Page 1

AïLEïiEKVERENIGING

q,QsR B

r § §x-

BRU/V§

ór-

/./-\\ \J/

V->.rr."

È>:_

é<'í^

-zíit

tr

,r',.=::\

{:.u,1

L]

lj_<

^li l.fN:\ s

tl

lÈ:\

^(\ iltv\,u-) .

\v /É..\ \( \.\

A l'ft::t a

+^o*€ lty \ "Y/En vi

F.:;,.,

ffi\

Sport - en TrÍffirclub

\\ §>è \.\ <\\ è-\\ \N} \

Brunssummerheide


SPORT EN TRIMCLUB BRT]NS SLIMMERHEIDB

BESTIJUR:

Voorzitter:

Linden 045-52170L3

Wim van der

secretaris'

lffiïï#ï' Penningmeester: Heinrichs Jo

045-5324059

Janssen (vice-voorzitter) 043-4591995 Algemene Zaken: Jo van Vlodrop A45-5690266

Algemene

Tskeo:

E-mail : jheinrichs@freeler"nl Jos

Wedslrijdsecr.

II 045-5326833

Cor van Haaren

Keukenweideweg 2 6432 GT Hoensbroek

giiffiffi::

Apollolaan 68 6373 HC Landgraaf Schepenbank 22 6343 CV Kiimmen

9i

Koempel

6372NG Landgraaf Honingmannstr 25

6372VH Landgraaf

E-mail : comrnfun@rnxs.nl

Pelt 045-5325803

Jeugdsport

Dick van

Spaarweiden 37

6374 MD Landgraaf

E-maii: dickpelt@wxs.nl

Evenernenten

Rerlaltie

Vercdgingsnr.I3.IAu

Adverteren

:

Ereprijs 6374

13

RG Landgraaf

Gtavenweg 56 647lVZ Eygelshoven E-mail : Theo. Schmeits(à, 1 2move.ni

S.T.B.Website S.T.B. Teletekst: Postadres : ps51§snk : Public Relations

Fischer A45-5313627 Theo Schmeits 045-5352003

Maria

:

http:/Aome.pla:ret.nV-liaare02i/index.htarl TV-Gazetteletekstpagina 644 6343 BD Klimmen Groene Kruisstraat 13 Rek.nr. 49i5695 t.n.v Pennirgmeester S.T.B" Apollolaaa 68 6373 HC Landgraaf

:

17354

Verbunt 045-5314854

Albert

G.Bomansstr.T3 6372 I(I{. Landgraaf

Op teletekst en/of clubblad

Via redaklieadres: Adverteerders krij gen het clubblad kosteloos toegezonden


INHOUDSOPGAVE Bestuur en commissies

2 5 9

Van de voorzitter Mijn redactietijd Ed Schiks verlaat redactiecommissie

\-Redactiecommissie Ed Schiks Theo Schmeits Els Frins

15 22 33 38

Diverse uitslagen Books Runcircuit Limburg

BlG-parklobp Abdijcross 2000 "Een schone

,loop"

Wiel Frins

Uiterlij ke inleverdatum kopij: 21 april2000 bij redactie adres STB Gravenweg 56, 647lYZ Eygelshoven

E-maii: Theo. Schmeits@

Wedstriiden

1

2move.nl

wiel.frins@planet.nl

Het clubblad verschijnt 5 keer per jaar.

Varia 10 Nieuwjaarstreffen 19 Nieuwe leden 2L Verjaardagskalender 25 Kleine verhalen over hardlopers 27 Estaffetteknuppel 28 Diehards 30 Feest bij STB 37 Marathon Rotterdam 45 Nagekomen berichten 47 Sportmedische bespiegelingen 60 Gehoord buiten de Cooperbaan Jeuedbulletin

55 59

Van de jeugdsportcommissie Uitslagen LK-indoor


Van de voorzitter

Van woorden naar daden Het is gemakkelijk prate,n in het begin van hetjaa op dg overigens zeer geslaagde, nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van Maria's heerlijke hapjes, hier en daar vergezeld van een drankje, hoorde ik menig STBer

uitrneiden over

de plannen van het komende voorjaars-

en zomerseizoen. Maar nu is het eind februari en dienen de snode plannen

omgezet te worden in daden. En dat hoort ook zo nu het voorjaar nadert. Overal om mij heen wemelt het van rainingsschema's en kilometeraantallen per week. Onder de marathonlopers worden de woorde,n,Ro tterdam cn nwrathon het meest in de mond genomen, naast de grote hoeveelheden koolhydraten natuurlijk, die nodig zijn om de inspanningen tot aan 16 april te kunnen verrichten. Theo Schmeits is zoals altijd druk in de weer geweest met bussen en scheepjes. Het enthousiasme onder lopers en supporters is eveneens als vanouds zeer groot. Zoals het er nu naar uitziet zal een flinke groep STBers de Rotterdamse straten c.q. meEo's gaan bevolken. Ik wens alle STBers bij hun voorbereidingen voor 'Rotterdam' heel veei succes en trainingsplezier too en hoop dat zij allen zonder blessures 16 april halen om er we€r een ouderwets en feestelijk STB-evenernent van te maken. Dit geldt uiteraard ook voor de deelnsmers aan de wereldreis naw ZwdAfrika met als één van de hoogtepunten de marathon van Kaapstad.

Onder leiding van reisleider Vonken kan die hip eigenlijk niet fout gaan. Wij zijn nu al nieuwsgierig naar de sappige verhalen over dit avontuur, die wij na terugkeer ongetruijfeld zullen krijgen voorgeschoteld.

Feestje

Nog meer daden. Een aantal leden vond de nieuwjaarsreceptie zo gezelligdatzij (met de zeer geslaagde after-marathon party enige jaren Vervolg ö


geleden in de

AV0Nkantine

als voorbeeld) eeil

STBfeestje organiseren. U hurt daarover meer lezen in dit clubblad. in de kantine van sporthal Tenryaarden zaleer- heuse DJ (met in

zijn cd-koÍfer ook een flinke lading songs uit de sixties en seventies) alles in het werk stellen

om een prima sfeertje te creëren. Er is al een soort Ger Knauf-achtige manier bedacht om leden er toe te bewegen zich voor deze party op te geven. Mocht u niet benaderd worden: neem zelf de telefoon ter hand -en meldt u bij het elders vermelde organisatiecomite aan. 'We hadden het ovei' daden: doen dus!

!

Atletiekbaan Kerkrade. 'Wat we ook blijven doen is trainen op de atletiekbaan van het Rodastadion in Kerkade. Tenminste totdat eind maart de klok wordt omgezet. Dan keren wij terug naar de Cooperbaan. Met Achilles-Top is al afgesproken dat wij het volgende winterseizoen weer terecht kunnen op de hrnststofbaan. Dat 211en wij dan ook zeker doen, want de accommodatie bevalt uitstekend. Dat geldt voor zowel de senioren als de jeugd Bedankt. Tenslotte

wil ik de vele STBers die door hun aanwezigheid bij kerkdienst enlof crematie van mijn moeder of die middels een kaart hun medeleven toonden, daarvoor van harte bedanken. Het doet je echt goed als zoveel sportwienden je steunen op zo'n moeilijk moment. Zulke daden zijn niet alleen Trea en mij, maar ook mijn vader (één van de STBers in het eerste bestuur) tot grote steun geweest Bedankt! Wim van der Linden 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


',iri:i.i.:

Nog een verlate impressie van de sfart van de Kapellerbosloop December 1999 met enkele S.T.B. - dames op de voorgrond.

i::+ ïtï ir:j:ïi ïjj :;.jr::j.i r !a !:ÍrÍ::ir !g:j Ij iilil:f ï,I.:lllilli i!!l: i! llïli' j.W-..S t.liF .'lri i;:iii:.ii::ir ir,iÍ:il:r:tj È.r.q\- ::ii1.+i::5 ::_li !

iirir

!ri4 i: :.1È,ïiÍ+illrll;:l@

.1iiiliii

rl:iir.1i i

iilll;i!::O!:i.

?ir,i.l'r!;, j,È,:

::.!rtiii!:ltj:ri t,:.jj:'lr

l1:í

:rl:lj:ii I-+ ::iil li.irl:1:: :

j.í,li

jijló ": ijji:

i;

o.rrr i

O ii::.::iÍIi:frj ir:

U

!!i

:lri

S,ji 5.i..ï,;9:ri.11i;S,1;,,91,iiii'r;,i+lr,rlrï;tr#rt+itli:i,i,;r!;iirlï. $iiïïfltffi .iíËj+il*liliil=ri§,,; *rfi r'íÍ$+Èïriïffi Ílil

Éiïrtr,i?,rí:r,lriirF,r,+l

f,r1;;;,fi,[fi-r;,i,,9i'liËiïrliiËiliiirii:;iiiíiiii"irljiljr""""-:rr]:'rr:r:r)iii'.i+ar : 'ö:.:...:"j..:'x'.:::':r:.'':,r.j...

r{:,t:r:t:t.=:',r::..t,ltrr:i::jtr:r:.d.iii;jrii:ti*t:l!;;;"

',',:.j:r.:..:

Eril.'r..,lq,i., i:r,,eii...r:,,:,&.i;,1i,,,!,:,i:,i"í;;:ë l'ri1,tiiS:iji.'lj,,!H..' ,,.t,'fa

r;ili'"ilffiiÏitl

Ë;iÏil;Íir:ïrirgiffrfii;!itàitiij,rÏ,,liii;.§:i,r:,i:i§rr',,l l+,H*:rilE-;,i:il;:itir,! ;+i;§;l,ir,+É, ,9i:i tiËi;lr;r; iïriií;riiirii iiEffirïHiïïirj",l 3111i1§

:ËËiï;ÉËËiilÏ3 ?.1

i$ï §i#ïs+ iÏï:Íil ffiffi ïi

*:r,i,ii dliir+,r*citÍii,i:lë\W;1ffi-ÈÀ,lliii.ïiii'i { _.iiiïii:.t:* :i:1irliri.,{6: .jlilili! lË+i:lliliiËÈlifi§ff\:iilïj:illij,i r :Fi,;:i'í,i;È,_;:jr,i.,lr,F,Ë:ir,,I+i:.Lrgi.:lr,:il,g;rii#.qii.I"i,iilp,ï,,:,tiri;;,;irÈl§§*È*$,.1iÍ,j,..:I rÉ l:*lÏ,i'6';ri:ríiEii;ri;.,,;'+.:'"1Ëe:,l:il;:,n "r,ri,n*1ÍÈ_i.i:l*':.iíÉii..tr:'i:,:ïii;ö-.iïr:iiij'ÀC1ri:j:1. I

ij#iffi .ffi ,,*ïxljïLH$q'É+r. iË,,,1i1i#.,ilii!,3.iiilïi1ËtiÏïil:;.iliir,;[i:j;i;.:ö:,1+,9:ii;i.,;;l;551Ji ,e;,ffi

É",'t#A

jm

s',,,+iiiÏii"]

,,#ïi:+ #;rr:,a,:ii+,Eliiijllï,i;X],8;ÏÈ:ii:ffif,IÏ*'irËËïi,Eriu.l;li! l{i+,iirsrlïÍiïïl ir*ij:;iríi"Ëjljiii:jiài,:l i:ltrfillit. a.e ii.:irrif ó'.riri rl.it5.tr:rt:::t;!-li,:l.itti i:;,iLJij.,,,,,,,..,, 'Éril+HÏlirrr3;:1l;1,$,;i;i'1;5';i:1il;i+rtiiíii;;i:,.tËtii+I

ir#,$j;'iiÍ

t riit,!;rffi -i :i,q ïi,ili I Ïtïtgr;,,.,

,.3.f-ïËirË,ÍiiÍrirlld;,irli;j.gilii.ii,È.;,+ïj,ö;Èlilj.#it

,

liÍffi

iïf

+ll

+Ir jËriiÍ;ií;ï

I

iii,lÈ;,:t:,iti::rtï;ii:,!i;ií,;;:,1,iíiÍrr?lLi,l

:r6:rlt+Ï$il'lli.il§iii,irt.Ë.r,l:ir:i€rli.r,:i'i,il:.,:',:,:9illtrtrrq,,

Iffi

,

ti:'r,-riirl,iiil:r,,rË,ïiii

"':l:'irir:i

1it'{1ii1jtilirrffi ïïliiffi

r*nitlr:í:.:*j,i;':lfl**L,l;ill;iri:Íjrrl;ii'l:i;i:ir;rri:iir:,.

i

ri:ri'riiii.,,1,


MTJN REDACTIETIJD

Het traditionele srB-vigret, dat al vele jaren blikvanger is van ons clubblad, wordt ter gelegenheid van het millennium 2000 extra opgesierd met een veel geuite hartewens: 'EEN GEZOND SPORTIEF MILLENNIUM,. Aangezien millennium duizendtal betekent, kunnen jullie, sportieve, gezonde leden van srB voorlopig vooruit met deze door de redactie welgemeende goede wensen. De oplettendelezer heeft intussen ontdekt dat de letters in de wenskans ongelijk zijn in hoogte. Die ongelijkheid symboliseert de ups en downs in sportprestaties waarmee iedereen door het jaar heen wel eens te maken kijgt. zit je dan wel eens in een dip door blessures of conditieachterstand, bedenk dan maar dat je niet alleen staat, you never walk alone nà,een valpartij opstaan en verder lopen. Nu we toch over het millennium praten, moet het even worden gezegd: Wat heeft de media in 1999, met name TV, dag en weekbladen zich uitgesloofd om de burgerij gek te maken met hun berichtgeving van mogeiijk grote problemen, ernstige verstoring van ons communicatiesysteem met grote rampen! Koren op de molen voor vele journalisten om eens lekker een spookbeerd onder de bevolking te brengen, rampspoeden, komeetinslagen, afgrijselijke voorspellingen, overstromingen en ga zo maar door. opeens telde ons land meer magiërs dan ooit, betweters waar ik toch al geen hoge pet van op had. Het zou hen sieren om zich eens in een artikel naar de burgerij te verontschuldigen, nu is gebleken dat er van al die berichten geen syllabe is uitgekomen. Welnee, ze nxijgenmaar liever wachtend op een volgend sensatiebericht. Een ding nog over het millennium, of eigenlijk een vraag: Wanneer we met de jaartelling bij I beginnen, het eerste jaar dus, komen we na duizend jaar uit bij duizend en na twee millennia bij 2000. Het volgend millennium, het derde dus begint dan toch met het jaar 2001! Moeten we misschien een der magiërs maar voorleggen.

!

!,,

Er is lang over nagedacht hoe dit artikelte noemen. Het is nl. mijn laatste bijdrage als lid van de redactie hetgeen vorig jaar tijdens de ledenvergadering is medegedeeld. vandaar de ietwat mengelmoes-achtige inhoud of zo je wilt


allegaartje. Gaarne grjp ik de kans aan om in dit artikel een korte terugblik te werpen op mijn STB-redactietijd. Op voorstel van Giel Kleykers toenmalig voorzitter van STB werd ik in 1990 in de redactie ingelijfd. Na enig speurwerk bleek dat ik aan 50 clubblad-edities heb meegewerkt. Mijn

persoonlijk favoriete artikel was getiteld: "Van Luchtschacht tot Schuilhut" in editie 199'1-2. Dit verhaal kwam tot stand met medewerking van de Staatsmijnen en verhaalt een stuk geschiedenis op STB-gronden. Alle bijkomende tekeningen kwamen voort uit creatieve brein. Het clubblad moet men beschouwen als de geijkte bron van geschiedschrijving van onze vereniging. Het is goed te weten dat meerdere leden dit ook

als zodanig zien en de archivering van alle clubbladen in ere houden. Een goede tweede favoriet is het verhaal met verrassingen, "De franse brigade ffaint" in clubblad 1998-4. Overigens heb ik het werk in de redactie altijd erg graag gedaan en ook prettig met de andere redactieleden samengewerkt. Met de perswijheid dieje daarbij hebt en enige creativiteit is het boeiend daarmee bezig te zijn. Enkele wensen over de verdere voortgang van ons clubblad zijn er evenwel

altijd: * De nederlandse taal hapert nog wel eens, zelfs het woord millennium staat een paar maal foutief geschreven, zo begint men toch geen duizend jaar. Maar over het algemeen is het taalgebruik in kanten en overheidssckijvens niet zelden allerbelabberdst. Ik zou het toejuichen als de computer wat minder en de artistieke kant iets meer in ons clubblad tot z'n recht zou komen. Met de snelle ontwikkeling in telecommunicatie, teletekst, fax, internet, Email etc. zal die wens wel een vrome blijven. Weet je overigens wat RSI betekent? Zo niet, deze afkorting staat voor "Repetitive Strain Injuries". Nou en ?? Tussen de verslagen van sportwedshijden misstaat een willekeurig

. '

o

o

anders getint verhaal geenszins. Een goede aanzet is de estafetteknuppel, maar dit nijgt een jeugdonderonsje te worden.

De kwaliteit van fotoafclrukken moet beter worden. Slechte copieĂŤn doen afbreuk aan het clubblad.


.

TensloËe valt te overwegen om permanent aandacht te wijden voor zaken als jubilea, gezinsveranderingen, behaalde diploma's e.a.

Met de redactie heb ik afgesproken om almog dit lopendejaar 2000 de rubriek "Gehoord buiten de cooperbaan" te verzorgen. Daarna moet de echte humorist onder jullie opstaan. Het lijkt me verstandig nu maar te stoppen doch niet vooraleer ik een dankwoord heb gericht tot Anke Boels, die door de jaren heen met veel weugde en in de slip-stream van STB mijn handgeschreven krabbels tot perfecte clubbladtexten wist uit te werken.

Hartelijk Dank Anke!

Ed

Schiks

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-=::-€Z-

ING

POAT

M EËZEN

bROpK

,ií;

Het college van B

&w

ontving een soilicitant voor de functie van

gemeentesecretaris. Een wethouder vroeg de kandidaat; "Hoeveel

is2 + 2?" De sollicitant sprong op, deed de deur open en keek naar links en rechts de gang in. Daarna deed hij aile gordijnen dicht, ging naar zijn praats terug en fluisterde: "Hoeveel wilt U dat het is?,, Hij werd benoemd.


u) cÉ

{-u

i

\Ll :(

(n o)

:

'-sà

'(5 I

ul


Bd Schiks verlaat de redactie-commissie Halverwege 1999 gaf Ed schiks ons te kennen dat hij aan het begin van het nieuwe millennium wilde stoppen met het redactiewerk voor ons clubblad. H zat sinds 1990 in de redactiecommissie ea was een van de mensen die er voor zorgde dat het clubblad, die door het stoppen van Jo Eyck (voor dejongeren onder ons, Jo was voorziter van de S.T.B. en bestierde de gehele redactie rran het clubblad) niet meer verscheen, weer nieuw leven in te blazen.

Samen met Cor Robeefis, Henk Thijssen, Annelies van Vlodrop en ondergetekende werd het clubboekje weer op poten gezet. In die 9 jaar hebben we Ed leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij het tot standkoming van dit veelgelezen boe§e. Ed, de man van de liniaal, sjablonen, was in alles zeer nauwkeurig. Ik weet als hij over een of ander onderwerp schreef hij vail te voren veel research

werk deed of het nu over de Cooperbaan, waar woeger een

grcĂ&#x2030;e

ldchtschacht stond ging,over de ziekenboeg of over de wedstrijdverslagen.

Zijn

aftrkelen waren goed onderbouwd

en op een luchtige manier

geschreven.

Bij wedstrijden werd niet alleen de wedstrijd zelf maar meermaals het randgebeuren op zijn manier beschreven. Kompleet met een uitleg over het parkoers, de voorgeschiedenis van de betreffende wedstrijd en meer van

deze zaken kwamen uitgebreid aim de orde en werden met

een

humoristische ondertoon op papier gezeL. Ook de pagina "Gehoord buiten de Cooperbaan" kwam van zijn hand. Waar hij steeds die moppen vandaan haalde is mij nog steeds een raadsel. Mijn oproep j.1. voor een nieuwe "moppentapper" kan voorlopig de ijskast in want Edheeft eryoor gezorgd dat we nog ruim een jaar vooruit kunnen. Ed, jammer dat je de redactie gaat verlaten maar we respecteren je besluit. wensen je veel geluk en gezondheid in de toekomst en misschien kunnen we nog eens een keer een beroep cpje doeu als "Freelancer". Ed, ook namens Els en Wiel, BEDANKT ! Theo Schmeits

Wij

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


"t,,,1,Ă?'ii.:.s

Nieuwjaarstreffen 2000

ffi

Zondag 9 januari 2000, langzaam druppelen de deelnemers van de wandelspeurtocht en diegene die wat meller willen lopen de nieuwe locatie "Cafe Belvauer" binnen. Terwijl Maria en haar hulptroepen ai druk in de keuken

met de voorbereidingen bezig zijn, maken een grote groep kinderen en ouders zich op voor de speurtocht. Een mooie route voerl hen door de bossen tussen Landgraaf en Eygelshoven. Er moesten onderweg diverse opdrachten uitgevoerd en wagen beantwoord worden. De groep v.HaarenBrouwers-Eyckeboom werden winnar l'an deze speurtocht. De rest van de aanwezige S.T.B.'ers maakten zich voor een duurloopje r,an 5 kwartier. Een gezellig loopje waarbij zoals gewoonlijk er heel afgekletst werd. Zo werd Harry Enninga gewaarschuwd voor echtgenotes die zonodig alleen naar Griekenland op vakantie willen gaan. En welke gevaren ze daar konden lopen.Ook moest Ton Deumes herhaaldelijk op "erg" laaghangende verkeersborden geattendeerd worden .

Omstreek 13.00 uur begon het zaaltje cafĂŠ "Belvauer" al aardig vol te lopen. .......:::.:::.i.l,jr:ri:+..i'x:+rr:+::.

.rt).4+:a::::::

..

#r#ffiffii

:;il


De tafel gewld met heerlijke broodjes en vlaai werd flink aangesproken. De jeugd was dit keer ook ruim vertegenwoordigd . Deze ruimere gàze[ige locatie was hier zeker debet aan, moesten we in de kantine van TCN op "órt kluitje skan, hier was ruirnte in overvloed.

l 'íï/im en Trea laten het zich goed smaken

En bij een nieuwjaarsreceptie hoort een nieuwjaars speech. En deze is onze voorzifier wim van der Linden wel toevertrouwd.Hij stelde de eerste week van het nieuwe jaar als voorbeeld. Trainingen, die onder de kundige leiding van cor van Haaren en Ger Bodelier die zeer druk bezocht worden. s.T.B. 'ers die in de prijzen riepen bij de diverse wedstrijden en vooral de sfeer binnen de vereniging, die uitstekend is.

Vervolg

*

11


Al

deze factoren zorgen ervoor dat de S.T.B. een zonnige toekomst tegemoet gaat. Hij bedankte dan ook aile mensen die hiervoor gezorgd hebben.

Maar een belangrijk punt werd niet genoemd: het bestuur. Want ik vind dat een groot gedeelte van het goed functioneren van de S.T.B. uiteraard van de wijwilligers en de diverse commissies aftangt maar dat het bestuur hierin een zeer belangrijke rol speelt. Daarom wil ik en ik weet dat ik dit namens de hele S.T.B. doe, Wim van der Linden, Jan van Hees, Jo Heinrichs en Jos Janssen van harte bedanken voor hun inzet vooĂ? onze S.T.B.

Wim en Jan stoppen helaas met het bestuurswerk. Jan, die al van begin 1980 de rol van secretaris op een uitstekende wijze heeft vervgld en Wim die door studieverplichtingen meer tijd moet wijmaken. Maar Wim, die na een tijd toch aan het twijfelen was, om er toch nog er meer door te gaan, besloot halfjanuari er toch nog wat 'Jaartjes??" aan vast te plakken. Het bloed kruipt nou eenmaal waarhet niet gaan kan.. Wim, fiin dat je er mee door gaat.

4a LL


Na het officiĂŤle gedeelte werd een gemeenschappelijke dronk rnet echte sekt uitgebracht op hetnieuwe millennium. Hiema werd het feest op de bekende S.T.B. manier voortgezet en ik weel toen laat in de middag naar huis ging niet de laatste was !

Cor Ă­n hogere sferen Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0

13


GERAËT§

BV

HYPOTHEKEN FINANCIERTNGEN SPAREN

Tel. o45 - 531 50 9r Fax o45 - yz 5B z4

Sunplein 4o

6lll

Ll Land graaf

ir,. 'jr1.l

§; id,ato

#"'Ë

i !

. AUTOREKLAME - STANDBOUW - REKLAMEBORDEN/ZE

.

DEKORATIESCHILDERS i -;;wröwiiiinrr'rc

I

LE

N


diverseuitsla gendiverseuitsla gendiverseuitslaee

lVinterlauf Aachen - L8,L km - zondag 12 dec. 1999

1 38 109 138 1ยง9 251 265 447 506 509 569 6I8

Martin Block Peter Deceuninck

00.59.13 01.11.11 01.L8.24

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Jos Jansen

Herman Gerards

0i.20.0r

s.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. plaats 3 Y45 S.T.B. S.T.B.

Huub Weijenberg Piet Brouwer 'Wiel Vonken Roland Oostwegel Jan Manders

Maria Fischer Henri Giesen Jung Mainzer

aL.20.43

01.25.t6 01.25.59 01.32.25 01.34.23 01.34.28

0t.37.23 01.39.16

Plaats 618 Jung Mainzer, ja jullie hebben het goed gezien na 3,5 jaar is Iung weer terug op het wedstrijdfront. Jung, na alle tegenspoed blij je weer terug te zien.

Politiecross Landgraaf

1 6 11 i5 22

-

9600 meter

Aachen s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B.

Polizei

M.Paulissen Frank Eisenga

Mark F{amaekers Pierre Muyrers Jos DuGweerd

vervolg

- 16 dec. 1999

*

15

00.36.42 00.39.15 00.41.29 00.43.40 00.45.23


Kerstcross A.V.O.N. - diverse afstanden - 26 dec. 1999

9800 meter Mannen:

1 4 8 11 17 20

Renzo Roumen Ger Bodelier Rob Riksen Peter Deceuninck

Alfred Geven Frank Voraschen

Achilles Top

00.33.50

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.35.39 00.36.39

S.T.B.

00.35.45

S.T.B.

00.43.04

00.38.37 00.42.19 00.44.27

9800 meter M40:

1 10

Jos Krist Huub'Weyenberg

Sylvesterloop Swartbroek

- 7,5 km - 3L december 1999 S.T.B.

Rob Riksen

\ilegwedstrijd Wegberg

32 74 84 92 118 l4l

- 15 km - 3Ldecember 1999 9

M40

Frank Eisenga

plaats

Cor van Haaren II Fred Geilenkirchen

plaats 13 M30 plaats 15 M30

Albert Verbunt Sjef van Ooyen Maril Boesten

plaats

vervolg

00.2s.12

plaats plaats

*

15

7 3 3

M50 M55 V45

00.58.42 01.02.35 01.03.45 01.05.09

01.07.49 01.11.03


Wegwedstrijd Gillrath

-

div.afstanden

- 8 januari 2000

4600 METER:

10 16 l7 19 40 48

92OO

2

Frank Eisenga Fred Geilenkirchen Cor van }laaren II

S.T.B. S.T.B.

Jos Duteweerd

Gerte Offeringa Esther Groeneveld

METERM 30: l*o Kokkelkorn

METER M35: 9 Mark Flamaekers 15 Dick van Pelt 17 Gerard HartĂ?nan 92OO METERM4O:

s.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.17.05 00.18.18 00.18.21 00.18.44 00.23.10 00.26.46

S.T.B.

00.3455

s.T.B. s.T.B. s.T.B.

00.35.42 00.42.34 00.43.51

S.T.B.

003052

S.T.B.

00.3651

s.T.B.

00.42.26

s.T.B.

w.4L.44

S.T.B.

00.4251

92OO

1

Jos

Krist

METERM45: 2 \ilim v/d Linden 92OO METERM5O: 11 Wim Meyboom 92OO METERM55: 3 Sjef van Ooyen 92OO METER V 45: 1 Maril Boesten 92OO

Limb.Kampioenschappen Cross Montfort C-PUPILLEN MEISJES 925 METER: 1 Maike Bryant AVON 7 Carmen Franssen S.T.B. 9 Esra van Pelt S.T.B.

vervolg

+

L7

- 16 jan.2000 00.04.40 00.05.21 00.05.38


A-PUPILLEN JONGENS I44O METER:

I 11

Guus

Thomassen

Ivo Eykenboom

Caesar

00.05.2s

S.T.B.

00.06.19

AV'34

00.05.35 00.06.23 00.06.33

A-PUPILLEN MEISJES 1440 METER:

1 8 11

Sondeijker Immeker Pelt

Joelle Natasha Yael van

S.T.B. S.T.B.

JLINIOREN MEISJES 1440 METER:

1 8

Myma Hartsteen Esther Ruijters

Caesar

S.T.B.

A.JUNIOREN MEISJES 2125 METER: Unitas 1 Bregje Crolla S.T.B. 3 Evelien Ruijters S.T.B. 7 Mieke Nickien

Marathon Apeldoorn

58

Piene

-

00.05.20 00.06.02

00.08.27

00.08.47 00.09.10

6 februari 2000

Muijrers

S.T.B.

03.08.11

Met deze marathon komt Pierre op een totaalstand van76 marathonl de honderdste komt langzaam in zicht !! 11d"

1 10

Crosslauf Hueckelhoven - 8600 meter- 12 febr.200( Nico Hamers

S.T.B.

00.2832

Frank Eisenga

S.T.B.

00.33.38

Aantal deelnemers: 35 Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0

18


Nieuwe Leden

§,ïI, httt ïmhnrtedh m! Lennie Kleinen (v) Jeugdlid Lindegracht 13 6372 LN Landgraaf Geb.01-09-1986 Telnr: 045 53217 95.

-

Frans Roumen (m)

Dr. De Weverlaan 36 6416 GR HEERLEN Geb. 13-08-1949 Tèlnr: 045 - 566 02 50 Jerney Reintjens (v) Jeugdlid Kleine Voortstraat 2

LANDGRAAF Geb. 14-02-1992 Telnr: 045 - 531 05 30

Mark Hamaekers (m) Groenenweg 32 6294 ND VIJLEN Geb.09-04-1965 Telnr: 043 - 306 16 85

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

19


-.::i.

Geevers Auto G*rosserie delen: origineel, "i iitàtiëiien overzet Geevers Autö,iG-à .:.i.11j..

:1:i:'

1:rl.'

1.: :

',:,1i:''muo"im*e=f

rt§,nau VefClefiil rí.irri.tr:it:.,

Duit§ë ]a leveringspro*ffi door radiater overzetplaat

èn en t

Warny

.r: :.r'.: 1i,::.: :::::::::::i::

er K:,.,VOO r alle merken. ii:iiili:i;i::;fi' 'i::;i:iti:::i::::r'

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH o45- s24d.742

VTANEN o347-s76474

ALMELO os4fi872l2s

VELDHOVBN 040-2531900

(it:l:\íl:lls

ROTTB,RDAM 010-4626661

CARROSSERIE-D ELEN 20


Verjaardagskalender

April

Maart 2000

0l 0l

Wiel

Vonken

Damon

56

'ran Haaren

3

j

j

06 RogerJansen 22j 07 Belinda Deumens 40 j 07 Ralf de Leeuw 15 j 07 Renè Ruijters 45 j 08 Dennis Plum 16 j 10 llein Severens 50 j 11 Mario Colla 42 j 13 Cathel. Zeijlemaker 18 j 15 Loe Walter 51j 17 Trea van der Linden46 j 19 Natasha Immeker 10 j 20 PeterJansen 52j 22 Denise Bindels 8 j

22 lndrea de Schepper20 j 22 lolnBorjans 37 j 22 lolnHendrix 53 j

2000

06 Carman Franssen 06 Jos Janssen 07 Marlies Koeken 09 Erika Handels 09 Marc Drummen 09 Marc Flamaekers 10 Gerard Hartman 11 Jo Stevens 12 Roland Oostwegel 14 Willem Marcus 14 Saskia Rademakers 15 Albert Maessen 18 Wiel Frins 19 Jan Manders 20 Vicky Teeken 24 John Schoenmakers 27 MaianKreukels 28 Cor van Flaaren I

7j s0j 43j 5sj

34i 35j 36j

5lj

3ej

4ej 35j 61j 44j 54) 2ei 50j 44j

34j

23 Io Heinrichs 4I j 25 lvoEykenboom llj 25 Elian Reinders 30 j 26 Huuh Neelis 45 j 27 Lonneke Frins 10 j 30 Anita Gillissen 34 j 30 Ger \Molvers 51 j 30 Monique de Haan 34 j

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren toegewenst

21


Brooks Run Circuit Limburg lgggn}A} De stand na een wedstrijd (Mescherbergroop dec.'99) van het Brooks Run

Circuit Limburg is:

HEREN SENIOREN:

I 7 65 70 86

Paul Flagendoren

Huub Donders

Mark Flarnaekers Leo Kokkelkom Fred Geiienkirchen

947 460 433 336

1000

punten punten punten punten punten

1000

punten

r@r44q 1 3 18 59

Louis Tummers Jos Krist Frank Eisenga Huub Erkens

983 857 513

punten punten

1000

punten

punten

FIEREN M5O:

1 12

Hans Smeets Pierre Muyrers 738

punten

DAMES V45:

1 3

Netty

Frenken

1000 punten

Maril Boesten 923 punten

De puntentelling is als volgt: Per wedstrijd krijgt iedere finisher punten toegekent op basis van zijn&raar

klassering. Per categorie zijn maximaal 1000 punten te verdienen. Dit maximum aantal word gedeeld door het aantal finishers. BV. stel er zijn i25 finishers, dat wordt dan 1000:125 g. Het gaal g is bepalend voor de van de punten, nummer 125 ontvangt dà nog a p*tuo. Bij deelname aan aile vijf wedstrijden vai trer cióit'krijgr je nog 25 punten op je totaal aantal punten.

:

f:llhq

Vervolg

+

.)')


En als je ze alle zes loopt en uiteraard finisht krijg je nog eens 50 punten extra. Er zijn dus totaal 50 punten extra te verdienen, bovenop je behaalde wedstrijdpunten, toch behoorlijk wat extra punten om een aantal plaatse,n te kunnen klimmen. De puntentelling voor de korie afstand is gelijk meL dien verstande dat er maximaal 500 punten te verdienen zijn.

De komende 5 wedstrijden die meetellen voor het Brooks Run circuit Limburg zijn: 'Wallenbosloop

Tungelrooy-

12

Cross/bosloop

kilometer -20 februari

Hanie Driessen Running Center Heidelgop Cross/wegwedstrijd Wegwedstrijd Venlo - 15 kilometer VlĂ kke wegwedstrijd

Wijnbergloop Maastricht Bergloop

-

-

-

8 en

l0 EM

-

6 mei

13 mei

22 kilometer

- 4 juni

NK Berglopen Lanrigraaf - diverse afstanden -

18

juni

Bergloop

Yerdere info over dit

E-mail:

circuit:

htF://jo.limbureers.nu Consportief@Cs.com of Con -sp ortiefl@he{n et.nl Frank Eisenga

0-0-0-0-0-0-0-04-0

23


N,qLíTo l/o!íK=,.-' KWALITE,IT ALS NORM r r I I

I I I r

verkoop nieuw selectieve occasions leasing financiering

WIJNGAARDSWEG

8

reparaties onderhoud schadereparaties APK keuringen

HEERLEN _ HOENSBROEK

TEL: ( 045) 52t2459 FAX: (045) s630200

24

B-t'


Kleine verhalen over hardlopers Geschreven door: Beyon en Macey

F{ET SHORTJE:

Wijde kniebroeken behoren tot het verleden. Momenteel is het in om zoveel mogelijk been te laten zien: een shortje met splitjes opzij over de hele dij, of - het allernieuwste-shortjes die er steeds meer als zivemroek uitzien. Ongetwijfel d zal het niet lang meer duren voordat er hardlopers op straat verschijnen in jockey-en tanga-slips - natuurlijk lichtgevende - om 's nachts beter op te valIen. De ideale shorts zitten niet strak om het middel maar wel zo stevig dat ze niet op de grond vallen zodra de drager een paar stappen gedaan heeft. Een hardloper die geen verlrouwen heeft in zijn

of haar shortje , krijgt last Yan een angstsyndroom

dat

spiraalsgewijs toeneemt en

de polsslag alarmerend kanverhogen.

Het materiaal van een short kan niet licht genoeg

zijn Handgebreide shorts absorberen vocht

en

zullen bij zware regen afzakken. Shorts van synthetische materialen zijn lichter , schuren niA zo en drogen sneller. Ook zijn ze

verkrijgbaar in de meest vem*kelijke kleuren, van accessoires aantrekkelijker maakt en meer het kiezen wat kans biedt dat U iets vindt dat bij uw ogen kleurt. Mannen dragen meeslal een zwembroek ofjockeyslip onder hun short, terwijl de vrouwen de voorkeur geven aan katoenen slipjes. Tot nu toe heeft de rage in kanten sportbroekjes met open kruis het nog laten afweten - wat niet hoeft te betekenen, dat het niet zover zal komen!

Vervolg

+

)f-


HET SHIRT: Het dragen van een gaatjeshemd in de zomermaanden maald dat u er uitziet als een ervaren hardloper. Nog moderner is het hemd met een middenrif \xar gaas en satijnen bies over de borst. Niet alleen is het de trots van De Poseur , rnaar het voorkomt ook de z.g. joggerstepel , terwijl de navel toch lucht krijgt. Draag geen "Sub Four Minute-shirt zolang u nog in het strompelstadium bent; zelfs een straathond trap daar niet in. Evenmin is het aan te raden een shid te dragen met de slogan: Marathonlopers doen het urenlang', want met zoiets maakt u zich meteen impopulair bij de serieuze renners op wie u misschien juist indruk wilde maken. Wel is het in deze tijd van sponsoring volkomen acceptabel een shirt te dragen met de een of andere reclame waarin de deugden van een garage of restaurant bij u in de buurt opgehemeld worden; vermijd echter een product dat de mensen ertoe zou brengen u tijdens het rennen op straat aan te houden en om een folder te wagen. Gestoord worden tijdens uw trainingsloop is niet gunstig. Met reclame rran de groenteman moet u nooit gaan lopen. Het kan heel gĂŤnant zijn voor een wou\ / om over straat te rennen met het opschrift ' rijpe meloenen' op haar T-shirt, of voor een maan met 'vers fruit'in grote le*ters dwars over zijn borst; een trainingsloop kan gemakkelijk ontaarden in een achtervolging!

ffiĂŻ ##

Cor van lIaaren

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

26

II


Estafetteknuppel

Hoi allemaal, ik ben lris Op den Kamp. Allereerst wil ik Mieke bedanken datze me dit leuke wer§e heeft bezorgd (ahum, niet dus). Nu moet ik wat over mezelf vertellen: Ik ben l3 jaar en zit in 2 atheneum op het Eykhagencollege. Mijn hobby's zijn atletiek, tv kijken, radio luisteren en naar de bios gaan. Winkelen vind ik ook erg leuk. Naar school gaan haat ik dus en de leraren vind ik ook stom. Eén leraar vind ik leuk en dat is de leraar wiskunde, omdat je daar de helft van de les iets voor jezelf mag doen. De stomste lerares heb ik voor levensbeschouwing omdat die alleen maar zeurt over Ghandi.

Atletiek vind ik nog steeds erg leuk, vooral hordenlopen, estafette, hoogspringen en verspringen. In lange afstanden ben ik niet zo goed en dus vind ik dat dan ook niet zo leuk. Ik heb één zus, zij is 16 en zit in 4 gymnasium op Rolduc (Kim). Ik heb ook nog een konijn die heel lief is (Otto). Nu moet ik de knuppel nog doorgeven en dat doe ik aan Suzanne Grammer. Dit omdat we nog niet zoveel over haar weten omdat ze pas nieuw is. P.S.

Ik wil nog de groeten doen aan iedereen van de atletiek die ik ken. Doei, groetjes Iris. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

27


Diehards !!!!

Z贸ndag 29 januari 2000, was er weer een mountainbike tocht, gepland. Hopende dat het weer zo'n massale tocht zou worden, zoals de vorige keer, viel dat wat tegen.Er waren om 8.00 uur zes Inan, waarvan 2 vrouw, present. "Ooo, de rest zal wel

bij het Zinkviooltje slaan" !!! Maar helaas er was geen

rest!

Dus fietsen, zo hard en zo snel mogelijk. Na lkm was iedereen al flink besmeurd met modder, behalve Theo, dat kwam door die handige spatborden die inderdaad het spatten aardig tegen houden.

i :

links

Van

naar kskia.

John,Gerte,Bert,Frank,

rechts: Zittend:

Theo

Niet op

de

foto: Monique

en Egon.

Toch was die fiets van Theo niet helemaal zo goed, de achterremmen functioneerden niet zo als het zou moeten. Als je berg af moet, wat nog wel eens gebeurt in Limburg, is dat l<nap lastig of zelfs levensgevaarlijk. Theo schijnt dan ook meerdere levens te hebben.

28


Orn nog even door te gaan

op het materiaal zelf,

de

fietsen, valt er nog het een en ander te vertellen over de

fiets van de

organisator,

Hendrix. John had een nieuwe Fuji Outland, dus succes verzekert. De eerste tocht van 20 km, was dat John

dan ook het geval: het ging hard, snel, flitsend.

De tweede ploeg die

10.00 uur brj

om het

Zinkviooltje stond, was één wouw en één man sterk. Zij mochten het meemaken dat . op een nieuwe fiets niet per

definitie goede

banden de band

te liggen, ging wel 3x achter

hoeven

elkaar

leeg. Maar ook §askia bleef dat leed niet Uespaard en

moest

haar

band

verwisselen. Maar eenmaal allemaal met lucht in de

fiets,konden

we

weer

genieten van het landschap, de keien en de modder.

Een "bemodderde" Frank

Na 52 km kwamen we dan ook voldaan bij het Zinkviooltje aan en na een waÍïne douche en lieeriijk droge kleren wachfie de herberg op ons met koffre, salade en Een broodje "ongeloveloos iekker" Gerte Offeringa 0-0-0-0-0-0-0-0-0

?q


n'

-{-)

t-{ CB

d

E È-= ao r{'

\J

HR E

,.o

a ()

Ë

aro_t'

3-{

()

tr{

30

tr5 =^

=3


É

o io t{

qx

a

-LU

L{

l-{ (l)

a

˧ ?1

o {-)

7

o' g -u

tF)

() rJ{ l=F{

r-{

1lh È'l

o^ íF1 H

a.

l.j \={

à r-{ ,-( H .

*r

{) Pi

H

-Es

:5?

s

E

,,. *Ë:Ë 60ul §r -o'.:'.r §Bf;

h

ï

È

5O

EEbIö A

§

Ë-d(l)

$E {ca

Éötr

., É

,*ll E #CE Ëi' Ë §EË trl k


E{. Pr*fun

\kastgoed BEMIDDELING ONROEREND COED VOOrdat U tOt een koop overgaat vraag onl eell

ONAITHANKELIJK BOU WKUNDI G KEURINGSRAPPORT 043

- 459724? o106 - 51277959 Fax: 043 - 4592901

, sporlersspreekuut ,

blessure training

. condilie leslen

, laclaal lesten (venuingslesl) , sporl'speci[ieke ÍesÍen , lapen en Mndageren

.

sporírnassage

t{frfrfly afrfi 0Ë |frfrfr sportfgnoAwmpeut l{ommert lfia íJfilfillAaesrude o lluth tel. 046-4426088


4" B.L.G.

-

Parkloop

zondag 23 januari 2000

Een twintigtal S.T.B.'ers, waarbij de jeugd qua aantal ruim in de meerderheid was, \ryaren in Beek present voor de niet gemakkehjke BLG parkloop (cross zou een beter woord geweest zijn). Het parkoers door de vele regen"ral zeer modderig is zeker niet lícht te noemen. Met moet 2 respectievelijk 4 ronden rond het kasteel "Genbroek" afleggen, waarbij een trappenpartij van zo'n 40 treden de grote kuitenbijter was.

Zogezegd het parkoers rwas zeer modderig zodat je bij de vele bochten bijna stilstond om niet met je hele hebben en houwen in de modder terecht te komen. Met name Rob Riksen had hier veel las! hij had de neiging om bij het bochtenwerk rechtdoor te gaan. Dit verklaart ook een beetje zijn niet te beste tijd. Frank Eisenga, die de laatste maanden in een bloedvorm steekt, leverde een prima prestatie om achter de regionale toppers, Louis Tummers Krist en IVil Pepels als vierde te eindigen bij de veteranen.

,

Jos

Frank heeft zijn zinnen gezet om zo hoog mogelijk te eindigen in het Brooks Run Circuit en als hI op deze manier doorgaat zit het er wel in, klasse Frank!! Jos Krist werd t'weede bij de M40 en Maril Boesten liep alweer in de prijzen met een derde plaats bij de V35 en het kan nog nia op want Vicky Teeken tekende voor een derde

ï}::::J'..0ïlitï'ffi*;

de jeugd liep rcudi}Ruijters een mooie een derde plaats op hun afstanden. Jordy Geilenkirchen tenslote liep een prachtige derde plaats bij de pupillen. Dit zijn toch mooie prestaties voor de S.T.B.

Bij

Vervolg

ö

55


lJitslagen B.L.G.Parkloop

SENIOREN MANNEN

I 20 3i 51

98OO

98OO

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.38.25

00.40.07 00.49.57

METER:

\Meyenberg Sabine Hoeppner

VETERANEN MANNEN

I 2 4 76 29

00.33.02

Riksen Mark Hamackers Gerard Flartman Rob

SENIOREN VROUWEN

I 5

METER:

Renzo Roumen

00.35.22 S.T.B. 98OO

00.58.i7

METER:

L,ouis Tummers

S.T.B.

Jos Krist Frank Eisenga Theo Schmeits Harrie Boesten

S.T.B. S.T.B.

S.T.B. S.T.B.

00.34.21 00.35.21 00.39.47 40.43.07 00.47.33

VETERANEN VROUWEN 98OO METER:

1 3

L,esly Engels

Maril

SENIOREN VROITWEN

1 3

00.41.33

S.T.B.

Boesten 49OO

Natasha Heunders

Vicยง

Teeken

METER: Kimbria S.T.B.

C-PUP.JONGENS i4OO METER: Mau\ico Veltrop

1 3 4

AVON

00.49.19

00.23.19

00.24.sL

Jordy Geilenkirchen

S.T.B.

00.07.14 00.04.28

Kenny geilenkirchen

S.T.B.

00.07.31

vervolg

+

2A


vervolg uitslagen BLG Parkloop: C-JTJNIOREN JONGENS 2480

1 3

Rik Knipschild Ralf de Leeuw

METEK Caesar

00.09.39 00.10.12

S.T.B.

C.PUP.MEISJES i4OO METER

I 4 56

Maike Bryant Eefe Boesten

AVON

Carmen Fransse,n

s.T.B. S.T.B.

00.07.05 00.07.31 00.07.38 00.08.25

4V',34 S.T.B.

00.05.31 00.06.26

D.IUNIOREN MEISJES 1725 METER: 1 Unitas ยงwenWulterkuns 7 Esther Ruijters s.T.B.

00.06 51

S.T.B.

Esra yan Pelt

A.PTIP.MEISJES 14OO METER: Joelle Sondeijker Natasha Immeker

1 7

00.07.i8

C-JUNIOREร€ MEISJES 1725 METER: 1 Linda Haan Ach.Top 2 Evelien Ruijters s.T.B. 4 Mieke Nickien S.T.B. Theo Sdrmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

35

00.06.59 00.07.02 00.07.10


§.{

AJ

+í v

§

F{

F{ S{ c c

w

\/

C5 C5

N

qJ (.)

(.)

N -t r-

a) a)

JO

c c


Marathon Rotterdam Zondag L6 april 2000

'.rjl.tlg.. 'ïi=: FORTIS

Het is weer zover, Marathon

àff'H;te

marathoa trekr

znveel S.T.B.'ers

als

jaarrijks

deze melle,

/Vl1rntlOtt ROttgdnn

gezellige marathon. Ook dit jaar zullen we \ryeer met een bus vol lopers en supporters richting Ronerdam vertrekken. En ook dit jaar kunnen we weer terecht bij de restaurantboot De Scheepjes", onze vaste stek in het centrum van Rotterdam, vlakbij de start

"

enfinish van de marathon. De vermoedelijke vertrektijd van de bus is om 7.30 uur aan het winklcentrum "Op de Kamp" met een eventuele tussenstop bij garage Vonken in de Koumen. Vandaar rechtstreeks naar Rotterdam . De bus vertrekt weer uit Rotterdam om 20.00 uur. Dus voldoende tijd om na de marathon weer op krachten te komen, wat te eten en te drinken. Wilie met de bus mee dan gaarne aanmelden voor I april a.s. bij: Theo Schmeits

Telnr. 045-5352003 privé / 5454000 werk E-mail: Theo. Schmeits@.1 2move. ni 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nieuwe website S.T.B. on internet De web*ite van de S.T.B. is dankzij de insparuringen van Cor van Haaren II nog mooier en interessanter geworden. Tevens is het internet adÍes veranderd, men kan deze site vinden onder: httn : //ho nre. n la n et. nl/-haare02 1 /i nd ex. htm 1

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

21


Abdijcross 2000 "Een 'sehone' loop

Zondagochtend 30 januari vertrekken we in de motregen richting Kerkrade naar Rolduc. De dag ervoor heeft het aan één stuk door geregend. Het water viel met bakken omlaag' Nu kijken we steeds beroiga omhoog naar de lucht. Houden we het e,nigszins droog J Rondloldu. rtu* al vele Belgische auto's geparkeerd. Wij vinden de blubber' Dan snel naar het nog een parkeerplaats inifrtij"ingslokaal. Ik weet nog niet wat ik zai lopen' Harry (met zal griekse y) Ichrijft zich in voor de recreatieve loop van 9500m en pupil geen nu jongste blijkt dochter, àm t t. iOfr starten. Eefie, onze

in

C meer te zlininaar pupil B en moet 1450m lopen'Weer

50.*-**t

danzeooitgelopenheeft.Haarstartisoml2.l5h.Zevindthet voor de spannend. ilU"rtuit bij haar te blijven en schrijf me in fNeU wedstrijd. Ik hoef dan pas om 15'00h te lopen'

Harry's Gewapend meLparaplu haasten Eefe en ik naar de start om jongens en B meisjes de sportjack aan tJ nemen. Ondertussen komen van de volkslooP binnen.

Dan klinkt het startschst voor de volksloop vrouwen en mannen is voor zowel de 4850m (3 grote rondes) als de 9500m (6 gr'r')' Het ronde inmiddels opgehoudm met regenen. Ik zie de lopers mooi elke de die Pelt van en Dick voor me prrir.*. Ik zie Roger Gillissen Peter korte afstand doen, Fred Geilenkirchen en Peler Deceuninck. wordt tweede orp de 9500m. Aile recreanten,krijgen bij de finish een herinneringsmedaille e,{r een er krentenbol. De lopers zien er ondanks het modderig parcours je redelijk schoon uit (op het eind van de dag begin te relativeren.) op het Maroesjka naar 'warming up' Eefe breng ik voor-de grasveld.Hetgrasdoethetgoedbijdienattigheid,onzeschoenen echter niet.

Vervolg

+

20


Om 12.00h starten de meisjes pupillen C met o.a. Veerle en Denrse en nog een STB-meisje, vijf minuten later gevolgd door de jongens pupillen C met o.a. Kenny en Jordy voor 1 kleine ronde. Direct na deze start staan alle meisjes pupillen B al startklaar. Eefie is bang dat ze te laat is en samen rennen we naar de start. Dan horen we dat ze nog 10 minuten moeten wachten. Eefie is waarschijnlijk het enige Nederlandse kind tussen al die Belgen. Ze hoort in ieder geval iedereen 'anders'praten. Dan starten ze. Op de berg moedig ik Eefie aan. De Belgische begeleiders schreeuwen hun pupillen naar boven. Eefie is verbaasd over dat kabaal. 'lMat kunnen Belgen toch schreeuwen" is haar reactie. Ook de pupillen krijgen bij de finish een herdenkingsmedaille eÍr een krentenbol. Eigenlijk vin& Harry Eef e te vies en te bemodderd om haar in zijn auto te laten zitten als we tussendoor naar huis gaan. Thuis duiken Ha.ry en Eefie achter elkaar 'sne[ het bad in. Na mijn loop moeten we nog naar 2 verjaarsfeesten. Ik eet ondertussen

Als we kwarl over twes terug naar Rolduc rijden (Eefie blijft thuis in bad) is het ondertussen aan het regenen. Ik verken het parcours. Het is één natte zooi. Twee Nederlandse wouwen besluiten hun spikes aan te trekken. Als ik voor de start mijn jasje aan Harry wil geven, zie ik hem nergens. Ik loop nog eens terug het parcours op. Ik vind hem niet. Dan ren ik maar naar de start en hang mijn jas om een paal. We staan startklaar. Dan horen we dat we even terug moeten. Er zijn wat problemen met het parcours. Ze moeten nog ergens waar het spekglad is een pion of iets dergelijks plaatsen. riy'e praten even over het naËe en gladde parcours.

Vervolg

*

39


Dan kijken enkele Belgische rrouwen naar mijn schoene,n en wagen verbaasd: "Heeft u geen spikes aan ?" 't'{ee", zeg ik "die heb ik niet !" Ze kijken me nog stomverbaasder aan. Cor van Haaren II had me al gewaarschuwd voor het professioneel atletiekgeweld. "Maril, weet je waar je aan begint ?" Bij de abdijcross komt namelrjk esr heel sterk deelnemersveld uit België. De abdijcross maakt deel uit van het Limburgs Cross

h

het LCC werken zo'n 8 belgisch-limburgse atletiekverenigingen samen met Achilles Top in Kerkrade. De melle lopers bij onze club die normaal bij wedstrijden in onze omgeving tot de eerste 3 horen, mogen dan blij zijn als ze tot de

Criterium (LCC).

eerste 20 horen.

Ik ben gewaarschuwd. Voor mij is dit ee,n trainingswedstrijd. Ik zie wel waar ik eindig. Ik verwacht dat ik achteraan zal hobbelen. De KNAU-afstand voor wouwen is 4850m. Zo'n korte afstand heb ik nog nooit gelopen. De start is voor alle categorieën wouwen vanaf 19 jaar gezamenlijk om 15.00h. Er staan zn'n 30 vrouwen aan de start. Het overgrote deel heeft de Belgische nationaliteit. Dan de start. Ik ga als enige in de tweede rij staan. Voor me nemen ze de starthouding aan, Ik doe maar gewoon (anders lig ik meteen op mijn gezicht). Dan klinkt het startschot. Voor me schieten ze als een speer weg. Ik besluit rustig te starten. Na het halve rondje op de sirtelbaan moeten we door een diepe plas het hek uit om vervolgens door een sompig grasveld te ploeteren. Dan maken 'we een scherpe S-bocht en duiken het bos in. kr de af«laling omlaag is bij een haakse bocht een lint of iets dergelijks gespannen (ik zie het maar half, al de scherpe mijn aandacht gaat naar het diepe modderspoor). bocht zelf roepen toezichthouders om voorzichtig te zrjn en staan met gespreide armen om loopsters die uit de bocht vliegen op te vangen. De eerste bocht gaat met flink afremmen goed, maar direct achter de bocht is het loopspoor smal en glad en loopt schuin.

h

Vervolg

ö

40


Een man staat daar brj een afbakening en wil opzij stappen. Ik brul met gespreide aĂ?men om te blijven staan. W'aarsdtijnlijk heb ik hem als steun nodig om in het spoor te blijven. Het lukt me zonder me aan deze man af te zeten in het spoor te blijven. Dan volgt een steile afdaling over boomwortels en bladeren. Vervolgens gaat de route om de vijvers heen. Hier haal ik voor het laatst nog mensen in.

Daarna blijft mijn positie hetzelftle; ik haal niemand meer in en wordt ook niet ingehaald. Het gaat langzaam omhoog tot de 'echte berg' komt. Tot mijn verrassing staan naast Harry ook Ger Bodelier "en Cor van Haaren II me aan te moedigen en aanwijzingen te geven Qater hoor ik nog meer bekende stemmen). Cor roept me toe "tik die twee aan !" Braaf ga ik versnellen om de twee wouwen voor me btj te houden. Eerst had ik zelf gedacht dat te hoog gegrepen was. Maar het lukt. De volgende rondes volgen. Op het vlakke maar drassige grasveld . worden mijn voeten als het ware de grond ingezogen. & moet hard trekken om ze op te kunnen tillen. En bij de steile gladde modderige afclaling schuiven mijn voeten in de diepe uitgesleten voetsporen steeds verder weg. Ze lijken hu:r eigen gang te willen gaan, zodat ik in de haakse bochten wijwel stil moet staan om in de gewenste richting te kunnen veranderen. Op deze trajecten gaan mijn twee voorgangsters met hun spikes sneller. Bergop kom ik steeds weer bij ze terug.

Het gaat lekker. In plaats van achteraan te hobbelen loop ik midden in het deelnemersveld. Op de juiste momenten staat Ger Bodelier daar om nog aanwijzingen te geven. Deze aanwijzingen heb ik hard nodig. (Ik heb nog te weinig wedstrijdervaring.) In de laatste ronde versnel ik pas als Ger het me toeroept. Bovenop de. berg ben ik even heel erg moe, maar bij de finish weer lekker

mijn tijd van24.l6.

Vervolg S

A1_

fit. Ik ben teweden met


Onder het afdak doe ik mijn modderkleren uit en trek warme en schone spullen aan. Dan kijk ik naar de mannen vgt€rane,lr die nu gestart zijn. Jos Krist herken ik. Hij konrt als 6e binnen. Harrie Driessen zit zo onder de modder dat ik hem aanvankelijk niet eens herken. De mannen seniore,n met o.a. Ger Bodelier heb ik niet meer zien lopen. Ger schijnt tijdens de cross ge.ralÍen te zijn. hr die tijd zit ik binnen op de ufulagen te wachten, wat maar niet wil lukken (computerprobleme,tr). Ik wil weten of ik in mijn categorie tot de eerste 10 hoor. Dit blijkt zo te zijn. Thuis gooi ik drie paar sportschoenen het bad in. De abdijcross is tenslotre een schone loo'p. Ik hou van dit soort crossen, met zo'n afwisselend parcours. Van een duik in de modder zal ik waarschijnlijk nooit een lieftebber worden.

Maril Boesten 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Maril werd bij deze Abdij-cross

8o"

Nederlandse

in de V45 klasse en tweede een veld van 23 dames

in

veterane,n.

Maril grossiert de laatste tijd flink in pdren. Om maar eer kleine greep te doen: 1ío plaats bij de V45 bij de 9200 meter van

Gillrath 2'plaats bij de V45 in het Brooks Run Circuit 3" plaats bij de V45 bij de 15 kilometer ran V/egberg

3"plaats bij de V45 in de B.L.G.Parkloop Klasse Maril !!! Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

42


Uitslagen Abdijcross

SENIOREN

1 22 4l

95OO

M. EthiopiĂŤ S.T.B.

Dogne Alemu Ger Bodelier

S.T.B.

[,eo Kokkelkom Aantal deelnemers:42 VETEBLANEN 6400 M. Ludo VanderheYden

1 6'

00.32.03 00.36.47 00.42.03

S.T.B.

00.22.50 00.24.19

SACN S.T,B.

00.16.39 a0.24.16

1 10

MACD

00.12.06 00.13.40

1 6 9 18 19 24

AC.Bree

1 22

Celtic

Jos

AK.Diest

Krist

Aantal deelnemers: 53

VROI.MEN VETERANEN 4850 M.

1 14

Monique Vaesen

Maril Boesten

Aantal deelneemsters: 23 JONGENS C 33OO M. Marco de Gelissen Ralf de Leeuw Aantal deelnemers: 30 MEISJES C 1750 M. krge Schreurs Evelien Ruyters Miecke Nieckien Maaike Heinrichs Susanne Gramer Dionne Backers Aantal deelneemsters: 27 JONGENS D Christian Molitor

S.T.B.

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

S.T.B.

CliffGerards

Aantal deelnemers: 23 JONGENS A 1450 M.

1 22

Guus Thomassen

Caesar

Ivo Eijkeboom

s.T.B.

43

00.06.20 00.06.54 00.07.00 00.08.03 00.08.10 00.08.57

00.06.13 00.08.53

00.05.49 00.07.04


Aantal deelnemers: 29

MEISJES A

I 13

AVT

Ffunne Schoofs

Yael van Pelt MEISJES B

S.T.B.

Helene Thomassen Eefie Boesten Aan tal deelneemsters: 18

Caesar

1 14

S.T.B.

00.06.11 00.07.08 00.06.19 00.a7.42

MEISJES C

I 9 11 14 17

Jill Janssen

SACN

Carmen Franssen Denise Bindels Journey Reintjes

S.T.B.

s.T.B. s.T.B. S.T.B.

Veerle Gillissen Aantal deelneemsters: 20 JONGENS C 8OOM. Martijn van Kevelaar Jordy Geilenkirchen Kenny Geilenkirchen Lance Gillissen Aantal deelnemers: 14

1 4 7 17

S.T.B. S.T.B.

00.43.27 00.03.36 00.03.55 00.04.40

Vaals S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.37.19 00.38.33 00.41.03 00.44.43 00.48.50

S.T.B. S.T.B.

00.22.24 00.24.32

AC.Bree S.T.B.

VOLKSLOOP 95OO METER: 1 Rick Delnoye 2 Peter Deceuninck 6 Mark Hamaekers 13 Fred Geilenkirchen 19 Harry Boesten Aantal deelnemers: 28 VOLKSLOOP 4850 METER: I Roger Gllissen Dick van Pelt ?

a0.03.27 00.04.08 00.04.16 00.04.35 00.04.53

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0

44


Nagekomen berichten Gevonden bij de Silvesterloop in Aken 31 december 1999, meegenomen door Achilles-Top : In Bart Smit plastic draagtas: vieze witte heren T-shirt en blauw heren S.T.B. - sporthemd (oud model). Deze zijn schoon af te halen bij MaĂ?il Boesten, telnr. 5323200 (alleen 's morgens!).

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Marathon Rotterdam Zaalhuur de *Scheepjes"

Bij het vastleggen van onze

vaste lokaliteit "De Scheepjes" iI1 Rotterdam kwam ik voor een verrassing te staan. Wat is er aan de hand: De restaurantboot " De Scheepjes'l gaat per I april a.s over in andere handen. Nieuwe heren nieuwe wetten, dat blijlc maar weer want ze wagen fl.500,- zaalhuur voor de gehele dag. Het bleek dat de omzet op die dag elk jaar minder werd, zodat zij niet uit de kosten kwamen (extra personeel etc.) Voor dit jaar heb ik toegestemd omdat ook A.V.O.N. met een bus naar Rotterdam gaat en wij vantevoren al afgesproken hadden dat zij ook van deze lokaliteit gebruik mochten maaken. Na tel.overleg met A.V.O.N. waren zij bereid de helft fl.250,- bij te drygen.

Blijft over fl.250,- . Dit betekend fl.5,- per man exra bijdrage. De pnjs van de bus bedraagd f7.21,- p.p. Orj een volle bus). Dus voor f1.26,- p.p. ben heen en terug naar Rotterdam, plus een onderkomen voor de gehele dag, waar je kunt omkleden, uitrusten, drinken en ook nog wat eten als je dit wilt. Dat valt toch wel mee, of niet? Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

45


&

*verkoop auto's

AifW

Auto bed rijf Zd rqi ews k i

:ffi:Hí['H:§?;H", : l:ffi:iinsen : ;i[:ËïJ.,ï""',,f;1i"

Heerlenseweg 200 Landgraaf

§,[B,

O

45 - 57 20

OO

oP Teletek§t

Wil je steeds op de hoogte blijven van het laatste nieuws van onze vereniging zoais bestuursmededelingen,

wedstrijden enz. kijk dan naar

:

S:T.8. teletekst op TV-Gazet pagina:644 46

2


Sportmedische bespiegelingen

Lage rusklachten en sportbeoefenins. Naar aanleiding van een aantal vragen van clubleden over

lage rugklachten

wil ik

deze bijdrage aan

dit

onderweqp

besteden. Na een koĂ&#x2030;e inleiding over de frequentie waarin rugklachten voorkomen wil ik ingaan op de opbouw en firnctie van de wervelkolom. Vervolgens wor& aandacht besteed aan

mogelijke oorzaken van rugklachten en aan de specifieke sportmogelijldreden.

Lase rugklachten: een epidemie? Lage rugklachten komen frequent voor. Tussen de 60 en 90 % van alle mensen maakl ooit Minimaal een episode met rugklachten door. De meeste rugklachten verdwijnen spontaan, bij mensen waarbij de klachten langer dan 3 maanden bestaan, wordt gesproken over chronische rugklachten. Deze laatste groep neemt qua kosten (ziekteverzuim, behandelingen) het grootste deel voor zijn rekening. Om deze reden zijn er allerlei activiteiten in de gezondheidszorg gericht op het niet chronisch laten worden van rugklachten. Bij verreweg het grootste deel van de rugklachten wordt geen specifieke oorzaak gevonden, er wordt hierbij dan ook gesproken van niet specifieke (of aspecifieke) lage rugklachten. Een aantal specifieke oorzaken konrt verderop in dit verhaal aan bod. De wervelkolom: opbouw en werking. De wervelkolom bestaat uit een keten van wervellichamen die een geheel vorĂ?nen en samen een aantal firncties vervullen.

Vervolg

4

47


De wervelkolom bestaat

Ieudenwervels

en het

uit 7 nelovervels , heiligbeen.

wordt

12 borstwervels, 5

De ruinĂ&#x2030;e tussen de

door

ingenomen de wervellichamen tussenwervelschijven, die bestaan uit een zac,hte kem met een stugge ring. Een van de belangrijkste functies van de wervelkolom is het beschermen van he[ ruggemerg tegen beschadiging. Bij grote uitwendige letsels kan de verbinding tussen de wervels verstoord raken met als gevolg een beschadigrrg van het ruggemerg, zich meestal uitend uityalsverschijnselen (<raclrtverlies, gevoelsstoomissen en problemen met plassen en ontlasting). De stabiliteit van de wervelkolom wordt enerzijds gewaarborgd door de vorrn van de wervels en door allerlei gewrichten tussen de wervellichamen. Anderzijds bestaan er

in

bandjes die.de stabiliteit mede verzorgen. De wervelkolom maakt als tweede belangrijke funcie als as van

het lichaam allerlei bewegingen van de ledematen mogelijk. Een normaal firnctionerende wervelkolom heeft een zekere mate van beweeglijkheid. De wervels kunnen bewegen ten opzichte van elkaar. Ook zijn er allerlei spieren rondom de wervelkolom die belangrijk zijn voor de fi:nctie. Door allerlei oorzaken kunnpn er verstoringen in de bewegingen optreden.

Moseliike problemen van de wervelkolom. Veel klachten van de wervelkolom worden toegeschreven aan de verticale houding van de mens, die in de laatsie stappen ',ran de evolutie aangenomen is. Door de verticale houding kunnen er nogal wat krachten hun invloed, uitoefenen op de wervelkolom. Door een slecht getraind spierkorset of door overbelastingsverschijnselen in voor de rug ongunstige houdingen kunnen allerlei klachten ontstaan. Bij elke verstoring tussen belasting en belastbaarheid treden er problemen op die tot langdurige klachten kunnen leiden. Pijn is de mees[ voorkomende klacht,

Vervolg

*

48


vaak in combinatie met een beperkte beweeglijkheid van enkele of meerdere wervels ten opzichte van elkaar. Beknelling van zenuwwortels door een beschadigde tussenwervelschijf kan uitstralende pijn geven in een been. Verouderingsverschiinselen van de wervelkolom.

in alle lichaamsweefsels treden er in de rug verouderingsverschijnselen op. Meest in het oog springend zijn de veranderingen in de elasticiteit van de tussenwervelschijven. Ook treden er bij veroudering veranderingen op in het

Net zoals

botweefsel en in allerlei gewrichten tussen wervels. Deze veranderingen variëren per persoon. De afwijkingen die op rontgenfoto's gezien worden zeggen relatief weinig over de aanwezigheid van klachten. Mensen met röntgenfoto's zonder een enkele afwijking kunnen pijnklachten hebben, mensen met nogal wat afwijkingen op hun rontgenfoto's kunnen volledig klachtenwij zijn. Het is dus van belang om bij het bespreken van uitslagen van rontgenfoto's de nodige voorzichtigheid te betrachten. De mededeling door een arts dat er sprake is van "slijtage" (iets wat helaas nog vaak voorkonrt) kan een vorm van bewegingsangst veroorzaken

Specifieke oorzaken lase rueklachten. De hernia (nuclei pulposi).

Een hemia

is

een uitpuiling van een deel van

de

tussenweryelschijf met als gevolg druk op een uit het ruggemerg tredende zenuwwortel. Oàre aa"àoening konrt het meest voor tussen &\l/-*

20 en 40 jaar, omdat op die teeftijd de . elasticiteit van de tussenwervelschijf nog t_ "A$,,ff .+]k; optimaal is. Druk op de zenuw geeft meestal '//

t

Y

verschijnselen als uitstralende pijn, er kan ook uitval van kracht en gevoel optreden. Bij zeer grote druk op

vervolg

ö

49


bij de PAKKEN neerzitten

?

kom nou "

"

man oh maru!

SBH':::I:R"# Hcerlen (Geleenstraar 34-36 cn Promenade 33), Maastricht (Grot,c Staat lS-20) . Sittard (Molenbeckstrxxt l2). (=lashandel- en SchitdersbedrijÍ

Pi'f

tel.: *,

a,;

s,fr;,.€-v"^


zenuvr'wortels treden ook problemen op met het plassen en de

ontlasting.

Bij het lichamelijk onderzoek kan een behandelaar aan de hand van reflexverschillen en specifieke uitval van spiergroepen en ge'zoel bepalen op welk niveau in de rug de hemia zich bevindt. Meestal bevindt de

\

'

hemia zich laag in.de rug, te weten respectievelijk tussen derde en vierde lendewervel, tussen vierde en vijfrle lendewervel en tussen vijfde

lendewervel en het heiligbeen. Belangrijkste factor voor het voorkomen van hernia's op dit niveau is waarschijnlijk het gewicht van de wervelkolom dat bovenop de onderste wervels drukt. Een hernia in het nekgebied (met uitstraling van de pijn in een arm) kornt relatief weinig voor. De druk op de zenuw bepaalt de mate van de klachten. Niet elke hemia hoeft geopereerd te worden. In het algemeen is het beleid erop gericht de druk van de zenuw te halen door een korte periode rust, eventueel ondersteund met pijnstillers en/of spierverslappers.

Indien de uitvalsverschijnselen ondanks deze maatregels is operatief ingrijpen nodig. Aanvullende onderzoeken die het vermoeden op een hemia Lunnen bevestigen of uitsluiten zijn Ggenwoordig meestal de CT of MRI scan, woeger werd meestal een contrastfoto gemaakt na eeq ruggeprik. Dit nogal belastend onderzoek wordt

toenemen

tegenwoordig nauwelijks nog uitgevoerd.

krdien een hemia zonder operatie herstelt dient een voorzichtige opbouw te worden gemaakt met betrekking tot sporthervatting. Vaak dient tijdelijk een aangepasi sportadvies gegeven te worden. Ook na een operatie is er een wat langere herstelperiode nodig

Vervolg S

51


waarin bewegen een noodzakelijk onderdeel van

de

behandeling uitmaakt. De ziekte van BechteJew (Soondvlitis Anhvlopoetica).

De ziekte van Bechterew is een ontstekingsziekte

van

bepaalde gewrichten in de rug, die meestal bij mannen voorkornt en veelal begint tussen 20 en 40 jaar. De klachten zijn

in het algemeen laag in de rug gelokaliseerd en treden op

's

of in de nanacht. De ontstekingsverschijnselen zijn een van langdurige aard Op nintgenfoto's wordt "raak het afwijking gezien tussen heiligbeen en darmbeen,

ochtends

zogenaamde SI gewricht. Deze afivijking is het gevolg vall een

langdurige ontsteking. Afwijkingen tussen de wervels worden

tegenwoordig minder vaak gezien doordat er eerder een gerichte behandeling met medicijnen plaatsvindt. In de revalidatie van patienten mst de ziekte van Bechterew is bewegen in allerlei vor誰nen een essentieel onderdeel. Het onderhouden van de beweeglijl*reid van de wervelkolom is naast het geven van medicatie van groot belang.

Enkele zeldzame oorzaken : Breuken van de wervelkolom na een letsel kunnen tevens rugklachten veroorzaken. Bij ouderen kunnen deze breuken al bU geringe letsels optreden zeker ais er sprake is van

osteoporose (botontkalking). Ook uitzaaiingen kwaadaardige tumoren worden gevonden als oorzaak

van van

rugklachten. Ook dient gedacht te worden aan een vernauwing van het wervelkanaal, zeker als een Persoon prjn in de benen krijgt, die toeneemt tijdens het wandelen en \ileer afrteemt na onderbreking van deze activiteit. Een volledige opsomming van de lijst van mogelijke zeldzame oorzaken van rugklachten wordt in dit kader niet nagestreefd.

Vervolg

4

52


Niet-soecifieke Iaee rueklachten.

Verreweg de meeste lage rugklachten die langer dan 3 maanden duren vallen in de catogorie niet specifieke

rugklachten, simpelweg omdat er geen exacte lokalisatie van de klachten mogelijk is. Ondanks ha beschikbaar zijn van zeer geavanceerde onderzoekstechnieken is het herhaaldelijk niet mogelijk de exacte oorzaak van de klachten te benoemen, \raak tot frustratie van de persoon die het betreft. Persoonlijk ben ik van mening dat het beter is te spreken van niet qpecifieke rugklachten dan in termen van "slijtage", dit vanwege het ontstaan van een vor誰n van vermijdingsgedrag. Bij niet specifieke klachten is een puur op pijnvermindering gerichte behandeling meestal op de lange termijn minder effectief dan een gericht bewegingsadvies in de vorm van een actief oefenprogramma met bepaalde sportonderdelen. Bepaalde factoren (bijvoorbeeld bekrachtiging in een zielderol door de directe omgeving of door de maatschappij) kunnen hef firnctioneren blijvend nadelig bernvloeden, hetgeen ik in mijn dagehjks werk vaak tegenkom.

Sportbeoefenine bii laee rueklachten. Uiteraard hangt het advies ten aanzien van sporthervatting bij rugklachten af van de aard van de aandoening. Na een (al dan niet geopereerde) hemia is er meesLai een periode waarin de activiteiten aangepast moeten worden. Bij de ziekte van Bechterew is sportbeoefening een essentieel onderdeel van de behandeling. Bij aspecifieke lage rugklachten is bewegen van

belang om het uithoudingsver誰nogen en de kracht van de spieren te verbeteren. De meest aanbevelingwaardige sporten voor mensen met rugklachten zijn ztpemmen, wandelen , fietsen en fitress. Flardlopen is door zijn repeterende krachten vaak niet de eerste keuze. Voor iemand die hardlopen voor de periode met rugklachten beoefende lukt het veelal weer

Vervolg

+

53


de activiteiten te heryatten, mits er een verstandige opbouw gekozen wordt. teamsporten en contactsporten zijn door hun vaak onverwacht optredende bewegingen minder geschikt.

Concluderend kan wordet gezegd dat na of tijdens een periode met rugklachten sportbeoefening zinvol is om verloren functies te herwinnen. Hierbij bepaalt de aard van de rugklachten uiteraard de keuze van de sportactiviteite. Hardlopen is hierbij niet altijd de eerste keus. Rob Riksen

0-0-0-0-0-0-0-0-0

De Ziekenboes Er zijn S.T.B.-leden die bijna nooit en

er zijn leden die de laatste tijd

vaak

geblesseerd zijn. En dan heb ik het niet over een paar gekneusde ribben of wat

pijnlijke spieren. Met name onze penningmeester Jo Heinrichs, jeugdtrainer \Yiel Frins en Frits Fischer hebben een fikse blessure te pakken die hun een tijd uit de running houdt Wij wensen hun veel sterkte en beterschap en hopen dat ze binnenkort weer hun training op kunnen nt*t''*"o schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0

54


Van de jeugdsportcommissie We zijn in het nieuwe millennium en iedereen heeft zich natuurlijk zorgen gemaakt van wat gaat er om middernacht ging gebeuren. Werkt de computer nog wel kan ik mrj schema's nog uit de computer halen en de kinderen natuurlijk kan ik de spelletjes nog wel spelen. Achteraf kunnen we zeggen er is .. I gelukkig niets gebeurt. Oja iedereen nog een sportief ^ f\. - ) jaar toe gewenst. De jeugdcommissie twas zeeĂ? a teweden over de opkomst op de nieuwjaarsreceptie t\f7 en we kunnen stellen dat de speurtocht een groot ? I succes is geweest. Alleen had ik van de oudere jeugd ;{. toch meerverwacht zo wisten onder andere niet waar \ ) \D de Efteling ligt. Na vele hints van diverse ouders zijn ?r ze ertoch achtergekomen, knap he. De wedstrijden die van de atlas competitie zijn alweer achter de rug en daarin hebben we toch zeer goede resultaten behaald. Net als vorig jaar zijn er weer een aantal jeugdleden (8) naar de Limburgse indoorkampioenschappen voor junioren geweest. Bij deze wedstrijd hebben zrj zeer goed gepresteerd. Hopelijk geef dit een goede stimulans om het zomer seizoen vaker mee te doen aan de baanwedstrijden. Op de baanwedstrijden kom ik nog terug. Wat mij wel zeer verbaasde was dat tijdens de Abdij cross er zeer veel jeugd was vertegenwoordigt maar volgens mij bij de verkeerde wedstrijd namelijk de scholierenloop. Ik neem aan dat dit een eenmalige gebeurtenis is.

Nog even terug komen op de Atlas Cross competitie daarin zijn zoals eerder vermeld goede resultaten behaald. Van alle categorie zal ik alleen de eerst genoemde STB-er noemen. In het eindklassement is Pim van Spanje totaal 5du geworden van de 13 bij de jongens pupillen C. Vervolg

s

55


fiuto . verkoop nieuw

en . 1e klas occasions met BOVAG . inruil

gebruikt . r.€Feratie en onderhoud van alle merken . APK-keuiingen . schade{axaties en reparatíes

garantie mp.geliik

KLTMMENDERSTHA.AT 95, KLIMMEN -TEL. (045) 405 13 58

BPÏANKSÏAIÏON - CARWASH HOGEWEG 78 '.

VOERENDAAL . .:i.

..:.:.

.:'..

.

l

TEL. (045) §-75 14 49

ÍlonníilëFs- ëhrtirnmerbedriiÍ 111 :lii::

Ha,G h ,..:r::ri.ii.i.i.iir

iiii..iiiiiriiltilÍ'i,:ii:i:-

b.U.

445-53l gg4g


de jongens pupillen A is Ivo Eijkeboom 8'E geworden van de 35, Ralf de Leeuw is bij junioren C 9do van de 25.'

Bij

De meisjes hebben ook zeer

goed

resultaat geboekt. Bij de meisjes puppillen C hebben Carmen Franssen

en Esra van Pelt zelfs een uitstekende prestatie geleverd namelijk 5& en 6& van de 23 zij zijn namelijk beide nog mini pupuil. Zo Ă­s Alexandra Dresen 4e geworden van de 11 bij de meisjes pupillen B. En bij meisjes pupillen A is Yael,van Pelt 7& geworden van de 36. in de .categorie van meisjes junioren D is Esther Ruyters 10& van de 22 en haar zus Evelien is bij meisjes junioren C 3e geworden van de 26 wat ook uitskkende prestatie is.

De jeugd gaat dit zomerseizoen voor het eerst in haar bestaan meedoen aan de baancompetitie zowel de pupillen als de junioren. Dit betekent dat zij minimaal 2 wedstrijden moeten meedoen en als 'zrj brj deze wedstrijden met zijn alle genoeg punten hebben verzameld zich hebben gekwalificeerd voor een finale. Al vast heel veel succes bij deze wedstrijden.

Verder ben

ik

vergeten

te melden dat de dhr

geslaagd voor de algemene

Boessen

ook

is

jury cursus als nog gefeliciteerd.

De jeugdcommissie is opzoek naar een trainer voor de jeugd. Op dit moment komt alle belasting op twee personen en dit is eigenlijk niet te doen. Bovendien gaat dit ten koste van de kwaliteit van de

trainingen. Want 1 trainer kan niet 20 kinderen de volledige aandacht geven die nodig is. Dus de gene die ons uit de problemen kan helpen en een beetje verstand heeft van atletiek is van harte welkom. Dick rran Pelt 0-0-0-0-0-0-0-0-0

57


ORANJÉ NASSAUSTRAAT 19 HEERLEN

TEUFAX 045-5712009

openingstijden vanaf

maandag 13.00 - 18.00 uur dinsdag 10.00 - 18.00 uur woensdag 10.00 - 18.00 uur donderdag

vrijdag zaterdag

1

Januan:

10.00 - 21 .00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 17.00 uur

HET ADRES VAN JULLIE CLUBKLEDING Ook het adres voor SPIKES EN HARTSLAGMÉTERS. Nu ook Cardio Sport hartslagmeters op voorraad. Koop je een hartslagmeter maak dan ook een afspraak voor het maken van een inspannings test voor bepaling van de maximale hartÍrequentie en trainingszones. Loop zeker in de winter maanden met thermo ondergoed als eerste laag. Op voonaad is er ODLO, ASICS en VANGARD.

5B


Uitslagen LK-

indoor

D-Jun Meisjes 2e Serie

4. Ether Ruijters tz59z87

60m

4e Serie 5e Serie

600m

2e Serie: 3e Serie r

4. Noncy Neroni 9.8贸 4. Susanne Gramer 9.72 5. Leni Kleinen 10.12 1. Miecke Nickien 1:53:38

600m C;Jun Meisjes

60m Horden:

Ruijters 1:4贸:53 6. Susonne 6romer 2:03:11 7. Lenie Kleinen 2:O4zl9 3. Miecke Nickien 11.70 4. Nancy Neroni 13:24 1. Evelien

Ver:

15. Miecke Nickien 3:99

Kogel:

24. Noncy Neronie 3.38 17. Stefanie Hulshoff 7.30

C-Jun Jongens

60m: 800m teserie: Ver:

3. Rolf deLeeuw 9.42 4. Rotf deLeeuw 2:30.87 24. Rolf deLeeuw 3.87

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

59


GBHOORD BUITEN DB COOPERBAAN iDe gids ]eidt in het l.ouvre in Parijs een groep toeristen rond door rde afdeling Egypte. "Deze sfinx is ongeveer 5000 jaar oud, het is ,mogelijk dat Mozes die nog gezien heeft. Toerist: "ls Mozes dan ook in Parijs geweest. Moos die stervend in bed lag, fluisterde tot zijn vrouw:

''Saar, als ik sterf, beloof me één ding, geef m'n kleren niet aan de man waar je rnee gaat trouwen.' . 'Ben je mesjogge, stelde ze de stervende gerust. Trouwens, Piet heeft, wat kleren betreft een héél andere smaak dan

jij.'

.

De V/it wordt 's nachts uit zijn bed gebeld: 'Met Uw benedenbuurvrouw. Zou U de radio wat zachter willen zetten? Ik kan niet slapen. 'O pardon, mevrouw. Dank U wel". De nacht daarop gaat de telefoon bij mevrouw: 'met de Wit. U hebt mij gisternacht opgebeld in verband met die radio. U moet zich vergist hebben, ik heb geen radio. Een paar dagen geleden was onze klas aan het beraadslagen waarmee we vader op vaderdag een plezier konden doen. Het beste idee dat naar voren werd gebracht was: "Neem naar huis".

je rapport niet

mee

Een echpaar, dat wanhopig naar kinderen ,sdangde, ging naar hrm priester om te vragen of hij voor hen wilde bidden. "Ik ga met verlof naar Romq" antwoordde hij, "en ik zal daar een kaars voor jullie aansteken."

Toen de priester 3 jaar later terugkwanL ging hij naar het huis van he! echpaar, waar de vrouw druk in de weer was met de zorg voor twee tweelingen terwijl ze bove,ndien zwaÍrger was. Verguld vroeg de priester naar haar echtgenoot om hem te feliciteren. "Hij is naar Rome,".antwoordde ze gekweld, "om die kaars uitte blazsn." Gehoord op esn vismarkt. Klant: "Uw vis is niet vers". Vsboer: "Als U verse vis wilde, had U gisteren moeten komen".

"Dokter," zei de man tegen de oogarts, "vanmorge,n keek ik in de spiegel en ; ontdekte dat mijn ene oog verschilt van het andere." 'lilelk oog?" woeg de

.

dokter. 60


Trainingen winterseizoen 1999i2000 Dag

rijd

Plaats

Ma.

tB 30

Garage Toyota Mengelers

Di.

18.45

Garage Toyota Mengelers

Interval voor

Garage Toyota Mengelers

Duurloop 1.15 uur

L,oopgroepbege-

Atletiekbaan

Jeugd

Jeugdtrainers

Baantraining

Cor van Haaren

Wo

'Wo

t

8.30

I8.30

Training Duurloop

l

uur

Begeleider Vrije n'aining

Cor van Haaren

aIle groepen

Ieiders

Achiliis-Top Kerkade .Do.

18 45

Atletiekbaan

Achillis-Top Kerkrade Do.

19.00

Sporthal Kakert

Conditietraining

Henk Thijssen

Vrij

l8 30

Garage Toycta Mengeiers

Duurloop 1 uur

Vrije kaining

ZĂ&#x20AC;.

10.00

Cooperbaan

Jeugd

Jeugdkainers

tot 11.00

Cooperbaan

10

j.

Jeugd

vanaf 10 j. Zn

8.30

Cooperbaan

Duurloop

Inforn'ratie trainingen: Cor van Haaren (senioren) 045 -5326s62 Dick van Pelt (eugd) 045 - 532s803

8 I

John I{endrix Theo Schmeits


*

c#F

y- c#ef

r§R

l-,4

ffS GtrÉ A F "-

Brunssu rnmetweg 54 6373 EX Landgraaf tel": C45-5317t)92

Voar al Liw

Kt§Utr§trK#FíEgÍru ender koPieew*rk

ínbínd*r{liim*n en plasti{lcere

n

fevens faxservíc*

Geopen d ma.: 1 3.30-17.ACu Dinsdag Am vr$dag: 9.30-12.30 en i3.30-17"44u" ZeterCag: I 0.AA-i 4.40u "

"

STB Clubblad 2000 nr 1  
Advertisement