Page 30

\:ttolttjr,rtésy

)*t*;rg6r"

Odésn is h6t adB voor iu lis clubkLdln! a o a/iksLenzln n Pinope opvooEsd ÉÍ zin ios sreèdi Míí6í1§hts vooÍd€ jun oÉn retópdrul i0 v€6n s€i Rll NN NG CENTÉR HaÍry

w.

zln arlé

tijd om

'

qëopend

koopavonden en:ondagen

Éns b,ín€.

!u6!€n6o

Lr lopén.

vinGÍ @lle.t 6 zijn irulen, onde4oed eL. D6

bLnn6n zoa s *inter

{qhls, jàchs fijne l@P

àr bèk6nd van dè sDodhoÍlos* h@fr dililaal sporfioioge g@mbiíÉrd het eèn

Íméx

Ë.r-^*" *"u , "* jé rme.en hàd6.àsruGE óp oè ma'k Lmp @n§ blnien en laal tíomereí pa"

t-riE6a.d zlin er à[ijd en aadalint ZMI §ó*noh als kleding

@t.t

aanliodingon

spodiovs gÍ@tan van he( tean in Running Cénter, PèIr., sil.s, Mikoen Haíy

te vioden.

STB Clubblad 2000 nr 5  
Advertisement