: zwart, wit, grijs en marine

Met sportieve groeten van het Harry Driessen Running Center Team

20


Nieuwe Leden

Heuvel van den, H (v) Roepnaam: Helma Geb.04-07-1967 Hoofdstraat 38 6372F,K Landgraaf Tel. 045-5335012

Nollet. P (v)

Verheijen.S (m)

Haaren van. C Roepnaam: Cor

Roepnaam: Peยง Geb. 14-09-76 Retersbeekstraat 12 6371 VR Landgraaf

Tel.045-5315735

Roepnaam: Sjaak Geb. 08-01-1952 Schubboomserf 16 6413 LH Heerlen

Geb-22-11-1966 Honingmansstraat 25

6372YH Landgraaf Tel.045-5326833

Tel.045-5222871 Bodelier.H (m) Roepnaam:Hein Geb.23-06-1948 Oranje Nassaustraat l3 6372 CJ Landgraaf

Tel.045-5319059

Opzeggingen oer 01-0 l -2003 : dJ Scร€epper, Huub Neelis, Ine Quaedvlieg, Jos Vroemen,

A"dd Albert

Lieberg.

T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-21


Clubreis Hamburg

Zaterdagochtend,

op het

gods-on-

christelijke tijdstip van 8:04 vetrok

het

station onze trein vanaf Herzogenrath naar Hamburg. Bij wijze van uitzondering had zich niemand verslapen en hebben we dus de trein niet hoeven tegen te

houden.

Na zo'n 5,5 uur treinen arriveerden we op de

Haubtbahnhof van Hamburg. Behoudens enkele strubbelingen met het vinden van onze gereserveerde plaatsen (we hebben twee keer

de trein doorgewandeld) en dat Roger Anita zo erg miste dat hlj Saskia vroeg om als weekendvrouw te fungeren, verliep de reis vlekkeloos. Het wandelen beviel overigens zo goed dat een aantal van de heren de benen even wilde strekken en ongewild in de restauratiewagen eindigden. Toch leuk zo'n treinreis!

Op weg naar Hamburg, heerlijk relaxed met de trein

t1 *:'


Daar stonden we dan, jongens en meisjes van

het bagage platteland, in de grote wereldstad Hamburg. Nadat we onze

in de kluizen gesiopt hadden, waarbij we ontdekten dat de rol van weekendvrouw inhield dat je met de koffers van je weekendman moet slepen, trokken we wandelend naar de Messe om onze startnummers af te halen. Met dank aan meneer Bell hadden we inmiddels al telefonisch contact met de autoreizigers en afgesproken dat we elkaar voor hal negen zouden treffen'

Op weg naar de Messe voor het afhalen van het startbewijs

Ai, het eerste incidentje. Komen we bij de Messe aan, komt Henk van het Land tot de ontdekking dat hij ziin

in de kluis heeft gestopt. Henk voortreffelijk door werd en orde goede in alles Gelukkig was inschrijfbewijs met de bagage mee

de troubledesk aan een nieuw bewijs geholpen. Nadat we onze nummers gekregen hadden, begonnen de eerste mensen nerveuze

Vervolg Ă&#x2013;

11


gooide trekjes te krijgen. John Borjans was iets kwijt en zijn naar zoek op leeg midden in de messe ziin kledingzak inleverbewij s van de championchip.

Naar een voor de rest vlekkeloos verlopen middag is de (25 km)' De treingroep met de metro naar Quickborn gereden. eindstation het op dat elkaar goed voor orgaíisatie had het zelfs zo naar het hotel te nv-ee koelies stonden te wachten om onze bagage daar plotseling stond hotel vervoeren. Ger en Fred, bedankt. In het even vanuit gewoon iemand die er niet hoorde. Jos Bex kwam Landgraaf zijn loopmaatjes supporteren' Geweldig toch!

op de resultaten).

organisatie t-*i'' de georganiseerd oÀ ons VIP's naar de start te brengen' Net als

De volgende ochtend had de

(Deutsche dag was ook nu de organisatie wederom perfect Gr6;dlichkeit). Voor de start gebeurde niet spectaculairs. Er waren

íoti§"

weerdenodigepoepersenplassers(nieuwebestejaarprestatiemet al 8 keer voor {oger!j, ,uu, àaar zijn we na een aantal marathons aan gewend.

Vervolg Q

-24

-


Rond 8:30 trokken rrye naar ons startvak. Ook hier verliep alles perfect en luttele seconden na het startschot waren onze lopers en loopsters onderweg.

Tot zover de algemene indrukken. Nu moeten jullie het even doen met de avonturen van Theo en Wiel. Eerste indruk was overweldigend. Wat een mensenmassa en wat een enthousiasme. De aanmoedigingen waren zo oorverdovend middels ratel, toeters en orkesten dat we de pieper van de hartslagmeter niet hoorden en dus domweg te hard liepen. Op 5 kilometer passeerden we Henk, Herm en Pierre die schijnbaar een nog betere start dan ons hadden. Na zo'n kilometer of 9 waren we best al wat publiek gewend, maar wat we toen beleefden sloeg werkelijk alles. Aan het einde van de afdaling naar de haven stond zo'n mensenmassa ons zo aan te moedigen dat we er gewoon kippenvel kregen. Gevolg wederom een veel te snelle kilometer. Één kilometer verder lryaren we zelfs blij dat het beede rustiger werd en konden we beginnen met onze wonden te likken. We lagen nog netjes op schema, de hartslag was weliswaar te hoog, maar het voelde nog uitstekend. Een sprongetje naar 15 kilometer, we zijn net de tunnel door het centrum gepasseerd, die

-7,4 [h\ <W1

overisens hartstikke schone lucht en zelfs een uitsËkend uitzicht (in bikini) bood en troffen daar

onze eigen supporters. Het gaat nog steeds goed en de hartslag is nog steeds te hoog. Door naar kilometer 20. Geen bijzonderheden, het gaat dus nog steeds goed, hartslag is nog altijd te hoog en publiek is nog steeds \ dolenthousiast. Door naar kilometer 25. Theo heeft even moeten lossen, maar is na het nuttigen van wat energiedrank weer terug. Status voor de rest ongewijzigd. Kilometer 30: er moet wat in de drank van Theo gezeten hebben wat ik gemist heb. Theo is weer weg, maar dan de andere kant uit.

I \ It !t) \\U

Vervolg

ö

-25

-


Hij ligt 30 seconden voor me en het gaat niet goed, ik loop constant t"g"n-dr kramp aan. De hartslag is zoals het hoort, maar het tempo deugt totaal niet meer. De kaars is uit!

Kilometer 35 Henk en Pierre komen langs. Aanpikken is er niet meer bij. Gewoon een kwestie van mentaliteit om de eindstreep te halen.

Kilometer 38 Fred komt voorbij (naar mij gevoel is iedereen al voorbij) en roept nog kom op om me vervolgens alleen te laten (God íat ben i[ zielig). 39 kilometer Jos & Marian Bex, Lenie en Els staan langs de kant en wagen hoe het gaat. Wat een vraag' Jos springt heel spontaan in de wedstrijd een haa-st T" .in .?'j: zondagse'Í<loffie en gewone bordeelsluipers naar de finish. Ondank menig commentaar blijft hij toÍ 42 kilometer naast me lopen en haalt de allerlaatste druppel er nog uit. Resultaat: bijna een week spierpijn, maar een voldaan gevoel dat ik hem toch uitgelopen heb.

Aan de finish staat de rest te wachten en als een goede vereniging trekken we

vervolgens richting kleedruimte en douches. Daar krijgen we het eerste

minpuntje: ge"n watm *ater. Jammer, dus gewoon strippen op het De tutess"gèlaoàe en stinkend en wel op naar trefount Herm. van jultie relaas het in lezen belevenissen vanaf hier kunnen

A'

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0

-26-


Uitslagen

Marathon Hamburg

i M35

IffifĂŻJrq

48 10km:

ptaats

Ger Bodelier

halve mar.:

?

10

01.12.50

02.31.57

30km: 01.48.37

klubrecord)

4A2

970

plaats 108

John Borjans

halve mar.:

1Okm:00.39.06

plaats

Theo §chmeits

1046

Henk van 't l0km:00.42.23

Land

02.53.37

30km: 0l'59.44

13 M55

plaats 124

halve mar.:

M35

01.23.20

03.04.25

M45

01.30.1I

03'05'49 30km: 02.1008

(persoonliik record)

Muijrers plaats 47 M50 03'05'50 l0km: 00.42.25 halve mar.: 01.30.12 30km: 02'10'08

1048

Pierre

l32S

03'09'48 Fred Geilenkirchen plaats 354 M35 halve.mar.: 01.34.57 30km: 02.14.34 ( persoonliik record)

10km: 00.45.18

1642 Albert Verbunt

plaats

lOkm:00.45.19

-27

-

32 M55

03'13'23


1746 Wiel Frins

Iยง.[45

plaats 2L7

l0km : 00.41.36 halve.mar. :01,27.48

2626 Herm Gerards l0km:

00.42.23

2845 Hub Erkens 1Okm:

00.44.18

341

I

plaats 199

halve mar.:

M45

03'23'20 30km: 02'10'11

M50

01.34'57

03'25'13 30km: 02'18'51

03'28'59 Rademakers plaats 126 V35 02'26'52 30km: 00.48.16 halve mar.: 01.42.26 (WoodiLreeerd)

3436 10km:

plaats

halve mar': 01.30'l

03'14'51 30km: 02'06'59

Saskia

Fischer plaats 12 V50 03'42'30 l0km: 0A.49.22 halve mar.:01.45.09 30km: 02'32'24

5514 Maria

8149 Gerard Hartman l0km:

00.49.31

plaats 1762

halve mar.:

M'35

01.45.21

03'56'15 30km: 02'34'25

14126 Hein Severens plaats 1041 M50 04'36'38 l0km: 01.03.05 halve mar.: 02.11.28 30km: 03'08'50

Gillissen plaats 2634 M40 04'56'55 lOkm: 00.46.40 halve mar.: 01.46.04 30km: 02'52'53

15855 Roger

Jos Jansen helaas na 17

km door een blessure uitgevallen' T'S

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-28-


HAMBURG AFTER MARATHON

Als aansluiting op het verhaal over met uitslagen hierbij een kort verslagje over het gebeurén na de marathon. Door ons blonde redactielid ben ik gevraagd om een stukje te schrijven' Omdat ik niet in het namelijk *"tt "tns zoals onze voorzitter, moest ik nog even vlak secretaresse, bezit bin van een voor de sluitingsdatum dit stukje schrijven. Ik vraag jullie dan ook om begrip voor eventuele oneffenheden.

We beginnen met ons verslag om even na drie uur in de middag na

de

marathon. We hadden met z'n allen de dag van tevoren

bij Gisela afgesproken dat we is ie weer Albert) zouden daar hoor, bij de Familientreff vermelden we niet wie privacyredenen wàchten op de laatste STB-er. Om

bij letter A (a

dat was.

Nadat Roger was geaÍïiveerd zijn we gezamenlijk naar het restaurant getogen dàt etUert via zijn neef, hoe kan het ook anders, had laten i"re*.."n. Dit bleek een uitstekende keuze, want in de "Friesenkeller" was niet alleen het eten uitstekend, maar er heerste meteen ook een supergezellige sfeer. Het supportersechtpaar Bex, dat speciaal vanuit Néderland *as ove.gevlogen en de dag van tevoren Wiel Frins volkomen had verrast, vond hei zelfs zo gezellig dat ze eigenlijk niet meer naar huis wilden. Het afscheid in de avondschemering viel dan ook zwaar. sommigen de koolhydraten nog niet in voldoende mate waren aangevuld werd's avonds nog een Kneipe-Kur genomen in een café bij de Omdat

bij

Hauptbahnhof.

In frOhlicher Runde gaf basbariton Gerard Hartmann, beter bekend als de kuit van Voerendaal, een "Stàndchen". Bij zijn vertolking van het lied "So ein Tag, so wunderschön wie Heute" werd het leed van menig loper verzacht.en dachten sommigen zelfs vol weemoed terug aan de laatste kilometers. Een

-'

staande ovatie van het publiek was het gevolg en reden voor een zugabe die bestond uit het "wolgalied", gekruid met Pfeffer und salz van chefkok Freddie. De avond ging ten einde en de terugreis naar het hotel werd aangetreden. In

Vervolg

ö

-29

-


de metro konden we de eerste reportages van het

wedstrijdgebeut de groep arriveerde vernemen via de Morgenpost. Omstreeks middernacht het hotel bij Quickborn voor een welverdiende nachtrust'

Na het ontbijt op maandagochtend werd afscheid genomen van elkaar, wi dag de eerste groep vertrok huiswaarts. De anderen verbleven nog enkele I naar de ochtend in werd Zo in Hamburg orn nog iets te ondernemen. bij weer het Omdat centrum vertrokken voor het pikken van een tenasje. zomers aandeed was dit natuurlijk aanleiding voor het nuttigen van Kafl und Kuchen. De voorzifter houdt immers vast aan regelmatigheden, ook al

hij niet op het werk.

Het Raadhuis van Hamburg werd's middags bezichtigd met een rondleidir Daarna hebben we de restlan de middag ingevuld met een bezoek aan I havengedeelte en de Landungsbrucken. Na het avondeten gingen we op z0 ,u*.é, bruin café. Eveneens in de buurt van het station kwamen we teret in Bierstube Nagel,

Leny,Pierre en Herm aan een echte S'T'B'-tafel Een toevalstreffer, bleek achteraf. De ober Lars , een apart figuur, ble namelijk te beschikken over verbale vaardigheden waarmee zelfs Wim v der Linden op zijn nummer zou zíjn gezet.

Vervolg

') 30-


Dan moet je toch van goeden huize komen, nietwaar Wim ?

eerste bestelling van een rondje bier, Albert vroeg natuurlijk

om koffie, nam hij hoof<lschuddend en vol onbegrip

in

ontvangst,

Tussendoor tapte hij nog een mopje om Albert op andere gedachten te brengen. Maar toen het tweede rondje besteld werd en Albert vroeg om Malzbier zei Lars : "Jetzt reicht's, jeta fliegst Du raus".

Ook de dames die Orangensaft en warme chocomel

vroegen

kegen het nxaar te verduren. Eigenlijk duríde niemand meer iets anders te bestellen dan bier. Op de vraag van ons of we ook op dinsdag bij hem konden eten antwoorde hij "wir haben keine KUche, aber essen könnt Ihr". Vragend keken we elkaar aan. Toch maar reserveren dus. Met een laatste rondje werd de avond afgesloten en keerden we terug naar het hotel. Dinsdag vertrokken we na het ontbijt richting station waar de dubbeldeks bus gereed stond voor een stadsrondrit met bezienswaardigheden zoals Jungfemstieg met Rathaus, Reeperbahn en St. Michaeliskirche. Afgesloten werd het geheel met een rondvaart door de haven van Hamburg. 's Avonds werd, zoals afgesproken, de avondmaaltijd genuttigd in Restaurant Nagel. Het is bijna niet te geloven dat in een bruin café met slechts één oven en vier pannen zo'n voortreffelijke maaltijd wordt klaargemaakt en dat ook nog gelijktijdig werd opgediend voor het hele gezelschap. Bij het afscheid werd natuurlijk een rondje van de zaak gegeven. Vervolgens keerden we terug naar het hotel. Op de terugweg moesten we natuurlijk nog even in "Gisela's Futterkrippe" een laatste rondje tot ons nemen. Nog even werd nagekaart over de afgelopen dagen en de marathon. En daarmee is dan ook een einde gekomen aan de clubreis Hamburg.

Ik

denk dat we mogen vaststellen dat de clubreis een groot succes is

geweest, zeker ook voor de mensen die hun tijd op de marathon hebben kunnen verbeteren. Maar het ging niet in laatste instantie om de gezelligheid en het samenzijn, want dat is en blijft de doelstelling van een clubreis. Een woord van dank wil

ik,

evenals

de

voorzitter, uitspreken aan

trainingscommissie.

Vervolg S - 3l

de

mensen

van

de


gtttoktn Ook zij hebben de nodige uren erin

o'dt tl'b

in Budega Nagel Gehoord buiten de Cooperbaan

tf!:l:: Ein Ohrenorzf, Augenarrt und épflkologe, Spieles wrobschieden zusamncn Skaf. ei fnae des ,'Tjuuss, uir hör1n die Drci. Dcr ohrenarzt sagt sich

vcrabschÍedet i)a", von einander"' Der Augcnarzl uns balo sich nit dem 6russ "Jtrgs' wir sehen "ërlsst Eurc

wícderu. Der ipökologe iagt darauf i"o*, von nh, ich schZu bald nat wieder reín"'

j.&;. -,

;fu.

dagen in Hamburg Afscheid van een paar gezellige

Herm Gerards 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

32-

lug"n


In de Kijker

G'day mate

Met andere woorden"Hallo" Ik ben Kenneth Timmers 28 jaarjong, geboren in Heerlen, en heb mijn rootz in Mechelen. Momenteel doe ik aan triatlon en ben lid geworden van STB omdat ik het belangrijk vind te trainen in groepsverband, voor zowel de gezelligheid als de motivatie. Eerst was

ik lid van de triatlon club in Maastricht TCM

maar

vanwege de afstand heb ik besloten het iets dichter bij huis te zoeken. Ik hoop bij STB vooral sneller te worden wat betreft het lopen omdat dit bij mij het zwaarste onderdeel is bij de triatlon. Het zwemmen en fietsen doe ik op eigen houde dus als mensen zich geroepen voelen kunnen ze me altijd bellen(hoe meer ziel hoe meer vreugd)om een stuk te gaan fietsen. Sinds 2000 woon ik samen met mijn Haagse vriendin Anouk in de Heigank 37 te Nieuwenhagen. Anouk is verloskundige en heeft een duo praktijk in Landgraaf samen met Jenny Ackermans. Ik ben werkzaam bij de brandweer parkstad Limburg in Heerlen wat me overigens erg goed bevalt.

vervolg Ă&#x2030;

-33-


Voor die tijd at ik 3 jaar in het leger als beroeps militair. Ik woonde samen met Anouk in Kerkrade waar zii haar opleiding genoot op de vroedvrouwenschool.

Als het allemaal goed verloopt worden wij in september papa en mama, spannend,hè? Verder hoop ik dit jaar flink wat olympische afstanden te doen of twee halve en wil in november naar de fire figther games in New Zeeland, al met al ga ik een druk maar te gek jaar tegemoet.

Wat betreft mijn intro van de brie(g'day mate) wil ik toch nog even kwijt dat we net terug zijn uit Ozzie(Australie)wat heel erg veel indruk op ons heeft gemaakt, echt waar het was onvergetelijk. We zijn n.l 7 weken gaan rondtrekken als backpakkers en het is niet te omschrijven hoe mooi, groot en afuisselend dit eiland is, absoluut een aanrader voor iedereen.

een mopje. Deze week is er op schiphol bij de douane een Belg aangehouden omdat er een tulp uit zijn kont stak. Wat bleek nou! Hij had de verkeerde bolletjes geslikt.

Tot slot nog

Kenneth Timmers

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-34-


Spierscheuring Inleiding Een spièrscheur is een blessure die veelvuldie bii atletiek voorkomt en die vaak óntstaat bii sorinten of tiidens een afzet. Dezé blessure treedt bii atleten vaak on in de liuidsoieren- in fe soieren aan de voorziide van het boïenbeen (de m.Quadriceps) bf in'de spier'en aan de achterzijóe van het bovenbeen (Hamstrings). Bij het optreden van een spierscheur wordt er vaak plots (hevige) prjn gèvoeld.- Het kàn lijken alsof er met een zweep op de spiei wordt ge§lasèn of dat er in de soier wordt setraDt. De blessure wordt in de volksmond dan" ook wel 'zweeoslaË' senoemd."Direct na het ontstaan van de blessure is lopen (vaak) moeiliïk eí pÏintiit<. Soms vallen de piinklachten (in eerste instantié) echter ivonderwel miË. Ër kan na verloop ïdn tijd een'zwelling of een bloeduitstorting zichtbaar worden.

Oorzaken van een spierscheur Een spierscheur treedt vaker op als er sprake is van:

r r o r .

Niet (of onvoldoende) uitvoeren van een warming-up. Niet (of niet goed) uitvoeren van de rekkingsoefeningen. Verkorte of stijve spieren. Een te snelle trainïngsbpbciÈw,'wàarbij in een korte tijd te veel, te intensief en te vaak wordt getraind.

Eenzijdige trainingsvormen, waarbij met name de sprongkachttraining

r o r

berucht is. Vermoeidheid, waardoor eerder kramp optreedt. Koude en natte weersomstandigheden. Na de inspanning geen cooling-down uitgevoerd.

Hoe voorkom je een spierscheur? Om deze spierblessure te voorkomen, is het raadzaarn om onderstaande 'preventietips' na te leven bij het sporten. . Warming up Doe een goede warming-up van minstens 20 minuten. Begin met 5-10 minuten losjes inlopen en voer daarna de rekkingsoefeningen uit die hieronder vermeld staan. Voer hierna een aantal versnellingsloopjes uit, waarbij de snelheid naar het einde toe steeds meer wordt opgevoerd.

f 'ï

rFl

ts ri,

i\

Vervolg

!

?:-

d -35-


0utoffisessen . verkoop nieuw

en

' 1e klas occasions

gebruikt . l€Psratie en onderhoud

met BOVAG garantie . inruil mogel'tjk

van alle merken . APK-keuiingen . schade-taxaties en reparaties

KLIMMENDEHSTHA.AT 95, KLTMMEN -TEL- (045) 405 13 58

I

BPTANKSÏAÏON . CAHWASH

@l ,=.li,,jlï:*:,= ffi#ffi

. AUTOREKLAME :i . STANDBOUW nrvr Àtrh/.\rt - REI(LAMEBORDEN/ZEILEN ^

. DEKORATIESCHILDERS - . BEWEGWIJZERING


Goede trainingsopbouw

Zorg voor een goede trainingsopbouw. 'Te snel' en 'te veel' is vragen om moeili;kheden. Als je vermoeid bent of stijve spieren hebt, pas je training dan daarop aan en dribbel lekker los. Train niet verder met een spier die'zomaar' samentrekt of waar de kramp in schiet. Het optreden van kramp is niet normaal! Dit duidt op overbelasting, waarbij er eerder een spierscheur zal optreden.

Spierversterkende oefeningen

dat je over een basisniveau aan kacht(-uithoudingsvermogen) beschikt. Vraàg je tiainer een trainingsschema met spierversterkende oefeningen voor je op te stellen, gericht op de nummers die je beoefent. Goede techniek

Zórg

Het is van groot belang, dat

je 'soepel' blijft

bewegen. 'Verkrampen' en

'forceren' verhogen de kans op een spierscheur aanzienlijk.

Sportkleding Draag bij koud en nat weer een trainingsbroek' . Cooling-down Voer altijd een cooling-down uit. Dit voorkomt (zoveel mogelijk) stijve spieren (de dagen) na de training.

Wat kan je doen als er (toch) een spierscheur is ontstaan.? Als eenmàal een spierscheur i. ontsïaan, is het zaak 'erger' te voorkomen. Dit

kun je bereiken door:

Rust

Loop of steun niet op het geblesseerde been. Vermijd het.^aan§pannen en rekk'en van de gescheuide spiel en houd het been zov.eelmogehjk omhoog. op deze manier blijft de bloeduitstorting zo klein mogelijk. Probeer in de eerste 2 tot 3 dagen na- het optreden van dé spierscheur het been zo min mogelijk te belasten.-Gebruik eventueel in overleg met je huisarts of het SMA krukken.

Koelen

Koel direct door een coldpack of ijszak op de pijnlijke plaats te leggen. Het koelen moet zeker vijftien 15 minuten volgehouden worden. Zorg et wel voor dat er bijvoorbeeld een theedoek tussen het ijs en de huid wordt gelegd om huidbeschadiging door bevriezing te voorkomen. Ga door met koelen waarbij periodes van vijftien minuten koelen afgewisseld moeten worden met periodes zonder koeling. Koelen kan tot 48 uur na het ongeval een positief effect hebben op het zo klein mogelijk blijven van de bloeduitstorting. Deze bloeduitstorting ontstaat doordat er ook bloedvaatjes in de spier gescheurd zijn. Maar bedenk wel: hoe eerder gekoeld wordt, hoe beter!

Drukverband Leg zelf of laat zo snel mogelijk een drukverband aanleggen. Laat hierbij geen vetle watten gebruiken. Hieronder wordt het namelijk warm, waardoor het effect van de koeling weer verloren gaat.

Vervolg

4

-37

-


Geen massage! gebruik geen warmte (of warmteLaat een verse spierscheur nooit masseren en all"en maar. Pas na 2 of 3 dagen blessure i"Url"À""a. zalven). óii;".**tt de

kunnen eventueel '..frraàingEn'

of

een voorzichtige massage rondom

de

gescheurde plek worden toegepast'

Vraag sportmedisch advies je huisarts of een Raadpleeg na UorÀg"no.rnat EHBO-maatregelen ziekenhuis, op een in een werkin (geregistreera) sportartsl-ó"r" rpgrtafts kan steunpunt' Deze olvmpisch een §ï;;;àir"h'Adviescentrr, 1dr"r1) o.f gp voor jou (sport)arrs kan dan ;;;il;là of fusiottrerapeutisóhe-behandeling zinvol is. Wanneer kan je de training hervatten' ? rekkingsN. *, tpi"rr"Ë"r. is het aai te raden zo snel mogelijk met rustige mag je Hierbij genezen' te làten oefeningen te Ueginnen,;; à" spier op !:'ut enkele van na verloop niet,door de pijn tron-r"tt.n. Às ae'pi.1nt<lachten gaan rekken volgens het jó voorzichtig kun ;;;.;;*; wat minderworden, wordt en p.iï.ip" van 'Janda' waarbij de'aangédane spier eerst aangespannendan tot de zwemmen behoren direct aansluitend gerekt wórdt. ooÉ fietsenen je uo-ot'i:11§,.s:* dribbelen *àgJr.itn"a"n. puíutíàat pijnvrij kan, kan Y.ttt dat een ípi.-..tterkende oefeningen voor de spier uitvoeren' Bedenk te treden op "n ,fi.ir.t *, een Ute.suie is dïe de neiging ireeft weer opnieuw de tijd (zeker 6-8 weken!) wanneer de training te snel wordt hervat. Neem dus je en eventueel met een voor de revalidatie. Zorg, in overleg met trainer Hierbij moet trainingsopbouw' óe1.S9ede lsportlarts of fusiotherafleut, voor om de oefeningen en veel aandacht woraen gJgeuà, u"n rekfingsoefeningen aangedane de van kacht en met n"r. ooïifi"t kachtuithoudlngsvermogen spier weer oP te trainen. \ryroo.", bón je weer volledig trainingsbelastbaar'? geen pijn rortàig ii.iningru.ruipu.l, als: .Je tijdens belasten en met ,o.tt . De spier w Jer ziinoórspronkelijke lengte heeft . De kracht geheel (bijna) weer de spier name ook het kachtuithoudingsvermogen vàn is? Vaak voelt een atleet dat geval dat nï *r.r.i" opgetraind zijn. Hoe 9f let eerder optreedt in. zelf feilloos utr'r"rro"iOdad of 'optrekkJnde stijftreid'die nu een spierscheuring uit de aangedane spier. CÀi"rf kan de trainingsopbóu* wandelen of fietsen; rustig à" rorí*0. stappen i.riu"r, onbelast oefenen, submaximaal Lp.n;ïoorritÉig rt tn.iiingtroopjo en langere te.mpolopen; de wedstrijd' sprinten ,-pi.ini.n; voluit s[rintà op í. training. en uiteinaeti.lf

j;;;;r, **,

;.rr

vaakishiervele..una"nr."g.*o.id.zekerbijdezeblessuregeldtdus: voorkomen is beter dan genezen!

Bron: Els Stolk, bondsarts KNAU

38


Ingezonden stuk Maril Boesten

Als redactie streven we erna het clubblad zo mooi, compleet, informatief en aantrekkelijk mogelijk te maken, Helaas, ook wij zijn slechts mensen, die op vrijwillige basis en in onze vrije tijd het clubblad samenstellen en derhalve (bijna) niet onfeilbaar. Desondanks ontglipt ons soms wel eens iets en moeten we dus gecorrigeerd worden, zoals blijkt uit onderstaand ingezonden stuk. Hallo

Theo,

Ik kreeg net het laatste STB-blad binnen en las het verslag van Jan Manders gevolgd

Ik

sta nergens vermeld. Pas na de wedianuari 2002 een halve marathon gelopen

door een uitslagenlijst van de Annendaalloop.

een paar STB-ers. Ik en werd bij de vrouwen overall ondanks de enorme tegenwind in de tweede ronde 4" (op die plaats ben ik best tr:ols) en bij de V45 werd ik l'. (Carla Beurskens werd met een fanlaslische tijd l'. lYorden vrouwen weer vergelen ? (Bij de uitslagenlijst van de Mergellandmarathon van 2000 stond alleen de vermelding van mijn eerste plaats in mijn calegorie en de 4ff plaals van alle 121 deelnemers mqnnen en vrouwen, niet de vermelding van mijn 2' plaats vrorwen overall.) Kan er ook op gelel worden dal de vrouwen in de uilslagenlijsten, vooral als ze tol de eerste 5 horen, niet onder het riilie mannen verdwijnen ? De manier van uitslagenweergave zoals bij de Ineosbergloop en de Overmuntheloop is prima.

strijd zag ik

heb op 20

Ergste vind ik om helemaal vergelen te worden op de uitslagenliist ! Dit stimuleert niet erg.

GroeĂ?jes, Maril

Graag in volgend nummer een correctie. Groetjes, Maril Welnu Maril laten we je verzekeren dat er geen bozs opzet in het spel is en dat we alle prestaties even belangrijk vinden (ook die van de langzaamste mannen en vrouwen). Dus excuses voor onze slipper en we beloven beterschap voor de toekomst. De redactiecomissie.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

-39


bij de

PAKKEN

neerzi t ten

')

kom nou

maruoh man!

OPi:t:l:R"m Fleerten (GeleenstrÍrnt 14'16 en Promenade 3J)' Maastricht (Grotc Stalt l8'20) . Sittard (Molenbeckstra;rt l2)' Glasl'randel - en Schildersbedrijf

1rë.,'r Ooyo--Oi.F l- t Landgraat t''v' /

(-

StreePerrPlein 1 O. ' ,': ,. " éCi t'Mài Éan{ q1àar, ,:, tel.: 045-531 :t,+l'.§':",' "':"''' " f ax: C,45-5321616 ;,,.

Schitdgrygrk?I_,_ 24-uurs glasservtce Gta;s in'' loöd -"' koPer l{u n ststof tSqZíinen e' d' :


Parelloop 2A02

Het was zoals gebruikelijk bij de Parelloop weer een prachtige zondagochtend. Schijnbaar hebben de organisatoren het met de weergoden beter voor elkaar dan met de loopgoden. Daar waaï ze jaren hebben moeten knokken om het wereldrecord l0 km naar Brunssum te krijgen om het vervolgens na amper een jaar weer kwijt te raken, hebben ze al jaren achter elkaar uitstekend loopweer. En dat zonder er diep voor in de buidel te moeten tasten.

dÍr fl.

ff,!nrnÍd.ÉwOok zoals gebruikelijk was STB weer met een groot aantal lopers vertegenwoordigd. Opvallend was echter dat de meeste al bij de recreanten starften. Veel gehoorde redenen hiervoor waren: de hoofdloop is te laat en als je zoals wij loopondergoden rond de 40 minuten over l0 kilometer loopt, ben je in de hoofdloop hekkensluiter en loop je over een leeg parcours. Allemaal waar, maar toch wel jammer. De recreantenloop wordt op deze manier steeds meer een regionale wedstrijdloop waarbij ook mensen als Roman Vincken aan de start verschijnen, terwijl de hoofdloop gedegradeerd wordt tot een onderonsje tussen de professionele loopgoden en een stelletje loophalfgoden uit de regio.

-41

-


gezellig druk in de BrikkeVoorafgaand aan de loop was het weer besproken' De hoofdmoot van aoven en werd or". .n Ëna de tactiek die hier hun laatste test onze srB_ers bestonJ uit de Hamburgers, twee weken' En ;ii;;;;l*utuu"rtting '"n à" grote ge6eurtenis over verging het hun uitzondering

ik moet zeggen,U"rroïi"nt ttí "ntJt" bijzonder tevreden niet slecht. Zoals altijd waren er mensen die die helaas de eerste ook er waren met hun prestatie, maar er waren van de moeilijkheden die hun voortekenen kregen ,"íg"t"f'"teld ,àíi" *""tten sionden. ooK DAT IS SPORT!

ook hier een paar Wat de hoofdloop aanging, warenjongen mee durfden en grote stoutmoedige STB-àrs dieíei de

zagen *" ï* Donders ook heel goed meekonden' Als eerste een a" ïnish vliegen met een uitstekende tijd' Op zijn marathonvorm "r* àfti"r+ gevolgd ào"or Ger Bodelier diemet Jos Krist in zi.in demonstreerde en aiit.., de broederstrijd kwam Rob Riksen' voordeel had beslectt' fott hierachter nu zwaar nàà*t de vriendelijkheid in persoonnietínaaÍ partij op de van deiekeer Ë."""""r,r".ra u*riàmen' Rob, me-er{e1e .minuten i.- roorj*rsmu.uthon, werd tenslotte op in de laatste urtttrrràA gevolgd door Maril Boesten' Maril had concurrente Josien kilometers fr*. ,ooÀprong op de eeuwige pii.itgt"t'' lvÍaar' zoals van de Zee vanAvoi-r helaas moeten maar weinig publiek al in de inleiding Íutngegeven was er nog de lopers die blijven over dat hier getuigeïín *ut' Het zijn piesteren' De gemiddelde §ken en elke p."íài"-op waarde wat langzamer is dan 35 toeschouwer vindt-helaas dat alles ;i;ri.; op de l0 kilometer niet meer dan een jogger'

'Wiel Frins

0-0-0-0-0-0-0-0-0

-42-


Uitslagen Parelloop 5.2 KILOMETER BUSINESLOOP:

3 7 55 106 244

s.T.B.

00.17.27 00.18.11 00.21.80 00.22.56 00.27.16

5.2 KILOMETER BUSINESI-OOP: S.T.B. Carla

00.23.07

Leo Kokkelkorn

s.T.B.

John Borjans Peter Verberk

S.T.B. S.T.B, S.T.B.

Wim Meyboom Jan Vroomen

10

Willems

I O KILOMETER HOOFDLOOP: plaats 1 Hub Donders

M40 00.31.51 Sen. 00.33.15 M40 00.33.40

Ger Bodelier Jos Krist Rob Riksen Maril Boesten

plaats 35

plaats 2

v45

Kenneth

plaats 56 plaats 8

M40

plaats 3 plaats 39

Timmers

Theo de Leeuw

Sen.

Sen.

00.34.51 00.44.18 00.41.01 00.44.26

5.2 KILOMETER DSM-LOOP DAMES:

8

Veronique

Derwall

9

Vicky Teeken

l3

Ineke de

16

vervolg

Ploeg

Monique de Haan

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

s

-43-

00.23.38 00.23.39 00.24.31

00.26.19


IO KILOMETER DSM-LOOP:

Frins Theo Schmeits Herm Gerards Fred Geilenkirchen Albert Verbunt Hub Erkens Sjaak Verheijen Jan Schwanen Maria Fischer Gerard Hartman Ivan de Ploeg Bert Reynders Egon Borghans Peter Jansen Jan Manders Yvonne Monse-de Haan Wiel

00.38.26 00.39.48 00.40.15 00.40.35 00.40.53 00.41.27 00.44.03 00.44.10 00.47.10 00.46.16 00.47.55 00.48.02 00.49.07 00.51.04

S'T'B' S'T'8. S.T.B. S.T.B.

S'T'B' s'T'B' S'T.8. S'T'B' Plaats

M0

S'T'B' S'T.B' S.T'8. S'T.B' S.T.B' S.T'8.

00.5 I . l6

00.53.26

S.T.B.

T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-44-


TIEN VRAGEN AAN

De achtste in de

rij

is:

HARRY DRIESSEN Geboren: 2l april 1956 Beroep: ondememer Gezinssamenstelling: Echtgenote Joseppe, zoon

Janno

(

8 jaar) en sinds

november 2001 dochtertje

Floor.

Vraag 1: Hoe lang loop je al? hiermee

Waarom begonnen?

Wat spreekt je aan in het lopen?

Antwoord 1: Ik heb van mijn 7' tot mljn 19' gevoetbald bij achtereenvolgens

Coriovallum en K.E.V. Bij voetbal en op school merkte ik dat ik aardig hard kon lopen. Op de middelbare school had ik een gymleraar, die veel aan alpinisme deed. Hij liep voor zijn conditie veel in de Brunsummerheide. Hij formeerde een groep, waartoe ik ook werd uitgenodigd. We liepen

Vervolg

I -45-


Geevers Auto Càrrosserie deten: origineel,,:im itàtié,ep overzet ;-,,.

.

':':

:

_.'

":

'':t

:::'

Geevers Auto Cairoiseriè-dèlén':,levert op dit ,,,rrl( rmènt ,mèei,dan 2o,goo i vervangrngíà"a èiaet en...,ffi'..*=ffir.ràad He t gaàt offi ori§inèlè' öairösseii_ëdelen voor Op el, FordiB$l_Vl Uelgèd9, Il Au di,F i at :,!!)/1PórsCh,è;Péugëot,Tà1bot;Citroën en Renaurr-',,*.t' réïeringsprgràmm a omva t ve rd ëi .iiltxie-on derdelen,..Vmi ggno em d e Duii§é :.ën, fràn§è meitèn;....ilsm éde voor ]apansè përsónenaytols,:Het . leveringspröEa*nà11r,,-,gr,,,geöomp1eteerd door radiateuÍën;,:,Vóorruiten en Warny ,..

,,,,'-, 'l

:.:.i

,

í

.

overzetplaatWèfk:,v iallemerken.

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH o45- SZUZ4L

VTANEN 0347-376l.74

ALMELO 0546.E72125

VELDHOVEN 040-2531900

(il:lí\íl:ltS CARROSSEBIE-DELEN

ROTTERDAM 0lo-4626661


l0 en 20 km. talent had. Op mijn 19' wel lopen het voor dat ik Ik ontdekte om te werken als (Zeeuws-Vlaanderen) vertrok ik naar Terneuzen het kanaal van van douanebeambte in de haven aan de monding Gent naar Terneuzen. Dit heb ik bij elkaar vijfjaar gedaan. Bij de douane werd ook veel aan sport gedaan, dus kon ik veel tijd besteden aan lopen. In die tijd heb ik ook mijn militaire dan regelmatig op de heide tussen de

dienstplicht vervuld

bU de

cavalerie

in

Oirschot.

(Leopardtankbestuurder). Hier heb ik veel meegedaan aan militaire crosses met behoorlijk succes. Bij het Nederlands kampioenschap cross voor militairen werd ik in de buurt van Arnhem 7'. Er werd voor mij tijd vrd gemaakt om onder diensttijd te lopen. Ik kwam

uiteindelijk

bij

Achilles-Top terecht. Daar liep Sjef Hensgens

(800m kampioen). Ik was een fan van hem en daardoor meldde ik mij aan bij deze atletiekvereniging. De eerste periode van mijn lopen heb ik mij vooral toegelegd op de middenlange afstanden. Mijn P.R.,s zijn:

1500m 3000m 5000m 10000m

- 3.59min. - 8.25min. - 14.40min.

-

30.40 min.

km - 46.35 min. Tzmarathon - 1.06.31 15

marathon -

2.21.41

aan. Je bent het lopen biedt eigen presteren. Verder een grote vrijheid en een grote veelzijdigheid in het trainen.

In het lopen trekĂ? mij vooral het individuele

verantwoordelijk voor je

Vervolg

s -47

-


Vraag 2: Sporténje andere gezinsleden ook?

Antwoord 2:

doet aan hardlopen, aerobic en badminton' paardrijden' J"rino doet aan taelovondo, hardlopen en

il,jr;rou; Vraag

3:

a*ï.ft.

.:--_,Lo wed§trijden bewaar je §oede herinneringen?

Antwoord 3:

íi"p ik mijn eerste marathon in Eindhoven (eindtijd 2.24 Dit heeft onilno"tt. ik oud-STB-loper Max van Wersch' bT9. g.f"ià tot veel samen trainen en tot een vriendschappelijke solo van 17 km In 1984 won ik de marathon van Eindhoven na een pii *ut voor mij natuurlijk een fantastische i.irà,ijO 2.22 u). ervarmg. in 1988.bewaar ik Ook aan de Sylvesterloop in Elsloo (11,2 km) de ir.ii. fr.ti*..íng"n. Ik won deze na een verwoede sfiijd met

il-itr2 ;)-io;

(eindtijd 34 min)' i.i."t"tti.iA iizerJterke Marc Jaspers ^ " de ultraloop Rondom. de was ;; ;; aparte belevenis een sanitaire Haarlemmermeer t oi r<m). Doordat ik regelmatig net niet ' tk deze ik ri"p *""t, maken it**f iedronken),.won 3.49 u.). (eindtijd .iiàigà. àng"n"., 1'minuuóchter de winnaar w"i íii: ,eí uoldoening heeft.ry-st'":: is.!a1 t\-::l bi":1.ï:11 tot ultraloop met heel .l* rÏi,i, iïu ;;;;Íb;f""n goede uitslagen.

'iidinufstand

Vraag 4: Wat zijn je hobbY's naast het loPen?

Antwoord 4:

lieftrebber van U 2 eerste plaats muziek' Ik ben een groot vind ik de ballads (enkele keren live _opt .1"n bezocht). Daarnaast

6 ;t

Vervolg

4

-48


van Neil Young prachtig. De laatste tijd Éémerk ik bij mezelf een toenemende belangstelling voor klassieke muziek.

Verder ben ik een wijnliefhebber. Dit ben ik geworden doordat mijn hardloop vriend, Edmund Wojciekowski , vinoloog is' Edmund is lang de trainer van mij geweest en van Max van Wersch. Hij heéft Max gebracht tot een tijd van 2.15 u. op de marathon. Maar vooral de marathon van Bordeaux heeft md tot de liefde voor de wijn gebracht. Ik werd bij deze wedstrijd tweede op I minuut afstand van de winnaar. Deze kreeg zijn gewicht in goede wijn (grand cru-niveau). De tweede werd geridderd in de orde van de Meàoc, compleet met mantel en diploma. Verder kreeg je in de wijn aangeboden, die je dan ten overstaan van het feesttent "en besodelen. SiÍlds dJe.Í.li { !s mrjn intereqse voor de liuo-ttehmoost' wijn gewekt en ben ik er ook veel over gaanlezenVraag 5: Wanneer ben je met je zaak begonnen? Wat heeft je er toe gebracht om deze zaakte starten?

Antwoord 5: Running center Harry Driessen bestaat sinds 1997. Zodat ik in juni a.s, mijn eerste'lustrum vier. ttet-gr*o"i een eigen zaak te beginnen, speelde 4 1*g' Ik wilde wel ionder meer in Heerlen een winkel openen. Er was namelijk geen speciaalzaak meer voor lopen in deze stad. Verder kende ik veel mensen in de regio. Er zijn ook veel wedstrijden in deze streek.

Er bevindt zich ook een groot aantal atletiekclubs in Heerlen e.o.: AVON STAP - STB en Achilles-ToP. Verder is het hier een

-

prachtige loopomgeving. We hebben het mooie Terworm, de Érunssu*merheide, Strijthagen en de Groene Long en niet te

Vervolg

') -49-


vergeten ons mooie heuvelland.

Vraag 6: Je bent onlangs geslaagd aan het Podologisch Opleidingsinstituut voor Sportschoentherapeut A en B. Waarom ben je deze cursus gaan doen?

Antwoord 6: Hierdoor kan

ik

de mensen nog beter persoonlijk adviseren

middels een statische en dynamische blauwdruk. Hiermede kan ik de drukpunten van iemands voet en het voe§pe snel en goed

onderkennen, waardoor

meer gedaan kan worden

aan

blessurepreventie en blessurebehandeling. Aan de hand hiervan

kan

ik ook beter gaan werken met supplementen, zoals

inlegzooldes.

Vraag 7: Waar ga

je

g,:aagop vakantie?

i.l

i'j;:

I

Antwoord 7: Ik ben heel graag in Portugal op vakantie geweest. Vooral voor de sfeer, de vriendelijkheid van de bevolking en de vele culturele dingen. De Portugese tegeltjes, \ilaarïnee de huizen zijn versierd zijn de moeite waard. Opvallend waren de hottoirs in Lissabon.. Geen grijze, saaie stoepen, maar mooi aangelegde en kleurrijke trottoirs, vol van de beroemde Portugese tegels. Een lust voor het oog.

Met de kinderen gaan we naar Cadzand. Leuk voor de kids: zee en strand.

Vraag 8: Hu.ry, 4 mei a.s. wordt voor de 23e keer de Heideloop verlopen, die sinds enkele jaren jouw naam draagt: De Harry Driessen Vervolg ö

-50-


Running Center Heideloop. Hoe is dit tot stand gekomen?

Antwoord 8: Ger Bodelier en Wim van der Linden hebben mij benaderd. Ik voelde me meteen vereerd met dit aanbod. Ik vond dit een blijk van waardering voor de goede omgang met elkaar. Op deze manier kunnen we elkaar wederzijds helpen. De Heideloop heeft zich de laatste jaren weer uitstekend ontwikkeld, zelfs zo goed, dat er weer gesplitst gestart wordt voor de 5 E.M. en 10 E.M. Lof voor eenieder, die daaraan heeft bijgedragen.

Vraag 9: Wat zijn je eigert tbekomstplannen t.av. het lopen?

Antwoord 9: Ik loop nog met veel plezier, maar gezin en winkel vergen ook veel tijd. Verder wil ik mijn sociale contacten niet verwaarlozen. Ik geniet nu meer van het lopen. Ik ondervind nu minder druk t'a.v. tijd en plaats bij het lopen. Ik loop nu met veel plezier van dag tot dag. Zeer aangenaam.

Vraag 10: Hoe zie je de toekomst van het lopen in onze regio.

Antwoord l0: Het is een algemeen maatschappelijk verschijnsel, dat de jeugd rond hun l8d' het massaal laat afiveten wat betreft de sportbeoefening. Dit geldt ook voor de atletiek. Mijn zorg is hoe we de jeugd weer terugkrijgen, zodat ze weer een sport gaan beoefenen. De aandacht vanuit de verenigingen zal moeten toenemen en er zal een grotere stimulerende kracht van moeten uitgaan. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is een gezegde dat nog steeds van grote waarde is.' Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

5l


ouio ' verkoop nieuw en gebruikt . 1e klas occasions met BOVAG garantie . ínruil mogelijk

. reparatie en onderhoud van alle merken . AP.K.keuiingen . schade-taxaties en reparaties

KLIMMENDEHSTHA.AT 95, KLIMMEN -TEL. (045) 405 13 58

BPÏANKSÏAÏON.CAHWASH HOGEWEG 78

OonnÍners- en timínerbedrijÍ

H. rJo HhGh bolro ff a45-53ï 8849


}ïisten iullie

dat trrrr,r '??T-!

Gehoord in en buiten Hamburg a a

a a a a a a

we een super gezellige clubreis naar Hamburg hebben gehad Jos en Marianne Bex incognito naar Hamburg kwamen om de lopers een hart onder de riem te steken een aantal mensen hierop wel zéér verbaasd, cq verrast reageerde Roger Gillissen een reservevÍouw bij zich had, genaamd Saskia die zich niet zo goed van haar taken kweet ze zijnkoffer prompt op het station liet staan Roger meteen daarna op zoek ging naar vervanging hij deze dan ook onmiddellijk vond

a

deze dame het ook wel zag zitten en terugkeerde met een groot koffer, ze waarschijnlijk wilde intrekken voor de rest van haar leven we de avond voor de marathon "heerlijk luxe" en vooral goedkoop

a

hebben gegeten bij Gisela's Futterkippe de parmezaanse kaas daar zelf gemaakt was

a

a

a

a a a a a a a a

deie kaas volgens John Borjans afkomstig was van

rechterelleboog van Gisela de kokkin daar figurant is geweest in de film van Harrie Potter we desondanks, ofjuist dankzrl, een leuke avond gehad hebben het donderde in het hotel van Jos en Marianne wij hiervan, I km verderoP, niets gemerkt hebben we op de marathondag heel vroeg uit de veren waren de supporters de lopers netjes afgezet hebben bij de start

ze daarna zelf de route zijn gaan bepalen deze zover afueek van de officiële route, dat we maar om hulp zijn gaan vragen

a

a a

a a a

de

biunu Borjans hierbij zelfs een politieagent op de knieën keeg er een overweldigende sfeer heerste langs het parcours zelfs John Borjans sprakeloos was van de mensenmenigte vlgs ons dit de eerste en waarschijnlijk ook de laatste keer was Jos Bex een stukje heeft meegelopen in zijn gewone kloffie dit de opmerking:"hé Jiinge, ziehe dich mal um" ontlokte 53


o . . o r . . I

iedereen, behalve Jos Janssen de marathon uitgelopen heeft hlj helaas, vlgs Annie, een gespierde uh, of een gescheurde spier had bij deze marĂ thon gebleken is dat we een ultra loper in de vereniging hebben

Wiel Frins na de marathon een cursus break-dance gaf iedereen weer volmet verhalen zat er iemand zeker eon half uur midden op de weg gelegen heeft om uit te rusten

we hierna naar een gezelligrestaurant in hartje Hamburg zijn gegaan wor sorry hardlopers, een aantal trapjes afmoesten

ohetetengoe,d,degrapjesveelvuldigenhetgelachinheelHamburg

r c . o . . . o o r .

te horen was

Gerard Hartman de kous op de kop kreeg toen hij naar huis belde

zijn dochter het toch wel zonde van het geld vond, gezien ziin gelopen tijd htj misschien toch meer verstand van zingen heeft, of was dat

verzekeren

Saskia toch een tikje heeft overgehouden aan haar pr zlkangoeroes zagtoen ze uit de trein zat te kijken en dit volhield zE misschien toch gek geloPen is zevoor de rest wel helemaal in orde uitzag dat na maandag nog 8 man/vrouw overbleven om Hamburg op alle manieren te leren kennen

dat de Reeperbaan niet vergeten werd en enkele zelfs een winkel indoken om rode latex slipjes (met ritssluiting) te testen de rest bedeesd buiten bleef wachten

.

we in Hamburg nu de weg wel weten dwz buiten de cultuur die er uiteraard ook bljhoort, de leukste kroegen en eetgelegenheden aan het een Hamburgse ober zelfs een niet alcohol drinker als Albert

o

kijgt Nelly di dagen na de marathon nog pijn in de kaken

.

we genoten hebben van deze clubreis, die dan

bier

lachen

.

georganiseerd was

heeft van het

ook

. *t dan ook de organisatoren van harte willen bedanken . ons verheugen op de volgende clubreis . we hopen op minstens zoveel animo als bij deze clubreis' Els Frins

-54-

perfect


Wedstrijdkalender

Mei-Juni-Juli }l4.ei 2002 Woensdag 08 mei

Valkenburg

2.5-5.5-9.8-13 km

prestatíeloop

mei Huchem-stammeln 5 - 10 km l-2'5-5-10 km Zaterdag 1l mei Panningen

Donderdag 09

Limac Adecco RingenlooP

mei Beegden Dwars door Beegden ...Tungelroy ,. mei 19 Zaterdag

Vrijdag

Zondag

17

20

mei

26

Terblijt

Mutzenich mei Heythuizen

Zaterdag 25 mei

Zondag

lYallenloop Berg en Leudalloop

1-2.5-5-10 km

1-3-6:9'12-15 km 7.5-14 km 5

- l0 -Zl,l

l<n

1-3-6-9-15 km

Leudalbosloop

Zondag 26mei Maastricht

221$ít

ÍI/ijnbergloop

mei Vettweiss Vrijdag 3l mei Rohren Vrijdag 31 mei Hoensbroek Woensdag 29

Koppelloop

-

4,2 11 km 5-10 km

SMJoop

Juni 2002

Zaterdag 01juni Zaterdag 0l juni

Zondag Vervolg

ó

02

juni

Stramproy

l-2.5-5-10 km

SteinakkerlooP

St.Joost

3-6-9-12'l4krn

St.JoostertrimlooP Derichsweiler 5-10 km

-55-


Vrijdag

07juni

Zaterdag Zondag

08 juni 16 juni

Zondag

16

Zaterdag

22 jnni

Echt

1-5-10 km

Pepijnloop

Konzen Gennep

7-15 km

l2'21.1l$ír

AH Halve Man

juni

TungelroY

1-3-6-9-12-15km

WallenlooP

\ileert

L.lt§ingelloop Herzogénrath 5-10-21'lkm Heythuysen 3-6-9-12-15km

Zaterdag Zondag

22 j,ani

Zaterdag Zondag

29

juni 30juni

Roetgen Vaals

Zondag

30 juni

Maasuicht

23

juni

2.5-5-10 km

LeudalboslooP

10-21.1 km 110 km

Vaals-Venlo

1-2-5-10-21'lkm

Maastricht-Bilzen

Juli 2002 Zaterdag

06

juli

St.Joost

3-6-9-12-14 km

St.ioostertrimlooP

Woensdag

07 juli 13 juli 17 juli 17 juli

Zaterda;g

20

Zaterdag Zondag

Zondag Zaterdag \Moensdag

Wlert

l-3-7-10-14-l7km

Eicherscheidt 5-10-21'1 km

Vossenack

Roggel

5.7-9.7 l<rít

0.8-1.6-4-8-12 km

MozaieHooP 5-10 km 5-10-21.1 km

juli

27

jlli

Birkesdorf

28

juli

Heythuizen 3'6-9-12'15kÍn

Schmidt

LeudalboslooP T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-56-


Jeugdatletiek deel 3 zo, na de onderdelen en de spelregels, vanaf nu iets meer over de onderdelen zelf. Laten we beginnen met het sprinten'

De sprint lijkt heel makkelijk. Je gaat in de startblokken zitten en als de siarter schiet ren je zo snel mogelijk het korte stukje naar de finish. Dat was het al.

Maar.......

o o o o

Hoe

zet je de startblokken gereed.

Wanneer ga je hoe staan of in de startblokken zitten' Hoe ren je. En hoe finish je.

Vier vragen die we stuk voor stuk wat beter zullen bekijken'

l.

Startblokken klaarzetten.

Om te beginnen moet je weten welk je sterkste been is (het been waar je verspringen en hoogspringen mee afzet, of het been waar je het beste op kunt hinken). Vanaf àe startlijn zet je nu 2 voeten tot aan het begin van de startblok voor je sterke been en drie voeten tot aan het begin van de startblok van jó minder sterke been. Even proberen of het lekker zit en klaar is kees.

2.

Waar ga je hoe staan of zitten.

Als je de startblokken goed hebt ingesteld, ga je achter de.blokken je rustig staan zodat de starter ziet dat je klaar bent. Daar blijf

-51

-


wachten tot de scheidsrechter roept: "Op

jullie plaatsen!"' Dan ga je

letten: in de blokke n zitten. Hierbij moet je op het volgende

o o o r

komen; knie van het achterste been moet aan de grond je armen; de knieĂŤn zitten alle twee tussen je steunt op je duim, je wijs- en je middelvinger; je vingers blijven achter de startstreep'

Ook nu

blijfje

zo rustig wachten tot de starter roept:

-58

"Klaar!"'


Dan pas mag de achterste knie van de grond komen en ga je klaar staan om te starten. Bij het schot, ga je zo snel mogelijk weg.

3.

Hoe ren je.

Na het startschoot spring je uit voren. Omdat je begint. kom je het

het eerste

ook blijft op

Je

verliest geen

topsnelheid en

ttjd

overeind

met helemaal Pas nadat je op ga je rechtop

volle

komen. snelheid bent

lopen en maakt

Dit hou je

passen wat groter. gewoon voltot het einde.

4.

snelste vooruit als je

(15 tot 20

meter) voorovergebogen komt dan het snelste

stukje lekker

rennen.

en schiet je naar van laag en gebogen

de startblokken

de

dan

Hoe finish je.

Heel makkelijk. Finishen doe je pas als je over de eindstreep bent. Als je de str贸ep ziet gaje nog niet langzamer, maar je loopt zo hard mog"tiit door en pas twee passen na de streep begin je met uitlopen.

Wiel Frins

0-0-0-0-0-0-0-0-0

-59-


Verhalen over loPers De Mooie Mensen

:

meestal t:n.Tun De Mooie Mensen doen het onderweg' Het zijn maar ze hebben mogelijk, zijn .o.r, vïoulv. Andere combinaties om gezien te lopen een ding gemeen en dat is dat ze allemaal worden.

versieren ditjonge Èàorauuna"n, polsbanden en zelfs enkelbanden

YuPPrestel.

-ffiffia, tffi

Ze

kiezen ..hun dat zeelkaar

zo.uit . hé*ttleding aànvullen' Allebei

even

eebronsd en sffalend gezond ioor het reform voedsel gaan ze trainen als er zo veel mogelijk mensen zijn die hen in volle vlucht kunnen bewonderen, Ze zijn een tYPisch Product van

rïiiiïí,'l-l-,,rï ,l;n**:nml,n*rri;r de Op de Vrije tijd geriChte en zodra de generatie (d.w.z. diegenen die niet *"iktloos zijn ) joggend naar iert dug eiop zit, gaít het trainingspak aan gaan ze het buurtcafé voor een glas koele witte wijn' DelijvenvandeMooieMensenzijnhunhartstocht.Alszehunlijf

íi"iï,

crème' of laten ze de spiegel bekijken, smeren ze het in met

het ook met ,urr..àn,-ontharen en bruin worden' Ze weten "t flair en stijl te exposeren dan het Stedelijk Museum ooit met veel zijn kunstwerken zal bereiken' en de avonden riLr-u"" ,iin het mooi_weer-lopers. Als de ochtenden zijden shorts om is aangenaam io"f.t wórden en het langei niet rennen' zeme! met split over de gehele dij te dragen, stoppen Inplaatsdaarvanzo"ken"zehetl-andvandemidwinterzonopof brengen een paar weken door op de skihelling' t

BA4 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-60-


Training zomerseizoen 2042

Dag

Tijd

Plaats

Training/Groep

tsegeleider

Ma.

I8.30

Cooperbaan

Duurloop 1 uur

Vrije training

Ma.

19.15

Di,

18.45

Sportzaal

Kakert Cooperbaan

Conditietraining

Intervaltraining

Marjo Moonen Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

Snelle duurloop Wo.

18.30

Cooperbaan

1.15 uur

Albert Verbunt

Rustige duurloop 1 uur

Wo.

18.30

Cooperbaan

Wo.

19.1 s

Cooperbaan

Pupillen B,C, l"'jaars A 1 uur 2o"

Jeugdtrainers

jaars A

Junioren

Jeugdtrainers

1.15 uur Do.

18.30

Cooperbaan

Vnj.

18.30

Cooperbaan

Za.

10.00

Cooperbaan

Za

10.45

Cooperbaan

Baantraining Duurloop 1 uur Pupillen B,C

l"'jaars A

Wim v/d Linden Theo Schmeits Vrije training Jeugdtrainers

I uur 2o'jaars A Junioren

Jeugdtrainers

1.45 uur Za.

1700

Zo.

8.30

Parkeerplaats

Zeekoelen Cooperbaan

Rustige duurloop

I

uur

Duurloop 1.15 uur

Wim v/d Linden John Hendrix Theo Schmeits


,COPY-CENTERLW Brunssu mmerweg 54 6373 EX Landgraaf tet.: 045-531 7 692

Voor al Uw

KLEIJRENKOPIEEN ander ko7ieerwerk pl a.stifi ce re n i n bi n d e n/t íi me n e n tevens faxserYÍce

GeoPend ma.: 1 3.30-17'00u' Dinsdag t/m vriidag: 9.30'12 30 en 13'3A47'A}u' Zàterdag: 1 0.00-1 4-)Au '

STB Clubblad 2002 nr 2  
Advertisement