Page 1

ATLETIEKVERENIGING

ourlB

BR{lrV

^\ (xiuè

Éí

É.f

o o-I o

Sport - en

E 1999 No4 D Trimclub Bru nss ummer heide


SPORT EN TRINICLUB BRUNSSUNIMERIIEIÍ'È

BESTUUR: Yoorzittcr: SecÍelaris

Wim van der Linden 045-52170t3 Jan Yan Hees 445-4052734 Jo Heinriehs 045-5324059

Apollolaan 68 6373 IIC Landgraaf

I

Jos Janssen

Schepenbank 22

6343 CV

Kl'rrnen

:

043-459r995 Jo vnn Modrop 045-s69A266

Kocmpcl

9l

:

Pcnningmc€slcr i Àlgemene Zakcn

(vice-voorzitter) Àlgcmcnc Zaken -{raincrs Wcds{riidsecr.

Cor van Hanren

Keukcnlv€ideweg 2 6432 GT Hocnsbrock Grocne Kruisstr.l3 6343 BD Klimmen

6372 NC

II

Honirrgmarustr 25

045-5326833

6372

Dick van Pclt 045-5325803

Spaam,eiden 37 6374 MD Landgraaf

Evenemcntcn

Meria Fischer

Ereprijs

Redaktie

445-5313627 Theo Schmeits

6374 RC Landgraaf Gravelrwcg 56 6471 VZ Eygclshoven

Jeugdsport

045-5352003

VH Landgaaf

S.'LB. 'l eleteksr:

ïV-Gazet teleteksl! ngina 644

PoslbÀ*:

Groefle Kruisstrast I 3 6343 BD Rek.nl. 4915695 t.tr.vPemirg cesre. S.T.B. Apllolaan 68 6373 t{C Lo dgraaf

VeÍe,ligingsLr.KNAU Pnblio Relstions

:

13

Kk

tle,1

17354

:

G.BonraosslÍ.73

045-6314854

6372 KR Lnndsraaf

Op relcretrsr en/of ohrbblad Vie rednlliendres: O 045 - 535200:l

Adverleerdcrs krijgcn het clubblad kosteloos tocgcTorlden


INHOUDSOPG AVN

llcstuur - cn commissics

2 t 1,1

Vxn de voorziÍer Van de lvcdstr ijdsecrctarts Vin (lè tr aincr

\Ycdstriidcn

I 24

Divcrse titslàge|

I

1{edactiecornrn

iss

ic

Ed Sclriks l-heo S.hlneits

Perikelcrr rondorrl

)7

l:l

J!]crgelhrrd]naraLhorl

)1

Coop.rlcst Nagcltorncn u;tsleg.n

i9

iverlstriirlcl

Els Irrifs

Wi.lFrins Ya

Uitcrlijl{c inlcyerdrturn hopij: b;j rcdrLkriea.lre! S1'B C!n,/enweg 5ó, 64ll \iZ Eygelshovcn

FIct clu bblad verschijnt )Í pel jnar.

5 17 ll 20 ll i0 /ll 47 56 J cu

49

rir lleidcloop, hoc

hÈ1

begon

NicLrwe Lcdcn Vcrjaatu.rgslialeirder B.lrngrij ke r)cdcdelirrge

Lslrlc(elinrif0el Klei|c verlralcll ove. trir{lLopcrs Spo:tnicaischcbespieg!tjnger) Evcr voor slcllen Cehoord bui(en de Cooperbaa I

gtlbullctin

l/ri

55


Yrn dc Voorziltcr

S'I'B.TtrE\'trE STB mag dan ccn klein clLrbje in het Zuiden dcs laflds zijn, toch halen ,!ij dc laaistc tijd nlet gemak de tv. Dat \\il zeggen, 2 van onze lerlen. Hebben jullie ze ook gezien? Jan Manders cn lnge van r\arst Ik.,ond ze beider loogtepunien van hel ieevec aanbod vall de laatste naarden.

Inteiligente

hn

Wij keken naar het Tv-spclletje Twec voor Twaalf. Een spel dat mij regelnatlg gefrLrstreerd naar de drank doet grijp€n, omdat jk op dà r 61'1i\a 111.-11 oooqr /.ld r. -e. a..rvoord .\eq f.. d.r- .r.r.- d., zomaar kamerbreed jn beeld, 'onze' Jan lr,Íalders Nlaar wat zag ie er

'anders'uit. Keurig gekleed netuurlijk en geen spoor yar ecn nat beaíeet endcre atietiekkleding. En daa die bril, nonchalaot op zijn neus geplaatí op de manier vao 'wie doet mij wat,. Toen begon ltij te praterl. Op een ijzig kalne toon, legde hij uit wie hij was, rvat hrj dced en dergelijke, maar de klank in zijn stem liet her beeldbuisvolk weten: Achter deze zoetgevooisde stem tct €en veÍdÍaaid alclrte G, gaan heel wat kilo,s intelligeotic schuil Ik dacht meleeo: Hier zit eeo ioekornstig STB-bcstuurdeÍ iu vol ornaàt Nadat lan's z'vegcr en teamgenoot h.jntjes had gcmeld dat er voor zijn naan een dr., drs. of ir titel geschreveo dleDde te worden ging het spcl van staft. Ik rnoet zeggen dat let spel niet vlot liep voor de Maoders deDktrnk. MaaÍ l liet zich nict uit het veld slaan. Ais een.qeboren leider zefte lrii lm _oc.r.rn /oel uerk in dr"l' bo.L-. e, or .Ilenler Hijzelfgafde anhvoorden op de geíelde vr3qen. Mecstal was dat :,,Heliras. hier kan ik geen ant\À,oord op geve . ' Vervolg l)

T-shit of


\Ía:r oe

mar,rrr .,r oc toon w.,.r,oo Lii .iar zc. strir.rloe zoveel zellv.d oU\\"n ..t ht ie d. r.1 o.Ld v.n lrer Jnt!!ooro vc,;ar ln ee., roord

subliem.

HooStepuot was de waÍtg over eeo ntij yolledig onbekende schiltler.

Jal1.

kunstziDrig bervogen als hij is, rvist zijn naam meteen te meld . Daamlee zorede hij voor de ommezwàai in het spel. De zwagcr wist nog wat aniwoorden aan ziin inloÍn1àtiebronnen te ontfr:tseten en uiteindelijk werd het te raden woord gevonderir Yesl UiteraaÍd liet Jarl zich wat mjrlder heftig uiir,,Met dit resultaer ku, ner wc rc.nj .:re d rr,.orj .n. terr p a,lr r5e -rsluler \.u e"n T$e. voor'1,r.-if\\tariLz^-vanlr.b6enorcrr Oia Jar. k \., 1 lor n.irn gro,c

Ic,r;de oo\ .en .ulrwoord Dc arr".c vra"g irg orer de pop;".oep

Radlohead. Mijn avond kon niel meer stuk.

Die Hollàndische

llergltiifeíin

Inge.

Het ieeveeprogramtna dat geheel gewijd was aan een be.gloop var Inge vàn Aarst bestecdde regelrnatig aandacht aan medel;nde;s die;r aflvijkende manier van vakantie vieren op na hiclden. N[et een ondedooÍ var ongeloof en veèazilg werd beschreven dat deze fréle LimburÍrse d.rrne er gcro .c i, s. l,.1r orn zi.h teger. de or,rrdge hell,rse. i.l, À lpenreLrzen kapot rc loDen Maar Lrge was de vrolijkleld zoive en zelfs bondscoach Ceorge Jcrernic, die nornaal gesproken maar zeer Doeizaafi berglopen i; Limb;; bezo'h. q"s er al. l. r. op-n biJ orn -Jcr." nrer Lrge op h., s"herm rI ve .c'lU'e1 i-Ëe d.(d L\,1 \àn lra.,. v^rd rrrwrcl.r Zc(r lichl\oeriq S-nq het bergopwaads. Dat js Ingc u,el toeveÍrouwd wart ze heeft inrnrleÀ rlË Juog&au maradror op haar palnrares staan. Toch hoolt z\,voeger, brjten en harken b, het berglopen Op het steilste siuk vaa het parkocri vatte zij dat al ploeterend zo voor de camera samerl: ,lk ben doodl,,

Venolg t)


Dat was natuurlijk niet waar, wanr cnl(ele ty-shots later siond zi.j zeer moe, maar mins_teDs net zo voldaan op de top Springlevend en r,Íolijk lachend. Leuk aan dit progmmrna was het fe;t dat berglopen door Nederlanders

steeds commentaar kreeg vao een

rvcl zeer onnozele Duitser

(een

gemiddelde Duitser wa a rsch ij nlij k). Vrolijk net zijn bierbuik schuddend van het lachen .,roeg

hij zich afwaar die HollàIder bergen hadden om te trainen en dat ze beter met de kabelbaal zoudcn klnnen gaan Dit afgewisscld mct de prachtige beelden yan de iispannirgen van Inge maake de uitzending zeer aantreJ<kelijk. Ik as

trots op je, 1n8e.

Àfsluiting baanscizoen. scptember weÍd de laatste zomeftrain g op de Cooperbaan gehouden in de vonn van een Coopertest. Maar liefí 32 STB-ers waÍen present. ljel wee. en de prestàlies \ïaren goed. Het slot nog beter wani samen zijn we in dc ktultine van TCN een glaasjc gaan drirlkerl. Uiteraard nam trainer Cor vatl Haaren daar dc schema's en het woord, gevolgd dooÍ de vooízitter. want die kan toch niet z'n ntond houden ( Ik hoorde overigeDs al een naam van zuÍl opvolger door de Selederen sluipen. Die naam js nogal bevriend met een reeds ee.der jn dil stuk genoemde bestuurder in spé). Gesteld werd dat de zomeÍLràiflingen veel succes en veel deelnemers kenden Vooral de vrouwen verschijncn in gÍoten getale De naam op wiens conto de populariieit van de trainingen geschreven moet worden is die van Cor van Haaren. Met veel enthousiasme en kcnnis begeieidt hij het steeds groeiende aantal baanlopers. Cor, van haÍie gefeliciteerd daannee en vcel succes ir de wi[teryeiode.

Op dolderdag

23

Wim van der Lindcn 0-0-0-0-0-0 0-0 0 0


IIEIDELOOP _ S.T.B. IIoe hct bcgon !!

\_a aarrleiding var de 20 ste hejdeloop leek het ons wel aardig onl te weten hce deze wedstrijd ortstaan is. De neest aangewezcn persoon dic alles van de beginjaren van de STB en de eerste Heideloop weet is uiteraaÍd de medeoprichter en oud voorzitter r.,an de STB - Jo tryck -. De redactie \,Íoeg hern tijdens de laÀtste heideloop of hij hierover ieis wilde schrijven in ons

clllbbiad Hier volgt zijn relaast lje e',$e HerdeiooD \4ci lo80

-

fS '*\ Len tul reSè',l,ieo.r)'. vootrr,noodz.Lclii,<. E/ W. w"re .rl ruirn l,) l3dr dr,,-ope.s op'l lo.à.c- op de /\ Bt ssumrrrerl.e de.Toe, dc {r el\rrlse loopr:ge ( )

o\e_wd.,rde nanr l'u-o1". durË drr m o zc _"qro .'leclrs oeizaam van stàÍ. Met de konlst van dc Alccnt ilr Brulssum, l*eede wedstÍijd fu d0 Bnrrrssum erheide georganiseerd. Naast cÍoss van AVON, ru ook de He;decross van de Afcent Running vedetie als Jös Hernles, Roger Clark cic De groie oÍganisator bij de Afcent Rrumels was Pete Williams Hij

rverd een de KerstClub nlet beschike

over een groot anenaal aan lopers en uiteraard sponsorgeld.In de omringende

larden werden de volkslopen innriddels ook populair Denk rnaar àan \yinteriaufin Aachen en de halve amt]1on optwecdePaasdag ir Eupen.

de

De Brrlnssumme.heide TrirmrcLs (zo noenden wij ons toen) waren overal wolkon LeveÍde zo nu en dan ook een winnaar op (Max \an Wersch) eo vooral in de Àltersklàssen in Duitsland die al veteranon waten \.ïnuf hrn dedigsle jaren klassementen hadden per 5 jaar. Wij werden bekend, hoewel vooml de DuitseÍs onze clubnaam (ook t1rr nog sieeds) niet konden uicprcken. Meeíal had de ontoeper het over de Broenelerhayde Trnnn1eren

vervolgll


fu

AUro

votYtr{Et{

n.v.

I(WALITEIT ALS NCRM E

verkoop nieuw E selectieve occasions x leasiIlg ! financiering

r

x

repar attes

onderhoud schaderepar aties

E APK kcuringcrl

WIJNG,\,ARDSWEC

3

I]EERLEN HOENSBIIOEK

TEL: ( 045 ) 52 r24s9 l,AX: ( 04s ) 5贸r0200


Teftrg naar d. ee,Íe

fl.idcloop

1Vy, onze loopgroepjcs vin zo!r ongcvceí:10 pcrsonerr rverclcr lrerh:rektelrlk uitgcdaagd om rn onze omgevillg ook jcts te organiseren. Wii rr nen die

.'r,,..:. r..l o.Je| oo.\.....rd . ,. l,er r, .: , I r r..o.st *ordcn, rvaar narst de wirnaars heel vccl :rar)dicht geschonl(e nrocst ,,vortlerl a:lrl de rest veo de dccl|er)lers toi de laalsie rraar sporadisch mce) binncn zou zan

lnlr

(vrouwer) liepen nog

Het k,.vam dcst:lds nog raak voor bij dc ple.tselijLe eilcliekvercnigin3en, dat ais Ce errsre ti.u bimex,À'alcn, de ovcrige Jopers mcestrl aa,r een ierlate,r firrish k."ramcr Noem ze maar op Abdijcross, Encicross, Ceulda[oop, etc. De organisaric kr',ar h hanrlerr van: ltar.ie Crcrrtcrs, Nic Jonker,Albcn Biaq Cor Ostlcnder, \Íar van \Vcr:;ch en Jo Ey,cl Eer clLrbkas u,as er niÈt Bij de \\,cdstrl.lden bctaaldc iedÈr voor zichzctÍ. Wi;

rekende

uit dlt ,,\'ij lnct 100 doelnemcrs een

teko( zoudcn hebben in dc orgrnisitiekoí.n

va]r

ro

cl.r.

- -0r

0rl l.rr.

1r

7lcgdc ieder fl. 50., Lrij elkaal - mei urtzorderxrg van Nlax, die Draar fl5, z:lgcld keeg - en de borgson lvas er. L)an spelen. De grootte

begirt hel

De

paS

o.ganis.tie

\\rs sr)el rond

Lokatie

tsmnssrrn|rerheide Hooldloop lC EiU rvaDr dar

had nog niemend en ecn JedersrranstiLrf van g kilorrcrer. Írxchrttu,rro, rvaslokaal en pdjsuirreikLrg b1 Calnpirrg Bousoerq Rcclrmcioirlers. herinnerirgen en prijzen voor de wxmairs(tocn rlot belíeri cr) corsootties) el . r,,Lo.n I -orr. .,.-r.. i\oor .i."d..1.."- r o..i, i,ö. ee:) pràruLrrtjcs in d. .;r n)p jDgkantilr e te hoDden (lassa voorrleàmitieBaari

l-1,1o q,r r,. l..r '.elr:r i,Ir

.r;o §.s""ljrto

l{el ovcrleg .n sànrenlrcrk;ig nci het ltekrcati.sch.jr cn de qcmcc,rte c J . IJ-.. . r crelri, \^1 o, .o I \....r. tc.ro.- ...r, ..

plaatselijke adctielclLrbs zoals AchitIs -fop. AVON en Arletick Ver \{:rastic}it Vervolg »


als \.vilde ]oop" brj de KN^U gekrvalificcerd Wat nu? rnn Vctcmnen Nedcrlard, ahlaar hrj vecl contacten had rret vooral ou.lcre rnerathoDloperc. Dil bracht uitkomst, de eerne lnlemationale Hcideloop werd onder auspicièrr van Veteranen Nederland georganiseerd en De Heideloop werd Jo Eyck was 1id

kon van sl.rlt gaan.

De Bmnssumerheide-Tr inuners waren gasilre€r, rrim 200 rleellrenrers waeronder nicnrand \,.1n de plaatscltkc atictiekvereDg;ugcn nraar des te mccr van de Alcen! Ru.rling Chrb, die ook de eercie wiunea. Tomnes Flanagan zouderr levelen. Als ik nu 20jaar later zie, dat deze l_leideloop nog sleeds eeo Inteflrelionzlc Klassieker is, dan ben ik er trots op, dal er nog steeds zoveel helpe.s en \,rijwilligers op le lromnrelen zLjn, om als STB gasileer te zijo yoor een evcn breed deelnernersveld als bij dc oorsprong Ik doe nr!n petjC afvoorjullic. Drs tcf het volgend laar P S. Oja ! :die fl 50,-borgsom hebben dic zcs \,En het enllsle uurterug gekregen.

Hoe *'ect ik nict precies meer. Hun uourven zullen rvel aan de finish geíaaD hebben our afte rekencn. .ofzoiets

Jo Eycl(


Van de rvedstrij dsecretaris Erkele regels bil voorlnschriven: I Het opgeven varr inschnJvingen voor wcdstrjden uiierlijl( I week van

2. Je kunt dit

ielefonlsclr doen - 045 5326813 - of per qatllflu (!!t!tͧ.ul E-mait, r) 3. Ook kun Je le opgeven tijdens een trainilrg ofbeteÍ gezegd voor oí na de trailnlg bij ondergetekende

,."Ï."r

Dc voordelen bii voorinsch.iiven:

. . .

le staat altl.jd jngescl)Íeven onder S.T.B.

krijgt

ËË.liB: ,öí

korling van 25% Je hocft niet te wachte op je slartnu$nrer Je

een

he_!]1a!lt!!!!!ir!lr Schrljfalirjd ondèr de naam van de vcrcniging in, dos niet woonplaats Laet zielr datje van S T.B beni, loop steeds io clubkledirg bij alle

Reqels bi i

1. 2. 3

weclstrilden. Menscn die denken vooÍ een chrbrekord io nroetcn aan het volgende voldoe : :) t{er n o.r eer oË. iet a r r d z1

b) c)

Je

noet

aa

Derking te komen

een uiislagenlijsr kunncn overhaldigen

Jc nloet onder verenigi.gsnaam gelopen hebbcn

Bii LinbLtgs of Nederlards kanroioenschapE AltrjdvooÍirschrijven tr Altijd ln clrbkleding lopen o In bezit zijn va een wedsrÍijdlicenrie o Ben je verhindcrd op die dag er je berlt ingeschÍeved, je afte meiden

ben le },arpli§lli

Voor lnlernet gebruikers kijk ook naar: htto Aome.wxs nl/-haare02lÀomc Cor van Hearen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

TI


(adverteniie)

D t're-g-ser I -Iíitrt7' \ É z'<*_\r (> ( L-'

Oranje Nassaustr.l9 Heerlen Tel/fax:

lG

04s-s712009 Beste medesporters,

Wat is er na de vakantie te nelden l!

E. zijn nog stecds behoorlijk.,val aenbiedingcn in dc l,inkel Diverse merker loopschocucn zijn afgeprijsd en op veel klcdirg is 30% of mcer korling I I Verschillcude lraiuings./rvedstri.jdschocnen voor fl 75,Diverse trainingsschoeien ool< vanaf fl. 75, Kom rustig eens krjken ol informecr eens bij de \yink.l of er nog iets bij

Sinds erige tijd werl(en we ool( lveer met ecu video camera ur de winkel. je eigcn loopsrijl dan eens rustig, in slo\ï notion of stap voor srap , 1,c..1 .c r'.en rn.r o,rs.r dly ^r 'rr. Ko , r,riceer. urjulr r.ndla-gs yergeeL nictje oude ioopsc'aoenen mce te nemen Lll Je kun

Doe urce aan de \lrelterhofloop en scllnjfje in. het sr,,]nposirm aanwezig et een stand. Nernens het tean) van

"R

W! zijn bij

de

nning Ccnter" veelfrjDe kilometcrs

wedstrijd en


DiverseuiÍsla gcldiverscuitslagendiverseuitslagedive

Rurauen vollislaul- 10 hm

3 43 ,15 55 77 98 129 158

-

znterdag 10 iuli 1999

Ger Ilodclicr

S.'I.8.

00.35.09

Herrn Cerards Frcd Geiienkirchen Ton Deunres

S.T,B. S T.B,

00.41.3 6

Sjefvan Ooyen Albert Verbunt

S T,B

Maria

S

STB.

00.41.39 40.42.41 00.44.08 00 45 45

T,B,

00.47.4t

S.T,B,

Frschcr Saskia Rademakcrs

STB

00

5t

36

Aantal deelnenrers 228

Birhesdorf5 2

5 en 10 kilometer

KILOMITER: Certe Offeringr

3

Esther Sclrcer

-

zaterdàg 17

iuli

1999

s.'r.9. s.T.B.

00.29.17 00.34.08

plaíts 1 M,ro

00.15.14 00.13 53 00.43.59

]O KILOMETER: Jos

Krist

plaais 10 M45 plaats l3 M40 plaats 13 M45 plaats 17 M,15

Wrm v/d Linden

Herm Gerards Roiand Oostwegel

Louis Cordervener Maria Fiscircr

2 plàats 5 pl^ats

Saskia Rrdemakers

Schmidt 11 62

-

10 ldlomctcr

-

zaterdag 24

Herm Ccrards

S.T,B,

Piere Muijrers

STB

vervolg »

11

00.45.I1 00.46.3 3

V45 V30

juli

00.48.19 00.5 r.r 8

1999 00.41.57 00 43 28


Rund um Iluppcnbroich

4 95

-

11.5 hm

PeteÍ Deceunhk NÍaÍia Fic.her

Durxisz

l1 91

16-5

16'i 194 239

-

S

- vrijdag 30 j uli '99

T,B,

S,T,B,

10 kilometer

-

31

juli

00.45.40

0l 0l

05

1999

Rob Rikseo Herm Gerards Roland Oostwegel Ton Deunles Louis Cordewener

S,T.B,

s.T.B. S,T,B.

00.35 3 t 00.41.11 00.44.34 00 14 40 00 45 39

MaÍia Fischer

STB

00.48.r0

S.T,B. S.T,B

Kerkrade(blan)-3 l<ilometer -7 augustus 1999 Leo

Erl<elcnz Jos

Kokkelkoro

-

10

kilomcter

-

plaats 1 l\{40

-

00.34-s0

zondag 8 augustus 1999

Peter DeceuDinck

verrolg

00 l0 34

8 augustus 1999

Kr;st

l\'Iarathon Monschau

51

S.T.B

»»

1?

S.T,B.

03.10.50

S.T.B

04 t6 45


Siítard (baan)

-

3 km

Leo Kokkelkom

-

zaterdag lrl augustus 1999 STB

Haarderluiploop l0 lim - 20 augustus

6 8 35 41 43 54

1999

l7

Krist

S,T B,

00 33

Ger Bodelier

S,T,B,

Leo Kokkelkorn

S.T.B

00.33.5l a0 3'/ 52

Pierre Muijrers HelTn GeÍards

S.T,B.

Jos

Wim v/d Linden Àenlal deelDeme.s: I l5

Nla:rrland

-

10

S

Krist

Jos

10

Rob tukscn

28

Hub l-{eynen Leo Kokkelkorn

T.B

STB

kilonrctcr

8

3',l

00.10. t 7

S

-

00 39.l7 00.39.50 00 ,11.03

28 augustus 1999

T,B,

S,T,B, S,T.B

S,T,B.

51

Plerre Muijrers

'/2

Ton Deumes

S.T B. S.T B,

95

Willy Siienen

S

t2)

Saskia Rademakers

STB

T,B,

00 33.I1 00 33.45 00.36.01 00 36 s3 00 39 01 00.42.01 00 41.39 00 51.45

fteo

Schnleits


G Van de trainer

{

o

Vooral in dc komende periode zijn er in onzc omgeving weer eeo aantal leuke wedstrijden, zowel in Linrburg als jn I)litsla0d (RurEifelcup). Wil je weten waar kijk op S.T.B teleteksi pagina 644 of informeer bij onze wedstrijdsecretaris Cor 1I (a 0,15-5326833)

a

Er zijn ai een aantal Ieden die van urij icdcre keer hun schema rniddels E mail krijgen verzonden. Moclrt je dir nog n;et krijgcn via E-nail, nraak dan even een nuil en stuur dezc naar onderstaand mailadres.Dan nrail ik je het tniiinSsschema. Het kost rnrj mindcr kopieën cn het gaat sncller. Ook voor overige zaken kunje nij uiteraard nrailen. Cor van Haaren I - a 045-5326562 e-rlail: corl haaren@wxs.nl

tr

Deze voomoemde irainingen zijn de laatste van het zouters€izoen. Met itlgang van 27 september 1999 begint ons willtcrseizoen. Vanaf dje datum staten wij wederom vànaf18.45 uur op dinsdag en donderdag

ilrinirgen bi.j de Toyota gaÍage Mengelers

in

Landgraaf en op

dorrderdag wecr op de AVON,baan te Heerl€n (passart) Zie ook het tmlningsschema op de laatste pagina van het clubblàd.

o

Vanaf 2 okober t999 starl ik weca aan een volgende trainiogs oplciding en wel aa11 specialisatie À4idden-en Lange afsund. (taànatietiek). Deze opleiding zal \íederolr een behoorlijke belasijng op nrij leggen waardoor ik rvecr weinig tijd ga krijgen voor sporten en gezinsleven. Dcze opleiding saat ongeveeÍ een half jaar duren en wordt gebouden in Papendal (nabi.j Arnhem) Gelukkig zat Ger BodelieÍ eÍ frequenter op dinsdag zijn zodar hrj ij ksn ontlasten.

Evaluatie trainingen zomerseizoen Zo aan het einde van ecn seizoen (in dit geval het zoner.seizoen) vind ik hel altild belangrijk om voor ne zelf een korte evaluatie te houden over het algelopen seizoen. vervolg))

14


gczellig het tiidcrs dc trahirgen was; je kunt hel benaderen op het sporiieve vlak, bv hoe goed is de groep of zijn de atleielr goed vooruit ge83.n oI b r-'5 rln LI' sporri\\e preslalies Ik vind het voor rlij heel belargrijk om de evaiuatie zo bÍeed flogelijk te houdeo. Naiuurlijk vind ik hct als trainer die verschillende opleidinSen heeft gevoLgd brj de KNAU belangrLjk dat de atleieo goede tijden loper. OÍ dat nu de 13.10 minuten op de 10 km is van Jos Krist ofde 2440 meter op de coopertest van Gerte Offin8a. Beiden hebber hun persoonli-jke records aanzienLijk zicn verbeteren. Jos liep een kleine minuut van zijn persoonlijk record af en Cerie liep ruim 500 meter verder iijdens de coopeftest dar 12 maanden geleden. Dit zr}r e[kel twee voorbee]den. Zo zln eÍ tai van atletor die zich beduidend hebben verbeterd c q. ondarks hun gevorderde leeiitd nog steeds de zelfde trden lopen als enkele jaren gelden toen ze ook al voorlÍeffeiijk liepen. Een goed voorbeeld hiervar is Theo Schmejts die ondanks het feit dat hij de 50 reeds is gepasseerd nog steeds dezelfde prestaties leveft als biina 10 jaar geleden. Was hij bij de vetomner 40 een goede middenmoot, drans loopi hij bij de veteranen 50 vaker io de prijzen zoals recentelijk nog bij de Telernaticaloop waarhij 3" werd. probeert als trainer zoveel mogelrk fieoretische íof eigen te nlakeo om dar veÍvolgens te gaan uiiproberen bij je atleien. VeÍder is het als veÍeniging louk om atleten van je ei8en verenigilg regelmatig in de kraDt te zien staan omdat ze zulke goede presialies hebbcn Seleverd. Zeker de laatste tijd denk ik dat we nlogen spÍeken dat we als veÍeniging een stel hele goede lopers Lebben ir de breedte die hieÍ in Zuid Limburg aardig kunncl meekomeo in de top. Ik denk daarbij bijvoorbeeld onder ardere aan Hub Donders, Jos Kist, Ger Bodelier, Rob Riks.n, Bert Nteijs, Wiel Peters en tot voor koÍL FÍaok Hensgons. Allen atleten die ilt de uitslagenlijsien vaak heel hoog staan genoteerd. Dal nàald da! we als vereniging in Limburg heel seÍieus worden gcnomen. Een en ander heeft ook le maken met onzeje gdafdeling Je

veavolq

ff

15


Heei erg leuk is ook dat eÍ verschillende nieuwe leden bij de groep zi.in gekomen die brjna geen spodaclrtcrgrond hadden, nraar nu na een tijdje toch al helÈ leuke prestalie kunnen neerzetterr Als trainer heb je heel veel voldoening als je il] een bcirekkelijk korte tijd ziet hoe spectacuiair men voorxilgaal Terlslotte vird ik het uitermate belangri.jk dat cr eerl leuke sfeer heerst tijdens de tminingen. De sfeer bepaalt vooÍ een groot gedeelte hocveel personen ie training bezoeken ALs jk dan bekijk dat er tídens de dinsdagen doflderdagtrainingen in wisselende samenstellingen ongeveer 50 - 55 verschillende personen de trainingen hebben bezocht, dan mag ,k over eer goerl bezochte tràining spreken. Zeker als ik dan naar onze zusterver en igin gen ga kijken, dan realiseer ik me dat dii lreel veel is. We spreken voor de duidelijkheid alleerl over de dinsdag en donderdagavond. Daamaast zijn er ook andere trainingsavonden die ook weer goed bezet

,'Í

Pr,rppanr rir,d iL ook

drt de hele BIoep /rch toed n-Pl ejkaar karr virdcn

Heb ik in het verleden regelmatig kliekjesvornling kunnen waamemerl brj àndere verenigingen, tijdens de dinsdag- en dondeÍdagtraining is hieÍvan geen spÍake. Ondanks de enorme verschillen in prestaties is er toch sprake varl ee,,r groep en niet van een aantal groepjes die loevallig samen nlet elkaar traiDen. Mogelijk dat de grote groeP rÍouwen binnen de g.oep daarbij een positieve rol hierin spelen. Tetugkijkend naar het algclopen zornerselzoen kan ik alleen maar coDcluderen dat ik r1le gelukkig raag prijzen met deze gÍote groep atLeten die op dinsdag- en donderdagavond komer trainen. Ujteraard realiseer ik nle ook dat dit niet uit de lucht kont vallen en dat ik daar ook hard aan gewerkt heb, maar als dao ook al nijn inspalningen woÍden beloond met oc/e groep arlercn, drr lrijs rrre .l' gelut krg Het vait mc dal alweer een heel íuk makkelijkcr om weeÍ vanaf 02 okober een halfjaarte gaan strderen op spo centrum Papeadal voor de opleiding specialisalie midden en lauge afstand Oasn) Als ik nre dan \reeÍ ecns aF,raag waar ik aan begonnen ben, dan hoef ik alleen maar aar de irairringen te denken en dan valt de opoffering direct lveer rree. Cor van l_Jaaren

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Nieuwe Leden

$,Ï8, ne*tuuo n*rte welkuml YvonDe Morse-de llaaD

Floriberlusshaat 23 6411 XG BRUNSSU]Vl Geb 26 06 1963

Teln.045-527

15 86

-} Esra vau lelt Spaanvelde 37 6374 MD LandSraaf

Kimberly Zahn Bemadettelaan 85

6]?4 BD LANDGR-\ÀI 6eb 14 01 1990

geb 01-05 1993 tèirÍ.045-5325803

Telnr: 045-512 J9 79

Jan varl Hees

0-0-0-0-0-0-0-0-0 0-0


-(] (

u) CT

ul I q) ?

I

u_\

(5.

:f ul


Verjaardagskalender November 1999.

Oktober 1999. 0

I

1.\Àthalie Diependaal

03 Theo de Leeuw 03 Ed Quaedvlieg 05 Jacq. van der Scheer 08 Marco Eisenga 09 Cedric de Leeuw 12 lolin Hof 14 Maady de Leeurv 19 I-Iub Brouwers 19 Kiona de Leeuw

2l

Inge vao Aarst

25 Monique Vonker 25 1ng]1d Wamas 25 Albet LiebeÍg 26 Yvette Collet 28 Tlneke Kremer 29 Marc Rernmen 30 KarelHensen 30 l"lanie Enntlrga

06 EstheÍ Groeneveld 08 Michelle Birdels 09 Hub Erkens 10 Jeroen Schaflrausen 12 Alexaader Dresen 14 Roàn Funcke,l

9 39 48 48 11

12

i4

48 13

56 9 39 30

36 52 10

24

]0 49 18 8 9

Hub He),nen

14 MaÍjo Pintaric 16 Hub Donders 16 Mieke Nickien 17 M. Desemo 18 Arurie van Hees

42 39

22 Cor van HaareÍr II 25 Pict Brouwe. 30 llaÍÍie Lejeune

33

13

27 5B

5ó 46

t5 December 1999. Maoa val de Boogaard 05 Wim Logister 06 Bob James 1l Jan val hees 12 Nel Visser-van Dijk 1l Maril Boeíen 13 Bert Nillesen l3 Sjefvan Ooyen 14 Fons Kreukcls

15

0l

51

42

l4

Peter Deceurinck

17 MaíanneEussen_VerheY 18 Bert Meijs 18 Gerte Offeringa 21 Ger llamers 27 l-lalÍie Vermeulen **+*** 28 Wirn Meijboon 29 Sonja Tubee

3l Jan van Hecs :19

48 35 53 59

40 46 39 5'.7

34

49 42

'30 45

50

5l 43

Jan Vroomen

49

31 Cerda Quaedvlieg 3l Eddie Verstappen

40

5t


Belangrijke mededelingen !!! I

S.T.B. op de fiets Na hel succes van de train;ngsloop op het WijntrergpaÍkoer s jongsrleden juli willen lve nu gaan mountainbiken. Op zondaq 31 okober a.s. gaat hct gebeurcrl, We komen bij elkaar om. 8.30 uur bii de l oyotagrrage Merrgel.rs Varrd.,ar u",rr",,1,"', t, 0net auto's) wij naarhet "Zinkviooltje" in Epen, waar we gezeilig een paar uur gaan biken. Duur 1Bu de route is 2-3 uur met de niogelijldreid tot uitbreiditg, dit voor de lieÍlebbers Voor diegene die geen moun&inbike hebben, kunnen er een huren. De prijs is fl. 30,- gulden voor een mountainbike zonder voowering en " í- 40,- met voorveÍing Men moet dii wel uiterlijk voor 24 olrtober a.s opgeven bij : John Hcndrix - da 045- 5326903 Dit i.v.m. het reserveren van dc fietsen. Na dezc tocht bestaat er de gelege heid tot onrkleden en douclten (tegen oeo kleine vergoeding) Iedereen is welkom en kar nreedoen, het is eeen wedstriid. maar mountainbiken doe Du eenmaal niet over mooie wegen,

dlls.........

Duurloop in Duitsland Op zondaq 14 rrovember 1999 wordt de gebmikelijk duurioop niet gehouden in de Brunssrmerheide. \ve hebben weer een pracbtig altematiel parkoers namelijk'

het "Wormdal'', tusseu Palenberg en

Herzogenrath. Gestad word om 9.00 uur op de parkeerplaats van Rolduc in Kerkrade. Bert Nillesen heeft hie. een mooie ronde ritgezct van ongeveer 17 kilometer. Ook lier is iedereen welkom, de snelle en de iets nrinder snelle en nog iets rninder snejlc mannen en vrouwen van de S.T.B. Tot zondag 14 november Vervolg »l

20


Attentie i i

: Inleveren Newline-j asjes

i.;; à"iL"i|,",

zoals jullie wellicht g",,,".k h"t;",,, a" op& rI op de rrieuue Nerlrne tra.nrrrqslrsles bcrjeoer demaeÍ Reeds ri enl ele kc,er. uassen .s de opd.uk verrdaEd

W,

vinden dit niet acceptabel, met narne ook omrJat Sjefvan deze pakken heeft gesponsord. Wij roepen iedereen op om delasjes zo spoedig nogelijk in te levercn bij:

Ooijtn

HaÍy Ddessen Runnirgcenter Oranje Nassausiraat 19, Heerlen

i

Ha"ry Dne. cr, zrl er

'oor

zo. len <Jar

de orde

worderr verwijderd en vervangen wor.en doo,

opdrLrlken

,,"ï",".;, o..",

Brool<s Run circuit Limburg 1999

-

o.

j

2000

Er is een-nieuw loopciÍcuit georganiseerd. Alie wedsiri.jden vindeD in Limburg plaats. Voor de lieflrebbers die gevarieerd willen lopen js dh een echti uitdaging. De 6-tal wedsÍijden bestaan uit: I snelle viakke wegwedstrijd, 1 aíos- Bo" oop. J Comburr,re Cross we:ued Lrjd er, J L,erglopen. Hct §'e lsr" dptogtdmn: z et er a s vol6r urr.

1 2 3 .Í 5 6

MESCHERBERCLOOP \2.12-I9gg MESCH.EIJSDEN BOSLOOP ??.02 2OOO TUNCELROOY i()EMVANVENLO ??-O] 2OOO VENLO IIEIDELOOP S.T.B. 06-05.2000 LANDGR,\.d[ WIJNBERGLOOP 04.06.2000 MAASTRIC}IT NKBERGLOPEN ] 8,06-2000 LANDGRAAF WALLEN

Theosc'.,eits 0-0-00-0-0-0-0-0-0-0

27


GËRA§T§,U OENEN HYPOTIIÉKÉN FINANCIERINCEN

Su n plein

6lll

4o L) Landgraaf

S

PÀREN

Tel. o45 - 53r 50 gr Fax o45 - 512 58 z4

i1, . _

'.!ë,i }{el Ë:i1: ga" 1\ €RLaÍr,"

AUTOREKLAME

SÏANDBOUW REKLAMEBORDEN/ZEILEN DEKORAÏIESCH ILDE BEWEGWIJZERING

RS


De estafetÍehnuppel

Nou, dat rvas een verrassirg Toon ik het clubboele aan het lezen was zag ik ineens mljn naanr eÍr staan, en dat nog wel als nieuw ieugdlid. Ik zal mo nlaar nteteen even voorstellen Hallo, ik ben Esther Ruijiers, il jaar en woon in Hoerlell sa enlrret mrjn ouders en twee zussen l\{iriarn (15) en Evelien (14) Ik zir op àe Tarcisiusschool en zit nu intussen ir groep B bij een hele leuke meester. N'lijn hobby's zijn tennis, vioolspelen en scouting en sinds koft ook atletieken bij STB Verder vind ik ook leuk om te doen: íerserl, zwernmerl en bij vrlerdinnen spclen.

Ik heb ook nog twee goudvissen: Jip en

Jop2 (Jopl

is

vonge week

helaas

doodSegaai)

NÍ1n zus Evelicr zat àl bij Àrleriek en eiSenlijk leek mij dat ook wel lelLk dus: hier ben ik dan I

lk

heb ook

al

aao wat wedsrrijden

meegedaan zoals: de l{eideloop, de Abdi.jcloss, de Telenaticaloop en tvee baa wedstfljden De leuksie ondcrdelen van de atletiek vir)d ik verspringen, rennen en kogelsioten. En minder leuk orl' te doen vind ik rondje beul (dc naam zegt het a1) en drscuswerpen. Ik heb gehoord dat u,e dit jaar met dejer.rgd op kamp gaan en daaÍ verheug ik me heel erg op Ook heb ik heel erg veel zin in hct rvjnrerseizoen rvani dan zijn er vcel Ieuke crossen

Natuurlijk nroet ik de estafettehruppel ook nog rloorgever: en dar <1oe ik aan . .. (irorngcroffel) Mieke Nickien omdàt ze votgens mii best zin ' . er o,,r ee r .r' ltc i lcrclulLoe\-crc..hrijve, Gt,r,n dtiur,l Nou \lrel., rre'.rr..es' Esther Ruilters

0-0-000-0,0,000

23


PERIKELEN RONDON'I TIlI,E,MATICA-LOOP

Laten we het zo maar noemen, "Perikelen", hetgeen kan betekenen avontuur, risico. Hel was dle zondag 5 september, toen de 12' maar ook gevaar Telematikaloop was gepland, behoorlijk wam, op het broelerjge àl

e

TempeÍatuur ongeveer 29"C, alhoeq,el een levensgrotc thelmometer op de SNS-banl bÍutaalweg 36'C aa$gaf. Dit was dan rvel evcn overdreven, op een Bank kijlt men kemclijk niet op een graadje (lees percentjel). Er was grole bedrijvigheid ir dc bimenslàd, alvroeg werdea grote delen van hetparcours door atleten getest en 'waIm' gedràaid. Geheelnieuw in dil spel was de verschijning l?n het skeelergilde. Zii zouden als opening van hel pÍogranmla om 11.00u relkaarover7km betwisten. Met grote snelheidjoegen de handige, acrobatische skeelers doot Hccrlense cerltÍunlstraten om met zwierige, gyrrnastische poses dooÍ de bochten te suizen, dit allemaal tol groot gcnocgen van

ha publiek.

Hel bezoekersaantàl door de bot genonlen viel tcgen Er waren Telematikalopen die zeker een veelvoud van belangstellenden tÍokk èÍ. Niet duidelijk is on dit te analyseren. Wellichl de Lange dmkkendc hitte die nlensen thuis onder de parasol hjeld Cczien het deehemersveld lret 'n keur van intemationale alsook Nederlandse toppe.s aan de staí zou lnen eer een overwolle Ssroleastraat venvachlerl. De deelnanle van onze STB_ mamen en \TOUWen WaS na a r t€vredenheid, over hun presiaties en bereike resnltalen woÍdt veÍdcÍ in dit clubblad irlo.-

matief en schematisch redalliewerk verricht. Wel spraken we voor de wedstrijd even mel enkele STB-cracks, Rob en Ger, ontrent kun kànsen "Deze hitte, aldus Rob was niet z'n eeliefkoosd loopweer.. Welaan een eerliik antwoord, waannede het voorafde staIt ai l-0 voor de kenianen stond. Hetparcours bestond net als vorigjaar uit een kleine rorde door Wellen en Ter Worm, met een grotc ronde door o.a Benzenrade, met zh prachiige nituur, aldrans voor hen dic het nog zien. Klokslag twaàlfwerden de wedslri.idlopers voor hun i 0 EM (16090 m) weggescholen. Slecjlts vijfllriuLrlen daama vo)gde dc slart vaD de

24


Íecrcatlelopers over 10 ENÍ en de korte ronde van ca. 7 ktr. Orsànisàtoriscb geen goede stalÍ. Beler,s de vijf minLLten ieis te vcrlengen, wani al spoadig

krn Lopers bimen het veld vaD de achiersie i0 engelserrijllopers Zoals verwachi vonnde zich al spoedig na het slartschot een kwamen de snelle 7

KeDiaanse kopgroep, die darl ook n]et elkaar ten slrijde trok en pas op de eindstreep de buit zouden verdeien; wlnoaar Wilson Kibet, met enkeLe melers

in zijn kieizog Jacob Losiirn Marco Gieler írnishte als beste Ncderlander op eeÍr 6o plaats.

Een ludieke verschijning was de deeLrame van Marcel Koenen die in een buggy zijr tweejarjg zoontje meevoer, hij flnlshle zeer tevreden als 170'. Was het niel bij ecn derjongste STB-l"Ieidelopen dat we deze combnatie "loper-bLrSgy bllzilter" ook a1 konden bcwonderel. Ook werden eÍ iI de Telenmtika loop een sïdentenloop (14.00 uur) en om 14.30 uur de diverse scholierenlopen afgclverk.

ovelwr,ring oaar de mssische adlete Nadedrda Ilyila van Onn, íràai iweede Zoals reeds aangeduid volgen dc uitslagen van STB-aileieo verderop. We oeien de officrele trjden voo opig uil de kant grissen ODze excuses, indien daardoor ienand vergeicn is ofeen onluiste trjd zou worder toebedeeld. Zonodig volgt correctie ir ons laatste STB-clubblad van deze eeuwl Bij de prijsuilreiking troflcn we Gerard Nijboer, nomenteel namerls de KNAU BoDds-Coórdhator voor de we8 atleiiek. Nog steeds is h, record-houder van de AnsteÍdanlse rlrarathon (2:09 01). We v.oegen he,n of le als recreatiefmaradrou-loper dit aanial op Jaarbàsrs moet beperkco. Zijn antwooíd kwàm uit het hart van eer groot spoÍsma "Je kunt b.w.v. spreken maardeli.jks, zoniel iedere 14 dagen een maratbon Iopen, alsje maar plezier h her lopen behoudl. Elks maíathon trjdig en rustig voolbereidt en de gezondheid gecn schade berokkent. Cerard Njjboer koo geen ioezeggiilg geven voor een bezoek b v bij de eerstkomende Heideloop naners STB. Vergeet nict, aldus Ge.ard, dai hetjaar 2000 niel alleen een Millenniun1-jaar is, naartevens een Olympischjiràr Wellicht zir ik dan ver ln hei buitenland

Bij

de dames ging de

en werd

Wiha

Maar een uitnodiging lunnenjullie alt!d siuÍe . H! besluithetgespÍek met speciale groctcn aan Har e Driessen en Max van Wersch, zij voor alige tramirgslnaatie. Ed Schiks

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

25


Geevers Auto .Càrrosserie delen origineel, imitàiié.en overzet Ceevers Aut

en tcvert op

:

dit

00. rrraad. Het d elen voor es,

;Öitroën :í\-*:1etrrr

1\enau

verdèi-i

Audi,Fiat

a

en,' tr11 :

mmà:ómvat : §enoemde

Duitselen,Frànse mèrkèr smede voor .lJPa nse pr.rsorlenil 1ievPl ll)gsprogra rr I na wor( t'g ompleteerd door rad ia tcurcr voórrr ite tl en Warr-ry overzetplaatrv ', all e rnerken"

GEEVERS: EEN BEGHIP!

NUTH 015- sL44242

YIANI]N 0 347 - 3'1 64't 4

ALMELO o546-A',7

2125

\ELDHO\'BN

(il:lníl:llS CANNOSSEIlIE.DELEN

040-?-531900

ROIÏI]RDAM 0t 0-4626661


12d" Tcle

maticaloop Ilcerlen

1OEM - 7 KN,I Zondag 5 septemtrcr 1999 Het kon niet nteer foui gaar, er moesten wel snelle tijden gelopen worden.

Vooral die jongens die voor een najaarsmarathon aan het traine wareD zaten conditio eel pÍima ifl elkaa.. I\'íaar zoals meeíal was er wel iets wat

ro- '1 Ier ele' zo.r rroo.e r err rwel hoorr Hei wecr spee rJe drtrnrai nret mee, temperatuur zo'n 28 graden Celsius Weg, grootse plannen.

Zeker op het heuvelachtige paíkoers n1et eerl paàr venrjnige klimnreijcs in

ten err Benzenràdc kon le derqelille tenrperaiuren ,,,., We

gebmiken

Tocl! werd cr nog priNa gelopen, inet name Rob Ril(sen, hi verbeterde zells zijn tijd ten opzichte van vorig jaar. Ook Frantr Eisirga nla8 tereden zijn net zijn tijd val1 01.04 52. En wat ie zeggen van )Vlari-'i Boesten rner haar tijden v;u1 01.22 38 liet zij nog cen zevental S.T.B.'ers aclter zich Brj de 7 kiiometer werd de hoofdrollen opgeeisi door een een jo geÍe en een oudeíe STB'er Frantr He»sgers liep eer verdiensrelijke trir]!i! ÈLaë§, terwijl John HendriÍ eersie werd bii de I\,Í50 Dan was er log de enige dame op deze Z kjloureter Sastrit It,rclemrliers. §:1.\ Jdes,,men tj Mar'l eell wcek te!o-err ^t op .er It,sre^erJe u tlTe de marathon groep op de fiets begeleidde met de 3-uLrrs 1oop, finislrte ali l l ,r" ,o ddrrie.r' eer Í,. lvrn 00: ' K a".e sa.(rr Ook zagen we Gerard HÀrtnra wcer voorbijflitsen. HU was weerterLrg op het wedstr!dfro t na lang blcssure 1ced. Evelyn Ruyters tenslottc liep een fantastische 2"plàars bij de studenterr

27


( dit ziin de bruto tiiden)

"rqe_N!!§èMI&:

I Cer Bodelier 2 Rob Rikscn 3 Bert N,íeys 4 FIub He)alen 5 Frank Eisenga 6 Theo Schmeits 7 Pierre Muiirers 8 Hub Erkens 9 Cor van Haaren ll 10 Allred Geven l1 Albet Verbunt 12 Hanie Boesten ll Huub Welenberq l4 Andre Rounrcn l5 Maril Boesien i6 Vicky Teeken 17 Anira Gillissen l8 Roger Gillissen l9 Elian ReiDen 20 llrielVonken 21 Henri Giesen

plaats 30 plaats 3l plaats 8

plaats 11 plaats l5 plAÀts 3 plaàts 5 plaats 34 plaats 63 plaats 67

plaats l8 plaais 63 plaats 74

plaats 100 plaals

5

plaats 13 plaats l4 plaats l39 plaats 15

Sen.

M40 ]}{50 M50 M40

00 57.40 00-58 11 01.00 47 0 L01.5 5 01.04.53 01.06.10 01.09.09 01.09 45

Scn.

01.1133

Sen

01.12.12

Sen.

M40 t\,Í4 0

M50 M40 M40 M40 v45

y2a y2a Sen.

y20 M5A

plaats l5-1

N,Í40

piaats 4

Sen.

plants

t\ts0

0t

15 06

01.

I6.30

01.17.37 01.21.54 01.22.38

4124.07 01.25.10 01 25.I i 01 25 56 41.28.38 01 r 0.15

Z4-ll-:or'u:14

I 2 3 4

lrank

Hensgens

John Hendrir Ronald Frins Jeroen Schafflrausen

1

plaats 21 plaàts 3l

vel1olg t|

2a

00.23.59 40.27.22

Sen.

a0.2'/ .39

Sen

00 28 46


Vervolg uitslagen Telenlaticalooo 7 km 5 6

Ralfde Leeuw Ccràrd HaÉnan

plaats 34 plaats 95

Scn

00.29.07

Sen

7

0a 33.26

l0

plaats 1l plaats 102 plàats I29

0013 36

I

Sakia Radenrakers Ruud Fr;ns Bart Kreul(els

v20

8

Scn. Scn.

Fons Kreukels

plaals 58

M40

1)

Dick van Pelt Hub Neelis

00.33 55 00 15 48 00.35 54

plaats 139 plaats I04

M40

r

/ur van Spanje Pim

lt

SpanJe

Sen.

00.39.49 00 43.04

plaats 26

00.02 56

plaats 6

00.01 36

M!.lsJ!§ cRa,EIq

I

EstheÍ

§IULqITEN

1

Evclyn

Ruijters T/M/, 1 4 tÀ4R:

RuÍters

plaàís 2

00.07.06

Tleo Schneits 0-0 0-0-0-0 0-0-0 0 0

Geëmigreerd !!

Sirrds

L,,r.rrru" looo l"eó IIcidi Sfro c.n

ons larrrj rcrlare -r l"eft Noo_wes^I ge'esrr.d. Zrj wildc nog ats.herd nenten va1 de sroeD rrr.rar orníandnlr"den is dt nier g-lukr 7rj *il f_,rg..tezi .door "Jg eerriede- d- Srocter rc doe er) lrJa.l ik darrtcrr roÀr te l.rk1 r.io d e zi heeíl pelrad nret ru tlie

Trcl

rr.

,-0-0 0-0-o 0

29

0-o-o

cor van Haaren I


Kleine verhalen over Hardlollers Geschreven door: BcyoD err l\Itcey Oppervlakkig gezieD lijk het of het hàrdlopen een van de natuurlijkste dingen van de wcreld is, en net als ademeD niets hoeft te kosten. Niets is mirder waar. Er ztn we1 degelijk kosten aa]] verbonden. Een kcrnis van me gaf zich op voor de bekende marathon \,an Rotter.lanl en ging 50 weken laDg i| lrainrng Er zai zo,n driekwad van deze periode

verstreken renn'

r

zijn geweesr. Toen hij eens in eedachte vefzonken. i&r

,,!ns Joor her oo,k rvaar nJ

het

"l,.tcl ÍrailJe De vorige avond had zijn vÍouw hem uiteirdelijk verlatelr omdat ze eÍvan ovetulgd was dat hij trJdens hei trahen in het geheim een minnarcs ontmoette Hun verslechterdc relatie was de oorziak van dat hii zich . oeilrjk op hel $erL \or \ot-ell .rer e" d.r ..r tonuere colle;a de promotie had SekreSen waar hij eigenlrjk recht op had. Deze to.lr a' /o l(J,o-fde nrà. werd opeer. door l,e, le.shonJen -, Legell ,l_ grond qerorp.n cll,er, doorda( de b1"s r....erLe 4. \w..r w,_l hij het er lev^-d er \a .rt te b.eng.j lemi,r Je .

". I'o.r?aan o!prer,d kr.rLbelde L.apte rer.,n I em en bego,r de etLer,a- !dn de hond"tr l.l le naken voor alles war lelijk was, Iuid roepend dal hij lrem wel nog wet zoLr kijgen liep hij weg, met de verzekerhg dat hij het zou aangevcn bij de politie.

Verontschuldigend liet de onbekende hcln weren dar hrj toevallig var de politie rvas. Sterker nog, hil bleek trainer van politiehonden te zi.1:l en de schuimbekkerde moríers vormden dLrs een bonafirle onderdeei van de politiemacht.

Gebulr onder zijn noodloi ging mijn vrrend naar huis

e

troostte zich mei

de gedachte àan de komende maraihon. Helaas, 2 weken voor rle wedsiriid r.erd L1 aangereoen doo- e.r í.er.er waardoo, )-.1 z,jr errlc brrk Zo;.1: hrj fi)osofèerde, "een ongeluk komr zelden alleen,,.

Vervolg »


Onder diegene die dit lezen zullen er heel wat zijn die geen ervarjDs Irebb"n n'ct maridonioppn en n-rssch.en \eler.raal g-,n lrch;r n"ljke inspanning gewend zijn Neem het Íisico verde. tegaalt zonder eeÍsi even te controleren ofu met uw !,.sieke conditie de volgende verhalen wel veilig kunt lezen, Lees de volgende vÍagen maar eens.

L Bent u een gigaltische, 2. 3.

4

5.

6

schornmelde.

kortadcmige driipudding? Hebt u pijn in uw borst, last van duizeligheid ofde neigi,rg om steeds om te vallen ? Bent u iemand met een gÍote bek die in een dÍonke[ bui gewed hee{t dat hij de marathon kon lopen ? Hebt u zelfmoordneigingen ? Hebt u het benodigde aaatal benen (2) ? Roolrt u 's nrorgens voor hei opsiatul een sigaret ?

7. ÈJebt u wceën ? 8. Vindt u dai buideldieren stemrecht zoDden moeten hebben ? 9. Ziet u tijdens wedsirrd€D herten ofkamelen ?

Als een van deze vragen bevestigend beantwoord is, hebt u dokershrrlp nodig. Hetrt u ze allemaal bevestigend beautrvooÍd, bereid u zich dan voor op langduÍige rnedische en psychlatrische behandeling. Tot de voigende keer met "De KlediDg". Cor van Hàaren IT

000-0-0-0,000,0

31


e§§em

ffiEJTO verkoop nieu,Jv en gebruikt I e klas occaslons rnEt BOVAG garantie lnrLril moqe ijk

- reparatie en onderhoud van alle anerken APK keurlngen - schade-taxaties en reparaties

- Klimmen - TeleÍoon: 04405 1358 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 Voerendaal - TeleÍoon: 045 - 7514:1S

Klim me nd erstraat 95

§ffiGrr EIIB

Àrm sa\/Ícr

Ílonnrners- en:timmerbedrijf

m. ele

Ef,'omm

b,u.

045-531884q ,!.'!0\ootsn1 StcncobÍucJ

"'


N{ergcllandmarathon l\{eerssen Zondag 12 septcmber 1999 Na de naradrou jn Rotterdon dit vooiaar was me duidelijk dat er nog minstcns een zal rroeteu volecn.

juri

start ik nrct ecn trainingsscheura van Cor voor een najaarsma.athon; een slevig programna dat ik naast werl( en rnet name io Vanaf 21

de

vakantie

niei hclcnlaal kan volgen. De keuze valt op de b1 buis en iu verband met mijn

Nlcrgellandmarathou, lcl(ker dicht dienstlijsl het besle in te passerl

Dal] is lret zondag l2 september, dc dag van dc À,leryellandmaraihon. 's Ochtends brj vedrek thuis orn l1 uur stitat de thermotneter bLriten a1 op 32 graden ? Maril zal op de ficts mcerijde[ met een hclc vooraad isoshÍ en water. Dus eeÍst fiets op de aulo zetten Dan nog naar Brlrnssum om Roger Gillissell op le halen die mee zou Iopen , veÍvolgens twee van onze kindcren onder-wcg alzctten bij eeD verjaardagsfccst in Neerbeek, co dan op \^,eg naaÍ MeeÍssm We zijn nri op tijd. Op het parkeederrein buiteD vocr sporthal Marsala is hei al drukhend warn. L) de sporthal is een nooie klecd cn douchegelegenhcid. Daar halen rve onze íartnlrmmers af en kJeder we oirs o1'r. Er ligge| nLr al ]nensen op de nassagetalel Dat doe ik rnaarnietl miin spieren zijn al wann genoeg. Ca. 12.45 uur lopen \\,e raar de start op de rnarkt; om 13.00 unr klinkt ltet siafischot Ecrst l«ijgen ive ecn klein rondje l\,leersseu cn daama gaat de roule al direh on toog richting Schietecoven cn Ulestraten. Daar boven, na 5 km, lig ik nog nei op schema nraar het gaat moeizaanl. MeL (ie?) lange passen retl ik bergaf cn dan langzaarn onrltoog via Waier.,,al naar Schimmct e» Haasdal. Bovcn ur Haasdal en uit de schaduw van dc bomen konend, begin ik de warmte ioch goed merkelr.

Hier eu daar staà mensen met de tuarslang langs de weg llaar voor een lekl<ere ver'koelende douche err Maril Íietst nee met een flinke voorraad drinkcu eu ecn bak water met spons waar Roger en ik dankbaar gcbruik van nraken; ieder kwartier wat d.inken en hrssendoor afsponzen.

Ve.volg t)

ll


\a

Íïn,jsdrl \ olg

r, lnnseàfdau.gncl t,,rtVa,ÀL,r)ur..Narro5c.r.ke.roet .L benederr _,r. de L,e,g ot .1", i ,",;;; À;8.;;";" vcrl,r"zc.r D"r Saar dL lo.rtc door \,a.1. b,lg l.r..cl vo.,. ,","ii.i,,,", ho(rc orankJós -n t.sJ,s door frul,.le s.rellcrc sTB,rs,.o,rd.n rict Iri-"r va e.

berga'- versnetterr

wege de wa.mte al voor gezien.

Ve r.olqcr,. rr.ocr:u rvc de rrrr5c Llr . van d. Dac,h nr.r crbcrr on honc I leÍ loop rk nog s.rnen met Roger. rnr ,r brl ,",i ., a. ,.fr*,.,S:. ., il ,i. HJlverucse de b. rg i",r tan o. k.,rrr c. r, <re.r ve,..S.., r.,,i .r,r.f",) .ngicrcr jc. Na rr,t ,"' e,":,tlar.r ll:1 te gooierr, "a,spor,rge, ;,,, ",,, a,.rfl ;; ;:, waler

3"",1:];ïl l"

bovc r d. Dacthcn.,renrcg

c

draaie,r Jur..saí her opL.. v .lo

wetLatider. Aeet, dr nl,pon te bel,erure,. -ropl voor oirs een

rrpt rl e. l-aiI

^ulper! ..rl,l(-bak

r.ro, Ir:

r.rrke,c flcs_.rr warL,r en ,l_or). c| u;L zt Card ge kerel. zeke, ' ,r" drr er, ,rnae.. ,rnUrir:... ,"

rJl

".,1,

zil n tr tdeze hrtre

Ve.der gaat de weg

door Sjbbe,

IJzeren

en Scheulder uaal NÍargraten. Het terrpo is er lricr brl nril helemaal urt tk

zwoeg voot in de zoll over het platcau

var

MARATH

ON

Margmtel,

corrtinu met water saat.nu hect n,o"i,ou,, aooino[t,*,p"n_ï,*. :ï1,ïl]d:.h19..k", gaal lel via Margraten Íichíng Croot Wetsdel. IuÍaril-fietst ïoomii Roger van zijn energiedrank e; waier te voor?ien nog., *iL tot ii km lop en.

Vervolg ))

l4


In de dorpen klrlken veel ralmoedigingen, zijn er enthoLrsiaíe menscu ílie roor,vaier.?orgel' e,. l,inde-en d.e n.el spo zen ,elrIe . Hee, ct _le.erd zrjrl raISs dc routr ric .ralrocdigingen rdr) I t. de_ STBcrs

Verrolg"n5 p,1r...', \ve C-ool Wel.de . Kle,. Velsclen en t Roo.lt. L?rg, de qe6 Jtnàr ccn Jo..cc,,e vrn cc.r jazr of zcrcrr nrcr cctr bdn.ral dje hij augsivallig vasihoLrdr.

ver oedelijk voor zijn vader die nog voorbij moer komen. lrr hrt \,olgende gch Lrchiic Gasilrurs ga rk elen rrarr de kant om mijn spieren te

ÍekÏer, $,ant een vage kt.antl) in de kuiten begint zich aan ie drenen.

Verder gaat de weg door

Terblijt, BeÍg en yia een stjite afdaling rveer het eeuldal rl Ik loop niet echt iekker bergaf met mijn kletsnatte shirt,

broek eu sokkcn r,au

het

transpiaeren en sponzen. À{aar

bencden langs dc GeLrl is gelukkig schadurv lk beqin te hersiellen vtur rjin dip, drirrk weer lvar l\,talil pendelt hier op de fiets heen en weeÍ tussen Roger el1 ,1ij,

VervolgeDs koncn we íl Rothem lvaar Roger besloien heeft op mij te Í,achte . Onderweg ',vordt ons vanaf de kant van de weg nog een heertijk koel

blikje coln aangereild

Vervolg tt

35


Samen lopcu rve het laatíe stuk terug naar MeeÍssen. een lnalste verkoelende tuinsproeier langs de weg.

Ir

lvleersen staàt nos

Ei.,deli.t. bereiLerr rvc de firrr- h. .r,6cn sc cel rncdai e f"h.n, spo(drrnl. lnriteDeer leLler srrk.iste!'iJ. l.íeÍ:s fer.e.l geor!-., seerd. up e.n íocpru qe rr.cr d..I(er en,larr konr r) \.-. war op verh""l Naaí nte zaltt een deelnemer oDderujt, al U.ot"ra op i" .io"f. Waarschijnlijk heeft hij toch een zonnesteek opgelopent watei en sponzón

lvorden hem aàngerejk. E€l1 Llur later a1s ,,ve wegojden kontt ]tog eerl cnkeli,tg N{ecrssen

bil]Jrenlopen. IVlarrl en ik gaau echrer op weg nàar eeu ver.jaar.lagsfeest, lekker weer cola en vlaal

Harric Boestcn

Uitslagen Nlcrgellantl NIaraÍhon

13 25 59 60 124

Peier Deccullick Pisrre \.{uijrers Roger Gitlissen Hade Boesten

S,T,B, S,T,B, S.T B,

Henk Vervroekkel

STB

Aanialgcstart: Aantal gefnlishtl

03.14.01

03.2r.44 03.52.2 8 03.52 28

S,T.B.

04.57 t0

181

t32 0-0 0 0-0 0 0-0,0-0

36

0


COOPERTESTEN

1998 _ 1999

(afstanden in meters)

9-7-1998

Bodeiier,Ger Boesten. I-lana Boesten, MaĂ?il Brouwers, Hub Deceuninck. Peter Deumens, Ton Duteweerd, Jos Enninga, Harry Eisenga. Frank Fischer. Fritz Fischer, Marla Frins. Els Ft ins, Ronald Geilenkirchen. Fred Gillissen. Anita Gillissen. Roser Hran de. Monique Haaren van, Cor 2 Hartrran. Gerard lleinrichs, Jo Hendriks, lohn TJensqens. FĂ?ank Kokkelkorn. Leo Kremer. Anneke Kremer, Eliy Linden van der, Wim

2,t-9-1998

17-6-1999

23-9-1999

35:r5

2410 2714

2B 80

2520 2961.

l l00 32'.l0

3A20 3220

3030

3071 3328 3040 ),570

2600 2554 2974

263

5

080

2361 3060 2060

3230

35i0

3240

3330 2190 2470 3180

460

3220 3

3680

3

3060 2690 3100 2444 3120 2510 3230 3140

2434

3lt0


Meyboom, Jose Meyboom, Wim OlÏinga, Gene Pelt van, Dick Pelers, Wiel Ploeg de, Ineke Pol van de, Marcel Quaedvlieg. F.ans Rademakers, Saskia Remmen, Ca.olien Reinders, Bert Riksen, Rob Rijkers, Judith Schafïhausen, Ger Schaffhausen, Jeroen ScheeÍ, Esther Scf cer, Niels Schmeits, Theo Spro sen van, Heidi Teeken, Vicky

9-7-1998 21-9-1998 17-6-1999 23-9,1999 2t6A 2930 2980 2824 i 910 2444 2800 3550 2420 246A 2484 3450 3500 2'la0 2620 2800 2540 2.'t10

3020

3

0.10

287 5 3

570

3600

13

80

21

10

2409 3300

3340 3210 2005 2'/10

)250 2524 ?.R24

Cor van Haaren

0-0 0 0,0,0-0-0-0-0-0-0


Nagekomen wedstrijduitslagen S T,}],'LR,'; Z|JGEWLR]]N 9 SEPTLMBER J 999

]N CEBUSTA-LOOP

Het C.BS. organiseert een jaarlijks wedstrijd om

ha CBS gebouw. Hieraan deden 4 S.T.B.'eÍs nree wàarvan er 3 iir de prijzel vielen: srerker

nog 2 enar v orurerr d" beidc afsLrnderl Frank E-isenga won met ruime voorsprong de 5,8 kilometer in een ti.jd van 00 20 05

Bij de 10,8 kilometer zeg€vierde Wil peters, zijn tijd \vas 00.41.10, teÍwijl Hub Erkens eerste werd in de V40 klasse in een tild van 00.a5.55 en 4ndre Roumel lrcp e"rr zesd" pl3;15. Zii. rtd 00 5 .5À 0 0 0_0_0-0,0_0-0_0-0

KWA RT MARA

TIION M,,IASTRICHT

ZONDAC 2ó S|'PTI]MBIiI? 1999

llelaas beb (n ondcl

ik

Ig \rn

allen nog nraar de uitslagen van de kwart marathon de Iopers zelD De .rtslcgen van rle l)àlvè -taraL,or.

worden in het volgend clubblad geplaàtst

Naan: Rob Riksen

Wil

Peters

Leo Kokkelkom Roger Gillisserl Theo Schmeiis Picrre Mlrijrers Jos Dutewee.d

Gerard Hadman Saskia Rademakers

10 kmr 00.34.05 00.34.30 00.36.05 00 38.35 00.38.23 00 39.40 00.42.06 00.48 01 00.50.33

10.550km: 00.35 50 ao 36 20 ?

00.40.19 00.40 20 00 4l 20 1

00.50.03 00 5t.05

l}eo 0-0,000-0,000-0

Schmeits


, leclaal lesle. (rcttrtirgslesl) , 5poĂ?1 specii)eke leslen ,

lrlef

en bandĂŠlercn

ilfrfrflt afit| 0[ Lggfl sportfgnotlterapeut Itonnert l0a 636/l//l Uaesrade . llull

tel.046-4426088

40


Sportmedische bespiegelingen De l«rie; cruciaal element ven ell(e loper.

Inleiding. Varnïege regelnatig gcstelde vragcn ovcÍ oorzÀken erl behandeling van knieklachtei 1ïordl h dezr bijdrage het kliege*ticht rval uitvccrigcr besproken. Vererveg de mccstc blcssures bij mci name de lange alstatdlopcrs hcbbcn bclÍekking op het kniegcwricht. Uiteraard is dc knie onderdcel rar1 de ketcn leup - knie - eIkcl, clkc vcrandcring in een van dcze schakcls kan leiden tot problcmcn in dc andcre schaliels. Bii dc loopsporl q'oÍdcn in vergclijkiiS mct contaclsporlcn anderc soorlen blesslrres Sczien Na e'cn algcmcne besprekiig varr analomic cn lunctioncrcn ran hct kniege*Íichl koflcn de diverse blessurelypcs oan bod. Waar nodig rvordt verrvezen l1aar ccrdcrc bijdragcn in het chrbblíd olcr onder andcrc pees- en kraakbcenproblemalick (Íespectiel'elijk clubblad 1997/ 5 en 1998/ l). Tcnslolte woÍdcn rlogelijke oorzakcn cn dc divcrse behrndelmogclijkheden bcsprok€n waarna rog ingcgaan u'ordt op rnogclijke nieuwc bchandclmogcliikhcden i de toekomst. Algemenc bespreliing anatomie Yan hèt kniegew cht.

llet knioge*Íichl vormt de

1'crbiDding lusscn encrzijds hel dijbccn cn andcrzijds het schecnbcen en kritbccn. De gervrich lsvomlen de uiteindm van dc divcrse botstukkcn zijn boklced mcl ccn laag kaakbcefl, dit \\eeIscl hecti ecn belangrijke schokdcrnpcndc tunctic (zio ook clubblad 1998/1). HcL gc*richt *,ordl omgcvon door ccn gc$,richtskapscl. ln de 8cÈÍichtsholte zit ccn klcinc hocveclhcid ge\rÍichtsvocht, dit vocht heeft ccn bclangrijke Írurctic bij dc voedselvoo.ziening 1,tu1hct kaakbeen, dat geen bloedvatvoorzieniig kenl HsL knicgewrichlis voorzicn van ccn binnen- cn cen buitcnmcniscus, beide zijn dit h alvcma a]lvormigc kraakbcnige stNcluren dic in dc ge\\T ichlsruimle aanwezig zijn. Funclie vao de bi rcn cn buitcnmcniscus is schokdemping cn het verbctcren am bcpaaldc draaibflr,cgingen i-rr het kniege\!ïicht.

Venolg

»>

41


llct

kriegewricht dalkt, in iegenstcllirg tot bijvoorbeeld schoudcr, en zijn siabiliteit in voorachter*,aartse en zijwaartse richting aar de aalt\\,ezigheid varl banden. De \,oorsie en achtorsle kmisbatd Sroiendeels zorgcn voor stibilileii in voorachlcrlraarise richting, de binnen Qlediale collaterale) en buiten (latcrale heupgcrvricht,

collatcrale)

b

and voo. l.jwaartsc sl.lbiliieit.

Verlies aan stabilileit i de k]1ie kan gedeeltelijk wordeÍ gecomponseerd door

dc

weriiing van do rondom hei kricgewrichl aanwezige spicrgrocpcn. Me! name bclangÍijk zijn de vieÍkoppigc dijbeenspier (musculus quadriceps) en de grcÉp van de kdcbuigors (onder anderc dc

2 s rel!pere. ldn

halnsirings) In de pees vful de mllsculus quadriccps zit dc knieschijf die ondcr andorc zorgt voor vergÍoting vtu1 de kachtopbouw,l]n nctic krn j c voor een deel verge[jken ort die van ecn katrol. Dc

6 pjntilke paatsèn

op de

achlerzijdc van de kiicsclijfis bekleed met ccn laag kaakbeen. Op bcpaalde plekken iI het Bewrlcht, met flanre op dc plckke» waar siÍuctur9n over elkaar hecn bervegen zi.jn er slijmbeurzen, dio een dempendo tilnctic hebben.

Globale rverking van Let kniegewdcht:

Door dc gecoordinoerde rvcrkilg van de diveÍse spiorgroopen kan het Lricgcwricht bewegen van maximale stuekking iot maximale buigirg. Dc slabililert vnn het gewricht is het gevolg van dc aanweziSheid van gocd Iunciionerendc kuisbandcn sn mllateraal barldcn, ook dc spieren hebbcn zcker bjj slechl lunctioncrcnde banden een belargrijke stabiliserondc -Cunctie De denlpcnde irnclie in het gc\\,richi wordi vooral veroorzaak dooÍ dc aanwezigh€jd van kaalibcen en de bir1nen- en buitennleniscus

Vewolg »

42


Knieblessures:

Bij contacÍsporicn zijn grolc direct inrverkende krachten mogelijk, Naardoor beschadigingen van delen van het kniege*richt mogeiijk zijn. Bij voetbal ziejc vaak ccn lctscl van dc binnenmcniscus in combrnatie mcl ccn vooÍslc kruisbalrdlcÍscl cn een mediaill collaternalbandlctscltogcvolgc ran ccn draaiing van het onderbcen opzichlc van hci bovenbeen (de noppen ondcr de schoenen zorgerl eraod dat hcl onderbccn bli.jft staan) Dít sood letsels komen geh*kig mirdor lrequenl voor bii rlict contactsporten zoals het langc atstandlopcn. Bij lopers zijn er lageÍe kachicn die cchter gcdurcndc cen flink aantal kcren hcrhaald u,orden. De meest voorkomcnde blcssurcs bij lopers bctreFlcll dan ook de aanhechlirgcn van dc pezcrl aan hst bot ofde pezen zelf. Ook slijmbcursonlslekingen komen vaak voor. Botlctscls eir kaakbeenlelscls komcn bij hardlopers mindcr -lroquent voor. Uilcraard is er tcl kans op hcl onlstaan van stÍesslÍaclua$, dczekomcn echier in het klricge*Íichl zcldcr voor door de grooíe rau de bolstftrclurcn. Of hardlopcn kraakbeenproblemeD op lange tcrmi.jn lcroorzaakt is nog ondsnverp van discussic (zic ook clubblad

le

1998/ l).

Bij hct opsporcn van dc oorzaak virn een knicblcssure is hel allcrccrst van belang tc vragen nflar d€ trainingsfÍcqucntic cn naar vcrandefl,rgelr in lrct irainingsschcna. Dc mceslc blcssLrrcs van pezen zijn hel gevolg van te snelle trairingsopboulv ofvan icchnische onvolkonrcnhedcn (zic clubblad 1997 / 5). Hct is belangriik lc \lctcn ol er een al dan niet mct de sport sanlc!àangcnd le{sel gcwccsl is. Te1,cns zijn cen aantal anatonrischc allvijkingcn (bÍvoorbccld exucmc O-bcnerl ofX-b€ne ) biomeciranisch ongunslig waardoor problcnrcn kunnen ontslaan. Ook ka overServicht een Íactor zijn in hct ontsiaan van een blessurc. Veel voorkomende knicproblcmen. Gczicn hcl Íclaticl zclden voorkomen van botproblem^tiel( \,an dc knic bij hardlopcrs rvil ik hicr nict vcrdcÍ op jnSaan. Eert beschndiging van het

Vcrvolg ))

A3


kr:rakbern is nrccstal het gel,olg van een abnormale belaslnlg in een afwijkondc staDd Dit komr vooÍ bij bijvoorbceld ernstige instabilircir in hei kdcSc§,richt door een r,erscheuring van ceD band, het trccdt cchter in hel algcnleen pas na langere lijd op. Klachten \,an het kraalibecn achter de klieschrjl(zogclaarnde

relropa'.ll.r;re,r.o droprdri..,Lomcnrelelrnrhg\oo-bUhrrdlop,r" n|]iÍool rvielrcnncrs (vooral dcgenen dic geweod zijn stccds met een groot verzei te ficlsen). Medscusletslels komen bij hardlopcrs mildcr voor dan bii brt.oorbcc d vo.rbillcrs door d. .r!d vrn de spo.l B.t -.eeds rcnrgLercnrii pij dachten aan binnen- of buitenzi.jde var het knjege*richl dient hieraan

b!

echteÍ *el gedacht tc wordefl. Uiteraard zijo er nogal wat hardlopers aiio vroegeÍ dc voclbalsporl beoefend hebben. Verwijderirg van de rneniscus oleen decl hie.van ir het verledcn kan op lange tcmijn weer \,erlies van kraakbcen gcven door ccn vermirderde plàatsclijke demping. Ilandtetsels Lrcden zelden op bij lopcrs, tenzil er een groot direct inlverkcnd ge$eld hoell plaaisgevondcn. Ook hieÍ geldi weer dat c\,voetballers vaak instabiliteitklachtcn hebben tcngevolqe

var bandletscls in het

\,crlcd

Peesblessures rordom dc knie komen hii

hardlopers vaak voor Voorkeursplaalsen voor het ontstaan hiewan zijn bovcn'en ondcrpool va,r dc knieschijf, do aanhechiing vÍln dc pces van dc vicrkoppige dijbccnspier op hei ondcrbccn (ie voelen aar dc voorzijde van hct onderbeen) en ook binncnzijde cn buitenziide var do kric.

IlehandclmogclijkLeden. D. b.lr.J,d. JroË. I theJ .n . J1 u.rcrr.u Lrh.L1l ct, k \.rn Jc j.JJd yin de lcrsclj I{ct loriegeu,richt is eell voor de orthopcdisch chifttÍg uitcmlaie toegan}ielijk gewrichl Ir het \,erlcden was elke ingrcrp behooÍLjk ingrijpend, tegenwoordlg k-unnon bepaalde irgrepen via ccn artroscopische operatie gedaan worden. Uiternard is opspoíen en wanr mogelijk wegnemen van oofiakcn een be]angrjjk dcel van dc behaDdelhg. Gocde prcvenLic is cssentiecl om de kars op terugkeer van do blcssure lo voorkomcn

I(r aakbeenproblemen zijn

iD prmcipe opeÍaÍiolnog niet goed te bchimdelerl

Vervoig »

44


Klachtcn bij ]iraakbcenvc.lics achlcr dc kricschiilwordcn vaak bchindcld met

koelcn cn pijnslillcrs. Eel1 rigcureuzc aanpassing varl het trilirirgsschcma is vaak rodig. Er ziin opcraticvc mogelijkheden u,aarbij dc kn ieschijf u at nrccr bcrveg irr gsruimtc lrijgt ot \r a arbij de aanhcchting van dc pccs aan hcl ondcrbccn nÀnr lorcn vnrlcgd §ordt, de rcsultatcD van dil soorl opcr alics zijn cchlcr wissclcnd. Bii Iorsc arlrosc is het oen combinalic van Scdosccrdc tust,

v

hct knicgenicht door een knicprolhese mogclijk Wat bcucft trc{ sporten met een dergolík kunsLge\\'richt zijn cr echtcr nogal lyat bcpcrkingcn

vcN-.angcr

Duidclijkc menisc sletsels klxlncn het bcslc opcraticl bchaldeld rvorden, Lcgcn\voordig gcbeurt dii irl de rcgel via een kijkopcÍatio ilct stro\.en van dc operatcur bcstaat hierih dal cI cen dccl \'a11 dc mcniscus blijlt slian rvaardooÍ problemcn op Iangere tcr11liin voorkomcn \jlorden. Er rïord.! ook al lr1cniscustransplanlalics uilgcvocrd (ondcr andcre in hcl Atriun in Hcerlcrl), dit sooft operaties bevjndt zich echter nog in ccn expcrinlentcle fase. Bandlelsels wordcn in principc opcralicf bchandcld indicn cr ilindcrliikc inslabilileit ontstaat. Er zijn tegcníoordig allcÍicl rcconslructrc mcthodcs orr kapotle knrisbandcn lc reparcren, hicÍbij *ordi bij \'oorkcur lichaanrsciSen materiaal gcbruikt zoals delcnvsr ccn pecs olspieÍ Ook bchcrd hct tot de mogelijlhcdml om inslabililcit van ccn knjcgcxricht mct ccn bracc Lc bchandclcn SpoÍtbcoclening mct ecn brace leidt €chtcr vaatri tot lroblcmen Peesblessures $ordcn vaak bchandcld door een co,nbjnalie van koclcn, onlslckingsrcll'mendc medicijncn cn cell rigourclzc aanpassing van h€t tainjngsschema. Het inj*tcren van ol,crbelast pccsweclscl mct cortimÍcrcidc1l bchoort tot de mogclijkhcden, het dient cchtcÍ niel to vaak \t-.ordcn uitgc!oerd omdat hct dc k\ralitcit van hct pecs\\,ccfscl kan aàntaslcr en omdal dc daadrverkclijkc oorzaak yan dc oyc.bciastrng nici aangcpakt wordl. Tockomstige therspcutische mogclijl(heden:

Er zi.ir allcrlei nicuwc thcrapcutischc mogelijkhcdcn die cchter nog in cen expcrimcntelc lasc vcrlieÍor Kraakbcsnlransplantaties zijn nog niet algemccn toegepast cvcnais mcniscuslÍansplanlatics. Dc opcralis\'e mogclljkhcdcn na bandlclscls \loÍdcn siccds bctcl. Wcllicht drt nicuwc knicbraccs ir1 dc loÈkomst

Vcnolg

ll

4'


do Íevalidadomogelijkhcden verbotcrcn.

Concluderend is hct knicgssricht bij dc sporier crg kNctsbaar door dircct inrverkende lelscls of\vel door repctcrcnde krachtcn Bij contactsporten treden veelal bot' sn bandlctsels op evcnals meniscusletsels. Bij hardlopen is vcelal hei pcos- en spienveclsel aangcdaan De ondcrzoeks- cD bchandelmogelijktrcdcrl vcrbeteren nog steeds, kraakbccDproblemcr gcven thcrapeuiische

mocilijkhedcn. o-o-o,o o-o-o-o,o

n

Rob tuksen

Oproep aÀn allc STB-ledcn:

Sirds eind 1997 vcrzorg ik cen sportmedjsch stlLlije in ons clubblad. in mijn allereersie bijdragc hcb ik dc lcden verzocht gerlchtc vragel Le stellen over bepaalde sportmedische ondcnvcrpen Gaagwll ikop dit momcnt deze oprocp Rob tukscn

0-0,0-0-0-0-0,0-0


Even yoorstellen.

ILI o -i r. \

c

'-<

^ll-r vir .

r.-ir"

i.

,.

r icr. rk .,oo

lk belr gcbore,r of l0 04-1964. l{ekef zetfDraar uiLhoeou.j ikbcf rkh.f . " ' " ' l . < r . r l . l .ar.sIIc '. Ib...,r ,r^ro- c-. .rE o^t I.t,;. dic vervelerde btessure die iti heb gchad. Voor,:t"lt f,", g"^i i"at"p",, f,"-r, tr, laten.gczongen bij rerschillende zangt(orcn. Zo heb ik bij I opcrakorer gezeten r .

cn

b11

veLschillende manIcnkoren. IJet Iaatstc \vaar ik gezonee| hcb rvas-de

Vrr rc. l,cr r,.

-

l.

il 0j" , . I .t _ .ro1. ...^. rir,_^.. rr. . \-^l . ..1r \^ro l(l . -r, bo "..1 r,-.Ir-r ^J -\"- tr ... t,..ool r,.-r\. Iilr'c.\^ N_cI oe.rrgrt c.- ,r.-^ I 1 .r, ^r, L , ro-r, g- ro,.. .,, IIr.c f ..lo .o.(re-.,.r, t.r,., 1.oI

To"r

r

Maar nu temg naar STB. Ik ben rlaar terccht gekomen door zuiver tocvat 1vllrjl ik wa-s op wcg naar Egrnond aan Zee om da.r een \.vcdstr-ijd re topen. In de

r;r lr.rrt rr"t. .\., \,.,1 \.8 r.or, rrrll,,, rc' l^Ilrjrt .el ró,^....o-'

o t. L.e ^ Zodoende bcn ik naar ecns rvezen kijkcn ofcleze hereir wel gàijk "r;t rra,:ldc;,;ar ze me allcmaal verlcld hrddei. Ik heb al vele nralen rret de i-ollecns een

.t"i. il.noqcr.r,r,l ^r,ih".r ..... .-,,^ .t". .r-- .,. ï.,o,. rrr.r rrlt"rr.l, l. .,. -r. i.r ccL.,r.ic , or .. r,er , ,.,,on /o1 .d^' it ".j .( j,l ..ir J^r|r,,rg5!Je c r,.. , 'r il . 1-rg v.-^. ,.d.1 r.oo, !,, ...V -.r, .-.1 ,U l,.r ..er .i'lr ^i d.ro le.l"r, rrc oo. .ir ,t)r.in/ lo .\... -.. /.r ^r tevreder,

Na vele wcdsh iider gctopen le hebbcLr t)crr ik toch nog geblesseerd geraakr aa| r

\\'anr het \\,às |as de eerste Nedslrij.i na eell hele tijd Ik ka| noq tren, dagen doorgarn nret schriivcri nraar Iier Iaal ik trci erbij

47


Nlia

rdrg

14 6

l)on.ler'a:rg

l7

6

Vrijdag

25

6

Nlaandag 23 Wo.rsd.1g l0

6

Vr:jdlg

2

7

6

Voor lr.t eerst l)cgLi|nel] ] ter ging gocd Voor hct ecrsL op de cooperbran. Mocs( Iopcuvolgens schcnia, lIaar \\,xs eigenwi;s. I1eb dc coolerlcst gelopcn 0)el dejongens. Vervolg.ns dagcn pijl gchad. Vrrn de llrcrafeut eer strikt schclnrL 3ekrcgcn Volgons schema 2 lninLrlcll loferi, I rvaIJclen Dit 5 x. girg gocd. IlĂ&#x2C6;tzcllde rls vradig, rr:rir drr 1 Vl1ndxirg I nrj]l. harrllopen elr I lninurcn \.vnndctcn Op corlrole bij de ther.peL)r. Crar lopcn Iaar het \yc.k Cing ondlrnks het ben.Lu\!de

ivlaaf.lrg t9-7 t/m Dlr)sdrg 0l-08 aan zce itctopen Op de diik rek cn

s(rclioclcrringen, over hct stf:rId tclliB. Ltsi vi]n de rug cri liefen ge Laa, mLtar loch doorgezet

(irgeliort door de I cdacljc)

q8


Bcste voorzitter

Wrj zijn k. rr

4

jeugdleden

,ar SI B en we

komcn allijd graag naar de rfaining Als hei .'c"f Daar lopen rvij dan rond in een . eF, t slobberiq t shiIt dar n:eL ecns .1.

I rr - ui:o k nee |ll .... r r J. i'.

oll'

le,'.

'ofe^, .,acr. | ^ J.

\\. . tl^npr.r.è ,r ."k ,j-/, 1 ,l^s,trcrL.l...i.r .-./voor oc ,, ".,," cF .;s-.r ri ir -.0 L"-r, vo^,,r. ,o .ccr,\ . - :::" wLt,. foc,r..l cL o- .t ulc ,r I r .,.. . ,, .. t,Ib,",, . o .g, .r ' kledingrst l.l en \\,É nodirr

Groet,es van EYeline, Micl(e, tris en Maayl(eltl

T]1 I(OOP AANGEBODI'N

Trainirgspak S'ltB nraar In goede staat.

Atlraien voor fl 20, Telefoon: 5327910

140.


^@. Elryr

verkoop auto's autoverhuur + leasing reparatie en onderhoud

Auto b ed rijf I ::*"i'"n"" Z d roj ewski : 5i;1i;;"" ïf; :;" Heerlenserveg

Landgraaf 045 -

572Aa02

$.ï",8. op Teletekst lrïiL iE

OP DE

!Li-It/![I

iiOOET:

YÀTI HET

ÀLiEELAÀT5TE

III!

U'IV S,

rIJ!: !ÀÏ NAAB T!'EAZEï TEL!TEIIST PÀ6iNÀ 6++

5a


C-Pup Jo.gers

,Iieerkanf Naàm cbl 2 Tlm Zee,aardeÍs I Jordy Geienknch.n 9 Ke.fy Gelè kncheí -'

a0 m(r

c P!p.líeisjes,Meerkanp

40

Na.Ín Gbj 6 Eet. Boeíen 7 Oenise B naeis 8 Saníe Boe5sèn

nrtr Ver PÍest. 2 21,3 258 2 36,4 243 304,6 213

600

Fres(.

Pr.sl ? 2

I4 9 0

mtÍ

600

Gbj

3 Natàshà lmóeker 4 Yàe van 9 Lonnei.e

Pe:l Frnt 12 Keiy Boessef

I0 tI

Gbl ]4ciÍÍGeE.ns 15 rvo E jke.boom

354! 326 ,1 t3 3 3 3,1 4.20 I 2 66 2 15

A

7 6

19

1r l

J!n. Nlcisjcs ,Nlecrkanrp

60

D

,ire.rkanrp

spoftdag

NK C p!..longcns tvlecrkanrp

1! Jo.dy Ge

enn rchen

27 Ken ry Gcienk rchen

mt Ver

Kog€l Fresl.

Prest Prcsl

r0l

4170 321 5120 311

11 2

Prest

526

446

3s1,0 x

lr.8

mtr PÍest

1000

mt lloo§

Presl P.esl.

2 :l35 7--141 99 ,1132 1.15

l4Susann€ GranreÍ

J!n rr.isjcs

10 60 13 765

(ogel

1000

PÍest

!

C

1421 1114

Pres(

ll l

60

Naam

Bal Presl

mt Ver Presi 4243 2é! 35!.3 275

1000

Prcst

rl.crkamp Cbl l3Cha..11e aoflaens I6 Li cr.lLe B ndel5 17 Ésllrcr Ruit.rs

A Pup. Mcisjcs,

231 1337 211 ll05 223 7 94

Prcst Prest.

Pup..longEns Mccrkamp 60 mt.

^Naan

Bal

mt ver

1000

Prest. 6 5

7

t91,1

mtr ver

2 37.7 3 301 2 n51

7.9

'-

19 43 10.83

Prest Prest PÉst.

Presl

B Pup. Nleisjcs,rMeerk.mp 40 ntr

Naam

Aa

Piest

mtr Prest 102

60

1000

nn Ver

Prest P.est

3.265 373

4.11

342 505 Kó§cl Prest. 7 s1

632 SFeer Presl

1464

18999 216A 1a2e 22.44 1AA2 1l57 ! t9

7 52

195 8 2l 83C

439 903

51

8a 212,5? E7 2 24.41 248 2 21.97 261 231 11 231 23867 217 2 43 56 2 2


BalPresl 2Aa7 1/ 9A

40

À p.p. Jo.gens,,iteerkamp

Ver Prest 2.89 2AA

60

C-J!n. Jóngens,Mee.kamp

Noog Prest

i00

B pup. Jóngens,Meerkarnp cbr

125 C-Pup lVeisjes,rÍeerkamp

B-Pup. Melsjes,Meerkamp

cbj

4,1Char.tle Bon!aeís

D ju.

Nleisjes ,It4oerkanrp

1t 2 64 3

Prest

4.36 55 4.09 61

mtr aat 100oht. Prest Presl. Presl. 11.5A 2191 43AAa f .26 1948 353,14 mtr

600 mtr

96

1 56,43

PÍest Prest. 16

1

40

Bal Prest

40

Presi

t9,16

m(r Ver 600 mtÍ Presl Prest Prest 3 09 2 55 7.91 2 4A A.7o 22A A62 22A

? 40,57

2450A

mtr ve. 10000tr P.est PÍest. PÍest

A2 1/32 152s 1a 41 12.26 Ver P.esl. 278 3.19 2.83 2 ?a

93 3 55 3Jr:61i 716 325 790 305 A2e 270 45C,2a I 35 2.32 5 06,85 60 mrr Bat l000mtr PÍest. Prest presr tltOE@ 45937 r0 B0 978 4.1146 rr66 960 42,192

nÍr Prest

Kóqet

60

Gbr

Ver 1o00htÍ

7.58 8 06

Bal Píesl 12 96 9.12 ]2.31 7.60 15

A-PLp. Meisjes,rvteèrkamp

mk

Presl PÍest.

6

12.19 9 52

Presl

Vèi

P.esr

9.95

ro.34f-ï-l 947

5 09 96

2 1A,64 3 05 3

s3flr47ll

-1aoalf 33il 1r162al

L= cLUUtlltcoRDs

||

r

52


IJ

C ubkamploenschappen

I999

C.Pup Jon§cns,rYlcorkamp

I

76 285 'i 6 2d5 85 143 B7 115 86 t2!

Zee!aàrd-"Ís

3 Jordy ceienkir.hen 4 Kenny Ge icfkí.hen

ÍoÍ

(1000 m0

Kay Bemelen

2 Tim

-.

(4 05 0) (.1

0! 0)

{4 36.0) 14 37 0) (4 2E 00

241 2t-3

16,1

161 1!t

246 214 295 2 61 2

4l

2l1

24 A4

208[:@ 152 1222

274',l040 94 553

80 l3 74

121 524

t4!

7A

DESen

5 Carmen Franssen 6 Fenn. Lfssel

B'Pup Jonscns,ríeeíkzrnp cbj

I

251

8r 2C3 64 151 B5 143 93 39 11.4 0 ll i 0

Sanne Boessen

Aleranir:

40

PNI ea 218

Prcs(

Roar FLncken

2 Sebast aan Orcsen

8

141 226 $424) 143 a4 {s 00 0) {6 32 0) 0 {6 36 0) 30 0) (1 20 0) \4 21 A) (.4

1000

o 2r8f

275 2 53 2 00

2.42

127

i68

124

82 t8 22 0 0

3

Nalasha

lmmeker

L.nnèkè FI

.-

,1Pia Hermans 5

XelyBoess.n

A.Pup. Jons.ns le jrs

1-

jj

72 77 77 3t

sr; 268

4150 4220

2É8 203

5200

360

l5

22 11 26

3A2 848 630 504

290

mt

Prest 4 300 ;ij5- ol

1,16 752

77 630 21 325

0145

00 00

Bal

137rjri4

291

2 82

246

Lll

t82

B.Pup. L/Ícisjos,ríeerkaóp 1

525

Íor

c Pup. Melsjes ,[lccrkamp 2 3

ISL

2-t 0 99

282=,!tr 217 3 É4 214 2 Aa 146 218

26

242

TOT

r6l 380 r03l

20 ag

234 921

Bal

TOT

372 t9 86 346 18 76

216 I381

r78

r636

174 r5 90

200

r

r5l

154 82i 156 744 133 ,16,1

Íor


Presl

Gbj lvo Eykenbood 2lvlarco Eisi'rga

PNr

11.3 t73

1

133

0

Presl

4A2A 531 0

PNÍ Presl PNT Pres( PNT PNT 305 3 06 230 4,19 206 !14 a 243 24 523 257 2A1 Var

I

Rache Eackers

3 Chaaolle

Bo.gaers -.

4 Kà(heÍ na Drese. D

Ju.. Meisjes ,Meerkamp

l

2 s op de Kanrp 3 Maayke He ,1

nr.hs '.

Sleía.i. Hursnoí ".

s Slsaone cíamer

c-Jun. Jo.oens,lvlee.kamp

2

il@,rer 155 341

Rarde Leeuw

C-lu

PÍ.sl PN'l' Presl f -dA 372 3 5.i o 10 2 313 4220 10€ 233 .1 180 1l a r07 432A 125 ,18 5070 60 nrtr 1000 mt Prest PNT FESr 1a7f a-l l ltl9 5 419 ,1 19.0 141 327 3560 1C3 299 4290 103 299 4r00 IOO 1500 mt Presl FNÍ Presr.

lJelstes,Nleerkàmp

t2 t2

2 Oio.oe Backers

CI-UBRI]CORNS

I

I

0 6

,135

359

ÍoÍ

PNT Prest PNI PJest PNT PNÍ 31af3:561 330 6 04 3oB j35.1

2tB 3 t0 238 4 70 220 98! 234 323 2É4 4 70 220 951 179 2 86 190 3 9! 169 6{s É3 232 A2 3 63 t,1l 334 Ver Kosel ÍOT PNT P.es1 PNÍ Frest. PNI pNT a5if 3-el ar.4 Boo ,r2r 1783 230 3 81 380 7.33 38,1 1413 33,1 315 248 7 69 ,104 1313 r90 3 43 314 7 58 3S8 1201 269 322 262 5 79 293 1123

Ver

Specr

ÍOT

PNÍ Frest PNÍ PÍesr PNT pNT 62ia 3fl ttil 5o6fEJ4l a16 1714 5330 449 4.07 472 12 58 166 l42A

1000

cbl

kogel

mt

Ver

Specr

TOT

Pres! PNT Prest PNT Presl PNÍpNÍ

0 505 3 S9 3!6 8.72 65 t4o1 4264 242 319 376 1468 215 |s2 3 26


Clu bha mpiocnschap 1999 Tlvcc okLober 1999. Dc wecrvoorspellingen waren ronduit slechl en u,e hadden clubkampioerschappen voor dc icugd gepland. Men zegt datje krÍgt rvatje vcrdicnd en schijnba^r had.len rve ieLs l,3 goed. IIel was droog cn hct bleefdroog lot de finislr var het laatsie ondcdcell Daarnr: kwam wat Op dc vorige pagina's zagen.irllic dc LLitslagen. Ik rind dat j u llie a)lemaal heel goed gcpÍesleed hebbe]1 cn le ziet overal voorLritgarg. Miar op dezc bl.dzijdc rvil ik loch even een paar kaDjers exrra in |ct zoDnelle zettenl

1e beginncn Lrct Micke NickieN cn Jclle En,iinga À4ickc !eÍbctcrde op dric ondcrrlelen de clubr ccords. Ze)ls op dc 1000 rneter. En dat met die vt escl'Ljke \Vind. Het Nichlcn is allicn op de 4 meler grens bil het verspringcnl Dnn neirr Jelle EDninga: hij 1rain1 nooiÍ, komt op vier onderdelen aan de stàrt en \\,int er drie rneL ccn clubrccod. Wat rnoet dat \rorden xls hij zoLr Lrainen? Gaan ,,r,e door

»et de dLrbbclc clubrecords. Rachel Backers en NaLasha lnnreker legden beiden hxr basis voor dc kanpiocrstitel mct ecn clubrecord op 7-o'\el de sprint als ]nct hei versprillgcn. Roan lruncken daarentegen pakte hc1 wat an,:lers aan. Om na de sp,inL, wanr lrii geliik ci,rdigc rrct zijn tegenstande,. rr;lrrr nrelccn dridclijk te makeD \vie clubkampioen Nilrie rvorrlcn gooide hij de bal liefst ll neler eu I6 ccntinrcter. Vervolgens deed hij het nog dr.rnneties over door I meler 14 vcr tc springen. Dan de enkele rccordhoLrders: Scbasliln Drcsen, die ieger de achtersland aanlieek ra balwerpen en verqrringcn, ram wraak op Roan op de 1000 meter. En hoc. Mel 4 miuuLrt en 5 secondel komt de 4 rrri|ulengrens zekcr il1zichI. )3ij de meisles liet Srnne Boesser zicr dat zc niet alleen kar crossen, Draar ook op de baan gocd dc voeten konrl. Zeker op dc kilo.rcler waar 7-! brj dc 'rit meisjes pLrpillen C het clubrccord binrcn haalde. ResLen ons nog twee. Tim Zeevarrder soms de wanÍroop van de trainer orndaL hij met alles gooit wat hij tiidens dc n:rining lcgcfkoml, liet zien wrl mcn hienrec kar bereikcn IIij gooide dc |il mrar licfsl24 ]neler er lE ccfllinietcl Kijkcn wie dat nog kan

Wiel

Fr ins

0000000-0


GIJHOORD B{JITIIN DI! COOI'ERBAAN Op ecn dag viel ik in voor mjn vriend Lcfty die eeD jachthaven bcheert Omdat we opvallend veel op elkaar lijken, was ik n;et echt verbaasd toen een klaat me v|oeg hocveel ik van hcor kreeg voo. de ondcrhouds\.verkzaanireden aao zrn bool & zei hem dat ik geen idee had en dat Lefty pas nlorgen weer torug zou zijr "Cocd, Left1,," ant\\,oordde de man "Dan vraag ik het 1c morgerr wel." Moedcr tegen haar zooutje: "Ie papcgaai is !,aodaa8 wegSevlogcn, ..tk had het kunnen weien," zuchne de jongen "Tocn rk Èiste.en miin huiswerk voor Ja d', .. Irdc' Jr'r..lJll.'oD.'...r 1. oLr Urdc.,rl,.rrieereL..len De.longemar ligt in naake gcdaante op de róntge,rbànk ..U hebt een mooie, lmge drorax", zegt de jongc róntgoassisteDrc Dc.longenran kleurt "Wat is dc

"De borstlas".

N_u

fiorax!"

wordt ook dÈ assistente Inalrood.

h pariek haar dokter op. 'Oh dokter, ik geloofdat lk Ir).?erusulbosc hetr , 'Ja hoor', zei ds dokte., 'ik heb dat progra na ook gezien, Ëeo dame bclde tegen nriddenlacht

\J\Fe u .er rrrr:,rrd..n t..r.- o-r ,,bcq$.d \ .,old:.rr; rro,orn L cen pakluÈ. Op e€n ongeluklige dag verloor hij echrer .le Àcht ovcr een vorkheftruck en rced dic vrn een taadperron al De eigcnaar nam dc schade N.r

op, schudde zijn hoold en zej dat hij tien percent van Amolds loon zou aflrorrden rol de schade \\,as rtueta:td ..ltoeveet gaar me rlar kosten?,,woeg .wat ecn oplLLchrr,rgl,. rlei l*"]q ..?"':, ,9!o sxrdcn,,' zei de eigenaa. Amold. "Elldcllk heb ik een vasLe baan,,

Een nun riep de hulp van zjjn bLrurman h om een banl to verplaatsen die in de dcuropening znt vastgeklemd Z€ troklen en duwden tot ze er bij neer r.ielen, maar de bank kwam niet van zijrl plaars. "Laat maai', pufte de man tenslotte. "We kriiqen dat drie nooir naar bixrer." Zrjn buurnan keek hcm stomverbaasd aal en vroeg: 'Naar biruren?"

Op kanioor hàdden we het ovcr de kerslcadeaus. Een van mijn collega,s vertelde dat ze vàn plan was onr voo. haar man ccn kleurentetcvisie re kopen

Een gulle kcuze, luiddc ons cornmc|tnar "Ja',, qrna afbetelhg hocft hij pas id febmari re doen "

ze vcrder.

..dc

ecrsre


Trainingen winterseizoen 1999

12000

Dug

rijd

Plaxts

Training

Begeleider

Ma

18.30

Gara8e Toyota

DuuÍloop I uur

Vrije h'aining

Mcngelets

Di.

18.45

18.30

18.30

Mengelcrs

lnten,al Yoor alle grmpen

GaÍagc Toyota

Duurloop

loopgrocpbcge-

Mcngelers

i.l5 uur

leldcrs

Àtleliekbaan A,V,O,N.

Jeugd

Jeugdtraincrs

Carage Toyota

Heorlen

Do

18.45

Atletiekbaan -

B

aantÍaining

Cor vur Haaren

A,V.O,N. Heerlen Do.

19.00

Sporthal

CondiÍielrainins

Henk Thijssen

DuuÍioop 1 uur

Vrije lÍaining

Jeugd

Jeugdkaincrs

Kakcrt

V.ij

18.30

Garage Toyota

Mengelers 7.a

10.00

Cooperbaal

tot 10j. 00

Cooperbaaa

Jeugd

Yanafl0 Zn.

830

Cooperbaan

j

])rruÍloop

John Hendrix

Theo Schnrcits

Cor van Haaren Dick van

Informatie trainingen: A45 - 5326562 El 045 - 5325803

(senioren) È

Pelt (eugd)


bij U( t'qt\l\ii\ nÈerZitle k

?

orrr nou.

Tnan ol1ftLanl.

ffi*:l',*P-""*: ileerlcn (Gclccrts!rnxr J4.16 c11 promcnxdc 3l), MarsrricIr (Grorc Srrrr 18,20) Sirrird ( M o I c n b c c k s r r x fl r 12). dslr:'n.le erl Schil.lorsbe.l.iji -gicl -^-. <-.2 o \,.aG

t

t

l

r!nr",".tb

r.

'

ï

Stre 637

1

tel .: f ax'.

l<Ltn:;tstof

STB Clubblad 1999 nr 4  
Advertisement