Page 1

ATLEïIEKVERENIGING

B BR ury.s^

|

"oo

\%

ffiF k§ Bf Sport - en

Trimclub Brunssummerheide


Sport en Trintclub Brunss umnxerheide Voorzitter:

Secretaris:

Wim van der Linden Keukenweidenweg 2 6432 GT Hoensbroek 045-5217013 E-rnail : benj aminbrunssum@hotm ai l. corn Pleistraat 32 Jose Meijboorn 045-5330356 6373 HK Landgraaf E-mail : stbsecretariaat@hetnet. nl

Lejeune 045-5418036

Penningmeester:

Harrie

Algemene Zaken:

(vice-voorzitter)

Jos Janssen 043-4591995

Schepenbank 22 6343 CV Klimmen

Leden:

Bert Nillesen

Daslook 11 6467 JB Kerkrade

Bethlehemstraat 10 64i8 CK Heerlen E-mai1: stb-pm@hetnet.nl

045-s353294 Wedstrijdsecr.:

N Jeugdsport:

Redactie:

nschriiven via secretaris, 6373 HK Landgraaf Pleistraat 32 045-5330356 E-mail : stbsecretariaat@hetnet.nl Spaarweiden 37 Dick van Pelt 6374 MD Landgraaf 045-5325803 I

E-mail: digk,pe[@Urxs,nl Theo Schmeits Gravenweg 56 045-5352003 6471VZ EYgelshoven E-mail : Theo,schrneits@ 1 2rnove.nl

Website STB.Jeugd:

uv'rv. ieusdstb.myrveb.ni

Postadres:

Postbank:

6373 HKLandgraaf Pleistraat 32 Rek.nr.491 5695 t.n.v. Penningmeester S.T.B'

Adverteren:

Bethlehemstraat via redactiesdres.

10

64 t 8

GK Heerien


fnhoudsopgave Bestuur en commissies z Vr, ai uoffi---

Wedstriiden

I I Clubreis Hamburg l5 Coopertest l6 Telematicaloop Heerlen 2l Clubreis Antwerpen

27

Redactiecommissie

3l

55

Theo Schmeits Els Frins

Varia

WielFrins

Uiterlij ke inleverdatum kopij:

4 Ziekenboeg 5 Hub Brouwers 7 Mededelingen 9 Nieuwe leden l9 Proficiat

32 33

7 decernber 2001

bij redactieadres STB

Clubkampioenschappen

De hardlopers

35 l0 vragen aan........

Gravenweg 56,

6471VZ Eygelshoven

40 Ralfde Leeuw succesvol 43 Verjaardagskalender 56 Gehoord buiten de

E-mail: Theo. Schmeits@ I 2nrove.n

Diverse uitslagen Zomeravondloop Maarland Extreme wedstrijden

Cooperbaan

I

Wiel.Frils@planet.nl

Het clubblad verschijnt 5 keer per jaar.

Jeusdbulletin 46 Competitie B-junioren 46 2" wedstrijd pup-competitie 47 Finale pupillencompetitie

5l

LK outdoor


Van de voorzitter

Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Uiteraard hebben de angstaanjagende gebeurtenissen in New york ook mij zeer geschokt. En net als jullie dat zal zijn overkomen, stemde mij de plotselinge en zinloze dood van duizenden mij tot nadenken. Hoe relatief is alles toch. Het ene moment bestaan er ergens in een groot gebouw in New York nog duizenden jonge,

oude, ambitieuze, vrolijke, verdrietige, zakelijke, teleurgestelde, verwachtingsvolle, hopeloze, sportieve, vastgeroeste, gelovige, ongelovige, ego誰stische, bekrompen, ruimdenkende, blanke, gekleurde mensen. Het andere moment bestaan zij niet meer. Zomaar.Ik kan daar niet mee uit de voeten. Onbegrijpelijk. Zelfs terugvallen op mijn geloof (zoals jullie misschien weten ben ik gereformeerd) is moeilijk. Toch zet deze vreselijke aanslag mij aan tot voornemens. De slachtoffers leefden net als wij hun leven. Waarschijnlijk vaak net zo achteloos als wij dat doen. Net als wij er zich nauwelijks van bewust hoe kort we er maar van kunnen genieten.

De dagelijkse gang van zaken, de dagelijkse sleur. Het orige zinnige van de dood van duizenden is, dat wrj op de harde feiten van de realiteit worden gedrukt: het leven is eindig. Wij zijn nu nog in staat om in de toekomst (nog) intensiever, bewuster met ons leven (en dat van degenen om ons heen) om te gaan. Thuis, op het werk en in onze vrije tijd. Geniet ervan met volle teugen, want het is vaak prachtig.

Natuurlijk begrijp ik ook de woede van veel mensen in Amerika

Vervolg

s

1

-L-


Toch lijkt het mij belangrijk stil te staan bij de waag hoe een haat, die aan dergelijke aanslagen ten grondslag ligt, kan ontstaan. En ook dan kan ik nog iets positiefs halen uit de ramp.

Als wij, te beginnen bij onszelf, meer gevoel hebben voor de mening, de uitgangspunten, de gedachten van de medemens en onszelf en onze eigen belang, meer wegcijferen, zalminder wrijving ontstaan. In het klein, in de privé-situatie, binnen een vereniging als STB en in het groot, in de wereldpolitiek. Daar ben ik van overtuigd. Daarom geldt ook nu weer, al is het een cliché: Yerbeter de wereld en begin bij jezeff. Degenen die nu jacht gaan maken op de daders van de aanslag in New York zullen dit zeker niet uit het oog mogen verliezen. En wij, STB-ers, ook niet.

Nieuwe voorzitter.

Als STB wandelgangen zou hebben en jullie zouden daar doorheen hebben gelopen, dan hadden jullie het gegons zeker allang gehoord. Bij gebrek aan gangen gonsde het bij STB in de verschillende trainingsgroepen afen toe zo hard datje oren gingen tuiten.

Het aangekondigde vertrek van de huidige voorzitter per 0l-012002kan doorgang vinden, want Albert Verbunt heeft zich bereid verklaard de voorzittershamer over te nemen.

Daar ben ik heel erg blij mee. Het gevoel dat te veel andere activiteiten het goed functioneren als voorzitter in de weg staan, eryaar ik als erg onprettig. Het is bovendien ook niet goed voor de vereniging. STB verdient een voorzitter die veel tijd kan besteden aan het wel en wee van de club. Ík weet bijna zeker dat wij in de Vervolg É


persoon van Albert Verbunt de juiste man op voorzittersplaats hebben gevonden. Niet alleen is hij al jaren meer dan gemiddeld actief bij allerlei STB-evenementen, hij is geen onbekende in de L(Z)andgraafse politiek en verenigingsleven en last but not least: hij is in hoge mate verslaafd aan het duurlopen. Als dat geen kenmerken zijn van een goede STB-voorzitter weet ik het ook niet meer. In het volgende clubblad zal ik hier nog wel op terugkomen in mijn laatste Van de voorzitter.

Kampioenen!!!! Tenslotte nog dit: Albert Verbunt kan bij voorbaat trots zijn op onze jeugd. De prestaties vertonen precies de tegenovergestelde curve dan die van de AEX-index. Het regent persoonlijke records en kampioenstitels. Daarom feliciteer ik onze jeugd en de begeleiders op deze plaats van harte en verwijs u voor de details naar de jeugdpagina 's in dit clubblad of naar de internetsite van onze jeugd. Wim van der Linden 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Ziekenboeg Na lange afuezigheid hebben we ditmaal de ziekenboeg weer eens opengemaakt. Want met Saskia Rademakers is het goed raakNa maanden met een zeurende knie te hebben gelopen is de halve marathon van Anrwerpen de bekende druppel geweest. De knieband heeft het begeven, wat maanden gedwongen rust betekend.

Ook Peter Deceuninck is met een onwillige kuit uit de roulatie. Saskia en Peter namens de gehele S.T.B. van harte beterschap. T.S,

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-4-


Iluub Brouwers

Wie had zoiets verwacht, het kwam voor iedereen als een schok, Huub die nog midden in zijn leven stond is niet meer.Hij had nog zoveel plannen, was bezig een prachtig huis te bouwen waar hij samen met zijn Annie nog lang plezier van hoopte te hebben. Ik was eens gaan kijken tijdens de bouw. Trots liet hij

mij alles

zien. Ook waar zijn

werkplaats zou komen. voor een van zijn grote passies: klokken maken.

Zijn andere grote hobby was de loopsport, een sport waarbij hij volop van de natuur kon genieten.Ook de gezelligheid van het samen trainen, de wedstrijden kortom het hele gebeuren binnen de S.T.B. trok hem aan. Huub viel niet zo op in de groep, hij was rustig. Maar ik weet dat hij het prachtig vond. Hij genoot met volle teugen van de kameraadschappelijke sfeer bij de trainingen, van de natuur, zijn Brunssummerheide. Midden onder een training kon hij danzeggen: "Luister " dan hoorde hij een vogel en wist meteen het soort te noemen.

Huub was een echt bourgondisch persoon Hij genoot van een goed glas wijn , een lekkere maaltijd en van de gezelligheid erom heen. Door blessureperikelen en de bouw van zijn huis miste we hem de laatste tijd op de trainingen. Een week voor zijn overlijden was hij weer op de heide, vertelde vol trots dat het weer beter ging en weer langzaam aan het trainen was. Hij zou binnenkort weer met ons mee trainen, het heeft niet zo mogen zijn.

Vervolg Ă–


met John Hendrix en Ed Quaedvlieg hebben we een jaar of rvat geleden een onvergetelijke huttentocht in Oostenrijk gemaakt. Samen

We konden ons van de STB maar ook daarbuiten $'aren we gezworen kameraden. Maakten samen met de echtgenotes lange

'

wandelingen in de Eiffel en Ardennen, fietstochten in Nederland en gingen samen op stap. De "Hoenderloo-club " noemde we ons, ontstaan een elftaljaren geleden toen we met ons achten een lang gezelligweekend doorbrachten in Hoenderloo op de Veluwe. Nu Huub er niet meer is er zal de Hoenderloo-club nooit meer zo zijn als vroeger. Wij wensen namens de gehele S.T.B. Annie en haar familie heel veel sterkle voor de toekomst.

Wij zullen hem allemaal missen Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

6-


Mededelingen Met ingang van maandag I oktober gaan weer het winterseizoen - trainingsschema in. Zie het trainingsschema op de laatste pagina van dit blad. Enkele wijzingen t.o.v. de zomertraining zijn: De aanvangstijd van de zaterdagmiddagtraining bij de Zeekoelen is niet meer om 17.00uur maar om 16.00 uur ! Voor het drukken van dit *as t nog niet bekend waar de "tuUUtuazal plaatsvinden. "t baanhaining in het winterseizoen Voorlopig vindt deze snelheidshaining plaats op donderdag bij Garage Mengelers om 18.45 uur.

VIak voor het sluitingstermijn voor het inleveren van kopij kwam nog een bericht bij de redaktie binnen dat Ralf de Leeuw op donderdag 20 september jl .op de atletiekbaan van AV Looise in het Belgische Tessenderlo wederom een clubrekord liep op de 800 meter.

Zijn tijd 2.12.36 hetgeen weer een verbetering van zijn beste tijd was met van bijna 2 seconden. In een gemengd senioren veteranen en junioren serie werd hrj knap 3' , op nog geen halve seconde van nummer 2.

Proficiat, Ralf.

Herm Gerards heeft in Antwerpen een PR. gelopen op

de

marathon. Hij haalde weer 2 minuten van zijn tijd af. En, Herm heeft stoute plannen in de komende marathon van Hamburg !!!! Fred Geilenkirchen liep ook een prachtig PR. op de halve marathon. Proficiat, boys. En dan hebben we nog onze Pierre Muijrers , nee geen PR. maar wel was Antwerpen zijn 89'I" marathon. De honderste komt al akelig dichtbij. Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

7-


Manensheide 42 6343 Klimrnen 043,4592242 06.51277959 043.4592901

CR

tel: mobiel: fax

{'

H.Prevoo

Bouwkundig Onfwerp en Adviesbureau

,

sporlerss1reehtur ,61essuys lrainíng

,

cortdilie lesten

, laclaal teslen (venuringslesl) , sptl-specifieke leslen , bpen en bandageren . sporÍmassage

ilfrfrflv afrfi 0Ë \frfrfr sportfgnothenpeut l{ommerÍ l1a 6J6lllil Uaesrude o Íluth tel. 046-4426088


Nieuwe Leden

$,ÏÏ, ht

Ynn hlrte rrelftom!

Offermans§ (v)

Bex,P.J.R. (m)

Roepnaam: Naud

Roepnaam: Paul

Geb. l9-02-1993 Rietveldskaat 12 6374PM Landgraaf

Geb.0l-09-1995 Achter Schouffert 6 6471VA Eygelshoven Tel. 045-5670630

Tel. 045-5327550 Roepnaam: Kalle Geb. 26-10-1989

Kokkelkorn, A (v) Roepnaam: Astrid Geb. 30-03-1966

Aan de Beuk 6 6373 AL Landgraaf

Schaesbergerweg 133 6415 AE Heerlen

Tel.045-5314599

Tel.045-5726676

Nijs,K (m)

Schwanen,J.A.H. (m) Roepnaam: Jan Geb. 20-01-1954 Kieskoel 26

Konings-van den Abeelen Roepnaam: Marjo

Geb. l3-11-56 Gravenweg 80 6374Br^ Landgraaf

6372 AKLandgraaf Tel.045-5318560

Tel. 045-5319660

Van Zwam (v) Roepnaam: Belinda

Afgemeld per 0l-01- 2002:

Geb.02-02-t963

Merx,

Gravenweg 76 6374Br. Landgraaf

Geven, Alfred Geb. 21-05-1963 Geb. 02-08-1985 Den Ronde,

Anouk

R

Tel.045-5321813 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-9-

Geb. l6-10-1989


delen: overzet Ceevers

ën;ilevert op :t:::

€r,r.^

l

i:t::ii i":.::iliii.

dit

.tiv,ffiffaàd. Het eneQelefl:voor ::i:::::::::::::::.i:::::::::::1::::::::.:::::::,:i.::i:.:::.:,:::.'..

:r:.:.:.'.:.:.."':.11:i..t.:r::ï.'.'.". :r..,,:,'.

"),,,9.,.S,:.:,.9,..I},,.,;l

àömVàt

IuPffi

:....;::.:::...:...:..1-:,::.í..:::,:.i.,:.:,.

..:..,..i:.i:...t,r.r:::j ::... , -,.., ::. .r:

.:.:.:.:,.:j.:.r.::..i.:.:r.i."::jr:.:'_'jja::t::::l

.

o ehàUtölSr.i et

leveringsprö#'à#ffi

pleteerd

ïtën en Warny overzeQlaat#ëïI :I:VOOf alle merken.

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH o45- szuz4l VTANEN 0347-3 76474

ALMELO 0s46872125

VELDHOVtrN 040-2s31900

(it:t:\ít:lt.s

ROTTtrRDAM 010-4626661

CAR ROSSER IE-D ELEN


S.T.B

Opgerichtin 1967 Clubreis Hamburg April 2002

Landgraae augustus 2001.

Beste loopvrienden,

Heel wat jaren heeft Rotterdam als dĂŠ voorjaarsmarathon op de agenda gestaan van een groot aantal STB-ers. ln 2002 willen we voor het eerst met deze traditie breken en jullie in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan de Marathon van Hamburg. Deze vindt plaats op 21 april. Het ligt in de bedoeling om een 3-daags verblijf in Hamburg te regelen. We vertrekken dan donderdag 18 april of vrijdag 19 aprit en keren maandag 22 april of dinsdag 23 april terug. Deze beide mogelijkheden worden nog bekeken i.v.m. de groepsregelingkorting die de DB biedt. Kosten De onderstaande bedragen zijn richtbedragen en gebaseerd op 40 deelnemers (lopers en supporters). We proberen het uiteindelijke bedrag per persoon natuurlijk zo gunstig mogelijk te beihvloeden. Als we bovendien voor 3l/1212001 inschrijven, dan zalhet bedrag voor deelname aan de wedstrijd het gunstigst zijn. De kosten per

persoon

zijn natuurlijk exclusief overige verblijf- en

vermaakkosten. Verder raden

wij

iedereen aan individueel een

reis- en ongevallenverzekering af te sluiten.

Vervolg S

-

lt -


Inschrijfgeld

HFl.g4,=

Kosten bus/rein

HFl. 125,=

HFl. 125,:

4 overnachtingen met

HFl. 320,: € 145.:

HFI.320,:

Finisher T-shirt

HFl.

33,=

Totale kosten per persoon

HFl.562r=

Met T-shirt 7-onder T-shirt

(€ 255,=)

HF|.445,= (€,202,:)

HFl.529'=

Aanmelden Om tijdig alle zaken goed te kunnen regelen is het van belang dat we een goed beeld krijgen van de interesse voor deze marathonDaarom willen wij jullie vragen om bijgaand aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk in te vullen en in te Ieveren bij Theo Schmeits, Jos Janssen of Herm Gerards- pe aanryreldineen moeten vóó,r I novel4ber binnen ziin. De kosten worden via de penningmeester gezamenlijk verrekend met de organisatie in Hamburg. Er vindt geen restitutie van het bedrag plaats als men besluit om af te zien van deelname.

Voor deelname aan dit evenement dient het volledige bedrag vooraf te worden voldaan. Dit bedrag dient vóór 0lll2l200l oyergemaakt te worden op reknr. 4915695 t.n.v. Penninsmeester STB.

l2


Aanmelding Hamburg Marathon t&l04 - 22104 of 19104 - 23104

(nleveren vóór

I

november 200f bij Theo Schmeits, Herm

Gerards ofJos Janssen) Naam

Adres Postcode Woonplaats Geb.datum

Telefoon Wenst deel te nemen aan het onderdeel

tr

tr

Marathon (start 09:00 u.) Met Finisher T-shirt FIFI. 562,: (€ 255) Zonder Finisher T-shirt I{Fl. 529,= (e240)

tr tr Supporter

HF1.445,- (e202)

Gebruik chip

tr tr tr

eigen chip (sticker bijsluiten s.v.p) huur chip van organisatie (huur € 6,00 / borg € 25,00) koop chip van organisatie (€ 31,00)

Voorkeur vertreMerugkomst : verkek donderdag 18/4, terug maandag22l4 vertrek vrijdag L9/4,terug dinsdagZ3l4

tl tl

Handtekening:

Datum:

Het yerschuldigde bedrag wordt vóór 0111212001 overgemaakt op reknr. 4915695 t.n.v. Penningmeester STB.

- 15-


Openingstijden

Maandag Dinsdag

Woensdag Donderdag Vrijdag

Zaterdag

13.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 21.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 17.00 uur

KOOPAVOND

RLJNNINC CENTER HARRY DzuESSEN is het adres voor jullie

clubkleding Bij

blessures

of initaties kun je rustig een afspraak

make.n- met

HĂ ..1, Driessen die sinds kort zijn

diploma

"sportschoentherapeuf'heeft. Bel gerust en informeer naar de

voonruaarden.

van de volgende merken zijn de nieuwe najaars collecties binnen:

ADIDAS, ASICS, ODLO, NIKE' NEW LINE en HIND' Nieuw is CON Ct RVE. Dit is een bijzonder technisch merk dat er ook nog eens prachtig uitziet. Polar heeft nieuwe hartslagmeters uitgebracht de zgn'43 en As. Laat je eens informeren in de winkel over de functies en mogelijkheden.

Veel atletiekplezier en sportieve groeten, Ivo, Mike en Harry 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

l4


Coopertest S.T.B. 6juli 2001 Het wordt langzaam een traditie dat aan het begin van de vakanties en aan het eind van de zomertraining een coopertest geliouden wordt. Zo ook ditmaal, donderdag 6 juli een van de heetste dagen van de zomer tegen de 30 graden met een hoge luchwochtigheid. Eigenlijk een weer voor een heel rustig duurloopje in de hei, maar de fanatieke S.T.B.'ers kijken niet op een graadje of 30 dus zoals afgesproken ; de Coopertest met hieronder de resultaten. Opvallend de goede resultaten van Frank Eisenga en Henk oun it Land. Overigens werd het clubrecord, dat nog altijd op naam van paul van Hameren staat, niet verbeterd.

Lii st met

dee nemers en de afl

Hub Donders

3712

Ger Bodelier

3685 3500

Leo Kokkelkorn Ralf de Leeuw Frank Eisinea Henk van 't Land John Borians Theo Schmeits Herm Gerards Fred Geilenkirchen Ronald Frins Fritz Fischer Sief Hodiamont Roger Steens Sabine Kries Frans Quadvliee Monique de Haan John Hogewerf Yvonne Monse Gerte Offerinsa Saskia Rademakers

339

afstand in meters.

l

330s 3122 3

100

3096 3086 305 I

3023 2984

286s 2834 2823 2700 2541 2485

2414

24t4 Na 1200 uitsevallen

- tยง-


Telematica-loop Heerlen 10,5 km en 10 EM Zondag 2 september 2001

Het wil maar niet echt van de grond komen de Telematicaloop in Heerlen. Goed, de organisatie had ditmaal weer een blik Afrikanen opengetrokken, maar van de Nederlandse en de meeste regionale toppers was niemand aanwezig. Wat zeg de gemiddelde Nederlander namen zoals Kipsang, Kiilu, Bougra , Kipnggeno etc. Ooit zorgde de Telematicaloop toch voor een grote uitstraling, Met namen van Ten Kate, Nijboer etc, een half uur uitzending op TV. Wat is er van overgebleven,4 min. Uitzendin op Ll. Goed de entourage in de is prima,

binnenstad

genoeg enthousiast plubliek. Alleen het inschrijflokaal was verhuisd van de ruime schouwburghal naar een

klein keldertje in

de

binnenstad. Een frustratie voor de lopers en zeker

die

er voor diegene moesten werken. Het parcours, ditmaal noodgedwongen veranderd in 3 ronden van ruim 5200 meter, was echt niet lichter geworden. De vele bochten en hellingen dit in combinatie met een straffe wind stond voor de meeste een goede tijd in de weg. Toch liepen de STBÊrs niet slecht, Theo de Leeuw werd eeerste bij de veteranen op de 5 km.,Vic§ Teeken eiste een derde plaats op bij de dames op de 10km, terwijl Bert Meys en Theo Schmeits resp. vierde en derde werden in hun klasse bij de 10 EM. Monique de Haan liep een verdienstelijke 3'plek bij de dames veteranen.

Vervolg

+

16-


Uitsla gen TelematicalooP

10 ENGELSE MIJL:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L2 13 14 15 L6 17 18

Bert Meys Hub Heynen

Mark Hamaekers Theo Schmeits Peter Deceuninck Hub Erkens Sjef Hodiamont Roland Oostwegel Wiel Vonken Henk Verbroekken Frans Roumen Jos Bex

Albert Maessen Louis Corde\ryener Gerard Hartman Henri Giesen Monique de Haan Yvonne Monse

10.550 KILOMETER: Rob Riksen

I 2 3 4 5 6 5

Leo Kokkelkorn Peter Verberk Fred Geilenkirchen Vicยง Teeken

Hein Severens

KILOMETER: Ralf de Leeuw Theo de Leeuw

I 2 18

Cor van Haaren I

4 7 29 plaats 3 plaats 34 plaats 6 plaats 31 plaats 34 plaats 17 plaats 57 plaats 22 plaats 67 plaats 5 plaats 35 plaats 75 plaats 39 plaats 3 plaats 4

M40 01.00.33 M40 01.02.38 Sen. 01.05.25 M50 01,07.26 Sen. 01.08.31 M50 01.09.14 M40 01.10.14 Sen. 01.11.58 M50 01.17.18 M40 01.19.09 M50 01.19.10 Sen. 01.22.27 M60 01.24.00 M50 01.24.03 Sen. 01.24.41 M50 01.27.43

plaats 5 plaats l1 plaats 6 plaats 30 plaats 3 plaats 49

Sen. 00.37.20 Sen. 00.40.10

plaats plaats plaats

plaats plaats plaats

7 I 18

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-17 -

V35 V35

01.29.24 01.30.35

M50

00.44.29

Vsen.

00.50.51 01.00.34

Sen. 00.45.33

M50

Sen. M40 Sen.

00.18.07 00.20.46 00.?2.02 Theo Schmeits


bÍj de

PAKKEN

neerzÍ t ten

?

kom nou

man oh ma.n!

{DHl.s.,sR"m Heerlcn (Geleensrraat 34.36 cn promenad e 33), Maastricht (Grorc Sraat I8.20) Sittard (Molcnbecksrr:rnt I 2). Glaslran<Jel- en Schildersbedrijt

,9i"f

xn:'^.ooynn


Proficiat !! Het is volgens mij jaren geleden dat er binnen de S.T.B. nieuwe

wereldburgers

te bewonderen

\ryaren.

Nu hebben zich er zelfs twee aangediend.

NiCO en SOnja HamerS werden vorige maand verblijd met een dochter namens

Robin

En op donderdag 20 september omstreeks 13.00 uur kwam op deze wereld. Trotse zoon van Jos en Truus

MitCh

Krist'

Jos en Truus nameRs bestuur en leden van de S'T'B' Nico,sonjq 't u* urtĂ&#x2039; gefeliciteerd en veel geluk en plezier met jullie

gezinsuitbreiding

.

Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

l9


ffiE

fo

. verkoop níeuw

en gebruikt . ïe klas occasíons met BOVAG garantie

. Ínruil mogelijk

. reparatíe en onderhoud van alle merken ; APK-keuringen

. schade-taxaties en reparaties

rurururruDERST'BAAT 95, KLTMMEN -TEL. (045) 405 í3 58 B PÏANKSÏATÏON - CAHWASH HOGEWEG 78

voenEruonq_ .:.. ,. rEL. (o4s) stsi t+.<g

-)

ÍlonnÍners- en timÍnerbe driit

045-531Bg4g


Clubreis Antwerpen.

Na een lange rustperiode van 2 jaar werd er voor mij besloten dat ik nog maar eens een wedstrijd moest gaan lopen en wel in Antwerpen.

Dus de stoute sportschoenen maar eens aangetrokken en ingeschreven voor de l0 km. Deze l0 km bleek ineens te zijn veranderd in l2 km, maar ook dat deerde niet, die 2 km kan er nog wel makkelijk

bij (!?)

Zondag23 September is het dan zover. Op een onmenselijk tijdstip voor een zondagochtend naar Op de Kamp gelopen waar de bus al voor ons klaar staat. Zelfs oom agent staat klaar, niet om ons uit te zrvaaieu, maar om de auto van Saskia open te breken, die rvas afgesloten met de

sleutels nog in de auto. Onder grote belarrgstelling is het uiteindelijk toch Roger Steens en niet oom agent die de auto open krijgt. De stemming zit er meteen goed in, zeker wanneer Maria arriveert, die vandaag haar 50e verjaardag viert in de vorm van een marathon.

Het is nog eens een ouderwetse clubreis, de bus is helemaal vol en niet, zoals de laatste tijd steeds vaker, met een meerderheid aan supporters, maar met lopers en loopsters, zeker deze laatsten zijn vandaag goed vertegenwoordigd.

ln Antwerpen heeft de organisatie een perfect restaurant naast de start voor ons gereserveerd, waar we een kopje koffie kunnen drinken en allemaal een prachtig oranje singletje ontvangen van , ja wie anders, onze sponsor Sjefvan Ooyen. Deze singledes blijken later een schot in de roos te zijn, rvant iedereen is van verafal herkenbaar in deze blitse kleur. Ik zit nog lekker rustig aan de koffie, wanneer de meerderheid al opstaat om zich richting de start te begeven ( een uur te vroeg), om alvast het cadeautje en het t-shirt op te halen. Hier word ik wel enigzins nerveus van, zou het zo druk zijn dat we al deze tijd nodig hebben? Gelukkig niet, het enige dat druk is zijn de toiletten, maar we hebben nog tijd genoeg.

2t-


De tassen kunrren rve afgeven bij een bewaakte vestiaire, wat gewoon een vrachtwagen blijkt te zijn waar de tassen opgegooid worden, prachtig. Daarna begeven we ons rustig inlopend naar het startvak, begeleidt door de halve en hele marathonlopers. Jan Manders, die ook weer terug is na wat blessureleed, besluit een groepje onder zijn hoede te nemen (Fier-ry, Yvonne, Egon, Herman

Rutten en dochter en ikzelf) die allemaal rond de 1.05 uur willen lopen.

Na 2 kilorneter heb ik toclr het gevoel dat ze wat hard gaan en neem bewust afstand . Roger Gillissen offen zich op en blijft bij mij lopen. Dit gaat goed, we blijven de groep steeds voor ons zien en de afstand wordt ook niet groter.

De loop zelf valt me eigenlijk wel tegen, heel weinig sfeer en publiek. De errige mensen die aanmoedigen, zijn onze eigen supporters, bedankt, dit doet altijd ontzettend goed. Maar goed, we bereiken de l0 krn binnen de tijd die ik wil lopen (Roger klokt alle tussentijden). N4arathonlopers praten altijd van het mannetje met de hamer, die, dacht ik, alleen tevoorschijn komt bij een marathon, maar nee dus, mij had hij ook uitgezocht. Na de 10 km gaat nrijn kaarsje uit, maar dankzij de peptalk van Roger komen we dan toch bij het bordje: nog I KM, hiep hiep hoera.

Maar dan, hallucineer ik, na een 800rnt gelopen te hebben, weer een bordje: nog I KM. Zie je ook hoe kapot ik ben. Ik kijk stiekem op mijn horloge en zie dat ik mijn tijd niet meer zal halen. Roger kijkt ook en zegt dat ik gewoon door moet lopen, de afstand klopt niet. Ja,

ja

dat zeggen ze allemaal, het gaat gewoon niet.

De groep van Jan Manders loopt opeens ook een heel stuk bij me weg, de moed zakt rne in de schoenen (Achteraf blijkt dat zij daar een sprint inzetten omdat ze dachten daĂ? ze bijna aan de finish waren). Even overweeg ik om het laatste stuk dan maar een tandje terug te gaan nernen, maar toch, het is een rvedstrijd, dus kan ik het niet maken, ook al niet voor mijn metgezel, die zich het schuim op de

a.)


mond heeli gepraat en n1e toch rnaar de hele weg op sleeptourv heeft genomen. Dan komt het Iaatste rechte stuk (dacht ik). Maar nee, er moet nog

eens een lus om het stadion worden gelopen , weer een tegenvaller. Ik zie het echt niet meer zitten. Er staan bordjes langs de weg : 300 mt, 200 mt enz. Ik kan ze wel afschieten. De hele weg heb ik mensen ingehaald, lnaar nu word ik volgens mij door de hele wereld ingehaald. Bij de laatste 50 rnt staat Wirn Van der Linderr en roept dat de afstand niet klopt, de laatste kilomerer is beduidend langer, blijkt 1800 mt te zijn. Dit geeft me dan een opleving, zo slecht gaat het dus toch niet, tenslotte heb ik getraind voor l2 kilometer en niet voor 12,8 kilometer, daĂ?zal het zijn.

Dan op naar de volgende verrassĂ­ng, een ijskoude douche.

Je

maakt wat mee op zo'n wedstrijd, je snapt niet dat er mensen zijn die vrijwillig bijna elke week een wedstrijd Iopen, heeft zeker iets met zelfkastijding te maken. Als we weer buiten komen, zien we net nog een aantal mensen van

de halve marathon eindigen. Ook hier zie je grote verschillen, Vicky komt stralend en schijnmaar moeiteloos als eerste STBdame binrrerr. Monique, die haar eerste halve marathon loopt, komt

moe, maar wel voldaan binnen. Saskia komt met een van pijn vertrokken gezicht binnen, oei, ziet niet lekker uit, achteraf blijkt dat ze vanaf 8 km heeft gelopen met pijn aan haar knie, dat is balen.

Dan gaan we met z'n allen nog op weg om de rnarathonlopers aan te moedigen.

Ze komen allernaal sneller dan verwacht, Herm en Pierre nog gebroederlijk naast elkaar. Achteraf blijkt dat Pierre Herm nodig had om de tussentijden te klokken en daarna.... .. Dan kourt Frits en daarna, ongelooflijk maar waar, de jarige Maria in een droomtijd, die ze zelf ook niet verwacht heeft. We zingen nog allemaal voor haar en ze gaat stralend haar laatste kilometer tegemoet. Ze ziet eruit of ze nog een marathon kan lopen.

Dan op naar lret laatste en gezelligste(?) gedeelte van de dag, we gaan het centrum in om een lrapje te eten. Aangezien de groep wel heel groot is, hebben we ons opgsplitst in kleirrere groepjes ivm het

-23


eten. wi-i hebben heel luxe ccn bo'crr'cldieping voor ons zclĂ?-crr hoe later. hoe rumoeriger, het eĂ?en is goed en de stemming opperbest.

Ook in de bus gaat het er gezellig aan toe. De chauffeur moet onderrveg nog een geheime voorraad drank aanslaan want Maria is niet te stLliten nret traktererr, terrslotte is het haar feesde. Het schijnt dat STB-ers niet alleeri nraar goed zijn in hardlopen. Van mijrr voontenten om op de terugrvee een tukje te doen, konrt dus rrrooi niets.

Al

nret al een hele leuke dag, beslist,oor herltaling vatbaar,

alhoeu,el, kan ik dat lopen darr overslaan?

Rest ,re alleen nog wim va, der Li,den te bedanken voor zij, promotiecanlpagne betreffende Els lrrins. dank je rvel Wim, maar dit hoefje eclrt nooit nleer te doen, ik ga graag roenrloos ten onder. Els

1_t+


Uitslagen

MARATHON: 43 Pierre Muijrers

45 l0l 157

Herm Gerards Frits Fischer Maria Fischer

S.T.B.

03.07.08

S.T.B.

03.08.04 PR

S,T.B. S.T.B.

03.25.45

!

03.4t.04

Aantal deelnemers: 265

FIALVE MARATHON: 3 Huub Donders

76 77 I 18 127 129 143 150 312 333 398 470 471 502 546

vervolg

01.12.17 01.22.18 01.22.19

Theo Schmeits Ger Bodelier Fred Geilenkirchen

01.25.19 PR.

Jos Janssen

01.25.38 01.25.44

WielFrins Peter Verberk

0t.26.17

Henk van 't Land Albert Verbunt Jos Duteweerd Roland Oostwegel

01.26.27 01.32.45 01.33.15 01.35.36

Roger Steens John Borjans Vicky Teeken

0t.37.s7 0r.37 .s9 01.38.53 01.40.11

Wim Meijboom

.)

-25 -

!


564 615 636 800

Saskia Rademakers

S.T.B.

Dre Krol Jos Bex

s.T.B. S.T.B.

Monique de Haan

S.T.B.

Aantal deelnemers 12 (?)

3l 68 76 77 213 352 371 378 375 377 380 417 418 477

:

01.41.01

0t.42.27 01.43.04 01.49,47

1096

KILOMETER : Ralf de Leeuw John Hendrix Hub Erkens Theo de Leeuw Wim van der Linden Egon Borghans

S.T.B. S.T.B.

00.48.29

00.s2.56 00.53.48

s.T.B. s.T.B.

00.53.51

01.01.14 01.06.16

S.T.B.

Fieni Crombach

s.T.B.

01.06.42

Yvonne Monse

S.T.B.

S.T.B. S.T.B.

01.06.50 01.06.50 01.06.50 01.06.52

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

01.08.26 01.10.37

s.T.B.

00.29.31

Nicole Rutten Herman Rutten Jan Manders

Els Frins Roger Gillissen Gerte Offeringa

01.08.25

Aantal deelnemers : 669 5

KILOMETER: Sabine Krieg

692

Aantal deelnemers : 692 Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

26


diverseu itsla gen diverseuitsla gendiverseuitsl

Marathon'Wenen

I 2 3 4

Freddy Geilenkirchen Albert Verbunt

Sjefvan OoYen

Derichsweiler

I

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Pierre Muyrers

Nico

03.27.11

03.30.15 03.42.00

zaterdag 2 juni 2001

- 10 km -

S.T.B.

Hamers

03.26.08

00'32'35

Mitsommernachtslauf Kon zen - 15 km

I

Rohren

I

- 10 km -

GeĂ­lenkirchen

Maril

Boesten

Ilerzogenrath

Muijrers Herm Gerards Pierre

S.T.B. S.T.B' S.T.B. S.T.B.

- 10 km -

Nico Hamers

00.47.38

zaterdag 15 juni 2001

Nico Hamers Herm Gerards Fred

2 58 73

§.T.8.

Nico Hamers

- 9l6n00l

00.32,47 00.42.52 00.44.08 00.47.16

zaterdag 23 juni 2001

s.T.B. S.T.B. S.T.B.

vervolg Q

-27

-

00.32.36 00.42.33

00.43'52


Roetgen IO

I

- 10 en 21,1 km - zaterdag 30 juni 20Al

KILOMETER: Nico Hamers

S.T.B.

00.33.47

HALVE MARATHON:

l5 5l 59 137

Peter Deceunicnk Mark Hamaekers Herm Gerrards Jos Duteweerd

Obermaubach

3 37 80

Peter

Deceuninck

Herm Gerards

01.36.54 01.48.10

S.T.B. S.T.B.

00.34. r 5 00.37.44

s.T.B.

00.40.25

- 10 km - zaterdag 28 juni 2001

Nico Hamers Herm Gerards Pierre

Muijrers

Marathon Monschau

I 2 3 4

0t.26.47 0r.35.08

- 10 km - zaterdag 7 juli 2001

Nico Hamers

Schmidt

I

s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B.

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

- zondag

00.34.15 00.43.49 00.44.20

12 augustus 2001

HermGerards

S.T.B.

Pierre Muijrers Hub Erkens Peter Verberk

s.T.B.

03.36.28 03.39.58

S.T.B. S.T.B.

03.49.29 03.49.54

vervolg +

-28 -


Zomeravondloop Maarland

- 10 km - 25l8n00l

S.T.B.

00.34.09

14

Krist Leo Kokkelkorn

S.T.B.

24

Hub Heynen

47

Wiel Frins Fred Geilenkirchen Jos Bex Gerte Offeringa Bertine Geurten

s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B. S.T.B.

00.35.34 00.37.1 I

l0

63 89

97 100

Jos

00.40.30 00.43.01 00.49.23 00.56.50 01.01.35

Mergellandmarathon Meerssen - 9 sept.2001 De Slf.g. zou met "drie' deelnemers deelnemen aan

deze

marathon, maar helaas zijn Marcel v/d Pol, Peter Deceuninck en Gerard Hartman uitgestapt 5 KILOMETER:

3 10

Riksen

Rob Mark

Hamaekers

S.T.B.

00.r638

S.T.B.

00.18.43

Stadtgartenlauf Wurselen 1

Nico Hamers

2l 42

Hub Heynen Mark Hamaekers

59 65 100

Herman Gerards Fred Geilenkirchen John Borjans

- 10 km - L6 10912001

plaats I M35 plaats I M50 plaats 12 M35 plaats 13 M40 plaats 17 M35 plaats

29

M35

Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-29 -

00.33.29 00-38.56 00.40.49 00.42.00

00.42'15 00.43.50


N

AUTovotYKEtYB.v KWALITEIT ALS NORM

I I I I

I t I r

verkoop nieuw selectieve occasions leasing financiering

WIJNGAARDSWEG

8

TMERLEN

- HOENSBROEK

TEL: ( 04s) 57t24s9 FAX: (045) 5630200

-30-

reparaties onderhoud schadereparaties APK keuringen


Zomeravondloop van Maarland

!a

daar zit

. . . .

je dan. Zoals dal wel vaker

gaat:

je wist van tevoren dat je het beter niet had kunnen doen; iedereen zei dat het gekkenwerk was; de meeste andereu warelt verstandig en bleven tlruis of dronken, net als Roger Steetrs, eerr lekkere pint; r.naar je bent jong eu je rvilt wat (tenminste dat maak je jezelf

wrjs).

Vraag dan ook niet waaront, lllaar je start op die gerveldig mooie zorneravond met een stel andere dwazen iu een tel'nperatuur van 34 graden voor l0 kilorneter ror-rd de kerk (8 rondjes). Over de wedstrijd kan ik kort zijn. Iedereen die het t,an te voren beter wist had gelijk. Het was veel te warm. Laat ik me dus maar beperkep tot wat korte indrukken van de wedstrijd. Al na 3 ropdjes kwarn iets in een sneltreinvaart voorbijvliegen wat in de 7" ronde weer 'llonge wat kon voorbij kwam en naar achteraf bleek de winnaar te zijn. die vent lopen, ik dacht dat ik stilstond. Gelukkig was ik niet de enige die lret ontzettend rnoeilijk had. Fred Geilenkirchen die in de eerste ronde dapper mee ging, moest dit in de volgepde roldjes bekopen en raakte steeds meer achterop. (Volgens mij treeft tril zich gespaard voor Antwerpen rvaar hij op een geweldige wijze rvraak nam erl me bij 19 kilometer de hielen liet zien). Gerte Offeringa had het dermate rvann dat ik lraar passeerde toen ze een stu§e moest wandelen. Maar Gerte zou Gerte niet zijn als ze niet, ondà nks de hitte en de verleidelijke kroeg in elke ronde, de wedstrijd tot de laatste nreter had uitgeloperr. Petje af. Jos Krist en Leo Kockelkorn liepen voor mijn gevoel of er niets aan de hand was. Jos kwam me gewoolt even voorbij in de 6'ronde en om me niet te laten dubbelen door Leo heb ik zelfs nog een tussensprintje moe-

3l -


ten inlasserr in de 7'roncle (gelukkig verlaadde ouze speaker Winr van der Linden de snode plannen van Leo). Dan lreb ik nog een zat die ik eventjes apart wil noenten. Onze maat Jos Bex. Januari begonnen met hardlopen en voornerneus orn in november zijn eerste marathon te lopen, debuteerde in Maarland. Onder de werkeIijk extreme omstandigheden liep hij een meer dan geslaagde debuutwedstrijd. Tot slot wil ik toch nog een woordje van dank wijden aan de vrijwilligers die ons rondje na rondje van water voorzagen. Zonder hen was het echt niet mogelijk geweest. Zelfs niet maar l0 kilor-neter.

Wiel Frins

Clubl<a mpioenschappen

De organisatie was er klaar voor. Juryleden, scheidsrechters en lrelpers waren geregeld. De baan was tot in de puntjes verzorgd. De atleten waren optimaal getraind. De startnummers waren toegekend.

Zelfs de wethouders waren gevraagd om zowel de opening als prij

su

de

itreiking te verzorgen.

Helaas.

. Het enige dat we niet konden belirvloederr gooide roet in

het eten. Het weer werkte niet mee en het regende werkerijk pijpenstelen dus moesten we jammer genoeg de hele gebeurtenis aflasten.

Gelet op de onzekere tijden wat het weer aangaat hebben we besroten de hele gebeurtenis naar het voorjaar te verschuiven. we melden ons dus meteen na de winter weer lnet een nieuwe datum.

Wiel Frins

-32


De Hardlopers De persoonlij k record-fraek

Gewapend met een digitaar shock- en waterproof horroge dat de

tijd van een ronde, een stap en eenmaar in- en uitadJnen kan 1*8"Y!n: gaat de persoonlijk record freak op weg. Een glimlach doet zijn bovenrip kruilen ats tri.l Èemerkt dat hij de

eerste. lantaarnpaal op__rU\ vaste trainingsrouté in een p"rroonli;k record heeft bereikt. Hij laat zich door niets uit zijn càncentratie

(" t

.<l ."u

'ir'

halen als hij denkt dat een persoonlijk record tot de mogelijkheden behoort. Huizen mogen in brand staan, mensen mogen hutp

À

Vervolg

*

-33-


roepen, excentrieke miljonairs mogen bundeltjes snippen staan uit te delen - de persoonlijk record-freak zal zich geen enkel ogenblik

uit zijn ritme laten halen.

Terwijl zijn ogen voortdurend afdwalen kookt hij zijn eitjes maait hij zijn grasveld en leest hij de krant in een onophoudelijke strijd tegen de klok.

Zijn maniakale en overdreven gedrag heeft ertoe geleid dat zijn huwelijk is gestrand. Zijn vrouw heeft haar pogingen om hem over te halen in het echtelijk bed liever naar een uithoudings - dan naar een snelheidsrecord te streven, reeds lang heeft opgegeven. Een ademloos"Dit was een persoonlijk record voor mij, hoe was het voor jou?" is een vraag die ze nooit meer wil horen.

B^4 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Mededelingen

AIle

opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de secretaris, en wel met inachtneming van de door de KNAU

verplicht gestelde opzegtermijn van 6 weken, d.w.z. 6 weken voor het einde van het lopend kalendedaar. wanner het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verichuldigd. De contributie voor het jaar 2001 bedraagt fl. g0,- voorilk verder gezinslid fl.70,Jose Meyboom, secretaris 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

34


TIEN VRAGEN AAN

De vijfde in de

rij

is:

FONS KREUKELS Geboren: 14 december 1955

Gezinssamenstelling: Echtgenote Marian,

twee zonen: Bart (17 jaar) Thijs(l5 jaar)

en

Beroep:

Process-engineer

bij Nedcar. , o.a. als nieuw model komt, kijken of de lak-en sealing:rocessen aan de zeer strenge norĂŻnen

voldoen, zodat de robots goed aan de slag kunnen.

Vraag 1: Hoe lang loop je al?Waarom hiermee begonnen?Wat spreekt je aan in het lopen?

Antwoord 1: Ik ben gestart met lopen in 1990. Ik heb altijd gevolleybald. Dit is een gezellige sport, waarbij menig uurtje na afloop aan de bar werd doorgebracht. Het gewicht nam hierdoor ook toe. (87 kg) Op een gegeven moment ben ik op dieet gegaan en met lopen begonnen. Daardoor het gewicht in vier maanden teruggebracht tot 70 kg. Het lopen geeft veel meer vrijheid dan volleybal. Elk moment van de dag kun je loopschoenen aantrekken.Ik heb alles bij elkaar anderhalfjaar in mijn eentje gelopen. Vraag 2: Hoe lang ben je lid en wat vindt je van de S.T.B. ? Vervolg Ăś

-35


Antwoord 2: Ik ben lid geworden in september 1991. Ik heb eerst gelopen bij de groep van Cor Oslander.Dit ging me echter eigenlijk Íe langzaart. Op een avond kwam ik met Frans Voragen in café Berg en Dal (Heerlenseweg) in gesprek over lopen. Hij zei;"Waarom word je geen lid van de STB. Je kunt er goed trainen en er is veel gezelligheid."Hij noemde wat namen, zoals Ger Knauf. Dit sprak me erg aan en heb me toen vrij snel aangemeld. Ik heb bij de STB veel mensen leren kennen. En veel respect voor en van de medelopers gekregen. Dit in tegenstelling tot het volleyballen, waar vaak de fouten werden afgewenteld op medespelers en er minder respect was. Verder in clubverband vele leuke dingen meegemaakt. Vraag 3: Wat is je top- 3 van gelopen wedstrijden? Antwoord 3: I Marathon Rotterdam 1999(laatste die ik heb gelopen) 2 Halve marathon Maastricht - Bilzen (eerste wedstrijd en eerste halve marathon) 3 Marathon New York (1994) Eerste marathon Rotterdam( I 993) Ad 1: Mijn moeder v/as een maand van tevoren overleden. Daardoor veel minder kunnen trainen en eigenlijk conditioneel er niet helemaal klaar voor. Tot 30 km Freddie(Geilenkirchen)gehaast en Freddie ging toen door tot een P.R. Ik liep zelf de laatste kilometers op het tandvlees., maar ik wilde niet opgeven. Ik dacht aan mijn moeder en kwam met tranen in de ogen over de finish, dat ik het toch tot een goed einde had gebracht. Ik was zeer geëmotioneerd en ook blij dat ik niet had opgegeven. Ad 2: Ik was toen nog geen lid van de STB. Ik had in mijn eende getraind. Ik had geen noties van schema's. Een collega uit Bilzen

Vervolg

.)

36


had me op deze loop geaftendeerd. Het was die dag zeer warm(meer dan 30 graden), veel publiek, muziekkapellen en mensen met tuinslangen. Een prachtige happening. Ik had ondanks de hitte toch kippenvel. Ik kwam binnen in een tijd vanl.2g. Mijn P.R. is 1.23.50, gelopen in de halve marathon SittsÍd - MaaseiÈ , editie 1993. Ad 3: In Rotterdam 1993 was mijn eerste marathon, dit geeft altijd een apart gevoel. De marathon van New York is altijd een fantastische happening Vraag 4: Sporten je andere gezinssleden ook?

.

Antwoord 4: Marian is ook lid van de STB en we fietsen veel samen.(recreatief.) Bart en Thijs spelen competitie volleybal bij Geevers VCL. Bart doet veel aan lopen, voetballen en fietsen. Hij is ook lid geweest van de STB. BaÍ heeft onlangs nog de 10.5 km van de Telematicaloop gedaan Hij heeft aan deze loop inmiddels al I I keer deelgenomen. Een soort traditie voor hem.

Vraag 5: Beoefen je ook nog een andere sport(en)?

Antwoord 5:

Ik fiets vrij

regelmatig. 2 à 3 keer per week. (vooral in de Ik fiets dan tussen de 50 en 100 km. Ik neem ook weleens deel aan Limburgs Mooiste, de Mergelland tweedaagse, de Utrechtse Heuvelrug etc.'s Winters doe ik veel aan fitness.De eenzame strijd tegen de kilo's. Vraag 6: Welke hobby's heb je buiten het lopen? Antwoord 6: Ik ben coach bij de jeugd(volleybal). Ik kijk graag sport(o.a.Roda JC) Verder houd ik van uitgaan op z'n tijd. Ik houd van gezelligheid van mensen onder elkaar. Leuke gesprekken spreken Vervolg ') zomerperiode)

37-


GERAET§

BV SPAREN

Sunplein 4o 6yl L) Land graaf

Tel. o45 - 53r 50 9r Fax o45 - 532 58 z4

ih.

'47',

§; kla-ro ,93 qjË

in' !fJ!à

!i

- AUTOREKLAME

. STANDBOUW . REKLA.MEBORDEN/ZEILEN . DEKORATIESCHILDERS - BEWEGWIJZERING


me erg aan.

Yraag 7: Wat is je favoriete eten? Antwoord 7: Ik houd nogal van de Franse keuken en van visgerechten in het bijzonder. Lekker eten met meerdere gangen met kleine porties. Verder hierbij een goed glas wijn. Niet te overteffen. Vraag 8: Favoriete boelg muziek, film? Antwoord 8: Ik houd erg van de boeken van Maarten Toonder ovâ&#x201A;Źr een heer van stand, genaamd Olivier Bommel. Favoriete muziek is voor mij muziek van voor 1980, zoals U2 en Queen. Een prachtige film vind ik : De Deerhunter. Vraag 9: Waar en hoe ga je graag op vakantie? Antwoord 9: Meeste vakanties doorgebracht in Frankrijk. In 2001 in de Provence. Ik sta dan met een vouwcaravan op een mooie camping, dit jaar aan de voet van de beruchte Mont Ventoux. Na wat training heb ik deze met mijn zoon Bart opgefietst. Aan de kant van het monument van Tommy Simpson. Het is 22 lÂŤn vreselijk afzien. S/el een prachtig gevoel bij het bereiken van deze beruchte top. Vraag 10: Wat zijn je loopplannen naar de toekomst toe? Antwoord 10: Geen plannen. Op moment langdurig geblesseerd waardoor ik genoodzaakt was met lopen te stoppen. M* ju, zeg nooit nooit. Mijn hart ligt nog steeds bij het lopen. Als ik de keus zou moeten maken tussen fietsen en lopeq zou het lopen worden. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-39 -


Ralf de Leeuw succesvol

Na een succesvol afgesloten winterseizoen dat resulteerde in een derde plaats in het ATLAS-circuit, bestaande uit een vijftal crossen in Zuid-Limburg, alsmede een derde plaats tijdens het Limburgs crosskampioenschap, werd het medio maart tijd om een aanvang te gaan maken voor het komende zomerseizoen.

Ralfls derde plek bij de L.K.Crosskampioenschappen Het jaarplan dat we in de winter 2000 hadden opgesteld, het klassieke model met een dubbele periodisering, gaf een rustperiode aan. Daama zouden via een voorbereidingsperiode L en2 naar een wedstrijdperiode moeten leiden. Aangezien Ralf in de winter was begonnen aan een ander type training, van kwantiteit werken naar kwaliteit, was het belangrijk om rekening te houden met het gegeven dat verandering van training een adaptatie nodig heeft. Ralf doet sinds begin van dit jaar een keer in de week haltertraining in een krachthonk in de

Vervolg ")

-40-


vorĂŻn van een krachtuithoudingsvennogen alsmede

kracht in de vorĂŻn van springwerk

specifieke (snellÂŤacht&

krachtuithoudingsvermogen)

De eerste tegenslag was al direct aan het begin van de voorbereiding. Ralf kreeg een flinke griep gepaard met hoge koorts. De keuze om de griep goed uit te zieken stond als een paal boven water. Het probleem was dat al direct een aanpassing diende te worden gemaakt in de gehele voorbereiding. We hadden twee mogelijkheden. De eerste was om een concessie te doen qua tijd. Dat wil zeggen de voorbereidingsperiode gaat verkorten om zodoende toch op tijd te kunnen beginnen aan de wedstrijdperiode. We hebben daar echter niet voor gekozen, gezien zijn trainingsalsmede biologische leeftijd. (16 jaar). Ons streven om eind mei een eerste piek te bewerkstelligen hebben we direct bijgesteld. Ruim drie weken later als gepland kon de training volledig worden hervat. Een tegenslag komt ook nooit alleen. Medio mei kreeg Ralf voor de eerste keer in zijn leven last van hooikoorts. Zwarc trainingen en trainingswedstrijden konden niet optimaal worden verricht. Met medicamenten kwam het na een tijdje toch weer goed. Intussen hadden we voor ons zelf al de eerste piek uit ons hoofd gezet en hadden we onze plannen bijgesteld. Het doel zouden de Limburgse kampioenschappen 3000 meter worden.

Op 28

juli

2001 werd een wedstrijd over 800 meter gelopen. Dit

was de eerste serieuze test. Na een knappe opening van

63

seconden op de 400 meter (PR op 400 meter was 63,5 seconden) eindigde hij totaal leeg in een tijd van2.l4.0l minuten. Een dik PR

Vervolg

') -41


alsmede een verbetering van het clubrecord.(stond op naam van Frank Hensgens) Op 18 augustus 2001 liep Ralf een 1500 meter. Ook hier liep hij een PR alsmede clubrecord in een tijd van 4.42.79 min. Hieruit bleek dat de vorm op het juiste moment stijgende was.

Vervolgens was de grote dag daar om alle trainingsarbeid te kunnen laten tonen op de Limburgse kampioenschappen in Roermond op 26 augustus. Het was die dag waarschijnlijk een van de warmste dagen van het jaar (ongeveer 35 graden). Na een tactisch sterke wedstrijd (rustig starten en een eigen race lopen) eindigde Ralf op een tweede plaats in een (iets wat teleurstellende) tijd van 10.17.31 min. Zeker in het licht van de omstandigheden en het feit dat het toch een verbetering van het clubrecord was. De komende weken proberen we de goede vorm vast te houden en nog enkele baanwedstrijden mee te pikken. Vanaf begin oktober gaat Ralf trvee weken absolute rust houden. Dit i.v.m. mentale en fusieke rust. Vervolgens zullen we dan weer de draad oppakken en ons gĂ?um voorbereiden op het winterseizoen (cross en indoor)

-

Cor van Haaren 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-42-


Verjaardagskalender

Oktober 2001 I jaar jaar

01 03

Nathalie Diependaal Theo de Leeuw

41

03 09

Ed Quaedvlieg

50

Roger Steens

34 jaar

L4

Mandy de Leeuw

I5 33

t7

Sabine Krieg

25 25 25

Monique Vonken

Ingrid S/arnas Albert Lieberg

26 30

KalleNijs Harrie Enninga

30

Karel Hensen

1

jaar

jaar jaar 32 jaar 38 jaar 54 jaar 12 jaar 44 jaar 53 jaar

November 2001 jaar

0l

Danielle Michels

06 07

Esther Scheer-Groeneveld

26 jaet

Charlotte Bongarts Marika Baghari Borzabadi Michelle Bindels Hub Erkens

12

08 08

09 10

t2 t4 t4

t4 t6 t6 18

Jeroen SchafĂ?hausen Alexander Dresen Roan Funken

Marjo Pintaric Hub Heynen MiekeNickien Hub Donders Annie van Hees

vervolg

-43-

13

jar

34 jaar LZ jaar

5l jaar 20 jaar

jaar I jaar 44 jaar 10 1

50

jaar

jaar 4l jaar 60 jaar 15


§)i tsrDO O=lzrrc

o:o q

3tru ^ o=q tu

(^ï L^ ÈËs tc (o

S*:lO\ S§" ,^È..)U

ö..X o f (

srË

'.r,N

I

Uàs ^(Q:f O-r o

Èq§ \tr §) l.^J

tlJ'

\n

§

UJ

o

-44-

(D

-(f


22 25

Cor van Haaren Piet Brouwer

30

Harry Lejeune

jaar 58jaar 48 jaar

II

35

December 2001 0l 05 06 11

t2

l2 13

13 13 13

t4 t4 18

l8 23

26 27 28 29 31 31

Marianna van de Boogerd 50 jaar Wim Logister 37 jaar Bob James 55 jaar Jan van Hees 6l jaar 42 jaar Nel Visser - van Dijk 10 jaar Melissa Essers Bert Nillesen 41 jaar 11 jaar Evelien Pauly 48 jaar Maril Boesten 59jaar Sjefvan Ooyen Peter Deceuninck 36 jaar

Kreukels Offeringa Bert Meys Moniek Grouls MalouTahapary Harrie Vermeulen Wim Meijboom ' Sonja Tubee Eddy Verstappen Jan Vroomen Fons Gerte

Alle jarigen

46 jax 32 jaar 44 jaar 15

jaar

lljaar 52 jaar

jaar 45jaar 42 jaar 5l jaar 53

rall harte g*lhiteerl 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-45-


B-Junioren STB doen ool< mee in competitie Op zondag l0 juni werden naast de Limb. Kampioenschappen ook nog andere wedstrijden gehouden. In sittard tràden de B-jïnioren aan voor hun competitiewedstrijd. Omdat STB nog niet genoeg B_ junioren heeft om zelf een ploèg samen te stellen, nurní Dióne en Nancy deel in de combinatieploeg samen met junioren van AVON en Achilles Top. Deze pio.g ,um aan de wedstrijd deel onder de naam ,,parkstad". (alvast àen voorlop", uun.....i;. óf_

schoon de junioren een geregenheidsteam ro.mà"r, wisten íetoch een 7e plaats (van de I l) te bereiken. De resultaten van Dionne en Nancy hebben, gezien de resurtaten, zrker aan deze klassering

bij-

gedragen. op deze manier kunnen ook de B-junioren wat ïedstrijdervaring in deze krasse opdoen, in afrvachiing van de versterking vanuit de C-junioren, volgend jaar.

2e wedstrij d pupilten-competitie

op 24 juni moesten de pupiilen in Beek aantreden voor hun 2e competitiewedstrijd. De jeugd van STB was (zoals bij de meeste wedstrijden) weer in grote getalen aanwezig. Onder Ëen ,t.ut"ra blauwe hemel met een branàende zon *".d."n *"".r.urnp ur!"werkt, om te kijken welke verenigingen uit regio f Z v"raer íogïn naar de finale. werd in de eerste weàstrijd at àoor a";ong"ns mqisjes een plaats op het scorebórd gezet; in deze 2e "ïa" wed_ _eerste strijd werd dir succes nog eens herhaard. zówd i".i""Ààr1iri" meisjes zetten prima prestaties neer, en diverse persoonrijke- crubrecords werden behoorlijk verbeterd. Deze le plaatsen ,o.g"n voor dat de pupillen op 26 augustus verder gaan ". naar de finÀ, die in venray zal plaatsvinden. Maar eerst is trei tila voor een u".ii"nde vakantie- De verbeterde crubrecords zijn ar Lijgewerkt, de foto,s staan al in het album, e1 de uitslagen kunnen worden bekeken op

de homepage van Caesar (vË Ui,riug.n of via Proficiat kanjers.

-46

Links)


Finale pupillencompetitie

op 26 augustus was het dan zover; de pupillen deden voor het eerst in de geschiedenis van STB mee aan de finale van de LimBra-competitie. Een serie wedstrijden waarbij in de voorronden werd bepaald wie er uit de regio's 16 en 17 aan de finale in Venray mocht deelnemen. lrr de voorwedstrijden hadden de pupillen van srB al laten zien dat er met hun rekening moest worden gehouden, en in deze finate werd dat opnieuw duidelijk. Tijdens een van de zeldzame hittegolven in Nederland (temp boven de 30 graden) werd in Venray gestreden om de ereplaatsen in deze finale. Was het voor het publiek al geen pretje om deze temperaturen te trotseren; voor de pupillen was het nog veel erger. Toch werden er prima prestaties neergezet door zowel de jongens als de meisjes van STB. En de resultaten?

Iongens C-

40m Ver Hoop Bal

Pupil )eter Bex

8.87

fongens B-

40m Ver l{oog Bal

Pupil Pim van

7.04 1.43 1.20 34.45 1929

z.0t ).60

t5.t8

Punten

554

?unter

Spanie

Iordy 7.33 Seilenkircher Kenny

1.4C

t.95

1.09 1519

7.39 2.8t 1.05 20.86 t474

ieilenkircher Iim Bemelen 7.86 1.9( ).90

)-1.20 1295

50m Ver Ă­oop (oge Junter PuPil Kay Bernelen 10.1 I ].3 t 1.15 7.55 I 804 Jongens A-

Roan Func-

10.0[ t.54 1.15 5.39

-47

-

1774


Ken

5.45

L7

r0.0: ,.3',

l.l5 t.l0

5.70

I

Sebastian Dresen

10.49 ).)t

l.l0

s.69

l59l

Vleisjes CPunil

{0 rn Ver {nnc Bal

Nikki Iahapary

7.02

Carmen

t.7a 2.78 t.85

E.46

1037

Rebecca Zagar

7.97

2.6( ).8s

).46

)81

Veerle

3.08

2.49

t.8s ).3 8

)32

RoelKist

r0.09 3.3i

Iim

4t

668

Zeevaarders

1.48 1.00

Punter

t2.29 1499

Franssen

Sillissen Esra van Pelt 3.22 2.2: Meisjes A50m Ver Punil Nataslr a ).22 +.0( mmeker Yael van Pelt ).26 I.8i Lonneke ).99 .lc Frins Malou 10.0, r.5( Iahapary Melissa 10.5i 1.09

i.85 I 1.84 )10 Koge Punten 1.30

6.73

t.25 5.6 r.00

r

s.39

z

150

u

000

I 590

0.90 s.56

I

L00 s.73

1462

Eefie Boester 10.5r 3.0t ).80 t.25

t2?9

540

Essers

-48-


En het clubresultaat (voor wie het nog niet wist): De jongens werden kampioen.

Bn de meiden rverden tweede.

Bron: Jos van Span-ie, homepage jeugd STB 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-49-


:r+'; r44 .-"4

tsÀ.r

8.è

rD

o TEJ

c cl-r c o

ry

ld

FJ

N rD

o

r

,*fi:.Érfift :*:o-i!rti.$

CD

'

t.tff':

=rií .:i<;x,ffii

N

!C i.'tu.,'

.i f,;-n§?:) '"9,

s)

:1: .'É-.i

a

§

í+ rD F§

Vf: 1:',-.,.,:

Lri, Ë_

-50-


LK OUTDOOR D meisjes 60 mtr Daniëlla MichielsS8 STB 9.15 Katharina Dresen 89 STB 10.25 D meisjes hoogspringen I Daniëlla t.l 3 Michiels 88 STB O Katharina t.1 Dresen

89

STB

O

D meisjes kogelstoten I I Linda Kokkelkorn39 STB7.96 D meisjes verspringen I 4 Daniëlla Michiels 88 STB 3.53 25 Katharina Dresen 89 STB 3.20 C Meisjes 80 mtr 4lris Op den Kamp86 STB 11.78 C meisjes 600 mtr 6Mieke Nickien86 STB 1.49.36 C Meisjes verspringen

2Mieke Nickien 86 STB4.65 6lris Op den Kamp86 STB4.26 C Meisjes 80 mtr horden 4Mieke Nickien 86 STB 14.4 I C meisjes kogelstoten I 2Maayke Heinrichs 86 STB 6.73

51

2OOI


C meisjes discuswerpen 8 Iris Op den Kamp 86 C meisjes speerwerpen Maayke Heinrichs 86

STB

STB

17.81

18.36

,'-Pup. Meisjes,Meerkamp

,laam

{ikki

VeÍ

Í0 mtr

rrest -t\

f,

201

s8§

2.6Í 25C 7.71 40§

8.84

125

78t

2.8t 28t 7.91 36:

8.6:

121

771

lagar

2.41 202

7.94

B.9t

13i

701

ran Pell

2.31 19€

8.3i 29t 12.6i

201

69(

2.1t 154

8.4Í

10.3t

16(

59r

)anique vlichiels I( larmen -ransser

1

It

sra Sharon

Totaal

7.4t 451 12.9i

3.0( 33t

Iahapaq

1

I

3alwerpen

)Nl )rest ]NT ]NT

racÍ

r. d.

(amp

37C

28C

)up. Jongens {oog )rest.

\,laam

rim ran Spanje Jim

1.3( 56i

0.8( 19(

Semelen

A-Pup. Jongens i0 mtr r,laam

1

ler

l0 mtr. ]N'I

)N'I )rest.

Íest.

,NI )NT

7.2Í 49t

3.4( 39{

32.5t 47a

1

39i

26Í

18.51 29-,

í 15'

7.8(

2.7

(ogel

'loog

leÍ

TOTAAI

)rest.lPNl )rest -t\

)resl

(ay Bemelen 10.1§ 444

í.1

451

7.62 50(

loan Funcker

1.1

451

6.0i 401 3.31

10.44 41

[otaal

3al

,Nl )Íest.

-52-

a

3.4! 40t 38C

PNl 1

80Í

165i

92Í


rest.

rlatasha lmmeke

6.2t 423

llub

TOTAAI

)NT Prest

rlaam

-l\

9.35 58{

4.1(

531

1.3(

59{

PN']

214!

9.8: 50t

3.5t 43t 1.2( 4BÍ

í81

5,4i 372 't0.1§ 44t

3.5: 42t 0.9( 26Í

15í

\4elissa Essers

5.0: 34: t 0.6§ 37Í

3.2a 362

1.0t 37Í

146t

Vlalou Tahapary

4.81 331

10.7i 37!

3.21 36'

í.0( 342

141

Janine Zagar

5.1

35: 11.44 28!

2.81 284 0.8(

\lexandra Dreser

3.92

26Í 11.9:

2.5Í 234 0.8( 19(

íael van Pelt -onneke Frins 1

Ve

i0 ml

À-Pup. Meisjes

38€

221

l-Pup. Meísjes , 600 mtr §aam

)rest.

)anique Michiels

,_.20.73

larmen Franssen

2.24.12

,likki Tahapary

2.26.4e

t( isra van Pelt 1

2.36.01

iharon auÍden Kamp

lt lebecca Zagar

,_.47.7e

t.48.1

3-Pup, Jongens,í000 mtr rlaam

rest.

)im van Spanje

1.58.43

lim Bemelen \-Pup. Jongens

r.34.9§ 1e

jrs

1000 mtt

rlaam 1

rest.

Sebastian Dresen

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-53-

].57.6t

19e

111

924


^&8il7-

#-

,1a-a7

Zd roj ews k i

verkoop auto's * autoverhuur + IeasÍng

: ;fi,j:3g,.."" .,,f;i;. Heerlenseweg 200 LandgraaÍ O 45- ST20OO2


Bxtreme wedstrijden

voor

de echte diehards

of diegene die de Jungfraumarathon een makkie

vinden.

In Nepal worden een paar extrenle wedstrijden georganiseerd (Franse organisatie). De eerste is de Annapura Mandala Trail. Deze is inmaart2002, 320 km lang,9 etappes, 14.300 meter stijgen en 13.100 nreter dalen. Temperatuur tussen +3OoC en -20oC.

De tweede, nog extremer, is de

Himal Sagarrrantha. Wordt in november 2002 georganiseerd 1000 a 1200 km lang, 5 etappes wandelen, >-

20 rennen 35.000 a 40.000 stijgen, 8 passen boven 5000 nreter (Trashi Latbsa met 5755 meter hoogste) (potentiĂŤle deelnemers worden door commissie op 6 criteria beoordeeld om te mogen meedoen)

Hub Erkens

0-0-0-0-0-0-0-0-0

55

Race Annapura


GEHOORD BUITtrN DE COOPERBAAN Een fieÍser rijdt een oude h.eer aan. Hij stapt vtug af en helpt het slachtoffer ter been. "U hebt geluk meneer, dat vandaag mijn vrije dag is", zeg[- de fietser. De oude nun: "Hoezo"? Fietser: "Ik ben van beroep buschauffeur-" Twee zuiplappen volgen slenterend de spoorrails, precies over het midden. Zeg[ de een opeens tegen de urder: 'Wat hebbeu ze die sporte[ er toclr onhandig opgezetl" Waarop de ander zegt: 'TIet ligt niet aan de sporten. De hele ladder ligt gewoon te plat !"

Er wordt een kind gedoopt. Pastoor tegen een van de aanwezigen: "Jongenlar, jij bent nog veel te jong om peter te zijn". Deze blozend: ..Ik ben de peter niet, ik ben de vader".

"Wij komen binnenkort in een betere wijk te woren", pocht de ene buurnun wij in een rustiger buurt", zegt' de ander. "Ga jij dan ook verhuizen?" 'Nee, wij blijven hier"!

tegen de andere. "En

Ergens in een klein cafe in Oost-Berlijn.

Ttvee mannen raken aan de praat. vraagt de een: "Kennen sie den unterschied zwischen Bier und Honecker?" "Nein"l Bier ist flrissig und Honecker ist tiberfliissig". waarop de trveede : "Kennen sie den uterschied zwischen dieser Theke und lhnen?" 'T.Iein"! "Die Theke bleibt hier und sie kommen mit".

Bij het eindexamen moest een student een patient onderzoeken en dan de diagnose stellen. omdat de kandidaat niets vindt, probeert hij er zich op de volgende manier uit te redden: "De eer verbiedt mij de diagnose te steilen, de patient heeft me net toegefluisterd wat hem mankeert". De professor ver baast zich: "Dat is merkwaardig, de patient is na'rerijk doofstorir." Een groep Belgische boerinnen gaat met een pracrrtige boot op

een

tweedaagse cruise. Aan boord worden zij welkom geheten àoo. eeo offrcier in gala-uniform. 'lVelkom aan boord", zeg! de man. ,,Dank U wel kapitein,' ,

zegf. een boerin."Ik be, de kapitein niet, zeg! de man, ..Ik ben de dekofticier". "Amaj"zegt de boerin, "ze hebben hiJr aan alles gedacht.,, Agent:'Meneer, als de Iamp van afstappen'.

uw brommer het niet doet, moet u

Bromfietser:'Dat heb ik gedaan, agent, maar dan brancÍt hij ook niet,.

-56-


Trainingen winterseizoen 2001 I 20Az DAG TIJD Ma.

18.30

Ma.

19.r5

Di.

18.45

Wo.

18.30

Wo

i 8.30

V/o.

19.30

Do.

18.45

Vnj.

PLAATS

TRAINING

BEGELEIDEIT

Garage

Duurloop I uur Conditietraining 1 uur Intervaltraining

Vrije Training

Mengelers Sportzaal Kakert Garage Mengelers Garage

Mengelers Sportzaal Kakert Sportzaal Kakert ???

18.30

Garage

Za.

10.00

Mengelers Cooperbaan

7,a.

1

1.00

Cooperbaan

Za.

16.00

Zo.

08.30

Parkeerplaats Zeekoelen Cooperbaan

Duurloop 1.15 uur PupillenA,B,C 1 uur Junioren 1 uur Baantraining Duurloop i uur Pupillen A,B,C 1 uur Junioren 1.30 uur Rustige duurloop I uur Duurloop 1.15 uur

Marjo Moonen Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits Albert Verbunt Bert Nillissen Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden Theo Schmeits Vrije training Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden John Hendrix Theo Scirmeits


,,

CO PY-CENTER LAN D G RAAF" Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf tel.: 045-531 7 692

Voar al Uw

KLET}RE,\JKOPIË,Eru ander kopieenwerk i n binden/lij me n en Sslastifice re n tevens faxseruice

Geopend ma.: 1 3.30-1 7.00u. Dínsdag Um viljdag: 9.30-12.30 en 13.30-17.00u. Zaterdag: 1 0.A04 4.00u.

STB Clubblad 2001 nr 4  
Advertisement