Page 1

ATLETIEKVERENIGING

%@

lr 2OOONo4 D

@@*

Sport - en

trirnclub

Brunssummerheide


Sport en Trimclub Br unss ummerheide Voorzitter: Secretaris:

Penningineester:

Wim van der Linden Keukenu,eidenweg 2 445-s2t7At3 6432 GT Hoensbroek Jose Meijboorn Pleistraat 32 045-5330356 6373 HK Landgraaf E-mail : stbsecretari aat@hetn et. nl Harrie Lejeune Bettrlehemstraat 10 045-s4 18035 6418 GK F{eerlen

Algernene Zaken:

Jos Janssen

Schepenbank 22

(vice-voorzitter)

043-4591995 Bert Nillesen 04s-53s3294

6343 CV Klimmen

Jos Vroemen

Klompenmakersdr.l?

046-47s62st

6162 J'W Geleen

Leden:

Flaaren

Schleidensti'aat 104 6461 JR Kerkrade

Wedstrijdsecr.:

Corvan

U]T

045-s326833

We<istrijdsecr.:

E-mail : corrunfun@Âťxs. nl Jos Vroemen, insclrrijven via secretaris, Pleistraat 32 6373 HK Landgraaf

IN

HoningmanxstraatZl 6372. YH l-andgraaf

04s-53303s6 Jeugdsport:

Redactie:

E-rnail stbsecretariaat@hetnet, nl Dick van Pelt Spaanveiden 37 04s-5325803 6314 MD Landgraaf E-mail: dick pelt@wxs.nl Theo Schmeits Gravenweg 56 04s,5352003 6471 YZ Iiygelshoven E-mail: Theo. Schmeits@ 1 2move.ni

S.T.B.Website:

http:/lwww.clubs.nl

Postadres:

Postbank:

Pleistraat 32 6373 HK Landgraaf Rek.nr.49 I 5695 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Bethlehemstraat 10 6418 GK Heerlen

Adverteren:

via redactiesdres.


Inhoudsopgave

Bestuur en commissies

2.

Van de voorzitter

Wedstriiàen

5. 9.

Redactiecommissie: Theo Schmeits Els Frins

2l.

Wiel Frins

25. 31. 35. 36.

Redactie-adres: Gravenweg 56 647lYZ Eygelshoven

Harrie Driessen Heideloop Vaals Venlo STB Superteam STB Abrahams STB Dames Zomeravondloop Maarland Jungfrau Marathon Telematicaloop Diverse uitslagen Nagekomen uitslagen

Varia 24. Nieuwe leden 24. Bedankt 33. In de kijker 39. Verjaardagskalender 43. Sportmedische

E-mail:

Tt

"o§n*eits@12move.nl frinswh@wxs.nl

Bespiegelingen

59. Gehoord buiten de Inleveren kopii voor: 8 december 2000

Cooperbaan

Jeugdbulletin

50. Van de Jeugdcoördinator 52. Diverse uitslagen jeugd 55. Clubkampioenschappen

Het clubblad verschijnt 5 keer perjaar.

2000

-t

-


Van de voorzitter

Bestuur weer compleet!

!

Beste sporwrienden, jullie zullen

even

opgelucht zijn als rlq dat ik melden kan dat \Mij een nieuwe penningmeester hebben gevonden

-:r,

,.

(J4 toch??). Net als het bestuur zullen jullie het tamelijk benauwd hebben gekegen, toen li'nt": zich maar geen opvolger voor de onvolprezen Jo Heinrichs meldde ( of niet??). Gelukkig heeft Harrie Lejeune toegezegd de taken van het penningmeesterschap op zich te nemen. En daardoor is voor de tweede maal dit jaar een groot probleem opgelost. Immers: een vereniging kan niet zonder secretaris en peruringmeester. Ik hoop dat Harrie zich snel thuis zal voelen in het bestuur en \ryens hem bij het uitvoeren van zijn nieuwe functie veel sterkte en succes toe. rj.

Ook een tweede knelpunt is weggewerkt. Cor van Haaren 2 gaf te kennen i.v.m. andere djdrovende zaken geen wedstrijdsecretaris te

willen zijn. Na overleg is de volgende oplossing gevonden: Het adres van onze secretaris Jose Meyboom wordt ook het adres als

'in' voor onze wedstrijden de Heideloop en Kapellerbosloop. Bestuurslid Jos Vroemen, die al contactpersoon tussen wedsfrijdcommissies en bestuur is, zal voor

wedsrijdsecretariaat

de

de verdere verwerking van de aangemelde deelnemers zorgen. Cor van Haaren 2 zal blijven fungeren als wedshijdsecretaris 'uit'. Dat wil zeggen dat je via hem kunt opgeven voor wedstrijden. Cor en

Jos, alvast hartelijk bedankt dat jullie inzetten voor onze club

vewolg.)

-2-

je op deze manier willen


Trainers : bedankt!! Het zornerseizoen zit er weer op. De dinsdag- en woensdagfraining zullen vanaf 1 oldober weer gehouden vanaf de parkeerylaats bij gaÍage Mengelers ( om resp.18.45 u. en 18.30u.) Op donderdagavond gaan we weer hainen op de atletiekbaan van Achilles-Top (oude Roda JC-stadion). Aanvang-19.30 uur, ik herhaal: Aanvang: 19.30 uur.

Ik denk dat een woord van waardering en dank op z'n plaats is in de richting van onze seniorent'ainers. Sinds dit jaar kan ik in meervoud sprekeq want naast onze hoofdtrainer Cor van Haaren I heeft ook Ger Bodelier getoond zeer goed te zijn in het begeleiden van de seniorengroep. Cor en Ger, bedankt voor al die keren dat jullie voor ons klaarstonden en ons op zeer kundige wijze begeleidden op gebied van techniek, loopvermogen en doorzefingsvennogen. Dat gebeurde niet alleen ktmdig en verantwoord, maar ook in een ontspannen en gezellige sfeer( en met veel geduld met een enkel eigenwijs en slecht oplettend lid). Wij hopen dat jullie dat ook de komende winter zullen volhouden. ,. De bestegen Jungfrau. genoemd worden in dit clubblad: De zeer Het zal wel vele malen geslaagde trip naar de Zwitserse Jungfrau-marathon. Op voorhand meld ik de thuisblijvers, dat ik de deelname aar^ deze avontuurlijke marathon voor mij een onvergetelijke ervaring vond. l,eest u mÍutr de ervaringen van de andere deelnemers. Op deze plaats wil ik enkele mensen bedanken, die nadrukkelijk hebben bijgedragen tot

Jungfrau-reis: Albert Verbunt voor de coördinatie, Cor van Haaren I voor het chalet in Grindelwald en Sjef van Ooyen voor de voorbereidsnde brunch en de apres-

het slagen vÍul de Jungfraubestijging.

Wim van der Linden. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-3-


ORANJE NASSAUSTRAAT 19 64í1 LE HEERLEN TEUFAX 045-5712009 OPENINGSTUDEN: 13.00 - 18.00 10.00 - 18.00 woensdag 10.00- 18.00 dondeÍdag 10.00 - 21.00 10.00 - 18.00

maandag dlnsdag vrijdag zaieííeg

uur uur uur uur (koopavond) uur 10.00 - i7.00 uur

klgd in g.

RUNNING CENTER Harry orrense^ i8 h€r adrcs voor iunis C I u b Al,€ Brlikslen zijn in prirrcipe op ./oon€6d. Voor do jtrnioron zlin or nog.long€ wsrnl€ (rqtrts in cltrt,kleur te verkrilgen. l-lierop stael gedrukt SleÍ van Ooyen en Harry lJríessen ÍlururingCenter

HEÏ LAATSTE NIEUWS

' -

De winlor colleclies zijn bintren zoals wirrter liuht6, isck§, Írjrre loop truien, onderggo<J etc. Tirnor al bekÈnd van de sporthorlogos hosít Àu oen ook'eón tligitbal spoitrrortog-a - -' gscqnrbiÍt€6íd tllet Bs,t harlslegnrotor oJr de nrarkl gebracht. Polar heefl ook een uantnl niouv*e nlodorren hartslalnretors op do filaÍkt. Jullie kunnetr je rrog opgovon voor s6Í1 Íunctionoeí t olrirt varr iqf w ltruE nret Sl 8 logo vr:or een spocialo priic.

ntgfgSS,a nte aanbiedingGn

u[eraard zijn er attijd osn aer.rrat i vlnden. Zowel sclroenen als klotlírrg.

Sporlleve gro€ten van hot toam in Runrring Center, Petra, Silas, lv'liktr orr Harry

-4

t"


21e

i

Harry Driessen Running Center Heideloop

Dit artikel van Ger Bodelier l*vam helaas na

sluitingvan

I inlevertermijn van de,kapii van het vorig clubblad binnen. i Moo, de reàactie herllï §rmrend dit veriaal - ofschoon het ', niet meer zo actueel is - toch in dit clubblad te plaatsen. r__--__--_--

-----------J

Zaterdag 6 mei was het dan weer znver de 21" Heideloop van S.T.B., en de 3" van dit organisatieteam, stond op het programma. Na een aantal vergaderingen en menig telefoontje zou wij als organisatieteam klaar moeten zijn voor de wedstrijd. HeL programma begon, net als vorig jaar, met het Landgraafse scholierenkampioenschap voor de groepen 3 tot en met 8. De organisatie van de scholierenloop lag dit jaar in de handen T an Herm Gerards en Cor van Haaren 2, die kostan nog moeite gespaard hadden om voor de schoo§eugd er een leuk evenemeÍf vante maken met als hoogtepunt Davy Zafain de sterspeler van Roda JC weike hA startschot zou verzorgen. Dit viel bij de scholieren zeker in goede aarde, gezien de geweldige reacties en de handtekeningen welke Davy moest uitschrijven. Over hst weer mochten we dit jaar wederom niet klagen, misschien was het zelfs nog een beerje te warnr, maar-ja dat is een kwestie van

.

smaak ?! Omdat we dit jaar weer in de Ruhr-Eifel Cup zaten en voor het eerst in het Brooks Run Circuit Limburg iekende we op en voorzichtige strjging van het aantal deelnemers, dit bleek na de voorinschrijving en de wedstrijd dan ook het geval te zijn, totaal namen er dit jaar

Vervolg

*

-5-

i i i i


zo'n 700 lcrpers deel aan

de Heideloop,

Hoogtepunt was zoals bijna elk jaar de start van de hoofrlloop met bijna 300 lopers op de Vlekkenkamp, die door spaeker Wim v.d. Linden de heide werden op geschreeuwd. De hooftlloop werd een spannende wedstrijd tussen Nico Hamers,

Romau Vinken, Hub Curvers en louis Tummers welke in ruim voordeel, yan 32 sec., door STAP-atleet Roman Vinken werd beslist.

Na de wedstrijd kon

iedereen genietâ&#x201A;Źn van een heerlijk flesje Aqaurius sportdrank welk gratis door Coca'Cola beschikbaar werd gesteld, of nog eens lekker springen op het springkussen, welk c,p verzoek van de voorzitter geplaatst werd cp het voetbalveld van de Kakertse Boys.

Achteraf konden wij terug §ken op een zeer geslaagde Heideloop, niet alleen financieel ofsportiefmaar zeer zeker op het gebied van alle vrijwilligers, welke door Rob Riksen en Jos Duteweerd naar hun plaats werden gedirigeerd.

Een hoge score voor de

organisatie en de vele vrijwilligers bij deze Heideloop

Vervolg

4

-6-


Via deze weg wil ik nogmaals alle vrijwilliger en de leden van het \xaste teaÍrL Cor van [Iaaren 2, Ios Duteweer{ Rob Rilsen, Jos Krist, Herm Gerards, Fritz Fischer en natuurlijk alle sponsoren bedanken, omdat zonder hun een wedstrijd als de Hany Driessen Running Center Heideloop onmogelijkte organiseren is.

Harry Driessen Running Center Heerlen Kuhl ErgonorteB,V Nuth Auto Vonken B.V. Heerlen Plu m aa nn emers b edríjf Ker k r ade Glashandel Sjef van Ooyen v.v. Kakertse Boys

Plaers Dottu Heerlen Aquarius Broohs sportsware Gemeente Landgraaf Broohs Sportsware Gemeente Landgraaf Cremers tuindecoraÍie Landgraaf Janssen adviesbureau Landgraaf

Tst het volgend jaar op 5 mei 2001

!!

Ger Bodelier

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-7

-


ï{. Frefuo \kastgoed Klirnrnen

BEMIDDELING ONROEREND GOED voordat U tot een koop ou.rgaat vraag onl een

ONAFHANKELIJK BOUWKUNDIG KEURINGSRAPPORT Tel.: 043

- 4592242 of 06 Fax: 043

-

51277959

4592901

, spodersspreekrur ,

blesswe lnining

, cafiilíe leslen , laclaal teslen (veauringslesl)

'

i

iot

,

sryd's?ecifieke leslen lapen en Mndageren

,

sporlmassage

l{frfrfrv afril 0t Lfrpfl sportfgaothempeut l{ommert lfia 6361 llll Uaesmde, llutlr tel. 046-4426088


Het S.T.B. Super Team wint Vaals - Venlo

Iedereen was het er \ian tevoren al overe€ns, als het Super Team dit

jaar de etappewedstrijd Vaals - Venlo niet wint dan zullen zn h* nooit winnen, zodoende lag er een grote last op de schouders van " de sterkstÉ lopers van S.T.B".

Om 09.02 uur was het de beurt aan team 52 om van start te gaan, met als eerste loper Jos Krist. Na toch een iets ingehouden bergaf race gooide Jos, toen hij langs Vaalsbroek kwar& volledig de remmen los om zich als een leeuw, op de voor hem gestarte loper van De Keien te werpen, zelfs de plaatselijke processie van Wijlre, waar hij bijna doorheen liep, gng aan zijn aandacht voorbij. Na een prima gelopen, e,n gswonne,n eerste etappe rran Jos, was het dan de beurt aan mij. Ik had meteen een goed mikpunt n.l. een loper van Vlaanderen 2000, meLwie ik in het wisselvak nog een plezant gesprek had gevoerd over een etappewedstrijd, let op, rond Belgiè.

Nadat ik het gat met de Belg had dichtgelopen en hem ongeveer 300 meter was wqggelopen bleef hij me strak volgen tot aan de wissel in Nuth waar Rob Riksen, in zijn achtertuin, al met ha schuim op de bek stond te wachten om te mogen starten.

r

Voor Rob was het weer eens een andere uitdaging, hij had voorgaande jaren alleen maar de eerste etappe gelopen.

Het zou een

geweldige

foto zijn

geweest, het

gezicht van Rob, toen hij mij weer aan de staan in Nieuwstadt.

Vervolg

+

-9-

*art

zag

(.'

de


Omdat door omstandigheden de wiendin van M uit FL een zekere R uit VS ( de namen worde,n om privé redenen niet genoemd) niet in Nieuwstadt aanwezig was, moest Jos of ik een exlra etappe lopen.

Na kortstondig overleg tussen ons stond Jos wat naar de plaatselijke duiven te kijken, welk gebaar voor mrj duidelijk was. Mst veel prjn in de benen en de moed in de schoenen

r-\ ^ \À a,, {-. -\4]L 'l\---l'

ik aan do i0.8 knnaar St Joost. uiaat ik John Hendrix inhaalde, en deze op geweldige wrjze mijn achterwerk beschreef werd ik door Cor van Flaaren 1 en Frans Quadvlieg, onze vaste begeleiders, over de begon

vlakke wegen naar de rustplaats geloodst.

Nadat de rust erop zal en we een heel uur na de 'hrijze" **.à* van lVim v.d. Linden hadden geluisterd, was htt de beurt aan Leo 'tet Kokkelbeost", deze naam heeft hij verdie,nd na zijn geweldige race en de wijze hoe hij zich vast beet aan zijn tegenstander van De Keien. Met onze laatste twee lopers, Hub Donders en Nico Hamers, waren wij weer bijzonder blij dat zrj dit jaar weer deel uit maakte van het Super Team Jammer was dat Hub tegen een lekere Marco Gielen, een talent uit

het noorden van Limburg, moest lopen, en dat Nico een paar seconden te kort kwam tegen een Kip Nuget uit het zuiden, waardoor hun prestatie niel echt kon worden beloond en zij tevreden moesten zijn met een tweede plaats.

eeB etappe/teamwedstrijd is het eindresultaat en dat was prima, zoals ik al in he begin zei, we moesten dit jaar winnen en dat gebeurde met een prachtigp tijd van, 6 uur, 6 minuten en 23 seconden, en 18 seconden verwijderd van de cpgegeven tijd. Vervolg I

Maar het belangrijkste

bij

10-


In 2001 zal het Super

verdedigen, en dan welk S.T.B. kan

Team de grote wisselbeker moeten Y/eer met het sterkste tsam ophoesten, dus S.T.B.ers laat

jullie zien en dwing een

plaats af voor Het S.T.B. Super

Teaml!!!!!

De uitslag S,T.B.-Superteam

Etappe:

Afstald:

Naam: Jos

1

15.8lsn

2

13.8

kn

Tijd:

Krist

5

16.4lÂŤn

4

10.8

5

6

15.6 km 14.8 kn

Ger Bodelier Rob Riksen Ger Bodelier [,eo Kokkelkom Hub Donders

7

16.8lĂ?n

Nico F{amers

kn

Ger Bodelier

0-0-0-0-0-0-0-0-0

-il-

00.57.20 00.47.15 00.57.28 00.38.51 00.56.51 00.52.57 00.55.41


Vaals - Venlo 105 km De S.T.B. Abrahams 25 juni 2000 I

Het item 'Yaals-Ven1o" is menig keer aan de orde gekomen na afloop van de baan-training, in het winterseizoen, tijdems het nababbelen in de kantine bij buur Achilles-Top. . AI deze enthousiaste verhalen van o.a. Gerte, Trea en Wim hebben mij, Mark Hamaekers, doen besluiten om o.bk eens aan dit evenement mee te doen toen ik hiervoor benadeid'werd door Theo, alias "de sÍIor", en lohn. Niet wetende dat op die betreffende datum kermis bij ons in het dorp is en last but not least de voetbalwedstrijd NederlandJoegoslavië uitgerekend dan gespeeld ging worden. Mair goed hoe luidt ook alweer het gezegde; "Een man" een nun, één woord"? Het is toch zoiets in die strekking. ..sTB-Abrahams" bestond uit de volgende atle[en ons team de t.w.: "de doordauwer", Hub Erkens "de alleskunner uit Landgraaf', ïViel Frins "verantwoordelijk voor de zin en Mark Hamaekers onzin dezes", John Hendriks

Wim Meijboom Bert Nillissen

,

"de onverzeftelijke", "relativeerder PuÍ sang", '\ryat een selheid c.q. souPlesse",

"de kilometerweter". Theo Schmeits Verder werd ons team gecompldeerd door Hub Brouwers die ons

voortreffelijke wijze begeleid heeft op de fias. Daamaast zou blijken dat Hub Erkens nog over voldoende reserves \ beichikte om naast ziin loopafstand ook nog gedurende diverse etappes als fiets-begeleider te firnctioneren. Op die druilerige zondagochtend hadden wij rond de klok van achten afgesproken op de

Vervolg

+

rL

^


paÍkeerplaats van restaurant

"de Bokkenrijder" bij het

alom

bekende drielandenpunt te Vaals.

Vanwaar Wim als eerste van ons team zijn traject t.w. "VaalsWijlré", ondanks de tegenwerking van de processie aldaar, mooi op schema zou afiperken Daarna was het de beurt aan Bert die op werkelijk voortreffelijke wijze'1À/ijlré-Nuth" voor zijn rekening nam. Op de pad<eerplaats van het Makro-filiaal in Nuth nam Hub het "sto§e" over en Hub met de typische 'TIub Erkens-stijl" kwam mooi op sÓema door op

het

voetbalveld

van de plaatselijke voetbalvereniging

in

Nieuwstadt alwaar hij afgelost werd door John.

En ook John had er ztn in en liep gestaag richting de algemene pauze-plaats in St. Joost. Na deze welverdiende Pauze was het de beur[ aan ondergetekende om ririjn deel van het traject t.w. St. Joost-Roermond voor rekening te nemen. Hier werd ik op het overigens schitterende complex van AV Swift R<iermond afgelost door Wiel die al vlug zijn cadans vond en ondanks het feit dat hij zich een flink stukje verlopen had niet klein te krijgen was. Daama was het de beurt aan Theo die er duidelijk zin in had en het verradelijke laatste traject zou afleggen in een zeer mooie tijd. Overigens eenieder die Theo gezienheet als chauffeur in de BMW van Wiel moet ongetwijfeld teruggedacht hebben aan de glorietijd van Peter Post als ploegleider van TI Raleigh! ( Maar dan zonder deuken l!!< noot redactie> ) Vaals-Venlo 2000 leverde voor de STB-Abrahams het volgende resultaat op:

Vervolg

4>

- t3

-


Estafctteloop Vaals-Venlo d.d" 25 juni 2000

Etauoe+Afstand:

Naam:

Tijd:

Gem. Der

P1.:

uur:

1

l5.8km

W.Meyboom

01.13.03

13.0

28

2

13,8hn

B.Nillessen

00.51.04

16.2

3

3

16.4hn

Hub

Erkens

01.07.18

t4.6

22

4

i0.8lan

John

Hendrix

00.43.59

t4.7

3

5

15.61ÂŤn

M. Hamaekers 00.59.15

1s.8

7

6

14.81ÂŤn

Wiel

01.05.02

13.7

2t

7

16.8lon

Th.Schmeits

01.09.01

14.6

15

Frins

wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de de atleten van het "STB super team" te feliciteren met hun fantastische prestatie Ook

als eindovenvinnaar van deze Vaals-Venlo 2000.

Maar hele een

ook

wil ik, en ik denk dat ik namens de STB spreek, Ger Bodelier feliciteren die als ware captain naast zijn afgesproken afstand nog eens het zogenaamde "vrouwen-traject" voor zijn rekening nam. En ook deze afstand

zeer r.eker

wist Ger als eindoverwinnaar af te

leggen. Grote klasse, Ger!! lopen van een estafette-loop als Vaals-Venlo

Resumerend is het een hele aparte en leuke ervaring dieje beslist eens inje "atletiekloopbaan" meegemaakt moet hebben. Eventuele geinteresseerden moeten zich alvast de datum 24 jwi 2001 reserveren in hun agenda want dan is de volgende editie van'Yaals-Venlo". Mark [Iamaekers

044-0-0-0-0-04-0-04

14-


De S.T.B. dames en het oranje busje Estafettewedstrijd Vaals - Venlo 25 iuni 2000 Dan is het zo ver. 's Morgens woeg om 7.00 uur verzamelen we ons bij Frits en Maria Fischer. De belangrijkste attributen voor onze estafette, de koelboxen, worden zorgvuldig in het oranje busje geplaatst. Vervolgens krijgen de schalen met Maria's Kuche, Salade en ratgen hun plaats. Een goede voorbereiding is immers belangrijk ! Op het drielandenpunt in Vaals aangekomen maken we nog snel een groepsfoto en verhekt van. 16,1 l«n gaat voornamelijk bergaf. Ook het oranje busje met Wim van der Linden achter het stuur verhekt. Op strategische plekjes juichen we Maria toe. Trea van der Linden brengt Vic§ Teecken in haar auto snel naar het volgende aflospunt in Wijlre. Onderweg komen we nog even vast te zitten in een processie. Vandaag lijkt het wel of elk dorp een processie houdt. Het ziet er wel heel feestelijk uit met al die sfaatversieringen en rondwandelende fanfares. Maria komt na een tijd van

1: 17: 50 gelopen te hebben aan in Wijlre. Vic§ vertrekt yoor de volgende 14,0 l«n. Het heuvelachtig parcours vindt ze leut maar onder een voet voelt ze ean enorïne blaar groeien. De laatste kilometers merkt ze dat de blaar op springen staat. Opeens "pats" en zit haar hele schoen onder het bloed. Wat duurt die laatste kilometer toch lang! En hoe vaak moet

je voor dat stukje toch je voeten optillur en neerzetten. Waar blijft de Malao toch! Eindelijk komt er eeÍl eind aan de marteling en met .een tijd van 1:09: 14 wordt ze door mij in Nuth afgelost. Ik weet nog vaÍr niets en verbaas me c'uuuc"{,; over haar pijnlijk gezicht en haar moeizame gang van de laatste meters.

Vervolg

*

-

15 -


'=l;nrc LJ\*R trroOT

o§ 63\6.'+ 3'<

l../\.. í1\-1-rl./li<

SsS

-N i

ëË ct o-o 9

- Í*'- -'§ oG 9roU" u. (Dï -5'ur of )-é;ï.D (n (^ I

I

ËÈ ÈËN, ï-*x )\Q \O I

o\so (x Bss"

1or -tQ\!n§ -.oNï .6.1 ,.{r \ÍTlr§trnr -f{- iI urN u,N

3xi:o ;\-k !nrl !nri §J ll

§Èi §È ^te 5 Rö R§3 Bu Fs TïB lJl lJt §l §, -tó'§, -

tÀJ

t\J.

\JI

§

tr)

O

\ ( (D

-ïf


Dan'verkek ik: Mijn parcours loopt de eerste 10 van de 17 kn voornamelijk bergop naar Nieuwstad. Op de parkeerplaats van de Malro loop ik aI snel de verkeerde kant op. Ook na 10 meter kan dit! Ik word door de parcourswachters meteen gecorrigeerd. Dan loop ik de goede richting op geflankeerd door mijn twee begeleiders op de fiets, Maria en Frits. Het miezert.Dat vind ik wellelker. Na Schinnen moeten we door het veld omhoog richting Windraak. Maria wijst de weg en gaat rechtdoor achter een andere loper en fietser aan. Ik sla rechtsaf en brul naÍtr Maria dat we rechtsafrnoeten. Ik weet van de fietstour "Limburgs Mooiste"dat daar een steile berg moet liggen. Er volgt een lange afstands disctrssie. Frits volgt me en met hem andere lopers en begeleiders. Even loop ik in de luwte van de

anèUz

ruggen vÍtrl eeÍr paar mannen. Ik haal ze n. Zii waarschuwen me dat het nog ver is. Ik antwoord "Dat weet ik" en ren weg. Het oranje busje staat er weer. Veilig word ik door mijn teamgenoten de dnrkke weg over geloodst.

Achter Watersley wordt het steil en leuk. Dit is het fraject waar lopers de fietsers voorbij lopen. Fietsers, ookje eigen begeleiders, kunnen dan hinderlijk het pad hinderen. Even een tip voor de Íietsers: Íiets in een recht spoor rechts omhoog of als dit niet lukt. stap af en loop rechts omhoog. Dan hoeven de lopers niet steeds om de zigzqg$ende fietsers heen te dansen. Een snel uitziende loper passeert me en roept "Tik aan". Ik tik aan, mÍur na t hn hem gevolgd te hebben denk ik "Hier word ik moe van !"en verlaag ik het tempo wat. Met een lekker gangede ga ik verder. Volgens Frits loop ik constant tempo 14 in dit heuvelachtig parcours. In Sittard Noord waar de route voor mij nu saai vlak is staat het busje weer aan de oude

vervolg

Rijksweg

à

-17 -

l


Ze zier_ tot grote hilariteit dat ik een mÍm inhaal. De man kijkt slem vslfoeqsd als ik voorbij loop. Zijn begeleidster roept uit "Een wouw xr rEin schnelle Frau" antwoordt Frits rap en fietst me achterna. Het laatste stukje trekÍ lang. In Nieuwstad is mijn tijd 1: 12:03. Ik word afgelost door Gerte Offeringa, die het "damesparcours" van 10,9 l«n naar St. Joost zal lopen. Gerte start enthousiast. Ze loopt lek&er. Gespannen volgt het oranje busje haar. Blijft het goed onze velrassing in hetzelfcle tempo doorlopen. "Acht minuten sneller dan vorig jaar !" is haar conclusie achteraf Ze is blij. Haar tijd nu is 0:58:56.

gaan

?

Gerte

blijft tot

Na de pauze zal ik samen met Frits Monique de Haan begeleiden per fiets. Ze heeft geen idee hoe ver 15 lsn is, de afstand van,haar etappe van St. Joost nil:r Roermond. Ze loopt rustig. Onverstoorb aar laat ze zich door andere lopers inhalen. Er zijn in totaal 50 tearns gestart, 11 minder dan vorig jaar .Ik fiets vooruit om de route te zoeken. Frits blijft bij Monique. Ze vindt het fijn dat Frits tegen haar aan praat zonder dat ze iets terug hoeft te zeggen; ja of nee is genoeg. Haar tijd wordt l:27: l2.Ineke de Ploeg staat te happelen om te vertrekken. Ze zag iedereen al weg gaan.

Daar Monique als laatste in Roermond aangekomen is, zijn alle lopers voor ons weg. Het volgende wisselpunt is in Reuver, 1.4,8 km verder. We moeten nu echt helemaal zelf de route zoeken aan de hand van de beschrijving. Bij de gtote weg zeg tk dat we eerst linksaf en dan rechtsaf moeten. Frits zegt echter met stelligheid dat we rechtdoor moeten. Hij weet het zeker, want hij heeft dit at eefls eerder gelopen of gefietst. Omdat Frits zo zeker is van zijn gelijk volgt Ineke hem. Ik moet wel volgen en probeer de route verder te vinden. De naam van de weg waar we lopen komt niet op de beschrijving voor. Andere straatnarnen ook niet.

-

18 -


Volgens mij lopen we nu parallel aan de goede weg. Ik fiets keihard vooruit om een spoor te vinden. Na een paar maal aan wandelaars gewaagd te hebben of ze soms lopers met Íietsers gezien hebben word ik de goede kant op gewezen. Inderdaad zie ik daar later, na weer flink vooruit gefietst te hebberl een loper met begeleidende fietsers oversteken. We zitten op de goede weg. Ineke die echter geen enkele loper gezien heeft twijfelt ofwe wel goed zitten. Voor haar gevoel gaat ze alsmaar rechtdoor. Geen enkele bocht ziet ze. lnwendig vloekt ze op Frits. Ze gelooft me haast niet als ik haar op het eind van haar parcours vertel dat het oranje busje er staat . Saskia Rademakers staat at klaar voor de laatste etappe. Na Saskia moet nog één loopster vertrekken. Wat een verrassing! lneke heeft geen enkele loper gezierg ze is als laatste vertrokken en toch heeft ze iemand ingehaald! ! (Achteraf vindt ze het een lekker parcours. )

Maria staat klaar om mijn fiets over te nemen. Volgens Frits kan ik beter blijven fietsen, want Maria kan geen kaart lezen. Daar Maria gedecideerd mijn fiets pakt en Gerte mee gaat fietserq stap ik af Ik ga ervao uit dat Gerte wel kaart kan lezen. Saskia begint aan de laatste etappe van 17 lon van Reuver naar

Venlo .Trea en Wim vertellen me in het busje dat Gsrte in tegenstelling tot wat ik dacht helemaal geen kaart kan lezen. We hopen het beste. Saskia vindt ondertussen de route voor een vlak pÍIrcorus behoorlijk heuvelachtig en veel verder dan gedacht. Ook viÍtdt Saskia een zakdoek die Maria eerder onderweg verloren heeft ! De laatste etappe voert door het bos, waar auto' s niet door kururen Het oranje busje gaat dan weer op dezelfde plek als vorig jaar brj Alle lopers die langskomen moedigt hij aan. Na verloop van tijd beginnen we ons ongerust te maken. Opeens zien we de wouw lopen die nó Saskia gestart is. Wim waagt of ze iemand ingehaald heefr, Ze heeft echter niemand ingehaald! ! We zien de

Vervolg

t 19 -


bui al hangen, Als die wouw Saskia niet ingehaald heeft waar zijn Saskia, Gerte en Maria dan ? We rijden naar het stadion in Venlo. 'We hopen dat Saskia misschien toch al binnengekomen is. We zoeken en vragen. Niemand heeft haar gezteu We hopen dat één van hen een telefoon bij zich heeft. Terug in de bus begint Trea te bellen. Uit een spoÍttas horen we een telefoon rinkelen. Trea probeert een ander nummer. Nu gaat uit een andere sporttas een telefoon over. We kunnen ze dus niet bereiken. We weten ook niet waar we moeten zoeken.

Het grootste deel van het parkoers is voor auto's niet bereikbaaÍ. Op goed geluk rijden we terug. Geen spoor

te zien. We rijden verder naar Kaldenkirchen. Trea weet

een

zijweggetje waar lopers en fietsers uit de bossen moeten komen. Opeens zien we Maria en Gerte. Saskia volgt. We sorureren Saskia in het busje te stappen. ln volle vaart rijd Wim Saskia terug naar het stadion in Venlo.Voor de ingang duwen we Saskia de bus uit. "Renne"is het commando. Saskia ren! mensen applaudisseren.

Het stadion is helemaal alleen voor Saski, alsof ze als eerste binnenkomt. !l! De geklokte tijd is 0i.40.36. Bij de finish yÍazgt een official"waar ze gelopen heeft. Overal"is het antwoord van Saskia. Saskia blijkt dus inderdaad overal geweest te zijn behalve daar waar ze had moeten zijn. Het blijkt dat ze aI direct na de start de mist in gingen. Ze heeft nog een waag aan het bestuur: Ït wit een GPS op de fiets". Onze officiële totaaltijd is 08.12.29. en ons damestearn neemt de 38't" plaats in van de totaal 50 gestartte ploegen. Het was weer esn leuke en ontspannende dag. Volgens jaar weerll!

Maril Boesten

-20

-


Zo

meravondloop Maarland 5-10 kilometer 26 augustus 2000

Altijd een mooie wedstrijd, de zomeravondloop in Oost-Maarland, omlijst door veel muziek en gezelligheid. Zelfs met een heuse biertonnenrace, varl commentaar voorzien door "speaker" Wim van

der Linden die schijnbaar van alle marlden thuis is. Want zijn verslag hienan deed de toeschouwers voorkomen of het een heuse wereldcup wedstrij d was

i,250 kilometer per ronde, wat voor de

10

kiiometer-lopers 8 rondjes betekent. is redelijk snel te noemen.

Alleen de temperatuur speelde niet mee, bij het begin van de wedstrijd was het zo,n 26 graden geen ideale temperatuur voor een snelle trjd.

Bijna alle Limburgse toppers waren traditioneel aanwezig en het beioofde dus een spannende wedstrijd te worden. Tot halverwege

de wedstrijd was nog een

wij

grote kopgroep met oa. Nico

Hamers en Ger Bodelier en iets daarachter Rob Riksen. Na de eerste 5 km maakte Nico Hamers, Paul Hagendoren en Ralf Courage zich los uit deze groep. Nico probeerde nog een beslissing te forceren door en dertig meter voorsprong te nemen maar Paul Hagendoren schoot in de laatste kilometer naar Nico en versloeg hem in de sprint. Ger eindigde nog op een voortreffelijke 8"u en Rob op een mooie l4eplaats Ook de enĂ­ge 2 gestarte S.T.B.dames hebben de wedstrijd goed volbrachg sleeds aangemoedigd door "speaker" Wim van der

Vervolg

+

-21


ยงc AJ +"J \./ C5 Fd

L)

N

q.)

S{

v

a.) AJ

N AJ AJ

11

ยง

Fl L o

o v c o


Linden liepen zij hun 8 ronden relaxt uit in resp. 51 en 56 minuten

Bij de 5 kilometer werd Leo Kokkelkorn voortreffeiijk vijfde in een mooie tijd van 17.1 1. Klasse,Leo.

Uitslag 10 kilometer

I

Paul Flagendoren

2

Nico Eamers Ger Bodelier

8

14

Rob Riksen

24

Hub Heynen Theo Schmeits Monique de Haan Gerte Offeringa

42 109

t12

Unitas plaats

2 Sen. plaats 6 Sen. plaats 12 Sen. plaats 4 M40 plaats 3 M50 plaats 5 Vsen. plaats 6 Vsen.

00.30.57 00.31.03 00.33.27 00.34.45

a037.27 00.40.051 00.51.53 00.56.33 Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-23


I\ieuwe Leden

$,Ă?I, [o*t Ynil hffite lrekum! Lily van Luit - Theijssan

Daniella Michiels Graafstraat 6 6371 XS Landgraaf

Maashichtstraat 26 6415 )(P Heerlen

tel.045-5726132

tel.045-5327406

geb.dat. 01-02-1956

geb.dat. 01-11-1988

Danique Michiels Graafstraat 6 6371 XS Landgraaf

Jos Simons

Mauritslaan 5 6371 ED Landgraaf tel. 045-5312559 geb.dat. 19-03-1960

tel.045-5327406 geb.dat. 12-10-i993

0-0-0-0-0-0.0-0-0-0-0

Bedankt !!! Hierbij wil ik alle "Jung&au-beklimmers"van harte bedanken voor het medeleven tijdens de-ziekte van mijn vĂ?ouw. Bedankt ook namens mijn vrouw voor de leuke kaart uit Zwitserland. Bert Reijnders 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-24

-


Jungfrau Marathon : Uit het dagboek van een supporter.

De Jungfrau Marathon: ik had er al veel van gehoord, heel veel zelfs. Er werd op de trainingen over niets anders meer gepraat ep diegenen die er al geweest waren, praatten er zelfs lyrisch over (en dat voor de nuchtere hardlopers). Dit beloofde dus wat en we gingen met hooggespannen verwachtingen naar Zwitserland. Dotrderdag

3

I

Aueuslus.

De meeste hardlopers met aanhang arriveren in de loop van de middag in Zwitserland. Alleen Fam Meyboom en Boesten vinden het zo gezellig in de auto, dat ze besluiten om maar eel afslag later te nemen, zodat ze nog een paar uurtjes

kumen kletsen. De mensen die al eerder in Zwitserland waren, lichten de nieuwkomers in wvb de route en de aigemene conclusie is: gekkenlverk. Harrie Enninga had na het zien van de route al meteen zijn menu laten aanpassen: pasta geblazen

voor ten minste 4 dagen. De rest van de dag wordt door de

meesten

doorgebracht met het installeren van de spullen en vooral met het houden van voorbeschouwingen.

Vriidog I SepĂ?enrber Er is afgesproken om 12.00 uur voor het casino met de hele groep bij elkaar te komen.

Enkele sportievelingen maken er een wandeling van om de benen lekker te strekken.

Anderen willen zich absoluut sparen en geen Ineter teveel lopen, dus rvordt de auto geparkeerd voor het casino. Roger Gillissen komt zelfs incognito met jas (de sjaal en handschoenen ontbreken maar net) als voorzorg om vooral geen kou te vatten (en dit bij 27 "C) Albert Verbunt, die als een herder zijn schaapjes gesommeerd lrad om vooral niet te laat te kon.ien, komt om 14.00 aan. Tenslotte moet je je tijd goed besteden en het casino gaat toch pas om 14.00 open!

Toch niet gefreurd, er wordt gezellig een terrasje gepikt en de nodige, .jawel,.... pasta wordt verorberd.

/-)


Om i4.00 worden de staftnummers afgehaald in het casino. Daar is het een drukte van jewelste. Allerlei leuke e-mailtjes hangen in de hal om de lopers succes te wensen (Theo en Cor, bedankt). Sonrmige mensen worden al een ietsje meer nerveus. Er worden nog wat tshirtjes gekocht van vorigjaar (voor het geval ze niet zouden hnishen, dacht ik, maar nee, voor de thuisblÍjver, zeggen zij). Hierna wordt er een tijd afgesproken voor de gfote dag en gaat iedereen zijn eigen weg.

's Avonds is er pastapa§ in een groot aantal restaurants' De

nieuwkomelingen eten zich stijf aan de pasta, de "ervaren" jungfraulopers doen zich tegoed aan frites met een grote pot bier, dit tot zeer gÍote verbazing van de obers.

Daarna worden de tassen ingepakt. Iedereen geeft elkaar goede raad over wat moet worden meegenonlerl, met als gevolg dat alle kleren zeker 50 keer in de handen zijn geweest en niemand meer weet wetke spullen van wie zijn. Uiteindelijk is alles ingepakt (inclusief de banaan van Theo de Leeuw) en wordt nog even bij elkaar gezeten voor de laatste voorbeschouwingen. De lopers vertrekken een voor een vr6eg naar bed, voor de meeste vTouwen te vroeg, dus wordt afgesproken dat deze later stilletjes 211en nakomen.

Nagekomen ztjn

zQ, stilletjes is

een andere

zaak'

Zelfs Hub Erkens, de rust in eigen persoon, raakte hier gefrustreerd van. Zaterdag 2 September

DE GROTE DAG. Vroeg op om de laatste voorbereidingen te treffen. Nadat de regen de hele nacht met bakken uit de hemel is gekomen, kijgen we nu wat we verdienen. Het is bewolkt, maar droog

Trea besluit om toch ook maar de marathon te gaan lopen. Tenslotte heeft ze echt....niet getraind. Op de camping maakt Roger meteen lteel Zwitserland wakker door om 6-00 te roepen dat hij er klaar voor is. (Zwitsers haten Nederlanders nu)

Wiel is niet uit zijn bed te krijgen en moet herhaaldelijk

geroepen

worden.(misschien lui of bang?) Hanie maakt Gertie kneftergek door de sleutel van de hotelkamer in de safe te verstoppen en dit vervoigens te vergeten (hoezo nerveus?), zodat ze niet meer hun kamer aÍkunnen. Ook in de herberg is het een hectiek, alles door elkaar kwekkende mannen, een uitermate zenuwachtige dame die op het laatste moment besluit om toch maar met de auto naar de trein te rijden.(deze auto stond als iaatste in de rij, dus ..... iedereen met de auto)

/t\


Aankomst bij het casino: alle STB'ers bij elkaar voor een groepsfoto, een schier onmogelijke opgave. Die moet nog wat smeren, die nog wat eten, die nog even naar de wc, er zijn zelfs marinen die een flesje bij zich hebben, om dit elke 10 seconden te gebruiken , alles wat ze boven naar binnen schudden, komt onmiddellijk aan de ander kant weer eruit. Na de laatste groepsfoto op naar de start, het echte werk kan beginnen!

We hebben afgesproken om in Lauterbrunnen bij 20 -en 25 km te

gaan

supporteren.

Getooid met shirtjes, drinken en ev etenswaren staan zelfs wij, supporters, wat zenuwachtig bij elkaar. De entourage is prachtig, heel veel supporters, goede sfeer,muziekbandjes, alles is compleet. Daar komen dan de eerste lopers, Bert Nillesen en John Borjans, op de voet gevolgd door Pierre Muyrers en Wiel Frins. De lopers zien nog heei fiis uit en hebben echt plezier in hun schreeuwende aanhang. Een Zwitser vroeg zelfs aan Wiel of hij "der Vorsitzender der Verien ist, weil die Leute so flir ihnen schreien"! Langzaam maar zeker druppelen de lopers van STB binnen, allemaal nog

vol goede moed. Het is onmogelijk om op dit tijdstip alle STB'ers aan te moedigen, dus na de eerste grote groep doorrennen naar km 25. Hier is het al iets moeilijker. Ze z\jt net aan de eerste klim begonnen en zien

voor zich een hele lange, steile klim. Sjef van Ooyen heeft hier nog

de

energie Over om de dames Supporters op een striptease te trakleren en daarna met nieuwe outfit verder te lopen. Jos Duteweerd heeft het hier al moeilijk, hij heeft last van een blessure aan zijn knie en loopt te dubben wat hij moet doen: uitstappen of verder lopen.

Dit doet pijn, zeker na een wekenlange voorbereiding. Daarna gaat het verder naar Wengen. Ook hier heerst een prachtige sfeer,zo gezellig dat Wiei onderweg een paar keer stopt om foto's van de toeschouwers te makenMaar dan, de muur van Wengen. Deze naam zal ik nooit meer vergeten, zo vaak heb ik de verhalen over deze klim van iedereen moeten aanlioren (en niets was teveel gezegd, zo steil).

Wij zijn inmiddels met de trein onderweg naar de Kleine Scheidegg en zien "onze" atleten klimmen. We kijken met steeds meer ontzag naar de lopers die aan de klim bezĂ­g zi1n. Het is onvoorstelbaar dat een normaal mens aan zoiets begint. Hoe zou het met Trea zijn, heeft ze inmiddets al spijt van haar onbezonnen daad? Boven aangekomen tonen

wij ook maar onze sportieve kant en lopen zo'n 3 kilometer richting de Eigergletscher. Hier aangekomen speelt de mist ons

4,7 - Lt -


parten, maar na een kleine poos trekt de mist op en hebben we schitterend uitzicht op de gletscher en de lopers. Op de berg zit een heuse piper (doedelzakspeler) de marathonlopers nog een beetje moed in te spèlen. We kijken op de horloge: 4.10 uur verstreken. Niemand haalt dus het stiekem gewenst resultaat van 4 uur, maar dat hadden we ook niet verwacht. Maar daar in de verte, is dat niet Piene? Ja hoor, hij komt ons stralend tegemoet. Wij moedigen hem aan zo hard als we kunnen, maar voor Pierre kan de dag niet meer stuk. Als eerste STB'er komt hij over de finish, een prestatie waar hij wel heel, heei trots op kan zijn. Hierna krijgen we het druk. De eerste STB-wouw (Maril , hoe kan het ook anders) komt al , zeer tot onze verbazing, na 4.40uur langs. Een zeer knappe prestatie, Marill Een voor een komen de STB'ers voorbij, de een nog fris ogend en blij, de ander helemaal stuk. Cor I gaat zelfs voor ons liggen. Hij heeft kramp aan beide benen, maar voor de rest zit het nog goed. Na een flinke massage vervolgt hij weer zijn weg, maar van loopscholing heeft de trainer volgens mij nog nooit gehoord, hij heeft een wel zeer vreemde manier van lopen! En dan onze laatste deelriemer, ongelofelijk maar waar, Trea finisht na dik 6 uur. Je hebt op alle regels uitzonderingen, dat blijkt dan wel weer. Als iedereen zich gewassen heeft, zitten we nog even op het terrasje bij elkaar. De een zeer druk vertellend, de ander stilletjes genietend, maar over een ding zijn ze het allemaal eens, het is een zware marathon, maar zeer zeker de moeite waard, in een woord: schitterend.

Ook wij, supporters, zijn het erover eens, dit is voor ons

de

indrukwekkendste marathon, die we obit gezien hebben.

Alle respect voor de lopers, ze hebben stuk voor stuk een prestatie geleverd. Jongens, proficiatl

Els Frins

Vervolg, uitslagen:

.)

-28-

geweldige


Uitslagen:

l. Pierre Muyrers 2. Bert Nillessen 3. Roger Gillessen 4. WielFrins 5. John Borjans 6. Hub Erkens 1. Maril Boesten 8. Wim van der Linden 9. Frank E,isinga i0. Albert Verbunt 1 I. Fritz Fisher 12.

I3.

14. 1

5.

16. 17. 18. 19.

4:18:32

4:21

17

4:26:30 .+.JJ.UJ

4:33:43 4:35:56 4:40:50 4:44:51 4:45:28 4:46:22 4.41:48 4:54:07 4:57:06 5:01:56

Wim Meyboom Herm Gerards Theo de Leeuw Fred Geilenkirchen Harrie Boesten

5:05:25 5:09: i 6

Maria Fischer

5:13:59

Cor II Harrie Enninga Cor I

5

:28:3 5

5:28:52

20. 21. Sjefvan Ooyen 22. Trea van der Linden

5:3 3:53 5:5 0:4 8

6:04:43

0-0-0-0-0-0-0-0

*ยง* qยง F'{x

-29

-

* fu ep sa


§ -V /},g

Auro

volYKEN

BV.

KÏVALITtrIT ALS iÏORM I

E verkoop nieuw

I selectieve occasions r leasing r financiering WiJNGAARDSWEG

reparaties

E onderhoud

I lI 8

I{EERLEN

- HOENSBROEK

TEL: ( 04s) s2L24s9 FAX: (045) s630200

_

30

_

schadereparaties

APK keuringen


r /r-

Iln

13 " Telematicaloop Heerlen

lOKM_10EM Zandag3 september 2000

tot de andere Telematicalopen waar de temperahren soms hoog opliepen waren er ditnaal ideale weersomstandigheden. Een beetje regenachtig, misschien wat te tegenstelling

veel wind maar toch perfecte omstandigheden. De S.T.B.'ers, zo'n 25 n aantal ( de rest zat in Zwitserland uit te

puffen van de Junfrau-Marathon) presteerde prima in deze wedstrijd. Liefst 8 S.T.B.'ers liepen de i0 EM. onder het uur, terwijl een drietal zich zelfs in de prijzen liep. De bedrijvenloop werd gewonnendoor het team van Harrie Ddessen Runningcenter dat uit 10 personen bestond waanran een zevental S.T.B.'ers . Op de i0 EM. Werd Jos Krist tweede bij de Veteranen I en Theo Schmeits derde bij de Veteranen II. John Hendrix liep een mooie tweede plaats op de 10 kilometer.

Uitslasen 10 EM (Netto-tijden)

1 2 3 4 5

Nico Hamers Hub Donders Ger Bodelier Rob Riksen Jos Krist

vervolg

,

plaats 22 Sen. plaats 28 Sen.

00.52.t7

plaats 32 Sen.

00.s6.48

plaats 34 Sen.

00.s7.1

plaats 3 Vet I

00.s7.04

- -Jl

00.s5.27

t


6 Bert Meys 7 I*o Kokkelkorn 8 Mark Hamaekers 9 Peter Deceuninck 10 Theo Schmcits

11 Bert Reijnders 12 Sjef Hodiamont 13 Peter Verberk 14 Wim Eleveld 15 Ger SchafÍhausen 16 Roiand Oostwegel 17 Hub Weyneberg 18 Jos Jansen 19

Albert Maessen

20 Henri Giesen

plaats

5

plaats

37

M40

Sen. 38 Sen. 40 Sen.

plaats plaats plaats 3 M 50 plaats 10 M50 plaats 48 Sen. plaats 11 M40 plaats 12 M50 plaats 56 M40 plaats 83 Sen. plaats 57 M40 plaats 33 M50 plaats 9 M60 plaats 102 M40

00.59.07 00.59.17

00.s9.29 01.00.17 01.03.47

0t.49.27 I7

0 1.1 1.

01. 1 1.21

01.12.03 01.13.20 01.13.21

0t.t3.22 01.18.37 01.18.37 0

1

.23. 15

Uitslasen 10 KM

1 John Hendrix 2 Alfred Geven 3 Vic§ Teeken 4 Bart Kreukels 5 Winand Berkïof 6 Gerard Hartrnan 7 John Hof 8 Bernard James 9 Sabine Hoeppner

plaats 2 M50 plaats 32 Sen. plaats 5 V.sen plaats 112 Sen.

plaats 4 M60 plaats 127 Sen plaats 66 M40 plaats 35 M50 piaats

16

Vsen.

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-32-

00.40.22 00.41.43 00.48.33 00.50.24 00.52.12.

00.52.20 00.52.25 00.52.45 00.54.19


In de kijker

" ln de §ker "

een nieuwe rubriek in ons clubblad, waar de leden in de loopsport mogen vertellen en de manier hoe zij nan het lopen gekomen zijn.

iets over belevenissen

ln het vorig clubblad stond het verhaal van Monique de Haan en dinnaal komt Frans Quaedvlieg aan het woord.

" Frans, kun je goed schrijven? " vraagt Theo Schmeits aan mij tijdens e€n training. " Nee !!! " " Oke, wil je dan toch een strftje schrijven voor het clubblad hoe je met lopen bent begonnen". Goed.

Atletiek heb ik altijd al mooi en spannend gevonden, vooral cross en lange afstanden. Alleen niet zelf doerq wel TV kijken, terwijl ik op jonge leeftijd toch wel laog en hard kon rennen op schoolwedstrijden. Maar dat is al heel lang geleden. En dan begin je met werken en heb je geen tijd ( of zin ) meer om wat te doen. Nou en dan krijg

je een nieuwe buunnan, " der Cor " en die zie je dan bijna elke dag met zijn enge lange broek de deur uitvliegen, dan denk je: " man wo bist du tog mit bezig doe renst tig ut leeg oet ".

En dan neemt Cor mij eens mee naar e€n training en het is leuk ik word lid en dan begint de ellende pas goed.

Vervolg

I

- JJ -


Alleen maar werken en afzien weken- en maardenlang en je denkt dat word nooit wat. Maar toch blijfje trouw 3 maal per week trainen en je ziet het word toch wel wat. Nu na 4 jaeu. lid te zijn van S.T.B. gaat het lopen toch redelijk goed en dan denk ik wel eens: hiermee had ik al veel eerder moeten beginnen. ril/ant het is toch wel stevig aanpoten.

Ik ben best wel teweden en zie wel

hoe lang

ik het volhoud of

zolang het leuk blijft. In ieder geval heb ik er nog heel veel plezier in. Frans Quaedvlieg

0-0-0-0-0-0-0-0-0

New-Line T-shirt Er bestaat de mogelijkheid om een New

T-shirt ftorte mouw) met

bij

-

Line

wit STB loge te

Runnersworld HarrĂ­e Driessen. Kleur: Nary Bleu (clubkleur) Prijs: Normaal fl 69.95 nu fl 55.-. Je kunt in de zaak van harrie passen voor de juiste maat. Let wel de STB-leden moeten in bestellen

totaal wel minimaal 20 bestellen anders gaat de koop niet door. Uiterste besteldatum 15 oktober 2000 Cor val Haaren II

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

aĂ&#x20AC; -J+


diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitsla

SRL loop Hoensbroek

- 5 en 10 km - 1616120 00

5 KILOMETER DAME,S:

11

Gerte Offeringa

STB

00.26.13

STB

00.18.08

STB STB

00.31.s6 00.33.17

STB STB

00.33. 1 8

5 KILOMETER HEREN:

6

10

1 3 4 7

Leo Kokkelkorn

KILOMETER HERE,N: Nico Hamers Jos Krist Ger Bodelier Rob Riksen

Obermaubach

4 7 14 22 34 53 "14 75 78 80

-

10 km

Jos Krist Mark Hamaekers Peter Deceunink

vervolg

2000

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

Ger Bodelier

Leo Kokkelkorn Frank Eisenga Herm Gerards Pierre Muijrers Cor van Haaren Frits Fischer

-?9-iuli

II

Ă

35

00.3s.2'l

00.33.26 00.34. i 6

00.35.21 00.36.44 00.37.40 00.3 8.39

00.40.08 00.40.

l3

00.40.43 00.40.43


82 96 157 253

Albert Verbunt Wim van der Linden Maria Fischer Gerte Offeringa Aantaldeelnemers: 300

00.40.55 00.42. r 0 00.45,49 00.54.17

STB STB STB STB

Lauf mit in Schmidt- 10 en 21.1 km -291712000 1O

KILOMETER:

12 35 43 57 5B 69 132

Mark Hamaekers Herm Gerards Jos Duteweerd

Hub Erkens Pierre Muijrers Frits Fischer

Maria Fischer Aantal deelnemers: 3 l0 21.1 KILOMETER: Peter Dekeunink Bert Nelissen

3 4

Baanwedstrijd Unitas 8OO

6 7

00.3 8.06

STB

01.20.52 01.23.2s

00.41.04 00.41 .45

40.42.33 00.42.35 00.43.34 00.47.50

STB

-

29

juli

2000

METER HEREN: Leo Kokkelkorn Ralf de Leeuw

sTB sTB

00.02.18.07 00.02.18.42

METER HEREN: Leo Kokkelkorn

sTB

00.10.14.43

3OOO

E

STB STB STB STB STB STB STB

vervolg

Ă

36-


Huppenbroich

3 24 4l 42 71

STB STB STB STB STB

Peter Dekeunink Henn Gerards Jos Duteweerd

Frits Fischer Maria Fisclier

Aantal deelnemers:

Durwisz

32 59 120 190

- L2 km-4augustus2000

-

10 km

- 5 augustus 2000 S.T.B. S.T.B, S.T.B. S.T.B.

Mark Hamaekers

Haarderluiploop Borgharen Rob Riksen Leo Kokkelkorn

Mark Hamaekers

Aantal deelnemers: i

00.34.36

S.T.B.

00.34.49 00.3 5.54

S.T.B.

00.36.56

10

Monschau Marathon vervolg

00.37.52 00.39.3 5 04.42.27 00.45.53

- 10 km - 11/8/2000 S.T.B. S.T.B.

Jos Krist

101

00.54.26

00.s4.30 01.00.14

133

Herm Gerards Frits Fischer Maria Fischer Aantal deelnemers: 375

8 9 11 15

00.4s.05 00.51.29

- 13 augustus 2000 S.T.B.

Pierre Muijrers

Ă

-37

-

03.20.53


302 Frank Eisenga 326 Herm Gerards 335 Albert Verbunt 380 Roger Gelissen 426 WielFrins 42'7 Cor van Haaren II 518 Maria Fischer 5 19 Frits Fischer

S.T.B. S.T.B.

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

03.42.56 03.44.49 03.45.20 03.49.21 03.52.3 8 03.52.3 8

03.59.04 03.59.05

Aantal finishers: 1132

Mergellandmarathon Meersen

25 26 37 40 43 56 90

S.T.B. S.T.B. S.T,B. S.T.B S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Pierre Muijrers

Albert Verbunt

Frank Eisenga Marii Boesten Peter Dekeunink Bert Reynders Roger Gillessen Aantal deelnemers: 12i

Stadtgartenlauf Wurselen

8 61 82

3

-

10,4km S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Herm Gerards Jos Duteweerd

Cor van Haaren Aantal deelnemers: 292

- l0 19 I2AAA

II

38

03.30.13 03.30.28 03.36.17 03.3 8.08

03.40.59 03.52.36 04.23.45

- 1719/2AA0 04.4t.24 00.43.50 00.44.32


Verj aardagskalender

-t9-


Bert Nillesen. iMàÀl'ÈiiesteÀ I

iffiàa-qgÈr-

I December zelöeöàmuer-l

27

51

52]

r

i

44i

2s 1Ó-é_cèmuei

41

31

,

lDecember

iJalr Vroomen

ii'

Jrrlg0rr[[

gnlo

Met name onze 3 vffiigjarigen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-40-

!

!!

i


Nagekomen uitslagen

Marsanaloop Margraten

8

9 12 17

Jos Krist

- 10,6 km ? - sept/2000

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Rob Riksen

Mark Harnaekers Leo Kokkelkom

00.40.21 00.40.57 00.42.37 00.43.48

Aantal deelnemers: 115

Coopertest S.T.B. - 29 september 2000-10-01 Aan het einde van de zomertraining op onze Cooperbaan wordt altijd traditiegetrouw een coopertest gehouden. Ditmaal echter met een minimale deelname van S.T.B. -leden, jammer !! De uitslagen van deze l2minuten "wedstrijd".: 1 Rob Riksen 3640 meter 2 3450 meter [-eo Kokkelkom 3 3380 meter Ralf de Leeuw 4 3300 meter Mark Hamaekers 5 3230 rneter John Borjans 3100 meter 6 Theo Schmeits 7 van Wim der Linden 3000 meter 8 2670 meter Vicยง Teeken

9 10 1l

Quaedvlieg Monse Lily van Luit Frans

2624 mel'rr

Yvonne

2350 meter 2230 meter

Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0

-4i

-


bi j

de

PAI(KEN nee

rzi t ten

?

kom nou.

mítn oh manl

6BI'::',nR"m I{eerlen (Gcleet}strxxt 34-36 crl Pronrcnadc 33) Maastricht (Grotc Str:tt lB-20) . Sittard (Molcnbeckstrxxt i2)' Glaslrarrdel - er-r SchildersbedrijÍ (-9i.

StreeperPlein

t-l

r,í^v1 O-t?c'1 F Landsraaíb-v. /

1O',,,

6,371 l\AZ ' LandQlra.af tel.: 0,45,.531141,3

fax: 045-5321616,


Sportmedische bespiegelingen.

Herstelprocessen : balanceren orr het koord tussen belasting en overbelasting.

Inleidine. Het leveren van sportieve prestaties kan nogal wat vergen van het menselijk lichaam. Het menselijk organisme is door trainingsarbeid in staat tot een enorrne winst in prestatievermogen. De winst wordt

in verschillende orgaansystemen. 7-nwel haÍ- en vaatstelsel ais het houdings- en bewegingsapparaat vertonen veranderilgen in vorm en in frrnctie door het toedienen van trainingsprikkels, terwijl stofivisselingssystemen zich aan de nieuw gestelde eisan aanpassen. Het lichaarn streeft altijd naar stabiliteit in zijn toestand; elke prikkel die het bestaande evenwicht verstoorf wordt door het lichaam verwerkt. Een eenmalige prikkel leidt nog niet tot veranderingen binnen de diverse oÍgaanqystemen, herhaaldelijk toegediende prikkels doen dit wel. Dit proc€s wordt adaptatie genoemd. Trainen is het met een bepaalde intensiteit en frequentie toedienen van prikkels, waardoor het lichaarn qua functioneren op een hoger niveau komt. Het menselijk prestatievermogen is voor 70 7o door erfelijke factoren bepaald,25 tot 30 % is trainbaar. Zeker bij sporten als hardlopen, waarbij tevens mechanische invloeden op spierweefsel en steunweel'sels optrederq is het inbouwen van voldoende rust van belang om het houding- en bewegingsapparaat te laten herstellen. geboekt

Enkele trainingsprincipes.

Het principe van de individualiteit

is

misschien

wel

het

allerbelangrijkste trainingsprincipe. Elke persoon is uniek in de zin van belastbaarheid en trainbaarheid. De basis hiervan ligt in de erfelijke bagage opgesloten. Dit betekent dat trainingsprogramma's niet zonder meer tussen sporters uitwisselbaar zijn.

Vervolg

ö

la -+J


De sporter zelf is de

aangewezen persoon om de individuele aspecten van de eigen trainbaarheid te achterhalerq dit kost vaak vele jaren. Uiteraard is ook de kainer in staat om bepaalde

patronen te herkennen bij de sporters die hij/zij begeleidt. Het 'bijhouden van een trainings- en wedstrijdlogboek is een marrier om uit te zoeken wat goed werkĂ? en wat absoluut niet werlct. Er zijn bijvoorbeeld mensen die daags voor een wedstrijd nog een pittige taining afuerkeq anderen merken dat twee dagen rust voor een wedshijd het beste resultaat geeft.

Het principe van de specificileit is eveneens van belang.

Je

verbetert dat wat je traint; als je in de naining alleen maar rustige duurlopen afiryerkĂ? kun je nooit een wedstrijd volbrengen in een tempo dat enkele kilometers peĂ? uur hoger ligt. Er zullen dus verschillende soorten bouwstenen in elk trainingsprogramma moeten worden ondergebracht. Het principe van de progressieve overload houdt in dat prikkels die aanvankelijk het evenwicht verstoren na enige tijd geen invloed meer hebben. Door de prikkelintensiteit te verhogen blijf je het evenwicht verstoren en kan het lichaam beter worden. Het lichaam moet zich echter wel kunnen aanpasserL zodat je met een bepaalde regelmaat wat gas terug moet nemerL anders k rjg j" een averechts effect. Het periodiseren is hierop gebaseerd. Met cycli van 3-4 weken van oplopende belasti,ng gevolgd door een herstelweek

je

meer dan door de prikkels steeds maar verder te vergroten. AIs het lichaam niet in staat gesteld wordt tot adaptatie, kan het afueersysteem verzwakt worden, met allerlei mogelijke

bereik

gevolgen. Het principe van de omkeerbaarheid geefr. aan dat aanpassingen in het lichaam weer verdwijnen als de trainingsprikkels wegvallen.

Trainingseffecten gaan

in het algemeen sneller teniet dan

opgebouwd worden.

Vervolg

s

-44-

dat ze


Trainbaarhpid en herstelvermogen van hart- en vaatstelsel. (Zie ook eerdere bijdragen in het clubblad: "Voeding en sport: de verschillende brandstoffen" in STB blad 1998-3 en "trainen met de hartslagmeter" in STB blad 1999-2). Het hart- en vaatsysteem is uitermate goed trainbaar. Al na

veranderingen in het systeem meetbaar. Door regelmatige duurtraining wordt de hartspier dikker, waardoor het pompsysteem efficiënter wordt. Door de grotere hartinhoud met als gevolg een grotere hoeveelheid bloed die per hartslag rondgepotnpt word! zijn minder hartslagen per minuut nodig. Ook worden, na een intensieve trainingsperiode, onderling vergelijkbare inspanningen met een lagere hart&equentie mogelijk. TeveÍrs verschuift het zogenaamde omslagpunt naff boven (de harrfrequentie waarboven ureer afu alstoffen geproduceerd worden dan het lichaarn kan aÍbreken). Het bloedvatsysteem verandert ook door regelmatige inspanning: de doorbloeding van met name de spiergroepen verbetert sterk. Door de combinatie van de veranderingen van het hart, van vaatstelsel (en van de spieren) wordt het lichaam beter in staat gesteld om een bepaalde insparuring gedurende langere tijd vol te houden. Uiteraard is er een grens aan de trainbaarheid die ertoe leidt dat steeds meer fainen niet per definitie leidt tot verdere verbeteringen van het prestatievermogen ( principe van progÍessieve overload) '

enkele weken training

zijn er

Overtrainine. Door een verstoord evenwicht tussen Íainen en rust kan het prestatievermogen afiremen. lndien de voor de sporter optimale 6ainingsintensiteit overschreden wordg leidt dit tot prestatieverlies. Gevoeligheid voor overtraining heeft vooral te maken met de mate van stress die de sporter ervaart, ona{hankelijk van wat de oorzaak van deze stress is. Dit betekent dat een onregelmatig leven met weinig nachtrust of stress op de wer§lek dan wel in de privé-sfeer invloed heeft en verdisconteerd moet worden in het

Vervolg Ö

-45-


wat topsporters kunnen hun hele leven inrichten op het leveren van topprestaties, de breedtesporter zal

trainingsschema. Nogal

rekening moet€n houden met andere factoren. Het is van belang om de signalen van overEaining in een woeg stadium te herkennen. Het eerste gevolg van overkaining is afirame

van het prestatievermogen. De meest logische reactie van de sporter is dan het opvoeren van de intensiteit van de training, met een avereclrts effect. Er kan bij overraining een aantal klachten optreden varierend van onder andere moeheid spierpijn , prikkelbaarheid slaapstoornissen tot depressieve klachten. Herkenning van deze symptomen treedt vaak pas te laat op. Een belangrijk en eenvoudig toepasbare methode om beginnende overtraining op te sporen is het meten van de rustpols. Bij beginnsnds verschijnselen van overEaining treedt een toename van de rustpols op. Het is hierbij wel van belang om deze steeds op

hetzelfde momert van de dag en op dezelfde marrier te meten. Waarschijniijk treden er bij overlraining allerlei hormonale verstoringen op die een deel van de klachten verklarerq ook het afweersysteem functioneert minder goed zodat er een grotere vatbaarheid ontstaat voor infecties.

Traintraarheid

en

herstelvermogen

van houdings-

en

bewegingsapnaraat.

Het houdings- en bewegingsapparaat is tevens in grote mate trainbaar. Het grote verschil met het hart- en vaatstelsel is echter dat de veranderingen hierin veel trager verlopen. De skeletspieren worden veelal gÍoter en sterker en de doorbloeding neemt toe. Met name

de pezen worden sterker waardoor grotere krachten

doorstaen kunnen worden. Dit alies leidt tot een efÍiciënter houdíng- en bewegingsapparaat dat tot grotere prestafies in staat is.

Vervolg

.|

-46_


Blessures.

eerdere bijdragen in dit clubblad: in STB blad 1997-5 en "kraakbeenproblematiek"

(Zi" ook

"peesblessures"

in STB blad I998-l).

Het feit dat de

veranderingen

in het

houdings-

en

bewegingsapparaat na het toedienen van trainingsprikkels minder snel optreden dan die in het hart- en vaatstelsel, levert zeker in een sport als hardlopen met de grote mechanische belastingen, een

groot gevaar op. Veel beginnende lopers hebben een verhoogd risico op peesblessures in de opbouw{ase van hun trainingsprogÍamm4 zeker als er nog andere factoren zijn zoals standafwijkingen van de gewrichten, overgewicht of schoeisel met onvoldoende demping. De eerste symptomen van peesblessuÍes zijn plaatsehjke pijnklachten die na een goede warming up verdwijnen. Naarmate de ontstekingsverschijnselen toenemen kumen de klachten ook tijdens en zelfs na de inspanning aanwezig blijven. Ook hier is het van belang eventuele klachten in een woeg stadium op te sporen en niet trainingstechnische oorzaken waar mogelijk weg te nemen. Spieren en pezen krijgen naast de mechanische belasting te maken met aÍbraakproducten van de stofivisseling, die op een goede manier afgevoerd moeten worden. Als dit niet gebeurt kan de kans op blessures nog verder toenemsn.. Concluderend kan gesteld worden dat het evenwicht tussen belasting en herstel vaak wankel is. Door systematische toediening

van prikkels wordt het lichaam sterker, 70 % van

het

is erfelijk bepaald, 25- 30 % is tainbaar. Blj overschrijding van de grens van de belastbaarheid kunnen er veranderingen in het lichaam optreden die moeilijk te herstellen zijn. Er kunnen overtrainingsverschijnselen optreden die zich uiten als allerlei in de beginfase moeilijk te duiden klachten, ook kunnen er plaatselijke overbelastingsverschijnselen optrederq zich vaak prestatievermogen

uitend als peesblessures, zeker bij een sport als hardlopen met de bijkomende mechanische component.

Vervolg

ö

-47-


Geevers A

delen: overzet op dit

Geevers

Het

il,.,€fl

voor door

en

merken.

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH o45- s244242

VtAI{EN 0M7-3 76474

ALMtrLO 054É872125

VELDHO\,.BN 040-2531900

(it:tí\ít:tls cARRossrnrr-pÉÉrn

ROTTERDAM 0I

0-4ó2ó661


Het is zaak van de individuele sporter orn zelf, eventueel in overleg met trainer, de balans tLlssen belasting en herstel in de gaten te houden en waar nodig in te grijpen.

Literatuur: De precaire balans tussen belasting en herstel. Interview met inspanningsfysioloog H. Kuipers over berveging, training en doping. H. Ir4aassen. Medisch Contact, jaargang 54, nr. 25. Pag. 933-935.

Textbook of science and medicine in sport. Bloomfield, Fricker and Fitch. ISBN 0867931612. Rob Riksen

0-0-0-0-0-0-0-0-0

49


Van de j eugdcoördinator

De zomer loopt al weer op zijn eind en de meeste vakantie zijn rveer achter de rug.

lk hoop dat jullie beter rveer hebben gehad als mij want ik ben namelijk ik Nederland gebleven. En zoals je weet was het bijna droog.

Allereerst wil ik mededelen dat wij een I,imburgs Kampioen hebben bij de jeugd, zijn naam is Pim van Spanje. Pim is zowel in de meerkamp als lange afstand karapioen' Namens de gehele jeugd Pirn alsnog gefeliciteerd" De categorie waar Pim in uitkomt is pupillen C Nu was dit voor de trainers geen verrassing want Pim wint narnelijk elke wedstrijd waar hij aan deelneemt. Verder zijn er dit baanseizoen diverse eren plaatsen beiraald en zijn er clubrecords verpulverd en dit geld natuurlijk ook voor de persoonlijkerecords.

Hopelijk worden deze prestaties voortgezet in het komende winter seizoen.

Op zaterdag 23-09-00 was het zor,er de clubkampioenschappen van de jeugd op onze eigen cooperbaan. Degene die geholpen hebben om deze dag succesvol te hebben laten verlopèn wil ik nog vanaf deze plaats van harte bedanken voor jullie mede-

werking.

Bijna alle jeugdleden waren aanrvezig om te strijden rvie clubkampioen in het jaar 2000 zou worden. Voor de uitslag zie verder in liet clubbladEen groot succes op deze dag was de tomboia. Oe tàfel waar alle prijzen op lagen was in eerste te.kiein maar aau het einde van de dag was alles weg. De prijzen waren beschikbaar gesteld door o.a Tuincentrum Peter van de Markt, l{arry Driesen runningcetrtrulrl en nog vele auderen'

-50-


Gelukkig was het deze dag mooi weer zodat iedereen met een big smile rond liep en dit ten goede kwam aan de prestaties. Al met al kunnen we zeggen dat dit kampioenschap zeer geslaagd is geweest en we nu al uitkijken naar het volgend jaar. Binnenkort gaan de jongste jeugdleden op kamp. Gelukkig voor de ouders dat dit kamp aan het begin van de herfstvakantie vait zodat zij na het kamp gewoon thuis de boel weer onveilig kunnen maken voordat zeweer naar school gaan. Dus ouders rust dit vrije weekend goed uit voordat de kinderen weer thuis zijn. Hoe dit kamp veriopen is leest u in de volgende uitgave. De komende winterperiode traint de jeugd op woensdagavond in de zaal. Deze zaal is gelegen in de Kakert. Denk eraan dat de sportschoenen in de zaal een witte zool moet hebben. Eir de andere trainingsdag is zaterdagmorgen op de bekende tijden. En als laatste meld ik dat de jeugd een eigen web site heeft. Deze site is ontworpen door Jos van Spanje. Hierop staat alles venneld wat de jeugd gaat doen en r'vat

zij

gedaan

hebben.

Ook zijn er onder andere foto's te bewonderen.

Het

adres

deze

van

http ://members.tripod.lycos.nl/j

eu

gdstb/index.htm

Verder heb ik niets meer te melden. Met vriendelijke sportgroeten Dick van Pelt.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

- 51 -

site

is


Diverse uitslagen jeugd

Prestaties Limburgse Kampioenschappen 1 9_0g-2000

NAAM

HOOG

VER KOGEL/ BAL

SPRINT

i 000/ 600 M

Yael van Peh

lm10

3m49

4m72

9.7

3:52,3

Natasha Immeker Pia Hermans

lm05

3m62

5ml3

9.54

3:52,60

0m90

3m03

4m66

r 1.01

4:34,41

0m80

3m17

5m39

10.72

4:51,24

0m95

2m55

4m91

I 1.4I

4:52,85

0m80

2m61

3m39

7.85

4:19,91

0m80

2m'16

4m59

1.56

4:26,07

2m49

4m82

8. 19

2:49,4

2m68

3m55

7.93

z.)),J

Michelle Bindels Kelly Boessen Melissa Eef e Boesten Denise Bindels Sanne Boessen Ivo Eijkenboom Roan Funcken Kay Bemelen Pim van Spanie Jim Bemelen

lm00

2m98

1m00

3rr2l

1ml5

3m24 2m98

2m64

-q!_

4m26

8

.25

3:52,46

5m67

10.57

4: I 1,03

22m78

1aĂ&#x20AC;

4:00,51

25m34

/ -5i

2:15,35

17m72

l-tl

2:24,84

11


NAAM

SPRINT

VER

KOGEL

HOOG

LANGE AFS

SPEER

BAL RACHEL

8.99 SEC

IRIS

r 1.88 SEC

MAAYKE NANCY

12.16 SEC 12.74 SEC 11.96 SEC 12.16 SEC 1 1.67 SEC

DiONNE i-ENNIE

MIEKE

5M92 4M07 3M54

3M73 3M16 '4M05 4M39 4M23

4M41 5M06 9M47 3M88 2M21 7M89 7M00

1M15 3:53,10

3:41.82 3:3 0,59

ALEXANDRA

8.0 SEC

2M73 2M64

10M60

4:59,18 4:06,45 4:58,93 4:44,61 4:23,86 4:14.05 4:32.98

PiM

7.4 SEC

3M05

25M98

2:21-52

CARMEN

8.4 SEC 7-8 SEC

2M53 2M66

10M07

DENISE SANNE

7.8 SEC 7.6 SEC

2M7l

t3M29

2:45-19 2:29.99 2:52.64

2M64

11M84

2:29,67

RALF

YAEL MiCHELLE KELLY LONNEKE KATFIARINA

ESRA

i4.31 SEC

5M0t

I1.3 SEC

3M20 3M20 2M59

9.7 SEC

3M03

IO.9 SEC

5M57 5M24

9.4 SEC IO.9 SEC

WielFrins

_s3_

5M44 4}491

7M09


ffir§Ë@ . verkoop nieuw

en

gebruikt . [€psratie en onderhoud

occasions garantie pogelijk

. 1e klas met BOVAG . inruil

van alle merken ; APK-keuiingen . schade-taxaties en reparaties

KLIM.MENDEHSTHAAT 95, KLTMI\4EN -TEL. (045) 405 13 58

BP

ÏAN KSTAÏIO N - CAHWAS H HOGEWEG 78

# ílonnrncrs- en timmerbedriiÍ lt:

.:

ffi. eEe ffi€à&ffi b"tí. 045-53ï Bg4g


,strt!PZW 0rl ]rrt<Fr0) Èu r-ta ru a Z iOÉ o:ÍPr-h X OJ P.U. 0) t0 o 7Fa 3 (D Q-D 0r f! P' r! o 0r cu r'l (D L0 7íat a u' cf O(n UO HïOo CDOHT aa

orLnÈ(,NHZO

0rt

XOJ E

OJEË

OPHBSP p u-^' 5 I u. P,Q OOo

lJ

Elo @ 6) P-< ry o P|]p.FUPr o 5 PO O 5 (I) 0 (D (D o:ÍPo L oP-ct|J}il (,(D (D t, p oF5t0

P'

o tD

oÉ<) o0r p

TD (Dcr EO op F-\Q o(D

b

o

0rl

<urtC)(/)u0r ro (0o)(/)or0ro3É 3 o a

u. (D a

ÀLJN)PZO 0, XCrCrrOÈ o o P-P-3 róÉ 5H=3 50<<tD< O 0r 1

ÈU

C-.{

J

L] U] 5

(D(D(D l.,.H.P (/) PPO! oo50r )))v)

x;( H.P.

V

p

(Q O

5

u'

HH

O

oo

cDo @co-l-JroÀ PHÀ§.

OrfOÀ 'HO \o.

HO

I

ts

@rU,§ HO O-lOrN)COO'

(OCO@Co_.1

z

(r(r§ÀrOï rt OOT§N]Z (r(rNt§É

LnTUï't

roZ tsl i-

HT!IUNU(/, -JHN)U)aPZ Ol(n\O-JPCOÉ

Àr§ÀÀfol-

(,TUH

NNt§N)N)N)rtJo.l

(r. o \OO

N)(rÀt!(ruJ' (r(rH-l\OÀ

U)

OOOOOO

HÀHH.

(Jl(rè-J OOOO

HO O o 7

Ít

t§ UJ Ul rg À(r(r1(rz -J\oHCO53

B

Àrc

n r-l

n

TÉï

CO-J-JCrrrOÀ HO ór Or (, \o a d

N)(rÀunux ucootrZ rotlG.lt-H

HO o

7

EI H

U{ rtÈ Évt Ert 0r(D

NNNt!mOr (rN)NHd H-oO ÀO)OlÀrn ooool'É H

l! (, rU (r@@@7 O --l ---.t O,E

t-Í

N

F. r--r.

(, p. o í.oo

\.F NË

otr o7í o0,b

(,N)HNHt'J5 Ht§coco(o(rz O(r(nO-JOÈl

N) N)

urro< . ho r!. r O)

N)N)l§N)NN)q( (rÀ(ror@-J N)N)-lÀN)-J

N)N)I§(,ÈU< BO or -J (o l$ . l-í \O@-lCO

(, ru otsl

m0 €D Eo

HN)Pt!N)N)TO coo\oÀ@-Jz N)N)Nort§N€

NN(,UJTU (, -l P -l'z C\ÀN)ÀÉ

rfIl. (Dpr

UJtrÀÀFOX BO \Q Lr-J-lOr. O -JOrP\O P FU NN(,(,Z NJ(nNNÈJ OPHO

(J)rox .HO or' (Q oO F (,ro cDZ orÉ

N)UJ(rLlUrUSX

tr 0,

PN)N)NNN)FU -JNHÓt§('Z N(OOÀorOË

ÀÀO)-lEi{ BO N)\O(rCO, rQ @OOór O P l!(rÀLntu \OLJ'§FrZ OÀr-ÀË

HIJHPÈUx

t§ ru

Ó.ro:l\gLrrpHrgt N-JH -jco(rco. H(/JN)-Joo-J PO

N)PN)NEID q) OONt.oB .P (rcoÀÀ { N)CO\OO) O

U)

NZ OË

INNN(,rc< i Ho lucntoo. H it\)6\co-J

HíD

B

}lJ

tr.

l

P

NJ TJ ('

FfJ

ló(rP(r'z isc;srr;É

tJ(ruru'ï (,IN)HO (IHÀ('

PN)rJr§4ó

t : : ,U P 4\1

OPÀÀ N) N) ,§ t§

H

HHHHTUq N)N)O\o)ZO H(r(n(,ÉÉl

(,ï

ord PO

tE 0r

P H

HU

\02iJ NÉ

Hr5 ocouJorN)N)rO HÀ\Oaa@z=J (r1ÀÉ

IJFÉÉ

OOOHHPFOF]

r5

(,ryO

ozo coËts1 !H

@ÀN)Pè(r.,Q N)\Oó)\o(nO

O

H

ED

O

(rH(rèr!(D N)-JLní.,ZJ (roN)oÉ HPHNTUÉ (rÀ-INZO (,(N\O(,tsJF]

\o\o\ooNUza) NLnCn-JorUÈÉ P('(I-JPÀ

}, 5>

-55-

o

Fd

B

H

o

13

1\)

Po Q.o tqo rÍ

0J tn

prH t-h tr


PC) }Ecr 0rÉ FD

N)PZtl I

hl

Q-CI

oo trr oo op Éa

(Q

{

I

co

0rrl c::o0r c{ I X È0rEÉ lo :l lP 3O P.:Í I P oo l.< PH 3l l--olt! otD r-.lo 0rolo EO u. lUl P.i( O lto o lo oo ;'r lp P'a ot Pl T'I I

PTOP

Àï

o O

Àroatz lJlZ\ 40rJÀEP . 5(n O u. orO Or

to

CT

l*Í

\-o Ft

(r.)ro<

'ro \o. Ol

H

:3§í ro\o. À(,

,.Ë

Ht!;

Pro(f =JBP' OO a Nr! \o€

PPTO-

HrtrLT] orB|]3 o

o)O @H r§ fo

U\Z

óÈ N)È (tr)O

CO FJ

-J>

r

A

orÍ 5(D

o

C'

K f-'

u. u)

-i:

('r (Il

-.

PPTULO OÀl-lhö

'o (D

El É

Cr

o

(o

U- o HO p

IA

o

7

o

oo (,3

[-,--*I oor o

1

I ;;'= uÀ=h Ii i

sN)4

to

-..:

I

i

lítl

i

i

'l

t_______l lu-ltrs.op IILnèH' lH-l(' tl looo

HO O

l^^--[ lorco^z

o

E

I I

À(r(rÀch \otsu)(rP \o{o\\OÀ

. Ho ocn'u óLÓ

o I ts

UJUJ('UJÀÀL'UJ'O SCOz À(no'\HH(Jl O('('(,.,l1.,;np.-,]PÉ

HHïPN)PPïrcCo (r\o@H(r\o\oorB : ÀCrrt!o\Nq?Nur \o-lH(oco-J-o:ra

:OP

N)('N)PUJ('UJN.O3 (rH(OcoO\OO6nZtr OUJN)CnN)ÀCol§ts1

I

i-ó

i

tltr.o

I I

{ ,t,

j I

o

r-l

uJ|Jt§\oÀr§\o01

I

I

E

r.

0J OJ

t_

56-

!

] I

i i

i i I

l

i

o(,lï or F-l Ào { o.lor FtrHO

I

i i

Ào

,

Àcoozo OrN(OÈÈ

o\o(n

I

i I I

I I

i

OPN)TOF]

HPPPPPNNTOÈ \OONZO O(rUrO\-] À\O\OOOlCoLn(JttslÈ

I

urcoz cnu,'f

tzYl i r-,-rt-rrÈo Èt lvu I

I

|

]-_--_l loNujrutÉ 0J

I

I

ll

-lOÓ.l À!oO

I

I

.ox T o^t,íxBO .a Ii roo-\ BO!Q

l::

I

I

ll ocucu'u<

f§UJN)(rUJ(rUJÀrO< L I fio ,§P@ON)ttrJLnP n I I coN)o(rco(r\oco l!(rN(rJ(ruJÀur.o pÀ-lft-lC0t,J/f'Z i I Àt!@@ÀÀo\è|-]

I

I

I OP-.JÈ

B

r-ru8 HO; er16Ë P\OzO \oO;d ó\ (,

ct PP-u,

0)

a o 3

I

(ftsro a \ocoz uJÀÈ OrO N)-J

I

I

OUJfi É 'o P\o C)

o

i -^. ttttz oo,È

I

Pe;

z> cDt ÈrÉ =,

o<

trO 0J (, r.l

(D

:? ,

trE0

o)ro .H

E 7 r'loj5 or55 (D H AJ @XroE 5H o P'(,P-cro ! 5 h 5 o 1.-o oOOB.t7í O O(Q O oP I aa

O)íBPro<:Í O l-,.l.-or 0r 0r

I

O\à

ui N) U)H

(O(orOo! lP PHPHP \o(oroo) POOOO HOIts (no. HO \o(r. 5 OOlorOr(, ,. -.oa =l^ lCT (n(,aH h lNN)uJ(r(r(,UJ(norrU \oPOZ Ie.(ro(nclur -.rN.r\o@roro(o\o(oÀÉ è(J "P ryó tsut O OÀÀUJÀUJUJUJTOH (trJN)(r(r(n(n(no 'ho o o uJ-t@(oÀ(rN)(, OO rt OOOOOOO. 7 ry N) (' d (, ot H @(n N)N)ÀN)i§,ÀÀrO -l\ON)OiÀÀ(rZ (r@,§.ÀÀ\OUlÈl

N)Àro OOZ ororl À(nÈUr u6'f N) -J' ,ó P(o ;

ÀtsO

-JO)(rÀ(r(\)PZ> 0rl rÉttxK)><Z$fr P.O 0r P-! 0r 0r ! Ë u 0r5rto;(ort iJ:Í:'oP0r U) :EOPJ(D

l, fr


€ xrtFlQ{NPZ P. TD (D OJ P. P. P. OJ o !nN5po3 H .d É oQ Q-o-(Q À O) |.-(q Èt o N o = 5{ 0r,aLJO H.H O ÈJ B O B P' P O Ècto " cf 0r (Dp0r 5 (QQ- <P-{h cn 5 o o o-il(J. I, ' 13 O P'H1P' < lD '.lf, t--l. (D O POPP O O 5 (D (D l...0,) OOI :Í Èu'Q (D5O oo5 (D0rp "Órt { H )í5 P i,- \-J. 0) rt I ru ;0r 5 il ;(o 0r0jrr(DO5O H ;(:JP.2 7í. o xo-tQ N OJ E CD P. TI] Fr B\Q o o !3P'o-o t'l :Í oo (D :' P P.í: OOF D o h oN o rt P-ct;í DON O O DJ { Olo fD OIctQSo= (.D rt ttï3 :Í grrQ B 5(D l-'' OJ

OJ

o | O

i

o I o I o

I o I c)

ro o o= o oo o lorort(D 0 0a 3 (Do- P.(rEo 5 ctoSo rrrr(DcroÍ

O O 0r o o =t' $ (D FítQrÓ 5 {rt = O rD o-.t-{Q

.Q

r-< 0,) o o

5

Oort:t(DN P.P O H O { clI O Q P{

*'H:rB

Bg

o 5 I O-rt o oo=c (D É P.o 9ro HIQ O O :E

O,)

l(Durlo0rO a\z N oIo { I(D (D :r< P'0r (D Q, frj 5 O D FO H ,u)5u'

{ Èo { 0r oo{0Ho0r (D5 5 (D PFJ 5 H P'o(a { o =

ora É oo(Q o 0r (D (D IÍ OO

Bl op. a

o

rt{(D E P.OJ T iÍ íD OIcr o'Q tÍ

( P.a olot{ cr ct(DS OP

À(rN) If(fE pr O P.OJ 500) o J t< ooo

(n

Pzo

0)l

EPJCT

P-3

op xo

o P. tÉ o o(0 B P o o o P. xuP. P.O P. o H o(, P. o o :l a o

E P.

OJ

r-.í

HHP|"JÈJTOCO I!N)N)N)PH

O

OrLoN)OOr

4

(,UJÀÀÀ'UI (n ro c) (, \o !z (o 01 (O Ln O F-l

'r

O)O)Ol(nLnÈOH 'H(, À(rP(r(, O À-J-l(rro o

;:,,;;;

z

rt

t§N)(rÀÀtgH ó\(rÀPOrZ (rNO-J-lÉ

-J-JO)-JN) t'J -l t§ \.o

(r(rt!(rÀ o)-J§-)-J N) N) N) ó\ (nOrOl

H LO

ro 01 FJ

0t-JrO+ 'Iö

-lór(nÈÀ'.À cooHHH

o P

N)U(,('L,.)ÈO \o§(rIu.e_z t! N) -J F' (O Fl PFPTfPFO(J

(rOrN)(rOrB t§UJ-jÀO (-nÀN)UJÀ I§N)PHN)ÈU

H' ln O

É

Ín

H(,(J]{N):4 N)(nOtN)\-oÉ

HPPUt-Jrurn §-J(n(,|.oHö @c)ÀÀÀ Ch-JO\@(, t§N)N)P(^.)fo PO)(r@PZ \o01 Nco(,H

o at)

l.l

PHPt-tr-)'9È -.1 @@@(r'a^ (rOÀCOOrÉ:

\Oo.\N)OÀ

-57-

É

F l,

r


GËRAËï§

BV

HYPOTHEKEN FINANCIERINCEN SPAREN

Sunplein 4o

6lll

L) Land graaf

Tel. o45 - 53r 50 9r Fax o45 - 532 58 z4

ïir, 'ï#lïË .f{ ,§;kËË,'*?*$

- AUTOREKLAME - STANDBOUW

- REKLAMEBORDEN/ZEILEN - DEKORATIESCHILDERS " BEWEGWIJZERING


GEI{OORD BUITEN Dtr COOPE,RBAAN Twee mannen ontmoeten elkaar in een cafĂŠ en raken aan de praat. "Wat doe jij voor de kost?" vraagt de een. "Ik stempel brieven op het postkantoor." "Dat moet een saaie baan zijn." "Saai? Absoluut nist. Iedere dag stempelen we een andere datum!" Toen Peter helemaal bevuild van het spelen thuis krvam, zei z'n moeder: " Nou ga maar eens direct je gezicht wassen" 'Goed Mamma" , zei dejongen, 'maar zeg eens, horen de oren bij het gezicht .

of bij de hals?" 'lVaarom pakt U Uw hond niet eens strenger aan?" "Hoezo? Wat is er gebeurd?" woeg de eigenaar van de hond. "Hij bleefjanken toen mijn dochter aan het zingen was". "Aha"l Dus Uw dochter is begonnen".

Onderwijzer: "Weet jrj wat een zebra is, Henkie?' Herrkie: "Dat is een ezel met een voetbaishirtje aan, meneer.

"

'Luistert u eens,' zegt de specialist, 'voor ik uw voeten ga onderzoeken, moet u ze eerst wassen.'

De patiĂŤnt knikt nadenkend. 'Dat heeft de huisarts ook gezegd,' verkiaart hij dan, 'maar ik dacht eer hij wat doet, ga ik liever door alle zekerheid eerst naar de specialist!' Een man in een festaurant roept naar de kelner: "Ober,

ik heb

een

half uur

nou?"

geleden slakken besteld, waar blijven Ober: "Meneer, ze kr.rnnen nooit echt ver weg zijn." ze

Een man komt de spreekkamer binnengestrompeld. HA heeft een drepe beenwond. "Ik ben gebeten door een herdershond)' zegLhij verklarend. "Heeft U er iets opgedaan?" waagt de arts. De patient schudt z'n hoofd: 'Nee, het smaakte die hond zo wel."

"Mijn vader heeft zo'n geweldige vogelverschrikker dat de kraaien wel op 5 kilometer afstand van zijn boerderrj blijven," poclite de boerenjongen. "Dat stelt niet voor", zei ziln vriendje. "M,jn oom heeft zo'n geweidige vogelverschrikker dat de kraaien al het graan hebben teruggebracht dat ze vorig jaar hebben gestolen."

-59-


* verkoop auto's * autoverhuur + leasing * reparatie en onderhoud

^ffiaEryr ,f$tE

Brer

Auto b e d rij f : l:L::urïnsen Zd roj ews kí : :i[:iïJ[ïïf;:;' Heerlenseweg 2OO Landgraaf

O

4S - S7 ZO O O 2

:;,ti,,.;,.'. gO,.li:ir:i

À .:it:::i::. :::. \vlltl, : :i:1:. : ji"r i:i ::i:rr:: -

r.<i ;,o.i fr,Ï:,

,*,'1 ;im;ii:r,;:all ,,.#:r.iii:i;r,i;

',O'' tOt !rï.r:

,=lf,l

rr l€5

],,{.. ;,o:,

:,ï:'

ll:ltl r.--lA ir,tr.ili.,::Íi:rjii

io

'.,lHl

m.:fii:i'Íi

i,,É,,Ë ,'j,'§'à

fl '§ '9, i ,

:

io,r lriË;

:$

.,.G)

ilrt^l

Zt', i,,':

[, rfi,,'I ;i

'i Ï ,$

Ë

,

: =: a:l o a'

É

d 'u

,H,' , $

FJ.

-iiO-

":.

::

.::

'''' lï, f!!;:'i

=rtt,

=, ,,,,,,i'r@':...

1.,r

a

lïFI,,,:i

,:,: !11,i,,,

;;,

.* , i,' ' F ' ;':" 5, ! í,,, * [ .'$.' fi H ,6: ,'.u ,'É Ë,$

í' ï, * i : :Í à,,i i'f ;,* Ë:,Ë ë Í

,,.

I

1,,1::,::

:,

,.* ,,,..*,

'u.,

,,,,(i3' ,

,1.,,'

6 [, §,,, § ö',§,.,._:i ,:i ;

i,,]', p':,:

,,

l§,1

i::t

j':

$;'i,e

Ë,,,

:i.li

i:,lH

í ï '*'i,,, I ,;,, H't,' ï',.'ï ï '[ ; Ë í i ,';

,g-,:,'

i:o:,;

O ol i

...,,..iffii:i,

a)'

.,..t..t.#'...1

o

ii:::'a t

la::;i:,

,,,,,.i,S,.,i', ,:,,i::1,,;:=t,

l


Trainingen winterseizoen 2000 / Z00l DAG TIJD Ma

18.30

Ma

19.1 5

Di

18.45

Wo.

18.30

Wo

18.30

Wo.

19.30

Do.

19.30

PLAATS

TRAINING

BEGELEIDER

Garage Mengelers Sportzaal Kakert Garage Mengelers Garage Menselers Sportzaal Kakert Sportzaal Kakert Atletiekbaan

Duurloop 1 uur Conditietraining i uur Intervaltraining

Vrije Training Marjo Moonen Maroesika v.H. Cor van Haaren Ger Bodelier l,oopgroepBeseleiders Jeugdtrainers

Duurloop 1.15 uur Pupillen B en C 1 uur Pupillen A en Jeugdtrainers Junioren 1 uur Baantraning Cor van Haaren

Achillis-Top

Vnj.

18.30

Za.

10.00

Garage Menselers Cooperbaan

Za.

11.00

Cooperbaan

Zo.

08.30

Cooperbaan

Duurloop 1 uur Pupillen B en C 1 uur Pupillen A en Junioren 1 uur Duurloop 1.15 uur

Informatie trainingen Cor van Haaren Dick van Pelt

(senioren) I

(1eugd)

I

Vrije training Jeugdtrainers Jeugdtrainers John Hendrix Theo Schmeits

:

-

5326562 045 - 5325803 045


,

CO PY. C EN T ER TAAJOGRÉ AF " Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf tel.: 045-5317692

Vaar al Uw

KLEUREAJKAHEË*I ander koPieerwerk inbínde n/lijmen en plastifice teven s faxservice

re n

Geopend ma.: 1 3.30-17.A}u. Dinsdag t/m vrijdag: 9.30-12.30 en 13.3A47.A}u. Zaterdag : 1 A.00-1 4.C}u.

STB Clubblad 2000 nr 4  
Advertisement