Page 1

ATLETIEKVERÉNIGING

BRU,Vs.S, u.2"

\

fld

?_..

at p' Sport - en

-1998 No4D Trimclub f---

Bru nss ummerheicie

l


Bestuur en commissies

2

Van de voorzitter

14 Verslag algeÍrone ledenvergade-

ring

Wedstrijden

6

Dverse uitslagel1

12 Eer wedslrijd in 19 TclcÍnaticaloop

Anodka

22 Toleímaticaloop jeugd 30 Nachtvao

Maa and

38 Mergollandmarathon 42 Dam tot Damloop 48 Coopertest

Redactiecommissie Fn Schiks Theo Scbmeits Els Frins

Wiel FriDs

Uiterliike inleverdatum kopij: 11 derenbeÍ 1998

bij redakieadres STB

Personalia 23 Nieuwe l€ded 25 Personalia ex§a 27 Verj aardagskalendeÍ

Varia

9

33 40 46 50 56

STB familiedag De Franse brigade haint

Estafettelnuppel

wisen jullie dat...? Sportmodische bespiegeliryen Gehoo.d buite! de Cooperbaar

GravenrÀeg 56, 6471 VZ EygÈlshoven

Jeuqdbulletin Holaas goen kopij iagelevcrd!

IIet clubblad verschijnt 5 x per jaar.

!!

!


Van de Yoorzitter Bestaren: balanceren tussetl ÍrasÍratie en voldoening.

Reste

snort

.i*d*,

dit moot me evctr van het had.

Enkelc dagen heb ik bijzonder geftusheerd rcndgelopeo Dt naar aanleiding vao de onlangs gehoualen Mergellandmaralion. Of lieler gezegd: geftusÍcerd was ik vooral door het leit daÍ 10 STBers ach ondeÍ de ongeveer 100 vooraangemelde d€elnemers bevond. Vanwaar mijn frustratie? Zoals u misschien l{e€t is er nogal rÍat geruàed over de plaatsiug van deze

marathon op dc kalender van onz-e l3lAU-regio Zuid-Limburg (17). Ook ikzolf heb mij, namens de vereriging die il vertegen$oordig. fel tegen het doorgaan ran deze wedstrijd op 13 septcflber veret. ZoÍdeÍ emge vomr v@ overleg hebbe[ cnc meneer Majootr. burgemecster van Meerss€n, en adettekvereniging KiÍnbria de *edstrijd op voorÀoernds datum geplaatst. 13 sept€EbeÍ was echter al door STB Bcclaimd als daurm voor de 15 vao l,aadgraaf. Toen alle in het reÈo-oveÍleg over de atletiekkaletrder vrÍtogenwoordigde vercnigingen m stichtingen vonden, dat de Mergellandmarathoí met op 13 septembst koí plaatsvinden, had de organi§atie de dahrm moeten verschuiYen naar een meer geschil(e daírÍL Het is een zeer k\,6lijke zaak dat a,Í, Kirnbïia ( + butgoÍneester Majoor) buiteÍ

de betÍokken verenigingen in de regio om, in Nieuwegein d6 INAU zoveÍ kreeg om éénmalige toestemÍing tc geven om de marathon (en geen anclere wedstrijdan en geen andae wedstrijden erbij) te orgaaiscren. Een L:walijke zaak voor onze regio, maar zeker voor STB met de 15 van Latdgraaf op dezelfrle datum. Ik heb heel wat veÍgaderd e! gctelefone€rd om dsze beslissfug te vermrdcÍen. Helaas zonder succes. De afgelasting vm dc 15 val LandgÍaaf maak€ verdet yeÍzet overbodlg en eerlijk gezegd was die beslissing, gezien aijn voorafgaande beschermende activiteite[ irr de richting van de KNAU en de regio voor mii als vertegsnwoordiger van STB enorm frustreÍend en z€lfs genaut.

bltft echteÍ een feit, dat de MergellandrBarethon een wedstrijd is, die op eeí onsporlieve en onsedijke manier op de kalender is geplaatst. Dat staat in princip€ los val1 het niet doorgaam van de l5 van Landgmaf. En gezien mijn Het


g€sprekken mei v€rschillende wedstrijdadeten en berichten in de ka{t, Eeern ik aan dat men bij STB op de hoogte was van geschetste problemafiek en mijn insparmingen om de kalender voor de 15 van Laadgraaf wij te houden Ik was(ben) bepaald geen voorstander varr de nicuwe Limburgse marathou op deze datum. Nooit heb ik echter gezegd dat ik dèelna&e aan de MergellandmaÍaihon zou vcrbieden. Dat kan niet. Dat mag niet. En rcg belqlgrÍker: Dit hoort niet nodig te zijD. Op dat lsaiste kom ik nog terug.

Tot zover de aatrleiding, nu de ftustratie. Tot Ílijn Srote v€Íöazing líreeg ik te horen dat ondsÍ het Hcine goepje van oDgevesr 100 vooraf aaDgemelde deolnemers, maar liefst l0 STBers wsr6n. Ern tionde deeM Daar begrcop ik hel€maal niets vad. E€n organisatie, die STB oadeel Eachtte te borckkonen, wordt daar door STBers voor belmnd door het deelnemeÍsa6ntal te verhogenU begrijpr dat ik erige malen naar mijn CD-installstie gegrepen heb cn het prachtige lied vaa de Raggende Mnne'Wat doe ík hier???'( 't^n de CD Brardende Vlierb€ssen, Top Hole Records 199 I , incl de boous singl€ 'If wrrl je aardig', fl. 41,50) coot mijn huis te laten schallor- Hot kan zijn dal ik ook igls anders alïeagereíds heb gedaaD.

Waarom sckijft ik dit betoog bsstc sporhÍiendeÉ. Niet om de l0 marathoDlopers io dislsediet to brengeD oftegen mij iD het hamas !ejage!. IotegordeelBij mij is miets al gauw vergeten en vorgeven, of popie Sezegd "No hard feelings" Ik b€grijp best dat zo'D maÍathonneqjc door Limburg voor enkeleÍr goed uitli:wam. En de 15 van Landgiaaf ging t@h niet door, dus.. Nee, ik wil de leden van STB er op wijz€n dar bestuurders vele, vole uren druk zijn voor S.T.B.. Bij het b€stur€n horon ook de contacten met d€ KIIAU-regio om een adetiekkalender samen te stellen. lk koln daar op voor de belangen vaa julie, STBers. Als ik crorm mijn nek hebt uitgestoken voor STB cn de leden vao mijn eigeÍ yercniging 'waardercn' dat op dezo manisr, \'o€l ik me meer dan onprettig. En dafl heb ik het niet eens over het aalltal rllen dat erin g€iiÍrvesteef,d is. Die had

Of anders gezrgd: STBers jullie bestuu werkl voor jullie, !'ercnigingsleden.Dat maaL1 jullie op z'n min§t

ik bcter

aan hardlopon kunnen bcstederl

moÍeel verplicht dat echt te waardergn. Dat houdt €en bestuur op de been. Dat geeft moc-d en voldoednS. E€nheid in de veroniging komt vooral van de kant van de leden. Die makeD STB tot 6eí geiaellige vereniging m€t veel behokkenheid. Díe houden rekeÍring met elles wat voor tie ciub belangrijk is. Ook met st ndpunte.L, die dooi hei bestiio-

vervolg

B


naar buiten toe worden gedIagetr- AkiviteitEn rfibiedcn is dan niet me,cr aan de oÍde. Dat is oínodig.

lol

It

wil nog mecÍ k\Àijt Want gelukkig geefi besturcí wis c1r waarachiig doening. ftr de vori8e editics van ons clubblad, dat ik overígens altijd m€t vecl voldoening l€es, kon u erover leia€n. Dihaal richt ik uw aandacht, zrkcr gezled bovenstaande. op dc bostuursleden. Is het niet zo dat secratads Jan yan l{ees al vanaf de oprichting v€€l tijd best€gd aan corresponikntie en ÍcÍslaggcving. MissàicÍl meÍLl u dat oiet door 2'n bescheidenhei4 maar hij vcrricht ve€l ea goed §€rk. Heeft u in de gaten hoe oDzÉ penningme€ster Jo Heindrhs aan do ene kant financièle Íusbte vindt voor een completc familieda8 (cÍr ccn geslaagde!). Zo iDEoduceerdc hij ook de Grote Club Actie. Hadden we h6t oYcr waaÍdereo. Wxardeer zijn weÍ* cn verkoop wat lsten. Van elk lol ontvangt STB 4 guldcn. Ook Jo van Vlodrop eD Jos Janssed stellen hur ku'aliterlsn meer dan eens beschikbaar- Jo is daarbrj de man van de pÍojccien, heí reSclen en uitzoekcn (nieuwe baan, ondcIhoud, contacten mct het gon@ntebestuur. Fitlest. enz-). Jos draagt zijn steenlj€ bij als hct om Írctelige problemen-/situaties gaat, cen nuohtere "derker". al klinlit dat nu ik hgt nalees wat ïreemd voor ale vsrtegenwooÍdiger van de gÍoep KliEíreo. Het is een plezi6 met deze meDse! s4!en tc werkcD. Dat Beeft voldoerdng en dat wi1 ik u ook eveo meegeven. Voldoening gccft ook het fcit dat cnkele bgstuuÍslcdeÍr op cEn zaterdag cnkele locaties hebbgrt bekeke[, die in aanrnerlcing zoudcÍr L:unnen komc, loor een 400m adetiekbaan te Landgraaf

wii nog met onzc beviDding€n naar r4_ethouder Bolrtco en iurbtenaaÍ sponzaken RerrdeÍs mocten, meld ik u alvastdal met name de locaties bij spoÉhal Terwaarden en labij de voctbalvelden va! Kolonia goede mogclijkHoewel

heden bieden. U hoort er beslist mecl van.

Tot siot nog een dÍofl,e medcdeling Het bestuuÍ L-wam ter orc dat de echtgenotes van 2 voormalige STBIeden overledel1 zijn JcaDette Knauf, nog daíig ontrocrd aanwczig op d€ Ger Knauf Memonal, is vorige nuand overle-dcr. Afgelopen weok vemamcn wij dat Anncties Wegh is overledob. Tussen de ja.en '80 eD '85 ivas zij met haaÍ man Jan m kindcrer een acticf STB-tid. Wij lvenseft de nabestaanden veél stcrkle bij het drage! ven dit grota vcrlies.

W 0-0-0-0-0-0-0-0"0-0-0 rl

van d€r Linden


AD\TRTENTM

Runnersworld Harry Driessen Oranje Nassaustraat 19 6411LE Heerlen

tellfax045-5772009

Aanbieding DAMES:

f,ewlirte FOT]

AÏHLEÍ€S

adrenaline

Brooks: types gazes en Reebok: diverse modellen

Mizuno:

(o.a.Azlrek)

99.99.-

125.' Adidas: type Univeíse van 199,95 voor 179.q5 HEREN: Saucony: Scorpions stable van 2'19.95 voor 125.99.Reebok: type Azlrek (oud model) 99 en nog meer modellen vanaf 125.Diadora: 99.INDOOR: Asics: type Gel Hitter van 139.95 voor 99.Nike: type Vivo van 169.95 voor vanaf 99.WANDEL: Diveíse merken. nu scherp aÍgeprijsd

nu Shorts Singlets Tights

KLEDING: Jasjes

5O--

25.25.30.25.SprinÍshort, koíte tight 50.DiveÍsè Cóolmax T-shirts, zomer '98 50.Adidas: short/singlet (atle 75.zomer'98 merken) bekende Loopsetjes DIVERSEN Handschoenen, tasjes èn vanaf 10. andere accesoires VanaÍ septembeÍ is e. elke vrijdagmiddag van 12.30 uur tot 16.30 uuí een SPORTPODOLOOG in de winkel aanwezig.

Vooí een goed advies moet U zijn bij: RUNNERSWOBLDiHARRIE DRIESSEN


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitsla gendiv

Haarderluiploop Borgharen - 10 kilometer - 17 juli 1998 I

Nica Hadlcrs

av

4

Fra[k HadsgEos

s.T.B.

Jo6

Eddy VerstBppen

S,T.B, S.T.B,

Vichy Teken

s.ï.B.

:

(rist

Zlterdag

I 2 3 4

l8juli

I

plaals 5

Herm GeraÍds Ma.ia Fischer

plaais

Zaterdag 25 IO

jtli

plaatsl 16

plaats 6

1998 - 5

m.44.22

s

M30 M60 M40

m.41.(x

v45

00.49.41

kn - baanwedstrijd

S.T.B.

Hub Dondcrs Rob Riksen

2

plxats 3 dames

Dec€uink Frik Íisch€r

erlag?T

00.31.49 00.33.45 00.34.02 00.33.17

1998- l0 kilometer - Birkesdorf

Peter

Z

Her'iluisen

T.B

(nieuw clubrekord

00.37 08 00.41.44

Unitas llD

00.15.37 00.16.56

juli 1998- l0 en 2l.l km-Schmidt

KII,OMETER:

I 54 60 65 71

Baycr Dormhagoí

Claus SeifeÍt

Herm Gerards Jos Dutewe€íd Cor van H.aÍen

veÍvolg te

1 plaats 13 plaats 3l plaats 33 plaats

Frits Fischer

Il

M60 M40 M30 M30

00.33.23 00.41.39 00.42.00 00.42.55 00 43 05


137 169

plaats plaats

Viclry Teoken Maria Fischer

4 4

V20 V40

00.47.49 00 49 50

Aalltal deelnsmers: 295

2l-l KILOMËïËR]

I 5

Ralflrat

DJK ElnaÍ Kohlsoheid

Petgr Dereu$ink Aantal doolnerners: 240

ZateÍdrg

I

augustus - 10 kilometer - Durwisz

1 15 31 85

Michael Wolf Rob Riksen

104

Jos Duteueerd f,'Éts trischer Ton Deumes

í06

126 135 268

Jos

STB.

01.20.11 01.22 56

00.30.45

T.V.Durcn plaets

2 M35 5 M35 9 M40 plaats 14 M35 plaats 3 M6o plasts 1 M55 plaats lE M45 plaats 6 V45 plaats plaats

Krist

Hcrman Gerards

Jo Stevens

Maria Fischer Aantal deelnemerc: 331

Vrijdag 2l augustus

00.35.t 4 00.36.40 PR !!

00.39.30

00.40.I6 00.,1O.20

00.41.40 00.41.59 00.48.46

1998 - 9,8 km bergloop - Huchem S.

(Hoogteverschil 485 meter )

1 50 59 80

Nali Zorlech

AC.Vieux Conde

Frank Eisenga

plaats

lnge vrd Aarst Cor van Haare*r

vervolg

e

II

6 plaats 2 plaats 19

M40 V35 M30

00 35.50

00.47.38

m.49.44 00 52 09


Baanwedstrijd - 5(X)0 meter Mannen - 22 augustus 1998 I

5

Paul Halendffm Ger Bodelier

Udtas

00.14.45.35 00.16 30.21

STB

Jungfrau Marathon - Zwitserland - 5 september 1998

I 27

03.23.53 kene Kazakowa 04.19.54 loge van Aaテ行t S,T.B, jaar. (Deze tijd is ruim 10 min. Sneller dan de snelste S.T.B.' er vorig Dus een faltastische prestatie var lnge.)

Stad-Gartenlauf - 10,2 kilometer - 13 september 1998

1 68 76

Olersandcr

Holemitsツァ Rusland

Cor van Haaren Jos Duteweerd

II

00.31.50 00.41.37 00.42.01

S.T,B.

STB,

Aantal deelnemers 254

'flテュfffi

7P-


STB.FAMILIE-DAG 1998 De taditionele Fanilie-feestdag weÍd dit jaar gehouden op zondag 12 ju1i. Met een kersveíse evenementetrcommissie aan de basis, lag het voor de [and

dat er ook nieuwe elerneltetr kondcn wo.deÍr veÍwacht. Dat bleek a1 sDel, allereeÍst de locatiel Cheffin Àmelies van de evmementercommissie had 'n goed idee om de festiviieitetr korter bij huis te organiseren, n.l. iÍ en om het Scoutinggebouw aan de Kakertss/eg. Dus geen moeilijk zoekeode ouders iD dorpeÍ en gehuchten. 'I1 Tweede Íoviteit befof de wijze vaa aar*ondiget via eefl rondscbrijven dat een ltst van deelxeoe$ op telet€xt 1?r TV_Gazet zotl woÍden gezet. Zo marr op de T.V., voor dets! "Ooh mm- geef mij ook op, ik wil ook op de ielevisie", rÍoeg het men eke a3n Mams. Een schifieÍende self-supportrng. rechteÍhand N4aÍia was in haar Dopjes. Ze orgadseeÍde etr tracteerde ^nnglies aanwezigm op kof6e, thee en vlaar. de Het prograr na zag er als volgt uit: Een sportieve statt, diverce spelen vooí jong en oud, voor hel gezin, in de vorm vm 'spoor zoeken', waaÍbrj tevens de beaÍttwoordi[g van astuele S'IB-IT ager! het goheei onder leiding van Cor van Haarsn. Nadat de laatste deelrcmers terug waren op de honkeÍr, het wa-s toen 'ÈIoogtriddag {), L:wam de keuken op vo11e toeren. Mede ondersteund door het bekende koppel Annie eÍr JaIr gelukte het olrl de inmiddels samengestÍoomde ca.

150

bezoekers

te

tÍact€re,l l1oem het

verweturelr op gratis koflie, koude schotel en timburgse vlaai. ËIet scoutinggebouw kon het grote aantal Sasten nog net herbergen omdat

door AequeÍte regeÍbuien alle ontnoetingeÍr binnenkameÍs plaats vonden- DÍ gold niet voor Louis Cordewener, hij stoDd buitetr (onder zeil) met z'n barbecue op volle kacht te stomen. De barbecue-klapper sloeg er

letterlijk en flBuurlík goed iÍ. RogeE ofde! dejeugd amuseeÍde zich met katnp'"uuÍje spelen. Als passend iltermezzo werdeo Sjef vaÍ Ooyen mei ega in do bloeEetjes gezet voor ale geweldrge ondersteuÍing bij aankoop vaD STB_windpald<en-W'im was veÍhfuderd keeS Sjef'n Toegesproken <ioor Trea vaÍ deÍ Lillden,


gotq

itrgeltste foto van jongens en meide!1 Sostoken

ií de

euwe

clubkledirg. Ook was er een lap, b€h€€rd doot Fritz. 'foetr die taP 'tichtig ging laufen", verhoogde daÍ de steinming navenant. Andeís gezegd, vanaf alat moment werd de Hok stilgezot.

IedeÍeen en vooral de jongeren hadden zich die zondag kosteLjk gearnuseerd. Toen Anrclies 's-avonds om 21.00 uur het scouli[ggebouw àpgeroimd en schooa aÍlwerde, lag die STB-jeugd al lang in dromeniand' Voor de wat oudere jongo víerd het toeír ook tijd! HaÍtelijk dank aatr a[e medewerkendsn vaí deze geslaagde famiJie_dag

Ed Schiks

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

IN MEMORL{M Wij heÍdenlen het heengaa]1 van Jeartrette FÍing+(nauf, lid val S T B zij ovsrleed na eefl dopende zieke op 3l augustus 1998. JeanÍette was de echtgerote van Gerie KIlaIl4 iÍ zijn tijd het boegbeeld vall STB, die we ir 1995 ook al moeste[ missen. Na Gerie's dood kwam Jea!Íette ook àls actief lid meer en ÍneeÍ bij STBgebeurtenissen in ort§ lliddeD. Moge zii rusten in lTede

!


sportswear Kouvenderstraal 85 Hoensbroek Tel.: 045 5233580

^rleÉ

N

nDsJmrainucrr{)oEorltl lfirlrÉtu{Ítfn0l§fiínfc6lMltMlf,ssírnlt*rltxrt4DÀuorfi/

Érvutxicl

. sPalqs$eeNt

. fussure ,

taiilg

laalaal leslen fueauingslesl)

. spd|swifieÍ<e leslen . lapen en barlàqëten , spatlnassage

qtfrfrfryqfrfi0Ëtfrfrfr sportf!sotheftpeut llonnert l0a

ífilllllUwdc.lhtth tet. 046-4426088 17


fgelopen zo6eÍ

bm ik zes weken

op

vaksÀtie geweest mar Caíada cÍ! de Ver.

enigde Statetr. Noord-Ao€Íika is s€Íkeljk eeo loopgek @ntingeíu stadsparkeu zijn de hele dag ovdvol vsn de joggsrs eo de fitDessc€otra puilen uit van de sportieveliogeD.

ir

lk $ilde

greag €etr sedstrijdje lopen Amerika" pech. Eà werd rnaaÍ elkc keer had ik kegr er e€! rinloop gehoud€! traast hÉt holel waar we verble. veo, rba!Í toen we aank$€men bij het hotel §'as cr rct gestfit.Etr zo mistte ik nog meer wedstrijden.

Maar een dag had ik geluk; Ee ligpe! eto middag door het c€ntrum vaí Atlanta to€! ik divcrse hardlop€Ís met rugtrurmers zag §/armlopeo. E€n half uui later werd èen [€dsrijd ovcr 5 Ioí gehoudeo.

Ik twijfelde evcn of ik wel zou moedoen, want het rras bijna 40 gaden in de sóadu*,. ik had geen sponkleding en hardloopschoonen aan en clrio uur eerder was ik pas i! Atlanta geland na eeo andoàalfirur durerd! vlucht vanuit Washingtotr DC. Ik bssloot toch mee t€ do€o, waxt zoiets maak je niet m síel mc€Í dee.lt heb me daaroÍ, maar vlug irgesohEven voor de wedsuijd; het inschdjfgeld wos voor N€deÍladse begripp€o erg hoog, ael€lijk $22 (circa 45 gul&n) t€Íwijl je slechts een t-shirt kÍoeg als huionering. €r: gesiaí vanaf het Olrmpic Pa* (!Í'ijvicl hel erige oveÍblijfsel van do 0.5.1996) en de loop ging door het ceuhurr van Atlanto met Àaa steile hellin6"en. Anders dan in Nederland was het parcourc niet afgezet, msar er werden wel zo'n 75 politie-agenleÍl iÍ8ez€t om het verke€Í le wcrcn. Er waron ageoten te paarq per motor, per auto en per mou.tainbike.

Om 1E.00 uur rrcrd

Vervolg

c 72


Om de kilometeÍ stord er iomand met een spuil,eÍde tuinsla[g om de lopers ivat verkoeling te bretrgeÍr tijderN de $'edstrijd De finish was in de berr)emde Peachtree Street waar ook het plaats€llke Hard Rock cafe, PlaÉet Holb'wood er grote warenhuis Macyrs liggen.

ir

deze wedstrij4 door de hittE, behoorlijk moeiÍjk gehad. Ik liep dan ook oen langzame tijd van 18.56 !uin. op eeD l2de pl€k varr de 300 deelnemers.De wedstÍijd werd gelÀ-oraea door een Mexicaal in 16-25 min.Na afloop heb ik oog verscbílende lopers gespÍokon; er dedcn, anders dan in

Ik hcb het

Nederlan4 erg veol jongeÍen me€. De decste lopers vondetr hgt ook ueselijk berauwd. allcEo ab Mexicanen vordetr de hitte k mcevalten- Maar go6d. ik ben blij dat ik me€ heb gedaaD, want het is \&€€r een leukg

eÍr,arilg.

Drie weken later stond ik in Heerlcn aatr de staÍ voor de Telematioaloop, maa daar bleek ik toch behooitijL veel last te hebber van een jetJag. Twee dagen voor de Telematicaloop was ih pas op Schiphoi geland etr dooÍ do zes uur tijdsvorscbil kwam ik de eerste dageo niot itr slaap en had ik last vaD Eisse{kheid.

Tijdeos de Tel€maticaloop was ik z-o ziek dat ik na &ie kilometer al uit kon stappen. Ik had dus {iet mee mo€te6 doeÍ! maar ik was IÀeer eotr§ oigenwijs en Bilde persÉ starteL Ik heb wel geleerd dat je een paar dageo na een lange reis Eooit g§n wedstltd moet lopen.

Frank Hensgens

0-

0-

0- 0-0- 0-0- 0- 0- 0

L3


De Ledenvergaderi[g werd g€houdon op dindag l0 maaÍt 1998 in het vererrSingsgebouw "CarrEe' aatr de Hoofds!"at 144 IÀdgraat

t

l.

ODenirs dooÍ de yoolzittcr.

De veryad€ring wordt 0m 20. i0 uuÍ geopend door dé voorzitter lan STB. de hee. Wrm r?n der LiDoen Hij heeí iedeÍeeÍ r€n barte q€l*om en !Ísag aan de l€deE meé te willen chÍrken o!,8Í een aaotal dilgen eo vooÍal lríet tÉ Irng op bepralde otrderwe4,e! te vilen &orpra&D, Èiersa welrst hij ale aanwezig€E een Ínetiige vergadeÍing loe-

2. Prcrentieliistco

vaststellen stedseftchtiqde leden.

De pres€ntielijst van dezs avond geeft aan dat er 52 §€mgerechtigde SïB-le&n aanwezig ziirl De rcorziÍter geeft aan dit det al te !.eel 1e virde4 op een len-

daafial van ca, 250 ledeL

3.

VsststelleE asendia"

i

sekomm

r,irltcn eí llededelinÈetr.

De vooazitÍer vÍaagt of dc Í€rgadeÍhg kan hst€tEnen met

ale volgorde vaí de opgest€lde agenda of dat er mis§§ien nog iets to€gevoegd moet wordeL De zaal gààt acclord met deze agenda. EÍ zijn ge€n irgemLoaen stukell. Mededelingen varx de voorz itteÍ:

.

.

BestuÍ: t€rugkijkeíd È dit e€n stabiel jaar gerveesl. Vmrstel om het beshur det groler t€ maken dan 5 ÉÍsoieÀ Heideloop, 15 vaí Laddgraafen KapelLibosloop dElcgeËn n ff coördinatoÍEn. Voo!§el veÍgadere; met comIrissi€lÉdetr op a&oep. I{aÍÍy v.d. lnar heeft te kenrlen gegtrren uit te willen Íredell als beshnEslid Évenement€ni Evaluatie van Heideloop, Rur-Eifel Cup, ClutJkainpio€nschaÈ

pen, 15 vatr l2lrdgranf, Famíiedag, Nieuv/jaarsÍec€ptie, ceÍ Knauf Memolial, samenqEking met Àvon, ascomooodati€ Coopeóaa4 coíÍacten mct Getll€etrt€ o\er d,luwe taan op À-lohtie, begeleidisg jeug4 prestaries, nedi_ sche keuring, fi.Gaz€t, natuumonumentetr, verki@iíg uderaadslid, problelnetr kornetdjaar ftet MaÍathon Mr€rssen €tr FitfesErograrma.

14


4.

Go€ilkeurins NohrleÍ Js:rrversadeÍine d.d.04 Í€Ilnr.ri 1997.

Er zijn geen oÈ eÍlofaanherkingen. De noíÍeÀ woÍaleÍ, ondeÍ alanlseggiÍg aan de samenstelleÍ van de Éotdeq goedgekeutd en vagg€,§teld

5.

Jaarverslae 1997 Pcsninemae§teí

enkele opmerkitgen die aar dc orde z!À gerreesl mtÉ het finalcie€l ve§lag 1995/1996. Heeft eind 1996 alle§ overgo[ome[ ln 1997 aues op een rij{o gezet. Voorhe€n alles hand$atig ge_ daar! itubjddels gesutomatise€rd en eeB heel §tuk §neller. Na bespreking van de bolans per 31-12-1997 vra-rgl cl€ pelmingmeëter of er Éog l,lagen zijn fuemrcr. De vergaderirg gaal àccoord mot de firlaocië1e cirfer§- De voorziner ahn Jo voor ziin vele wsrk dat hij heeft v€rricht' VooÉl zi.jn begime§staÍ was z€er aóeiah_ int$siei wij hop€n dà1Jo nog lang als penningmeesteÍ zal aat$lijveÀ bii STB. Do rer8Bderiíg geeft middels een applals haar iostemÍriÍg.

De pellrÍngmeesteÍ, Jo

6.

Heilrick, memo.€eí

VerslÀqen vrn dlrerse coamisri€s.

Wilem Marrus hetbeo de boekhoudiBg ingezietr en a"$gisteld dai d€7-e me€Í dan uit§tektrd i-tr elkaar zar. Er

Kascontel€: Jarl VÍoomm en

oi€r

het

jaar 1996

§ss g€€tr fout te bekeÍnen. Door faJuiue"omstaídiSheden is de kaÉcoílrole ovea hd boeqaar 1997 íog niel uitge\oerd Binne! afzienbare tijd zal ól g§bel,Íen eq de re$ltateí atleÍ bekcrd worden gEmaalí in het STB"clrtb@qie Ías 1998-2. De ltÍgaderiry gaat hiereee accoord De vooÉitler dallk beialen hered voor huí contmle val1 ah troekloualhg. JeuqdspoÍ: Wiel FdÍs geet aan dat er io 1997 e§tr storÍuachtigp gro€í he€ft plaats gevorden itr nieuwe jeugdled§n. We ziin g€8ro€id 1?n 50 na4Í 65 tedeí. Q de training€n zijn $€eds ca. 40 tot 50 kindeÉn aanv€zi& We beschil:kerr over 4 raste ÍaineÍíslers el ve1€ \'.ijwilligec. I{iema ]*orden de activiteiteí \àr het afgslo!É[ jaar doo€elomen cn gsat Wiel eveÀ ru op het Jeugdkaflp ií 1998 alsmede een iirteDsieveÍs Íaltiry door de jeugd voor meÉr prc§tatles. De voorrit_ ter complimenleeÍt Wiel 6et zijn jergdweÍk Dir is goede rcklame vmr STB. EvenemenEn: Hub Prevoo geeft in hel koí oen Íorugbtik op de ondÉnlomen aativiteiten ratr het afgelopen jaar. Hub geeft le k€íÍeÀ dat hij na een 5/6 tal iaÍea vao conmissieÍd zijtral§, wcgens lijdgebrelq orerlÍogeÍ heei eÍ mee te stoppeE. HooÉ dat iemald ardeÍs ziin ÍÍaats zal ibnerre[ De voorzi$eÍ trr€EoÍcert Hub 'wErk in zijn jarenl ge c\§&mentsweÍk en is hem heel d4nl(raar voo. het lEle

x5


gedaau. Hoopt alat eÍ ienand zal zijn die dit zal or€memen. Nognaals heel hartelijk bedanld vooÍ inzet en werL

rog geen technische ci€. Er is nog niet voldoende

TechnGchei eigenliik is er

beleid geverd hieriÍr Ditjaar kom diÍ beter. Met goedvinden lan de vergadering slàan we dil punl over. De vergadering gaat accooÍd Redaktier Ed Schik g€€fÍ e€Ír koíe impÍess1e oveÍ de 5 uitgekomen clutboe\ie§ io 1997. De ÍedatJie is zeer ingenomen met de ÍegeLnatige bijdrage over spoímedisch. bespiegelingen vafl Rob Riks€tr. Tot slot geeÍl Ed een aantal fuformatie§ en opmeÍkingeÍL deels F)sitiel die voor verbeteriÍg vathar zijrl Re§t Ed ziin dank urt te spreken aan ale adveflcerders en alle[ di6, hoe dan oolq hun mede*€r_ ldng hetben verleen aan het STB clutÈlad De voorzitteÍ dank Ed etr de redakie_ cie, en zeg! toe de conlacleÍ met de zaalgroePring te wi[en

lei)otereí.

Pauze; hiema gaat de voorzitteÍ oI'eÍ lot inlassing van een pauze van ca. 15 ml_

7.

SetroemiÍq diYe§€ commissi€s.

Achtereeívolgons wolclen

de votgende

cornmissi€s itrgeluld: kasconuole,

jeugalspor!, evenem€nten, Íedaktie en e.nmalig onderhoudsgro€p Cooperhan.

8. Veltstallen beqrotiís voor

1998.

lich de uitgereilíe bolans per 3l-12 i997 al§looÍ 1998 loe. Deze rverden zonder veÍdeÍe op- ei/of

De penningmeester Jo Heiníichls mede de b egolrngscrjfers

,anmerkingen door de aarwezigen goedgekeud. De voorzitter dankt Jo voor ffeÍk in het opstellen van deze b.gloting.

ztn

9. Àarpassiíg coÍiributi€. De p€ndngmeester licht toe dat de KNÀU he1 besluit heefl genomen om 5 maal per jaaÍ eÉIr tijdschrift naar alle aadgesloten ledeÍ uit te gevcn onde de lraam Atleliek. De kostetr van heÍ tijdschrift luar aue leden zal gepaard gaan lrlet een coÍtributieveÍhoging van de KNAU. Bij dit b€sluit ]noetsí de l'€reniglnÉBn zich ncerleggen. Het voorÉtel lzn het besnru is om met ingang vatr I jaluari 1998 de contnhrties als volgt le berekenen:l' 1id FL 70,-, 2" lid FL 60.-, 3' lid FL 50,-, 4'

16


lid FL 40,- cn elk volgen lid Fl 40,-.

Dt

is cen prijs{€rhoging afgerond naar

bovefl van FL 5,.. De veÍgaderirg gaat accoord met drt bcsluit.

I0. BesurursvcÍkieziu, Pedodiek afoeden zijn: de voorzitter Wií !"n deÍ Liadsn en se€Íetaris Jatr van Hets. Bciden st€llen zicb he*iesbaar. Aangezietr er geen tegelkandidaqt zijn §,orden b€ide personen bij scclafiatie herkozen vmr egn periode \€tr 2 jaar. De l,oozitter daniÍ de aa$rezigen voor het in orrs gestelda vertrouwet. De veÍgadering ondersteuDt drt mct een applaus. 11, Clubkledide.

De veremgrng is zeer ingenomen mel de hele mooie gesle van ons lid Sjcf van Ooycn die bcrcid is gevonden de club L sponsoren in de aan§chaf van een water cn }indafÍote[d Ne$ Linepak Als tegenpÍestahc koml het logo van Sjef op het pak te sEan. Een moèl pitr@k mct broek ilas aanrrezig. STB-leden die iÍteresse torcn duí.nen dit pak tEstellert voor de prijs vall FL 100,-. Gegadigdcn kuÍmen intekenfl op eeE beslelfijrt- Een aarlul suggesties werdetr aalhoord. laÍnlneÍg€noeg zijn er geen kleine Írl3tm le kij8en voor de jeugd Dit zal nogmàal nagBtÍoklceD worden bÍ de lsveÍaicier tlar.i€ Dricssen. De voorzitter dankt Sjet naBens alte SlB-leden. Íogmaals heel haÍelijk vooÍ deze mooie geste en zegt de l€den toé dat alle ial,eeeí vaa ranalond m€egenomen Trrllen *orèn r,aar de levcÍàncier, 12- Ropdvràrq.

Er zrjn ge€í wagen Étruit

de

vergaderirg.

13. Sluitins lerqsderidp.

è

aarwezigeÍt Ioor de inbreíg tijdens dezc 1€rVervolgens daík de YoorzitlcÍ gadering eh wení een ieder *el lhuis- VeÍvolgens dank h.ii Els en Feli\ uitbalers van CaÍÍee, vooÍ hun maderYeÍking op dsre avond, het be§ahikbaar $elleí van de zaal en het op Mieke wijze beschikóoaÍ st llen van e€n peÍL :urn alle aaow€zigen. [Iierm $or.lt de veÍSadcring geslolcí om 23.15 uur.

è

t7


AwA


Telematica-loop Heerlen

10EM-7km Zondag 30 augustus 1998

J

ondag

30

augustus,

ilon

kleine duircÍd

Z-.rdcctaemers op de drversc afslandeD bevolken de bunenstad van He€rlen. Normaal is de stad om deze tijd uitgestorvcD maar tru bruist het aan alle kanteD. DezB keeÍ

\aï

ool veel toeschouwds niet allcen

in het cefllrum madl ook langs het gchele parcouÍs. Een nieuw parcours, vaÍl

tevoreÉ werd gezegd dat het ern shrk zwaardeÍ zou ,jll maar de *,edstrijdlop€rs w**ezen hct trgend€el door goede tijden te lopen, het parcorasrecord *'erd zelfs vcrbroken. Ook de S.T-B. was met ruim 45 lopers cn loopstcrs ruim veÉegenwoordigd. Op de 7 lm die om 12-00 vatr staÍ giag l*ar€o vooral onzejeugdled€d actief. Met name R líde Leeuw liep eefuritstekende wcdsnijd en zou met zijn tijd van 00.28.00 eeÍste S.T.B.'or op dez.e afstand gewo.den zijn ware daar det

ons kosvcrs lid Leo

KoklclkoÍn die de 7 kilometd in eeÍi mooic tijd vaÍ! 00.26.20.1icp. Roger Gllisscn, dre i.v.m zijn EatalhontÍaiíing vmr Berllin beidc afstanden liep, kwam als derde S.T.B.'ers ovet de finish. FÍank llèosgeís kwamjoggcnd ovcr de sÍe€p en rreet nu ook datje na ecl1 vakantic mcr reinig traming niet 7rÍraar eeo go€dc $€dstaijd L:uít lopen. Dau de hoofdloop or'cr i0 EM, die bestond uit c€o rondc van 7 [m cn een van 9 km, die door Benzenradc giog en rnaaó, eokele pittige heulels in het parcours zaicn. Onze S.T.B,- cracks maakcn hun faanr meer dan vr'aar, zij fitrishtc alleB ruim onder het uur. Hub Doodem, Ger Bodelier èo Rob Riksen kuamen bij de eerste vijftig binnen. Ook Frank Eisenga dio vaaaf de start cÍ metesÍt laDdoor gin8 realiseerdc een mooie íjd- 01.03.00 op dit parcours mag er wel zijn.

Wat oize dames t»treft was vooral Els Frios 7r€r tcvÍeden zj liep siÍds lange tijd \\€er cels €Ét1 wedstrijd ed finishte io €en mooic tijd vao 01.24.20. ia het kielzog gevolgd door Lily Hof. Vcrvolg .+


D€ onde$taande tijden zijn de "chiptijderl" dus de neío-tijden De S.T.B.'ers die zond€r chip geloper hebbeD koÍnon iiet op de officiele uitslagenli.jst voor maar ik heb ze voor zayet ík ze kon hacorelr in deze uitslagen verwerl<L ,O

EM:

I 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 lI 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2l 22 23 24 25 26 27 28 29

Hub Donders Ger Bodelier Rob Rrksen Hub Hepen P€ter Dec€u.inck

Frank Eisinga Hub Erkens Ger Schafihausen Theo Schmcits Theo de l-eeuw ?eter VsrbeÍk Herm Gsrards Cor van Haareí II Jolm Hill Ton Deuraes

Albert Vsóunt Piet Brouwsr Roger Gllissen

Albert Lieberg Fred Geilenkirchen

Sjefvan OoyeÍ! Vicky Teeken Wim Me1öoom Hary Bo€sEn Gerod Hotman Dick vad Pelt Els Fdas

Lily Hof Hcidi Spronsen

vcrvolg

is

32 35 48 plaats 11 plaars 54 plaats 18 plaats 28 plaats 31 plaats 7 plaats 8l plaats 44 plaats 5l plaats 90 plaats plaats plaats

(gcen

Sen-

00 54.08 00.55.34 00.58.44

M40

0l.00.24

Sen.

01.01.32 01 03.00 01.04.42 01.04.52

§enSen.

M40 M40 M40 M50

01.06. t 5

M40 M40

01.06 5I 01.07.35 ot.01 .37 01.08.30 01.08.58 01.09 23 01.10.09

Sen.

chip) M40

17 19 plaats 20 plaats plaats

0l.04.56

Sen.

M50 M50 M50

(gecll chip) Sen. plaats M50 plaats 143 SCIL plaats M50

29

0L I2.30 0 t.13.49 0t.13.53

plaais

3l 16

Y.20 (geen chip) M50 plaats 122 M40

01.14.32 01.16.30

plaats plaats

172 191

Sen.

01.18.50

Sen.

0t.23.46 0t.24.20

(geeÍrchip) V35 Geen chip) V35 plaats 2l V20 2A

0t.l4. t I 0L 17.14

01.24.30

0t.26.52


Vervolg uitslagen telematica-loop

7

KILOMETER

I 2 4 5 6 7

Kokkelkorn Rnlfde Leeuw Rogor Gillissen Jercen Schafiiausen Ronald Frim L.€o

t2

Caroline Rernmen Bart IGeukels Ruud Frins Marc Remmen Huub Neclis Eliane Rijnon Frank Hensgcns

I3

Marjo Pintadc

ï4

Ed Schiks Hub Welting

8

9

l0 1I

15

plaats 20 plaats 37

Sen. Setr

00.26.20 00.28.00

(gerí chip) (geen chip) (geen chip) (geen chip) plaats 105 (ge€I1 chip) (geEn chip)

Sen.

00.28. t5

Ser

00.28.n.

Sen. V Sen

00.29.14 00.32.05 00.32.09 00.34.05 00.34.05 00.35.19 00.35.30 00.35.s1 00.38.10 00.38.42 00 38 43

Sen Sen

Setl

M40 (geen chip) V Sen

plaats 59

plaats 143

SeIr

piaats 9 ptaats 8 plaats 77

v35 M60 M40

Theo Schmeits

0-0-0,0-c-0-0-0-0-0-0-0 27


Telematicaloop 1998 0eugd) De dag bego., wat betreft het we€r. voor de lope.s Írositieq teírijl hd voor de toeschouwers missóietr iets miíder positief was. Het was namelij& be\}ollil ei1 niet al te warm. Vol go€ds moe4 met dlt weer zit er mi§chien een goede tiid h, ging ik naaÍ de insctrijvingen. Toen ik €etr ioÍmulieÍ had ingevdd en wilde betaleir was daar het eer§e proble€m. De iT oulr achter de tafel dacht dat je met chip ftoes lope[ Dus l}e€Í bij een aÍdse íj acher aansluíen. Maai goe4 toetr ik daff Èas bleek dus dat het wel mogelift uEs m zonder chip te lopen (dit stond ook in het kantje l?n d€ telanaricaloop) maar dit was w€l lastig voot de oganisatie- Toen dit was afgelop€Ít ben ik met mijn ouders ell Caroline en Ma* Remmen aan eeÍ tafeltje gaan zitte'r. Toen ik naar de w.c. moest merkte ik dat mí hiel pín deed en nader ondsrzoek leverde een blaar op. Hier doemde het twe€de probleeÍn op. In de hele scbouw-

burg was geEn enkel EHBO-lid te vin-

derl. Dan Íaar a2n een politieaged iragen. Maar oom agent had ook geeri pleisierc. Toe\€11i9 kwam €r eeo kennis !?n deze aeent langs die tot mÍrl op_ luchting wel een pleistrr had zodat ik eindelijk kon gaan inlop€n. Het parcouÍs w.s oodaíIs de veÍandering heel mooi geblevo. Het enige (.Ie€g 8ls minpuntje aan deze Telematicaloop was dat je slecht§ een Lliin mutrtje heriDnering m a1s je modeÍ óip liep l(.€€g je helemaal niets. V€rdo was op het muntje op ge€n €nl€le wijze te bespreuten dat je aar de Telematicaioop had deel geÍomëfl. Voor de r€st was het een geslaagde wedstrijd met natuurliik ook eén b€zoek Gewapend met de uitgede€lde voordeelbomen) aatr de plaatselifte Mc Donalds.

Romld Frins

22


Nieuwe leden

raa

Marion Collet Mgr.LcÍnneDsstr 6373 BM Landgraaf Ceb.

hrrt udro$ brï de

ll-03-58

s.T.B.

Belinda Deures Schmdelerstr.62 6412 )P Heerlen

G€b.07-03-1960 Nathalie Dependaal

John

Hill

Burg-La,ysonstr.24

L.T.M.weg 100

6373 PC Landgraaf C€b.01-10-1990

6412 BS Hecrlen

Jordy Geilenkirchcn

L€o Kokkelkom SchaesbergeNeg 133 6415 AE Heerlea

Jo€s Jongenstr.

Geb.28-09-t948

9

6372 GA Landgraaf Geb.19-09-1992

C,eb. l7-02-1955

Kenny Ceilenkirchen

Kiona de Leouw

Joes Jongenstr. 9

Past.WelterctÍ. 15

6372 GA Landgaaf

6374 SJ Landgraaf Gcb. 19-10-1990

Geb.l9-09-1992

Eliar ReindeÍs

Lucie Gesen Slot HÍleoradellaan I 6432 JH Hoensbroek Geb. 15-12-19951

Debetslaan 27

6373 GA Landerasf

Geb.25-03-1960

Wesleg Harnnan

vervolg

Laurentiusplein 12 6367 VL Vooendaal Geb.29-10-1990 23

E


Uitemijk Cacciliagaót I 8

Sharon Rook l2l3-Laan 8

Gertre

6373 EL Landgraaf Geb.30-12-1987

6465 EH Kerkade Geb. ,7'02-1955

Joyc€ de Rooy

H6nk Vorbro€kkcn

Stationsplein 34 6373 GR LandgÍaaf

OpbÍaakstÍ 40 6432 BN Hoensb(o€k

Geb.23-07-1910

ceb.l9-02-1953

Andrea ScheppeÍ Herc*,e8 40 6373 VJ LandgÍaaf

Geb.22-03-1980 lan varr Hees

Lï OE ,ESIC

* * * *

AARAI

a.

tt..ht. ln*.,r-.rr.nh.rtr.

E

t-a-,-tOl..tt.t..rl.

t.,n.t,.llrl..a, t..d a..fiU-l.rl,n, t..t,í,t.d..lh.tr.i, LE BE§IE SERyICE

,lt r t.ia li..tl, itr, tl,d.. ,1 .e.. O.rhall!. a.nt..rr. t(UAl'ÍElt f.la*lut ,..lrt ,Llllr, - leo 0E SESÍE

OE BESIE REOIEIINA

8.r.1 . 8.!h..ht -

Auohr.nd n..r . a..r., ., t.,.a .

..

,lt.l. . s.dl .t r.

lt| .. ,..t...\t!* .hlrt.

[[IEITUEIEI EIE@f f@l@

t@I'.G!,tzrEi


PERSONALIA EX'I'RA

llicroDdcr

v

ldcD.jullic de boloofdc foto_s van nicuwc lcdcn ovcr 1997

HUUB DONDERS

KAY BEMEI,EN

JOS KRIST

MARLODS SCHRIJVERS

ASl'RID NICKIEN

YVETTE COI-I,ET

MICIIEt,I-E BINDELS

BOB JAMES ?5

De volgende


delen: overzet

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUT}I o4s- sz4424z

VIANEN O347 -37647 4

ALMEI.O 0546A72125

VELDI{OVEN 04o-2531900

(iElnf!:tls CARROSS

ER

IE. D ELE N

ROTTERDAM 0r0.4626661


NOVEMBER 1998

Verjaardagskalender

05 08

OKTOBER 1998

0l 03 03 05 05 08 09 12 13 14 18 19 19 19 2l 22 25 25 25 26 28 29 29 30

Melvin

Titeley

13

MichelleBiadels 9

09

HubE*em

l0

J-

Alsxando Dresen 7

Schtllhausen

48 17

Nath. Diependaal

8

12

Ed Ouacdvlieg The! dc L€ouw Erik dc Schrijver Jacq. v/d ScherÍ Marco Eisenga Cedric de l,eeuw Johfl Hof Ton lnistra Mandy de Leeuw Pegg:r FunckeÍt Kiotra de lacuw Hub BrouÍ€Ís

47 38

L4

SjefFranken

4t

Inge v. AaÍst

38 18 29 51 35

01 05 06

Maria v/d Boogaard4T 34 Wim 52 Bob

l1 t2

58

Nèl

9

13

Sjofvan

t4 l4

14

Peier Fons

lrank HeÍsgens Monique Vonken Albert Liebore

hgrid Wamas Yvctte Collot Tim€ke Krsm€Í Marc Rqnmcn Wcsleg Harlman K*Íel Hensen

RoanFulken

PhtaÍic Hub Her,ngn

8

Mado

4l

HubDonde.s

47 38

l0

t4 t4 l6 l6

l1

17

Nickien 12 M.Desemo 26

18

AnnievanHe€s

47

22

Corvan Haaren

t2

25

II Piet BrouweÍ

l0

30

Harrie

55

DECEMBER 1998

I8 47

t4 l5 l7 2l

8

5A

27

u 29 30

I-€jeune

Logisier James Jan vaa Heos

57 32 55

45

Visser-v.Dijk 39

Ooyen

56

DecttiniÀck 33

Krcukels

43

Giesen

41 Lucie Marianne Eussen 48 44 G€r Harryvermeul€tr 49 Wim Merboorn §! SonjaTub€e 42

Hameís

Sba.onRook lt

3l

Eddievorstapper 39

I!

Ge

3t 27

Mieke

a Ouaedvlies 50 48

Jaivroomell


ยง$'รNl

0l

Blijf op de het allerlaa Kijk regelr

I

Teletef, TV_GAZE 64


Iteftet@,r roogte van lste nieuws natig naar:

(st vart

T pagina 4 -


10"

Nacht van Maarlànd

5en10km Zaterdag 5 september 199t

/-\ost-Maarland. een klein echucht van

enl<ctc hurzen. boerdmjen cn gelcgci ctn cafe tussen Maastrrcht en Eijsden. Normaal rs cr hicÍ niet veel te belelen maar elli jaar op 5 sepleDlber stÍoomt dit doipje lol mct atlcl,en en hun suppoíeÍs. De Nach! van MaaÍlatrd staat sinds tien jaar bekend als efn snelle m sfeen olle (avond)rvedstrijd. Zo ook ditmaal. er waren de vooralgaande jaren altijd enkelc S.ï.B.'ers dic dczc wedstijd liepen, maar deze keer waren er lielst ] 7 lopers en een tieDial supponers aanmzig. Alleen ÀVro $?s mct grotcle groep pÍcsent, rEaar

\-/natuurlilk

e

voor hen was hot dan ook c€o thuiswedstrijd.

Op dc 5 kilometeÍ (4 ronden van 1250 meter) ginggrl 58 de€lnemers van start waaÍohder Ronald Frins en H€idi vtrí Spronsen. Mct nafte Ronald licp esn puiko wedstrijd. Wiel liep de laatste kilometers met zijn zoon mee cn schreeulvde h€m naar een tljd van onder dc 20 minuten. Dit leek gemakkelijk tc lukkeÈ \!are heÍ oict dat hij de laatste lncters last van /ijn maag kíeeg en er.en langs de kant mocst. Desondank fmishte prachtigedid van 20 minutcn cn 5 sec

hij in

een

Dan om 20.15 de start van dc hoofdwc-dstrijd- dc l0 kilometcr (E roÍded van 1250 meter). Er $as ecn zeer sted( veld aanueàg. Maar licfst 89 lopers \an de 170 de.elnemers zouden een trjd val onder dc 40 minuten realiseren Ecn lwiÍltiglal lopers zetfs een tijd van ondcr de 35 minut€n. Dt toont wel de k\ralitcit van het lopeÍsveldeD uiteraaÍd ook hct vrij snelle paÍcours eÍt de goede rreusomstandigheden wareD hicr deb€t aan. Dat onze snelle jongens hier goede tijdcn liepen Bpreekt wel haast rar,relf. Ger Eodelier, Rot, Riks€n, Jos Krist cn Hub Heyn€n k:walEell allemaal bí de eerste 30 over de -finish. Eddy Ve.stlppen had er ook \+ecr zin in. Na cen mislulle TcleÍratica -loop ging het dezc *edstrijd zo goed dat hij er riog cÈn ExtÍa ronde'\iilde aanpialili§rr door de

vcn,olg

§

30

ldshfuik

tc missen.

Jaftfiar


Eddy, dat kosttej€ toch enkele scconden verlies maarje mag metje

tijd tewe'

zijn . Voder waren nog 2 S.T.B.'ers die

zeer goed presteerdg Ilenn Gerards en Mcky Teeken. Herm liep rrijwet de helc wedstrijd same! met Wiel Frins rfi ondergetekende- RegelÍnatig werd door Wiel en Theo gedeÍnarreerd uit het gloepje maar Herm lisp zeer sterk en k\ram er steeds we§l bij. Twee ronden voor hel eind€ moest hij toch capituleren, maar liep uiteindelijk een prachtigc tijd cn ecn dieuw PR Vatr 00.39.12. Prima gedaarL Hetu. Eeo tweede mar! of beter gezegd ,!Touw, die streds bet$ in vorm komt is VicL:], Teeken. zij fmÈhte mot een tijd van 00.43.55 als vierde dan1e etr als derdo in

den

haar Hasse. Klasse,

Vic§.

lO ICLOMETER: Ger Bodelier

9

l7

Rob Riksen

24

Jos

33 55 67 68 '10

Hub Heqen Eddy Verstappen Wiel Frins

ko

plaats 9 plaats 17 plaats 21 plaats 6 plaats 42

Krist

Sen. Sen. Sen.

Sgn.

plMts 19

Kokkelkom

48

00.32.46 00.34.37 00.35.18 00.36.34 00.38.15 00.38.56 00.38.59 00.39.04 00.39.12 00.39.48 00.39.59 00.40.43

98

Joha Hill Pierre MulreÍs

plaats plaats plaats plaats plaats plaats

119

\7icky Teekeí

plaats 3

Y.Sen.

00.43.55

I20

WiÉ Meyboorn

t5l

Dick van Pelt

plaats 49 plaats 75

Sen.

00.43.56 00.47.44

plaats 3

Jon.

00.20.0s

V Sen

00 23 59

14 84 89

Theo Sclmeits Herm Gerards Frits lischer

Sen.

2l 25 28 32

38

Aantal deelneÍlers: 170 5

KILOMETER: Ronald trÍi.s

26 40

plaats

Heidi van Spror1scrl

l0

Aaatal declnemerc:5 8 Theo Schmeits

0-0,0-0-0-0-0-0-0-0 31


Zd roj ews k i

:

;fi U:Bï.fi"" ""'f;X;"

Heerlenseweg 2OO Landgraaf 045 -

5720O02

VOOR VOLLEDIGE VERZORGING VAN

* *

* tk

BRUILOFTEN FEESTAVONDEN

xorrtrrÀrrts

ENZOVOORTS

ledere dag geoPend vanaf 1,l.O0 uur VRAAG VRIJBLIJVEND EEN PRIJSOPGAVE


DE FRANSE BRIGADE TRAINT..... 'n Enigszins weemde titel zo op Let eeÍste gezicht maar als je verder leest ofidek je al gauw dat het gaat over dc Íustige S.T.B.-duurloop. We pÍobereo met em schrijftrant anÍrloo8 aar het verloop van de trainingen zelf ceo beeld op íe roepetr dat oveÍeeÍkomt mel dc sfeer in dic tÍainingsgÍoep, met eeí tikkeltje snobismq ironische spitsvondighe-dei, met frivole details en ga zo maE dooÍ. Ruim l0 \ÀÉkeÍr geleden ontsproot het idoe om eer koÍ veÍslag lc makeD van de trairing van de lopersgroep van Frans. \_atuurlijk wrst nieflaÍd hieÍ een sikkepit van waardoor je op onbepÈ*te medeweÍking va! alletr koa rekeÈer. Toen de 2 week aaobral( met de tÍaditionele rondjes op maandag, woensdag en lTijdag, gebeÈden er al meteen enl(ele opvaliende dingen Deze

l'

inspireerden

mij om dan maÍtÍ ee s em ve$lag te

maken van tietr

achte.eenvolgend€ weken. HicÍdoor kwarn het aalrtal medeweÍketrden op

maximaal, iederecn had op àin tijd wel iets te melden. In het verhaal is vooral aa.ndacht besteed aan gevleugelde uiÍsprakeq markantc gebeurtcnisseo orderwcg cll dit alleszo origireel mog€lijk opgetekeÍd. Lees vooral met de nodige humor.

&L2l:

Na een afvszigheid van bijna een jaar door 'n blijde familiegebeufienis werd Anita weer in de groep toegejuichd. Ook zagen we John weer opduiken. Orrdal er meeÍdeÍe Johnnies rondlopen noemen we heÍn John de'die.enkoniíg.' Het lopen ging hem re-delijk àfl maàr oh die verdomde

ve$Dellingen. Mien had een pdmelÍ. zi.j had eeD jonge vossennest onrdek en aangczien die dag de routc langszii liep wilde ze hair sport!Íienden dit uÍieke natuu.rgebcuÍen mede laten zieo. Wel Nlien als je het waardeert Eag je de titel pleeguocder aan je verzarneting toevoegcn. AlhoeB,el niemaod :=Pgetooí oar geloofl zuiler wacnten. dat oe de vosjes opJe opje zuuen wachten. Ondernrssen liet frans z'n "bijna" mcidengoep teveej lusjes dÍaàieo hetgeeÍr hem op de opmerking kwarn te staan ofhij soms z'n breiuÍerk vergeten was. week 22r EÍ werd slevig door rurterpaden gerend, helgeen bii Ed de opmerking oÍtloke: "Nu welelr jullie sens wat de óe.eD moeten meanaken'- Mien; "Ja maar paardeE hebben wel íer poteq eh\ buren". Rikkie, "ik zat nu toch lieveÍ op een sulky".Hoe dan ook, zandpaden ofdcl 33


eÍ waÍen liefs 25 deelnemers aan d€ duuÍloop, ook snelle joDgefls dre om reden van diveÍs€ aard de íustige duurloopgÍoep ve(kozetr voo! hul1 íaining. Twee boezenvriendinnen bl€ve[ achter, met peBnissie fu het gloen. Ton Íaald in paniek eÍl holt teÍug; "T,{MAARA"! Anlwoord dit de velte: "Hei, lopen jullie estrs door. Ëls en it hebben een cotrtÍoleÍeÍde firDctie." Marian als ni€uwe aaÍwinst loopt gezellig mee. lJet t€Írpo bevalt ha.aÍ uitstekend. Week 23: Il€t begon allema.rl op het plateau voor de waÍming-up. De eitels vlogeÍrje v& alle kaDtea om de oÍetr. Zoudetr de eckloomtjes ou zo fel protesteren? Heel verdacht ging R gy schuil achter 'l1 stevige booÈ.

Maar captah FÍans wist wel raad met die "eitels". "Dit wordt stsaks een survey-tochf' kondigde hij aao. Ook deze É'eek weer een aa.nwinst in de gIoep. "welkom Elian." De tochr giag over de Tevener-heide eÍ door NatuschuÍz gebiet. Isdercen zou dez€ survcy-haining overleven, enk€le met de tong richting schoenetr. Stelsetiatig is er b€langst€lling va,t strellere STB'', b.v. na eon zware baantrainiDg. We spraken met dbeÍt, 'n Soed voorbeeld. Hij koD nu goed herstellcn vaÍl e€n spieÍblessffe. Ook rindt hij d€ sfcer plezierig in de goep etr vert€lt dat sport, indien goed uitgevoerd, veel positieve kanten keilt. Het verbroedert, is gezond, verdrijft mogelijke stÍess en geeft voldoe rg ea plezier. Week 24: De belangrijk§e gebeurterrs vood plaals aan de trainhg vooÍaf bij de Cooperbaar. Er werdea daar mooie. grijze HeideloopbÍilleUes urtgercil«. Tjonge, lionge wat waren dre mooil VeÍder iveÍdeo S.T.ts.-taÍÍi1i€dag-paÍrfletten met de lodige taa]/stijlslippers uitgedceld- NieÍnand wist bliikbaar da( het de bedoelilS was om hel juisle aantal fouten op te sporen. Ahq alweer ecrr aanwinst in de groep, we heettèn Belinda \i/elko]n. Het teek erop dat Ton daardoot nog mecr volume ]noest produceren. Hij liep als een hond, d.w.z. de route tweemaal. Hij blaff wel Diet maar kakelt voor drie- Els voorafaaÍ de traitring: 'Zeg t'rans, it heb al 19 minuten geloper, die wordsn strals afgetrokken". FÉl1S grijnst even. Je ziet hem in gedachton de Íoute "aarpasso ". Week 25: Dc warming-up vandaag onder leiding van "Wim", betekende dus een pittige. J4 ttainen en kletsen samen dal mocht wel, als -i€ maar st€vi8 traht. "Jongens eD meisjes, m€t de handen aan de grond', klonl het. Tamara, "ik kan de gond kussen". F:l§ "Man, je betrt toch 8eén paus". De loopaainitrg Frans voorop! "Hij is de beul vaÍ de club", hoordetr we Carla Íoepen. FÍms ging dwaÍs dooÍ de jungle, ondet heuvei noílberg, hetge€n lern de naarn "Franse Brigade" opieverde. Wesr atrdere vonden "vreemdeiirgeDlegioetr" ook det slerhi, maar Íosb met al die datrles. "Jullie zijn mietjes", kweke FÍans, "Jullie kome! niet Íemg nà eigeÍr tempo, 34


jullie zijn moe, hebben pijn, modder

aan de voeten...". Het word eÍ stil vall zijn best. h een duits bos werd Mien doodsbang. Nee, niet voor de boze wol! voor paardeÍr. Naderhafld lieÍeir moeder Merie eD haaÍ veulel zien hoe je moest draveÍ. We zagen ga5aloper Bert, bergspecialist, die bet '1r gezellige boel von4 Dat vond ook Louis, totdat hii tenrgl:wam san de Cooperbaan eÍ een bl'iefle oíder z'n ruiteriwisseÍ zag gekm: "Parkeer je auto zoals het moet namaa&-llelg". Week 26: Het was bemuwd warm trainiogsweer. Na de sÍaÍt ontstond enige pani€k. Eell adder kruisle de looproute? Welaeq het was maar een onschuldige hazelworm. l{rj was maar 'n pink di\ dacht Maritla. Genstgesteld toog de Franse Brigade het geitenpad oniroog op zoek naar water. KleppeÍs zoals ToÍ. Fraít, Eddie b.v. deerden de heuve[s niet. GelulAig bood de schaapskooi voÍfrissend water en kon Amelies haaÍ drie-liter haanpoeling doen. Hé, wat zien we daar? Alw€eÍ 'E deuwe ioaoducée: 'Hoi GeÍtie". Het viel ,edereetr op de \,ele grote bosmieÍen Ed had z'n stappenteller h werkiÍg gesteld en kon zodoende e€n tràin;ng<afstdrd vaa 10,8 km vaststellen. Het was die week zo wem dat Ton bi.j thuiskomst ontdeko dat z'n aansteker iÍ de auto was oÍtploft- DaII 'rÍaag je je toch af.... ! Week 27: Eel1 halve minuut te laat en Ed had 't nakijken. \,laar een oude indjanetruc bÍacht uitkomst. Je ooÍ op de grond eD op lret paardengetÍappel af gaan. Wat? Er waÍen geen paarden? MaaÍ de Íuc hikte wel. Veel nieuwe gezichten zoals ene Wiel, Theo, Fotrs. §aar ook het duo Anneruarie en Hars zagefl we na lergere tijd weer tsrug, e]1 hoe! Plotseling viel het Annemarie iÍ dat ze de bakoven vergeten was uit te draaien Nou ja zei ze, dar krijgt Halrs strals z.waÍte eend. Alsof haar enhee al niet geÍoeg \ras, siÍuikelde ze even latel ook no{!. Dat [oemt men nu "een vliegende stàrf'. De $oepsleider, fameus om z'n speciale routes, \,r'as wat al te ijvedg. Docr struikgewas en doomenstruiken verstflL1, was z'n kudde vastgelopeD. "Terug" klo k het Íesoluut, "blijfwel boveÍ". Dalen was er det bij. Intussen was de braÍdstoftank vàIt Gertie leeg, waardoor haar moto. hapcrde. Bovendien merkte Ardta op, dat die zardpaden alle energie uit je beuen wrhgen. De gezelligheid bleei zelfs toen Eide íet had ov€r nachtelijke stleakers aan de Touristeoweg. Ove(ilag troemt men ze zonaanbidders, ze opereren dan niet asn {ie Touristenweg, mam plasset il1 de rode beeken iedereen deed

35


Week 28: Voor de start klonk een proclanratie van Albert (PR) "EÍ woÍdt niet over voetbal gepra4t". Wat dachtje, waarover werd gekakeld? Juist, over AlbeÍt. Onderweg, Ion ontpopte zich zo'r1beetje als de clowtr vaa de groep- Loopt ie vooruit en graafl zich als ean zanclhaas in waar de andeÍen tot aao de etrkels iI! he! zard vooÍploeterden. Aha Carla en Harrie weer op het appèL "Jullie laag niet meer gezien, op vakantie geweest?" "lèèehll" Belinda beght geleidelijk aan haar interesse voor de loopsport, ze kijk met ambitic uit naar de tsahingsdageÍ. Carla tot Roger: "wí je nu eens Íiet als een wervelwind langs suizeo, dit is een rustige lopersgroep". De c1owtr: "Til díe vo€ter to§h op, keng!" Wat! Dd heeft m'tr eiger Wiel nog [ooit tegen me Èoge[ zeggètr. EDd goed, al goo4 Els trakteerde ra afloop op eefl heeílijke }1afel. week 29: Zware sragrege[s geselden de hcide, maaÍ tijde$ de tÍaidr1g bleef het wotrde ijk dÍoog. Ove. modder prat& we maar niet. Op de golÍbaaq EIE 'Zeg FÉl1s weef je nog me€r berg€n"? "Hou je mond en til die voetel op." Ledq "Wat een commandant-" Fran§ "Hou jij je rode

klepper"! Tamar4 "Dat hoefjo niet te pikkd L6nie." "Nee, dal pit ik ook niet". Gasdoper Jo, nog niet geheel gewend aan de convsrsatretaal: "Ik geloof, ik s1a eetr zijweg ií, het is toch niet zo gezellig"- Even làter: FÍóóins, ik wi1 aaa( huis." Andcre stem: "Zeg Fmns, ik mo€t om acht uur thuis zijo'. Even pauze, dan dit: "Héé Frans, dl1 is de weg naar huis, we ÍerÍe'n op eeo paardenspoor. -.." Geloof ons, R€ggy, É1ian, HemI Ed e.a. we lachen ons vaak het aperzuur en vergeten de elgen vennoeidheid. Voor klehe en middelgote boodsctappen ollderweg heÉft de groep pardoo. Men woÍdt weer rustig opgehaald. Zodoende olltstond de pauzetluc: "Danes, moet er no8 iemand plasson?" FÍaÍLs heeÍi overal ogen en

oren.

"Eè je sloft". "Weet ik is ptfiÍ

vermoeidheid". EÍgeDs op de Tevercrheide: Els "Ik wil niet Duilsland in'. Gastloper Wiel: "Dan wachtje hier bij dit hekwer( we komen je zo ophalen". Els wist wel beterWeek 30: Mado, h d€ staaÍ vaa de rij, zoek haar kompaar. Aha daar is tiq het gaat weeÍ. Louis is ook weer teÍug in de Frànse brigade. Hij werd al enige tijd gemisf- In ieder geval dus geen deelnemer aan de GayGaÍnes. Tanara: "Pappa Deumes, je kijgt de gele kaart. Doe maar l1iet alsof

je niet weet

daarom". Berl ook al waarom. "Loop-det als -egl_sla&", gastlopeÍ: "We lopen ais konijnen, of hee. dai we gaall ais koÍijrcll?" Belinda stuurde pappa na eig6n tempo verder tenrg het bos ir1 vooÍ 36


achterblijveÍs, dre eí niet wareo. ToI1 gefopt. Toen Ed dacht do mop te herhaleÍ! brieste Totr: "Ja Buif'! We begouen met diereÍ, we eiodigel1 met femrde Aruta àch over etn zwar! satijtr geklede rups, wist dreÍeE- Eerst Ed eeo verdwaald lief pa[whaanfe weer in z'n koraal le marozurteren en iad Carla eel tam kodjnte uit de kla[wetr var een uil geÍed- Dat 'keng' val1 eet palwhaan liep twee dagen laler weer op de SchÀchtskaat buiten z'." terdtorium. Sluiteí we al mot Fm,1s, de attefie goopsleideÍ en momeÍteel een levende iiuitgaard.

o

Ed Schiks.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Aapwg*qSnA, Zàaalt ooot àt oc.b &tSlu oaa 5* l4r0n llJq àt4 ,oq 5q ons hacuSl oat

lt Ua hn lt , onaoer|a^, lla*t4É àa*, A.t b4t ..n lqfrí )a$

2o* e, 'Lanata Auuw

37

odó.t?.a.-


Mergellandmarathon Meersen 13 september 1998

sLichrirg ondeÍ lerdirg van oa dlr Persoon- burgemessler van Li\.,lee.seo, beeft zrch ingezet om oa tele Jaren werr een maralhoo in Limburg van de grcnd te klijgeí. De gekozrn datum viel niet ifl de smaak bij vefichillend€ verenigingen Zoais S.'1.8., dat to€n nog plannen had voor de 15 lon van Landgraal Deze is echter om oÍganisalorische reder van de kalender gevoerd. Maar een marathon lopen is toch wel heel $,at anders daí ee! 15 lon. Al zal heÍ probleem natuurlijk op de .,ommercie bclustetr' waít 2 $'ed-strijden kort bij

f,en

elkaar Tjjn niet gunstig voor de sponsorcn.

Na veel gepraat en gekibbel op bestuurlijk niveau was hij er dan de MergellandmarathoÍ. Een det al te maltelijk parcours over voschillende Limburgse heuvels en niet te vcrgct€n €nkele forse afdalingen. Deze laatsten zíjn ccn aanslag op de boveÍós]1eq als je ze te snel zou doen. Eerst zou ik allem dc Mergcllandmarathon lopen, maar op lrijdagavond vcmam ik dat de hcle Franlirí groep ,'ou startgn. Dit tot ongeDoegen van Wim v/d Linden. Wim had me in Oost-Maarland al "succes"Bewenst in de hoop dat ik me zou vcrlopen. It mocst hem echtcr teleurstellcn daar ik het parcous al gefioist had.

Maar nu terug naar de wedstrijd. We stonden met 8 S.T.B. lopers aan de start. te Fritz Fisch€r en Theo de Leeuw waren vast besloten oÍtr bij 30

kr

stoppon.

Ger Bodelier zou doorlopen als het lekler ging €n de rcst was van plan al€ "gewoot' uit te lopen. De staÍt werd cen l§raíier uitgesteld i.v.Ír. de vele nairscbrijvingen. Na 2 plaatselijke rondeD begoineD w€ aan het maraahon

heuvelachtige parcours Oidorweg werden we a4ngcmocdigd door vele S.T B. sÍpporters. Onze hartelijke drnk hieÍvoor, want dit zal beslist van inrloed zijn gexecst op de goedc resultaten. De vcrzorging was goe4 alleen op enlele plaatsen was de opstellfug vlak oa

veryolg

ii'

3a


een bocht

det m gunstig gekozeÍI. Bij

dg

flnish sto[d zelfs

een €cht stuk

Limbulgse rijstevia voo. iedorc finisher to wachten.

Àlleen Thso hield zich am de afspraat( on stopte bij 30 hn. Offrc Deutsche Fritz liep, zoals te verwachten. de hele marathon. Ggr liep in gezelschap van HarÍy Daiessen, onze man bij Runaersworld, een geweldige "trainingsmara_ thon". Peteí Deceuninck giÍg bij de staÍ mee met de eersten en mocst dit later natuurtijk igts bekopen. De triatleet kwaÍn toch tot een formidabele eerste

Herm Gerards liep alleen niet zelfs 34 minuten val zijn vorig PR aí maar \l'on ook nog ecn vliegeis dre ondsr alle declnemers \leÍd verlool. Al met al was hct een zeer geslaagde nurathon. ZskeÍ voor mij na de minder succesvollc Kon.MÍlrathon in Deí Haag op 29 augustus 1998(tijd 3.24.45 uuÍ). Befl Rslnders liep hier de door hem vooÉf geplande Íijd van 3 29.46 ulu, 30 I@ liep lag hij meer dan ccn uur op de massagetafel Hoc lang zou dit geduuÍd hebbon als hij hem had uitgelopen? En nu met zÍn allen wcol vol goede moed verdcr met de voorbereidi[8 Ondabks dat Thco de

lreuw "slcchts"

voor de Franldrrt-Marathon.

I

Ger Bodelicr Petet DeceuDinck Pierre Mulrers

S

T,B

6

FÍank Eiscnga Herm GeÍards

S,T,B. S,T.B, S,T.B, S.T,B, S.T B.

7

Albert Verbunt

S

2

3 4 5

Fritz Fissher

T,B Picne Muijrers

0-0-0-0-0-0,0-0-0-0-0

39

02.48 32

02.52.04

PRll

03.08.14 03.08. 03.19.

03.30. 03 31

PRll


Dager\ weke4 marnden, jarcn, eeuw€n, ja zelfs e€n dill€nium heb ik mod€n waóten alvor€fls mijn intensó wens in vervulting ging. Ehdelijk is het daí zover. Mijtr loopvri€nd Roger heeft mI veread met de ESTAIETTE-knuppel. Mijtr rnotto is eo btijft dao ook: 'Ceduld loonf'.

Mijn naam is Harrie Enninga, ik b€d 40 jaar jong en woonacÀtig in La graaf Si"ds 20 jaar ge{rou*d, c.q. gelukkig getrouwd det eeD en d€zelfde i,rouiv G6tie. Sametr zi,n ws i! het bezit yàn t$,eè heerliik pubeÍande kindtren vaf, 14 eí1 l5 jaaÍ ouq Frouk €n Jelle. Hoe was het gezegde mk a1 \&€eÍ? Kind€r€n houden je jong? Naast vadertje speleo b€fl ik ook nog 40 uur wEÍkzaam fu de jeugdhulpveÍleÍing. Mijn taak bestaat uit het begeleiden vàn joog€r€n naar zelfrtatrdigheid. Zowel id de sociale, eÍDotionele, psychische als pedagogische zh. Sinds 1987 heb ik me geÍicht op ale loopspoÍ. Hiervotr íchtte ik me voorsl op mijD gewichtsootwikf«ling ít op mijn rookgedag. ln die tiid gaf de w€egschaal 15 à 17 kilo metÍ aan en 40 tot 50 sigaÍdten

warm toeo BeeÍr mo\€*omelijl probleen0. Hieóij dàleoF&t ft astrnapatiart ben, daÀ ooee duidelijk zijn dat dit zo niet v€Íder kon. Meo zegt urEl eelrs verstand kcrat met de jaren €in

ik moet b€kenn€n dat dit io miin ge\al op

giog. ln de loopsport vind ik zowel ge€st€liike als lichaamliÀe voldornilg. Mijn mofio is dan

ook oÍltspaming d.m.v. inspafiing. Mijn posirieve eÍvaring heefl enoe 8Éleid dat inmiddels ons bele gezin lid is vao deze vereoiging. EeÍlikàeidhalve moet ik hierbij opmeÍken dÍ certie geen lcet€í rent. Zii is meef onze mcrele steun.

Aivorens bekeod te maken aan rvie ik de estafrttelouppel z€1 doorgeveo, wil ik nog even opmerken dat wij zeeÍ te spr*en zijn oveÍ de club in ziÈ geheel. Ofher nu graat om bestuur, haiders, medelopers of de jeugd wij vo€len ons op ons gÈ mak bij deze cluh Ik wil daa ook niànand te kort doen en met respect voon iedàs hz€t de knuppel dooÍgeven aan ianand die zich in mijn ogen biizonder veÍdiedstdijk m6ak voor de hele club: Maria Fiseher. Ve€l $rcces. Hanie Enninga.

40


uulo veÍkoop nieuw en gebruikt te klas occasions met BOVAG garantie inruil moqeliik

- íeparatie en onderhoud

van alle meíken - APK-keuringen - schade-taxaties en reparaties

Ktimmenderstraat 95 - Klimmen - Telefoon: 04405-1358 Auto Maessen tsP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaal - T€leÍoon: 045 - 751449

§,6Git' UlÍlxm salatt

Ílonnmcrr-

timmerbecrriiÍ

H. da Hocrn b.u. 045-53I8849


Dam tot Damloop Amsterdam 10 EM Zondag 20 september 199E

aar zaten wij daq Theo Schmeits, Gerard HaÍtÍnan en ik, om zeven 's morgens in de D-ein. De veíke€Íde wel te verstaar, waol oB/e trein naa, Sittard Íond op het tegenover ligg€rd spoor. Gelukkig nog net op tijd gezieD, dus snel wisselen van tÍein Net vooÍ AísteÍdaí! natuuiijk nog even de "AreDt' bezichtigC vanuit de treii en daama door naar Zaanalam. Daar aatrgekomeD is l1og wij rustig, tijd en llaats genoeg om otrs om te kleden en mel dc bus rÀ'eor teÍug te gaa[ daar Amsterdali alwaar de start is-

Waar h€t al atrdig dr k begint te worden. Nu begirnen toch al aardig de zenuweri te w€rken. maaÍ gelukkig waren er voldoendc loiletten. Het aaatai me]1sen wcrd met de miruut mcer €n niet alleerl tardlopcrs maar ook skeolers en íatuurlijk toeschouwers. Aangezifn de hercn nogal oirder de

indrut warstr van dg daEes onder de skeelers cn er zelfs even aan gotwijlcld hebben om van spo.t ie rdarde.on. Gelutkig hebben zij he1 toch maar bij het hardlopen gehouden.

Nadai de skeelers

v€rtrokten waren, was het bÍna zover l'oor Theo en Gerard. Het is nou ontzettend drulq rnaar inlopen op de ZEedijk doen ive toch maar - Nu Theo en Gerdd weg zijn moet ik mÍ tsnmmste 1 uur lang bezighouden met mijn zenuwen.

e!

Toen het startschot eenmaal gegaaÍ was ging hgt prima- Wat §€o belevenis als meÀsen voor jo, natuuÍliik even meeklappen, dit is fantastiscL, al die msnson die klappen, fluiten en schrceuwen.

je de U-tmdel iÍgaat met al die

Venolgls 42


Laags de gehele Íoute stonden klappende mensen, speelde er muziek live optredeus noem Eaar op. Or'oral zat de steiming er goed in, die maakte dat het renieí een stuk makkelijker ging Bewonsrs zoÍgden met behulp van tuinslaígen vool een frisse douche, want het was warm en zonnig. Ik ho€fde niet bang te zijr dat ik ergeos alleen lsÈaÍn te lopen, want de hele 16,1 kilometer moest jo tussen de menseÈ door zigzaggeit zo druk was het er (ongeveer 25000 deelnemers, rcd.)

l4e Nike Dom lol Domloop

PARG@ARS

Bijna bij do finish aaagekomen kijk je rÈ ogen uit, (wat eig€nlijk niet de bedoeling is...........). Wat een m€nsenmassa wat een sfeer, je }v-or& gewoon gedragen op het geklap eo gaschreeuw van ale toeschouweÍs. Met heotallen komje gelijk over de 6nish en datr begfut het ge&ang pas goed. Het duurdg zoker twintig minuten vmrdat ik de tas met klercn op kan hale[ eÍl naar de sporthal kon lopen. Daar aangekomen uas het Yechten voo e€n plaatsje voorjc om te Heden el1 je te douchen. Vewolg a' 43


Daama op zoek naar Theo er GeÍard dic op de plaats stondcn waar wij afgesproken hadden. Zj haddfl ontzettend goed gelopen. NatuuÍlijk had ik vana es bij mij behalvo dejassen vao dc heren die zaten nog in de kledingzal die ilr nahrurlijk tu h€t lde€dlokaal liet tiegen lll!. Aangezien het zo ontzetlend druk was besloten wc maar m€teen naar huis te gaan.

De pret was hiermee nog niet voorbij. Na wat obstakels en sprintjes naar cen andere treinwagon (we gmgeD ÉaaÍ e€rste klas zitlen omdat d€ trei[ vol l§as maar werden door een vriendelijke tsinconducteur met "zachte'hand verwij_ derd, red.) zalcn wij eindelijk in de tIein. Natuurlijk zateD eÍ nog meer fanatieke sporters in dez€ tÍein, waarvan et €en paar §aren die zichzelftrakeeÍde op ccn biertje of t11'€e, diie enz.. .. . Hei gilrg z-e goed, ook het spraal:\,\'ater kwall niets tekort. Dit maakte de la{8e rit naar huis erg lachwckkend.

Eindeliik om ongel,eeÍ 20.30 uur station Heerlen. Na 5 uur reiz-en, g«niddeld eeÍ tot ardeÍhalf uur lopeo en voel geklets latcl zrjn we weer thuis. Het was e€n far astische dag die alle mocii,c, rcizen en zcrrulven ]Àaard $'as ge\\eest.

Thm en Gerard bedaíl1!

I 2 3

Theo Schmeits Gerard Llartman Heidi van Spronsen

plaats plaats Recí.

10

295

M50 So1

01.03.55 01.16.08 01.28.00 Heidi van SproBsen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 44


.§ ekla1rt6 c!

iii

la";.ti

'trq

. AUTOREI(IAMT - STANDBOUW - REKI.AMEBORDEN/ZEItEN

fA:

éày Alle verzekeringen Pensioenen Hypotheken [:inancieringen Sparen

.

DEKORATIESCHITDERS

.

BEWEGWIJZERING

ASSURANTIË

GERAETs''.'

Buíg. Cuslerslaan 33 6373 TP Landgraal Tel.: (045) 531 50 91 Fax: {045) 532 58 24

Poslbank nr. 37.23.802 ABN.AMFO nr. 4{.81 80.855 K v.K. 14051581


jullie dat Illilt*n

llI

.o...aaaala

I)at onze rredsecretaris Cor vair Haarcn II I1u ook Yia E-mail te berei ken is, makkelijk bii het inschrijven voor een wedstrijd. Je krijgt altijd een E-mailtje retour teÍ bevestigiíg.

Ohia, ziin E-uail adres is: comrnfirn@,wxs.nl Dat wij op 30/6/1998 precies 692 leden haddeD. Het ledenbestand van de anderc atletiel":verenigingen ln onze regio was:

Unitas Kimbria S.T.B. Caesar S.T.A.P. -

AV'34 ' Achilles-Top269lsd€n A.V.O.N. -' 261 lcden Maasnmnets _'

4lT leden 3081eden

355 leden 301 leden 2641eden 581eden

46ledsn

Dat Ían de 269 l€dsn

vaÍ onze verenigi[g er]

7 lcden 10 jaar lid zijn. 12 zijn l1jaar lid, 6ledcr 12 jaar, 12 lcden 13 jaar, 4 leden l4jaar, t tid 15 jaaÍ, I lid l6jaa. on 1 lid lTjaar. En dat Wim Eleveld 1gjaarlidismaardatA r€lies van Dijk de koon

spant. Zij was vanaf de opÍichting Ían d€ S.T.B. op erbij, dus dat belekent 3l jaar l!! fid.

I januari

1967

Dat er bij de trainirgen de laatst€ tijd buiten het Duits ook al een aardig {oordje engels gespÍoksn rvordt, dankzij ons nieuwe lid John Hill

I okober 1998 het postnummer

Yan §.T.8. in Landgraaf is post meer veÍstuen naar geed opgeheven. Dus in de verdgrc toekomsi het postbusnumÍrer naar alle post richte[ aal1 het aalres val} de secreta ds van dc S.T.B. (adres zie esrste pagina clubblad) Dat peÍ


Dat er nog steeds leden z-ljn die bij hun verhuizing hur nieuwe adres niei bij de secÍetaris op8€r,en. Dus ecn vrieodeltjk vozoek: ga je van shrlpje vcÍwissclon geefdit a.u.b. door-!!

Dat eyentuelo mutaties c,q. aÍmeldingen totuitertijk-2(krE!qb9!-199E verwerld L:unnel1 rvoÍden. Dus zUD er veranderingen geef dit dan zo spocdig mogelijk door aan onze sed€tmis, deze zal dan verdere aÍIan deling zorgen richting K.N.A.U..

Dat de S.T.B. toestelnmil1g aan de K.N.A.U. heeft ontvangen om het dubteÍue (wedstÍijdtenue) als volgt te wijzigen: §jlglcli Wit met aan de zijknrlEn aan blau\r-e baal van ca. 5 c11r br€ed en op de voorzijde op borsthoogte hct S.T.B--togo.

§be!i: Blarw met aan de zijkantc'n erD witte baan van ongev@r 5 c& breed. Per I november a.s. kunnen dus allo S.T.B.-leden in ecn (nieuw) tenue op de divqsc wcdslr'ijden uitkomen Dat Frank Hel$gens nu ook weet wat "Jcdag" is. Dat wij in de vorig€ uitgave \Íoegen aan onze leden om eeD lraao voor ons clubblad te b€den}gn. Dat er maar g€g inzÉndilg (wel mot 4 dameD) van e€n invcntieí 1id is ge\leest sn dat rrij dit als rcdactie toch ze€Í bedíoevend vinden. lVij zullen als laatste kans de termijn dus 1-erle[gen tot en met 3onovember 1998 en hopen op veel inzendingcn. Da1 varaf het komend *interseizoen (staÍ maandag 5 okober) dc trainirgstijd.d en pt{ets veraDderd zijn. Maandag, dmsdag, woensDe snel dag eí 1'rijdag vordt weer vanal Garage Mengelcrs gest 18.45 begiÍrt om urr. heidstraining op dinsdag Donderdags yindt de baantraining weer bij A.V-O.N. plaats, een bo langrijke verandering is de aanvangstij4 de7.e is niet mee. om 18.30 uur maar om 18.45 uur. Zondagmorgen blijfl 8.30 uur CoopeóaarZe ook " Training Winterseizoen '98/'99 " laatste pagina clubblad.

Í.

Dat wij de rubriek: "Wisten julli€ dat......" grcag itr de komendo uitga veÀ van ods clubblad willen voortzetten en dal wij dau graag veel íps var jullie willen ontvangen. Dii kan mondeling of sohriftellik naaÍ hot Íedaktie.ndies.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 47


Coopertest S.T.B. Donderdag 24 september 1998

COOPERTEST 24 SEPT '98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 13 14 15 16 17 l8 19 20 2l

Rob Rilsen Frank Hcl1sgens Marcel vld Pol Ger Schafíhausen

COOPERTEST 9

3600 met€r

Maria Fischer

3510 3450 3340 3330 32?0 3210 3180 3020 2980 2970 2880 2620 2600

Els Fri$s

2550 meter

I€o Kolikclkom Jos Dutcwe€rd Jeroen Schaflh.

Wim v/d Lindcn Ton Deumes

Wim MEboom Ronald Frim

Harí

Boestcn

Frans Quaedvlieg

ruLI '98

met€Í metcr metcr metet meteÍ meter Íneter meteÍ meter

3680 meter 3300 mcter

,rrn,n*", 3200 metcr ZggO

."t",

27OO

-.t",

tnetf, meteÍ ,i]eÍEt

neter

Heidi v. Spronsen 2520 tne.dÍ

Maril Boestsn Annek€ Kreílcr Elly KremeÍ tnncke !/d Plocg Gcde Offinga

2520 meter 2490 meter 2470 tr.etèÍ 2460 or,e,§ l9l0 meter

:'""* 24201m'|er

Thco Schmcits

0-0-0-0-0-0-0-0"0-0

48


.

sgdlelsqÍd$

. blessule lrai4hg

. taclaat leslen $EíaxiusEsl) , slarl s7ectfieke leslen '

wn

'

spoímassage

en bandage,en

ilqfrflvufrfi 0t Lgfrfr sp 'tflsotheftpeut

llonnqt

lUa

636lllll Uaegde .lluth ,el. O46-tt426O88

49


Sportmedische bespiegelingen Voediflg en sport (vervolg); het nut van hct gebruil van specide preparaten, Iileiding.

\ ,{er eoige regelrnaat wordt mij de waag gèíeld of cr bU meDscn die Ylnteosicf

sponen cen redcD beslaat tot het góruik van specialc preparaten. Uiteraard bestaan €r yoor ycel pr€prmlen uilgekierde mdketiíg strate-

I

gieen; vaDwegc het foit dat spoíers laak op zoek zijn uaar methodos om hun pÍestatieveÍErogeD trimefl de greí.i,Ér van hct toelaa6are t€ verbeterEn zu]leïl

altíd wondemiddolen aangeprczen \Àordcn. In het lolgende overzicht. dat niet pretcndeeÍt volledig te zijn. zal van een aantal stoffen bespÍoken woÍden er

wal eÍ aan de hand vaE *ctenschappefijk onderzoek bekend is ge*,ordcn ovo het mogclijk€ prestatic bevordereÍde effcct Ve€l tockomstig ondepoek mo€t nog duidetijl maken \lElke legaal tr gebruiken stofler een prestatic bevordereDd effect

kumen hebben.

OveÍzicht varl de diverse prepaÍaten.

Cafeh€ is een slol die otrder natuurlijkc omstandigheden niet in hcl.lichaam vmÍkomi. Hgt komt oflder anderc voor in koflic, tllec, cala en chocolad€ produktcn. Cafeinc heeft een be*ezen positrcf eíïocl op hct duurinspaÀDingsvermogell Waarschijnltk wordt cen dccl van dit effect r€roorzaak doo.dat de vetveÍbrandine gcstimuleerd wordt, §,aardoor glycogeen ggspaard wordt (zie ook bijdrage in vorige clubbiad). Indien ce't bepaalde dosis overscb.reden

5» vcrvolg

wordt moet eÍ rekeoing ,nee rvorden gehouden dal deze stof op de dopinglijst staat. Het gebruik va.o koÍfie is minder effcctief aangeíen de cafeine door de bewerking dic de kofrcboon ondergaat miuder werkzaam wordt. De hoeveelheid cafeÍne die efrectief bcvcmden werd in dir'erse onderacken. bleek overeen le k@en mst de het &inketr van 700 ml koffie (4 koppen) of 1400 Ei cola.

tf 50


Creetine is een lichaaoseigc|r vitamine-achtige stof die in do Dormalc voeding aaowezig È. Het speelt als old€rdeel vln .Íeatine-Iosfaat (CP) eeo belaogrijke rol bij stofwissslingsprccessen dro te ruakeu hcbbe-n met eneÍgicvrijmaking voor koídurende inspanniDgen- Creatie inna$e veóoÍcrt dus het iaspamin8sleÍmo8en bij hel uitt'oeien van inspaD[ingen met Én hoge inlensiteit (btjvoorbeeld een spÍint). De stof is dus in principe ruet intcressant {oor duursporteÍs. Wel is rec€Ílt in het niouws gebÍacht dat voctballers vaak gebruik maken vatr cÍ€atiíe.

C.rnitine dit betreft

tevens ern licharfiseieen vitaÍt]ne achtige stof die in

normale voedmgsbestanddelon tc viÈdeD is. Alho€wel cr geclaimd woÍdt dat camitine een poGitief effect heeft op hct drurpÍestatielcrmogen, is dit nooit

wct nschappelijk aangctmnd. Eis'itten zÍn stoÍIcn die ecn belaqllke rol speletr bij de groei en ontwikkeling vaIr di,ersc $,eefsels. Eiwittan speleD sl€chts een bepeÍkte rot bij het ievcrcn van eEergie voor duurinspannhgcn. Bij ccn noffraal voedingspafoon bestaat er geer enkele reden voor bet g€bruik vatr extra ciwiiÍcn bij dulrsporters. AlleeE lichtgewicht atleterl die een Íelatief la8e calode intake hebben \rordt nogal eens gcadlisecrd g,lfÍa €iwilÍijke voéding te gekuike[ Aminozuren zijn de basisbe6taddelen wsaruit eiwitten wordcn opgebouwd. Bij het toedienetr van aminoz.urer wordt er vaaL ccn verstorilg vatl de norma16 aÍrinozuur-saneÍrstelling veÍoorzaall. Ook worde! de tocgediende aÍninoz,uÍen door het hchaaB afgcbrokcn; hct cffect r aí dit alles is liet beke[d. Het gebruik van verlake k€tc! amilozuren is oDdeÍzocht, ër bleok gectr positief effeat op het duurvermogca door veroorzaak te \aorden. L-§Íosine is een aminozuuÍ dat wctenschappelijk ondeÍzocht is vanwege hei mogelijke effect op hot duudnspanningsvcÍmogen- DoseriDgen tyrosine yaD 5- I 0 glam per dag zijn uitgeFoberrd bij sÉtorters; er wcrd geen overtuigqld wetenscbappelijk bewijs gev@den voor eclx positief effect op hel inspanningsvennogen. Daarnaast zijn er nogal wat rnogeÍjke biju€Íldnga!. Een combhatie vaD cafgine eD q.rosine zou wel e€ns sen positiefeÍfect loJnnen hebben op het duurinspan-

ninglvermcgen, veíder ondezoek is nog noodzatelijk.

vcrvolg

e 51


NrtriumbicsÍbonxat is een (mgenaamdo basisohe) stof dio il het ve eden onderzocht is omdat het de bÍ insparning ontsta[e zuon zou kumeD neutralisereo. Uit onderzoek bleok dat dit sl€€hts effectiefis bii relatiefkortdurende iÍspanningen (tuss@ t en 5 lninuten). vaak vsroo.zaak het gebruik Yan dit soort stolfen nogal vrat maagilarmklachtel.

Mineralen:

Chroom is een stof die in kleine hoove€lheden een rol sp€€lt bij bepaalde

stofrÀsselilgs-processen. In het algcmeei is chroom in voldoe[d€ mate in de nofllale vocding aanwezg, eÍ zijn g€er tekorien van deze stofbeschíeven bij sportÈÍs. Exha inDame vaí chloom is dus riet zillvol.

ZiDk is ook e€E stof die ecn rol speclt bii bepaalile stofuisselingsprocessen' E is geen ÍEde! vooi €r.lÍa toedioring van zir* bí sporters. Het Sebruik van veel zink gebruiken is gevaarlÍk; de normale dageÍjkse behoe{ie b€draagt ongeveer l0 milligra::1 gebn:ik van 15 miliglam peÍ dag kan al giftig zijn voor bepaalde weefsels.

IJzer is een esseoíeel otrderdeel van de rode bloedueuÍstof hcmoglobirc' Het ijz,ergehalte is bij }Íouwen vaak lager dan bij mannen van*egc exlta verlies ien gevolge vaÍ ale oensEuatie. Vegotadé.s lopen ook risico op te wernig ijzerintake. Extra toedieÍring van ijzor is alleen zirvol bij eeD aangetootrde bloedarmoede.

Celcium is eetr stof die onder atrderc van belaÍg is bij hel opbourven van botweefsel. Het goven van exha calcium kall zinvol zijn bij lichtgewicht alleted.

rol spe€lt bÍ de €nergieoverdracht vafl zenuwweeisel naar spierwefsel. Vaak komt dez,e stofin ie lage hoeve€lhede! in de voeding voor, meost l is dit het gevolg van een Iaag caloÍi§ch dieet. Lage concentraries in het bloed htníen echt€r zelÍs optÍeden bij ecn nonrale concentratie i! de spíor. Het nut van oxfia gebruik van magÉesium is bÍ spoflers

Mrgresium is eel1 stof

ahe e€n

nog cnvoldoenale onderzocht om hiffov€r ecn uitspraak te l_unneo do€Ír

Vervolg

o 52


SeleDium is €€n slof die eerl rcl lijk te speletr bij het horslel vao beschadigd weefsel, ve€l onderzoek is nog nodig om uit te zoeken of extra lo€dielring van selenium gunstig is bii sporiers.

\4tamines àjn stoÍfen die een rol spelen bij nogal wal sioÀr'rsseliugsprocessen. De hoeveelheid opgeuomen vitamioes hangt samco met het totaal aan calorieèn dat 111et de vo€ding wordt ingenomeo. Íemand die door eell Íelatief laag gewicht weiaig calorieen tot zich neemt loopt het goolste risico op tekoÍten io de diverse vitamines. Het gebruik vaÀ er1Ía {ilalnircs wordt alle€Ír geadviseeÍd bí sport€rs die iu een intensieve poriode val sportbeoeG[iDg verksrcn (bijv voortcreidiog op marathon)- Geadviseerd wordt om in dit geval Davitamon totaal of Gravitamon te gebruikEn, het gebruik vao SupradF is gezien de prijs ea de megadoses vitamircs ir do sport lliot geschild. Restoategorie van vaak aanbevoleo preparaten:

Inosiíe is tot nu toe niet eff€ctief geblekcn ter verbotgring van het duurFestatierermogm. Verder onderrcek lr echter nodig. Van bijeqpolleí (sameogesteld uit een aombinatie vatr onder andeÍe vitaminen, mineralen eD arDinozuren) is eveDmin eeD positief eff€ct op het p.ostatiovetmogen a&gctoold.

Spirulin*

is een middel, dat vaak aangeprczen

rordt,

onder andere in bepaal-

de tijdschriften.

Hst is eetr natuu ijk plodul.1, waarvan geclaimd wordt dat het effecref is als c€tlushemmer tor gswichtsafiiame; daamaast wordi het als eDergiepreparaat aanbevolon. Deze twee werkingen zijn echter volledig tegcDsÍijdig aaa elkaar. Enig effcct van Spinrlina op het duEprestatievermogen is in Íetenschappelijk ond€r,oek nooit aangetoond. GidseDg preparaten r{orden vaak aanbevolen ter v€Íbaering van het welbevinden en ter vsrstrrkilg Ían het duurpresÍatievermogeo. D€ divèÍse Cinsetrg prepaÍaten verschillen nogal raD sameostclling, vsak is er sprake van co*tbinatiepreparaten waarvar ondcrdelen op d€ dopinglijst stsan. Het c€ntÍaal z€huwstelsel wordt dooÍ dit sooÍ middelen vaak gestimuleerd.

VeÍvolg

e 53


Conolusie en aanbevelingen:

Van diveÉe prcparaten is

h

de loop der íJd onderzocht in hoeverÍe prestatie

verbeterclde €ïlecten optreden bij inname. Een van d€ stofren waarvan bewczen is dat het eeo verbeering van het duur_ prcstatievcrrnoge,l veroorzaakl is cafeine. Wel dient er me€ rekeíiíg gehou_ deí te word6n dal vanaf een bepaalde dosis het dopingreglernent io wclking trcedt- Mogolijk is een combhatie van cafeíne met het aminozllur LtFosine nog eflectievor als het gaat om verbetering van het duurveinoS€í. Cre:Ée is alieen effectief bij het vcrbete.en van iospríningen met eetr relaíef hoge intensitsit, het is dus det interessant voor de duutspoÍier. Extra viiarnirc gebnik (in de vorm var GÍavitamon) wordt aaóevolen bij spoíters die in een intensiove psriode van sportbeoefedíg verkered, bijvoor' beeld in de voorbereiding op een marathofi. Sporters met e6n laag lichaaDsge'icht lop€n meer risico op een tekort aan vitamines en bepaalde andere stof_ fen zoals chroom en magnesium doordat er sprake is va:r eeí relatief lage

calorie-iltake. Exha gebruft van de genoernde stoffen kan dus bii lichtgewicht sportos zinvol zijn. Van het gootste deel van dc in dit overzicht geprescl1tcorde stoffsn is een prestatie veóete.ende werking [ooit vetenschappelijk aangetoond. He1 is zaak om de preparatgÍ! die vaak door middel val een uitgekiende ma*cÍing sEategie op de marld g€bÍacht worden, aan een lÍrti_ sch6 beschouwhg ie ol1dgÍwerpen wat betÍelt hun effect. Aanlullend onderzock is nog nodig om h€t optimale voedingspatroon voor de sporter vast te stcllcn.

Literatuur:

*F

Brolms: nutritional ne.ds ofathletes, 1993. NtOS-blok "voeding bij sport '.

+ Curstsklapper

Roh Riksen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

54


*c\r

E

q)f3

ióó

-\a Ià É< cl c '6 Ei.8 .É É'6 o,.4

() § Ë

9e

(r) cÉ

(,l

u_I

o)

:a srY í5

-

E

u-I

lll


GEHOORD BUITEN DE COOPERBAAN Ilr heb helaas alleen nóg dëze zes kippen, zei de narktvroulr tegen de klant. rls niet ergr zei dèze, I'zoekt U voor nij de drie oudste uitlr. Lachend kont de marktvrouw aan de wensen vàn de klant tegemoet. "Zal ik de kippen woor U inpakken?" vraagt zë. '!Neè, hoeÍt niet, ik neem die andere driel'l U hebt een ernstige hartLi.,aa1, beste kerel. iiaàron bent U niët 3 jaar eerder nàar me toe gekonen ? Ben ik ook ! Toen Fas U nog stafarts in het leger en zei dat ik een verdomde uitknijper was.

Bij dè strijd on shanghai verloren de chinezen eèn sI;q- Bij e;n chinese soldaat iras bij die grelegénhèid zijn neus wesqeschoten- De generaaf, een onienselijk type, zag het op een keer en vroég dè stakker grijnzénd: - wel, raar heb jij je neus gelaten? - Ik ben hen kwijtgeraakt in dèzelfdé s1ag, waarin u het hoofal hebt verlorèn, antwoordde de soldaat. "volqens U zou cle hond oie U mij verkochc hpeÍL eéa ooede wdàkhond z ln. vannacnl is er bii mij inq'broken, ór is f1. 1ooo,= gesrolen. De hond heeft niet een keer geblaft." nrjà, hij \,,ras voorheen bij rijkè mènsen. Daaro.ir

reaqeert hij niet op kleine bedrasenl"

Goedé norsen/ vèrneut, weet je a1 nie het postje aan het }Íinisterie qekregen heeÍt wààrnaar u gesolliciÈeerd heeft? zeker !íeer de een of andere ezel die het niet verdièntl ooldeel er zell ovei... U bent de

qelukkigel

"Meester?" waagt Banje, "Weet U ook hoe zrut de zee is?" "Nee Badie" zegt de meesteÍ. "Nou, dan vÍaag ik het wel aan eetr alderE kwal.'

"Kul

U me s8gen ho€ laal het is?" - "Precies weet ,l het niet, màÀ her is nog geen tlea uur." weet U dal?" - "Omdat ik om tiei uur tiuis moet eo íog hie. ber"

,jt

'Hca

56


bij de PAKKEN neerzitten

?

kom nou . . .

ma,n oh

man!

(}H'x'*P-"m Hcerlcn (6e lccnsít'Àat 34-16 eo Promenrde 33), Maacrricht (crorc Sraar 18-20)

. Sittard (Molenbecksrríx! l2).

glasÍopaÍati6s loveton on plaataon van

OOKí\IA ÍB.OO UUR BEPARATIES 531 32 22

dubbele beglazing

STREEPERPLEIN

10,

6371 HZ TANDGR-A*AF

STB Clubblad 1998 nr 4  
STB Clubblad 1998 nr 4  
Advertisement