Page 1

ATLÉTIEKVERENIGING

BR u&s^

{%,^

tss

't{ lt' r -:-- - -_

Sport - en

n1999 No2 o Trimc!ub

---r- Brunssummerheide

-


SPORT EN TBIMCLUB BRUNSSUMMERIIf,IDE

BE§TUUR :

Wim Yon dcr Liíd€n

Voorzitter:

K€uked,Ài€id€weg 2

045-5217013

Secrefaris:

6432 GT Hocnsbroek

Jsn vel Eecs

Gro€{rè KruisstÍ.13

04540527j4 P€nni0grE€ster: JoEcirrichs

6343 BD trliÍrtrDe

Apollolaa$ 68 6373 HC landgaaf

u5-*24459 Algem€hezàkeÍl: JosJsnrleo

S&epsrblnk 22 ó343 CV Klimnen Kc€drlgel91 (lr._dJ3rs.9.§.ees.')............q41:.t§.S.?íj__........_..,......_......,..í3.?.}_{§.!fllicÍ?3f

iner) Algemed6 Zàkeí : (vice-voorz

0434591995 Jo van Modrop

lvedstÍijds*Í.

Cor van Ealrer II u5-5326833 Dick vrn Pelt 045-5325803 Amclies vor VlodÍop 445-5590,66 ïheo §chrneits 045-5352003

Jeugdsport EvaneÍl1€at@

Rodaltie

HqdnglrlàrlnstÍ 25 ó372

VH Landgaaf

Spaatscidei 37 6374 MD LandgÍaaf

Ituernpel9l 6372 NG l,aadgraaf GravÉa$€g 5é

í+?-l__YíEye-g!*,o.tq

S.?3. Telde&r:

Tv4azet

PostadÍe§:

Croene Kluisstraat 13 6343 BD KlthíÉn Rek.nr. 4915695 Í-n.v Pen!tu8meesle! S.T.Ë.

M.nk:

V€ÍenigiEsnr-KNAU Publtu Relatio{ts :

tÉf ebkstpagina

6,{4

Àpololaar 63 6373 HC laídgtarf :

l?3í

Vqbit C.Bonqrlsstr.73 045{3I4854 6372 KR Larrdgr8af Op telehk§t edof clqt$lad Via *drldi€adres: É 045 - 5352003 À1berr

ÀdvEÍt€erd€rs krijg.n h€t clubblad tostolóos to€gszo[deÍr


Wedstriiden

2 5

DeÍtig va]l Tilbu€ Peter Rusrranloop 13 Parclloop 20 0,4815% 25 Onze eeÍste marathon 29 Belevgnissen van ecn haas

Personalia R.edactiecommissie Theo Schftoits EIs Frins Wiel FÍias

23 Vedaardagskaleder 2? Nieuwe leden

7 Corectie clubrecords 9 Estafetteknuppel l0 Busreis AVON I Altematief rxinterseizo€n 3 I Wisten jullie dat? 33 De nragische grens lan 3 uur I

Uiterlijke inleverdatum kopij: 9juli

37 SpoÍtiredisch€ bespiegeliDged 42 Oplo€p aan alle STB-leden 56 Cehoord buiten de Cooperbaan

bij redaktieadrcs STB Gmvenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar.

Jeugdbulletin 44 De kauppel overdragen 45 Mag ik rne elen voorstellen 46 lndoorkampioenschappen 46 Diverse uitslagen 49 Jeugdclubrccords


De dertig van

Tilburg

1+03-1999 r'rind ldeale omHalfmaarl shalende lentezon. l4 graden en prattisch geet standigheden die je nsgenoeg nooil aanlÍeffl te §nel gekomen \las Hogwel sommige klaagden dat de temperatuuGomslag le \Àarm was r'oor een snelte tijd \Àerd er behoorlijk Soed en het dus ei'renliik

oí an *iiri*.le vooóereidingswedírijd voor de rnarafi je in Roterzu l omstandigheden bàere "n nlruarr. v*, a" onder ons: "ftici daln zelÈr oiel aarlre6en. ,^ rJ.:.E l Av-Arrilla in Rii hér (boflcomDlex van

,"r.r., l"

1

g.r"ltig t;1 ,+j-'' ira.I", Ji.*r* or" f -, * I ""iií"!iUËr"" ..,. ,iiíL*""".-,nï"a"r'. f § --" Lí ;;;;;;l,s;;;td. .' 7E{, "r. t'o u"*.r1i,oauri. aL

iiiburg

kleedgelegenheden.

den-k uF

oocdiooielkaaf. Als ie

"àö

l"ïr'iu",il

g"ïíit"àuar, a".eerijk *-a"i ritt i"t *a .o* ""n

\an -""i" 6ri-p"piri"" rot voor de echte baanatleten. MaaÍ goed. verder mel de de conlriburie rarieen

onlspa.nnm de€lnemers kon vooÍ sfaÍ. Zonder dringen ging !,lol(slas t2.45 uurreg Ns ln een heel

de stoeide legop ki lomeïer lettcrliiL

.ïï").-r,ia"

richting

""gï*g

tiep naar her

, I ,1t., J

-íït Èt

ltr L ,l

€t

b

radion Vooraf

dn*

r-en

o\erigeDs grote je ziet dal Av-Aftjlla

heschik overeen k,n§lsofbaan' srore doucheen

ik' 'oi" htut* ha

dan veftolgens bedraast die voor het accornmodatie ook dat reuze mee: _15 gulden perjaar 120 gulden perjaar

rredstrijd' sfeeÍ liepen de.350 aarvang naar de de hele mente

909 inetEr

tag.lr.ol

ir'i§ÀiJ;H"'J had ik zoiel'":-Dai kan


nooit leuk zijo. Gewoon heeÍ en terug." MaaÍ ik moet zeggen ondeíveg al je clubgenoten tegerlkometl geet] eeo hele leuke afwisseling in een op zich §aaie loop zondeÍ Blbliek en voorje het weet benje alweer 5 kilometer verder. Wal onz€ aí€ten asnging denk ik dat iedercen, met uitzondeÍing van Dick van Pelt die helaas bij 20 kilometer moeí uitstappe[ omdat hij last va, een oude blessure kreeg, heel mntent kan zijn met zijí ptestatie. Iedoree[ weet waar hij st at in dtmarathonvoorteÍeidirg en waar hij dÈ komeflde 5 weken nog aan moet schaven, De uitslagen;

2.05.09 2.12.46 2.19.15 Jos Duteweerd 2.19.47 Piet Bmuwer 2.22.12 Wiel Vonken 2.29.47 Harr,v Bo€sten 2,29.50 wim MeibooÍn Rol8nd oostwegel 2.32 28 2.46.13 HenÍi Giessen 2.46.24 Lily Hof 2.53.23 Pierre Vijgen

Wiel Frins Huub Weijenberg

22e plaal§ M40 55e plaats Senioren 70e plaats Senioren

t6e plaats M50 81e plaats Serioi€n

6le plaats M40 23e Plaals M50 l36e plaats Senjorer 179e plaas Seniorcn 13e PlaaÍs V35

69e plaat§ M40

Dan een opmerkitg tot slot:

trimmer' IIet i§ voor de r€dactie biina ondoenlijk alle namen te zoek€n in de uitslagenlijst als je nict gcsooo kunt selectereD op veÍeniging.

SchrijfsvP iu met

de verenigi[g§naam en triet als

wiel FÍins 0-0-0-0-0-0-0-0-0


(n CÉ

ul :í

o)

,:É

:a §"

;

ui


Pet€r Rusmanloop Oirsbeek 10 EM - 5,s KM Maandag 5 april 1999

Tweede Pa6sdag. bev'olkr. l0 gÍade[ C zwàRe oosteo wurd, regen. Pdel Rssmmloop. Tevens eeÍ Redetiike omstàndighedeo voor de in R(ËeÍdam val1 statt gaa& goede test voor @ze Írarath@lopeE die

13'

Wiel Frins, Eerm Gerards, Fred GéileBkiÍcheq Fon§ kreukels, Piet B.ouwer, wim Meyboom en Ilenk Verbroelrken raaren aaawezig voor een laaist€ test

rco,

de rnarathon 1an Rotterahm.

Àangemoedgd door e€n flinke delegatie STB-supporters girgen tolaal een yijftien-1al ltn start. Zoals geweDd zaten Rob Riksen en Peter Deceunick al dir€ct vooÍ'aan, gevolgd door Eub Eeydel ei1 wiel Frins.

Joh Eetrdrir

deed het in h€t begiÍ rustig aan, want na veel blessurelëed hii weer eens een wedstrijd. Zijn laatste we-dstrijd was Vaals-venlo in juni 1998. Hij was nog ste€ds id op zijn oude niveau, want de eecte 10 kilometer liep iÍ ruim 40 minuterl de tweede helft ging hd iets betÉr, koÀ

liep

zelfs nog ids versnellen erl finishte teiNlotte fu 01 03.43.

HeÍm G€rlrds kwam nrim 2 minuten IateÍ zeer te1Íedm over de stleepLeuk was het ook weer eens Anita Giltis§en in een wedstrijd te zi€n. Begeleid door Roger liet zij oog ruim 100 andeÍe lopeÍs haa. hiel@ zi€f,. Bti de 5,5 kilqmdelkwam vooral oÍlze STB jewd il actie. Vooral Maayke Eeinricbs liep een tijd die gezien kan rorden 00 26.41 Er maar 40 seconden achter Bert Kreukels. Klasse, Maayke. Ralí de Leeuw en Ronald Frim deden niet veel voor elkaar onder Ralf stomde i! eell tijd \.an 00.22.28 over de meet cp 8 seconden gevolgd dooÍ R(mald. Die t\í?ee zullen iÍ de toekomst nog menig robbertje uitr€chten, d€nk ik.


15_KU_-]o]UET§&

I

Bas Diedèien

t7 3l

Marc.l v/d Pol Ralf de Leeus,

32

Theo de Leeuw Ronald Frins

33 51 54

Bart Kreukels Maayte Heiorichs Àantal deelnemen: 83

KraoeÍbioek S,T.B, §.T,8. s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B.

00.18.25

00.20.5s 00.22.2E 00.22.29 00.22.36 00.25.57 00.26.41

10jÀrËEL§EUIL I

T@y Meyors

19 45

Rob Riksen Pde! deceuDick

47

ltub ltuyen Wiol Frins John Hendlix

64

79 109

Herman Cerards

S,T.B, S,T.B, S-T,8, S.T,B.

s.T.B. s.T.B. S,T,B, S,T,B, s.T.B.

135

Fred Geilenkirchen

142 149

Foos KÍeukels Inge varl Aarst

180 186

Pist Brouwer

S.T,B.

S-T,8.

255

Sjefvdn Ooyen AIfied Gev€tr Wim Meltoom Ilenk Verbroek}er

302

Jan Manders

244 246

Henri Gieser 377 Anita Gillisseo Roger Gillessen Aantal deelnemers: 416 315

S,T B.

s.T.B. s.T.B. S,T,B,

00.50.33 00.5ó.54 01.00.54 01.00.5E

0L02.50 01.01.49 01.05.53 01.07.48 01.0E.20 01.08.32 01.10.02 01.10.32 01.11.42 01.13.38 01.14.23 01.17.31

S.T.B, S.T,B,

0t.l?.49

S.T,B.

01.24.19

04-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

0l.24.18


Correctie Clutrrecords

Helaas, in ons vorige clubblaadje is eetr fout geslopen bij de weergaven van de clubrecords. In de klasse heren veteranen 2 zijn een aaital prcstaties aan Iotí Hetrdrix niet v€Íwerkt. Daarom ond€$Íaand íogríaals de categode heren vetraÍen 2.

Ileren veteÍaíen 2 (50-60) Baan 100 m 200 m 400 m 800

m m 3000 m 1500

5000m

00102:27,96 John

Hen&ix Johí Hendrix Joha Hendrix

22-07-ï997

00:05i31,1 10:43:20 18:43:27

28-08-1997

Hendix

28-08-1997

John

0E.08-1997

10.000 m

Weg

5

km

EM km km 10 EM 2l,l kn 25 km 5

10 15

MaÍatlon

00.33.10 00.36.02 00.55.00

0i.00.33

0l.lE.3t

Jung Mainzer Sjeng Francot

t2-09-1992

Sjeng Francot Sjetrg Fra&cot Sjeng Franc.t

23-04-1989 18-i l-1989 26-05-1990 26-08-1990 20-04-1997

01.40.13

Sjqlg Francot

02155:43

Theo Schmeits

Wiel FriDs

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

10-06-1990


. srDtíéíssprefkwl

'

blessu?

katilg

, cadine lesEn , lacéal lesl./ll ive,:uàngstesl) lé§len ' spoíÍ specrÍei€ bandégeleít en ' lapen

. Srodmassrge

t{pfrflv upfi 0t |frfrfr spmtflsatheftPeut llunnert l0a 6i6t llll Uwsndc .lluth tet. O46-4426O88


De Estafetteknuppel

Toen ik op de woeasdagtrahiag hoorde dat ik voor het r,olgerde clubboekje iets \,oor ale estafetrehuppel moest schr:ijven was ik heel verbaasd. Hè, ik? Hoe kan dat nou? Maar, ja hoor. Toen ik ií hd clubboekje mijr naam zag staatr wist ik dat ik toch ecbt het volgetrde slackofrer was. Noq het was maaÍ goed dat Cor 2 de zaterdag daaÍM geheel onherkenbasr (met zonnebril) naar de jeugdtraining

kwam, wartande$..,.. Maar nu ik toch à1 ben bego ren met schrijveí, ksn

ik net zo goed

verdergaan, dus:

FIallq ik beu Evelien Ruijterc, jeugdlid ran STB en 13 jaar. Ik woon in Heerlen (samen m€t lader, Éoeder, eÉn ans en eefl zusje) en zit ru in de tweede klas var ha Bemardinuscollege. Mijn hobby's zijlr: piaospelen, scouting en natuuÍIjk ad<*ieken bt STB.

Díe jaar

geleden ksem

ik na mijn

eersle

Telematicaloop bij STB en ik ga nog steèds met

heel veel plezier naar elke training. De hsininger zijn goed m de groep È heel erg teuk. Vooral het afgelopen jaar vood ik heel erg leuk omdat we toe[ op de baan van AVON mochteo traircn en het allemaal wat officiéler werd, met eigen clubkl€ding, -aiÍingsschema's en aivisselende (en zwaardere) tràiLingen.

lk traií

twee keor per week

bij

STB, op woensdagavond en

op

zate.dagmorgel. Verder houd ik me heel tÍouw aan eelr t ainingsschema eI1 rcn ik dus nog twee of drie keer per week m€t mijn lader dool de stmtfl lan Heerlen- Ook

do€

ik

veel aan wedstrijdfi mee zoals de cÍossen

baanwedstrijden

Vervolg

r-

ir

de z.-Erer.

io de wfuter en de


r,/oordat ik de lnuppel door qe geven, Ííoet !k tqrh nog heel eYe! zeggen alot eÍ nog meer jeugdleden naar de wedstíjdèn mo€teÉ komeq warÉ nu zijn h<t

ahijd dezelfden eIl het is toch gezelliger als jë met de hele gioep bed- Dus

twífel dët langer, wàÍt

meestal

zij,

het hele leuke wed§trijden.

Als alierlaatíe moet ik natuurlÍk de kNppel doorgeven. H<í was heel moeilijk om iemand uit te kiezeB omdat iedeÍeeí me op de tÍaiDingerl lefterliik smeekte om hem&aar niet de e§tafetteknuPPel door tÉ gev§n Maar toch heb ik iemand uitgekozd on dat is Rachel Backers. Ik heb Rachel de jongste leden ran anze t€iningsgrcep ui8ekozen omdat ze loor één best goed reit, sPringt, gooit en wat wë nog (ieugd van lojaar €n oudeÍ) al'"n meer doon.

Rtóel,

veel succes

I

Evelieu Ruijters

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Busreis A,V.O.N 20 kilometer van Brussel

Zondag 30 mei 1999 is de 20 kilometer van Bvu§8el. Ad€tiekvereniging A.V.O.N. gaat er met ear bus heen. Er zijn nog plaatsen vrij in de bus YooÍ S.T.B. - leded. Hel vertÍek is geplaod om 09.00 uul en de bus is om 21.30 uuÍ weer terug Inschrijfformulieren zijr te verlÍijgen in de kantine van À V.O.N. . Voor

i[schJijving zal À.v.O.N. zorgdragen. H€t i$chrijfformulier moet @eL15 mei a.s. itgestuud zijn bij A.V.O N. De stat vm de 20 kilometq van Brussol is om 15.00 uur. Kost€n voor hd meegiaall met de bus zijn fl. 25,_ Koíen voor het meegaao en t@eí ziin fl.

50,-

Ja, van Hees

0-0-0-0-0-04-0-0-04 10


AlÍeruatieÍ winterseizoen

Net roor de jaarveÍgadering keeg het beshrui eell almelding vaII Peter Deceuninck- Naast dat Peter zich aineldde voor de jaarveÍgadedÍg vertelde hij meteeE waaÍom we hem lan d€ winter zo weir,jg op de trainingen gezton hadderl. Ziehisr het verslag van een veelzijdig altleot die naast hardlopen ook nog zomffer wirÍertÍàithlon beoefent.

"Bij deze wil ik mij afmelden voor de jaawergadering van dinsdag 9 maa.t 1999. Vaoa.fzoÍdag 7 maar! ila de clubkampioenschappeí schaatsen zal ik de looptÍaininge[ weer herÉtt€n. ID ds algelopen wintormaanden heb ik bij de schaatsvereniging Geleen in wedstrijdverbard geschaat§. In vetband met zieke van mijn moedet die al weer aardig is opgeknapt, hob ik helaas alleen enkele recreatieve marathons kunnen volbreigen. Weliswaar heb ik hiervan wel nog i met anderhalve ÍoRde voorsprong kunned wiííen. Jammer geDoeg heb ik ook de altern4tieve olfstedontooht moeten missen. Het zou min 10' 200 hlometerril geworden zijn. Hopelijk kar1 ik volgend seizoen wat Íleer ií 'tchte" wedstrijden schaaÍse!. Naast het geschaals heb ik ook nogal wat tijd op de mourtainbike doorgebraoht. AIs je daÍI helemaal vol modder uit hgl bos komt zie je niet alleeo uit als een beest, maar voelj€,je ook zo. Gevolg van al deze nietJooptlaininger is dat mijn bovenbenen op hoipalen àjn gaan lijkefl en dat dit de e€ÍstE loopweker wel behoorlík wat spietpijn zal opleveren. Maar goed, het loop- e! triathlonseizoen begirÍt *o61 6tr we gaaí er $'eet fris ofop de 6ets en misschie! zelfs op mijn Írieuwe oÍÍdekking, de skeelers. Sterker oog, ik heb zelÈ e€n paar klapskeelers aaog€schaft. Zo kuo je ok in de zomer hst schaatsgevoel eeí beetj€ houded, MaaÍ eeIst de loopschoelen aan en zoÍgen voor \eEt nleuwe PR's en sch§rpe marathontijden. tegenaa.n. Lekker 's avoíds wat op de hei

Mense[ lot binnehkort. Pder Decounisck 0-0-0-0-0-0-0 x1


pleteerd en en Warny r alle merken.

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTII sz4z42 VIAhIDN

0d5-

O3L7:3764'14

AIIVIELO 0546-A72l2s

!'ELDHO!'EN 040-2 531900

(it:lnít:lls; CARH OSSE RI E.D

E

ROTTERDAM 0l0-4626661

LEN


PARELLOOP 1999

De 11" Liptonic€-parelloop op 11 apdl behoefde nuar 11 s€condgl §neller te worden geLpen om in Brunssum e€n nieuw wereldrccord D@r to zetteD. Welke irode, hoe gek het gdal 1l ook is, het laat en liet niet met ích §poÉen. Een nleuw wereldrecond op de l0 kn-weg zat er nia in Enkole windvlagen in het or.erigens prachtige lotpweer vefiinderde deze recordpoging, zo geloelig luisterde dí. Er werd wel een record gebrokan door STB{eehamen. Volgens onze verstrëkte opgave via Cor2 en lltemet hebben 45 STB-atleten in de verschillende klassen acte ale presence gegevdr in de In werkelijtheid moet dit aanlal zelfs PaÍslstad. Een schitterend resultaat nog iets hoger ztn. Door omstandigh€den n.l. als 'zonder clip te lopen' of 'niet gemelde vereniging' heeft de automatisëring het beeld niet volledig kunnen rcgistreÍen. Gelukkig is e€n aantal deehemerc door eigen waameming

I

nog kurmen worden achterhaald.

tijdeÍ g€lopon. Bovendien bevonden zich €okele STB_€rs voor het eerst op een parcours in wedskijdverband. Voor hen allemaal leel lof Globaal kan Ben !?ststgllen dat onger€eÍ 20 STB-ers de 10 km teoreatieloop

goede

hèbben gelopen en ca. 11 atlet€rl de 5,2 lsn. Aan de 10 kn Liptonicewedstrijdtocp namen 13 STB-ers de€l. Talslotte warerl er nog enl<ele §portea die in her kader van RabobaDk-Blrsiness-Run dgelnamen, wel of niet onder STB-vereÍiging. EEÍr uitgebreid zol€el mogelijk komplete uitslagenoverzicht vindt men in dit clubblad. Ondanks de grote STB{eelname waren er ook nog

STB-supporteÍs langs de loute om htm àvorietofl toe te juicieÍ. KoÍtom Brurssum was die zondag 1I april een beetje STË-stad. Het publiek is er als lanouds zeer enthousiaí. ook de betrolit€nheid bij 'Bestuurderen' groeit.iaarliiks. Tijdens deze lI'editie mo.ht men zioh verheugen in een

lolop

ruime belàngstelling ran Studio Spot.

13


Nog eer arkel woord orntreÍÍ het wedstdjdgedeelte. We vermeldden al, de wÉrèióe€ordpoging haaide het aid. DÉ KenriàEi Pàirii i<nénii zöÉfd6 ni Eèii desperel€ eindspriít als eerste door het lint en wcÍl de l0 km LiptoldceParalloop in do tijd !€n 00:27:41. Ztn laÍdgenoten, Thomas Nlariki en Evans Ruto werden resp. Íweede en derde, te rijl de eerste nederlander Greg }"n Heí in 00:29:00 bi ren kwam. Marco Gigler werd met !Éel applaus als vrlfde op 3 seconden birmengeloodst. Bij de daÍnes gins zoals geprog@mmeerd de overwinning naar de Keniaanse Tegla Loroupe in de tld van 00:31:54. Ook weeÍ met ll s€conden voorsprong op haar landgenote Susan Chepkemei

Voor h€t Bestuur StichtinB Paralloop eD met n.une Paul Orbons

a1s

we.istrijd-Dirc€teur rrarcn de druiven Lichtelijk zuur toen na 3 kn ble€k dat het wercldrecord er niet in zat. Gaame had men de 50 000 gulden preÍue ervoor willen rcertelleí. Volgend jaar een nieuwe poging? Het is toch al eor bijzonderjaar 2000. Geheel STB kàn tewoden zijn, Bestuur en SpoÉers.

Er was een goede sfeer met zaate hermenokes en cheer-leaders, hartstochtelik pubiiek, e€n breed doeinemersveld in een sportieftrcffen. Ed Schiks

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

"Ik hoor dat dit je

eerste zeereis is'', zegt dc kapitein die een nietÀÀ benramrngslid \,€rwelkoirÍ. "We !€ren zo uit en omdat hd nogal mistig is ga jij het kraaiemest i!- Als je wat ziet, roep ie " Na €sn uur !?ren in dichte mist woadt er van boven geroepen: "Zeemeeuw m

acht!" De kapiteitr roeÉ naar de scheepsjongen: "'Wij zljo zeelui. we IetteÍ niet op zeemeeuwan " "Ik geloof dat U toch op deze mo€t letten", is de reactie van boven. "Hij zi1op de have pier!"


\,i

De Liptonice Parelloop 15


De

tijder die hier geroemd zijn, àjr

de

rctto tijden

LIPTOMCE PARELL@P 10 KM - MANNEN .: Kenia 1 Paul Koech 38 Hub Donde$ s.T.B.

54 68 112

Frank Honsgers Rob Rilsen Cor vaí llaaÍen II

s.T.B.

00.27.40 00.32.49 00.34.06 00.34.56 00.41.20

Etten-Leur S.T,B.

00.33.16 00.38.59

s.T.B. S.T.B.

00.39 44

STB.

00.46.3',1

S.T,B, S.T,B.

LIPTOÀLCE@ 1 18 2l 22 4A

Àlfons l'aa Goel FÍa{k Eisenga Herm GeÍards Hub Erkeds Henri Giese!

LIPTONICE PARELLOOP 10 KM 1 ZefBudzijn 5 John Hendrix

8 I 17 20

- VETERANEN Unitas

s.T.B. s.T.B. s.T.B. S.T,B, S.T,B,

Theo Schmeits Too Deumes

Wim Eleveld Bert R ),r,ders

vervolg

É

16

00.39.3'?

M5O -: 00.36.11 00.38.58 00.41.14 00.41.16 00.44.50 00.45.43


vervolg uitslageí PaÍellocp,

D,S,M. 10 KM_ MÀNNEN.: 1 Lars \ao Eenden 9 Pder Deceuíick Wiel F ins Hub tGr!éÍr 49 PiéÍe M§rÍers 58 AIfred Geve8 63 Ger Sóafthauson

Susteten

S.T,B, S,T,B,

16 23 69 79

89 157 170

244 2E8

s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B. S.T,B-

Fons Kreul@ls Fred Geiletrkirchen

Wirtr Mè,6oom Dick lao Peh

Piere Vijgetr Roger Gillisseo ,ohn Hof

00.35.24 00.37.22 00.38.03 00.38.12 00.40.59

w.41.23 00.41.08 00.41.2E

s.T.B. s.T.B. S,T,B, S.T.B,

00.41.5ó 00.42.56 00.46.16 00.46.26

S.T.B.

00.50.54

S.T,B,

00.55.49

Duren

00.37.35 00.50.44

D-§À4-!qKM . \IB9UVEN:: 1

16

22 25

34 36 43

kené l-ía\ÈÍtz Aaita Gillissea

s.T.B. S,T-8, S,T,B, s.T.B.

Lrly Hol TamaÉ Nillisser Lenie Boessetr Mado Collet Mario PiítàÍic

vervolg uitslagea

r.

L7

00.51.40 00.52.13 00.56.55

S,T,B,

00.57 .02

STB,

00.58.05


vervolg uitslagen Parellocp,

RABOBANK BUSINE§ RUN 5.2KM _ MANNEN -:

I Vico Mingers 9 Leo Kokkelkorn 18 JanVromeu INTERPOLIS 5.2

1 26 30 33

S.T.B. / L.D.

00.18.10 00.20.27

S.T.B. / Rabo

00.21 18

KM, MANNEN -:

Wiel Goess€rls Rcnald FÍins Theo de Le€uw Ralfde Leruw

INTERPOLIS 5.2KM

I 5 9 12 13 24

vipp3

-

UDitas

\/ROLI'WEN .:

Teuliry Remrlla Vic§ Teoken Maay*e Heimichs Cada Willems Belinda Deumes Frà1cién de CarcIien

00.16.31 00.20.31 00.21.04 00.21.05

S,T,B. S,T,B, S.T,B.

Àch.Top S-T.B.

S.T.B. S.T.B. S.T.B-

S.T.B.

00.20.37 00.21.44 00.23.50 00.24.45 00.24.24 00.26.22 Theo Schmetu

0-0-0-04-0-0-0-0-0{-0


N

:r

A À

:lÈ:irii ::7:r:;

pfi:,i;q

:

l.l''

v


ll-4!-komma-vier-aeht-eeÍ-viif proceEt

0,4815%, geén mens die zich daar in de winksl druk over maakl Zeg nu eerlijk, r,vat Ínaak het nu in godsnaarn uir of een nieu* tra1rlirypak 180 guldeb of 179 gulden en 20 cent kosÍ.

Nou, raar volk die IlardlopeÍs. AIs je de mamthon il1 l?9 minuten vo]brengt vindt mer je g.§e1dig en is men blij voorje. Alsje echter dszelfde af§tand in I E0 minuten volbÍengt vindt men het janmer en treuÍt men met je. RÀAR VOLK DUSI Zo en dan nu naar oas volksfeest in Rotterdam. De opkom§t van STB_íS $'a§ geweldig. Voor het eerst io de geschiedeDis moesten l\e met liefst twee bussen afreizen naar Rotlerdam marathon. Het spÍc.k voor zich dat alle deelnemers getraird hadden dat de stBkken er va. afvlogell. Men §'as in topvorrn eí dus gebrand op eer goede eindtijd. Norrnaal gesproker verlooÉ d€ rcis in de STBbus volgens een vast patroon. 's Mo.gens vaDaf het iÍstappcn tot ia de buurt van Breda is het een he.rie va[jewelst€. Ieder€en heeft wel iets te melden VaÍaf Breda wodt h€t steeds stilleÍ- Ik ben er nog steeals niet aohter of dit komt omdat men zich op de wedstrijd gaat coDcentreren, of alat d§ atl€ten gewoon lerveus worden. Deze keer was het al vMaf het bogin opvallend rustig. Het zal wel det aÀn de zeíuwen gelegen hebbeD, hoeÍeli er gaan bepaalde geruc.ht§n itr de vereniging over mensen die de laatste weketr \rat mo€ite hadde4 met slapen et steeds te kampe! kregen met narc drome[ als '1e laat aal1 de §tart komÈn" of "bij het omlleden tot de oDtdekking komen dat ze de schoenen vergeten warcn". Verder hoorden we nog over eefl weddenschap met betekkitrg toi eed dineetje. Tot slot schijnt eÍ zolfs iernand incogrlito te hebb6í Selope§.fla het zullen wel geruchten zii!! In igder geval was men opvalle d rustig-

fu RoÍeralam $ierden vie trouw opgouacht door wiol votrken met aanhaDg. zij hadden hot aflËIen van de startrummes weer peÍfect geregeld. Van deze karÍ haÍstil*e bodark hiervoor. Terecla kregen HeIm Gerards en ondergetekende een standje varl Moniqu€. ze haddeo vergeter le melden dat zij hlm startnuÍnÍne$ via KPN kregen uitgere 4. Sukkels, aItne Monique llas lichï€lijk in pariek datjullie inschrijÍbewiis zoek Ías geraakt.

2A


Tja, de loop, wat kul .Je luerover zeggen? De niet lopers. Zoals eik jaaÍ irarcn er e€n aaatal pechvogels die tijdens de slopeDdg tÍainiÍgsweken geblessecíd geÉak waÍen aï : -r.,- I rr.la.r:i:i!.1 Helèas voor huo moest het dit jaar blijven bij aaamoedigen van de clubgenotcn. Maar laat ik .. -- i : .. ."1::.I:l i. i:-à.- i-.:'

jullie verzekeren, or ko en meer marathons jullie olubgenoten zijn bartstikke dankbaa. voor jullie aanmoedigirger.

en

De debutanten. Ook dit.jaar mochten rve ors verheugeÍr ove. Ineke de twce ontgroeningm op de 'namïhon. voot het eerst Ploeg en Dick van Peh hebben mogen mecmaketr lvat het is om 42 kiometer en I 95 meter te mo€ten lopen. Beiden hebben zich uitekend van hun opgave gekweten. Van harte gefclioitesrd. De supporters. Jongens cn meisj es jullie waren ge$eldigl Volgens mij is Let gezegde dat rliets zo eenzaam is dan een volls koeg absoluut niot $aar. Het is mijn stellige overtuiging dat niets zo eenzaarn is dan een marathon met tienduizend deelDemers eÍgens ir de buurt van

! .,' -\-.t.tÉ |7,iÍ4!.:..i r' lili: i

kilometerput achtendetig. Àls je dan helemaal stuk zit eÍr je sleept zondor €r bij na te denken je loeten meter voor metcl voo.t voel ie jezeif een stukje mindcr zielig en eonzaam als je jullie gekken langs de kant hooÍ schreeuwen dat h91nog prima gaat, het nog go€d uitziet en het nog maar een paaÍ kilometer is. Dat beetje afleiding is n€t voldoe[de om toch maar door te rcnÀeÍr en niet te gaan wardelon. ChÀpÉu!

De gelouterdcn. Tja wat moet ik oveÍ jullie vertellen. Ik viddjuilie (en mijzelf) eigenliik een stel dwazen. Voor de zoveelste keer zet je bijna dric maanden bijlla alles opzij om te gaan trainen. Als le bij de woning aar*omt die je thuis noemt grornt de hond tegen je, zioje nog de buurmarr/-vrouw via de achterdeur vertÍekk€n, vÍagen je kinderen aan j€ paÍher wie die mencor of mevrollw is die hct vlees snijdt en ligt 27


je tuin erbij als een topiscL regenwoud. Als dan alle ttainingsleed geleden is, ía ji fl.!selulg in Ronerdam tussen eeo mrrle ardeÍe id,ot-fo. ergcr !e teze!f ]aa de slechte startplaats en het feit datje ni€t goed wegkomt, Ioop je jezelfvervolgens tussen de 3 en 4,5 uur vreseljk af ts peigeren waaÍbij je elkc 5 kilometcr minsteÈs 1 keer deíkt dit doe it oooit meer, komt kapot over de filsL en weet daD al wat de debuta.'rten nu ir:middels ook weten: de komende dde dagen loop je stijf vaa de spisrpijn net je aisofje in je broek gedaan hebt. HËT ZAL HXT

AILEMAAL WEL WAARD ZIJNI Dan nog de uitvaller. Helaas, ook ditjaar moEÍ iemand noodgedwongsn mst de bus tetug naar de kleedruimte. lk heb het zelf ooiÍ één keer mogen meemake, en weet wat dat voor een gevoel is. Maar hier geldt da1.je bot€r kunt stoppen dan zwaar geblesseerd m€l een slecLte tijd te 6nishen. Huub, volgend jaar kutr je super gemoliveeÍd wÍaak n§men. ! Tot slot, Ce prcstaties 1"an onze atleten. We hebbea ze allemaal, ook al rvilden sommigen hun presÍatie geheim houden en liepen zelfs incoSÍlito zonder chip mee. D s nnel: je stdat efii ! ! ! I

Positie 560 841

1085

1494 1594

t656 2t36 2761

2853 3538 4047

Nsarr Wiel Frins HarmAlkema Peler VeÍkerk Piet Brou\Y$ Herm Gerards

Brutoijd

FredGeilenkirchen

3:21:51

Fons Kreukels DÍe Krol Wiel Vonhen Wim Meijboom !{ame Boesten Ja! Vroomen

2:59:08 3:06:53 3:12:08 3:19136 3:20151 3:28156

3:36:13

3:36:43 331,24 3144:56

3:51:12

4141 4546 4466

HeinVerbroeken

376

4.04:37 4:04:37 4:24:50 JohnSchosnmakers 4:26:52

5202 6322 6424 670

L€i van Os Hon4,Gesen Lil"v Hoí Pierre Vijgen Dick van Pelt Íneke de

Ploeg

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 22

3:52:14 3:56:42 3:55:57

4:35:25


Verjaardagskalender

MsLl99L 02 Nancy Reusiík 02 Adta tuijde$ 03 MaaÉe Heiuiohs 09 1lil Spaai 10 Sjef Hodiamod 13 Mari.i Prerc 14 Tamarà Nilleson 15 Hub Lóuppeír l9 Pierro Starnds 20 Aanemarie Ypm: 21 A.lÈed Geven

22 FÉnk

Éisiqa

r"tt VlodÍop Belt ReradeÍs

24 Jo

24 25 26 26 27 28

Jos Dutewee.rd

Mier Quaedvlieg l{ans Ypma

Rob Gulper Marteen Driessen 30 Yaet l"n Pelt 3l Jelle Eníinga

J.ud-1999

Witem§ 38 jaar 35 jaar la,ts í) jarr

24 jaal

02 Cadà 05 Frank Stsvsl&ars 0T AnDy Ket 08 RachelBackec 09 Els Frins l0 Bram llaeÍraats

jaa. jaaÍ 49 jaat 35 13

47 JarÍ 41

jààt

28 jàdt 37 jaar 53

10 Maartje

10 Stefarie 11 Jacquos

jaat

54 jaat

Jansen

12 Ed Schiks

42 jaÀt 47 jaaÍ

14 Ruud Frins

jàar 3ó jaa. jaar

41

ja;r

Bosch

43

I5

jaaÍ jaa. jaar

15 Diana Rovers 16 Gertie Eloinga

36 jaar 42 jaaÍ

16lénie

36

Boessے!

jaaÍ 22 Ria Muldor 48 jaar 26 Maroesjka v.Haa.tn 34 jaar 28 Sa rc go€sselt 1 i&, 29 ReiEder Reusi4k 51jaar 29 Rene SckijeE 9 j.o

46 JàaÍ 54 jàaÍ 49

jaat

52 jaaÍ

66

14 Simone v/d

54

jaai

15

Hulshof 13 jaa, Setrdon 55 jaai

jaar

36

l l jàar

40

9 jaar 15jaaÍ

30 Katharina

30 Diooro

Allemaal van fuirïe Pefeliciíeerd En veel qoeds sewenst het komende -iaar

23

Dresen

Backers

jaar 14jaar 10


-.!.^ -UUEtr verkoop nieuw en gebruikt 1e klas occasions met BOVAG garantie inruil mogelijk

- reparatie en onderhoud van alle merken - APK-keuringen - schade-taxaties en reparaties

Kiimn-renderstraat 95 - Klimmen - Telefoon: 04405.1358 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaal - Telefooni 045 - 751449

§.4SG{

E!3Àrm sa{lll

Oonnmcrs- en timmertredriiÍ

H. cle lloon b.u. G 04s-s3r8849 :

:::::==;i

.F Í.

ir:. : :!:

-

n 24

i:,

LOnO It


OÍze eerste marathon ! ! ! Rotterdam 18 april 1999 Onze laaÍsÍe maralhon ? ? ?

Last ràn mid-life crisis ? Gek geworden ? Een rnaralhon ? Is da wel gezoíd? Vorig jaar ben ik lid geworden van S.T.B. met cm duidelijk doel voor ogen, een keer in mija lel,en wil ik een maratlot lopen. Waaroft ? ilet uíeÍ"aard een uildtgin& je grenzen te lereÉ keÍnerr, je

grdren verleggeo. Etr datr tru hd vedlaal hoe

deze

er!€Íillg s,as.

1999 besloot írij[ maD, Ivar, om $ee te lcpen frIet mr. IÉ oktober 1998 hebben we saÍretr in BiÈdhoveí de halve zlaralhqr gelc,peo, vooa oEs tot dan toe de laogste afstand. Osrdat we te weinig tijd hadder otu te tlàher hebbeer we hoet laog grtwijfeld of we wel dit jaar ai mee moe§rn doen. Op

Íl januari

hei laàtste nippettje hebbèn 1ve ingesclreveE. Helaa§ bezorgde ik Theo w'àt edra §,9rk omdrt we m€t de bus meewildeo (beda4l4 Theo).

íog

De laatste lvëel voor de maràthó'} was de moeilijkste. Ie wilt bperr màar trag det m€e!. Eten als een Írliaans pasi4 pas{a m€t rode saus, witlr saus, garnalen, gehald, etc. etc. Recepte[ bij mij t€ verl«ijgen. ( Mssohien kan dat een nieuwe rubriek worden in ons clubblad?) Dan oiídeliik zondagoclaeod, uoeg opstaaÍ, kijken wat voo. woer het is, alle loopklediog in de tas, bananen en stimulerende drankjes. H€t was mooi an al weer, i€És ii§- h RcíÍerdam aangekomen was ik na 2 mintÍen niet hij eiget ijk weg).BÉtekeEde dit dat ki{iÍ.( De tas met schoer$ e.d. ook h€t weerzien wil ?, Met wat hulp la! politie eí mobiele communicatie volgt

m{j!

op de

'Sóeepjes".

De sfeer is gezeÍlig. Er zijn elflopers, $elle" e$aren lopers en begioners en vee1, hëel sulportèrs. Toch maar €eD lange bloek aan, vet op de schuurplekken err naar de ]À..c.

Verlolg

*


O ze afspraak was l0 km/uuÍ el1 volhouden. Op advies van Cor 2 beke(jes drinken bii elke post. Dus iret zou Dinimaal 4 uur en l0 mrr. lvorden ( de optimist). Eindeltjk het staísclot. We zrjr maar ír het C vak gestart bij de sneJle jongens ( Hoe ben daar in godsnaam in kunnen komen - redactie - ) We zijn heel relaxed gestart en hebben op advies yan Wim van der Linden zo lang mogelijk genoten. De eerste 25 kilometer heeft lvar nog regelmatig gezegd "je loopt te hard" ; We liepen echter de eerste 30 kilometer precies op schema Daama gjng het vanzelf nier zo hard nreer, om je heen leek het wel een wandelmars. Maar aangezien ons 'hardlopen" sneller ging als wandelen bleven we nraar dooÍgaan.

En daD merk hoe belat}gnjk supporters zijn. Op hei 40 kilomete+unt

I

stonden ze daar weer I I Geweldig I Het tempo ging weer wat omhoog. De Coolsingel was nog een hele bepÍoeving, je ziet de verlossende frrish.

Heerlijk gcvoel na de finish. Zi_jn dat de endomorfines ? Ev€n ir stad nagenieten n1et onze oveÍburen, Frank en Rene Hensgens. ED dan het onthaal op de

"Scheepjes" L Alsofle de nraÍadroo gewonnen had I We hebben een heerhjke Dag gehad, bedanki frne Suppofters. En wat is het volgende doel ???

Inneke de Ploeg

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

26


Nieuwe leden

§.ÏB.hmt

r'an harte rvolkom

Whaíd BeÍkllof

!

Roland Oostwegel Geleeostraat 55

Bekksrw-ee 74

t HR HeerleÀ

6417 BW Hcerleil

641

g*.12-07-1934

g*.1244-1961

Dennis

Plus

Lia Curvers-l,ejeune Schaesbogern'og 124 6415 ÀK HeerleÍ

Spaarweiden 83

6374 ME Ladgraaf geb.08-04-1984

geb.20.08-1956

Esrhtr

Sinooe v6D den Bosch Ërans EÍenslaao 37 637 I GS Ladgraaf geb. 14-06-06-1954

klijters

Sint Annalaan 23 6417 CP Heerlen

geb.25-01-1988

Al.lemaol Ddn harte uElkom

2l


sportswear Kouvènderstraat 85 Hoensbroek Tel.: 045 5233580

aEfiolNE/as cs,PuMÀ,fiucÀ!0M0[ift/suB4/LlEfi]In]Pfl0n§rr{urME0/sraÀrBlrHtsp0iÍ^it}lDLfruv!ÀrÀ

A-

3'Z

oÀfi tiv

MLnxcE

- ve1aoop auro s

::"ïffí['#i,1ïX?gno

Auto bed rijf : ::H'"ï',n* Zd roj ews k i : :iniïJe.""'"'ii;" Heerlenseweg 2O0 Landgraaf O45 - 572OO02


De belevenissen van een "HAAS"

- Ma.athotr Rc{terdam - . Met 2 bussen ongeveer eei! zéveirtigtal S.T.B.'ers, qraaronder slechts een kleine 15- tal die deze maÉthon weÍkelijk zouden lcpea. Maar het moet gezegd worden welke vereniging kan zo'n groot supporteÍs legioen op de beerl brengen àls de S.T.B. Dd is ioch prachtig! Goed er wareD al vele die tijdens de voorbeÍeiding op deze maÉttro! het bijltje erbij neer moesteD gooierr voomamelijk rn verband md blessures. Zoals Jos Krist die een week voor deze marathon wat rare ftatselr met ziJn fi€ts uithaalde en zich pronpt blesseerde, weg mamthol1. Verdere pechvogels wareo Jos Dutew€erd, Cor van llasren I en Cor van Eaaren Il en Theo Schmeits. Zondag 18 april 1999

Wiel Frins belooft hem de laalste 12 kilomete. te 'tazer". Z.lf weet ondervinding dat dit "haàsweÍk" eer grote steul kaí betekeDen eo vooral @ de laatste zware kíometers. Enfin, na e€rí op de EÉsmusbrug de start lan de marathon gezien te 'Want hebbeir, Grug naar de "Scheepjes" om me om te kledet1. ik moeí nog ongeveer 8 kilomèter om bij het 30-kilometeÍpunt tekomen \eaar ik Wiel zou

lk

had

ik uí

opvangen.

Daal aaflgekomen een plaats uitgezocht waaÍ

ik

de

mamthonlopers goed kon zien aankomen, waot je kunt.ie het natuurlijk niet permitteren om hem te misse[. Maar ineens een paar zwaaiende armen, hij had mij nog eerder gezien als ik hem. Hij zat precies op schema 02.06 uur op de 30 kilometer, perfectDe eerste paar kilometers giÍgen moeiteloos, kotrden nog redelijk met elkaar kletsen. Zo kwamen wij de b€tÍelil<elijl( saaie weg roDd hd Kralingse bos door. We gingetr naar kilometer 35, als he! tempo te Íoog werd ging meteen

vervolgr

29


Wiel's haÍtslagmeter te keer. "Get truk", zei hij en we remde aftotdat. dat gqiep l,aa de haÍtstagÍreter weg was. Ondorweg voorzag jl< hem v?l1 water,spoDsen 6n lieve woordjes. Zoals kom op Wielje zid er nog goed uit, terwijl zijo gezicht steeds meff in een grimas veltÍok. Maar het ging we*elijk goed, we haalden constant lopers in. Kilometer 38, het werd nu ecÀt we.kei Een blik op ors horloge zei dat een tijd onder de drie uur er nog stleds inzàt, maar dan moest er lvol in dit ternpo blijven doorlopa en beter was nog iets te versoellèÉ. Kom op, Wiel, hat gaat prirna, h€t ziet er nog goed uit, nog maar 4 kilomoteÍ. Alweer dat gE iep va! de haÍtslagmeter. Uh met dat diug het is Du alles of niets. Op kilometer 40 passeeíde wÍ de S.T.B supporterc, de aanmoedigingen deden hem goed, we haalde! íog stesds lope$ voor ons in. Dao de Coolsàgel, maar darl moet je nog Íuim eeÍ kilometer Hd gezicht Wiel was asgralw maar wel met een verbeten trek om zijn moÍrd. "Ik moet het halen, ik moet het halen" zei hij. Kom op Wiel, hed kàn bijna nid mee, misgaan. Nog 500 metet ik sch.eeuwde mij de longen uí het lijf, weet nid me€r wat ik allenraàl tegen hem gezegd heb. Maar volgens mij hoorde lViel oiets meer, hij zag de klok - 2.uur 58 - nog 300 m€ter nog 200 sn de fLíish, gehaa ld ! ! ! ! ! 02.59.08. 18tr

!.

Kagot, de eeÉte minuted kon

hij

geen woord ik weet het niet. Maar die paar minlÉ@ na de finish warm uheraard voor bem maar ook voor mij prachrige ontroerende ogenblikken. Iedere maratÀonloper keÍt dit g€voel als hij die verdo$de 42.195 km. succ€svoi heeft volbractÉ Wiel was redelijk snel hersteld, eD ging richting KPN loor €eu welverdiende doBche en lnassage. Daar wachtte hern nog een verrassing, hij was derde gewordoí val1 de alle KPN-lopors. Klasse Wiel en ik hoop dat we een uitbrengen, r/aÍ emotie of vermoeiheid,

volgenile marathon eens sameÍ kunnen lopen

Íuar

dan wel do hele afslaod.

ïheo Sohmeits. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

3A


WisÍen iullie

d?t

????

""""'

o

Binnen de S.T.B. ook de mogelijkheid bestaat om een stevige couditietraining te volgen in spo(zaal "Kakett", onder de bezielende leidiDg van llenk Thijssen.

tr

Momerteel de dames de overhand hebben (in getal uiteÍaaÍd)

o

Ook de Ítannen van harte welkom zijn en dat Henk dit beslist zal toejuicher

o

Dat als je bij de S.T.B. eens een wedstrijd slecht loopt,.je dat nog weken ema op te brood krijgt.

o

Ook slechte bedrijven goede managers hebben, volgens een promrnent S T.B.'er.

tr

SomÍnige S.T.B.'ers geen kruin meer hebbcn elr dat

rroeilhlkheden

kan lijden voor het

uitleggen

dit

van

soms tot bepaalde

tminingsvoÍmen.

o

Dat Albert Verbunl in het veÍe Hamburg weer eens eer marathon gelopen heeft. En ook Dog een mooie tijd van 03.26.15.

o

Bij de Lirnburgse Kampioenschappen in Kerkrade door de S.T B

weer

prima gescoord is. Op de 1500 meter werd Hub Donder§ eerste in tijd van 00.15.45. Rob Riksen finishte als derde, zijn tijd: 00.16.59 Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 37

een


bij de PAKKEN neerzitten ? kom nou...-.-

man ohman!

{DH':l'nP-""'u Heerlcn (Ge leenstrxat l4-J6 en Promenídc JJ), Maastrichl (Grotc Srant l8-20)

Sittard

(MoIenbecksiÍ

í

.l

t 12).

Glasrran<lel €n SchildeÍsbèdrilí

*^^ C)-r"-bt"l , , Landeraat t !. /

r


Lre §lagtscne

Grens

:

3 uur !!! De magische greDs, er zijrl er veel in.je leren, maar voor lopers is er maar oen magische gIens. De 3 ullrs grers in de mardhon. Geef toe, iederee[ die marathon loopt wil toch mhstens eeomaal ondeÍ die 3 uur komen. EÍ àÈ er bínÀen de S.T.B. die het na 20 maratlon s nog steeds nie,t gelutt is, wel tijden van 3 uur I min., 3 uur 2 min maar order de 3 uur, verge€t het maar. Het is l1et alsof er eer alikl(e muur staat tusse[ 2.59.59 en 3.00.00. De redactie is eefls in de archievetr gedoken om te zien hoeveel s.T.B. .ers het gelukt È deze mijlpaàl te bereiken. We hebben het kuÍmen na gaan tot 1984. De oudercn onder ons zullen àllicht nog wat bekende namen tegeDkoma. 12&1 Theo

Sniekers

Tdsrarn1

s

SjdRitttrbcts

023s 57

Einöover

Win

A2A722 02.5?.19

Jo

v/d

Linden

E\ck

02.39.50 02 55 46

FruÍfrri

Sitard

!!& GerHEi

6

Wi1nv/dLinden Gtr wolleElËm

tÍathsioons §erwo1l6heim

P'd!lnhaye HubErkms

Win SlarÍaans

v/d Linden HaÍrielir]nrk6

A.341'7 02.41.19 02 44.40

Win FrantArÍt

02.38.52 02.43.3? 02.41.39

Duisburg

02 49.12

Iraímd Ette-arur

SjeiRit!Íteks

02.51.56 02.55.10 02.56.54 02.58.40

VoSely

02.49.05

BcrtPronk RobBolk Ed Vijga Atrdrc Vosely

BdljD

0:.49.00 02.49.15 tD.54.45

Trcay/dLinden

02.5510 02.57.35

u§Í 02.45.30 Rotteidan 02.52

lItib Ërkens

04

Andre

HmiePaJnak€Ís 02-52.05

Rotlerdarn

Albedliebqs

02.52.05 Rol1eÍdm 02.54.48 Rottedae 02.59

50

sjefRittnbeks

Rotlerda.:rr

33

02.521'1 02.58.43

Den

Bosl

Si&rd


w Matrr §inons PiíÍe f,8llaye Horrie Bolen

02.35.05 Eindh.ven 02.48.11 BBlijr

02.55.17

SitlÉ[d

57.:4 Sindd 02.58.05 Peiis 02.58.47 Pa.ijs 02

PideMuyqs

EdQuaedvlies

PddverbfÍk

02.4'7.25

12-9-03

WinBudziak a5629 Winlludziak 02-51-25 HaÍm1€nGmr

02.58.38

D"i"b-'c P-ijs

BeÍtPronk

U-4-29

Ettetr-lÉux

I9ttr Wi[l vldLiid€o Anife Ilarrie

Vogely BoUc!

02.45.13 02.53.10 02.59.00

Eindhovei Eindloven

Atb€d Lie$eÍB

A2-S'7-34 Eindtoven

IEÉ Ger

llamers

win Budzir& Hanie

A&iolo

r@ Hub Hqne!

U!4!1) B€rÍjE 02.30-29

Berlijr

02 57.21

Berlijn

02 39.19

Bq,ij!

Ooor 02.Í.47 Pet€í'Vqt€rt 02.55.2J Wim lJlldziok 02 59.00

IIlrm Ya

02

4ó-29

a2-54-45

Sjers

lmcot

Berlijn

BerliÈ

A2.4A.29 Berltjn

í.04

Hub FJkens

02

Pi€ne Mu),r€Ís

02.58.39

MnÀsluà Maa$luis

ua PigIEMults

02 53.58

Jm

A.56.29

wefting

PieÍreMÈ),Íers

Eticn

l]:ur

Ed

Quedvlieg 02.55.59 Rottedm

Janwellms 02.5'7.58

Eindhoven

02.58.14

!221 Jo

vaí

Vladmp yrÈrs

PierreM IíÉrrie

CÍijN

02.52.27 02.J1.47 02.53.49

Bmm

Hs*-ildj§ler

0.-24j4 A2.57 55

EdQuaedvl.ies

02.51.48

Rotterden

Rott

rde

ryZ

H€flkftijsèr

02.4938 RotteÍda$ 02.55.04 RotteÍdam 02.57.12 Rott!.dan 02.5740 P-otlla'{!g 02.59 38 Rottedm

Wi Budziak

Jmsen W.irt18 dzirt Jos

PieÍreMrryrds 34

()2.56.48

a2.51-38

02.5r.i4 02.5932

Etten Leul


izi ÈdeMu!ïeÍs Quadvlies Tle Sclnneits Ed

Maësltis Rottenlm

02 50.15 02 i8.15 02 59 Rolltrdae

4:l

PideMulÍeÍs 02.58.1s 02.5943 Rob Riksen

Utredn Rotte.dam

12!t HeEl bijzo.der, dit jaar seen enkele

S.:1

.Ll.'.. oíder de

3

uI

| | | |

!l

1225

Stey6 Ril(ín

Jo Rob

Eódy Vdstappen

02.49

50 Bcrlijn BerLijn

02.56.09

2.5803 Bdiijí

Rob

RikÉn

Í12.53.05 Berliin

PiereMu),:m 02.5726

Maassluis

1Ȓ Rob

Ritsen

NiekBmuwers

Ansterdao 3l Rotterdm

02.52.30 02.58

J6nsst

02.58.08

Rotterdm

Jos.larssr 02-511Í PiereMu,r6 02.57.31

RotterdaÍr

Jos

lli.o Sctmeits 02.5341 Rotter.hm

w Rob

Riks

]lm Sclneits

Vqberk

Pe1.Í

(».42.3i Roftddam 02.55.43

Rotterdd

02

59.21 Rolterilam

02

4l

Rottcrddr

122!

Riks

Rosd

I

I Rótlènlm

Gi[Àsen 02.5r.54

Tho SchnEils

02 58

52

Rolldóïn

Rotterdam

1999

Wiellriis

02.59.08

Rolt€Idl0r1

Zoats jullie in dit overzicht zien waren de iarcrl 1985, 1986, 1987 eo 1992 echie topjaren ,rat de tijdeh onder de 3 uuI HÍof. Hiermee wii ik beslist niet zeggen dat iemarld die boven de 3 uur gelopen heeft geen prcstatie heeft geleverd- Iedereen die een &aÍathon behoorlijk uitloopt levet een toppÍestatie ofje tlou 3.05 uur of4.05 uur loopt. Het volgende gezegde geeft dil precies \À,eeÍ: Vervolg Theo Schmeits.

r'


A MARATHONIS A RACE

WITHOUT RACE

WITHOUTRELIGION

MTHOUT SEX WITHOI]T PREJIJDICE W]THOUT NATIONAIITY WITHOUT IIATE A MARATHON IS A RACE WHERE EVERYONE STARTS AS AN EOUAL

AND EVERYONE FINISIIES AS A WINNER. J.Àn

lr,nà<tr spdsqNa Yóiktuaortm

04-0-0{{4-0-04

36


Sportmedische bespiegelingen TraiDen mct eetr hÉrtshgmeteri ne€rwarrde offrenje? Inleiding. Het gebruik vsn een hartslagmeter is ir de aEelcpen jaren bij een deel ran oss led€nbèsta,d tot eell gewocnle gewordëí. OÍndat er aaí mij tiidens tÍaiiillgetr en na r:vedstrijden nogal eens lragen g€steld word€í over het nut vaa hd gebruik een dergelijl hulpmiddel deÍtk ik dat erige uitleg

re

dÍ onderwery op ziÍl plaats is. Mensen die geboik maken 1àr een haÍtslagmetei zijtr in eerste instetie vaak t9 herken:rea aan de signalel die de hortoges over

produceren, waatua stee.rtlst h€t tempo wot& aangopast. Mijo persoonllke enaring md de h.ttslagmeter is }àn dien aard dat ik in dit stokje eeo aaEtal van doze enzring§tr theoretisch wil crderbouwen. Àaa bod komen achtereeovolgens de goschiedenis, de achergrcndea en de veÍschilletrde toepassingsmogelijlíedea. Hierna wor& koÍt itrgegaan op do më€st gemaalie mi$atting b, het gebruil r"Í een haItslagmeter. Ook vil il kolt ingaan op hef mogelijke trut zowel voor de pre,statief als loor dè recreatièf iigestelde sporter. Geschied€nis. In de periode voor

hd ontwil*elen rao b€daalbare hartslagmeters \&Bs het vaak moeilijk om een goede hdruk te verkijgen 1àn d€ nute !€n irspaJ1ring die boreik werd. Uiteraard was h€t mogelijk om diïeli in aaisluitiíg aan een inspeíing de hartslag hm&natig te oeten, erg naurrkeuríg.was dit irr het algemeeir echt€. rri€f door problem€!1 bij het voelea lu de hatslag en doorda de hartfequestie na het beèhdigeo €n de inspàníing m€eeo daah. Het handmatig mefon van de hartslag tijdens hsparíing is érg moeilijk. De Eerste gederatie hartslagmders waren zwuraÍ, o1hadzaan, onnauwkeurig en storiígsgevoelig. Persoodijk heb ik tijdens ha lopa v'an de Maratlon r,"n New Yo* in 1994 erg veel problemen gehad met het lerlcijgoÀ r€n corÍecto waardes, rFaars&ijnlijk mede op basis lan de Vervolg r 37


ho€veelheid sleldÍoDagudische storing.

Tag€aE'nsi=:g iËal!!Ge* Y3e! !*lt§iagrEeters cver een gece4eerde regislÍatic zodatje alleenje eiger hartrlag regi§reert Er zijn haÍtslagmeteÉ in diveÉe prijscdegolietu, aftankelijk vall de mogelijl&edon. Er zijn meters die alloen de achrele haÍslag weergeven, daaÍhàast zijn or mdeÍs ea roet coÍPutemutige msl e€n grcot geheugeí vom,èrkitrgsmogolijkhedetr.

Theoretische achtèÍgroDdcn bii het gebruik van de hartfrequentie als itrdieaior voor de ms& van inspanning. Trainen is het verbeieten van het p.esatievemogen door het gedose€d toedièo@ l€n ptikkels aaE het lichaam. De hartftequ€Ífie (aada1 haÍtslagen peÍ minuut) is de meest betlorrwbaÍe glaad$eter voor do mlt€ \"an inspa tilg die je lèvert. Het coÉtinu meton lar de lraÍt§lag goeft ie dus de best mogelíte infDrtnaíe over dé mate €tr iaten§iteit !àn de in§palrÍng' Afliankeiijk lan het doel 1an een bepaalde tÍainiog km je dus aaa de hand laa de hartftéquedio de m"te lan inspanuhg kiezen. De h.rtslag tijdefl§ een dlurlo@ behoort op een veel lager niv€u tE liggen daD de haÍtslag tiidetrs de tlmoo's uit bijvoorbeeld eel lzartspel of een badraining EsD

duurloop

m* een te

Vervolg

;'

hogo haíslag veÍbetert Àiet

hd

aeÍobo

uithoudingsvermogen @ schie* zijn doel vooóij. Om deze teder i§ tet trainen in het groep met uiteenloped iídiídueel niveau raak eea mooilijke zaak. Het looptempo dat voor eèl! bepaalde loper eea goed conditie verb€tereEd efect te€ft kan voor eeD andere loper een hartfiequentie op wedsf ijrhiveau oplovere!. De ruspols geeft potentieel belangrij&e informatie ovor de mate \àn ef,raindheid, deze is door regelfidiSe duunràmidg naar eeD lager D iveau te Érogeo. hdien de Ínate v"Àn geraindhoid afreent d'jgt de rustpols automatisah *eer. De rnaximale hartftequentie is et door traiaing te beiÍrvloedeo, doch is ooder auderc leeftijds.fiÉnkolijk. EeD grove luistlegel vooÍ h€t te velwachtoÍr maxirnÀlé hartslagniveau is 220 - leefti,jd. E€r toestaad vaÍr oveltraiÈing (hd lichaaÍn kijgt te veel prikkels €E reb,tieÍ te weirig rust ont beter te worden iBt de pÍikkels) ofeen slecht§ algemeoe toest nd dool bijvoorbeetd een infectieziekle laat zich r"ak het €er§t opsporen door een vÉrhogirg van de mslpols Hd wekelijk§ op een la§t tnoment meten làn de rustpols kD dlrs l"n grod nut zijo bij de individuele sporler. Voor het rnetrn 'v"n de Íuílols is uiteratnd geen hat§lagmeteÍ noodzaketijk.


Naast hg b€palen v€í rusQols eD rnaximale pols kaa hst zogeliaamde on:slag)uot nuttig ziif orr eeÈ ÍclÀaífec,Ucrdjs te bepaleà lll.€t iEfto fi€i het oog cp het l,errichte,l !€n laogdurige ilspaEnirgeo.

Itret omslagrunt is het polt in de hartslagpuÍve waarbovsr er me€r aflalstoffelr gryÍodrrceeÍd worden dan het licÀaaÍu kaa afbreken. Het omslagpuÍt is door tràhiag te veEchuiveo naar een hoger niveau, dat wil zegg€n dat h€t lichaam een bepaalde inspaíniog langer katr volhoudeÍr terwijl er minder afialstoffen gryroduoeerd wordsn. Het oÍslagpuÍt wor& in het algemeeÍ bepaald bij €@ inspanningstest met een zogenara&de mellarur bepaliag io h€t bloed. De meringen over de betrouwbaarLeid rzm dergelijko metilgea lopen €chteÍ uÍeen. Er bestaat €en mogelijt*eid om ern schàtting te matet! \ran het oÍnslag)unt a.@ de haid !àn eeÍr bepaald protocol, waaóij de laÍtslrgmeder oíoÀtbeerlijk is. ToeprssiÈgsmogelijkLeden. Zoals reeds getroemd is h€t gebruik \,àn een baÍtslagmeter vooral yan ,ut bij het uitvoeïetr yan speafieko taiíingen waarbij een bepaald doel beoogd wordt. Door h€t instellen vaÀ een onde.- en bovetrgr€ns m€t eetr siglaal kltr je bij bijloorbeeld een duurloop in eer bepaalde zoíe blijven. I{et baekert eiger ijk woral dat je de tijd die aar! haàidg besieed wor& oÉifl-aal benut. Bí een i{tervaltraining kua je bijroorbeeld eètr rnaxieale hadfiequentie itstelea. Ook is het, zoals reeds genoemd Dultig om meÍ eÈige regellnrat eel1 halidfrequertie iÍ Íust te bcpalen om de trèir1iígstoestaDd te e\aluer6n. Persoorlijk haal ik voor, tijdeÉs wèdstÍijdeE veel voordeel uit ha gebruik r€tr de h&rtslagmeter. Md íame bii de laígere afslad€n leert de erlari€ dàt hd aaovangtenrpo vaak të hoog ligt, waardoor hd GÍpo in het verloop van do wedst ijd te veel daalt. Door e€n bovengr€ns aar t! geverl w'at bdÍeft de hartfrequentiq uiteraard

.*t.íkelijk van je

rustfrequeotie, rraxiaraal frequentie eo svestueel je meer reodemeÍt halen uit de \rEdstÍijd. Het góruik vsn een haÍtslagmÉÉer is echter Iouter oen aanlulling cp de siglaleÀ die je lichaam afgeeft tijdens h€t veniótoa rar inspamingoo. Het veÉcbil firssen individuele lopers bostaat hierh dat somrdge sporters bepaalde lichaarnseigen siglalen beter l(unaen iíteryrcteren dan aaderen. De grsep die dit rninder goed kan, heeft meer voordoel r,an eeIl hartslagmde. dan de ee§te gio€?.

oÍrsla$let

Vevolg

klrl1

-. 39


GERAETยง

,,

HYPOIHE(EN fINร€NCIERINGEN SPASEN

Tel. o45 - 53r 50 9r Fax o45 - yz 58 z4

Sunplein 4o 6371 L) Landgraaf

.

AUTOREIGAME

. ยงTANDBOUW

. REKTAi,IEBORDEN/ZEItEN . DEKORAIIESCHITDERS . BEWEGWUZERING


Ir€ belrngrijkrte laisvettiÍg roÍdo$ gebruik van lertslrgmeterl De meest gemaakb aut die gelaaalÍ ke!! ersrden bii h$ gebniik -iàn cé§ hatslagmder is het vergoltkotr van baÍtslage{ !"À verschillende persdte(. Het is oÍ12itríig om conclusiès te trskkcn uit yerschillel in

hartslagwaardn tussen individuen in bqaalde oostardigheder. ledereen heoft op basis van erfetijke factor€n, leeftijd @ de rnate rzn gtraiodheid een b@aalde ÍlrdfÍequertie en maximafteguentie. Àleen de mstfie4uerÉie is door trahing te beihvloed@. UiteÍaald zijn er mensen die ook zonder haÍtslagm€ter feillooe aanvoelen hoe intensief ze aa het sportéÉ àjo, an of ze deze mate \ran itrtensiteit lang kunnon volhoualer. De signalen die je lich.ao geeft, zijn natuurlijk ràb essentioel b6la§& met .ame ervaren lc4rers hebben hu$middelen als hartsla$tttt€rs 4iet nodig. De ha*slagmeter is erkel en a116en eeo hÈlpmiddol dat te góruikon is tu aanwlting op je lichaamseigen signalea. Mi.1ns inzi€ns is het gebruik lan ee! hadslagmetèr aiet alleen nuttig voor de prestatiefinggstelde lcperIL denk zoker dai de vooroaraelïk ÍecÍeatief irg6stllde 5poÍilr aat de haíd lln het gebruik lan €€n hatslagmeter goed tan iaschaten of de training

ni€tto inëusiofis.

Concludèreíd is e€n haítslagEater eeD instrumeat &t bepaalde sportèrs latr mrt kan ,fu bil hef bepalen tan de m.de vrn intensiteit ve d€ inspmdng. Het hulpmiddel is bedoeld om traitringon effcièfiter t€ latoÍr plaatsviadar en om uit wedstiijdgn het maximale reodemed tè halen. De lióaa$soigetr signald zij! echter minstens even belangrijk als het bepalerl

É'r

de hadftequentie. Otrjuist gebruik is uíeraard olgutrstig.

In een volgende bijdrage i\ril ik aan de hatrd vall enksle vooóeeld€È inga.tr op het spe€iffoke gobruik van de haÍslagmeier, bijvoorbeeld bij bepaalde tDitriogsvoÍmen er bij wedstdjde[

Literstuur: !S . EdvcÀÍals:

Íainen met ee! hartslagmetoÍ. ISBN 90-735 l0-03-l *P.G.J.M. .Iansen: basisboek traiÍting. I§BN 90 215 2020 ó

Rob Rikse.n

4l


Oproep aan alle STBJeden:

Sinils einil 1997 verzotg ik een sporÍmedisch stukje in ons clubblad. In mijn allereerste bijdrage heb ik de leden verzocht gerichte vragen te stcllen over bepaalde sportmerlische onderwerpen Gr*ag wil ik op dit momeot deze oproep herhalen Rob Riksen

Ne8@q!§r Willer we in

de

toekoflst nog vezekerd

zijn van deze voor lopers

zeer interessaote artikelen ran Rob zorg errcor dat hij ook voorzien wor& 1à4 oóderwerpën, die jullie iÍtelesseren. Alsje over eeí ($ediscb) onderwerp ias

meer wil w€ten, bel hem rustig Rob kennerde zal hii ttd noch moeite sparen oÍ hd onderweip lr-àt jou interesseert z,o duidelijk mogelijk op papier zetten voo. pladsing in ons clubbla4 zodat iedercetr iets \ën kà! opsteken.

Rob

Rikser§ 045 - 5650477

04{-0-0-0-04-0-0-0

42


ODLO

:,*,#yrp-*

Nffi

AtR 28',000

ORANJE NASSAUSTRAAT 19

64í1 LE HEERLEN TEUFM 045-57í2009 OFENINGSÍUDEN: maaídag 13,00- 18.00 uur

dinsdag

wo€nsdag dondëÍdag

víildag zsledas

10.00-18.000uÍ 10.00'18-00uuÍ 'r

0.00 -

21

.o0 uuí (roopavoM)

10.00- 18-00 uur 10.00 - 1700 uur

Kom naar onze winkel en test zelf het ODLO AIR Jach 28000!l!!l!!!! oDLO heefl een jeck onlaikkëld dal pèíled h om in ts haÍclopen, le tul.r4n t6 wandcleí elc. H€r Jact is nl. 2eer goed ademend, í 00% MleÍdiclt en winddicii. LÈ liothsbbéÍs kunnon tet eon paàÍ dsgen l.nën om zelÍ oveÍtuigd t€ mksn- Hèt leck l§ vefiÍiigb5.í in divèl3e tlcurèn- Às Je hel Jact sslosl hebl moel ierelhèl le§ÍoÍrnulieí invullen. uiteÍa§Íd is ook het ventit€rendademende endoígoed oÍ afi,èrè nnlng kleding van (Nlo in de winkel-

veÉèr ziln ook de nieuwe KLEDING oolredre§ vaí Asrcs. N|KE, sAUcoNY, NEw L|NE, AorDAs

POLAR rcen een niewe ha.tslasmeter op d6 maÍld gebfscà1. Dii is een meter voor de pr4tolie qèÍicht lopèr, dè zg. §onic Ll8t. Dezè tun jè ,ondèí hteÉco dorvnlud€n ln ls compuler, BwendieÍ h€sn PohÍ €èn biizond6r inteÍe§sarn bainingsbook rdtgebíaót ov€í h6t tÉin€í mei ssn vesl írne kilomeleE loeqe$flst, Namen§ hël runnlng leam,

Annelies. Mike en HaÍy

43


De knuppel overdragen

Zo'r twee jaar geleden droeg Huub Wehing ftij het stokje valr coö.diíalor jeugdsportcommissie over. H[ub, die 1€! een kild€rq€che in stad was g€weest een jeugd-atletiek-club te fiaten, wilde weer wat meer tijd voor ziohzelf en zodoende rolde ik ia de jeugdsport var STB.

il

De afgelopen jaren heb met veel plezier de jeugdsportcommissie mogen trEkken- Echter, zoals het zo vaak gaat binnef oaze vereniging kwam er steeds meer bij. N-aast de coördinerende aldiviteit€n voor de jeug4 zat ik ook nog in dc redactie van ha clubblad en verzorgde sameÍ met Co. twee eo Jo één de administratie vatr de Hoideloop en de Kapelleóosloop. Uiteraard wilde ik ook flog graag afeD to€ een beetje haÍdlopen. Waít daaÍ l,as het tenslotte alleÍnaal om begoon6!. Medio [998 ontstond er e€n breuk mst onze toenmalige tainster Ilona Larnbrichts- Aangeziell Maroosjka destijds op tÍainerscuÍsus z3t ben ik i[gesproagen en de jeugd gaal tràinetr. Iets wat vooraf rcoit de bedoelir€ was.

Ik had er dus o€n

vijtle

taak bij : jeugdtrainer.

Tja, het kan verkeren. Ik vord trainirg geveÍ eigenlijk veel leuker dan coödineren . Je bonl dan zo lekkff direct met onze jeugd bezig. Na hier een hele poos over te hcbben lagedacht heb ik besloten dg prioriteiten wat te ve.l€ggen €n te stoppeí met coördineaen. Naast mijn eigeo sportakiviteitetr wil ik me gaan loeleggeD op het geven v?n Jeugdtíaiíhgen.

Wat beheft het coöldinatorschap van de jeugdsporteommissie dent ik ií Dick van Pelt eea uitstekende opvolger Ír hebbed gevonden. Ik wens hem veel succes en hoop op eell langdurige €n goede samen\{erking. Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0

44


Mag

i!.-

nrrj even voo!-'ste!!eE.

Mirn naam is Dick van Peh eD ben 37laar gelcden geboreD in Sliedrechl (Zurdyaël en Esra. ln hel Hoiland) ben garourd mel CaÍola en hebben 2 kmdcren veÍleden ben ik jeugdtrainer geweeí bii twee voetbalverenigingeÍl. Vrog8er was voetbal mijn lu; e; mijn leven, maar oa divese blessutes is daar toch eon einde aangeko er. Om met spoÍen te stoppetr was vooÍ mij rÍij mooili.jk. Zo nu en dan ging ik rvel eens een rordje hardlopen en vond wel leuk om hier me€ door te !aÀ. Totdat ik in aanraking kwam met de Triathlon spoÍt. Deze tal van sport L€b ik ook diverse jaren beoefend. De tijd voor trainm werd steeds moeilijker. Wil je Íedelijk presteren moet je toch minirnaal 15 uur per week t aine!. Om een lang verhaal ioch kort te houden ben ik hiermee fivee jaar g€leden ge§topt Nu ben ik jaar als jeugdcoörtwee jaar lid ,i,ai onze verediging en dan sinds I nlaaÍ vall dit dinator. Genoeg over mij zelf gepraat nu \T at mededelingot lan de ieugdcommissie naar de ieusd en ouders.

De mededËlin-gen die hieronder

íaan zijn niel opgesleld dooÍ STB maar door de

KNAII.

l.

2.

II€t d.ragetr van clubkleding tijdens wedstrijd§n is verplicht. ( Blarrv brcekje en wit ihirt) Bij het nist dÉgen lan de kleding kaÍr meh uit de uitslagen lij§t rvorden gehaald. Met andere woorden je hebt voor niet§ eeí goede pÍestatie geleverd. Às men aan todstdjden mee wilt doeD dan is eeD wedstrijdlicentie Yer_ plicht. Heb je nog gèen wedstdjdlicefltie neem dan zo spoedig mogelijk coï$act op met de §ecretaÍl§ Jan van Hees- (045-4052734)

Verder hoop ik dat €r ditjaar veel jeugdleden aan de dive$e wealstdjde6 mee gaan doen iodat STB mee kan gaan §trijden om do diverse eren plaatsen. Nu iet§ voor dejeugd zelf ir de laatste clubblaadjes was niets te lezen vanjullio. HoPeIiJk komt daar ranafnu d.aaÍ r^'al \erbetenng iD. Mot

\dedeiiike spoÍlgroster Dick

van Pelt.

0-0-0-0-0'0-0-0

45


De indoorkempioeasehappen

Zondag 2E maari gitrg ik naar Maastricht. Daar sta ik dat acht€r de sta(blokkeD. D€ man zegt: gereedmakeo, op trw piaatse4 klaat, PANG! PANG!. Valse start dat 1xas ik. Hierna moesen we opnieuwr op uw plaatsen, klaar, PÀNG!. Daar giagen we, €indigde als derde. Toen moesten wg kogelsÍotet. Mlj[ verste l{as 4 meter 80. Om 13:30 uur moesten \ee hoogspdngen. De l', 2" en 3'keer sprong ik er ovoheen, maar malae de stand die viel. Ook de 4'keer viel de staag en was mijl $'edstrijd afgelopen. Op het eiode ben ik nog gaan kijken hoeveelste ik wasi 13'.

it

Groetjes

Cliff

Diverse uitslagen Limburgsè kampioenschappen indoor tr DiisseldoÍf 27-2-1999 Joígens C, Ralfde Leeuw Jongens

A,

60

hordeir sec

mtr

12,20

800

metér

FrarkHensgens 2:03-18(Clubrecord) Meisjes Maayke

D

HeinÍichs

8(x) meter 2:39,E5

«)00 meter 9:16,1E(Clubrecord)

meter 60 trltr hord€Í sec -

60 9,78

Nickiea S&faDieHulshoff

Mieke

600 meter 2:04,63

11,97 (Clubrec.) 2100,02 (C1ubrec.)

2:18,74

Verspringen Hoogspringen Xogelstoten

Niekien 3m35 Stefanie Hulshofi

Mieke

lm10

7ÍnA3 1m15 (Clubreo.) 7m48 (Clubroc.)

C óomtr hord€n 600 meteÍ g,28sec 1:54,02 (Clubrecord) Ruiters Evelien Meisjes

46


TrainingpakkenwedsÉn!d Achilles Tcp Ke.krade 2?'3-1999 Meisjes D, Maayk€

Mieke

HeiÈichs

Nickien

600 eter 60 meter sprint(Clubrecord) 2:01.80 9.44 scc 2t00,79 (Chbrecord) 9.67

see

spriít. (Clubrecord)

600 meÍèr 1:55.32

Meisjes C, Evelien RuiteÍs

80 meter

Joígens C, Ralf de Loeu\i

100 meter sprint

800 meteÍ

15,33 scc

2134,50 (Clubremrd)

1 1

.80 sec

0-0-0-0-0-0-0-0-0


bij de PAKKEN neerzitten

?

kom nou . . .

tnan ohnnanl

(}H':l'.tP-"m Hcerlen (Geleensrrxi! 34-J6 en Promenade 13) Maastíicht (GÍotc S(aat l8'20)

Si.laÍd (Molenbccksirnat l2).

Glashandel en Schil.lèrsÈ:edÍijí

-^^ C2-?.-Ai"FI bnda.aat b-t. -

.


Je'.:gdc!ull record

s

Pupillen jongeas C 40 meteÍ: 600 meteri

IGy Bemelen Ivo Eijkenboom

l1or1]

Sobastian Dresen

8,3sec;

5-10-97

2:36,4rnn; 5-10-97 4:32,0min; 28-3-98

4*40meter: t2-7 -97 28-3-98

Versprhgen: ItoogspriÍEen:

Ivo Eiikenboom Roar Funcken

0m80; orn80; 14m80i

28-3-98

Bal$erpsn:

T. Zeevaarders Sebastian Dresen

Kogelstote*:

Kevin Tomma

3n62;

25-3-97

Yael aan Pelt Yael ra)l Pelt Natasha Lnmeker

t2-1-97 2:23,0m]n| 10-5-97 4:34,omin; 28-3-98

Natasha knmeker Yael var Pelt

2n79;

5-10-97

Pupillen meisjes C 40 lrèteri 600 meter: 1

lor:

7.7secl

4*40 metèr: Verspringen:

5.10-97

0m80: Marloes Schrijvers 17m46:' 3m87i l,omeke Frins

28-3"98

40 meter:

Cliff Gerards

8,osec;

5-t0-9'7

I lor:

Ivo Eiikenboom

4:10,omin;

28-3-98

Fraol Pal1tus

3m00j 1m05;

7-9-96 7-9-96

Hoogprilgeo: BahYeÍpen:

Kogelstoten:

J-10-98

Pupillen jongeís B

4+40 meter:

Verspringenl Hoogspringen: Balwerpen:

Kogelstote[l

Frank Pantus ClíÍï Gerards Frank Pantus

19m38;

4ml0;

Pupillen meisjes B 40 meter:

I km: 4*40 meter: Verspringen:

7,1sec;

Ra.hel Backers Rachel. Backers RÀchel

5-10-98

7-9.96

5-10-97

4:18,Bmin1 5-10-97

Backe6 3m50; A9

5-10-97


Hoogspringen:

1ml0;

-9-96 5-10-97 29-3-97

Elleke Nioweg Rachel Backers Linda Fra*sí

20m70;

60 meter: 1 LTr: 4*60 meter:

M. Lucchesi Ralfde Leeuw

l0,30sec; l0-5-97 3:48,2min; 7-9-96

Verspringen: Hoogsp.ingen: Balwerpen:

M. Lucchesi Ralfdo Leeux

3m43; 1ml5;

7-9-96

Kogelstotenr

M. Lucchesi

6m16:

12-?-97

Maayke Hoinrichs Rachel Bsckas

g,gsecj g,gscri

5-10-97 22-4-99

Mieke Nickien

3.52,8min;5-10-97

Balwerpenr:

Kogelstoter Pupillen jongels

Pupillen meisjes

3r:.87.

7

A

A

60 trleterl lL:trri

12-?-91

4*60 meterl

Heirichs

3m40;

5-n-97

Neweg

lm00; Im00;

28-3,98

6m80;

5-10-97

Versprirgenr

Maayke

HoogspringeÍl

Enrma Elleke

Krerner

Bal\rerpe!: Kogelstoten:

.Iunioren jong€ns D 80

I

meier

km:

80 m horden:

Stefanie

Hulshof

t2-7-97

Peet€rs 12,0sec; 5-10-97 Peeters 3:23.9min: 5-10-97 Frins l8,95sec; 12-7-9'7

Bob Bob Ruud

4*80 meter: Verspringen; Hoogspringen: Kogelstoten: Dscuswerpen:

Bob Pe€ters

3m95;

5- 10-97

RolfLu@hesi

lm30; 9m0l;

7

Bob Pe€ters

-9-96 5-10-97

Spearwerpen: 7 kamp:

Juaioren meisjes D

sec

60 meÍerl

Maay-ke i{einrichs

i,44

600 meter:

Mieke Nickien

2:00,02miua 27-42-99 50

27-03-9e


I km: 4+60 meter:

Verspringen:

Hoogspri[gen Kogelstoter: Dscusworpetrl

mm

2l-04-99

l1.97so§

2,1"42-99

3m6l;

5-10-97

Maayke Heiniichs 4:0E

Tineke

KreÍneÍ

TinekeKremel lmlsl Stefards Hulshoff lln,5 Stefads Huishof 7m48

t6-3-97 27 -02-99 2',7

-02-99

Spoerwerpenr 6 kamp:

Junioren jongen C lo0meter:

15,0se€;

5-10-97

Rolf Lucch€si Ralf de I-ceuw Ralíde Leeuw

2.34,51[in 21-2-99

Ronald Frins

5:56,3mirq 7-9-97

300m ho.deÍL Verspaingetr:

RoIf Lucchesi

4iA7:

l0-5-97

Hoogspringenl

Ronald Fri:rs

lm30;

1-9-97

Roil Lucchesi

6m42;

s-10-97

Ev€lien RuitsÍs

11,80sec

27-03-99

Evelieo RuiteÍs Evelien Ruit€rs Caroline R€nrmen

3:39min l8,0min;

12-7-97

Evalempers

3m63;

5-i0-97

Camline Reímften lm20:

28-3-98

E00 meteri

1000 meter: 1500 meter:

3:26min

22-4-99

100m hordenl

Polshoog:

Kogelsioteo: Discuswerpen: Speerwerpeo: E

kamp:

Junioren meisjes C 80 meter:

t50 mete!: 600 metlri 1000 meter: 80 m horden: 300 m horden:

4*80 met€r V€ispringeÉ: Hoogspringen: Polshoog:

rr

l:54,02m,m 21-02-99 22-4-99


Kogelstotcn:

CarolineRemmenTm43;

5'10-97

Discus\rerper; Speerworpen: 7 kamp:

Junioren jongens B 100 meteri

200 meter: 400 meter: 800 meter: 1500 meter:

-"1**'"

i2,8sec;

17

-9-96

F. H€osgens Ronaid Frins F. HeDsgens

2:l6,0miq l5-9-96

41l00ml 4*40&n: 3*800!d: Vospringen:

Erii( Schdjver

4tu82,

Hoogspringen: Hink-stap:

:nk

3000 mcterl 110m ho.dsnl

5:44,0min; 28-3-98 10:25,7min; 15-9-96

300m hordeni 2km stee?lel

Schrijver

1m60;

-9-96 7-9-96

Erik SckiiYer

7m90;

1-9-96

7

Polshoog:

Kogelstoten:

Dscu$lerpen: Speerweryfn: Kogclslingsren: 9 ka,np:

Junioren meisjes B 100 meterl

2oometer: 400 meter: 800 meter: 1500 rn€ter: 100 m hordenl 300 m horden: 4* 100 meter: Verspríngear

Hoogspiingen:

Hink Stap:


Polshmgr Kogelsisten:

Discus*speni Speerwerpen:

JunioÍen jongens À 100 meter: 200 met€r: 400 meter: 800 meter: 1000 m: 1500 rD:

2000 m: 3000 m: 5000 rn:

l0 ion: 1l0m hor: 400m horl 3km st:

4*100 m: 4*800 m: VerspriÍgenl Hoogspringen: Hink-stap: Polshoog:

Kogelstote!: Dissuswo.pen: Kogelslingeren: 10 kampl

Junioren meisjes A 100 meterl 200 metor: 400 meter:

1000meteÍ: 1500 meter:

2000 meterl 3000 meter: 5000 meteÍl

F. HoDsgens

2:03,18min 27-02-99

F. Hersgens

4:25,50min; 7-1-9ti

F. Hemgens

9:l6,l8min 27-02-99


10 km:

l00m hord€n: 400m horden:

4*100m: 4*400m: VeÍspriÈgel] Hoogspringerl: Hink-stap: Polshoog:

Kogelstotsn: Discusworp€n: Spe€nvelpelli 7 kamp:

Wiel Frins


.$fr,$-. hoogte van het allerlaatste nieuws KljK

regelmatig naar:

Teletekst van TV-GAZET pagina 644


GF],HOORD BUITEN DE COOPERBAAN iD de problemm,' zegt Ma(&t tq;En Gerard. "Ik een brief gekeger vaa een marl die dreigt mijn beDeÉ te bÍeka als ik niet

"Ik zit verscàrikkelijk

íjn

vrouw

hó l?Ir

aÍblijt"

"Datr bljjfje toc,\ bÍ haal uit de buurt" adviseeÍt Gerard. ' Dat is genrakkeliiker gezegd dan gedaaa." 'B€D je dan zo gek op haaÍ?" vraagt Gerard _Dat È hd Àiet", zegt Marcal. "De briofwas nid @dertekeod." To@ ik itr 1947 mijn diosQlicht leÍlulde ir AmeÍsfoo( 1Íoeg de serge3dnrajoor eeos aan een soldaat "É{eb jij je wel geschora vafinorgen?" De soldaàt: "Jawel, majoor." De s€rge€d{rlajooI heel dtoog: "In h€t verrolg dichter bÍ je scheerrnesje gaan staan. E€d jcrxgetje was in de Has beh'apt cp slap€n en werd naar hrus gestuurd aanEof vro€g ze hoe dat kwam. "Ik b@ Toen ziin moeder hem daar te jodgen naast me zo hard §NÍkte"' antwoordde naar huis gestuurd omdat de

vÍo

dejongen. 'T{o, trc" zei de moeder, 'als disjory€u zzt te slaPetl waarom b€r! jij darl Daar *dat we€t ik nie!" uei hij. "Hij ílurlde zo hard dat ik er huis gestuurd?" wakker lan werd. Ean kleil me§e mag voor h€t €erst m haaÍ leveíl tuet haar moeder mee ,aar aarom heeft die rner, ouw eer bruiloft. Bij het zien lan de bruid vraagt ze: juÀ aan?" een wittr

'Omdat het Endaag de g€IukkigsÍe dag in haar leven is," aÍtwoor& de moeder"En waaron heeft die m€lr€r eeo zwaÍt pak aaÍl?"

'Waarom draag jij twee verschi[€ride kleuren sokken?" Pi€t "Mooi hè? Ik heb lftuis nog m r paar. Jan teg€a Piet:

De oogarts onderzoekt de patiënt en vraagt op e€n gegeven moment: 'En, heeft het eitje bij het onóijt gesmaakt?' Patiënt. onselovig' 'Kunt U aan mijn ogen zien dat ik een ei gegeten heb vanmorgen?' Oogarts: 'Nee, aan uw stropdas.' 56


-ffi? I r.rrrrrrrÉErr ,.tJt7lÉl Jcazu-i, lii,

'í§r'

Tr{iÍiíg

Dag

Tijd

Ma.

18.30

CooÉrbaan

Duudoop

Vdje Eritlftrg

Dí.

l8l0

CoopeÍtea[

IítervallÍai

Cor v. IIaaÍen

Phets

BcgeleideÍ

niDg

Wo

18.30

Cooperbaan

Snelle dour-

H Rrtlen

loop Rustige dmr-

Fmns PeteÍs

loop Wo

Ia.30

Coop€Itaaí

M.van Haare!

J€ogd

(ïern GerÍl€ wi€l Frins

r

Do.

18.30

Coopeít6atr

Baantt'ainiry

Cor

Ilo

19.00

sFonzaal

Condilie-

lÈnk Thi.issen

Vrij Za-

. X,akèí"

10.00

trairdíg

Vije training

Duurloop

18.30 CaopetbaaÀ

Haaren

Jeugd to{

loj M.van lraaren

Glenr Gen e Wè1F.ins I1.00

CoopeÍtaaE

Jeugd 10i etr

oudet Zn.

8.30

Cooper!ۈn

D{uÍlmp

John HeÈdrix Theo Schm€its

Informati€ t otreft training€[ Senioren : Cor van Haaren I a 04J-5326562 Jeugd: Dick vaí Pelt 045-5325803

t


bij de PAKKEN neerzitten

?

kom nou.

rnan ohTníml

{}ll'l'nP,""m tl!.rlcn (Geteen§tratt 34'16 en ProÍnenxd€ 33)' Maestricht (Crotc Srxirt l8'20) Sitrard (MolenbeekstÍílt

i2)

GlashantJel- en Schllderstredfl ii (--/orc<211- L aÀ6

(-' )- I u^ao.""r u.". '

STB Clubblad 1999 nr 2  
Advertisement