Page 14

S.T.B. Clubrci2c Op dc j!àÍcGxdering itr

Lhnffi

2000 is er

ondd andíe ende.h( bcÍ.cfi m h( ondeqcm clubÉizcn. Door divcxe

b- 0.

-' -' .-.À. eroÍn'-'.rè' oo\

' '

t.do (

Jod

'icr5aar scnin(l dar cr

.u !' a d'..'.''

''r 1 ..!'d oor orosn' ;n 1R .hrm 1- o.. "''l 'o ce; wcdsrijd vMkleircÍ lodtàr zLjo ? Mcl name ook uir dc hock vai dc. l.(.í we het lnar nicha.alhoolopcd nosmm, {§d l.!íbar Cemràh dat cr best

m,r

lrl

inie.csc bcshtrt om ccn klèireÍc :l§znd .ls §cdírild te loPen, .ci g.7.llig uicupjc .. Hi lc m*cn.

he( hoolddocl moct zijn o'n

achtnbold is ccn *eÍkcó.d! bc$mdc ui1 Éco vcrbuít, CorrmHeo2 etrIlemrGc rds in okrob* dc c6re kccr ^16.íhilcci sekomd om eens \m gcdÀdkn tc /, cli. Oo, i. Íl'_' o. ' oo r' lnb!' - r1 Tn evenemcntcnpLaiíin8 is opgeícld im rvo.dci.

Mcr dc4 scnsf, in hd S.hnc ils, Jos JaD sscn,

voo! hcl komendia,r n sekozcn,oordcrolEcndc Ncdsuiiccn:

z d q d ap 2 I n ret!t!t:!j!!:!!!tJ2!!rJk3à

ei

5 km.tiílo.í,, e.n 10km looP cn hàlvc NlaEtnon Dc7! ófrvat in dit Chbbhd kunftniL Licjcnurceds m v. hcr anmcldi[sfoínulicr D aamcldm Àlnocldingili.ni nlsrls 1è vindtn róór r Íebn',ri 200í ! Hcl loi,nulieÍ mocr ingelcvcrd vord$hí CoÍ v$ l,mrcn 2. Debedocling n on 07:lO mcr dcbus t. lctrekk.n.n s avoids rond 24100

, n r. bi c.o rrlr r a. I'ti' ':: r d 1:rl' \o'o. q'b \ .c Err \ _ oed.às€,' !- ll 5'- ni " ligc"-1_.-.\tr ..ob_'.'.fl ,r.',id.r'r-r.. \m ci,e .l (to'È Jc mo.e it' ':d om , r,-r. uo' F' -hi; I hrur roor ch ciScn clil te top.n voor fl i0.= EÍ zal bcleken worden olsc crgcns iD h.(.cn@m v Dcn lI@3 ía DcL. ts'

afloop een gczcUiSe lokalibir

vn

en om

d.

ii§c,

i-Ic mcnr.c

vcdclken.

STB Clubblad 2000 nr 5  
STB Clubblad 2000 nr 5  
Advertisement