Page 1

ATLE

Í

IE KVE REN IG ING

RÈ,

"{§..

Sna W,g C..-

trf

ï

a--__---:_-

-

--

--

1

1998 No3 o

Sport - en

TriÍnclub

Brunss ummerheide


SPORT EN TRIMCLLIB BRIINSSUMMERIIEIDE

BESTIJIÍR: Voozitter

:

Wim van der Linden 045-5217013

Keuken*eideweg 2 6432 CT Hoersbroék

SecIetaris

:

Jas van }lees

Gro€r1e KruissE.13

a45-4A52734

6343 BD Xlimmen

Jo Heinrichs íj45-3324059 Jgs Jsnssed

Apoltolaan 68 6313 ïlC t-aI,dgiaaí

043-459i99i

6343 CV Kliflamen

Pe,rnilgrneestoi

:

Algemeae Zakeu

:

!'lodtop qll-,5..6:02Éí.. !Id:trqi.r.9l-s.99.p 1.........

AlgerEene Zaken

.. . ...

Koempal9l 6372 NG LaEdgraaf

II

Honingma.nsÍ 25

Jo van

:

Cor van Ea4tèn 045-5326833 Wiel frins

Wedstrijdseo.

.

63'12 L?dr'dgraaÍ

Pleist. 28 6373 HC L@àg.aaf 045-5690303 (oempel91 vruurup Alríertes v{x 6372 NC Landgaaf 045-5690266 Gravetr\leg 56 Theo Schmeitg 045-s3s2c03...., ...............-.. .§!! r-yz.Pyg9t'ho. -'sl!-

JeugdspoÍ Evene]!1eDten

Red&ktle

TV-Cazet teleteksPas:n* 644

S.'I.8. Tel€tekst:

veredeiryIfir. KNÀU Public Relations

Schepenban& 22

:

6343 BD Xlif,metr cróène Kflrisst s3t 13 S T'B PeDnÍgoeesÈÍ Rek.n . 4915695l.rv I'al],<lgÍaet 63't3 HC Àpo olaaD 68 354 G.Bomaasstr.T3 63?2 xR LaÀdg:aaf

:

045-6314854 Op Èletekít erlof clubt hd O45 - 5352003 Vin re,lrldieadresr

t

Adveneerders

kigen

her cldbblad

kobirloo' [oegeTonden


Bestuur en commissies 3 van de voorzitter

Wedstriiden

I

Divelse uitslag€n 15 HeidEloop STB 25 Wedstrijdkalender 29 Etappeqedstrijd Vaals-VeÍtlo 38 NK Berglopen 4l Wilhelmina Bergloop 44 WÍÈbergloop Mallstriaht

PersouaEa I

3 Verjaardagskalender

14 Persomlia exha

39 Ziekenboog

Redactiecommissie Ed Schiks Theo Schmeits Els Frins

wiel Frins

Uiterlijke inleverdatum kopij: 26 september

bij redaktieadr€s STB Glav€oweg 56, 6471 VZ Eygelslroven

IIet clubblad verschijnt 5 r per jaar.

Varia

2

Een naam loor een olubblad EsrafettekNpp€l ?7 46 Sporhedische bespiegelingen 60 cehoord buiten de Coope-rbaa!!

ieusdbulletin 5l

Aíscheid en ontmoeting 53 Disco STB 53 Heideloop STB 54

wedstrijdkaleder

56 OudeÍavond

57 STB in de EfteliÍg


Í],EN NAAM VOOR EI]N CLUBBLAD

Hebben jullie het al

:: E] o o

oítdelÍ?

Ja toch zekerl Het STBJogo is veranderd. Als je goed

! aa

zo

Deze letter T lag ve$cholen en komt nu beter tot z'n recht. Ook heeft onze Ioper een kleme "operatie" ondergaan.

P

Zo, dat is Íeeds g€be Íd!

F a t-

naar boven geschoven.

de beuÍt

Vervolgens is het jolg en oud,, om

I

kijk

erl

dat doe jq zieje de T in het midden

aanjullig

een passende,

ons clubblad te

o t-

bedenten. Stuur je

I

sepieí1irer a.s.

vondst vóór l0 i, naar de redaciie pagina 1 van elk

van STB, zie

z

de naam met ver-

lttn

ofgeef melding var je telijk door aan je c1ubblad,

eigen naam schrif-

tÍajner/begeleider. Na beoordeling door de redacaie, wacht er voor de wimaar een leuke suÍprise. Naírurljk magje meer dan een naam insturen. Belangrit is we1 dat je !}eedoel Dus. .. .... Èeeioenl Veel geluk. veel creativiteit toeÍrewenst.

F J

o

0-0-0-0-0 0-0-0-0-0-

z

Fd Schiks

o

*

'.,]

a

o o J f

o a e l) Í

rli .c

:!'

o o z

*

SPORT EN SPEL *

SPORTIF,F RRCRF,ATIEF

STB DOET OOK MEE

*

p.l

A

RECREATTEF SPORTIEF *

t: :É

*

LOPERS EN GYN,ÍNASTEN 2

*

HET STB'TJE *


Van de Voorzitter

Typísch STB het oog spnngeDde kenran onze rercnigilg hei sa,anÍ\oii8,lcidsgevoel. San_ail lopcfi dcor de Brunssummcrterde, sarÍen zwoegeÍt door zand eí over heuvels, sarnen naar wedstríde[ cÍr bovenal samen gezelligheid zock€n lrtriddels acliviteitrn als familedagen, clubreizen of aan de bar na afloop van doÍstsch€pperdo

I vanaf de oprichting in lq67 is hq meeí in

fLmeri ^

lange afstandswedstijden.

Ntr leet rjaar door allerlei omstandighedeli cÍ oíhnikkeling€n biííen de clBb behoorlijk de klad in te zijn gekome!. Het is natuurlijk logisch dat bij hst wegva[àn van gag- en smaalanakers (ik dsnk aa]i illustere frguten als Jo Éy;k of Ger Knauf, maar €r zjjn er beslist me€r te loemen), dat er niet í la minutc plaatsvervangers te vinden zijn. Mqlsea met het talent om het hele club op ileeptouw te nemeÍr op het g€bied van d€ gezellige rmdverschijnselen

hei aigeiÍen, maar een atietiehoehiging. Die vo<n een verenigi[g zeker voor STB met z'n geT,elligheidskeiíneÍk, onmisbare personen zijn Ínoefijk te vinde[ Als ze nèi biníor eeIt verenigiíg actief zijn' di@en ze

vaÍ

geko€stsrd te worden.

Het zat STB eell aantal iareÍ! det altijd mec eD pessimisten beweerden dat h€t nooiÍ mccr goed zou I'ulmeÍ kometr. "Ach ,was het maar weer zoal§ in die goeie ouwe tijd', werd gedacht en gezegd. En dat klopt Er waen gouden iÍden, prachtige tijden. ltr'e hebben or 7,eer van genotsr' ik zeker ook fraa- ie.trgkolnen L1lróen ze en hoe!6í ze niet me€r. Het STB van 1998 is een STB van en met arldere mensen. En wat

biijlÍ:

* Ook ró zijn er ganS- en smaaknakers. * Ook nÉ is men inthousiast te ki.igeí voor activiteiten va' de vereniging * Ook n1i wordt er weer meer dafl gstriddcld gepr€st€erd Vervolg

e 3


Kijk maar om u heer: Éer, z&( gezÈ1lig. GeÍ l{rtauflnemonal, druk bezochte trarnjngen. een verrasscnd d k bezochte Heideloop, wi reÍde S T.B." marren en -vrouwen, trveede plaat§ (eè6te vereniging) op de estafettcloop \raals-VeÍlo- zo'n 125 amrraeldingen voor de famihedag. Het kan niet op.

Er b'íken dus ook anno 1998 l!1easen ie zijn die S.T.B. dragen Net als vroeger Jo E-vck of Ger Knauf dat dedeo Er zijl er zells teveel om op tr noemen. Nou vooruit, ééntje daÍ, als plaatsvervang€r voor alle andere acii€ve S.T.B.-ers: Frans Peters. Zo aar begonnen als opperhoofd ïarr de wat langzameÍe groep, zonder cuffus- maaÍ m€t een flioke portie gevoei voor leidng geven mel Sezelligheid. Cp handen g«iragen dccr "zi.in" dames Fanlestisch!

Komrn ra de mageÍcjareÍr nu weer de veaeja.m? Ik hoop het va, harte Dan krlg ik in de toekonst tennnnste ook uat minder opnerkingen oveí de se.ieuz€ tendcns van lnjjo bijdragen aan dit cllbblad. Die \rerden vaat geschrevel naer aaaleid4g vax oll.rst binren de ciub iíisschien zÍ!1 ze voorlopig overbodig. In de7€ uilgave ga ik oveíigens al iets aan die seÍieuze reputatie doen. lÉest u "HuB1o/' maa! eens. Slotvragen: ls S T.B nog herkenbaar ais veledging, waar saaÍ*orighcid en gezelligheid hoog in het vaandei wo(it geschÍevc'nl

AÍwoord: Teker

en vast! Da's typisch

S'T.8.!!

##ffi

S'lm varr cleí Linden

UIT DE ONDERW'IJS WERELD MAVO-HTÀ,f OR: Èe]r frots op het datri

r

gooicÍ

VWO-HLMOR: Berekenen boe je het best een ficts op het dak kau gooiefl

vo-truMoR

ienrand Creigen zr.ln fiets op het dak te gooien

ven'olg

.*


LBO-HUMOR: Eon fiets op het dak gooien en do

COMMUNISTISCHE HUMOR: Gezamonlijk een fiets op hot dak

bozitter ook.

SPoien

F SIDE.HUMOR: Het dak op een fiets gooietr

P-A.CISTISCHE

IIIMOR:

Alloen bruine fi€tsen op hot dak gooion

KLELIERSCHOOLHUMOR: E€Il &iewieler op het dak gooien

DL'ITSE HLIMOR De fiets die vaí je opa is gewe€st

ÀMSTERDAMSE-HUMOR:

op hot dak gooien.

E€n gesblc!! fiets op het dak gooien

HANDELAARSHUMOR: Eeo fietsenhandet op het dak

WELZIJI{SWERKXRSHT]MOR EeD praatgroep opíchten voo.

beginnen

iEenseÍ die gritag eeo Le-er een fiets op het dak zouden willen gooieÀ.

AMBTËNAREN}ÍJMORI Eeu fiets in drievoud op het dak gooien

POLITIE-HLTIT,IOR: 'Hebbfd wij een fiets op het dak gegooid ?'.

SLOPPENTI IJKHTIMOR: Eے fiets door het dak gooien

BOLIWVAKKERSHL]MOR:

Eerst een dak bouwsn om eÍ vervolgons een fiets op te gooien. BELGISCHE HIJMOR:

Ienaatd m§€holpon het dak tè gooion.

joow íets op


DE BE§ÍE

*

PN

S

Wí.,r-í;i;tM OE SESÍE

Lij d.

e ,t'ta tiko.?-ooeoi'.ti..

CAEMíIE

,-6-8-toj..rg.aítie:

*

gA.n ttb.ld!lo.n,

*

0E BESÍE SERVTCÉ Eig.n ..ti.. diu,tt, 99% Linltal 14 uu, o.tkmdi!. noatd

.

NNAIIÍEII lrfnult.o ,0'lr: ,lili4 - AEA - 8.'.1, - 8.dkn..ht - tti.l.

- §anf cí1,

tt.n trrtij-kr.t.n, t..n a.t.ti..lk.tt.".

OE EES|E

* *

0E 8EÍtE EE Eilt A *ij luht.tur a.at t i.a..r .!' s.t.a

| ..tliik n Pu..&lijk .dti.',

EMEEtrIEEdXE

EEEEEE@I!

TMt=tIIEEI

iiqhl sportswEr -Dl

I

sportswear ,6;::*xF

2

.,*É.'ol

.' n!' ^,{"/" tttttat**ttnt ,,ffl Tel.:045

s233S8O

lq@

vÀPdrrmB oon-LA

al}ol

"rr4:rL!4 l

,B//a'E

a po r

a | ÍLt


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendive Enregio 3-Landerlauf Kelmis - 19 km - 19 april 1998 I

Z.Murawski

Polen

l1

Peter Dekeuninck

65 95

Hub Erkens Wim Eleveld FrzÍ,k Jaí$ens

S,T.B. S.T,B.

215

01.01.l6 0t.t2.20 01.20.52

S-T,8.

al

STB

Observantloop Maastricht - 30 april 1998 t PaulHaghendooBr Uritas 61

Mar.€l van dor

116

Hub E

kens

Pol

3A 20

00.44.5r 00.55.04 00 57 59

S.T.B. S.T.B.

Laníal deelnemers 645

Rund um das Forschungszentrum Julich - 10 km t

DioÍmar LurkeD

plaats

2

Ger Bodelier

plaats

t6

PeteÍ Deceuninak Theo de Leeuw

plaats

53

60 63

Jos Duteweerd

68

Pierre Muyers Cor van Haaren Hemraa Gerards

69 72 13

92 148

t49

Frits Ílscher

Albert VeÍbunt Inge van AaÍst

\4cky Teeken MaÍia lischer

Aantal deelnemers: 256 vervolg

ll

1 1,t20 1 Mí)

plaaÍs7

8 plaais l0 plaats 2 plaats 4 plaats 17 plaab 17 plaat§ 5 plaata 4 plasts ? plaats 6

M30 M35 M35 M6O

00.33.17 00.33.35 00.36.53 00.39.56 00.40.37 00.40.57

M50 M30 M40 M50 W35

00.4t.2,

Wm

ui.41.09 00 4't 10

W45

00.4t.28 00.41.43 00.41.45 00.43.23


SÍratenloop Derichsweiler - 10,2 km - 17 mei 1998

I

Ger Bodelier

S.T.B.

0033.5ó

20 34 37 40 14

Frank EiseDga Theo de L€euw Frits FischeÍ Jos Dut€weerd Frank Voraschen CoÍ van Haden II Henn Gerards

S,T.B. S,T,B. S.T,B.

00.38.58 00.40.19 00.40.35 00.40.51 00.41.15

48

56 57

t34 12OO

I

s.T.B. S.T.BS.T,B, S.T,B, S.T,B,

Alb€r Veóunt Maria Fissher

00.41.40 00.42.34 00.42.36

s.T.B.

0c.46.40

S.T,B.

00.49.13

METER:

Raiíde LeeuF

Zevenheuvelenloop - 15 164

Ger Sohalïltauseo

1107

Louis Cordewener Huub WeyeÍberg Pist BrouweÍ Henri Giesen Huub Neelis

1235 3365

1044

N.K. Junioren A I

Bram Son

juni

e

00.59.34

S,T,B S.T.B,

0L04.07 01.04.43 01 04.44 01.12.16

S,T,B.

s.T.B. s.T.B.

1998 - serie Adetico'73

STB

8

vervolg

13

km - Nijmegen - 24 mei 1998

0

r.28.19

I 00.04.08.39 o0 04 t8 l4


Ilalr-e Marathon en 9,8km - Jackerath - I juni 1998 I

01. t9.35

Di.k Gebhardt Peter Dc.eunick

(;

0t.22.01

S,T B

9-8 KII-OMETËR

I 2

Ger Bodelier

26 36 55

Frank Eiscnga

'71

AlbeÍ v€rbÍrt

I í10

Cor van Flaa;en

Ío,

Virky Teeken

M3O

32.33 00.32.4i

M40

00.37.51

L{.10

00.38.12 t)0.40.44

oa

Irrancis Wechseler

2 i2 plaats 14 pl4sts 2,1 plaat--< 3 piaa.s 28 plaats Í plaats 30 plaats plasts

\\'im van der Linde Herm Gerads

il

I l5 Gerard Harftlan Aantaldeelnemersr204

M40 M50 M30

40.41.49 00,+3.40

F2tl

í$.43,11

M]0

00

4i

03

Lang venvacht. roch gekornen l.la 9 weken vielen loch nog de uitslageí lan de 5 tilometer van de Parelloop in de bus

Parelioop - 5 krn - Brunssum - 5 april 1998

I i.t jI 32 10 ll l.' 4rl 61 7J 8l qo

SÍte.rlt FtrLl, Herr.gen. Tr ,l, l ,cc,rga

Jeroen

'r.l

ren,olg

Ruud

irirs

B

t)0.11 59

ST B S. B

00 19 03

(i (l

Schallhausen

i-' Durqctrd Pdlt de Lceuu lL.eod: Lecu'. Cor va11 Haaen ll Rorald FÍins llgc !dr) Aar:t Carohne Rer n{in \t-l Frdnlcn

B

00 l5 52 a0 t1 2t:

Kirnbr:a

Marcel

i

Sr

B

00.19 20 00.19 23

5f

B.

00.19.2,1

S.T B

00.19 42 00.20 40

S T B. S

T6

00.21

r

1

STB

00.2138

I

00.27.00 00 2121

S

B

sTts

r§.

10


vgvolg uitslagen 5lfiI ?arclloop. 93

Marc ReÍnmeIt

98

Vicky Teeken BaÍt Kreukèls

104 116 111

t83 187 5

00.22.22 00.22.32 00.22.46

s.T.B. s.T.B.

Eaelien Rult€Ís Maayke Heinrichs

S.T,B. S-T,B, S,T.B,

Marian lkèukels Anita Gilliss€n

s.T.B. S T.B.

00.23.1I 00.23.t2 00.26.47

@.27.02.

T,ILOMETER . BEDRIIVENLOOP.

I

EveÍt Gielen

6

Jos Krist Peter V€rberk Ger Schafftausen Jan Vroomen

l5 t7 178

00.15.21 00.17.08

s.T.B. s.T.B. s.T.B.

00.1?,56 00.1E.05

00.27.2s

S,T,B,

Flank Hensgens in de Pr[izen Een -jaE orze S.T.B.'ers die dch r"-ge!!!abg in de pnjzen lopen is Frank Hedsgeís. Slaagde hij oDlangs nog vooÍ zlln IIAVO diploha ook in de (baaÈ)ÉÉdsdjdon oogst h,j succes. Fiíisht brj iiet bij de sers'.e drie dan veóetert hij àjn eige[ PR wol, mals uit de onderstaande uitslagen blijk. Baanwedstriiden:

I juDi'98 §ittard 8m

pla{t§

meteÍ

Sittard 3000 meter l3jrmi'98 Vught 1500 metsr ?Ojuni'98 Roermond 8m meteÍ 27juíi '98 SittaÍd 1500 moter I juni'98

Wesrve&trijden: 14 28

juri'98

juoi'98

I

plaars 6 plaats 8

plotts 3 plaats 4

ím metcr

Hoensbroek vaals-Venlo lo,gkilooet€r

pla&t§

0-0-0-&0-0-0-0-0-0 1X

I

PR PR

02.04.79 09.26.60

M.l?.93

PR

02.05.10 04.14.53

00.1656 00.37.49


A]]IERTËNIIE

Runnersrvorld Harry Driessen Oranje nassaustraat 19 64ll LE Heerlen teUfax 045-5712009 Per I septeÍnber ofe,:rder als men dil,reost is er oen VASTE KI-AI{TENKAART De spelregels hierva,r zijtr: voo. elle beslede Íi 50, - kriJgt U e€D stempel Tcgcn iÉlcï.ting l'an €en lalc kàaít knni U r-oor hel gcmiddelde bedÍag gratii iets iD orze winkcl uiEoek.n deze kaart &atr g€trrulh worden door h€t hele gezin

* *

+ +

nict van toÈ?assng op afge?rilide 3íikelcl, eí olubkleding

CLUBKIIDING Ve€l lop€rc eí loopstels

aan

ju[ie verenigug h€bbeí nog Drot zo

latrg geledea e€n

fraai looppal met opdruk varr Sjofvan Oo)'eÍ ,,llgesohati. Z€f betr ik toch wel e€tr beete trols da1 tutue eÍ zo m@i en uitsààrd ook Ílmotiórcel mee voor de dag komen Ik den-li dat de S.I E. als veÍeniging hie.mee Íe* ,r3rr buiten tÍef,-dt. Me1 ftme Slef vaí ooyen en Jo van \4odrop wil ik hieÍbij nog haÍelijk bedriten voor hun inzÉt en

$eírge sametrweÍking.

Naasl de traiímgspakken njn d ook rleuwe suglets m€t aPdrut te v€ÍkÍijgen win*el. D€ze ko*en fl 53. -. Het shoíje dat hieÍ bjj t{ion is fI48, -.

1n

de

Bovendien is iíeÍ ook eetr shoÍt tot,loveD de knie bij te itoop Deze i(ost. fl 56, - en de lmge lrSht kost fl 30, -. Dit zijr geÍednc€erde pr!i7É! en a!€ itoÉ1s zijtr vrr het mer k New Line zoals dil ook te zi.n ts bij Ju[ie j aarveÍgadering.

SÀMENWENKIN MET FYSIOTMRÀPETIT Vanal 2 I aug. ls tet mogelijk orr ia de wintel ee àfsprrak te oraten om ee'r loopanalyse te do€n wad c.ok eetr &sio$erapeut bt belroklfl is. Mel nime bii biessures is dit ee erlÍa ser-i.€ die door de ]/iikel wo.dt aangeboden Er rvoÍdt o a. geweÍ[:1 m€l video opnarren en m.bv. @n podotaok (sooÍt blaurdÍuk) oÍr €n statr§ohe aldruk re lnaketr' AfspraLcn kmnen dus vanaf 2 I ailg elke lrijdasmiddag van i 3 00 Iol I 7.00 nir geÍnaak wordeD. De k6ien van een klein oíderzoek zljn fl 25. - en v8n een grool oldsvxrek fl 50, - Naz-org zit hier ook br- Nieu*sgierig gewmdEn ofbenje gewoon getuteresseffd ne€m genlst Alvast een

co

aoi op met Harry Drics§€Í.

fijíe spoitiele valirníe met g@d wer toegewení door Rtme§world

H.B Driess

72


Verjaardagskalender

Verjaadagerl Augostus 1998

Verj{ardagen Juli 1998

4 9

HeIm Gerards Rorald Frias

1 Jos v.d. Haar (54) 2 SaidÍaHodiamont (26) 3 Paul v.d. Linden (44) 5 Petrasa.col (32) 8 DickvaDPelt (37) 8 Tim ZeevaaÍdeÍs (?) 9 wimBÈdziak (51) 10 Jim Bemelen (6)

(41) (16)

Fi"trcisco v,ooyen (27 Ilerman Ruttetr FrEd G€iteÍtircheu (33) (41) Henri Giesen ttuIm Alterua Qe) (5e) IttonDeume6 Hub Gutp€n (42) (45) Etly lkemer (33) 22 GeÍ Eodelier (48) 23 Frand Quadvlieg (42) 24 Ine qradvlieg (31) 25 Tbnriy v. Ooyen DÍesen (8) 27 Sebastiaa (53) 27 Giel loeijkeÍs

14 15 16 17 19 19 20 22

27 Tor Mi.or. ,a r.s! rrain;.tas 30 Betsy Vogely

EllekeNieweg JudilhRuijteÉ l0EvelienRuijteÍs 10 10

(11)

Q4)

(13) 12 Marjo Moonerl (39) 12 MaÍloes SchÍijveÍs (9) 13 MaÍha Maesseí (51) 14 Caioliue Reiosen (15) (53) 16 Bettv v.d- Hart 19 Lit1(laEretr§ (33) 19 HeidisproDseÍ (25) 19 Diatrne varwisser (8) (M) 21 DÍ€ Krol 21 Pierevijgen (43) 23 Thiislkeukels (12) 26 Inuiscordewener (48) (8) 27 Pia HemaÍs 29 TonstaÍdaÍs (47)

ÍSOt

(54)

JaÍ van Hees

0-0-0-04-0-0-0-0-0

13


PERSONALIA EXTRA In ons clubbiad 1997 5 op bladzijden 16 er 17 hebben we de

namen,

Ieeftijden etc. van I9 nieuwe leden veïmeld. Foto's konden w€ toen om aeclmische Íedenen niet plMtsen. Hie{me€ wil de redactie die misser alsnog goed maken- Dc ol'erige foto's komen in clubblad 1998-4.

I,FNiE BOESSFN

DIONNE BACKERS

ROAN FIJNCKEN

SANNE BOESSÉN

KELLY BOESSEN

RACHEL BACKERS

PÈGGY FLNCKEN

AI,EXANDRA DRESEN KATHARINA DRESEN 14 SEBASTIAN DRESEN


1f

Ileideloop S.T.B. 9 mei 199t

p ,Àte,dag09 rrÉi 1998 ol1 15 00 uur $-as het dar zovet het startschot werd gegevcn voor de bíDa teo dods opgesohÍoveÍ Heideloop. Einde vorig jad werd door Let bestuÍ vm S.T.B. b€sloten orn de Heideloop et meer te orgaiseron dit omdat het alleDaal oeí beetje te veel aan het rvcrden .,tas, de orgadsatio YeÈ drie i,,edslrrjdfi.

Omdat de " lJ van L@dgraaf' zove€l we* €n org,anisatie in beslag nam werd dc kcuze oemarl+ om de Heideloop aiet h€er op de wedstrijdkalender vad 1998 te zetten. Toen ik dii hoorde was mijn errste reactie

" dit ka[ det w'ar zijÍ 't tevons lvas dit de reactie van Rob Riksea Jos Dutel,eerd, John Borjam en FriÍz Ëiseher. Vervolgens werd met Ccl yan HaereÈ 2 eÉ lYiel Frin3 aaÍr,.act opgenomen hoe het zat mot het wedshijdsecretariaat om de Heideloop roch dooÍ te laten g6el, deze wogn di&ct beÍeid om deel te nemen aan het nieuwe organisatieteam van d€ Heideloop.

Zo is er e€n platr o!,gezet om de lieideloop in 1998, en de kotuerde jarcn, toch door te latm gaa, met 6ls o._.ganisatid.Eani de mcÏs€it rÍeike eerdrr genoe4d zÍn. Hiermee zijn rve oaar het b€stuur gestapt eo hebben we ons pia[ geFesèdÍÉeré. Hct bcstuuÍ was toetr blij dat wij als lopeÍs ( John Bodaasn) het initietief haddon genornen om do orgeisatie op ons te nemer| Hioma zijo we met vergaderetr begonnen, sn is het takeDpakket verdeeld, Rob Riksen sn Jos Duteweerd muden alles omtreÍlt het parcours opzich nemeD, John Borjads en ik girlgen op zook naal sponsors en veÍder hebben wij ons team versterk met de ervaÍen

AlbeÍ VeÍbunt.

HaÍry Ddessen ïsn RunneÍsworld He€rlen was direct bereid tot het spoDsor€rl van de Heideloop, dit omdat hij de Heideloop ge$oon eerr hele lelke wedstrijd vindt en heÍo het plan van orgarisatie&arq wel aansprak Vervolgens lsÀ,am hij met de geweldige zoínebril eo het idee om dezr voor i€dere loper, natuudijk tegen een zeer oooie prijs, cadeau te do€n, je begdpt

vervolg i§ x5


natuurlijk wel dat wij da{ rrletoen ja'op zeid€o. Zo haddetr we na ongeve€r drie maander tijd allos eeÍl beetje op de rij, en we dachtetr dat de organisatio zo goed als rold was. Er wareo genoog sporsoÍs bimert, het hele ge.b€uoí rond het parcous was klaar, er Jaren àoaantal stEÍk§ wedstrijdBrtebn uitgeoodigd, de pers wedrrc aan alle kanton rnee, dit gezi€n d€ uitgebÍeide kantcberichter en Rob Gulpetr had €en aooie foldèr in elkad gozet.

Drie weken voor de wedstrijd weÍd fÍ rcg es,r Íaining§lmp georga seer4 vooÍ de ecrste ke€r in de S-T.B.his.orie, zodat eeÀ iedet, dder desku iiSe leidfug, het parcours kon vq'teaqeo el zo zich k-oo '. o4threide! op d€ z-ale wcdstrijd Ongoveer een week voor de wedsaijd lreeg ik het "sctokk€nde" bericht var was Co; vao Haeen 2 dat zich al 145 lopors badden voor-inge§óEven, goekeod, 'ht wol even sórikkea omdat we op totaal zoh 250 lopers haddeo oaiuurliik was dat e€È luxe plobtoom e! hieóij LwaE cak rrog d€ loelding dét de weersverwachtingeo boven de 25 graden zou uitkooen, dus rnoesten vr'g een extra draovspoos post regol€q nua ook dit hebbeí Rob en Jos prima gerogeld.

Op zsterdag 9 tnei begon de rlag om 10.00 uur sa$etr oet Fritz heb ik de wàglo1jre.s-opgeha"geo om onze DuiÉe lopers d€ weg Í9 leid€o :1ar -.het .pàt àa,* di ,.o. Xutu.t" Boys, alwaar dit jaar de inschrijving / kleedlokalen / wedstrijdsecretariaat on priisuitreiLing vetd gehoud.{L To€s ik om 1]30 uuÍ, e€n halI uur voor almvaÀg vatr de hoofdloop il de kaotiae kwam keog ik de schrik van de dag, de kartiDe stotrd biina oog vol Eot lopers welke zió íog mo€sten inscbrijvel Omdit we een "professionote" speakor hadden iagóund w€lke gewerd was om met dit sooÉ problemen om te gaaí, was ik blij dat hij de 6assa lop€Ís, uitei delijk bijn. 400 stuk§, op de hoogte bracht vaa de gaog van zo&cn en dat de staÍt met miíimaal 10 míout n was nitS€steld om 16.15 uur was het dan zover' een recoid aanta'l Heidet'oFrs b€goDtretr aaD de zwarc wedstrijd aet sen teryratuu Y@ oogov€€r 27 graden. Voor do crganisitie en ha publiek was hot een praohtig gezioht om het lint vm al die lopers ovcr de Vlellrcrk0op te zio! reoneÀ

Vervolg

e 16


OngeveeÍ twee uur, eb menig dÍuppels z\ireet later kw@ de laatste loper binnen en korder \rij als oÍganisatioteam zeer terÍ€d9n terug kijken op e€Íl goed verlop€n wodstrijd met Dogiaals €€Ír récord aadal deddemers, eeÍr nationale bekende winaaar in de vorm vm Woldislasa Milkessq en ea zeer tevÍeden lop€rweld. Ik denk dat we dit jafi een goede basis hebben neergezet en dat we dit de komende joretr alleeí trog m6aÍ betEÍ LïíÍen doen, dit uit€raard alleetr maar met de hulp v@ het oÍgaÍisatieÍem en de rijwiligeÍs wolke prima 1trerk hebben geleverd en

taama

een groot woord van dank

uitgaat

wil ik alle S.T.B.leden welke bijna vier weken op de zonnebril hebdàÍi€n voor hult gedÈld elr begrip. Verder rrd & via de.ze rucg onze sporlsoÍs Èogmaals hadelijk dankerL mÍldeÍ Tevens

betr mo€ten wachten

spoosus is het bijna onmogclijk om zoh hardloopwedstrijd te organisereo. Crémers tuindeco.stie Valkweg 32 Abdissenbosch Landgrsxf. AssuÍÀntietadtoor G. Xleijkers KerkpleiD lE Landgraaf. Do€ het zr$ gÈÍrge HoEÈad VÉlklveg É Adbist.ntoitb LtídgrÍrf. Runnersworld llarry Dícssen Orsnje nass.stratt 19 Heeden, Àdvicabureru Jsnsretr HoogstÍsit 84 Lrndgrraf. Pieters / Dortu H€eÍleÍAltobed.iif Wvonken wijngeardsweg I Hoensbroek / HeeÍleÍ, Eussi fruit lle€Ílen. Gernecnte

i,rndgrrrL

BoÍn sportscare. Àfsluitend, ik kan nainurlijk nog rel uren doorgaan, hoop ik dal wo volgend jaar weer zoh geweldige wedstrijd Lumen organiseren en dat te weer zoveel medewerking kijgen van iedereeL Dus tot volgetrdjaa., tu niet tot de 19e maar door ee! trlfout, tot de

20e Jubileum Heideloop zaterdàg 08 mei 1999. N,Élens het organÈatietoaÍ&

Gq Èorieiier. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

77


l.

o,'

(r) cÉ

tu :(

Iul

!À o)

:É c)

:L §

! rÀ


I9E

INTERN. HEIDELOOP

Met een nogal dazig hoofd Íep jullie repoÍer die 9" mei rond de Kakertse Kerk op zoek naar h€t inschrijÍlokaal voor de heideloop. Gelukkig kwamen daar juist Maroesjka en Frans aamiider om hem van eeÍt vroege kerkgang te behoeden. Zij wisten wel dat de inschrijvingpn op het Kakertse-Boys teÍeid plaats vonden Eenmaal daar aangekomea was er alom bedriivigheid. Veel jeugdige STB-ers zaten of lagen op de gasmat ea FepaÍeerden zich op h'.m *'edstrijd, zochten hun staitotÉm€a of iiepeii cm een vsiligheidsspeld. E r aren genoeg ercrgiekolingelr die de afiastering van het sportpark Éebruikea om hun turntalenten te tonerl MeÍ kakelde, giecheldq ze waÍen in deze toch al vroege maar warm€ rnoÍgen, druk doende om Tim's aandacht op te eisen met hun !Íagen en yellon. Birmen in de Kakeras.Boys-tantine was alles 11og redelijk Íustig. De grote stroom atleten werd weldra verwacht maar de inscbtriivingsdames en heien waren er klaar voor. Desalniettemin maaliÍe vriend Cor e€n meer daí trormaal gefrustÍeerde indÍuk. Hii, weliswaar wedsÍijdsecretaiis, bad tooh enige moeite toen een koÍt, iÍformalief gesprek tetr behoeve van dit verslag werd gestart.

Dus maaÍ snel weer naar buit€n waar men nog net gefuige was van €€tr ordeiijk door Maroesjka geënsceneerde joggingloop van ca. 25 jonge deelneÍners naar sïartstreep Vlekkenkamp. Het rustige dorp KakeÍ liep inmiddels vol met auto's.

De Heideloop 1998 was in verband met Moederdag verplaatst naar zterdag mei. Men kon rekenen op waIm tot zeer walm weer eenÍralig op de heide. De themometeÍ wees al 27' C 6n zou later z'n tol opeiseÍL Het verdere wedstriidveÍvolg met uitslagen over de 1000 en 2000

meter

zal

Yerder door

I

de

jeugdleidin8 worde! verzorgd. Toch ook van deze kaot e€n woord vaD lof voor de sfiijdlust van de meter) gefinishte jeugdatleten.

19

34

(1000 meteÍ) en de 21 (2000


Het prachtige zomelweer (voor wandelaars) bracht het publiek in gÍote nate naar de startplaats. De al meer tÍaditiorcle jurywagen valr het Limburgs Dagblad met speak€Í Wim van der Lfude, was al aardig op stoom. Dranl?ostetr werder ingericht en bemensd. Àlle parcour_wachters werdeo nar.r hun stekkie gedirigeerd; de fiet§€nde parcoul§_controle was goed bevondeIr etc. etc. Kortom STB \Àas klaar voor de w€dsfitd oveÍ 5 e1r l0 E.M. die geltkijdig van start zoudeÍ gaan. Door verhaging bii d€ inschrijving als gevolg vao de eooroe toeloop, *erd de start m€l l0 minute, uilgesteld. RoDd kwart over glfuitehdelijk Honk het startschot toetr e€n recordd€€lname _ivas vooral van 388 sporters ali-in aan de Heideloop waren begooÍetr. EÍ ve"-.l deè-brDre v.àil Duitse zijde, smds de Eeideloop dec! uiínaakl van de

Rutr-Eifel-Cup. Zoals al gesuggereerd, de warme, verzengende hitte tekende zich af op vele gezichten. De d&nkposten hadden het zwaar om aan de vraag te voldoen.

allerijl woden nieuwe dratrkpostea ingeÍicht, Ínaff ook di€ kodefl niet vcoikomeÈ del LcI er der uitgetelde lopeÍs !n de berm lagen. Voor de toescho{wers war€Ír eÍ soms vermakelijke tafe.eletr te bewooderen. Zo 2ag lorler @.i ca. 2 jarig mei§je in een soo.t sulky gezeteÍ\ waarbij haar vader/atleet de rol vao paaÍd speelde, voorbii rÍdeí. Hoe dit kind de hobbels en boomwoÍels heeíi overleefd, is niet bekeÍd. Ook was daar e€[ invenlieve atlete die met haar West-Siberiao Laika hotd als t.ekdieÍ het toch zware parcouÍs goed oveÍbrugde. Kemelijk had Kimba, de hond er ge€n &oeite mee, want ze liep na de wedstrijd nog de nodige kilometeÍs uit. Hitte, of ge€tr hitte, het d€erde geeosziÍs de glorieuze winnaaÍ, de Ethiopische superatleet Woldeslsssa ltflkÉs§& Deze 3l-jarige Àcbilles-Topper, twe€voudig nationsal bergkodng in \996 eí 1997, vÍist vanaf de start de leiding te nemen etr deze na 00:53:59 G vorilveÍen. Het paÍcours-record bleef met ca eeo minutt buiten bereih maaí zal een k-,v€stie lan tiid zijÍ. Op 42 seronden volgde de Ca€sar-atleet Euub KurveB, terwijl Romaa Vir <en van STAP al op ruim 2 minutt 30" als derde bimenliep. AIs beste drie 5T8-er5 op de 20


0 E.M. kon men note.eu Deceuninck ÍIendria en Sch4Ílhàusen. race §,erd gewonnen door Heemskerk met als t\aeede aankomende Heernskerk. Zo zoon, zo vader. of z1r vader zo zooli, zeg het ríraar. talerlt door mct 00:29:3'7 de bronzen Frank ÉIerrsge.s irewees andermaal rnedaille te veroveÍelr. Als 2o vrouw op de 5 E.M. schoot IÍgc vaB Aarts m I

Ile 5 E.M-

zij

00:3ó:38 langs de verhouwereerde juryÍ,agen. Ijitstekend fnSel Ook vicl':y Tecken liep op deze afsta.d veÍdio&steliik onder de 40 inuten. De algehele oÍganisatie irelustte bÍ Ger Bodelier die sarnen met ztjn staf deze

l9'editie van de Heideloop naar cen Íàntastisoh socces leidde. De Redactie dank Ger van lÉÍe en met hem alle beírokken medewerkers vooÍ ilei goede verioop van onze Heideioop. Gezien de groeiende belarrgstelling voó. de wedstrrd !]let

alslraar groiere deelnarne wordt de staítbreedle op Vlekkenkàmp ie smal. veel lopers verliezen kostbare seconden bij de start. Een splitsing van de 5 en I0 Ergelse mijl kan een oplossiog zijn. TeDslotte, hatelijk dank aan alle sponsors dle door hun medewerting hebbec é,.,4

0-0-0-0-0-0-0.0-0-0 F.d

Schik

Zeg nou zclfPrank,

parcourswachter is niet eens zo saai!


, spdle'§§pre€ru" . blesslÍe lan

g

.xriilie

leslei

, wael

lesten

lved

lgslesl)

, spoÍi specifeke le§en . bpen en bafihqeÍen

. voímrssege

ilfrfrfly afrll 0Ë Lgfrfl spwtfgnothaapeut llonnert l0a 63fl110 Uacode . lluth rel. 04&4426O88 22


S.T.B. Heideloop Landgraaf

5en10EM ,aterd^g 9 mei

i\í*

rrt

deze uitspraat \Àel va.keÍ

IVfuogmaals

de

199E

in dit clubblad legenlomeo

19" S Í.B.Heideloop r4as

aiieéfl war de oígaíjsalie betrofmasr er was

ooi

roor

íoaar

I00o/" geslaagd Niet

een rekorci aantaj <ieeinemers

te ioteaen

Goed de Rur/Eifel Cup is hier

mk

een beetje debot aan, maar dan toch!!

Een ptuim op de hoed van

de organisatie. Het srige smede waren de problemen t11et

de uitslagen. Íraar dat

waren de lopers gedeeltelijk zeJÍ sohuld. Als jo voor de

10 EM inschdjft moet je niet de 5 EM topen, altiaís ni€t door definshfirik gaaí, dat vraagt om probiemen.

Nu de wedstrij4 ja het weer Bloédheet was het, 28" C, on dit itr combi{atie met het zware parcours zorgale ervoor dat het €en kleioe veldslag w€rd. En dat §'ö ook aar de tijden te merken. Het parouÍ$ekoÍd wErd niet

gebroken zelfs m€t zo'n topper als Mikessa, er wareo slechts 6 lope$ die onder het uur bteven en dat zegt getroeg over

ale

omstandighedon.

de t0 EM was PeteÍ De.etminck en snelste S.T.B.'er gevolgd door Hendrir en Ger Schrflheusen

23

JohÍ


do 5 EM liop Frank Hensgens een Aaaie 3' plaat§ etr werd Inge vín Aarst trrcede bii de dames. Inge die zich votgens mij ret 1el&er thuÈ voelt op deze zwaIe parcours€n, 1ryaÍÍ ooL de Wiinbergloop eir zetfs de bqgloop op de wilhelmiiabery staat nog op haar programrnaWe zulled nog het nodige val

Bij

haaÍ horen.

Wist U trouwens dat:

-

Er 388 insokijv€n waien Er jammor gÉíocg roeer T ijwilligers wareo die geea lid van de S.T.B. war€q dan wel! Het voomGmen bestaat om het volgetrdjaar do wimaars etr winaressen

-

iar

dE Íoorgaede 19 edities van alleeÍr omdat CÉr datr aok nee kan lqe{.)

uit

',e aodigen

&

heideloop (dit

De Heideloop het volgons jaar plaat§vind q zatodag 8 Mei 1999 en datwe darook veor hde Rur-Eifel Cup zitten Er da! $eer een Runers World verrassing is.

("? HOOFDLOOP IO EM.

I 2l 2a 29 3l 42 62 66

:

Milkassa

Achíles Top

Peter

plaats

Johtr

Deceuninck

Herd.ir

GoSchaffhausea

Th€oschmeits HubDrkens Hub Weyenb€rg Sjaak Verheyen

rí11 wim Vrulwsm

111 113

MrÍiaFischer Loris

Cordew€n€r

t17 F.Janss€rls

5 1 plaats 7 phats 2 pleats 3 plaats 1? plaats 5 plarts

hle'r. l, pluts 2

plaats plaats

13 16

Aantal finishers op d€ze l0 EM: 165 v€rvolg uitslagcn

F

24

M30 Il{30 M40 M50 M45 M40 M45 M50 V45 M45 M30

00.53.59 01.05.22

01,6.41 01.06.52 01.07.11

01.103E 01.14.15 01.14.34

0!.21.06 01.23.10 01.23.23 01.24.11


vsrvolg uitslogen Heideloop

5EM

I 3 15 t7 2l 28 29 30 34 42 52 53

M.Eeemskok Frank Hersgeís Jo Stsvels

61 75

Vicky Teekeil SjefFmlketr Mdian Kreutels

116

ll7 I l8

Theo de I-eeuw Cor vaí Ha4en Roger Gillissen

I

Pien Muyrers Jeroon Schafihausen

v@Vlodrcp Inge van Aerst Jo

Jan Manders

A.Geven

Fo6s Kreuels Amelies van Vlod.op Aantal fioisheÍs op deze 5 EMi 13l

Lanaken 00.26.47 N.29.]1 §.T.8. s.T.B. 003226 00.32.40 s.T.B. 00.33.29 s.T.B. 00.34.40 s.T.B. sTB 00.34.42 s.T.B. 00.35.48 (plarts 2 dime§) m3óJ8 S.T.B. s.T.B. 00.37.42 00.37.37 s.T.B. s.1.8. 00.39.08 s.T.B. 00.40.15 00.49.15 s.T.B. 00.49.15 s.T.B. 00.49.48 s.T.B. Theo SchmeiÍs

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Wedstriidkalender ZoDdag 30 augustus Atardag 5 septEmb€r Zondag 13 septemb€r Zoudag 20 seprember 7^6À,a )O ..óraól\a

Telematicaloop Nacht vso Maarland Mergelland Malathon Staploop

Zondag 27 september

Kwad en Halve marathon

Voor nadere illformatie: Cor var Hae§lr

II rt

5326833

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 25

StM.Hesrlen

StRMaaÍland Kimbria

STA} I.,ÍEbda St.Maastricht


. AUTOREKTAME . STANDEOUW

.

RÉ(LAI,IEBORDEN/ZEIIEN

. rJ E r\rJ lt]A l l E Jr- nr Lr.rt Àat . BEWEGWUZERING

f-t\ ;= ;p ONy

AssunÉ\NriË

cERAErs B.Y

Alle verzekertngen Pensioenen Hypotheken Financieringen Sparen

Etuíg. Custerslaan 33

6373 I P Làndsíaaí Tel.: (045) 531 50 91 Fax: (O45) 532 58 24 Poslbank nr. 37.23.802

AAN.AMRO nr. 44.81.80.855 K.v.k. Í210515a1 26


Estafetteknuppel ik ons clubblad oo.2 aan het lezen \ as. ,,ag foen I ik bU dc estafett k uppeÍdal Peteí Janssen ftj uitverkoren had om de knuppel vaD hem over te ne. men. Eigenlijk had ik dit ook wel verwieht- Peter eiídigde zijn aÍtikol Ír€t de veÍrnelding dat ik volgens bem hier waarschijolijk geeÍl li_jd en ool geen zin voor zou hebb€n. Peter dit klopi, maar waarom gecíje hem daa? Enige weken later en wel op 5 juli jl. kwam ik nog oens eeÍr keer naar de Cooperbaan om na lango tijd nog eens een duurloop te rerlnen, toen Theo Schmeits mij erop attend€dde, dat ik voor rrijdag as. het artikol voor dc estafefieknuppsl bij hom moest ir cvelen. Shit dit was ( helemaal vergetenMaar waar doest Lk ov« schÍijlen e4 aal1 wie moest dc volgalde knuppel doorgevel Nu het twc€de próleëm loste zich vanzolíop, want die betreflendc zondagmorgen tijdens de duurloop was Harrie Enninga aanwezig. Hem leek hot w€l leuk om ook oeís die estafettelíuppel te kijgeÀ Dus probtoem opgelost, maar nu eerst nog waar ov€r te schtijve!?

I

Er zijn eigenlijL drie zaken, ríe voor mij beiangrijk zijn, namelijk de ioopspoÍt, ons gczin en mijr rverk (b^.drijfsleider van e€n supsrm.rkt). Deze &ie zaken lopen dooreEtr, maar soms vergt het eng m@r aatrdacht als het andere. Nou over de loopsport mag va! Ed Scbiks triet geschreven wordsn, dan maar over Éijn gezin of over mijn werk. Na de maratholhai[ing van Rotterdam (l2weken) wed eÍ met het g€zin I we€k gerelaÍ in Center Parcs, waama mijo aandacht vollgdig be§temd was om de supermark! waar ik l'oantuoordellik voor beo, ie v€rbouwen binnen een tijdslimiet van 12 iveken (inderdaad aet zo larg als Een marathonschema). Op dinsdag 30 jutri jl. 1,ond de officiële heropedng plaats. T\raalf Illken had werkeD door een tea van 73 dedeweÍL(st)ers" had in iede. geval geresutteerd ií e€n uitbreiding van de Íefto vloeroppervlalle tot l4?5 m'?. Tevens werd het assordaent enom uitgebÍeid tot 9000 artitelen. Deze uitbreiding vond met name plaats door €en onorrÍre toevoegiog van non-food artikeleí en een Srote toevoegilg vatr dagverse prduaten. Vervolg § 27


De bestaarde slagtrij, bakkerij ar kaasboetisk werdea geihtrigocrd binnen de kassapaÍtij, waaÍdoor do wschttijde[ vetuh&rcD. Tijdens het scluijvon botsap ik mij erop dat ik €en propagnrdapraatjc aan het houden ben over mijn wert sn eigenlijk is dit íiet mijn bedoelirg. Maar ja, vau Ed mogen wij iÍomers niet schrijveÀ overde loopsport.

Nu als laatste mijn gezin, wolk uiteÍaaÍd op de eerste plàats staat. Ànita mijn vrouw is uiteraard bij do h€esten b€ke{4 daaÍ ,j ook S.T.B. Iid is. Dan Larce oozs eerste boÍeling e,É eDige zmí, die ilmiddcls 6 jaar is. Lance geeft diets om de loopspo4 rnaaÍ wil komeld seizoen ga@ voetlr6lle!. Tevens gaat hij odzetteÍld graag Drar de scouting V-eerle, ons v€tdje is altijd enom e*6o'rsiast iB slles eJ3: àj d.er. neear daadoor ziea dj ook gesn goyaar on dat lei& 1tel eens tot ongelu\ies. VeÉrle wordt biínedkort 5 jaar en is nromenteel órs vol vaa haaï kinderfoestje. En tenslotta Beaudhe, ons wotie van 7 ntaatrdeÈ. ze is een rustig dooh actief baby'tje en ze kao naar iederoen praohtig lachen als je haar wat à-dicht geeft. En nu naar l{a:'rie Ernings. ge,rie & dat het je t€ laEg duuÍt ons de est4fetr,etnuppel door mij aaagereikt te kijgen, maar ik do€ hgt graag. Harie surcr6. Roger Gillissen 0-0-0-0-0-(L0-0-0-0-0

C«rpertest -

I 2 3 4 5 6 7 8

9 l0 ll 12

Fraak Hcnsgens Rob Rikscn

3680 3570 Ger Schafrarseo 3300 Jos Duteweerd 3270 Wim v/d Liltd€n 3200 Theo Sch$eits 3120 }larrio EruiÍga 3080 Cor v.Haceu lI 3020 Fradt Ste!,.lllaos 2930 Wi& Meijboom 2930 Vic§ Teoken 2890 F. Quaedvlieg

21OO

9

juli

i99t6

13 Maria Fische! 14 Dick vaD Polt 15 S. Radomaksrs 16 Innd(e do Ploeg 17 TÍea v/d Linden 18 E. Gro€aeveld

m.

0n1

st.

a. m. m. m. B" m. m.

m

28

2570 m. 2650 m. 24E0 Íít.

2420 m.

»40 n. 15l0

&


Etappewedstrijd Yaals - Venlo 100

krn

Zondag 2E juni 199E

Hd S.T.B. Supe eam zevet uur af DÍie kwar_ iater ga iiq in trahiryspak ge'rJe€4 op pad richtiíg wir*elcerarum 'Op de Karïp' $"ar heÍ lÉscheidet 'STB-SUPERTEAM" zich verzaÍIelt vcsr de mccr dm 100 kilometEr langB estafetteloop van de Vaalserberg naar de atletiekaccommodatie van het Ventose Scopias. Wanneer ik rct vijftig meter onderweg richting'Op de Kamp'ben, rijdt e€n To)ota-busj€ langs De heer Riksen (vader vao Rob) blijkt de speciaal vmr Vaals-V€nlo g€chaÍterde bls te bestre:i. Idj hed.ent nij eD laat mr itst?rapen. Rob's lader 6lijk deze d:g begelcider te zijn van het 'STB-SUPEMEAM'. Eveo later komen we a@ op de verzamelplaals waar de andersn al klalr§taan. Otrs team be§taat uit Rob Riksen, Huub Donders, Ger Bodelier, Marcel v.d.Pot, Eddy Verstappeq Jos Krist en ik. De coach Cor van Haaren I en zijn buunnan Frars fietsen alle etappes (ruin 100 lm) door we€r eí wind met ons aeo. Wo zisn er allemaal slapeng ui! 1 o zij[ nog riet goed wakker, maar we hebboa wei zh in deze dae €tr *e willeE graag in Venlo op het podium eindigen. Iets lra achten verlÍekken we richting Vaalq onze eerste loper, Ró Riksen, ho€ft pas L:wart over ncgeb te starten. De Toyota-bus biedi sl€chts plaats voor zcs man en drie fietser! Huub, Ger en ik rijden mee iIr de raccwagen van Eddy vcÍstappen. Op de vaalserberg korneí rne darkzij een paar koppen koffie i{eeÍ tot leven en we zijn er helemaal Haar voor. Om de minuut verhel:ken telkens twoè lopers richting Wijlrc. Rob staÍt ats allerlaatste, maar in WllÍe hecft hij zek6Í tien lopers iÍgehaald- Maarja, hij is dan ook lid vaa het supcre wekkerradio gaat deze zonilagmorgan al voor

jitier

team.

tik Rob, Huub Donders, de winnaar varr de afg€lopor Ka9€llsbosloop, aal1. Na maandeÍ ang blessureleed loopt Huub w€er een Hass€ wed_ strijd. Het heuvelachtige, zsvedren kilometer la{ge patcours richting SchinIn Wijlre

n€n À voor hem een 'eitje'.

Vervolg 'e


Schimen staat Ger Bodelier Hdar voor de etapp{ Daar Nieuwstadt. Ger laat zien da1 hij B€er in grootse volm is, hij wint d€ze etappe zetfs in oen gemidderde valr zo'n 18 à 19 kilometrÍ per uur. DaaÍna sta ik paraat vooÍ de bijÍla elf kil@Deter langs damesetappe ,loar St.Joost; ik kijg 7,5 sEaininuten omdat ík ceo jongeo ben, dus ik moot behoorlijk diep gaan om geen achteÍstand op te lopen op oize corrcrÍe,lten met §en derc is hrd team. Ik ben €Íg tevÍedeo over mijD tij4 East ik hcb dan ook een week spierpija van deze wedshijd. Dan hebben we andeÀalf uuÍ p&uze op hct voetbalcoryIex var St.roost voordat oÉe triatle€t Marcel v.dPoi op weg gaat naar Roetn0ood Wt eirsí en ilrialea daar wat el gaan d1! Marcel opwacht xl in P.4EÍ1!otd. Hij is r0e3:1-

dentmg geblesseerd geweest oo ook de \{ekeÍl voor Vaals-Verlo heeft hij nauwelijks L:unÍeí trainen, maaÍ toch zet hij e€n puike prcstaJie neer. Na Mecrl komt Edó, die ovo bospaden oaar Reuver loopt. Eddy lcrFt vèldaag et,1 vaÈ z!! eerste lvedltIijded dit j.4Í, maar meteen ook weer een st€rke wedshijd Voor het tearn zet hij vaÍdssg 9eo prima tijd n€€Í. Klasso, Eddy!

Voor de laatsk etapp€ staat Jos Krist kl8ar. Het hecft net $ÍggEtrd e! aaigezieo dit parcours richti!1g eindpu gotend€els uÍ bospaden b€staat, zou bet dus ee! zware ioop woaden voor ios.

Maar Jos loopt, net als de andoÍe supeÍ.aDlopers, een

Íelte $d§trijd,

waaÍdoor we weleess op het podium zouden kunneo komen. De bogeleiders op de fiets ziin helema.l vol moddersp{ttoIs door de tegeoval eD het dÍassige pucouÍs. Cor er Fraas, bedanld voor de steua! Road een uur of zes wordt de uitslag bekend gemaakt Het Wilrna Running Tea!1 (e€a combiDatie v8í toplopers vaÍr Caesar en Unitas) wordt zoals vefitra.ht, winnaar. wij STB'ers pakksÀ dc tu€€de plaats achteÍ het WillÍla Running Tean Dat is do hoogst haalbarc positio on dat hebbeD we te dahkon aa, de goede iDzot valr hot hele team on a@ de geweldige steun van CoÍ vatr Haarea t, zijn buuÍhatr Fr6Ds eÈ a@ de vad.r va! Rob Ril(§en. Maar nauÈrtiik ooL aer de a.nmoedigingen vatr adllo STB'eÍs. Na afloop tooston we op de goedo prestaties en op de gezellige dag. Maria Fische. heeft weeÍ heerlijke 'Satat md Kuch€ír' HaargomaalÍ voor alle vier STB-tearis. Daule schör, Marial & zi€ tru alwe€r uit aaar de volgende Vaals-Ver o, wsnt het is een gezelligs dag. Frank Hensgeos

30


qulo - reparatie en onderhoud veÍkoop nieuw en gebÍuikt le klas occasions met BOVAG van alle merken - APK-keuÍingen garantie - schade-taxaties en rePaíaties inruil moqeliik Klimmende.straat 95 - Kliínmen - Tel€Íoon: 04405-1353 Auto Maessen BP VoeÍendaal CaÍ Wash Hogeweg 78 - Voerendaal - TeleÍoon: 045 - 751449

rN @lxí0stlll[

045-53r 8849


Etappewedstriid Vaals - Venlo 100 km Zondag 28 juni 1998

De S.T.B. Abruhams 1"..: .-L-----, 'r-^Lrina wedstrijd vaa Vaals naaÍ veolo. Met n@e de S.T-B. AbrahaBs (voorheen S.T.B. Veteranen) \','aÍen alle 7 keer aanwezig met €eí ploeg Íret een vaste kem die bestaat uit John Hetrdrix, Hub Erkem, Ed Queedvli€, Eub Brouwers eí FÍits trischer eí Theo Schmeits, i€deÍ iaar aaDg€r'uld meÍ an&re S.T.B.'sls om het zevmtal vol te maken. Deze ploeg werd in dieiaÍen rosp. ll'- ls' 8 - 12 - 14 ' lt eD ditjaar weer l?'. In een vcld vd ongevesr 70 plo€gen. Met eetr tijd die varieerde tqssen de 6 uur 50 €n 7 uur 5 minuten. fu, dit voor de statistiekenDit jaar was de kem wecr aao$,§zig aaEgeltld Ín€í SjeI Hodiamont en Leoí Kokkdkom terwijl Hub Brouwers doot eon lalgduriS€ blessure vorstek moest laten gaao. Als fieisors wsrdEli i!íieÍ Quaedfli€g en Hub Bio_,iíeis

Etaope

'

I

Vaolt - Wijlre 16.l kilQmeter

Onze debutart Sjef Hodifinont mocht de spits alblten. De eersto 5 kilometer gaan sto.k bergaf en daama is deze etappe licht heÈvelachtig. Sjof liep goed coostad sn li€t zích diet 8Bk maken door de lings het parcóurs sckcqrweÍrde ploeggenotem eo frnishtr iÍ Wijlíe met ee, mooie tijd lan 01.01.06.

EtaW Il lqi.ilre

- Schirrnen 17 kilameter

De zsaaÍste etapp€ van de zeeeí, met eeo drietal Ilinke heuvels en voor de

1ffvolg

tf


rest zesr heuvelachtig. I{icr moest onze bergloÍ,er Hub ErkeEs aan de bak. Hub liep ooda.nks cen lichte blessuie een tijd van 01.10.44 Dat is eeo goed§ prestaío gezien de zwaarte vao het palcours. Etabpe

lll

Schíhnen

-

Níeaastad

14 kilorneter

De eetsro l0 kilometor van dezc ctappe zijn lrij howolachtig met oer Itioke klim bij Wintraak zo stoil d8t ze]fs meoige Íetser moest aístlppon. Voor dit tÍajert was good old FÍits trlscher ingezet. Frits net terug van e€Ír vakantic in Ierhod dus liet best getlain4 beet zich als een teÍritr vast io dèzo ctappe etr perste e! toch een tijd van 00.59.56 uiÍ, @dad(s dat hii nog oíge\ eer lo D 200 EeleÍ vealeeÍd gelop€o was. Etdqte

IVNie

lostad

- St.Joost 10.9 hlometet

De "damesetappe". Daar al ouzÉ S.T.B. dames in de damesploeg liepen moesten wij ieÍnand.r*.t het ce!lr!9!ijk geslacht iL?etteÈ. l,oor Kot}dkorn mocht doze taak vontlleo eo hij deed het prima. Hij mo€st wol een goede tijd lopeo warÍ als man op een daneseÍaÍ,pe kijg je 7,5 saafrÍnuut bii je totaalsta[d. Maar l,€on liel ons íiot ií steek €n mfrelde deze 10,9 kilornetor afin een tijdaab,00.42.24. In St.ioo6t vras datr even tijd om <ie inwelr<íge meas te yersterken en o1€r de ee$ts hdt van dezs dag gezellig DakaaÍeo met de andere ploegon. Daama was eÍ de rEstari van de 70 ploegen die met tweet llen om de 2 miout€Ír aaD hun s'otappe b€gometr, dchtiq Ro€Ímond. EtaDDe V f.ioost -

Roermond

I

5

hloneter

!

Bij dëze vlal*e etappe moe,st Johí Hend aar de bak. Ook John sut*elt mot eefl lichte voétblessuÍe, maar dat was bÍ d€ze w€dstrijd oiet te herken. John behoort nog ahijd tot de snellere S.T-B.'ors etr dit maakte hij op doze etappe we€r Í{,aar. HÍ finishte in een tÍd van 00.58.14 op de atletiekbaatr in RoëÍnlond.

vervolg i3

33


Etapoe

W

Roerrhond -

Rewer 14.8610 eter

hij is weer terug op het wedslrijdfro4 Ed Qu8€df,ie8, doot d$l&e werkzaamheden was hij een tijdje uit beeld. Maar Ed heeft zijn traillil1g€n weer kunnon hervatten en is ía een dikke fiaatrd Soed tsainen ví€er helemÀal Ja, hoor

terug. Doze etappe voeÍde voomamelijk oYer bos- en grindpaden maar die maaL1e Ed niets

uiÍ.In

een

tijd van 00.5?.15

k

am

hij bij de'WittÉ

St4Ét1"

in

Rsuvea am.

Etdppe

WI

Rewel - Venlo 17

hlo

eter

De laatste elapp€ en e€n vaí de zwaardere, niet alleen lvat de leflgte beheft maar ook vc€l bospaden (8 km), was voor Ílij besteÍnd. Ook ik was let als Frits pas terug van vatantie on mijn conditie wa§ wel eens beter gewe€st Het was de gehele dag &oog gewees! lIaar juist nu b€goo het te rcgenen, met het

gcvolg modderl! Op soomige plaatsw was het zo erg dat zelfs de ltcgeieilerde fielsers mo€ite Èa.lde o,1 op het zdèl te blijvet Het laatste stuk ging gelukkig wser oveÍ asfaltwogeí en ik fini§hte io e€n tijd van 01.09.04 op de atléiekbaan in Venlo.

De S.T.B. ffiÍl de?É ke€r weer met 4 plo€geo deel aan deze prachtige wedstrijd en scoord€ zeker det slecht. De go& winnaar §as het S.T.B.

§upeÉeam. Aj maalten hun naarn waar En werden gÍandioos t$,oede in de totaalstand terwijl Ger Boddier zEtfs aJfl etappo wofl. Prolioal UeÍ. Het mooisto is echtor dat het S.T.B Suptítoam aflemaal uit S.T.B.'ers bestond, terwijl de winnaas van Vaals-Venlo Wilrna Runni4 TeaÍn I bestond uit d€ rcgiooale toppers komende uil de diverse \eÍeí.igingen. Dus eetr groot cooplimeot aan ons S-T.8. -Superte8Í! die een grote bok€r mee sa{ huis mochteí tremon.

Op plaats 17 eindigde de S.T.B- Abrrham§ Sevolgd op plaats 22 door groep

Kiimmen met de mooie naam §.T.8. Grupoo SpoÉivo. Zj mo€stetr mafi 13 mil1uren prijs geven op de Abfihafis, een goede pr€statie. Ger Scàefihausen en Herm Àlkema waren zolfs sneller op hun etappe dan hun Abrahams collega's.

Vevolg ,c 34


Maar do Abrahairs zulled het volgcnd jaar beslist €r voor zorgeu dat deze 13 minutoir veró$beld zullen worden. damesgroep, Ik S.T.B. dames. Begeleid dod GeÍEd Halrnan die grote zijn bestslbus had omgetoverd tot een gszellig home cornpleèt met malÍassen en grenoeg proviaod, bestaede uit diverse past!'s en "Kuchen" voortreffelijk klaargeoaakt doo. Mrri. Fiscber. Volgerl§ mij hadd€o de rneided hot best l1aar hur zin eo er werd ook aog goed geprest€erd- zij oindige op eer 6l *plaats nog 8 ploegen achter hun latqd.

Dan

oze

Volgend jaar zijn zil zeko weer van de partij. in ioL.l ded@ er ó9 pioeg@ mee voomamolijk ook plcEgen uit Brabaal en zElÈ Eoeslaad

HET S.T.B, SUPERTEAM: Etappe

I

Rob

Riksen

16,1 km

Etlppe2 HubDonders 17

Etsppe3 GerBoddicr 14

4 Ei.ppe 5 Etappe 6 Etappe ? Etnpp€

Tota.ltijd:

km

00.52.32 00.57.40

lcD

m.{5.45

l09lo Marcei viri Pol 15 lm FrattHeDsgens

Eddyvemtappen 14.81Ír Jos

Krist

17

rlt

uit Limöug air er waren

km

00.37.49 00.55.19 00.58.26 01.01.50

6 uur - 16 minuten - 51 secooden

DE S-T.B ABRÀIIÀMS:

I Etapp€ 3 Etappe 4 Etappe 5 Et ppe

EtaW2

SjefHodiamod

16,1

Hub Frits

11

Erkens Fisohe.

l-€onKolilrclkom 109

kr

JohD

km kl1 km

HendÍix

15

Sómeits

14.8 17

Etappe6 EdQuacdflieg

Etawe?

Thoo

Tot rltijd: 7 uur - 6 mirlut€n vervolg

a

t4

loi lm loi

- 13 sccoíder

1.01.06

01.10.44 00.59.56 00.42.24 00.58.14 00.57.15 01.09.04


S,T.B. GRIIPPO SPORTTVO: Etappe

I

Peter

VerM{

Sóalfiralsen

16,1

km

01.02.t2

11

k6

Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4

Hub Wcyedberg

Wiel Vonksn

km 10,9 km

Et4pe

louis Cordewenor

l5

km

Etappe 6

Pi€t BÍouvver

14,8

foD

01.09.03 00.59.37 00.46.24 01.05.20 01.04.09

EwwT

Harm Alkema

t7

km

0105 35

To'É-aiÉjd: 7 È-,rí -

i9 inir.riter

km km

01.23.50

kna

01.11.46 01.02.58

Ger

5

-

í)

t4

secoÍd.Í

S-T,8. DAMES:

Soda Tubee

l6.l t7

E&-Dpe 3

Heidi Spmnsen Maria FiscÀer

Etappe 4 Etappe 5 Etapp€ 6

Molique Vo*en AnÍèlies vaE Vlo&op Líy Hof

t0.9 kul

l5

EÍÀWè7

viclf

L'I

Etappe

I

Etappe 2

TotE.itijd:

I

T€ekëtl

t4.8

uui - 32 miriiaeÍ - 49 s€condeí 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

lm lln lm

0r.34.27

0t.27.27 01.17.19

01.20.4


^*T:f$ËffJiïlrx;m. Autobedriif i gh1"ïn"d Zd roj ews k i : ;fi[:"#tr"ïf,i;" Heerlenseweg 2OO LandgraaÍ

o45- 572OoO2

VOOR VOLLEDIGE VERZORGING V-AN

* i *

BRUILOFTEN FEESTAVONDEN KOFFIETAFELS ENZOVOORTS

lodsre dag gooPond vanaÍ 11.m uur VRAAG VRIJBLIJVEND EEN PRIJSOPGAVE


I{K.BERGLOPEN 1998 Op zoÍdag 28 jlmi was de Wilhelminabog in LaÍdgÍaaf wederom het decor voor de Nederlandse Kampioerschappen Berglopen.

HoofdoÍganisatoÍ de atletiel§,eretrigitrg Achilles-Top had juist dit stuk aaígelegd mtuugebied uituerkoÍen vanwege de steile helingen, de compactheid waamede de heuvels ea rlaleo elkaar afuisselen- Vanuit de hogerc nivo's had men prachtige vergezichten, maar het valt te betwijfelen of de vrouwer/manl&o-atieten dàax oog voor hadden. Voorafaan de wedshijden, !I E ra tss usrtsruup uau rruvrus IEr paÍcouÍs plaatselijk slipgevaarlijk gemaak. Geleidelijk aan wisselde regenbuie[ en mnÍestralen elkaar ai met een matig windje was het aangenaam loopweer.

De start was gelegen nabij het "Ski-Cent um Landgaaf', compleet met LDj$+'à'aéen !-E *-E ï,,eiiAs 9/ii1 ',cn der L;rdeÍ aoo de mi.ro'. g€assisieeïd door Tra- Jawel, Irea is weer terug. Om 11.45 uur werd de jeugd \an 12-16 jaar afgeschoren voor bun mini

bergloop over 3,1 kq waaabij 160 hoogtemeters moesten worden bqlwoDg€n. Winnaax werd de HeldeDaar Mark Bruijoen in 0:15:15. Zilveren wimaar ons jeugdig taled Rall de Leeuw op luhele 16 seconden, uitsekend! Mark's clubgenoot van de Heldense atletiekvereniging Bart Schrijnwerkers, behaalde het brons. terwijl een andere Bart (Kreukels) van STB zich naar een goede 8. stek wist te lookken. Zïn tijd bedroeg 0:18:09. In de korte bergloop over 7,8 km die hiema werd geloper, gold levens het NK

voor vrouwen. Er finishten uiteindelijk 69 atleteÍ, met als wirmat Patrick Sfitzinger van ÀV'34 in 014423. Zéér goeós tstex,de, tev€Ds Nederlands knmpioene berglopen werd de Kimbria-atlete Edith Kortekaas. Zij tooÍde zich een klasso apart dool slechts 5 seconden na de vrinmar te klo(*en en het veÍdere gehele veld achtsr haar te houden. De STB-deelname werd vertegenwoordigd door Inge van Aalst, die met 0:54:43 een uitsteke[de 29o plaats veroverde.

Ds iange bergloop ove. 15 km, waariD hot i,iK voor maÍmen, ging om 14.00 urrr vém start over 3 grote ronden, waaxbï 785 hoogtemeteG moesten s/oÍde{r bedwongen. Vanafde start werd het veld van 54 deelnemers door de AchillesTop atleet Wolde Milkessa aangevoerd. HÍ bouwde aanvaskelijk een ruime

38


voorsprong op, die door eeÍr val tot eeD 7-tal seconalen werd teruggewonnen door Robin ?uD1 van LPK. Milkessa werd toch we€r ale nieuwe Nederlandse kampioen berglopen in een

tljd van t:13:51- wilbert Thimistu van AV'34 beLaalde brons op 1E seconden. Ook bii de zware bergloop e€n rldllimale STBJeelname ill de persoofl van PeteÍ De€euninck Hij kwam bimen als 17' in een tïd van i:25'.46, ma:tr hii is dan ook onze triathlon-atleet. Proficiat PeteÍ In het spoor vatr PeteÍ kwam de Acbilles-Top atle€t Bert NilleseÍL trainingsmaaue vaí Milkes,sa, oYer de she€p.

Hoogteprofiel van iaiiloop, grote ronde, en kleine ronde kleine ronde

gÍote ronde 75

30 25

u-lr-u-t -u-u-u-u-u-u Ed Schil§

De zielcnboog opvalleÍde eelultis niet dnrk in de laPpeÍmand' maar we hebbeo eetr een slevige ,"ieÏ"f. pií" f"friiters. Hij h-eeR rijdens eeo warming-up 'tuÀrine-blessore opgeLop@ DaaÍuil blijk dan toch dal Pietre geetr beterschap' -ararhoÀbot is Wi wensen hern spoedige Her is

de is aat Huub Brorl§Ers e! Jo Heinirohs inmiddels trairÍngen rve€r hebben hervat.

ft" Àiti*foioftt Ed Schiks

0-0-0'0-0'0-0-044 39


overzet op dit

Ceevers

Het

inède voor ;.

llet

'ogralruIa wordt gecompleteerd

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTII o45- S2U24Z

VIANEN O347:376474

AI-MEII) o54GA12lzs

VELDHO'-,iEN O,l0 -Z 53 l9Oo

(it:t:\rt:RS

ROTTERDAM oto-4626661

CATlROSSEFIIE.DELEN at)


Wilhelmina Bergloop NK - Berglopen zondag 2E

juni

199E

\ fa de Warbergloop ir Maatricbt heb ik de $naak te pakken. Heuveltjes I \ lopen gaat best lekter eB i[ bcgin al wat meer kachl te kijger. rooÍ mijn doeo wel te veNtaan.De skibe.g ben ik ool al dh€rse keren op geweest en de WilheldiÍab€rgloop op 28 juni sprak Eij wol aan. Het is ee{ go€de tlst om te idjked wíar ik st , ditjaar geetr Vaalsavenio mae een kachttÍaining. Niemaud andels kreeg ik zo gek om me€ te gaan en toen ik aan het inlopeÍl in vaí het kolenpad was was werd het weer er ook al niet beter op. Het junioredoop verschillende loperslopertjes spekglad en in de warca ook al gevatlen. Bij de steiie afriaiingen was het uitlijkeo geblazen ! Eetr blessure tsngovolge van val- ofglijpartijen ka! ik eoht niet g€bruik€( Ttdens het idop€ ls?m ik frek en Albert tegen die al e€n plaatsje gingen iruemon langs de routg om mij am te moedigen. Te gek !

b

Bij

d€ stad begon het €cht goed te reg€nen zodal het een baÍre tocht zou worden ! De damos en trimmers voor de 7,8 km girgeo van staÍt eí het tlrnpo zat er vanaf het begin goed !È lt hcb et za aa8Edacht over bet veldele!! latr

kacht, g€wootr gaan €n kijken waarje uitkomt ! De eersto kleine rondo ging priía. Het kotenpad opde eorste keer, g}trg ook goed. Maar toon de afdaling ! Van de top vaD d6 skiberg do6 gras naar benedelr ell claama met wat slingers naar eeÍr steil koleÍrpad. Het glas was tratuuÍlijk spekglad doo. do .oeÉn en mijn schoeaen waen ook niet echt atrti-slip. Door de vaaÍ ging ik onderuit €n glijdend kÍ,@ ik vanzelf eec etage lageÍ uit. De rest van de loop b€D ik maat wat voorzichtigsr de afdalingsi hgegaaí en oveÍeind gebleven

!

il io Ían iloa-op nog roeik miÈ klaót ftoest verdelen. 'Ern goede raad' dacht ik toeo want de twe€de klim is niet dks. De tr4€ede keer h€t koletrpad op ging ook wat minder makkolijk maar toch best rog goed. Vervolg e Bij

do dosrkomst -"ooi d6 rolgende r'mde hoorde

peD dat

4l


Na hogl wat slitrgers heon €n weer en op ed afllwam de laarst! Him in ncht. Ik was best wcl mo€ aaar daar stonden Frauk en Àlbelr om mij voor de laatsts kil@eter aan te mo€digetr ! De laltste .fdaling ging best sEel @ ik n.derdo de Ínish. E€Íst nog eved laÍrgs de gelrlidswageD waar Wim stond die lÍ€ met een grap nall de finish pÍaattè. Met mij4 nnishtijd vao 54.43 min. <n eea 9e

bii de danes was ik eoht dik telÍed€r.

Het b6glope! is eeí heel aparte disoipline en zekí ge€n omaÍdige. Ik b€gin me zcifs afte vÍageÀ of wat m€er Isachtlop€í tooh íog íiet zo gek is voor 6ij. E€n ding is zekeÍ .. . . het is heol leuk om te doet

de pdjs,ritetiÉg heb ik llog met TÍ€e y.d. Lioden g9sproken over her' berglop€n. .blf heeft zij de nodigo boglopeo uitgelopèí €Í! is er heel enthousiast over. Je meÍk1 dat het efl Heine €xr hecite groq is die àch liet het

beÍglop€n bezighou&.

Tijdens die middag keeg ik ook aog een uibodigitrg om mse te gaa! op berglccps.sge in Oosi€o-'ijk met de bergloolrselectie. & st4ge duuÍt van I iot 16 aDgustus m!{ h6t progÍadm& moct ik aog kijg€n. Z€ker ga ik dit doeo eo misschiar hcb ik de volgentle keeÍ weer wat t! melden ! Ioge vall Àarst

1 9

Edilh Koíekaas líge var! Aarst

00.44.28 00.54.43

S.T-B,

Inge eindigdc ook nog als €erste in de Y35

Xlisse, proficiat lagè, dat bclooft

wat vooÍ de toekomst ! !l!!

í"*ö

/".9'

6f


hoogte van het allerlaatste nieuws Krjk regelmatig naar:

Teletekst van TV_GA.ZE,T

pagina 644


Wijnbergoop Maastricht 22,4 kilomebr zondag 24 mei l99E

\

ae l0 km \.tr Tilh[Ie, besh mr{rt gall h€l tnhen lekke' Door de aru*te op ha wert train it soms uar onregelrnaLig maar m kom ik wel aall voldoende rustweken ! Omdat ik nog wat recht te zett6D heb vall vcdg jaar ben ik dit jaar gsbÍaÀd op hei ritlopcn var de Juag$au macatho* ( 5

faoaf

V

septembsr ).

Het pal.ouls ií Zwitse.lmd is niet voor de poes en dus deak ik rlat wat e)dÍa kacht g€§n kwaad kan. Uker

voor mij omdat ik meer iemdd be4 de.ir rli- vaí veÉl kiloEBtgis eli veel asfalt.

FÉnk begon als oeÍste over de WÍíbeÍgloop en na de prachtige verhalen vaa Jos was ik ervan over-

tuigd daÍ dit een go€de trainhg voor mij zou zijn.Abert zag dii avontuur nog niet zo zitren du§ ging ik sarnen met Franft erl Cor naar Maastricht. Daar aangekomen kwan€n we ook Jos, Theo en Hub Erkens t€gen. Het was somb€Í en druilerig n€€r, ik had het b€st koud ea de gezelligheid bij de staÍt was nou ook niet echt iops. Maar 8ee[ gezeur, het wordt vast e€n gode training ! Tlidens het inlopot vertelde Jos me l1og wat details over het loodzware paÍmurs €n wees Íre op de st€ile afrklitrg vooÍ de fiaish. Vaaaf de inloopbaaa zagen fle af on to€ de lopers vaí de korte afstaíd naar boreden kometl- Ik had er eaht zin in en was blij toen we eiodelijk konden Vervolg c

44


Gelul&ig liep Co. sameÍl aot mij. Eij had de $ijnb€rgloop al oen keer gelopen eD had een go€d idee van wat ons t4 wachtetr stond. De eeNto kliÍ naaÍ de Apostelhoevo was go€d steí oaaÍ het liep gpmalikelÍk. De hellingen 8flopeÍl was ook e6i Eieuwe ervadÀg. Mct Cor voor nte die in volle volle vaart naar beoeden dook had ik tÍae een keus.-. or achteÍ aan ! Ho€ ik be!ëden kwana weet ik nu log Iuet maar het giíg wol §Irel ! In inijn enthousiasme wildo ik steeds sneller, want h€t giÍg b€st goed, Ítaar Cor hield d€ Í€Ín erop. Àch&rafmad goed ook want Íuim 22 Iffr aa! klhmetjes is niet aiks. Hoc allo kliÍnm€tj€s hèten \À'eet ik ocht oiet Ée€r ÍDaar soromigeo waren echt

@ffiindig

!

Langs het parcours stcdd John met zijn raou{ ons aaí tE moedigen. Dit was super, zeker to€n rre in do laatste kilomctcr not uit de duívelsgrot waren gekloomen en nog even de steile afdaling moesten nemea. Ook io die laatste kiloÍueters koaden re nog voluit lopen eD hebbeÀ $r'e groen passantoa 6erÍ gszien I Het was €cht een supsr loop, e€n Fachtig pa(.!r§, afwisseleo4 zwaar En gew'ooo eens wat and€rs I Met oaze tijd van 1.46 s!Í€ir we zeer tew€dtÍl en na een heor[ie óuohe ( ÍÉnneo €d vrouwen apart )rvas het tijd om het vedoea vocht wecr bii te tdken en orze tijd 6et die van dé atderen te v€rgolijko! Onze tijd bleek zo gek íog riet tc zijÍt . . . .dus \{io weet nog een v€rlolg ? Iage

, 4,1 90 96

I

va Àasi

01.19.40

32

M30 M50 M40

49

Sen.

35

4l

M40 M40 M40

01.4L.32 01.42.3ó 01.43.15 01.44.22 01.44.24

plrrtu 2

v35

01.6

Cor varl Haàn II plsats 55 Aantal deelnemers: 228

Sen.

0t.46.26

102 115

l17

130 131

John Aatbqs

plaats

Theo Schm€its

plaats 3

Fratrk Eisenga

plaats plaats piaats plaats plaats

Jos Dute$oerd

Hub HEEen Hub Erlens

SjefHodiamont Inge Yao A.rst

39

0-0-0-0-0-0-0-0"0-0-0

0136.22


Sportmedische Bespiegelingen Vo€dilrg eí sport (vervolg); de versóillende bràndstofred yan de rnens.

Inleiding,

fn de bijdrage h het roige ctubbtad werd aandacht be,steed aan de Dormale I rnaagdarmfirnctie tiideís inspanning Ook werdeo stoomissen vm hel maag-dainkanaal'.ijdeas iÍsp,íriíg besprok@. Nadlt hot maag{«mkaoaal zítr functie ve trans,oort- en opÍam€systeem verÍdd heeIi, komen de verschillendo voedingsstoffen in de b1o€dbaa4 waar zo deelneÍned aan de stofwisselingsprocessen. De stofuisselirg $aakt het mogdk om energie rtij te mak voor het uitvoeren vai bepaalde activit4iteD. Uiteraard zijn eÍ grote verschíl€n iD h€,t gebruik vaí bepaalde braidstoÍIen als.je bijvoorteeld eea vergelïking rnaald tusseí hci lop€n vao eeo 800 ffiíer eii e6 fie'Jrcrn Het hiema volgende verhaal is vooral g€Ént op d€ stofirisselings-process€! bij het leveren vao een duuriÍspmnir& en wel om <le doodeenvoudige reden dat onze vereniging retatief meer duursporteÍs kent dan sprinters of middenafstedlopers. De divers€ brandstoffen, waarover het orgatrisme besoLikr, zijn in een aartal categodeén onder te verdelen. Besprokea xordeo aoht€í€envolgens kooliiydr-aer, ve"ren er ei*i'rienj ook worden voedingsrichdijnen irspmken die gelden in de situatie voor, tijderN en na €en duurinspaníing

KoolhydÍoteD. KoolhydÍateo of suikers zín veruit de bclaogdjkste €nsrgieleverancisrs voor de duursporter. Koolhydraten kuaneo vrij snel estr b€paalde hoev€elheid encrgie leveren. Dit betekent dat deze stoffen eeo belaryrijke rol sp€len bij iÍspamingen rnet €en relatiefhoge inteníteit. Een nad€el van koolhy&aten is dat er slechts e€n b€peÍke hoeveelheid van aa[wedg is in het lichaarÀ te wet6n 100 gÍarn in de lsveÍ eo 400 grarE h de spieren- Koolhy&atea zijr lever on spieren opgeslageo als het zogeoaamde glycogeen, bostaaDd uit lange ketens van glucose. TÍdens eeÍl largduÍige inspandng is het nogelijk om door inname van koolhydmlen ervoor te zorgel dat deze stofrefl b6chikbaar btijven, teíoind€ de int@siteit van de inspelrning tc kunneD volhoud€n. Indien de hoeveelheid koolhydraten tijdens een irsparming uitg€put raal(! gaat dit

ir

veNolg

§

46


ten koste van de maximale intensiteit vali d€ inspsiÍing, met 9eo pÍestatieda ling als gevolg. Koolhydrateo uorden in onze dagelijkse lo€ding vooÍal geleverd door aardappelen, pasta- gercchten en brood Deze pÍodullen moeten

i,

dan ook ruime mate vertegenwoordigd zijn in de voeding van elke duursporter, geadviseerd woídi om d€ dagelijkse vo€ding vooÍ 60% uit koolhy&ateÍl te laten bestaaí Vetten.

Vette[ ,jn wat bsÍeft hun energierT ijmakhg veel minder efficiënt i, vergelíjking met koolhydraten. V.tveóranding sp€el1 draarom eeo belangrijke ioi irij inspanningen met een relalief lage intensiteit, dic lang voigehouden lI(),rteÍ worden. De meeste energie di6 b, noímal€ dagelijkse activiteitetr Sct.uikt wordt, is afkomstig van de albraali van vetten. Vetten zijn bt elk ml)ns in ruime flate aanwezig, de hoeve€lheid energie die je er uit kunt 1Íijmaken is bijna onuiQutiehjk De belangrijkste locatie van de vetten is het onde*uidse v€tli,'e€fsel- daamaasL is ei e€n ruims hoeveelhÈid vet rondoft de hu;ioÍgan$r aanlvezjg. Het vetweefsol in dc sprer€n speell r'aarschiinlijk een belangrijke rol b! de stofuissel;ng Trainmg maak de vetverbÍanding ef8ciënteí lraard_ oor het voor de intensievere inspanning zo belangrijke koolhydraat gespaard kan lvorden. Laage duuÍinspainingen met een lage intensiteit zijn om deze .eden van bela[g om de stofwisseling efficiénttr íe laten verlopen. EÍ zijn bij dieren aan\rrijzingen dat een vetnjk dieet gunsiig is mei het oog op duurin_ spanningen, bij de mens is dil verband e€hter nooit aangobond. Vetlen lvorden in onze dagcitkse voeding vooÍal geleverd door vle.s, zuiÍelpÍoduktefi cn pla taardige olie-soorien. Aanbevolel wordt om ale hoeveelheid vei in dc vocdiag niet groteÍ te latÈn ziin dan 20-30% vai de totale energieho€veelhcid.

Eiwitten. Eiwitten spelen een belangrijke rol bii groei en onhvikteling vaÍ de divcrse weefsels. In de stofuisseling var de duuasport€r speelt het eiwit waarschijn_ lijk slerhts e€n ordergeschike rol. Opnam€ van m€er ei\rit dan strikt noodzaketiik is leidt tot uitscheiding van stikstof produller (bívooóeeld ammoniak), dic een rcgatieve rol spelen in de stofwisseling. EiÍit aíbraak ten behoeve van enorgie!ÍiJmaking iÍcedt alleen op blj een leloÍa schieten van de koolh,vdraat-voorraad. Vervolg e

4/


Eiwitten worde! in oÍze dagelijkse voeding vooral geleverd dmt zuivebrodukten, eieÍen en vlee§. Aanbevoled wordt om 10-15% van ale totale voo_ diqshoeveelheid te lat€n bostaao uit eiwitten. Voedingsrichtliinen bij het leverer yBo €en dlurinspanniag. 1. De

peíode vróór

de

duurinspanning.

velezlei di€€ÍnaahcgEled bepro€fd Ínet het oog op verbetering var duurprestatios. Het bekendste vmóeetd van dit sood maategels ís het kla$ie.ke supatomp snÍicprotocol. h{ei dit prot@ol r ordetr de bestaaíde koolhÉaatvooÍrad@ geleeg4 onder &dete door een behoorlijke duurinspanning, lrcma worden de voorraden weer systeBatisch aang€ldd door 6en comtrinatle van maatregelen lÀ'at betÍeff voeding eD traiíiÍg. Naded van dit klassieke protocal is dat €Í nist Íleer getraind mag wc,rde[ ia de laats!9 week vór de dutrinspatning. Ook geeft eel1 ddgslijk stt€trg koolhydÍaatrijk dioèL z.kgr als je dit niet ggnrnd b€trt, nogal c.ns klachten veE hct mEaSdamkanaal. Daarcnn is het gematigde superco p€nsatiedi€et b€ter tÉ Yolgen, bij dit sehorna hm je in ieder geval Dog licht t.inen in de week vór de duuÍinspanning el is de sameritelling van de lo€diíg minder eenzijdig, wasdooÍ er minder maagdarmproblemen optredeu. Adviezen in de pedode vór het leveÍen va e€n duurinspaimingl

ln de loop deÍ tiid zija

t

Eet een koolhydraatrijke maaltijd twee tot vicr uur voor hct leveren

vd

de

duodnspantliug * Maak bÍ voorkeur gebruik van het Sematigd€ supercompensatieprotocol. * Gebruik de dÍie dagen vóó! de duurpÍestatie ongeveer 600 Sram koolhydra ten per dag.

* GebÍuik irr de drie dagei vóór de wedstrijd eetr ruime hoeveelheid vocht voeg bij voorkeur een kleine hoeveolheid zout toe. 2. De peÍiode

warrin de duurinspanniog gdeveÍd wordl

* Bij het lweren van inspanningen die langer duren dan 45 minut€n i§ het drinken van eea koolhydraatdraok zinvol.

* De drank beyat bi.i voorksur ongoveer 60 gram koolhydraten per uur dal de daad\irrkelijke inspaining duurt (d€ meeste koolhydÍaatdranken in de hm del bovasetr dit soort ho€veelhed€n koolhydratsD). Vowolg tc


+ Toevoer

var vocht is zinvol, zeker bij onBunstige klimatologischc om§xan

digheden +

(orer de vochthuishouding volgt nog een bijdrage in een volgend clubblad). Oefen het driíken tijdens tÍainiÍgen Todat het lichaafi eraar gewend raaLt.

3. De periode na de duurinspenrung.

lIlen na hei leveÍen val1 de duurinspanning is het van belang om de koolhydmatvooíaden opnieuw aa, te \rrllen, ale richdi.jn hielto€ advisecrt het geb.uik van honded gÍam koolhydraten gedurende de e€rste twe€ ur€n

ln de

e€.sLo

na de

ilsparring.

* In de eerste vierenawintig uuÍ na de inspanmng wordl gcadviseerd om tleí gram koolhydra0en per kilogram lichaarnsge{'icht aao te lullcn* Tmvoeghg van een beperkte hoeveelheid ei\ut cn rcut is zinvol Concluderend kan rvorden gezegd da1 het leveren vaa duurinspanairrgen !]ogal wat vergt var dc vcrschillcnde stofilhselingsiiioccssen. KoolhÉaten zljn voor de duuísporier de bclangtijkste energieleveraaciem, rcker als e€n Íelatief hoge iotensiieil gelraagd wordt. Koolhydratcn zijn echter slechts in beperlle mate aanwezig Ít het lichasrn 7oda1 er vóóa dc insparning gezotgd van de voorraden en tijdens de jnspanvoor een continue toevoer Vetien leveren bij afb.aak mindeÍ erergie daÍr

moet worden voor eEn optimale

íiÍg

wlling

koolhydrateí, ve'li€n zÍn ech'Él vrijwel onbeperkt vooÍÍadig in heí iichaarn. Trainen va. de vetsíofujsseling levert eeD koolfrydraat sparend effect op, zodat een bepaaide inspannitrg m.rt e€n relatief hoge int€nsiteit iallgo. kan :Èorden volgehoudÍ. Eiwtten speien Ílaarschínliik slechts een ondereB_ schikte rol bij het leveren vaí duurinspanningen Het nemcn van dieeftlaatÍe_ gels in combinalre met bepaalde trainingsadviezen kan een positreve invloed

uitcelenei op het p/estahelermogen.

Liter{tuur: * F B.ouns: nutritioíal n€eds of afilcLcs. 1993 * Cursustrlapper NIOS-blok "voedmg bij sport'. Rob Riksen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 49


N


Afscheid en ontmoeting ???

.ls

je iallard ontmoet zul je ooit weer afscheid van elkaaÍ moeten nemer!'

jeugdspoÍtcoíxnissie we.deo we plotseling mel deze waarheld econftonteerd Nadat Huub Welting al ln maart te koDen had gegelen 1e /illen stoppen met z{n akiviteiten brrmen de 1 c gaven n mer ook Iiona ,ambrichts, Tim WettiÍg, Juditl tujken en Rob Gulpen aan na de omervakanlie hrm altiviteiter brj de j.c te willar beeindigen Ze korrder

lij

de

aar hur gevoèl door huÍ drukie werkaanrleden erl/of studie onvoldoende Ljd vrijmaken om de jeugd optimaal te begele;den aderlatrng Íiet zo màaÍ Í,,en comPenseet, kan ik ook waardering opbretgen voor het besltrit \'41 de i stoppers. Vrij*T lligerswerk bÍ de veÍenigmg is weliswaar geheel fiiwrllig ,o. dat rlas nre even een

klap

En hoewel je

zo',

riet rtijbljvurd. Eu als je om wat voor reden dan ook denl4 niet nleeÍ e 1c.:ruren breugen ,ret ,.,3n je verwacht wordt is her b€teÍ orn te stoppen datl )m maar wat aan te mod deret\ Zi1,-et ds le ai m veel gepresteerd hebt als Lraai

leze v',jí gedaan hebben.

wil ik daí ook Huub, Rob, llona, Tjm en Jsditl bed,nken voor hrm )i.jdÍage aarl dejeugdsport van STB ur de afgelopd Jare11 ODder hun )ezielende leiding is dejeugdgrcep \,2n STB uitgegtoeid van eeo

lii

deze

staal moest steilen om met de groep to gaan iardlopar tot een groep 'rolwaardige .Jeugdige atleten die in een prachtige ifeer met elkaar omgaan. rmdercreche die

&

ouderc

i,

ChaPeau!lil! \,[aar nu de Íealiteiti ODzeJ.c. is plotseling geha]veerd e,r het

eug&raloeÍskorps is teruggebraclt var 4 naar

51

1

.


Na m{oig uurtje 1an íadeÍ*en €n !€rgadereÍ! hebben weinmiddels de grootste be-dÍeiging opgelost.

Bij olze zusterv€reniging ÀVON voÍd€n $o Gle,l! CretÍle bereid om caze jeugd op woensdagavood sametl met Maroesjka ràí Haaron te komen tÍainer. Met deze twee gEdiplom€etde traiíÉIs en e€n groepje wijwilligers hebben \ro daarmoe voorl4ig de kwalitiet en codinuÍteit !"í de traiíing zeker gpst ld. Resr cms nog de aanwlting l'ar de jeugdsponconrn issie. Atlet& e*/ofouders 1ar a a€D die dejeugdslof meèÍ daD

eed

warm hart

toedràg€n en ook eql paar uurtjes per maànd willa spef,deren aan de diverse jeugdactivíeiteir zijn van harte welkom bij onze commissie. Wij zoeketr naast begeleiders bij de trainingen ook mensen die allerlei dingen voor dejeugd willm doen (d@k maar aan het regelal lal1 de t.ainingspakken, mee orgaoiserm r,6n ciubbrpioeischappo, begeleided b, bezo€ken aan wedsldden, meg oÍgEíiseren van het trainiÀgskaÍp emz- qtZ.)

Às je hielin interesse hebt kuo j6 c.nla(t opnomeít m€t Wiel Frins tijdeos de jeugdtrainingtrl oftelëfocn 045-5ó9 03 03. Je dod het vodr de jeugdi !! !! | | | I

Wiet Frins coördinator jeugdsportcommissie

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Disco S.T.B.

De jrnÍ was om 5 uuÍ al aa[wezig il het scoutrnggebouw op de Molenberg Ze hadden alles veÍsierd Íret ballorre en slingers De D.J was ook al aanwezig, hij maakte alles klaar. De avold begon om 6 uur mel de prijsuitreiking van de clubkampioenschaPpen Van 7 tot 9 uur was er disco

vooÍ de kindereí tot I O jaa. VaÍ 9 tol I 1 uur was dat voor de kilderen boven de 10 jaal Het was bimel erg wamr en iederean wilde naar buiten, naaï dat mocht niet van de leiding Het \ias gezellg efl ofl I I ulrr was llet aQelopen.

0-0-0-0-0'0-0-0

Dc Heideloop

Ér deden heel veel kjnderen van S T.B. mee. Het was erg wann en claardoor iras de c.oss ook erg zwaar De .leugdloop was tot I 2 iaar I Ifi en voor I 2 tot 1 6 Jaar \À7as het 2 km . Toar we klaar watan giígeD wlj voor de 8 en I 6 kilometers sponzar en bekeftjes mei water uitdelen aall dle nensen Als je je staÍnunure. iDle!€rde kÍeeg je een zomebril.

0-0-0-0-0-0-0-0


Wedstrijdkalender jeugd

Jongens en íieisjes,

bij deze voor d€ ee$te ke€r e€o wedstriidkal€ídq

speciaal voor jÈllie. Aan alle ooderstaande wedstÍljden kunje op eigen geiegmlieiri deelnemen. De ondèrsÍreepte Fíeisiiiiden beaekqi we

gezalue!

l8juli

ijt.

Op di6 dag vrÍvallea dall dus ook d€ trainingen.

LimbugsebaaGkampioensohappenD-juÍiororl

Start 12 00

sportpark Leuken te w€ert. Onderdelen zijn: Meisjes D: 60rL l000rD, 60m horde!, veÍ, hoo& kogel, discus, speer, 4+60Ín gstafette Iorgens D: 80m, 1000m 80m hoÍderl Yer, hoog kogel, discus, speer, 4*80m e§t4fette Je mag aan rnaxirnaal 3 onderdelel mee doen. Ínsch jvetr vaa de Langerijt 0495-540710 voor I I juli.

l8

juli

25

juli

bii Henk

wedstrijd A en B junioren plus senioren en veteÍatren bij Udtas to SjttaÍd Start 15.00 uur. Onderd§len 100í,, 200l!1, 800r! 30008! spe€r, ver, hoog, polshoog, 5000m snelwand€led Voorinschrijvor via Cor van }laarer 2 voor t0 juli ofter plekke.

A en B juoioren plus seniolen en veteÍarcn bï Uíitas te Sittard. start 16.00 uuÍ. Ond€rdelen 100m, 200Í\ 400d, 1500m,

We-dstrijd

ver, discus, kogpl, 5000m. Voorinschrijven via Cor van l{aaren 2 voor 17 juli ofteÍ pleLke.

54


i

aug

Wedslrijd A en B juíiorcn plus smioren en vcterallen bt Udtas te sittard. SJart 16.00 uur. onderdelen 100m, 200m, 800m, 3000m, speeÍ, ver, polghoog. Voorinsckijven via Col 1an HaaÍen 2 ïooÍ 1 augustus of ter plek&e-

l2 aug wedsirijd A en Bjufloren plus senioren eí vete.aneí bij Unitas te sittaÍd. Start 15.00 uur. Ondetdelen 100m,200fi, 400m, 1500m, hoog kogel, discus, 5000m, 5000m snelwandelen. voo nschrijven via Cor van [:[aareí 2 vooÍ l5 augustus ofte. plekke_ 22 aug. Kermisloop Si€bengewald. Jeugd

/m 16jaar 2000 29

5

ím

12

jaar I 120 neter, jeugd

i3

metel- Informatie Ruud Jaccbs 04A5-441210'

aug Jeugdwedstriid AVON Heerle voo. pupillen en D en C juniorell' SiaÍt 13.00 uur. O derdelefl: meerkamp ir.siraand€ it spri,í (40i"' 60]Íl, 80m, 100ír) veÍsprilgen ofhoogsPringeil bal{eÍpeÍkogelstoteD ol speeÍweÍpen me1 ter alsluiting een 1000Ín of 150Om' onderdelen zijn aÍhankelijk van je leeftijd. lnschriiven via Cor van Haa.en 2 voor 20 augustus ofter plekke

sep

Blokmeerkamp voor puPilien en junioreí D eÍ C i, sprotpa'k de \xiiher te Roermond. Start 11.00 IlschJijven via Cor vaí 'rur. HaaÍen 2 voor 25 augustus.

STÀP-LOOP & B zwembad de Zeekoeleí. KindeÍen ím 8 iaar 400 meteÍ. 9 ím l1 iraÍ 1000 meter. 12 t/m 16 iaar 2.5 kí. IÍschriiven voor 10 seÍ)te$her bii Cor 2. Verzarelen voor warming tlD: 10'00 uu' oÍ, de campirg!!l!!!!

tro-0-0-0-0-0-0-0


Ouderavond jeugdsport-commissie voor de tweede keer een informatie avond voor de ouders van onze jeugdige adeten. Deze keeÍ wareo we te gaí in het theorjelokaal va,l ''€rk€ersschool Koos lan Op dinsdag 12 mei organiseerde

de

iDgegaan op dB plaoneo de we hadden om met prestatiegenchter te gaan traircÍr en de mader waarop

R-iJn.Ns dq vorige Leer te

zij!

jeugdgfdelilg w6 dat wilden aaÍpakke4, hadd$ we dez! kèeÍ tweo gastsprekeÍs uitgeno_ digd die uitleg zoLden govei over de atletieldÍainingo eí wat hieÍ zoal bij korRt kiiken (Cor vat làaren l) a! de medische aspecisr lat! §podbeoéfeonze

ning (Rob fiJksen). Beide sprekers hadd€n eql uitslekeÍrd verhaal- Cor !€rtolde heel hetdeÍ Wd lrtt belang was ran een brede algem«re (spot)oDtwi]íkeling om vervólg9ns pas op laere leetijd te gaar specialisereí Ook 9f hij heel helder aào dat de tÍainers maàr ontz€tteid weirig tijd hebben om de kinderen lnet aiiq aspeadÉfl !Éri aii6iek vlíiioÍ-.ed te rrÉk@ eÍl dat hij hiei €€í mcÈie gelegentrei{ zag voor de ouilers om hun kinderen te stimuleftn ook buita de trainilrggl om op e€d speelse màder m€t spoÍt beàg te aijn Hij sloq dan ook af $et de vraag of het eiger{ijk r}iet de ouders de trainen zijnRob benaderde dè aíetiek vanuit zijn medisch gezicllspud. Hij ging in serste inslantie in op de mogelijke risico's die sport€t en met name eérzjdiS spoltln med. z1c!'- mee t'Íe4gt, om le^olgFns door te gaan met de posÉievg kaoten van spoaen en met name van dletiek beoefenefl. Hier kll/a1h ook wee. heel sterk het belang lzn e€n l€elzijdige 6Éwi}:1€ling Éaar

He

ve*aal af met de mededeling dat sportefl weliswaar eíige risico's inhoud, flaar dat deze risi.o's nid oPwege$ t€eD de voord€leí er !?rr. Van deze kat wil ik b€ide sprekers nogrnàals hartelijk danker voor hun heldere pres$tàtie die der* ik ook bij uir§Ek gesclikt is om aaa onze boven. Bob sloot zijn

volwasren atlete[ te woÍden gegeven. Jamrner dat de arofld niet zo rnassaal bèzócht weÍd als gehoop! maar zij dle eÍ niet warm hebben zeker ias ge-

mist. Wiel Frins

55


S.T.B.

i

de Efreline.

Op zaterdag 20 juni jongstleden was hct daÍ eindelijk zover. We veÍtÍokkeo om 7.45 uur met e€D volle bus naaÍ de Efteling. wij, de sckijvers van dit stu(q gingen llee als begeleiders. Iedereen was bepak en bezkt. Op de heemeis was hel ai erg gezeiiig in de bus, de indeiing vaa de groepen werci bekend gemaal'1. Onze gÍoep hestond uit 13 peÍsoíen teweten 9 kinderea (8 meisjes en I jonger! turbo Tim) en vier begeleiders. Om 10.00 uur stonden we voor ingang van de Eftcling, de kaaÍtjes werden gekocht en we konden naar bilrren-

We sFraken af dat we etkaaÍ om i2-3íi Eur bij het Volk van Laaf zouden treffen-

Na een goed idee van ons hebben r&e twe€ "bugg/'s" geleend" niet voor de kindeíen maar voor al onze koelbor(en, tasseD, rugzakken... .., beter ee, buggr duwen dan al die zwaÍe tassen dragen- Het volgende goede idee was om ieder van ons een nluruner 1e geven dlrs van nr. 1 ím nr.13, a]s we uit €€n altraclie h{arnen begon Rachelle met nr.I eD de rest volgde t/m nr. 13 en dal riep iedereen: "konp1eet". De hele dag dcor ble"'!r dit':oor de l'jrderen een leuke spelletje. Voor ons als begeleiders was dit spelletje zeer 8e_ ruststellend.

Na de boottocht doot de Fata Morgana gingen we in de wildwaterbaan ,vÉ verdeelden ois in dÍie sloepen, Alo(andÍa en Rachelle waren behoorlijk l1at geworden, de rest van de "13" haddei mi, of m«Í geluk. Gelukkig was het erg walr}) zodat we sÍel weer konden opdrogen- Doordat we bii deze twee aftaacties best \À€l lang hadden moeteÍ wachten moesten we nu al íaar de algesproken plek in het Volk van Laaflopen. Hier hebben v,/e met z'n allen onze koelboxeq rugzakken wat lichÍeÍ Senlaakt. We splakeí nu af dat we om ll.J0 uur 5ij de uilgang Touden 1utu aluarr nog ledereen op een iisjc getraLteerd zou worden.

S7


We begonnea de middag m€t z'n alle in de dÍoomvlucht, van daaruit gingetr 1te naar de Villa Volta. Tubo Tim vond dit akelig geetr probleern hii ging naar de speeltuin oet e€n van oos. Na trog een kleine dÍinkpauze Iiepen íaar de attractie Karnavel, daarna wilden lre naar de nieuwste at&actie Vogelmlq eefl achtbaan in het donteÍ. Eigenlijk wilden hier 6 kinderen in eo saar twee beg€leiders, we beslotetr gezien de wachttijd dit niet te doerL we zoudetr dan wel eerst in de houreo achtbaan gaan. Terloops gingen we ook nog even in de 'heekopjes". op weg naar de houten aohtbaan liep$ we langs de pythoa (achtbaan die over de kop gaat) biina alie kinderen wíden hier ook in. LÍaar zoais sfgespÍoken eeÍst Éar d€ houten achtbaan, met de twee Írama's en 8 kindet€n.

celukkig hoefdetr we hie iet lang te wachten- Met z'í alle in een keer in de tÍein, tra dit avontuu wilden alleen oog Yvette en Rachelle in d€ B4hon. Zo gezegd zo gedaan. Helaas liep de tiid het olt§ weg, de kiÍderetr korden nog iÍ de auto's, het schormeiscirip en de "sche4jescarÍous€i". Om 17.30 urr waren we bij de uitgang eíkele kinderen hebben zioh nog eeí souvenir g€kocht Nadat iede.een het ijsje op hsd gingpn vÍ€ íaar de bÈs. We mo€steí wel op tijd verkekter \raÍt om 21.00 uur sp€€lde h€d NederlaMs Elft4l- Het was lÍii rustig in de bus, de kinderen waíen twredeD sn moe en wij als begelejders waren moe en blij dat all€s goed was gegaen en dat er niets gebeuÍd was.

Met onderweg een korte file h#emeÈ we om 20.30 xur op de SunpleiÍ 9aÈ. veel vados en moedeÍs stonden daar al op ons te wacbten. Wij Lenie ea Ron Boesser en Mado e, Hub Collet en all€ kiíderen uit onze groep hebbeu in ieder gwal een zeer leuke dag geha4 dre zekff Yoor herhaliDg vatbaar is. OrgaDisatc,ren var dit ze€r g€slaagde uitstapje,

0-0-0-0-0-0-0-0-0

58

BEDÀNKT.


GEHOORD BUITEN DE COOPERBAAN Een rijke BeneeÍ nodigde eens eetr stel wieoden ui! in een "voor een verÍassing en eeD

sigrur'.

man:

Toen ze allemaal aanweag waren spÍak de " De verrassilrg is deze, dat er geen sigaren zín"

horel <v.--B

,, \'

.

Piet rijdt met zijn auto op de Schinvelderweg en ziet plotseling zijn vriend Karel op een paard rijd€n met daarachter een ongezadeld paard. Piet stopt en vraagt zijn vrièÍd: "Waar ga je naar toe?" *Í1. ga llaar Zwolle e!! !!o! niet met de trein maaÍ te paard." "Dat zie ilq dat je te paard gaal maar waarom heb je twee paarden bij je?" Karel kijld minachtend naar zïn vriend en zegt "Ik kan wd merken dat je

*,einig gereisd hebt, vooÍ Zwolle mod je in Amersfoort toch overstappen!" Op l,et pcstkani.e,o. .nel&

ich

een dame aan het

lokd lk wil

geld ovomakea

naar Engeland. Acht pond moet er heen' hoeveel i§ dat oÍngereketrd? Beambte: "VieÍ kilo, mevrou*". Een gids op de wildwatertocht legde bij de middagboterham uit hoe het 8eÍlÍe met het toiletwsen. "Denkt U eraan: de dames gaan stroomopwaarts en de heren stroomafwaarts. Past U op met slangeq de brandnetels ea de mensen die het verschil tussen stÍoomoP en afivaarts niet kennen'" Ik wo€g: "War hebbesjullie vandaas op school gelerd?"

"wë hebben schrijv€d seoefeD4" zi niÈ do€hteÍtje. "Én wat $ebbenjullie geschrcrm?" "Dat w€et ik Diet, rk

k!

nos nie! tezetrl"

Man tegen belastinginspekteur: 'Zoudt U wat willen voortmalen. mijn kalmeringsmiddel raaka uitgewerk". ÀNNO 2000 Fritz had z'tr inkoprd in HeeÉtefl gedaan- vrieÍdellik vraagt de vakoop§t€Í: "witt U belgische of rcdl.landse Euro's teíug?" "Nein rcin " zegl Fritz gedecide€Íd: "DeutscheÍI"! DuitseÍL ulagt de verkoopster gedecid€erd? Warrotri p€Ísé duitse Euro'§. Fritz: 'Iek mo€t nog tanken." 50


Trainingen zomerseizoen Dag

Tijd

Training

Plàats

í#J Begdeid€r

Duurloop

víje

1A 30

lDteÍvaltÍai ning

Cor v. HaareÍ

18.30

sqe]le duur-

H. RÈ6!n

18.30

Di.

1998

CoopeÍbaaÍr

iraining

1oo?

Rostigè dntu-

18.00

loop

He.íE GeÍards

Jeugd tot 10j

M.van ltàaÍetr Tim en Judith

19.00 Jeugd 1$j.en

M.vsn Haaren

ouder

Ilona ressels Tim en Judith

Baantraidng

CoÍ v. Ha3reD

Spoízaat ' KakeÉ'

Couditie-

Hlak ThijssÈD

Co.)perbaaE

Duurloop

Vrije tÍain$g

Jergd tol 10j

M.van Haà.en

C])opeÍbaaÍ

18.45

20.00 Do.

18.30

Do"

19.00

18.30 7À.

iraiDrtrg

r0.00

Ilotra Kessels

TiÉ eÍ Judith

11.00

ouder

M.va, HaaÍ.n Ilola KaÀ513l§ Tim en ludi&

Dduïloo!

JohE

Jengd 10j e'r

10.45 12.00

7a.

8.30

CooprÍbaan

i{eodrix

Theo Sckleíts

lnfoÍlratie betrei: tiainingea

Senioren : Cor van llauenl * A45-5326562 Jeugd: Wiel FÍir§ 045- 569A303

I


bij

de PAI(KEN neerzi t ten ? kom nou.. - - -

-

man oh Tnan! RetersDom:

mannenmode

H€!Íl€n (GeleenstÍllat 34'36 en Promenade 33). M aast ri ch t (Grote Stasl l8-20) Sit.ard (Molerbeckstraít 12).

OOKNA 18.m UUR

dubbele beglazing

STREEPERPLEIN 10, Gr/1 HZ LANDGRAAF

STB Clubblad 1998 nr 3  
Advertisement