Page 1

AT[-Ë

r-_-:--*_--')

n

2OO1

f_----_--

ïl

§ Ki/E

ffi ËilJ {

G I Í't G

Sport - en

No'! r) Trimclub . )

Srunssummerheide


Spor铆 en Trimcl ub Voorzitter:

Secretaris:

Fenningmeester;

Algemene Zaken:

(vice-voorzitter) l,eden:

Wedstrijdsecr.:

url Wedstrijdsecr.:

IN Jeugdspo:t:

Redactie:

B r uns

s

ummerheide

Wim van der Llnden Keukenweidenweg 2 045-52nAn 6432 GT Hoensbroek E-mail: benj aminbrunssum@hotmai [.conr Jose h{eijboom Pleistraat 32 045-5330356 6373 ltK Landgraaf E-mail : stbsecretariaat@hetnet.nl Harrie Lejeune Bethiehemstraat l0 045-54 i 803贸 6418 CK Heerlen E-mail : stb.pm@hetnet.nl Jos Janssen Schepenbank 22 .043-4591995 6343 CV Klimmen

Bert Nillesen

Daslook

045-5353294

6467 JB Kerkrarie

11

Cor van Hasren

Honingmannstraat 25 045-5326833 贸372 VH Landgraaf E-mail : coryunfun@wxs.r{ Inschrijven via secretaris, Pleistraat 32 6373llK Landgreaf 045-5330356 E-mai I : sttrsecretari aatr?)hetnet.nl Dick Yan Pelt 搂paarweiden 37 045-53258C3 6374 MD Landgraaf

E-mail: dick.relt@rvxs.nl Theo Schmeits Cravenweg 56

6471VZ Eygelshoven E-mail; l-heo.Schmeits@ I 2nrove.nl 045-5352003

S.T.B,Website:

wwrv. run. to/stb.landg raaf

6373llK Landgraai'

Postadres:

Plcistroat

Postbank:

Rek.nr.49l 5695 t,n.v. Penningmeester S,T,ts.

;12

Bethlehemstnaat

Adverteren:

via reclactiesdres,

10

6418 GK i-treerie:.r


Inhoutlsopgave Bestuun en comlmissies

2 II

Yan de voorzilter

27

Jaawergadering

Belangrijk

Wedstriiden

7 Redactiecommissie Theo Sclrmeits Els Frirrs

Wiel Frins

Uiterlij ke in leverd atu m kopij: 20 april 2001 bij redactieadres STB Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven

E-mail: Tlreo.Schmeits@ I 2move.nl

l2 l9

40 44

Mescherbergloop Aachener Winterlauf Annendaalloop LK-cross Diverse uitslagen

Varia

l5 Wisten jullie dat l7 Marathon Rotterdam

22 l0 vragen aan .....

28 Clubrecords 33 Verhalen over hardlopers 35 Niedwe leden 36 Clubreis CPC-loop 37 Sportmedische bespiegelingen 39 STB-feest 43 Verjaardagskalender 46 ln de kijker

Wiel.Frins@plarret.nl

Jeusdbulletin I{et clubblatl verschijnt 5 keer per jaar.

49 Diverse uitslagen jeugd 52 BLG-parkloop 55 Van de jeugdcoรถrdinator 57 LK-indoor


Vsn de Voorzitter Ledenvergaderlng: Yoor de leden en van de leden.

Wat later in het jaar dan we gewoon zijn willen we op

de

woensdagavond van 14 maart Bs. onze jaarlijkse le«lenvergadering houden. De vergadering begint om 20.00 uur en al zijn er natuurlijke de vaste jaarlijkse agendapunten, er is altijd ruimte om

kritiek, kanttekeningen, nieuwe initiatieven en lofuitingen ( deze laatste het liefst) naar voren te brengen.

Als er één gelegenheid daarvoor is, is het wel deze vergadering. Uiteraard zal ook het bestuur zich niet onbetuigd laten als het gaat om het bespreken van nieuwe plannen of initiatieven, maar ook problematische ontwikkelingen. Daarbij is de inbreng van de leden onmisbaar.

Daarom deze oproep: kom allemaal naar sportcafé Phoenix bij sporthal Terwaarden. Daar zijn jullie allemaal van harte welkom. Verandering aanyangstijd donderavondtraining Het aanvangstijdstip van de baantraining op donderavond is met ingang van begin februari veranderd. Aanvang baantraining 19.00 uur. Locatie: baan Achilles-Top.

Parkstad-atletiek Zeker aan de orde zal komen de recente ontwikkclingen rond de samenwerking van de atletiekverenigingen en -stichtingen in de gemeente Landgraaf. Momenteel wordt gesleuteld aan een concrete samenwerking op het gebied van baan- en wegatletick tussen AVON, Achilles-ToP, STAP, STB, Stichting Parelloop, Stichting

Telematicaloop hierover op

de

en Stichting

jaarvergadcring.

Vervolg È

-2-

Atletickgala. Uitvoerig verslag


Rane Jongens, dle STB-ers.

Velen van jullie hebben het natuurlijk al op onze Internetsite gelezen: de Nieuwjaarsreceptie was zonder twijfel heel gezellig en zeer geslaagd. Initiatiefnemers: hartelijk dank. Vooral de hulp van Annie en Jan van Hees( erelid) werd/wordt door menigeen als erg plezierig ervaren. Reden van het welslagen was het grote aantal STBers dat de weg naar sportcafĂŠ Phoenix kon vinden.

Tijdens de

nieuwjaarsspeech meldde ondergetekende dat een commissie zich zou gaan bezig houden met het organiseren van clubreizen, hetgeen met het overlijden van de onvolprezen Cer Knauf niet echt meer op poten was gezet. Het initiatief vond van alle kanten bijval, maar wat blijki: al bij de eerste geplande reis naar de Haagse City-Pier-Cityloop was de animo zo slecht dat de reis niet doorgaat en de ondernemingslust van de commissie een flinke deuk opliep. Jarnmer en een beede onbegrijpelijk. IIet blijven rare jongens (meisjes), die STB-ers. Gelukkig toont de commissie veerkracht en zal zij(hij?)een tweede reis organiseren. Het woord is dan aan jullie, STBersl Kemploenschap van Landgraaf.

Op de nieuwjaarsreceptie heb ik al gemeld dat STB een aantal leden had opgegeven om tijdens het Sportgala van Landgraef mee te kunnen dingen naar de titel Kampioen van Landgraaf, hetzij individueel of als ploeg of als wijwilliger. Wij zijn heèl hots dat de iury 2 STBers heeft genomineerd. Het zijn Cor van Haaren I als vrijwilliger er Ger Bodelier als sporter individueel. Cor heeft 3 mededingers, Ger krijgt concurrentie van 2 vrouwen:

Vervolg

')

-J-


een voetbalster die op het punt staat om professional te worden en

op hoog internationaal niveau speelt en de mountainbiken vroulven veteranen.

Ger neemt het tegen hen op

als

wereldkampioene

Nededands

kampioen

brandweerlieden l0 km in 1999,2000 en 2001, cross in 2000 en de bronzen plak bij de Limb. Kamp 5000 m. op de baan. Van alle

genomineerden is een videopresentatie gemaakt, die op het Sportgala vertoond wordt. Deze worden afgewisseld met sportpresentaties. Nu is één van de voordelen van het feit dat STBers genomineerd worden, dat wij ons als Landgraafse vereniging nadrukkelijk kunnen tonen. Het zou daarom erg lei^rk zijn als op 9 maart as. een grote delegatie van STB op vrijdag 9 maart as. aanwezig zal zijn. De locatie is een spoíhal, maar het is nog onduidelijk welke. Zo gauw dit bekend is melden wij dat op onze Intemetsite, maar jullie kunnen in de loop van februari ook even navragen bij secretariaat of de kandidaten. Waar dan ook, we zijn van plan er een echt STB-avondje van te maken en we hopen dat velen van jullie aanwezig zullen zijn. V/ant gezellig wordt het zeker! Dusseldorf: Llmburgse Kamplocnschappen Indoor Junloren. Jullie hebben wellicht in de krant gelezen dat dit kampioenschap zeer geslaagd was. Ook de STB-junioren lieten zich niet onbetuigd. Er werden enkele finaleplaatsen behaald en zelfs een medaille mee naar Landgraaf genomen. Prachtig dat STB zich op het gebied van jeugdatletiek positief onnvikkelt. Jeugdleden en begeleiders, van harte gefeliciteerd! Elders in dit clubblad kunnen jullie de verslagen lezen.

Vervolg

ö

-4-


ST'B-FEEST Hoofrlletters. Jazeker, want feesten kunnen we. Het vorige feesde in 2000 vroeg om herhaling.

Die komt er, Op vrijdagavond 16 maart

(2

dagen na de ledenvergadering).

Uiteraard net als vorig jaar in sportcafé Phoenix. En met dezelfde discjockey, die

í.-,

zowel thuis is op het gebied van grijsgedraaide rock-, soul- of popklassiekers als moderne r& b, dance

of

techno.

Wie vorig jaar miste kan dat nu goedmaken, wie er vorig bij was komt vanzelfsprekend. Lees meer info elders in dit clubblad, And put on your dancing shoesl

Persoonlijke noot: Voorzltterschap,

Ik heb het vorige ledenvergadering al aangekaart en vooruitlopend op de ledenvergadering van 14 maart as. doe ik het weer. Mijn activiteiten als voorzitterschap hebben ernstig te lijden onder mijn gebrek aan tijd, omdat ik naast mijn werk'ook een meer dan pittige studie volg. Eigenlijk is het onverantwoord wat ik momenteel doe. Het zou góed iijn voor STB als zich een opvolger zou aandienen. Wie durft de uitdaging binnen een vereniging met zoveel positieve leden en goede ontwikkelingen aan?

Wim van der Linden.

0-0-0-0-0,0-0-0-0-0-0

-5-


I Iarry Jt

l)t.iessert tt

."rerd

Wffi' OPENINGSTIJDEN

Maandag Dinsdag

Woensdag Donderdag

Vrijdag Zaterdag

13.00 - 1g.00 uur 10.00 - 1g.00 uur 10.00 - 1g.00 uur 10.00 - 21.00 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 17.00 uur

uur

KOOPAVOND

RUNNING CENTER Harry Driessen is het adres voor juilie

clubkleding.

AANBIEDINGEN

-

Op alle winterkleding nuZ0% kortíngllll

o .

winter{ights

wínter-tops zijn diverse ventilerende loop jacks afgepríjsd. 9ok En nog veel meer interessante aanbiedingén'

'

Veel loopplezier en sportieve groeten, Petra, Sif,as, Mike en 0-larry

-(r-


Crosfi els Mescherbergloop 7,3 - 14,6 kilometer Zondag 17 december 2000

De Mescherbergloop, veel over gehoord maar nog nooit gelopen. Deze keer moest het maar van komen Daar er een nieuwe sponsor was gevonden \ryas de start verlegd naar Eijsden voor de poorten van Crosfietd. Ik heb me laten vertellen dat de aanloop naar de heuvels nu veel vlakker is maar er zijn nu meer landwegen (dus meer modder) en de afstand is groter geworden 14,6 kilometer. Samen met een met een twaalftal S.T.B.'ers stonden we om I4.00 uur aan de start van deze N{ate bergloop. De helft hiervan zou de "halve " afstand lopen. Spaeker

Wim van der Llnden

waarschuwde het lopersveld toch zeker bij de start uit te kijken ivm met het grote deelnemersveld. Maar er zijn altijd mensen die iets aan hun oren hebben met het gevolg dat ik 30 meter na de start van achteren door een of oen aangetikt werd waardoor ik tegen het asfalt ging. Weg goede start

positie, ik stapte even uit om de schade te bekijken, viel mee, kapotte knie en wat schaafuonden hier en daar. Daar ik geen pijn voelde besloot ik toch maar om door te gaan. Ben dus ongeveer 34 kilomter bezig om mijn achterstand enigszins goed te maken. Moeilijk langs die smalle paden. Van mij knie voel ik gelukkig niets.

De eerste van de zes heuvels gaat redelijk, Boven gekomen volgde weldra de afsplitsing voor de 7,3 kilometer lopers. Het zwaarste voor ons moet nog komen. Dan zie ik ineens Pierre Mu[rers en

Vervolg

')

-7

-


John

Hendrk

voor mij lopen. Een mooi mikpunt.

In

de

daaropvolgende afdaling ga ik ze voorbij en nu proberen hun voor te blijven. Vooral van John wil ik wel eens graag winnen is me nl.

zelden gelukt. Ds beklimming vanHolle Kiezelkuilenweg gaat al wat moeizamer. In de afdaling maak ik weer veel goed, maar ook dit kost kracht. En die is nodig voor hetgeen ons nog te wachten staat Dan volgt er weer een modderhelling (oh wat is lopen toch ftjn ?!) . Kljk achterom en zie John op zo'n 20-30 meter. In de afdeling probeer ik te herstellen want nu volgen 2 trappenpaden waarvBn de laatste 184 treden heeft In het begin wil je nog rennen maar na stuk ofacht treden voelenje benen al als

lood aan, dus met de handen op de bovenbenen zo snel als mogelijk naar boven wandelen, wat op een enkeling na iedereen doet.

De beklirnming van de zesde en laatste helling gaat woer goed. De afdaling over gladde paadjes gaat zonder problemen. Kijk weer even achterom, yes, geen John te zien. Ik loop de laatste kilometers in een klein goepje waar goed samengewerkt wordt. Op het laatst moest ik dit groepje toch laten gaan en finishte alleen in een redelijke tijd van 01.04.03. John kwam 3,5 minuut later over de finish, jammer John.

Toch was het naderhand gezien niet zo verstandig om na die valpaĂ­ij door te lopen, want dezelfde avond werd mijn knie ineens anderhalf maal zo clik dus dat bctekende een week verplichte rust.

Bij de 7,3 kilometer werd Ger Bodelier vierde en Leo

Terwijl pa tiliel Frins zijn zoon Ronrld zijn hielen liet zien. Verder mogen wij ook onze 2 dames Saskia Rademakers en Gerte Offeringa een compliment geven. Door op deze zware bergloop van start te gaan moet je toch wat in je mars hebben. Saskia finishte zelf als vierde, klasse Saskia l!

Kokkelkorn

Vervol

g

zevende.

')

-8-


Uitsla gen Mescherbergloop

I4.6 KILOMETER:

l8 Jos Krist 46 IIub Heynen 80 Theo Schmeits 109 John Hendrix 120 Pierre Muijrers 254 MarilBoesten

plaats 3 plaats 4 plaats 6

plaats l0 plaats I I plaats 5

M40 M45 M50 M50 M50

v45

00.55.52 01.00.47 01.04.03 01.06.32 01.07.02 01.16.39

Aantal finishers op deze afstand: 319 7,3

KILOMETER:

r

4

Ger Bodelier

s.T.B.

7

Leo Kokkelkom tWiel Frins Ronald Frins

S.T.B,

t4 29 39 s3 67

S.T.B.

00.34.r6

s.T.B. S.T.B,

00.36.55 00.40.44

S.T.B.

Saskia Rademakers Roger Steens Gerte Offeringa

Aantal finishers:

s.T.B.

00.24.45 00.26.28 00.28.57 00.32.47

,

101

Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0

-9-


* verkoop auto's

AÍfW

F7

;f"ï:X:X1,1ïXïii"no : gffi:i'ingen

Auto bed riif Zd roi ews k i

: :fr'j:iïJ,ïï ïf;X;'

Heerlenseweg 2OO LandgraaÍ O4S- S720OO2

*

ffi#ffi..

r,*ïÍil+§ï*ffirt$ffi.-.fi*l*i

1Ëï,,,$tÍ'.*.-f,iijil,

Ëffi***n*ffiil=Ë-'$liiËfi iffii'#ffi p1,ï'6,; iii

*íÈ.

,.,ii:i*.

.ir,

fr

111i

'WHr g g

.

::

I.:

:,,,':r;., .i l,i

Ël*g.1 $rl, I i l, i ljl l

.,,,

ffi ,A,,",I.l l;,,i .E:

j

=' *

l

l,lffi+ii.Hffi*ïilitl.rliï.l:,i,.,t.1l..i1,r,ii::i,:,,.i:li,ljii.'lll:ri.lll'l.i:il.i.r.1,'ii,

liliuj',t.lÏi'f ;i:r:ïï=lilÍ*iffii;:*r*l rï1,ftil,:i:,ir,:",:..lil 1n

,'.il::,i..'il.lií,iilii,,.t.l..'J


Belangrijk!!!! Sinds Frans nauwelijks of niet meer aanwezig is op de vaste trainingsavonden om de "langzame groep" in het gareel te houclen, gaat het bergafwaaĂ­s met de opkomst en motivatie van deze groep. Om hieraan een nieuwe impuls te geven heb ik mij als vrijwilliger aangemeld om deze groep op de woensdag te begeleiden. Dus niemand van de langzame groep hoeft meer tijdens hct reguliere trainingsuurtje met tegenzin thuis op de bank te gaan liggen! Een aantal lopers van deze groep heeft besloten om toch maar weer eens de "stoute" wedstrijdschoenen aan te trekken en eind mei in Brussel 20 km te lopen Ă­We hebben inmiddels al l4 paar stoute schoenen) .lkzelf zal zorg dragen voor de invulling van deze trainingen die eind maart begin april starten. De uiteindelijke doelstelling van deze trainingen zal ziin dat iedereen deze20 km makkelijk moet kunnen uitlopen, de tijd is

hierbij niet van belang.

Ik nodig hierbij iedereen uit die deze bovengenoemde doelstelling aanspreekt. Woensdagavond, I 8u30: BE THERE! Sportieve groetjes Bert

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-

ll-


De 38 st. Aachener Winterlauf 18,3 kilometer Zondas. 17 december 2000 GEDACHTEN YAN EEN LOPER Een van de wedstrijden, die ik in 2000 met zekerheid zou lopen, was de Winterlauf. Helaas door blessureleed lukte het niet om tijdig voldoende conditie te hebben. Niet getreurd, Dan maar ter plekke de diverse S.T.B.-ers aanmoedigen. Zondagmorgen,l? december, skpte ik rond tien uur in de auto, en begaf me bij stralend winterweer richting Aachener Wald. Ik wist uit ervaring, zelf deze loop tien keer gelopen, dat men nu in de bus zat op weg naar de start of al op de open plaats in het bos ĂŻryas om zich voor te bereiden op de loop.Het is daar altijd een drukte van jewelste en iedereen moet zorgen, dat zijnlhaar spullen in de \ryagens komen, die deze naar de aankomstplaats vervoeren.

Mijn gedachten dwarrelden af naar 1988. In dat jaar was ik lid geworden van onze club. Op aanraden van Cer Knaui die in 1995 he laas te onvcrwacht en nog te jong overleed, gaf ik me op voor de

Winterlauf. Ger had een bus geregeld sn een gezellige "Wirtschaft"na afloop. Het werd een prachtige dag: mooie loop, unieke medaille( Streu-engelchen, een beeldje in Aken) en een heel gezellige nazit in Horbach. STB op zijn best. Ik herinner me nog goed, dat John Hendrix, tocn de snelste S'l'B-er, als ecrste mocht drinken aan de traditionele Bierstiefel, dic langs alle S'l'Bers ging. Ger had niet teveel gezegd. Jammer, dat deze gezamenlijke trips niet meer worden gehouden. Misschien een idee voor de nieuwc commissie busreizen????

Ik

parkeerde de auto aan de Monschauerstrasze, van waaruit ik gemakkclijk op het parcours kwam. Door een heerlijke wimtcrzonnetje wandelend, vond ik een mooie plek. Al vrij snel

Vervolg

Ăś

-n2-


kwam een eenzame koploper

im de verte opdoemem. Dulitse agemten

hielden het verkeer tegen.

Na een tijdje volgde er

een

ononderbroken sliert van lopers en loopsters, waaronder diverse STB-ers, zoals Frank Eisenga, Eddie Geilenkirchten, Sjef van Ooyen, Albert Verbunt, Maria Fischer, Wim Meyboom, ieder strijdend voor een goed resultaat. Op weg rijdend naar Landgraaf nam ik me voor: Volgend jaar ben ik hopelijk weer van de partij in deze schitterende loop. Jan Manders

Uitslagen Winterlauf I

lil 173 183 193

223 276 285

349 372 387 521 537

538 608

00.58.24

PhilipNawrocki Frank Eisenga Fred Geilenkirchen Ger Schafïhausen Hub Weyenberg Roger Oillissen

S.T.B. S.T.B, S.T.B.

Albert Verbunt Frits Fischer Ronald Oostwegel Wim Meyboom Henk van't Land

S.T.B.

s.T.B. S.T.B. s.T.B. S.T.B. S.T.B.

s.T.B. s.T,B. s.T.B.

Sjef van Ooyen

Ton Starmans

tilim

S.T.B. S.T.B.

Starmans

Maria Fischer

0r. r 5.36 0 t .l 8.52 01.19.13 01.19.37 01.20.39 01.22.30 01.22,42 01.24.29 01.24.59 01.25.24 01.28.55

0r.29.12 0t.29.12 01.31.15

Korte tekst van onze W.S.UIT - Nieuw parcoursrecord - Record aantal deelnemers - het was koud - tijden vielen tegen en het toe gen om en. aan ta r s. r. 8.. ers,,,, -[: ;,-,rï:e

ïï Jïï:ïïf

-

13 -


r.i::l.iririil 1l:r1:rl:ii:ïl

iÍ::iLl]i]È

N

AUrovorYKEryBV KWALITEIT ALS IYORM

I

r

I I

I I r r

verkoop nieuw selectieve occasions leasing financiering

WIJNGAARDSWEG

reparaties

onderhoud schadereparaties APK keuringen

8 HEERLEN _ HOENSBROEK

TEL: (045) 521245e F'AX: (045) s630200

- !4 -


lïisteniullie , ,\ I ^ a1

Dat ene J.H. uit Landgraaf een nieuwe auto heeft? Niets bijzonders zullen jullie zeggen. Welles, een heel bijiondere auto,

rP ii,ï'i

(, 7\. ) a)\ \D

dat ,'"" ""????

fen

hete ài-nige

lt

;:i;ï,:ïflïHLff,,itr

zijn wouwtje. Totdat deze auto op.eni begon te sputteren en plotseling stilstond. Motorkap open,

"lïfif#iiï

niets bijzonders te zien. Na anderhatf uur kwam de wegenwacht erbij, keek er na , grinnikte een beetje,

greep naar een bezinekan, gafhet autoode zijn broodnodige voeding en J.H. uit Landgraaf kon weer rijden. Het euvel: ein defecte benzine meter !l!!l

Dat de s.T.B. een beetje aan het vergrijzen is. Met name de groep al aardig groot word. En dat deze krasse knaneri nog steeds als jonge veulens over de heide rennen. Maar dat ze dan geen rekening houden dat op die leeftijd het gezichtru..*og.n'i.t, achteruit gaat. Neem nou H.B. uit Landgraaf. Rent iedere zondagmorgen de jeugd het licht uit de ogen maar ziet daarbij sommige obstakels over het hoofd. Wilde wat afkorten en ja hoor knalde .I / vol tegen de schrikdraden aan die alleen voor -.lr f, .. ri\ schapen bedoeld waren. Nadat hij door ziin .{I .. medelopers uit deze benarde positie bevrijd *as ., heeft H.B. uit Landgraaf de laatste kilometers 59 iewat bibberig afgelegd. S0-plusser

Vervolg

E)

t5 -


Dat de S.T.B. vele specialisten kent, Wij hebben onder onze leden mensen die veel weten van ziektes, auto's (J.H. uit Landgraaf), computers, draaibanken, boeven en noem maar op.

Maar wisten jullie dat we een echte notenspecielist onder ons hebben ? Lees het onderstaand artikel maar eens dat stond in de "Runners" van februari 2001 (bij ingezonden brieven )

Noten llcb ik in hct .ianttaritttttttnlcl' h('t at'ti[<e'l'Cez.otrcllreicl in ccl] llolcltdtlp' (t'u' lrr.iel< litcr-r & Dr.inkcn) gclezen. Als trotcnlir-'íhet> I>er. en harclktpcr.sprek(,tl de Vorlrtlclctr clie cleze' tlatuurproductcn l>icden, urij natrrrr|lij k zctrr .tilIl. 'ltlcI is Iet opurcrltelijk dat de attlettt'vatt clit ltr' likcl dct palr:l ondcr dtl noten niL't vt't'lneldt, traltelijk clc prlca{attriatlogt, l)ezc stltlt't staal llc' kcpcl opt {c gfolc fitlctcelltcifl littttlz.ttttt' gtt vitartritre Il., t)utilf is «ltltlt cle illlctrsicve l'erwcr' king bij clc tlogst vrii cluur eu allccll velltriigbnar MeL vet'l interesse

irt

cle

l-lclcr gesortt:cl'cle zitak. I Iertrt rt tt

(Jc' rct

t'tls,

I.ANI ltiRAÀl:

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

- t6-


Marathon Rotterd am 22 april 2001

Rotterdam schijnt toch nog steeds een grote aantrekkingskracht te hebben. Zaghet in het begin er niet naar uit, er zouden maar zo'n 4-5 lopers naar deze snelle marathon gaan, maar tijdens de training

je dat steeds meer mensen interesse hebben. Dus zit ik toch voorzichtig aan een busreis te denken. 21e internationale Om zeker te weten dat er voldoende gegadigde zijn om mee te gaan moet men zich gaarne voor_24 februarl s.s. Bij mij opgeven. Dit kan telefonisch, op de training

hoorde

..:llg,.'

'ïi!'

FORTIS

maar liefst per

lrlaratlrotRtttsrdtu 22 april 2001

E-mail: Theo. SchmeitstO I 2move.nl

Ik zal proberen of we voor oï:ï:.0:?ï ;:ï, f,

ï'tï"ï.

terecht kunnen, zoniet moeten we een andere locatie zoeken,

Het parkoers is dit jaar toch tamelijk ingrijpend veranderd. De Maasboulevard is er helemaal uitgelaten. Voor deze winderige weg gaat nu de beschutte route door Crooswijk . Na de Erasmusbrug en de Blaak (25 km) gaan we onder de bekende kubuswoningen door richting rondje Kralingse Plassen. Na dit toch saaie rondje waar het 30 en 35 kilometerpunt liggen komen we bij kilometer 40 weer in Crooswijk. Hierna weer via de Blaak naar de finish op de Coolsingel.

Vervolg.)

t7-


Door het sckappen van de Kralingse Zoom verdwijnen bovendien enkele stukken vals plat. t

it,

,.!|

ffi,',#'fi,'誰ri: ,)l

Ook is er de mogelijkheid, zeker aan te bevelen voor diegcne die

voor de eerste keer een marathon lopen van de zogenaamde "Pacerlopers". Zii lopen een vlak schema naar een bepaalde eindtijd en zijn herkenbaar aan een gekleurde ballon. Zij lopen op een eindtijd van 3.15, 3.30,3.45,4.00,4.15 en 4.30 uur. Je moet je er

wel voor aanmelden. En wel voor 23 maart a.s. bij: Runner's World Pacing Team, Postbus 1391, 1000 BJ Amsterdam of E-mail: runners.world.pacing. team@weekbladpers.nl

Voor diegene die de 42 kilometer nog wat lang vinden is er ook nog een l0 kilometer wetlstrijd die gelopen wordt op het parkoers van de marathon. En we hopen dat er veel supporters meegaan, want onze S.T,B.'ers kunnen elke aanmoediging goed gcbruiken.

Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

- !n -


Anmendaalloop - Posterholt Kwart - Halve marathon Zondas 21 ianuari 2001

§ Op zondag

2l januari werd voor de I5o keer de

Annendaalloop te Posterholt georganiseerd. Rond kwart over negen werd ik opgehaald door Cor van Haaren 2 en Albert Verbunt. De weergoden waren ons zeer gunstig gezind: rond het vriespunt, geen wind en een lekker zonnede. Een voorbode voor goede tijden??????

Aangekomen in Posterholt zagen we al de nodige S,T.B.-ers. Er heerste een gezellig sfeertje, Om elf uur vertrok een gÍote groep atleten, op weg geblazen door een plaatselijke spasskapel, voor hun kwart of halve marathon. Het was zoals gezegd ideaal loopweer. We liepen onder een heerlijk zonnetje over een snel parcours. Het Annendaal is een mooi natuurgebied en de atleten genoten van een tocht langs door rijp witgemaakte velden. Na goed vijftig minuten arriveerde ik voldaan bij de finish op de kwart marathon. Het was voor mij weer de eerste wedstrijd na de marathon van Rotterdam in april 2000. Ik was er best gelukkig mee. Vlak achter mij finishte Flny Crombach in een uitstekende tijd van 52.30. KLASSE. Na mij omgekleed te hebben, ging naar de Íinish om de andere STB-ers te zien binnenkomen .

Al vrij snel kwamen de lopers van de halve

marathon o.a. Jos en Rob Rlksen aangedenderd in een tijd van rond de l.l2 min. Rob liep een kleine 40 seconden van zijn oude tijd a[, een fantastisch nieuw P.R.. Ook Herman Gerards kwam uitstekend binnen in een P.R. van ik dacht: 1.24.57 . Fritz zouzeggen:"Eine einvierundzwanziger Zeit".

Krist

Herman was er terecht zeer Herman heen??????

Vervolg

ö

!9-

blij mee. lMaar gaat dit met onze


': ,< < <;-§:.< i.r

c1-,f.d:ilkI;HI

o

rD F-d

c

o )_a

í\

FJ

N

(D

A

rD ï

c o o FÍ

N

§

fE{ e í\ §

Fl'

o F§

,.

-20-

-r..-i{1('.r J-ir1ft,l):rr^.


Niet lang hiema kwamen Albert Verbunt en Cor vrn Haaren II opvallend fris binnen. In goede samenwerking kwamen ze tot de uitstekende tijd van rond de 1.31. Tijdens de nnzit in de kantine zag je dan ook alleen maar verheugde STB-ers, die allen weer een uitstekende persoonlijke prestatie hadden verricht. Jan Manders

Uitslagen halve en kwart marathon KIWART MARATHON IO55O METER:

43 53 94

Roger Gillissen Jos Duteweerd Jan Manders

s.T.B. s.T.B.

40.44.43 00.45.29 00.51.40

Finy Crombach

S.T.B.

00.52.34

S.T.B.

Dames:

l3

TIALVE MAMTIION 2I.IOO METER:

5 6 l0 4l 79 80 138

Jos

Krist

Rob

Riksen

PB-ll Leo Kokkelkorn Herm Gerards PRll Albert Verbunt Cor van Haaren John Borjans

II

S.T.B.

01,12.21

S.T,B. S.T.B.

01.12.54 01.14.43

S.T.B.

at.24.56

S.T.B. S.T.B.

01.3 1.59

ยง.T.8.

0r.32.00 0l.43.41

S.T.B.

01.43.41

Dames:

6

Saskia Rademakers

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

at


TIEN VRAGEN AAN .....................r De tweede in de rij is José Meijboom, sinds enige tijd secretaris van onze vereniging. JOSE MEIJBOOM Geboren: lgjanuari l95l (dus pas Sara gezien) Gezlnssamenstelling: echtgenoot wim en twee kinderen.wim is ook al enkele jaren actief loper bij de S.T.B.

Beroep: K.N,F.-laborante, d.w.z. klinische

neuro-

§siologie(vroeger: E.E.G.-laborante)

Vraag 1:

lqe

lang loop je al? Waarom hiermee begonnen? Hoe lang lid van

S.T.B.?

Vroeger (aren tachtig) rende ik twee keer per week. lfy. Naderhand mee gestopt jaar en fwee

geleden weer opgepikt. Ik

wilde de conditie weer opvijzelen èn tevens UijO-ragen aan gewichtsvermindering. Wil je bij S.T.B. met de groèp meelopen -vooi moet je wel ong. een uur kunnen lopen. Dit is beginners Jammer.

Ik ben inmiddels anderhalfjaar lid van S.T.B.

Mijn man IWim heeft me aangespoord om lid te worden.

We

hebben inmiddels via de s.T.B. veel nicuwe mensen teren kennen. Erg positief.

Vmag 2: Sinds wanneer secretaris van onze vereniging? Al eens eerdcrs deze functie eldcrs bckleed? Iloc bcvalt tlit bij S.T.ll.?

Vervolg È

-lt-


Antw. Secretaris vrij snel na de laatste jaarvergadering. lVaren problemen met het invullen van deze functie' Met plezier deze functie aanvaard.

Ja,

ik

ben jarenlang seuetaris geweest van de Nederlandse

Bergsportvereniging.Bevalt goed, maar is best veel werk. Gelukkig verleent Wim hand - en spandiensten, waar nodig.

Vraag 3: Welke hobby's heb je buiten het lopar?

Muziek. Speelde vroeger orgel, maar nu vooral accordeon. Wandelen in de bergen beoefenen wij al heel lang met veel plezier. Onze kinderen hebben deze passie van ons "geërfd".

Vreag 4: Favoriete eten? eet graag ltaliaans. Verder vind brood.

Ik

ik erg lekker ons zelfgebakken

Vraeg 5: Lievelings muziek, film, boek? Antw. Favoriete muziek Rowwen Hèze en Tex Mex. Tex Mex is een mengeling van country en Mexicaanse muziek. Een van de grote zangeftt hiervan is Flaca Jimenez. AANRADER" Rowwen Hèze heeft zich op Tex Mex gebaseerd. Favoriete film: Seven Years in Tibet. Favoriet boek: Lees weinig, wel vakantieboeken. Vervolg ö

-23 -


Vraag 6: Loop je alleen ? Of met de groep? Meestal met de $oep van S.T.B. en in het weekeinde met Wim. Ik loop niet graag op de weg. Ik verheug me al weer op het lopen in de heide.

Vraag 7: Heb je weleens wedstrijden gelopen? Antw. Ik had gezworen nooit een wedstrijd te lopen.(vooral i.v.m. blessures)Maar niets is zo veranderlijk als een mens. In mei a.s. hoop ik met enkele STB-ers de beroemde TWINTIG VAN BRUSSEL te lopen. Vraag 8: Favoriete vakantieland/stad?

Antw. De bergen, maak niet uit

waar.

Vroeger maakten we met dc kinderen in Oostenrijk huttentochten. In de U.S.A. en Canada rondgereden rnet een camper en dan dagtochten gemaakt in de bergen, o.a. Rocky Mountains. Schitterend. Vraag 9: SpoĂ­en jouw kinderen ook?

Antw. Ja, op zijn tijd rennen ze. Verder klimmen ze en doen aan Ă?itness. Het klimmen hebben ze van Wim, want die is ook ecn fanatiek klimmer geweest, heeft o.a. de Matterhorn beklommen. Vraag 10: Beoefenje nog andere sporten, behalve lopen? Vervolg Q

-24-


Antw. Zoals al gezegd is wandelen voor mij een grote passie. We hebben sinds jaren uit de bergsportvereniging een groepje gefonneerd, waar we op zijn tijd weekendjes mee organiseren. Zo hebben we elk jaar samen een Ardennen weekend. Gezellig en sportief. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0.0-0-0

BfUA,Vg,ftrJn IL{

J

T{AARï

'A..5.

AARVERGA')ERT

5.r.8.

-25

-

ííí

'VG


0utro . verkoop nieuw en gebruikt . 1e klas met BOVAG garantie . inruil pogelijk

occasions

.

X|JUrlteHOEHST 'H/AAT

r rspàratle en onderhoud van alle merken j APK-keuiingen . schade-taxat,ies en reparaties

95, KLIMMEN - TEL. (045) 405 13 58

BPÏANKSÏAÏON.CARWASH HOGEWEG 78

OonnÍnerÍ-

'timmerbeclriif

ff. de Hoon bolro 445-531Bg4g , "'

urrorkPloou Sts"nanbrug


Enet bestuun ynn STts modigt u ult voor de lnnrlijkse ledenvergaderlng, dle zal worden gehouden op woensdag 14 rnaart r.s. ln zaal Phoenlx (sporthal Ter Waerden). Aanvang van de vergederlng: 20:00 uur. Agen«ta:

1. Opening door de voorzltter 2, PresentleliJst c.q. vaststellen stemgerechtlgde leden 3. Vsststellen agenda,lngekomen stukken en mededellngen 4, Notulen Jaarvergaderlng d.d. 29-02-2A00 5. FlnanclëelJaeroverzlcht2000 6. Verslag kascontrolecommlssle 7. Vaststellen begrotlng voor 2001 .

8. 9.

PAUZE Verslag yan de commlssies Benoemlngcommissles

10. Bestuursverkiezing

lI.

Clubkledlng

12. Rondvrrag 13. Sluitlng

De notulen van de vorige ledenvergaderlng d.d. 29-02-2000 kunt u nog eens nalezen ln clubblad 312000.

wil ik u er nadrukkelijk op wijzen, dat alle opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail dienen te geschieden bij de seuetaris, en wel met in achtneming van de door de KNAU verplicht gestelde opzegtermijn van 6 weken, d.w.z. 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boe§aar eindigt, Namens het bestuur

blijft

niettemin

de jaarlijkse bijdrage in zun

geheel

verschuldigd.

De contributie voor het jaar 2001 bedraagt

f

80,- voor elk

verder gezinslid f 70,Jose Meijboom, secretaris.

-21 -


Clubrecords

Spelregels rnet betrekking tot de clubrecords:

.

Clubrecords gelden vanaf l- l - l 985 (oprichting av. STB). Cubrecords op de baan gelden voor de afstanden: l00nr, 200m, 400m, 800rn, 1500m, 3km, 5km, l0km. 3. Clubrecords op de weg gelden voor de aflstanden: 5krn, 5EM, l0km, l5km, l0EM,2l,lknr (h.nr.) 25km, 42,2km (rn). 4. Clubrecords worden gevestigd op officiële wedstrijden waaraan nten als S'IB-er heeÍi deelgenomen. 5. Clubrecords worden gevestigd in de leeftijdsklasse waarin men volgens de KNAU- reglementen thuishoort. 6. Clubrecords zijn gebaseerd op de ofticiële eindtijden. I

2.

Eventuele opmerkingen ofaanvullingen kunje doorgeven aan de redactie van het clubblad.

l00rn 200m 400m 800m

l500ur 3krtr

5km lOkm

02.50 Vicky Teeken 05.09 l'rca yd [,inden 10.44 'l'rea vd Linden 18.26 'l'rea vd Linden 38.01 Trea vd Linden

-28-

05-l 0-97 I 5-07-86 09-07-86 05-06-86 I 9-05-86


lOEM

0.23.26 Janne v Duyn 0.37.19 FleleenSnackers 0.38.01 Trea vd Linden 0.57.55 Trea vd Linden 1.06.28 Trea vd Linden

2l,lkm

I .21

.50

Trea vd Linden

30-08-92 I 9-05-86 09-03-85 I 2-05-85 04-05-86

25km 42,1km

2.56.59

Trea vd l-inden

28-09-85

800m 1500m

02.49

Trea vd l-inden

I

3km 5km

t2.17

Trea vd Linden

8.01

Trea vd Linden

5-09-96 05-0(r-86 I 9-05-86

5km

5I誰M l0km 15km

08-l 0-89

l00m 200m 400m

l0km

5km 5EM

l0km lSkm IOEM

2l,lkm

3

0.2420 0.38.44 0.42.02 I

.l

I

.55

1.08.32 1.28.36

Riki Hendrix Alice Lendfers Inge v Aarst Mien Quadvlieg Inge v Aarst M.l. Raven

5-09-96

I

I

0- I 0-93

30-08-92 25-t 0-98 08-03-92 05-04-99 0 I -05-88

2Skm I

-29 -

0-08-97


0.25.57 Trea vd Linden 0.37.55 AIice Lendfers 0.44.26 Maria Fischer

29-45-99 28-04-94 02-04-9s

2l,lkm

1.08.07 M.l. 1.32.33 M.l.

I 6-04-90 03-09-89

25km 42,1knr

3.34.55 Maria Fischer

5km 5EM lOkm

l5km IOEM

Raven Raven

24-09-9s

l00nr 200nr

400m 800nr 1500m Sknr

5hm

l0krn

5knr

5EM

l0km l5knr lOEM

2l,lknr 25krn

42,lkm

02.15 Rob Riksen 44.25 Fred Pierik 09.07 Jan Hoven 15.37 Hub Donders 33.00 Jan Hoven 0.17.00 I(ob I{ikserr 4.29.06 John llendrix 0.31.03 Nico Hamers 0.50.03 Jan Hoven 0.52.17 Nico Hamers 1.09.48 Nico Hanrers 01.27.- Jan Floven 2.24.17 Cer Llamers

-30-

05- I 0-97 I

3-07-85

26-01-85 77-07-98 24-49-9s

05- I 0-97

l8-t t-89 26-08-00

2t-02-87 03-09-00

22-10-00 ??-??-86 I 9-05-85


100rn

200m 400m 800nr 1500m

3km 5km l0l<nr

02.20 04.49 09.08

n.Ag

34,14

WielFrins Hub Heijnen John Hendrix John Hendrix John Hendrix

0.17.25 l{ub Heijnen 0.27.12 John llendrix l0knr l5hm IOEM 21,1km 25knr

42,lkm

0.33.1

I

Jos Krist

0.50.35 Jos Krist 0.57.04 Jos Krist

5-09-96 09-06-94 06-08-88 I 8-07-87 08-06-87 I

02-04-95 27-08-89 28-08-99 I 2-03-00

03-09-00

Ll2.l9

Jos Krist

1.34.42 2.49.48

Ed Quadvlieg

26-03-00 08-03-92

Peter Verberkt

05-04-92

l00nr 200m 400nr

800rn 1500m 3km Skm

02.27,96 Jolrn

1,1

Jolrn 10.43,20 John 18.43,27 John

05.3

l0knt

- 3t -

Hendrix Hendrix Hendrix Flendrix

22-0'1-97

28-08-97 08-08-97 28-08-97


5km

0.18.43

5EM I0km

0.33.l0

lOEM

0.36.02 0.55.00 I.00.33

2l,lkm

l. I 8.3

25km

I .40. I

l5km

lkm

Skm

I 3

2.55.19

John Hendrix Jung Mainzer Sjeng Francot Sjeng Francot Sjeng Francot Sjeng Francot Sjeng Francot Theo Schmeits

3-06-99 12-09-92 I 0-06-90 r

24-04-89 l8-t t-89 26-05-90 26-08-90 I 6-04-00

A.20.20

Ton

Deunrcns

20-06-99

0.39.48

Frits

Fisclrer

05-09-98

5EM

I0km I5km

10EM 2l,1km

Ll1.05

Herman

1.28.20

Frits

Fischer

28-08-94 27-09-98

3.06.55

Frits

Fischer

19-04-98

Schiflelers

25km

42,1knr N.B,

Vet gedrukte prestaties zijn nieuwe records!

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

.32

-


Verhalen over hardlopers

Uw seksleven Ongetwijfeld kan herdlopen u\ry seksleven drastisch veranderen. Na de eerste dagen bent u nog slechts een zielige , gekneusde vleesmassa die nauwelijks zonder hulp de trap kan kruipen , laat siaan nachtelijke geintjes kan uithalen.Het

spreekt vanzelf

dat dit slecht valt bij

u\ry

huwelijkspaĂ?ner en een op handen zijnde scheiding eenvoudigweg versnelt.

Partners denken al gauw dat

u moe bent omdat u een andere geliefde hebt , of ze denken dat u geen belangstelling meer voor hen hebt omdat u door het hardlopen homoseksueel bent geworden.

Veel mensen die al wat langer trainen , merken dat ze alleen nog maar kunnen denken en dat ze door het hardlopen vreselijk veel zin krijgen, wet ertoe leidt dat ze de tweede helft in een versneld tempo afleggen. Helaas, de geest mag dan wel seksueel gezien vrijwillig zijn , het lichaam is dat niet, waardoor ze al gauw tijdens het vrden in slaap vallen.Dat is in elk geval een stap in de goede richting vergleken met ervoor in slaap vallen. Maakt u zich gesn zorgen:naarmate de tijd vcrstrijkt , zult u al gauw de vruchten plukken van het hardlopen.

Uw uithoudingsvermogen zal toenemen , en u zult u lichaam fantastisch voelen.Uiteindclijk zult u zin krijgcn, in topvorm zijn cn cr dus iets moe kunnen docn.

Venvolg S

-33-


o 0a st,

u)

r.r- e.l r§ m

u\

Ëtq o- Ë˧

o ïls o

H

l*

lCi

r-.r

r.\

C\.f

I-

ro o\

-

c» stsB i (A Rp'§

[*.- E=i 3s ö §

-o ÈO

N

N i§§

v =_,

l\§, r§

egE


Helaas zal dat ook het moment zijn waarop u merkt dat u geen partner meer heeft: die heeft z'n belangstelling al lang verloren en is er iemand anders vandoor gegaan.

Noot: Heeft u behoeft hierover te praten, dan kan dat binnen STB. De volgende personen kunt u hierover aanspreken Cor2 en Albert Verbunt als vertrouwenspersonen, Lenie Muijrers: heeft een schat aan ervaring met Pierre en ze heeft leuke theorie over duimen. Theo Schmeits voor de oudere leden en hun medicatie , met zijn motto :"Voor elke wil is er een pil." Cor van Haaren

II

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nieuwe Leden

$,ĂŻJ,ilttylnhrrteĂ?r0hm! Ditmaal heeft onze secretaris geen aanmeldingen van nieuwe leden gekegen. Wel hebbcn de volgende leden per 1 januari 2002 opgezegd:

6371EA Landgraaf Hof Moltbos 3 Hanie Vermeulen Op 't Veldje 9 6372 RX Landgraaf Jos Vroemcn heeft zijn bestuursfunctie per I januuri 2000 John

neergelegd.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

-35-


Clubreis C.P.C. Ioop Den Haag

Helaas, helaas,

de

geplande

clubreis naar de City-Pier-City loop in Den Haag saat nlet door!. De Werkgroep Clubreizen heeÍt dit besloten omdat zich maar een

achttiental'

lopers en

supporters zich

aangemeld voor

;,

sluitingsdatum.

I

5

hebben de

februari. Wil je het een beede betaalbaar maken hebben we toch minimaal zo'n veerti$alpersónen nodig. Daar vanaf gezien is dit zeer teleurstellend. Tijdens de vorige ledenvergadering kwam duiderijk naar voren dat de clubreizen weer opgepakt moeten worden. Na Len eerste aanzet door Herm Gersrds , is toen een Werkgroep Clubreizen gevormd met Herm Gerards, Jos Janssen, Cor van Haaren II,AIbert Verbunt en Theo Schmeits. Na een aantal vergaderingen was, dachten wij, toch een aardig programma voor de komende 3 jaren uit de bus gekomen.

Het blijkt dat het idee "Clubreis,'toch niet zo leeft binnen de STB gezien het aantal aanmeldingen. Van de groepen die wij speciaal hiermee willen bereiken heeft zich helemaal niemand aangemeld.

Heel jammerll

wij

willen het echter nog eenmaal proberen. De clubreis in het Tju", naar Àntwerpen (l dag) willen we toch nog organiseren" Misschien tegen beter weten in. Maar wij vinden dat Éet tóch Vervolg

ö

-36-


mogelijk moet zijn binnen de S.T.B. waar het loopsport en de gezelligheid toch hoog in het vaandel staan, zoiets van de grond te krijgen. Dat moet toch lukkenl

Mocht het echter blijken dat dit voor eyenement wecr geen animd bestaat dan stopt de werkgroep met het organiseren van clubreizen en houd op te bestaan. Jammer voor de S.T.B. jammer voor ons. Namens de Evenementen-commissie, Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Sport-Medische Bespiegelin gen

Nee, ditmaal geen artikel van Riksen, maar esn verzoek. Rob is heeft zo langzamerhand de meest voorkomendc medische onderwerpen w&ar wij lopers vaak mee te maken hebben behandeld in zijn interessante artikelen.

Maar er zijn beslist nog ondenverpen die deze of gene grsag dit door aan de redactie of Rob zodat wij in de volgende uitgave van ons clubblad weer wat behandeld ziet. Schroom niet en geef

op kunnen steken van Sport-Medische Bespiegelingen. De redactie

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-37

-


Jv

('J

GยงRAETยง

Sunplein 4o 6lll LJ Landgraaf

Tel. o45 Fax o45

BV

- 53r 50 9r - S3z 58 24

- AUTOf;EKLAME - STANDBOUW

. REKLAMEBORDEN/ZEILEN - DEKORATIESCHILDERS - BEWEGWIJTTRING


ffim ffimww

ffiffi"

%ffi*y

ffiffiwffi


Limbu rse Crosska mpioenschap De Heldense Bossencross Zondas februari 2001

Il

Zondag I I februari, hartje winter, denk je aan sneeuw, koude, modderig parkoers enz. Niets van dat. nij een lenteachtige temperatuur van zo'n 13 graden en zelfs af en toe wat zon gingen een aantal S.T.B.'ers richting het middenlimburgse Helden. Een aantal dat wil zeggen een tientaljeugdreden met begeleiders en maar een twee senioren. Het parkoers midden door de Heldense bossen, was niet al te moeilijk. Goed het was

fn:?n%,

fcbrtorl ?0Ot i--,;'i.'-;:*-'

*rri

yrï..

heuvelachtig, seen lange beklimmingen, te vergelijken met onze

cnos.s Brunssummerheide. Een prachtig crossparkoers.

i

Brj

de

jeugd werd een aantal successen geboekt

,

.plaatsen. Een verslag hiervan staat op de jeudpagina. Rob Riksen en Theo Schmeits waren naar Helden gekomen om hun vorm te testen in de voor bereiding van de Marathon van Rotterdam. Rob was niet zo bijster tewËden. Ondanks zijn nieuwe spikes liep het niet al te lekker.

Uitslagen L.K. Cross Helden 1O7OO

9

METER: Rob Riksen

8335 METER: Theo Schmeits

4

vervolg

ö

-40-

S.T.B.

00.40.13

S.T.B,

00.35. r4


Ralf de Leeuw op het

erepodiunr Een

bronzen

medaille vo()r cen

mooie 3* plaats.

Een nieuw

soort

"warming up". Voor de wedstrijd een dansje met je

concurrent Cor en Rob denken

zich het zijne van.

-.il

-


bij de PAI(KEN neerzi t ten

?

kom nou.

manoh man!

O$:::nR"m Heerlen (Gcleenstrxít 34.16 cn Promena«Ic 33), Maastricht (Grotc Stlat lB'20)

.

Sittard (Molcnbeckstrínt l2).

Glasl'randel- on SchildersbedriiÍ

(.-'r-l -Oi"F

Oo*2o-'

rrë)va LandsraaÍb-v. /

4:; u Li tsi gi i àé s g rv Í c. G mié" i h"t I ö'ö d:i!; k o P è l{ u n stst ofr***z i í n e n e " d' Z

'


Verjaardagskalender

April

Maart I 1

7

7

l0 l0

il

l5 l5 t7 t9

l9

Carmen Franssen

Wiel Vonken 57 de l6 Ralf Leeuw Belinda Deumens 4t Anke Papenborg Hein Severens 5l 43 Mario Collet

6

Jos Janssen

5l

7

Marlies Koeken Mark llamaekers Erika Handels Gerard Hartman Ronald Oostwegel

44

Damon v.Haaren

ll

José Entjes

Loe Walter Trea v/d Linden Natasha Immeker

42 52

9 10

t2 t4 t4

4l 53

20

ll

20

2t

Milou Soomers

22 22

Denise Bindels Andrea Schepper John Borjans

22

John l{endrix

54

23

Jo Heinrichs

42

25

t2

26 27

Ivo Eykenboom Huub Neelis Lonneke Frins

30

Monique de

30

Anita

30

Ger

1l 24 927 2t 28

Saskia Rademakers

35 52

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-43-

37

40 36

45 55

Vicky Teeken John Schoenmakers

30

Marian Kreukels Cor van Haaren

45

firpífifi0iÍilffiilft

ll

Cillisson

56

Jan Manders

46

35

36

Willem Marcus Albert Maessen Wiel Frins

38

Haan

Wolvers

9

l5 l8 l9

47

Jos Simons Peter Jansen

22

I

4

6

x_,w

50 62

5l 35


Diverseuitsla gen diverseu itsla gen diverseuitsla

Julicher Weihnachtslauf

I Christian Fischer 62 Herm Gerards 84 Henk op 't Land 85 Frlts Flscher 170 Maria Flscher

- 10 km - l0 dec.2000

plaats I plaats 12 plaats

I

plaats I plaats 3

M20 M40 M45 M60

v45

00.33.13 00.42.35 00.44.09 00.44.10 00.49.09

Totaal aantal deelnemers: 272

Kerstcross AVON

- 6.8 en 9.8km - 26 dec.2000

6800 METER:

8 10 l5 20

98OO

6 ll 14 2l 27 45 50 5l

Ronald Frins

S.T.B.

WielFrins Roger Cillissen

s.T.B. s.T.B" s.T.B"

Jo Heinrichs

METER: Hub Donders

S.T.B.

Rob Riksen Jos

40.27.29 00.27.42 00.28.44 40.29.40

s.T.B. s.T.B.

Krist

Leo Kokkelkorn Peter Deceuninck

Alfred Geven Albert Verbunt Henk van 't Land

S.T.B. S.T.B. S.T.B,

s.T,B. S.T.B,

Totaal aantal deelnemers: 70

-44

vervolg

รถ

00.34.27 00.36.13 00.36.41 00.38.4s 00.39.48 00.43.48 00.45.15 00.45.20


Midwintermarathon Apeldoorn 149

Pierre Muijrers

Overmuntheloop

- 3 febr.2001

S.T.B.

03.37.42

- 7 I l0r5kilometer - 4 febr.2001

7 KILOMETER: Roger Steens

16

s.T.B.

00.32.41

IO.5 KILOMETER: Jos Krist

s.T.B.

00.34.56 00.35.13 00.38.54 00.58.22

3 6

t8 60

Leo Kokkelkorn John Borjans Gerte Offeringa

S.T.B. S.T.B.

S.T.B.

Hub Donders - NEDERLANDS KAMPIOEN !!!! We hebben een Nederlands Kampioen binnen onze S.T.B.gelederen. Hub Donders eindigde als eerste bij de Nederlands Kampioenschap Cross voor veteranen in Zicrikzee. Hij finishte als eerste bij de M40. in een prachtige tijd van 00.40.18 op deze 12 kilometer lange cross. llub van harte getèlicitccrd met deze prachtigc prestatie. De gchele S.T.B. is trots op jou. UITSLAG: Hub Donders Ruud Woord

I 2 3

s.T.B. Thor

Veldhoven

Hans Verbaandert

00.40.18 00.40.25 00.410.01

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-4s-


ln

de

Kijker

Wie ben ik om te denken dat ik de dans ontspring? Wie ben ik om te denken dat het mij misschien ook wel eens wordt gevraagd? Waar ik het over heb? Nou, over ene Theo die op zoek is naar kopij en van andere wil horen hoe we aan het lopen zijn geslagen.

Dus kwam Theo op een donkere avond in December naar me toe geslopen en stelde me de vraag. Of ik het wilde doen, uh......allè dan maar.

Het begon zo,

Eigenlijk is een van mijn broers het schuld, jàààren geleden. Hij moest in conditie komen voor een zware keuring en ging joggen (zo heette dat toen). Ik wilde wel eens mee. Het was niet ver, wel leuk. Een enkele keer werd er door mij met een stel vrienden nog een stu§e gerend (draven zoals een goede vriend dat noemt). Veel stelde dat gedraaf (een rondje rond de kerk) niet voor. Maar toen wist ik eigenlijk al dat ik dat ooit toch eens serieus wilde gaan doen. Ik had het daama ook te druk met school. In de zomer kreeg ik op de tennisbaan door dames en heren van zeer respectabele leeftijd alle hoeken van de baan te zien onder het motto van jij bent nog

jong.

Vervolg

E)

-46-


Nu, jaren later, gebeurd me dat nog steeds. Alleen door een goede

-was opleiding bezig had ik een klasgenote die ging voetballen in Rimburg. Daar had ik ook wel Toen

ik in sittard met mijn

oren naÍu.

fla.dlen mrjn ouders na 4 jongens eindelijk een meisje, dat geen jurkjes wilde dragen, staartjes dat mocht dan nog wel, í<omt zJmet de mededeling thuis dat ze gaat voetballen. Mijn moeder keek verbaasd, was eigenlijk niet verrast (had dit al öerder verwacht) m'ar ......,...."a1s ik het maar niet in mijn hoofrl haalde om iets te breken".

Met 22 meiden achter één bal aan, het liefst allen tegelijk, dat brengt natuurlijk risico,s met zich mee. Vai t.-.hni.k à en taktiek was ons "cluppie,, wars, tot groot verdriet ffi1. v&n onze trainer. Die bal ging zonder pardon naar

-/jË\}fà, §b§{ -_§sà 1r-t tl, à_

voren en zowasr er werd nog goed gescoord ook. Gebroken heb ik gelukkig niets, wel allerlei andere mogelijke en .oÍImogelijke blessures. En dan zeg ik

nog maar niets v&n

al die blauwe

plekken

en

afdrukken van noppen ter hoogte van de knie (of zo). Wat dit alles met lopen te maken heeft? Niets, of toch wel een beetje. Tot mijn grote verdriet ging het damesilftal ter ziele en was het voor mrj duidelijk dat iliveitig wilde sporten. Ik zou gaan trardlopen. Niet vervallen in incidenteil gedraa{, nee het moest serieus worden aangepakt.

Dus naar Harry's centrum want die kon je advies geven over schoenen. Dat zou al een goed begin zijn. In zijn zaakÀingen toen de clubkleding van verschillende verenigingen waarond.r-di" ,un srB. De term Brunssumerheide in het logó sprak mij aan en het gekegen telefoonnummer van de voorziGr was zo geberd. Toen zei ik nog meneer tegen Wim. Varvolg Q

-47 -


Daarma eem tetrefoonde naar Corl

en een week later wist ik

wat "rondje beul" inhield. Het voetbal was vlot vergeten en een nieuwe "missie" lag voor me klaar. Saskia Rademakers

In

de

juiste omgeving, onder

de

juiste omstandigheden, in hetjuiste

gezelschap gebeuren onverwachte zaken.

Opgezweept door avoele muziek en clubgenoten greep zelfs niemand minder dan "Miss Rivella Light "saskia Rademakeni naar de fles (Wat is dat toch met S.T.B. en alcohol?)

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

48


Diverse uitslagen jeugd

KERSTCROSS. Jun A 6300m:

Ronald Frins?7.29

Jongens B 4000rn:

Ralf de Leeuw 21.42

Jun C meisjes 2000m:

MiekeNickien 10.10 Maayke Heinrichs I0.48

Meisjes D l000nr:

Danielle Michels 4.40

Jongens Jun

D 1000m:

lvoEykenboorn 11.14

Meisjes Pup

A

Yael van Pelt 4.33 Nataslra hnrneker 4.45 Alexandra Dresen 5.29 Lonneke Frins 5.39

Jongens

1000m:

A l000rn:

Sebastian Dresen 4.18

Jongens B 1000rn:

Pim van Spanje 4.37

Kenny Ccilerrkirchen Meisjes Pup C l000nr:

3.

-49-

Danique Michels 5.05

5.

Esra van Pelt 5.25

8.

Veerle Cillissen 7.33

5.

I2


Manemshcide 42

6343

{t

tel:

CR

mobiel;

fax

Klimmen 043,4592242 06.51 277959

A$.4592901

H.Prevoo

Bouwkundig Onfwerp en Adviesbureau

,

sporlersspreehtur

, blessure lnínhg , cotdilie leslen , laclaal teslen (venunngslesl) , spod'specifieke tesíen

"t

W

, lapen en fundageren

.

d

sporímassage

llfrfrfry a{ït 0Ë t fr§fi sportfgnothempeut llommert lila fSlll{ll Aaesrude o lluth tel. 046-4426088

-50-


ABDIJCROSS

J.8.4850m:

M.C. J.D.

7

1750m:

1750m:

M.D.

l450rn:

M.D.2e

Jaars

l45Orn:

A

1450m:

P.B. Jongens

P.A.

Meisjes

1450m:

P.A. le Jaars Meisjes: P.B.

Jongens

1450m:

P.C. Jongens 1450m:

.

Ralf de

Leeuw

19.53

7. 13.

MieckeNickien 7.14 Lennie Kleinen 7.54

19.

Ivo Eykenboom 7.51

21.

Katherina Dresen 7.14

l.

Danielle

7. 20.

Sebastian

I

Roan

Michels

Dresen 6.17 Funcken 7.ll

7. 8. 19. 24.

Natasha

21.

Janine

3.

Pim van

Spanje

4. 9. 14. 15. 23.

Danique

Michels

Yael van Lonngke

Pelt

6.46

lmmeker 6.49 l.'rins 7.32

Kelly Boessen 7.55

Zagar

8.51

6.15 3.33

Carmen Franssen 3.52 Esra van Pelt 4.10 Veerle Gillissen 4.12 Rebecca Zagar 4.38

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

- 51 -

6.52


BLG-parkloop RH,E,K

Zondagmorgen, ideale looptemperatuur, de jeugd moest toch in Beek lopen en alle kanonnen van STB waren naar Posterholt. Dus...... mijn kans om ook eens eerste STB-er te worden op een wedstrijd over 10 km. Maar eerst de jeugd begeleiden die weer in aardige aantallen was opgekomen en weer als vanouds goed presteerde (kijk maar naar de uitslagen). Bijzondere aandacht voor ons Pimmede van Spanje is hier wel op zijn plaats. Hij stelde hier zijn overwinning in het ATlAS-crosscircuiĂ? zeker met een vierde overwinning op rij bij de jongens pupillen B.

Tja, toen was het de beurt aan Jo Heinirchs en mij (Jo wilde met de STB-zege op de 5 km gaan strijken). Bij het inlopen en na even testen op de trappen, was ons enthousiasme al wat getemperd. Het was koud, glad (overal lag sneeuw en ijs) en de trappen waren toch wel erg zvyaar. Maar ja, je kon nu moeilijk knijpen. Wonder boven wonder verliep de race redelijk soepel. We bleven goed op de been en konden ons zelfs lekker in het veld handhaven. Alleen flauw dat Jo na2 rondjes stopte (zijn 5 km was wel voorbij, maar hij had toch voor de lol kunnen meelopen). OkĂŠ, dan maar alleen verder voor de 3" en 4" beklimming van de trappen. En ziedaar, we werden beiden eerste STB-er op onze afstand. Geweldig toch. De uitslagen: C-Pup

M

1400m:

B-Pup M 1400m: B-Pup J 1400m: A-Pup M 1400m:

3. D.Michels 6.33.70,4. C.Franssen 6.56.29 7 . E.van PeIt 7 .16.57

5. S.Boessen7.04.95 1. P. van Spanje 6.06.57 5. N.Irnmeker 6.08.18, 9. M.Essers 6.46.85, 1 l. K.Boessen 7 .02.57, 12. A.DresenT -06.73

52


A-Pup J 1400m:

D Meisjes 1725m: D Jongens 1725m: C Meisjes 1725m: B Jongens 4860rn:

6. S.Dresen 6.30.48 9. D.Michels 8.01.24, 10. K.Dresen 8.02.83. I 3. I.Eykenboom 7.25. I 5 2. M.Nickien 6.40.49,5. L.Kleinen 5. R. de Leeuw 20.28.00

7.ll.Z0

Veteranen

97lOrn: 489Orn:

WielFrins 42.12.52 4. J.Heirrrichs 22.19.52 3.

WielFrins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

r-\,.-É:,r-.

iloilrr-ifoiirr rrrrtarlt-tlarrrr -I'!fIa,1--. - ----rri'l -ö r-Ëi Àrrrr narri fqfriËrrrilltl rr-L,EIIL:, t----rr.lUtl, lrfrll -I'EIIttIU t, =: larrnet rn lafrlara ---ï-lAEAttri G g!!g !g!r3fr! rrrt r.orrrEr.! rratt !g!! i*!.!!. '-4ltrr Gumr-=g:3 rattl atlr;Ltrllarltr _ --+__r-rg .L---_ EfiTtIIIEI __- _-.Irlrl

-53-


.4:i::.

Geevers Auto Càrrosserie delen: o ri g i neel, -,iffiilffe;1,en overzet :.:i

::::r: 1.j..r:::::,., ::.:,:::.::

::r:.::.,,

op dit

Geevers

Het

'.ri:it:1..:i:i:;:::y

ëleni iii:,tii:itiiii,::i':i:ti:.::'

f1'§ëöompleteerd ën en Warny alle merken.

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH a45- s2U?42 VTANEN

0347-37 U7 4

ÀLMELO 054G877,12s

VELDHOVEN 040-2531900

(iEl:\fElïs CAN

N

OSSENIE-DELEN

ROTTBRDAM 010-4626661


Van de jeugdcoรถrdinator

De laatste maanden heeft de jeugd goed van zich doen spreken. Zo zijn er diverse ere plaatsen behaald in de Atlas-crosscompetitie. Op dit moment is de totale uitslag nog niet bekend. Een ding is wel zeker (onze) Pim van Spanje heeft deze cornpetitie gewonnen in zijn klasse. De uitslag zalspoedig bekend worden gemaakt.

Op zaterdag 3 februarijl.zijn de B,C en D junioren naar Dusseldorf geweest om daar mee te strijden aan het Limburgs kampioenschap indoor. Om 07:30 moesten we ons verzamelen bij winkelcentrum Op

tijd behalve de bus, maar ja een kwartier later konden we eindelijk vertrekken richting DusselrJorf. Toen we daar aankwamen sneeuwde het en natuurlijk moest er eerst den Karnp. Iedereen was op

sneeuwballen gegooid worden voordat we naar binnen gingen. STB stond zeker niet in de schaduw van dit prachtig atletiekgebeuren. Dat heeft de concurrentie dan ook geweten, want in totaal hebben we 6

linale plaatsen behaald en I zilveren medaille. Deze is geworlnerr door llachel Backers nret verspringen in haar allerlaatste poging.( klasse t{aclrel).

Uitcirrrlclijk kunncn we zcBgctr dat dit evollolltcnt zocr gcslaagd

is

geweest voor onze jeugd.

Zondag

ll

februari

jl. zijn de Limburgse

kanrpioenschappen cross

geweest en ook daar zijn cr weer diverse ereplaatsen behaald.

o . .

Pirn van Spanje 2d" plaats jongens pupillen B Mieke Nickien 3d' plaats rneisjes junioren C Ralf de Leeuw 3d" plaats jongens junioren B

Alle drie van harte gefeliciteerd nret dit resultaat. Natuurlijk vergeet ik de anderen niet want zij streden ook nree op het voorste frorut.

-55-


Genoeg over dc wcdstrijden. Op dit moment is er een sterke groei bij de jeugd. Alle nieuwe leden zijn natuurtijk van hartelijk welkom bij

STB. Vercler is er tc rnelderr tlat de jeugd weer een sponsor heeft gevonden die alle.ieugdleden gaat voorzien van een trainingspak. Binnenkort wordt er een pasavond gehouden hierover worden juilie zo snel nrogelijk ingelicht. ook hebben we een sponsor gevonclen die otts wil voorzicn van nieuw ruateriaal. Beiclc sporrsorcrr worden bedankt voor lrun gulle gift door de jeugdcornrnissie. Irr het volgencle clubblad wordt bekent gernaakt wie deze gulle gevers zijn. Het jaar is nog maar twee maanden oud en we ziin nu al bezig met jeugdkarnp voor tle junioren. Jos en ik zijn gaarr kijken en de accommodatie is prachtig. De junioren krijgen binnenkort bericht van wat het ongeveer gaat kosten. Op zaterdag 6- l0-01 zijn de clubkampioenschappen voor de jeugd op onze eigen cooperbaan. Noteer deze datum alvast in jullie agenda. Kijk op de honrepage van de jeugd voor de allerlaatste informatie over hierboven geschreven artikelen.

Dick van Pelt 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

s6


LK- INDOOR Dusseldorf, 3 februari 2001 Daar stonden we dan, zaterdagmorgen half acht, koud en het had

gesneeuwd!

De reis naar Dusseldorf was een avontuur op zich. Naarmate we dichter.bij deroordpool kwamen werden de wégen steeds moeilijker begaanbaar. Het was dat we maar zo'n 60 kiromóter naar het noorden moesten, anders waren we zeker ingesneeuwd geraakt. celukkig Iiep

alles goed af.

onze jeugd had zich de afgelopen zes weke' het apenzuur getraind om i, Dusseldorf zo goed mogelijk voor de dag te io,ren. hide bus waren de norrnaal toclr niet op hun rnondje gevallen attetes opvailend rustig. Ze zullen toch niet rlerveus geweest zijn?

wel te Dusseldorf aangekornen ontdekte ik tot nrijn verbazing dat ook de seniore'aan het LK meededen. Naast een deiegatie jeugà van alle Limburgse verenigingen troÍfen we daar ook ,,oucle,,teklenden uit de wegwedstrijden ats Thei Luckers en Zet Budzijn.

'llee, wat een idee. Volgend jaar nteedoen?

De wedstrijden verliepen voortvarend. onze trainer Glenn centte

verbeterde het Nederlands record hink-stap-sprong en vond tussen

tweede en derde sprong door zelfs nog de

cte

tijd óm eventjes in één poging Nederlands kampioen kogelstoten te worden.

GEFELICIl'EERD!

wat onze jeugdprestaties betreft was ik ars trainer nreer dan tevreden (kijk zelf maar bij de uitslagen). voorar Raclrel Bakkers, die kleine

deugniet. Zij_sprong zomaar even naar een tweede praats bij het verspringcn. D, dat in haar zcsde en laatste pogi.g. cawpluci. Dan de uitslagen:

-57-


.numiorcn mleisjes B 60 meter 2"

serie

3" plaats, Dionne Backers in 9.1 8 sec. 7" plaats, Nancy Neroni in 9.94 sec. 60 meter tĂŻnale 4'plaats, Dionne llackers in 9.19 sec. Verspringen 8' plaats, Nancy Neroni met 3m70 ll'plaats, Dionne Backers met 3m27 Kogelstoten 15" plaats, Nancy Neroni rnet 6nr04

Junioren meisjes C

6'serĂ­e

60 meter 2" plaats, IrĂ­s op den Kamp in 8.88 sec 60 nreter finale 6" plaats, Iris op den Kanrp irr 8.90 sec 600 meter 5' plaats, Mieke Nickien in 1.48,93 Hoogspringen 5" plaats, I.ennie Kleinen nret lnr40 Verspringen 5' plaats, Mieke Nickien rnet 4rn53 PR! 26" plaats, Lennie Kleinen rnet 3rn50

Junioren meisjes D

2'serie serie serie 8'serie

60 meter 3u plaats, Daniella Michiets in9.74 60 meter 3' 3" plaats, Michelle Bindels in 10.70 60 meter 4o 5'plaats, Katharirra Dresen in 10.69 60 meter 2" plaats, Rachel Backers in9.20 60 meter finale 7'plaats, Rachel Backers in 9.05

600 meter Verspringen

Kogelstoten

7' plaats, Rachel Backers in 2.01,82 13" plaats, Katharina Dresen in2.17,26 2' plaats, Rachel Backers met 4rn l5 21" plaats, Michelle Bindels met 3ml5 25" plaats, Daniella Michiels met 3nr02 28' plaats, Kathrina Dresen met 2m73 l6'plaats, Michelle Bindels met 6m55

-58-


Jongensjunioren B

Kogelstoten nreter

3000

13' plaats, Rene de Ronde met 6m04 4" plaats, Ralf de Leeuw in 10.25,28

Voor dc senioren en veteranen die de uitdaging aandurven.

Bij de heren rverden rle volgende prestaties geleverd: 60 meter werd gelopen tussen 7.26 en 8.30 200 rneter werd gelopen tussen 23.40 en 30.96 400 rneter werd gelopen tussen 51.07 en 57.07 800 nreter werd gelopen tussen 2:00.53 en2:25.66 3000 meter werd gelopen tussen 8:47 .6A en I0:40.30 Hoogspringen lag tussen I m50 en lm85 Verspringen lag tussen 3m87 en 6rn69 Kogelstoten lag tussen 6m48 en l2nt38

Ilij

de dames werden de volgende prestaties gelevcrtl:

60 nreler wcrcl gelopen tussen 8.00 en 9.30 200 nrcter werd gelopen tussen 28.63 en 30.68 400 nrcter werd gelopen tussen 56.09 en I :07.50 800 rrreter wcrcl gelopen tusscn 2:25.30 cn 3:08.53 Verspringen lag tussen 2nr94 en 4m69 Kogelstoten lag tussen 6rn09 en l0rn93

Wie durlt volgend jaar mee te gaan, zodat we ons als comptete atletiekvereniging , kunnen presenteren? (De eerste twee aannreldingen zijn al binnen).

Wiel Frins

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-59-


GEI.IOORD BUITEN DE COOPERBAAN I,l de lrcim van Anlcnsfoort nanr Barrrcvc[d zit ccn bocrtje mct ecn varken. Als conducteur dit ziet, wijst lrij de boer er op dat varkeniverboden zijn in de

de

trein. De boer voert aan dat het dier is afgericht en gehoozaamt als

ón

hond.

Uitcraard rvilt dc conductcur hicr lrcwiji varr. De boer vraagt de conducter:r ztJn p.r, opent het raam, gooit de pet naar buiten

en roept tegen het varken:

.Blijfl,'

Een rechter in Florida hccft bcslist d.rt exotische d.rnseressen eenderde van hun billen moctcn bcdckkcn aldus de komick conan o'brien. .,Als ze dat nu

ook

eens aan straten makcrs zoudcn voorschrijven".

Peter, zegt de dokter, die net de ziekenkamer verlaat, je oma is erg ziek. Zeghaar maar iets vriendelijks. Peter rent naar het bed van oma: Wilt U met muziek begraven worden oma?.

Bob zat in zijn $anrcafé op te scheppen over zijn sportprestaties. Geen van zijn kroegnuten sprak henr tegerl maar vreemde rièp hlm toe: .,Ik wà om I00 "enstraat uit kan gulden dat ik iets in een kruiwagen de rijden en dat u het niet terug kunt duwen", Bob nanr de magere kerel eens op én kwam tot de ànclusie datlij weinig risico liep."Afgesproken," zei hij. ne rwee reenden kruiwagen en liepcn ennee naar dc hoek van àc srraat. "Nou, ".n rrat".grr, ,finrr.cns zicn wat je waard bcnt", zei Bob. .,O.k,, zei dc uitdager: ,.Strp

*rorin.,,

Hans komt opgetogen thuis met een nieuwe broek. {,jk, zegt hrj tegen zijn wouw. Hij heeft een gulp van wel20 crn. -Nou en? Antrvoordt ze nuchter. we hebben een grote garage waar alleen een

fiets in staat.

Een engelse bocr leidde cen austratische schnpenfokker rond op zijn

bedrijf, ze reden in zijn landrover rond en de rit om de 200 hectare heen duurde bijna een half uur. Toen ze op de boerderij terug waren vroeg de engelsman de australiër wat hij van het bedrljf vond. 'Nou, in Australië stap ik in mijn auto en dan heb ik 4 dagen nodig voor de rit om mijn land heen." "Ja, ik voel met u mee", zei de engelsman. ..Zo'n auto heb ik ook eens gehad".

-60-


Trainingen winterseizoen 2{}00 / 2$01 DAC TIJI} Ma.

18.30

Ma.

i9.15

FLÀaTS Garage Mengelers Sportzaal Kakert Garage Menselers Garage Mengelers Sportzaal Kakert Sportzaal Kakert Atletiekbaan

Di.

18.45

Wo.

i 8.30

Wo

18.30

Wo.

19.30

Do.

19.00

Vnj.

18.30

Za.

10.00

Garage lvÍencelers Cooperbaan

Za.

1

1.00

Cooperbaan

Zo.

08.30

Ccoperbaan

TRÀINING

BEGELEID§R

Duurloop Vrije Training I uur Conditietraining Marjo Moonen I uur Maroesika v.H. Intervaltraining Cor van Haaren Ger Bodelier Duurloop Loopgroep1.15 uur Beseleiders Pupillen B en C Jeugdkainers 1 uur Pupiilen A en Jeugdtrainers Junioren I uur Cor van Haaren Baantraning 1

Achillis-Top Duurloop I uur Fupillen B en C i uur Pupillen A en Junioren L uur Duurloop l,l5 uur

Vrije training Jeugdhainers Jeugdtrainers John Hendrix Theo Schrneits

Infounatie trainingen:

(senioren) I 045 - 5326562 A 045 - 5325803 $eugd)

Cor van Haarsn Dick van Felt


*##P y- ctrtr r§tr L4 fld *

G R à,4,

F"

trunssu ínmeïrle g 54 6373 EX Landgraaf H.: A45-53i 75*aZ

Vaor a! Urw

K§-Ë{.Jtr§#KSpɧsins anCer kopieenwerk inbindenllijmen en plastíficere n fevens faxservíce

GeapenC ma.: I 3.3A-17.)Cu. Dinsdag t/m vrijdag: 9.3C-12"30 en 15.30- 1T.C1u. Zaterdag: 1 A.0A-I 4.00u.

STB Clubblad 2001 nr 1  
STB Clubblad 2001 nr 1  
Advertisement