Page 44

uànè H.nnd

ueJí,ld

GcÍÍd! rdr

,cderc

l4r

wc6 irr?c

en om dezc mensc em lNLc

ts contn,uÍc .tr dumtre hccl rccl Hc(isic6§atr lrc als STB tot0p{e'nuríoB

das b.argen.

Írtds nrgd njll (LASSÈ Niet aUc6

\ooraDd.

zods hicibov.n bÈsckolcn,li'J ncLl.rÀGLr , m Lr ó!r l,J drt !tL di tjJrÍ

wrcnÍirn a.drcl,lc.,

|'

,n| 'd' s,,i. .!...i. Dj(à' Ii ''.o'7.i,'.l. lo" .e j -lJ: ^!l-r.,1aro. ;"r- .- d. 5 rr - b('ond -", *;na Hicr vlsr achl.r klme ros KÈ! èn Rob Rd"n Reddiik snel sevolSd dooÍ'lhco S.bncit etr albeí Verbmr llcl -"1 p'rl"! '"'...d lool Li'k" . "ro (... I'i\ D{bÈL'8..1 d'oo' ,rl tu.1',o.1 o lone 'dr'c àilèe/Ànft krok(.frooÍ

lo,"

dP lr,.

*edshijd A.cd altc lqgen llc(

loi

e"d(è 11 j/. J'Ld '/otrJ'' {''id'ei'

{N

1e

o

TiJdc's d§ laa.tu bclli'ninn's wa. cÍ ler grr ssligen ràr orgevecÍ 50 m tu§c, rumd efl, .n Nnnn$ bvcè D blcek Alle lop.'s k*anen

roldm

dc

lsdo ke. d. h.8nr-q op, blu dÍ l,cr *e.r !cl*t sas d.z. zNarc, me rooic loop t3 JNscàtrtèlJimrc6. zoJ]s Allll( verbunt en r'lanl Bo§tn, ]as hÈi"bii',acco retje dcz. lEllhc op rc rnrc Z.rf,Yuen&'o'k

Unshlcn KaDellerboslooP

c

STB Clubblad 2000 nr 5  
Advertisement