Page 1

ATLEÏIEKVERENIGING

BR ury.s^

\"% WË %§

Bc

Sport - en

n 2001 No3 o Trimclub re Brunssummerheide


Sport en Trimclub Brunssurnnxerheide Voorzitter: Wim van der Linden Keukenweidenweg 2 045-5217013 6432cT Hoensbroek E-mail : benj aminbrunssum@hotmai l.com Secretaris: Jose Meijtroom Pleistraat 32 045-5330356 6373 HKLandgraaf E-mail : stbsecretariaat@hetnet,nl Penningmeester: Harrie Lejeune Bethlehemstraat I0 045-5418036 6418 cK Heerlen E-mail : stb-pm@hetnet.nl Algemene Zaken: Jos Janssen Schepenbank 22 (vice-voorzitter) 043-4591995 6343 CV Klimmen Leden: Bert Nillesen Daslook 11 445-5353294 6467 IB Kerkrade Wedstrijdsecr.:

IN

Inschrijven via secretaris, Pleistraat

32

6373

Ă?IKlandgraaf

04s-5330356

Jeugdsport: Redactie: Website

STB:

E-mail : stbsecretariaat@hetnet.nl Spaarweiden 37 6374 MD Landgraaf

Pelt 045-5325803 Dick van

E-mail: dick.pelt@wxs.nl Theo Schmeits Gravenweg 56 045-5352003 6471Y2 Eygelshoven E-mail: Theo. Schmeits@ I 2move.nl www.run.tolstb.landgraaf

WebsiteSTB.Jeugd: wwwjeusdstb.myweb.nl

Postadres: Postbank:

Adverteren:

32

Pleistraat 6373 HK Landgraaf Rek.nr.4915695 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Bethlehemstraat 6418 GK Heerlen via redactiesdres.

10


Inhoudsopgave

Bestuur en commissies

2 5

+

Wedstriiden

9

Heideloop

17 Wijnbergloop 23 Vaals-Venlo STB dames 25 Vaals-Venlo STB superteam 30 Vaals-Venlo STB Abrahams 34 Diverse uitslagen

Redactiecommissie Theo Schmeits Els Frins Wiel Frins

Varia

Uiterlij ke inleverdatum kopij: 2l

Yan de voorzitter Clubreis Antwerpen

september 2001

19 l0 vragen aan ........ 33 Nieuwe leden 37 Groeten uit Noorwegen 40 In de kijker 45 Verjaardagskalender 60 Gehoord buiten de Cooperbaan

bij redactieadres STB Gravenweg 56, 6471YZ Eygelshoven

Jeuedbulletin 46 STB naar de finale

deel I

49 STB naar de finale deel 2 53 Limburgse kampioenschappen 54 Trainingstussendoortje 58 STB in de finale deel I

E-mail: Theo.Schureits@ I 2move.n!

Wiel.Frins@planet.nl

Het clubblad verschijnt 5 keer per jaar.

-t-


Van de Voorzitter

Jammer. Het zal inmiddels bij iedereen wel bekend zijn: Onze tainer Cor van Haaren heeft zijn werkzaamheden neergelegd. Dat is erg jammer, lrysnt jarenlang heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het functioneren van onze vereniging en gold hij als een man met know-how op het gebied van atletiekkaining. Niet voor niets volgde hij een groot fiantal cursussen in Papendal en werd hij door de vereniging naar voren geschoven als kandidaat voor 'trijwilliger van het jaar "in de gemeente Landgraaf' Helaas was Cor nogal ontstemd over een aantal zaken binnen de vereniging. Gebrek aan waardering voor zijn inspanningen, het gebrek aan mogelijkheden tot het voeren van beleid op (midden)lange termijn en persoonlijke tegenstellingen tussen hem en andere STBers deden hem besluiten te stoppen' Erg jammer voor STB, vooral nu ook echtgenote Maroesjka te kennen heeft gegeven haar activiteiten als jeugdtrainster te staken. Ook zij was jaren zeer actief betrokken bij de begeleiding van onze jeugd. Er ligt nog een mail bij Cor met de waag hoe nu verder? Is er nog een gesprek mogelijlc/nodig of scheiden zich onze wegen? Op dit moment kan ik echter niets anders dan, zij het met spijt, Cor en Maroesjka heel hartelijk te bedanken voor de vele uren die zij aarr onze club hebben besteed.

Trainingen. De trainingen worden voorlopig gegeven door het volgende kwartet ervaren lopers: John Hendriks, Theo Schmeits, Ger Bodelier en Wim van der Linden. Vervolg รถ

1


Zij

gaan binnenkort overleggen over de voorbereidingen voor de 5,

10, 21 en

42kmte Antwerpen.

Hebben jullie je al opgegeven voor de clubreis naar Antwerpen. Nee? Meteen doen!!

Bedankt! Er zijn mâ‚Źnsen die geen srBlid zijn en toch een belangrijke rol spelen brj het dagelijkse functioneren van onze vereniging. De groep die regelmatig op de baan traint heeft zeker gemerkt dat de baan en het groen er omheen uitstekend verzorgd wordt. Dat doet dhr. Drijver.Hlj is ingehuurd om onderhoud aan de baan te plegen, maar doet dat met zoveel overgave, dat ik hem even ln ons clubblad wil bedanken.

Maria und Fritz.

wij dit unieke tweetat bedankt voor hun inzet voor STB. Tijdens de onlangs gehouden estafette Vaals-Venlo was het weer oudenpets raak. Maria had Reeds vaker hebben

een week voordien een ztilare operatie ondergaan, maar speelde het toch klaar om met 'haar' wouwenteam mee te reizen en samen met Fritz hun auto compleet om te bouwen tot rijdende ontbijr en lunchbuffet( uiteraard met champagne). Het was weer fantastisch

Vervolg

.)

-3-


en tot onze weugde vondĂŤn Maria und Fritz dat zelf ook.

§jeng Schoonens. Velen van jullie zullen hem niet kennen, maar Sjeng Schoonens is al geruime tijd lid vah STB. Hij is lang uit de running ge$,eest vsnrvege blessures. Hij plaatste een opmerking, die mij raakte. Hij vond het ronduit teleurstellend, dat niemand eens geuaagd ha{ wat er eigenlijk met hem aan de hand was. Maandenlang hoorde hij niets van STB. En ik moet toegeven, dat het inderdaad vaak voorkomt dat mensen met blessures het contact met de club verliezen. Een bestuurstaak? Een commissie? Nee, een zaak van ons allen!! Mis je een trainingsmaatje of iemand uit je groep al enige tijd? Neem eens de moeite om hem/haar op te bellen en belangstelling te tonen.

Vakantie. Rest mij jullie allen een zeer prettige vakantie toe te wensen. Misschien kun je in de buurt van je vakantiebestemming nog een wedstrijdje lopen. Ik vind dat zelf altijd wel plezierig. Wim van der Linden.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-4-


Sport- en Trimclub Brunssummerheide Opgericht in 196'l

Clubreis Antwerpen Zondag23 september

Landgraaf, mei 2001. Beste loopwienden,

Zoals bekend vindt op 23 september, bij voldoende bclangstelling uiteraard de clubreis naar fuitwerpen plaats. Hiertoe ontvangen jullie bijgaande informatie en willen we jullie oproepen om deel te nemen. Natuurlijk zijn ook supporters, begeleiders en opa en oma van harte welkom. Informntie over yertrektijden etc. ontvangen

Jullie te zijner tijd. Kosten

Vervolg

E)

-5-


Aanmelden

I

augustus binnen zijn. Het aanmeldingen moeten v贸贸r ingewld zijn en kan ingeleverd bijgaande stookje moet volledig

De

worden

bij

Theo Schmeits, Jos Janssen of Herm

Gerards.

Aanmelden kan ook via de Internet-site http://run.to/stb.landgraaf via de keuze Clubreizen. De kosten worden via de penningmeester gezamenlijk verrekend met de organisatie in Antwerpen. Jullie ontvangen een rekening achteraf bij het clubboekje. Er vindt geen restitutie van het bedrag plaats als men besluit om af te zien van deelname.

Tralnlnsen De taining voor de halve en hele marathon start op ll7. De zondagmorgen en woensdag zijn de lange duurloop trainingen. Voor interval- en heuveltraining wordt de dinsdag en voor baantraining de donderdag gebrulkt. De maandag en nrijdag zijn bedoeld voor hersteltraining.

Cooperbaan. Evt. word

Duurloop training

een andere

Heuvel

+

interval

18:45

18:30

Vervolg

')

-6-

Cooperbaan


Aanmelding Clubreis Antwerpen zondag 23 september 2001 Qnleveren v贸贸r I augustus bij Theo 搂chmeits, Jos Janssen of Herm Gerards) Naam

Adres Postcode 'Woonplaats Geb.datum

Telefoon

Wenst deel te nemen aan het onderdeel (keuze aankruisen)

tr tr tr tr tr

5 km timloop,

:

alleen voor dames (start 12:00 u.)

(kosten Fl. 55,= p.p.) 10 km wedstrijd (start 12:50 u.) ftosten Fl. 55,= p.p.)

Halve Marathon (start 13:00 u,) (kosten Fl. 55,= p.p.) Marathon (start 13:00 u.) (kosten Fl. 117,= p.p.) Gaat mee als supporter ftosten Fl. 35,= p.p.)

Datum:

Handtekening:

-7

-


;'iti;Ëw;11?:$:n f:\.1 :..

'.::ït:i:'

-

;,lrri#:,ffi| t'l&. -.

N

""!:ïa

,,

A{-ïTovotYKEtYBV K\ryALITEIT ALS NORM I t I I

I verkoop nieuw I selectieve occasions I leasing I financiering WIJNGAARDSWEG

8

onderhoud schadereparaties APK keuringen

HEERLEN _ HOENSBROEK

TEL:(04s) s2t24s9 FAX:

reparatres

(045)

-8-

5630200


Organisafie Heide Wedstrij dorganisatie: Ger Bodelier Groenendaal 64 6374 GL Landgraaf 045-5325647 06-20076750 gerbode I ier@hetnet.nl

Wedstrij dsecretariaat José

:

Meijboom

Pleistraat 32 6373 HK Landgraaf 045-5330356 stbsecretariaat@hetnet. nl

Harry Driessen Running Center Heideloop

ffiI

Voor de buitenwereld was er niets van te merken, de lopers hebben er ook niet veel van gemerkt maar voor ons als organisatieteam was het zeer duidelijk merkbaar, zo goed als de organisatie dit jaar in elkaar zat, zo heeft ze nog nooit gedraaid.

Í.ffi Éinft tàËt

Fg

ffi ffi ffi ffi 'i#í -.]&

'rd

w

1l*i

§t it§

M f*

4é 1S

ltii

,^n

'l# '':iil

In de aanloop naar de Heideloop bleek dat de kersverse Ultraloper John Borjans niet alleen een lange adem heeft om 65 kilometer te hardlopen tijdens een zes-uursloop, maar ook nog eens tijdens zijn werkzaamheden als financieel collectant. Zo heeft hij Industriepark Abdissenbosch tot een van de groorste sponsors van de Heideloop kunnen consacteren. Op de dag zelf was alles perfect geregeld, om te beginnen bij het secretariaat, vooral voor José Meijboom was het erg spannend, het was haar eerste Heideloop als wedstrijdsecretaris. Ik kan haar hierbij alleen maar complimenten geven, ze had alles perfect voor elkaar, dat vond ook Cor 2, toen wij de avond voor de wedstrijd nog ëven bij elkaar kwamen. De mannen van het parcours Rob Riksen, en de opvolger van Jos Duteweert, Theo Schmeits hadden ook weer alles in orde, zo moest er op het parcours weer alle boomwortels met een, Sjef van Ooyen,

$i9

Vervolg

ö

$ i? 'ïr-i

-9-


Latex laag worden voorzien omdat er toch nog altijd lopers en loopsters zijn die over een wortel vallen, ook al hainen ze er elke week! Een beetje gezonde stress voor de wedstrijd blijft er toch wel altijd, al is het maar om een kilometerbordje dat misschien gestolen of

verplaats kan worden kruispunt te ver stond.

of de vader van de collectant welke een

De inschrijvingen bij de kantine van de Kakertse Boys leek meer op een Koffieshop, het was er zo relax, of dat iets te maken had met Jos Krist en zijn dames aan de inschrijftafels? , maar in elk geval was het inschrijfbureau ook dit jaar weer prima geregeld. Ook de voorzitter , in zijn lievelingsrol als speaker rvas zeer te spreken over de gang van zaken ditjaar.

Start van de jeugdloop

Vewolg

รถ

-10-


Omdat Jos Jzurssen op vacantie was, weren Trea van der Lindeq Bert Nillessen, Jos Vroemen en Frits Fischer benoemd tot race-

jury's

en moesten

zij de hele wedstijd zeer serieus kijken.

De kopgroep bij kilometer Leo Kokkelkorn

I op de 5 EM met oa Bert Meys en

Maria Fischer was daar in tegen zeer in haar element tijdens het verzorgen van sportdrank en sinaasappels voor de gefinishte lopers en natuurlijlt met een gesprek van mens tot mens met onze Duitse loopvrienden De mooiste uitspraak van deze Heideloop was voor rekening van Wiel Vonken die met een dikke sigaar naar onze voorzitter riep:

Vervolg

.)

-

1l


"Wim doe toch niet zo chauvinistisch praat toch gewoon Duits, die mensen zijn toch in de meerderheid." Hierin had hij ook nog eens gelijk, dus Wiel volgens jaar de korte broek aan en ervoor zorgen dat wij als Hollanders/S.T.B. 'ers weer de overhand kijgen zodat Wim gewoon kan blijven doorlullen, zoals hij dat als geen ander kan !l!! Een apart verhaal is het Scholierenkampioenschap, dit jaar weer prima op poten gezet en klasse gecoรถrdineerd door Herman Gerards

Spaeker Wim met zijn hulptroepen druk

in de weer bij

de

Scholierenlopen Omdat het Scholierenkampioenschap dit jaar in een circuit zit met de Parelloop, Telematicaloop, Staploop en de Abdijcross was er

Vervolg

*

12-


voor Henn dit jaar ook weer extra werk aan de winkel. Ik verdenk hem dan ook van het feit dat hij voor de start van de Scholierenloop nog even in de Koffreshop van Jos is geweest, dit omdat hij er ook zo relaxt erbij stond of zou die macadamianoot soms een hallucinerende werking hebben? Over de wedstrijd en het aantal deelnemers zijn wij dan ook tevreden, ook al \ryaren dit zo'n 50 minder, de strijd en de klasse van de winnaars maakĂ?en veel goed.

Zoals speaker-Wim al zei hebben we Carla Beurkens nu op het lijstje van de winnaars staan en staat de naam van Steve Brooks ook niet helemaal verkeerd op deze lijst. Tenslotte wil ik graag alle vrijwilligers welke weer in grote getale kwamen opdagen hartelijk danken voor hun inzet en aanwezigheid, want zonder vrijwilligers en sponsors is een wedstrijd als de Harry Driessen Running Center Heideloop onmogelijk te organiseren. Mede dank aan: Industriepark Abdissenbosch

Brooks Harry Driessen Running Center Zuiddak Dakdekkers bedrij f Kuhl Ergonomie b.v. Nuth Cremers tuindecoratie Landgraaf v.v.Kakertse Boys Gemeeente Landgraaf Pieters Dortu Heerlen Primafoon Heerlen Namens het organisatieteam Heideloop Ger Bodelier

13


Uitslagen Harry Driessen Running Center Heideloop

1OEM

I 2 25 28 34 35 36 50 108 ll7

:

Steve Brooks Nico Hamers Peter Deceuninck

Mark Hamaekers Alfred Geven John Hendrix Herman Gerards

Henk van 't Land Frans Roumen

'Wim Meyboom

UNITAS plaats 2 M35 plaats 8 M35 plaats I I M35 plaats 14 M35 plaats 2 M50 plaats 15 Ml5 plaats 5 M45 plaats 12 M50 plaats 13 M50

00.52.25 00.53.42 01.04.48 01.05.21

01.06.04 01.06.08 01.06.09 01.09.11

01.t7.52 01.18.45

Aantal deelnemers: 197 5 EM:

I Stefan Lamain 2 l*o Kokkelkorn 3 Bert Meys 16 Jos Duteweert 27 Pierre Muyrers 44 Jos Simons 56 Frans Quaedflieg 59 Theo van Mourik 62 Vicยง Teeken 66 Monique de Haan 83 Ineke de Ploeg 95 Yvonne Monse 99 Gerte Offeringa 105 Rita Beens 113 Hans Ypma

ยง.T.8. ยง.T.8. s.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

s.T.B.

00.35. r 7

00.37.34 00.38.35 00.38.45 00.39.08 00.39.48 00.40.59 00.42.36

S.T.B.

04.$.34

S.T.B.

00.43.59 00.45.28

S.T.B.

Aantal deelnemers : 134

Vervolg

00.27.06 00.29.11 00.29.20 00.33.37

รถ

14-


JEUGD

I 2 3

IOOO

METER:

AVON s.T.B. s.T.B.

00.03.50 00.03.57 00.04.47

Bart van Gurp Ralf de Leeuw

AVON s.T.B.

Mieke Nickien Lennie Kleinen Maayke Heinrichs

S.T.B. S.T.B.

00.06.52 00.07.10 00.08.12 00.08.50 00.09.06

Wesley van der Ven

Ivo Eijkeboom Linda Kokkelkorn

Aantal deelnemers: JEUGD

I 2 3 5 6

2OOO

5

METER:

S.T.B.

Aantal deelnemers: 6 Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Een prima saore voor onze Heideloop

15 -


E

^

rn

T \.n

§)

§ï§

d63 *N bàË:N ggï, A

L§;:

(D N

(^ Box \o §

une ' 10\

r

SXi o Ë:ɧ)

T= r x 3t=

." -(J

R§3

Tïö \.rl (-l.)

l§. \JI

§

t^)

o

§)

-+r


Wij nbergloop Maastricht 20.4 kilometer Zondag?T mei2001

deelname van S.T.B. was in deze editie van de Wijnbergloop treurig gesteld. Welgeteld 4 S.T.B. leden stonden aan de start van de mooiste, maar wel een van de zwaarste

Met de

berglopen in Nederland.

Oh ja, er was ook nog een supporter, John Hendrix stond, zoals bijna elk jaar, de S.T.B. 'ers aan te moedigen.

Vanwege

de MKZ crisis was de uit het parcours

gelaten en dat scheelde weer 2 kilometer, maar er

Zonneberg

bleven nog 11 beklimmingen over, genoeg om weer eens lekker stuk te gaan.

Om 14.00 uur stonden za'n l22lopers klaar op de startstreep om aan de zware klus te beginnen. Direct na het startschot ging Peter Deceuninck op zijn bekende manier er meteen vandoor , Marcel van de Pol, terugkomend van een lange blessure, wilde toch een beetje met de rem op lopen en ik besloot bij hem in de buurt te blijven. De eerste kilometer in 3.50 is nou niet echt rustig maar direct hierna begon de eerste rv,tarc beklimming bij de Apostelhoeve, dus het tempo viel meteen terug. Deze eerste kilometers waren best wel z\ryaar gezien de zon doorbrak en het vrij warm werd.

Ik kon Marcel vrij makkelijk volgen, bij

de beklimming van de

St.Pietersberg was ik hem ineens kwijt, maar na een paar minuten was hij weer bij mij, bleek wat moeite te hebben met een van de

Vervolg

4

-17-


vsle trappen in het parcours.

In zulke wedstrijden met je niet alleen een goede klimmer zijn maar een nog beter afdaler want daar kun je de meeste winst boeken, Nou dacht ik aat toch goed kon dalen maar Marcel stortte zich

it

als een steen naar beneden en op

de

gevaarlijk afdaling van de Caestert, eerrholle donkere weg vol keien en gaten pakte hij za een meter of 20 op mij.

{a de beklimming van de laatste berg de Duivelsgrot was de afstand opgelopenlot ongeveer 100 miter. I1"ry volgde de lange afdaling naarde finish w:aarin ik probeerde Marcel nog in te halen maar na 20 kilometer bergloop was het vaatje toch aardig leeg en ik ging 20 seconden ,u lÍ*"àt over de streep.

Het was we€r een prachtige wedstrijd op een schitterend parcours en volgend jaar ben ik zeker \ryeer van de partij en hopelijk dan met meer S.T.B.'ers. Theo Schmeits

Uitslagen Wijnbergtoop 20,4 km t6

Peter Deceuninck

26 28 79

Marcel van de Pol Theo Schmeits Wim Meyboom

plaats l1 plaats 18 plaats 4

plaats 17

Aantal finishers: I l6 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-

18 -

Sen. 01.27.58 Sen. 01.30.18 M50 01.30.3s M50 01.47.08


De vierde in de

rij

is:

ANITA GTLLISSEN Geboren: 30 maart 1966 Gezinssamenstelling: Echtgenoot Roger, zoon Lance (9 jaar), dochter Veerle (7 jaar) en dochter Beaudine ( 3 jaar).

Beroep: Administratief medewerkster bij D.S.M.

Vraag !.: Hoe lang loop je al?

Waarom

ben je

hiermee

begonnen? Wat spreek

je aan in het lopen? Antwoord 1: Ik loop vanaf 1993. Ik had jaren niets meer aan sport gedaan. 6 weken na de geboorte van mijn dochter Veerle ben ik met lopen begonnen. Voor mij was dit beginnen bij het nulpunt. Een van de redenen om hiermee te starten, was het terugbrengen van mijn gewicht. Wat mij vooral in het lopen aanspreekt is de grote vrijheid. Je kunt namelijk volledig zelf inplannen wanneer je je loopschoenen aantrekt. Dit bevalt mij prima. Vraag 2: Hoe lang ben je lid van de S.T.B.? Antwoord 2: Ik ben lid geworden in 1994. Van mijn man Roger hoorde ik, dat je ongeveer een uur moest kunnen lopen om met de groep mee te kunnen. Toen ik dat niveau bereikt had, heb ik mij aangemeld als lid van onze vereniging. Vraag

3:

Wat

Antwoord 3: Vervolg รถ

is

je top-3 van gelopen rvedsftijden?

1. Marathon

New York (1999)

I9


2. Halv e marathon Hoensbroek

3. Halve marathon Maasftichí Halve marathon Echt

Vraag

4: Aan welke

wedstrijd(en) bewaar

je je

mooiste

herinnering(en)?

Antwoord 4:In New York was er een werkelijk perfecte organisatie. voor de start werd je door ingehuurde aanmóedigers toegeroepen: You are geat, you can do it.

Verder \ryas er een schitterend publiek in de diverse wijken van New York. En na afloop was er een prachtige sight-seeing in The Big Apple, Bij de halve marathon van Hoensbroek (bestaat nu niet meer) kwam ik als laatste deelnemer binnen, wel tweede vrouw. Onder begeleiding van motorpolitie met sirene werd ik naar de finish gebracht. Een aparte ervaring.

In Maastricht liep ik de eerste halve zonder Roger en in Echt liep ik mijn P.R. op de halve(l uur en 47 min.) Vraag 5: Sporten je andere gezinsleden ook?

Antwoord

5: Mrjn man Roger loopt al jaren met groot

enthousiasme bij de S.T.B. Mijn zoon Lance voetbalt bij BSV Limburgia. inzet rechts achter.

Hij speelt met veel

Mijn dochter Veerle sport ook bij de S.T.B. Mijn Beaudine rent door de tuin en

dochtertje van

in de kamer. Toekomstig lid

onze vereniging?

Vraag 6: Welke hobby's heb je buiten het lopen? Antwoord 6:Als ik tijd heb, lees ik ontzettend gaag. Vraag 7:Wat is je favoriete eten? Antwoord 7: Mijn lievelingseten is Chinees eten. Niet zelf

Vervolg

ö

-20-


gemaakt, maar gehaald of tpr plekke gegeten. Heerlijk.

Vraag 8: Lievelingsmuziek, - boek, - film, -t.v.programma? Antwoord 8: Favoriete muziek is popmuziek, in het bijzonder U2 en Fleetwood Mac. Favoriete films: Killing Fields en Pre§ woman.( met Julia Roberts)

Mijn lievelingsboeken zijn: Channa van Kathleen E. Woodiwiss en De donkere kamer van Damocles, geschreven door W.F. Hermans.

Vraag 9:Favoriete vakantie? Antwoord 9: V/ij houden erg van kamperen. De laatste jaren gaan we altijd kamperen via Euro Camp. Deze tenten zijn keurig ingericht en staan op mooie campings. Het mooie van kamperen is het buitenleven en veel wijheid voor oĂ?rze kinderen. Vraag 10: 'Wat zijn je toekomstplannen t.a.v. het lopen? Antwoord 10: Ik zou nog eens graag de marathon van Londen willen lopen. Verder nog heel veel aangename en gezonde kilometers lopen : alleen , met Roger of in verenigingsverband met de S.T.B. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-2t

-


Z:.2 Z §.{

qJ

*r

L,ï

ors.

v

gri,,ï .6i..",.

:L ,r-'DO":"

CJ

|,.iF rËÍ:-"=3

§

oJ -' >i.i'

N

a.) F-{

§

F{ c c S<

AJ a.)

N

1-i È.(

aJ

CI '1':;.r-í.ÍBi'l

>i>

---t

::tt::

")a -LL-

c o


L7'Vaals - Venlo Estafetteloon

De

S.T.B. was ditmaal weer met 4 oP dlt o' de 12 al inmiddels spektakel. Het is keer dat we deze afstand over ruim honderd kilometer aflegden. tijdens deze voor de §upporters verging ploegen diverse de Hoe het warme dag kunnen jullie in de te de lopers lekkere \ryarïne en voor lezen. ploegen 4 volgende verslagen van 3 van de

ploegen vertegenwoordigd

Etappewedstrijd Vaals

-

Venlo

S.T.B.Dames De zomer begon dit jaar op 23 juni. Op een stralende dag, ochtend liever gezegd, venrok STB naar Vaals. Maar liefst 4 teams met zeer uiteenlopende doelstellingen: het STB super team (hoge verwachtingen, prolongatie van de titel), STB Abrahams Landgraaf met een opvallend jonge Abraham in hun midden, STB dames (startnummer 13) en STB Gruppo Sportivo. Wij werden ditmaal veryoerd in een minder opvallend wit busje, deskundig bestuurd door Wim en Trea, gevolgd door een rijdend buffet, tot in de puntjes verzorgd door Maria en Frits. Maria genoot zichtbaar , dat ze erbij kon zijn en leek onvermoeibaar. Op zo'n dag valt heel wat te beleven en te leren. Gerte weet nu wat Otst is, ze heeft Vermeulen gepakt (kan dit wel?) en zeloopt l: l/2 (1 liter water per halve km). Saskia was overal inzetbaar, eerst even de damesetappe bij de snelle heren, dan een bandje plakken en vervolgens nog de laatste

Vervolg

ö

23-


etappe van de dames. De vrije dag erna was zeer welkom.

Vicky, de meest

eÍ't/aren

Vaals-Venlo loopster, rnocht de spits aÍbijten. Ze verkok met spierpijn van de vorige dag.

Onze gastloopster,Roxanne, liep de 2de etappe zeer verdienstelijk. Carla had ook een zwaar parcours. Daarna is het een stuk vlakker, maar intussen ook zeer warm. Gerte liep voor de derde en laatste maal de korte etappe. Volgend jaar wil ze een ander stukje Limburg zien. Na de zeer korte pauze (hoe kan dat toch? ) was het mijn beurt. De kortste weg werd mij gewezen en zelfs soms "voorgelopen" door Monique. bedankt! De zesde etappe was voor Monique, die ook van douchen onderweg houdt. Natuurlijk moest er ook wat gezeurd worden: zadelpijn!! (wie was dat ook alweer?) Dit jaar een compliment aan de "wegwijzer fietsers": geen enkel

foutje.

Zo zijn we op een 37ste plaats geëindigd (58 teams) en hebben we samen een hele gezellige dag gehad. Het STB super team eindigde op de derde plaats, de Abrahams op de lgde en Gruppo Sportivo op de 27ste. Als er mensen zijn met een goed idee voor een naam voor het

damesteam:laat het horen.

rilie weet trouwens wat braggelers betekent? (gehoord bij prijsuiteiking) Ineke de Ploeg

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-24-

de


Etappewedstrijd Vaals - Venlo S.T.B Superteam

Het was een zware last welke op de lopers van het S.T.B. Super Team lag, nadat we vorig jaar de overwinning had opgeĂŤist, zou het dit jaar een flinke klus worden de titel te verdedigen. Met een, t.o.v. vorig jaar, gewijzigd team, dit omdat de ex-(en zeer ervaren) wielrenner Jos Krist door een rug blessure niet kon lopen was de Achilles Topper John Reijnen als vervanger benaderd en ingezet, en met een tot Superdame gebombardeerde Saskia Rademakers zijn wij de strijd aangegaan. Toyota Mengelers had in overleg met de gecontracteerde chauffeur Dhr.Riksen sr. een geweldig busje ter beschikking gesteld, dus wat kon nog fout gaan ? 1. Rob Riksen nam de eerste etappe voor zijn rekening, begeleid door Roger Steens en de ex-(en nog steeds zeer ervaren) wielrenner Jos Krist. Met startnummer 60 en tevens laatste

Ioper kon Rob onder een nog redelijke temperatuur van start gaan. Na 500 meter sloeg de eerste

pech toe, door een

volledig onbegrijpelijke situatie verloor de ex (maar toch niet zo ervaren) wielrenner Jos Krist de macht over het stuur en smakte over het asfalt naar beneden. De schrik zat er toen flink in, iedereen was erg ongerust en de hulp stroomde van alle kanten

2.

toe om Jos te helpen, zelf had ik al 112 van mijn mobieltje ingetoetst om de trauma-helicopter uit Aken te laten komen, het viel allemaal nog wel mee, dit omdat hij natuurlijk zo'n ex (bikkel) wielrenner is. Rob hield even voor het ongeval in (hierover later meer) maar liet zich vervolgens vol naar beneden vallen, om met een flink tempo Nico Hamers te kunnen weg tikken in Wijlre.

-25 -


3: Nico, zoals altijd even fanatiek, stond al een klein half uur met 4. 5.

de hoefijzers aan, te wachten om van start te gaan. Toen Rob hem aantikte was hij ook niet meer te stoppen in een hoog tempo en in een super tijd wist hij de etappe op zijn nàam te

schrijven. Er was zelfs nog tijd om met de ex-(nog zijn fiets zittende) wielrenner Jos te praten cq lachen over zijn ongeval. Nu was ik aan de beurt, met in het vizier vooizittei ïVim, catering manager Fritz en twee flinke heuvels, had ik iets leuks in het vooruitzicht. Met de hulp van Roger en de ex-(nu ook zrvetende) wielrenner Jos kwam goed uitgeput in Nieuwstadt aan.

ik

6, Nu was de beurt aan Saskia, in een prima stijl vertrok de

voor haar 10,8 km naar St Joost. De temperatuur was niet zo goed voor haar, ze vond zelfdan ook dat ze niet goed gepresteerd had. Maar volgens de ex(playboy) wielrenner Jos die haar flink van water had voorzien tijdens de race, had Saskia, gezien de omstandigheden, prima gelopen. Tijdens de pauze bleek dat een van de fietsen een lekke band had, marathonloopster

dit

natuurlijk de ideale situatie voor de ex-(goede gaatjes i1 tràut het prima gedaan, maar volgend jaar kun je toch maai beter hardlopen en je weet mijn steun heb je altijdl ( Hiema is Jos naar huis gegaan om zijn verdriet te verzuipen) 5. Nadat Rob Riksen en ik op de Íiets waren geklommen was het de beurt aan Leo Kokkel-korn om zijn etappe te lopen. Op een geraffineerde wijze wist Leo de ideale v/eg te vinden, dit met soms gevaarlijke situaties, maar dat mag je van een kucker dan ook wel verwachten. Achteraf bleek dat hij dezelfde, en toen prima tijd, van vorig jaar had gelopen, en dat met die -was

zoeker) wielrenner Jos om zijn talent te laten zien, nóu los

6.

temperaturen, klasse! Vervolgens was het de beurt aan de gastloper van Achilles Top John Reijnen, we hadden afgesproken als hij goed zou lopen maakte hij kans dat hij STB lid mocht worden. John had priru

-26


gelopen zeker het laatste stuk, de 6 kilometer over het zware zandpad, was erg zl,vaaĂ?, maar als een echte zandhaas vloog hij over het pad, dus weer een STB-er erbij.

7. De laatste etappe was voor de Nederland Kampioen Cross Veteranen, Huub Donders. Huub vertrok als een speer over de bospaden, hierdoor begon het aveet van de fietsers (rob en ik) behoorlijk te lopen, niet alleen omdat we moeite hadden met de weg te vinden maar vooral door het hoge tempo van Huub. Na ongeveer 6 kilometer kwamen we bij de loper van

Vlaandere 2000. Omdat we allemaal niet bekend waren op deze etappe zijn we na de spoorwegovergang rechtdoor i.p.v. rechtsaf gelopen (shit!) na ongeveer 800 m bleek dat we verkeerd waren en zijn we omgedraaid. Hierna is mijn respect, welke ik al had voor Huub, alleen maar groter geworden. Op een ongeloofuaardige manier heeft hij de teleurstelling in loopvermogen omgezet en echt als een "beest" gelopen. Op de laatste kilometer, over de betonbaan, is zijn hartslagmeter op tilt gesprongen maar kon hij nog een eindsprint uit zijn tenen halen. Huub, namens Rob en ik sorry volgend jaar zorgen we dat je een echte (ex) wielrenner I kaartlezer mee krijgt. Tijdens de prijsuitreiking bleek dat we op een derde plaats waren uitgekomen, met 6 minuten achterstand op nununer I en 2. Na een evaluatie met wijze mannen bleek dat dit 5 minuten was van het verlopen in de 7'etappe, nou dat kan gebeuren, maar die ene minuut wat we te kort kwamen waar zouden we die verloren zijn? Dit zal toch niets met de crash van de ex-wielrenner te maken hebben?! Nee natuurlijk niet!! Volgend jaar gewoon weer op eerste plaats en dan met Jos Krist als atleet.

Via deze weg wil ik Toyota Mengelers bedanken voor sponsoren van het STB Super Busje

Ger Bodelier.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-27

-

het


b

i

j de PAKI(EI{ nee rz i t t en ? kom nou.

ma,n oh rn&n!

OH':t:l:km Heerlen (Gclcenstrínr 34-16 en promenade 3 3), Marstricht (Grotc St:rat I B.ZO) . Sittard (Molenbecksrra:rt l2). Glashan<Jel - en

í--Oi"{t-t

Schildersbedrijí

.tré,^ Oovo*-

LandgtraaÍlr.v-

'/


Etappewedstrijd Vaals - Venlo S.T.B. Abrahams Ook dit \ryaren de jongere ouderen van de S.T.B. weer present bij deze alweer l7'Vaals - Venlo. Het wordt elk jaar moeilijker op de ploeg compleet te krijgen met "echte" vijftigplussers. Ditmaal moesten we weer een beroep doen op 4 'Jongeren" om de ploeg compleet te maken. Mark Hamaekers, Wiel Frins, Ralf de Leeuw en Henk van 't Land hadden de eer om Wim Meyboom, Hub Erkens en John Hendrix te vergezellen naar Venlo. Ondergetekende, net terug van vakantie (de koffers waren nog niet uitgepakt) zou als fietserikaartlezer deploeg naar Venlo loodsen. Dat mij onderweg nog een leuke verassing stond te wachten wist ik toen gelukkig nog niet. De eerste etappe van Vaals naar Wijlre was voor onze man uit Vijlen, Mark Hamaekers Dat hij een thuiswedstrijd liep was te merken hij raffelde deze 15,8 kilometer af in een prachtige tijd van 00.59.12.

Dan van Wijlre naar Nuth. De ntaarste etappe van deze wedstrijd en daar was ook een zware jongen voor nodig. John Hendrix had deze etappe voor zich opgeĂŤist. Ondanks de vele venijnige klimmetjes die er in zaten finishte John op het Makroterrein in de tijd van 00.56.48. Een tijd waar menig jongere zich nog op stukbijt Voor de afstand Nuth naar Nieuwstad te overbruggen hadden we onze tweede vijftigplusser ingezet. Hub Erkens. Hub net terug van een half jaar belessureleed (Zijn laatste wedstrijd was de Jungfraumarathon in september vorig jaar) De eerste helft van deze etappe was pittig berg op en af met 2 flinke beklimmingen in Schinnen en bij Watersley. Het ging Hub redelijk af, ook de saaie laatste kilometers door het industrieterrein kon hij het tempo vasthouden. Ofschoon enkele minuten langzamer als vorig Vervolg I

-29

-


jaar(begrijpelijk) finishte van0l.l3.06.

hij

na

16,4 kilometer

in de tijd

Dan de "damesetappe" van Nleuwstad naar st.Joost . Bij gebrek aan dames, logisch want die zaten allemaal in de vrouwenploeg en wij konden het niet over het hart te verkrijgen om een dame 2 etappes te laten lopen (een andere ploeg had minder scrupules),

hadden wij de jongste Abraham ingezet, Ralf de Leeuw. Hij maakte de belofte helemaal waar. Gecoacht door zijn vader en in een perfect strak tempo en kwam hij na 10,8 kilometer in een tijd van 00.44.22 in St.Joost aan. Hier kon hij niet zoals de antlere ploegen genieten van een uurtje rust voor de herstart naar Roermond.

Na de herstart de etappe van St.Joost naar Roermond. Wiel Frins zou deze voor zijn rekening nemen. 'Wiel ging als een pijl van start met kilometertijden van soms tegen de zestien per uur. Het zag er prima uit totdat na een kilometer of acht zijn hamstrings gingen

opspelen. 'Wiel verbeet zijn pijn en ging stug door totdat 2 kilometer verder zijn hamstring vast

kwam

te

zitten en lopen

bijna

onmogelijk was. Daar Hub (de 2E fietser) pas een etappe gelopen had moest ik aan de bak. Daar zai ik dan, 70 fietskilometers in de benen, oude afgetrapte loopschoenen en een maag vol cola en soep, net in St.Joost gegeten en 3 weken lang geen meter meer gelopen. Maar de resterende 6 kilometer gingen toch nog redelijk en meer dood dan

levend tikĂ?e na 01.02.48 Meyboom aan.

en 15.6 kilometer een

Vevolg r)

-30-

verbaasde Wim


Hrj moest de etappe van Roermond naar Reuver tot een goed einde brengen. Wim, onze derde vijftigplusser en de rust zelve, liet zich van niets en niemand van de wijs brengen en liep deze etappe

uit in een tijd van 01.15.19 over 14,8 kilometer. Deels in

àe

brandende zon maaÍ het laatste gedeelte door de bossen.

In Reuver stond onze debutant in deze wedstrijd te happelen om door Wim aangetikt te worden. Hij mocht de laatste en zeker niet de makkelijkste etappe van Reuver naar Venlo overbruggen. De zon was inmiddels achter een wolkendek verdwenen maar het was

nog steeds flink benauwd De eerste kilometers door het verkoelende bos werd een flink tempo gelopen en we moesten Henk iets afremmen rvant de laatste kilometers, door de heide op een lang Íïetspad waar geen einde aan komt, blijken uit ervaring steeds zeer z,NaaÍ te zijn. Ook deze keer speelde deze laatste kilometers ook Henk parten, ofschoon hij iets in snelheid terug viel realiseerde hij toch een tijd die gezien mag worden. Hij liep deze 16,8 kilometer in 01.15.19. Goed gedaan, Henk De S.T.B. Abrahams realiseerde een l9'plaats bij een totaal van 60 ploegen. Het volgend jaar zal onze ploeg zeker weer van de partij maar bij gebrek aan abrahams waarschijnlijk wel onder een andere naam?

Zoals bekend worden veelal goede ploegen gesponsord zo ook de ploeg van de S.T.B. Abrahams. Megapool Geleen met name ons clublid Jo Heinrichs stelde de Megapool bus ter beschikking zorgde voor T-shirts en betaalde het inschrijfgeld . Jo, namens de hele ploeg bedankt voor deze prachtige geste. Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

- 3t


OPENING$TIJDEN

Maendag 13.0O - 18.00 uur Dlnsdag 10.00 - í8.00 uur Woensdag 10.00 - 18.00 uur Donderdag 10,00 - 21.00 uur Vrijdag í0.00 - í8.00 uur Zaterdag í0.00 - í7.00 uur

KOOPAVOND

RUNNING CENTER Hany Driessen is het adres voor jullie

clubkleding. NIEUWE GOLLECTIE§ De collecffec van-ADlDAg, NIKE, ASICS, NEW-LINE EN ODLOz[n al blnnen. Kom geruet eenr kijken naar de nleuwe kleuttn cn modellen. Hotzfin moole rpullen en ook bilzonderfuncfroneel. thortc, elngletr, tlghtr zowel kort als lang, ffJne ventllerende T rhlrtr worden ln elle merken aengeboden. Kom en vergel[ik eenelll De eerate modellen van TEVA (eportcandaal) zijn rceds in de wlnke!.

§PIKES De nieuwe modellen eplkes van dlverue merken zijn ook in de winkel. Nieuw b do rpike van mizuno

Zoalr at{ld hebben we helsiaar divene aanbiedingen ln: - looprchoenen - wandelschoenen - funcfionele loopkbdlng, zoalt lackr en tighte Veel atlotiekplezler en oportieve groeten, Petra, Silas, Mike en Harry

-32


f{ieuwe Leden

$, Ï8, heot

ïnn hnrte ïrehm!

Pauly E,M.!W,H.(v) Roepnaam: Evelien

Pauly J.A.F.G.(v) Roepnaam: Janneke Geb. 26-08-1994

Geb. l3-12-1990 Exdel 2a 6373 Al Landgraaf Tel.045-5321424

Exdel 2a

Merx A (v)

Zeevaarders

Roepnaam: Anouk Geb. 16-10-1989 Dassenhoorn 52 6374 MV Landgraaf tel .045-5320595

Geb. 08-08-1991 Rothkranslaan 5 6373 GS Landgraaf

6373 Al Landgraaf Tel.045-5321424

T (m) Roepnaam: Tim

tel.045-5327930

Bongarts C.M.E. Roepnaam: Charlotte Geb. 07-1 1-1987 Oude LandgraaflS2 6373 BC Landgraaf Tel. 045-5690133

Afgemeld per 01-01 -2002 Soomers, Milou Dorpstraat 50 6373 JE Landgraaf

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-33-


Diverseuitsla gendiverseuitslegen diverseuitsla gendiver

Maasmarathon Vise

208 612 613 Julich

I

- 6 mei 2001

Vennlauf Mutzenich

t26

M50 M60

plaats 29

v45

04.03.39 04.03.39

M35 M30 M35 M40 M40

00.32.14 00.35.08 00.38.38 00.40.06 00.40.19

plaats I plaats I

Nico Hamers Herm Gerards Pierre Muijrers

plaats 8 plaats ? plaats ?

-

10 km plaats

1

plaats 16 plaats 14

Pepijnloop Echt - 1-5-10 km 1

03.t4.4',1

- 10 km -24 mei 2001-06-01 Nico Hamers Leo Kokkelkorn Mark Hamaekers Frank Eisenga Herm Gerards

2 66

plaats 12

plaaテ行22

Pierre Muijrers Fritz Fischer Maria Fischer

26 mei 2001 M35 M40 M50

00.31.45 00.40.39 00.43.40

- 8 juni 2001-07-02

KILOMETER:

Veerle Gillissen

plaats

Vervolg ")

-34-

3

Pup.

00.04.23


5 KILOMETER:

Steens Crombach Gerte Offeringa Roger

Fieny

plaats 28 plaats 6 plaats 6

Sen.

00.21.03

V Vet. 00.23.43

V

Sen.00.25.14

IO KILOMETER SENIOREN:

5 8 19 2l 22 23 32 4l 55

Bodelier Kokkelkorn Marcel v/d Pol Ger Leo

Mark

Hamaekers

Alfred Peter Jos

Geven

Deceuninck

Duteweerd

Fred Geilenkirchen Jan Paul

Linzen

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

KILOMETER VETERANEN: 28 Albert Verbunt S.T.B. 30 Pierre Muijrers S.T.B. 51 Wim v/d Linden S.T.B.

00.33.07

4034.59 00.36.46 00.37.24 00.37.59 00.38.03

4039.25 00.40.s0 00.42.42

IO

10

KILOMETER VROUWEN VETERANEN: Saskia Rademakers S.T.B. Monique de S.T.B.

2 l0

Haan

Oproep: Wil

00.41.19 00.41,27 00.44.06

00.44.01 00.48.55

iedereen die waar dan ook een

wedstrijd gelopen heeft de uitslagen van de S.T.B.'ers aan de redactie doorgeven liefst men uitslagenl ij st. Dank voor j ul lie medev/erking. Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

35-


§ §

GERAET§

f

*,

EN

BV

HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN SPAREN

,itffir1##-f..f+iïÍ,qffi ii i

ÍÍj;i,1rri: .l',\ ïiÍ.ií:j. :.: :,i.i:: .:.i':14i'! :1!rii4ii):-,r inr:-.;t; i;Íi?iiÍijii, ..:';;iA::tj;..:., +i:.t) ir.:. ; j.r'.ir i .,

. I

J...

,"

:

, it;i:..:.;r:. i.i

lj,; :.

;:i-,i.

l.;,4:1i;'r i,.;'-:..

:

.*..:_ -.rr',.i'iill.,:il? ';l,ll :

.

' i: :,. : r;t,,r.!'

.:.:, : -:....

Sunplein 40 6lll LJ Landgraaf

Tel. o45 - 53r 50 9r Fax o45 - 532 58 z4

. AUTORÈKLAME . SïANDBOUW - REKI.AMEBORD EN/ZEI

. DEKORAÏIESCHILDERS - BEWEGWIJZERING

LEN


Groeten uit Noorwegen

Op de dinsdagtraining deed ik Theo Schmeits de groeten van Heidi van Spronsen. Oh wat leuk en hoe gaat het met haar? 誰ijdens de oefeningen kwam Theo naar mij toe en vroeg of het niet leuk zou zijn om hierover een stukje te schrijven voor het STB-clubblad.

Zoals velen van jullie weten woont en werkt Heidi alweer bijna 2 jaar in Noorwegen. Ik ben anderhalf jaar geleden haar al wezen opzoeken in Noorwegen. Judith Rijkers was van plan om met Hemelvaart naar Noorwegen te gaan om bij Heidi een paar dagen te logeren. Zij vroeg aan mij of ik zin had om mee te gaan, ja dat is goed. Heidi was van mijn komst dus niet op de hoogte. Zij zou Judith op vliegveld Vigra komen halen. Heidi was dan ook stom verbaasd dat niet alleen Judith, maar ook ik daar stond. Ze kon het haast niet geloven maar ze was blij verrast. Judith en ik hadden wat cadeautjes uit Nederland meegebracht, dus die werden eerst uitgepakt alvorens wij richting Fiskarstrand (het dorpje waar Heidi woont) ongeveer 40 minuten rijden van het vliegveld vertrokken. I$/ij hadden meteen "het vakantiegevoel" te pakken, alleen het weer liet ons een beede in de steek, maar ja dat kun je verwachten in Noorwegen en we hebben ons er zeker niet door uit het veld Iaten slaan.

De hele verdere avond hebben wij gezellig bijgekletst. De 2 dagen wij uitstapjes gemaakt naar o.a. een zeeaquarium en

ema hebben

het mooie plaatsje Aalesund bezichtigd. Ook de beroemdste en mooiste ford van Noorwegen mocht niet ontbreken dus zijn we met de boot door de ongelofelijk indrukwekkende Geirangerfiord Vervolg =)

-37

-


gevaren. De tocht naar Trollstigen gaf ons een uitzicht van 850meter boven de zeespiegel op een weg met 1l goed haarspeldbochten naar het plaatsje Andelsness' Je kon merkèn dat het nog woeg in het jaar was want langs sommige wegen lag nog 2 a 3 meter sneeu\tr. Zaterdagavond 25 mei zouden we op stap gaan in Aalesund'.In NoorwJgen is het gebruikelijk dat je voor dat je gaat stappen bij iemand àfspreekt À* g.rarn.nlijk de zelf meegenomen drank _ te drinken, om daarna rond z:.oo uur naaÍ een uitgaansgelegenheid te gaan. Jó komt er vlug achter waarom dit zogenaamde voordrinken duur, prijzen lebruikelijk is. Alcoholische drankjes zijn ontzettend ïan f. ZS,óO per glas zijn heel normaal. Het was voor mij een hele leuke ervaring, iÈ noem het maar uitgaan op z'n Noors. D-e_ laatste dag viel de regen met bakken uit de hemel maar dat heeft Heidi en .r niet van weerhouden om toch nog een mooie wandeling te *ik"n. De 4 dagen zijn omgevlogen. Heidi heeft ons naar het

.ii

vliegVeld gebractrt en het afscheid viel avaar. Na wat traandes weggepinÈ te hebben zijn Judith en ik weer naar Nederland g.rtogin. Het enige voordeel voor ons was dat we het mooie weer t-.grr*.t vlogen. be vakantie bij Heidi was kort maar ontzettend leuk, beslist èen aanrader. En hoe het Heidi in Noorwegen bevalt lezen jullie nu van haarzelf. VickY Teeken

Hallo allemaal!!!! Hoe het mij nu bevalt?, in een woord GEWELDIG!!!!

Ik heb mijn plekje hier gevonden in het hoge noorden

van

Noorwegen, lànge mid-zomemacht dagen met de bergen, de bossen in de zee op loop afstand. Maar ook koude, lange, donkere

Vervolg Ö

-38-


winterdagen met veel, heel veel sneeuw horen erbij. En dan is het echt niet meer leuk om alweer de oprit van enkele tientallen meters voor de zoveelste keer sneeuwvrij te maken! Maar hoe dan ook ik zou niet anders meer willen. Ik heb een leuke baan, een lieve vriend en een kat, wat wil ik nog meer! Alleen het rennen schiet er de laatste tijd een beede bij in en dat vind ik wel jammer, maar daarvoor in de plaats wordt er hier veel meer gewandeld. Wie van rust, natuuĂ? en ruimte houdt is in Noorwegen aan het goede adres, het is echt de moeite waard. Nogmaals met mij gaat het heel goed!

, rIIrEIĂ? ,x:;:#'lr:*

t=-

De sportieve groedes van Heidi van Spronsen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

39


In de Kijker

De eerste keer dat ik op zondagmorgen na een gedwongen rustperiode van 5 weken (blessure opgelopen met in de tuin werken!!) weer met de groep mee kon, vroeg Theo S. me of ik misschien iets wilde vertellen over mijn ervaringen met het lopen voor de vaste rubriek "In de kijker" in dit clubblad. Mezelf in de kijker plaatsen is niet direct mijn sterke punt maar om Theo een plezier te doen, heb ik vooral de beginperiode van mijn lopen beschreven.

Ik ben in 1983 met (hard)lopen begonnen. In die tijd aan het voetballen (Groene Ster, 4" klas KNVB). Mijn vaste plaats was linksbuiten,

was

ik

nog

soms linkshalf, nog ouderwets een rush langs de lijn en dan de bal voorgeven. Ik moest dus toen al veel rennen, wel kort maar je kon wel altijd even uitrusten wat tijdens het hardlopen niet direct de bedoeling is. In tegenstelling tot de meeste andere voetballers had ik geen hekel

aan rondjes rond het veld. Liep ook meestal voorop.

Bij

de start van het nieuwe seizoen gingen we eerst een aantal

keren naar de Brunssummerheide om daar, zonder bal, de conditie

Vervolg

4

-40-


weer een beetje op peil te brengen. Je had dan meestal zo'n twee maanden helemaal niks gedaan. Is nu ondenkbaar. Misschien is toen al de basis gelegd voor het lopen.

Mijn eerste wedstrijd liep ik in militaire dienst. Het was een wedstrijd over 6 km. Ik liep toen redelijk voorin. Ook hebben we een keer een rondje rond de kazerne met volle bepakking gedaan, 2 km.

Ik

ben via Ed Vijgen (oud-STB-er) die tegenover Jo Eyck (oud voorzitter STB) woonde, aan het lopen verslaafd geraakt. Ed was via hem met het hardlopen in aanraking gekomen. Hij had nooit eerder aan sport gedaan en was begonnen met lopen omdat hij te dik werd en te veel in de kroeg zat. Hij was al een paar jaar Aelig. Ik ging toen veel met hem om en op zondag 2 januari l9g3 zijn we samen een uurtje op de heide gaan lopen. Het ging best lekker. In die tijd was de looprage vanuit Amerika komen overwaaien. Lopen en voetballen heb ik een half jaar samen gedaan. Mijn eerste wedstrijd was de 8 km van de Heideloop, start en finish op camping de Bousberg waarvoor ik me die zondag voor het voetballen heb moeten afmelden. Ik liep rond de 32 minuten. Na afloop van het voetbalcompetitie heb ik de hele zomer zitten dubben of ik wel verder zou gaan met voetbailen. Uiteindelijk ben ik toch maar gestopt.

Ik ging steeds meer lopen en nam toen ook voor het eerst deel aan een halve marathon (Strijthagen, 4 rondjes, 1.33 uur). Begin l9g4 ben ik lid geworden van STB. Jo Eijck was destijds de grote leider en inspirator bij STB. Vanuit zijn tuin begonnen de trainingslopen. Interval- en snelheidstrainingen waren destijds niet bekend. Er werden alleen maar lange duurlopen gedaan. Een keer per week zelfs een drie-uurs loop. Opmerkelijk veel STB-ers liepen toen de marathon onder de drie uur (ligt dit aan die training of was er misschien toch meer talent).

Vervolg

รถ

-41


In

1985 liep

ik mijn eerste marathon,

begin april

de

Westlandmarathon in het kassengebied tussen Maassluis en Hoek

van Holland (ik heb deze marathon

5

keer gelopen). De omstandigheden bij de voorbereiding waren niet echt optimaal. Het was een hele strenge winter met veel sneeuw (naZ2jaar was er weer een Elfstedentocht). Samen met Andree Roumen, Ed Vijgen en Matthieu Simons met de trein naar Maassluis. Simons was

helemaal bezeten van het lopen, onderweg in de trein werd alleen maar over schema's en tijden gepraat (type Bert Vos). Hij liep toen als veteraan 2.40 uur. Ik liep samen met Ed Vijgen die al een marathon had gelopen. Ik werd steeds door hem teruggeroepen omdat het te hard ging. Tot 30 km geen problemen, schema 20 min per 5 km. Toen begon het toch wat pijn te doen en ging het veel moeizamer. Uiteindelijk in 2.55 uur binnengekomen, niet slecht voor een eerste marathon. De eerste marathon blijft toch altijd de mooiste en indrukwekkendste.

In die jaren waren er in de regio nog niet veel wedstrijden.

Een

aantal wordt ook niet meer georganiseerd, ook STB-wedstrijden (tijdloop bergop vanaf de Rode Beek naar de Cooperbaan, 6 km, uurloop binnenbaan draf- en renbaan), halve marathon Geleen en Sittard). In Sittard was in 1985 de eerste marathon in Limburg, 4 rondjes van 10,5 km !! via Duitsland vanaf de Unitasbaan. Persoonliike besfi (ongeveer, is alweer een tijdje geleden, foei voor iemand die de hele dag met cijfers in de weer is):

5 km: 17 min 1990

10 km: 35 min 1988 15 km: 53 min 1990 2l km: l.l7 uur 1987

42 km: 2.50 uur I 987 Westlandmarathon

vervolg

รถ

-42


Bizarre voorvallen tijdens wedstrijden: Marathon Parijs 1994 Een half uur voor de start rustige plek op een bouwplaats bij de Champs Elysee gevonden om nog effen uit de broek tè gaan (komt meèste lopers wel bekend voor), nog voor ik goed en wel zat door

bewaker met grote herdershond ingerekend en in bouwkeet opgesloten. Hij zou de politie bellen. Na 10 minuten ging de deur open en kon ik gaan, boodschap nog steeds niet gedaan. Marathon toch uitgelopen (3.05). Marathon Rotterdam 2000 Verhaal van vergeten schoenen bij deze marathon vorig jaar hoef ik niet meer te vertellen, weet inmiddels iedereen

Ioekomsf Ik heb van mijn trryaalfde

tot mijn

tweeëndertigste gevoetbald, ben al l8 jaar aan het lopen (hard?), dus

nog twee jaar volhouden en moet dan iets anders

gaan doen,

misschien

fietsen of schaken. Het laatste halfiaar heb ik

verschillende blessures gehad, drie keer aan aantal weken achterelkaar niet kunnen lopen, misschien toch een teken om iets anders te gaan doen.

Hub Erkens 0-0-0-0-0-0-0-0-0

-43 -


fiufo verkoop nieuw en gebruikt . reparatie en onderhoud . 1e klas occasions van alle merken ; APK-keuiingen met BOVAG garantie . schade{axaties en reparaties . inruil pogelijk .

KLIMMENDEHSTHAAT 95, KLIMMEN -TEL. (045) 405 13 58

BPÏANKSÏANON -CAHWASH HOGEWEG 78 '.

VOEFIENDAAL '

.'i.

,,.:'

.:'-,

rEL. (045) F75 14.49

)

ffi

flÍrosancEGaoF

0onnmCrs- eh'timmërbedriiÍ

H,. tlo Hn'Gn botrr a45-53ï 8849


Verjaardagskalender

Juli

Juni 2001

7 9

Herm Gerards Ronald Frins Winand Berkhof Francescovan Ooyen Herman Rutten Fred Geilenkirchen

12 14 15 16 17 Henri Giesen 19 Harm Alkema 19 Ton Deumens

20 Hub Gulpen 22 Ger Bodelier 22 Elly Kremer 23 Frans Quacdvlicg 24 IneQuaedvlieg 24 Ineke de Ploeg 25 Tonny van Ooyen 26 Ron Boessen 27 Sebastian Dresen 27 GielKleijkers

3l

Fieny Crombach

Ane ialigen

44

l9 67 30 59 36 50 32 62 45 36 48

5l 45 47 34

4t 1t 56

42

2 2 3 3 5 6 8

2001

Ronde Hodiamont Veerle Gillissen Barend van Luit Petra Saccol RenĂŠ den Sandra

Sonja Ferfers Dick van

-v.Zuylen

Pelt l0 Jim Bemelen l0 Judith Rijkers 12 Marjo Moonen 13 rWilly Stienen 13 Frans Roumen 13 Martha Maessen 14 Caroline Rcmmen 18 Esha Ramakers 2l PieneVijgen 2l Dre Krol 2l Harry Boesten 26 Janneke Pauly

16

29 8

46 35

42 40 9 27 42 52 52 60 18

l0 46 47 50 7

26 Louis Cordewener 5l ll 27 Pia Hermans II 27 Kelly Boessen 50 Starmans 29 Ton

rall llf,rte gehlhiteert

-45-


S.T.B. naar de finale deel 1.

Voor het eerst sinds het bestaan van onze vereniging heeft eenjunioren atletiekploeg zich weten te plaatsen voor de regionale finale van de meerkampcompetitie.Deze unieke eer viel ten deel aan ons meisjes junioren C-team bestaande uit Maayke Heinrichs, Mieke Nickien, Iris op den Kamp, Lenny Kleinen en Suzanne Gramer. Tijdens de twee voorrondes scoorden de dames wiens trainingsmotto bestaat uit "gezellig actief lui zijn", fwee maal een zeer verdiensteIijke 4" plaats. Hetgeen een zevende plaats in Zuid-Nederland en dus recht op deelname aan de regionale finale opleverde.

jullie

een kleine indruk te geven de behaalde resultaten eerst wat specifieke prestaties voordat ik overga naar de uitslagen:

Om

Van de negen onderdelen waarop de dames twee keer moesten uitkomen sneuvelden op het verspringen na alle clubrecords en dus ook de persoonlijke records. Sornmigen zelfs twee keer achter elkaar. De onderdelen 80 meter hordenlopen en hoogspringen werden door Mieke en Lenny in beide wedstrijden voor STB gewonnen. Het verspringen werd door Mieke in de eerste wedstrijd gewonnen. Iris liep op de 80 meter sprint de tweede tijd over de beide kwal i ficatiewedstrij den. Onze estafetteploeg bestaande uit Mieke, Lenny, Maayke en lris werd gewoon 2" en 3" in de kwalificaties. Iris scoorde hierbij nog zeer verdienstelijke derde ptaats bij

het discuswerpen.

-46-


Deze absolute topprestaties aangevuld met de uitstekende presta-

ties in de breedte van de andere atleten bracht de meiden naar de finale. De uitslagelr: 28 I 4 12001

80 mtr

Berste kwalifi catiewedstrij d te Kerkrade.

sprint:

lrorden: mtr:

80 mtr

1000 4 X 80 rntr:

Hoogspringen:

Versrpingen: Kogelstoten:

Speerwerpen: Discuswerpen

Iris

I 1,3 sec 12,5 sec 13,9 sec

Suzanne

Mieke Lenny

3.36,2 44, I sec

Lenny Mieke

4m42

lm45

Suzanne

5m61

Maayke Maayke

13m62

lris

17m42

14m59

Totaal bracht deze prestatie 3839 punten op. 19/512001 Tweede

80 mtr 80 mtr 1000

sprint:

horden:

mtr:

kwalificatiewedstrijd te Venray Iris Mieke Mieke

10,9 sec 13,7 sec

3.23,5

4 X 80 mtr:

44, I sec

Hoogspringen:

Versrpingen:

Lenny Lenny

lm50 4ml0

Kogelstoten:

Maayke

7m33

Speerwerpen: Maayke Discuswerpen Iris

18m40

20m56

Totaal bracht deze prestatie 4241 punten op! Dames gefeliciteerd en lve gaan er voor in Helmond op 16

juni

Wiel

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-47

-


V,

Manensheide 42 6343 Klimmen 043.4592242 06.51277959 043.4592901

tel:

CR

mobiel:

fax

H.Prevoo

Bouwkundig Onfwerp en Adviesbureau

,

s4rlersspreekrur

, blessure lninhg , cor:ditie leslen , laclaal leslen (veauringslesl)

,

sryrlsqecifieke leslen

,

lapen en Mndageren

.

spodrnassage

ilfrfrflr ufrfi 0Ă&#x2039; \frfrĂ?t sportfgnothempeut llommert l1a lJ6ll{ll Uaesmde o |lutlr tel. 046-4426088

-48-


S.T.B.

naar de finale deel2.

Tja, hoe gaje verder alsje

iĂ­ STB naar de finale

I

deel

zo hebt op-

geschept over de junioren meiden?

Ze zijn er nog niet helemaal, maar wie in de regio zou ze moeten stoppen: ons pupillenlegioen. Daar waar de meiden hard moesten knokken om naar de finale te mogen doorstoten zetten onze pupillen de zaak duidelijk naar hun hand. Zowel de jongens als de meiden wonnen de eerste en de tweede kwalificatiewedstrijd tnet overmacht. Tijdens de wedstrijd in Sittard scoorden onze atleten op alle onderdelen uiterst sterk' Zo sterk dat nren zich voor het scorebord openlijk afuroeg hoe ltet nrogelijk was dat onze kinderen zo goed konden hoogspringen (het zal wel aan onze hoossprinsaccornodatie ligeenl.

I)e prestaties: ll- Ă?rulr.,lungerrs .!\letrknntlr

I spanje

van srB

4-Geilenkirchen Kenny 5

Geilenkirchen

Jordy

Bal

Ver

Hoog

l.r5 452 3.41 4r2 31.52

40m

461

7.03 545

Totaal 1870

,r"

r.00 342 3.05 3zB tg.g2 316 7.5g 431 t4l7

ar,

0.95 306 3.09 336 16.90 272 1.so 448

1362

Jim STB 0.85 232 2.88 294 24.32 375 7.49 450 l35l 0.65 87 I .88 95 10. I I 155 8.93 217 554 I 9 Bex Peter STB

6 Bemelen

20raarvande srB

0

-49-

0

12.15 193

8.87 225

418


B-I'u p. §Íeisjes,lllecrli.a rnp

6 Thapary

Nikki 8 Boessen Sanne

lo

269

3.r4 346

sTB 7.44 460

0.85

232

2.86 290 1s.77

7.35

0.80

196

2.90 298

Franssen

7.61 4zj 0.80

196

2.61

8.04

35

0.85

232

2.37 192 10.05

7.go

37s

0.80

196

2.32

3r5

0.75

159

2.t4 146 10.83

17 Pelt ts-sra

srB

van srB

!»laear srB

Kebecca

auf srB t.z6

2o K-amP oen SnaÍon

A-Pugr. Jongens le

478

t

9 Kist

12 Dresen Sebastian

4 Pelt van Yael 3 Frins Lon-

neke

l4

Essers

Melis-

sa 17 Bocssen

Kelly

169

974

928 829 789

10.62

388

0.95

306

sTB

10.54

399

1.00

342

3.30

379

436

ró93

453

l5t9

378 5.33

363

t482

3.38

)

hoog

ver kogel

Totaal

390

2180

5.t4 351

1779

342 3.t7 352 5.19

354

1489

1.00

342 3.16 350 4.50

306

1459

0.90

269 3.10 338 5.45

37t

1373

STB

8.91

666

1.30

562 4.22 562 5.74

STB

9.39

578

l.l0

416 3.58 434

STB

10.25

441

1.00

STB

l0.l

461

STB

10.57

395

I

Totaal

kogel

STB

1.05

60m

I Immeker

153

t82 6.49 76

394 6.49 3.27 372 6.79

484

À-l'up. l\Ieisjes lr .irs .\leclhantp

Natasha

1236

ll.2l 116 ll48

240 8.05 lll

veÍ

hoog

Kay STB 9.96

Roel

254

1309

jrs .1Íeerkamp 60m

6 Bemelen

Totaal

ll.l8 t75

0.90

Michiels srB

uaÍmen

I

bal

sTB 7.r5 519

L'anlque 15

ver

hoog

40m

-50-


hoog

60m 23 Tahapary

Malou 26 Boesten

Eefie 30 Zagar Janine

3l

Dresen

Alexandra h inrllilnsst'rne

nl

ver

kogel

Totaal

sTB

t0.t0

463 0.80 196 3.15 348

4.57

3r

I

l3l8

sTB

10.91

350 0.80 196

4.32

293

1167

sTI]

I t.07

329 0.90 269 2.95 308

sTB

I1.65

260 0.90 269 2.25 168

.Ipup l)/C

3.05

328

0 3.23

906

208

90s

.IPuP A

'I'otrnl

STB

9343

9343

9343

AVON

9105

9105

9105

AV Unitas

8863

8863

8863

Achilles Top

7309

7309

7309

Caesar

6166

6166

6166 'I'otrrr

liindklasscnren t

illpup li/C

sTB AVON Unitas

3693 4598

I

I\,lpup A

.

5448

9l4l

4521

9l I9

3562

503

I

8593

Ă&#x20AC;chilles Top

3198

5098

8296

Caesar

2621

4408

7029

AV

In Beek deden we het nog eens dunnetjes over. Terwijl de senioren hun huid duur verkochten tijdens de estafetteloop van Vaals naar Venlo, troef<len de pupillen hun concurrenten af in Beek. Ook de tweede kwalificatie werdstrijd \ /erd oppennachtig gewonnen. We gaan dus weer naar de finale. De prestaties van Beek moet ik jullie vanwege een technisch probleem helaas schuldig blijven voor het volgende boekje.

Wiel

0-0-0-0-0-0-0-0

- 5l


Autobed rĂ?jf

Zdrojewski

* verkoop auto's * autoverhuur + leasing * reparatie en onderhoud

: :5ffi:ĂŻ'insen

* selfservice station * uitgebreide shop

Heerlenseweg 200 Landgraaf O+5

-5720002


Limburgse kampioenschappen junioren en pu-

pillen.

Kids, jullie hebben op de laatse Limburgse kampioenschappen ge_ weldig gepresteerd. Heraas is het ook hier in veiba,cr metïËchnïsche probJemen niet mogerijk.om de uitsragen in dit crubbr"à t"pr[ii""ren. wel wil de redacÍie juilie de meeit i, het oog spri,genàe prestaties niet onthouden.

Pirn van Spanje werd kampioen op zowelde meerkanrp als op de Iange afstand.

Natasha Immeker rverd kanrpioen op de lneerkamp.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

53-


S.T.B. Trainingtussendoo rtj

e

Onze kids hebben de smaak te pakken. Na een aantal klinkende prestaties in de competities togen een aantal van onze jeugdige atleten op eigen gelegenheid naar Sittard- Daar was zomaar een zaterdagwedstrijdje georganiseerd. En kijk, de honger naar succes was nog niet helemaal gestild, ze wilden nog even laten zien wie STB ook alweer was. Ziehier de gevolgen van zomaar een train ingstussendoortj

e:

Uitslag Pupillen CD wedstrijd 26 mei 2001

C-Pup.

40

Jongens

Naam 7 Bex

Club Prest. PNT

Peter

B-Pup,

STB 9.51

Naam I

Spanje van

143

40

Jongens

Gbj

Club Prest.

Pim 92 STB

Prest.

Prest. PNT PNT

PNT 10.29

158

1.88

95

Balwerpen Ver

mtr

,Meerkamp

TOTAAL

Balwerpen Ver

mtr

,Meerkamp

PNr

lli,it'

7.t9 5r0 33.43

-54-

396

TOTAAL

Prest. PNT PNT

483 3.26 370

1363


C-Pup. ,Meerkamp

Meisjes

mtr

Gbj

Naam

40

Club

PresL

4 Michiels Danique STB 7.50 93

6 Pelt van

Esra 93

8 Kamp auf den Sharon

93

A-Pup. Jongens

7 Funcken

Roan

90

[[1i!

PresL

PNr PNr

t62 2.82

t86 2.50 218 734

330

sTB

8.23

320 7.14

,

TOTAAL

448 10.5t

8.17

le jrs

cbj

Ver

STB

11.73

92

Ver

Kogel

,Meerkamp

Naam

nxr

Balwerpen

282

892

2.33 184

596

60mt

TOTAAL

Club Prest.

rxr ffrlt'

Prest. PNT PNT

STB

4t7

10.24 442

1305

Ver

TOTAAL

6.18

3.64 446

le jrs 60 Kogel mtr ,Meerkamp Naam Gbj CIub Prest. PNr l[:f' 2 Immeker Natasha sTB 9.07 636 5.88 399 90 5 Pelt van Yael 90 STB 9.56 549 5.25 358 l0 Frins Lonneke sTB t0.36 42s 5.34 364 90 A-Pup. Meisjes

-55-

Prest. PNT PNT

4.ll 540 1575 3.34 386

t293

3.08 334 tt23


sserie delen: n overzet

Geevers Auto Gàr

origineel,jrï

vert op dit

Geevers A

leverin door radia

mpleteerd ,fën en

Warny

alle merken.

overzetplaatW

GEEVERS: EEN BEGRIP!

i.IIJTH 04í: s244242 VTANEN o347a37 «7 4

ALMEI,o 0s46.872125

VELDHOVEN 040-2531900

(ir:E\íl:ll.$ CARROSSERIE-DELEN

ROTTERDAM 0t0-4626661 :


C-Jun. Meisjes ,Sprint-

80

m.H.

meerkamp Naam

Gbj

i,,.u.

*'ll''"

Í,.*'"'1ln

80 mtr

Ver Kogel

600 mtr

Prest.

Prest. Presl PNT PNT

PRE§T PNT

cr,u

[[§'

srB

llf4

I 1.35 563

l§iae

468

L"'- sra

PNT

12.00

4.25 8.06 468 424 4.31 .16 480 375 7

t.47.t3 586

l.5 r .85 523

TOTAAL

2498 2139

C-pup Jongens 600m 7 Bex

Peter

B-Pup.

Jon-

gens ,1000

mtr

STB 3.00.76

},n-,'o*rï '"o srB

3.40.81

B-Pup. Meisjes ,1000 mtr

l*'*I'"ffr'sre 6rPelt van Etru

!ff3;n;;fd'"

2.17.28

STB 2.32.16

srn

2.42.03

A-Pup. Meisjes Ie jrs ,1000m

1,,,^nj*ï5"'srB 8'Pelt van Y""l

3.49.43

S*

4.03.62

llo"t"ntroton- srB

4.22.56

Kids, gefeliciteerd met jullie prestaties bij zomaar een wedstrijdje tussendoor.

Wiel

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-57 -


S.T.B. in de finale deel 1. Zoals reeds in deel I en twee van ons vervolgverhaalgemeld kwalificeerden onze c-meiden zich sterk voor de regionare-finares in Helmond. Ze hadden er werkerijk zin in. Hoewelde ietwat minder positief gestemden nog twijfelden werd er al stiekem gerekend aan de prestatie die de ene of gene moest haren om vordoende punten bij e-fkaar te sprokkelen om door te kunnen stoten naar de tandàrijke ze moesten bij de eerste drie van de regio komen! Dus"van {1ale, alle ploegen uit de voorrondes waren de sterkste negen uitgenoàiga voor de regionale finale en mochten de beste drie weer u"à".Maar toen.. Het pechduiveltje sloeg keihard toe! Maayke die al weken niet echt fit was moest zich de dag voor de wedstrijd afmelden. Diagnose: ziekte va, pfeiffer. In aiíe ijr werd ,s avonds de ploeg nog omg€goooid en zag Suzanne zich ploíseling voor.dg opgave gesteld Maayke te vervàngen op zowelïet kogeisto_ ten als het speerwerpen als de estafette. Hoewel Suzanne zich-uitstekend van haar taak kweet had uitvailen van Maayke tocrr iets gedaan met de moraal van het team. In de estafette tiep ar meteen nieíaa. behoren:.het heilige vuur was er niet en de mËiden eindigden Àf r achtste plaats. Piop, weg droom van een landelijke finale] ""n ondanks-alle optimisme van de coach breek het pechduivertje ons Bij het verspringen en het hordenllpen presteËrden Mieke en Lenny naar verwachting. Bij het discusw"rp", ging hli echter wederom compleet mis. Mit slàchts I geldige pogílgï*urn Iris niet eens de de buurt van haar trainingsprestatÈs iaa-t sàan van haar persoonlijk record achtervolgen.

58-


Het werd nog erger: Lenny was nog aan het verspringen toen het hoogspringen al begonnen was. Na enig overleg met-cle scheidsrechter werd bij lm20 besloten op Lenny te wachten om haar te laten instappen. Lenny, Iicht geblesseerd aan de wedstrijd begonnen, voelde het al bij de eerste sprong misgaan: pijn in àe reóhte.h"up waardoor een goed afzet onmogelijk werd. ïja wat wil je: bij lm30 (een hoogte waarop ze normaal begint in te springen) nioest Lenny geblesseerd afhaken en ook kostbare punten vooide-ploeg laten liggen.

R:.-n: ons nog de sprint. Onze Iris had echter al zo de pé in van de

mislukte estafette en het discuswerpen dat ze zich onm'ogelijk kon opladen om nog een keer alles uit de kast te halen voor e-en iprint van erig aanzien. Liep ze de vorige wedstrijd nog als ,"n uan d" weinige meiden onder de I I seconden, deze keeikwam ze zelfs niet in de buurt van haar persoonlijk record. Jammer, jammer, jammer. Maar toclr

onze meiden zoude, geen echte srB-ers zijn als ze niet ook na deze mindere wedstrijd een reden gevonden hadàen om te feesten. Tijdens een enorme plensbui die de wedstrijd onderbrak en iedereen noodzaakte oln een veilig en droog onderkomen te zoeken waren alleen de blauw/witte tenue,s van lris, Lenny en Mieke op het gras_ veld en de hoogspringmat te vinden om buikschuivers te irainei. (Meiden geweldig!!) Vervolgens kropen de dames doodgemoede_ reerd met hun natte kloffie in mijn auto (die vervolgens àrie dagen heeft moeten drogen en waarin mijn familie vervolgens nog drË keer een natte kont gekregen heeft) om tot slot alsoier nieà aan de hand was druipend en wel op hun blote voeten bij Mac Donalds binnen te stappen om aan de Big Mac te gaan. En lol dat we hadden.

WielFrins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

_59-


GEHOORD BUTTEN DE COOPERBAAN Een vakaÍrtiegangerbelde een badhctel omte rrragen rvaarhetprecies lag.

Hd ligt op een steenworp

van het stran{ lreeg hij te horen. Waar kan ik het aan herkennen? woeg de man. Het is het hctel mef al die gebroken ramen, luidde het antwoord Op het strand zegt een klein meisje tegen haar moeder: Kijk eens naar die meneer naast ms. Wat heeft hij in zijn zwembroek? Een beefje gegeneerd antwoor& de moeder: Dat is zijn porternonnee.4h, wat gek! Hoe meer

hij naar je kijlc, hoe rijker hij wordt! l-eraar tegen rumoerige klas: Als jullie daar achter in de klas net zo stil kunnen zijn als de kruiswoordpuzzelaars in hd midden, dan kunnen ze hier op de voorste rijen turminste rustig doorslapen. Een wouw liep een keer op straat toen ze een stem hoorde roepen: Ho! AIs je nog réén stap doet, ben je er geweest! De vrouw bleef staan en eefl seconde later viel een zware baksteen precies voor haar op de grond.

Een paar minuten later wilde ze bij groen voetgangerslicht de straat oversteken toen dezelf<le stem brulde: Ho! Niet, oversteken! Direct gierde een op hol geslagen bierkar door rood de hoek om. Bevend riep de

geschrokken wouw: wie ben jij? Je beschermengel antwoordde de stem. Je hebt me vast wel het een en ander te vragen. Reken maar z*í de wouw.

Waarwas je op mijntrouwdag?

Ik vertelde mijn dokter dat ik iedere keer als ik in de spiegel keek, misselijk werd, vertelt komiek Rodney DangerFreld. Toen zei di dolcer: Dan is Uw gezichtsvermogen in elk geval in orde. De loodgieter is bij meneer Franssen geroe,pen, er is een lek in de badkamer. Na zes maanden meldt hij zich aan de deur: Meneer Franssen? Bewoner: Die woont hier niet meer. Hij is een maand geleden verhuisd. l,oodgieter: Dat heb

ik nog nooit

meegemaakr: laat

hij mij

dringend

roepen en verhuist dan!

Bruins ontvangt een brief van de belastingen: Ín uw aangifte ontbreken Hij schrijft terug: Mij ontbreekt he

nadere gegevens over uw veÍmogen. verÍnogen om er aangifte van te doen.

-60-


Training zomerseizoen 200I

Dag

Tijd

Plaats

Training/Groep

Begeleider

Ma.

18.30

Cooperbaan

Duurloop I uur

Vrije training

Ma.

19.15

Conditietraining

Marjo Moonen Maroesjka v.FI.

Di.

i 8.45

Sportzaal

Kakert

Cooperbaan

Intervaltraining

Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

Snelle duurloop Wo.

18.30

Cooperbaan

1.15 uur

Rustige duurloop

Albert Verbunt Bert Nillissen

I uur Wo.

18.30

Pupillen B,C, Cooperbaan

1tt'jaars 1

A

Jeugdtrainers

uur

2'"jaars A Wo.

19.15

Cooperbaan

Junioren

Jeugdtrainers

1.15 uur

Do.

18.45

Cooperbaan

Vrrj.

18.30

Cooperbaan

Za.

10.00

Cooperbaan

Baantraining Duurloop I uur Pupillen B,C 1't'jaars A 1 uur

Wim v/d Linden Theo Schmeits

Vrije training

Jeugdtrainers

2"'jaars A Za

10.45

Cooperbaan

Junioren

Jeugdtrainers

1.45 uur

Za.

1700

Zo.

8.30

Parkeerplaats

Rustige duurloop

Zeekoelen

I uur

Cooperbaan

Duurloop 1.15 uur

Wim v/d Linden John Hendrix Theo Schmeits


,,

CO

PY-CET TER LA

NDG

RAAF "

Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf tel.: 045-5317692

Voor al Uw

KLEURE'VKOPIEEN ander kopieerwerk i nbinden/l ij men en plastificeren tevens faxseruice

Geopend ma.: 1 3.30-1 7.00u. Dinsdag Um vrijdag: 9.30-12.30 en 13.30-17.00u. Zaterdag: I O.00-I 4.A0u.

STB Clubblad 2001 nr 3  
Advertisement