Page 1

ATLET IE KVERENIG I NG

B BR ury.s^

)\? "oa,

«\

't{

$r§

Sport - en '! n1999 No n Tr imclu b L Brunss ummerheide ---)


§PORT EN TRIMCLUtr BRI,INSSUMMEREEIDf,

BESTUUR

VoóÉifteÍ Secrdaris

:

:

lYim var deÍ Lhd€n

Ke*eweidEweg 2 ó432 GT Hoeasbroe&

:

045-5217013 Jrn vad Hceg

04540s27X4 Jo Ífciaricàs

ó343 BD

045-5324059

6373 HC Laadgra.f

P€oíiogm€estÉÍ

|

Groede KruissÍÍ.13

Kliamta

Apollolaan 68

Akemeoe Zak6 : Jot Jro3reÀ §chepenbaek 22 (vic§-voorziËed M34551995 ó343 CV Klir8mo Algemar§ Zak€s : Ko€Íeel9l Jo v8|r Vlodrop gi4Jri{ts§e.o.--)..-.-.--.-..q4i:!.í.9,0-.?ff.....-...-.........--.........É..???-Ng-!ai..kd W€dstrijdsecr.

Cor vao Eaaro 045-5326t33

Jeugdsport

Ilick

II

vàB Pèlt

lrdilgíri@st 25 ó372 ltl Led$aaf

045-5325803

Spaar'*eideo 3? 63?a MD L.adgaaf

EveoelïÉd€tr

Aruelies Ya! Vlodrop

KosÍ4el9l

Rodaltie

045-5690266 Theo Sctheits 045-5352003

6372 NG Lod8raaf Gralslwsg 56 §í?.r_.Y?-Prge.!*-o.e

Tvtrazé tEled(§Fagin! 644

S.1-8. Tehekst: PÀltadt€s :

6343 BDKlifft,1en hndngÍneedeÍ §-T.b. Apollolqatr 68 6373 HC landg.àaf

Groerc X.roisstrdat 13

Míkl

Rdcnr, 4915695

Vsenigíígsq.KNAu Public Relatio.s Advsrter§tr

:

:

ÀdvEÍtrolders

:

t[v

17354

AlbeÍ VeÉÉÉ

G.Bonaosstr.73 6372 KR l"andgriaÍ 045ó314E54 Op teleteÈ* §8/of chtölad lria r€dahieadres: 045 - J352m3

t

kriig$ hrt

cldbblad kostÉloos toegezqdeÍr


2

vàn

ale

voorzitter

Wedstriiden

5 6

UitslagenKapellerbosloop

Mescher-b€ry1oop 13 KorstcÍos§ 2? Diverse uitslagsn

28 Abdijcross 1999 37 MidwiflteÍrnaratlul Apeldoom

Personalia 36 Ziekenboeg 40 Nieuwe l€den

41 Ve.jasdagskaled€r

Redactiecommissie

Varia

I

Wisten

julie dat.......?

0 Estafettelouppel 15 Busrcis maralho! Rotteralam 1 6 Nieu\ÍjaaÉtlsffsn t999

1

Ed Schiks Theo Schmeits

Els Friff Wiel FriÍIs

2l

Uiterlij ke inleverdatum kopij: 30 april bij redakieadres STB GravgÍrweg 56, 6471 VZ Eygelshoven

Het clubblad verechijnl 5 x per

jaar,

ClubrecoÍds 35 Geblesseerd 40 T-sbiÍs vooÍ Roemenie 41 Sportrnedische bespiegelingen 4E Gehoord buiteD de CoopeÍbaan

Jeuedbulletir 30 Uitslagen Abdijooss 46 Diverse jeugduitslagen


VÀn de Voorzitfer

Ileiletoop 20 jaer jong er springlevend!! Was het nieÉ zo dat sokele jareo gelodeo onze eigel Heidelo.p ste€d! oinder dselneÍÍiors trok? Weld trid de vraag gesteld: Heot. zo'n loop ver rsn publi€k of spdsors aog wel rin? Was bet dct zo dat bet be*uul de led€d zel8 \roor§slde.m de Heideloop

e

te wissglen

!06

oat meer leverslxbaar evercmal!È in

h* atnrm

La6dgraaÍ?

i!

'ran

Nu, amo 1999, zijÉ deze waged \,lrre van a.luee1. De mrnmissio dÈ de o.gaíisdie van de Heidelo€p cp zió rar4 heeft hard geweÍld €n lÍeeg al mdoeD eeo Airl@ @stékel- Nog looit wara er zoveel deelncnren als cp de

1

Heidelo.p in 1998. Met v€èl elim vJerd e't woÍ& nu de 20§e hteÍldi@ale Heidel@ georgàds€erd HÉ zirt er íaàr uit dd 6er Bodelier c.s. eqt aartal zeer $alelijke kr€oteo aaÀ de looppap kumea toevo€gqr Fikole edra's bij de 20ste Heidelocp

zijt:

- errnals

rorigjaar maalc

do Heidoloop deel uit

ve

de

pedstdjdeo nde

Rur-Eifel-cup - *aarschijnlijk

wor&

de

lleide@

cpgenonm in

e€d

Llrnburgs

loqcirqrit

dal uom€{*!el @gezd wórd - pÍofe,ssion€le sam€oworkirg m€t o@ hoofdspamsot, óe zijn naam aan de loop verbin&: de

2ftte iaL fiarrie Driesssa [rnoing

Cr

er Eeidcloop

- toerceging van eqr groots opgeze{Íe saholier@lo{p, voora&aadd aaa de

w€dstdjd€6 - zo leel mogelijk winnaars

'àn

de eerste 19 edities

wod(a gevraagd

op

jubileueloop te staÍEo of aanweziS te zijtr. - de wedstdjd vin* plaas cp zateÍdagÍiddag, dus er is gelegenheid om er aa afloop nog ee*r gezellige avond in eclrte STB-traditie \4n te makefl. AIs dat €t {ringle}@d er veelbelovend geroerad ÍÉg word6 yr€€t ik h€( deze

ook

íid

meer.

Er resl eigentijk nog éen dhg. Dat leh Éí ir.llié lara6 16- §ÍE r9

veft§lg ts

dd

ie orgitrise.€ÍL wad dat hangt


Korn alleiDaal, oÍr deel të nem@ ol mee te hetpen met de organisatie. Uw komst is de giar.§tié &t de Heideloop@Ín$issi€ hd veÍdisrd€ lo(n \óor haar werk kijgt, aameliik: E€o ze6r geslaagde 20sté Ilarrie Drie*sen runnieg §anter ll4kleloop. Cór vrn IfuaÍeE 1 Oot in dit clubblad wd ik hot aog eren

hóba

oveÍ dzo tÍàinér CoÍ va{

llaardr, lblaas È hij !a & go.delroos, waarmeë hij rerig jaar té karry.a. tad weer ziëk ger{orda, Dit kèer h€eft een viruszielce nÈ e16wiót- @ g€[@rcrgaan dd§daDig §Itwri&t drÉ hij litt ve€l mrer kr& dàí liSga! of zitiE Àw€er tegea6lag róor Cor, di6 vetglocÉ wor& door de otE*eldeid oveÍ lrct verders verlocp v@ de àelde.

Cor, namens góeel STB wens ik je \reèl sierke ed §po€óige g$€ziDg toe!! stelm van spo.twieddea Togea jullie, led€ÍL wil ik aeggon: Belogstolling

d

is b€stiat bèvordrÍead voor hl* herrtèl \ran Cor's zielde en zal hem ze&er heh€n de moed erin te ho{,rdr{l. LoDeBgÍoep STB k€ot veel gm€pjes teden die samea lopen- Zij ltrsciillen zeer lza niveau samonsolliag of doel saal!'oor getÉidd §on&. Siíds @k€le §Àgkdr loopt e.[ gÍoepje ./m zowel begin r€{de ,l§ slat mee! ervaren §ïB-mamen en -wouwo op zatordagmiddag eÉo uultje dooÍ de h€i Er word rt&eoilg g&oud@ met iedereer eÍr hd basi*ernpo word aaíg€pad .aí dq laígzaamsten. Uit er'aíiig (ik toop zclf vaak nree) weet iL dd h€t STB€ezeltig i§. Iedetra is welkom. Wij steÍs elke zar§rdagmiddag oln ló.00 uur bij de Pa*esiplaat§ bowÍr zwe bad De Zeekoel€o, lbor re6taurad D€ Wilde I{eide (rtoeger St4-i§). Voor iÍeer itrfo zie TV' gazer ofb€t mij.

Hr

Wirn llaí det

044-04-0-0-&0

L

den


ffi AANBIEDINGEN loopschoenen/heren o.a. '

broo!.s

addi.ton rl,

tdld.t

!niv..3.

r'dlur n.ö

Gpoí*

nir.

.ol§tro' aqlillbíluí

n.w

t25

hsln.È

t(nií!,t.dtrdld

174,-

cro..

Í50,-'

myrÀ6. boÍdin

125,-

mo

di.dor.

{.&n

loopschoenen/dame§ @bot b.oo*.

.ll. modlll'n qta rdr' lln'

16.-

spikes loopschoenénrjunioÍ r6lc., nilré.

..uody

wandelschoènen

ll.d. ri.tmir

h.ml

d.ml

Èoó1

i.mpBr l'Ínu r.lomon I hiting

,!0,125t-

,2t,-

allé NIKE BRILLEN

kleding

tunÉFwoíd sint

dní.Í.mdd rqht

r

ílht

runFÉ*orld .9íint íght ml.ro

í.... tÍl

.n n.q v..l mcs..nbiëdi.g.n.,.....- ...,' sí@d.. Àndll6.

MilG

.n tl.íry

ó,-

ffi


Kapellerbosloop zondag 6 december 1998

1

7 9

VÍaÍk€[ Kïist

Pat ick

Ceasar

Jos

plaats 5 plaats 6

Ger Bodelier

l6

Harm Alke,na

17

Peter Deceeunick

20 22

Hub Ileynen Ger Scbàflhalrsen Hub EÍk€ns Cor vatr Haaren II Too Deumes John Hill Pierre Muyrers Hub velhoeí

33 37

43 47 53

54 57 60 63 13 78

plaats plaats pla4ts plaats

13

14

3 3

plaats 4 plaats 21

plaats 2

pla{ts 3

FÍank Vorasch@ Gerard Hartmrn Dick vaÍ Peh

plaats plaats plasts plaats plaats plaats

Fraas Quae-dvlieg

plaats 12

Fred Geilenkirchen

5

9 35 37

39 47

M20 M20 M20 M20 M45 M40 M45 M20 M50 M50 M50 M40 M20 M20 M20 M20 M45

00.25.06 00.27 05 00.2'1.29

00.28.43 00.28.54 00.29.07

M.2952 00.31.21 00 31.39 00.32.20 00.32.54 00.33.37 00.33.39 00.34.07 o0.34.24 00.35.08 00.36.11 00.37.10

Aantal deelnemeÍsr 95

J!]!GE}J§JT'NÍOREI.LÀ 1

5

STB STB

Frank EensgeÍs Jeroan Schafilausen

N.16.27 00.23.55 Theo Schrnèits

0{-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 5


Messcher-bergloop Welke loper, groot ofkleiA snel of laÍgzaer4 keot het oiet? Dat uhi€ríe loopge!rcel. D* crbeschrijflijke gwoel waarvoorjo al die uren getraind letrt, Dat Le€rlijke gevoel datje aan eeÍI niet loper kud uitleggca als hij waagtl "\traaÍomgajij eigenlijk zo r"ak door vregr € wirrd hadlopt ! rrat vind jeernu aan?'Nu laat ik pÍober€nje te ver&llen hoe j€ dat ÍItietno lopgevoel l§rtrt trijg6: pÍobed de Mescher b€Ígloop. katr nooit ,eel wonder." In geen velde,r of Als je ií Mesch aaDkorrt der* j€: wgg6 e€n bslg van eoige importaatie tE H<eníe4 hooguit ecn §hrk tt,ls plat vatr ongeveer 300 tuetÉI. Maar ja to zulleo we1 íen. De start gaaÍ lekkeÍ, e€r§t een

"h

rondje door bet dorp (als je àl van een dolp llag sproken) m dan gaan we het lal§ pld onhoog. Tj€€, dit bliild langeÍ dar gedaclq ruim I lcilomoter §tevig idirnmen om aansluirend meteen stijl afte da.l€Ír naaÍ h€t starfuiveau. Net bekolnea van de iDspaDning ràn klim, afdaling eí de nodiSe glijpartijerl flogEtr wo de top aaÍ L€t einde vaa dat snr&jo rrals plat opaicuw beklimtra" vad de .rdete laol- Het i§ te doer! rnaar zelfr ee,r klcine bery wodt z!Àaar a.ls j€ hern maar vaak omioog loopt. En we€r hdzelib Boven aarg€koÍn€r mot€en stiji naar beoedetr iichÍiÀg staxt en finish om rct voor de staÍt afte draaien oaar de derde zijde ran onze beÍg om h€Ín ook van die lcanl te leteu kemen. Tja &"Í moel ik zeggEo, bet woÍ& abmaar zsaarder. zeker a1s ze je \r,EeÍ die t&ile glibberige helling van do

g@

eeNte afilaling oÍ! aag laton dendsretr.

verrassiog! We gaa, oíze be.g íi€t van & visrde kad beklirnÍteÀ Nee, dat s!§l1€n ws nog even uit. We pakkerl eerste t'íee adere tuitonbijteÍtje§ trsseidoor- Vatrafde geasàIteerde weg draaien wo link§ hot bos i4 tehÍijl *e zo'r 250 metér veldeÍ de sneÍst lopefi weer uit hei bos zi€,1 kotrlen. Dus zoveel kaa er riet gebeurec Wel dus. In het bo6 is het ge.beuÍd. VaÍr b€nodENr &fg§zietr orn€n b€d, krijgje al spÍt lijkt het te overzier! maar alsje or e€n Ínaal aan je ea d€ak bcveo aaa d€ 150 tÉpjes voor je halverraoge bent, I6at staan als j€ zet we€r aan en loc'pt dacje he ultieaoe toopgevoel hebt belesfd. Gek al§ je

llaar ml

b

h

k

verdet naar de volgeode kliJn. G.tukLig is de oryadsatie om enigszios bamlartig en st6lt de vijfde klim niet echt veel voor. FJr dan op DraÍ de laatste, $€etje ri€I, daai waar je 81 hite keéí bijna jo nok gobroken hebt m€t afdeleq mag je nu oprieuwje geluk <k aoder kafi uit b@rcev€o. Vràag Íiet hoe, Íraar iedereetr -rcp, d=.=,- bEi€eije dÀIr h€i ÈË:È-.É *:*e,m irc';er. Es dea: ';txx do laatsre

si

loopgeroel. Dat gwoel dat zich aaaroelt alsoÍ


. . .

je je je je

loigen uitje lijfscheure ; hart bonlÍ vanje navel toa j€ oÍen; Eiaag & neigiDg heeff het eten !"r1 veded€o v,€ek toÍug te gcv€,r; o mrgeving \ranuitjouw gezichtveld loukr en alle€d uit sterretj€§ besta4 . € j€ b6ner, tia die voet jo al niet meer waot die zija ai haheruege die laatste klirn oítploft. Neq je beÍIt diet !§ i6f4 fiaar je zit net @dEÍ & tC4} v.n de laatste klin ./an de Messcher-beÍgloop! Helaas duun hEt nid la!g, via €en laatste atlaling }!n ruim I kiloÍnstrr mag je 'Tull s@" mar de fini§h detder€n orn daar ts b€deokeo dat die íiet lopers gÉlijk hóben eu je eigBnlijk bartstil4ce g€stoord M- MaaÍ wel preÉig gestoord. Hij 14a s z:wàaÍ, ?&t zvtàzt, tuaÀÍ minsteas eveo mooi, dio Mescher-bergloop. En dan nu de pre§taties vao ooze1cnge$ eD meisjes: uit§agen Mescheft€Ígloop, 13,6

km

senioren

l.

PallHagendoftn UÉitas 45:50

43.

Peter Deceuniac,L

E7.

94. 105.

M40

l. 5. 13.

21.

M45 1.

10.

29. MJO 1.

7.

STB Cor2 STB Jos Duteweord STB G€raÍdHaÍtmal STB L.TuÍnmers Unitas Jos Krist STB lviot Frins STB

llemaoGemdsSTB

DSM HubEd(eDs STB wift MeijtooÍn STB H.Strleas Vrczen Pierre Muijrcrs §TB Jo Sohoonbrood

v35

Rusmn Uniras

1.

Wilma

3.

IngoYa! ÀaÍst

STB

54:09

I:00:30 l:01:53 l:05:01 48:53

5l:36 58:10

l:01:54 52:22 58142 I :07:30

53:1t 1:01:10

5ó:50 1:01:54

04{-04-04{{4 7


Kouvenderstraat 85 Hoensbroek Tel.: 045 5233580

Àr[oJNaÀ§cs/PuM4aucÀxoMoNHflr§u8{,tu

l--.4

l]l'PNoIt$Àul 6À§IlÍIE&11*smRI lÉ

/n,4=7

Autobedriif Zd roi ews k i

DL,'rluwÀrÀDMlnEWÀ11}}lCE

' vEr(oop auro s

* autoverhuur + leasing 'repara.ë en onoeÍnouo

rc*ins"n

i

33r

:

:i'j:"#fiï:'fl :;"

Heerlenseweg 2O0 LandgraaÍ

O

45 - 57 20 o 02


ïllfiu*n

iullie dat

De twoede 'Wisten jutiie dat .....-.

"

e€n

....raaall I

c

karjer r€n een blunder

bevàt.

S.T-B. geen ó92 naar 269 leden &lt. Tellen td vijf moeilijk schijnt te zijn; de goep vijftigers wordt n.l.de komende maand@ niet Índ e€n vieÍtal maar met e@ vijftal uitgebreid- Lang leve ook Jar

Wohing

I

yiiftal de komende 2 maand.n gezélsóap loijgt !,:m weer eeir drieÍal vijftigers. En dat hiennee de Veteranen II cdrgorie met ruim dertig personen e€n flink uit de kluiten Dat dit

gewass€n $o€p biDnen de STB is.

Ook dë verleogde termij! voor inzetrding 16n een naam looÍ ons clubblad bedroevend weinig, 4ids bruikbaars heet opgeleverd. Dat hierme€ het beoogde doel wor& verlateo.

Dat de redadie r"tl dit ctubblad naalstig op zoek is naaÍ lieuwe adverteerdeÍs ql wij hierb! de hríp inroepat r,an oue 1edÍI om mée te zoek6.

Dat zr,n&g 14 maaÍ de STB weer present is bij de "Dertig ran Tilburg' een uitstekende test(wed§t ijÖ vool Marathon Rotterdam. Tfi€o Schmeits

0-G.0-0-0-0-0-0{-0-0 9


Estafetteknuppel Mein Gott Walter, hoe hebben ze het kunnon verzirmea. Theo je kon bli zijí datje det in de buurt was toen ik 1as dat ik die knuppel kreeg. Vfat ber ik blij, ik mag w?t

ofik nils a.ndors te doen heb. Ben ik niet als w€dstrijdseoretaÍis bezig dan: ben ik aau het traineí of: dejeugd aan het begeleiden of; met de Hoideloop beàg of; ene aadere STB'er n1oet me rveer zonodig opbollen dat hij/zij nog niet weet dat we t.t. hebben pag 644 voor de 987.235 keer. Zoals je bogdjpt gaat mijn meeste tijd op aan atleriek passief en akief. Maar good, daar gaan weMijn naam is Cor lan Haaren 2 etr die twee staat eraóter omdat mijn neel ook lid is en hij heet. . . . . . je raadt hel al, niet dàt sommigo mensell denlen dat we al stadpdns raa Iandgraafzijn gewees! hoewel fte ik wel so s wel zo vo€l als het woer ids te laat is geworden. schrijve[

Eon leuke bij-

komstigheid is dat hij gelullig stutken ouder is dan ii.Uuuhl Oh ja, ilc ben ook nog getrouwd al (etre in de ring kijken) 7 jaar etr ze hest nog altijd Frarcied. Ze is (soms) heel erg blij dat ze met mij getrouwd is, vooral als de spanninged

bij STB iets teveel

wotden ofdat weer iemand onder hst eter opbelt en hclemaal is het esn feest a.ls iemaod van over de greÍzen opbeft. Duits gaal goe4 Ílaar als John HiI hel is!! Mijtr husband is íit hei, you must call later. Daag.

10


Dao hebeo we ook nog oen vijfarigo po€r die we Suza.Írbe noemen, ze is natuuÍlijk het allerliefste kind als ze slaapt. Ja het gaat snel Als het goed is mo€t ik ook nog wal sckijven over iels wat niks met Àtletiek te make! heet. Ja; ik weet iets, maar dat is eigenlijk iets wat alleen rniju lÍouw en mij Ik kan wel iets sckijven maar dan gaar alle "qngaat. veteraner bij STB massaal aan de viagra. Blijft dan nog rvat tijd over, eff§ detrken! Ja , ik heb het, ik ga meestal (bijna altijd) naaÍ de tÍots van het Zuidetr , de club rÀraar de vader van Rob Riksea zich groen en geel arn eÍgert en oou

thuis huileod op d€ bant mar FilÍnnet zil te kijken , h€t is ....., oatuurlijk iedereen *eet het al: sv RODÀ JC. Is het nia prachíg als je d€ scheidsrechter uit kunt schelden voor alles en nog wal èn hij durff zolfs niks telug te zeggen. Ja voetbal heeft geluktig niks met adetiek te llraken, rnaar dat rcemt lliet weg da1 tk graag naat Roda ga kijken in go€de en middor goÉde tiideB. Zo en mee. tijd hó ik nieL ik moet alweer iets andeÍs doe[. Dan hel volgeDde slachtoffer, ze is opmerkolijk omdat ze meestal bij de eerste 3 loopt etr ik hoop dat ze log lang blijft lopen, dan zal het zeker nog iets met haaÍ worden: we prouilly preseut you Evelien Ruijters the .voutrgest Hi$ch Aom STB P.S. Langs deze weg wildo ik nog even de go€tcn doeD Ba4ey Dutew€erd, Braaq\+orst Gorards , Ouwe gries Psters en Pamela Mulrers gn igdereen die denk dat ik g€k ben. The Joke ofthe monat. Wat is de overegnkomst tussen schaafiiaar en een briefe van honderd?

Grceit allebei ni€t op je rug. See you, bis adiee

wat, auf['ieder

sehen.

Cor }?n Haarefi 2

t7


qUTO verkoop nieuw en gebruikt 1e klas occasions met BOVAG garaillie inruilmogeliik

- reparatie en onderhoud van alle meíken - APK-keuringen - schade-taxaties en reParaties

Klimmenderstraat 95 - Klimmen - Teleíoon: 04405-'1358 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaal - Ïeleíoon: 045 - 751449

§,45Gr tllIlr8ru savu Oonnrners-

H. de 045-5318849


37 "t"Kerstcross A.V.O.N. Ileerlen 2900 - 6300 - 9800 mexer zaterdag 26 december 1998

De 37" editie ran deze door A.V.O.N. georganiseerde ouclste cross verschilde ditmaal totaal vm de lodge. Doordat h het voorafgaaíde jarcr op de diverse onderdeleÍ steeds minder atleten inschroven, bij de jlmiorell werd hd parcours soms bevolk door 3-5 lopeÍs, was ditmaal besloten om de KNAUen 1ÍimlopeÍs tegelijk te Iaten start4. E€n goede zet want er warm ruim 200 insórijvingen. Voor de toeschouwers was het natDudjjke veel irteressanter om zo'n gÍoot veld over de heide te zien rcnnen àls alat er zo om de hahe minuut e€n eerzame loper latgs

kont. lk moest ditmaal ten gelolge van een venelqrde koietllessuÍe !.erstek laten gaan, dus dan

maar als toesóouwer langs de k3nt. Je moedigt uiteraard heel loopwienden etrthousiast aan, maar bÍmedin zit je te ver-

je

b,Í"r. zo gezegd de hele nreule giog gelijk l?n staÍt waaronder uiteÍaard ook een cofitiogefi S T.B.'ers. Het gros íartte in de volkslocp. Ronald Frins als enige op de 2900 meter alwaar hij een mooie zevende plaats liep. Bli de 6300 meter deed zijn rader het nog beter, hij miste op eelr haar het podium. Wiel trrins werd vierde et bevestig_ vorm. Trouwens er liepen nog meer &milies mee zoals de familie Jan§sen erl de hiermee zrjn goede

Kreukels. Bij dë w.CstÍijd st!.r:.n 'r€'';e uiteraard Jc§ veld aan.

Vervolg

t* t3

f=i!t

eq

B-a! Rik§eÍ het STB-


Ton Deumes begint ook al aardig ;n de richting van ziSn oude vorm te komeo, hij rerstoeg John Hill met 20 secoldeo. En ja hoor hi-j is e. weet wim El€veld, zie je hem eeD hele tijd nia meer, loopt hij ineens d6ze zware Kertcross. Ttouwens Wim heaft de trainiryen bij de STB weer opgepald want hij wil weer eens voor mij eindigea in een wedstrijd. Moeilijk, Wim !!

Uitslageo Kertscross: SENIOREN 98OO METER: Robed Smits

I 9 11 36 38 4l 42 49

s.T.B. S-T.B s.T.B. s.T.B. S.T B, S.T,B, S.T,B,

00.32.26 00.36.19 00.36.48 00.43.38 00.43.57 00.45.09 04.45.37 00.4E.45

7

STB

00.10.38 00.12.08

VOLKSLOOP 6300 METER: 1 Vivo Miogers 4 Wiel Frhs

vipp

0n.24.32

Jos

KÍist

Rob Riksen

Ton Deum€s John

Hill

Hrb WeijenbeÍg Jos Duteweerd 114m Eleveld

Totaal aant

Argo

l derheme$: 5l

VOLKSLOOP 29OO METER: I Tim lan Herk Ronald Fril1§ Totaal aantal deelnemersi 26

12 13 30 35 38 5? 72

Roger Janssen

Hub VeÍhoef Roger Gillissen P€ter Janssen

làn Menders BaIt Kreukels Marian (reukels

STB STB STB STB STB STB STB STB

Àantal deelíemersi ?2

veryolg E L4

00.26.t1 00.28.45 00.28.56 00.31.33

00.32.4 00.32.28 00.39.53 00.39.53


VOLKSLOOP 98OO METER: I H.Ru&

7 21 29 59 60

Àv'34 STB STB STB STB STB

Peter Deceunink Fred Gèil€mkiÍchen

Albert Geven Elian ReÍen

Fons Kreukels Aantal deelrcÍnercr 66

00.36.50 00.39.19 00.45.24 00.45.56 00.55.54 00.55.58 Theo Sdmeits

0-0{-0-0-0-0-0-0-0-0

Busreis Marathon Rotterdam

Gezien de betaBgstelling roor de marathoil rao Rotrerdam zal er ook dit jaar weer eeÍ busreis georgadseeÍd wordei. Ook zullen we waarschijnlijk weer gebruik kunnen maken ran ons "vast onderkomen " voor die dag, Dg Scheepies vlakbij de Coolsingel. Wil je dus met de bus naaÍ dezé maralllon geefje dan zo vtug mogelijk op

bij,

Theo Schmeits Gravenweg 56 6471 VZ Eygelshoven 045-5352003 pdvé 045-5454000 werk

't

Íheo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

15


?4A L\la

tío) o)

? o.

3 sq,

E p l! ö


NIEIIW.IAARSTREFFEN 1999 Hët was die zonalagmorgen drio januari redelijk zacbt whterweer, zes graden plus md matige wind. Je kon het straffer en baÍer voorstellar zeker vergelekeÍl met aÍdere ouropese extreme,]- Hoe kon het ook aaders, S.T.B. had haar Nieu*jaarstreÍf€n goed gepl$r4 pal na nieuwjaar daaÍbij gshoor ge!€nd aan 1€rzooken lan leden, die hot verkozen om elkaar sporÍtaatr eÍr gelukkig en spoftief Nieuwjaar te kufi&n toew€nse[. In voorgaande jaren hadden velon op die dag al diverse kerefl samen getraind. Traditiegekouw werd het STB-tleffln voor de achtste achtereeDvolgendo keer in de aangeklede alias STB-kartino georganise€rd. Voor die fraaie aanklediíg tekend€D Jan v. Hees €ít Fritz Fischer. Na de ceÍemoniële, doch hartstodtulijke begroetitrgo was het voor Jo \rao Vlodrop tijd om het pro$amma aan to kcDdigeD. Na eerst het sportiove elemelt zou daamà het culjrÉire gedeolk lolgen. De lopers werden in fuie groepen ingedeeld. Jaa !àn Hoes nam de *andelaa$ mer voor e€n anderhalf urigo toohl Herman Rltta was de uitverkoftÍre om de snellere lopes o!§Í de h€ide te loodsen, hij vond het eo! hele eer! TeÍlslotte vertrokk€n ook Fras Petlrs mst zijn Franse Brigade, waaroret lator meer, voor een uurs'training en in één tandje lager tempo. Klokslag 10.02 uuÍ ar e@ opmerkelijko stiltl trad in rondom het kàotiÍregebouw. Volgen we de ca. 15 wandelaals, dan liep allos lettedjjk naa. wens. H€idespecialist Jan hield de voeteo droog, bleef op begaanbarc pad@ en 11,ist ook nog precies na 90 minuten zijn gevolg vlak voor de regen fiuis te loodseo.

TCN

Geheel andors

lerliep het met Herman en zijn 25 volgeli[geD. In

dezg

waarin d€ !Íouwen oÍÍbmk€n, zàt veel sportielÉ en geograflsche 'keÍmis'. Dus zocht meÍr het avontuu en werd er stevig door do modder geploeterd. Voor verschillende lopers warcn er toch rcg parcouÍsged€elten volkomen nietrw. Herman belandde zo op het kruispunl van drie Geme€trten Heerlen-l,andgraaf-Brunssum, een mini{delatrdenpunt. "Hier ben ik nog nooit gowe€st", flapte Jos oruit, ondeÍfussen kluiten modder wegstaÍpeod. Door allerfrande oorzaken, o.a. ile nieu\jaarsboÍrel, maar ook mannengemeenschap,

hd zwarc, zuÈende modderparcours vielen de atleten achter elkaar uit. Bijna de helft haalde de finish niet, ja toch, liandel€ndl Wellicht rieuwe dooÍ

'xianten roor Jan in iret miiieonium! 77


De FÍaÍls€ Brigado, onder loidmg van 'der Frms'doorli€p doze voorjaarstaàining in exact een uuÍ. EÍ weÍd daar minder door modd€r g@Ioetld dàowel menig heuvoltje op, zaadbergje afgèkabbeld. Ondanks hot gÍotoÍ aantal lÍouwen dan mannen, tolde de Faanse Bigade geen uitvallers, of Íno€ted wg z€ggsn dankzij de vrouweol Nadat alle sporterdar 1€ilig de thuisbasis hadden bereik viel de regen als e6r grijze dekeD over de nog kalende heide.

Het deerde oiet meeÍ, iedoreen stond wel ergens older eed verkwilkerde douche, ofwas bezig z'tr eorste pistoletje met ham binnen te werken.

sàmenzijn. E€n idussen beksrd da&eskwart€t had vakkundig l:leurrijk en met fadasie €en smakolijk ingeÍioht buffet opgobouwd. Haríelijk dank aàn de dames Maria, Armig Annelies en Gertie, kortweg hol M.A.A.G-kwartlt genoemd. W6lli.ht een speling der natuur: "De liofdo lào do man gaat door

de maag." Het koffie- en theedrinlo was in vollo garg, de vlaaien en broodjes vonden grgtig aftÍek. Hd was de wens lzn do dames dat hst iedereen zor.r mogm bevallen, waaóil ze suggesties var haÍto zoudeÍl toëjuichen. Terwijl STB gsroot werd het elkaar veríàaa versooord door overdadig galmen, knalleD, dondoÍen ran de luidspoakermuziek. HA decibolniveau moet woÍden bÍgesteld b{ een volgend t etreD. Veel gasten gidger, die middag nret schorre keleD huiswaarts. Voordat Wim van dor LiDden zijn nieuwjaarstoespraak begon, vonden er een aantal huldighgen plaats. Frans Peters werd l€ttedijk m de blo€metjes gezet door zijn FÉnse BdgàdÈ fans. Een passerd gedicht door superfàí Els geschÍeva, werd voortreffelijk

door Armelies voorqedragen. Als herirmering keeg FÉns eert T-shitt waaÍoD een foto

lan zijí faís afgobeeld. 1a


Fraos danlde op zijn bek€nd openhartige wijze met do woordoÍi: "We hebben elkaar íodig, zoÀderjullie was ik allaDg gedopt m€t do looPsPort". E€1l welgeme€nd,

€motiorc€l aftwoord-

Vervolgens weÍden Fritz en Maria Fischor door voorritteÍ Wirt gehuldigd als zijnde h€t moest actievó koppel in het sfgelop€xr jaar. Een passend glas charnpagse viol hun ten deol. tn z'n speech kwalificeerde Wim enkele lopande zaken als volgt: - 1998 was een rustig jaar olet positieftraining€nbozoek op de baan eí van de rustige duutrainiry. - De 20'Heideloop in 1999 komt in het gedrang door ds KNAU'Agonda. Is het wellicht mogolijk hieraa! een scholiercnlooP tE koppelen?

- Op 24 jànuali gaat de

combinatie Konirys\À'i*elhofloop clubkaflpioerlsohap STB lan staÍt- Ook lier drcigerl problemsn met de KNAU.

Wim de ledo'l in oveÍweging te Íemon de ftogëlijke aar og van een 400 meter atletiekbaan gIazend aan het Kolonia_§poÍtconrplex. Zijn woorden zweefden nog door de karÍine to€Íl ons jeugdli4 de 7 jarige Tim Zeela.rde$ triomfar&lijk binnenstapio. Hij kwam ke$vers wn het Limburgs KàÍpioedschap ia llolder waar hij met tlots de 3' plaats afdeling pupiflen jongas C had veroverd. Een medaille bijna even groot als Tim zelf sierdo z'n spott-outfit. De sportivitlit gobiedt om evercens Nik Weijenberg i4 jaar te huldigsn àls Limbugs kanrpioen over 3190 metff. Hij is welis\raar ÀVONJid, maar bracht éen gewaardeerd bezoek in het STB-kamp. Niki had z'n overwiniog in 'o felle ehdsprint g€haald. De "Leeuw Niki" laat nog !àn zioh horen. Kor! sameogovat kao dit 8' STB-Nieuwjaarstroffen als volgt wordot gettpe€rd: Een goede opkomst; eeÍl leuke sfoer; ë€n uitstekend buffe| acc€ptabei weer; t! hade muziek. - Tonstotre gaf

Ed Schil«.

0-.0-0-0-0-0-0-0-0-0

is me te

79


, spoíersspl€eftun . blessre traíÈrg . cadite lesten

. lactaat teslen lver4,lL|{rlesl) . spod s2eti[Eke leslen . fipen en bafuagercn .

spollmass3ge

ilfrflfrv afrlt 0E Lfrfrfl spoÍtflsotherzPeut llonnert l0a 6S6l llAaesnde.llutl tel. Oil6-4426O88


Clubrecords STB

Na erig overleg hób€n Í{e de rolgeade spelregels opgestald met beH&itrg

td

d€

elubreaards.

l-

Ctubrecords geldeÍr vanaf het moneÍt van oprichtitrg van de KNAUadai*vueuiging §TB (l-l-1985). 2. Clubreoords hÍmea gove*igd wordeo op de baarafsÍandd 10&4 200n\ 40ön!, t00m, l500rn, 3000m, 500Om €n 10.0008. 3. Clubrecor<is kunen gevestigd s,orded op de wegetand€n 5 krl, 5EI{, l0 km, 15 to, l0 Eltt 21,1 lrn (hahe na.ath6), 25ldlr eí 42,2 km (tua.athon). 4. Clubtemds kurr6 alleen gevestigd worden ill ofrciële w€dstrijden waaraan

lat STB deelneemt. Clubrecords kunnen alleen gevestigd wordetr ia do leeftijdsHasse raar meo officieel in thlishoort. Cfubrecords wordca gebaseed op de ofrcitíe eirdtijdeo zoals die veroold staan iÍ de litsragenfijsteÍl van de betreftnde wedstrijd. meo als vertgenwootdiger

5. 6.

De lijst is saÍneDg€stlld op basis !,atr de iDforÍlratie die voorhaDden is. Às bÍdinfoÍIIatÈ hebb€d we gebruik geÍnaak !Èn d€ lijst die vermeld stoDd in clubblad rurmmer 5 va, 199ó, aangevdd m€t de pr€staties di€ julie zelf hóben doorg€gevetr (zie opro€p yorige bodde. Als de lijst ai€t mrEct of volt€dig is, Iigt dat €r veÍmoedeuk aatr dat je ve€eten bent je p.estatie bij de iedastis te melded. We a len hern graag aapassen vocr cnze volgende uitgave.

§TB.cters cn STÈ.ers, aan jullie de uitdaging d.ze lijst compleet te u.ken €r/o, h veràetercn! llll ll I

21"


Dam€s

seniom

C 35).

Baan 100 m 200m 400m

t00Íi 00:02:50 ljm m 00.05.09 3.000 m 00.10.44 5.000 m 00.1t.26 10.000m 00.3E.01 Weg slar 00.23.26 5 EM 00.37.19 10 km 00.3t.01 15l«n 00.57.55 10EM 01.06.26

Vicky Teekeu Trea v- d. Liaden Trea v. d. Liaden Troa v- d- Lindeo Trea v. d. Linden J@e v&r Duyr

05-10-1997

Heleen Snaokers

30.08-1992

ïÍ€a v.

r5-07-r986 09-07-1986

05{6-1986 t9-05-19t6 08-10-19t9

LiÍden

19{5-1986

01.21.50

Trea v. d. Liaden Trea v. d. Lindeí Trea v. d. Linder

09-03-1985 12-05-1915 04-05-1986

Maratboa 02.i6.59

Trea v- d. Linden

28-09-1985

21,1ktr

d.

25 km

D.trlés veter&€D 1 (35-45).

Baatr l00m 20O m 400 m

800Irl

00.02.49

Liíd€o

l5-9-1996

Trea v. d. Linden

15-9-1996

Trea a. d.

1500 m

m

3000 00.12.17 5000 m

Wq,

J 5

kn EM

10km

l5lxn 10

00.2420 00.38.44 00.42.02 01.11.55

Riki Hsndrk Aice t €odfers hgo van Aalst Mi@ Quadvlieg

10-10-1993

29-0t-1993 25-10-199E

0r-03-1992

EM

2l,l lqn 01.2t.36

M. I. R4ev€À

0l-05-19E8

Ings vaí Aarst

l0-08-1997

25 IJn

Maralhon 03:59:00

?2


D{des veÍerrnen 2 (45-55). Baan 100 m 200 m 400 m

800m 1500 m 3000 m 5000 m Weg 5 km

EM km 15 lÍ! 10 EM 2l,l kÍr 5

00.37.J5

Alice l,€ndfe$

10

00.44.26

Maria Fischer

28-08-1994 02-04-1995

01.08.07 01.32.33

M. I. RaeleÍ M. l. Raeveo

03-09-1989

03.34.55

Maria Fischer

24-09-tq95

00.02.15 00.04.25 00.09.07 00.15.37 00.33.00 00.17.00 00.29.06 00.32.23 00.50.03 00.53:08

Rob Riksen Fred Pierik Jan Hoven

05-t0-1997 l3-07-1985

Hub D.xdeÍs

27 -01-1998

01.10.59 0l .27 .11 02.34.17

Jan Hov€n Jan Hoven Ger fdamers

kn MaÍatlon

16-04-1990

25

Heren senioreÍ C40).

Baa.l l00m 200m 400 m

800m 1500 m 3000 Íl1 5000 m 10.000 m Weg 5lon 5 EM l0 kn 15 kn 10 EM 2l,l lm 25 kn Marathon

JaÍ Hoven Rob fuksen John Hen&ix Ger Bodelier Jan Hoven Ger Bodelier

23

26-01-19E5

04-07-1986 08-10-19E9

l8-l l-t989 05-07-1997 21-02-1981

2343-1991 05-05-1985 ??-??-1986

l9-05-19E5


HeÍen veteÍanen 1 (40-50)

Baan

100m 200m -

m 800 m 1500 m 3000 m 5000 m l0 000 m Weg 5hn 5 EM 10 kn 15 kn l0 EM 2l,l km 25 km 400

00.02.20 00.04.49 00.09.08 00.17.09 00.34.14 00.17.25 00.27

wiol Fdns

l5-09-1996

Hub Hoijflen

09-06-1994 06-06-1988

John Hend ( John Hendrin John Hendrix

Hub HE'nen

.r2

John

Heídrix

18-07-19E7

08-06-1987 02-04-1995 27-08-1969

00.33.42 00.52.44 0a.5'l .27

Htrb He]neÍ!

01.13 59 0l .34 .42

Johl t{endrix Bd Quadvlicg Pster VerbeÍk

05-04-1992

00 02.46

Bert Retnders

15-9-1996

15 km

00.33.10 00.36.02 00.55.00

t2-09-1992 l0-06-1990 23-04-1989

IO EM

0t.00.33

21,1kn

01.18.3

25 km

0

Jung Mainzer Sjong Fratcót Sjeng Flancot Sjeng FÍaacot Sieog Francot Sjeng Flaocot

MaÍathoÍl

02:55:43

MaÍathoi

02.49.48

John Hendrix

lohn Hendrix

09-05-1993 23-04-1989

l6-04-1990 28{5-19E8 08-03-1992

HeÍeÍ veteÍonetr 2 (50-60) Baan

m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m 5000 m 100

10.000 m

Weg

5

kr

5EM 10lm

t

t.40.13

Theo Schmeits

24

18-11-1989 26-05-1990 26-0E-1990 20-04-1991


Heren Y€tlrtnen 3 (60+)

Baaí

100 m 200m 400 m 800 m

1500 m

3000 m 5000 n

Wog

10.000 m 5

lan 10 kn 15 km 10 EM 21,1 lm

00 .24 .52

Fi Schils,

21-04-t996

00.39.48

Frits Fisoher

05-09-1998

01.11.05 01.28.20

Herman Schifelers Frits Fisch€Í

28-08-1994

03.06.55

FÍits FischeÍ

t9-04-1998

5EM

lÍn Maratior

21-09-t998

25

B BÀUqq$

z-q

-.ríÈÈà

!t

o

rn

'rl1

25


Geevers Auto origineel,.in Geevers A

sserie delen: n overzet ert op

dit

emoe

ver Dui

oor

leveringspr door radiater overzetplaa

GEEVERS: EEN BEGRIP!

mpleteerd en Warny alle merken.

NUTII o45: 5244242

VIANEN 0347:376414

AIĂ&#x20AC;{ELO 0546-A72125

VELDHOVEN 04(F2 s31900

5!r:r:r:r+:+.:!E CAR

R

OSSE BI E.D ELEN

ROTTERDAM 0t0-462666r


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslgendiverse

Sylvesterlauf 10 km - Aachen - 3l december 1998

Pufie Ton Deum€s S.Rademake$ TàmaraNillesen E.

1

1E5

651 66'1

van der

Spa

STB

STB STB

00.30.57 00.43.20 00.54.41

00.55.04

Limburgs Crosskampionschappen - 3 januari 1999 SENIOREN: Wolde Milkessa

I 10 13

Jos

Achillis Top

sTa

Rob Riksen

Krist

STB

00.42.01 00.45.15 00.46.11

Aantal de€lneÍnersi 24

VETERANEN M50l

I 4

Gielsl John Hill

Aartal de€lnemers:

STB

00.38.21 00.41.47

Unitas

00.37.14

STB

00.43,10

PSV STB

00.23.18 00.25.33

Scopias

Jeu

5

\TETERANEN M55:

I 2

ZefBudzÍn Ton Ireumes

Aartal de€kremers: 7

30

I ll

"1"

Sprintcross - Breda Ruud

rے

Oe'telaar

Frar[< HensgeN

Theo Schmeits 77


DE ABDIJCROSS 1999

De STB-redactie hàd zoldag 31 jaiuari ir1 haar agenda geplard oen bozoek aan de Abdij-Cross in Kérkade Er werd immers een flinko deelname ran

STB lerwaclrt. Die verwachting kwam oaar godeeltelijk uit. Onze jeugd was goed vortoge!1wooÍdig{ in totaal 28 loden, waari"an 17 pupilleD in de diveGe klassen ed 10 gevorderde jeugdledeo. Lonneke liep de Volksloop 800 m. en to.rlde ons trots haar veawo[veo

Frim

nedaille. Keurig gedaan allemaal met zo'n opkomst! [n aparto schema's kunden jullie de beha:lde tesultaten aflezén

De Abdij-Cross is de oudste en eeD aler zwaarsG crossear

in Limburg.

orgedsdie r9ll doz€ 35" editie

was \?rl oudsher al in handeo \,tsn de

atletiekvereniging

Achillos-Top. Als peildatum geldt steeds de laatste zmdag in

januaÍi. De

cros§ rnaak€

deel uit varl het LCC (Limburgs Cross

Criterium), eeo bijna lolledige belgische gelegeíheid.

Heí parcou4, l?50 mtr. laag, slingert zich met

IFÉRëó'UF§'ÀE6iJCÉöS ]Eè3I 2A

De


gl€te hoogtove$chillen door het Rolducerbos. met e€n soheÍpo afdaling naar Herzogenràil en vervolgens rqldom e@ tweetal vijwrs met eer venijnige llim tot het hoogste plmt arn de firish. Vooraf aàn de scholierenloop werdm de Volkslopeo goorganise€rd. Na de 800 Ítr. afstanden en de 1450 mtr. kwamen do Volkslopen 4850 en 9500

progaama met Íesp . 4 €n 2 STB-l€den aaÍI de start. Me€st opr"ll€sid rosultaat was de 0:21:50 oror 4850 rDtr. van jeugdlid Rotuld Frins, die daamee in het kielzog finishte va! geraommeerde STB* zoals Cor II on Rogor Glissen. Bralo Boy! De twee "lmge-afdaÍd-lopers" (9500 Ítu.) war6n Pa Wiel en CeÍard

meter op het

Hartman. Toch haalde STB nog een línallend succ.€s in de persocÍr van F.anft Hensgens. Hij \ron op overtuigende wijz6 de 6400 meter in do klasso j!,ngens A in 0:22:59 hetge€i nee*ornt op e€l kft-tijd van 3'35" Fadtastisch Frankl TíNlotte oporeerde nog een tweetal STB* Jos Kdst ea Ton Deumes in dg categorie maÍmen Vet. over 7950 mí. Jos kwam binnen als l1e in 0:30:34 (M4o) en Ton als 46'b m 0:35.29 (M50), nog ahtd heel goed met een kmgemiddelde van 4"28". Al1es bij elkaaÍ geÍnornen kwam de STB-cíew, de jeugd uitgezonderd met

-

acht lopers magertjes over de brug en langs de íjvgrs. Voor iedoreÉn koÍnt id het jàaÍ 2000 op zondag 30 januari e€o llieuwo uitdaging in Rolduc. Ter completering, de hoofdloop voor rÍouwen ovel 4850 mrt. w€rd volgens verwachting gewonnen door vivian Ruijte$ in 0 | 1E:31 . BÍ de ma'l,len zogevierdo tot eigen voöazing de belgisohe atto€t JoeÍi

Schofelor van ÀVT. Hij won de 9500 metrr nipt voor E1€rt Gielen in 0:32:0q.

Ed Schiks. 0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0

t{) Tr

II 29


PIJPILLEN MEISI˧ C 8OOM:

I 9 11 t3

ileleae Thomassa

Ceasar

Àlexandra Dre*a SsDne Boes§to

STB

00.4.24

§TB STB

00.M.28 00.04.,í4

ÀC G€sk

@.03.21

Drílise Bindsls

00.03.45

Aantal deelneemsters: I 8

EJ@[ I Frederik Lerrmas 12 Tim eiÉerdèrs 2l Kmy Geito*irchen 24 Jordy CÉile*iÍchd PUPILLEN JONGENS

Aa*al

§TB

00.04.13

sra

00.{N.57

STB

00.05.24

ADD ToíBeÍ€tr STB STB STB STB

00.0ó.13 00.0ó.55 00.07.35 00.0E.02

I]Iitas

00.0ó.54 00.0?.18 00.07 40 00.0E.24

deeherners: 25

PL"ILLEN JONGENS B I45O M:

I 6 13 l7 19

BÍecht

BrFbx

Sebastia Dres6 Roaa Fuakm

Wes§ liar§ma

Reno Scàrijen Aantal deeloerners: 21

PUPIIIEN MEISJES B 1450 M: 1 Gisel€ & Win 9 Yael làn Pelt 11 Nsta$a knÍteker 1l À$ÍidNickiàl Aeotal deeheern§ers:

I

STB STB STB

00.08.07

9

PI.JPILLEN MEISJES A ( I 'iaars) 1450 M:

I 12

vE lplg

LiddsayJers$a XdhaÍina Dresqr

§

Àvr STB

30

00.06-08 00.07.38


17

Ylltte

Colld

Aantal deelueern$ers:

§TB

00.09.17

t7

PUPILLEN TONGENS À í l"iaaÍs) 1450 M: PSV §TB Aantal &eherners: 27

1 JonitVerbeet 19 IvoEijkaboorn

00.0ó.02 00.07.13

PUPILLEN JONGENS í 2'iaarsl 1 450 M: Steve Tiften ADD Clif ceerds STB Aatal &lnemers: 28

00.05.38

1 28

00.07.43

MEISJBS D 0"iaars) 1450 M:

1 I 12 21

Bregie Ciolla

Uaitas

Mieke Nickien

STB STB STB

Maàr(e Hehrichs Mandy de L€euw

00.05.42 00.0ó.25

00.06.39 00"08.16

Aadal &6h€€qsters: 22 MEISJES C I?50 M: Iner Curfs EYèlier RrÍteÍs

1 3

33OO M: PiotrÍ Spatpeo Ralfdo L€eow Marc Remmo Bart Imneker D€mis Ptuír Aadat de€lDqnersr 34

Àc{.Top STB

00.06.50

ÀDD STB STB

00.t2.12 00.13.45 40.14.s2 00.15.08 00.15.3 t

00.0656

JONGEN§ C

I 10 21 23 28

STB

STB

MEISJES B 33OO M: Evi Boite Caroline Relmnsr

1 12

Aàdal deelíe€msters:

2

ACÀ STB

I

3L

00.12.56 00-14.48


JONGENS

1

Aatal

A

6400 M:

FraíL llensgens

STB

N.22.59

sÀcN STB STB

00.28.25 00.30.34 00.35.2S

STB STB STB STB

o0.20.47 00.21.25 00.21.55 00.22.20

STB STB

00.40.16 00.46.05

deelnemers: 13

MANNEN \TETERANEN ?950 M: 1 Edc Sryinnd 11 Jos l«1st 46 T@ Dsumes

TRMLOOP 4850 M: Jos Ddeweerd Cor yan Haaren

II

Rouald Frins Roger Gilissen

TRIMLOOP 95OO M: 5 Wiel Fríns 20 Gerard }fuÍtmaí

Theo Sctmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

ORANJE NASSAUSTRAAT HÉÉRLEN

I9

openingstijden vanaf

maaÍd3s dins&o wensdaq dondeÍdag víjdag z.leídao

1

13.00- 1800rur

Januan:

10.00 - 18.00 uur

10.00.18.00uur 10.00-2100uur 10.00- 1a00 uur 10-00-17.00uur

HET ADRES VAN JULLIE

CLUBKLEDING


\.ROLI.IK PAASF[,EST

Dc redactie rvenst alle S.T.B. wienden en begunstigers fijne Paasdaaen.

VerdeĂ? een gezond cn sportief voorjaar.

Een telredcn

lachende Franl Hensgcns na zijn

overwinning in de Abdij-tross over 6400 Intr in de klasse jongens A.


GERAET§

,N

ENEN HYPOTHE(EN FINANCIERINGTN SPAREN

Sunplein 4o 6373 Ll Landgraaf

Tel. o45 - 5ir 50 9r Fax o45 - Yz 58 z4

;#' - AUÏOREKIAME

.

STANDSOUW - ítKLAlVlED\JtllrE rr/

.

,-E

rLLtr

DEKORATIESCHILDERS

- BEWEGWIJZERING


Geblesseerd

-

fsn g6slp fu5 y667 i46ls1ssr,

!l!

-

get gurg ook al heel lang goed. Terwjl luks en reclft I ldrvene collegalopeís voor kort of Iargere tijd gebles-

seerd raaken, bteef

mij gelukkig dit odleil

bespaatd.

Dàcht ik!!

Tijdefls een iets tr felle training op de bekende ski-berg kreeg ik de andere dag last van mijn rechtéÍ l«lie. O.h, e€n b€€tje overbelast dacht ik €o tainde rustig door. Ook de WelteÍhofloop en de Halve Mamthon lar Echt liet ik niet links liggen. De pijn t ok na een djdje 1íeg en ik liep als een trein. El1 omdat het zo goed ghg besloot ik ook nog om de zware Geuldalcross le lop€n. Mijn ioie speelde nog steeds op nraar na inlopen was de pijn weer weg. Tijdens de wedstrijd voelde ik in de lange rnodderige afdalinger de pijn weer terug kom€n . Maar jdlie keDna dit qel, je beÍt midden in de wedstrijd (Wiel Frins zat me toen op de hielen) en denkt heleÍnaal det aar stoppetr.

StorLstoÍq stom l!!!l | | Het leed was geschied, de dag ema e€Ír dikke opgez!Íoler pijrlijke hie. Naar de dolder q! ja hoor de l«riebairderr hadden ean klap gehad en de meniscus geirriteerd - 3 wekeo nrst - . Ineens was ik met de neus op de feiteÍr gedruk, ik was nu echt geblesseerd. Ik, die tegen iedeÍeen verkmdigde dat je zeker altijd naar je eigeÍl lichaam moest luisteren enz eÉ. Ik was zelf zo stom om dit det te do€Ír Toch wilde ik een second opinion en ging naar Harry v/d Laar met in mijn achteÀoofd dat 'n huisarts toó niets van lopers afuist en ierÍtaad die de hele dag met sporters in de wee. is wel zal zeggen <lat het allemaal mee viel en dat ik dus weer voorzichtig kon gaan traioen. Forget it llll Ook hij zei wat ik niet wilde ho.m en dat was het u,oord: tust !!! De dag na de nieuwjaarsrcceptie lan d€ S.T.B., de pijo was inmiddels wel verdwenen, begon met eer nrstig duurlo@je ran e€n half uurtje- Maar na een lcwartiertje was het einde o€fedng, ik vo€lde de bel(ende slÉk€í in r{n

k

ie weer terugkomen.

Vervolg

c 35


Mete€! Iiarry gebeld ea kon meteeo de volg€nde dag al komen. Na ruim 2 weketr behandela hadden zijn gouder hadjes h€t toó voor mekaar gpkegen. Ik mocht weër gaan train€n ! ! . Eerst voorzichtig e€n haifuurtje, voolde wel iets prjn, Ílaar dat wa§ volgms HaÍÈ een Dormale Íeactie die nog wel een week oftwee kcn aan houdel. Ik voerde de tainingen làlgzaam op en de pija word steeds miader' Het is inmiddels weer 2 weken !€rder etr hob besl(,'ol om toch maar voor ale maratÀon \Bn RclÍerdam tè gaaí tainm. Ik heb nog 2 maarded dÍs als mijn l(nie me€werk sla ik op l8 apÍil weer aan de start op de cool siogel. Maar ofer deze keeÍ eetr tijd (Íder de 3 lruÍ inzit? Denk het niet.

Moraal van dit vethaal: Ben alert op elÈ piintje, ,teSeet he, niel en neem dhed ,naotregele Doe je di, níet *ai hd, .rígeziei ,an de blessu' re, noanden iluten eo -ie tteet falsoenlïk hunt trainen

Theo Sclmeits

0-0-0-0-04.0-0-0-0

Ziekenboeg

Onze lrainer Cor v.u flaaten is geveld, letter{ik wel te verstaan. Hij ligt sinds enkele weken in bed met zeer vervelenalè duizeligheid$erschijnselen. "Àls ik opsta loop ik als een drook@ man door het

huis" verlelde hij me. Er iedoeen dië Cor kent we€t dat dit echt lrid door alcohol konrt. Cor, wij hcpeo dat de oorzaak ren dÍ ongemak vlug gevordon wordt er datje weer snel de oude bern. Narn@s al je trainingsvdenden, vaÍr hart€ beteÍschapl Dan misssr we ook al €e$ tijdje Gersrd Hartman, ook

bij hem heeft ha blessure sÉook toegeslagen. Gerard heeft te kamPen met hielespool een lÈÍvelende blessuro a& de hiel. Ook voorjou Gerard veel sterkte !! 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 36


rorrrrruutÍHoÍ irElDoor Zrmrote 6 rnrorx 1999 Op eell druilerige zaEÍdagrnorgen \ieÍtrekken we om ? uur richting §eldoom- Hier vitr& voor de 26"e keer de Midwioter MaÍatic,tr plaats. Naast de marathon zelf zij'n er ook tweÉ koÍtore afstandeo die gelopen kunnen wordql en de minimarathoo (ca. 18 km-). Het aantal nl. de Asselronde (ca. 27 deelnemeÍs aan de marathon bedroeg ca. 900. De meeste deelnemers warcn bij de Asselronde, welke gelijldijdig m€t de malathon staÍt. In e€n prima ingeriahte Koning Willem II kazeme waren de lopers van alle genrakken voorrier! zoals kleed- eí doucheruimtes, uitgebreide horeca,

h.)

§portmassage etc.

Om 12:00 u. precies rverd het staÍtschot gegeven door de commissaris van de koningh ran de provincie Geldetlald JaÍ Karnminga Het motto waarmee ik aar deze maradron was begoonm luidde : alles older ale 3:30 u. is m€egeÍromefl. Ook loopmaat Píere gmg er van urt dat deze marathoí 1oo. hem als trai_ aart Plaatshebbende Rome_Ínarathon. ningsloop moest die&n voor de WàÍen het eer kleine dÍie maanden geleden in Fraíldut de weergoden die ons niet meezaten, ook deze keer qaren de weersos§andighedeí !€rre lan ideaal. Voor zov€I ik mij herimer hebben we atle sootten weer gehad, zon, regen, wind, hagel- en sreeuwbuien. De marathoD voe.t dool een prachtige omgeving met veel bos en heide en is

in

heuvelachtig.

De ëerste 5 km. ltrlopen \Íeemd voor mijn gevoel, watt ik heb ,1u al last n pijn in mijn onderberen, tel'À.ijl ik het idee heb dat ik te langzaam loop. De tijd op mijn stopwatch geeft 0:22:45 aaÍ. Dus ik loop toch tÉ srlel ? Even gas terugnemen dus. We nadera het l0 h11. puDt. De tuss€Ífijd bedraagt nu 0:45:00. Ik twijfel even aan mijn íjdgeroel en rekencapacibt. Lmgzamer gaan lopen en deo toch nog dezelfde gertiddelde tÍd per km. ? -rervolg

37


Gelukkig kornen er er*ele lopeÍs in de buurt die dëre maralhon al !'aler hebben gelopa. Ik vang vaa hen c,p dat het 10 km. pr§t eig€nlijk zo'tt 500 m. lerder had mo€t€n staan.

Het le.loop van l0 - 30 k]n. was redelijk ccnsaÍd a vooÍ mijn govoel redelijk tcr goed. De laatste ronde \ran 12 km. voert door gdraldeeíd op een hagelbui. Tot aar het 3E we Apeaheul en hier wordeer de purt gaat daama beght toch de vemoei&eid toe het nog rcdelijh maar km. te slaan. Hd gemiddelde tenpo is íu gezak tot ca 5 min./km. Bij klptmt 40 b€draagt de tussedijd 3il l:00.

laatíe 2 klr. wareD zo oÍÉzettend zwaar dat ik net zo goed had kunnen v,randelen, maar ie geeft natuurlijk niet op- IÈ fmish passed ik tenslcíle in e€n tijd van 3r23:(M. Gelef op het eerder g€stelde motto, was ik hier dus zeeÍ tevreden mee.Adr de inist worilm we nog voorzie! vd! medaille eÍ draDk. Pieírë stàat al te waclten. Hij ffai$te ií een tijd r€n 3:14:01 en kwam in De

zijn categorie op de I 0e plaats.

het e€Íl leuke dag en v@l menseir die dd zo lan d{kke wedstrijden houden en van de natuu. wll€n gorid€tl is dez, Midwinter Marathon beslist €en aànrader.

Al met aI

\aras

H€rm GeÍatls

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


T - Shirt's voor Roemenië !!!! Iedere loper heeft er de kast \,an vol liggeÍ, T-shirt's, in alle soorten en maten Gekwen bij de diveÍse wedstrijde*r. ED omdat je er toch ftaaÍ e€n t€elijk kan dragen d€nk ik dat men zeker eea paar kan missen voor een zeer goed doel-

laa Louis Cordeweíer, Karel TillÍ gaat rogelmatig naar Roernenië. FÀ uiteraard rcfirt hij steeds goedero mee voor de zeer arme bwolking. Met name de jeqd heeft ziÈ Een goede vriend

coverre

i'*'

\-f

.*.f

grcíe interesse

Hij maah zerde P4jes klaar waar o.a. ook steeds e@ T-shirt mzit Met oame de slor! T-sblrt's vindsr gretig afuek. Zij zÍn apetrds als ze eeÀ Tshirt hebben waarap staat maÍath@ Parijs, New York, BerlijÍ efc. Maar

' T-shirts vinden deze kinderen prachtig. Dus. duik eols io d€ klee*ast en geef en paar van deze shfut's aàn dí goede doel. De hraliteit Ínoet uiteraard wel go€d zijn, dus geeÍr oude lerwass6 T-shirt's. Je kuli ze jnlelelm Íefst Yoor 21 maaÍ a.§. bij: Theo Schmeits of Louis Cordeusrer Gràlenweg 56 Op de Àcker 18 6471 VZ Eygelshom 6431 GK Hoonsbroek rr 045-5352003 6 045-5211536 I<un j€ ze niet brengm bel dao Louis Cordewener op a ze word@ afgeook de 'regionale

haatd. Theo Schmefu

0-0-0-0-0-0{-0-0-0

Nieuwe Leden

§ïI,hffimn

r*d"

hilE Denise Bindels

Moniqre d€ HaaIl

Namiddagse Driess@ 36 6374 MP Landgrèaf

GrerEnstÍaat 28

a312lG Laidgrasf

c&.22-03-1992

0-0-0-04-0-0-0-0 40

30-03-1966


Verjaardagskalender

MaarÍ 1999

April

I wiei Vonken 55 0l Dam@ v. HaaÍen 2 06 Roger Jaíss€$ 2l 07 Belinda Deumes 39 I Mario Cotlet 4l 5 L.E Woher 50 17 Trea v/d Lihdal 45 I8 5 I Jan Mulder l9 Natasha lruneker 9 20 Peter.)anssen 5t 2 1 Milou Soomers I 22 Denise Btudels 7 22 A de Schepper 19 22 John Bodans 36 22 JohnHerdrix 52 23 Jo Heirichs 40 25 Ivo E &enbooÍn l0 25 Elian Reinders 29 J 26 HuubNeelis 44 j 27 Lom€keFd$ I j 30 Anita Gillissen 33 j 30 Ger lYolven 50 j 30 Monique de Haatr 33 j

03 KevinThomÍDa 9 04 A SpaÍjaàrd l0 06 los Jamsen 49 07 Ameke Krcmer 1'7 07 Marlies Koeken 42 0E FrookjeEÍminga 16 09 Edla Handels 54 10 Gerad l]artÍnan 35 11 Jo Síevens 5A 14 Wi1lem Marcus 48 14 saskia Rademake.s34 15 Albeít Maasen 60

0

1

,

18

l9

1999

\tielFÍins Jan Maíders

43 53

20 UckyTeeken 28 23 Àstrid Nickien 9 24 Johr Schoenmake$4g 27 Narian Kreukëls 43 28 Cor v. llaaren

30

Samantha

I

Wegh

33 9

-411"^"-1,"* k*t"

s.rtLu*,i 41

!


Sportmedische bespiegelilgen

Jeug&port, Op 12 mei 1998 organiseerde de oudercommissie e€n avo[d ovetjeugd§port. Ik heb zelfti,jdens deze bije@komst e€Il prcsentatie verzorgd over de medische aspecte[ ran sportbeo€fening op jeBgdige leeftijd. h deze bjjdràge $ril ik een overzicht ge,€n lÉn de op deze avond gepressÍeerde oitlerwerPen. De volgende @derwerpen komen achtereelvolgens aan bod: loordelen lan spo{en cp jeugdige 1eeftijd, rnogelijke risico's (bles§Ères, problemm met waÍnteregulatre en-/of waterhuishouding), voedilg ql psychologische

Èdo-

Én. Voordelen van spoíbeoefening op jeugdige leeftijd. Bij een gezonde lev€nsstijl hoort ondeÍ aídere voldoende belÀ'egirg. Veel val1 de in onze maatschappij voo*omeÍde ziektE8 zijn het g9lolg lan odvoldoen_ de beweÈg op ier.rgdige e.! op oudere leeftijd. Uite.aad is het duidelijk dat een actieve leversstijl op jeugdige le€flijd lei& tot het voortzetten \an deze levensstll op latere leeftijd. Het staat wete$chaPpelijk gezien st &t de voordelen vaa regelnatige beweging opwegen tegexr de mogelijke risico's. elijke \"aridie in bewegingsSpoÍten op jong€ le€ftÍd, Inet een zo breed en bewegingsapPàraat, tot hoi houdingsvormen leidt tot otrtwikkeliÍg 1,an opbouw rao uithoudingsvermogeo en tot lertrouwen in eigen lichamelijk kunen. De rol van de ouders in dit opzicht is essentieel.

m

Mogeliike risim's v'Ir spoÍtbeoeÍening op ieugdige leeftijd' 1) Blessures. Een kind is een organisme in groei er oJwikkeling. Het onlolgroeid zijn geefr bepaalde nsico's ten aanzien Én s-oortteoefening. Het rerichten e:-§eme kacht- of àndere trainingen kan tot velerlei blessures ieiden,

!"!

leryok 6'

A2


met name ilr de groeiàsen. De meeste blessures die opteden ziin geiocali_ seeÍd op voor de groei belangrtke plaatsen in het lichaam.

Lengtegroei v.n de be€rderen wordt vooral veroorzaak door deling rao weefsel in de zogenaamde groeischijveí. Deze plelíken zijn dàl1 ook eÍra kwetsbaar als ze ií edÍeme mate belasl worden. E€n breul door de groeischijf kan e€r1 stoomis in de goei verootaken. Ook de aalhechti gsplek pees - bot is exfta gevoelig voor blessures, door de grote kracht€À die op deze plaats werkzaam àjn. Eea regelrnatig bij joge kinderar roorkomende blessure is ale ziolde van Osgood-Sc}lattor, de klaclrteo zijn bij deze aandoeoing gelocaliseeÍd op do vooÉiide ran het onderbe€n waaÍ de pees raD de vierhooftlige bovenbeenspier aanheck. Dezo aaadooing komt vooml voor bij jongeÍs voor de gÍoeisput. De oplossing voor een dergelijk probleem is een eÉreme aanpassing van het traioingsschema: veíninderelr rall de activi_ teiten die belaíeld zijn en vervarging door aldere acliviteiten. Dg rol vatr de ouders wat beffeft do srgnalering i?n deze blessures is vaD groot belang. vsrgelijkbare blessures kunnsn voorkolneo in het hielbeen, aan de onderpool van de kniescàijf, in het vijfde middenvoetsbeefltje @ in de heup. N€t zoals blj volwassetren kunnen bij khderen stress lractureí voorkom€n, brcukefl rn het botweefsel t@gevolge van tÉ groto kracken die laagtlurig inwerken. Ook in dit geval È een langduigo aanpassing !àIl de trainirgsactiviteiten noodzakdk. Tenslotb kom€n ook p€esontstekinge[ loor oP jeug_ dige lee0ijd. De oorzaken en beha{delÍnethoden zi}l te vergelijketr mst pees@tstekingeo bij vohrtsssene! (zie eerdere bijdÍage in ctubblàd). Risicofoctoren met betrekLing tot het ontstaan 1an blessuÍes àjr !€rschill€ld val! aard Orergewicht kan een oorzaak ziin !àn blessuÍes, màar ook

staodsaíwijkingal yjl1 de ledematen veroorzaken abDo.male kraóten mei mogelijke gèvokeÀ. §keletaando@i[ga wordqr zeldd als oorzaak gevouden. Daamaast speelt mogelijk ook slechte techniek bij de sportbeoefenmg €eD rol. De meéste blessuros àjn het gevolg !àr tlai ngsfoBte!. Te g@te belastingen, die !"àak te eenzijdig van aard ztn, met een te $elle opbouw van de belasting geven de beschreven aandoeningen. Dit alles pleit zeker op jonge leefti-id voor variatie in oefenvoÍmen. De behendrllllg v4 blessllres tlestaat meestal ud gedoseérdc nl§t (volledèe íust is op termijn or€unstig). Vervolg Í.' 43


Hot is zi[vol om de Íaimgsactiviteiten dràstisoh te vetmiÍder€m waarbij efl verschuiviÍÀ oaàI anriere activirerten nurrig i'an ajo Lrteraard rs bJopsroren \an de oorzaak vatr de blessure van belang om herhalns !e vooriornol. Fysiotherapeutiscbe begeleiditrg gericht op eeo vermirdlnng va:r onrstekiíg§activiteÍ en pun kan nurtg zijn' Ocl kan een fisrcrheraoÀt adlrezen gevan om kracht en beweeglijkbeld te veÍbeteren óiteraard is bet mogsltjk om door nxddel van Íegel-rnatrg koeleD de oot$e kingsverschijnselen te

Haídelen.

Problemen met de íarmte_ en Yochthui§houdi[g' gsteÍPeÍatuur dan EeÍr kind reageert sneller cP leÉnderingen h omgevi de verhouding tussen doordat ,ohmssàe. Dit koÍÉ onder andere

""n

lichaamsopperviak ed lichaamsvolume bij een kind 3040% groter is dan bij ea volwassene. Er is dus een grctere kms op onderkoeling ofoververhittirg. }{€t is dus zeker bij kinderen van belang om de kle' dil1g aaí de we€rsomstandighed€n àan te passen. Het traDspireren worch pas echt àf6crenr ,a:raf long volwassetr leeftUd. Bovetldi€n we d h€t dorstmechanisme bij kitde.ert te traag waardoor er relatief lad gedro'rkeí wor&. De genoemde colrbina_ tie 1?n factoren riaak kinderEn extÍa k^/otsbaar ten aaozien ran prcblemeo met wannte- en lochtregulaie Orgadsalorèn van jeugdweistrijd@ moete*r zorg@ voor goede donkfaciliteiten.

Voedingsaspecten. Net ak ïij"rle v;kasseoen dietrt de voeding bij kiaderen een goede verhouverschillende voedingsstoffËn te belattfl' Bij duurinspanding van vooral de koolhldraten van belang Edra vÍtamtíes ziF iE ninien ziio her-algemeen bij een normaal voedugspauoon nier Doodzakeltjk vol-

lochtimame is uiteraard vàn belatrg. voor uitgebreideÍe infomÉ' tie betreffende saÍnenstelling lan de roeding verwijs iL naar bijdragen m drrendà

eerdere clubbladen.

Vervolg €r 44


Psychologische factoreD.

Zoals reeds in de inleiding genoemd maaid bewegerl c,Dderd€el uit !?n een gezonde levensstijl.

Het op jonge leeflijd spo.ten leidt tot \eÍrouwen in eigen liohamelijk iE.tion€ren en tot e€n positiefzelÍbeeld. Het pleziër in het spoÍtÉn staat jonge leeftijd op de .v,oorgrord. Ook is het 1an belary om in de jeugd dirnerse vonno van beweging te lated plaatsvideÉ. Vanaf de leeftijd 1a11 5-7 jaar gaan kinderen zich iD ha algemeer vergelijken met atrdere kiDderen, cp dat mom@t wordt voor heí het compditie element inter€§sant. Specialisaíé op 6er b€paald sportonderdeol is pas op waÍ labíe leeftijd nuttig. cíp

CoÍrcluderend kaa worden gezegd dat spodbeo€feniÍrg .p jewdige leeftijd weliswaar bepaalde risico's met zich me€brcngt, de mogelijke nadeled wegEn echter oiet op tegm de voordelen van sportbeoef@ing (zslftertrou'r,en, voldo€Ílde kacht ed c@ditie). De belangrijkste mogelijke radelen zijn de klachteo !àB het bewegingsapparad, die hun oorsp.olrg meestal viíder1 in traiÍingsfost€n. Daamaast zijn er risico's met betreldtiog tot walmte- eo lochtluishouding. De rol rrn do oudors is bolatrgrijb enerzijds in het sigÀaleren vatr problemen, aDderzijds in hèt stimulercn lrn lichaamsbeweging in het algeÍreell. Op jeugdige leeftijd stadt het pleàeÍ in h€t spodetr c€!Íraal waarbii er gesteefd moet worden [aar eetr zo breed mogelijk aaibod ]an sportacti viteit@. . Specialisatie is pas op latere leeftijd zinvol-

Rob Riksén

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

45


Diverse jeugduitslagen

6. Lonneke Frins 5:23 7. PiaHermals 5:26 8. KellyBoesseD 5:36

ENCI-bergloop Jur A sfllom

l.

F. Hensgeas

JUN B 4000m 6. Rora.ld Frins Jongens C 3000m 3. Ralfde l,eerw | 2.Marc Rerunen 14.8aí Immeker Pup A 1«)0m 20 [vo Eijkenboom 24 Cliff Geftrds PUP B 1000m 6. ReÍe Sohrijen 7. \{esly l{arman MiniPup 1000M

Mini Pup C

I7r00

1.

l9:17 13r04

Mini-pup meisies

14151

L 2-

Saine

5:15 5:22

4.

Cathàriia

Ruijters

8.

DionneBàcke^

5:39 5:45

Drssen

Pup-C Jongóns Tim Zeevàarders Pup B meisjes Yael

3.

5 6. ?. 9.

14:43

?1 11

06:06

YanPelt

Natasha

lrÍEnekeÍ

Nickien

5: 15

5105

5:07

5150 Astrid Kiona de l,eeuw 6:35 Pup-B jongens

4:12 5:04

2. Sebastiar Dresen 5;05 3. RoanFuncken 526 4. Rene Schrijen 5134

6. MaaykeHeioiichs 4:29

4. 5.

Bindels

Mini-pup Jongen§ t Jordi Geilenkirche, ?? 2 Keníy GeilonkiÍcheD ??

Meisies D 1000m

l3.Ircs op de Ikmp 24.Mandy de Leauw Pup A l{XX}m 8. Rachel BACKERS l9.Yvett€ Collet Pup B NaÍasha Irnr,lelÈi Yael van Pelt

Boessetr

Denise Pup-C meisjes

Meirjes B 3{)00m Meisjes C 1000m 2. Evelien

5:20

Kspellerbosloop

2. Jordy Geilenktchen 6:29 3. Kelilly Geilenkircheí 6:42 ?- CarolineRemmen

Boessd

Saríe

4:53 5:52

Pup-A meisjes 13. Katiarina Dre§en 15. Michelle Bhdels PuÈA joDgeÍs t4. Ivo Eiikenboom 17. MaÍco EÈ6nga Jun-D meisi.s

4:52 5r49

5.12

7 MiekeNickieD

46

5:23

5i5i 5:26 5:57 4125


A-pup joÍgens

10. Maayke He richs 4:26 16. Mandydeléeu\í 5:14

2. E.

Evelion Ruijters CaÍolien Remmerl 5138 Jun-D jongens 4:52 17. Cedric de 3:45

9. Bartlmmek€r

5:15

5;50

Remmen

10. Màrc

ll. DendsPlum

5:53

FÍins

FrankHensgens Jeroen

Ralfdeleeuw

11:43

11i59

E. Marc Remmen 13123 A-Jof,geÍs 1. F- Hensgens 22:49

19:27

4.

J.

Sohafihausen

28148

Sch.ffiusen 23:55

Limburgs kampioenschappen veldloop

Kemtcross C-pup meisjes 2. Alexandr:a Drgseí C-pup jotrgens 3. TimzeevaardeN 8. K. Geiler*irchen 9. J. GeilenkiÍchen B-pup meisjes 4. Ya€l van Pelt 5- Lo!Íleke Frins

6.

Àstsid

Caroliene Remmsn

2.

Jun-A jong€ns

l. 5.

4:51 6:05

C-jongens

Jun-B jongens Ronald

lg.MarcoEiseíga

?

5151

12. Bartl<reukels 6il0 13. Jolle Enninga e1'l

9-

4:50

Jun D Meisjes 4. Mieke Nickien 3.54 4113 8. M. Heinrchs 5:13 18.M. de Leeuw Jun C Meisjes 3. Evelien Ruijto.s ???1 Jun B meisjes

Leurv

Jun-C jongens 3. Ralfde laeuw

14.IvoÉ1*enboom

l5.Cliffcerards

Jun-C meisjes

Nicken

C-Pup Jongens l. Brian Janssèn

5:43

AYON

5:06

STB

5:11

3. Tim ZeevaardeÍs 4:50

A-PUP Jongen§

I

5:48

willems Caesar 4:50 Eykenboom STB 6:23 l8.Ivo C-Jun Jong€ns L Niki W€yenberg AVON 12:12

6122 4148

4:55 5:24

5.

Cas

RalfdeLeeuw

STB

13:16

C-Jun Meisjes I. Najla Jaber S.opias 8:27 3. Evelien Ruijlers STB 8157

B-jongers

2. Seba§ian Dresen 4:31 4. Kevin Thomma 4:52 6. Wesley lIaÍtrnalr 5i27 À-pup meisjes

0-0-0-04-0{-0

47


GEHOORD BUITEN DE COOPERBÀAN Fred, e€n advocaai, heeft e€o geheug@ als e€n z€ef. Om hem te herinnerefl

am een zaal legt ziir calrÈèÍe een bride op zijn bureau:

"Frd

de

oplichter!" De rolgeade dag vhdt de collega ea brie{e op zijn eigen bureau: 'lKijk raar jezelf'! Een boeíje gàat naar de srad en bezoeki doher De Vries: 'Dag dokter ik

wil me laten

steriliseren.' De dokrer hand€lt de pro€eduÍe

af

incasseeí vijÈig gulden en het boerlie gaat tevreden slap binnen sezel of zijn vrouw vraagl:

naa, huis. Nauweli.iks heeft hij Èen 'En hebje alles gereg.ld iir de lladl' 'ZekeÍ,' knikt het boertje. 'Hebjeje ook laten inemenl' 'Wat? Verdomme- inenten heetÍe het. nu weet ik het weer!'

Tijdens her oÉbijr'"raàSr hct 4-jang docheltje Pappa, saar gaje elkc dag raar ioe? o dagclijks br6d tc r6Ídrc'c4 zcst hi.j. Tont dG €dcr clcn la'§i sildc isrtsckkrD, klam he! meisje adennoos aaBhollen: hóben nog bÍocdi Pappa, ie mce. et naaÍ kanioor, rk heb het iagskeke4 '.!e

Ilaar ka.itoor on

Vader, Noë in die ark, wes bij alaar ook met zijtrvÍouw

?

Dat sFeekt vanzelf. En hoe heette zij ?

Wacht even, laat me peinzen,..... o ja, ik geloof dat het Jeanne d'Arc was. weet niet wal erger is,' zegr h€l bangejonge vrouMje t%en de randaís, 'een kie§ làten trekken of een kind krijsen. 'U moei snel beslhsen' zegt dezc lactend, 'dan kan ik de srocl tenminste in de

'lk

pooÍt sluilen"' D€ pa*wacht€Í Íamm6h de drontaaÍd wakken 'Zeg, ik moet do -Okay, s.v.p.l" zachijss maar Slemslt ds rían:

ko

leÍug uiÍ Brazilié' . Een loori$ '' De douanebeambÍe: "\r'ar heeft U daaÍ in do kooi!" - "Een papegaai gcprepareer4 ton U hem 'zo, àt is een dure logel. Àls diè dood zou alD, en

zo

cr acctns iivoeren."

DÉ lo€ris! b€di"nk!

rch

€n

krabt zich IÈdetrlend ovcr z'" hdöfd

Toen iiwani ,ie papegaai 1o àciic. 'zeB- rliaàk

gÈr oirznL betaal

q8

ccn§

gàu\r"l


Trainingen zomerseizoen 1999 n!!r3

Traidrg

D.g

Tijd

Ma.

18.30

CoeeertÈaa

Duudoop

Vrije Í.8i!i1g

Di

lElq

Coopertaa!

Iít€raltrairitrg

CorY.Iraatet

Wo

18.30

Cmpeltaaí

Saelle

dtu-

H- Rufler

À Vertort

loop Rustige

Begelei&r

&u.-

Frms Pder§

lmp 18

30

CóoËeÈean

Jeogd

lvlve

lïaalen

Glebn Cielrlle Wiet Fiin§

Do.

18.30

Coop€rtEatr

Baa$?iÀing

C-orv,Ilaarea

Ilo

r9-00

§portzaal

. ltukÉÉ'

conditietrainiqg

I{enk Ítijssen

Vrij

18.J0

Coo,peÈaal

Duudoop

V.ite

CoopeÉaatl

J€ugd toÉ 10j

7.L

10.00

itaiíinc

M\'?Í

Haaren

Gle n CrÉrde

Wi, FÍils 11.00

Coopeóaa[

.kgd loj en @ilea

Zb-

E-30

CoosertqaD

DlErfo@

Joh! IioÀdrix Theo Sch$eits

illfoÍmade betleft ÍÍairicËen A45-5326562 SenloÍrtr : Cor van l{aar€n JGugd: Dick vm Pelt a 045-5325803

l,


bij de PAKKEI§ neerzitten ? kom nor-....

-

man oh rnan!

Ql,':l'"tP-"# Heerlcn (celeenstraat 34'36 en Promenade 3l), Maàst.icht (G.ote Staai l8'20)

Sitt.rd

(

Èí o I e n b e c k s

L

rxa

t

12)

.:lashan.Jèl- eh Sëhil<le.sbèdriif

&i"f sr;-"€?'r''

STB Clubblad 1999 nr 1  
Advertisement