Page 1

A,TLE

誰 I E KVE R EN IG I I.I G

Sport - en

Trimclub

Brunssummerheide


Sltort en Trimclu b B ru ns s u mmer Voorzitter:

h ei

de

Wim van der Linden Keukenweidenweg

2

Secretaris:

6432 GT Hoensbroek 045-521701.3 Pleistraat 32 Jose Meijboom 6373 HK Landgraaf 045-5330356 o E -m a i : lr,lllel[o $í ai&!911g-tli!

Penningnteester:

Jo Heinrichs

1

Algernene Zaken'. (vice-voorzitter) L.eden:

Wedstrijdsecr.

Jeugdsporl:

Redactie:

045-5324059 E-mail : ihcirrrichsíJifi'eelcr. ll Schepenbalk 22 Jos Janssen 6343 CY Klimmen 995 1 043-459 104 Schleidenstraat Bert Nillesen Kerkrade JR 6461 045-5353294 Klor-npenmakersdr 17 Jos Vroemen 6162 IW Geleen 046-4756251

llaaren 045-5326833

Postadres: Postbank:

Pubiic Relations: Advertcren:

Honingrnannstraai 25 6372Vtf Landgraaf

Cor van

E-maii : cornurfuttí4.:$'xs. nl SPaanveiden 37 Dickvan Pelt 045-5325803 6374 MD Landgraaf E-rnail: dick. peltii?u'rs.nl Gravenrveg 56 Theo Schmeits 6471 YZ E1'gelsiroven 045-5352003

E-mail: S.T.B.Website:

Apoilolaan 6B 6373 HC Landgraaf

"Lhco. Schrncits/.r! 12nove. rtl

l{f p,.1l[quq.pln

Plcistraat 32

nc t.

n

l/-h

II

r c (]2 I

liil4c-r.

ir i ut

1

6373 HK Landgraaf Rek ru.4915695 t.n.v. Penningmcester S.T B' 6373 Í1C Landgraaf Apollolaan 68 G.Bomanstraat 73 Albert Verbunt 6372 KR Landgraaf 045-53 14854

via redactiesdres


ffi Redactiecommissie: Theo Schmeits Els Frins Wiel Frins

Redactie-adres: Gravenweg 56 647lVZ Eygelshoven

Inhoudsopgave

Bestuur en commissies

3. 7.

Van de voorzitter Van de penningmeester

41.

Jaarvergadering

Wedstriiden

9. I l.

17. Heideloop 25. Diverse uitslagen 31. Vaals-Venlo 39. Nagekomen uitslagen Varia 13. De kleine reus 23. I-Iardlopen ... .....? 13. EK-voetbal 2000 34. MarilBoesten 35. Nieuwe leden 37

E-mail: Theo.Schmcits@l 2move.nl frinslvh@wxs.nl

Inleveren korrii voor: 29 september 2000

I{et clubblad verschijnt 5 keer per jaar.

2e Becha-Raboloop Peter Rusmanloop

.

51. 52. 53. 59. 64.

Kleine verhalen over lopers Verjaardagskalender Diverse mededelingen Clubrecords Sportmed. Bespiegelingen Gehoord buiten de Cooperbaan

Jeusdbulletin 63. Uit het oog, niet uit

het hart


fu

AurovotYIdEIvBV KWALITE,IT ALS NORM I I r

E verkoop nieuw I selectieve occasions I leasing I financiering

u

WIJNGAARDSWE,G

8

}IEERLEN

-

TEL: ( 045 ) s7r24se FAX ( 045 ) s63o20o 1

reparatres onderhoud schadereparaties APK keuringen

HOE,NSBROEK


Van de voorzitter

Lang van stof:

Over afscheid, prestaties, berglopen, alweer een bestuurscrisis en vakantie. Er gebeurt weer veel binnen de STB-gclederen. Zoveel, dat ik niet wret rvaar ik beginnen moet. Vreemd genoeg begin ik dan maar met het afscheid( x 3).

Afscheid van Henk Thijssen.

Btl de groep die in de zaal traint meer dan bekend als zeer gedreven bij de oudere garde nog bekend als betrokken en kundig bestuurslid en verdienstelijk atleet en btj de rest denli ik wat onbekender: Henk Thijssen. Hij verzorgde jarenlang de zaaltraining en deed dat met verve. Vanaf 1986 heeft hij zich, zoals u ziet, op verschillende manieren ingezet voor STB. Daaraan is vorige maand een eind gekomen, omdat Henk gaat verhuizen naar Hongliong. Dat is inderdaad iets te ver weg om wekelijks nĂ?ur sporthal De Kakert te reizen. Wij hebben dus alle begrp voor het feit dat Henk zijn lidmaatschap opzegt. Al vinden wij dat erg jammer, want onze vereniging kan mensen die de handen uit de mouwen steken meer dan trainer,

goed gebruiken.

Henk, hartelijk bedanl,l voor al het rverk bij en voor STB. Wij wensen je een heel mooi leven en vecl succes toe in het verre Hongkong.

Afscheid van Jo Heinrichs. Ik denh dat de meeste leden Jo Heinrichs wel kennen, al is zijn STBcarriere veel korter dan die van HenkThijssen. Wie kent immers de penningmeester niet? Helaas gaf ook Jo te kennen afscheid te lvillen nemen. Ook hij gaat een erorĂ?ne verandering in zijn prive-leven meemaken. Jo gaat een eigen zaak beginnen in Geleen.

Vervolg

') -3


U begrijpt dat dat

zoveel rverk met zich meebrengt, dat de hobby I september legt htj de functie neer. Ook in dit geval vindt het bestuur het meer dan jammer dat er afscheid gcnomen gaat rl'ordcrr. Ten eerste omdat Jo een zeer accurate en creatievc pcnningmeestcr is. Ten tu'eede dat het niet gcmakkelijk is dergelijke bestuursleden te rvelen. Daar kom ik later nog op terug. Jo, in de relatief korte tijd dat je actief was, heb je op ons gĂ?ole indruk gemaakl. Je hebt in financieel opzicht rust gebracht en toonde je een k'undig bestuurder. Heel jammer dat je je talenten op een andere manier gaat gebruiken, maaĂ? wij gunnen je van harte dat >het avontuur van een penningmeester te veel is. Per

eigen zaak: zal slagen. Gezien je vverklust en doorzettingsvennogen hebben wij daar alle vertrourvcn in. Wij wensen jou, Jessie en de kinderen veel geluk, goede zalien en veel succes toe.

@en beetje) afscheid van Cor van Haaren 2. Ook de functie van u,edstrijdsecretaris wordt binnenkort vacant. Cor van Haaren 2 was enkele jwen zner actief op deze functie, maar wil zijn energie in andere zaken gaan steken. Hij neemt dus geen afscheid als lid, maar legt zijn functie neer. Ook in dit geval vindt het bestuur dit heel jammer, omdat Cor zeer kundig te rverk gmg en veel ervaring heeftCor, wij hopen dat je veel plezier anlt vinden in je nieuwe bezigheden. Hopelijk bhjf je daamaast nog lang lid van STB, zodat ik je in de

toekomst nog een keertje zal kunnen verslaan op een

of

andere

bergloop.

Prestaties. Met deze laatste zin kom ik dan vanzelf op mijn volgende ondenverp: de prestaties. Daar hoeft het bestuur zich geen zrrrgen te maken. STB

Ievert r,'.innaars bij de vleet: Hamers, Donders, Krist, Bodelieq Boesten, noem maar op. Bijna elk rveekend staat een STBer op een erepodium. Klap op de ruurpijl is wel de overwinning bij de estaefetteloop VaalsVenlo. Al jarenlang rverd door de diverse STB ploegen goed gepresteerd.

Vervolg

') -4-


Dit jaar waren de verwachtingen hoog van het zich met recht >superteam: noemende STB-zevental Jos Krist, Ger Bodelier, Rob Riksen, Gertie Bodelier, Hub Donders, Leo Kockelkorn en Nico Hamers. Ondan-tris enige tegenslag op het parkoers en in personele zin was men 16 minuten sneller dan de grootste concurent. Als bstuur kun je dan nog maar een ding zijn: T R O T S. Prestaties deel 2 fterglopen). Het zindert en borrelt onderhuids. Het neemt langzaam maar zeker steeds meer plaats in van het dagelijks leven van enkele STBers: de Jungfraumarathon.Dat bleek wel bij het meest recente eikpunt voor de stand van zaken rond de conditie van Jungtaugroep:de halve marathon

van Roetgen. Ik rvist niet rvat ik zag: de Jungfraugangers liepen de rvedstrijd met stijgend parkoers tussen de kilometers I en 4 en 8 en 15 alsof het om bergaflopen glng. Wie traint, die presteert! En dat gebeurde. Lrest u dat maar elders in dit blad. Ik noem plaatsvervangend voor alle deelnemers Cor van Haaren 2 en Sjef (SCHJEEEF) van Ooyen. Die trarapen zijn voor gewone en minder getrainde mensen, zoals ik, geivoon niet te houden. Complimenten aan de groep en veel succes met de verdere voorbereidingen.

Bestuurscrisis U heeft het al bcgrepen. Na de vmchtbare zoektocht naar een secretaris, dreigt er alweer een bestuurscrisis. Net nu we dachten een tijdje vooruit te kunnen komen we op korte termijn zonder penningmeester en wedstrijdsecretaris te zitten. Dus STB : H E L P !! Beide functies zijn onmisbaar. Het zijn echter ook ftmcties, waarvan de investering in tijd te overzien en te plannen is. Daarom: Help STB aan een nieuwe penningmeester en wedstrijdsecretaris. Anders dient zich weer een echter bestuurscrisis aan.

Vervolg

s

5-


Vakantie Tenslotte rvens ik de hcle STB faniilie nalnens het bestuur ecn gocdc vakantic toc. Rust maar ickker uit cn dank ecns ecn paar rveken niet

aan rverk, de dagelijkse sleur

en

harcllopcn. Opladcn voor ccn seizoen dus. Ikzelfga trainen voor de Jungfraumarathon. Misschien dat ik

nicurv

in de vere toekomst Cor enlof Schjeefnog ecns kan verslaan.

Wimvan der Lindcn 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

i'irl

:ri

i:ii i,l

',ยง .,], a

rcL, oss'5st lq

-6-

13


Van de Penningmeester

Hallo allemaal,

Helaas moet

ik jullie mrjn afscheid

aankondigen.

Ik ga vanaf I september 2000 een eigen zaak beginnen en zal dan tijd meer hebben om het penningmeesterschap van STB uit te voeren. Nogmaals, helaas! Ik ben sinds 1996 perurĂ­ngmeester en ik heb altijd met veel plezier

bij STB samengewerkt met het bestuur en alle (of de meeste) I september wordt ik, samen met Jessy, eigenaar van de

leden. Per

MEGAPOOL vestiging in Geleen. Ik wil'dan ook het liefst per I september stoppen, rular ik ben er me ook van bewust, dat dit waarschijnlijk niet zal lukken. Maar, I november is toch wel de uiterste datum.

Ik wil dan ook iedereen, die geinteresseerd is, wagen om contact op te nemen met onze voorzitter, Wim v.d. Linden. Tel. 0455217013 . Voor meer info kun je mij natuurlijk ook bellen. Tel. 045-5324059 Verder wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen!!! Overigens, ik wil wel blijven trainen, dus wat dat betreft zijn nog niet van mij af!

Bedankt en tot ziens, Jo Heinrichs

jullie


§d

qJ

+J c,.,

v

.

d).qr

§ §

N a)

lliq)i q'i,.1 rrxr .",.,.j++r;gr H,,c ËlÉ" x;;,,

F{

a)

\l

q)

N -rffi.lm'Ë*:1;..i

a.) AJ 'i,:.1

-8-

§

F{ F{

o o v c o


2' Becha-Raboloop 5 en 10 EM Zondag 2 april 2000

Op zondag 2 apnl j.l. trokken wrj in II van Haaren 09.00 omstreeks en ondergetekende uur vanaf huize van Haaren richting Beek. Doel van onze reis was de 2" Becha-Raboloop die georganiseerd werd door de AV Caesar op hun casu Frank Eisenga, Cor

sportcomplex "de Carmel".

Wij hadden ons ingeschreven voor de 5 Engelse mijlen, naast deze afstand bestond ook de mogelijkheid om de l0 mijlen te lopen. Bij ons leefde toch vooral de gedachte om op deze eerste wedstrijd weer na een tijdje "stil" gezeten te hebben op de 5 mijlen een

snelle(re) tryd neer te zetten. Cor en Frank hadden "Wallenbosloop" van 20 februari j.l. als laatste wedstrijd in benen en wat mijzelf betreft was de laatste versie van Abdijcross mijn laatst gelopen wedstrijd.

de de de

Onder gunstige weersomstandigheden stonden wij, na eerst het slotstuk van het parcours als warming-up lopend verkend te hebben, enigszins gesparmen aan de start. Onze waag was eigenlijk hoe het met onze vorm gesteld was. Van tevoren even met Frank afgestemd op wat voor een ttld wij ons eigenlijk rnoesten richten? Frank, toch wel een beetje mijn mentor, kwam met de conclusie dat wij "zekeĂ? onder de 33 minuten moesten lopen".

Vervolg

+ -9-


Hoe dichter het op de daadwerkelijl<e start aan kwam viel het mij op dat er eigenlijk weinig 1o(o)p(st)ers, ondanks de mooie weersomstandigheden, aan deze wedstrijd deelnamen. Naderhand hoorden c.q. lazen wij dat zelfs het team van Wilma Rusntan, een van de hoofrlsponsors van deze loop, zich had afgemeld om deel te kunnen nemen aall een zware cross country-race ergens in Zuidwest-Engeland. Het parcours liep via plaatsen als Neerbeek, Groot en Klein-

Genhout en zelfs de "Adsteeg" ,die bij wielremers toch een bekende klank heeft, moest worden overwonnen. Op de 5 mijlen, precieze afstand was 8.050 meter, was Ralf Courage met een tijd van 00.76.19 de uiteindelijke winnaar op de "voet" gevolgd door Ron Wijnen met een tijd van 00.76.37. Overigens werd de 10 mijlen gewonnen door een zeer sterk lopende Huub Kurvers, van de organiserende vereniging Caesar, met een tijd van 00.53.54. Onze deelname leidde tot de volgende tijden c.q. uitslagen:

Eisenga Haaren

Frank Cor [I van

Mark

Hamaekers

3" plaats M40 ? plaats HS 8" plaats HS

00.30.45 00.33.33 00.29.59

Door de fraaie derde plek van Frank, in zijn categorie, gingen wij toch niet met lege handen naar huis. Frank werd beloond met een medaille en een waardebon. Slotconclusie van deze 2u Becha-Raboloop is als ik voor mij zelf spreek dat deze loop zeker een verder vervolg verdient met een

hopelijk grotere deelname van STB 'ers.

Mark Hamaekers 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

t0-


Peter Rusmanloop 5 en 10 E.M. Maandag 24 april 2000

Deze mooie wedstrijd met start en finish in Oirsbeek is wij pittig te noeĂ?nn. Direct na de start heeft men een flinke beklimming van

zo'n 300 meter eu daama bluft het licht heuvelachtig. Alleen de laatste 3 kilometer gaat men bergaf richting Oirsbeek. Ondanks dit alles toch een prachtig parcours en een wedstrijd met telkens weer veel deelnemers.

Zo ook de S.T.B. die met zo'n 25 lopers royaal vertegenwoordigd was. Onder andere Saskia Rademakers., zrj had zelfs 2 hazen ingehuurd @im van der Linden en John Borjans) om

de

wedstrijd tot een goed einde brengen.

Bert Meys was de snelste S.T.B. 'er in 58 min, gevolgd door Frank Eisenga in 1 uur 2 min en Mark Hamaekers die een minuutje over de finish stoof. Brj de 5,5 km liep Rob Riksen een mooie 5" plaats, terwijl Ralf de Leeuw, die de laatste tijd een enorrne progressie maakt, Ronald Frins bijna 1 minuut voor bleef. Zij eindigde resp. als 29"" en 31""

De uitslagen: 5,5 KILOMETER: N.Weerkamp

I 5 l5 29 3i

vervolg

Rob Riksen Leo Kokkelkorn

S.T.B. S,T.B.

Ralf de Leeuw Ronald Frins

s.T.B.

Ăś

S.T.B.

11-

00.17.50 00.18.40 00.19.45 00.21.24 aa.22.07


S.T.B.

5'.l

Theo de Leeuw Ruuud Frins

60

Maaike Heinrichs

S.T.B.

34

S.T.B.

00.22.24 00.25.54 00.26.40

iO ENGELSE MIJL: 1

28 42

Patrick Franken Bert Meys

135

Frank Eisenga Mark Hamaekers Ger Schaffirausen Roger Gillessen

?

Albert Verbunt

49 76

i38

Hub Weyenberg

152

Henk Verhoef

193

Frans Roumen Jan Manders John Borjans Sakia Rademakers Wim van der Linden Gerrard Hartman

201 204 242

244 251

S.T.B.

s.T.B. S.T.B.

S,T.B. S.T.B. S.T.B.

s.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.50.25 00.58.04 01.02.16 01.03.09 01.05.55 01.1 1.33 ?

0i.11.45 0t.12.49 01.16.38

S.T.B.

0t.t7.24

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

01.17.28 01.21.30

0t.2t,32 01.22.74 Theo Schmeits

De laatste meters van Saskia met "haas" Wim van der Linden. 1Z


De kleine.reus

!

Onze atleten uit Landgraaf kennen henr allemaal en zij die het LirnbLrrgs Dagblad lezen al zeker: Peter Deceuninck. Voor hen die hem nog niet kennen wil ik jullie dit niet onthouden. Onderstaand artikel rnet foto uit het Limburgs Dagblad was gervijd aan de reuzenpresratie die onze kleine atleet uit Abdissenbosch leverde tijdens de alternatieve elfstedentocht in Finland.

Discodansen na schaatsinferno.

Bloedspcttcrs op het

ijs, folterende kou,

hallucincrencle

schaatscrs en hapotgcvroren lcdematen. Peter Deccunincli uit Abdissenbosch rvaande zich zaterdag op het Finse l(alavezicmeer in ecr horrorfilm. Limburgs enige vazal in de AIternatieve Elfscdentocht overleefde het slagveld en stontl na

afloop doodleuk

te

srvingen

in een plaatselijlie disco.

"Normaal kan dat niet, nee." Het lijkt wel of zijn voorgevel in een tostie-apparaat is gestopt. Schroeiplekken op beide wangeu, neusbeen aangevreten en rvenkbrauwen gratis geĂŤpileerd. Souvenirs van een huiveringwekkende uitputtingsslag. Tweehonderd kilometer glibberen in eeu irnmense vrieskist. "Bij de start schijnt het even min dertig te zijn gerveest,"klinkt het met gevoel voor dralnatiek. "Ouder mijn schaatspak lrad ik nog zes lagen aangetrokken, compleet met wiudvanger. Maar de kou sneed overal doorheen. Scherper dan een mes. Ik had een bivakrnuts op en mijn gezicht volgesmeerd met vaseline. Helpt goed, dacht ik tijdens de race. Totdat ik na afloop in de spiegel keek."

Deceuninck beseft achteraf dat hij alle geluk van de wereld heeft gehad. Het had niet veel gescheeld of de 34-jarige schaatsfreak had een cruciaal stukje van zijn afgetrainde lijf op sterk rvater moeten zetten. "N 150 kilometer waren twee teneu veranderd irr ijsklornpen. Hartstikke link natuurlijk, maar ik wilde de wedstrijd aboluut uitrijden. *u O"-TrĂ t heb ik me suf moeten wrij-


ven om weer wat leven in mijn voeten te krijgen. Voor hetzelfde geld had ik op de operatietafel gelegen."

De pijnbank bleef de bouwvakker bespaard, in tegenstelling tot een buslading collega-waaghalzen. Liefst 31 van de 110 deelnemers werden afgevoerds naar de witte jassen, geknakt door botbreuken en tweedegraads bevriezingen. "Ik heb tenen gezien die helemaal zwart waren, totaal versteend. Die moeten wĂŠl geamputeerd worden.

In het schaats hotel was het een ravage. Iedereen liep helemaal dizy rond. We waren het er allemaal over eens: dit was gekkenwerk, misschien rvel de zwaarste tocht die ooit gereden is."

De bloedfanatieke glijder, door zijn makkers van schaatsclub Geleen gekscherend De Ramnter gedoopt, heeft aardig wat vergelijkingsmateriaal in zijĂ­ bagage. Het was alweer de tiende

keer dat Deceuninck de ijzers schuurde in het Finse merengebied.

Ook voor andere krachtproeven'draait hij de hand niet om- Zo' dra de dooi invalt, werp de calorieverbrander zich op zijn tweede passie: de triatlon. En als verzetje

wil hij

nog wel eens de

Al-

pe d'Huez opklauteren. "Ik hou van extremen, dan leef ik helemaal op. Het is een ongeneeslijke ziekte, een verslaving. Anderen steken een sigaret op, ik zoek de grenzen van mijn lijf." De goedlachse vrijgezel neemt die opdracht serieus, heel serieus. Terwijl het gros van het schaatspeleton zich koest hield in de

dagen voor de ijzige helletocht, verorberde Deceuninck als voorgerecht een marathon van 100 kilometer. Die won hij, met de kleine kanttekening dat slechts vijfdapperen aan de start verschenen. "De meeste rijders durfden niet, bang om hun kachten te verspillen. Ik voelde me echter oersterk. Had het idee niet kapot te kunnen." Twee dagen later, tussen de vedetten, was de euforie rap verdwenen. Meteen al in de eerste ronde parkeerde de beer uit Abdissenbosch zijn dure Maple-klapschaats in een van de vele veraderlijke scheuren op de ijsvlakte. De smak wierp hem terug naar een plek in de rniddenm":,ifl"* het grote kouwkleumen


kon beginnen. Deceuninck had zijn extremen, maar deze keer ging de zelfkastijding een graadje te ver. "Normaal is Finland heerlijk genieten. Je bent helemaal overgeleverd aan het landsci-rap. Een prachtige rvoestijn van sneeuw en ijs- Maar deze keer was het puur overleven. Ik deen tien minuten over een simpel plasje, zo krom stonden mijn vingers." Startnummer 209 worstelde zich uiteindelijk als 27e over de meet, ruim twee uur achter lauraat RLrud Borst- Met een verbouwd gelaat, maar een ongebroken recuperatievermogen. Nadat de ergste inspanningen waren verleerd, ging de Limburgse energiebundel warempel de hoteldisco in. Tot diep in de nacht, sarnen met enkele ander schaatemigranten. Alsof ze een traininkje achter de rug hadden. "Normaal is het niet, nee. Zeker niet na zo'11 lijdensweg. Maar het is een traditie. Alle grieten van het dorp komen eropaf. Dan ga je niet in je nest iiggen-

Tot zover het verhaal van Roel Wiche rnet bijbehorende foto van Ermindo Annino in het Limburgs Dagblad. Dus als jullie Peter de volgende keer zien sterven in een of andere marathon, delk dal maar dat hij heelwat gervend is.

Wiel Frins

-

0-0-0-0-0-0-0-0-0

_15_


ORANJE NASSAUSTRAAT 6411 LE HEERLEN TEUFAX 045-5712009

19

OPENINGSTUOEN:

maandag dinsdag woensdag donderdag vn'jdag zaterdag

13.00 10.00 10.00 10.00

- 18.00 uur - 18.00 uur - 18.00 uur - 21.00 uuÍ (koopavond)

í0.00 - 18.00 uur Í0.00 - 17.00 uur

AANBIEDINGEN. Als speciale aanbieding wÍllen wij nog het volgende

r AdidasKoníantvan23g,gsvoor r NewBalance9ggvan24g,9svoor r Asics dames gel Í40 van 199,95 voor r Diverse modellen tegen aantrekkelijke prijzen r Loopset van New Line voor r Loopset van Asics voor I En nog meer kleding

melden:

_ .-/ 15O,- /1,,' "SZS,/i.í,' 129,-

90,80,-

Wandelschoenen Er is een behooíiike colleclie wandelschoenen in de winkel. Merken o.e. van LoWA, MEINDL, BLACKSTONE, AUSTMLIAN, BERGSTEIN ETC. Schoenen in diverse prijsklassen vanaÍ

Hieöijookdiverseaanbiedingen;o.a.Asicsen

Reebokvoor

í00,-

Sportsandalen Wat in de komende periode interessant is, wegens het loopcomfort zïn de sporlsandalen. We hebben een uitgebÍeide collectie in diverse priizen van TEVA , LIZARD en MERREL. De podoloog is ook nog íeeds werkzaam in de winkel- Maak gerust een afspraak. Veel looplezier toegewensl in de komende (zonnige) vakantie periode- Denk aan de vochlhuishouding. Dus regelmatig drinken .vooÍal ti,idens de langere eístanden. Hiervoor ziln ook handige accesoires en sportdranUvoeding le veÍkÍiigen in de winkel.! Namens het leam van Running Center een Íiine vakantie voor iedeÍeen,

-16Petra, Mike en Harry


21"" Harrie Driessen Running Center Heideloop 5 en 10 E.M. ' Zaterdag 5 mei 2000 Op verzoek van Theo Schmeits hierbij eeu korte impressie van mijn, Mark Hamaekers, bevindingen van het lopen van deze2le editie van de Heideloop. Overigens was dit voor mij de eerste keer dat ik aan deze loop heb deelgenomen. Onder werkelijk zomerse temperaturen vertrok ik omstreeks half drie vanuit Vijlen richting het voetbalveld van de Kakertse Boys. Als voetballer van onze plaatselijke voetbalclub had ik eigenlijk een hekel om daar te moeten spelen, maar dit terzijde. Ikzelf vind het altijd prettig om op tijd bij een wedstrijd aanwezig te zijn om lekker te genieten van een kopje koffie en de hele sfeer om zo'11 evenement heen. Daarnaast was Harry er met een stand waar ik

voor Alain, mijn zoontje, een paar Nike's voor een "prikkie"heb gekocht. Maar goed, alles draait natuurlijk om de wedstrijd en dat betekende in mijn geval deelname aan de l0 Engelse rnijlen.

Tijdens de warming-r-rp, met Frank en Albe(, kon je al merken dat de hoge temperatuur een rol van betekenis ging spelen. Ik heb me laten vertellen dat dit typisch "Heideloop-weer"is. Voor de start van de wedstrijd nog even gebabbeld met Hans Smeets, Achilles-Top, die afkornstig is uit mijn geboortedorpje Gulpen. Ook Hans bevestigde mijn vermoeden dat de Heideloop een harde dobber is.

Vervolg

:)

-17 -


-ffiĂŻffi$j.iffir,WĂ?ry De starl vail de 5 E.M. van de 21e Garrie Driessen Running Cetrter I-leideloop

Nog maar een tiental rureter tot de finish voor Gerte Oflferinga

Vervolg

= - 18-


Na het startschot groepeerden Frank, Theo en ikzelf een groepje oftewel zoals onze voorzitter c.q. speaker Wim het noemde een 'treintje". En ik moet zeggen het was werkelijk heerlijk zo te lopen. De samenwerking in ons groepje was goed en om de beurten namen we de "kop" over en zo konden we gedurende eigenlijk de hele wedstrijd een mooi tempo volhouden. Theo verkeerde werkelijk in een bloed-vorm, dat was overigens ook te zien aan zijn fantastische tijd op marathon van Rotterdam t.w. 02.55.19 (PR) en deelde enkele speldeprikjes uit die ik gelukkig goed kon pareren. Na ongeveer 10 km hadden

wij

bovendien het geluk dat Theo door

een gulle gever getrakteerd werd op een bidon gebroederlijk gedeeld hebben. En ik moet zeggen dat

die dit

wr1

onze

moraal goed deed.

Circa twee kilometer voor de finish ging ik versnellen en moest Theo helaas aĂ?m ons het sein geven dat we maar door moesten lopen. Frank en

ik gingen gestaag verder en bij een klein "dalletje" zelte ik nogmaals aan waar Frank nia voldoende op kon pareren. Zodat ik uiteindelijk met een marginaal verschil van maar twee seconden op Frank met een tijd 0i.07.33 als 41" (totaal) zou finishen. Deze 10 EM werd gewonnen door de STAP-atleet Roman Vinken met een trjd van 00.54.28 voor de STB 'er Nico Hamers die een tijd van 00.55.00liet klokken. Terugblikkend kan ik wel stellen dat de Heideloop een mooie maar zeker ook een zware wedstrijd is die als onderdeel van de RurEifelcup c.q. het Brooks- circuit geniet van een grote belangstelling.

Vervolg

4 19-


Monique de IJaan in actie

Wim van der Linden, onze llteesterspeaker, hij "speakerde"toch maar gedurende ruint 4 uur ltet hele Heideloop gebeureu aan elkaar'

-20 -


Rest mij om eenieder die op wat voor wijze dan ook heeft bijgedragen aan het slagen van deze editie van de Heideloop te complimenteren. Chapeau mensen. Mark Hamaekers

Uitslasen Heideloo

1O

ENGELSE MIJL:

l. 2. 41. 42. 44. 48 55. 58. 89. I19.

137. 179.

Aantal

Roman Vinken Nico Hamers Mark Hamaekers Frank Eisenga Theo Schmeits Herman Gerards Hub Erkens

00.54.28 00.55.00 01.07.33

plaats 4 M45

01.1 1.58 0l .12.13

plaats I M60 plaats 12 M50q

Frits Fischer Atbert Verbunt Maria Fischer Maril Boesten Jose Stienen

finishers:

STAP plaats I M35 plaats I I M35 plaat 7 M40 plaats 4 M50 plaats 9 M40

0 I .07.3 5

r.07.56 0l .10.01 0

0r.15.15

plaats 4 Y45 plaats 5 V45 plaats 7 V45

0l .19.20 0t.22.01

AV34

00.28.53 00.30.17

01.27.18

236

5 ENGELSE MIJL:

1. 5.

Lou van der Put Leo Kockelkorn

STB

-21-


Zl. Ronald Frins 22. Pierre Muijrers 25. I{ub Weijenberg 28. WielFrins 32. Wim Eleveld 35. Fons Kreukels 50. Peter Janssen 61. Irreke de Ploeg 78. Sabine Hoepner 101. Monique de Haan 132. Yvontre Monse 135. Gerte Offeringa finishers:

Aantal

IOOO

00.3

STB

00.3 5.28

STB

00.36.03

STB STB

00.36.1 I

STB STB STB

STB STB STB STB

00.36.45 00.37.07 00.3 8.29

00.39.22 00.40.31 00.43.2.6

00.47.55 00.48.1 5

150

METER JEUGD

l. 16.

Eric Gerards Ivo Eijkenboorn Yael van pelt

17.

Lonneke Frins

11.

Aantal

2OOO

s.2l

STB

deelnemers:

Achilles Top STB STB STB

00.03.09 00.04.08 00.04.26 00.04.35

24

METER JEUGD

l. 4. 6.

NikiWeijenberg

AVON

Mieke Niekien Maayke Heinrichs

STB STB

Aantal

deelnemers:

00.06.48 00.07.48 00.09.03

9

Theo Schrneits 0-0-0-0-0-0-0-0

-22-


Hardlopep......?! vanaf mijn jeugd heb ik al verschilÍende sporten beoefend, nooit fanatiek, maar gewoon lekker bezig. Na een on-qportive periode wilde ik weer aan de slag, maar met welke tak van sport? llardlopen....?. Nee, dat leek me saai. Ik kan

niet voorstellen dat iemand voor ,ijn ._ me lE plezierkilometers, door weer en wind, wilde Étl.Itt^ afleggen.. Doch bij gebrek aan beter, ben ik voorzichtig wat gaan rennen. Een paar keer per \r'^í week gedurende..een half uurtje. Dat vond ik ë genoeg om mijn conditie weer op peil bre,ngen, totdat wilde beoefenen.

ik

te

zou weten welke sport ik

Na een half jaar ging mrjn zus mee, het rennen werd zowaar gezellig. Met grote regelmaat doorkruiste wij het Schutterspark. De tijdsduur werd langer eÍr we zochten oaai een manier om onze techniek en snelheid to verbeteren. Ondertussen had ik Trea en Wim leren kennen. Hun aanstekelijke enthousiasme heeft ertoe geleid dat we naar de trainingen van S.T.B. zijn gegaan. Naast looptechniek en tempo,s leerde ik ook een leuke club kermen. Een club waar niet alleen de beste prestaties tellen maar het plezier in de sport de boventoon voert.

Evenals het gezellig feesten

of nablijven brj de trainingen of

wedstrijden. Mrjn visie over hardlopen is duidelijk veranderd het is alles behalve saai.

Ik heb mijn sport gevonden; hardlopen

!

Monique de Flaan

0-0-0-0{{-0-0-0-0-0

:}3

-


om

-s

rÍ) 'c§

q-m r§ tn §=À

3Ë3 C (}t.. -cr

à O- -t cË (§ ro

q)

i.s

o ËÏ,s

s- uiï\Cí\ cn i Or ortto n ,

§ .,, È€§

N o, h.=? N

"gq.,ö

N; qtq a Ë N

È'§

r:

[(§

O Q.ï-r \Z


Diverse uitsla gendiverbeuitslagendiverseuitsl

Kelmis

- 15,4 km -

zaterdag 30 april 2000 T.B.

33

Mark Hamaekers

S

34 60 82

Frank Eisenga Pierre Muijrers Herm Gerards Frits Fischer Cor van Haaren Maria Fischer

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T,B.

88

r06 t"t6

Butgenbach 53

70 91

146 152

5

6

- 10.4 km *zaterdag 13 mei 2000

Herm Gerrads Frits Fischer Cor van Haaren Jos Duteweerd Maria Fischer

Helden

II

0t.02.1,2 01.02.16 01.05.50 01.07.51 01.08.22 01.10.40 01.16.58

II

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.46.13 00.47.47 00.48.56 00.53.28 00.53.41

- 5 en 10 km - 20 mei 2000

KM DAMES: Maril Boesten

S.T.B.

vervolg {>

ra5-

00.21.39


l0 KM

1

HEREN: Nico Hamers Frank Eisenga Herm Gerards Albert Verbunt

Mutzenis c

I 78 89 99 101 182 218

'

:

plaats

1 Sen.

Vet.t plaatslg Vet.I plaats 8 Vet.II plaats 15

00'31'37 00'38'25 00'39 '37

00'41'23

- 120 km - zaterdag 27 mei 2000

SPA Gerards S.T.B. S.T.B. Fischer S.T.B' II Pierre Muijreres S.T.B. 'Wim Meyboom S.T.B. S,TB. Maria Fischer

Eddy Vanderputte Herm Frits Cor van Haaren

00'31'42' 00.40.56 00.41.21 00.42.08 00.42.13 00.45.2'4

00'46'58

aantal deelnemers: 364

Steinakkerloop 5

KM:

4 49

5 en 10 km

-27

Kokkelkorn S;T.B. Gerte Offeringa S.T.B. Leo

lOKM:

2 5

-

Hamers Krist

Nico Jos

vervolg

S.T.B. S.T.B.

+ -?h-

mei 2000

00.17.31 00.25.03

00.31.00 00.33.24

:


Jutich 38 77

149

- 10 km - donddrdag L juni 2000

Derichsweiler

1 28 49 57 65 104 182

S.T.B. S.T.B

Herm Gerrads Fritz Fischer Maria Fischer

00.39.34 00.41.36 00.45.48

S.T.B.

- 10 km - zondag 4 juni 2000

Ger Bodelier

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T,B.

Herm gerards Frits Fischer Jos Duteweerd

Cor vasn Haaren Maria Fischer Gerte Offeringa

[I

00.34.55 00.40.05 00.4T.42 40.42.20 00.43.00 00.46.27 00 57.38

S.T.B.

S.T.B. S.T.B.

Aantal deelnemers: 197

Limburgse Kampioenschappen

3

Ger

Bodelier

S.T.B.

-

Kerkrade

-

00.16.32

Proficiat, Ger met deze prachtige prestatie !!!

Vewolg

* -L?-


Wijnbergloop

- 22,4km-zondag

4 juni 2000

10,7 KILOMETER:

2 8 12

Jos Krist Leo Kokkelkorn

Alfred Geven

S.T.B.

00.40.36

S.T.B. S.T.B.

00.44.11

S.T.B.

01.2330

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

01.43.48 01.47.10 01.53.04 01.53.50 02.00.36 02.00.36

00.46.04

22,4 KILOMETER:

Nico Hamers 1 39 Frank Eisenga 62 Hub Erkens 92 Pierre Muyrers 95 Albert Verbunt lZ7 Maril Boesten 128 Wiel Frins 143 Wim Meyboom i69 Frans Roumen 183 Ronald oostwegel

02.03.26

02.11.05 02.19.20

Mitt-sommernachtslauf Konzen-15 km-17juni

14 29 32 47 60 65 7l 90

Mark Hamaekers Herm Gerrads Hub Erkens Frits Fischer Fred Geilenkirchen Cor vasn Haaren II Wim van der Linden Sjef van OoYen

vervolg

4 M35 8 M40 plaats I M50 plaats 1 M60

plaats plaats

plaatsll plaats

M35

7 M30

plaats 14 M45 M55 plaats

4

+

-2_8-

00.57.40 00.59.55 01.00.02 01.01.40 01.02.55 01.03.25 01.04.07 01.06.35


95 106 135 217

Duteweerd '

i:laats l7 M35 Wim Meyboom plaats 7 M50 l\{aria Fischer plaats 2 v45 Trea van der Linden plaats 9 v45 Jos

01.06.52 01.08.27 01.10.36 0t.27 .05

Totaal aantal deelnemers: 229

N.K. Bergloop Landgpaaf -7en 15 km-18161200A 7,8 KILOMETER:

4

Leo Kokkelkorn

plaats

Maril

plaats 1 V45

00.34.50 00.41.06

3 Sen.

01.16.04

plaats 7 M40 plaats 6 iM50 plaats 7 M50

01 .2 I .28

Boesten

Sen.

15 KILOMETER:

Peter Dedeceunink Frank Eisenga Albert Verbunt Pierre Muijrers

plaats

Monschau Rohren

17 42 48 49 53 61 124

Frank Eisenga Herm Gerrads jos Duteweerd

Albert Verbunt Frits Fischer Cor van Haaren Maria Fischer

II

01.28.05

0t.33 23

- 10 km - 23 juni 2000 S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.39 16 00.41.33 00.42.01 00.42.04 00.42.25 00.43.09

00.48.1I Theo Schmeits

0-0-0-0(Q-0-0-o-o-0

- z9-


* verkooP auto's

/fil:ry| -w

ffiX

:iï:yï'l';;:lïx1i.ïo

Autohed rijf Zd roj ews ki

: ::*:iingen : ;i[:ËX,ïïïfrX;"

Heerlenseweg 200 Landgraaf

O

45 - 57 20

O

O2

'

, ,'.'=

Ë,"',f,uti Ë"ËttÈjt'g'Ë'Ë

liii:i iii.rli ::::i

r'

trliiil i:iit:

LJ,

IIt 'i. "[ '.,[,','ig,, Ë íi"'í ,Ë., i',,,'.È':'§ ,[.', I g::;;] ,,f , lrFq' =ó '''., .EE Ei, m g'ii''Ë Ë','r,

,,r.,,§

Ë-ilt.i i.§'fl...,.g ,

l

,

,

$.,,,,[ ',,

.Ir,.,5,i'[-

[.,''.g,

ï

,fiH

j,fi'',} 'ffiË,i.'.,,. ,lI!.

*-,'í.',r .,

:,,,:g,u'Ër,,,i

I

, i_F ,,

Ë'.1t,.,5,

'Ë'''t§,,1ltg,,.,i,'§,,'§i.,,,,:i,',

..-'l :i,.::r.,1.::,:,...'

m'

..'..,,.';i,'

- ?o-

.:. rr---' , ,

'

' :i:,

,;,.

à,

",

it,,.

,'

.:'.:':,

,§TT::

,l ,1 ,

,c? ,

=,

iil

:l ',,i 1


S.T.B. wint etappewedstrijd Vaals - Venlo De ploeg S.T.B. I heeft op zondag 25 jturi een prachtige prestatie geleverd door de wedstrijd Vaals-Venlo (105 krn) te winnen.

Na l6

afleveringen van deze estafetteJoop is het de S.T B. eindehjk gelukt op de eerste plaats te eindigen. Vorig jaar nog tweede moest het er dit jaar

Í

toch van komen. Het ijzersterkÍe S.T.B team bestaande uit; Ger Bodelier, Rob Riksen, l{ub Donders, Nico Hamers, Leo Kokkelkorn en Jos Krist, eindigde met ruim 10 minuten voorsprong op nummer 2 de "Keien" uit Uden. Het mooie hiervan is dat ditmaal het team puur uit S.T.B.'ers bestond dus geen gastlopers zoals voorafgaande jaren. Een uitzonderlijke prestatie was voor Ger Bodelier weggelegd, was hij net bijgekomen van de zware tweede etappe moest hij onverwacht nog de "damesetappe" lopen. De "gastloopster" kwam te laat aan de start waardoor Ger als een eclrte teamcaptain de 10,8 km te

lijf ging.

UTTSLAGEN: Plaats 1 S.T.B.Superteam Plaats Plaats Plaats

13 S.T.B. Abrahams 30 S.T.B. Gruppo Sportivo 38 S.T.B.Dames

6 uur 06 min. 23 sec. 7 uur 16

min.

12 sec. 8 uur 03 min. 45 sec. 8 uur 12 min. 29 sec.

In de volgende uitgave van het clubblad eind september zal uitgebreid worden ingegaan op deze prachtige happening in met wedstrijdverslagen en de complete uitslagen

ïreo 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-31 -

Schmeits


b

i

j de PAI(I(EN nee rzi t t en ? kom nou....

man oh maru\

flPP,l':',nkm I-Ieerlen (Gcleeirsrrírar 14-36 en Promenldc 33), Maastricht (Grotc Staat lB'20) Sittard lMolcnbeckstrxat l2)' Gtasharr<Jel - en Schildersbe<Jrijí

bi"F (-l-l

OoYa^ /

'aA LandsraaÍb-v'


HBT EK-VOETBAL

2OOO

Het zou een Europees Voetbalkampioenschap onwaardig zijn als daar in ons Clubblad geen enkele aandacht aan zou worden besteed. Zeker inhet geval rvaar de Organisatie aan de Lage Landen is gegund. Het is bekend dat veel STBers alles weten van PR's tot op de seconde lnaar van voetbal Ho maar. Dat de bal rond is weet men, dat is het dan. Vraag ze b.v. niet rvat een Schwalbe is, een zuivere hattrick of iemand een kaafi aansmeren.

Er Ă jnnatuurlijk gelukkig ook bij STB voetbalkenners die rvel weten hoe het spelletje moet worden gespeeld, zoals ene Louis, ene Sjaak of Albert, om niet te vergeten good old Sjef. Zij hebben dus twee hobbies, ja eigenlijk dde maar.... Kom op twee: hardlopen en voetbal ! Voor hen en vooral voor het voetbal apatische legieon en om daarmee hun sportkenis uit te breiden volgt hier een satire in de vonn van een minivoetbalmatch met een strenge scheids, een fluitiste.

Anne kerel, heeft hij je gevloerd ? Kom op, genoeg gekronkeld, opstaan !

Geel voor spelbederf, pluk en trekwerk en

tijdrekken

Laatste

Waarschuwing voor je ruwe spel. Leg neer die bal !

Een doorgebroken aanvaller vloeren, daarvoor geldt slechts een straf:

Rood

!! Druir !!

Ed Schiks


Maril Boesten winnares Brooks Run Circuit Limburg

Na het succes 'y'an het S.T.B. I team in VaalsVenlo is er een tweede winnares te melden. Maril Boesten werd eindoverwinnaar in het Brooks Rrm Circuit bij de dames veteranen 45. Ze heeft er hard voor moeten vechten, steeds op de hielen gezsten door haar eeuwige concurrente Josien van der Zee van A.V.O.N. Maar Maril heeft door haar eriorme vechtersmentaliteit die de bij elke wedstrijd naar boven ku,am uiteindelijk de eerste prijs binnengehaald.

Het Brooks Run circuit bestond uit een zestal wedstrijden met meestal een z.uaat heuvelachtig parkoers zoals de Mescherbergloop, de Wallenloop, S.T.B. Heideloop, Helden, de Wijnbergloop en de zware N.K. Berglopen in Landgraaf. Bij elke wedstrijd lÂŤeeg men nalang de prestatie punten toebedeeld. Maril veroverde totaal 3540 punten, Josien van der Zee (A.V.O.N.) 3290 en Netty Frenken (av Weert)2820 punten Maria Fischer werd dertiende met 850 punten. Maril namens de gehele S.T.B. proficiat met deze prachtige

preskie. Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0

Waarschuwing !! Op donderdag22 jt:rl'i is er ingebroken in de auto van Jose en Wim

Meijboom. HU stond slechts een honderd meters van de Cooperbaan geparkeerd waar iedereen aan het trainen was. Niemand heeft er iets van gemerkt. Dus je ziet he[ dievengilde schrikt voor niets terug. Voorkom dit en laat geen kostbare spullen zichtbaar in de auto aclrter.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-34-


Nieuwe Leden

$,誰,B,Mt Ymnniiirmml Melissa Essers Belvauer 36

Rene den Ronde Semmelweissstraat 35 64428G Brunssum geb. 02-08-1985 tel. .045 5256268

$73Tf

Landgraaf geb.12-12-1997 tel. 045-5324998

-

Esha Ramakers Gravenweg 63

6374 Ba Landgraaf pupil B tel.045 - 539531

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Van de redactie

In dit clubblad

hebben

jullie een leuk artikel van Monique de Flaan

zij aan het hardlopen als sport gekomen is. Dit heeft ons een beetje nieuwsgierig gemaah hoe de diverse leden aan deze tak van sport gekomen zijn. En hoe zij met de S.T.B. in aanraking gekomen zijn. Ruim voor elke uitgave van ons clubblad zullen de redactieleden een S.T.B.'er benaderen om over zijn of haar belevenissen in de loopsport op papier te zeEen. Wij zijn ervan overtuigd dat er best leuke verhalen uit de diverse pennen komen rollen. gelezen over hardlopen. En de manier hoe


eevers Auto ,CàÍrosserie delen: o rig ineel, ,,im ità'tiëii:en overzet :.::.::::::::...:::::. :::::::.: ::::::.i:::.1:::,:::::r:,: :ij::.:. .::,:..

::.::.::::,:.:::::

vervangingpïmderAelëfi,ffi öideIëfi....uitivó-ön tl,voon'ààd H e t .ta tr1::-.::.:,r:itt:_.t::i...:::-.i.t.::.::...:.::::r:j:.:.:...:.i.:i.it:.1

t:::t

m. ó ri§inëIë,i..öàïïöËS èri ë-A ë1 èn, v o o r Op el;,.Fórd;BMW;'..Mèrëedë'§;..,,4u di,F i

g a a t,, ö i:i.i,,.i

:

..

I

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH o45- s244742

VTANEN 0347-376l-74

ALMBLO 0s46-87212s

VELDHOVEN 040-2531900

(}I:IilíI:I1S cARRossrntE-pÉÉrr't sL

ROÏTERDAM 010-4ó26661


Kleine verhalen oYer lopers

Lopen en staan Simpel gesteld loopt iemand een marathon door overeind te blijven terwijl hij zich in een voorwaartse richting begeeft tot hrj over de eindstreep is.

De meeste mensen met een kantoorbaan staan op een dag niet langer dan 20 minuten achter elkaar. Dus een beginner moet er eerst aan wennen, langer dan vier uur per dag te blijven staan voordat hij aan rennen kan gaan denken. Als U zo iemand bent die van acht tot twaalf TV kijkt, probeer dan staande te kijken U zult voorzichtig moeten beginnen door eerst alleen tijdens de reclame te gaan staan, en uit te rusten tijdens

de programma's. Naarmate uw zelfuertrouwen groeit , kunt U tijdens het nieuws of bijvoorbeeld korte tekenfilms gaan staan en dat langzaam opbouwen totdat U kunt blijven staan tijdens programma's die de lengte hebben van een aflevering van Goede Tijden , Slechte Tijden of der "Alte ". ( Het valt U misschien *yaar nia in slaap te vallen , dus leg er een paar kussens om U heen op de vloer.) Vermijd alcohol , aangezien die de spieren ontspant, wat kan leiden

tot algehele beenloosheid. Als U een ervaren skander bent geworden, is de volgende stap leren hoe U in voorwaartse richting moet bewegen; de gemakkelijkste vorm daarvan is wandelen. Oefen het lopen in winkelcentra waar eenzelfde soort massa's zijn als bij de start van een wedstrijd; die staan ook steeds op uw tenen en stoten u met hun ellebogen op uw meest gevoelige plekjes.

Vervolg

4

-37 -


Hardlopen Veel mensen die voor het eers! gaan hardlopen

,

vinden de

psycltologische aspecten van zo'n eerste keer het rnoeilijkst AIs U

bijvoorbeeld door

de voordeur naar buiten komt in

een

trainingspak , bent U niet bang dat de buren uit het raam vallen van

het lachen , en dat de kinderen uit de buurt U snerende kreten naroepen ? Angst om blootgesteld te worden aan sarcastische en kwaadaardige wereld is heel gewoon. Om het gevoel er niet tegen opgewassen te zijn te bestrijden , dient u zich een van de volgende technieken eigen te maken. Ten eerste

is er de nachtelijke

trainings-techniek

die

wordt

toegepast als spiedende ogen tot een minimum beperkt blijven. Ten tweede is er de "Ik doe eigenlijk helemaal niet aan hardlopen-techniek , wat

inhoudt dat u uw gewone kleren draagt , met een akte- of schoudertas en net als altijd door de

voordeur naar buiten komt maar dan op een drafe begint te lopen alsof u de trein moet halen ,waarbij u steeds op uw horloge kijh om te benadrukken hoe laat wel bent. Door zo te doen wekt u de indruk een wandelaar te zijn met veel haast en niet een wandelde hardloper die voor het eerst gaat trainen. Natuurlijk heb je altijd van die mensen die er hun hand niet voor omdraaien om in dure sportkleding gehuld de straat op te stormen en na vijf meter neervallen. Zulke type's noemt men exhibitionisten en als ze zo nu en dan geen gekke dingen doen , zouden hun buren zich zorgen over hen maken. Cor van Flaaren

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-38-

[I


Nagekomen uitslagen

ll2 Marathon Roetgen - zaterdag 1 juli

i0.

Bert Nillesen

12. Peter Deceunink 29. Frank Eisenga 41. Herm Gerards 51. Hub Erkens 52. Pierre Muyrers 58. Cor van Haaren 2 66. Fritz Fischer 90. Sjefvan Ooyen 98. Wim van der Linden 143. Jos Duteweerd 153. Maria Fischer

Pepijnloop Echt 5 KILOMETER Gerte Offeringa 10

-

2000

t

S.T.B. S.T.B, S.T.B. S,T.B S.T.B. S.T.B. S,T.B S.T B. S.T B. S.T.B. S.T-8. S.T.B.

23.44

t.24.49 1.30.32 1.32.02 1.33.37 1.34.01 1.34.38

r.36.23 1.39.29 1.4A.21

1.46.55 1.48.50

5 en 10 km

- 19 mei 2000

DAMES:

KILOMETER Krist

Jos

Rob Riksen Jogn Borjans Theo de Leeuw Wim van der Linden Fons Kreukels

Bart Kreukels Saskia Rademakers Monique de Flaan

plaatd 7

00.25.51

plaats 4 Vet t plaaG 13 Sen.

00.33.58

plaats plaats plaats plaats plaats

43 Sen. 45 Sen. 30 Vet I 55 Sen. 63 Sen.

plaats 3 dames plaats 8 dames

00.33.43

00.4146 00.41.47 00.41.54 00.45.04 00.48.22

00.4s.04 00.50.16

Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0

-39-


§UTS . verkoop nieuw en

gebruikt ' f€Pàratie en onderhoud van alle merken ; APK-keuringen

. 1e klas occasions met BOVAG garantie . inruil mo.gelijk

'schade-taxaties en reparaties KLTMMENDERSTRAAT 95, KLIMMEN -TEL. (045) 405 13 sB B PTAN KSTATI O N -

CAHWAS H

HOGEWEG 78 VOERENDAAL . . ..r

..-

-:.

TEL. (045) §7s 14 4e

Ílonníners- eÍr timclerbedriiÍ

ffi. eEe ffie&ffi botro a45-53ï BB49

i:::;:

ti, :1.. i...riilii::li::,.iiiillii:ii::

i..,.,,t;...:,,n.,,,,2

1: ii]:

='[r,

, j.. :

.Hfiíiiii Igff.r=EöfiU-ffiöï* ffi.fliig:r:.i,i'.rX*fil.Xi uA- /


De jaarvergadenng werd gehoude.4 op dinsdag 29 februari 2000 in het verenigingsgebouw "Carrè" aan de Hoofdstraat 144 te Schaesberg, Landgraaf.

,1.

Opening door de Voorzitter.

De vergadering wordt oln 20.20 uur geopend door de voorzitter van STB, de heer Wim van der Linden. Deze heet alle aanwezigen van harte welkom. Gaat hierna even dieper in op het samen sporten, samen overleggen en samen beslissen in clubverband. Het is jammer dat er op deze jaarvergadering maar zo weinig leden aanwezig zijn ondanks het hoge ledenaantal. Vraagt tevens aan de leden om op deze avond zakelijk te vergaderen en vooral niet al te lang uit te wi[len weiden en eventuele discussies alleen via de voorzitter te laten lopen. Hierna wenst de voorzitter iedereen een prettige vergadering toe en gaat over naar agendapunt 2 van de agenda.

2.

Presentieliist cq vaststellen stemgereehtigde leden. Afmeldingen voor deze vergadering zijn er binnengekomen van: Jo Heinrichs, Huub Neelis, Ton Miserè, V/iel Vonken, Esther Groenenveld, Peter Verberk, Drè Krol, Louis Cordewetler, Huub Weijenberg, Huub Prevoo, Jacques Senden, Albert Maessen, Ger Schaffhausen, Monique Vonken, Harm Alkema, Ronald Oostwegel, John Schoenmakers, Jung Mainzer, Willem Marcus, Henri Giessen, Piet Brouwer en Annie Ketelaars. De presentielijst van deze avond geeft aan dat er 47 stemgerechtigde leden aanwezígzqn.

3.

Vaststellen agenda, ingekomen stukken en mededelinqen. Er zijn geen op en/of aanmerkingen op de agenda van deze avond en er zijn geen ingekomen stukken te behandelen. De voorzitter

Vervolg

Ö

- 41-


geeft aan dat we deze avond met een driemans bestuur gaan besturen. De penningmeester is n.l. door ziekte geveld terwijl Jo van Vlodrop op papier al eerder is afgetreden. Het bestuur heeft al in een eerder stadium n.l. in de bestuursvergadering van 28 Dec.1999, afscheid genomen van Jo. Hierna geeft de voorzitter een terugblik op 1999 van o.a. een stabiel jaar, goede opkomst trainingen, de baan bij Achilles-Top, aandacht voor alle nivo's, trainers en begeleiders, geslaagde evenementen, echter er is niet altijd een duidelijk beleid in deze. In de toekomst opstellen per jaar van evenementen, initiatief voor mountainbike, de feesten waren geslaagd, maar te duur. Heideloop en Kapellerbosloop, het arme Landgraaf m.b.t. een degelijke accommodatie. Verder geeft de voorzitter al een vooruitblik op het STB feest van l7 maart 2000 bij sporthal ter Waerden en de marathon van Rotterdam op I6 april met een bus vol S.T.B.ĂŠrs en een bus met leden van A.V.O.N. die samen gebruik gaan maken an "de Scheepjes".

4.

Goedkeuring notulen iaarvergaderine d.d. 09 maart 1999. Deze werden zowel tekstueel als inhoudelijk doorgenomen. Er zijn verder geen op en/ofaanmerkingen op deze notulen vanuit de vergadering. Vervolgens worden deze, onder dankzegging voor het opstellen door de secretaris, goedgekeurd en vastgesteld.

5.

Financieel iaaroverzicht l999. De penningmeester is door ziekte niet aanwezig. Maar deze heeft, ondanks zijn ziekte, er toch maar voor gezorgd dat er een degelijk verslag op papier stond dat alleen maar door de voorzitter aan de leden voorgelezen moest worden ter verduidelijking van de uitgereikte balans 1999 en begroting 2000. Dit unieke verschijnsel werkte perfect. Maar al met al hebben wij wel een negatief resultaat. De mening van het bestuur is echter, dat dit geen ramp is, als het maar niet structureel wordt. We zullen moeten waken, dat dit niet ieder jaar zal gebeuren. Hierna werd dieper ingegaan op dit

Vervolg

o

-42-


negatieve resultaat en werden enkele maatregelen voorgesteld. De

voorzitter geeft aan, als er vragen uit de zaal ziin, deze vragen schriftelijk gedaan kunnen worden. Daarna zullen deze zsm door de penningmeester beantwoord worden. Maar helaas er waren geen vragen, vanuit de vergaderirrg, over de opgestelde balans. Hierna dankt de voorzitter de penrrirrgnreester voor ltet opzetten van de balans en de vergadering geeft nriddels een applaus haar instemming met de financiĂŤle cijfers van 1999.

6.

Verslag van de l(ascontrole-Cic. De kascontr-ole-Cie bestond dit jaar uit Theo Schmeits en Jan Manders. Jan Manders geeft aan dat beiden onlangs een bezoek hebben gebracht bij de penningmeester. AIle boeken en bescheiden zijn bekeken en accuraat gecontroleerd. Alles is keurig in orde en er is niets op aan te nrerken. Hierna dankt de voorzitter Theo en Jan voor hun gehouden controle t.b.v de vereniging en de penningmeester werd hierna onder dankzegging en applaus gedechargeerd.

7.

Vaststellen begroting voor 2000. De bedragen zijn grotendeels afgeleid van de bedragen in 1999, op enkele uitzonderingen na. Deze zijn o.a. contributie (zal op teruggekomen worden bij punt 8 van de vergadering), subsidie Landgraaf (vermoedelijk kan de Gem. Landgraaf de hoogte v.d subsidie niet handhaven vanwege de beroerde fin.situatie binnen Landgraaf), evenementen (er zal bezuinigd moeten gaan worden op enkele evenementen), KNAU (door de verhoging van de contributie door de KNAU is deze post verhoogd), trainingen (hierin zitten verwerkt de kosten voor huur baan bij Achilles-Top in de rvinter alsmede kosten van trainers en eventuele cursussen) en TV-Gazet. (TV-Gazet wordt ivm een prijsverhoging van FL 1.000,= afgeschaft. AIs alternatief kunnen wij een rubriek opnemen varr STB in diverse weekbladen en een ander alternatiefzou een

+

Vervolg

-43-


web-side zĂŻjn. Deze laatste opmerking uit de zaal zal meegenomen worden). Op de uitgereikte begroting zal het resultaat nul zijn, dus ondanks enkele bezuinigingen. De vereniging zal dus op zijn tellen moeten passen.

Hiema vraagt de voorzitter of er nog vragen zijn over de begroting voor 2000. Er kornt een vraag uit de zaal van Cor vatl l{aaren l. Zijn vraag: waarom is de subsidie zo laag? zal door de penningmeester zsm beantwoord worden. De vergadering gaat akkoord met deze opgestelde begroting. Hierna dankt de voorzitter de penningmeester voor het vele werk alsmede opstellen van de begroting en vraagt de vergadering dit te willen ondersteunen met een applaus'

8.

Contributie. Zoals uit het financieel verslag blijkt, zal de contributie verhoogd moeten worclen. De kosten stijgen en de KNAU heeft ook dit jaar weer de contributie verhoogd. Het Bestuur doet het volgende voorstel met betrekking op de contributie voor 2000. Deze wordt per lid verhoogd met F 10,=. Voor het 1e lid zal deze dan F 80,= bedragen. Voor het 2e lid wordt F 70,: erl voor het 3e lid F 60,:. Vanaf het 4e lid blijft deze gelijk aan het 3e lid. Voor grote gezinnen zal betaling in terrnijnen mogelijk gemaakt worden. Tevens werd voorgesteld om de korting op de contributie voor het 2" en volgende lid te mogen afbouwen. Dus in 2001 zal de coutributie van het 3" lid gelijkgetrokken worden met het 2' Iid en in 2002 zullen de contributies voor alle leden gelijk zijn. Dit is dus een van de noodzakelijke maatregelen voor het jaar 2000. Uit de vergadering waren er hierna geen op- en/of aanmerkingen op dit voorstel en werd het contributievoorstel aangenomen. PAUZE

Vervolg Ăś

-44-


9.

Verslag van de Jeugd- en Redaktie-Cie.

Dick van Pelt van de Jeugd-Cie geeft aatt een succesvol jaar achter de rtrg te hebben rnet de.ietrgd. Als positief rverdett o.a. genoemd de nieuwe clubkleding, het gelijke aatttaljeugdleden, treegedaan aan de Limburgse Kanrpioenschappen, nteegedaan aan de Atlas contpetitie met goed behaalde resultaten, het grote aantal verkochte loten van de Grote Clubactie en een aantal ouders lteeft meegedaan aatr de KNAU Jurycursus. Minder positief waren het terugtrekken van Cor ll, gevaarlijke Overste Hof, de baan bij AVON erl een tekort aan jeugdtrainers.

De vooruitzichten voor ltet nieurve jaar zijn: dat de jeugd gaat meedoert, voor ltct ecrst in ltaar bestaatt, aatr de Linrburgse baancompetitie met zowel de pupillen als de junioren. Het weer meedoen aan de Atlascompetitie ter-wijl de jongste jeugdleden op karnp gaan. Verder is de Cie opzoek llaar een trainer voor de jeugd. Er is geen ervaring nodig als de interesse er テ考aar is. In het beginsel is het gewenst een cursus te volgen. Hierna dank de voorzitter Dick alsmede alle mensen achter de schermen van de Jeugd-Cie en vraagt de aanwezigen dit te willen doen rniddels een applaus. Theo Schr"neits v.an de Redaktie-Cie geeft aan dat melt van drukker is

veranderd. Hierna worden alle vaste inzenders van het STBclubboeツァe bedankt voor hun trouwe inzendingen. Tevens vraagt Theo om verlraaltjes en uitslagen te willen doen aanleveren via ernail of per diskette. Een lid van de redactie gaat ons hedenavond verlaten. Ed Schiks heeft al in een eerder stadium te kennen gegeven te willen stoppen met het redactiewerk. Namens het Bestuur en de Redaktie-commissie wordt Ed bedankt voor zijn l0 jaar goede samenwerking binnen de Cie. Hierna wordt Ed, namens Bestuur en Cie, een kleiniglreid alsmede een enveloppe met inhoud aangeboden. Namens het Bestuur en de hele vereniging dankt de voorzitter Ed dat hij zijn steentje er toe heeft bijgedragen.

Vervolg テカ 45


met deze Redaktie die steeds de moeite doet om zo'n moor clubblad in elkaar te zetten. Als laatste afscheid ktinkt er een oorverdovend applaus uit de zaal.

Hij

is

blij

10. Benoemins commissics.

K^*-rt"rl.{ie:

dezè besraat in 2000

uit Wil Eleveld en Theo Sch-

meits. Reserve is: I{erman Rutten. Jeugdsport-Cie .. deze bestaat uit de navolgende 6 personen: Dick van Pelt (coördinator), Wiel Frins, Gerlie E'nninga, Petra de Leeuw, Marcel van de Pol en Maroesjka van Haaren. Redaktie-Cie: Theo Schmeits, Els en Wiel Frins. Kapellerbosloop-Cie: l-lerrn Gerards (coördinator)' Heideloop-Cie: Ger Bodelier (coördinator). Onderhouds-Cie Cooperbaan: i1 de toekomst zullen de leden meer eigen inspanningen moeten gaan leveren wanneer er meer collcrete plànpel àp tafel liggen t.a.v. het optimaliseren van de huidige Cooperbaan. Het Bestuur wil alleen op deze avond de aandacht vestigen àat er serieuze plannen bestaan om te komen tot een gebouwtje cq. ontmoetingsruimte met douches, lrergruimte, licht en een middenterrein met eventueel een 400-meterbaan. ls er dan geen respons dan heeft dat zijn consequenties. We gaan dus onze eigel plek optimaliseren. Als blijkt dat het niet haalbaar is dan zal een container overwogen worden. Het bestuur zal dus met een nieuw beleidsplan naar de óerneente Landgraaf gaan. En als alles rond is met toestemming en financiële inzet van de gerneente dan kunnen we verder. Aan de aanwezige leden werd gevraagd of ze dit voorstel steunden. Na stemming, via handopstekilg, gaven de meeste leden hun fiat voor het streven naar een Cooperbaan die geoptimaliseerd zal worden.

11. Clubreizen. De voorzitter geeft aan dat er vorig jaar een aantal geslaagde evenementen heeft plaatsgevonden. Omdat de meeste voor dit jaar reeds vast staan kíjken we al uit naar het jaar 2001 Ö

Vervolg

-46-


I{ierna ging de vraag naar de lederr toe: welke reizen kunnetr er op de STB kalender komen? Genoemd werden o.a.: Hasselt, Vaals-Venlo, Rotterdam, Hoeigaarden, Zeven Fleuvelenloop, Berlijn en Londen. Na urondelinge stemming via handopsteking, gingen de meeste voorkeurstenrnren voor ecn clubreis naar Berli-in, Lotrden of Hoeigaarden in 2001. De voorzitter geeft aan dit punt nu te rvillen afsluiten met de mededeling dat we in een later stadiurt hierop weer zullen terugkomen.

12. Bestuursverhiezing. Periodiek aftredend zi-in: de voorzitter Wim van der Linden en de secretaris Jan van l{ees. Beiden stellen zich niet meer herkiesbaar. Aftredend en niet meer herkiesbaar is Jo van Vlodrop. Vervolg Ăś Het Bestuur heeft als kandidaat voor de invullirrg vau Jo van Vlodrop gesteld, dhr. Bert Nilleserr. Er hebben zich, ook na herlraaldelijk lobbyen, tot op heden geeu trieuwe kandidaten gerneld voor de funktie van voorzitter en secretaris. Inrniddels heeft de voorzitter alsnog het rnoeizarne besluit geuotĂŻten herkiesbaar te zijn voor het komende .iaar. Rest nog l-ret secretariaat. Ook hierin is alle moeite gedaan maar tevergeefs. Ook tijdens deze iaawergadering is er geen opvolger te vindeu voor secretaris. Als tussenoplossing kwam tnen met verschillende voorstellen zoals ltet aanblijven voor 3 tnaanden cq een half jaar, ltet inhuren valt een professionele kracht of een betaalde secretaris. Allen bleken uiteindelijk toch niet uitvoerbaar ook vanwege de enorm lroge kosten. De voorzitter geeft aan dat de vereniging niet zonder secretaris kan en legt het probleem nu in handen van de leden zelf. Vraagt aan de leden nogmaals mee te willen denken aan een oplossing. Ook het bestuur gaat zicli hierover nog eens diep beraden. De aanwezige leden gaan hierna akkoord met de benoeming van dhr. Bert Nillesen als lid in het bestuur van STB. Deze krijgt hiervoor van de hele zaal een applaus.

o

Vervolg

-47-


13. Rondvraag. lr"* G;r Boclelier maakt van deze gelegenheid gebruik de vrijwilligers, sponsors en alle rnensen die iets met de Heideloop te doen hebben geliacl heel hartelijk te bedanken voor hun werkzaamheden in

D"

deze.

Daarna heeft cer een opmerking over de slechte bedrukking van de sponsornaam op de trainingspakken bij sTB eu in de afuikkeling hiervan. Dit had volgens hem veel beter gekund als dit via èèn en dezelfde persootl was gegaan. Mochten er in de toekomst nieuwe trainingspakken komen dan is Ger graag genegen dit op zich te willen nemen en verder af te handelen.

De voorzitter is het met die stelting van Ger niet eens. Dit kunnen we niet doen t.o.v. de sponsor. De leverancier is de zakenman die een produkt levert en als er iets niet deugt dan moet er bij liem geklaagd worden. Tenslotte heeft deze er ook aan verdiend. wtj zullen dit nogmaals in het bestulr bespreken en zijn tever-ls blij dat Ger zich bij deze heeft aangemeld voor als er in de toekomst weer nieuwe trainingspakken komett.

De heer Herm Gerards coördinator van de Kapellerbosloop maakt ook van deze gelegerrheid gebruik om zijn mensen en medewerkers dank uit te spreken voor hun stetln en medewerking. Het is allemaal prima verlopen. Nogmaals dank je wel allemaal'

14. Aftredende Bestuursleden. De vóorritter vraagt Jo van Vlodrop naar voren te komen en gaat nog even in op hèt aantal jaren dat Jo Bestuurslid is geweest. Jammer genoeg gaat Jo ons nu verlaten. Vanavond willen wij hem nu op gepaste wijze daarvoor bedanken met het overhandigen van een .nrótÀpp. met inlioud. Jo hartelijk bedankt en we wensen je nog heel veel gezonde en sportievejaren toe. Hierna vraagt de voorzitter de scheidende secretaris naar voren te willen treden. Gaat in op zijn lange lidrnaatschap en dienstbaarheid voor de verenigingen en met veel lovende woorden zwaaide de voorzitter Jan van Hees uit als secretaris van de STB

Ö

Vervolg -48-


Dan heeft de voorzitter nog een verassing in petto. Hij heeft het genoegen namen het Bestuur en de leden, de scheidende secretaris, te benoemell, wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging , tot ere-lid van de STB, het l" ere-lid in het bestaan van de STB. Ook hierbij ontbreekt niet de bekende enveloppe rnet inhoud. Ook zijn aanwezige echtgenote rverd door de voorzitter verrast met een mooie bos bloemen ter compensatie voor de vele afivezige uren.

15. Sluiting iaarverqadering. De voorzitter geeft aan dat we er door heen zijn. We hebben er een ere-lid bij in de verenigirrg en gaarl nu op onze eigen kosten nog even gezellig nababbelen aan de bar. Hij sluit de vergadering om 23.30 uur onder dankzegging voor aandacht en inbreng in deze avond. Verder nog een prettige avond toegewenst en tot de volgende ledenvergadering. Jan van l-Iees

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-49-


GËRAËT§

BV

HYPOTHEKEN FINANCIERINCEN SPAREN

Sunplein 4o 6lll L) Landgraaf

Tel. o45 - 53r 50 9r Fax o45 - 532 58 z4

. AUTOREKLAME - STANDBOUW - REKLAMEBORDEN/ZEILEN

i . DEKORATIESCHILDERS I - grwrcwtJzERlNG


Yerjaardagskalender

Juli 2000 7 Henn Gerards

9

Augustus 2000 43

Ronald Frins

18

12 WinandBerkhof 14 Francesco van Ooyen 15 Herman Rutten 16 Fred Gcilenkirchen 17 Henri Giesen 19 Harm Alkema 19 Ton Deumens 20 Hub Gulpen 22 Ger Bodelier 22 EIly Kremer 23 Frans Quaedvlieg 24 Ine Quaedvlieg 24 Ineke de Ploeg 25 Torury van Ooyen 26 Ron Boessen

27 Sebastian Dresen 27 TonMisere 27 Giel Kleijkers 31 Fieny Crombach

Atle iarigen

66 29 58 35

2 3 5 8

Sandra Hodiamont 28 Veerle Gillissen 7 Petra 34 Dick van 39

Saccol Pelt 10 Jim Bemelen 10 Judith Rijkers

8

26

49

12 Ma{o Moonen 4l

31

13

61 44 35

47 50

44 46 JJ 40 10

52

. Frans

Roumen

13 誰Villy Stienen 13 Marttta Maessen L4 Caroline Remmen 18 Esha Ramakers

2l 2l

Vdgen Krol

Piene Dre Harry

51 51

59 17

9 45 46

Boesten 49 2L 26 l-ouis CordewenerS0 27 Kelly Boessen 10 27 PraHermans 10 29 Ton Starmans 49

55 41

誰all harte gehliciteerr

met namo ona,effiee s0-jarigm

-51 -


Diverse mededelingen

Van de wedstrijdsecretaris: Beste lopers, Langs deze weg deel ik jullie mede dat ik per 1-10-200 niet meer b! mU kan wordan ingeschreven voor de wedstrijden. Ik heb het bestuur te kennen gegeven dat ik er mee wil stoppen. Ik heb het 4 jaar lang met plezier gedaan, maar dit jaar doe ik het steeds met minder plezier en aangezien ik vind als je iets met tegenzin doet, moet je langzaam stoppen. Verder wil ik iedereen bedanken met wie ik heb samengewerkt de afgelopen jaren. Mocht er iemand interesse hebben, bel of mail me maar. Cor van Haaren II corrunfun@w>is.nl

Tel.045-5326833 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Jungfrau Marathon Aan alle deelnemers van de Jungfrau marathon.

De deelnemers van de Jungfrau marathon worden, inclusief gezinsleden, door onze clubgenoot en sponsor Sjef van Ooyen uitgenodigd voor een brunch in hoeve "de Overste Hof' op mndag 27 augustus om 10.30 uur.

Wij rekenen

op

jullie aanwezigheid,

Herm Gerards Albert Verbunt

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-52-


Clubrecords

Spelregels met betrekking tot de clubrecords:

.

Clubrecords gelden vanaf 1- I - 1985 (oprichting av. STB). 2. Cubrecords op de baan gelden voor de afstanden: 100m, 200rn, 400m, 800m, 1500m, 3km, 5km, 1Okm. 3. Clubrecords op de weg gelden voor de afstanden: 5knr, 5EM, lOkm, 1 5km, l0EM, 2l,l km (h.m.) 25km, 42,2km (m). 4. Clubrecords worden gevestigd op officiële rvedstrijden waaraan men als STB-er heeft deelgenomen. 5. Clubrecords worden gevestigd in de leeftijdsklasse waarin men volgens de KNAU- reglementen thuishoort. 6. Clubrecords zijn gebaseerd op de officiële eindtijden. I

Eventuele opnrerkingen ofaanvullingen kunje doorgeven aan de redactie van het clubblad.

100m 200m 400m 800m 1500nr

3km 5km 1Okm

02.50 Vic§ Teeken 05.09 Trea vd Linden 10.44 Trea vd Linden 18.26 Trea vd Linden 38.01 Trea vd Linden

-53-

05- I 0-97 I 5-07-86 09-07-86 05-06-86 r 9-0s-86


5km 5BM 10km 15km lOEM 21,1km 25km

0B- I 0-89

0.23.26 0.37.19

Janne v Duyn Heleen Snackers

0.38.01

Trea vd Linden

0.57.s5 1.06.28 1.21.50

Trea vd Linden Trea vd Lindert Trea vd Linden

30-08-92 1 9-05-86 09-03-85 I 2-05-85 04-05-86

2.56.s9

Trea vd Lirrden

28-09-85

100m

200m 400m 800m 1500ur

02.49

Trea vd

Linden

15-09-96

l5-09-96

3km 5km 10km

12.11

Trea vd

Linden

38.01

Trea vd

Linden

5hm

0.2420

0s-06-86

5EM

0.3 8.44

10km 15km 21,1km

0.42.02 r.1 1.55 1.08.32 1.28.36

Riki Hendrix Alice Lendfers Inge v Aarst Mien Quadvlieg Inge v Aarst M.I. Raven

25km 42,1km

3.59.00

h-rse

lOEM

v Aarst

-54-

l9-05-86

l0- 10-93 30-08-92 25- 10-98

08-03-92 05-04-99 0 I -05-88 I

0-08-97


5km

5EM 10km

0.25.57 Trea vd Linden 0.37.55 Alice Lendfers 0.44.26 Maria Fischer

29-05-99 28-04-94 02-04-9s

15l<nr

l()BM 21,lkm

1.08.07 M.l. Raven 1.32.33 M.l. Raven

1 6-04-90 03-09-89

3.34.55 Maria Fischer

24-09-95

25km

100m

200m 400m 800rn 1500m

3km 5km 1Okm

5km 5BM 10km

15km

IOBM 21,1km 25km 42,11<m

02.15 Rob Riksen 04.25 Fred Pierik 09.07 Jan Hoven 15.31 Hub Donders 33.00 Jan Hoven 0.17.00 Rob Riksen 0.29.06 John Hendrix 0.32.23 Ger Bodelier 0.50.03 Jan Hoven 0.53.08 Ger Bodelier 1.10.59 Jan Hoven 01.27.- Jan Hoven 2.24.17 Ger Hamers

-55-

05- 1 0-97 1 3-07-85 26-07-8s

27-07-98 24-09-95

05- 1 0-97 I 8-l 1-89

05-07-91 21-02-87 23-03-97 05-05-85 ??-??-86 1 9-05-8s


100m

200m 400m 800m 1500m

3km 5km 10km

5km 5EM 10hm 15km lOEM 21,1km 25km 42,1km

02.20 Wiel Frins 04.49 Hub l-leijnen 09.08 John Hendrix 17.09 John Ă?{endrix 34.14 John Hendrix

5-09-96 09-06-94 06-08-88 r

1

B-07-87

08-06-87

Hub Heijnen

02-04-9s 27-08-89

1.34.42

John Hendrix Jos Krist Jos Krist John Hendrix Jos Krist Ed Quadvlieg

2.49.48

Peter Verberkt

0s-a4-92

0.r'1.25 a.21.12 0.33.11 0.50.3s a.51.27 1.12.19

28-08-99 12-03-00 l 6-04-90

26-03-00 08-03-92

100m

200m 400m

800m

02.21,96 John Hendrix 22-07-97

1500m 3km 5km

05.31,1

John 10.43,20 John 18.43,21 John

Hendrix Hendrix Hendrix

-s6-

28-08-97 08-08-97 28-08-97


5km 5EM 10km 15km lOBM 21,1km 25km

skm

0.18.43 0.33.10 0.36.02 0.55.00

John

Jung Mainzer

1.40.13

Sjeng Francot Sjeng Francot Sjeng Francot Sjeng Francot Sjeng Francot

2.55.19

Theo Schmeits

1.00.33 1.18.3 I

0.39.48

1Skm

10EM 21,1km

1.1

1.05

Frits

Fischer

Herman

I 8-1 1-89

26-05-90 26-08-90 16-04-00

20-06-99 05-09-98

Schiffelers 28-08-94

1.28.20

Frits

Fischer

27-09-98

3.06.55

Frits

Fischer

19-04-98

25km

42.1km

13-06-99 12-09-92 10-06-90 24-04-89

0.20.20 Ton Deumens

5EM

10km

llendrix

N.B. Vet gedrukte prestaties zijn nieuwe records!

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-57 -


I{. Prefuo \kastgoed Klirnrnerr

BEMIDDELING ONROEREND GOED voordat U tot een koop overgaat vraag onl een

ONAFHANKELIJK BOUW KUNDIG KEURINGSRAPPORT Tel.: 043 -4592242o106

-

51277g5g

Fax: 043 - 4592901

,

spoderssqreekuur

. blessure lnining , condilie leslen , laclaal

lesten (veauingslesl)

, srrld'specifieke leslen , lapen en bandageren ' .

sporÍmassage

Í{frfrflv ufrfi 0Ë |frfrfl sportfgnothenpeut l{ommert l1a 636/l{ll Uaesrude o lluth tel. 046-4426088 -58-


Snortmedische besnieeelinsen

Rekken of tiidr.elíken? Over ziq en onzin van rekoefeningen. Inleiding.

In allerlei sporten worden

rekoefeningen toegepast met als achterliggende gedachte dat deze oefeningen de kans op het ontstaan van blessures verkleinen. Ook in de loopsport maken rekoefeningen onderdeel uit van menige training. De meningen

orntrent de waarde van rekoefeningen lopen nogal uiteen. De verschillende media hebben aan het eind van 1999 uitvoerig aandacht aan dit onderwerp geschonken naar aanleiding van een

over

spierelasticiteit geschreven door de J. Halbertsma uit Groningen. ln het STB-clubblad (1999 No 5) verscheen een verhaal over dit onderwerp, van de hand van AVON-lid Mike Ververgaert, zelf werkzaam als firciotherapeut en dus ook beroepsmatig nauw bij dit

proefschrift

bewegingswetenschapper

onderwerp betrokken. Mike concludeerde dat rekken kan leiden tot ongewenste effecten als verlies van actieve stabiliteit van het gewricht en afirame van spierspanning. Hij pleifte in zijn verhaal

voor het firnctioneel rekken in de vorïn van uitgebreide loopscholing in plaats van de gebruikelijke rekoefeningen.

Persoonlijk ben ik van mening dat een sporter niet leniger hoeft te zijn dan de specifieke sportvorm van hem waagÍ. Een tumer of een

hordeloper heeft

in zijn

heupgewricht uiteraard meer

beweeglijkheid nodig dan een marathonloper. Aangezien voor mij persoonlijk het nut van rekken geenszins vaststaa! heb ik het reeds genoemde proefschrift met de nodige aandaclrt gelezen. Voordat de voor de sporter belangrijke conclusies uit ha proefschrift vervolg4>

-59-


besproken worden,

wil ik

aandacht besLeden aan de opbouw en

werking van spierweefsel. Opbouw en werking van spierweefsel. Een skeletspier bestaat uit een groot aantal spiervezels die op hun

beurt weer opgebouwd zijn

uit

kleinere structuren, die

als

belangrijkste eigenschap hebben dat ze zich kunnen samentrekken. Door het samentrekken van een groot aantal van deze zogenaamde filamenten is ha mogelijk dat de spier verkort. Bij zwakke samentrekkingen wordt slechts een beperkt aantal spiervezels gebruild, naarmate de krachtsinspanning toeneemt worden steeds meer spiervezels ingeschakeld totdat btj een maximale krachtsinspanning alle beschikbare vezels meedoen. Eeir spier bevat naast de spiervezels ook bindweefsel, bloed- en lymfuaten en tal van zenuwvezels. Door gerichte training kunnen de spiervezels qwl voĂ?rn en functie veranderen. Er zijn twee groepen spiervezels te onderscheiden ,te weten de"snelle vezels" en de "langzame vezels" . Spieren die vereist zijn voor snelle actie zijn grotendeels opgebouwd uit snelle vezels, spieren die langdurig actief zijn ftijvoorbeeld bepaalde rompspieren) bestaan grotendeels uit langzame vezels. Per individu is grotendeels door aanleg bepaald of er meer snelle of langzame vezels in de spieren aanwezig zijn, dus of er meer talent is voor explosieve sporten dan wel duursporten. De verhouding tussen snelle en langzame vezels is weliswaar door gerichte training in een bepaalde richting te beĂŻnvloeden, de aanleg blijft. wat dit betreft echter de belangrijkste factor. Een topsprinter zal door duurtraining nooit een topmarathonloper worden, het omgekeerde geldt eveneens. De elasticiteit van een spier wordt bepaald door elasLische eigenschappen van de spierelementen, maar ook door de elasticiteit van bindweefsel tussen de spiercellen en van peesweefsel. De mate van lenigheid van een persoon wordt grotendeels bepaald door de mate van elasticiteit van de steunweefsels, Vervolg *

-60-


en dit is weer voor een groot deel afirankelijk van aanleg.

Het nroefschrift van Dr. J.P.K. Halbertsma.

Op 17 november 1999 promoveerde Dhr Halbertsma op het proefschrift met als titel: "short hamstrings & stretching, a study of muscle elasticity". Het onderzoek kwam voort uit een veel gestelde waag binnen de (sport)geneeskunde en de fi,siotherapie: heeft het rekken van spieren wel effect? De belangrijkste doelstelling van

het

proefschrift was te onderzoeken of onder verschillende omstandigheden uitgevoerde rekoefeningen de rekbaarheid van bepaalde spieren zouden kunnen beinvloeden.

Om het onderzoek uitvoerbaar te maken is gekozen voor het onderzoeken van een bepaalde spiergroep, te weten de hamĂ­rings (de spieren aan de achterzijde van het bovenbeen). Voor dit doel is een meetapparaat ontwikkeld waarmee het onder andere mogelijk is de bewegingsuitslag van hA heupgewricht te meten. De proefoersoon ligt op zijn rug met een gestrekt been op een slede die omhoog bewogen wordt. Het is mogelijk om de bewegingsuitslag van de heup te meten in graden , de elektrische aaiviteit van de spieren te meten met een electromyogram en de pijnsensaties van de proefpersoon te registreren. De bewegingsuitslag van de heup wordt bepaald door diverse factoren, te weten de mate van rekbaarheid van de hamstrings, de spierstijfheid, de activiteit van

de spieren en het gedrag van de persoon, Het onderzoek richfte zich op de rekbaarheid van een enkele spiergroep, er van uitgaand dat het gevonden resultaat tevens geldigheid zou hebben voor andere spiergroepen.

Er werd onder andere een groep van 14 proefrersonen tussen 20 en 38 jaar onderzocht waarbij sprake was van korte hamstrings. Deze proefpersonen waren allen niet in staat met de vingertoppen de grond aan te raken bij vooroverbuigen met gestrekte knieĂŤn. 7 personen werden gedurende 4 weken dagelijks onderwoqpen aan rekoefeningen volgens een bepaalde methode,

Vervolg

4

-61

-


de tweede groep van 7 personen kreeg geen

rekkinpoefeningen. In

de groep die rekkingsoefeningen kreeg was er een duidelijke toename van de bewegingsuitslag in het heupgewricht, de rekbaarheid van de spieren nam toe. Het moment waarop het rekken pijnsensaties gaf verschoof in de richting van een toegenomen bewegingsuitslag, dit gold eveneens voor het actief aanspannen van de spier tijdens het rekken. De passieve spierstijfheid bleef echter gel5k. De conclusie van dit onderzoek is dat een intensief relprogramma van 4 weken de spieren niet langer en minder stijf maald, maar dat de rekbaarheid van de spieren

verbeterd wordt doordat de proefpersonen meer pijn kunnen verdragen bij een bepaalde mate van rekking. Voor en na het sporten wordt in het algemeen kortdurend gerekt. Vanwege het zojuist beschreven resultaat van het onderzoek naar een rekprogramr誰ut van 4 weken leek het onwaarschijnlijk dat kortdurend rekken voor of na sportbeoefening enig verschil zou kunnen teweegbrengen wat bareft de spierlengte, zeker als hierbij bedacht wordt dat in deze korte tijd meerdere spiergroepen aan bod komen. Dit vermoeden werd inderdaad bevestigd bij een groep van 16 sporters van gemiddeld 24 jaar. Blj een groep proefpersonen die onderworpen werd aan 5 series rekoefeningen werd tevens geen enkel effect gemeten.

Concluderend

is er in het beschreven

onderzoek geen

wetenschappelijke basis gevonden voor het nut van rekoefeningen. Het dagelijks rekken gedurende vier weken had alleen effect op de bewegingsuitslag van het gewricht doordat de pijngrens verlegd werd. Het is uiteraard aan de individuele sporter te beoordelen of er voordelen zijn van rekoefeningen (bder prestatievermogen of minder blessures).

Literatuur: J.P.K . Halbertsma: Short hamstrings & stretching. A study of muscle elasticity. Nov 1999. ISBN 90-72156-66-8. Rob Riksen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-62-


Uit het oos. niet uit het hart He STB'ers! Hoe gaat'ie daar bij STB? Alles goed?

Nou, met mij in ieder geval wel. Ik vond het wel tijd worden om weer eens iets van mij te laten horen, dus vandaar effe dit mailtje. Ik hoop dat jullie het nog steeds heel gezellig hebben daar in de Brunssummerheide, maar dat zal wel he. Ik weet eigenlijk niet zo heel erg veel te rnailen dus dit wordt een beetje een kort maihje. Sorry! Wat leuk dat jullie zelfs een eigen STBjeugd pagina hebben. Kr1( dat hebben 'we nou niet bij Achilles Top. Nou, ik hoop dat ik jullie nog vaak zie bij de wedstrijden. groeljes van een ex-STB'er Evelien Ruijters

Ps:Als

je zin hebt om mij te mailen kan

dat:

evel ienr:uj. j tersGd.olf iin. rr] Ps2: Jullie krijgen ook de groetjes van Esther Ps3: Vraag aan Mieke: hebben jullie nog steeds hordaraining van stan

Lommelen?

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-63-


GEHOORD BUITEN DB COOPERBAAN Een wouw stapte een apotheek binnen en vroeg de apotheker of hij iets tegen de hik had. Zonderaq.rzelen gaf hr1 de wouw een klap in het gezicht. "Ik wed dat Uw hik nu genezen is", merkte de apotheker op. "|.{ee," zei de wouw, "Het is mijn zus, buiten in de auto die de hik heeft."

Toen Frank thuiskwam na een partij golf met Fred, woeg zijn wouw: "Waarom speel je nooit met Emie?" "Zou jrj willen spelen met iemand die vloekt als hij een hole mist, knoeit met de puntentelling, met zijn clubs gooit en de bal verlegt?" woeg Frank. "Dat denk ik niet," zei ze. "Ernie dus ook niet." Een oude dame komt de spreekkamer in en waagt om de pil. De dokter is stomverbaasd. "Maar op uw leeftijd hebt U die toch niet meer nodig!" Toch wel dokter, tegen hoofdpijn. Geeft U maar gelijk voor een heel

jaar." "Lieve help! Zoveel? En die pillen helpen toch niet tegen hoofdpijn?" "Tja, ziet U dokter, ik maal ze fijn met de koffiemolen en meng ze door de

jam. Dat eten mijn dochters graag en ik heb dan geen hoofclpijn meer!"

Een Hollands museum werft om duistere redenen een Belgische suppoost aan. Na afloop van zijn eerste werkdagzegÍ.hij tegen de directeur: "Ge zult nogal teweden over mij zijn, zulle! Ik heb vandaag twee Van Gogh's

verkocht en één Rembrandt

!"

"Ik geloofdat ikteveel heb gedronken", zei Robertmoeizaamtegen

de ober.

"'Kunt U me iets brengen waarvan ik weer nuchter word?" "Geen probleem" zei de ober, "ikzal even de rekening halen". Onlangs ging ik naar een doe-het-zelfzaak voor een nieuwe gloeilamp van 60 watt. Omdat dit de derde lamp was die ik kocht in even zoveel maanden, deed ik mijn beklag en woeg of er misschien iets mis was met de hele partijZwaar beledigd antwoordde de medewerker: "Ik denk het niet, meneer- We verkopen er namelijk heel veel van."

Na tien jaar ontmoet de verstrooide professor een van z'n voormalige wouwelijke studenten "Herinnert U zich mij nog", waag!. zli.

"U vroeg mij toen om Uw vrou\ry te worden." "En" zegt de professor daarop: "Bent U het!,r:wórden?"

-(q-


Trainingen zomerseizoen

2000 ffi}t

Dag

Tiid

Ma.

i8.30

Cooperbaan

l)uurloop

Vrije training

Di.

18.30

Cooperbaan

Inten altraining

Cor v. llaaren

PIaats

Training

Begeleider

Ger Bodelier

Wo

18,30

Cooperbaan

Snelle duurloop

FI. Rutten

A. Verbunt

Wo

i

8.30

Cooperbaan

Rustige duurloop

Iirans Peters

Jeugd

M.van Ifaaren Glenn Gentle

Wiel Frins

I)o.

18.30

Cooperbaan

Baa.nlraiuilg

Cor v. I-laareir

Do

19.00

Sportzaal

Conditie-

llenli Thijsseu

" Kakert"

Traiuing

Cooperbaal

Duurloop

Cooperbaan

Jeugd tot 10j

Vnj

Za.

18.30

i0.00

Vrije training

M.r,an Ilaarerr Glenn Genlle

7,o.

I 1.00

Cooperbaal

Jcugd 10j Ouder

8.30

Cooperbaan

Duurloop

en

Wiel Frils

Johu Hendrix

l"heo Schmeits

Informatie betreft trainingen Senioren : Cor van Haaren I a 045-5326562 Jetrgd: Dick van Pelt a 045-5325803


Brunssu mrnerweg 54 6373 EX Landgraaf A45-5317 692

H

Voor al Uw

KLËURË,\,KOPí˧ff í

ander kopíeerwerk n bi nde n/i ij m e n e n pl a stifi ce re n Íeyens faxseruice //_--

z_4-A

-

-4--__---_

\=-

Geopend ma.. 1 3.30-17.00u" Dinsdag Um vrijdag: 9.3A-12 3A en 1 3 30-1t 0Ati ZalerdaE : 1 A "0C-'í 4.C0u. _f

STB Clubblad 2000 nr 3  
STB Clubblad 2000 nr 3  
Advertisement