Page 1

ATLETIÉKVERENIGING

sr"

BR u&s^

\"%,

tsÉ "§§

Trtr

sport - en n 1999 No5 o Tr imclub tsru nss ummer

heide


SPORT EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERIIEI DI'

BESTWR

:

Voorzitter: SccrctaÍis

:

Penningmeester: Algenrene

derlindeí 445-5217013 Jan van Hees 045-4052734 Jo IIeiídchs 045-5324059 Wim van

Zaken: Zaken:

Wedslrijdsecr.

Jos

Jaíssen

Modrop 045-5690266

Jo van

Corvan Haàren

II

045-5326833

Jeugdsport ÈveDement€n Rcdakiie

6432 GT Hocnsbroek Grocne Kruisstr.l3

6343 BD Klimmen

Apollolaan 68 6373 HC Landgraaf

E-mail: jheinrichs@Irccler.nl

(vice-voorzitter) 043-4591995 Algsmene

Keukenrvcidervcg 2

Schcpcnbank 22

6343 CV Klimrncn

Koempcl9l 63?2 NG Landsrarl Honingmannstr 25 6372 VH Landgraaf

E-mail: comrnfun@*xs.nl

Dickvan Pclt 045-5325803 E-mail: dick p€lt@\!xs nl

Maria Fischer 045-53 t362'l

Spaarwcidcn 37 6374 MD Landgraal-

Ercprijs

13

6374 RG Landgraal Craven$,cg 56 6471 VZ Eygclshovcn

Theo Schmeits

045-5352003 E-míil: Theo Schmcits@l2movc.nl

S.Lll.Tcletekst: : Poslbank : Postadres

VeÍenigirssnr.KN Publio Rehliou§

:

Adverteren:

U:

Tv-Ga7-e cletekstpagitra644

13

Groetre Kmisslraat 6343 BD Rek-n-Í. 4 9 I 5695 l.D.v Peoringmeester S.'1 .D.

Kliflue

Apollolaao 68 6373IlC Laodsraaf 17354

AlbeÍ Verburt

G.Bomaffislr.73

045-53i4854

6372 KRLaudgÍaat

Opteleteksteofclubbiad Via redakriead.es

I

Ad!,erteerdsrs kijgen het clubblad kosteloos toegczonden


INHOUDSOPGAVE Bestuur - en commissies

2 2l Ilcclacticcommissie Ed Schiks l'heo Schnleiis Ëls li ilrs

Wiel l:rins

Uiterlijke inlcverdatum kopij: 18 Íèbrtrari

brj redoctieadies STB Crave,rlvcg 56, 6471 VZ Eygelshovcn

IIet clubblad verschijnt 5 x pcr janr.

{h.

svL rltY

/ \,"{p

ffi'

Van de voorzitter Van de redacrie

Wedstriiden 7 Maraihon Keulen 14 Diverse uitslagen l3 Nagekomen uitslagen Varia 5 NieuwjaarstÍeffen2000 l2 Mararhon New York moetje I3 20 22 24 26 28 29 ll 36 l8 40 4l 47 56

Diverse berichten Kleine verhalen over hardlopeÍs STB op de mountainbike

Nieuwe leden Ve{aardagskalendeÍ WedslrijdkalendeÍ Estalelreknuppel Jungfraunrarathon Kaapstad marathoD

Kapellerbosloop UitslagenKapellerbosloop De hamvraag

blijft

KNAU ieeftijdsindelirg 2000 Gehoord buiten de Cooperbaan

Jeusdbulletin

49 Jl 55

J€ugdkànD

Diversenjeugd Diversejeugduilslagen


VaÍl de voorzitter Op naar 2000 UltcraaÍd kol]ien ook bij nlij,

\,an diL millcnium,

arl,'1

heioind

.(i'

beschouR€nde

orcrpcinriDgcn ovcr dc onlwikkclingcn varr ccn klcine attcriekvcrcniging in het llfl{1rifif,l.:li.L,: frfihïIifl.Í,#ïfu ":l:::rl-.ll::l Zuidcn dcs lands op. Ik zal ucrnicl lc "l::+,- , r.cl mec vccl mcc yermoeion: re mocicn. §r crrvordt rvordt rl al gcnocg ecnoce ,,,jlic. ;,#iiË'"s,* -=:=;+i beschouwd. 1k beschourvd. Ik wrl wil mU mij rn in hel laatslc iaatslc clubblad van dezc eeurv slcchts hencrkcn tot dcze conclrrsic: STB onar 2000 in als ecn allctickycrcniging in vollc ont§ikkcling. En dat is hccl \ïat! Er zijn in hct korte beslaan van STB toch momcntcn gcwccsl, \vaan,an gc7-egd kan \ïorden: de toestand is kritiek. Celukkig hebben \c verschillende stomrcn overleefd en verkercn wc irl een situatie. Nrariu dc vcrenigiag zich op ecn aaotalwcrcnlrke puDlen goc.d onlwjkkclt. Daarbij '\rl iL niel ncgeren. dat oo\ die on,rilkclingcn soms Ircl mocir.I c zorgcn te paard gaan. Bovcndicn wil ik nict bc\vcrcn dal in dc huidige siluatic loutloos gcsrrkt u,ordl. Maar do sfeer in dc vcrcniging is \ran dicn aard dal de inzetvan cen aantal leden zerr groot is cn dc kritick nrecstal posiiieíopbou\\,cnd is. En daannee kunnen 1!e als vercnigiig mct ecn gcrust hart yerdcr in de volgende eeurv. Nu begccf ik mij rvccr op hct gladde ijs ran hot namen noenren. De narrcn van STBers die ik nocrl zi.jn voorbccldcn vao helgccn ik hicrbovcn concludccrdc. Het is ondocnlijk om allc zcer betrokken ]àlcn tc nocmcn Zij dic nictgenocmd §,orden hoeven dus niet tc denkcn dat hun work niet ge\vaardeerd wordt. egendeell

l

Dc laatste Kapcllorbosloop wcrd ecn succes. Uilcraald door de inTct yan rccl STBcrs, dic al jarcn zor8 dragen voor de vcrschillcndc

organisatorische ondordelen als secrctariaai, Llitslagenvcnverkiig, parkoersbchccr cn tijdwaameming. Opvallend rvas echicr dat al dezc ondcrdclen bijna loutloos gccoördinccrd §,erden door dc debutercndc

llonn Corards. Nicl allccn voor

de dccinemers

vcrliep all€s gocd, ook intem was allcs lol


iD dc puntjcs gorcgeld.

Drt zicr cr voor dc tockonsl gocd uii. Mct oprol hcb ik daaÍbij nici gclrocnrd ons Duitse gchcinre rrapcn brj alics wai georganisccrd \\'ordll Frits und Maria.Naruurli jk droegcn zrj weer hun culinairc stccnljc bij. Es \Yar fabÈlhaft, wic imnrcr!

Natuurli.jk hcoft u ook gezien dal onzejeugd voo.ll€i eerst deeinam aan \\edslrrldon h ccn echlc STB-outfit. Volledig gesponsord door onze 'huis'sponsor Sjclvau Oo),cn. Ook mcl hcnr kunnen wc (dat hopen wc lcDnrnste) nog hccl waljarcn vcrdcr. Nu moct ikuitcraard cvcr rcclÀnlo Drakcn voor zijn glashandei dus: Gooi uw eigen mitcn in en bel Sjefvan Ooi cnl Dan bcn ik vanzelfop ecn volgdrd ondenvcrp gekomen:onzejeugd. De bcgclciding sn orSanisatic hccll zlch in de al'gelopen l aren ontliktr eld van ccn soort hardlopcrdc scoutlflgclub lol een volrvaardigejcugdalàelilg van ccn allctiskvercniging. Voorbeeld daar\,an: Vier oudcÍs van jeugdlcdcn hcbbcn onlangs mct goed gevol8 ecnjurycursus gcvolgd. lk hoop dal cr nog vclcn zullcD voI8en, want een zichzcll rcspecterende

allclickvorcniging lovert ook juryleden. Proficiat:. hr.cn mevr. Bindcls, nlc\r Collet, mcrr.Boessen er hr.Ruijters. Ook dc begeleidiDg viln dc senioren is sterk in o twiklcling. CoÍ van Haarcn is bezig aan do KNAu-oplciding specialisaiie Iange aístand en ontwikliclt zich ook op pcrsoonlrk \,lak ste€ds mecr in dcrichtingvan dc STB-traditie: Hij drinkt inmiddels een (stevl8) Blas Nijr. Zcer gdhannccrd is hct besiuur van hei initiatiefvan CoÍ en de inmiddels ook als traiDcr fungcrcnde Gor Bodelie. om de lopcrs in onzc regio cer samcn tc latcn \ycrkcn. Dàarover zult u beslisl nog urclrhorcn. Ecn gccdc, cnLhousiastc bcgclciding hcctl loL gcvolg dat vecl lcden dc trainingei


Ook wat dat bckcft gaal hct bcstuur met ccn cocd gcrocÍ

dc

ccu\l.wisscling tegemocl Ja, en dan is tenslottc hct bestuur eenocnld. Misschicn lvcl

hcl

eest zoÍgr€kkende fenomeen in dc vcrcniging. Dric van dc

vijf

bcsiuurders willon zich in 2000leruglrckkcn. Hoe moct ver dcr'l lk rocp dc lcdcn \ rn on/e rcrcnitrnt op o r daarorcr na lc dcnken en suggeslies aan lc daagen.

dit drn

Hoe het ook zrj: nicurvc bcstuurslcdcn z.Lrll€n te maken kijgcn met een STB, dat momentecl socpel draait eD vcelclcmcntcn

in zich heeft om zich in en na 2000 slecds vcÍdcr tc ont§'iklielcn. Dat is toch loor alle S.T.B.'ers ccn prima uitgangspunt nu 1ve loor dc startliin van ccn nieuwe eeuw staan. Op naar 2000, dus. Mct elkaar en voor clkaarl

Wim van dcr Lindcn. 0-0-0-0-0,0,0-0-0-0

S.T.B. heeft een eigen website op

INTERNE'I.

Kijk naar: httl://horre

rvx

s.

En de S.T.B. is ook te bewonderen op TELETEKST.

Kijk naar: Tv Gazet pagina 644 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

nl/-

ha

ale/lLr]lrrd

11


jaa

ll ieun gW

rstrefi.n 2000 Belangrijk Ml!l!

wij: Zondag 9 ja:ruari 2000

Noteer en iror.rd die dag

Op zondag "192000"

uh.

"2000" vind

l.Let

overbekende en oergezellige nieuwsjaarstreffen van de S.T.B. plaats. Ditu:raal niet op Cooperbaan cq. TCN ka:rtine maar in:

Cafe Belvauer, Hereweg, Nieuwenhagen Proqramma: 11.00 uur Bijeentrromst in cafe Beivauer 1i.15 uur Aanvang "Loopgroepen" en "Wandeigroep" De jeugd heeft een eigen programma olv. Gertie Enninga Aanl<omsi wederom in cafe Ă&#x2030;eivauer 12.30 uur kofĂ?ie cq.thee. Daama vooral een "natje " maar wel voor eigen rekening. El we zien wel wanneer we naar huis gaan. Kijk voor dc iaatste inlormatie naar S.T.B. - teletekst pag. 644 N4aria zorgt voor de Kuchen de S.T-8. voor de


N

Auro

votYI(EtY

nv.

KWALITEIT ALS NORM I I I I

I r I r

vcrkoop nieuw selectieve occasions leasing

filanciering WIJNGAARDSWEG

3

Íeparatics ouderhoud schadereparaties A?K keuringcn

HI]I-,RLEN IIOENSBROEK

TEL. (A45

)

FÀr: (045)

s2t2459 5630200


3 " Ford Keulen N{arathon - Zondag 3 ohtober 1999 Corruptie in Keulen : "Thomas Petri haast Theo Schmeits"

We sclrrijven 3 okober 1999. Het is 07:00 u. in de ochtend en een vierlal S T B -ers maken zich gereeri vooÍ de KöLr lvlaratlon 1999. De derde keer ilt successie wordt deze marathon in de Dom-Stàdt georganiseerd.

Het veftrekpunt op deze zondagmorgen is "Op de Kanrp waar de volgende deellremeÍs aan deze narathon samen komen. Roger Gillissen il1 het bijzijn

van z1n "lk heb

je lief Arita, PieÍe

Muijrers nlet zr,jn Lenie, T] eo

Scirnrcits met haas Thomas Petri (?) er diegene die dit siuk moesl schríven van Theo.

NLr noeter

jullie een aantal diigeo $'elen die vooraf gingen aan

deze

wedstrUddag.

Anita var Roger ging rree naar Keulen voor een trainingsloop.je van 3 uur. D l Ler \ oorbereronË op de New \ o'k marad,on. Theo en Roger hadden een prinu voorbereiding àchteÍ de rug eI1 "gingen voor onder de 3i00 u. Pierre zou hier zijn zevende marathon lopen, dit jaar welteverstaan. Flt was van plan llieí rond de 3:10 te lopen. Dan ik zell De eerste zeven weken van de irainingen liepen prima, maar toen gebeLrrde hei.

Nu moet ik eerlijkieidshalve bekennen dat op school de kennis van de anatonrie van het meiselijk lichaam niei mijn sterkste kant was. Ër zijn S.T.B-ers die dit misschien nog weten (ene Harie bijvoorbeeld). Maar sinds ,,veek 8 van de vooÍbereiding weet ik waar de "aa lechtingetl van de achillespees" zitten.

Vervolg

>)


Daar zat ik dan. Iedere stap met de liukervoet, met nanÉ trapaf lopen, ontaarde direct iI een hevige pijn. Na enig experirnenteren, d.w.z korte trainingen, noest ik uiteirrdelijk aÍhaken tijdens een lvocnsdagtraining op de hei.

Op naar de spotmasseuÍ. Zijn advies hridde : mirsters zes weken niet lopen. "Kölle alaa{]'"dacht iktoen. Een second opinion bij Harry van de Laar gaf min ofmeeÍ hetzelfde advies. Ruslen en nog eens rusten. Dus ntaar laten be|andelen el] altenratieve sportbezigheden gezocht. Fietsen, fitnessen, zwemmen etc. De wekeo vlogen

voorbij en de Köln Maratiou naderde met rasse schreden,

letgeen

onrgekeerd evenÍedig was met mijn Iooppas.

Het is iDmiddels de 10d" week van de voorbereidirg en de marathon had ik afgeschreven. Een aantal behandelingen bij Harry lijken de eerste positieve

effecten op le leveren, maar nog steeds dre pijn in nrijn linkervoet trapafuaarts. Dan ploiseling van de ene op de andere dag kao ik 's ocht.nds weer zonder pijn de trap af lopen. Het is nog één week voor de marathon. Wat doe ik ? Drie weken niet ofnauwelijks gelopen, wat is wijsheid ? lk voel nie eigenlijk topfit, maar heb ik nog senoeg conditie ? Vrijdag I o|lober besluit ik om toch te lopen. Ik heb zeÍfs deze laàtste week nog 30 km (l) kunnen trainen. Oorspronkelijk zou

fteo

gehaast wordcn door

Wiel Frius. Maa.

wat

schetste mt11 verbazing, tijdeDs €en behandeling bij Harry tref ik Wiet. Hii is door zijn rug gegaan tijdens een training. Dus pech voor WieÍ en dus ook Theo, hij moest nu een andere haas zoeken.

Dan is het zondag 3 o]{tober. Om 10:00 u. verzameleo de voontoemde danle en vier heren zich aafl de start. Naar laier blijld zijD er rond de 13.700 deelnemers aal deze marathon en is daarmee de lweede grootste,naÍatlon in Duitsland

Vervolg »


Om 10:30 u- valt het sta schot. Roger, fleo en PieÍre schielen als een pijl uit een boog weg. Ik slaft iets mstjger. De eeÍste tien km- gaan goed. Tussentijd 42:00. Er heerst ecn gezelliSe sfeeÍ en het weer is prina. De voel me nog steeds primà. lk halve maÍa{loniijd bedraagt ca. 1:36 etr bespeur niks mecr ltn nijn blessure.

il

Het 30 km.punt nadert. Tussentijd nu 2:19 uuÍ. Dit geeft me veel

zelfr'ertrouwen want de tijd is deze keer geheel van ondergeschild belang. Mrjn doelsielling was na ehjk om zondeÍ klaclrten deze naràthon tustig ujt ie lopen.

Irniddels nador ik hei 37 km punt. Nu wordt het toch wel zwaar en merk ik het gemis van de duurlopen van de afgelopen vrcr weken. Uiteirdeli.ik passeer ik de finish in een tÍd van 3135 u. De laatsLe kilomeleÍ heb ik zelfs nog ever moeten wandelen omdat nijD benen niet Moe, maar toch voldaar begaf

ik

me

strompelend naar de verzorgingspost. Hier was werkelijk van alles te knjgen \oor de ir en uitwendrge verrorg;ng. ^erdrAe ik zeggen dat deze aradron, in tegensielling tot organisatie moet Qua eerdeÍ vemomeo beÍichten, perfect georganiseerd was. Voor mensen die van ecn gezetlige loop houden is deze marathon beslist aan te raden. Langs het parcours waÍen nlim 600.000 toeschouwers aanwezig. Er waren naurveljks gedeeltes in hetparco Ís lvaargeen mensen stonden, Het enige pult van kritiek was de start. Deze vond plaats vanaf een grote lange straat. À]s je hier achteÍin moest starten was je zeker l0 minulen onderweg voordat.je over de startstreep 8ing. Er namen ca. 13.700 lopers deel aan deze marathon. Van herr

gefinished. De snelste loper finishte finishte in 6:17:02

Vervolg »

ir

een

tijd vàn 2:11:51,

zijr eÍ

9202

de largzaanute loper


Nà afloop zij! we met zh allen gezellig een bruin café in gedoken om het nodige vocht bij te zetten. Daàma hebben we de inwendige mens versterk met een'gxtbLirgerliche" maaltÍd.

Uitslagen marathon Keulen

Schmeits Muijrers Gillissel He.m Gerards Theo Pierre Roger

2-.59A2 3t07:46 325..46 3:35:18

plaats 368 plaats 680

plaars 1838 plaats 2?86

ja, dan nog even teftg nàar de kop van dit artikel. Zoals jullie kurrnen lezei is er sprake van fraude geweest jn Köln. Zo ïreo onder de 3:00 O

gekomen zijo zonder deze haas ? Wie r./eet lvie deze haas is, maàl<t kans op een ler:Ie vcrrassing. Wel

enkele

wil ik tips geven. ïromas Petri is geen lid \."n S.T.B., ook niet van

Diiwiss. Zijn staftnummer in Keulen was 5551. Wie Ltemet hecft karr op de hornepage www.]auÍireff.de misschien verdere infonnatie vinden. De deelnemers en begelciders van de Köln Marathon zljn van deeliatne aan deze prijsaaag uitgesloten. GermaDia 07

mij een woord varl dank uil te spreken aa:r Harry van de Laar voor de pefecte belundelhg. Voor Roger en Anita hop ik dat zij een prettig opontioud hebben in New York. En Roger denk eraan : "Take it easy". Rest

Herm Gerards 0-0-0-0-0-0-0-0-0,0-0-0


ORANJE NASSAUSTRAAT 19 6411 LE HEERLEN TEL/FAX 045-5712009 OPENINGST]JDEN]

maandlg

l3 00

wóensdao dondeniag

10 10

zalèrdag

18.00 uur

00 00

18.00 uu. 21 00 uur (koopavond) 10.00 18 00 uuÍ 10 00 - 1700 uur

clu bkleding --*

pao. De Kapereíbosroop had d r jàsrde p mèurvan de orÈuw Helzà0 erqoed en pÍólessloneeluÍ. Dear kun ie als sllellekvereniqing mce voor.le dzg komen Fierbí k dan ook Sjèlvan ooyen bedankef dal zo n grote groep ki.derer hier,nee vóo. de d.! lón kome. en een ianA AekoesleÍde v€ns in vetou i.g kon Oaanl

w

De clubkledinA ls

i.

principè op vóóràad in dewinkel. Àiochl dil

o.ve.hooplijlel hel geval:ljn dàn

is

dezè àrrrd dooíons le beste en.

Íevens is €r ook éen speciale winledightln club keurie besle e mel lwee prinls van sieÍvan ooyen en llaÍry Drlessen Funning Centeí. Welli.ht €en lèuh keÍsl cadeau Als speciale aanbiedinq wlllen wij nog hetvolgende melden:

r r r r

Àdidas Kónslant van 239 95 voor New Ealance 999 van 249,!5 voor Di!erse andeíe n'rerken en schoener Oi.

e,.e,.eo,,I ÍPr 10%ro.i.q

vooÍ

75,.-

100

- en

175-115,125-.

Wij zlj. met de kónendé Íeesid.gen op:lLe koopavonden (beha ve maandag avoid) geopend Oók op koopzo dag op l2 en 1s deceób€r vàir l3 001o1l7 00 uuí.

Namefs helieam van Ru ninocenlerwens€nwcjulLeeengezondensponlernleuwmileodm

1l


§UEaraÉtron lllernr YorB« smoe*

!e meemakene

BRUNSSUM - De

marathon onder de marathons. Zo wordt het loopevement in New York genoemd. Veertigduizend atleten, afkomstig uit de hele wereld, proberen ruim 42 kilometer en 195 meter rennend aÍ te Ieggen. Onder hen het Brunssumse echtpaar Roser (33) en Anita (38). Gillissen. zev.ndulzcnd OULden moeren ze ireen€ ren voor de rcir, het ve. blijr en dee .àme aan her monsrereve.ehent in de Amerikàan. 5e

metropoo.

Lèid.n lld van dè Btu.sumre at_ létiékvereniging 9Í8. M3anden

gcvoe . 0 e dÍie uuí h.clt voor vceL màrathonLooe6 cÈn hàa5t

anq hebben we sanren met on Íainer Cor v;n Hàrren fàrr dezewedírild toeqe eeíd." sijat eten saar hat niel zozeer

A. ta ci 1i,..

2e

bedrijÍtl.idÈr vàó eèn 5u peÍnàíkt, hcclt éltwaaLi maÍà Roqer,

rho.r a.hter zijn nààm staa.: o.de, mè.r Am,lerh.n, Rorter danr, Keulen, Pàriji en BeÍlrn.

zal die drlè

uurblj

''a s lk onder de vla. uurloop, be. ik àLheellevÍed.n. Voor Ro

hikte ik jàíènla.9 teqen de da.

"Derlid ii va. belànsrirker. zo

geÍ, dic nàiuLnilk Sewend i5 ineler to lopen, zalhet.lot

qk.hedre uÍe.9í.ns aàn.

meevall!n mij

Vóor A.ita, àd,nhi!tàtiel me

dèwerk(er

b

j DSM, ir hèt!e

noger: " k loóp vóóral m.e onr mlln vrorw le bcgeleiden. ee. marathon lópen is naluur iik geen k einqheid Dààr kun le zonder eèn 9èaègen vóoÍbeÍeidifa .iet aan be.rinnen. we z i.

n

RotroÍdamvori!r làar wàs het dàn e rdelll[ zover ]k lep nÈl eronder. Dat qàÍ een íaniann.h

12

moer rk

Lc

begelenlP. Hir

uk, ae. beetj€ ióhó!de..

denI dar het uitlópc. n]et

zo'nprobleefi

5.

Meta die dli


éin!a.

zefd.n Ít.nsen word lo dlr ri.t

bcirle^

w. ieqcf

Lope6 zitr tnlivlduàlnrer,,

wJír nàJ' dr í1. n' rorq.zó !cn'3elrà ve h.r .erÍrcilen

{li.

2di wci'r qàà nekkcrvrn

'!r

rleereen aÍqument voor de

óm!revi'rq. Een neÍeoryp Laè rl wàar Rolereo A.lra Gil i\\r r

veeÍr

b.r irr niet aan voLdóen

và. eef nreíàrie i! de !nieke

9d!Èerd rlee nenre6 om

uir!c.ek..d .ààr

NLw Yó,I Jt

"wij, j. jLkl ook lld gewo(len v.. een veíe.lging vóor dr lo

Roger:'ModleÈ vo.Éle .n, 2ovcÉ nre

.ir

keírild var narr 9aa.. rk hÈb h!t Í, s.rliln mec!e naàkt mààr nl the B I Apple wilik l,etóokèon

Mn!Llri. kómc

(o.ta.len lrrt n lrereUtr!l na lLer k)

pcn. De halvè dtrL leolr cr on\ ' !ràf nce.Í we raà, NewYórk Hooellik wó,ÍLi hct wat we eÍ. van vÈÍwàdÍÈ oie ervdr nll

ke.Ínrèenakon Op d. tè evniÈ ir het Ooed re vo 9en. E!rorpod er de N05 besteden er Íu Be Jà.rlàdir aà. Lo![ i! dàr wààÍ Ílrilnllk ReneÍro!eren nud o tno,( veÉlà99ever ! rt,e o Tró nreelopÈn

e

li!, vooí, r jdcni en

l. Jir L,j.à rcqolj

n.cmt niemard on! drcrÍ à1.''

W

Gelezen in

Zondagsnieu\vs november 1999

we

0-0-0-0-0-0-0,0-0-0-0

I)iYerse berichten S.T.B. OP INTERNDT: Wisten jullie al dat de S T B. niet alleen op teletekst maar ook op het World Wide Web oftewel het inten]et met een eigen home-page te aanschouwen is.

Kijk naar: hrp 1,'llllltt qr! Is,lr l/:!l!!Jl!§!121/ll,sll-r el Het is de nroeite waard met o.a. foto's van de Kapellerbosloop

TE KOOP CEVRAACDI S

T.B. TrainiDgspak nlaat S of

,TE

176

I

045-5322214

KOOP AANCtrBODEN:

S.T B. Trainrgspak naat

152

È

015-5322214

Theo Schn1eits

0-0-0 0-0-0-0-0 0-0

13


Diverseuitsla gendiverseuitsla gendiverseuitsla gendiver

Marathon Keulen

368 6E0 183 8

2?8ó

* zondag 3 oktober

1999 42.59.02 43.07.46 03.25.46 03.35.18

S,T.B.

Theo Schrneits PieIÍe Muijrers Roger Gillissen Hefln GeÍards

S,T,BS.T,B,

S.T,B,

Wegwedstrijden Gillrath

-

zondag 3 oktober 1999

4 kilometer:

3 9

Jo

lleinrirhs

S.T,B,

I0 kilonetet 1 Ger Bodelier

f 12 13 15 16

00.15.14 00.18.21

S.T.B.

Maayke Heinrichs

plaàts

Jos Krist Cor van Haaren II Vy'im van der Linden Jos Duteweerd Fred Geilenkirchen

plaats plaats plaats plaats plaats

1

1

4 5

6 7

M30 M40 M30 M40 M30 M30

00.31.15

M30

01.24 44 01.45.13

00.t5.38 a0 1t 22 00.41.49 40.42 4',7 00.41.46

Halve marathon:

7 69

plaàts plaats

Peter Deceuninck

Maria Fischer

4" Staploop Heerlen

-

Henn Gerards Wim Eleveld

Vervolg

v45

zaterdag 9 oktober

10.2 kilometer:

42 74

4 2

plaats plaats

é 1A

6 11

M40 M50

04.44 43 00 48 45


102

plaats

MaÍia Fischer

4

v45

00.52.34

pla4ts 2 plaats 3 plaats I plaats 4 piàats 2

M30 M35 VS M35

00.19.35 o0.21.42 00.23.19

5.1 kilolneier:

6 9 15 22 50

Leo Kokkelkorn Jod Duterveerd Evelyn Ruyters Dick van Pelt Esther Scheer

lVlalathon Eindhoven

-

Halve maradron: Ger Bodelier Fmnk Eisinga

8 231 422 900 S60

Cor van Haaren

II

Fred Geilerkirchen

AlbeÍ Verb,rri

1134 Sjefvan Ooyen

vs.

00.24.41

00.32.45

zondag 10 oktober 1999 t. n.l7 01 23 54 01.29 3 7

S,T,B, S,T,B. S,T,B. S.T.B S,T.B. S,T.B,

0

P,R

!I

0133.56 01.34.23 01.36.43

Totaal aaftal deelnenrers: 3317 I\'laratho

I 2

l

Pierre MuijÍes Alfred Ceven

Welterhofloop Ileerlen I kilometer

I

veÍvoig

S T.B.

-

6

M50

03.10 07 03 41 t6

zondag 10 oktober 1999

ionqensl

lvo Eykenboon

I kilometer

I

plaats

S.T,B,

00.04.3'1

s.T.B.

00"04.07

meisies:

ÀIiecke Nickien

r+


1.6 kilometer meisjes:

1

Evelyn Ruyters

5 kilometer heren: Jos Duteweerd

20

s.T.B.

00.05.57

S,T B

00 20.08

l0 kilometerheren:

2 Hub Donders 8 Jos Krist 34 Ger Schaflhausen 45 .Jos Janssen 56 WielVonken 57 Hulrb Weyenberg 59 Wiliem Marcus 94 Gerard Hartman 111 Bart Kreukels 112 Ions Kreukels

00.32_41

00.34.50 00.40 25 00.42.33 00 43.48 00 43.48 00 43.5s 00.48 33 0a -54 27 00.54.28

10 kilometer dames:

5

ll"

Maryl Boesten

Geultlalloop

-

S,T,B,

00.47.-50

zondag 17 oktober 1999

7.4 kilometer:

5 14 16 19

Leo Kokkelkom Cor van Haaren Il Jos Duterreerd

S,T,B. S.T,B, S,T-8,

Inge van Aarst

S,T,B,

00 28 l3 00.32.05 00 32.57 00.33.25

S.T,B, S,T.B. S,T,B,

00 54 29 00.54.37 01.15 01

1,í kilometeÍ:

8 9 47

Jos

Kr;st

Peter Deceunicnk Gerard HaÍman


Run Party Echt

-

zondag 24 oktober 1999

Halve ftàratiodl

20 32 114 13,í 269 214

Jos

Krist

Bert NÍeys

S,T.B. S,T,B.

01.15.20

S,'T,B,

01. I7.05

Pierre Muijrers Hub Weyenberg

S-T,B,

01.29.25 01 32.11

Anita Cilllssen

S,T,B,

al.4't.23

Roger Cillissen

s.T.B.

0L.17.23

Rob Riksen Fnnk Eisenga CeÍ Schafihausen Alfred Geven Hub Erkens Fred Geilenkirchen Cor van Haaren II

S,T,B. S.T,B, S,T,B, S,T.B. S,T.B. S,T.B.

Jos Duteweerd

RuÍers

s.T.B. S,T,B,

a0 34.34 00 38.39 00 40 14 00.40.35 00.41.19 00.41.28 00.41.35 00.42.14

Saskia Rademakers Gerto Offeringa Wim van deÍ LiDden

S,T.B, S,T,B. S-T,B.

10 kilometer:

19 68 94 104 I ]6 120 122 135 i8l 232 420 421

Rene

S,T,B.

00.44.r7 00.50.18 00.58.30 00 58 31

IIucl<elhovcn - 6 november 1999-11-24 i0 kilomeier:

1 2 3 4

Herm Cerards Cor van Haaren

plaats plàats

II

Jos DuteweeÍd

MariÀ Fischer

plaals .

plarts

\7

5 9 10 I

M40 M30 M35

v45

00.40.04 00.40.59 00.44.23 00-45.,Í,r


Meerser Maasloop

-

5.250 kiloneter: Leo Kokkelkonr Saskia Rademakers

8 45 50 53

Bart KÍeukels Gerte Offeringa

zondag 7 november 1999

S,T.B, S.T,B. S,T,B,

00.18.48 00.24.32 40.25.47

s.T.B.

00.2'/.14

s.T.B. S,T,B. S,T-8, S-T.8, S,T,B. S,T,B, S,T.B, S.T,B.

00.35.23 00.35.49 40.36.02 00 39.25 04.42.26 00.43.06 01.00.15

10.5 kilometer:

8 9 12 23 36 39 06 1A-l I

Ger Borlelier Jos

Krist

Rob tuksen Hub He,,nen Àlfred Geven Wim van der LiDden

Mariam Kreirkels Fons KÍeukels

54" Enci-bergloop

Maastricht

01.00. r 6

-

14 novembcr 1999

1

Hub Donders

plaats

Scn.

2

Jos Krist Rob Riksen Ger Bodelier Fralk Eisenga Cor va, Haaren

plaÍlts 2 plaats 1)

M40

4 5

6

plaats

II

19

SenSen.

plaats 5

N,140

plaats

Sen.

33

00.30.01 00.32.34 00.32.21 00.33.40 00.36.15 00.39.40

.1];ïllcirm;Ë-'

18


./7Y

'verKoop aurc's

#-2,

:tï:l:i,ï:,1ï?ïii"no

Z d roj ewski

: ;;g'"pi"" ïf; X;"

Au to b e d rÍj f : ::h:".ï',n""

Heerlenseweg 200 LandgraaÍ 045 - 5 7 20 OO2

$,T,8, oP Teletekst Wil.je steeds op de hoogte blijven van het laatste nieuws van onze verenigin g zoals bestuursmededelingen,

wedstrijden

eu.

kijk dan íaar

:

S.T.B. teletelrst op TV-Gazet pagina:644 19


Kleine yerhalen over hardlopers Geschreven door : Beyon elr Macey

KIEDING. De kleding die de mensen kiezen om tijdens hardlopen te dragen , is net zo uiteelllopend als bizar als de reden dar ze uberhaupt willen ren[en is niets

bijzonders om trjdens een rnaratlon gepasseerd te worde[ door een paítomimepaaÍd of een geblinddoekte kok die achteruit reflnend een maaltijd r,an drie gangel bereidt. Hardlopers voor het goede doel en ardere ertroverte gekken die hun tegennatuurlijke fantasieèn i! het openbaar willen uitleven , hebben carte blanche als het om kleding gaat. Helaas, de orthodoxe of serieuze hardlopers Noelen zich beperken tot de lvat corventionelere kleding. Zij moete er uitzien als het protot]?e van de serieuze hardlopeÍ totdat de dag aanbreekl waarop hun sponsor wil dat ze zich veÍkleden als chocoladereep of conservellblik om hun geringe verdieDsten op te strijken. Erbij "schnabbelen" leidt zo al gauw tot "uit de muuÍ knabbelen". Vooralsnog kan iemand die voor het eerst gaat rcrulen, de beste kleding uitkiezen die gewoon lekker zit. Hardlopers voor het goede doel moeten naar een winkel voor feestarlilelen gaan, en poseurs die nog nooit in looppas ecrl voet voor de aodere hebben gezet hebben, halen hun creditcard te voorsclrijn en zorgen dat ze startklaar zijn om hun geld te laten rollen. §CHOENEN, Als u een moderne spoÍwinkel binnenkomt z1rlL u s-taàn te kijken vaa de enoÍne hoeveelheid verschillende loopschoenen van de bekende merken. Bega niet de fout verliefd tc worden op een exemplaar dat zo mooi bij uw ogen past, of op een paar waa.an uw hart door een of andere chemische rcactie sneller gaat kloppen. Met schoenen die er prachtig rLitzien nraardet goed zitten, loopt r het risico dat ze gaan loellen en blareí veÍoorzeken als ze te groot zijn en u loopt in eeo íe\ ig ternpo , dàn zou u er eeo kunnc n vertipzen en een voo.bij ganger een blauw oog bezorgen eÍgeÍnog, uw schoen zou doorhet open raampje krurnen vliegen en de chauffeur zou zo schtik*en,


daihij een supenrarkt binneurijCt en horderdel winirelcnde mensen doodl Zou u dat op uw gcweten rviilen hebben? Er is een ongelooflijke vaóatie in de sooften schoerlen die er tot koop zijn; er zrjn schoenen dio ",.-:5 uitgenrst zijn rnst stabilisators, computc§, digitàIe grepen, g.afische equalizers en talloze andeÍe elektronische snules. II1 de toekomst zullen er bij het aantrekken van uw renschoerlen autoflatische injectie naalden iÍ uw voeten Sestoken !!oÍden, waardoor u in een toestand van lc\atalie kornt terwijl de sciroe endoracevooru uitlopen. Denk er goed aar dat u nw schoenen 's middags koopt, want dan zijn uw voeten hct grootst, weet niet op welk noment van de dag u het beste een bh voor het reonen kunt kopen; nuar ook voor schoenen geldL : Ias ze allebei, want de ene voet is ook groier dan de andere.

Cor van Haaren

II

0-0-0,0-0-0-0-0-0

Van de Redactie De automatisering nikt op, ook bij de redactie. Werd or woeger nog met

tjpmachine elr t]!ex gewerkt, nn ).e fliir os enigc;arer d" cor uurcr , ír\, ! l.l\ we, k overÈcnorn"'.. Koprt voor her cllrbblad weÍdtÍouw àangeleverd op papier ofdiskette. Wat het eeÍste bctrofwas h€ttlpen geblazen de diskeiie maakte dit í,eer overóodig. Hel enige wal de redactie dan nog moesl doen lÀ)as de lay-out aanpassen. I{ei wordt nog maktelijker, het redaciieadres is nu sind I novemberjl per E-mail telereiken, dus mail je kopij naar:theo. schmeits@12 move nl 0,0-0 0-0-0 0-0-0,0 een

?\


S.T.B. op de moutainbihe

Op zondag 31 oLtober was het dan zover. STB girrg fletscn in plaats van hardlopen op zondagochtend. Zelfs de nict zondaglopers hadden het voor elkaar gekregen om r,roeg uii hui bed te komen. Was dat omdat de klok was omgezet?

Maar toch uiteindelijk stonden er ongeveer 28 fictsers/ ATB

ers

gereed bij 't Zhk!.iooltje. Sonrrige zagen er zeer ewaren uit, dure fietsen en professio[ale kleding. Maar zoa]s altrd de conditie telt en niet de uiterlijke vertoniDg.

lo

een groep gingen we op weg voor eer mooie tocht door het LimbuÍgse landschap. We zouden ongeveer 2 toL 3 uur over de tocht doen, dit volgens organisator Jollu Hendrix. Achierafsllap ik niet dat wij dit geloofd hebben. Want na I tot I % uur fietsen over paden waar je normaal niet nrag komen, cq weilanden, duurt elke kilometer uren. En is eJk heuveltji al een hele berg, maar ja ik ben een brabander en dus ook niet met heuvelrjes opgegroeid nraar mct rnooie vlakkc fietspaden. Na ongeveer 6 lekke banden, I iemand reed geloof ik 3 keer lek. voordeel rs du. uel dar j^ even pauz- \eLr err Lrnr r.rru"l"r, r\r. voor,n:jn gevocl lr"l eLlde nog rrier rr 2..).,. Maar na cen flinle afdaling, het voordeel van de heuvels, kwam ,t Zinkviooltje datl toch in zicht. lk \.ïaag mij nu nog af hoe 1k vzn de fiets ben afgekonlcn. En toen werd er naar de fiets tellers gekeken bleek dat er ongeveer

Suur en 15 nlinuten was gefietst verschil tussen de snelle en Iàngzarnere fietsers natuulijk en in totaal 46 kilomerer was afuelegd. \_u snap ik ook waarom ik moe wàs.

22


Nadat de gebtlurde fictsen wareft ienrg gebracht, mensen gedoucht hadden zijn we ,nel een groep nog wat gaan eLen en drirken Tijdens dit ontspaDnen moment werd een nieuwe fists datuIn geprild zondag 30 januari 2000 Ik hoop dat het dan niot sneeuwt ofvriest. Op verzoek van een stel aígebeulde mensen zal gekeken worden of er een korÍere Íoute gereden kan worden. Dus voor de mensen die de volgende kecr rnee willen het is echt de moeiie waard. Achtorafwant het gevoel dat ik de rest vaD de zondag heb gebad zal ik niet bes ch rij

Bij

ven. deze wil

ik John danken voor de leuke zondagochtend, een ieder voor de steun en de dowtjes in de rug tijdens de zwaÍe nlomenten. Blijll dat STB-ers .,rrcdeíom goed voor elkaar gezorgd hebber. Tot de volgcnde íetsoclrtend. Judith Rijkers

Er kornt inderdaad een yeÍvolg op deze succesvolle mountainbike tocht en wel op zondag 30 januari 2000. De opzet van deze tocht is op veroek iets veranderd. Er bestaat de mogelijkheid om te kiezen uit een kofiere ( ongeveer 25 krr.) eu een langere (ongcveer 50 km.) route. De bedoeling is dat dieSene die de larqe rouie

willer rijden om !q!f siaden. Die groep zal dan onsireeks 10 uuÍ weer op hei stadpunt het "Zinkviooltje" in Epen zijn. Daar wordl de groop opgepik die de kode route willen rijden en die route wordl dan gezamenlijk afgelegd . IvÍoutainbike's zljn te huur vanaf fl.30.- zonder en fl. 40,- lnet

lqq9ll

voorverirg. Wilje erbij zijn dan opgeven voor 22 ianuaÍi bij: Jolrn Hendrix

A

0,{5-5326903

0-0-0-0-0-0,ó-0-ó

23

'lleo

Schneits


Nieuwe I-,eden

,Ï8,

heetyan htrte welkom!

Linda Trum (v) Jeugdtid De Toren 3 6374

NII

Laldgraaf --+

Geb.21-ll-1990 Telnr 0,{5 - 5321937

Veerle Cillissen (v) Jeugdtid

Marian Stienen Nieuw SchàDdelelr 2 6412 XV Heerlen geb.04-02-1953

De Gasperiíraat 11 6441 JJ Bmnssum

Ceb.03-08-1993 Tellrr: 045 - 525 08 12

Telnr.045

5720163

Camren Frarssen (v) Jergdlid

Eil(ehof46

6374 MI( Lardgraaf Geb.06-04-i993 Telnri 045 - 53146 00

-i

Sjeng Schoonens Qn) Edisonstraat 55

Sabine lloeppner (v)

Erasmusdomein l2-B 6229 CC Nlaastricht

6412 TR HeeÍlcn Geb. 15-05-1949 Telnr: 045

-

Gcb. l7 l0-1968 Telnr: 043 - 361 23 56

572 34 50

2A


Sylvia van Oppen (v) Siationsplein 28 6372 GR Landgraaf

Josè Meijboom (v) Pleistraat 32

6eb. 17-11-1958 Telnr: 045 531 92 60

Geb. 19-01-1q51 Telnr: 045 - 533 03 56

6373 HK Landgraaf

Cadrelijn Zeijlemaker (v) Jeugdlid Wachtendonckstraat 22

637i \aV L.rndgraaf Ceb 1l-03'l S87 Telnri 045

John

-

531 74 30

-J

Bildels (m)

Cltarial Bindels (v)

Namiddagse Driessen 36 6374 À4P Làndgraaf Geb 07-09-1959 Telnr: 045 - 532 23 78

Nanliddagse Driessen 36

6374 MP LandgÍaaf Geb. 15-09-1961 Telnr: 045 - 532 23 78

(n,

Ror Boessen (m)

Renè RuijteÍs

Irins Hendriltstraat 43 6373 KD Landgraaf

Sint Annalaan 23 6417 CP Heerlen

Ceb.26-07-1960

Ceb.07-03-1955 TelnÍi 045 57i 74 36

TeinÍ:

045

532 22 14

Hein Severens (m)

Marc Drunrmen

Mhghof35 6367 BL Voerendaal

l<ouvenderstÍaat 159 6431 HD Hoensbroek

Geb. 10-03-1950 045 562 03 20

Telnr 045 - 5631338

Ceb.09-04-I966

Telnr:

ALLE NIEI'WB I-EDEN VAN HARTE wl]LKO]TÍl

25


Ver

jaa rdagskalen der

Veriatrdnsen Januari 2000

Yerieerdaeen Iebrunri 2000

03 03 06 08 12

Stiny van Ooyen lan Welting

KittieKunkels-Falize Sjaak Verheijen Iris op den Kamp 14 Kilnberley Zahn 14 Frank Janssens 14 Marcel val de Pol 15 Àlbert veÍbmt 15 ïleo Schmeits

l7 lrks Fischer

17 Harry van de Laar 19 .losè Meijboonr 19 Rob i(ooisira 2l Jos Krist 23 Paula Vonken 25 Estler Ruijters 25 Marita Horsch 27 AndÍè Roumen

23 Ger Schafthausen 29 Reggy Pielersz 30 Annelies varr Dijk

52

5l 36

48

l4 10

34 32 53 53 62 43

49 40

4l 55

l2 44

50 46

Cillissen

01 Roger 03 Huub 04 Marian

Vedroef Stienen

07 FÍans PeteÍs 08 Jung Mainzer 59 10 Kay Bemelen 9 11 Susanne Cramer 14

li

Peter

Verberk

ALLE JARIGtrN VÀN }IAR'Itr GEFELICITE]]RD EN

26

51

13 Huub Weijenberg 46 18 Wim v/d Linden 46 18 Maria-T Weclen 33 18 BaÍt Immeker i5 19 Ilenk Verbr oekien 47 19 Esther Verkooyen 35 21 Pirn van Spanje 8 23 Esther Mulders 2'7 23 Rob Riksen 3'7 25 liere Muijrers 52 27 L Takens-Lukassen 34

51 45

coppsroÈcÉm.

39 42 41 52

}TEL


, lactaal tes1.. (teat)iÍlgsiesl) , s1ctl sPecilcle lesletj ,

lapen en bentlageten

,

srodmassage

Itltfrfly Lfrfi 0Ë Lfrgfl sportfgaotherapeut Itomnert l1a 136lltll Uaesrade . lluth ícl. A46-4426088

27


Wedstrud ka Ie nd er December t/m [ebruÍui ?000

DDCE]\íI]ER 1999

05

S.T.B.

- Landgraaf Kapellerbosloop

12 Maasruanets - Eijsden 12 Lopersgroep - Deume 19 AV Weerl 26 ÀVON -Heerlen

31

Caesar - Elsioo

Jeugdl./ 7,2 km cross Mescherbergloop 5,7 _ 13,7 knr l6'Zandbergcross Diverse afíanden Iizeren man cross Diverse alstarlden Kerstcoss

Sylvesterlo JANUÀRI2OOO

1

2-4 2-7-10

k]t

09 Champion - Egnond Halve Marailon 21 km L K.leugd.ross Dil erse afstaLrden 16 Unitas Sittard Annendàalloop 10-2l,lkm 16 Swift - Poslerholt BLG - PaÍkloop Diverse afstaoden 23 CaesaÍ - Beek

l0 Achilleítop-K'rrde

Diverse afía{lden

Abdijcross

[trBRUARI2OOO

05 26

Nlidwj termarat!. 27,8-42 kD1 Halve maradlon 21-l km MAART 2OOO

Stq marath.-Apeidoom

DES

*

Eerscl

jr

0r A\ H^r1h",z.ir

IrK Vcld)oop s

12 Caesar - Stein 12 Ati là - Iilburq

6 - uursloop Dertig v. TilbLrg 15-30 knr 20 km 20 van

l2

Ste.l0

v.

Ahlrell

D.ve.s aItÀnd.n

Alphen

19 CVÀC - Veldhoveu Halve Maratlon 2km Halve Maraihom 5-10-21 knl 2ó Av Wccí Theo Schneits

?B


Estafettel(nuppel Ik ben l\lieke Nickien en kom uit Landgraaf (Rimbur.q). Ik tftin al ongeveer 4,5 jaal b, S.T.B. en dai vind ik nog allijd evcrl leukl. NIet Lenie, Maaike, lris, Dyre, Dionne, Rachel, Evelien en iedereen die ik veÍgeten valt altijd wel iels te lachen. Ik doe ook wel eens mee aan

wcdstrijden; irr de zofirer op de baan en itl de winler cross of irrdoor. De trajners zijn e. dan ook bijna altijd b1j zodat je niet alleen bent. Voor iedereer die nlet vaak naar de wedslrijden komtl het is bijna hetzeifdc als traiien, alleen iels officièleÍ, maar wol even leuk. Dus, kom ook !ll ( met de nieuwe clubkledLug)

Het leukste

bij de S.T.B. vind ik

Íennen,

hordcn verspÍingorl en hoogsprilrg€n. Minder

leuk vind

ik

discus en kogelstoten, naar

eigcnlijk is niets echl supersaai. Ik heb l1og ecn broeftje Matt en ecn zusje Aslrid e een vader er noeder. VerdcÍ een honC, een konrju en eeD vis (Frits, Pinl en Botje) Mijn andere hcbby's zijn lezeu en televisie kijken

Nu moct ik nog de estafette knlppel doorgcvell. ED dat.loe ik aan Iris d.I Iirm1,, orI l,L zii rst r,el icsnr: s'Icsc r'j!' !\"el. lUieke Nickien

0-0-0-0-0-0 0-0-0

29

oP


L

30


Jungfrau Marathon 2000 STB ers, in 2000 n,illen wc weer nrel een aantal nrenscn cleelncmen aan de Jungfiau Nlaratiron. Deze wordt gehouden;n hct eerste weekend van scptember. Ivlet de orgaDisatie hcbben we atgesproken dat we, als wc gezanenlijk aannrelden, een aantal startnlrmmers gercsen,eerd krijgen. Daarom bij dcze de ecnmalige Selegenhcid om nog voor 2000 j e Àrtbervijs zelier te stellen.

Ceefnogvoor30-12 i999.Íenaàm enjuisreadrcsclooraanWiel Frins. Ik

verzamel de namcn van de potentiëlc deelnejrers en nrcld ons gezamenli.jk aan bij de organisatie. LEI OPr ik doe dit op 3l 12-1999.WieIaterbesluitmeereea,tnnroer zich dus zclf aanmclden.

ott!,a|gjc vervotgens thuis alte noodzakelijke iflscluijfíormulierc|. Je bent zeli veranlwoordetijk voor tijrtige inzcnrling ,ian dezc formulieren cn betaling van her inschrijfg"tA. tn t uoo,io", u"n ZóOO z t lerr ue.. r .c1 r. 1 jl e-lr. tc.. ee.r o.A r,... . o."t .." oi. .- .t.c aa Van de orgallisatie

de rcis gaat reBclcn.

NIET VERGETEN : 3 0-12-1 999 slr,riting gezanier.rlijke inschrijving !!M Il!l! WielFrins

000-0-0000u

31


ffiuroffiuessent veakoop nleuw en gebruikt 1e klas occasrons met BOVAG garantle inruil r.rogelijk

- reparatle en onderhoLd van a e Ínerken - APK-keurlngen - schade-taxatjes en aeparaties

Klimmenderstraal 95 - Klimmen Telefoon: 04405 1358 Auio Maessen BP Voerendaal Car Wash Hoqeweq 78 - Voerendaal - TeleÍoon: 045 - 751449

§ffiGir []I!rlJMawÍ

045-5 318848


Nasekomen uitslascn

Bcrlijn marathon - scptember

518

IIub Heynen

2504 Hub Erkens 3094 Sjeng Schoonens

1999

02.52.18 03.16.55 a3 4',7 51

Ilerfstlopcn I(crl« ade - 21 noyember Jeugdloop 1.8 kilometer: Ivo Eykeboom

1999

7

S,T,B.

00.10.47

6.4 kilonreter: Frank Eisenga Herm Gerards I Cor varr llaarerr Aantai deelnemcrs: 43

S,T,B, S,T.B, S.T,B,

aa .23 22

s.'r'.8.

00,48,44 00.53.40 00 55 02

5 9 I

Ca

lI

00 25.02 00.25.05

13 kilomgteÍ:

1 8 12

Leo Kok,(ell(orn

Cor van Haaren I Fred Ceilenl<irchen AarÍaldeel0e ers: 38

S,T.B S.T,B.

Ca. 19 killme]er:

2 4 8 20

Àarul

Jos Krist Rob Riksen

s.T.B.

Peter Deceunicnk

S,T,B, S,T,B.

S,T,B,

Huub Verhoef deelnemers: 23

33

o1.10.4ó 01.13.10 01 .1 6.3 9

01.35.07


Douanecross Brunssum - 8,1 hm - 18 november 1999 I Jos Krist . 40,29,2'7 s.T.B.

4 7 lq

Leo KokkelLom Frarlk Eisenga

Jos Duteweerd AaDtal deelnelners: 65

S,T.B. S,T,B, S.T,B.

00.31.59

00.32 l5 a0 3s.21

Molenvencross - 1940 meter - 21 november 1999 C iunioren

I 2

meisies:

ilneke Hoex Evel;en Ruijters

Ve»ray R.

s.T.B.

00 07.18.. 00.07.19-!

I{alve maralhon S».artbrock - 29 november I999

9 76 I

Rob Riksen

Piere Muyrers

Iarve en

S,T,B,

01.17.28

S.T.B,

01.29

l9

ili ;;;À;; M;;s;;;;; ;n;;;. iórt-

Halve nta rathon:

3 4 53 111 i35 I3'1 112 153 154 195

Ger Bodelicr Krist los lansen Huutr Weijenberg NÍaril Boesten Harrie Boesten HerL VcrbroeLe Rcnald Ooslwcgel Louis Cordervener Heori Giesen Jos

s.T.B.

01.14.56

S,T.B. S.T,B,

S.T,B.

01.14.56 0t 31.24 0t 38 41

S.T.B.

01.44. r 4

STB. S,T,B

01.45.02 01.46.32

S,T,B,

4t.47.s9

s.T.B. S,T,B,

01.48.00 02.01.10


Kwafi nraraiho l 7 Lco Kol(kell(orr 33 Jos Dutcuee.d 67 Dick van Peli

S.T,B S T,B,

00.39

STB TIeo Schmeits 0-0-0 0 0 0-0-0-0-0

:,llr,1,.1Cl:E.11LLtE..',

-

N1; ts;,

E.;Ï;;0tN:'1:l.1l,r

(. íí,.,.0,, t^,

''. n

nrn^

rrÍ--'ul .i]q lI l' t

.r:'a-t I il

l

;i::::li,ir..:i,::ai.l: r:r:ri:i:::.:a:. . :iiiir:.'a:":r.a::.ii.il i.lr.-i:i.r: l,,rl ':': i:l: i::9;.èil rjö!,.,i.à!aliiiliti !1eD j,:ri!

àiiÉoNd';

róil1eió.,,1r.kíx

;i,r.,:.-

iaicoÉànp

eiii, r:

,l,ritr:::,..ltrilr:.lu:lll.L:1::ï{l::-r"::rjll:llj,:1"§1?tr,*rir, .i.t:r:itt)::,.t,.9!

ll]!re1!0,..i

óp mqnr

oó;n;È, n.!rnr

sv

èàr,;. daió

ji.r.l

.,:i.,

r.: i,,.1 ::,ir:roo. ddrr ineniaiian. ki,nr u ocbruik I;à(r;ivàn.i;;di;pt,iql,.q" ai..t

ri.tti::i:i:ll:scp.qaticpan.lo'r.en:,)rr0Nrr,bor(ke.r:Íricód.v.orrc.óràrie,:..r..ii,:

I

YtO, ,

'i::.,iii:il,:ii:-il1!:"il

li.ll:!':ue:.',]Y!i! 9 t:,:".*91!"ii'r9'

i".,.r.i'i ridtri;rt':i

it:::.1:tititiU0..l9kc.í!9t.t!hpcrariui.aciu.Luióreiire:;G.nrhà-iD;í,t.yicNc,..,.:'. .i

a

a

. ,

r

i:

,

.

i.

., t

qclrónbèlor i3.rrovó dien,oisóvàoti!i!.4i,ío0xr,

i r,r,',:-r::.r1009'o ró.y.lebaaí:rri::11:'::.r,,:rrrr'i:l

brai:ii,r"i;

",j

r:.

r:::,r:,.

:::i,rl.::iit::t]:,r',r rti rr ':.la:t irttiit.l,.i:rUl.,i:ri,:. ii,,a::rt|.., .:r., ,

.r,,

).8èri v.o.oir:iiióèi:inf

ijimàtiÀ::i{olà:jrdZ,i z .j+

r..tiri'::.:..:'i:::ll,rlrrYTONG..: 35

i5

00 ,17 13 00 54 38

'


Terug naar die ou Transvaal

I(aapstad maÍathon Gruppo Sportivo Klimmen S.T.B.

Van 2 maart t/m 15 maart 2000 1

4 daagse Zrrid-A llike-reis: met als hoogtepunt de

"Old N4utual Cape Town Marathon" Incl. bezichtiging

:

Kaapstad, Johannesburg en Pretoria, Wijnproevenj Stellerbosch, bczoekTafelbcrg, Soweto, Robbeneiland en Kaap de Goedc Hoop

Verblijf 3 dagen Kmgerpark incl.Game-Drives De reissom incl. excursies, gane-drives Krugerpark en vervoer bedraagt fl.4.150, - per persoon

lnf0rmarie:

Isei WeijenbeÍg tet: 045-5241163 Roze.slraat of W;el Vonken rel:045-5212459.

5

1,

Arrmclding: Bij Bovenstarnde adrcssen

Àttentiell ÀllééD aanbetaling van f 1.000,- per persoon op Rabo reken;rg "Groor Ktimmen" no_ I09 3t8 405 geldt als officiële arnmelding

Join thc,,CàDc-Town-gang,,! 36

6

j6l

HS Nurh


uarr sserie delen: origineel,imitàtir n overzet .,evers AuIo Geevers A

evert op dit

verde Duits

et10em

voor'

te

Jap

leveringspró door radiate overzetplaatwèi

GEEVERS: EEN BEGRIP!

i

a1P

et ecomple teerd en Warny alle rnerken.

NUTII o1s

- s244247

VIANEN 0347-

3

76174

ALMELO 054G87212s

VELDTIO\'EN

(il:lnll:ltS CAN

H

OSSE RIE-D

E LE N

040

-2s31900

ROTTERDAM 010-4(126661


I(apeller Bosloop De 16' I«pellerbosloop bood laaghangende bewolking, geringe neerslag

bij

eeD matige wird- Temperatr.r!r 8oC, dus zeer acceptabel. Er was matige publieke bclangstelling mear daer tegenover een royaal deelnenexveld, 266 atleien, hetgeer de organisaiic STB natuurlijk allermeest bevredigde. Op zo,rdaglnorgen 5 decenber rond 9.00 uur heerste algchele

bedrijvighei<1. St. Nicolaas werd even vergeten, de jongeren, meisjes, jongcns, bereidden

zich voor op hun favoriete afstand van i toiaal l4 cateeorieën , die deel uitmaaklcn van het ATLAS circuit. Welgeteld l42jeugdige atleter, ,,\raarvan 25 nit het STB kamp, doorklielden het verraderlijke kapelterbos en kwamen tot voortrefleli.jke resuliale . Een biizondere vermelding vcrdient de ecrste plaais van onze Pirn \/an Spànje in de catego rie j ongenspupillenc. Hii stormde na 1000 rncicr in 00:04:5i door de fi0ish. Na dit jeugdig gc\reld was het palcours vrij voor de "grotejongens". Orn 12.00 uur wcrri door \\'elhouder van spoízaken Jan Bonten van l-andgraaf her starÍschot gegcven voor een gelijkrijdige stad van: 3600

metervoormeisjesjeugd A, eelr loopover5400 fletervoorjongensjeogd ,^. en de hoofdloop voor vrouwen cD mannen over 7200 rneier, zijnde vier ronden. Na elke ronde doemde de lastige bult langs het l(apollerje op, een pittig Iràjectgedeelle waarin meestal de bcslissinS,,vc geforceerd. Bij de dames $,ist onzc lDge van Aarst een fraaic l'prijs te verwerven met hàat tijd 00i3l:39. De r\kense Cvetlara Waack (klinkt wel Russisch) werd winràres in 00:29:35.

flij

de heren ging dc str

ijd aanvankelijk gelijk op tusscn Renzo en Patrick llranken(Unitas). Renzo won uireindelijk ]net stip door een gepla0tste versnelling in 00:24:2I Op 19 seconden volgde Pàtrick Franken, zeer nipt voor onze [rroDswinnaar, STBer IIL|t,

Rouner(Ac|illes 1'op)

Donders op 2 seconden.

38


ProÍlciat voor onze beide brons-veroveÍanrsl Eenent\\,intig STBc$ , 5 v.ouwen en 16 marncn licpcn dezc hooldloop nlel succes tol l',et eind. Nadat dc laatst binnenkomend, Mevrouw À,1. Vestets dejuriewagen \\,as gcpasseerd, vond dc priisuilrciking plaats iu dc $/crkplaat vrn Glashandelen Schildcrsbcdrijf Sjef van Ooyen. Dc organisatie was ool( tcvrcdcn mel het vlotle, sportieve verloop van deze Kapcllcrbosloop. ir'1et dank aan alle vrii\\,illigels vooÍ hun sponranc mcdewerking en ecn da0l«.voord voor de gewaàrdeerde ondersteuDing van

allc sponsoren Ed Schiks

39


Uitslasen I{anellerbosloon IloofdlooLT200 meter Mannen: 1

Renzo Roumen IIub Donders

I(rist

i1

Jos

9

Ger Bodelier

14

Rob Riksen Beft Meys Peter Deoeuninck Leo Koklcelkorn Frant Eisenga Cor van Haaren II Fred Geiienkirchen Hr"tb Erkcns

21

22 25 31 51 55

62 66

6't '74 80

9I

Achilles Top s.T.B. S,T.B. S,T,B. S,T,B, S.T,B, S,T,B,

S,ï,8,

SjefHodiamont Pierre }vluyrers Jos Duteweerd HarÍie Boesten Bob James

a0 24 2\ 00.24.42 00.25.55 00.25 s9 4a.27.09 00.28.I 0 40.28 2'.1 40.28 37 00.28 51

S,T.B. S,T,B, S,T.B. S,T.B. S,T,B. S,T,B. S.T,B, S,T,B, S.T,B,

4032.46 00.31.1r 00 40 40

Aachen S.T.B. S,T,B, S,T.B. S,T,B. S.T,B,

0a 29.35 00.31.39 40.35.2'1 00.37.58 00.38 59 00.42.01

04.3t.22 00.31.36 04.32.t5 40.32.22 aa.32.2'.7

Hoofdlooo 7?00 meter Dames: I

3 8

14 11 21

Cvetlana Waack Inge van À:Irst lvla.il Boesten Vicky Teeken Sabine lloeppner Gerte Offeringa

vervolg

-)

40


C 2000 meteÍl Rik Knipschild Ralfde Leeuw

Jongens

I 9

Caeser

aa.a-1.45

S.T.B.

00.08 36

Ceasar

S,T.B,

00.08.09 00. 10.40

Unilas S.T.B,

00.15.38 00.18.0l

Unitas

00.05.08 00.05.13 00 05 28 00.06 04

Jongens D 2000 meter:

I l8

Willerrs CIiÍï Cerards Cas

Meisies A 3000 nreter: Kirsten Driessen

I 5

CathelijnZeijlemaker

Meisjes C 1500 meteÍ: Bregle Crolla Evelien Ruijters Mieke Nickien Lennie Kleinen

I 3 5 14

s.T.B. S,T.B S,T,B,

Meisjes D 1500 meter: Mynla Harsteen Esther Ruijters Rachel Leentjes

I 7 I0

Jonsens pupillcn

I 7 8 l3

A

Caesar S T,B.

S,T,B,

1000 meteri

Tim Kragten lvo Eyckeboom

Caesar

S.T.B. S.T.B, S,T,B,

Sebastiaan DÍesen Roan Funken

vervolg

00.05. l7 00.05.57 00 06 14

=

41

00.03.5s 00.04.21 00 04.29 00.04 59


pupillen C 1000 meterl Pim van Spanje Jim Bemelen

Jon_írens

I ó

N'Íeisies pupillen I

'7

8

9 12 13

I 4 5

3

t

7 9

T. B.

A

AV

00.04 04

31

l2

T.B. S. T.B S. T.B S.T.B S,T B.

00.0,1

Caesar

S.T.B S.T B,

00.04.19 00 05.06 00 0s.i5

AVON S.T.B.

00 0,1.5 5 00.05.00

T.B, S,'I.B. S, T. B.

00.05.l2

S,

Yael van Peli KathaÍina Dresen Lonneke Frins Michelle Bindels

00.04.42 00 04.43 00 05.07 00 05 25

pupillqrl!?Qo oqier:

Helcne Thonlassen Linda Tmm Alexandra Dresen

Nieisles pupillen C i000 I

S,

1000 meter: Joelle Sandeyker Natasha Inneker

N4eisj es

00.04.53 00 05 2l

S.T.B.

r&tgr

Nlaaike Bryant Sanne Boessen EeEe Boesren Esra van Pelt Denise Bindels

S,

00.05 26 00.05 29

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0,0

*,.*-Ë -., "., "

.il/

.r.-,

- /Ít\

lI.

\-" 42

t '"-


De lra mvlaag

blijft

!

h

het Linrburgs Dagblad dd I L i l.l999 stond een kofte en bondige

si nen\?tting

van eelr

toekomstig

welke zijn elndscriptie l)ad gewijd aan een beweginigswetcnschapper

ondeNerp welke \\,ellicht nooiÍ alleen voorstanders ol alleen tegenslanders zal krljgerl. ondem,eqr

llet

: "Hct effect van rekken op spieren" leverde dezelfde dag nreteer een discussie op tussen een zcer

gerespecteerd revalidatiearts, een fysioiherapeut er een zeer ervareIr atleti€ktrainer Uiteraard was de uitslag onbeslist rvant lr

" ole \\ord, tp bir,n.n

dlrs

bl!ft

de

een rijd,bÉ

,et \.',een\\

harnvraag Rekken ja ofnee

-1r')g

p

I

\iolgens nri.jn standpunt, u,elke overigens aansluit biJ de nreuing van onze toekonlstige bewegingsschapper, levert rekker geen toegevoegde waarde aaD de functie van de \\,armir)g up Sterker nog ik ben van urenirrg dai het uitvoeren van "de rek" eerder eerr negatiefeffect heeft als dat er voordeel nree gehaald kan worden Ll de volgende paar alinea s zal ik proberen mrjrl urenirg le verduideli_jken.

Om te begilnlen nroete[ we de definitie rekken duidelrjk afuakene|.Volgens het Woordenboek der Ceneeskunde

l"'lga\p oo/, strr' r"k(er|ool: lrel l.l\oc'en vrI ePl specifieke bewegiug in een specifieke richting Dret als doel het vergroten van de myogeDe(= spier) olartÍogene(= gewricht)

43


bcweeglijkhcid Is het hieÍ waàr de schoen wringt uitgaande van de besegende mens Het lichaan heeft de unieke ntogeli3kheid onr zich aan te passen aan zln ol haar funciie.Een voorbeeld :Wannèer iemard nreer eet dan zln lichaam v€rbranden kan zal het lichaam naar alle waarschijnlijkheid uitzetten Wameer

ieNand minder eet dan het lichaam nodig heeft zal het (hopelijk) inkrimpeu .Hoewel je ze niet kunt onderscheiden. beschik het hchaarr naast rode en witte spiervezels ( die rets weergeven over het aeroob en anaeroob vernlogen van icmaud) over bewegingsspieren (fasische spieren) en houdingsspieren (toDische spieren) \yanneer spieÍen gedurende een periodc lliet

of nrinder gebruikt worden zulle| deze in

fi,rnctie

\,eranderen Voor bewcgingspierer geldt dat deze in kraclrt zal aliemen en voor hou d iDgssp ieren geldt dat ze zal reageren door

middel 1ai \erkoding Uitgaand van de hardloper ofhardloopster kau gesteld woÍden dat lvarneer men door een blessure of andere omstandigheid een periode niel kan hardlopen de fu»ctie van de spier zal

Er zaleen reacrie plaatsvinden zowel op sprerkracht nivo en op spierlengte nivo Àlhoewel je ze niet kunt scheiden rvil ik me op d" l: ar .re i sro oj'sc he !'eraroe_nS Írchle_ Spierelr hebben meerdere iurcties in het lichaam : orrder arrdere

ziln zij deels veranlwoordelijk voo. de stabiliteiÍ i de gewrichten ,nten noemt dit actieve stabiliteit.De passieve stabiliteit wordt verzoÍgd door bandeD en kapsels.Wanneer de passrevè stabrliteit te wensen overlaat bv. door uitrekken, dan speelt de sprer een zeer belangrijke rol om de passieve functie te compenseren.WaoIreer spieren teveel uitge.ek zrjn,


bv door rekken, dan is e.

onvoldoende spanning om het

gewricht te stabiljsereD.

Als nren een gedrvongen rustpauze dient te hoLrden door b\,. een traunra (spierscheuring ofoperatie) dan kan er sprake zijn van eeu pathologisch vcrko(e spier.Dii houdt in dat de functionele

spierlengte

(= de

spierlengte

die nodig is on

je

persoonlijk,karakerestieke paslengte mogelijk te nrake|) nier bereik kan worden.Orn deze functionele spierlengte ,na een bovenbeschreven toestand,te bereiken kan men een beweging uitvoeren in de tegenovergestelde dchting als de richting die beperk is.ln de volksmond noemt nlen dit rekken. maar dient dellritiea norrnaliserelr genoernd te worden.Het op functionele lengie brengen van de pathologisch verkofte spier of beperk ge\,,,richt, kau eenzelfde beweging ziln als wanneer er "rek" lritgevoerd lvordt echter met een ander doel en een andere bewegingsuitslag.

Bij

rekl<en wordt de spier iu tegenstelling tot normaliseren, niet

tot de lunctionele eindgrens gebracht nraar \â&#x201A;Źrder

uiteen

getrokken waardoor er teveel spanning van de spier gehaald

wordt.Drt gaat ten koste van de actieve stabiLteit van het gewrichi en heeft dus een negatiel elfect op de nrotorische stabiliteit vnn de atleet of atleieDe mogeliikheid van eerl irrstabiele toestand is reeel aanwezig, denk maar aan een tumster welke door een teveelheid aan be\,,.eeglijl(heid ir1 de gewricltten,welke nodig was in een actieve tumperiode op latere leefti.jd problenreo krijgt ( een oplossiDg hjervoor rs spieĂ?kr achttrainiug .welke de spierspannrng laat toenemen).

45


Kofiom kan men stellerl : Wanneer de siabilserende functie van de banden en kapsels rondom een gewricht te wersen overlaat dient deze gecompenseerd te worden door de spa|ning van spierenAls deze spierspanning te Iaag is kan er lllogelijk i stabilit€it ontstaan. Vaak onstaan blessures aan het einde van een loop ofwedstrijd , rvanneeÍ er sprake is van spiervernrocidheid,hierdoor zrn deze niet neer ir staat on1 de kapsels en banden voldoende te assisteren.

Een mogelijkheid onr de voor u ftuctionele spierlengte te bereiken vanuit rusttoestand binnen een warming up kan door een uitgebreide loopscholing.Hierdoor viDdt door beweging een aanpassing op spieínivo plàats waardoor de vooí u optimale fLnrctiooele spierlengte bereikt word zolrder dat dit ten koste gaat van de stabilireit.Dit maak de flnctie van loopscholing t*.cecrlei. ConcLrderend: een reknovementja maar Íekken Nee

l

ik nu nog uiwijden over de optimale sarrenÍekkingslengie valt een sPi€Í, $'elke overigens Verder kan

bovenstaand schrijven zaL óndersteruerl.echler dan wordt dit schrijven een le zeer rysrologisch en te diepgaand schrijven weike ook niet nleer voor een ieder begrijpbaaÍ zou zijn lvÍike Ververgaefi

0-0-0-0-0-0,0-0-0-0

46


Leefti.ldsindeling 2000

Voor 2000 ir dè volricrds ceÍriidsiódcliis vin roeDis-ins:

0l

t903/193/ r2

t5

vcl.rancn màincn geb.ren in velec ien v.o!\rcn gebóÍèn ln Oeze i'rdeli B is ge drdàr i,idc ing

2)

nrer nBàne vài 01 novcnrbcr 1999 van FlIr5vírdr nràÍeebooíedrg.

recieanr (puD llen leeÍiiid) rcc eànt (iun oren 1..í1Jd)

J4

tl

l5

Béénwodnrrdrleèroire.reàni,dGo!èrig(b.!. juryld)

,l] 45

ln arwilkinB vàn de doorlAÀF v ree(elde Íeselvoorde veteranen eeírid (sebooneF:n ho.ftdÈ [/AVA in ov.Í eg met de in hi.r veGide.ing van auBuíus ll35 le Ro e bcJLórcn !e oudc ÍegeL te h,ndhiven. Dar wil ^^É, zeggen, en woÍdr ingedee d in de v.reÉíÈi[h$è olte*er men mas deel.enien aàn veleanenweilí ldcn, vtrIí de das dit do veleranenleeniid lÈeft )re..ihr. oe KNAU heeri ln ovc oB írcr dr verecnencohnlirse b4lot,n 'neí de doorde WAv,a,/B"\F vàí8enerde Íe8e overre ncmcn. Dur nen wo'dt iisedaeld ia de veterinenkhse op de dr8, watr,oD men nc àtrn8qov.à eaí1jd beÍe trt zic voormeeÍ iÍonul e hooÍdsrLI ll]vin hetwedsrÍr! eslenre,n. àn. 21, lid I (veleEDen).

OndsÍvc.dclingvelerrnen: vrouwen: 3t - ls jiàr (aàn le.luide à r Vl5lj 40 aa r.àr làan (o du ilcr àLs Va0lj en. Mannef r a0-ra jàir(àa rèduidoi alsM40)i49.49jàar(aai re d!idei àlsMa5);enz.

47


GËRAËT§

',

FLNÀNCIENINCEN SPÀREN

Sunplein 4.o 6lll L] LandgraaI

Tel. o45 - 53r 50 9r Fax o45 - 9z 58 z4

,ir,lf*.,H 't . AUTOREKLAME . STANDBOUW - RE KLAMEBO RD EN/ZE

. DE KORAÏIESCHILDE . BEWEGWIJZERING

ILEN

RS


IJct.lcugrlkamp Vrijdagnriddag rond vrjfunr stapteD u'e met alle jerrgd van I0laar en olrder ill de auto s. Op naar de Ardeurenl Toen we uiteindelijk na e€n palrr keer verkeerd te zun geÍeden daar aankwanren, stolld ons al een lcLrke verrassing te wachten We nroeÍen Damelijk tlvee |achteu bniten irr een wigrvanr gilan slape ie^vijl |et buiten ijskond wàs! Toe0 hadden we nog een probleenr, want de rreisjes

en

\'Íarousjka nroesten nret ongeveer I I personen ir een teDt. Dit zou dus nooit passen UiteiDdeliik. uret behulp van Wiel, had iedereen zlln plekje en konderr rve soep gaan eten Hicrna nrochten rve aardappelen boven het kanrpvuur poffen Nou, volgens nrij treeft bijna niernand een gare aardappel gekregen, de aaÍdappels vjelen namelijk alleulaal irr het vuur er daar rverden ze:ileen nraar zu'ar1l Po ,d I rr l| ,: 'r \e :rr de rert Se_ar' .!. a- so,rrrll.gcn r]r.Íce l ir, slaap vieler (rè, Ronald en lclle). À4aar de harclc k€nr was nog lanq niet nroe en dus beslot€n \r,e oln de tràiners eens even wakkcr le rnaken (h€t was toen ongeveel clrie uur's nachts). Na dit t€ hebben gedaan hebben we nog wat gekàart en zrjn we rond vier Lrrr gaen slaper. Om zes uur lvas iedereen zo ongeveer wakker .r,ant de lorigens Íoudef aan onze tent te zi gen. En als _le die hood zingen nroet Je wel wakker worrlen! Na het ontbut lverden we lll twee groepen verdeeld In de eerste groep

zaten alle Jongens phrs Frouk. Carolieu, Rachel en Esdrer en onze gÍoep besiond Lrit alle overige ureisjes Ieder groep had een instRrctenr bij zich Onze groep bleefals eerste rn de groeve en we bego )en nret 'hillwalken'. Bij hilhi'alken sta je op een stcile wand met je geziclrt naar beneden. je wordt op je rug vastgenraak en zo loop of ren je uaar beneden. Nadat iedereen dit gedaan had gilgen we naal een toulvparkocrc

49


$,as iret de bcdoclng dat jc op allcrlei manieren ovcr torrwen scl\oof', liep of krooP Dit \vas best moeilljk omdat Je jezelf steeds vast nroest zekeren Dc rroeilijksle hirr(lemis was dat je nret je buik oveÍ een tolrw nroèst glijden Drt lukre iedereen behelve N{arcel varl de Pol, err dat nog u'el Ien\ijl hU zei dat het allenlaal zo nlakkelijk wasl Na drt peÍkoeÍs giigen lve naàr de Hinalayabrlrg, dit was een bnrg die valt.le ene naar de afldere kar]t van de groeve liep. De brLrg uicbelde hcel erg en het was darr ook best nioeilijk om naar de overkant le

lller

Na dit onderdeel hadden we even parrze en kwanlen we de atrdeíe groep ook weer tegen. Toer iedereÈn de broodjes met krakworst op had, girgerr \\'e naar de Natel1,al. BLj dèze grote (ahnn, waterval nroesten \!e eeo brlrg [rakerl over een sool1 neer. Trjdens het rnaken van deze brr'rg kregcn we van de ruar)llelijkè trainers te lroreD dat vrouwerr maar slap warert err niks konden tenvril ze zelf ook maar wat aarl de kant stonden te kijken! Toelr \\e erndelljk de brug af hadden, nloestcD \re er natulrlljk ook oveíheen. CelLrkkig lLrkte dir b1 iedereen en omdat we nog \t/at tljd orer hadden konden lve Dog abseileu langs de \!atcrval. Dit vond ik het leukste en hèt engíe, het was nanrelrjk heel erg glad en als je ook oraar icts te veel iaar rccltts bing nrocht je gaan dortchen in de waterval. Lennie en Stefanie werderl hier dan ook erg nat Dit rvas het laalste onderdeel van deze dag en hiena ntochien we dan ook spaghelti of nlircaÍori gàaD eten. Na de aÀvas hebben \ye nog een sooÍi kliurspel gedaan en daarna girlg ongeveer iedereeD naar de tent. Hier hebbeu §e tot onge!eer twec uur zitteD zingen en toen vieler de meesie lrrerrsen ilr onze lent irl slaaP Zondagmorgen mochtel we tot halftier uitslapert.

50


Iedereen dachi dat we gil1gel1 ontbijten nraar iriervoor moesten we het ontbjjt eerst zoeken. Met de hele groep gingen we op weg om ons outbijt te gaan zoeken. Na een uuftje iopcn kwamen we b, een straal aa11 die toch rvel heel erg veel op de straat leek waar onze kampplaats lag Ze [adden ons gewoon een roldje latcn lopenl Gelukkjg stond ]ret ontbiji (of de bnurch) nu wel op de tafel en konden we de lekkere broodjes gaan eten. OnT twee uur kwamen de eerste ouders om ons weer terug te brengen 0aar de bewoonde wereld. Iedereetl heeft het een leuk kamp gevonden en namens dejeugd wll ik alle begeleiders hiervoor bedanlen. Evelien Ruijters

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Bgstuur eh Redactie WEATSENALLE

LEDEI,{ SPONSOREN EN

ADVERTEERDERS PRETTIGE FEESTDAGEN

EN EEN EN

GELUI(IIG

SPORTTEF

2000 E1

,\Ă&#x2030;"

#r'

atrv u#


5{

{ r-tiJ.i',.,

qJ

+r

a'4..i,,.

ยง

\J ยง

N AJ

!-{

F{ L

IJ \J

a\ (-)

N -r AJ

(J

5?

i< o


Diversen jeugd

De aÍgelopen maanden is er heel lvat sebeurt bij dejeusdardelins. Zo is de ouderejeugd op kamp Seweest in het Belgische Sprimont

i

de

We kunnen zeggen dat dit een zeer geslaagd kamp is gervecst

Op dit kamp heeft loch rnenigeen zijn grenzen verlegt. Tijdens ons verblijf zijn we goed verwend door trvee moeders namelijk Els Frins en Jessie Heinrichs nognlaals hartelijk dank voor de goede zorg. Bovendien was de firma Gubbels (groenten boer) zo vriendelijk om het fÍuir wal we mee hebbcn g€nomen te sponseren. Zij slaan elke vrijdagniddag op de markt in Waubach. Naluudiik is e.li.jdens dit rveekend rveinig geslapen wai !\,eer tot gevolg had dat sorrnrige lijdens het ontbijl van maandagmorgen rvecr in slaap zijn gevalle" oftiidens de ies op school. De jeugdcommissie is van nrening dat dit karnp een vervolg moet kriigen. Maar eerst zullen we wat voor onze jongste Ieden organisercn. Op verzoek van dejeugdcornrnissie zijn er diverse ouders |aar de algemenc jnry curslls van de KNAU geweesi. Zij hebbcn ellerraal hun diploma behaald,hienoor van harte proficiat Zij ziin Dhr en Mevr Bindels. Mevr tloesscn, Mevr Collet en Dhr Ruijlers.

Op I clecember rvcrden rve verrast door een bezoek ran de goedhciligman 1Ídens de training. Nah[rrliik is de tlaining gelijk gestopt om nret Sioterklaas een gezellig uu(je door te brengen. Àlle kinde|cn mocsten bij rle Sint komen. De een zong een Iiedle de ander deed een radslag nog een ander een slalomNa al deze vertorringeu kregcn zii van de Sint een cadeautje.


Znlerdns 4 dccenrbcr Ieeg dejcusd cirdelijk (lc nioLrwc clubkle(li,rs. Í)ezc klcding is in zijn gcheel gesponsord door dlj là Sjefvan Lloijcn. Nrmens allcjeugdlederr cn commissie hiervoor hartelijk bedankt. De rieu$,c klcding lrecfi blijkbaar nagische kracht€n wanl op de Kapellerbosloop zijn er diverse eren plaatsen behaald. ISij dejongers pupillen C is Pim van Spanje eersie gewo en en lo i

Gcilenkirchcn derde. Zo is Evclien ltui.jrerc derde gcworden bii de nreisjesjuniorcn C VerrJcr presteerde iedereen zeer goed. Nu \!e de kleding hebben wordt er wel vcrlvacht var de gene die aan de §edst.ijdcn mee doct deze dan ook draagl

Als men nog kleding rvil! beslell€n die in de zelldc Itn liSr kan men dal bij l l i . D-iÉ .eI R r.,.ng , s1.,"-' 1. r1..,..., De volgende aÍjkelen zijn te bestelleu voor de rneisjes,dames een topje deze kost F 70,-

Ook de hercn kunnen de nieuwe clubkleding besrellen het singl.r kost F 60,, en korte lieht F 70. . Een lar)ge tight voor de kindcrmaren kosren deze F 90, en de volrvasscnen lr

t10,Vcrricr wil ik iedereen pretlige feesidageIl loc wcnsen er ee| gezord 2000. Met vriendelijke sporlgroeren Dick vàn Pelt.

0000-0-0-0-00

54


Diverse ieusduitslaeen

De 54" ENCI-bergloop.

rvist onzejonsslejeugd toch nos de r".e,,'aar N.Í*slti.it ó uinclen. Mct zijn elven namen ze deel aan de 54' ENCI'bergloop. Onderst:rand de uilslagen:

ierwijr

ae orrderejeïrgd àp karnp

'vas,

Mini-pupillen:

2

Meis.lcs pupillcn C:

2

Esra van Pelt Carmen Franssen Sanne Boessen

5

Denise Bindels

10. 11. 15.

Nnlaíra ImmekeÍ Yaelvan Pelt Lonneke Frins Michelle Bindels Kelly Boessen Yvelte Collet 'fim Zcevaarders

Meisjes pnpilien A

l

I9.

24. 21. Jongcns pLrpillcn B

8.

55

6:00 6:22 5:41 5:5 6 4:5 8 5:01

5.24 6:01 6110 6:3 0

5:29


GEIIOORD BlJITEN DE COOPDIII]AAN 'JuffÍouw Corrie', zegt de dolrter woedend tegen zrjn assisteDte, 'weet U wat huichciarij is?' 'Ja zeker l' antwoordde zij rap. 'A1s U bijvoorbeeld Uw particulieÍe patiëntcn beterschap wenst.' Do kanibaler hebben een mooi blondje gevangcn. Het opperhoold sleept heÀr naar zijn hut. Als een kannibalenjongede naar bir en gluurt, roept hij: "Ma, kom gauw kijken! LIei opperhoofd ligl op ons avondelÈnl"

Miss België wordi Sevraagd de slart te geven voor de Heideloop in Landgràaf. Een van de organisatoÍen overhardiSt haar het pislool en zegt" "Als U will dat ze vertrekken, moet U hiermee e€n schot loss€nl" Waarop het mooie kind vraagt: "Graag, mÀaÍ op wie?" Moeder: "Wal is jouw nieuwe vriend voor ienlald? Een nette man?"

Dochter: "Natuurlijk wel. nlam. Hij is zllinig, hil drink er hij rook niet, hij heeft een heel aardige wouw en drie keurig opgevoede ktnderen". OÍrra, bent U toncclspeelster geweesl? Nee meiske, waaloll1 vÍaÀ8 ie dal? Omdat, wanneer U brj ons komt, papa ahijd zegl: we zullen lveer ccns een schourvspel belcvcn.

ZLríeÍ Aflra heefl íachtwacht en brei!. De dienstdoende doller ko t vooÍb!. Hij wil grappig zrjn en waagt: 'En zLríedje, babykleeÍtjes aan het breien!' 'Nee. antwoordl Al1na heel gevat, 'ciwànncrs'. Een man solliciteerde bij een busmaatschappi-j

"Rijd mct die bus daar de

roule van lijn l4," zeide inspecleur, 'en laat nrlar eens zier wel lJ kunl."

Nà enige tijd zat de nran nog roerloos achier het stuu. van zijn dubbeldekker. Hij vcrontschuldigde zich: "lk moct loch op de conducleur wachten?" 'Dit is een eenmanswagen", zÈi de inspcctcur. "De chauffeur veÍkoopt de kaaÍ1jes." Na een half uur krceg de inspecleur lè horen dat er een bus total_loss was gereden. Hii begalzich raar de plàals des onheils en zng de sollicilant bij hcl wrak slaan. "Wat is er gebeurd']" vroeg de inspeclcr.rr. "Hoe weei ik dal nou?" zoi de man. "lk !vàs boven in ds bus kaaÍjes aan hcl verkopcn". 56


Trainingen winterseizoen 1999 12000 D"g

rijd

PlaĂ ts

Training

Begeleider

Ma.

I8.30

Carage Toi'ota

Duurloop I uur

Vrije trainirrB

Garage Toyota

Interval voor

Cor van Haaren

Mengelcrs

alle groepen

Ca.age Tovota

Duurloop

Loopgroepbcgc-

Mengelers

1 l5 uxr

leidcrs

Attetiekbaan

Jeugd

Jeugdtraincrs

Baantraining

Cor van Haaren

Mengelers

Di,

18.45

t8 30

l8 30

Achillis-Top Kerkade Do.

18.45

Atletiekbaan

Achillis-Top Kerkrade Do.

t9.00

Sporthal Kakert

Cooditietraining

Heuk Thrlssen

v'ij

18.30

Carage To)_oia

Duurloop I uur

Vrjie training

Jeugd

Jc!gd{raincrs

Mengelers Za.

10.00

Coopc.baan

tot l0 j. t 1.00

Jeugd

Cooperbaan

v{naf l0 j. Z,i.

8.30

Cor van Haaren Dick van

Duurloop

Cooperbaan

lnformatie trainingen: 045 - 5326562 045 - 5325803

(seoioren) e

Pelt (eugd)

I

John Hendrix Theo Schmeits


blj de PAKI(EN neerzitten k

?

orn nou.

Tndn oh ?ruírn\

§BÏl::,',nF"::*: Iicerlen (Gclccnstríar 3C-]6 cn Promenndc 3J), Maiitricht (C Íotc Sl'.t'.r! I 8-20) Silrard ( ií o I c n b c c k s t . u :r I l2). Grasr)andel enschildèrstredriil

-^^ (2-r.-bt"F, Londsr.a, b ". '

l

Streeperplein 1O 6371 MZ Landgraaf tel .: 045-53 1 1 41.3 fax: O45-532'1 616

SchilclefYverken

24-uurs'giasservice GIas in lobd -:,kaqer KLtnststof koziinen e-d-

STB Clubblad 1999 nr 5  
Advertisement