Page 19

eebtucht. Er hec6te ccn

lcalligc oigcdwo!3c! slc«.

hel shtuchoi viel r1s hcr warÈ het hclc lopcuvcld n.d Ícilc holling vm ong. 600 mc16 C.r Bod.licr íoor rl mctcn rcs. Ik h€íoo( óm zd ldí3 no8elLjk bLj B.n Nclltus.n rc blijlen, Esitlccn Encpdigc §iD Hn d.. Linded, John aorjrN de ee6te ri.n kilomdc6 irr toom noci houd6 Daama vilde ha Li6hppcnm&rhij hàd de pech ddjrhi did hei oranje busje met TÍca ran hc( rtouÍ ni.r totr kómcn. De me joíEen moesl mg ccn achÍàl kilonucN doorcmM om èndclík

N!

be..den, een

her

vcÍlossnde bNjc rc zièn.

M,ril Bocícn cn Màri, !iis.h.r volsdcn liefe, *tclijk kóndcn öndcnvcg F.3.J, rt ',1m ' ..., 0.mi1 42 min cn .! l5 kilofterer een tijd va I uu 4 ,,ii, ) Beíq6toser l2-l.lkn lan8aan van mij *egg.lopcn en ik ae hem laíCzen in dc vcnc rcÍdrijnen. lk zchcmpr na de finish O.zc bcide dàncs

h,cnchler Dc ecsre kilomctrrs

l.c.li',È.b'jd l

,'.re'Joe i.

larjc jc voo. de hrdc {ind kotr v.Nchuiren dus du mer àllcei bcÍoI img nar B. cc. John, dri bleck latèÍ, \Yas 3m en lliDlc ópma* bcsoni.í c» kon ,rij rl in de ru8 zi.n Mar hij krecg sar problenEn, móct iètsietuB Het srSíe loor dc bov.nbeneí zij dc konc

ícilc

ÀldrLj'isen na dc

mociamc bcklimi4en Dm de dc nuur van Ba(icc ornooS Mrrdc linÈh hnr32 kilomc(.r &n cchtc mrnelgans, m.d nEde

liv'e

Lh..'Nol: llor.L'.oc.rl'dDo.i .. rnr.l

i1

Dc beíe pÍesidie lÈverde Ccr. hil Èn lad vrn 2uur 30 n cindigdc op.cn 3'"pkls iD een iiid vm 2-02.0319 Klssc.GeÍ. n".i c 1":+'. h"'-...-i. girn *c .hring aal Ccftlc St.-Vi ccna'. Ilier krijgc. §. en 8rx!È hapje beíxmdc uir íftck8eÍechren (brood,boièr, $roor cn

hel n.'

STB Clubblad 2000 nr 5  
STB Clubblad 2000 nr 5  
Advertisement