Page 15

Dc

koi.n hieder

zijn

uirc.ird

nier

i. loomocmd

bcJmg of8enonen.

Zo daq23 l,ptz,tb.tÀit . enMdtd an Àm dezc nEa$otr G óók ccn halvc mmlnon vcÈondm Oo( hid li8t hc( t ondemcmB ,ro.bedoc i1Bo- g à n.n.h een ' 'luèk.c, hienoor àl naàr Àlle w@chiinliik sÈns in lebru i 2001 ^dmddc! bijzondshedon volscí te zijnd tijd. NideÍe Voor dc lmEerc remijn ziet de plamin8 (ondeÍ voorb.hood)

d

àls

rolel

Éis Hmbug MàÍàthon (a?nl)

rèis Apeldmm (rèbtuàri) Íeis Zsiberlmd .Iu3tuu

(M@$on 27,s'l3,6) Mminon

Binr.lkoí al

mer dc clubtàincr óvcÍlced word.n hoe spccinck. i.n'Uing gee.ven ku wordcn en de voolbercidine oP 'lè CPc loop. HiÍbij al unc$ed 2ovccl moBel,jk rekenina gehoudm *ordcí hst iedcn nivcau. HicrovcoDemqm lullie binrc,loí mc$ iniomÀrie.

Naiuu ijk hópcn wij

v*kqocp

S.T.B.

-

op

e*

Ui'rlc dcslnmc am dez. evmcde.teí

cluLreizen

Ë

ll

STB Clubblad 2000 nr 5  
Advertisement