Page 1

ATLETIEKVEREI.IIGING

D

2OOO No

í--__)

2 tr

Sport - en

Trimclub Brunssumrnerheide


Sport en Trimclub Brunssummerheide Voorzitler: Secretaris: Penningmeester:

Wim van der Linden Keukenweidenweg 2

045-52fi413 6432 GT Hoensbroek Jose Meijboom Pleistraat 32 045-533035 6 6373 \{K Landgraaf E-mail : §'. rneyboorníOhspnelld Heinrichs 045-5324059

Jo

E-mail :

i

Apoliolaan 68 6373 HC Landgraaf

heirr richs,'0ó:eeler. nl

Zaken: Jos Janssen (vice-voorzitter) 0434591995 Leden: Bert Nillesen 045-5353294 Jos Vroemen . 046-4756251 Algemene

Schepenbank 22 6343 CY Kiimmen Schleidenstraat 104 6461 JRKerkrade

Klompenmakersdr.lT 6162 IWGeleen

Wedstrijdsecr.:

Cor van

Jeugdsport:

E-mail : comrrfim(4rn,xs. nl Dick van Pelt Spaarweiden 37 045-5325803 6374 MD Landgraaf

Redactie:

E-mail: dick.peltr4u,xs. nI Theo Schmeits Gravenweg 56

Haaren A45-5326833

045-5352003

E-mail:

S.T.B.lVebsite: Postadres: Postbank Public

Relations:

Adverteren:

Honingmannstraat 25 6372Y}{ Landgraaf

647LVZ Eygeishoven

Theo. Schrneils@) I 2rnove.rrl

U&/4rsried31sg!|]1&ue!2_!4!dqthtml

32

Pleistraat 6373 HK Landgraaf Rek.ru.4915695 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Apollolaan 63'73 HC Laldgraaf Albert G.Bomanslraat 73

68 Verbunt 045-5314854

via redactiesdres.

6372 KRLandgraaf


Inhoudsopgavc Bestuur en commissies

2 4

Van de voorzitter Nieuwe bestuursleden

Wedstriiden

Redactiecommissie: Theo Schrneits Bls Frins

\iliel Frins

9 Wallenbosloop 18 30 van Titburg 2l l{alve en kwart van Weeft 25 Diverse uitslagen 29 MRTD2KLDL 33 Marathon Rotterdam Varia

10 Soutlr Africa 17

Rèdactie-adres: Gravenweg 56 647lYZ Eygelshoven

Nieurve leden

20 Duurloop in Wormdal 20 Estafetteknuppel 23 S. Hulshof verlaat STB 26 GSM-perikelen bij duurloop

E-mail: Theo.Schmeits@12move.nl frinswh@wxs.nl

Inleveren korrii voor: 30

juni 2000

27 Kennedymars 39 Verjaardagskalender 4l Traiuer, iets voor mij? 43 Jungfraumarathon 45 Marathonloper met pech 59 Wisten jullie dat? 60 Gehoord buiten de .

Cooperbaan

Jguedbulletin

Ilet clubblad verschijnt 5 l<eer per

jaar.

49 Van dejeugdcoĂśrdinator 50 Diverse jeugduitslagen 53 Jeugdclubrecords


Van de Voorzitter Bestuurscrisis bezworen. De leden die aanwezig v/aren op de ledenvergadering werden naast een goed verlopende vergadering geconfronteerd met een dreigende bestuurscrisis. Bestuurslid Jo van Vlodrop had zijn taken al neergelegd en de voorzitter en secretaris waren aftredend en niet herkiesbaar.

In de persoon van Bert Nillissen werd een bestuurslid gevonden. Op de oproep naar nieuwe kandidaat bestuursleden was hij de enige die spontaan reageerde. Dat waarderen wij zeer en wij hopen dat Bert snel zijn plaats in het bestuur heeft gevonden en zijn steentj e zal bijdragen.

Voor de andere 2 vacatures waren tot op de ledenvergadering geen kandidaten. Daarom ging de voorzitter overstag en ondanks een studie die hij de komendĂŤ 2 jaren gaat volgen besloot hij zich alsnog herkiesbaar te stellen. In plaats van Jan van Hees werd echter geen nieuwe secretaris gevonden. Het bestuur stelde ter vergadering dat een vereniging zonder secretaris niet kan functioneren en betrok de leden nadrukkelijk bij de problematiek. Een oplossing werd echter niet gevonden en gesteld werd dat binnen afzienbare tijd weer een ledenvergadering zou moeten worden gehouden om het "secretariaatsprobleem" op te lossen. De leden namen de situatie kennelijk hoog op en reeds de dag na de ledenvergadering werd een dreigende bestuurscrisis bezworen doordat alsnog kandidaten gevonden werden. Zeer blij waren en zijn de taken van secretaris

Vervolg

+

wij met het aanbod van

§B

JosĂŠe Meyboom om

geen secretaresse!!!) te gaan vervullen.


Daarmee werd het grootste deel van de bestuurlijke problemen opgelost.

wij hebben reeds gemerkt dat zij met verve de taken van Jan van Hees heeft overgenomen. Tot onze grote opluchting mogen wij nu reeds stellen dat wij een zeer

JosĂŠe heeft ervaring als secretaris en

ondernemende en zorgvuldig handelende secretaris in ons midden gekregen te hebben en daar zijn we zeer blij mee.

Last but not least werd het bestuur uitgebreid met Jos Vroemen. De leden die reeds zeer lang lid zijn van STB weten dat Jos ergens in het grijze verleden actief lid is geweest en via Jos Krist kwamen wij hem op het spoor. Jos reageerde positief op onze vraag en ambieerde een taak waar hij de mogelijkheid keeg de handen uit de mouwen te steken. Dat werd hem in dank afgenomen. Hij zal daarom functioneren als contactpersoon tussen de beide wedstrijdcommissies en het bestuur. Kortom beste sportvrienden: Het bestuur is weer compleet en met nieuw ĂŠlan gaan wij aan het werk om ons STB zo goed mogelijk te leiden. Dat kan echter niet zonder inzet van de leden, want zij geven vorm aan de vereniging. Jan van Hees erelid. Een uniek moment aan het slot vau de ledenvergadering. Voor het eerst in de geschiedenis van STB werd een Iid door het bestuur voorgedragen als erelid. Dit overigens tot zijn eigen grote verrassing, want hij wist werkelijk niet wat hem boven het hoofd hing. Wel vroeg hij zich nog even af wat zijn vrouw Annie (die in het complot zat) ineens in de zaal deed, maar de voorzitter had helaas plotseling geen tijd orn die vraag te beantwoorden. De aanwezige leden namen het voorstel unaniem aan, zodat een l6 jaar


Vervolg ") lange periode van secretariaatswerk voor STB, stijlvol werd afgesloten met een erelidmaatschap. Jan en Annie, ik denk dat STB daarmee

wil zeggen: hartelijk dank jullie voor inzet vanaf het prille begin tot heden. Wij wensen nog veel geluk in de toekomst en hopen natuurlijk dat jullie een aantal activiteiten blijven uitvoeren, zodat wij contact met jullie blijven behouden.

Rotterdambus. Tenslotte nog dit: ik ben heel vroeger eens met de bus naar de marathon van Rotterdam geweest. Dit jaar was ik weer van de partij en heb zeer genoten van reis, clubgenoten en marathon. Daarvoor hartelijk dank aan organisator Theo Schmeits. Het was perfect, op het feit na dat Freddie Geilenkirchen op de terugweg de

hele koelkast heeft leeggedronken. Maar goed dat

wij

de

ploegprijs van de Gillrathcross, bestaande uit een kratje Deutsches

Alt Bier,

hadden meegenomen. Anders was

er

muiterij

uitgebroken

Wim van der Linden 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nieuwe Bestuursleden

Zoals

jullie al in het bovenstaand verhaal van Wim van der Linden wij (gelukkig) weer drie nieuwe bestuursleden rijker.

las zijn

Maar wie zijn nu JosĂŠ, Bert en Jos? Zij stellen zich aan jullie voor:

Vervolg S

4


Mijn

naam is José Meijboom, 49 jaar geleden geboren in Voerendaal, al 25 jaar getrouwd met Wim en we hebben een dochter van2l en een zoon van lgjaar. Sinds kort ben ik de nieuwe secretaris van de S.T.B.. In het verleden (1991-1998) heb ik als bestuurslid van de Nederlandse Bergsport Vereniging afdeling Limburg enige bestuurservaring opgedaan, waarvan een jaar als ulg"*"",, bestuurslid en zesjaar als secretaris. In het dagelijkse leven ben ik 3 dagen per week werkzaam als : KNF-laborante in het Heerlense ziekenhuis. Nu ik wat meer vrije tijd heb (beide kinderen studeren en wonen bp kamers) ben ik, na een rustperiode van ettelijke jaren, weer in bescheiden mate begonnen met de loopsport, enigszins aangestoken door het fanatisme van Wim.

De eerste activiteit die ik als secretaÍis

meemaakte was de in de sporthal in waubach. zeer geslaagd en alle lof voor de organisatoren! De tweede activiteit was iets minder feestavond

geslaagd. Ter voorbereiding op de marathon van Rotterdam v/as er voor de lopers een 3-uursloop georganiseerd waarin ik een groepje van 3 lopers (Wim, Dick en Freddy) zou begeleiden op de fiets. Helaas kreeg ik na zo'n 5 km al een lekke band. Met drie man sterk was de band echter binnen l5 minuten geplakt. vol goede moed pakten de lopers hun tempo al gauw weer op. Alles ging goed, tot l5 km verderop. Ja hoor, voor de tweede keer een lekke band. Om de lopers niet nog meer achterstand te bezorgen, besloot ik achter te blijven in een zojuist gepasseerd café in.het ongeveer 10 huizen tellende gehucht lllikhovÀn, waar ik tot dan toe nog nooit van gehoord had. Daar bracht ik de volgende twee uur door. Ik ben inmiddels behoorlijk op de hoogte van het dorpsgebeuren in lllikhoven. Er werd intussen ar stilletjes binnen de lopersgroep gefluisterd, wat dat in de toekomsi niet als secretaris zou worden!

Vervolg -)


ยงd

qJ

+r \l C5

ยง

N

a.)

L{ a) \./

F-(

q)

N -{ r>--{ a.) AJ

ยง

F{ ยง{

o o v

c c


Over secretaris gesproken. Laatst zei iemand tegen mij: "Wat leuk, dat je de nieuwe secretaresse bent!". Meteen rees bij mij de vraag weer op: ben ik nu secretaris of secretaresse. In mijn vroegere bestuursfunctie is daar ook vaker over gediscussieerd en men vond

dat binnen een vereniging iemand (man of vrouw) altijd secretaris genoemd wordt. Laten we het daar dan maar op houden.

Maar goed, secretaris of secretaresse,'ik hoop me in ieder geval een aantal jaren naar behoren en hopelijk tot ieders tevredenheid van mijn taak te kwijten, al zal ik het waarschijnlijk niet zo lang volhouden als Jan. JosĂŠ Meyboom

Mijn naam is Bert Nillesen en ik ben ruim een jaar lid van S.T.B., in het verleden was ik lid van Achilles-Top maar na aandringen van mijn vrouw en de blessures door de kunstofbaan ben ik toch maar overgestapt naar S.T.B., waar ik nu dus ook deel uit maak van het bestuur.

Even iets kort over "Ber1" Ik wordt dit jaar 40 (veteraan!), twee jaar getrouwd met Tamara en werkzaam bij het Ministerie van Defensie.

Vervolg

+


Maar door een reorganisatie kwarn rnijn functie te vervallen, nlaar mijn werkgever gaf mij de kans een bijscholingstraject te volgen. Inmiddels zit al bijna twee jaar in de schoolbanken en hoop dat ik tegen het einde van het jaar mijn studie, facility malragement kan afsluiten. Verder hebben we nog een hond die luistert naar de naarn Toby en die ik op dit rroment aan

het trainen ben zodat

hij ook ooit lid

kan

worden van S.T.B.

Ik probeer tllssen studie en het getrouwde leven toch nog tijd vrij te maken voor eerl stevige training in heuvelachtig en onverhard terrein, en in het. bijzonder voor het bestuur waaraan ik hopelijk een positieve bijdrage kan leveren.

Bert Nillesen

Mijn naam is Jos Vroemen 44 jaar oud en ik ben getrouwd met Willie. Mijn vrouw en ik zijn samen met dochter Marleen (lOjaar) en zoon Tom (8 jaar) woonachtig in Geleen.

Voor enkele van jullie ben ik niet helemaal

nieuwfffi ,^

ÏÏï^1,Ë.1's'r'B'enactiertrimverledenachter ffi feit dat ik graag fiets, kijk ik graag naar s7t

Naast het

sport en heb interesse in algeniene zaken.

Buiten mijn vrije tijd ben ik werkzaarn als rnanager bij KPN Telecom in Heerlen. Jos Vroemeu

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

'


Wallen bosloop Tu n gelrool, 12 km Zondag 20 februari 2000

i:i.iiËii{ff' [r;::iaiFff.

rli:l

t,

é'

./_-q5É\

@,,,

Deze tanrelijk onbekende rvedstrijd is opgenornen in het "Brooks Run Circuit". Vandaar dat enkele S.T.B.'ers naar Tungelrooy getogen waren. Deze wedstrijd stond te boek als een vrij vlak bosparkoers, stond, want in het kader van lret Brooks circuit hadden de organisatoren het parkoers enigszius gewijzigd. Het wareu 4 ronden van 3 km, waan/an de eerste 2 krl inderdaad vlak waren. Het verrijn zat hern inderdaad irr de Iaatste kiloureter. Hierin

waren 3 heuvels opgenomerr rvaarbij de ons

bekerrde

Kapellerbosheuvel in het niet viel. De wedstrijd werd gewonnen door een S.T.B.'er. Ja hoor, Nico Hamers net lid van S.T.B. ging als eerste over de finish. Ook werd er fel strijd geleverd door Maril Boesten en Josien r,/d Zeevan A.V.O.N. En het ging hier eclrt om de knikkers, waut de winnaar zou de eerste plaats veroveren irr het Brooks Circuit bij de V45. Het rverd een echt tweegeveclrt dat uiteindelijk pas op de

streep door Maril gewonnen werd. Zi1 finishte ntet voorsprong op lraar conccurente, klasse Maril.

3 seconde

Uitsagen Wallen bosloop 1

z5

3'l 38 48 54 62 63 12

Nico Hamers Theo Schmeits Herm Gerards Fred Geilerikirchen Jos Duteweerd

Cor van Haaren II Harrie Boesteu

Maril

Boesten Cerard Hartman

plaats 1 Sen. plaats 4 M50 plaats I 1 M40 plaats l8 Sen. plaats 24 Sen. plaats 25 Sen. plaats 7 M40 plaats 2 Y45 plaats 32 Serr.

00.42.13

00.5r.r2 00.53.47 00.s4.04 00.55.36 00.56.18 00.58.04 00.58.07 00.59.22

Theo Schrneits 0-0-0-0-0-0-0-0-0


South Africa ---- Here we comes Maandenlang waren we er mee bezig. We zouden met 20 personen naar Zuid Afrika vertrekken. Maarhelaas besliste het lot er anders over,. 6 moesten er jammer genoeg aflraken. Twee zelfs nog op de luchthaven van Schiphol. We bleven dus met 14 over. Vy'e kunnen over deze reis héél veel vertellen, maar een dagverslag zou ons veel té ver voeren. Alvorens over de marathon te praten willen we even wat kwijt over het land in het algemeen.

* Zuid Afrika is een enorÍn groot land. d Zo groot als Duitsland, Frankrijk, Nederland en België samen. Het is

:l een prachtig door de natuur t gezegend land met grote kustgebieden, onoverzichtelijke

akkers, bergen, diepe canyons en tenslotte in het N.W. de ongerepte

natuur "de bush", met

in het wild

levende dieren.

De bevolking van ongeveer 40 miljoen inwoners telt slechts 20 % blanken. De gekleurde bevolking heeft nu dezetfde rechten als de blanken. In de praktijk zal het echter nog jaren duren alvorens de welvaartskioof enigszins zal genivelleerd zijn..

Er worden 1l offrciële talen gesproken, het

Engels en het Afrikaans zijn het meest dominant. Het Afrikaans, ontsproten uit het Nederlands, is een zeer sappige taal die quasi moeiteloos door ons verstaan kan worden. Hier enkele voorbeelden: - Liften zijn "hijsers" - De startstreep is een "wegspringplek" Leggings zijn "Kleefbroek" Prostituees zijn "huu rmeisies - Verkeersremmers zijn "verker boebels" Bij straatovergangen staan aanduidingen, zoals: "Druk knoppie ... stap vinnig oor"

Vervolg + 10


Tracht eens het volgende te begrijpen: Dat kiink glad nie sleg nie. Dink daaroor! Om te kom waar u vandag is .. . U verdien dit ook, nie waar n

ie?

Nog nie genoeg nie? Ons die diens geskep omdat ons besef regÍig nie tyd kopsere Skakel 0860.40.50.60 of besoek ons webwerf 'uvrvu,.absa.co.

u ha

Belangrijke steden

\ryaar

we verbleven of die we bezocht hebben:

- Kaapstad: reusachtige

-

nie!

vir

westers-aandoende

stad,

gedomineerd door de Tafelberg. Deze stad heeft een modern Europees karakter, prachtige winkels, een kilometerslange strandboulevard en een aangename uitgaansbuurt "The Waterfront" Stellenbosch: Een mooi stadje waar alles erg Hollands aandoet. We bezocl,ten er zelfs een winkel van Sinkel, synoniem voor acceptabele rommel. Johannesburg: Reuzestad met de omliggende sloppenwijk Soweto, waàt zo maar eventjes 1,5 miljoen zwarten in miserabele omstandigheden leven.

Pretoria: Hoofdstad van Zuid Afrika. Een moderne stad met prachtige gebouwen, 632km2 groot. Opvallend zijn de duizenden Jacarandabomen die vaak op een dubbele rij

links en rechts van de lanen de nodige schaduw verschaffen. Indrukwekkend is het reusachtige

Voortrekkersmonument, hier wordt men een ogenblik stil bU.

We bezochten volgende belangrijke plaatsen:

-

Robbeneiland: Gelegen 10 km buiten de kust voor Kaapstad. Nelson Mandela bracht hier l8 jaàr in gevangenschap door. Cel nr. 4, waar hij gevangen zat, is piepklein, zowat 3 m x 1,5 m en had geen slaapbrits. De gevangenen nloesten op de grond slapen. Een rondrit leert Vervolg ö

ll


-

ons dat het eiland wij groot is met een rondweg van 12 km lengte. We zien er eveneens een pinguinkolonie.

-

De Tafelberg:

Dit is een

bergplateau van 3 km lengte dat Kaapstad uittorent. De kabelbaan met roterende gondels, die plaats bieden aan 65 personen elk, brengt de bezoekers in enkele minuten naar boven, waar

1087

m boven

men rustig kan rond kuieren en genieten van

de

fantastische vergezichten.

-

Kaap de Goede Hoop: Dit is het uiterste punt van het Afrikaanse continent waar de Atlantische Oceaan haar koude watergolven vermengt met de warĂŻne golven van de Indische Oceaan. Ontelbare trappen leiden ons naar het uitzichpunt waar een hevige wind ons bijna omver blaast. Nadien .doen we een prachtige wandeling, langs een bergachtig pad, in de omgeving.

-

Soweto: Reusachtige sloppenwijken. Het is bijna om ha hoofcl te buigen voor de rijkdom die we als vanzelfsprekend bezitten in tegenstelling met het absolute niets van deze mensen. Ongelooflrjk wat een armoede. Maar de mensen zien er goedlachs uit, ze blijken helemaal niet ongelukkig te zijt en wuiven zelfs naar ons. Ongelooflijk! Hier wacht nog een jarenlange doorgedreven beschaamd

humanitaire taak!

- Ook bezoeken we een struisvogelboerderij en

een

wijnproeverij. De Zuidafrikaanse wijn is bijzonder lekker.

En nu wat over de safari in het nationale park:

-

We verbleven

in

Motswari, een open kamp met een in de vorm van reusachtige Zoeloetenten met alle comfort, tot zelfs centraal gedeelte en 11 lodges, gebouwd

muskietnetten. De tarntam verwittigde ons als we naar het centraal gedeelte moesten komen. Wegens het ontbreken van een omheining konden 's nachts

Vervolg o

t2


wilde dieren wij ronddwalen. Tweemaal namen we deel aan een namiddag en avondsafari en tweemaal aan een morgensafari in open Landrovers. Ook maakten we eenmaal een korte wandeling in de omgeving. Steeds waren we vergezeld van gewapende rangers.

We waren in twee groepen ingedeeld, beide

Landrovers iets speciaal te onderhielden radiocontact met elkaar. Was er beleven, dan kwamen we al vlug samen op dezelfde plaats. Het is moeilijk onder wocrden te brengen hetgeen men voelt in de onmiddellijke nabijheid van leeuwen, olifanten, giraffen, buffels, luipaarden, impala's, koedoes,

waterbokken en wat weet ik al. De eerste ogenblikken primeert een gevoel van nederigheid voor al het mooie wat er in de natuur leeft, soms ook wat heimelijke angst ais men op enkele meters van majestueuze leeuwen stilstaat.

Imposant is het minste wat men kan zeggen. Eenmaal was het wat regenachtig en

in de andere Landrover

had iedereen een poncho aangetrokken, hebben we wat afgelachen, vanaf dat moment waren het de "watjes". Uit eerlijke schaamte durfiCen we nadien zelf geen poncho meer aantrekken, dus moesten we maar kletsnat worden. Omdat Ger

zijn poncho zo graag droeg werd hij tot algemene hilariteit vergeleken met Johannes de Doper en werd hem gewaagd of hij ook op het water kon lopen. Er is wat afgelachen!l! Louis kwam niet uitgelachen toen een geweldige regenbui ons in de open Landrovers verraste en in enkele minuten doornat maakte.

Vervolg รถ !1


En nu een woordje over de marathon:

-

De start had plaats in complete duistemis op 5 maart '00 om half zes 's morgens aan de rand van Kaapstad. Er waren grrggveer 300Ó deelnemers waarbij zich halfipeg zowat 7;j000,'halve marathonlopers" voegden.

-

De temperatuur bedroeg bij het vertrek 18". Opvallend dat er praktisch geen gedrang was bij de start.

Pierre stond op de eerste

rij, pal in ha middpn. Wat

een

luxe!

Bij het opkomen van de zon werd ha vlug héél warm. De bevoorrading was uitstekend. EIke 3 km werden er plastieken waterzakjes met ongeveer 25 cl gekoeld water overhandigd. Heerlijk, ook om het over het hoofd en de schouders uit te schudden.

De weg was zeer heuvelachtig met een paar serieuze kanjers na 10 lcn en bij 33 km zelfs een stijging van meer dan 140 m, nergens was het eigenlijk volledig vlak

Iedereen bracht het er goed af en dat zeker door de uibundige steun van onze dames-supporters die met de oranjepet op het hoofd al vlug door alle lopers opgemerkt werden. Wat een enthousiasme! Wat een dlmamisme! Ons succes konden we na aankomst vieren in de speciale tent voor de ongeveer 50 buitenlanders. Het werd een feest! uitbundig De organisatie had er voor gezorgd dat ons niets te kort kwam, er was te eten en te drinken naar hartelust,

Vervolg ö

14


bovendien zorgden diverse groepen voor muziek, dans en animatie (die al vlug versterking kregen van Fienie). We werden echt verwend, het was grandioos!

Hier volgen de uitslagen van de 7 deelnemers aan de Old Mutual Cape Town Marathon: Pierre Muyrers

3.25.25

V/eyenberg

3.45.13

GerSchafihausen

3.45.13

Werkhoven

3.46.15

Huub

Kees

Joost Bontje

4.01.12

LouisCorde\pener

4.25.17

Leon Fels

4.54.10

Na de lange vlucht vanuit Kaapstad en de trip van Schiphol naar Heerlen worden we bij terugkomst bij Auto Vonken door Wiel en Paula, Monique en Harm, hartelijk onthaald. Tijdens onze eerste wilde verhalen worden we getrakteerd op heerlijke koffie en lekkere Liniburgse vlaai. V/e hadden nog uren kunnen vertellen maar het werk bij auto Vonken moest verder. Van harte bedankt, onze verhalen krijgen een vervolg bij de volgende bijeenkomstl

Leon Fels

0-0-0-0-0-0-0*0-0-0

15


.r:::::...

Geevers Auto v Gàr:,rosserie delen: o ri g i neel,,,iimitfiiHen overzet §

.,,111,1f,;,ffi;i,:;:i,iii-

Geevers '",:

vo or caffo-ss erledelen j..i :::": '.: " :..::r:.:i:.:i-::.:j.:.j'::.jli:ri.:.i:i::::::....1::..:.1.:.I:..:ï

':::::::::::ij::.!:ai::i'::i.-:l:::::i::::.:::::i::::l::::::i:::ii::i;:::::::::ir.'i:.i.

v;: !11::::::r:ri:1.

'.:;i::-;::::: i:::::::i:::j:::::::i

ënaul

:..:l1jiil:il,f

i1-..

:

ëïë"ëa"ë§jilu di;F i àt :lijljiilllii:i!1111111j ... , . .. ...i:i.iiiii:

ieverlngsprglal f àdë =öffi ërA ë1 ë ni.'vffi

iömVàt

ig èn*ö e m d e ëÏffi Duit§ëIëfiïiFiËfi#, nÏïil§ffiàëtoor

verd

ëïffi ë'n à ut'ö;§,ffi è t *wffiA,tgëëómpleteerd leveringsprö$à' \) r I

àËffi

§ ë:1p

(r,:i::i:i::::::::::ii:::::::::::::::::

door en Warny :or radiateffiën;,iv.ö'ö,Éuiten radiateffi.ëfiÏ overzetplaatWëïkt1ïffi r alle merken. '::,ii:tiiiii!:i;i.i.it::i''

GEEVEHS: EEN BEGRIP!

NUTH o45- s2447,42

VTANEN 0347-376474

ALMBLO 0s46,87212s

VBLDHOVEN 040-2531900

(it:l:\íl:lïs CARROSSERIE-D ELEN

ROÏTERDAM 010-462ó661


Tilburg Zondagl? maart

De dertig van 15 en 30

Zondag 12 maart

De

kilometer

j.l. vertrokken

een aantal STB'ers naar Tilburg.

plaatselijke atletiekvereniging

Atilla, welke over

een

uitstekende accommodatie beschikt, organiseerde de 30 km. van het Tilburg. Deze hoofdloop, welke opgenomen 15 een voorafgegaan door marathonschema voor Rotterdam, werd

is in

km.loop. Om 09:00 vertrokken we vanuit Landgraaf. We, dat zijn: Theo Schmeits, Huub Erkens, Harry Boesten, Herm Gerards, Dick van Pelt en Rob Riksen. Na een siteseeing door Landgraaf reden we de autosnelweg op richting Nuth alwaar Rob te wachten s[ond. Rond 10:45 u. arriveerden we in Tilburg, zodat we om 11:00 u. de start van de 15 km.,waaraan Ger Bodelier en Jos Krist deelnamen, mooi konden zien. Ook de fïnish van beide clubgenoten mocht gezien worden, zeker gelet op de mooie tijden die zij realiseerden. Ger wist de 15 km af te leggen in een tijd van 50:72, gevolgd door Jos op 50:35. Proficiat mannen! Om12:45 u. was de start van de 30 km. De route voerde vanuit het sportpark over het terrein van Fontys Hogescholen langs het recreatieoord de Beekse Bergen. Een nagenoeg vlak par@urs, een lentezonnetje en nauwelijks wind waren de ingrediënten die deze wedstrijd, voor mij althans, tot een prettige en succesvolle beleving maakten.

De 30 km. wist ik af te leggen in 02:09 (eerste 15 in 01:04). De eerste helft werd ik op de hielen gezeten door Huub Erkens. Hij finishte in een tijd van 02:12, gevolgd door Harry Boesten op 02:20 en Dick van Pelt op 02:33. Rob en Theo waren de eerste STB'ers die de finish-streep passeerden in resp. 01:50 en 02:01. Theo was zelfs de eerste in de M50-categorie. Proficiat Theo ! De bloemen die hij in ontvangst Vervolg ö

t8


mocht nemen waren natuurlijk voor zijn vrouw bestemd.

Ook de terugreis was nog leuk en vol verrassingen. Zo werden natuurlijk de uitslagen meleen via de GSM van Theo doorgeseind naar de clubtrainer Cor 1. Ook vergat Theo een afslag te nemen op de autosnelweg zodat we nog even mochten genieten van de omgeving rondom Eindhoven. Desalniettemin, een leuke dag Herm Gerards

Uitslagen 15 en 30 km van Tilburg

30 KILOMETER:

G.Ombouma Ngoye Rob Riksen

Theo Schmeits Herm Gerards

Hub Erkens Harrie Boesten Dick van Pelt

Oss-Volo

plaats 5 plaats 1 plaats 34 plaats 32 plaats 55 plaats 48

01.38.53

Sen. M50

0

i.50.44

Sen.

02.01.45 02.09.10 02.12.23 02.20.25 02.33.18

Sen

00.46.51 00.50.12

Sen M40 M40

15 KILOMETER:

Gerben Ypelaar Ger Bodelier

Jos

Krist

Attila plaats 5 plaats I

M40

00.50.3s Theo Schmeits

0-0-0 -0-0-0-0-0-0 -0-0

rq


Duurloop in het Wormdal BeĂ&#x2030; Nillesen is weer van plan om een duurloop te organiseren in het prachtige Wormdal in Duitsland. Duur ongeveer 2 uur. Het vertrek is op de parkeerplaats ran Abdij Rolduc op zondag 21 mei om 9.30 uur. Heb je interesse neem'dan contact op met Bert op de trainingen of bel 0455353294

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Estafetteknuppel Hoi, allemaal

Ik

ben niet Suzanne Grammer, maar Susanne Gramer.Zo nu weten jullie dat allemaal. Ik ben ongeveer l jaar bij S.T.B. Het bevalt me wel goed en als jullie over mij roddelen, dat versta ik toch lekker niet, ha ,ha. Het nadeel me! hoorapparaten is dat je het startschot zo moeilijk hoort. Ik heb een zus, Lize/Ăś;e, die gaat volgende week met haar wiend samenwonen. Ik zal haarwel missen, maar bij hen logeren tijkt me ook wel leuk. de knuppel gauw verder aan Lenie Kleinen. Groetjes, Susanne

0-0-0-0-0-0-0-0-0

20


Halve en Kwart Marathon \ileert Zondtg26 maart 2000 De Posno Sport Halve Marathon van Weert, gezien de datum een uitstekende testwedstrijd voor de marathon van Rotterdam. De marathontraining gaat de laatste weken in dus iedereen most in een

behoorlijke vorĂŻn steken. Vooral onder deze uitstekende weersomstandigheden en het snelle parkoers moesten welhaast mooie tijden gelopen worden. En het resultaatwas er ook naar. Van de 13 S.T.B.'ers kwamen er 3 op het erepodium en liepen er 5 een PR.

Jos Krist werd tweede bij de Vet.I , Theo Schmeits derde bij Vet.II en tenslotte John flendrix liep een mooie eerste plaats bij de Vet.II in de kwart marathon.

Jos Krist, RobRiksen, HermGerards, Dick van Pelt en Fred Geilenkirchen liepen op dit parkoers dat uit 4 ronden bestond hun snelste halve marathon.

Uitsagen halve en kwart marathon

HALVE MARATHON:

1 7 13

Rik Ceulemans

ATLA

Nico Hamers

plaats

7 Sen.

Krist

plaats

2M40

Jos

Vervolg

*

2l

01.06.02 01.10.17

01.12.19 PR.!


l4

Ger Bodelier

plaats 12 Sen.

0t.12.21

l8

Rob Riksen

plaatsl6 Sen.

01.13.39 PR.!

68

Theo Schmeits

plaats

86

Herm Gerards

plaats 6 M40

93

Hub Erkens

plaats 16 M45 01.27.25

115

Fred Geilenkirchen

plaats 29 Sen.

0t.29.51PR!

170

Roger Gillissen

plaats43 Sen.

01.35.20

186

Wim Meyboom

plaats 15 M50 01.38.00

196

Flarrie Boesten

plaats 36 M45 01.39.49

206

Dick van Pelt

plaats4S Sen.

3 M50 ot.24.tt 01.26.58

01.41.37

KWART MARATHON:

I 3l 61

Neven ADD 00.33.20 Leo Kokkelkorn plaats 20 Sen 00.38.18 John Hendrix plaats 1 M50 00.4137 Koen

Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0

22

PR!

PR!


Stefanie Hulshof verlaat S.T.B.

Stefanie verlaat de STB er.gaatnar AVON. Dit omdat de afstand Brunssum naar de Cooperbaan te goot voor haar is. De redactie ontving het verzoek om het volgende briefe in het clutrblad te plaatsen.

Hallo allemaal, Ik schrijf dit briefie omdat ikweg ga bij S.T.B. en jullie wel even wil uitleggen waarom ik dit doe. Ik kon niet zo vaak komen omdat ik vaak geen vervoer had. Miin ouders werken allebei en omdat ik in Brunssum woon en niet op de fiets of zo kon gaan gingen veel trainingen aan mijn neus voorbij. Ik lteb nu de oplossing gevonden voor dit probleem. Omdat ik niet met atletiek wil stoppen ben ik naar AVON gegqan, want dit is veel dichterbij en het is er ook wel leuk. Ik wil jullie wel bedanken voor de fine fijd, waaronder het kamp, de uitjes en de wedstrijden. Maar ook gewoon de trainingen.Ik hoop dat ik jullie nogvaal op wedstrijden mag zien. *iiri

ii;ii

,*

fl'# ff;:

tr

Groetjes

Srefanie E- ma

iI

Hukhof

: stefani e-ll u I sh ofr@} otma

Stefanie, bedankt voor je leuke

brief

íï#i tdd

Redactie.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

23

com

en veel succes in detoekomst

à:i

*rÍ

i 1.


N

Aaror/o*KE.* Bt KWALITEIT ALS I\{ORM

r r I I

I r I

verkoop nieuw selectieve occasions leasing frnanciering

!I

WIJNGAARDSWEG

8

reparaties onderhoud schadereparaties APK keuringen

HEERLEN _ HOENSBROEK

TEL: ( 04s) szt24s9 FAX. (04s) s630200

24


Diverseuitsla gendiverseuitslagendiverseuitsla

Liptonice Parelloop \ilEDSTRIJDLOOP I Jos Krist

2 3 4 5 6 7 8 9

10

32

0

Brunssun

KILOMTER

2 28 Bodelier plaatsZ9 43 47 plaats 3 Theo Schmeits Herm Gerards plaats 16 John Hendrix plaats 6 Hub Erkens plaats 18 Pierre

Muyrers

- 9 april 2000

(.neffio-tijden'r

plaats

plaats Rob Riksen Ger Leo Kokkelkorn plaats Mark Hamaekers plaats

plaats 9

M40 Sen. Sen. Sen. Sen

M50 M40 M50 M40 M50

00.33.46 00.34.04 00.34.07 00.37.06 00.37.52 00.39.13 00.39.14 00.39.56 00.40.07 00.41.31

LIS 5. 2 KILOMETER FIEREN (netto-tij den) 00.17.03 S.T.B. Bert Meys 00.19.44 S.T.B. Ralf de Leeuw

INTERP

5

1

-

O

DAMES:

8 9

10

Maayke Heinrichs

S.T.B.

Vicky Teeken

s.T.B. S.T.B.

Inneke de Ploeg

D.S.M. 10 KILOMETER (.netto-tijden) S.T.B. 11 . Frank Eisenga 32 Fred Geilenkirchen S.T.B. 49 Jos Duteweerd S.T.B. S.T.B. 54 Cor van Haaren II 69 Roger Gillissen S.T.B. S.T.B. 87 Sjef Boyen ?? S.T.B. 90 Bert Reynders 158 Wim Eleveld S.T.B. S.T.B. 259 Bemard James

25

00.25.16 00.25.20 0a.25.57

00.38.25 00.40.32 00.41.21 00 41.30 00.42.32 00.43.49 00.43.56 00.46.46 00.53.25 Theo Schmeits


GSM-perikelen bij duurloop

voor

de marathon van Rofterdam stond op 19 maart de eerste drieuursloop op het prograÍuna. De afgelopen jaren werd yaker de swentibolt-route rnet start en finish bij kasteef Limbricht gelopen.

Op deze zondag werd in twee groepen gestaq de eerste groep liep ongeveer tempo 12 km per uur en de tweede groep iets lanezamer.

voor de vgrzorging onderweg werden 2 damós

ingeschaketd.

G.oep een had Gerte Offeringa bereid gevonden o* ip de fiAs yee te gaan, groep twee had de nieuwe secretaris ,*an STB, Jose Meijboom zover gekregen om met de nodige bidons op de fiets de groep te vergezellen (moest van Wim). Groep 2 was als eerste weg. Na ongeveer 5 km had Jose al een lekke band- Terwijl de eerste groep doorliep, bleef Gerte bij groep twee even kijken hoe echtgenoot wim de band'an Jose próbéeraè te plakken.Helaas raakte Gerte daarop in de achtervolging haar groep kwijt. Na ongeveer drie kwartier nog stèeds geen Gerte. Maar in deze moderne tijd is er altijd nog de GSM. Theo Schmeits had zijn mobieltje bij zich maar helaas,

die zat

in de rugzak van Gerte.

Maar

geen

probleem, Bert Meijs is ook mobiel en had hem ook bd zich. Maar toen deed zich het volgende probleem voor. Theo wist zijn eigen mobiele nummer niet. Er zat niets anders op dat Theo naar huis ging bellen en zou vragen wat zijn eigln mobiele nummer is. Grote hilariteit bij de andere lopers, Theo onder het lopen,.hijq, hrjg, op de mobiel van Bert aan zi.ln Meintje wagen wat zijn eigen mobiele nummer is. Nadat dit gelukt was probee-rde Theo Gerte te bereiken

Vervolg

+

26


Dit lukte ook al niet. Gerte had een grote rugzak om waarin ergens de mobiel van. Theo zat. Ze hoorde hem wel overgaan maar kon er niet direct bij. Bovendien was zehard aan het fietsen om weer bij de groep te komen.

Enfin: tta

bijna

een uur had Gerte de lopers alsnog gevonden

(waren bijna uitgedroogd.) ; Jose had halfweg al weer een lekke band en is toen maar in een caÍé gaan ziËen wachten en na afloop door'Wim opgehaald; Na afloop in het cafe Theo's verhaal nog eens op de mobiel kunnen . beluisteren, was wel grappig.

Hub Erkens 04-04-04-0-0-0-0

I

Kennedy-mars 80 kilometer zaterdag 22 april2000 De Kennedy-mars vond plaats op zaterdag22 waren ongeveer 3100 april 2000, wandelaars gestart waarvan 2180 deelnemers

er

de 80 kilometer hebben volbracht. De start 's was morgens 6 uur. S.T.B. -jeugdlid Iris op den Kamp heeft de mars in 18 uur en 45 minuten volbracht lris namens de gehele S.T.B. gefeliciteerd met deze prestatie.

0-0{444{44-0-0

27


H. Pre Klirnrnelt

Msts

BEMIDDELINC ONROEREND GOED voordat U tot een koop overgaat vraag ont eell

oNAFHANKELTJK eó uwruNor KEURINGSRAPPORT

c

Tel.: 043 -4592242 of 06 5t277g5g Fax: 043 - 459Z9Ol

-

, spdersspreekrur , blessure lraining , cotditie leslen , lactaal testen (veawingslesl) , spod-specifreke leslen c lapen En Mndlageren

.

sporímassage

l{§frfly afrfi 0Ë Lfrpfr sportfgnothenpeut

llonnert lha 6J6lflllAaesmde olluth tel. O46-4426088


2KLDL wat een titel, maar het betekent niet neer en niet minder

dan

Marathon Rotterdam 2000 langs de lijn. Ditmaal dus een verslag van de marathon van Rotterdam zoals deze gezien en beleefd is door iemand die niet geropen heeft, iemand die langs de

zijlijn heeft

gestaan.

Het begon allemaal zonnig, precies half acht zondagochtend l6-april2000 zaten alle lopers, supporters en zerfs een haas in de srB-bus die vanaf Nieuwenhagen vertrok. Reislei(ii)der Theo wilde nog even een

Iaatste controle uitvoeren of iedereen er wel was en ja f,oor: Fred Geilenkirchen was er nog niet. versrapen?, nog stiekem trainen?, wie

zalhetze9gen. Met

vijf minuutjes vertraging kwam hij opdagen.

De reis naar Rotterdam voorriep voorspoedig. Daar waar

het

aanvankelijk meer op een schoolreisje leek, ze begonnen al te eten en te snoepen voordat we op de autosnerweg zaten, werd het naarmate we Rotterdam naderden steeds rustiger in de bus. Rond half elf ariveerden we in onze Rotterdamse stamkoegboot De scheepjes waar Monique en Harm ons alweer trouw stonden op te wachteri met de startnummers. Geweldig, Harm en Monique bedankt! Nadat ieder zijn hoekje gevonden had begon de grote verkleedpartij, het rvel een grote gemengde striptent. Toidat plotseling alie .leek aandacht naar een man uitging: onze Hub. Hub stond daar vo-lledig gekleed in marathontenu, startnulnmer op borst en rug, maar had een

probleem met de bevestiging van zijn chip. Tja, Ă at ding moet gewoon aan je schoenveters, maar als je op blote voeten *ilt lop"n heb je dus een probleem. En daar had Hub niet aan gedacht toen hij zijn schoenen thuisliet. van lieverlee heeft hij maar Ă ", puu. schoen geleend en daarmee de marathon gelopen. Maar het *ua ,ll""n *ru. voor de chip. Het is niet zo dat Hub zijn schoenen vergeten had!

2e


N{at

rond half twaalf de lopers richting startkooi vertrokken waren, splitste. ook het legioen supprters zich in een aantal groepen om op strategische plaatsen de lopers aan te moedigen. ons groepje stond bi] 3 km,24,8 km en 39,2kmgewapend met een STB_vla-g. '-

B.ij het 3 km-punt was zoveer te zien dat je door de lopers de lopers niet meer kon zien. Het was dat wij urug hadden Ën de srB-ers ".n ons toeriepen anders hadden we daar helemaal verloren gestaan. Leuk he, de supporters worden aangemoedigd.

Nadat iedereen langs was, ook de mensen die hier ar achter de bezemwagen liepen zijn we naar het 25 km-punt gewanderd. Net voor de drankpost hebben we ons strategisch opgesterd om niemand te missen. En ja hooq daar kwamen ze; Ger Bodelier op kop, liep fantastisch op een schema iets boven 2u30,. Jos.Krist volgde enkele minuten lateimet een verbeten trek op zijn gezicht. Hij moest toen al hard werken en het zwaarste stuk moest nog beginnen. Rob Riksen was de volgende, ook nog perfect op schema 2u40'' Hierna kwam Theo schmeits. Hij tiep rriàr nog op schema Vervolgens kwamen ze allemaal, onr" gluaiuto.", hoop dat ?u59'. 1it ik niemand vergeet) wiel Vonken, Louis cordewener, peter verberkt, Harm Alkema, Jos Janssen, Ger Schafhausen, Wim Meiboom, Dick van Pelt en, last but not least, Jan Manders (waar ware[ onze vrouwen??) Het waren een aantal opvallende passages: . 9§ groepje Klimmen (Harm, Ger en Jos) die er nog wel heel erg frislitzagen. Zij liepen echt van de marathon te geniJten! . Dick die zo veel te. vroeg op zijn schema doorkwam dat we hem bijna niet gezien hadden.

3()


Nu

iedereen die ons direct interesseerde langs was hebben we ons omgedraaid en zijn we gewoon aan de andere kant van de weg verder gaan kijken.

En ziedaar, naar een paar minuten begon het liedje weer van voor af aan: Ger op kop, wel vermoeid, maar nog goed reagerend op onze aan moedigingen op weg naar een prima eindtijd. Rob volgend (waar was Jos) zwaar geconcentreerd maar volgens onze berekeningen op weg naar een persoonlijk record. Niets........, waar bleef Jos?........ Gelukkig, daar kwam Jos, helemaal dood. Maar zo ontzettend knap, onderweg naar een, voor de normale sterveling, fantastische eindtijd en persoonlijk record. Vtjf minuutjes later kwam een hardlopende slaapwandelaar (tenminste zo leek het). Theo hebben we even wakker moeten schreeuwen. Maar toen hij eenmaal wakker was ging ook hij op weg naar een perfect persoonlijk record!.

Ook nu bleven we trouw staan tot onze laatse atleet voorbij was, we zagen weer ons genietende groepje van de sectie Klimmen, Wim Meijboom op een paar minuten gevolgd door: Dick van Pelt die hier uitzag alsof hij niet meer wist dat hij liep. Maar hij liep nog en hoe! Dick was op weg nuur een verbetering van zijn persoonlijk record met 30 minuten! De stoet werd gesloten door Jan Manders die ondanks krampen in zo ongeveer alle beenspieren (zelfs die waarvan hij het bestaan niet kende) als een ware STB-er doorliep tot de finish!

Tja dat was de

marathon. Gauw terug naar de Scheepjes om de

mensen te feliciteren en wat na te kletsen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

31


iiriii :iiil iiiilriii iiri:ir!,:+:ir'!:li:iir,i.,,ïii

:::.1:1,ri.,:i.È1:.:j:irj.::-:lj.Ir:l::::::ili

,

l:ii!! :it::1.1:::.1r"Ë1:;.i::::::. :irii:

:

ii

:::::.::::::;: r.4

:iiiiiiii:iiiiiliiir+iijiiiilill:ri.i,i:i

$ÏI}ir:rïiÍ

'i:ar::..:r::r':rr:&'

.:

r i'

j ,,,,r,,i:,,:ïa',iiii,til,,,-rfl-iiii:,1iiilrliiii;*i',, iiiiiitii;:liiii:iÍ:,;iti;,,i:i,,iill,r;i;irii

...i:..:..:.

,ri:iiiiiiii;i:l::l:ii rirr':i::'ir,:,,,iiii::t:iiriii: ;iir:iriir,,,:,:ir::,(If ,:':r,::,,:t;,::i:iii

t.:::il ::il.:

i:::l

t-a

r.::l:,:.i:iriiiit:

:.l::arjl::

s't:r:::::::::1:.:r.::....:. li:

Étri$t.

,IËfl:

.,:r

::i.

',

iiiiil;.ttii.i,ir.ii.riri.riiiiiiill.t,,rii,,i::1,:ii:,ii:i::L:':r,'

'i:riri;'.'...; §) i:,i:ii;iïi ji. m:1.:t:::il.l:::i::ii:: .' i :.';-,,,.r:.:r,,::i.:,iiiit::.!tit::::'\u.:lLc!:::r:l:i::ii.::.i].:j.:ii:i::::.::'.i.:'::::':: ɧ1 :.:i:.:,i.:::, ::".1: K,:!:,;::!i!.it:,j:i

.:'.::1

. ::"'.

'

ffi'.,;.i.i,,.r§,:; : .'::.i ffiÉ5'{:l:r':... g.*rEÀ r!,:.:l : :!. i, ' ' B9S+'"' "" q)., D.:.,,,,::tI,,rtlió,riè;,:c.ttt,tiit,li::1,,;'ir't:,..:i i!:;iii:,r;ir,i;.:'r,.,'i,;i:,:',,,:,,,,,,,,1 'F,ffi':,:,l,,, :.:. . : .:,:: ', fàri&rÈà : .:É i:rra:r.:::.: :.:.:::.:i.:I::.:j.:.j:.i:.:jr:i:i...:.;: :..:.:r::. . . _ri:::::r:i:.:::r::.:...: 1 ,,

.

.:::::

r.:.r:.:-j:it:':::r.:...::r...

;...\!

:

,:1...q, rr. :.:.::

$S§;:,,:i':i::,7;q: -,,,:i.:ii:ii:!.r,..;§It:f,,ó,i[nfi::.,:..Íiiit,;;rtit i..ilt:,rii:,i:.l:l:: ,r.i, i,,,:::

"

::,ffir:i: §.:a*

1,..'

. .qy;

:, t

:: ts.:s

:

.....

:.:- t'-ÍÈt'rí :.::::r:. :':.r EiÈtil,A, r.'

,,,. :::.'tiËl.rÈ,':' ::

.:

: .:

'

s'l I (^r a\:i..:::r:::j:..::::::.:r: :.1È:.;.:

;--. :-

.i::j:::l':::':::i:-i

:r

,:

i:j:i.::!:.:::ti:ii:-':::.::

,,,r1:,:,:,:,:,:,::,::,,,:\,Jj:Éj.:::

j.::

:

:::

: :::: :.i

l:.:

....:..;::i:r':::..:':r ,.i ,. .:,...

.r,':r

,!,.|*!lg.:::ii i( ..>.r. iii:.:::::" +.( :,,i\r,,.Èí: r:,: :i:, ït_$;,ii., ,: .,, :,: i, -,,,

. r.:.,.Èjj.iiiilj

-::

. .:,. qn,,,,,,i, .. ..t:i :::::i:

:

ii$ iË.'.,i*

:::r::..:

.,:...:

1.,;il.1,,i',+1,.'',,.,,

r---rrl <... v«|, §,'...::

9.,,,:!,:,,§.::..:,.::.i:.,.;,::::i:,r,.:,::l-)>_\,.G

U)

ct

ul ,:(

(Í} q)

)( o :( (5

',

::: ..,:...r.r...:..

l

tu

\IT

'

J,

.


Marathon Rotterdam Zo mooi kan een marathon zijn!! Zondag 16 april, de bus vol S.T.B.'ers is op weg naar Rotterdam. Achter in de bus wor{t heel wat afgelachen en pret gemaald. De weinige marathonlopers zitten echter met hun gedachte al bij de wedstrijd. Ik ben extra voorin gaan zitten lekker rustig. k mrjn gedachte heb ik het parkoers al drie keer afgelegd. Mijn streven: zeker onder de drie uur en als het goed gaat onder de 2.55 voor een PR. Hoe zou het weer zijn, veel wind, weinig wind te wanrq de vooruitzichten zijn goed, maar alleen die wind ? Rond half elf in de "Scheepjes", ineens constematie, Hub Erkens had zrjn schoenen vergeten, lichte paniek. Ik had een tweede paar bij me, maar ze waren te k1ein. Tenslofte had iemand van A.V.รถ.N. passende schoenen bij zich, ..... Gelukkig! Even na elven, een

beetje loslopen

en dan naar het starfvak

'..jl.tt't. 'tt=t

C. Het was er wij

druk maar

stond

toch maar een meter

of twintig van

FORTIS

de

Het was halftwaalf, nog een startstreep.

ll-tutlrouRottsrlan

half uur.

De

ofiuoeper gaf het laatste weerbericht

en gelukkig de wind zou iets afrremen.

Om mij heen, gespannen kopjes er werd hier en daar wat aan horloges en veters gefriemeld, gedronken en geptast in meegenomen flesjes of gewoon langs het hek. De helikopters boven ons maakten een hels kabaal.

Vijf voor twaalf, overtollige

kleding vloog door de lucht en belandde tussen de vele toeschouwers.

Het Leger des Heils zal hier weer dankbaar voor zijn.

Vervolg

รถ

JJ


Dan precies om 12 uur schoot een kanonsschot de meute weg. Binnen 5 tot 8 seconden over de streep en dan richting Erasmusbrug. Op de brug de eerste supporters druk zwaaiend met de blauwe S.T.B. vlag. Kilometer 1 , 4.10, perfect. Ik was van plan om en om tempo 4.05 /4.10 per kilometer te lopen. Er begonnen zich al de eers0e groepjes te vormen. Ik kwam in gesprek mst een Belg, hij wil 2u55 lopen. Het 5 kilometerpunt naderde, 20.15 min, iets te snel maar ik besloot het tempo aan te houden. Ondertussen was ik op de hoogte van de hele trainingsperikelen van mijn Belgische lotgenoot. Ik liep moeiteloos en genoot van het applaus van de vele toeschouwers. Het kilometerpunt 10 naderde. Bij de drankpost probeerde ik een paar slokken water naar binnen te krijgen, heb er aldd moeite mee. 10 kilometer in 40.45. perfect. Ondenveg een flinke aanmoediging van Wim van der Linden met zijn wouwen. Bij een scherpe bocht links ging mrjn Belg ineens versnellen, laat maar gaan (ik dacht aan de marathon van Keulen \ryaarvan de eerste helft veel te snel glng, dat gebeurt mij geen tweede keer meer).

Het 15 kilometerpunt passeerde ik in 1 uur 55 sec. Het groepje van het begin was uit elkaar ge,rallen, ik liep helemaal alleen. Dat was niet goed want we kregen nu een stuk met. tegenwind. Het groepje voor mij was te ver en je laten terug vallen deed je niet. Dan maar alleen richting tweede passage van De Erasmusbrug. De halve marathon ging in 1.25.45. Perfect,!! Even voor de Erasmusbrug werd ik ingehaald door een bruine schoonheid in een rood paยงe. Dat kon toch niet, op de brug had ik haar weer te pakken, in de "afrlalit g" ging zrj mrj weer voorbij. Dit spelletje herhaalde een zich een paar keer, totdat ik haar op de Maasboulevard achter liet, ik heb haar niet meer gezien, jammer!

Vervolg

$

34


Het 25 kilometerpunt naderde, daar stonden de S.T.B.-supporters, eerst Gerard Hartman met vlag en even verder Wiel, die mij het broodnodige koolhydraatrijk drankje aangaf. Even verder de rest van de S.T.B.'ers. Geloof me, hun aanmoedigingen deden me echt goed. Na kilometer 27 kreeg ik het wat moeilijk, liep niet meer zo soepel, door het drinken van het suikerzoete spul wat in ademnood gekomen. Gelukkig na een tijdje kwam ik weer in mijn oude ritme. 30 Kilometer in een tijd van 2.03.34.Ik begon er in te geloven een tijd van onder de drie uur moet, mocht ik niet echt stuk gaan, erin zitten. Roger Gillissen moedigde mij aan, hij zou later Hub Erkens oppikken om hem de laatste 12 kilometer te hazen. Het eenzame stuk langs het Kralingse bos naderde, zat inmiddels weer in een lekker groepje, waaronder een leeftijdgenoot die steeds van me probeerde weg te komen. Niet gelukt dus. Ik verbaasde me dat het nog zo lekker ging. Dan is die training van 8 weken lang 6 dagen per week, 75 uren, bijna 900 kilometer, niet voor niets geweest. [k begon steeds meer lopers in te halen en geloof me dat is een lekker gevoel. Kilometer 35, muziek uit metershoge boxen dreunen je bijna van de weg af maar het is heerlijk die aanmoedigen van de duizenden toeschouwers. Het laatste stuk de Maasboulevard doemde op, altijd een zruaar stuk het lijkt of er geen eind aankomt. "Kom op een PR zit erin", schreeuwde Wiel Frins. Ik begon er echt in te geloven, 2.46 op de 40 km, dat moet toch kunnen.! En daar was ook weer mijn Belg, hij zat goed stuk, met een vriendelijk tiยงe op de billen passeerde ik hem. Geen PR dus voor hem. De laatste kilometer was een feest, zag in de verte de klok en wist dat ik het halen zou.2 uur 55 min. en 19 sec. Ik heb hem !!!!! Een halve minuut van mijn PR afgehaald.

Vervolg

รถ

35


Na de finish zoals altijd even emotioneel, zal wel met

de

vermoeidheid te maken hebben. Een medaille om mijn nek en met een glimlach''y:an hier tot ginder lekker terug naar de Scheepjes gewandeld. Een van mijn mooiste marathon,s . Theo Schmeits

Uitslagen Marathon Rotterdam

90

Ger Bodelier

144 262 395

Rob Riksen

Ll94 13 10

1359 2557

334s 3711 3809 4207

st32 s313 6s23 6s24

Jos

Krist

Theo Schmeits Herm Gerards Hub Erkens Fred Geilenkirchen Peter Verberk Jan Vroomen Wim Meyboom Henk Verbroekken Dick van Pelt Wiel Vonken Jan Manders Sonja Tubee Louis Cordewener

PR PR PR PR PR

PR

02.34.47 02.40.54 02.49.48 02.55.19 03.15.51 03.17.46 03.18.38 03.36.35 43.46.16 03.50.21 03.51.28 03.55.47 04.06.51 04.09.56 04.29.s6 44.29 .s8

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

1{,


\d§'

ffi*

tu h

.ryi

Een nog lachende Ger Bodeiier bij het 25 kilometer-punt, op weg nuur..n fantastische tijd. ( voor het clubrekord kwam hij helaas

nd. 17 seconden tekort) ,::ïiÉ-: .'i:Slir :ii;!ilb!.*

Een verbeten Rob Riksen aan het werk. Hij zou in deze marathon zijn PR verbeteren.


,l§J i

ir,]:if

,,ii , ,l , :

,;t,t''t

ffi

i: í lr " i. rt.§ rÍ {. *r'ir* Lr'r,"+,r ir

j'ry{

,.:

.,.:,\i,,i:i|i

,l:ii.i

ïF r

.,rir,',jt-.'ffii

tliti*:ri::,.* .:ry§ l'Ili!i1J.i:iiÍi:iii! ^iF.i§ !:r:Jur:!!::!t::i:::* "f'&

ffi=ïfiÍ;,i; 1+'.',1.Í$o16

it§.*;$ {.srr

ilïl

Theo Schmeits, ook hij liep meer als een halve minuut van zijn tijd

af

Herm gerards voert de meute aan

Deze foto's zijn gemaakt door onze hoffotograaf Albert Verbunt


Verjaardagskalender

Mei 2000 01 Esra van Pelt 01 Nancy Neroni

Juni 2000 7

jaar

02 Carla Willems

jaar 25 jaar 14 jaar 48 jaar 29 jaar 5 ljaar

05 07 08 09

19 Pierre Starmans

54jaar

20 Nico Hamers

37jaar

12 Ed Schiks 14 Ruud Frins 15 Diana 16 Lenie

02 Nancy Reusink

03 Maayke Heinrichs 10 Sjef Hodiamont 14 Jamara

l5

Nillesen

Sjeng Schoonens

20 Annemarie Ypma 21 Alfred Geven 22Frank Eisenga 24-Jo van Vlodrop 24Bert Reynders 25 Jos Duteweerd 26 Mien Quaedvlieg 26 Hans Ypma 27 Rob Gulpen 28 Marleen Driessen 30 Yael van Pelt 31 Jelle Enninga

1

5

55jaar

37jaar 43jaar

48jaar 55jaar 37jaar 47 jaar

jaar 50jaar 55

Jansen I 1 Jacques Senden 10 Maartje

Meinster Boessen

53jaar 56jaar 67jaar

l6jaar

jaar 37jaar 26 Maroesjka v.Haaren 35jaar 26 Yvonne de Haan 37jaar 28 Sanne Boessen 8 jaar 29 Reindei Reusink S}jaar 30 Katharina Dresen l ljaar 30 Dionne Backers l5jaar

44jaar 1 0jaar I 6j

39jaar

Stevelmans 36jaar Anny Ketelaars 5ljaar Rachel Backers lZjaar 4ljaar Els Frins Frank

aar Jose Meyboom

39

37


GËRAËT§

BV

ENEN HYPOTHEKEN FINANCIERINCEN SPAREN

Tel. o45 - 53r 50 9r Fax o45 - 532 58 z4

Sunplein 4o 6lll LJ Landgraaf

- AUTOREKLAME

.

STANDBOUW - REKLAMEBORDEN/ZEI

.

DEKORATIESCHILDERS

- BEWEGWIJZERING

LE

N


Trainer ?, iets voor mij

(?

Bovenstaande zin leidt mogelijk tot enige verwarring. Waarschijnlijk zijn er mensen die zich afuragen of het zijn van trainer iets voor hun is. Dan eindigt de zin met een vraagteken.

Hopelijk gaat de zin met een uitroepteken eindigen als je het volgende artikel leest en ben je bereid om een opleiding te gaan volgen en dan misschien ook les gaat geven aan een groep.

Het succes van een vereniging is onder andere gelegen in het hebben van voldoende technisch kader. Ik bedoel daarmee trainers en begeleiders. In practische alle atletiekverenigingen in zuid Limburg kamt men met problemen om genoeg kader te krijgen. Zelfs bij de grotere verenigingen kamt met problemen. Brj STB zijn we de laatste tijd uitgegroeid naar een redelijk volwaardige atletiekvereniging. We worden als STB serieus genomen door de omliggende verenigingen. Dat geeft aan dat men ziet dat, vooral met de jeugd, verantwoord wordt getraind. Als we kij.ken naar de prestaties van sommige jeugdatleten, dan het het er hoopvol uit. Je begint een uitstraling te krijgen. Maar dit leidt ook

tot verwachtingen vanuit de omgeving. We kunnen het ons niet meer permitteren om gezellig met de jeugd wat te bewegen en dan te zeggen datje aan atletiek doet. Je hebt de verplichting om aan verwachtingspatronen te voldoen. Wat voor de jeugd geldt, geldt in mindere mate ook voor de senioren. Ook zij verwachten dat ze op een verantwoorde manier kunnen sporten ongeacht hun ambities. Orn aan al die verwachtingen te kunnen voldoen heb je kader nodig. Mensen die een groep traint ofbegeleidt. Binnen STB zijn enkele mensen die dit doen, maar gezien de groei (en mogelijke ambities) zijn we op zoek naar meer kader. Dit kan varieren van loopbegeleiders tot atletiektrainers met daarbij behorende diploma's. De KNAU kent een aantal cursussen op basisniveau, te weten: . Cursus Atletiektrainer (AT) . Cursus Trainer Loopgroepen (TLG) . Cursus Jeugdatletiekleider. (JAL)

41


Na het behalen van de opleiding AT of TLG kan men doorstromen naar de opleiding Trainer coach B. Deze opleiding biedt de mogelijkheid om verder te studeren voor de verschillende specialisaties, zoals werpen, springen, sprinU horden en midden-/ langeafstand (MILA).

Zelf heb ik de opleidingen AT, TLG, trainer coach B en MILA gedaan en ben zeer enthousiast over de cursusinhoud. Ook heb ik recent de bevoegdheid gekregen om les te geven aan de opleiding AT. Dat betekent dat ik trainers mag gaan opleiden. Je snapt natuurlijk waar ik op aan

wil

gaan.

Juist!!!!!!

De opleiding AT (=atletiektrainer) leidt op om trainers op leiden die gaan leidinggeven aan atleten vanaf 14 jaar (en natuurlijk ook aan jongere). De cursus is op basisniveau, dat wil zeggen dat men vanaf een nulpunt begint. Het is leuk meegenomen dat je atletiekachtergrond hebt, maar het is zeker niet nodig. De cursus bestaat uit vier modules, te weten:

l.

basismodule

2. module lopèn 3. module werpen 4. module springen Iedere module omvat 25 uur (excl. Stage) verdeeld over zaterdagen. Je begint aan de basismodule en daarna pas kun

je

5

aan de modules

werpen, lopen of springen beginnen. Je kunt er een, twee of alle drie volgen. Na het volgen van de module ontvang je een certificaat. AIs je alle modules hebt gehaald, knjg je het diploma atletiektrainer. Er is geen examen verbonden aan de opleiding. Indien men verder wilt studeren voor trainer coach B, moet men wel een toelatingsexamen afleggen. Er zal binnenkort een opleiding worden gegeven in het zuiden van Limburg (mogelij k S ittard).

4,2


Indien je geinteresseerd bent in het volgen van deze opleiding, laat het mij dan weten. We kunnen dan de zaak eens bespreken en laat ik je de cursusmap eens inzien, zodat je weet wat je staat te wachten. Praat ook eens met de jeugdtrainers als je zin hebt om de jeugd mee te trainen. Op dit moment kan er nog hulp worden gebruikt,

zodat er nog beter gedifferentieerd kan worden naar leeftijd en prestaties.

Ook de senioren kunnen hulp gebruiken. Je hoeft niet alle dagen voor een groep te staan, maar in onderling overleg kan gekeken worden wanneer iemand inzetbaar is. Het is beslist is prachtige hobby om te doen, zeker als de atleten goed presteren.

je in het diepe wordt gegooid. Ikzelf van mijn trainerscarriere zelf moeten

Je hoeft niet bang te zijn dat

heb het

in het begin

uitzoeken en dat is geen pretje.

Afhankelijk van je niveau geef je training. Je hoeft echt niet bang te zijn datje direct de eerste keer datje voor een groep staat direct polsstokhoogspringen moet geven.

Lijkt

het

je wat? Laar

het mij weten.

Cor van Haaren 045 - 5326562 e-mail: cor I .haaren@wxs.nl

Jungfraumarathon 6-sentember 2000

23 fanatieke berglopers hebben zich aangemeld voor de Jungfraumqrathon. Maar zoals altijd lĂ­gt ook hier het blessureduiveltje steeds. op de loer. Er zijn dus een aantal startbewijzen ter beschikking! lĂ­lie nog mee wil kan zich bi *i melden: Wtel Frins 04 5 - 5 69 0 3 0 j offrinswh@wxs.nl

43


fruto .

verkoop nieuw en . 1e klas occasions met BOVAG . inruil

gebruikt . r€pdrstie en onderhoud

garantie fng.gelijk

van alle merken . APK-keuiingen . schade-taxaties en reparaties.

KLIM.MENDEHSTE.A.AT 95, KLIMIVIEN

-TEL. (045) 405 13 58

.,t'irn'rnorbedriiÍ

ilfi. ele Hooflr

tr

b.lr.

a45-5318849

,i::iÏ"'ïïï -.F

Èffi ië

fi'Ëffififfi t,lu öfiffi ï ö ffi-


Een marathonloner met nech Mag ik me even voor stellen, Gerard is mijn naam. Ik was begonnen tezamen met Dick van Pelt en Wim Meyboom aan de training voor de marathon van Rotterdam.

Maar helaas moest ik aflraken \ilegens een blessuren, maar daar vertel ik later nog wel over. Ik geef nu een klein verslag van de voorbereiding van de trainingen van de afgelopen weken. Zondag 23-1 was ik naar Beek gegaan om een wedstrijd te lopen,

het was een pifiige loop.De tijd die ik daar liep was 49.28 ik was zeertewede over mijn tijd. Maandag was er natuurlijk een rustdag , dinsdag hadden we een vaartspel , het was een ztware maar ook een leuke training .Woensdag had ik een duurloop van 15 hn Donderdag moesten we 3 keer 2000 meter hartlopen met een rustpauze van 400 meter. Vrijdag rusdag , zaterdagwas er weer een duurloop maar dan wel zeer rustig, zondag had ik een duurloop gedaan van 16 lÂŤn in een tijd van 1 uur en 38 minuten ' Dat was de eerste week , nu gaan we naar de tweede week 'Maandag 31-1 rustdag , dinsdag een vaartspel , maar het was geen vaartspel maar een heuveltraining , want we moesten heel wat heuvels beklimmen in een hoog tempo. Woensdag was er een duurloop van 20 lÂŤn , daar deed ik I uur en 45 minuten over , het was een pittige duurloop al zegrk dat zelf . Donderdag baantraining 2 keer 3000 meter met een pauze van 400 mster. De 3000 meter liep ik in een gemiddelde tijd van 14 minuten en 50 seconde. Vrijdag van 12 km . Zondag een pitige duurloop, want toen liep ik met Dick en \Mim . Want in eerst instantie moesten we bloktraining doen ,maar we liepen toch maar een duurloopje van I uur en 10 minuten . Maar wel ietsjes harder dan normaal . Dat was week twee'Nu week drie. Maandag 7-2

rusdag, dinsdag vaartspel met als trainer Frank, want de andere trainers waren afuezig . Frank had iets leuks in petto namellik 24' 6-8-64-2 minuten tempo lopen en l-2-3-4-3-2-1 minuten uitlopen '

vervolg

+

45


Woensdag ben iktezamen met Wim aan een duurloop begonnen van 2 uur.Maar het S.ng zo goed dat we ias langer gelopen hadden .

Donderdag was er geen training op de baan, omdat er een voetbalwedstrijd was, maar niet te min we hebben toen gewoon getraind op de locatie waar we normaal de vaarttraining hebben . We moesten toen 6 keer 1000 meter met een pauze van 200 meter . Vrijdag was er weer een rustdag. Zaterdag had ik een herstelloop van 15 km . Zondag was er een bloktraining op het programma die ik ook gedaan had, en wel te verstaan 15 minuten tempo en 15 herstel . Zo dit was een klein voorproefe van de eerste drie weken cp de voorbereiding van de marathon van Rotterdam, ik zal het over de volgende drie weken het maar iets kor[er houden , dus ik begin maar gelijk met de wallen loop die we gelopen hebben in Tungelroy . Het was een zeet w{are crossloop, we magen rustig zeggen een cross heuvelloop.Want heuvels waren er wel, vooral de laatste 1,5 km de toclr erg zwaaĂ? waren.Het waren 4 rondes van 3 km, waar ik ern tijd neer zette van 59 minuten en 21 seconden. Het was er erg gezellig vooral toen we nog allemaal een prijs hadden gewonnen met de tombola . Ik sla nu nog twee weken over want die zijn toch ongeveer hetzelfrle maar wel met wat meer kilometers. En nu konrt het zondag 5-3 het is camavals zondagmorgen, ik voelde me uitstekend dus ik ging voor de afwisseling naar de cooperbaan om met de groep van John te gaan lopen in de brunsummerheide . Toen ik om 8.15 aanwezig was ben ik eerst gaan inlopen, want ik moest luur en 50 minuten hardlopen. Toen ik terug kwam op de cooperbaan waren de andere er ondertussen er ook - Om 8-30 zijn we gezamelijk vertrokken. Het eerste uur ging zeer goed , over het tempo was ik zeer teweden , maar toen gebeurde het na een klein uurtje gelopen te hebben kreeg ik plotseling last van mijn linker kuit .Ik ben toen meteen gestopt, want ik kreeg een ei op mijn linker kuit. De andere waren terug gekomen om te kijken waar ik bleef,

Vervolg

*

46


en toen ze hoorde wat ik opgelopen had zij John dat ik maar heel voorzichtig terug kon gaan naar de cooperbaan . Toen ben ik terug gewandeld naar de cooperbaan , maar toen de pijn een beetje geralc'

ook omdat ik het koud kreeg was ik heel voorzichtig weer "n gaan lopen , maar dat had ik niet moeten doen , want ik kreeg me scheut in mijn linkerkuit dat het nog pijnlijker deed dan de i-o"rr "rn eerste keer . En nu dan dacht ik toen, ik ben toen in de eerste week gelijk naar de therapeut gegaan om te kijken hoe erg het was. Nou ik Ă&#x2C6;rd ..n flinke zweepslag opgelopen, maar na een week goed rusten en masseren zou het misschien over gaan, en ik zou dan toch heel misschien naar Tilburg kunnen gaan . Maar het pakte anders uit dan ik dacht, want na een week rust was mocht ik even proberen hoe ha ging om een kwartiertje te gaan lopen voordat ik naar de therapeut

*r,

,

zou gaan

Maar na 15 minuten was het al over, ik was bhj dat ik toen bij de therapeut was, want de kuit was weer behoorlijk opgezet ' Dat was het dan het einde van de marathon, want naar Tilburg kon ik al niet gaan, en de week daarop had ik een drie uursloop en die kon ik ook al vergeten. Na twee en een halve week therapie kreeg ik er ook nog een ontsteking er bij. Nu kon ik de marathon van Rotterdam wel helemaal vergeten Dit was het verhaal van een marathon loper met pech.

Gerard Hartman

P.S : Ik neem voor de heren die de marathon uitgelopen hebben een petje af , ook voor Hub die met een paar geleende loopschoenen toch heeft uitgeloPen

.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

47


bij de PAKKEN neerzitten

?

kom nou

man oh man!

SBÏj::'nR"m Heerlen (Gcleenstraat 34-36 ell Promenatlc 3 3), Maastricht (G rotc Staat I B-20) . Sittard (Molenbcckstr;r:rt I 2). Glaslrarrd

(-Zi.Fr-t

el

- en Schildersbe<1rijÍ

rr^ta Ooyo--

Landsraaf b-v. '/


Van de Jeugdcoördinator De eerste baanwedstrijden zijn al weer geweest en daar zijn al goede prestaties geleverd. om er een paar te noemen zo heeft pim van spanje al 4 eerste plaatsen behaald. Tijdens de wedstrijd in Kerkrade werd Jim Bemelen 3d'tijdens de 600 meter, wat op zich een zeer goede prestatie is, maar,hij l«eeg voor deze prestatie geen medaille. Trouwens niemand kreeg'bij deze wedstrijd een medaille. Dan hebben we natuurlijk onze junioren meisjes c ploeg deze hebben op 15-04-2000 voor het eerst meegedaan aan een competitie wedstrijd. Zrj zijn daar op een mooie 4d'plaats geëindigd. Tijdens deze wedstrijd zijn er bijzondere prestaties geleverd. op diverse onderdelen waar nauwelijks of helemaal niet vàor geoefenà wordt.

zo is Lenie Kleinen over I m40 hoog gesprongen, Maayke Heinrichs heeft met de discus 13m63 geworpen en Nancy Neroni l5m9g speer geworpen.Natuurlijk zijn de andere prestaties zeer goed, want er zijn ook nog wat clubrecords verbetert. In het vorige clubblad heb ik gevraagd of iemand nog wat tijd over heeft om onze jeugd te willen gaan trainen. we hebben iemand gevonden en zij is geen onbekende voor ons. Het is Judith Rijkers en heeft in het verleden de jeugd ook al getraind. van harte welkom bij de jeugd commissie Judith en veel succes bij het geven van de trainingen. Natuurlijk kunnen we altijd nog wel iemand gebruiken voor het g.u.n van trainingen of het begeleiden van de kinderen bij de wedstrijden. Jongens en meisjes ik zie in het clubblad nauwelijks iets van jullie. Het hoef geen levens verhaal te zijn maar een wedstrijd verslag of wat je mee maakt tijdens de training.

Zo dit was het voor deze keer. Met vriendelijke spol-tgroeten Dick van peit.

49


II I

Diverse jeugduitslagen

I

We zijn vandaag, in onze eerste competitiewedstrijd, 4e geworden. Met een kleine punten verschil met de nummer 3.

Estafette: 80m

horden:

1000

m.:

80m

sprint:

Speer:(600gr)

Hoog: Discus: Verspringen: Kogel

'

(3kg):

4x80m 47.8 sec (Dionne, Lennie, Maayke en Mieke) 15.7 sec (Mieke)

3.29.4 min (Mieke) 3.47.6 min (Lennie) 12.5 sec (Maayke) 12.8 sec (Dionne) 13.0 sec. (Rachel) 15.98 m ยงancy) 12.50 m (Dionne) 1.40m Lennie 1.15 m (Susanne) 13.63 m (Maayke)

3.49 m ยงancy) 6.56m (Susanne) 5.51m (Rachel)

Al

met al een leuke, gezellige dag met goede sportieve resultaten. Lennie is zelfs helemaal gegroeid na dit hoogspringen. terwijl wij toch al zo een goede hoogspringaccomodatie hebben en dit ook bijzonder veel trainen. Ze heeft dus gewoon talent. Groetjes Corl, Maroesjka en Damon en het hele competitieteam en onze trouwe supporter Ralf de Leeuw.

Baan Wedstrijd cd-junioren

Zondry2-04 Kerkrade

C Pup Meerkamp Jongens Naam 40M l.Pim van Spanje 7.80 4.Jim Bemelen 8.24

Ver 2.98 2.38

50

Kogel 6.58 4.51


600M I Pim van Spanje 2.17.59 Jim Bemelen 2.38.35

. 3. Meisjes

60m ver 10. Esra van Pelt 8.63 2.38

600rn 8.Esra van

kogel 2.76

Pelt 2.45.28

B Pup Jongens 2. Kay Bemelen

7.50 3.00

5.93

1000m

4.Kay Bemelen 3.58.98 Meisjes Eefie Boesten

7.85 2.75

3.

3.90

1000m

3.

A 9.

Eele Boesten 4.45.00 Pup

Jongens 60m Ver Funcken 10.36 3.30

Roan 1000m 10. Roan

Funcken

Kogel 5.87

4.35.81

Meisjes

9.67 3.72 9.83 3.3 1 12. Anke Papenborg 10.76 2.74

4. 5.

Natasha Immeker Yael van

Pelt

1000m

5. Natasha Immeker 4.05.59 6. Yaelvan Pelt 4.06.44 I l. Anke Papenborg 4.32.51 C-Jun Meisjes 80m 3e Serie

3.

Mieke

Nieckien I l.6l

600rn

2. 9.

Mieke Nieckien I .48.71 Lenie Kleinen 2.04.22

M.vr.gr.C.J. van llaaren 0-0-0-0-0-0-0-0-0

_51

5.01

4.29 5.06


;flrry

#Z

Autobed rijf Zd roj ews k i

- \,erkoop auto's

:H:yï:'ï:§1ïil,nuc : l:H:i'ingen : ;i'J:ËïJ,ïï ïf,:3"

Heerlenseweg 2OO LandgraaÍ

O

45 - 57 20

O

O2

G.?-, ,.EIT

,l!,ï,

l!ï,,

m

,2,

.<: ,,::O

=:O ::::-

::,o:

:'o-

rr:'À)

::,:i:i(

57

.tE ë t,,z


.TEUCDCLUBIIECOI{DS Pupillcn ionuens C 40 rneter 600 meter

lkm

'7.2 sec

Pim van SDan e Pirn van Span e Sebastian Dresen

2..17,6

n

n

02-04-2000

4:32.0

n

t'l

28-03- | 998

Pinr van Soanie Roan Funcken Tim Zeevaarders Pim van Spanie Pim van Spanie

3m07 0m80 0m80 33m20 6m58

Yael van Pelt

09-04-2000

4*40 meter Verspringen Hoogspringen

Balwerpen Kogelstoten

Puoi 40 meter

09-04-2000 28-03- r 998 28-03- r 998

09-04-2000 02-04-2000

C

600 meter

'1

.7 sec 2:23,0 nrin 4:34.0 min

t2-07 -199't I 0-05- l 997 28-03- l 998

Natasha Imrneker Yael van Pelt

2m19

05- r 0- 991

0m80

Marloes Schriivers

17nt46

28-03- 998 05-10 998

Lonneke Frins

3m87

29-03

Kav Bernelen Kav Bemelen

7.5 sec

3:58:98 nrin

02-04-2000 02-04-2000

Roan Funcken Frank Pantus Roan Funcken Kay Bemelen

3rn

l4 I rl05 33rn l6

07-09- l 996 I 8-09- r 999

5m93

02-04-2000

Natasha Inrnreker Natasha lnrnreker

6.5 sec 3:57,94 rnin

02-10-t999

Natasha lmrleker Elleke Niervee Rachel Backers

3nl11

02-10-r999

lm l0

07-09- I 996

20rÂť70

05-t0-1997

Eefie Boesten

3

nr90

02-04-2000

Yael van Pelt Natasha Imrneker

lkm 4*40 meter Versprinsen Hoogspringen Bahverpen

Kogelstoten Pu rllen on 40 meter

991

sB

lkm 4*40 rneter Verspringen Hoogspringen Balwerpen Koqelstoten

Punillen mei 40 rneter

I

knr

02-r0-1999

B

28-08- r 999

4*40 meter Verspringen l-loogsDrincen Balu,eroen Kosc lstoten

53


Pu illen ionsens A 60 meter

M.Lucchesi Ralf de Leeuw

[0-30 sec 3:48.2 min

07-09-1996

M.Lucchesi Ralf de Leeuw

3m43

t2-07-t997

lml5

07-09- r 996

Cliff Gerards

21m97

M.Lusschesi

6m16

28-08-1999 12-07-t997

60 meter

Natasha lmmeker

lkm

Mieke Nickien

9.67 sec 3:52-8 min

02-04-2000 05-10-1997

3m72

lm00 lm00

02-04-2000 t2-07-1997 28-03-1998

17m09 6m80

05-10-1997

lkm

0-05- l 997

I

4*60 meter Versprinsen Hoogsorinsen Balwemen Koselstoten

upilten meisies A

4*60 meter Versorinsen

Natasha Immeker Emma Kremer

Hoogspringen

Elleke Niewee Michelle Bindels

Balwemen Koselstoten

unloren iongens Juni

Stefanie Hulshof

I

8-09- I 999

L)

80 meter

lkm 80 m horden 4+80 meter Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen 7 Kamo

Bob Peeters Bob Peeters Ruud Frins

3:23.9 min

05-10-1997 05-10-1997

18.95 sec

12-07 -1997

Bob Peeters

3m95

05-10-1997

R.Lucchesi

1m30

07-09- I 996

Bob Peeters

9m0l

05-10-I997

12.0 sec

Junioren meisies D 60 meter 600 meter

lkm 60 meter horden 4*60 meter Verspringen Hoogspringen

Mieke Mieke Mieke Mieke

Nickien Nickien Nickien Nickien

Mieke Nickien Tineke Kremer Stefanie Hulshoff

5A

9.1 sec

02-10- 999

l:54,21min

27-02- 999

3:33.7 min

02-10- 999 27-02- 999

I

l:97

3m98

lml5 Iml5

sec

02-10-1999 05-t 0-1997 27-02-1999


Stefanie Hulshoff Stefanie Hulshoff

Kogelstoten Discuswemen Speerwerpen

8ml9

27-02-1999

14m04

6 Kamp

Junioren io

C

100 meter

600 meter 800 meter 1000 meter

1500 meter 100 meter horden 300 meter horden

Versprinsen Hoospringen

Jelle Enninga

14.2 sec

Ralf de Leeuw Ralfde Leeuw Ralf de Leeuw Ralfde Leeuw

l:49.16 min 2:34.5 min 3:26 min 5:33,0 min

02-10-1999 l 8-09-1999 27-42-1999 22-04-1999 02-10-1999

Jelle Enninea Ronald Frins

4m44

lm30

02-10-1999 07-09-1997

Koselstoten

R Lusshesi

6m42

05-10-1997

Discuswemen Speerwerpen

Jelle Enninga

25m14

02-10-1999

Mieke Nickien

I

l.6l

02-04-2000

Mieke Nickien Evelien Ruiiters Mieke Nickien

l:48.71 min

Polshoos

8 Kamp

Junioren meisies es C 80 meter

sec

150 meter

600 meter 1000 meter 80 meter horden 300 meter horden 4*80 meter

Verspringen Hoogsprinsen

Dionne Backers Maayke Heinrichs Lennie Kleinen

Mieke Nickien Evelien Ruiiters Lennie Kleinen

15,7 sec

02-04-2000 02-10-2000 l5-04-2000

47,8 sec

r5-04-2000

3m89

02-t0-1999

1m40

r

7m43

05-10-1997 I 5-04-2000 I 5-04-2000

3:26,0 min

5-04-2000

Polshoog

Kogelstoten Discuswemen Speerwernen Ă­600 sr) 7 Kamo

Caroline Remmen Maayke Heinrichs Nancy Neroni

55

13m63 15m98


nioren B

I l0 meter horden

4* 100 meter

3*800 meter

Junioren

I

l0 meter horden

400 meter horden

4*100 meter 4*800 meter

56


Hoossorinsen Hink-stao Polshooe

Koselstoten Discuswerpen Kogelslingeren l0 Kamp

51


ORANJE NASSAUSTRA,AT 6411 LE HEERLEN TEL/FAX 045-5712009

1

9

(,,se-4

OPENINGSTIJDEN:

maandag dinsdag

- 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur

vrijdag zaterdag

10.00 10.00 10.00 10.00

woensdag donderdag

13

OO

- 18.00 uur - 21.00 uur (koopavond)

-18.00 uur - 1700 uur

clubkleding Deze is te verkrijgen in de winkel. Het singlet met club logo is het belangrijkste artikel. Dit kost FL 60,--. Ook te leveren zijn short, sprintshort en lange tight. De clubkleding is in principe op Voorraad in de winkel. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan is deze op korte termijn te bestellen.

Ats speciale aanbieding willen wij nog het volgende melden:

r r r r

150,-

Adidas Konstant van 239,95 voor New Balance 999 van 249,95 voor Asics dames gel 140 van 199,95 voor Diverse kleding met 40 % korting

175,129,-

HARRY DRIESSEN HEIDELOOP Tijdens de Heideloop zijn we met een Stand aanwezig. Hier worden dan diverse schoenen en kleding aangeboden met zeer scherpe kortingen. Dit geldt zowel voor dames, heren en junior schoenen. Kom gerust een kijkje nemen. Namens het team van Running Center wensen wij alle deelnemers en organisatie veel succes toe bij de Harry Driessen Heideloopl

Petra, Mike en Harry

58


bij te late afrnelding, de contributie voor een heel jaar verschuldigd is? vóor december afgemeld moet zijn voor het daaropvolgende jaar? de contributie bij STB héél erg laag is? er toch nog aanmaningen verstuurd moeten worden? m.i.v. mei de teletekstpagina van STB opgeheven wordt?

je a a a

I

I

wij

daarom

op zoek zijn naar een ander

communicatiemiddel?

a a

iedere suggesLie in deze doorgegeven kan worden aan het bestuur? wij ook al gedacht hebben aan een eigen website?

onze jeugd voor het eerst aan de competitie deel neemt?

a a a a

de C-meisjes ai mee gedaan hebben? ze super-nerveus waren? ze goed gepresteerd hebben?

Iris Op de Kamp (14 jaar) de Kennedymars heeft uitgelopen? ze dat gedaan heeft zonder ook maar 1 kilometer te trainen? ik nu niets meer weet?

J. Heinrichs

59


GEHOORD BUITEN DB COOPBRBAAN wist je al dat het Belgische leger net nieuwe tanks Gekocht heeft? fayllstische dingen hoor: vijf vermeilingur achteruit qr éen vooruit. "vijf achteruit? waarom? "voor een erJ*ische terugtocht natuurrijk.,, "En die ene voomit dan?" "Ah, die is voor het gevar we in de rug worden

aangevallen."

Een echQaar moest zijn vakantie onderbreken voor een bezoek aan de tandarts. "Er moet een kies uit; u hoeft niet te verdoven want ik heb echt weselijke haast"', zei de wouw. "Doe het maar zo vlug mogelijlg dan kunnen

we weer verder." De tandarts was onder de indruk. "u bent een moedige dame,,, zei hij. kies is het?" De vrouw wendde zich tot haar man en zei: -Mond operl

.rilelke schat,,.

Een Hollander bestert in een cafií: "Een ouwe krare met een grote pils voor mij en koffie voor mijn wouw )' Zijnwouw: ..Hr..y, zouden toch zuiniger""n gaan leven?,' Man: ..Gelijt< nóU.je, Marie.

*. a***lrï

OU.r,

geen koffie."

Er marcheert een compagnie kannibaren voorbij tijdens de parade. .Kijk nu eens,' zegt iemand uit het pubriek, "staan die tegenwoordig onder

bevel van blanke officieren?,, "Dat zijn geen ofiicieren", zegt de ander. onderweg".

"Dat is

mondvoorraad voor

lrMet u zou ik wel eens een avon_ tuurtje willen hebberi"r r"i-fràt jgls" melsje tegen ae óuàÀie--rr"".. "15.gokïr sprak deze. ,Maar lraar_ scnrinlljk zullen mijn ouders dat nret toestaan. rt ItUv, ouder§?rr

rrJa, Vadertje Tijd en Moedar Natuur- tl De meester vraagt Paulde: "welke vogel bouwt niet z'n eigen nest?,, ,,De koekoek. meester" - "Heel goed Paul, en wa:Lrom niet?" -"omdat die in een klok woont,,.

"Dokter, ik heb zo'n ontzeflende kiespijn!,, klaagt de patiënt. "Heeft u de ziekenfondskaart rn."g*o**?" "Die heb ik vergeten dokter." "Gaat U toch maar zifi,en, dan neem ik wel de handboor.,,

60


Trainingen zomerseizoen 200S

a#\ ní§rr"

Dag

rijd

Ma.

i 8.30

Cooperbaan

Duurloop

Vrije tlaining

Di

18.30

Cooperbaan'

Intervallrafuirg

Cor v. Llaaren

Plaats

Training

Begeleider

Ger Bodelier

l8 30

Wo

Cooperbaan

Snelie duurloop

FI. Rutteu

A. Verbunt

V/o

I

ö.JU

Cooperbaan

Rustige duurloop

Frans Peters

Jeugd

M.vaa Flaaren Glenn Gertle

Wiel Frins

Do.

18.30

Cooperbaan

Baa-lrtraining

Cor r,. I{aareu

Do.

19.00

Sporlzaal " Kakert"

Couditie-

I'Ienli Thijsset

Training

Cooperbaan

Duurloop

Cooperbaan

Jeugd tot

V.ij

Za.

18.30

10.00

Vrije tlainiug

10.i

M.r,au Haaret Glerur Geirtle 11.00

Cooperbaan

Jeugd 10j en

Wiel Frins

0uder Zo.

8.30

Cooperbaan

Duurloop

Jolu I{eudrir Theo Schrueits

Informati e betreft trainingen Senioren : Cor van Haaren I a 045-53 26562 Jeugd: Dick van Pelt a 045-5325803


Brunssu mmetweg 54

6373 EX Landgraaf bl": 445-5317692

Voor al Uw

KLEURE,VKAPiEEÀI ander kopíeerwerk i n bí nde n/l ij rne n e n pl astifi cere n tevens faxservice

Geopend nta.: 1 3.SA-1 Z.AOu. Dlnsdag Um vrijdag: 9.30-12 50 en 13.50-17.00u. Zaterdag : 1 a.AA4 4"A1u.

STB Clubblad 2000 nr 2  
Advertisement