Page 1

ATI.ETIEKVEHENIGING

BR urys^

t

{l**^

ffiË Bu* sBoíÈ - en : r tQOq Na5 o Tr i:':': e lu b B

ru nss urnrfler he id e


spoRT E\ TR!\4CLLB BRITNSSTJMMERITEIDE

"P"'\ -i@B t'óir

BESTIruR:

Voorzitter: SeaÍetaris

Linden

045-5217013 Jae vatr Eeۤ

:

Pemi[gmcester

.

Wio van deÍ

Groerc Kruisst .13 6343 BD Klimmen

o45-4052734 Jo Eeifiichs 045-5324059

:

ÀlgeÍnene Zaken

(vice-vmrzitter)

i

Algmeoe Zaten

:

Jos J&nssen 043-4591995

Jo van

Vlodrop

Wedstrijdsecr. CoryaeÈàareDll

Jeugdsport Evereme{rten

Redakie

ApoÍolaan 68 6373 HC Laaàgíaaf Schep€nb,ok 22 6343 CV L'linmen Ko€ryel 91

HoningmamstÍ 25

045-5326833

6372\H

Wid Frios

Pl€is[. 28

045-5690303

6373 HC Ledganf Koempel 9l

045-5690266 Theo Scltmeits

6372 NG Landemaf

Atrtrdi€s v,Il \4odrop

045-5352003

S-T.8. Teletel§! Post!&es: Postbmk :

Keuke4lrideweg 2 6432 CT Hoeisbro€k

LÀDdgraaf

CíavelrllEg 56 6471 VZ Eygelshoven

TV-Gaz€t teletekÍpagina 644

13

Gmfl€ Kflisstra&t 6343 BD Klinme4 Rek-ír. 4915695 1!-v P€a{iígme€s1er S.T.B. ApoIolaar 68 6373 HC LsíÍlgrarf

V€renieia€ssr.KNAu Publis

I

R€lalions:

ÀdveÍeretr:

17354

yqlunt 045-6314854 AIbeí

G.Bommssts73 6372 KR Laedgrllf

Opteletelsteo/ofchbbkd via redakieadÍes: E 045 - 5352003

Advert§€rders hijgen het clubblad kost€loos toegemnder


Besfuur en commissies

2

Van de voorzitter 47 Van de rcdactie

'(Ítr -t

Wedstriiden

8

Verslag wan een Pekinggarger 13 Ge zult er maar gaan aanstaan 19 Welterhofloop

Redactiecommissie Ed Schiks Theo Schmeits Ets Frins Wiel Frins

20 Marathon FrankfuÍt 25 ClubkaÍYpioenschappen STB 29 Maratid Ett€n l,eur 37 Rul1 Pady Echt 41 Diverso uitslagor 48 Geulda[oop

Personalia 16 Nieuree ledeil 1

Uiterlijke inleverdatum kopij: 26 februari 1999 bij redakiea&es STB Gra!€nreg 56, 641 1 YZ Eygelsho\/en

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar.

7 Verjaardagskalendet

Yaria

5 6

Feetings, Feelings De KNAU is er voor u, ........ 24 Zieke,Jboeg 32 Wist@ jullie dat...? 34 STB coditietraining 46 Nieu rvjaarstreff€n STB 52 GehooÍd buiten de Cooperbaan

Jeuedbulletin Waar blijren jullie ?????????????


Van de Voorzitter

Ptolicial Cor van Haarcn

I

Vorige maaad behaalde onz, (Ioofd)trainer Cor van Haaren het op éen-na-hoogsre diploma. te bcbaleí binÀe,n d6 opleidingen van de K.N.A.U.| het diploBa

I

trairlor-coaah B.

Eqn faÍtastische prestatie, waa$oor Cor vele weel(cnds in het Dationale sportcenhrr& Pap€udal tc Amhem doorbracht om de theoÍie rond de vele facetten van dE afletiek uiteoÍopend van te.hÀick err aaiÍringsopbouw binDen de adetick tot de Ssischc en psychologischc kernis van het mense-

lijk lichaam. Zeer iÀtetessan! maar ook zeer tijdrovend. Voor Cor rÀ'as dit naast z'n dagelijk weÍk, zijn activiteiten als S.T.B.-frainer cn uiteraard de tijd die nodig is voor z'[ gezií, ecn zware oprgare- De klus is cchter achter de rug on met succes! Het diploma is binnen.

Nahens de g€h9le vereniging wil ik op dezo plaats in het clubblad Cor van harte gelutwensen met het bchaalde rosultaat en dg hoop uitspreken dat S.T.B. nog volejaren gebruik mag makar ran zijn kennis, vaaÍdigheden en entiousiasme. En rval mij betsefi mag die samenwerkilg een wat profcssionelsr karallEr kijgen. Dé concrete rcsullaten van Cor's begeleiding

àjn

ovcrigeDs het laatste

jaaÍ

steeds duidelijker waarne€Ínbaar gewoÍdeo. De gro€p dre met hem in het bos ofop de baaí haht groeit gestaag-

Opvallend is ook het grote aantal b€gintrende loopstcÍs, dat met aeel pl€zieÍ en zeer fatraÍièk de trainin8cn volgt. Ook in prëslatieve zin wordt aan de weg getimmerd.

VooÍbeeld

vcrvolg

hicnar zijn

e

de presiaiios van

A-j nior t'rrík HóÍsg6ns. Dii


aafftorm€nd talenl mag g{Í[rst cco persoonlijk protégé van Cor geÍoeed woÍd€n. CoÍ zal dan ook m€t trots naaÍ de foto in het LiEburgs Dagblad gekekeo hebben, waarop Frar* als eaige (en uiteraaÍd winnonde ) A-junior in de kopgroep vaa senioren te zien *as.

Cor, lvic (trainer-coach) B zegt nioet ook A zeggeni op Daar h€t hoogsl haalbare: de opleiding specialisatie midden 4ange afst nd. We wel1ser je op voorhar:d al veel succos-

(herleg over een nieuwe acco moddíie Het is jullíe wellicht bekend daÍ het bestuur do afgelopeh maarden in overIeg is gehede! met de gemeente ovcr de haalbaarheid vaÍr egn nieuwe adctiekbaan. Hier volgt de stand van zaken wat betret dat oveÍleg. Tijdens het laatste gesprek mct wethouder Jan BonteD en ambtenaar sportzakeÍ Henri Ri(eiïnders is afgesprok€n da! in de komende maaodert de aandacht gericht gaat worden op de mogelijkhedcn op de locatie Stijthagen. de voetbalvelden vaIl vv. Koloda. Een sperialist var de K.N.A.U. gaal beÍekenen wat een eveltuele aar eg moet gaan kost€n. Daama gaat hel overleg meÍ de heren Bonten en Rij(ei)nders verdo.

Jullie zicn dus dai de aanlcg van een nieu\le baan steeals concreter lvordt. Ecn euwe accommodatie betekont va§ €n zeker een soort cultuuornslag biDnen S.T.B.. Veel meer menseD zullen ab handeí uit de mouwen moeteÍ sleker ten b€hoeve van de club en ook in 6narcieel opzicht (conÍibuticl) zal det ales bii het oude blijven. Denke[ jullie maar eens go€d over deze zaken na. Op de komende lgdcnveÍgaderiÍg komt dit slreven raar een deuwe accommodaíe aan de ordo, Hot bestuur wil dan nadrukkelijk de stem lan de leden horeq alvorgns tot verd€Íe actio wordl overgegÍuln

Wim van der l,inden

0-ó-0-0-0-0-0-0-0-0


ff[ffit*r

lililt

nïll[Ï iffi*u,r fi[r§nËFsttePqïEf

i[*f


Feelings, Feelings

ot cnigo bewondeirg, maar ook rcrbazing, h€b ik het opedngswoord vaa onze vmrzitter in het vodge clubblaadjc gelczen rraar aaDleiding van de Metgelland-marathon.

Bcwondering, omdat i zie d.t hii met ceÍr grot€ gedreveDheid de belaÍgen van onze club behartigt. Misschien echter met ecn Íe grote gedrevsnheid, want, vandaar mijn verbazing, ik heb d€ indruk dat de voorzitter hierdooÍ te je rveiíig aandacht aan conmunicatie schenl1. Hoezo dat dan, ? afvragcn? Werd cÍ 199? tijdens de Algemene Ledcnvergadering nog opgerocpcÀ tot een bot'cot van de TelcDaticaloop w€gcds strubbcliogen rondom de wcstrijdlialender, !u, in het geyal van de MeÍgellaod-rnarathon, is er niet of nauwelijks bformatio gewccst van onze vooÉittcr.

i!

l

Inhoudclijk klopt zijn betoog ook nict helemaal, want cr war€n 8een l0 voorinschnjvrngsn. maar slechts l. Dcgenen, waatonder ikzelí, die op het laatstc moEcnt hebben besloteo tot declname aaí de Mergellaod-nrarathon, hebben dit gcdaan omdat de7é loop prima paste in ons tsaidngsschema voor de Frarlduí-marathon.

Dat hij vcrvolgens gaat uitleggen hoc hard het bestuur 1verk. is oaaÍ mijn mgning voor icder nuchter denkend mens een opcn dgur. Hij gaat daaÍmee voorbij aan hct gegeven dat eeD veíeniging b€staat lit leden en bestuur. lk zou zo eet! Ilinli aanlal (ni€t bsstuuts)lcdeí l-unnen opnocrnen dic zich minstens evcn hard inzctten- Dcnk maaÍ oens aaD dit pÍachtige clubblaadje cn de horeca ran Maria, om maar een paa.i.oorbe€lden tc rloer$cn. Ook hierin àlte! vele uren en, $ellicht nog belangrijker, veel loewijding om er iels moois van te makcn. Ik zic het vooÍtloord van ooze Wim in hst vorige clubblaadje dan ook cen bcetje als ecn uitspattin& de druppel dic de emoer deed overlopen. Ook wat mij betÍcft WiÍn, No haÍd feelings i

dit, ía

(of is

Dao nog even het wandelgangcncircuit het haÍdloopgangencircuit?) heb ik vemomen dat dc 15 van Landgaaf ook in 1999 niei zal doorgaa::. R«iea : geerr sportsors!


Persoorliik betÍou. ik dit uitermate, waílt ik ben van me4ing dat dooi dil evoneÍnont de lercnigmg een nog Srotere uilstraling íaar buiten kan hebben. Etr als schot voor de boeg op de jaawergadedng zou ik het beshrur hel volgeode willen mecgeven, een uedstrijd als de 15 v@ Landgaaf orgad§eer je niet alleeo rnet subsidies oa sponsorgelden, lrtaar vergt ook het rrcdige ondemsmerccbap. Dat wil zggge! datjg ook moet drd!\e$ tÈ investere/l ! Enfin, genoeg gedebattoerd, Íest mij jullie allen eeo fijle kerst €n een voor' spoedig 1999 toe te wensen. Herm Gerards

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

De tríN,A.U. is er voor Un maar niet voor de S.T.B.

Íual is langzaarn vol, ik begrijp diks meer van de K.N.A.UIn 1997 mo€st de stichting Heerlen Telematica loop zonodig vokas'

e

seo vao SepteÍnber naar Mei , 1 neek voor de Heideloop. De Heideloop zat golul*ig in de RUR -EIIEL cup en dus hadden w€ meer Nachbam dao Ned€Ílanders, gelukkiS viet he1 aantal lopers mee.

al eigenlijk niet waarom eeh Stichting meer te vertollsn beefl daa een vereniging die is aargesloloa is bij de KNAU.De verpÍohtinge* die ze hcbbeE 7-oa1s hot sturet van een uitslageDlij§t is al veel te duur En blijfl dus achtowege ofje knjgt heln €€n halfjaar later. Nec,IekkeÍ veel inscllÍi,ifgeld betaleÍ zodat de regio-topp€rs hun heil ergeí§ afukÍs mo€ten gaan

lk begriip toch

zoeken. zelfs de top van Ncdsrland loch al woÍdt weggelopen door brcod_ lopers. Gcen goeie zaak voor de atletiek in Noderlnnd.

Maar ik ga vcÍder, Septèmber 1997 de 15 var Landeraaf werd go€d olr1' vangeí eÍr omdal de Telg$atioaloop toch io Mei zat gc€n ttl je pijn dus. Helaas e€n Stichting zou eeÀ Stichting diet zijn du§ gingen zc weer vaa Íei Àaar heí hei iaaisle r e€ke i naar Augusius 1993,

vervolg

tf


je STB nog mee leven omdat do 15 van Lardgaaf tE'ee wekeo gepland. later was Zij het niet dat men eén maathon moost organiseÍon I ! Op de laatste westríjdkaleodervergadering diE in Mei werd gehoudeo, waar Daar kon

ik

de klaagzaíg van iederc vercnigiíg en síchting had moeten aarhoren, waren ze tege[ een rnaratho[. Dus zeg rnaar dag metje haDdje met je marathoq er werd op eell denocratische matuer gestemd dai ik even dacht dat ik in de tweede kamer zat. Iedcrecn was er tegeD behalve Kimbda , juist ja dus de wedstrijd ging door. Dc I3,IAU is dus democratisch ma!Í op zijr boerenederlands gezegd, wi€ de bruinste aIm he€fl" is het vÍiÈndje van de IO{ÀU. EÍ zulk soolt maffia praktijken haat ik toch al.

De 15 van Ltuldgaaf ging aiet door, mijn mening hou ik liever voor me, juist nu moet je de wedstrijd door lalrn gaao aoders wordt er met je gespeeld. We zijo er nog det en we àjn rog steeds ill 1998-de Kapellerboslop kijgt concurr€ntic van de Meersen Maasloop.Op de $Edstrijdkalender \,ergadering in Mei $as hij rog det bckend. Vreemd toch, dat zo'n wedstrijd

kan doorgaan. Ik rtaag me af waar de rcgiocoordinator vooÍ is. ls hij niet voor het regelen dat die dingen moeten gebeuren zoals ze moet€n gebeuren? Op de hoofdloop var de Kapelleóosloop !,,aren 64 lopers minder dan vorigjaar, daík U \Íel! Nu komt de finishing touch, w? waren dit jaar ze€r te\,,Iedell met de Heideloop eell ougekend aantal lopos k\Àamen van binnen en buiter aÍrd, de Heideloop had \,ves vaste voet gevonden in (be)concurrerend atletiekland. U raadt het al volgendjam, 1 dag na de Heidelmp is het weer zover een nieuwe maratholr Vise -Maast ieht-Vise. K]'JAU en alle andere, jullie worden bedanl.t!! P.S. Ë€n tip voor het bestuur doe iret ofje gek benl en hou gee[ rekedng met aíderen want eÍ wordt ook geer rekeÍrig met STB gehoudeÍ. Cor van Haaren

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

II


Verslag van een Pekingganger

Op dinsdag 6 ollobeÍ was

h€t dan eindolijk

Om

dan

15.20u

vertrekken we bij Auto Vonken naar Schiphol. Aan boord van de Bolgische bus zijí 24 mensen Twaalf hiervan zullen de mamthon gaan lopsn in Beiji4- Vanaf Schiphol vliegen'we in do avond met e€n rcchtstre€kse vlucht rtaar Beijing. Woetrsdeg 7 oktober In de latE ochterd is ds aankomst op het aliegÍetd vaÍ Bsijhg. Het i§ hier behoorlijk wat warmer, vochtiger en sÍoÍtrger! Het vliegveld heeft nog niet de capaciteit die nu oigenlijk nodig zou zijni het gevolg is e€n overvolle benau*dc hal voor de douane, waar we als groep alfabetisch door heen moeten. Als iedereen dan toch de douane h€eft gepasse,€rd woÍdeD we mct de bus naar het hot l gebracht en oldenvijl worden we door onzc Belgische en Chircse gids voorzichtig in de Chinese maatschappii i]lgeivijd. De middag is dan ver voorbij als de kamers verdeeld zijtr en de meester gsbruiken de tijd orr even wat bij te slaper van de lang§ (10 uur duÍarde) vlucht- Om 18.00 uur is er doot de Íeiso.gadsaÍe e€n gezameÍ Ík dineÍ gEorgaÍiseerd met de andsre Beliing_gangers vanuit Nederland. De locatie is e€n lr?isch Chinees restauraít Yeel Tl--licht §n heél dm plastic op de tafel. Het eten woÍdt op eeí rortldEaiend plaieau geseÍveerd met bieÍ cn water. Het valt ni6t mee om te bepalen wat we nou echt aao het eteo zijn. Maar, het smaakt goed en bij het naaÍ buiten gam kunnen we in het Nederlmals alslog lezen wat rlt 8eg€t§n hebben Na afloop van het eton willeÍ wc toch alvast wat van Beijing zien en gaan dan naar hst Tianainenploifl (ltel plein var de hemelse vÍede). Het È eÍ vol, natuurlijk het Chinercn, en als wosterling val je er daí ook op, ook voor ale handelaren. AI met al heel indn*wellend dit plein dat goter is dan b.v. het rode plein in Moskou. Om 21.30 uur bebben we genoeg sfeer geproefd en gaao we tenrg voor €€n sfzak'k€rtje in de hotelbar. Donderdag 8 oldober Vandaag gaat de wekkeÍ bij iedereon af om ?.30 uur voor het ontbít ea om negen uur 'stiept' is iedore€Ir klaar voor veÍtek naal de antielonarLl alwam de eersiie aanircpcn worden verrichl! De irru!Íower is het rolg§nde veraolg É'


12,

pÍogftmma-onderdcel. De Chinezen leven in uur, daarom werd voorhe€n om de twee uur op de troomels in de7É to.en geslago[ Aan d€ voet €en Chinese mark, Í-aai me! wiss€lend geooegen overheen werd gelopen. tnmiddels zijn $€ dan ook de tpische Chinese wijken ('hutongs') gepasseerd €n dan zie je dat de levensstandaard ca. 50 jaar is ochtergebleven bij de Europese. Na de lunch bezoeken we twee belangdjke tempolsr de temp€l van do Tibetaars€{l)monnikeÀ en de tempel van Coofucius- Beiden behoorlijk verschillond van olkaar, qua idee€n en qua bouwstijl. Na al doz€ culturele indrul:ken is het tijd voor loop.je; nu zien de Chinezen een weÍeldwordeÍ: \.rouwe{ in trimkleding voor de marmen uit samon alo het triÉ$en. 's,Avonds gaan we gezamenlijk naaÍ een acÍobatiek-voorstelling en hebben dan in het hotel oI1ze eigen "pasta-party", gevolg door de afsluititrg in de bar.

Vrijdag 9 oldobeí Wederom is er een collecleve wake-up-ca1l, ditmaal al om 6.30 uur. Vandaag wordl ile muur bezocht en de staatsfabriek va, cloisonné. Om 8.00 uur'stiopt'vortrekken we dan ook bij h€t hotel, op naar de fóriek. De rondloiding leert onsi cloisonné is een soort emailleren op koper, heet aöeidsiffmsief onder niet de beste omstaídigheden. Van daaruit naaÍ de mulrr, zo'n 6000 hn lang in totaal sÍr al vele eeulv oud. We kijgen 1% uuÍ de tijd om de muur te beHiÍ]morl en het is e€D echt kuitffbijtlr in de

buitencategorie. Dg échte handelarcn kome1r nu ook bovendrijven: het zij, twee Limbuigersl Zo laígzammhand kijgt iedereen een beefie de smaak valr handeldrijven en afdingen te pakkeo en uiteiidelijk vertÍeklen we oln 14.15 uur dan toch traar onze lunchplek en vervolgens naar het hotel. De cchir volhoude.s gaan nog nafl de Fdendship StoÍo (zeer bekend westers \Àeenhuis) c.q- werp€n eeE eerste blik op de 'zijdestlaat'. Wederom krezed de lop€Ís en dus hun trouwe suppoíers vool de pasta. Mel

z'n allen bij

elkaar biedt de mogeliilàeid om alle mobiele telefoons op elkaar af te stemmen en de moathondag vaa de supporters te Í€gelell. En natuurlijk op tijd naar bed, warÍ we doetetr al 1Ío€g op om op tijd op het

pleiÍ van de hemelse wede te zijn. MaÍrthon Beijing 10 oktobet 1998 Een indrukwekkende staÍ op hot plein van d€ HeBelse Vrede. Slechts 940 marathonlopers, met€en achteflolgd door 18.000 Chinese jeugdigen. Dil waretr groopen in kleurrijke uitvoering (det in Mao-pakies). De stad om 8.31 uur was onder toezicht var 'Mao'- We weÍdetr uitger,vuifd door e€n gote grauwe Chlnese menigte €n onze goepje gnthousiaste Oranjo_faDs. Vervolg ls


Het w€er was bewolll, "20 gmden en de smog op go€de stErke. Nadat Ger en Harm het publiek hadden opgewamd, volgde de rest op het

h

punr op korte afíaod. Onzs Oranje-aanhang had daar ook veel beHjks. Het parcours was goed bewaak: in plaats vall dranghgl*sn op iedere 50 meter links erl Íechts eeo militair, met de rug(!) naa de lopers toe. Het was een vlak paÍcou$, met rechte laage wegen, waarlaogs het normale verkeer lustig snog produceerde.De Írdsh was itr het Olynpisch stadion Daar was het rÍij rustig, dit in tegenslclting tot de z€eÍ vele toeschouwers langs h€t parcours. In hst stadioo &erdon alle€! hooguaardigheidsbolJeders toegelat€n. MaaÍ met behulp vao onze Chinese gids werden dc Oraaje-fans van GÍool KlimmeD binncngeleid. En daar l«vamen de lopers!!! (Ze de cindÍesultateÍr). Ham 3.23, Ger 3.23, Huub 3.30, Frcddy 3.36, Sjcf3.38, RoÉald 3.46, K€es 3.46, SoÍrja4.40. Loujs 4.40. Monique 4.46 en Wiel4.46 Bijzondoe verrichting is de Festatie van Al, 1 jaar dst getraind etr 2.17 op de halvc marathon De PR-lop€Ís lÍ€ddy, Sooja en Monique. Een speciaal applaus voor onz,o hÍee dames voor dit mooie resultaatNadat iedore€n tevredeí was tcruggekcoÍd in lÉt hotEl, werd ons een groots buffet aangebodeo door ile vaste spoasors, aatrgevuld mot champagne van de PR-lopers.

24

zij

l1 oktober Het gebruikelijke ochtendceremoÍicel, iedeleen ontn)€t elkaar bij het ocht€odbuffet. Het gaat echtff olerw€gend wat langzffiIel bij de lopos. Zondag

Vandaag staat het plein van de hem€ls€ vrede, het gootste pleill ter wereld op het prograrnba. Hisr arn ligt de verbodenstad, do rcsidentie van de keizer. Dc verboden stad is e€n immens complgx taarin de tijd van de keizers mecr dan 10.000 menscn om ds keizer leefden. Bii de .ofldleiding over dit compl€x $Erd door de Belgische gids uitgebreid irgegaan op het maken vao eunuchen, e€[ bloedig verhaal. De tempel vatr de hemelse rÍede was het sluitstuk van de rondleiding van deze dag De twee keer in hetjaar dat de keizrr offici€el buitsn zijr .esidentie kwae was om iÍ de tedrpel vaí de henelse rÍede 1€ bidden voor eetr goede oogst. Daarvoor had hij dde dagen trodig zondei drank en \rouwen. Het culturele hoogtepunt mo€st echteÍ nog komen. De Chinese opeia was eell openbaÍhg op vocaal góied. De meesten waren zo onder de il1aliuk van ,je hog€ miauwklankeo vaí aie zaígers öi ze rriet in sióai \ÈarsÍ om de

vervolg É

x0


voorstelling helemaal uit te zitl.en.

Marndag 12 ol$obei Vandaag staat het zomerpaleis op het programma, de aadere residefiie. Binnen deze muen ging het keizerlijke leveo vcrder io de zomer, terwijl de mussen vaÍl de dalen vjeleD van dè wannte. BiJ dit paleis heeft eerr van de kcizers uit eerbied voor zijn mo€der een gigantisch meer late4 gravon, obldat zijn moeder zo graag langs het efl zeg liep. Aangezien die niet echtq in de buurt lageÍ hebben vervolgens duizenden chinezen met d€ hand zelf mrar een gegraven. Vaí de hoeveelheid grond die daaruit kwam hebben z€ gelijt een mooi aangelegde beÍg geÍnaak. De middag was voor iedere€n wij oÈ in tc iulleL Het grootste deel yan de gÍo€p heeft de middag in de zijdesEaal het ondeÍhandele[. Ter afsluiting van de doorgebracht, om !c o€fenen geslaagde hip hsbbetr we ons allemaal getralleerd op de beroemde Pekfue eend. Bij dit sameaíjn werd aan iedere DaDnelijkc deelnemer van de reis eel1 stopdas met de Chinese dÍaak uitgercik die Dlr. Cordewener met Dlr. Oostwegel op de zijdeshaat wisten te bernachtigen. De avoud werd zoals de !'oorgaande afgesloteh in de bar van het hotel.

i!

Dinsdrg 13 oktoher Vsrdaag moet iedereen dan toch all€ dinge, die gekocht zijn zien iD te pakken inde koffe$. Een aantal goepsleden waÍen zo ha[dig o$ extra kofferruiÍÍe mee te neme!, of om die in Beijing te kopen. EÍ moest op de teÍugtocht behoorlijk wat me€r ing@.kt worder. Op Let vliegveld was de laatste mogelijkheid om alle Chinese yualls kwijt te raken. De hxoe uul wachttijd gaf daanoor genoeg gelegenheid. Om i4.05u nemen we dm echl afscheid van de Chinese bodcm. De Érugreis gaf hetzelfde beeld als de heenrcist veel geklets en gezellig gedoc verspÍcid ovq hct vliegtuig. De aansluiting m€t de bus verliep bida vlekkeloos. Eerdq dan vovracht wmsn vre na ccn leuke nraar verÉo€iende reis weer thuis. Dat oarathon lopen is l1og niet zo'n slerht excuus om ergeos te komen.

-§-$

Ë,Ë*JE

Ísel Weyenberg Ger SchaÍfhausen

flfltfi ulnE fl0r8.

*t!,!ll .FE . lt.:ir È{ElritE_É_--- q'iEj.?+.L- q. HarE Alk€Ína ÀlifiÍËÍ4. 100021 r!-ií: (8610) 67668866 í?tri: {86-10) 6765585s ADD: NO 17 Dongsanhuaflnaö Rd Chaoyang Districi Beijifiö 100021. Chtna

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 LL


sportswear KouvèndeÍstraat 85 Hoensbroek Tel.r 045 5233580

,Il0u]1,' §c9Pulrl/rucrx0|,ioxxu]suSr/ffnfiri0Esfttr'ttc,§IrflE&uÍitsmfit^tlNDtÍL{,oÀu Drxr

/n^l71t-r Autobedriif Zd roj ews k i --

wBruMt

* verkoop auto's * autoverhuur + leasing " reparatie en onderhoud

I

r'"*insun

35x

: ;i'J:BïJi.""'Jfll;" Heerlenseweg 20O LandgraaÍ O45- 5720O02

'L2


Ge zulÍ er maar gaan àanstaàn:

l)ukehdefi lopers trcrsereh het slechte u'et in lóde D 'ots doot H&sselÍ danke het slechíe weer Lwamen er íoch bijne vieïdltizend lapefi aan de start lan Dvars doot Hasselt [:ruizend atlelefi boden à.h aanl)oor de 5 km e]1 dtiehonderd 'rrou'/ren leefdefi .ich utt ap de Fun Run. Ook de hrulerloop werd met meer dan duizend alleetjet eek groaí succes. Op de afsluxende l5

A

km

k$)one bilfia 1500 d?"lkenefi in actie

Bron:Het belang van

Limt r$

l2-11)-1998

Temidde& van dgze 1500 voor de afsluitende l5 kilonrcteÍs bevonden zich ook een aantal dwàze'Olianders van eer atletiekclubke STB genaamd, die zich laar de grote stad begeven haddar. De doffe elende nam voor hun al een aaavaflg toen die heiloreukels van den parking naar den insdujving moesten gaan. Ze ware, bekants hartsilke '/erdwaald en een deel ran hrm kon zelÈ niet nleer terug om zich om te kle{iell. Maar ale€ w1j Beigen draaien onze hand er toch niet voor om, om de kleedkamers en inschrijving zoh kleine 2,5 kilo_ meter uit mekaaÍ te legiEen . Zeg nu eerltjk, as ge 1 5 k111 L'unt lopen, klnt ge daÍ. bitteke toch zeker ook nog aan, ook al zijt g,l sóaars gekleed om aan de .,vedstrijd te b€ginnen of z€ikrat bezweet omdat de match net afgelopen is.

Maar goed, al onz€ companal uit het ooste[ warcn bijt{ds rrgeschreven zodat ze zich richting vertÍek konden begeven. Maar ja, hd vertrek: zelfs daamaar hebben die STB€rkes mo€teo zoeken Alee, het waÍen toch maar een paar kleine obstalelkes m de vorm van nutteloos podium, een lege eretnbirne, veÍ_ schilleade tí,ee meter hoge dranghekken en een opengebroke, weg die oveÍwonnen Íroesten \Àorden om bij llet vertrek te geGkcn . Talslotte, zij ge e€n sporíneas ofli€t, zeg nu es eerltL. Goed, het kostte wat moerte, maar alee daar stonden ze da, en ge kunt zeggen van onze 'Ollanderkes wat ge ti1t, zo dom zijn ze zeker niet. Op het allereetri-l :,ae siJ{rt!.e age, \re lioítgei'.ipi. fli'*erkes in de!! Pe.sliri4 !2Í Corke HaaÍen den twiede ar ded la.ge Sjoske Duteweerd. Voonvaar rnel1sen iek zeg


alsofh* niet aders hoorde De Vindrop, 'Èg!l laDick 1a Pelt @ Willems' eo Wiet Frins, Carla

u zij stonden daar prinsheerlijk tussa de elite Íeca ',?È &: g=+l€,

'eestaande

uit Sje

+

À-one!ie-' laE

gister, Tamara Deumens, Els Finy CÍombach stond trouw en @zeker tus§en de grote m@stnmassa zo'n 200 mder lerd6Íop. zij warcn zelfs m notje§ alat ze dg Belgen die een rec§rd_ tijd !'an rcnd de 2 uur h hurne k(p hadden lietql passeíen. Ergers tusser ale drciste elite en dat bescheidal groepke werd€í! ook Edje Verstappen, Pieke

Muijrers m Toodtje Deumens nog gpsignaleerd. M€te€n na het startschot spoot do elitÉ *eg. Ons besch€iden goepke STBerkos spoot eahter eerst eee hele halve meter omhoog. Zo wareo ze geschok_ ken vaÍ het kan@schot. Nadat de 'Ollanders goland waren kwam ook ale rest langzaam maar zeker op gang en er vormde zicll €€n kotkelerd litrt 1€n lopers door de strated !aí }Iasseh. Oos goepke viel a1 ms uiteen. Het was dui_ delijk zoals als altijd waran die 'Ollanders h€t íiet met mekaar e€ns. SoÍÍlÍrligen wildan met volle tqlgon van de schorle Belgische omgeving eo de spraokeleíde oldobeíogen gsxrieÈq t§Íwijl andor@ §1ol het hazeopad koza en er naar stre€ftl(íl hun Àeàls zo Lwik als ologelijk in arlze bieÍkaart tE stek€n om zo op zijn hinst van binn@ goed nÀt te wodes 'l]ja, zo gaat dat md spoÍtrDenseq tuen is trouw aa ólkaar t([ het staffdlot geldleo is en !Érvolgens gaat de hoimwee weel ov€iheeÍsen Awel hé, al die[ 58 td 90 minuteD. Tij'Ollanderkes àjn géfinish in tijden die ÈrieerdeÀ '€n zuigen Dus Iopen puatje kunnen aan zich eer d€n waar zelf!Éle Belgskes kunrcn ze wel.

zoder oog rcor alle schoon

Een klein goepke l€n die 'Ollaoders bevi€l het zelft zo goed dat ze orerwog€n om in }fusselt te blijl'Eo veÍtoelqr. Maaa ge we€t hoe dat gaat met sportnrasen en zeker met dre 'Ollandso: Niet alle€n na het staÍtschd, fiaar ook aL het ÍÉagske ge!,uld is kijgen ze heimwee- Nadat ze dan ook hun honger an doIst gelaàftl haddel ií e€{r lguk caf€eke op de mark toged zè moe en eeo helr enaring rijker weer naar huis. Wie wed, lÍi§schieir komzan lolgqldjaar

Dan uiteraàrd l1og eveo huE re$rltaatjes:

14


Dan uiteraard nog even hur resultaatjes:

Sjooke ran Modrop

00.58.58 00.59.30 01.01.20 01.02.25 01.02.30 01.04.25

AlbeÍt RutteÍl

01.??.??

Carla Willems Dikske \ràn Pelt Elske Frins

01.12.4s

Eddie Verstappen

Cor 1"n t{aaren Sjoske Duteweed

TooÍdje Deumens Pierke Murjrers

Wimke Loglster Wielke Frins Finy Crombach Lgly Boessel Tamara Deumans

Adelies wn Vlodrop

0t.13.4't 01.14.52 01.14.52

01.t4.52 01.19.40 01.28.3o(ailereerste wedstrijd) 01.29.34 01.29.30

Wi6l Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

l5


Nieuwe leden

qT'§,

hffi utfi har& d$o' Saskia Rademakers Mergelsweg 51 6419 EA Heerlen geb. 14-04-1965

HarÍ-v Bo€sten

Driessellshaat 9 6374 AS L@deËaf

geb.2i-08-1951

Driessenshaat 9

Diana RoveÍs-Msitst€Í Dr.Calsstraet 14

6374 AS Lddgraaf geb. ll-12-1953

6372 ÀA Landgaal geb. 15-06-1963

Esthor Groenev{rld Kerkstraat 224d

Anita Sniiders WiÍem de tujkestraat 2 6371 EN Landgraaf geb.02-05-1964

Maril Bo€strtr

«41 BK BruNsum geb.

06-ll-1975

G€rte OffeÍinga

Huub Verhoef

Wachteodoitckstraat 20

Mijnlaap 10 6372 NJ Landgratf

637 I V![ Ladgraaf geb. l8-t2-1969

geb.03-02-1958

Inoke de Ploeg

Kakortsweg 637

I

GC

l0

0-0-0-0-0-0-0-0-0-&0

LardeEaf

seb.24-07 -1954

16


Verjaardagskalender

vervolg januari 1999 17 HarÍy Yao de Laar - 42 jaar

DECEMBER Iq)8 0l Marian r'/d Boogcrd - 47 jaar 02 Wim lrgisteÍ - 34Jaar

6l jaar 19 Rob Kooisua.39jaaÍ 2 I Jos Krist - 40 jaar 23 Paula VonkeD - 54jaaÍ 25 Mafitta Horsch - 43 jaaÍ 17 Frits Fischer -

06 Bob Jarn€s - 52jaar I

I

Jafl Yan Hees -

12 N€l

58iaar

VisseÍ-var Dijk 39 jaaÍ

Maril Boestctr - 45 jaar I 3 Sjef van Ooyen - 56 jaar I 4 Fons Kreukels - 43 jaar 14 Peler Dcc€unlnck - 33 jaar 15 Lucie Gesen - 4? jaar 17 Marianne Eussetr - 48 j6ar 18 Gcrtc Offsring - 29 jaar 2l Gcr Haners - 44jaar 27 Harrie Vermeulen - 49 jaar 28 Wim Meyboo - 50 jaar 29 Sonja Tub€€ - 42 jaar 13

27 AndÍe Rounen - 49 ja,, 28 Cer Schaíhausen - 45 jaar 29 Reggy Pietersz - 50jaar 30 Aníelis

FEBRTJARI 1999 0l RogeÍ Gilissen - 38 jaaÍ 03 Huub Verhocf - 4l jaar 07 Fians PeteÍs . 51jaar 08 Jung Mainze. - 58jaaÍ

l0 Ka) Bemelen. lSjaar

30SharonRook-lljaar

3l 3l

Cerda Queedvlieg -

50ja.r

1l Peier Verberk

- 50

jsar

12 Mecs varl 't Hoff - 73 jaar 13 Huub Weleoberg - 45 jaar t7 Hclen Schmit - 3t jaar I 8 Marie-T'h. Weeles - 32 jaar I 8 Wirn van dcr Lind@ - 45 jair 18 BaÍt lltrmeker - 14jaar 19 Esther Verkooy@ - 34 jaaÍ 19 Her* Verbroetrker - 46 jaar 23 Rob Rikscn - 36jaar 23 EstheÍ Mulders - 26 jaar 25 PieÍre Murrerc - 5l jaar 2? Ingrid Takeds - 33 jaar

Eddy V'erstapp{,l - 39jaar 31 Jan Vromen - 48 jaaÍ

JANUARI 1999 03 Jan Welting -

lan Dijk - 44 jaaÍ

í)jaar

03 Shny van Oo-ven - 5l jaar 06 Kittic KuDkels - 35 jaar 08 Sjaak VcrheiieÍ - 47 jaar 12 lris op don Kamp - 13jaar 14 FraDk JaÍsseos - 33 jaaÍ

va! de Pol . 3l j.ar 15 Theo Schmeits - 52 jaaÍ I 5 Albert VeÍbunt - 52 iaar 14 Marcel

Jan van iiccs

0-0-0-0-0.0-0-0-0-0"0

!7


qUTO gebruikt

verkoop nieuw en 1e klas occasions met

garantie

inruil moqeliik

- repaíatie en onderhoud BOVAG van alle meÍken - APK-keuringen - schade-taxaties en Íepaíaties

Klimmenderstraat 95 - Klimmen - Teleíoon: 04405-1358 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaal - Telefooo:045 - 751449

rÀ! @,xí0sevxt

ÍlonnmerÍ- en timmerbedrijÍ

H. de lloon b.u. 04s-53r 8849


Welterhofloop He€rler

5kmen10km Zondag l8 oktober

1998

\l

/eltoho0oop 1998- eor wedstrijd drc tigr en eeo cross. È bos-cn grindpadeo woen ,u...o ""o'*"g*"garriid door de veehuldige tegen vennderd in modderpoelen. Desondank§ wden er een ÍliDk aa 4l deelnemers aanwczigBij de 5 kilometer was Frsnk llensgeas heer en meester. Met mim een

VY

halve mitruut voorsprong op de nulnIneÍ twee stoofhij over de fnish. Ook onze penningrreester Jo Heif ichs was gElukkig na eea lange verelende blessure-periode 'weer aanwezig en was na de wedstrijd rcdelijk t$Íe-

-

den.

op de I 0 kilometer liop ook iemand ahe we€1 wat het betekend om lar8duÍig gcblcsseerd te zijn, Fons Kreukels. Men ziet h€m de laatste tijd gelukkig weer aaí de staÍt bij d6 diverse *dsnijden. Rob Riksen en Jo§ KÍist waren zoals gewend io de vooste gelederen te Yind@ etr eindigde bii de €€Íste hen van deze l0 kilometer.

5 kilometer.

10 kilometer:

7 10 26 30 55 58 62 78 81

Theo Schmeits Eddy Verstappqr Wim Me-vboom

39.31

Cerard Hafunar Tolr Deumes Disk vaD Pelt

43.50 45.02

1 FraíkHensgens 16.55 22 Jos Dutllve€td 20.18 26 Jo Heinrichs 2032 40 RonaldFrins 2ï.43 66 Vic1ry Tecken 25.10 67 Finycmmbach 26.16 91 Ba.t Ikoulíels 26.35

49.04

Aantal deel nem€rs: 132

Peter VerbeÍk

49 l0

Rob tuksen Jos

Krist

35.19 36.55 40.00 43.45

Theo Schmei§

ÀÀntai deeiÍemels: 93

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 19


Marathon Frankfrrrt Zondag 25 oktober 1998

et is

zonilagmorgen

25 ok[ober

1998 10:00 uur. Plaats van hddeling is Frurki.rt am Main- Hier vindt l,1q voor de 17" ke€r de EtaMaraÉron H0'tri plaats. Het parcours \{aarlangs deze marathon vocrt staat, laast RotterdaÍn, eveneens bekend als vlak gn snel. Otrder ideale $6Ísomstatrdighede"l wct io veÍstaan, rlaar daaÍ was absoluut geen sprake van. EeD B.oot de€l val1 de wedstrijd mo€st naÍt§lijk gesÍreden worden tcgen stomr sD rcgonAan

ale

skít

zi-jD

verschercn Ger Bodelier, Fritz Fischer, AlbeÍt Verbunt"

Theo de Leeuw, Frank Eisenga, Pierre Muijrers en llerm GeÍerds. Daamaast zijn e! ook nog enkele topatloton komen opdravon, waaÍan ik de namen eveo kivijt ben. Na eeí periode van intensievc voorbe.eiding, voor de mgcsten warod dat 12 weken, mxst het nu gaan gebeuren. Àhor€ns met het eigenlijke verslag van de wedstrijd te beginÍeD, eerst even een

tclugblik op de voorbercidingsperiode.

De vooóe.eiding. Good Old Fritz heeft er in zijn voorbereiding allos aan gedaan, mede

danklj

een schema vafl Uta Pippig (2 keer per dag trairen eo weken van 160 km !), om de basis k leggen voor het doorbreken vaÍr de magiscÀe 3-uur grens. Zou herd dat gaaí lulten ? Snelle Ger die zo nu en dan toch nog door een achilles-blessure wordt geplaagd, \ïat gaat hij doen ?

Dan Pierre, het maratho[beest. na een rÍij laoge blessuÍeperiod€ was hij geheel in zij[ nopjes tijdens de Mergelland-maration met eén tijd vatr 3:08

u. Hoe zal het hem deze kecr afgaan

?

Vervolg 'c 20


Àbert en Frank, eveíeens goed gohaind lijdens

de voorbsrsiding en evenal!

PieÍre. zoer te!Íeden met het resultaat van de g@eralc repetitie tijdens d( Mergelland-marathon. Wolke tijd gaan zli hier neerzetten ? Dan Theo. Goed gemotivesrd eB vol 7Élfi,ertrouwen. Ook hij heeft eer pnma voorbereiding achter de rug. Ten slotlc rk zell Voor mij zou dit de derde marathon so/den (sony Wim die tweede was eigenlijk niet gepland). De esrste liep ik in 1985 in Berlijn ir een tijd val1 03:64 u. Wat zou er dezs ke€r uit de bus komen ? De wedstriiddagZoDdagmoÍgon 06130 u. De wekkor hoeli niet afte gaan en ook dc l4'eksorvi.

c€ was ovgrbodig, voor mij althans, !'v-ant om 06:00 u. besluit ik om een hcorlijkc doucLc te nemen alvorem om 07:30 u. gezamenlijk Let ontbijt t( nulÍigen. Onze cerste l{aar emingcn dchien zich op de weeÍsifuatie. Gelukliig is hcl droog. MaaÍ die wind .... Na het ontbija gaan we nog cven de hotelka$er op. Dg laatstc voorbereiding" en word€n gotroffen- Nog eve,l iets iowijven, veters co[troloen, heb ik we] de gosde out6t mot dit lveer gekozcn ? Het is 08:00 u. BIij vensst zien we Trea en Wim verschijnon in het hotel. W€ ver[eklieÍ om 09:00 u- vanuit het hotel traar de staí. De start was verdeeld over ti\§€ plaatsen gd opgedeeld in A-vakken en de B-vakken. Bij de staÍ aang€komen, weer een blijde verassiag. Het zijrl Jo lan Vlodrop en Eddy Verstappen die ons kom€n aaDmoedigen.

Nog evel1 de laatste udne]ozingen en het feest k6II begiDncn.1oio0 u. Hel startschot valt. Daar gaat d€ meute. Gefu}*ig zijn we snel ovff ale staÍtstreet zodat de tijd op de klok niet tevèel afivijkl vatr de persooalijke chiptild. De eerste l0 km. verlopen redetjk. Ik heb het gcvo€l dat ik iots gespaníen loop. Dit gevoel wordt bwostigd als Albert e1,en later rcept "rustig en onl spannen lopen, Hermar". D6 eerste dranhoskn zÍrl we indiddels gepasse€rd en de tussentijd op d! 10 is 45:29. we liggen op schema. Albert, Theo eD ik lopeo sarEen richtiq 15 lni. waar Petra ons staat op te waohtm met nieuwe sportdralk. Bijn, haddeÈ rve ha6r gemist, maar gelulkig wist zij de bidons exact op ons aft( vuren /odat \4e ze zo urr de lucht koBden gijpen We passeren het 20lsn. punt op 01r31 Thm is nu ie.tsv ooÈit gelop€n;

Vervolg c' 27


on ik passerea het HM-putrt op 0l i36. Vanafhet 25 laÍ.-punt zijtr w€ ons eigen tempo gaan lopen. Nu mo€st iqler het voor zich do€n Albert heeft een dipje gehad tussen 27 e1I 30 lm. €n hseft evcn moeten wandelen ia yerbaod met maagkampen. Gelukkig heeft hii de draad \',"e€r weten op te pakken ea heeft zells weer goed op tcmpo L:unnen lopen- Ergsís tussen de aanmoedigende menseiinassa beÍeikte mij de irlfoImaii€ (ik *eet bij God íiet meer van wie) over ale tussentijd van Ger, l:14 op de HM. Dat ziet er go€d uit dacht ik bij me zelf. Ook dacht

AlbsÍ

ik even aan Frik, zou hij Deutscher Meister wor" den in de M60 ?

Inmiddels ben ik het 30 lín.-punt gepasseerd op een tijd van 2:17 uur en heb Theo weer ingehaald. SameD kom€n rÀre woer op een punl waar Potra staat te wachten met nieuwe sportdrank (perfccte verzorging, Petra !) Nu gaat het komen dacht il5 de marathon gaat beE ncn-

VatraIhet

l0

km-punt heb iL constanl het leDopo

iD

de gaten gshoualer\ $alli ik had uitgeÍeked dat ik nu ongeveer tempo 12 ktr lh 6oest lop€n om mijn doel te b€reikel Dus, vooral niet gaan vffsnellen, dacht ik iedere keor. Ind€rdaad, dit lu[1e ook vrij aardig. Vallaf het 37 km.-punt begoÍ ik vooral mijn boverbenetr en beide hamsftings te loeleD. Tussentijd op 40 kn--pont 03103 u AIs een kodng te rijk ging ik am dc laal"ste 2 kilometers bcgimenlk oriàlteerde me op de grote Messeturm (to€passelijk beet hij "Sch1tarzer Harnmermann"), wam d€ finish is gelegen. Nog effe, dacht ik maar ste€ds. De laatstg bocht l\lldt genomsn en daar is dc finish in zicht. Ik hoor fusse[ @n eDorme menssnma§sa de aanmoediging 1,an Trca en Wim, maar ik zie ze íiet. Mín btik is a een nog niaar op de fiaishtlok gerirht. Ga ik het halen om o[de. de 3] 15 te bliiven. De laatste meters glijdeu oider mljn vo€ter weg en ik passee. ten slotie de furish in een tijd vaa 03:14153. Mijn plarl is gerealiseerd ! CraaB wtl ik €eB persoonlijk dank je wel uitspreken aan : Cor lI voor hst trainingsschema, Frank voor de perf€cte duwloopbggeleiding op de zondagmorge4 AlbeÍ voor de begeleiding gedurende wedstrijd (ook

tijdens de Merpllaad-marathon)

22


Helaas is Fritz gc€tr Deutsaher Meister gewordeÍ, maaÍ v/ij lcliciteren heÍr allen met dit laítastische resultasl. O ja, Frit4 nog een tip : rrusschien moel je de volgendc keer toch op Intcmet kijken, want dalr heeft Uta Pippig Íro€ e€! speriale silc mot tips èn lrucs ! ! !

Ovoigens voor mensen die Fran],furt in de Duitse deelstaat Hessen nog nicl kennen; er zijn hi€Í culiraiÍe hoogstandjcs te bele§en- Zo heb ik kennE mogetr Baten met het nagerecht'Untc cibskucheÀ", eon €chte lekkfiiJ kao

ikje zeggc!.

Uitslagen Marathon F

Ger Bodelier

:02:43:21

Fri(z Fischer

r03:07:51

Pierrc

Mutrers

Hcrm Gerards Thco de L€euw

03:12:53 :03:14:53

Albert Verbunt

i03:15i59 :03:23:i4

Frank Eiscoga

:03:46:42

Hcrm Gerards

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

23


Ziekenboeg

VersóilleÀde boeldes hebbeo we de luxe gehad om geen ziek€nboeg te hoer@ opvoer@. Helass is dit tru ànders qr moeten we em volle ziekenboeg melden' Ed S.hiks heeft te ka$pa g&ad md g.hooÍproblemeo, nraar is inrnidilels weer voorzichtig met trainen begonne .

Mado Moonea ía haar eérste blessure weer gestart met t'raitren heeft helaas ha'Í aa do krystok moderl aorobic schoenar weer tijdelijk ,-

--.

hange[. Onzs pen igmeestor, Jo

Hein.ichs, beÍèi& inmiddels

zijo viefde come back voor na nog nid ëcht !lcËen, Ínaar we

een

zeker l,e€r teÍug in de

vedírijdto.

Daa hebbea we nog iernand die

altijd taouw aaÍwezig s/as door rugHaahte[ al geruime gaan: Rieki Hesdriks. Naa.

op

tijd

de

kie-operatie. H<{

\ril

verwachlEn he(n volgefl d

trainingtn maar geleld

veͧtE& h€eft moete.r taten

jaar

vooràohíg

veduidt gaat hÉt imiddels als

iets bder en is zo

gestart al wandelend weer iets

arn hrar condiÍo te doen.

Allemaai, ook diegeÉe die hieÍ Bi€t geoo€md zijn, lad hart! be{erc.Àap geweast *e hqeo jullie weer snel bij e€n i'all de go€pen te mogëo onttnoetm'

wiel Frins 0-0-0-0-0{-0-0-0

24

e'll


Zondag24 jarutari 1999

I 5e

(6

Koningswinkelhof' Trimloop

Valkenburg aan de Geul 26


Op mndag 24 januari 1999 vinden de CLUBKAMPIOENSCHAPPEN S.T.B. - senioren, Vetaranen I, Veteranen II gekoppeld aan "I(ONINGSWINKELHOFLOOP" plaats te Valkenburg a/d Geul

Het paroours is gelegen rondom de Leeuw Bierbrouwerij met als staÍt en finish de parkeerplaats van:

KONINGSWINKELHOF PLENKERSTRAAT 59 VALKENBIIRG a/d GEUL Het programma is als volgt: 13.40

uur

14.00

uur

14.20

uur

Jongens en meisjesloop írnl 10 jaar Ongeveer 600 meter (zwaar) Jongen en meisjesloop 1950 meter

ím l4jaar

Dames en Heren 7800 meter (4 ronden)

Clutrkampioenschappen Drmes Senioren - Veteratren I - Veteratren Il

14.20

Heren I1.700 meter (6 ronden) Clubkampioenschappen Heren senioren - Veteranen I - Yeteranen

Ii

In iedere categorie zijn diverse pnjzen te winnen 26


Inschrijven: Voor deze trimloop kan ingeschreven worden op zondag 24 jalr'urí a.s. vanaf 12.30 uur op het adres: Koningswinkelhof, Plenkerstaat 59, Valkenburg Douchegelegenïeid is aanwezig Deelname is geheel voor eigen risico! voor deelnemers ím (inclusief eetbon)

Fl I0,- voor overige

14

jaar

deelnemers

(inclusief eetbon)

Namens de gezamenlíke organisatie van S.T.B. en Koningswinkelhof wensen wij U een sportieve en Írangename zondapiddag!

Voor verd$e inl ichtidgetr:

"Koningswinkelhof'

Vakatrtie-apprrtement n

CrÍÈÍeaiaurert Plci&crsfast 59 - 6301 GL Vall€nbuÍg aao de 4aul -

-

043-601-1813


NA


Marathon van Etten Leur Een marathontraining om te heríollen valt een blessure? Ieder normaal den_ keEd mens zal zijr hoofd schudden, rnaar voor mij blijkbaar de maaier om een einde te makel aaD eeIl lange periode len blessures.

b

onnen de Goed en wei de msssagetafel verlaten ba ik heet voorzicltig kilometercmvang op te vogÍen \ran 25 naar 60 kilomder per week. Meteen na

zome.vakadiq ik had inmiddels een vieÍtal woken blessurewij kloíen trainen, ben ik gestart met een maralhcmschema ter voorberciding op een na_ jaarsmarathon. Doel ras weeÍ gericht L:unnen gaan trainen zoíder blessures. Het lopen van een marathon in ear acceptabele tijd kwam daatbÍ oP de tweede plaats. De trainiíg verliep uit§tekend maar eenzaam, ik durfile het nog Íiet aan te veel rnet de groep te loper. Die konder nl. net wat halder of verde. gaan dan ik wilde, met alle risico's van diet. de

zol€.: eiíd sepGmber erl dus tijd om in te schdjven voor eeo maBthc,ril (als ik tenminste wild€ l@@). Na lints erl recht §,at te hebben gekletst met mede STB_ers, heb ik gekozen voor Ettel_I-€ur' E€n vlakke rMrattron door mooie natuugebieden dicht bij Luis en niet at te druk. De ideale onrstandigheid voor een lekker ontsparmen loop. Alle§ hàd ik in de hand, verstandig gdrahd, veel gerust, zelfs mijn beruchÍe patat m€t fric5ídel gecompleteerd met een lekkere blonde Brands e€n twe€tal wekeí opgeofferd. Kortom: ik moest wel goei io volm zijn. TJa, toen was het

Eer ding kon ik echter oiet beïnvloeden: rIET WEER. Op de dag vao de marath@ was de teÍperatuur oke, 1naar kÍggeÍ! we te maken met windkracht 8 die je de €erste helft lan h€t parcours vol op de kop had. Weljafimer. maar niet dramalisch. d( gilg rnmers om een trainngspenode afte siuitfi met efl leuk gelopen wedstrí.jd. Dan de wedstrijdr het ging weÍkeliik loortreffetijk. Al na twee klometer vormde zich een groepje van ca

dig allemaal in de buurt vao de 3 uuÍ wildeo lcPen. Tot 20 kilometer bleefde $oep goed sàmen en kon je tenmhíe af en toe lekker uit de \À,ind lcie!. vàraf 20 kilceets ('te zdee t llog oP 3 '-!u!s-sche1ne) begll! de "Il groep langzaarn uit ell€ar te lalleÍL eeÍr vooÍ een moesten de atlden afiMkm. 20 nun

29


kilometer 30 was de gro€p iomiddels gpslonken tot 4 mal1 e(r begon sclrcma !€n 3 uur in gevaaí !e komen. BiJ J5 kilometer war@ we oog mí z{n tweeen en liepèÍr Íoim I miíuut te langzaam voor 3 uur. Twee kilometer verder was het mijl1 beud om af ie haken, hd waren maat 25 ííre,eÍ, fiaaÍ ......-... ik kon mijn gÍoepsgenod niea me€r volgen. Dat was dus hd einde vaÍr de

groa. Allea heb ik de laatste kilometers deets vol trgen de wiDd in geknok voor wat ik waard was. Maar wat ik ook deed, het ternpo zakte er zakte. Bij kilometer 40 m€t een tijd \/an 2.52.30 stond dx kleine rnannetje met de rÍeselijk grote ha6er langs de kant elr dio gafme ee{ eÈoÍme lel. Op een of anderè manier (mag mo niet hoe) heb ik die ladste 2, I 95 kilom€tor uitgelQ en en ben tldslotte gefirish (met vooÍ mijn gevo€l eern enorme eindsPriít) in 3 uur, I

mitrut€n en 1 secoilde. Voorwaar een persoonlijk recordl Toen ik samen met Jo, Els en Jessie naaÍ ale kleedruimts liep bedacht ik Plotseling dat ik helemaal niet naar hel parcourc gekeker ha{ ik kao jullie dus niet rertell€n ofde omgeving eclÉ zo mooi was. Wai wel perfect wa1 was de org'ànisatie \lan de marathon. Oleral stond loldo€nde ddnken, aan de finish wàs voldoende ruiÍte om op je gemak te bekolÍletr vàn de hspanning, de douches €n rnassagegolegeoheid was uitsteketd. Du§ zoider meer e€n aaíraaleÍ loor als je eens niet zo'n mega-màrathon wilt lopen.

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

30


ORÀIIJE I{ASSAUSTRAAÍ 19 IiEERLEN

openingstuden vanat í januari:

ó8afldag 13,00- 18 00 uuí dinsdag 10.00 - ,3 OO u!í rcensd.g 10.00 - 13.00 uuÍ donderdag 10.00 - 21,00 uuí v,iÉ.q íO.m- la 0O uÍr 2.teid.g Í0.00 - 17.00 uuÍ

HET ADRES VAN JULLIE

CLUBKLEDING Oot hèr rdÈ voq §P|KE§ EIrl HARISLÀC,iiETER6. Nu @k Cà'dio §pon h.rlieqf,ere.s op voomad. Koopj. o.n harlslegmètèr maak <,an oot eln eÍspÉa* vooí h6l nakèn ,.n en lnspan.ings tesl voor bèpellng

Lep

zèkèr

h

{iíte.

r..

maanden

mdim.lè hanÍèquentie e. tÉiningszones.

m.l ttErmo ondèrgo€., als 6€r§è laao. op vooíaàd È €r oDLo.

Herismooeliikom op viidao midd.o een àrspÉakmeteèn

SPORTPODOLOOG.",.,""

(osr€n FL 25,- lnclusieÍ mzoÍq

sponpodologie is eën nieM vargeHld bin.ëí de spoturÉld. on|Iittold vooÍ (b schoensp.cklasl/peÉmédicus. Na èen gedegen oIdezo.k advrséeÍl de spo.lpodoloog spod.r9w6ndelà.8 omlronl hun Schoèisel

Fijne

atg6lemt op

t€6lda!à àn.en

s @ltyp.

klnnen blee.es voorl@nen en zslís vertèlpèn!

spoíaet 1009.

Mikè, Amelies èn Heny D

31


jullie dat Wistun

tt

r.33]tllea3

a

Door een veÍwisseling vao de eeboort€datum in het clubblad 1,€o Kokkelkom ineens 13 jaar ouder is geworden. Dat l-urmen wij d€ze synpathieke Íunner det aaDdoen. Zijn juisio geboortedatu$ is: 9 sept€mbeÍ 1967, dus I-eo is niet 43.iaar oud maar 3l jaarjoog. Binoen de S.T.B. nog steeds íaaÍstig gezocht woÍdt aaar mensen die de wedsaijdmrnmissio L:unnen b€tnatrnen. Kom op, beste S.T.B.'erc, cr zullen toch wel onder de 240 leden aog mensen zijn die hiervoor een paar uurtjes

wij

L:rmnen makenl

Maria Fischer als ze€r modebewust§ 1Íouw weeÍ als t endsetler op treedl. Haa. nieurvste trend: trainen op 2 verscbillende schoem!, het schijat zeer prettig te lopen. Jos

Krist en Fraot Hensgeís echte cracks aan hot word& zijn- Bt

hun laatste wedstrijdsE zijn zij altijd bij de eeste drie geéindigd Klasse, jongens ! !

Gezien de reacties op aríkelen in dit clubblad er golukEg nog ledcn ljo die erg begaao rJn mel hel welen \aee ran onze veredging

Wij als r€dactie dit em

z€er positieve ervaring vhden. Daar door de discussie die hiordoor waarschijnlijk oastaal er (hopelijk) positieve ideeth op tafel komed die de S.T.B. ten goede komen.

Rob Riksen werr totse vader is geworden. DtÍnanl is hei gezi[ uitgebreid mot eer wolk vad een dochtEr. Profioia! Estier en Rob.

Dat de goep vijftigers ale komende Íuandetr wsor met een liedal wordt uitgebreid. fua Qua€dvlieg, Wim MevbooÍr Reggy PieteÍsz e[ Petcl Ve$erk arllen dan dcze magische greÀs passeÍen Theo Scimeits

0-0-G0-0-0-0-0-0-0 32


.$ta*,+ hoogte van het allerlaatste nieuws Krjk regelmatig naar:

Teletekst varr TV-GAZE'T pagina 644


S.T.B.

- CONDITII:,.TRAINING

Praat men over STB, daa zal ieder rechtgeaard sportslid daarmee de looptrainiDgen bedo€len, hetzij de baankaining op het 400 mtr. ovàal !"n AVON of de lraditionele r@djes over de BÍunssummelàeide. 'n Enkeling zal opmerken, 'Ja, maar oíze jeugd traint op de Cooperbaan". Allemaal waar maar wie r,erzint het om iets over sen zaalconditietràining te zeggen? Niemand toch! Gewoonveeg ge€n mensl Wij afthans als rodactie hebben er dit jaar aog geen woord over gehoord. Hoeveel STB-l€den, of beter gezegd hoe weinig leden weten dat er wekelrks op donderdagavond heuse coÍrditi€training wordt gègeve[ h de sportzaal Kakert onder leiding vaa ons gewaardeerd lid

Ha*

Thijssen. De redactie ging voor jullie op pad en bezocht zo'n conditietraining, sprak met 'n aantal deelnemers en had 'n intèrm€zzo met Henl. O.i. verdiehi hd om in deze laatsto clubbladeditie van 1998 de schijnwerpoÍ t€ íchten op deze disciplirc, waarbij ook erdge promotie past. Van origi& werd dooÍ e€D der grodleggers !àn STB, Jo Eijc( deze zaahraining ingevoerd onder de naam "lmglauftraining" etr bedoeld als specifieke woóereiditrg rcor het "Innglaufen" iD de wintemaandeD. In 1987 werd deze training door Henk overgenomen

en €n omgedoopt in canditietraiDiDg. ?eÍ slot !€n reker l1g is deze training nu het gehele jaar door en daarom ook een welkome aaNulling voor lope$, alle cdegorieà. Àlle STB-leden, rrouw of mm, hebbea vrije toegang in de zaal zoals eerd€r gemornoreerd op donderdagavond van 19.00-20.00 uur. Heerlijk gemengd sporten en Da afloop een verfrissende douohe die men dan rnaar niet gemengd heeft g@land. Momenteel zijn er alle€n dahes cp de trainingen, 'D

gÍoep varieérend 1an 15-20 personen. Het was c,pme*elijk te zia de goede sfeer onderling maar zeker ook het ftaatrsme waarmee men de oefrningen uitvoerde, daarbij proberend om de trainer oaar de kroon te steken. We zeiden het at, de heren latoll het a6/eeten, alhoewel Henk en ondergetekende zich goed herirnoreer e€n volle zaal, manne{r en vtouw€o, opgroeiende jeugd, ran in totaal ruim 40 sporters. Er is wol interesse bij de wedsEiidlooers maar men verkiest alsnog de 400 mster baàn bij ÀVON, die op pradisch dezelfde tijd voor STB open staat Baan- en conditietrahing 34


\allen samen, vooruit het zij zo, maar heren reorearten zouden eeÍrs de weg naar & zaal kuDo€il inslaan om b_v. vasl t! stellen hoe ..goed" h; buikspi€ron zijn ortwikkeld. De oefeningan worden op rhytmischÀ, modome muziek deels 'top 40" uitgevoerd die middels eqt goeds casse€e{eckcombinatie, FC630 Philips, wordt weergege\,,en. DooÍ het kldlrhrtme worded de spoltars aa[gernoedigd de oefeningen pinig uit t6 \,oeI€ÍI. Aan de oasettebaodjes is medg voorbereidend uur besteed. E€n applaus nà elke traidng is tere.ht op zh plaats. Een trainilgsuur verloopt als volgtt Inlopen als warming-up, daIl oa. ,n hàlf uur springrn rEt v€el varidies, vervolgeos 20 minuteo stap- eo glodoefoningm en als afsluiting cooling{owÍt en rekten. Ook wordt reel oririntatie van bewegingar beoofend. Als de laatste rhltmische klanlen en het applaus

àjn veÍstomd, stomen de Mariann€n, Marliesen, Gerda's, Andrea,s, Lia,s Carla, of hoe ze ook allemaal heten, near èeD hote wrlo*'iktende douche, rnoe maar voldasn.

Msde doo! do bezielende aanpak van Henk, in het gezllschap , heeft deze taining in de a&elopen elfjaar haar bestaansreclrt meer dan bewezen. E€n portrd van Hank Thijssen: Leeftijd 40 jaar, werk2àam bij Philips LCD in He€deÍt als afdelmgdroofd wao de mtndkkelafrleling. Vadgr vàn twee zo@tjes, resp. 4 en t jaaf leveosgezol tqn Janna. Behalve de c.nditi€training ziet hij &ans orn lvekeljks nog In paar keer rn uurtje te lopen. Zelft rcor eventuèle vewaoging iij rekatrtie e.d. heeft Hent z\t zaakjes €p orde. Mado Moonor is zijn vervsngstol on doet het uitstekedd. Op het moment tobt Mado met eeÍl hardnekkige €Dkelblessure. Ook de redactie w€mst je \.anaf deze ingang

zelf wèllicht de meest Anatieke

voorspoodige bsterschap.

daÀ È er nog eeo verv.angsteÍ voor de verktrgster, 9jk Haaren.

Maroesjka wan Zij heeft zeer rec€ot nog de conditietràiDing gosd geleid. Slotopmerking: Hopelijk draagt dit aÍtikel eÉoe bij om ook actieÉ lope.s eÍr

rccreanten wee! te.ug te brongel in de spoÍtzaal Kakert. M€í welgeme€ode daok aan Henk ïhijssan voor zijb vel6 jaren .v"n inz€t voor deze zaalconditietraining_

0_0{_0-ó_0_0{-c-0 Ed Schiks 35


, spoííers9íe*wr . dessure

laiÍilg

. cdr ie leslen

.

t.r:l,Él ifl,En (veawtgslesl)

.

spod.speciileke iesleír . lapen en fulageen

t spolmassage

ilpfrflvafrfi 0t Lfrpfr

spdtfwtheíígct

t

Itomnert l0a 6J6l llll lhcsrulc. lla tel. O46-/t426O88

tl


Run Party f,,cht 2l.l km en 10 km Zondag 25 oktober 1998

e Kottinu

Halv6 Marathon van Ëcht, nu genaamd Run Par§. Ëoht (Blj gebrek aaÍ een ioofdsponsor) heeft altijd al een go€d€ naam bii het lopersvolkie. De organisatie heeft ook deze keer een

p€rfecte wedsÍijd van ge$aakt. Er waren enkele belangrijke verschillen ten opzichte van het voíg jaaÍ Een nieuws start-fi ish locatiei de markt in het c€nhlrm Ían ËchL Een oieuvr parcorm: een gote aondo vlak en snel. Geen lc,,,vart marathon maar @n echte 10 km. (Beide afstmden met

officieel K.N.A.U. meetcediEcaat).

Stichting Wegatlcliek Echt is vm plan orn over 3 jaar het N K. halve Ínaratho!1 naar Echt te halen, vandaar deze verand€ringen. Dus alles was perfect goegeld, behalve hel \a,eer. Goed een beetje rÀind - geeÀ pÍoble€m - matr windkacht 8-9, dus stoÍD! daar had niemaod op gerekend. (Ook dejongens dic op deze dag de marathon à FraÍkfirt liepen niet.). Het viel naderhand nog enigszins m€e, tot 15 km hadje hem grotedde€ls van opzij, maarjuist de laatste 6 Im pal op kop. Het was dus zaak om te probeÍen in eeí goed gospje te lopol Dit was tot 10 kh geen pÍobleeÍ! maar toen de I0 kilometcr-IopeÍs Íeer riohting finish gingen waren de groepjes weg en 1ías het ieder voor zich. Het gros van de S.T.B.'ers liep dc l0 kilometeÍ. Jos Krist kwam als eerste S.T.B.'eÍ ove, de str€ep (00.34.42). Crevolg door een ztet goed lop€nd€ Ger Schafiheuseo die een tijd van 00.38.30 Íeatiseerde. A1s derde meldde zich de zoon van Ger. Jeroen SchaÍlhousetr in 00.41.40. Bij de halve marathon startte maar ? S.T.B.'ers. Zoals gezegd een snelle tijd zat er niet in, maar het zit toch iu de me€ste lopers gebakkeo om het toch te

Vervolg .3 37


als Rob Riksen, die toch een mooie tiid ran 1.16.30 realiseerd§r En wat te zeggen van onze vechte. Peter I)eceuoinh die in 0l-20.08 oveÍ ,

probe.en.

streep L:wam.

l

Dan is er nog ene GeraÍd Hartman, óc man gaat steed§ sneller lopen. liep in Echt alweer een nieuw PR 0i.37.33. Ruim 3 minuten tan zijlr ou, íjd afeí dat ooder deze omstandighedcn. Klassg Gerard.

Iblve M{rathon:

I Ergobert Naali 11 Rob Riksetr 24 Peter Der€uink 26 Hub Heynen 38 Theo Schméits l16 Bert Rernders l5l Gcmrd Hafinan 186

Scn.

01.04.44 01.16.30 01.20.08

M40

0t.20.11

Mí) Sstr.

01.24.24 01.33.56 01.37.33

M40

0t 44 06

Latin plaats 8 plaats 17 plaats 8 pl{ats 3

plaats 18 plaais 60 plaats 79

HeÍk Verbro€kten

Sen.

M50

Aalrtal deelnemsrs: 234 10

kilometeÍ: Albert Masiba

I 16 73

Jos

KIkt

i30

Ger SchàÍIhausen JeÍoen Schaffilausen lnge Yan Aarst Piet Brouwer

131 152

l?0

Fors Kreukels Hub Weyenbers Albort Geveo

212 214

Jan Manders

23

Carla Willems

113 127

1

243

Peter Janssen

Bsrt 1Í6uk€ls

Okema plaats plaats

13 19 plaats 70 plaats 1 plaats 10 plaats 31 plaats 4l plaats 96 plaats 24 plaats 26 plasts 6 plaats I t9

Sen.

M40 Sen.

V35 M50 M40 M40 Seo.

M50 À,Í50

V35 Ser.

00.29.45 00.34.42 00.38.30 00.41.40

ffi.42.O2 00.42.03 00.42.04 00.43.12 00.44.08 00.46.13 00.46.19 00.47.16 00.48.08

Aantal de€lnemeÍs: 347

0-0-0-0,0-0-0-0-0-0-0-0 3e

Theo Schmeits


Geevers Auto Càrrosserie delen: or! glnee!, .im!!gt!g=,e-n overzet evert op dit a..

rad. Het

gaat om originelè:

Opef Ford,BM!

.tn^I,Ir^*4.]r; 1)6ria Rèna verdr

fPselle-ctelen

ercedes,

voor

Audi,Iiat rmde

Duit leveringsp door radia overzetplaa

GEEVERS: EEN BEGRIP!

ompleteerd en Warny alle merken.

NUTH 0d5- 57,44242

VIANEN 0347.316474

AI.IVIELO 0/54ó.A72125

VELDHOVEN O,l0-253190O

(iElníl-:llS CARROSSERIE-DELEN

ROTTERDAM 010-4626661


De Franse Brigade

Naar aanleiding van het verhaal van Ed Schiks in het voÍige clubblad ben ik op

een

avond gewapend met fotoioestel naar Mengelers geíogen. Wat ik daar zag overlrof

mjjn stoutste dromena Frans woÍdt leíleÍlijk door zijn vrouwer op handen gedragen

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0"0-0

4q


Diverseuitsla gendiverseuitslagendiverseuitslagendi

S.T.A.P. Loop

-

Heerlen - Zondag 20 september 1998

10, 2 kilometer:

I 5 18 39 5l 62 64 67 17 9t

Hotg.Í Atreoberg Rob Riksen l,eo KokkelkoÍn Wi€l FÍins Jos Dutc*rerd Ton Deumes Cor Yaa HaaÍeD

BeÉ Relnders

Wim Meyboom Maria Fischer Aantnl declnerners: 136

Korschenbroicher IC

2 plsats 4 plaats I plaats 13 plaats 2 plaars 9 plaats 7 phats l0 plaits 2 plaats

M35 M30 M40 M35

M55 M30 M50 M50 V45

00.35.09 00.37.19 00.39.55 00.42.59 00.44.57 00.4ó.35 00.46.36 00.47.10 00.48.42

0051.42

5,1 kilometer:

I 9

I 13

I

14 31 44 49

Wiet Peiers Jos DuteweÍd

Cot van llaaren Ronald Fíns Wiel Frins

Heerlea

II

Bart Kreukels

Eliar Reijnea Marisn Kreukds

pl.ats 2 plaats 3 plaats 5

plsets 2 plaab 9 plÍats 3 plaats 2

vcnolg É 41

00.18.34

M35 M35 MJ M.t{) MJ

@.20.47

m.2t.ro 00 21

5l

00.21.52 00.24.52

fi.26.17

V,íO

m-28.09


Stadsloop Maastricht - 21,1 en 10,550 km - 27 sept,199t 10,550 kilometer:

I 2l 31 49

E&iel van der Putt§ Leo Kokkelkom

SPÀ

Jos Dute\À,€erd

S,T,B. S,T.B.

00.33.18 00.39.18 00.41.39 00 42.32

S T-8,

00.58.'16

P.Sinl1oei Ger Bodelier Rob Riksen

Keda

01.03.54

S,T.B.

01.16. r5

s.T.B.

01.2t.23

Frits Fischer Theo de L€euw Cor vall Haarer II Pieíe Mu,,rors Hub Weyenberg

S,T,B.

0t.28.20 0r 31.00 0t.32.25

Piet B.ouwer Fons Kreukels

S.T,B. S,T,B S.T,B.

JeÍo€E Schaffirausel

189

MaÍiar Kre kcls Aantal deelnemffs: 211

s.T.B.

Halve Marathon:

1 25 52

135 164 191 204 206 242 247 326

Wim Meyboom

350 Henk Verbroekken 367 Cerard Hartmann 441 Maria Fischcr 531 Dick van Peli

s.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T-B.

s.T.B. s.T.B. S.T,B. S.T,B.

01.33.09 01.33.14 01.35.59 01.36.28 01.41.41 01.42.54

0t.44 r5 0r 49.13 02.0t.42

Àanta1 deelncnlc.s: 553

Gillrath - diverse afstanden - 4 oktober 1998 4

klometer

1 14 15

Rob Wassenbe.g Maayke Hcinrichs Jo Heinrichs

vervolg

e

Urdtas S.T,B, S,T,B,

42

00.14.03 00.18.12 00.18.13


Ven'olg uitslageÍr Gilhath,

l0 kilofteteÍ: I

l3

Bonnie Christoph Jos XÍist Jos Dutewccrd

T4

Cor

21

Pierrè MuyreÍs

38 46

Dck

4

val

DJK Elmar Kohlschcid

00.35.24

pla.ts

M3O

N.«42

M30 M30 M50 M30 V30

00.39.49

3 piaats 9 plaah 10 pkats 2 plaats 16 plaats 4

Haarcn

vaD Pelt

Finy Crombach

o0 40.42 00.42.09 00.49.02 00 52 27

[Ialvè Mxrathon:

I 9 22 33 46 66 68 74 79

lÀ'ursclcn

Jo.g Achtcn Peter Deceunink Frdnk Eiscdga HBrm Gcrards Albert Vcrbunt Sjefva! Ooyen

3 5 plaats I plaats 6 plaal§ 4 plaals l0 plaats 12 plaats I ptaets plaats

Wim MEboom Wiel Friis Cerard Harhnann

1

M30 M40 M40 M50 M55 M50 M40 M30

01.12.38 01.20.59

íJ[.24.t3 01.28.01 01.32.35

0131.27 01.-17.57

01.39.50

0l

:10.51

Aantal de€lnemgrs: 170

Plocgenlilassemcnt:

DJK TUS Amlada Wulselen

I

S.T.B. Landgraaf S T.B.

9 Aantal deelneorcnde ploegen:

Landgaaf

18

Halve Marathon Eindhoven - 11 oktober 1998 I 37

David van deÍ LindcÍl Cer Bodelier Rob Rilisen lnnekc de Plo€g

S,T,B, S,T.B, S.T,B,

43

01.07.15 0r 13.00

0r

16.13

02 00.50


Enci.Bergloop Maastricht - 5 en 10 km - 8 nov.l998 5 kilomet€r:

I

Frank Hensgens

10 kilometer: ???? Heren Seniored M Ramaekers

I 8 l0

Rob Jos

STB

av

Riken

WeeÍ

STB

Kdst

STB

m.I7-00

00.29.30 00.32.40 00.33.22

Heren M50

1 2

Ihei Luckeís .Iohn

Hill

S-Rurbruckenlauf -

I 36 37 50

Dieínar Lurken Wim van der Linden Ger Bodelier HenlËn Gerards

118 Maía Fischer

AVON

00.37.58

STB

m38.51

12 km - november 1998 E.KoNschcid STB STB STB STB

00.41.31 00.49.50 00.49.50 00.52.10 01.00.26

Herfstlopen Kerkrade - 4 /8/12 km - 22 november 1998 Jeugdloop 4 kilometer: MartijÀ Arnoldusse{ Ralfde L€euw

I 6 9

Ronald Frins

Ach.Top S,T.B. S,T.B.

00.16.23 00.17.58 00.18.38

s.T.B.

N.26.49

S.T,B-

00.31.26

8 kilometer:

I 6

FrankEensgens Cor van Haaren

ÍeNolg

§

II

S,T,B.


Vervolg uitslagcn hcÍfsrlopen 12

kilomeÍeÍ:

I 4 5 20 30 32 4l 46 5E

RonaD Vink€n Jos

Krist

Rob Riksen Wiel Frins John Hill Ton Deumss Fred CeileDldrch€n

Hartna[ Dcli van Pelt Gerard

Aantal deelneurcrs:

STAP

00.42.23 00.44.21 00.44.27 00.50.12 00.52.03 00.52.59 00.55.48

S.T,B, S,T-B. S,T,B-

s.T.B. S,T B, S,T.B, S,T-B,

00.57.t2

S-T.8.

0l

03

2l

6l

Warandaloop Tilburg - 5,8 kilometer - 22 nov. 1998

I 14

Stephen BeurneÈ

Frark He$gens

S,T,B,

00.18.24 00.20.01

Halve marathon Margraten - 29 november 1998 Kïert

I 75 88 96

m-arathon: Luc Huntjes

Henri Gicsetr Albert MaesseÍ Mooique VonkcÍ

Stein S,T,B, S,T,B, S,T,B,

00.37.09 00.55.20 00.59.42 0t {H 36

AV'34

01.15.06 01.16.23 01.1?.35

Aantal deeinomers: 109 Helve marathoí:

1 3 6 15 2 I

WilbeÍ Thimistcr Jos Krist Rob Riksen Hub Helnen Harm Alkema

vexvolg

s.T.B. s.T.B. S,T.B. S,T,B.

0t.22.57 01.24.28 01.2.6.14

6 45


vc.eolg uitslagen halve maÍaÍhotr Margraten

76

Hub EÍters

S,T.B,

107 CoÍ van Haar€n II 108 lrcdCeilonkircheÍr 118 Wiel Vonken 119 AIfted Ceven 132 Cered Harbnan 133 Piet Brouwers 155 Hub VeÀo€f 165 tlub Woyobog 191 Dick van Pclt

S,T-B,

S,T.B, S,T.B, S,T.B,

01.32.25 01.36.45 01.36.47 01.37.44 01.31.45 01.38.48 01.38.49 01.42.12

PR!

s.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T,B. S.T,B,

01..43.28

PR!

01.47.40

Aantal deelnemeÉ 1238

Thm Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

ffiregrunfrEsr*Effix§.T.8.

Ï99?

zaNDftGfumsrnr Ap

,ondag

\-./ueer

het

J

lanuari l9o') wordt door onze everemeotm-comrurssic

jaarfike

NÉuwjaarstseffen georgsnrseerd. de kmtine van T.C.N. gelegeNr bij onz6 Cooper.

Dit gobeuren vind plaats ir bam-

Ove. tijd en verdore

dag kunnen jullie t-z.t lezen op TELE. TEKST pag. 644 (TV Gazet) We hopen op een massa. le opkomst cn gezien do ervaringen vao voorafgaande jarcn bcloven het weer een paar gezollige uufj€s tr worden.

mlrlling vaa

t

r

eneÍneD

leDi"ornmissie.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 46


U)

ct

\ll :<

(Ă&#x20AC;

I u_I

q)

Y .g

)z (, ul


Geutdalloop Berg en Terblijt 7 en 12,5 km Zondag 15 november 1998

Gxflï';J:iï::-j.",iï.,*.*

la{d. En omdat ik me looÍgerlomen heb als loorberciding voor de voorjaarsmarathon veel clossen te lopeq Ie€k me dit ee{ uitstekend bcgi[ van het oossseizoen. Het parcours gelegen ln de hellingbossen tusseB BeÍg en Houlhem was inderdaad zr\'aar. Dit kwam niet alleeb door de steile beklimmingen maar hoofdzakelijk door de modder. Maar dan ook echt modder, zoiets waarje lot je enkels inzak, vall de heuvcls zowel bergop als bergafeen groie glijpadj maak. Loodz*ao. ! De organisatie had zelfs enkele zeer gevaarlijke bospadgn uit het parcouÍs genomen om ale veiligheid van de lopels te waaóorgen, zodoende was do afstand terug gebÍacht van 14 lar naar oogeve€r 12,5 km. Brj droog $eer en ecn íomale ondergrond is dit wel eeo van dc mooisÍe crossen varr LimbuÍg en die

ik iedereen kan aanbevelen.

Ondanks deze omstaldigleden vrare[ eÍ toch nog §€n zevental mo€dige S.T.B.'ers present.

Bij de 7 lilomcter liep Leo Kokkelkom een vcrdienstelijke 7& plek en Itrgé van Aarst, die na haar beÍgloop avonhtreD in €el1 wat rustige periode zat, zegwierde makkeliik bij de dames V35 op d€7e afstand. 14 kíometor die ingekoÍ '!vas tot ongevcer 12,5 kíomet€r liep Jos Krist zich wecr eens in de prijzrn. Een derde plek in dezc zwarc wedstÍijd is niei

Bij

mis.

Vcrvolg

e

43


ftfi 7 kilomoteÍ: HereD Se ioren

I 7

AV',34

W.Thimister Leo Kokkelkom

s.T.B.

00.26.32 00.30.22

s.T-8.

00.3329

AV35 s.T.B. s.T.B.

00.45.13

Dames V35

I

Inge vaD Aarst

I25 kilometer: Heren Senioren

I 3 l8 19

W. Thimister Jos

Krist

Cór vall HaaÍen Jos Duteweerd

tr

00.46.59

S.T,B.

00.55.24 00.55.58

AV'34 s.T.B.

00.48.04 00.52.30

s.T.B.

00.53.05

Hercn M40

I 2

J.

Van der

tujt

Wid Frins

I+ren M50

1

Theo Schmeits

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

49


. AUTOREKI.AME - STANDBOUW

. . .

ffi Alle verzekerinqen Pensioenen Hypothekerr Financierirrgen Sparen

REKTAMEBORDEN/ZIItEN DEKORATIESCHII.DERS

BEWEGWIJZERING

ASSURANTIË GERAETS E.V.

Burg. Custerslaan 33 6373 TP Landgraal T€1.: (045) 531 50 91 Fax: (045) 532 58 24 Poslbank nr 37.23.402 ABN.AMBO nr. 44.81.80.855

(.v.(.

1,1O51581


Van de Redactie

Een goedo lezer zal dit ongerwijfeld opgovallen zín. dihnaal geen "Estafette-knuppel" eo ook het artiliel "sportnedische B€spiegelilgen" van Rob je Riken ontbrcel1. Nou, wat het laatste betÍeft is de reden wel duidelijk, ats je aan je, wct andeÍe dingen zeker in het begin, pas r.ader trent geworden heb het wd ed Loofd. Maar in de volgende uitgave kaí mcn weer alles lezen o1'er wee vaa de medische kantetr van oize sport. Ook dilmaal geen cstafet&_knuppel, maar in onia volgende uitgave '!al Cor van Haaen Illonze *edstrijdsecretaris en de man dre achteÍ ale scherm€n toch hot nodige vooÍ dc S.T.B. presteed, ons cen mooi vorhaalopdissen

Theo Schmeits

o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Mèt erote vrèoedé peven wll kennls vaí de eeboorre

€n ona d@hter

en

hii!

zrsie

op 6 decenber I993

Lisanne

Rgb, Eslhèf €n Mart RlkseÍ-Ve.koyen

. 51

Chopinsrraèt ó . ó31 LP LàndgraaÍ

_


GEHOORD BUITEN Dtr COOPERBAAN kapiteh vlak voor zich e€D licht op e€n koers zijn aavaÍing met schip onvermijdelijk zou maken. Hij seiÍt: "KoeÍst U l0 gradm oostolijker." Hd licht seiÍt t€tw: "Koerst U 10 gradat westelijkeÍ " "tk b€n kapitein bi,j de marine! Koerst U oosteÍjker." "Ik ben $atÍoos 2de ldassg" is het antwoord. "Ko€rst U weste[jker." Nu is de kapitein woest. "Ik befl e€fl slagsóip! Ik verander niet ltn koers!" "Ik b€n ea vuuÍoreo, over", lui& de ladste boodsóap. I11

de pikdonkere nacht zi€t de

díe o§l1

adal

te sóQp@. '1/an mijn laatste vijftien wedstrijdar Leb ik er aclrt geworneo," zegt de een. Een aader paard valt hem in de rede: 'Nou lk heb er 19 valr mijn Ees

Iastst€ 27

r@paaÍd@ in

ea

stal staatr tlg€a elkaar

o,p

gew@@!"

"Dat is moo! oaar ik 28 valr de 36," zegt weer een ander en zwaaí met zijn staart. Dan kort or plotseliÀg ee$ hazewindhond biDnen. "Ik wil ni€t opsóepp@," zegt hii, 'lnaar ik heb !àn mijB laatste 90 races er 8E gewoMm.''

àjn

Doodse stiltr in de stal- 'Ne€ maar," zegt het paard dat als eerste yan verbazing is bekomm, "€eo hotrd die Le pÍatenl"

weÍd het toneelsnrk 'Moord in de Apotheek" opgevoeÍd. Er waren 3 uiwoeringen gepland, maar bij de eerstÉ waÍen m:uÍ een pÍulÍ menser uit het dorp komen opdagen. EeÍ van de acteu$ moest op een geÉever ogenblik vragec "zijn we aueeo ?" De tweede acteuÍ. ontoloedigd; "Nee Siaak, maar het scheeli niel veel, " ID het parochiezaaltjE

'Eqr dief is er md miÈ

podefeuille }aÍdoor

gegaao," sckeeuwt de kanrpioen hardloper. "Kon je hem eí te pal'kerx krijgen?' !'Íaagt eeu ran standers. de "Jawel. Ik had z€lls esr voolsprong, maar toeD ik

o

omkeok was hij !e.dw@€n-"

Twee uàchtwagendrauffeurs kom€n elkaat tegen (p eeo bÍug die te §f,al i§ maa.i D@f recLtsoÍDk€r om i-ide rpJciis -.iegsiijkeri;d Ie iairs PasseÍeE. rcor egl idioot " schreeuwt de e@- "Dat geeft nid," roePt de ander terwijl hij achteruitrijdt. -tk doe dat naraelijk wèl altijd-"

'ïi

52


Trainingen winterseizoen ?98/'99 Dag

TÍd

Plaats

Ma

18.30

Garage Toyota

TraidDg Duurloop I

ulr

Begeleider Vrije traiaing

MetrgeleÍs

Di. Wo Wo

18.45

18.30 18 30

Gdage Toyota

InteÍval voor

Meogclers

alle groepelr

ïoyoÍa

Cor var Haaren

DuuÍloop

Lopgroepbegel-

M€ngelers

l.15 uur

eidels

Ad€ti€kbaa,1

Jeugd

Jeugdtrainers

Garage

A,V.O.N. Heerlsr

Do.

18.45

Àtl€íekbanr A.V.O.N. Heql€n

Baantraininp

Cor vaa Haaren

Do.

19.00

Sporthal

Conditietrainiag

Henk ThijsseÉ

Dunrloop

Vrije traiaing

Kakert

VÍij

18.30

Gaage Tc,yota

t uur Za.

10.00

Cooperbaan

Jeugd

tot 11.00

C.operbaalr

10

Jeugd

vrmf Zo.

8.30

Cooperbaan

Jeugdaaioers

j. 10

j.

Duurloop

John l{eadrix Theo S€brseits

Informatie traioingeÍl

Cor vanHaaren (senioren) Wiel (ieugd)

Frins

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

. 045 - 5326562 . 045 - 5690303


bij de PAKKEN neerzitten ? kom nou,...,

Tnan ah

77ra?t I

HetenDornr

mannenmode

Hccrlen (Geleenstraar 3{-36 e n P rom cnade 33), Maa!.Íicht (Gro!c S!d!t l8'2O)

Sittard (Moletbeekslraat I 2).

ooK itA í8.(xtUUR REPARATIES

531 32 22

glasÍsparatlos lËvgrgn en plaatsen van

dubbele beglazing STRËEPERPLEiN 10, 637Í HZ LANDGRÀAF

STB Clubblad 1998 nr 5  
Advertisement