Page 1

ATLE誰IEKVERENIGING

oLuB

BRU&*

Sport - en

rr 2OO1 No 2 o Trimclub t----

--------:

Bru nss ummerheide


Sport en Trimclub Brunss ummerheide Voorzitter: Secretaris:

Penningmeester:

Wim van der Linden Keukenweidenweg 2 6432 GT Hoensbroek 045-5217013 E-mai!: benjaminbrunssum@hotmail.com Pleistraat 32 Jose Meijboom 6373 HK Landgraaf 045-5330356 E-mail : stbsecretariaat@hetnet.nl

Harrie

Lejeune

Bethlehemstaat 10 6418

045-541 8036

GK

Heerlen

E-mail: stb.pm@hetnet.nl Jos Janssen 043-4591995

Schepenbank 22 6343 CV Klimmen

Leden:

BeÉ Nillesen 045-5353294

Daslook 1l 6467 IB Kerlaade

Wedstrijdsecr.:

Honingmannstraat2i 6372V}{ Landgraaf 045-5326833 E-mail: com:nfu n@wxs.nl Inschrijven via secretaris, 6373 HK Landgraaf Pleistraat 32

Algemene Z,aken:

(vice-voorzitter)

UlI Wedstrijdsecr.:

N

Cor van

Haaren

045-5330356 Jeugdsport:

Redactie:

S.T.B.Website: Postadres:

Postbank:

Adverteren:

E-mail: stbsecretariaat@hetnet,nl Spaarweiden 37 Dick van Pelt 6374}l{.D Landgraaf 045-5325803 E-mail: dick.pelt@wxs,nl Gravenweg 56 Theo Schmeits 6471V2 Eygelshoven 045-5352003 E-mail: Theo.Schmeits@ I 2move.nl www.run.to/stb. landgraaf 6373 HKlandgraaf Pleistraat 32 Rek.nr.491 5695 t.n.v. Penningmeester S.T.B. ó418 CK Heerlen Bethlehemstraat

10

via redactiesdres.


Inhoudsopgave

Bestuur en commissies

2 5

Yande voorzitter Mededelingen

37 S.P.A. 43 Notulen jaarvergadering

Wedstriiden Redactiecommissie

2001

bij redactieadres STB Gravenweg 56, 6471VZ Eygelshoven

Znstigvan Texel

Varia I

I

Lexicon van het hardloPen

13 Verjaardagskalender 15 Nieuwe leden 33 Tien vragen aan 60 Gelroord buiten de Cooperbaan

Jeuedbulletin

E-mai[: Theo. Schmeits@

19

ParellooP Diverse uitslagen Marathon Rotterdam

23 39

Uitertij ke inleverdatu m kopij: juli

Dertig van Tilburg Marathon van Bonn

l6

Theo Schmeits Els Frins Wiel Frins

5

? 9

I

s3 Oudertraining

2move'nl

Wiel.Frins@.planet'n I

Het clubblad verschijnt 5 keer per jaar.

-t-

55 Van de jeugdcoรถrdinator 57 Uitslagen 8 aprilA.T. 59 Jeugdwedstrijden


Van de Voorzitter

Keuzes maken

Een jullie waarschijnlijk niet onbekend en dageliiks tenrgkerend verschijnsel is het maken van keuzes. [n het klein en heel eenvoudig, in het groot en zeer ingrijpend, persoonlijlq zakelijh op allerlci terreinen en in steeds weer verschillende omstandigheden moeten we zE maken. En heel vaak maken we ze ook niet of stellen we het maken van keuzes uit. Ook binnen STB komen we dit fenomeen natuurlijk tegen.Ook weer in scala van maten en soorten. Hier volgt een greep in de actualiteit, weliswaar subjectie{, maar dat mag je jezelf permitteren als een (eigen) rubriek vult. Leden Op enig moment zijn jullie lid geworden van STB. Ieder met zijn eigen reden of aanleiding. Meestal met als doel om samen met lotgenoten te spoden.

Die keuze leidt echter iets verder dan dat. Natuurlijยง natuudijk (daar gsan we weer), vrijheid-blijhcid, maar het lidmaatschap van een vereniging verplicht ook tot betrokkenheid met het wel en wee van die goeP. Daarom is het logisch gevolg van dat lidmaatschap dat je beEokkenheid toont door aanwezigheid op de trainingen en uiteraard ook op die gelegenheden waar de gang vall zaken binnen de vereniging met de leden en door de leden besprokan wordt: de jaarlijkse ledenvergadering. Ik vind nog geen 40 aanwezige leden dan een te mager aantal.

Vervolg

รถ

-2-


Het gevolg van de keuze is: zorg dat je erbij bent. Een mijns inziens zeer prettig gevolg.

Winnen Is winnen ook een keuze? Voor mij persoonlijk niet en voor velen van jullie ook niet. Ik heb 3 maal de smaak van een overwinning mogen smaken. Ik moet wel erg diep in mijn geheugen graven om me het gevoel daarbij nog te herinneren, maar een ding weet ik zeker: ik koos niet of ik het wel of niet wilde, ik was maar al te blij dat het me een keer lukte.

Verbazingwekkend was de situatie voor Ger Bodelier in het Duitse Bensberg (tussen Keulen en Sauerland). Ter voorbereiding van de

marathon

van

Rotterdam

had hij de aldaar

georganiseerde 30 km. lang het

Konigsforstmarathon gekozen als wedstrijd om in wedstrijdsituatie na te boosen. Wat

wedstrijdschema te trainen en

bleek: het Konigsforst was een groot bos en de marathonparkoers was geheel in dat bos uitgezet. Iets zwaarder en heuvelachtiger dan het vlakke asfalt van Rotjeknor.

Toch maar proberen om Rotterdamtempo

na

3

te

benaderen.

kilometer hoorden

telefoon van Gers

wij

het

Al per

fietsende begeleider Roger Steens dat Ger al flinke afstand van de andere 450 deelnemers had genomen.

Vervolg

')

I

J-


En dat bleef zo. Elke kilometer vergrootte hij zijn voorsprong met

l0 of

meer seconden.

Tsja en toen lopam kilometerpunt 30. Voorsprong op een volgend duo: bijna 5 minuten. Keuze: stoppen in het kader van de prestatie in Rotterdam of doorgaan en winnen. Winnen kan dus een keuze zijn. Ger heeft de juiste beslissing genomen: Hij liep door en won de

marathon in 2 uur en 40 minuten. Langzamer dan gepland, maar uitstckend op een parkoers van heuvelachtige en hier en daar modderige bospaden. Proficiat. STB heeft nu zijn eigen marathonwinnaar.

Voorzitter. Ruim 7 jaar geleden heb ik de keuze gemaal:t om voorzitter te worden. Prachtige bezigheid, dankbaer werk. Ik heb er geen moment spijt van (al zou ik liegen als ik zou ontkennen dat er in het verleden toch wel moeilijke momentcn waren). Ik heb een probleem en dat is dat ik moeilijk 'nee'kan ze1gen. Op het ogenblik heb ik op mâ‚Źer dingen 'ja'gezegd dan ik kan verhapsh*ken. Ik heb steeds meer het gevoel dat ik niet meer aan mezelf toekom en mijn vrije tdd naast mijn toch al niet erg nrstige baan alleen aarlvoor anderen besteed. Ik pleeg een beetje rooĂ?bouw op mezelf en begin dat te merken.

Ik moet de keuze maken om een stBpje terug te doen en wat meer tijd voor mezelf te reseryeren, anders gaat het een keer mis. Zeven jaar lang heb ik geprobeerd de situatie voor jullie zo optimaal mogelijk te houden of te maken. Ik heb al enige tijd gewaagd: "Wie lost mij af als voorzitter?" Steeds weer heb ik de keuze om te stoppen uitgesteld. Nu maak ik nadrukkelijk de keuze om te stoppen.

Per

I

januari 2002 zal er een nieuwe voorzitter gevonden moeten

worden.

Wim van der Linden 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-4-


Mededeflf,uagen

De trainingen zijn het zomerseizoen weer ingegaan met enkele kleine ,.r*a"ringen . zo is het begin van de training op dinsdag en donderdag nieiom 18.30 uur maar om 1E.45 uur. Verder is er nog een ttuining bijgekomen en wel op zaterdag om 16'00 u.ur,

staïtplaats parkJerpiaats avembad Zeekoelen. Deze training o.l'v. Wim van der Linden is een duurloop van ongeveer I uur waarbij de snelheid wordt aangepast aan de langzaamste lope(ster)' 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 uitsluitend schriftelijk of per e-mail te dienen Alle opzeggingen gescniàOen'Íij-rte secretaris, en wel met in achtneming van de door ie KNAU ,ttpti"tt gestelde opzegtermijn van 6 weken, d'w'z' 6 weken voor hét einde van het lopende kalenderjaar' wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar einligt' blijft niettemin de jaarlijksè bijdrage in zijn geheel verschuldigd. DJ contributie voór trel jaar 2001 bedraagt f 80,- voor elk verder gezinslid f 70,0-0,0-0-0-0-0-0-0-0

In het najaar staat weer een clubreis gepland' De bedoeling dat we met een dagià naar Antwerpen gaan. De werkeroep Clubreizen is uit de voorftereidingen geitart.be wedstrijd in Antwerpen bestaat diverse afstanden zodat iedereen zijn eigen te lopen afstand kan in kiezen. Na de inspanning natuurlijk de ontspanning en dat zal problemen' geen zo,n stad als Antwerpen wel Wij nora* jullie op de hoogte u* .9t gang van zaken'- ln het koàend clubÉlad arlien jullie alle details van deze clubreis kunnen

lezen'

Theo schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-5-


OUTO . verkoop nieuw en gebruikt . 1e klas occasions met BOVAG garantie . inruil

mogelijk

. reparatie en onderhoud van alle merken j APK-keuiingen . schade-taxatjes en reparaties

KU.M.T|FNDERSTHAAT 95, KLTMMEN -TEL. (045) 405 13 58

B

PÏAN KSTATIO N - CAHWAS H HOGEWEG 78 VOERENDAAL

TEL. (045) 17s 14 4e

,m

OonnÍneÍs- en timínerbeclrijf

H. de Jl,hcth botre ffi .

.':::

.:: . --

.. . i::l: li f: i::i..jlii rj

Fi;

1ri:i:1t1..i

045-53ïgg4g ï. Jrr1i1l j,:li:.!.:

i.., r..,r.:,:

"'1

cieöïiööru..r: [àfiaöIööÍ,


De 30 km van Tilburg"

Zondag 18 maart, een sombere, nog droge ochtend met een ietsie pietsie wind. Gelukkig niet te veel wind want daar houd ik niet zo van (dat is goed om te vliegeren). Vandaag wordt het een testdag, wie naar Rotterdam wil moet toch eerst over de Íietspaden van Tilburg gelopen hebben. Zo heb ik dat in ieder geval begrepen.

Samen met Rob, Theo en Henk gezellig in de auto, de automatische cd-wisselaar van Rob neemt zijn taak wel heel serieus en mixed gedurende de heenreis ongewilt de meest rare muziekkeuzes op de meest rare momenten. Volgens mij was ook de wisselaar een beetje gespannen. Vanuit de achterbak komen regelmatig rare geluiden (de wisselaar?) die nog eens aangevuld worden met een

slurpende Theo die een supeÍ ontbijt samengesteld heeft van banaan met zeer vloeibare koolhydraten (geen bier!). ïja, je bent epotheker en je wil wat. Henk werkÍ nog een paar krentebollen naar binnen en kijkt voldaan in zijn lege boterhamzakje met de mededeling dat dat het wel moet doen. Rob heeft het druk met autorijden en zijn volautomatische

wisselaar. Ik zit stilletjes achterin en waag me af hoe lang dertig kilometer wel niet is. Volgens enkele STB leden moet je toch wel goed gek zijn om in Tilburg te lopen, 15 km fietspad heen en dan weer terug. Oersaai

!

Voor de start blijkt dat ook enkele leden van de Klimmen-groep zo "gek"zijn om te starten. §TB is dus weer goed vertegenwoordigd. Kort na de start begint het gezellig te miezeren, te regenen, te miezeren, kortom het wordt niet meer droog. Zelfs niet in de kantine.

Vervolg S

-7

-


Gelukkig

is het een heen en weer wedstrijd zodat ik

niet

gedubbeld wordt door een ontketende Rob, met Theo op zijn hielen en Henk er nog eens achteraan. Ik kwam Rob en Theo al zo woeg tegen dat mijn keerpunt wel nooit leek te komen. Henk deed daar nog een schepje bovenop. Petje afmannen! Van een saaie wedstijd kan ik niet spreken, het parcours is

ondanks het weer toch aardig

gewld met

supportem

die alle ik te

sporters aanmoedigen, Zelt een onbekende nr 602, dat bleek

zijn. In de kantine kom ik na afloop drie glunderende heren tegen die allen een pr gelopen hebben, ook ik heb ecn smile op m'n gezicht. Henk was zeer ontdaan bij de prijsuireiking to€n bleek dat Theo op het hoogste plateau mocht staan en moest even gaan zitten. Gelukkig zijn sommige reacties van korte duur, of was het de stevige kom soep die een rare uitwerking had ? Op de terugweg was iedereen duidelijk van alle wedstrijdspanning ontdaan en deed zelfs de wisselaar wat hij moest doen. Saskia Rademakers

Uitslagen 30 km van Tilburg

4

I

Rob Riksen

plaats

2

plaats

3

Theo §chmeits Henk van het Land

4

Ronald Oostwegel

5

Willem Marcus §askia Rademakers Henk Verbroekken Hann Alkema

6 7 8

9

l0

n

Ger Schafthausen Frans Roumen

Henrí Giessen

PR.

0l.48. r 8

M50 PR. plaats 28 M40 plaats 17 Sen. plaats 3? recr. plaats 3 V35 plaats 45 M40

02.00.33

plaats plaats plaats plaats

f

Sen.

56 Recr. 57 Recr.

60 Recr. 50 M40

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-8-

02.t1.2t 02.t5.52 02.21.40 02.24.18 02.25.35 02.26.27 02.26.28 02.26.49 02.39.27


Bons?

Marathon - zondag I april

Op zondag I april werd voor de ní" keer de Bonner Stadtmarathon gehouden. De eerste keer ween sinds 1993 en nu met een nieuw psrcours.

's Ochtend om zessen vertrokken we vanuit Landgraaf richting Bonn. In het bijzijn van Lenie, Albeí en Frank arriveerden we even na zeven in Bonn. Mooi op tijd dachten we. Echter wat schetste onze verbazing, nergens Kaffee-und-Kuchen. Geen enkele horecagelegenheid was geopend en ook de organisatie had niet voor "uns arme Wtlrstchen" gezorgd. "Wir öÍftren erst um Neun" klonk het. Dan maar krentenbrood met

Extran. Nadat ik al drie keer het toilet had bezocht en Pierre nog even van Lenie een laatste beurt had gekregen, gingen we richting startplaats. Vandaag zou het moeten gebeuren, want na twee marathons te zijn uitgestapt en de hoeveelheid peptalks tijdens de trainingen, kon ik

natuurlijk niet anders.

Om tien uur valt het startschot. We waren natuurlijk tamelijk voorin gestart zodat het tijdverschil brutto-netto te venvaarlozen was. Bij het 2 km.-punt moest ik een sanitaire stop maken. Geen probleem dacht ik, want we lopen toch weer te snel. Pierre was nu ongeveer 100 m. voor me. Bij 4 km. voelde ik een druk in mijn buik. Dit kan toch niet waar zijn, dacht ik. En jawel, bij 6 km. de tweede sanitaire stop. Op dit punt stonden ook Lenie, Frank en Albert. Ik dook een caf#restaurant naar binnen en vroeg aan de blonde Oberkellnerin "ob ich mal könnte". Na een supersnelle lozing van ca. 2 minuten, vloog ik weer naar buiten. Ik voelde me nu een stuk opgeluchter en het liep zich nu een stuk prettiger.

Vervolg

ó

-9

-


Van deze beslissing had ik achteraf dan ook geen spijt.

zit ik op het l0 km. punt en de tussentijd is 43:52 uDeze tijd had ik ook gepland. We lopen nu een stuk op het Inmiddels

Rijnoever (Suesemannufer) en gaan richting Rttngsdorf. Bij het 20 km.punt bedraagt de tussentijd l:27 u. en zie nu Pierre 50 m. voor me. Bij het HM-punt zitten we beiden op l:32 u. en lopen we enkele kilometers saÍnen. "3:10 moet er in zitten", riep Pierre.

Dit gaf me nafuurlijk een goed gevoel. Op 25 km. bedraagt de tussentijd l:49 u. en ik lig daarmee nog altijd goed op schema, want ik had me voorgenomen om 22 min. per 5 km. te lopen. Bij de klok van 12:00 u. begint de middagzon aardig waÍm te worden. Maar gelukkig hebben we het grootste gedeelte gehad en gíran we

richting de 35 krn. Hier staat onze supporterscrew weer te wachten met wat Extran voor de laatste kilometers. Vanaf het 38 km.punt begon het zwaar te worden en zakte ik iets in temPo terug. Gelukkig kwam bij 40 km. Pierre weer bij me in de buurt en werd ik wakker geschud. "Kom op loop door, je haalt de 3:10", klonk het vermanend. Inderdaad kon ik de laatste kilometer nog onder tempo 12 lopen en zo kwam ik over de Íinish-streep op 3:10:48 u. op de hielen gevolgd door Pierre op 3:10:55.

Mijn dag kon natuurlijk niet meer kapot, want ik had mijn PR-tijd nu met 4 minuten verbetert.

Na afloop hebben we gezellig een terrasje gepikt €n nog even nagebabbeld. Als bijzonder hartvenvarmend heb ik het ervaren dat er clubgenoten zijn die os ochtemds om 5 uur opstaan om ons te begeleiden tijdens zo'n wedstrijd. [-enie, Albert en Frank Inartstikke bedankt

!!!

Piene bedankt voor

de prima trainingopbouw voor deze nnarathon.

Herm Gerards CI-0-0-0-0-0-0-0-0

-10-


Lcxicon van hct Ilartllopen, Deel I DE HAAS

Als volslagen leek ben ik de laatste tijd het hardlopen aan het volgen geslagen, en ik moet zeggen dat ik van de ene in de andere verwondering val. In het begin vond ik het al erg vreemd dat men met elkaar moest kunnen praten tijdens het hardlopen (?) lk maar steeds denken dat het hier om sport ging.....

De laatste nieuwigheid is toclr wel het feit dat enkele lopers de rol van haas vervullen. Conrpleet nieurv voor mij, rnaar ja... clenk je ÂŤlan, we gaan maar eens op onderzoek uit wat die hazen nu eigenlijk doerr. Voor jullie doorgewinterde atleten is dat natuurlijk zonneklaar. Allereerst ben ik eens gaan uitzoeken of er een vereniging van hazen was, en jawel Itoor, er blijkt een broederschap van hazen te bestaan. De voorzitter bleek de paaslraas te zijn, en dat lijkt mij een logische keuze, want die is zo snel dat hij nog nooit door iemand gez.ien is. Als je dan gaat kijken wat de doelstellingen van deze groep is, dan proberen deze hazen om andere lopers er van te overtuigen, op meer of nrinder verbale wijze, dat ze toch nog wel een beetje sneller of langer kunnen lopen. Hiermee komen de twee

belangrijkste elementen

van

het

hardlopen weer tezamen, te u/eten hardlopen en (ouwe hoeren) praten. Hieruit kun je dan ook concluderen dat het voor een loper toch wel het ultieme doel is orn eens in de cariere opgenomen te worden in de broederschap der hazen.

Il-


Door het bezoek aan deze broederschap is het mij ook duidelijk geworden tryaarotn er tijdens de laatst gelopen marathon in Rotterdaln geen wereldrecord gelopen is. Er is namelijk een verschil van inzicht ontstaan in de gelederen der hazen. De conservatieve tak van hazen

zijn er namelijk van overtuigd dat je

meteen vanaf de start moet je de loper het laatste stuk alleen z'n boontjes beginnen met hazen, en dat moet laten doppen. De revolutionaire tak van hazen is het hier niet mee eens, zij geloven er namelijk in dat het laatste stuk van een

wedstrijd het moeilijkst is, en dat derhalve het lrazen pas na de lrelft van de afstand moet beginnen. De

gehele wereldtop lrad echter lrazen van de conservatieve soort, en dat

rvant onze lopers hadderr

zonder

verklaaĂ­ waarom er geen wereldrecord gelopen is. Overigens pleit dit wel voor het beleid bij S.T.B. uitzondering hazen van de

revolutionaire soort.

Jos Bex

0-0-0-0-0-0-0-0

-12


Verjaardagskalender

Ju{

ole flsmlld

Td Drg

thrnm t EmrsrPslt

ïïoíd

I

I Ngtcf ltlÍoíri 3 r$Aothlntdr

t8 15

19 §idlhdiamoÍt 30 Í! í{ TrrsrillllcrclortÍÍt qmg§drodÉíE í5 í5 tg PioÍÍ!§ffinÍ! S 20 illcoHrmen S 20 &mlfficYpe I 21 NilddT*l*íy § 2l AlfredGa,n 11 n FnÍ*Ellelf 49 24 Jovanl/lodop 56 21 B.ítRoynds! 30 25 ,lol Orarcerd

Í0

52

26 ltienQneddloe§toognffi

n krYpna m lraÍl€fiDílcttoíl 30 Ye0lvmPCt

18 50 45

1t

I Flodl(d 2 §ironr.ídml(sie 2 CfhïtflatË 6 Frr*Etntnrt 7 lÍnyl0iohm I RldrdBodq! 8.l6Bcr EltFÍtt Ptt!ÍBu .hqrlSfidon

12 12

Ed8d1[a

l1 RudFÍht í5 DimoRote*tlchdr 18 BrernnöLs 18 LonhEolrglt{€{öÍ! 20 Rob§.Aer 26 Uíocdqmtlsfi-0lFlepru 26 YwmrMmtsdollst

íl

30 l(duhoDíttdt

g,

AlIe iarlsell

lhr*mïtrd

SrnaBoot

DkmiBe*Et

ïall llarte g*lhiteerr - t3 -

8 10 37 52

í3 39

I íí It

n

Utufii t0

12

I §7 48

0 t7 38

I 38

I 38 38

I

12

16


tli

j de PAKKEN nee rzi t t en ? kom nou.

maruoh maru!

O$:t:sR"m Hccrlen (6e lcenstraat 34'16 cn Promcnade 33)' Maestricht (Grotc Staat l8'20) Sittard (Molcnbcckstraxt l2)' Glasharrdel- en Schilderstiedrijí

grf

i,frr'.^?-y"n

StreeperPlein 1O , 6,971 t\/lz ' Landglaat tel': 045-531''!413 i": I {ax: 045-532X616 ScÍr

itdgly7rkenc e

24 - u u rs''g I as€e rv i

Gtas Ín tood - koPer

Kunststof k*ziinen e'd'


Nieuwe Leden

$,ร.},heot

,*h,rfrorrghm!

Bram van de Laar Slakkenstaat 76r

Rob Forster

6431 NK Hoensbroek teL A45-5232410 geb.dat. 16-06-1992

6373 HB Landgraaf geb.dat. 08-02-1989

NikkiTahapary

Malou Tahapary

Gravenweg 62 6374 BB Landgraaf

Gravenweg 62 6374 BB Landgraaf

tel.045-5326864

tel.045-5326864 geb.dat 26-12-1990

Hoogstraat 133 tel. 045-531 1579

geb.dat. 2l-05-1993

Linda Kokkelkom Schaesbergenreg 133 6415 AE Heerlen

tel.045-5726676 geb.dat 17-04-1989

Afgemeld per 0 l -0 l -2002 Kimberly Zahn

ยงjaak Verheijen

Bemadettelaan 85 6374B.D Landgraaf

Schubbeboomerf 16 6413LH Heerlen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

15 -


Parelloop Brunssum l0 kilometer zondag 8 april 2001

Goed, Brunssum heeft na jaren eindelijk zijn wereldrecord op de tien kilometer, mooi voor de organisatie van de parelloop, mooi voor Brunssum, Maar op een lager niveau werd er ook behoorlijk gestreden. Bij de wedstrijd atleten viel de S.T.B. aardig in de prijzen. Hub Donders en Jos Krist werden respectievelijk-trveede en derde bij de 10 kilometer. Rob Rilsen werd derde bij de businessrun en liep tussen neus en lippen ook nog een prachtig PR op dez* 5 kilometer. Over PR gesproken, wat dacht

je

van Herm Gerards. Een week van tevoren liep hij een

PR in de Marathon van Bonn (03.10.46) en tenvijl een normaal iemand na zo'n J;\P;il! 200JJ marathon #.*#t*!Llà!l een weekje rust neemt, liep hij tussen neus en lippen een prachtig pR op de tien kilometer in Brunssum. ProÍiciaf Herm. John Hcndrix is ook weer terug van weg geweest, met zijn 00-38.58 was hij ruim anderhalve minuut sneller als vorig jaar. Ik zal in de toekomst weer een harde dobber aan hem

lgrl*\fi

hebben.(redakrie) Goed er waren ook §.T.B. érs waar het iets minder mee ging, Henk van Land bijvoorbeeld. Henk gesterkt door een goede marathontraining voor Rotterdam ging de eerste kilometers viel te hard van start. Nornraal komt de,.man met de hamer,'meestat na de dertig kilometer op een marattaon. Bij Henk was hij er al na 4 a 5 kilorneter. Ftrij sloeg flink toe en Ftrenk moesr het strijdtonee! verlatem. Iv{isschiem, een volgerad keer toch iets rustiger starten,

't

Henh.

Vervolg o)

-t6-


Uitslagen Parelloop 1ilEDSTRIJDLOOF

1 2 3 4 5

IO

KtrLOMETE,R.:

E{ub Dondens Jos Krist Ger Bodelier John Hendrix Peter Deceuninck

plnnts pleo0s

plaats plaats

49

plaats

72

RECREATIELOOP IO KILOMETER Bert Meys Herm Gerards PR.l John Borjans Rogier Gillissen RECREATIELOOP IO KILOMETER 9 Sabine Krieg 29 Monique de Haan 33 Yvonne Monse-de Haan RECREATIELOOP 5.2 KILOMETER

7 24 34 42

5l 72 77

2 3

4

lvl40 M40

00"32.tr6

Sen.

00.34.46 00.38.58 00.39.35

@0.33.23

M50 Sen.

HEREN: S.T.B. S.T.B. S.T.B.

S.T.B, DAMES: S.T.B.

00.47.43

S.T.B

00.51.25 00.52.10

s.T.B. HEREN:

00.23.1I

S.T,B.

Roger Steens Gerard Hartman

s.T.B.

40.25.24

Jo Heinrichs RECREATIELOOP 5.2 KILOMETER DAMES:

63 76

S.T.B.

Vicky Teeken

Maayke Heinrichs BUSINESSRUN 5.2 KILOMETER: Rob Riksen Lea Kokkelkorn

3 6 23 27 44 70 148 201

00.25.41

S.T.B.

00.25.23

s.T.B.

00.25.40

s.T.B. S.T.B.

00.17.09

S.T.B.

Mark Hamachers Peter Deceuninck Jan Vroomen rWim Meyboom Harrie Lejeune Peter Verberk

00.36.02 00.38.43 00.39.26 00.40.37

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

S.T.B.

00.t7.43 00.t9.39 00.19.58 00.21.25 00.22.17 00.25.44 00.35.17 Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-17

-


vert oP dit

GEEVERS: EEN BEGHIP!

NUTH s2&242 VTANEN oA7-37M74 ALMET,O os4f'872l2s o45-

VELDHOVEN 040-2531900

(il:lí\ílilfS CARROSSERIE.DELEN

ROTTtrRDAM 0lo-4ó26óól


diverseu itslagendiverseuitsla gendiverseuitsla

N.K.Veldloop Kerkrade JI.IMORB 5770 METER: Ralf de Leeuw

28

- zondag 4 maart 2001 S.T.B.

00.23.40

s.T.B.

00.55.00

s.T.B. ยง.T.8. s.T.B. s.T.B.

00.33.52 00.36.22 00.36.23

SEMOREN 13342 METER:

68

Rob Riksen

TRIMLOOP

I 13 16 17

Jos

Krist

Frank Eisenga Albert Verbunt Cor van Haaren II

6 uurs-loop Stein 173

Jos

Krist

Becha-loop Beek 5 E.M.:

I 2

vervolg

Cor van Haaren Sabine

Krieg

- zondag 11 maart 2001 ยง.T.8. s.T.B. S.T.B.

Ger Bodelier John Borjans

2t0 2t2

II

00.28.1t

50.000 meter

42.842meter 42.842meter

- zondag l8 maart 2001 plaerts27 Sen. plaats 4 Vsen.

.)

-19-

00.34.51

00.38.22


vervolg uitslagen Becha-loop

l0 E.M. Alfred Geven John Hendrix Roger Cillissen Albert Verbunt

I 2 3

4

plaats I I Sen.

01.04.43

M50 M40 M50

01.05.20 01.08.50

plaats 4 plaats ? plaats 5

Posno Halve Marathon Weert t2

2l

Marathon Bonn

-

s.T.B.

Pierre Muijrers

S.T.B.

-

2001

01.1 1.32

al.13.22

zondag

Herm Gerards

Peter Rusmanloop

- 25 maart

s.T.B. s.T.B.

Nico Hamers Jos Krist

01.10.13

I

aPril 2001

( PR!)

03.10.46 03.10.55

maandag 16 april 2001

5,5 KILOMETER:

3 4 9 2l 23 3l

Rob Rilsen

ยง.T.8.

Jos Krist Leo Kokkelkorn

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. s.T.ts.

Theo Schmeits

Henkvanhet Land Ronald Frins

vervolg

I

-20 -

(PR!)

00.r8.03 00.18.12 00.19.03

(pr!)

04.2t.27 00.21.38 a0.2234


vervolg uitslagen Feter Rusamanรoop

S.T.B. (gevallen)

79

Ralf de [-eeuw Maayke lleinrichs

100

Lonneke F'rins

ยง"T.8.

33

l0 E.M.

22 44 53

56 63 64 80 84 98

t44 t7Q

t7t

Bert Meys Peter Deccuninck

John Hendrix Wiel Frins Frank Eisenga

Alfred Gwen Marcel van der Pol Pierre Muijrers Albert Verbunt Jo Heinrichs Frans Roumen Ronald Oostwegel

25t 293

Gerard Hartunan

185

220

00.22.33 00.27.55 00.31.55

:

Hub Verhoef Wim Meyboom Louis Cordewener Henri Giesen

174

S.T.B.

s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B. S.T.B. s.T.B. ยง.T.8. S.T.B. s.T.B. s.T.B. S.T.B. s.T.B.

00.s9.02 01.03.09

0t.03.50 0r.04.08 01.05.15 01.05.20

0l.06.39 01.07.02 01.08.22 0l.l 1.57

0t.13.31 01.13.32 01.14.00 01.14.35 01. r 7.58 01. r9.54

01.27.18

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-21 -


De zestig van Texel (of nog méér)

Maanden aan intensieve training stak hij in de voorbereiding van deze monstcrwedstrijd. Zestig kilometers door duinen, natuurgebieden en over Íietspaden

op ons grootste waddenciland.De supporters zsgen hun

kans schoon en boekÍen een vakantiehuis in het pittoreske De Koog om de atleet bij te staan tijdens deze uiputtingsslag.

De wedstrijd was gepland als grote ronde over het eitand. De MKZ-crisis gooide echter ro€t in het eten. De autoriteiten van Texel besloten in verband met het besmettingsgevaar dat de natuurgebieden voor de wedstrijd gesloten bleven.Het parcousr zou worden ingekort tot het bekendc 'rondje om de kerku. De kcrk van Den Burg wel te ve§taan. 60 kilometers over een parcour§ van 3.6

kilometer. Een domper voor de atleet maar een zegen voor de support€rs.

Icmand van bouillon en squeezy vootzien die door verlaten gebieden aualkt is zelfs voor de trouwste supporter een opgave. Maar over wie heb ik het nu eigenlijk en met welk doel ging hij deze uitdaging aan?

John Borjans is de held in dit verhaal en het doel voor zijn ogen........ het clubrecord op de lange afstand! Het clubrecord stond pas heel kort op naam van Ger Bodelier die de 6 uur van Stein als marathonvoorbereiding liep. Hij legde daar een afstand van 50 km af. John liep in Stein een rnarathonafstand (42km 842meter). Zeliepen geen van beide de vofitrdige tijd vam zes uur. De te kloppen afstand was nu duidelijk. Gnoot was de ontzetting

dan ook toen na aankomst op Texel blee« dat zelfs heti *rondje om de kerk" niet doorging. De organisatie iiad eem wieflanha€ul in Den Burg met een omloop van I100 meter flrxgeflcht als paraolJÍs.

Vervolg

*

-3e-


vlfan;rDrles

ï'it*# t-h\t#"'Ë OPENIHGSTIJOEN

Maandag Dlnedag

Woensdag Donderdag

VÍijdag Zalerdag

í3.00 - í8.@ uur í0.00 - í8.@ uur 10.00 - 18.@ uur 10.00-21.0O uur 10.00 - í8.@ uur 10.00 - í7.@ uur

KOOPAVOND

RUNNING CENTER Hany Driosscn ls hst adrcs voor jultie

clubkleding. NIEI'WE COLLECTIE§ De collectlsr vcn'ADttlA§, NIKE, ASlCrS, |EIY{-|NE Et{ ODLO z{n blnncn. Kom gcmtoonr kflken naer do nlarwo khulln cn modelbn. Hotzlfn moobrputlen en ook bllzonderfunctonrl. thortr, rlngletr, tlghtr zo*nl kortrb lang,l[ne vonUbrunde T rhlrtr worden ln ellc mrrtrn rengcbodcn. Kom cn vergel{k cenrlll De

rl

senb modellon van TEVA (rportaendaal) zffn rcedr ln de wlnkcl.

SPIKE§ De niouwo modellen tplker vtn dlvetre merten zfn ook ln de winkrl.I{irsw ir de rpike ven mlzuno

Zoeh a§ld hebbeat

-

uue helo

jaardlverue aambhdlngen tn:

Boopechocnom

tuartda0rchoorton

firnodonclc 0oopkbd0mgo aoth leckr cn tlghb

Veel atlotiokplozbr on eporfiove gloobn,

-22

-

Petl, sllar, tiko

en Herry


Marathon van Rotterdam 22 aPril2001 (Het kleine manneke met die grote

""')

voor Alteen nog effe de Coolsinget afrennen en het is weer gepiept. In een nrij rverkiijk sctritterenae ti.lO kom ik over finish. Sterker nog: ik ben hele'lla, maal niet moe en had zo nog wel een kilometer of 5 kunnen doorlopen' zo moest je eigenlijke elke marathon kunnen finishen. Maar dit is alleen voorbehoui"n uun hen die niet de volle 42 km en 195 mtr gelopen hebben maar ergens onderweg zijn ingestapt om iemand te hazen' ze Voor hen die de hele marathon gelopen trebben geldt dit zeer zeker niet' Of een enorlïe er nu 3, 4 of5 uur over gedaan}ebben, ze hebbe' stuk voor stuk lopen' prestatie geleverd door de trele marathon te

van de Aangezien ik er voor had gekozen om dit voorjaar niet tot de categorie te tempo allersterkste te betroren, naa it de tuxe om l7 kilometer in een stevig

mogenmeelopeninRotterdamendusdegebeurtenissenopenrondlret poriou* in cornplete tegenwoordigheid van geest mee te mogen maken' Nou daar gaan we dan met het verslag van de dag'

's ochtend in Landgraaf te Ne!:l§-Yaftgg-blglr hoorde de bus om lralf acht opvallende vertrekken. Niet net als vorige jaren, waren er dit jaar aleen aantal dat: op Zoviel reis' de gebeurtenisr"n uooruiguand en tijdens

.iedereenoptijdwasenwezondervertragingkondenvertrekken; r het een stralàde dag met ideale ornstandigheden dreigde te worden waardoor enooiaf weinig te speculeren viel over de

c r

omstandigheden;

en hazen de bus voor het overgrote deel gevuld was met supporters viel; en hier en daar slectrti een enkelÀ dappere toper te bekennen Rotterdam bij het nu eens niet rustiger werd naarmate we dichter (zal wel iets kwamen, maar de g"rittigt,"id maar bleef aanhouden met het aantal lopers te maken hebben);

23


.iedereenzijnsclroenerrbijziclrlradenerzell.rrietloperswarertdievoordezekerlreidtnaarlruttschoelrenlraddenmeegenolnen (e weet maar nooit)' jaar weer in de scheepjes ingeNet als andere jaren waren we ook dit hadden Monique en Harm er weer gereed lagen waar-

voortreffelijk voor g"rotgd dut onze startnummers groot is. (lk hoop uoo. net ali andere-jare,ionze dank weer eindeloos Harnrle|] grote zolder hebben om al die dank te bewade Monique "n ren).

geënterd en langzaanr De Scheepjes werd binnen de koÍtste keren der liepen nog wat ,naa, zekei werd de zaak wat serieuzer' Her en b:qo1 net als (oudere) strippers en stripsters rond, maar tegen elven zich richting starr ànd"r" jur"* ioclr langzaam maar zeker iedereen en/of parcours te begeven. naar het begin van Zelf heb ik eerst net over de Erasmusbrug gekeken hebben meegemaakt, de wedstrijd. En het is, ook na enkele milen te bijna I l '000 mensen nog steedJ een indrukwekkend schouwspel om niet over uitkom is dat renrrend over de urug te zien komen. wàar ik de er hier op het 2 i ilometerpunt al mensenjezijn die achterwel iedereen of af vraagt Je bezenrwagàn terecht gekomen zijn' weet waar hij aan begint. gewanNadat de meute langs was zijn we naar het 27 kilorneterpunt want zelfs zonder deld. Het is echt een k*"sti" van slim aanpakken,

onstehaastenwarenweruinrsnellerdandesnelsteloper.Jevraagtje punt uit werkelijk af waarom mensen zo ver onlopen om op hetzelfde te komen. Maar goed, ieder zijn hobby' Creg van Hest zag Na een kwartiertje wachten kwamen de koplopes' hoorden we dat Later had' gelopen er uit of hi.! nu aide hele maratlaon

hij dat ze[f ook dacht en een kifiorneter verder uitstapte'

AlseersteSTB-erskwamcertsodeliervoorbij.ineenwerkelijkfe. ttomenabelestijlzoefdehijindesubtopnree'DoodzondedatookGer

24


hamer tegenkrvam en 6 kilorlreter verder dat kïeine man-neke met die enonne de strijd rnoest staken.

KodachterGerkwam.trosKristaansnellen.ookJoszathiernoggoedin

kleine ryanelkaar. Maar ook voor hem gold dat ergens bij kilo'neeter 33 'dat al wat rnanneke l.let n.!ad .los voor neke rnet die grote harner stónd, GelukÏ<lg weliswaar Jos bi.! klap f.rí1.,t ,.rrp"Jd bij het slaan naan Ger en kwan:x "de rte voltooiennog hard aan, maar was hij wel in staat de maratho'll hetllsrne-maq= wederom dicht achter Jos stoof Rob Riksen voorbij op naar

nekevan33kilometer.Ïa,rvatmoetikernogvanzeggen'O-okRobkreeg

geweldige hengsivan dat kereltje die, gelukkig. voor Rob' wederom Éon de toclrt voltooioen en was zelfs nog in staat Jos in het laatste deel in te halen'

*"

""n aan krairt had i-ngeboJt. Dus ook Rob

naar de toen kwam ik zelf aarr de beuft en was het gedaan met kijken Theodoold . Good jullie kan schrijve,) lJp"r, (vandaar dat ik ook niets over 'fheo water aan te gete lrazen, om mee Ik aandraven. kwam polis Sàhmeits de laalste plaats ,e,'t, n.,oed in te spreken, de huid vol te schelden en niet in .l-heo ging goed. tegen dàt beruchre kbiussgIIekg te beschennen. llet onr zijn tweeën of het nu kwam doordat trut uan*kt bang was omdat wij met Rob. Feit is en Jos naar-Ger, ware. of dat hij nog *o, *ri-u", het meppen gebleven' is dat Theo de moketslag in ieder geval gespaard

!a.

heeft hij een vrijZuchterrd. steunend en krakencl (gelukkig voor de btrren nieuwe parcours genostaand huis) werd kilorneter voor kilometer van het je moet zijn om iemand die merr. Je kunt je niet voorstellen hoe vindingrijk tang iets te rverkelijk het laatste beetje energie uit zijn benen perst een trur paar mieen maar veÍellen waardoor tril atiiiA ,rog-"rg"nr iéts vindt om nog jullie bijvoornóg hees van). Wat dachten ,uutjes door te r"nn"ï 1iËben beeld van:

",

jongen;

" kljk daar een ooievaarsnest metwe nog wel in; . hé daar wandelt Ger, die halen . krjk daar loopt Jos; c je ziet niet meer uit, maar je loopt nog goed: r dat het langzamer gaat ligt niet aanjou, het parcours gaat bergop; . ik heb Rob, Roger en de anderen gemist, het jij wat gez-ien'

-25

-


weer terug op het punt waar ll'l Enfin, een stief uurtje later waren we rwee kilometer toÍ aan de finish' ingestapt was en restten ons nog ruim wordt hel.stuk vals plat Met werkelijk de fruttt" kracf,tinspanning je eigenlijk alleen op de ;;;;;;, ;;.ruij rtreo eeluiden màakte die televisieinbepaaldefilrn,softijdensterrniswedstrijdenhoort.Vervolik alvast twee bier laat koud gens snellen *. tung, a" i"h""ip.j"t' waar Ietten, richting Coolsingel en finish'

over de eerste mat van de De klus zit er weer op' Althans, we lopen gaat staan.rekken' ,iia*uur**ing als TËo plotseling kramp krijgt en bodycheck heb ik volwaardige Mie"n Hoe haalt hij het in rijn f.ràofO' telt elke seconde hem over het tweedeïoek gesleurd. In noodgevallen en kramp kon hij daarna ook nog hebben' naar

teruggewandeld Na even te hebben uitgepuft zijn we langzaam verder. bij te kodaar om lung"u'''') oi ae Sctreepies (met ae ,ïàruk ook de atldere lopers nlen van de inspanning' Druppeisgt*ijt kwamen opviel' wandelen van binnen rvaarbij de tocli wel rare manier gezichten van menserl Net als elk iaar ook nu weer blijde en bedroefde en mensen die vonden die voor lrun g"uo"t go"a g"pi"tteerd lraddell elk jaar weer uitgebreide analyses over Àat. ze gefaald-haddeni Net-als omstandigltedeu' verte snel of te langzau,, [Itut1 i«ieale of slechte op' Net- als 'elk iaar maar beterd of verslecltterd parcours elr noem de kilometers naarlnate waar .it.rAlgO" deze dag in de tusreis naar lruis Dus al steeg' vorderden en de bilruooraad rninderde de stemming we dat jaren nlogen stellen met al denk dat we net als voorgaande

hebben gehad en dat is wederom een leuke oug" l.4rrrtho-n Roneidanr toclt waar we het voor doen'

Niet sorus? Croet

wiel

o-o-o-o-o-o-o-o-o

-2(t-


Zle internatlomale De

redactíe heefi enkcle mensen die deze Maralhon van Rotterdayn gelopen

'l . ..' .ï. . ;;.fl.*.. [r'FO R.T lS *

,t

hebben gevraagd orn hun iiltufr*cn van die

*'""n*,"

t;iii;, fufisilnn';:::': 22

april

2Oo1

reactie's'

SASKIA RADEMAIGR§: Het was mijn eerste marathon maar zeker nia mijn laatse. Ik vond het hele marathongebcuren zeer indruhrekkend. Met name de sfecr rond deze marathon. Vanrf de start met kanonschot t/m de prachtige finish op de Coolsingel. Ik had wat moeite om het juiste tempo te houden met name vanaf kilometet 32 toen ik wat last van mijn knieën kreeg en daardoor u'at veÍlcaÍnPt giÍlg lopen. Maar uiteindelijk zeer tevreden over mijn tijd. Het was een gezellige dagzr;ka na de marathon.

ROB NKSEN: Znn

-

om door te

Zon - Zon Zon -Warm - Warm - Warm geen haas brj mrj had gehad die mij toch

- \ffarm - rffarm

Als ik gaan was ik motiveerde :, waarschijnlijk uitgestapt. Na kiÈmeter 5 was ik ". | .-1, al drijfnat van het zwer,\ zelfs in het starfvak "' , :,, .: had ik er last van. *zon het Ik zou Ik ben nu eenmaal gean "-loper. Vervolg è

-27

-


liefst ecn marathon op de noordpool lopen winterrrarathon .

of als altsrnatief

een

De laatste kilometers gingen in jog+empo.en na de marathon had ik meer dan I uur nodig om een beetje m€Írs te worden. Rob, oké je hebt wel eens betcre marathons gelopen maar 02.46.46 en eerstc §TBér en winnasr van de artsengroep is toch niet niks, (redaktie).

JOS KRIST:

Ook Jos had zich deze marathon ias anders voorgesteld. Tot het halve marathonpunt ging altes gocd. Daarna begon alles langzaam prjn te doen benen, heupen en z*lf de armen dedeir pijn. En dat na een voorspoedige taining waar alles lekker liep. Bij kilometer 2? moest ik Rob laten gaan. Het liep voor gecn metcr ondanks het werk van "haas " Leo Kokkelkorn. Bij kilometer 33 ging het opeem weer iets beter en haalde Rob weer in. Maar voor korte duur, want Rob liep weer langzaam van mij weg en pakte in die paar kilometers toch 4 minuten op mlj. Mijn eerst gedachte na detn marathon was: nooit meer €cn marathon !!!!. Maar nu na e€n paar dagen denk ik w€€r: waarom niet ?

}IENK VAN 'T LAND: Onze tweede debutant vond de marathon "sjiek". De sfeer, de wedstri.ld mretl a[!es erom heen heeft grorc indruk op rlae gemaakt Tot kilomneter 35 ging alles wi.! rmocitcloos, Siep vanaf het begin met §askia. Na Í0 kilomneter liep ik toch Xangzaanr weg van tmar, Vervolg *

-28-


totdat bij kilonneter 20 omn<eeÍc en tot mijn verbaziuag die dekselse mneid weer vlak achter mi.! zat. Wij zijn toor nog 3 kilometer §amen gelopen,waarma i$e ween iets versnelde em ooSas" aahten ml.i liet. [Iet ging lekk,e,r ,ondanks eem opkomende pi.!n in rní3m zU" tsi.n kilometer 35 wss het beste €r van af. Ik weet nu ook wat de ervaren marathon lopers bedoetreo rnet *de marathon begint pas b[.! 30 kilorneter. Totdat ik bij hilorneter 40 onvenvacht hu)lp kreeg, lRaltr de í-ecuw kwam spontaan bU mrj lopen en moedigde mrj aan. Hij liep de laatste 2 kilometer met mij mee en ik moet zeg3en dat hij mij als een volleerde "hals " ÍlaaÍ de finish loosde. Ik was tevreden, liep de eerste helft in 01.45 en de tweedc in 01.46. dus weinig verval.

Toch heeft de organisatie misschien een fout gemaakt want ik kom in gean enkele uitslagenlijst voor, ook niet op internet. Ondanks ik toch alle matten gepasseerd heb, en met chip en startrummer over de finish gekoman tun.???T?'l

GER BODELIER:

Bij Ger kon het eigenlijk niet meer stuk. Na zijn ovenrinning in de marathon van Bensberg \ras zijn plan om in Rotterdam eruit te halan wat er in zat. Kort gezegd, een tijd van onder de 2 uur 30 min. Hij wist dat de alombekende Dolf Jans€n op dat schema zou lopen dus voegde Ger zich bii dit groepje. Het liep lekker, de eerste vijf ging in 17.30 uur !!! Na een tijdje moest Ger dit groepje toch laten gaan ar liep in zijn eigen tanpo toch soepel op een schema van 2 uur 28 min. Zelfs bij kilometer 30 was er nog geen wiltje aan de lucht, het clubrekord en PR ?:tteraante komen. En dan komt het onberekenbare van een marathon.

Vervolg

ó

-29 -


Bij kilometer 33 was het over en uit. Het ging totaal niet meer, in een tijdsbestek van

I

a2

kilometer was het gebeurd.

Ger verloor minuteir op het schema, en hii bcsloot te stoppen om zich niet helemaal total loss te lopen. Verstandig, Ger er komen nog marattron genoeg en ik ben ervan overtuigd dat die tijd van 02.29.59 toch in de boeken komt.

ROCERGILLIS§EN: Een mindere trainingsperiode betekent normaal niet veel go€d§ maar ik had wel vertrouwen in een tijd beneden de 3 uur en l0 minuten.

Gestart

in

een oranje singlet van (niet meer actief

lid) Jo van

Vlodrop en gefinisht in een Krooder Sports Travel T-shirt van S.T.B. toploper Wiel Vonken ben ik geëindigd in een tijd van 3 uur en 19 minuten.

Gezien de overige rcsuttatcn van de recr€aÍrtcn en van toplopers mo€t ik hier toch tevreden mec zijn. Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-G.0-0-0 JE EER§TE LTEFDE, JE EER§TE

K[ND, JE EERSTE

MARATHON Alleen lopers die maandsnlang hebben getraind, hun tijden hebben vcrbeterd en de race hebbcn geloperq weten hoe het voelt. Altreen topens die de Emsmusbnrg zijn overgestokeir en dc Íinish op de CoolsimgeJllnebben laerailcq weten hoe frct voelt. Altreen llopen's die de mriprathon hehbam uitgelopcq rnogen zicbznlf nearathonloPex§ moemnen.

0-0-0-0-s-e0-0-0

-30-


el \o ca o r- ra öt cÀ o\ È @ oo (a .q n,,? q c! c'l cJ c.) ï - § v'l g tril J ro \o o,ri ot'6 o\ c') or - -q ï n h'l q?,Í) oi c') c,l -q -: -: n v] ÉE >l n Ëil r.t c{ e.l (.t crt c'i ce ca ca (rl ce ca ÍI]l oooooooooooo E v)

I

F-

.:

dt

Ít

z,t srl

?t JI 'il àl

tlOl

H@ @ cÀrrl rn oo o (r| \o l.| in c.{ (a (a (?r Öl o vi o + od od,ri + -: ,ri a - (rl ca S r+ !(} l.i § .i .-.: J J

(\l .+ Ë c-l $ cd Éi oi ca

S.+

-: -: -: -: -: -.: t-i -: ooooooooooo(> =l

o o o o o o o o o o o !

$

I

--;

t

I a

í!l al

I a

ol

I

I

§| ol "qËgEs§§gg.qgg \o

3l ïr:HË*s§§3§§

a

E:

ïl ËËËËËËËËËËËË ÈËE"ÉE Ë s E.E E ËËË Èl ó

;*sËËgi*rtËg˧ Éötcfi§rn\or-€s:==§

-31 --

f;


.,.a\:,:a

t:i::: l:i::::i l::,

t,.$i:

'si

:

i

'''tt: .. ti:i

.

-

*...* ;.t" , i ;... I ;ïi: ï1,, §F:r ($eitÈl . .: i ::i*í

_ .::M""ffiftu$

*ffi

N I t I

r

AurovolYKEIYBrl

KWALITEIT ALS NORM verkoop nieuw r reparaties I I I

selectieve occasions leasing financiering

WIJNGAARDSWEG TEL: FtuX:

8

onderhoud schadereparaties APK keuringen

FIEERLEN _ HOENSBROEK

(045) (04s) a^ - -)1-

52t2459 5630200


TIEN VRAGEN AA-IY.... De derde in de

rij

is:

PETER JANSEN.

Geboren: 20 maart 1948 Gezinssamenstelling: Echtgenote Els, dochter Wendy en zoon Roger.

Beroep: Administratief medewerker.

Vraag 1: Hoe lang loop je al? Waarom hiermee begonnen? Wat spreek je aan in het lopen?

Antwoord 1:

Ik

loop van ongeveer voorjaar 1980.

Bij een

burenborrel kwam men op het idee om wat te gaan lopen (ong. 20 min.) In eerstc instantie vond ik er niets &an, maar gaandeweg beviel het lopen me steeds beter. Er werd elke wijdag gelopen. Ervoor heb ik aan zaalvoetbal gedaan en gevolleyd. Na I jaar kwam Albert Verbunt erbij en na vier jaar kwam Jan Manders bij de groep. Nu werd het lopen steeds fanatieker en werd er ook aan wedstrijden meegedaan.

[Iet fijne aan het lopen vind ik: de ontspanning, het frjne gevoel afloop en de gezelligheid bij het lopen.

Vraag 2: Hoe lang ben je lid van S.T.B.? .{.ntwoord 2: Ik ben lid van S.T.B. sinds i?9CI. Vervolg

รถ

-JJ-

na


Vraag 3: \Mat is.!e top-drie van gelopen wedseijden?

Antwoord 3: l. Marathon Rotterdam\997

"

2. Halve maarathon Echt" (P.R.) 3. Halve nearathon Egmond 1998.

Vraag 4z Aan welke wedshijd(en) bewaar

je de fijnste

herinnering(en)?

Antwoord 4:Mooiste herinnering aan de marathon van Rotterdam. Het uitlopen hiervan was voor mij een fantastisch gevoel. (tijd: 3.44) Beste herinnering is de halve marathon van Echt, omdat ik hier mijn P.R. heb gelopen.(I.34) Normaal was de snelste tijd rond de 1.38. Dus liefst vier minuten sneller. Vooral dankzij het haaswerk van Roger Gillissen.

Vraag 5: Sporten de andere gezinsleden ook?

Antwoord 5: Mijn vrouw EIs volleyt al jarenlang met Ria Manders. Ik heb geprobeerd Els aan het hardlopen te krijgen, maar het bleek niet haar sport te zijn. Dochter l[endy heeft jarenlang op niveau geturnd, maar wegens allerlei drukke werkzaamheden(o.a twee intensieve verbouwingen) niets meer van gekomen. Zoon Roger is jarenlang een gemotiveerd loper bij S.T.B. geweest. Is een tijdje gestop! maar heeft de draad weer enigszins opgepakt

Vraag 6: Welke hobby,s heb je nog buiten het lopen?

Antwoord 6: Ik fies veel met Els. Mooie fietstochten. Verder:

vakanties, tuinieren en dochter \trendy helpen bij de verbouwingen.

Veel geschilderd aan haar verbouwde boerderijde. Erg leuk en dankbaar werk.

Vervolg

')

-34 -

.-


Vraag 7: Wat

is

je favoriete eten?

Antwoord 7:Pasta's in diverse soorten, Chinees eten, 's winters dol op stamppotten(vooral andijvie).

Vraag t:Favoriete T.V.-programma,s?

Antwoord

8:

Vraag 9:Wat

is

's (

na

zoals elven), weten van het lopen ben ik meer te actualiteitenprogramma's. Om jarenlang geabonneerd. al op het tijdsctrift RITNNER ยงportprogramma

je favoriete vakantieland / -stad?

Antwoord 9:Favoriete vakantieland is Spanje. De laatste jaren gaan we twee maal per jaar naar Spanje (in mei en september) Dit zijn rustige periodes.Cenieten van :mooi weer, strandwandelingen en enigc sight-seeing.

Favoriete stad is Praag. Prachtige achttiende eeuwse barokstad. In EEN woord schitterend.

Vraag l0:Wat zijn je toekomstplannen t.a.v. het lopen?

Antwoord l0:Weer goed terugkomen tot ong. anderhalf uur lopen. Momenteel met Jan Manders aan het trainen. tffe doen dit in geleidelijke opbouw. Anders loert het blessuregevaar weer om de hoek. Dus met de handrem. Als dit goed lukt weer wat wedstrijdjes plannen. Ik denk rnaatr zo:"Old soldiers mever die."of in goed Nederlands: Oudere lopers komen steedrs \Meer lienrg. Ftle{ loopvirus

blijft

aanwezig'

r,an rv{amders

0-0-0-0-0-0-0-0-CI-0-0

-35-


ld

. v:=I_"r_.:.O;3 Eu{O S - aurove!,nuur -r r€ztsrírg

/[rffi,.*fl7 ,1-

3 Ën

Auto bed rÍif

Zdrojewski

* öpanatie en onderhoud

: :5ffi:ïingen

* selfseruice station * uitgebreide shop

Heerlenseweg 2AO Landgraaf

36-

O

45 - 57 20 o O2


Samenwerking atletiekverenigingen in Parkstad

i:ffii誰;誰H'i"

i,*

F誰o. f'',ttt'{ in Parkstad gaan

.i

De atletiekclubs

samenwerken.Zij gaan hun krachten bundelen op het gcbied van de cross- weg - en baanatletiek.De drijfreer hiervoor is de afnemende belangstelling voor de "Moeder aller sporten" en voor atletiekevementen in de regio, de werving van jonge atleten en het gebrek van een wedstrijdenreeks voor bedrijven en basisscholen.

Dat moet gebeuren via een nieuw opgerichtc werkgroep Samenwerking Parkstad Limburg Atletiek ( SPA ). Hierin pa鱈iciperen vier clubs te weten: Achilles Top Kerkrade AVON Heerlen STB Landgraaf STAP Heerlen Atletiek Gala Kerkrade en drie stichtingen Parelloop Brunssum Telematica loop Heerlen

n.l.:

in dit overleg. Dat verklaart de bij de ondertekening van de nmtcntieverklaring van de

Ook de gemeenten nemen deel aanwezigheid

wethouders Andre Coumans (Kerkrade) Jan Srtei,ner @ntmssunn) en \Vil flouben (Heerlen en Teleanaticaloop] SFA stelt zich niet alleen als doel kennis,

en\,ani.ng, em gegevems

uit te wissele& maar wil vooratr de loopwedsLnjder: die

-37 -

onderling


Vervolg * nu op de kalenden"staan 'bretrouden en de atlctielcsport in Parftstrd Limburg bevordenen. DI't komt vooral tot uiting in het op tour zetten van twec loopcircuits: ern aparte business Run Circuit voor bedrijven en het basisscholen circuit Parkstad Limburg. Van het loopcircuit voor de basisscholen maken naast de Parelloop

de volgende wedstrijden deel uit: De Hcideloop op 5 mei, dc Eurodeloop op 27 mei, Telematicaloop op 2 september, de STAPloop en de aMijcross op 27 januari.

Ook de baanatletiek wordt ter hand genomcn, onder leiding van Leon Jeurissen van Achilles-Top wordt de laatste hand gelegd om voor de SPA-verenigingcn jeugdtainingcn op de baan te vetzorgen. Plannen voor de toekomst zijn o.a. het realiseren van oen circuit voor recreanten, het opzetten van een klasscment voor limburgse wegatleten en het instellen van een Paテ考$td Running Pas voor lopers die geen lid zijn van de KNAU.

q

Het bestuur van SPA ziet als volgt uit Voorzitter is paul Orbons, Secretaris wordt Antoinette Stoickcr-Bus en Antoinette Schlosser is penningmeester van ツァPA.

Leden zijn: Arno Deckers (Atletiek Gala Kert<rade), tron Jeurissen (Achilles-Top), Lesty Snackers(AVON), en Wim van der

Linden (STB).

Bron:

Limburger

De Landgraaf Actueel

Theo Schmeis

o{-0{4-044-0

-38-


De zestig van Texel (of nog méér)

Maanden aan intensieve training stak

hij in de voorbereiding

van

deze monstenvedstrijd.

Zestig kilometers door duinerq natuurgebieden en over fietspaden aagen hun kans schoon en boekÍen een vakantiehuis in het pittoreske De Koog om de atleet bij te staan tijdens deze uitputtingsslag.

op ons gfootste waddeneiland.De supporters

De wedstrijd was gepland als grote ronde over het eiland. De MKZ-crisis gooide echter roet in het eten. De autoriteiten van Texel besloten in verband met het besmettingsgevaar dat de natuurgebieden voor de wedstrijd gesloten bleven.Het parcours zou worden ingekoÍ tot het bekendc'rondjc om de kerku. De kerk van Den Burg wel te verstaan. 60 kilometem over een parcours van 3.6 kilometer. Een domper voor de atl€et maar een zegen voor de supporters.

Iemand van bouillon en squeezry voorzien die door verlaten gebieden zwalkt is zelfs voor de trouwst€ supporter een opgave. Maar over wie heb ik het nu eigenlijk en met welk doel ging hrj deze uitdaging aan?

John BorJans is de held in dit verhaal en het doel voor zijn ogen........ het clubrecord op de lange afstand! Het clubrecord stond pas heel kort op naÍrm van Ger Bodelier die de 6 uur van Stein als marathonvoorbereiding liep. Hij legde daar een afstand van 50 km af. John liep in Stein ecn rnaraÍhonafstand (42km 842meter). Zeliqen geen van beide de vof,trdige tijd vam zes uur. De te kloppen afstand was nu duidelijk. Groot rvas de ontzetting

dan ook toen na aankomst op Texel bleex oat zelfs heri *rondje om de kerk' niet doorging. De organisatie ilad eeltr wielenhaasl in Den tsurg met een omloop van I100 meter iÍxgemcht als paJracuns.

Vervolg

ö

- 39-


Het was míert laragea'de zr*tig van TexeÍ maar de 6 uurvan Texel. De eerste emtlaousiasÈeilingen (Wim, Tree en §askia) waren reeds wijdag voor ole wedstml op het eilagd aanwezig" De rest volgde zatadagem zondag. Maendag was het dan zover"

Om elf uur zou heri srtsinschot wordern gegevem. ,Afgesproken wos dat ieder uur een andere supporter rnet.[otrm mes zou lopen. Dezo estafetteplo-eg bestoncl uit RespectievetÍjïcWim van der Linde4Gerte Offeringa, Freddy Geilenkirchen, Roger Stecns, Saskia Rademakers en als laatste Cer Bodelier. Rustig aan!!!!!! Dat is hem vaak ter ore gekoman. John wil altijd hard, snel, voorop lopen.De tijd trssen elf en vijf lijkt niet lang

totdatje die urcn hardlopend doorbrengt. En hij bracht ze door! Van het prille begin tot en met het biuere einde. En het resultaat?... Een nieuw clubrecord met een aÍstend van niet minder den 65 kilometert

Na de prijsuireiking en de welverdiende

massage voor de recordhouder toog het gezelschap huiswaarts. In De Koog werd een gezellige en alcoholische (het blijft STB) avond doorgebracht waarbij eeÍl uitgebreide evaluatie van de wedstijd werd doorgenomen.

Het is dinsdag ochtend als de eerste loopgroep alweer staat te trappelen om in de duinen en bossen langs de kust van de Noordzee te gaan hardlopen. Alleen John houdt het na een metertje of 500 voor gezien. (en ik neem het hem niet hralijk). We zijn met z'n allen een week op Texel geweest We hebben ha eiland leren kennen als een groot natuurgebied met een schat aaÍl flora (bloemetjes) en fauna (beestjes). e€n tropisch zwembad, een zeehonden en vogel opvangcankum (Ecomare) een strandtent met heerlijke brcodjes tonijn (paal l9), een ruime verzameling aan rcstaurants, een

Er is

Vervolg

.)

-40-


belachelijk aantal huurhuizen, ecn prachtige wurtoreq meerdere broedgebieden voor allerlei vogelsoorten, (voor insiders: Eiereenden en rotganeen),

waanzinnig mooie hardloopparcoursen

en op het eiland

gebrouwen bier.

En bovenop al dat moois kun je je er uitstekend

verstaanbaar

maken in het Duits.

Kortom.....een aanrader. We hebben met z'n alleir dan ook enige dnrk op John uitgeoefend om dit saaltje volgend jaar weer uit te voenen.

accommodatie was ook al perfect. Een woonhuis met aangrenzende bungalow cn Camper op dc oprir 17 slaapplaatsen en van alle gemakken voorzien. Magnetron, wasmachine, droger, tv, video, schotelantenne, je kunt het zo gek niet bedenken ofhet

De

was aanwezig. Allen de keukenprinsen en prinsessen moesten we zelf verzorgen (maar ook daar was, kan ik u verzekeren, geen gebrek aan) Wist trouwcรur dat John Borjans zel{ een gevaarlijk lekkere pannenkoek kan bakken? (Voor het recept mag u hem bellen) Een reisje dat zeker voor herhaling vatbaar is, zonder enige trvijfel.

u

Rest mij enkel deze gelegenheid aan te gtjpen om langs deze weg John Borjans nogmaals te feliciteren met dezc bijzondere sportieve prestatie!

Namcns: Wim en Trea van der Linden, Ger en Brigitte Bodelier, ยงaskia Radcmakers, Gerte Offeringa en Rogcr Steenq Diana Bodans, Fred en Tonny Geilenkirehen cm natuur[1.!k alle aanwezige kids. Roger ยงteens

0-0-0{-0-0-0-0-0-0

-41


§ §

GERAET§ BV EN

!!.i,.

HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN SPAREN

r

Tel. o45 - 531 50 91 Fax o45 - 532 58 z4

Sunplein 4o 6lll LJ Landgraaf

Í?!,

dilr

§:

ld,a*,92 iB §#i

. AUTOREKLAME

.

STANDBOUW - REKLAMEBORDEN/ZEILEN

;

. DEKORATIESCHILDERS

:

- BEWEGWIJZERING

i


Notulen jaarvergadering s.T.B. 14 maart 2001 De algemene ledenvergadering werd gehouden in sporthal Ter Waerden te Landgraaf.

1.

Opening door de voorzitter. De vergadering wordt om 20:15 uur geopend door de voorzitter. Hij heet iedereen welkom en hoopt op €en prettige en zakelijke vergadering. Hij waagt om eventuele discussies via hem te laten gaan. We zullen proberen de sluitingstijd van 22:30 uur te handhaven.

c.q. vaststellen stemgerechtigde leden. !Er zijn . 37Presentielijsf personen

aanwezig, waarvan nueaniet-STB-leden. Afmeldingen zijn gekomen van Huub Brouwers, Maroesjka van !{aaren, Cor (2) van Haaren, Hub Erkens, Frank Eisenga, Jan Manders, tiliel Voncken, Albert Verbunt, peter Verberkln Jos Janssen.

3.

Vaststellen agenda, ingekomen stukken

en

mededelingen. De voorzitter stelt v«)r om Dick verslag van de jeugdcommissie vóór de pauze te laten doen, omdat Dick eerder weg moet. Dit wordt dan agendapunt 8a. Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering. Wim werpt een korte tenrgblik op afgelopen jaar:

-

vorige jaarvergadering was kritiek, w€ zaten zonder secretaris. Echter niet lang, want de dag erna meldde José zich voor deze functie. Ook Bert is vanaf vorige

vervolg

ö

-43-


-

Iedenvergadering iraieuw in het hestuur" Inmiddels lheeft in het najaar de pennielgrnee§ter vanwege drukke werkzaasriheden zijn tank neergelegd. Het bestuur

heeft F{arry Lejeune keid

gevonden het Jos Vroemen Ook te nemen. penningmeesterschap op zich geweest. H§ heeft is afgelopen jaar enige tijd bestuurslid vanwege zijn drukke baan echter moeten aÍhaken. Hij wil wel behokken blijven bij het wedsrijdsecretariaat van de Heideloop en de KapellerboslooP. - de vootzitter neemt afscheid van penningmeester Jo Heinrichs: hij memoreert in het kort zijn bestuursperiode en onder luid applaus bedanh hij Jo hartelijk voor het goed beheren van de clubkas. - het eerste STB-feest was zeer geslaagd en Vaals-Venlo was een groot succes, evenals de Jungfraumarathon.

- Cor 2 is met een intemetsite

begonnen en mag zich op grote belangstelling verheugen. De jeugd heeft een eigen internetsite, en ook het clubblad mag er zijn.

-

Parkstadoverleg: er wordt oP twee niveau's samengewerkt nl.

wedstrijden (zoals Heideloop, Parelloop, Staploop, Abdi$cross, Telematicaloop) en jeugd (samenwerking STB, AVON, Achillestop : gezamenl ij ke training bij Achilles-top). - de Heideloop en de Kapellerbosloop zijn beide goed verlopen. Nieuw is de rffelterhofloop, die met ingang van dit jaar officiëel onder naam van STB wordt gehouden met de nieuwe naam: Mondriaanloop. - Hub Donders is vorige maand nederlands kampioen veldloop geworden. De voorzitter feliciteert hem hiermee en onder luid applaus overhandigt de secretaris het ecn boeket bloemen. - de nieuwjaarsreceptie is voor de tweede achtereenvolgende maal in sporthal Ter r,lVaerden gehouden, evenals het STB-feest en deze ledenvergadering. Het zal vanaf nu onze vaste stek zijn. wegens tijdgebrek van de voorzitter loopt het overleg over

-

vervolg

ö

-44-


-

de nieuwe accommodatie vast. Hij stelt voor om een nieuwe commissie te vormen. Dit zal verder ter sprake

komen onder agendapunt 9. ledenaantal baart zorgen: we hebben nu met het aantal van 216 een l6-tal leden minder dan verleden jaar.

- het

- STB was met een grote gro€p aanwezig op het Sportgala te Landgraaf, om zijn trvee genomineerde leden (Ger Bodelier en Cor (l) van Haarcn) te eren. Zij hebben uiteindelijk niet gewonnen, maar STB heeft hierdoor toch weer van zich laten horen.

4.

Notulen jaarvergadering d.d. 29-02-2A00. Inhoudelijk: pag. 2: web-side moet zijn: web-site. Pag. 3: Wil Eleveld: Willem Eleveld. Verder zijn a geen op en/of aanmerkingen op deze notulen vanuit de vergadering en worden ze, onder dankzegging van de vorige secretaris Jan van Hees, goedgekeurd en vastgesteld.

5.

Financiëel jaaroverzicht 2000. De penningmeester Harry Lejeune legt de door hem opgestelde Balans- en Resultatenrekening uit. Ër is uiteindelijk maar f 78,50 negatief resultaat. - Herm Gerards vraagt waarom er op de begroting 2001 alles ronde getallen staan, behalve voor de attributen. Harry deelt mee dat dit afschrijvingen zijn. - Jan van Hees vraagt naar de internetkosten van f 120,-. Harry: dit is een inschatting voor de onkosten van Cor 2. - Theo Schmeits vraagt naar het sponsorbedrag" Harry: dít zijn 2 sponso§ (Rabo f 200,-). De voorzitter vraagt of de vergadering de

begroting 2001 kan vaststellen.

Er

votrgt

geen commentaar vanuit de vergadering

de

begroting wordt onder

vastgesteld.

Vervolg É

-45-

em

appliauls


6,

Vers[ag ksscontrolecommissie.

De kascommissie bestond ditjaaruit Willem Eleveld en Theo Schmeits. rWillem: de kas is geco:ntroleerd tijdens een leuke en gezellige avond. Alle bocken en bescheiden zijn bekeken en geconholeerd. Alles is ke,urig im orde en cr is niet op aan te merken. Hierna dankt de voorzitter Theo en ïfitrlem voor hun gehouden controle t.b.v. de vereniging en de penningmeester wordt hiema onder dankzegging en applaus gedechargeerd.

7, Vaststellen begroting voor 2(X)1. Dit is reeds geschied onder agendapunt 5. 8a.

Verslag jeugdcommissie. Jeugdcoördinator Dick van Pelt kijkt teÍug op het afgelopen verenigingsjaar: - het aantaljeugdlcden is gegroeid naar 5l - de jeugd heeft meegedaan aan de clubactie. Dit was een succes - ook is meegedaan aan de competitie door de junioren en pupillen. We gaan hier ditjaar mee verder - jeugdlid Pim van Spanje is Nederlands kampioen geworden. Hierop deelt de voorzitter mee, dat Pim ook voor nominatie voor het Sportgala is voorgedragen, maar de concurrentie was erg groot. - het clubkampioenschap op de Cooperbaan was dit jaar een groot succes

jeugd is afgelopen zomer op kamp geweest in Bolnijk is dit jaar gesponsord door de Heideloop Kapellerbosloop -

-

de

de jeugd

en

de

Vooruitkijkend op komend jaar: - ook dit jaar zoekt Dick sponsors voor attributen: Sjef van Ooyen sponsort de tainingspakken, Tevens sponsoren diverse bedrijven zoals Cl000, Harry Driessen en Peter v.d. Mark - dejeugd gaat in het kadervan het Parkstadoverleg ditjaar

vervolg

.)

-46-


-

deelnemen aan de competitie in een combinatieploeg met Achilles-top en AVON. Indien er door de andere verenigingen echter aan jeugdleden getrokken gaat

worder; stoppen z.e effnee - er zijn enkele nieuwe vrijwilligers binnen de jeugdcommissie: Jos van Spanje (vader van Pim) verzorgt de web-site van de jeugd. John Toma komt de jeugd 's zaterdags helpen met de training. Verder blijft de leiding hetzelfde - dit jaarwordt ook we€r meegedaan aan de grote clubaktie - op 9 scptember a.s. worden weer de clubkampioenschappen georganiscerd in de vorm van een meerkamp, niet alleen voor de jeugd maar ook voor de senioren! Voor degenen die niet aan de meerkamp me€ willen doen wordt er een oriëntatieloop georganiseerd

- ook dit jaar gaat

de

jeugd weer op kamp in België

- het idee bestaat om volgend jaar mëe te lopen in de carnavalsoptocht, waardoor

we ons als vereniging naar de

t

andgraaf toe promoten. Dick waagt aan bestuur waar de kleednrimte

gemeente

bruft

bij de Coopertaan

Als laatste wil Dick alle vrijwilligers, die betrokken zijn jeugd, van harte bedanken.

bij

de

De vootzitter merkt op, dat er streng op toegezien wordt dat andere vereniging niet aan onze jeugdleden gaan trekken. Dit mag niet de bedoeling van de samenwerking zijn.

Wim heeft lang geleden tijdens een

ledenvergadering eens jeugd opgemerkt dat de meer een padvinders- dan een atletiekclub was. Dit is in de loop van de tijd wel veranderd. Hij maakt tevens de opmerking dat daar waar de jeugd dit jaar haar kamp heeft (in Trois Ponts in de Ardennen) de organisaton van laet Brooks-circuit een hotel runt. De vootzitter heeft via Louis Cordewener tretrefonisch de vraag

Vervolg

s

-47-


gekregen of wij die wedstrijd, die zi.! in Rio de Janeiro willen gaan rennen, willen promoten. Er arllen van de groap Klimmen e€n paar mensen komen die een aantal artikels willen gaan verkopen.

PAUZE

8.

Vcrslag van de aommlssle§. - Redactiecommissie: Theo Schmeits merl'rÍ op dat hij dit jaar met lWiel en EIs Frins de redactie van het clubblad al 5 jaar runt reden voor een feestje! Het afgelopen iaar is uitstekend verlopen. Er is vooral veel aangeleverd via e'mail. Vansf nu ziet hij de kopij het liefst aangeleveid via e-mail of diskette. Over de inzending is hij zeer tevreden, het is iedere keer een dik boekje. Vanwege portokosten en kosten voor de drukker mag het ook niet dikker worden. De kosten zijn dit jaar gestegcn, omdat de PTT anderc regels heeft opgesteld. Er is ook iedere keer vaste kopij, o.a. van Jan Manders, Rob Riksen (vraagt de leden voor aandragen nieuwe onderwerpen), José Meijboom, Co(2) van Haaren, Ed Schiks en Wim v.d. Linden. Hij dank allen hier hartelijk voor. De voorzitter dankt Theo voor zijn werk. - Heideloopcommissie: Ger Bodelier: het was ook dit jaar weer een goede wedstijd met een record aantal deelnemers. Hij bedankt de

wijwilligers, met name Rob Riksen, John Borjans, Cor

(l) van

Haaren, Herm Gerards, Jos Duteweerd en Cor (2) van Haaren. De laatste twee zijn uit de commissie gestapt. Theo Schmeits heeft hun plaats ingenomen. De volgende Heideloop is op zaterdag 5 mei a.s.

De wedstijd is ook nu weer opgenomen in de Rur-Eifel Cup en trekt mede hierdoor veel deelnemers. Tijdens de komende Heideloop wordt ook weer de 3' Landgraafse scholierencup georganiseerd, waarbij 130 scholen uit de Parkstad kunnen àeehemen. Ger doet in de vergadering een oproep voor nog enkele wijwilligers.

-

Kapellerbosloopcommissie:

Herm Gerards:

Kapellerbosloop is goed verlopen. Het aantal deelnemers

Vervolg O

-48-

de


-

was gelijk aan jaar ervoor

De deelname van de jeugd was iets minder, waarschijnlijk door een trainingsaktiviteit van Atlas op diezelfde dag. Financiël is het dit keer iets tegengevallen: de sponsoring viel wat tegen en er waren een aantal herirureringen overgehouden. Ook Herrr bedankt alle wijwilligers De voorzitter merkt op dat deze beide wedstrijden een goed visitekaartje voor §TB zijn. De Heideloop trok veel deelnemers. Hij moedigt alle leden aan om zoveel mogelijk bij deze wedstrijden aktief te zijn, ofuel als deelnemer, ofuel als wijwilliger. - feestcommíssie.' Gerte Offerenga: het STB-feest was een groot succes, daarom wordt het ook dit jaar weer georganiseerd. Er hebben zich inmiddels 54 leden aangemeld. Ook zijn er een aantal

sponso§:

Sjef van Ooyen, Albert Verbunt en

de

Heideloopcommissie.

9.

-

Benoeming commlssies. Jeugdcommissie: Dick van Pelt (coördinator), Wiel Frins,

Gertie Enninga, Petra de Leeuw, Marcel van de Pol en Maroesjka van Haaren. Redactiecommissie: Theo Schmeits, Els Frins en V/iel Frins.

-

Heideloopcommissie:GerBodelier(coördinator) Kapellerbosloopcommissie: Herm Gerards (coördinator). Feestcommissie: Gerte Offeringa. Kascontrolecommissie: Willem Eleveld, Roger Steens en

Herman Rutten (reserve).

De voorzitter heeft al eerder deze vergadering gezegd dat het bestuur geen tijd heeft om intensief gesprekken te voeren met de gemeente Landgraaf m.b.t. de baan. FIij wil een "commissie accommodatie" in het leven roepen. Er lrebberrr zich reeds twee leden ter beschikking gesteld, nl. Maril Boestern en John Bodans. Liefst zouden we er nog twee mensen bi.! heb,her. V/lrn zal dhr. Riksen hiervoor benaderen, evenals Jo Eyl« (oprichter STB).

Vervolg Q

-49-


Wim zal tevens de coördÍmatie op zich nemen. Maril Boesten heeft al gesprek gehad mnet de burgemeester en wethouder Jan Eonten" Dick van Pelt heeft volgande weekeen afspraak met dhr" Erfl<emper. We moeten zoveel mogelijk mensen in de politiek bewerken.

- rffim: het idee van Dick van Pelt om met de

carnavalsoptocht mee te lopen is ook een stukje PR voor vol6 een korte discussie. Er melden zich tijdens deze vergadering geen wijwilligers, maar mocht in de vercniging. Er

de loop van het jaar de behoefte aanwezig zijn om een commissie hiervoor te vormen, dan kan dit alsnog.

10.

Bestuuruverkiezing.

Er zijn enkele bestuursleden afgeteden: secretaris Jan van Hees (deze funktie was de vorige vergadering nog niet opgewld) en penningmeester Jo Heinrichs. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn stelt het bestuur voor om Harry Lejeune en José Meijboom als bestuurslid te benoemen. De vergadering gaat onder luid applaus akkoord. Voorzitter Wim v.d. Linden was vorig jaar aflredend en ook nu weer. Aangezien er geen nieuwe kandidaat-voorzitter is, deelt Wim onder luid applaus mee, dat hij er dan mee doorgaat.

11.

Clubreizen.

Dit agendapunt is op verzoek van Herm Gerards opgenomen. De voorzitter heeft hem echter het gras voor de voeten weggemaaid door zijn stu§e in het clubblad. De eerste clubreis is geen succ€s geworden. De commissie probeert nog

een keer c

(;'.2

in het najaar de reis

Antwerpen

te

naar

organiseren. Dezn

wedstijd is vooral ook interessant voor de groep die kleinere afstanden wil lopen. Er zijn, behalve de marathon, ook% marathon, de l0 en de 5 km. Ook de voorzitter Vervolg ó

-50-


vindt het eigenaardig dat de respons zo slecht is. Hij doet dan ook een beroep op alle §TB-ers: Antwerpen is zeker zo gezellig als de Jungfraumarathon. De commissie clubreizen hoopt op meer respon§.

12.

Clubklcding.

De voorzitter deelt mee, dat dit onderwerp tijdens de vorige ledenvergadering aan de orde is geweest. Binnen het bestuur is de clubkleding niet goed geregeld. Er liggen brj Harry Driessen wel trainingspakken. Cor (2) van Haanen is hier al mee bezig en de

voorzitter

wil hem vragen om dit oÍïiciëel te continueren.

De

vergadering stemt hierin toe.

f3. Rondvraag. - Herman Rutten heeft enkele jaren als 2o leider en plaatsvervanger de loopgroep mogen begeleiden. Hij vindt het nu tijd om dit aan een jongere STB-er over te laten. Het gaat om de snelle groep op woensdagavond, die nu al geleid wordt door Albert Verbunt. Freddy Geilenkirchen en John Borjans melden zich hiervoor aan. Herman zal hierover contact opnemen met Albert Verbunt. 14.

§luiting.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter rond 22:30 uur de vergadering en danlÍ alle aanwezigen voor de inbreng van deze avond. Hij wenst iedereen een sportief komend jaar toe. José Meíjboom, secretaris.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-

5l

-


Manensheide 42 6343 Klimmen

tel:

CR

mobiel:

fax

A$.4592242 06"51277959 043.4592901

H.Prevoo Bouwkundig Onfwerp en Adviesbureau

,

spodersspreeknr

, ,

blessure tnffirg candilie leslen

, laclaal teslen (veawhgsles$ , s{rcrt'speafreke leslen t lapdn en bandageren . s@massege

il§frfl{r nfrfi 0Ë Lfrfrfr sportfgslothenpeut llonmert lfia 6J6l llll Uaesrude o Íluth tel. O46-4426088

-52-


0udertraining 2l april 200I (De M.S.P.-waarde)

op 2l april heeft srB

het genoegen gehad een nieuw begrip in de sportu,ercld te introduceren: M.S.P.-waarde. ofivetde Maxirnale Spierpijn wàarde.

wat is er gebeurd. wij (de jeugdsportcommissie) hadden lret idee opgevar onl de ouders van onze jeugdige atleten ook eens een keer aan de kuisl van cle atletiek te laten ruiken. Dus hadden we speciale training in elkaar gedraaid

waarbij de ouders irr anderhalf uur

tijd een kofte

kennismaking kr"g"n

voorgeschoteld met een stukje atletiek dat er op TeeVee zo eenvoudig en iaai uitziet, nraar in werkelijk zo moeilijk een leuk is.

2l ouders kwanr op de, hoe kan het anders, eerste zonnige uur bij elkaar op de cooperbaan. Na een rekkere wanning up door cor I die hierbij telkens haarfrjn uit de doeken deed welke oefening waarvoor goed was, werde de meute opgesplitst in drie kleinere groepen die elk nret een trainer rneeging naar de onderdelen kogelstoten, veripringe,r c,t Een groep van zaterdag onr

I

sprinten.

Mijn groepje begorr rnct sprinten. in een kwaíiertje tijd werd de merrserr uitgelegd hoe de startblokken gereed gezet moesten worden, war clc startcommattdo's van de staíer voor betekenissen lradden en rnochten ze ccrr aantal starts ttit de blokken nraken. Wonder boven woncler kwant iedereerr goed uit de blokken cn hebben we geen buikschuivers hoeven op te rapen.

vervolgens gingen we naar het kogelstoten. ook hier weer een korte uitleg over de regels van het kogelstoten om vervolgens door te gaan met een klein stukje basis teclrniek. I)e laatste viif rninuten mlochl ictlcrecn wccr ccps zijrr bcst docn onr vauuit tle ring de kogets zo goed sr] zo vcr nrogelijk te stoten.

53-


Van het kogelstoten op maar het verspringen. Weer lretzelfde verlraal. Wat ziin de regels van het verspringen, wat is geldig en wat is ongeldig, hoe zet je je aantroop uit enz. Aansluitend weer eert stukje techniek en uiteraard het gebruikelijk zelf maar even proberen met aatrwijzingen van de trainer.

'lja, toen

eĂ? 5 kwartiertjes op en kregen de mensen zin in een lekker kopje koffie. De trainer vonden het echter onveerantwoord de zaĂ?en

mensen het leukste van de training te ontzeggen. Elke atleet moet toch eens af en toe zijn grenzen verkennen en zo nodigden wij onze aankomende talenten uit om eerts een 600 meter voluit over de Cooperbaan te jagen (konden ze eens voelen hoe verzuurde benen aanvoelen).

Ondanks alle waarschuwingen van het is verder dan je denkt en verdeelje krachten, werd bij de dames nreteen zo'n tempo aan de dag gelegd dat nrcnige prof er van z.ou schrikken. I)e dantes schiinbaar ook, want na 100 meter hadden rve al de eerste wandelaar ett dan zijn 500 meter nog ver. De dagzege ging hier naar Carola van Pelt in een mooie 2 minuut en 23 seconden.

Nou, de heren waren al niet veel slimmer dan de dames. Ook hier weer ondanks de welgemeende adviezen en bliksernstart die sommigen met een rondje wandelen moesten bekopen. I{ier ging de dagprijs naar Winr Zager tneĂ?

I ntinuut en 57 seconden.

Dan terug naarr onze M.S.P. waarde. Nu, die varieerde van I tot 7. Ilr waren nlensen met waarde I (zij waren zondagavond al van hun spierpijn af). Maar, oei oei, er ware er ook met een dikke 7. Die hebben dus ruim een week mogen genieten van de lichte training.

Ondanks dat hebben we alleen leuke en positieve reacties gekregen. Een idee dat dus zeker voor herhaling vatbaar is. Wiel

0-0-0-0-0-0-0-0-0

54-


Van de jeugdcoĂśrdinator

In de vorige uitgave van het clubblad had ik vermeld dat in deze uitgave de sponsors bekent gemaakt zouden worden.

Allereerst wil ik deze sponsoren bedanken voor hun gulle gift. Wij van de jeugdcommissie zijn erg blij met deze materialen, zodat de kinderen goed en veilig kunnen trainen. De sponsors zijn : Sjef van Ooyen

Ytong C1000 te Waubach De Gulle Bottelier Garage Kempen

Europatuirr Landgraaf Harry Driessen running center

Op zaterdag 2l-04-01 werd er een training georganiseerd voor de ouders.

De opkomst was boven verwachting namelijk 20

enthousiaste

sporters.

Onder begeleiding van de jeugdtrainers Wiel, Maroesjka en Cor I werden ze wegwijs gemaakt in 4 onderdelen. Namelijk sprinten, kogelstoten, verspringen en 600 meter. Somrnige ouelers stonden versleld van lrun eigen prestalie. Na dcze training zijn we nog gezanrenlijk een kop kollie wezerr drinken in de kantine van TCN. Wat ik gelroord heb in het geruchten circuit is dat sommige ouders dagen na de training nog steeds spierpijn hadden. Misschien is dit een mooic gelegenheid onl eens nleer te gaan trainen.

Hopelijk krijgen de ouders nu een beter beeld van waĂ? er afspeelt in een wedstrijd.

Wij van de jeugdcomnrissie hebben in ieder geval genoten. Op onze homepage staan een paar leuke foto's.

De cerste wedstrijden zijn al weer geweest en daar hebben we zeer goed gepresteerd.

-5-5-


Bijna iedereen heeft zijn pensoonlijk reconds zo vÍoeg in het seizoen al verbeterd. l)it is ttatuurliik ook eell stlcccs voor de trai:lers. Nog even een berichtje over Denise Bindens. Zii heeft inrniddels het ziekenhuis verlate,,n en mag misschien over ccn.iaar weer gaan trainen. Onr haar te steunen zou ik het leuk vinden als jullie eclls ecn kaartje zouden sturen. Het adres is Denise Bindels. Narniddagse l)riessen 3ír 6374 MP Landgraaf'

Nu nog een huishoudelijke rnededeling'

De tràiningspakken zUn besteld elt zullen binnenkort

rvorden

tuitgereikt.

l.lci is dc bedoeling dat z-e gedragerr dienerr te worden naar de

wedstriiden. Ook rvedstriid kleding (short en singlet) is verplicht. Deze is te koop bij Harry Driessen Running Center. Dit jaar bestaat zoals iedereen weet de KNAU 100 jaar.

hebben op 20 mei een Olympische dag georganiseerd voor junioren en pupillen.

Zii

Dir

evenemeut wordt gelrouden

in het Olynrpisch stadion

te

Arnsterdanr.

Voor deze dag moet je geselecteerd worden. De uitverkorene is (natuurlijk) Pim van Spanje. Pim ,STB is trots op je en wensen je succes en geniet van de dag'

Voor de oudere jeugd die mee willen op kamp lever zo spoedig nrogel ij k het inschrijfformul ier in. Zodat rve een idee hebben hoeveel er mee gaan' We hopen natuurlijk allemaal.

Dick van Pelt 0-0-0-0-0-0-0-0

-56-


Achilles Trp,8 april, u itsl:rgen S'l'It-j cu gd

STB-uitslagen rvedstrijd bij Achilles Top op 8 april 2001

ROOD IS EEN NIEUW CLUBRECORD

BAL

L AFST

PLAATS

2rn25

9m4 l

2.37.67

5

7.J3

2m82

Ilm00

2.24.37

DANIQUE

7.53

2m83

6m99

2.22.63

)

SHARON

8.49

2m35

9rn0l

3.00.54

6

l5

2nn39

4rn82

2.58.45

7

PETER

9.27

lm94

8nl22

3.1

l.5l

5

SANNE

7.57

2m83

3m49

4.37.82

1

BRAM

9.r8

2ml5

3m97

PIM

7.04

3m2l

5nr70

4.03.'t9

JORDY

7.66

3m0l

4nr67

4.21.30

2

KENNY

7.7t

3m0l

4m54

4.2t.t8

,

0.63

3m05

5nr06

4.00. r

r

5

I{OAN

10.26

3rn47

6ml9

4.23.9t

J

YAEL

9.63

3m45

5m

l2

4.05.09

5

NATASHA

9.25

4m00

5m70

3.s4.53

LONNEKE

10.24

3m20

5nr32

4.26.50

9

MALOU

10.77

3ml0

4rn08

4.25.51

l2

EEFJE

t0.93

2rm94

4n'27

4.37.5t

l5

I]SIIA

I 1.49

2m75

4m!9

4.5r.r3

20

NÀAM

SPRINT

VER

ESRA

8.23

NIKKI

ITAI]ECCA

SEBASl'IAN

8.

t

-57-

KOGEL

7


Al-tlxANl)

I 1.69

2nt42

3m40

4.28.61

24

JANINE

il.il

2m82

4m83

4.51.82

t7

Kt]I,I,Y

10.94

3rn

l2

5m29

4.45.41

l3

MELISSA

10.49

3m00

4n77

4.06.03

il

ESTAFE T'TF,

LINDA

il.r8(7)

Diskwa.

KATHAR.

r0.59 (6)

Diskwal.

2.15.02

.5)

Diskrval.

2.14.09

RACHEL

9.13 (4)

Diskwal.

2.O2.49

3

MIEKE

I r.5l

45.7

5-37.92

I

5.44.79

2

DANllil,l-A

e.-ยง8

(

r_L)

IRIS

45.7

I t.68

( j)

MONIQUE

45.7

I,ENNIE

45.7

I)ISCUS

MAAYKE IRIS

4

r4M63

J

l7l\,106

-58-


Jeugdwedstrijden

De volgende jeugdwedstrijden staan dit jaar op het prograsrma. De vetgedrukte en onderstreepte wedstrijden worden in verenigingsverband bezocht (dus met begeleiding). Als jullie naar andere wedstrijden willen kan dat op eigen gelegenheid.

08-04-01 ACHILLES TOP C{D JUNIOREN EN PUPPILLEN 22-04-OI CEASAR C/D JUNIOREN EN PUPPILLEN 28-04-OI ACHILLES TOP C/D JUNIQREN COMPETITIE 05.05-OI UNITAS PUPPILLEN COMPETITIE 06-05.0I HAC HELMOND B J{.'NIOREN 19-05:OI VENRAY C/D JTTNIOREN COMPETITIE 25-05-OI UNITAS C/D JUNIOREN EN PUPPILLEN 09-06-0I CEASAR LK PUPPILLEN 10-06-01 ACHILLES TOP LK C/D JUNIOREN 10-06-0I UNITAS B JTINIOREN I贸-06-0I IIAC IIELMOND IIINALII C/D .II INIOITIiN

COMPE'I'ITIE 24-06-01 CEASAR PUPPILLEN COMPBTITIE

r8:08-01 AvoN c/D.IUNIORqN EN PUPPILLEN 26-08.0I VENITAY FINALE PUPPILLEN COMPE]]I]I] O9-09-OT CLUBKAMPIOENSCHAPPBN BICID JUNIOREN EN PUPPILLEN Als je voor een wedstrijd 'wilt inschrijvem kun.le contact opnemen met Jos van Spanje. Dit kan ti.fdens de trainingen of via de internetpagina.

Wiel 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-59-


GEHOOR.D BUITEN DE COOPERBAAN

Broelonans heeft trree kippm gekocht. Op aekere dag verteh zijn rnouw hern dat zo denkt dat één wul de twee kipp'em ziek is. De kip loopt er zo lusteloos bij. Zouden we ze niet slaclrten? ,vraagt zijn echtgende. Slachten? antwoordt Broeknaans verbaasd, denk je dat zn daaruan zal genezen?

De ouderdom konrt met gebreken.

Trui tegen wiendin: 'ïk zie tegenwoordig zo slecht dat ik de aardappelen moet schillen met een bril". Vriendin: "Ik l€n dat nog akijd m€t een mesje". De gevangenisdirecteur zegt dreigend tqgen de govangenen: "Ik ben bestolen! Als ik de dader vind, vliegt hrj er op strande voet uit".

Ik kom U om opslag vÍagen, zng!. dejonge bediende td zijn chef. Ma wat ik nu l«ijg, l€n ik geen grote sprongen maken. Dat hoeft ook niet, antwoordt de chef. Ik heb U als verkoper aangesteld en nia als kangeroe. Twee Schden staan aclrter op de tram en zien binnen een aardig meisje ziften.-Konq zeg!, de een, laten we naar binnen stappen en een praatje met haar maken. -Waclrt daar nog even mee, raadt de ander, ze heeft nog niet betaald! De jonge ouders maakten zich zorgen over hun zr,ontje van 4, dat nog gngen met hem naar allerlei specialisten, maar die steeds niet praatte. konden niets ontdekken. Op een keer gooide de jongen er bij h* ontbijt ineens uit:"Mam, de toost is verbrand".'ïe praat!"riq àjn moeder. "Geweldig! Maarwaarom heeft h* zolang geduurd voorje wat zei?" 't{ou, tot nu toe had ik geen klachten", was zijn antwoord.

k

Een wouw had er genoeg van dat haar man midden in de nacht dronken thuis kwam. Ze besloot hem er eens goed tussen te nemen. Ze kleedde en schminkte zich als de duivel en wachtte hem op. Toen hij weer dronken

binnenkwam, storte

ze zich gillend boven op hem.'Wie ben

jij?"stamelde de man. "lk ben de duivel!" brulde zij. "Geef me de vijf, kerel", zei de man.'ïk ben met je zus getrouwd".

-60-


Training zomerseizoen 2001 Senioren: Cor van Haaren I

Informatie trainingen 5326562

Jsugd: Dick v.Pelt

E

5325803

Dag

rijd

PIasts

Training/Groep

BegeleĂ?der

Ma.

18.30

Cooperbaan

Duurloop 1 uur

Vrije training

Ma.

19.15

Conditietraining

Marjo Moonen Maroesjka v.H.

Di.

18.45

Intervaltraining

Cor v.Haaren Ger Bodelier

Sportzaal

Kakert Cooperbaan

Snelle duurloop Wo.

18.30

Cooperbaan

1.15 uur

Rustige duurloop

Albert Verbunt Bert Nillissen

I uur Wo.

18.30

Pupillen B,C, Cooperbaan

lsjaars A 1

Jeugdtrainers

uur

2*jaars A Wo.

19.15

Cooperbaan

Junioren l.l5 uur

Jeugdtrainers

Do.

18.45

Cooperbaan

Baantraining

Cor v. Haaren

Vrrj.

18.30

Cooperbaan

7.a.

10.00

Cooperbaan

10.45

Cooperbaan

Duurloop I uur Pupillen B,C 1""jaars A I uur

Yrije training

Jeugdtrainers

2*jaars A Za

Junioren

Jeugdkainers

1.45 uur

Za.

r6.00

Zo.

8.30

Parkeerplaats

Rustige duurloop

Zeekoelen

I uur

Cooperbaan

Duurloop 1.15 uur

Wirn v/d Linden John Hendrix

Theo Schmeits


*

CO PY-C

ENTER'OT D G.RAAF' Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf tet.: 045-5317692

Voor al Uw

KLEITREAJK OPIEテ起 ander ko7ieeruerk inbinde n/tiimen en plastificeren tevens faxservice

GeoPend ma-: 1 3.30-17 '00u' Dテュnsdag t/m vriidag: 9.3A 12 30 en 133A-17"AAu'

Zdterdag: 1 A.00-1 4-A}u'

STB Clubblad 2001 nr 2  
Advertisement