Page 70

GII,I]OORD BUIl'EN D1] COOPI'ÍtBAAN crcus is op toune d Bclglé co de ddeur nelt uí dat eo m olilartÀ lcrdwcim is H! dmt aalgie!è bij dc poliiic d d| a!6t rE dÈd notÉn alles OphdlarclvÍaasihí: ''Heeft Iq dier sp{iale u&duke kqiH kd?" Een

zun

fenllolld dè

r'.r I o

trh"b

L.u plc.' Te.

Al

r..a"en

b6ak mkl b4 je v@l lè v@l 3Èld k*il! 6 ak je vií andemms bhak en pijp noor, da, tek dcplp nict, oDdai jc heN tc !àí sÈtori lrbr " Dno leBe brÉE rv3È :(f,ng?í ,n lai prb rot en va, hctr Étról MÍ Dè ong a.l,teÍgcblcvcn brer bLea ziin A E ika otr @ àndÍ naar pdb ÍoN, roar beíeldo u^untl,è lelko,s diiu u:?ajcs, qaapr 1,, or d. b.trt cctr slok nul Zijn riodetr zgd hem dxi tu*l *e*mlans LedÉlo cd rÍ@s!r

''Eér shs is vmr inrn b'ocÍ itr Àmcrilà, en shs È voo. mrn br€. D Au$Írlid m ó& glas ÈwÍ m!," |.!de hí u( l g nid in de pub Nà dic utlcg r«schm de ler €, '.utrd T@i d@! hil *er op a, bcíddc rwe b,eíles Hijdro on dc lrern dÍ.1!i vandè$eeshan E oà,dc'cg:sli.pnxa.lmtocenspmkzrn oPc.ht deElrcmi,g un

o!Í \

man

v

LLs

icsr"rft! de a» vc.baasd ''Ila wni6 hr @ Br jc hÍcE" zèL zln ftdegas!

''Wolk ve

''M!tr brcG zijn ssmd m *el', slcldcdcm hcnscn*

Il-' .'o...r'..0 e q D",' 1m'r{il'e.'. n. .r}

Hd mdcrc sbs Eing onrhoog m.t de NmÍdm Dee vmÍ mtn b.e. ÀtríÍa1lè. Ikallbc Bsirpt.rddJriketr'

Ea d'ot

ljnda er

hotd bi'rm WmreÍ hit dc hooft .!g! hij "Eison,jk heb ik hcruni.L ge, llD.L nódrsNmi ik doe aan slaàprvmdda E6laigoa a È rcoÍ mll alaroeg pnjzm

komt in

Br

dc

k oc's

Os€r È M hjgeal die s6bsedoerd È d@r slr 0p eo &p onhd hir ën sclrildcr m vmast heh het met M v6*teUing En Àdam 6 Eva !mÍolià d. bnd.Ell W:3rcp OsciràiMmÍd, 'al\ dr .ljdss

oa

It! gètr s.hlldet

rn

STB Clubblad 2000 nr 5  
Advertisement