Page 35

vfrs

2: wà,ncs

an§! Mí.

q6 jÈ ee6tc {.isErjd? Ho. §a di.

cn

waa

ee6b vedsrijd vas

cÍo$ in Moeskrcco.(Bolsië). Dc !Àb!d v4 l0 kn en dc uld one. 4l rnr. Dit vas een qcdí.Lln op hrd bcroÉn veld, órsanisàtic \rd erc nrtis, m@

i: Iimn!

*a1 is jouw redstijd rop 3? Ànr*. I NNYo*-mdÀtl,of, in 1994. 2. Eriste meldDn, RdkÍdam l9r0 3. Ju!8liru mmlnon in 1997 cn 2000 Wmrcm zer ik Nsw York ot Dlmb can. lk Í6 blí m toÈ, dat ik dea ndLhoí koí lopen, vraas

omda.

ik

koí

schild*riuonttchine had, wnardoor ik no8 $r sim ccn uDr kon lopen lk àdviseèr icdÍcèí Thc B is ApDle te topcn. Iantaíisch. lóprnl vÈrdeÍ hee.l,jk om door de ^nw Jc geni.l du volop vm de seiaercnl herlíklcuen, bcvÍórcn vilvc6, enz. verdtr is lope. voor Drí &n unh&Lp cn ccn cocno voÍn van ontpbrine.

vÉag4: W.tsptu.kje utr in

hcr

Jo kun. sàÀd wmrer jc

rill

vlaag 5: W.r is le opvrllc

íc

Scbeudenis i0

*as dc rip DoÍ Puijs ir 1939 mct ,ar Mmdc6 cn Albc( ve,bur Wc lfucn daardccl6 dc broemde 20 km vrn P,rijs, fr.r suí m finish ondcÍ de Eifcl(oÍcn ón mcor ÀnN.-.: Dn

STB Clubblad 2000 nr 5  
Advertisement