Page 1

ATLETI

E

KVEBENIG IN

G

BR urys^

J%u^

tf =1998 No2 t:__-....-_

c:

tsร‰ lrยง

Sport - en Trimcl ub

Bru nss ummerheide


í6] ,i$,

§PONT EN TRIMCLUB BRUNSSUMMEfiEËIÈE

BESTUUR:

V@tàttu

:

Sg!Íeta.is

:

Wim Yan d€Í Lildetr 045-52549» Jar Yen Ilees 045-4052734

Penningmeests: Jolleiuiclts 045-5324059

Alsemeeznken. JosJanssen (vi;vooÍziírr) 043-459 9q5 Jo vrí Modrop Àpemene ZnÀeo : 045-5690266 iriÍ-tÀ".*".1 H.rrt vsr der La.r ià-"ai"*" I

À;-,, ... $Éà?§99! . ... II 045-5326833 Jeugdsport lvid FÍi[s 045-5690303 Evenemetrten Afltdic§ Yan Vlodrop 045-5690266 Theo§chmdts Redallie 045-5352003

Wedsaijdse.i.

Postadres

Cor Yrn Iíaaret

Op ger àoes 59 6442 PP BÍurlcsue Croene KÍuisstr. 13 6343 BDKIiÍ@en Apollolaan 68 6373 HC Lmdgraaf sche?€obank 22

6343 CV KlilEneo Kocmpel 9l 6372 NC Landgraaf

HoomeÍt lOa

.É?É!tnYryeÈ HoÍringmannsiÍ 25 6372 LandgrEaf Pieisk 28 6373 HC

i-andgarf

Koetr,pelgl 6372 NG Landg'aal Gravenweg 56

.---.-.--'--..

6471 VZ EvselshoveÍ

6343 BD Klimn€n R€k.ÀÍ. 4915695 t.n.v Peorirgmee'§ieí S.T'B'

GÍo6e KÍuis§traat 13

:

Apoltollatr 68 637, HC lsdgE"sf

verEaígine§!Í.K.N.A.UP.rblic Relations

:

:

354

AlbeÍt

Veómt

045-6314854 Via Íeds&tiadÍ€§

C.Boln r§s1t.73 6372

fR Laídsraf

AdvertsëÍdats kijgEn het clubblad ko6teloo§ toegezonden


lvetbÍriidc! 2 De 30 vrn Tilburg 5 DiwÍse ufuLgreo I I Esta&lloap Vaab-Vqdo

Maralhor Barc€l@. 20 Parolloop BnDssurn 22 Merala Rofiardam 27 MalrthqdebuÉ R.tterdartr 14

Personalia l7 NieurYe lodro I 8 Verjaardagskrleoder

Varia E

Estafu€taupp€l

12 Oprosp 15 VoíkLariry kascsrtiol€(óErErissig

30 Spo.u!§di5óo b€rpiogqling€{ 40

@oord buite

d€

Coopeóaar

Redectiecommissie

Jeusdhulletfu Ed Sóik§ Thso S&rloit§ Éls Friar

wiel

35 Uitrlagea iodoo*arpioeaaóapp€o

friís

UiterlijLe inleverdatum kopij: 10juli br1 redaktieadros

STB

GravÉnweg 56, 6471 VZ Eygolshoveo

Het clubbhd ver§chijnt 5 x per

jaar.

KorcÍt ju[i6 Murphy? N€o? Nou, msqoe! MÈrphy ic bekeod om zijr \ret die zwt d.t ! os dis zal gsart ret maaÍ mis la! gad. En zíe daar: Muphy Blaat ook bij STB to§. Door 0€6 Eauroloop vatr .[rstsdig" 6{ast itr hodro ,ij! qo helas§ nid

i!

{,oaÍd wa ds voorhst wÍilag ran de jaarwrga-

dit ctubblsd ziËr- €s

h!É

doÍing te $rblice(Éo.

Uiterald zulls w. dit ir blad 3 wÈ€r ͧ&tÍel&eo.


De Dertig van Tilburg Zondag 8 maart 1998

a.Atila uit Tilburg oÍganis€ert al sinds jaar en dag &zn prachtige wedstrijd Eeo wedstrijd die st!€ds dÍuk bezocht wordt van aÍleteir dt alle \Iindstreken, omalat deze 30 lín. BskeÍrd als €€n uitstekoude testcase vmr de l.oodaaÍsmarathon's etr met narc die van Rottordam. Hij prijk dan ook steeds op het traiíingsschema van otrze Rotterd@-ganger§. Ditmaal eEn dertieatal S.T.B-'€rs ('KlimE1en" schifierde door afilezigheo aanwezig in Tilburg, waaronder onz! 3 d€butanten die in RotteÍdam hu1 e€Íste marathon gaan lopen, Wim Meyboom, Gerard Esrhrei er1 Dick Yan P€lL De omstandigheden warsn, afgezien van ettr toch iets te hode wind öe we oflgeve€Í 8 kfl tegen hadden, redelijk te aoemen. Een man wil ik toch even naar voren halen want hij liep de wedsEijd van zijn leven - Rob Riksen -. Mst €en ogenschijdijk geIrl k raÍIelde hij deze 30 af in een kopgroep waar alle favorieten zate . Nico HereÍs liop hi€rvoor met

kl

l0 min. l! voorsFolg ereplaats tot op

let

vaí 01.49.46.

dus ni€t meeÍ in te hale4 maar bij Rob zat er een laatst erin. Uiteindelijk werd hij vierde. in een nieulir PR

Proficial" Rob.

dii

bolooft wat voor de marathon vao

Rotterdam.

FÍank Eisenga was ook vm plan ori hier tè vlaÍunen, wat hij itr àjí bescheidenheid ortkende, aar ra 2 kilometer had hi1 al een voorsprong vao zo'n ruim 300 meter cp Johtr Hendrix en ondergetikende. Onda*s dat wij op het einde weer iets op hem hliopoo wsrd hii toch rnooi te,'eede S.T.B.'er i1 eetr tijd yan 02.04-57. Janmer dat Fmnt rdet naar RotteÍda& gaat, wa[t in die YoÍE is llij moeitjk te Hopped.

Vervolg

É


dan is eÍ l1og iemaDd die zich wel ilr de prijzet heeft gelopon, Idge van A.Íst. Otrderweg begeleid door Jos Dute{e€rd liep zij ook oen prachtig PRvaÀ 02.19.14. En werd tweede bij do V35. Inge, vaa

harte gefoliciteerd voor deze prachtige prestatio.

Daa zijr er in Tilburg oot nog miader preíige disgen gebeoÍ nl. dat m de wedstriid e€n tieítal portemonffes uit de spofitaseo en broeken die in de Heedka&eÍs lag€n gestol@ r'§rdeo. Ook e€n dÍietal S.T.B.'ers werdetr hienm de dupe (totaal verlies fl.185, Laal dit e€n wadsohuwing zijn om trooit

,

geld en aídere waardevolle diagon in de kleedkaaer§ acht€r to lateo. I,eg aulo of g€€f ze 8arl de supporters-

de

Dit was toch een domper na €€n gezÈtige eí sportiof suceesvolle zoldag, {aot er weÍden Eaar liefst ? nieulr'e PR's g€lopeo op deze 30 kiloDoetÉr IÍge va, Aarst, Rob Rikse;d, Frank EiseÍBs, Albert V€óunt, GeraÍd Hartfian, Wim Mq,lrcom en Diok va{ Pelt leverd€ doze praohtisB presktie, KLA.SSEI!

I 2 3

4 5

6 7

9

Rob Riksetr FraDk Eisenga John Hendrix Theo Schmeits

RogeÍ Giltssen FÍits Fischer Cor van HaaÍen II Inge van A4rst Jos Dute\reerd

t0

tl

Albert VerbuÍt Wim Meijboom

l2

Henk Hartman

13

Dick van Pelt

plaats 4 plaats 12

plaats plaats plaats plaats

5

6 30

Seo.

Rlcr. M50 M50

01.49.45 02.04.57 02.05.38 02.05.50

Sen.

02.t1.43

M60

plaats 39 plarts 2

Sen.

02.15.34 02.19.13

v35

02.19.14

plaals 46

REar.

02.19.17

plaa,'s 22

M50 M40

02.32.03

4

plaats 47 plaals 45 plaats 46

Sen. Sen.

023324 02.35.4t

02.38.49 Theo SchtBeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

PR PR

PR PR PR PR PR


(r)

cf Lr.l

g, G)

.ra

:< .9 -a Y5

,* ยง0, -. t9

ul ui6


BLG Parkloop Beek1

Caesd

P.FÍankeÍ

ptaats 8 plaats 9 plaats 14

KrÈt

2

Jos

3

Rob Riksed

4

Wim Étweld

9710 meter - zondag 15 febr.'98

Sen-

Sef.

M40

00.32.58 00.35.16 00.35.46 00.43.32

Annendaalloop - 21,1 kilometer - zondag 18 febr.l998 I

l15

Daíny Heddks Jos KÍist Rob Riksen Pierre Mulrers Wim Eleveld Wim Metàoom

123

F. Janssen Henn Gerards

5

1 58

66

01.09.43 01.12.47

S,Ï-8,

s.r.B.

PR !!

S.T3.

o1.13.56 01.27.25 01.29.16 01.35.56

S-T,B-

S.T,B. S.T,B.

013a.22 01.38.45

s.T.B.

21,1 en 10 kilometer - Huchem/Stammeln -

I maart

1998

1qÀIIOMEIER:

I 9 l8 24 25 30 39

ArdÍe Kirchbach FraÍrkEis€íga Jos Dutewcerd Cor van Haaren

II

Albert V€rbunt Inge ven Aiast

Herm Gerards Aantal deelnemers: 8 I

v€Ívolg tc

KoÍschenbroicher LC

00.32.43

plaats

00.37.58

2 2 plaats 5 plaats 3 phats 2 plaats 7 pla{ts

M,l{) M35 M30 M50 V35 M40

ffi.8.22 00.41.12

Nt.41-26 00.43.11 00.45.45


2I.I

KILOMETER:

I 38 47

Michael Reul Hub Erkens Pierre

Murors

Djk AÍEada Wurselen plaats 4 M45 plaats 4 M50

01.10.05

0t.23.44

0t.26.M

Aantal deelnemers: 126

Peter Rusmanloop Oirsbeek - zondag 13 april 1998 5.5 KILOMETER:

I 24 47 62 64 7l

Stevon H€cÍnskerk

Hub

HeFer

RoDald Frins

Bart Kreukels Viclry Teeken Maayke Heinrichs

s.T.B. s.T.B.

00.17.22 00.22.00 00.23.43

s.T_8. S,T.B. S,T,B.

00.26.10 00.21.05

Lan6ken

00.26.4

10 EM:

I 30 62 79

122 125 146 149 175 186 245 303 306

Paul Hagedoorn Peter Dekeuninck FÍank Eiscng& Hub Erkons Jos Dutew€erd Wim Eleveld Cor vatr HaareÍr II Sjaak

VcÀeijen

Fons I«eukols Eenn Ggrards Jan Mando$

Frank Janssdns

SjcfFÉnketr

Uíitas s.1.8. s.T.B. S,T-B.

s.T.B. S.T,B. S.T,B,

s.T.B. s.T.B. s.T.B. S,T.B, S,T.B, S.T,B.

00.51.32 01.00.05 01.03.48 01.04.51 01.07.28 01.07.34 01.09.21 01.09.35 01.10.54 01.11.19 01.15.23 01.18.29 01.19.26 Thoo Schmeits

0-0-0-G0-0-0-0-0-0-0


. spolersspeeluur . ,,esswé laiturg . qxn ie leslen

,

l.Íjael

,

Í[,od.s1eafieke leslen

.

sporÍmasszge

,

tesk,n

lpen en

lveaÍíngslesl

baiageqn

ilfrfrfrv asíl 0t Lfrfrfr spu'tfgnothazPeut

llonnert l0a 6J6lM Aacsnde

tel.04

'lluth

426088


Estafettelmuppel

tfloen

ik vo Jan MmdeÍs de estafetlelouppel keeg toegenezeq wilde tk eeo bststocbtelijk veÍhaal schrijven over mijn passie "de loopspoÍt'. Maar holaas; op de jaarvorgadgÍiog gaf ons redaciielid Ed Schiks Íe keín€n dat de 'l uppel" niet bedoeld was om over lopen te veÍhaleD, maar veel meer om je doop_ ceol te lichtcn ofje aÀdetszhs bloot te 8even, bijv. door Let schrijved over een 0iefst bizaÍe) hobby!

I

"Heb ik dat weci' dacht ik aog! Ik kao moeilijk een stu&je sohrijvon over mijn hobby vao 15 jaar getede4 to6n ik dlrErgkonijnen fol.1o. Hoe va.k eÉ met *€lke síel[eid die b€estj€s het doen zÀl roch geen enkole loper interesseren (deik ik). Of$Blioht kaí ik schrijven over eelr andere oude hobby; het telen va{ groeDtfD op eeÍl grot6 volkst&in v8n 225 m1 Maar: die tuin hab ik 2 jaar samen onderhoudeo met Jan MaídeÍs (oei, sorry Ed!). Zo ziÈ je maar seer, je komt toch telke[s weer uit bij dÈ vordomde loopsport ofbij je loopÍtaatjes. Hot lijlÍ me dus het beste (€n leuk) om met jullie e€ns na to gaarl hoe ik uitehdelijk bii dat "lopea" ben gekomenHéél laoegcr (Want ik heb inmiddels Abraha$ al gezien) heb ik enkele jarcn vo[cybat gespeeld op (ze€r laag) coÍrp€titie-Íiveau. Het 1!as toen de SewooÍte om na de zomerpauze op de eeÍste traidDgsdag te start€n met e€n duuÍloop op de hei. Ik sras ahijd houw op alle trarningen aanwezi& saar op dig bewust! hainingsavond was ik altijd we€r om een of aodere duistero r€den verhi!deÍd- want. wat had ik eeo hckel aaÍ dat stom$e lopen! Na ook íog eíkele jaren zaatvoetbal gespceld te hebben es tusseddoor nog wat konijnen te heb-

g€fok!

hebbcn we met arkele buurlgenoten e€o badmintonclubje opgericht Bij dat ctubje speetde ook e€n to€n nog zeerjong€ Albert Verbuat (sorry Ed!). En wie Albert kent zal het niet verbazEn dat ik na eel tijdje samen met ben

vervolg

e


hem naar €en andere ba&EÍtonctub bgn gegaa,l waar heÍ dveau Huidesd hoger lag en wij nog Ílint wat konder lcl(n. Wij vormden to€n e€n oersterk en zeu moerlijk te rerslaan dubbel. Ik stord er voor het subtiele werk (vlak voor hot Ét) eE Alb€rt stond als een kaíon tegetr de achterlijn. Zijr smashes \Àarcn sooei baÍdl l-lij sloeg mj een keer tijdens een wedstrijd (ats partrer!) zo haÍd eeD shuttle in e€B oog, dat ik met cen bloeduitstorting het oog trad de eerste hulp van het ziekeEhuis moest rÍorden afgevo€d en €nigo tijd laier rnet €eÈ afgoplatt oog weer ia de k@tine !'ers.heen. Inmiddels was ik dus zo spoÍief gewordeq dat ik tijdens een gezellig avondje met ernkele mcnsen had afgesprokea om v@r ale aíwisseting en voor de conditie eeo keer por week te gaatr hardlopen. (Ja E4 daar gaao we dan toch nog evenl).

i!

Ik had er

ik dat lop€n nog dooit had zien zitteÈ; maar, al lopende keeg ik eÍ stesds meeÍ plèzier in (zoals we atlemaal zullon herkennen). Na een jaartjo of zo vro€g Albert of hij ook €€ns mee kon lopen. Albert had op dat t1or1ert totaal geen mndiíe en hij dacht die €€Íste keer dat hij stierf! Maar, zo faoatiok als hij is giag hij door en bleof elke 1{oek tsouw e€n hard hoofd in, omdat

komen.

Na enige tijd wilde hij zelfs meor en verder (maar dat zal niemaad verbazotr). Dus zijn we ook Íegelrnatig met zÍn tweetjes gaa lopeD. En jawel hoor, na weér eeí tijdjé L:wa$ Jaa Manders op de p.oppenl Ook hij l'ilde wel eens mee; maar met de Élededeling: "ik ben Diet zo goed, willen jullio s.v.p. et zo hard lopen?" Ik heb Albert toeÍl direct gewaa$ohuwd: "hou hern maat in de gaten." Etr jawel hoor, hij liep ons zowat het licht uit de ogen, wóIÉ hÍ was in die tijd nog actief als voetbalier. van die tijd af zijn we telkerts valer gaer lopen en hebben we leuke tijden meegEmaall (Er was alíjd stof om te klstseÍr!).

Nu zlln we alle drie al menig jasÍ tid van S.T.B. en hebben al de nodige wedstrijden gelopen. Bij de vooóeÍsiding naar do tedstrijden zijn me overigeas twee dingeo opgevallgn (doè e! uw loordeel m€€): 1) Als Ja! zegt dat hij eea blessuÍe heeft; hou hem daD iD de gaten, want hij gaat waarschijíliik eeÈ p.r. lopen tijdeÀs dc wedstrijd! 2) Àlbet srooitje tijdons dE trainingen zand in de ogeo door latgzaam le

'vervolg.-


,q 0E SESIE oÀÍ.

l. t ..h,t h1..1-..t .lt.rt..

fitE

t-a.a-tolu.t.,..tt.t

,....A.tari.i, r... r....A-r..r.., t... n.t.rt..lt.th..

*

OE gESÍE SERI'CE

ïÍfr ,.r,;7Eílirta th...

Í.l

*

.rl.r r..lr! llltlrt

- ,EO

,1

-

.t

0.rh.ar. à..i..1'.

8,r.L - 8..brclt -

8E0t N0 *ihin,.. rru. r.rr.t.t !.t ,,,r 0E SESÍE

W.n

lllth - ttay ut.

,ur.ull$

tht.

UIEITUEIEI E@@Ii@l@@@

spoÍtswear KouvendeÍsfaat 8li Hoensbrook

ffi:,ï***,, in dc maaÍdeo MEI eíl JUNI.

Tel.: O45 5233580

Rlxlíing

i#ing

2e rftífngduft halve AEPOLTNE

/ASCS/ BEÀ*{ríËfigFtlr$OrÍï

/

CfrÀMpróll u sA.

./

oaNSxrN

I

prlF.

PUMA,I FIIA / RUCA},}OR / SPEEM / SMMER / SÍAR1ER / MANDI./ PRO]EST HELLY IIAÀISE! II SPEED POWER / NEW LINE I RONI'1ILL L.A GEAR ,/

'

/


lopen en t6 sloff€ír, om daama in de wed§hijd genadeloos toe tE slaao. Rest mij nog de "LÀupp€I" door te geveo! Dit is dus de rcgel die v€€l mensen (angstvallig) als e€rste lezen. Zo ook degene aal wie ik de "lnuppel ' door zal geven!

H€t is iemaíd die cr helernaal geen tijd el waarschijslijk ook geen zin in heeft: Roger Gillisseí ! Maar ja, tenslotte moeten we iglgr@ e€n§ beter lercn kennen en misschien matst Anila hern l\Gt een beetjePeter Jans€n.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Estafetteloop Vaals - Venlo 100 km zondag 28 iuru start \ oor de I 4' leer op hel hoogste punt va N€der\-ftaod d. letteloop over t00 km van Vaals naar veltlo. Verdeeld over".t voeÍt h€t traject dc de€lnemers langs de mooi§te plghie§ valr het houvelachtíge zuiden. Elke deelnemende ploeg bestaat uit 6 lopers die ieder ongeÍeer 15 kíometer afleggen. De resteÍende 10 kilometer wordt dooÍ eeD loopster voor hsar rekening genomen- Men kan ook met gemengde dados- of

f\p

herenploeger deelnerner. Siíds vorig jaar kijgon de dames 8€er boíificatie m€€I vm 10 minuteq marÍ van 7,5 mitruut. Dit om het wed§hijdelement voor zowel tlarnes- als hereoplo€gon zo aaítreld§lijk ÍEogelijk tc houden.

Onderweg worden de deeln@ers geassist€eÍd door 6en mee fiet§€nde bcgeteidgr, die aan de hand van eeD routebcscbrijling e,1 ev§ntuele wegma*eringen de juiste route bepaalteea Halverwege het parcours een lunchpauze "restaÍt" ingelast. De finish is in de loop van de middag op de atleti€kbaan ir Venlo. Aan deze loop vaD AV Scopras is b€halve eD herin@nng voor olke loper een aantal prijz€d verboÍden een

o

aaítat prijzen veóonden, o.a een wisselbeker voor do snelste ploeg €n oen píjs Yoor de ploeg vervolg tf 11


óe zijí ehdtijd het best weet ir te schatteo. Wat de inschrijving HÉft het volgde, metr kan voor 20 rnei a s. iíschrijvqt €n is dan zekor a@ plaatsing. DaaÍna is or €in opEn in§chrijving etr omdnt er eeb limiet is van ongeveet 70 ploegen i§ er eeo ka[s dlt med buiteí de boot valt. Vorigjaar was de S.T.B- met 3 ploogen vertege[§,oordigd, warÍvm est ploeg compleet uit dlhos bestond. De reaoti€ aan de lopers en de begeleideÍs was weer zeer sothousiasl Doe mee, waÀt het is zoals het elk jaar weet blijk €er ontzettende gezellige dag waarjÈist dc co&petitie tussen de ver§chillende (S.T.B.) ploegeo een leuk element volmen.

Voor hsokijfforÍuíieÍEn en vederc idichting@ kuí je terecht bij: Theo Schmeits

r'

045-5352003 Theo Schmoits

DOË MEE !!1!I

0-0-0-0-0-0-0-0-0.0

oPROEP !!!!!

Hierb! wil ik nogíuals, ooL namens Co van Haaren, onze wedstijdsecretaris, eeo dÍingende oproep plaatscn aan onze w€d§EijdloPers.

Het k@rt altijd nog regetmatig voor dat ooder plaatsaaaÍn

bii

de inschrijvingen

bij wedstrijden

woÍ&

ingeschreven. Dit kornt dan ook op do uitslagenlijst mt hot gevolg dat wij oas daÍl een rotje zoeken om de _ S.T.B.'ers eruit te haleo. Omdat onzo veroriging de laatste jEen flink gegro€id is, is het @mogelijk om iedere Íaa,tr to kermen €n deze datr uit de divorse uitslagealijstëo te halen. Staat er eoh&r S.T.B. bii een naae daÈ i§ h€t

vmr ons go€n probleem Loopt mon §rgEns €en wedstrijd er (r wordt geon uitslageílijst autoÉatisó naa. do vGrenigiry geshrurd, waag dan zelf e€o uitslagonlijst aln en b€zryg deze br.; onze we strijdsecretaris ,odat deze verwerld L:umen wordetr il dc bestelijst ëÍl uiteraard in ons clubblad. Dus nogiaals

:SCIIRUf STEEDS IN MET DE NAÀM; G0-0-0-0-0-0-0-0-0 72

S.T.B.

Theo SchÍneits


AD\trRTE}{fIE

Runnersworld Harry Driessen Oranje nassaustraat 19

:.1ffi-ïË'fÀ., O5irc. Beste mede sport€Ís,

De íieulve voorjaars collecties van alle merken zij zo goed als binoen. Bovendien is er een nieuwe foldeÍ waar do eeeste morkeÍr lat€rl zicn wat ze dit voorjaar te biodeÀ hebb€tr. De folder is te veÍkijgen in de wintel of ligt b, jullie h het honk.

wat is er van de nieuwe

I I I

I I I

spullen

nog te melden, prachti8 er uitzietr etr ook uit§rst fldctioneol zijn. De Nike horloges die dit geldt ook voor de Nike brillen

De diverse hartslagmeter§,er zijn weeÍ nieuw hodelien met aieuwe functi€s. CaÍdiosport komt met een nieure veel lichterc bqstband uit. Veel nieuwe modellen spikes en wedshijdschoeaerl

(ïEVA) s@dalen en badsliPpos Dversejunioren schoener in verschills[de prijskla§sed De

en uiteraard het

deskundig advies

van measen die zelf oot hardlopea

en gek van atletiek zijtr.

Zoals ook interessaÍe aanbiedingen en kortingen: SAUCONY Scórptu Stabele vao 219,95 DIADORA Mytho§ 300 Yan 219.95

voor

I

vooI I I BROOKS Gaze van 179.95 voor AdÍenatins van 189,95 voor I KARHU Strive van 229.95 voor I MIZUNO CouÍt ExEeme (indoor) van 199.95 vool IREEBOK Nijruegetr (§andel) van 179.95 voor Lugano (waídel) Yar 229.95 voor I LOWA Velo goede kilomet€Ís tocgewenst otr met sportieve gro€Í, Hary Driessen eo Evert Geler 13

149 95

149.95 119.95 149.95 149.95

99.95 125.00 199.00


Mrrrthon Barcelona

J\e

BolriikJopers hadden trog mkele plaalseo over in de bus en bodeo aan in het clubblad \an STB. Hub Erketrs voelde er rl wal loor

IJdeze

it

ook hterosse had. Dit leek Írrí wel iets. zodocnde giígen 1te met ooze ega's, Jose en lrny, op woetrsdag I I maaÍ met de auto richtiry

@ 1Íoeg laij of

Hass€lt- Vaa hieruit ging het verder per lux€ touringaar van de firma "ZIGEUNER' richting Ba.celona. De Bokijkiopen hadden een mooi apparleÉ€nt dcomplex uitCpzocht ir vitlanova Gelltru ten zuiden van Bec€lona. ToveN haclden ze voor oen gevarie€rd pÍogmmma g€zorgd met allefiande uitstapje§. We b.achte! rerschillende bezocken aan Barcelona W€ bezichtigden o.a olyrrpisch stadioq Montjuic, de b€kende Ramblàs, pa* Guell en nog meerder bouwBerker vm Gandi. We brachtetr eeo b€zook aan Mc,nsera! bekend door d! kathe&aal vel de ZwaÍts Madoma. Zeer interessad was h6t bezo€k aan de chmpagnekolder ia Cordomiu. Elkc morgon werd echtff eeÍst begonftíx met een stradloop van circa 30 minuten. zatardag werd een bezoek gebÍacht aan de maÍatlonbeuN en haalabn we tev€o§ onze startnur'IrEeͧ op. Zondag, marathotrdag , mo€sten we 1{o€g uit de v€ren

te veÍhelJ@n íohthg starÍ. Die was i!

oir

l1a €€o

goed oEtbijt

plaats 25 kilooeter ten noorden van Barcelona. Het was zondg w€sl met eell tery(raturr vaD 19

Mataro,

e.€n

graden.

Tot l0 milrulelr voor de start warcn er pas

èn-kele lopers

op de starFlek

aa[wezig.

Toch \Íare[ er 3400 doelíemefs, maar om 9.00 uur was iedíEen p!€sent en kon de ltedshijd beginaen. Eerst was er eetl plaatselijke rc,rde, die lrij st. B! heuvelaohtig was. Eiema liep een fliDh aantal kilometers l@gs de kilomcter 25 ging het via eelr irdushiegebisd richtiry buii.owijken van

I

Barcelona en vervolgens naar de Ramblas Hier rras het diuk, maar de mclrs€n hadden overal interesse voor behalve de maralhon. De publieke belangsteling Íiel over geheel gcnom€[ zwaa! tegeo. Na nog enkele zecr lange wegen kwamen we aan de aoct van de Montiuig alwaar de firish gglcgen was. De hier aanwezige klok stond helaas stil. Zowel Hub als ik hadden grote blden onder beide vo€ten.

vcrvolg

rt' t4


Dit is eer verklaring voor de toch wel tegenvalleodo tiidHub EÍkeís: 3.09 uur en PierÍe Mutrers 3.17 uuÍ. MarÍ ëeÈ hoost hadden wó ía o6s mocsten d€ mo€§ten nog binnen kooeo. Na de wedstriid loeeg de bus helaas bozoek van eell inbrekeÍ en Ílisten 3 reizigers geld, pasj€s en mobiele telefoonDe gealameerde politie was in eea mum van tijd in zeer 8Íotc gotsle,6 auto's,

de BokijHopeÍs lie&n zich het plezier er niet door veÍgollètr.'sAvonds \',/erd eea house fe€§twond ggorgauiseerd id PoÍ aanwezig. Maar

Olynpic. Maandag werd nog eens góruikt voor bezock aan Barcelooa en dins<lag morgen was hot koffets pakken en no nog eea bezoelc a,tr Sitges werd or 'middags we€r vertroL'keo voor de terugreis.Wo€í§da$noÍgea arriveerden wo oÉ 8.00 uur in Hasselt, waar onze auto tsouw stond t! wachton. Na de orgaíisatorcn bedarkt te hebben voor de gowoldige reis naotel we afsch€id vad de modorgizigsrs en vertrokkeo we moo maar voldaau richtiag Heerlen eí Landg.aaf.

PÈÍe Muijrers. 04.0-0-04-04-0

VerHaring kascontrolecommissie l/oals

a-l'gesproker tijdens de laatst gehoudeo alSemene ledenveÍgaderhg is Z-./beketrd gemaak dat de commissie de boekeo vafi & pàrningEeestor nog fliet had Eagekekeo. Afgesprok€n is dat dit oog zou gebeuren eD dat het rosul-

taat hiervm itr @s olubblad opgoromen wordl Op 16 aptil jt ziÈ d€ bor*sd ingezien.

De kascoatrolecoflmissie bestaarde uit WiÍeo MaÍors etr Fotr§ KÍ€ukels v§*larcr dat zij de boekon van0 do penningme€§t€r oví h€Íjaar 1997 gecoNltroleerd hebben. Zij stolle vast d8t de p§nningmeester de Lloe&eo zeer overzichteliik biihoudt on dat de inkornst€n eo uitgnve§ op e€o jniste maóieÍ veraítwoord zijn.

Willed Marcus Fom Krqrkels

0-0-0-0-0-0-0-04-0-0 15


-E:a'ffifrïïk;;rï.

Au to be d rijf : g[:.in","í Zd roj ews k i : ;fi[:BËi.".X,i:ï"

Heerlenseweg 2OO Landgraaf O4S - 57 20 OO2

VOOR VOLLEDIGE VERZORGING VAN

+ r *

BHUILOFTEN FEESTAVONDEN KOFFIETAFELS ENZOVOORTS

ledere dag goopend vanaÍ |1.OO uur VRAAG VRIJBLIJVEND EEN PRIJSOPGAVE


VERJAARDAGSKALEND

VerjasrdagÉa tuai l99E

VoÍjaardagso Mei i998

01 Mayk Luccàoí

0l

Àartro Philippi

02 Trur! PdÉÍ!-Ifuwor3 02 NaacyRoudnk 02 Erik Heesb€rgÉn 03 Maaylo lleiorichr 04 Erik Wohirg 09 wil §paai l0 §jd lloditEt@t 14 Tana6 Dcr$los 16 WilholIlio CoÍoclils€o 16 Hub Lo$pqr

37 02 CaÍla WiÍerÍs 05 Fratrk StgwkrlEs 34 07 Amy K.tolasr' 4q

t2

3t 49

0E

3l

,e[6 Eotritrsp

Rssi€lBasters

09 Els F

42

i!§

lo Br.E[Issotads l0 Stetui€ Huhhof

12,

t7

I0

4E

Mradj€Jalreo

10

39 14 12 51

§eoda 54 11 Linda§ódjv€r 14 65 12 Fd Sóits 14 14 tutd FÍirs 15 Rog€rHít&ix 2l 4l 16 Gqri€ F 'Íinga 16 ldio Boés.€o 35 41 22 Ri8 Muld6 16 24 Rob WitLíl§ li

46 41 36

19 Piorre §taÍmans

20 AnneMarie YPma 21 Finy Cordo*teicr'I{abds 21 AA€d G6ve6 22 xaout Tè6tqr 22 Fr8!k EisargE 24 BsÍt R§,,adsr§ 24 Jo lal vlodrop 25 Io3 l)lÍlw€€rd 2ó Halr Ypoa 26 Mi6o Auatdvlirg 27 Ró Gulp€o 28 Mrli€ar Dnes!€o 2s Dori& ÀkkerEdijk 30 Yeol vatr Peb

ER

53

ilo 35

30

Jrrquès

2ó Maro6jkÀ Olislagëri 33 28 SaoueBcssls! 6 t 29 R€o€ §órijeo 37 29 Bqohard§clrijea 29 Rsiader Rà.sirk r*rt 50 30 Dimog Bsc,lor. 13 30 I&ó4rina DrEreo 9

41

46

1í 53 45 4E

ALLEMÀÀL VÀN HÀRTE GEFELICMEERD EN NOG VELE GEZONDE IAREN

4t

I

14

1"7


NIEUWE LEDEN Hub Louppm

Genrd Íàrtrnao LauÍ€otiuspl6in 12 6367

vL

Voor€o.laal

Piiretr

U

ó372

MK L.!&r8af

Grb. 10-0&1964

Cró. ló-05-1962

Cedtio do Leouw

Tim Z€svaa.ders

P8í, Wolt!ÍEtÍld l5 ó374 SJ landgxzaf

Ra,6lcanda& 5 6373 GS tandCrqaf

G€b. 09-10-1987

Geb. 08"08-1991

To(! Dqmeor

lds

Scnddslóntraal62

Éxd6l 23 6373

6412

)O

Hesd€o Gob. 19.07-1939

6.

L:rÍp Ledgrraf

12"01-19t6 ^H

Bemad!Éelsatr 93 6374 BD l,oderuf

TA LedgÍ8sf

ffi.

Gó. 3044-1990

l9-03-1990

Dilloe va! Wir!€n f .L.Wight6trEst 19 6374 PM Loílsraaf

Marc Rerurcr

vggstzarkssg 2 12 ó374 ÀH Ladeirasf G6b.29rG1984

ALLEMAAL VAN IIARIE

d€u

Nrtlrba &$!3k!Í

§alnmÍhr WeE! Burgm. Velk€obolg*r. 3 63?4

a

Geb. 19.08-1990

wErroM

0-04-0{{{-04{ 18


quloAhsessen veÍkoop nieuw en gebíuikt - íeparatie en onde.houd 'le klas occasions met BOVAG van alle meíken garantie - APK-keuringen - schade-taxaties en reparaties inruil mogelijk Klimmenderstraat 95 - Klimmen - ÍeleÍoon: 04405-1358 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash-Hogeweg 7B - VoeÍendaal - T€leíoon: 045 - 75'! 449

§^ASCirt uElffr0 sar§

Ílonnmers- en timmerbedrijÍ

H. de Hoon b.u. fi 04s-5318849 ::::r::::::::::.::::::-

:.r.:=:: r. ir:.


Liptonice Parelloop Brunssum 1Okm zondag 5 april 1998

De veÍwaohtingen waren \yoeÍ hoog gesparmen bii dozc PaÍelloop. Zeker, iedereen was zee. benieuwd ofnu eindelijk dat fetbegeerdo werel&ecord wod gelopen, maar ooh binnen de S.T.B. waren vooral de marathonlopos benieuwd hoo het met hlm conditie stoDd. Goed, de ochte soelheid was sr e6 beete uit door de laage duurloper cn het mindeÍ hard traiDetr op dg ba@. Maar iedereen hoopte toch op een mooie tijd op dit snetle parcou$. liet weer was Íedelijk te loemeo, allear de wind \ras oiet gutrstig. Op het lange stlk langs de mark had men hem constaat van voÍ€E. Het was dus zaak dat men probeerde iÀ een groepj€ te lopen. Rob Riksén was biDnen de S.T.B. de favoriet sn hij Ínaakte dezÉ rol ook waar met een tiid van 33.52 eell evennaring van zijn snelste tijd op deze afstand. Als tweede S.T.B-'er stoof C,er Bodelier over de eindsEesp in 34.09, Ger, die

na een I^9"

2"m'r,àffi'

lopen warea allen tevreden over hun

i

prestaties, d€ tijden Ear€n goed. Nog een weok ílink doortrainen en ze wrren klaar voor de mdathoo varl RottsIdam. Zoals gelrend *erden a.lle S-T.B.'eÍs stevig aangemoedigd door de divorse (geblesse€rde) S.T.B.'ers langs het parcouls. Maar do volumineuze stem van onze voorzitter Wim v/d Lhd€n hooide je bov@ alles uit, misschi€n rond hij zijn st€mgeluid Éog niet hed gono€g want hij had er dit jaar zells een megafoon bij gehaald.

Wat do 5 kilometrr wedst ijd bsheft daar kan ik weidig over zcggetr wórÍ ik heb tot op heder nog ge€n uitslagenlijst ontvangen. Deze wordt zeker il de komendo uitgave vall ons clubblad gsplaatst.

Vervolg

,r

20


I 41 41

Worhr Bekila

Addis Abebe

Rob Riksen Ger Bodelier Peter Deoeuninck

plaals plaats plaats plaats

111 130 Joho Heu&ix 145 Hub Elkens 149 Theo Schseits 154 Eddyverstlppen 158 Roger cilissen 178 SjefHodiamont 183 Frits Fischer 197 Pierre MurÍors 207 Piet BÍouwer 239 louis Cordewener 251 Sjaak Verheyen 263 Hemr Cerards 270 Foas Kreulels 278 Willem MarcLs 280 Wiol Meijboors

366 Bert Reijndd§ 403 Peter Jansen 422 Carla Willems 457 Maria Fischer 496 Elty Xromer

37 42 83 6

plaats27 plaats plaats

9 lt2

plaats

114

39 plaats 13 ptaats 15 plaac 17 plaars 62 plaats 66 plaats 70 plaats 75 plaats 78 plaars 80 plaats 33 plaats 40 plalts 8 plaats 5 plsats 13 plaats

Totaal aantal deelnemers bii deze l0 km

:

Sen

§en Serl

M50 M40 M50 Se! S€Ír

M40 M50 M50 M50 M40 M40 M40 M40 M40 M40 M50 M50 V35 V45 V35

599

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

2l

00.27.30 00.35.52 00.34.09 00.37.19 00.38.11 00.38.43 00.38.48 00.39.03 00.39.10 00.40.00 00.40-08 00-40.30 00.40.45 00.41.46 00.42.11 00.42.21 00.42.35 o0.42.49 00.42.54 00.45.31 00.46.39

00.47.t6 00.48.24 00.49.46

Theo Schmeits


l@l c.rr"raleBanlr

llaatlofitttaddn Zo.rd.Éf§.Ctil

!$t

ondag 19 april, de dag waar zo'D t!Íiítigbl marathonlopers vaí de S.T.È. ií 10 of 12 wek@ ÍJaining naar too geleefd hebben- De marathon van Rottídm heeft toch steeds een grote aaíÍokkingskacht biDnen ofue vcftnigií& want naar Eijn \,v€tes gaaÍ we toch al onondeÍtroken ruim l0 jad met etn volle bus richting de ÍÍaasstad. Zo ook dit jaar, 20 lopeÍs begoleid doc( eetl 25-tal §upport!Ís §tonde{ op die zondagmorgen klaar op de vaste opsttdaatserL Op de Ketp etr garage Vonken. Zoals altijd was het eer§te uur \Íij rustig ia de bus, mad aaatmate Rotterdam oaderde koll je op de gezichten van de lopí§ toch al de spa'ming waamemen eí werdel d€ gesprelJren luidruchtiger (zenuweÉ??). All€en een oud€Í e€htsaar dat voor iÍ d€ bus zd hield zich afzijdig iedsre€n dacht dat het supportqs waíer rDaar zoal§ latrr ia Rottedam ble-ek zatlt1 zij gewoon ia de voJ<eede bus, $r@t to€o zij in uitstapten lÍoeg€[ zij a@ dc ihauffeut hoo ze notr in godsnaam bij de bollenvelden tonden komen! ?!?l al voor de vijftle O1Il halfelfwarexr we oponze b€steÍDmin8; " De Scheepjes

'

off

al op te \ilachtol met de startNmmers, zoals elkjaar perfert geÍegeld door Mod$rc eíl Hem"

keer onze thuishaven. Fam Vonk@ stotrd

Na een kop koÍfie was het onrkloden getrlazen, de keus was niet moeilijk want het was peÍfect loopweer, teDmioste dat dachtotr we. Om L:w6t ov§r elf lrerd richting itaÍtvak gsic,pen, waar John H€ndrix Pierre MuyreÍs, Pet€r VeóoÍlq ondergetEkende bij elkaar in het vooÍste vtk zaten Nog Roger Gillissen ea-half uur voor de start, er weÍd det v€el m€€r gezegd, iederee' was al met

à

zijn ge.dachte bij de marathon. *You nwer walk alotre " gezotrgen dooÍ L€e To\ Er§ hirnsglf, w€rd om Na ha 12.00 uilr precies het vold van zo'n 11.000 lop€Ís uegepschot§n door €eT enorme lrral van het kanon-

22


l0 secorde passeerden wij de st rÍMt, do marathon *as begonnen. Begeloid doctr h€roische muziek uit de vele ltidsprekers en de toqjuichingeil vao de duizenden toeschouwds op de Coolsirgel begonnon te aan onze 42 kilomoter on 195 meter. Dit was mijtr tietrde n uatloD, maar ik kijg nog ste€ds kippsvol als jè onder die oEstadigh€d€n do Coolsingel afloopt. De eerste kilometeÍs liepeo wij samen, lnaar na kilometer 4 besloten Piene, Rogèr en PoEr €er iets lrng,rmer tempo aon te houden. John en ik hadden Na zo'n

afgesproken hrssen de 20.30 etr 20.50 por 5 kilomet€r te lopeÍl. De eeNte vijf lsramen we door in 20.39, perfeot- Het tienlíometerpunt passerdcn we in 40.30, eetr yijf kíorEetertijd var 20.51, we zate! goed op schem4 maar ja zoals iedereeo $e€t zijn do e€rste !ïfeÍfwintig &ilometeís gce! problem, de echte Ínaratl}ofl begint pas hioma.

door orze suppofte$, díe Onderweg werden we uitstekcld dankzij de metro zo'n b€€qie oaer het holo parcorrs te viÈden wate!. Je kou boven alles uit [oren en ik moot zeggen dat ku! je echl gebruike!, vooral op de laatste

helt

de

van arathon. John en ik nadeÍde het halvs maÍathon-putt, dle \\e n e@ tijd v@, 1.27.27. passeerded. Voor mij een kleine minuut langz,Incr dan vodg jaE, co eigenlijk zat to€h een bee§e iD mijtr achteÍhoofd de tijd vao toen ( 1.55.44) is voóet€rer. Even &et John gèpmat ma.r hij wilde toch Diet hardE gaaa €n ik beslooi toen het €r maar op te wageo. Ik wist dat bij kil@eter 28 Cor var I{aaIell I stond om Bij veÍder te "hazen" . een tijd v.n 2.05 op de klok'k€n, 2 minuten jaar, ik had er geen verklariag voor. Of was het tooh het langzamer dan vorig weeÍ, ale zon was iflmiddels dooryebrckon en de tÉmp€ratuur gestegen. Ik weet het oiet, maar zoals je weet zooken maathonlope$ altiid naar oen oxcuus.! Johr was inmiddels Íriet neer tozicD, blijk nsderhand dat hij 3l km was

Bij het 30 kilomoE punt stoid

uitgestapt Íret o.a. probl€men m€t zijn voet. Heel jammer wmt we hadden de I 0 $'eken voorberëiding grotend@ls samsn gedaan en otrder hgt lopeD van do vele lango duwlopen in het Zuidlimburgse heuvelland vaak gosproken ovor het samen over de finish gaan op de Coolsingel en dat liofst ook nog in een tijd vao ooder de 3 uu. Jal]1mer, maaÍ John h€eft t! konDen gegoven volgend jaar revanche ts neÉen €D ik we€t zeker dat het hcm dal lulct.

23


Goeè een PR zat er voor mij ri€f me€I in ,!aar ollder de 3 uuÍ dat moet toch tukken, zeker mel Cor als haa§. Etr ik verzekcÍ je dat is niet makkoliilq &aÍk sn spoÀseí aanslepen, steed§ achtcrom kijlen ofje nog volSt en htt tempo vast houden. Bij kilometer 37 keeg in maaglÍamP§n waa$chijnlijk door de koude viatl die je toen pal tegal had, terwijl je shirtje log nat vaí het zveeet was en ik moest wat gas terug oemen. Getukkig na 2 lsn gitrg het weer beteÍ e! kon ik het tempo weet va§ihoudef, ooh dankzij de "liwe" wocrdjes va:: Coi. BI kilorÍeter 40 (2.49) erist ik dat e€n tijd onder dc drie uur er inzat. De laatste kilometer op de Coolsingel is daí eeB

feest, aaagemoedigd door de íeíduizenden, pers je (ook al betr je helemaal dood) eÍ nog e.€n

mooie tijd op de laatste kilomoier llit etr iIt tijd van 02.58.32- ging ik juicheÍd ( we1 iets miÍder enthousiast als ïegla Loroup€) ovcr de ve os_ sende eindstlEcp.

Rob Riksen, was toen al l? miL binneí. zijtr plan om ondël'de 2.40 te lop€n a§ niet holemaal gelukl maar met @tr tijd van 2.41 liep Rob toci ahreer zijn zove€lsto PR. Eí die tijd moet melig S.T.B.'er ltog zien te lopcn, Hassg Rob.

Eir wat t6 zeggen vaí Roger Gllissea, Roger \ras het nog trooit geluk om onder die magrdrie irur te duikeÍ. Deze k€€r was h{ zeer rustig gestart (halvo sche grens maraÀontijd 1.29.40) sn waarachtig, de tweede holíl verloor hij maar 34 sec utrelde hij Cor die en iu 02.59.54 kwaÍn hij over de 6nish. Dolgelukkig hem teg€rnoet gelopen was en hij heeft voor de rest van de dag Èet eeE heel

io

l

bÍede gdjtrs roodgelopeÍi en teÍecht.l

!

!

zrn dcze ke€r 3 mgns€n @dei de drie ur.ri ge*;indigd,-tlpisch is wel dat al dezr lopers exact volgeís het-trainirgsschà* opgii.id- aoo. onze trainer Cor van Hadea hebben getraid' MÈschiEE celt tip voor €en volgende marathoa ?Dan nunmer drè die eea prima pr§statie neerzgtte, good old Frits trischer' onze 60jarige werd met een tijd van 3.06 vierde bii de M60' Een pri!a prestatie, zek«' al§ je weet dat Fits pas 6 weken voor deze mara_ thon bosloot hem te lo,pen. Proficia! Fdts. Minder fortuinlijk \ras Carh Willem§ dío 20 kilometer helaas moest opgeDaÀ trog oven een opmerkiry tuss€ndoor, et

24


ven, jammer Carla moaÍ er koÍlen trog maÍathons gemeg om je te rovarcLorgD_

Wat onze 3 debutadten behe& heefl Dick van Pdt al ir de voorbereiding wegon blessuÍe perikelen raoeten afrakm, maar Wim Maijbooln eo Gerard HsÉm{n hebb€D h1rn eorstE lnamfhon op eea goode maDier uitgeloped, proficiat met jullie eerste marathon. Iedereen die de maat}on ritloopt is eeu wirlrtaar, en dat telt zeker voor de oÍ€Íige S.T.B.'erS ook al zijo zij niet geooendpllomaal n.meBs de gehele S.T.B. proficiat met juli pr€statie.

137

Rob Riksen Theo Schmeits 620 Roger Gillissetr 889 Frits Fischer 1063 PierÍe Muyrers 1256 G. SchaErausen 1308 Hub Weyenberg 1513 Harm Alkema 1532 Piet Brouwer I 75 I Peter veÍberk 2684 WiÍem Marcus 2686 L. Cordewener 3564 Dre I«ol 3740 Wiel Vonken 4028 F. GeilenkircheÍr 4094 Wim MeÈoom 5483 GerÀrd ÍIaÍtman

5&

plaats

pla.ts

37 13

Sen.

01.19.21

M50

ot.27.27 0t.29.40 0t.29.40

plaats 162 SerL pLrsts M60 plaats M50 plaats 1 65 M40 plaats 1 75 M40 plaats 394 Sen. plaats M50 plaats 1 66 M45 plaats 315 M45 plaats 316 M45 plaats 538 M40 plaats 222 M5O plaats 1 144 Sen plaat§ 1489 SeÍr

4 37 67

01.30.16 01.26.44 01.34.27

01.33.1l 01.37.41 01.31.02 01.40.04 01.39.59

0l.39.51 01.43.48 01.46.34 01.49.26

02.41.11 02.58.32 02.59.54 03.0ó.55 03.10.30 03.11.53 03.14.53 03.18.00 03.18.47 03.21.56 03.35.53 03.35.54 03.43.46 03.44.55 03.47.5'l 03.48 25 04.02.13

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

25


Ë,. E.*C =.{9

s;kÈË"r-ïë

e

:

R=

Éày Alle verzekeringen Pensioenen Hypotheken Financieringen Sparen

. AUTOREKIAME . STANDEOUW . REKTAMEEORDEN/ZEItCN . DEKORATIESCHITDERS . BEWEGWUZERING

ASSURANTIË

GEHAErsev

BuÍg Cuslerslaan 33 6373 fP Landgraal Íel.: (045) 53í 50 9'l Fax: (045) 532 58 24 Poslbank ní- 37.23.8o2 ABN.AMFIO nr. 44.81.80.855 K.v.K. 140515a1


Mrrathondebuut in Rotterdem.

Daar rta je daí,

opm gryrcpt turr€o &iten&{ god!Í!

kD§l§.

Ve rIé l({d.o

iecsí je ÀEórvd. Nog 40 rrliiNtEo Yoot h€t rtaÍts&ot, Hi6r heb jo mar to€gpleefil, l2 wieln bn8. wor&

er

i

Eig€olijk h6 nog €lrd€Í bog.óí€o. P.6d kÍrtÉiq al bladoreod iu Ruuasrs W;dd- k!"Bm ik de aÀ/anroíe voor d6 Xa'ɧrdrE ltÍsrdhm t€geo, u fr iÍt' edrr.iven? Ik als brtot<ie (suurE lrd lidttud!.h4 bij §Tts barct) meedoca am ,oidr eoormi !b do ÍlareÉoí? Ik hsrimot Íí§ aog ri,É ik dtdt' nog ge€o jaar gotedlo: die jongros zijn oót golq bdd6 e.Íl bqn duitat oÍn zió 42 lm to nrogeo aftouleo in do kou. Noe, daar zou il nooit aro beginneo. Tie. niEl! ir zo

wr.trdltliik alr

eeo meoc

loor h.t cind6 luo het j"- tO il ao Uocp dooÍgohah €o bn d6èlD.osfor' lulior iEgirtuutd. Ik h€b wél log re8dÍndig gEÉtÀ'ijÈld aat de haslbasàqid Íurr toq, ds tiiaiEg ddsr d6 beubleodÉ loiditrg 1e Cor €iollqsl b€gomto §!5, tÉc68 Inijtr zol&srtrouwq!.

lic

zelf turs@ d§rs EltoÍm€ MsetrÉ!r!9a. Nog €okgle misutotr' je nu on Naart ms rt d iommd h 6t 6!do to plss!{d, & ll6dingrtul*.q vliogta .le 0Íg[. klidÉ bd st rtlrhd. Wo a&ui&leo hgzaaln mar do stardijn er ne gdíÍi' 6€lr klsi!6 2 mirutEr !$6€reo wc dg!e, iq 'n hag icríPg. tl6t iE €@ rooÍm Eo ou rts jE

do

Ih

lEiÍrr€o Lom§l w§ legs $d botj§! w3!Í s€o grod aetsl lopen st d re llrtigr, Ik ti,,t G€lald Yrsgeod !8, Soluttig; hij ook €o-gÉb.§edodijk gtrar wó iq ltdodam tar8§ de lEt, roooodse Y§g to r&rakgl lfut qra bttf lokko, wolirwrar in oeo *a lagzaner tonpo de ik had góo@t &- houd dc hiÉthg good in do gÉ8. lltob§€r oid 01'6! d! 155 t! kom{n Bíj h€Ë hah/E mEà' torpó-ltotr lL t.so uur. Zou 3.40 uur trog hsalbasÍ.iJtr? Ik bgl Osr.d t\[,iÍgireaË na do laarte drmtpoí. Àls ft de Er.rElutbrug alo.'P slijgt mijn harttltg t{É 170. lk Ílod Irlerelf àwiryea om w* kogzarnor ta lcp€o, Iod€rsql loQt Ítte vooóij, ,elff 9€o ornrÉjel Op rie brug mag iL vao oijtr hEdrlagmrcr lf,sr rooiier gaan. bag ornrl Bij hd 30 km puDt dsar do klol .P 2 38 uur, da i8 4 mhuteo iaorzamoi dan ln Titurtg co daar loeldo ik Írtg fif.r d{l nu ool, Ne

,o'n

35

27


nLt m!6Í inzil Zou í( oog bi!tr€! 3 45 uur biír(a ;.r-Btr .*i i*"" ait nu 8e het cindlbo .o af o ts ui6 iL i@od mE too ir ffi Ë.1* nrer & Iar cÍÍ!Íryolë spioIlt&lp Td-trogtrogltrg Dc ths h* niotlik qolre. Íraat !u bEgiít d. wtEEdóèid lo'h toc tE ik iÉotshltr ;;d.fu i; srod Érd il esrí oa v!u6 blot, d!Ír baó Itgff ik to ,i*u. tr hral vooÍóÉtrd matleo i!, dÍ ir buL' ot" "m urgóadd ar rl* i! Dirt lalk Ïid 3 oó-uur bij Al, ik du 4 È$r n's nus' hul Do trsi' it ""r si€t. voor & oorsta L86r rh ik m drahd .t!.dr n'i* neor onrlrag Nr ik de !'laarborlevad cp' ,àtu au toao Wkln.tng liggro En dE Ertmulbrug llgl uog ar"i ;u Dlt u mrjn oiad vsrder. W* ocn rftrad! It vool mo '€Íg§ 'ioli8' 'dz6itsd il 40 hoor lílr In d! buut vaa WJ!3P" qBÉ[w{tllc §r l,' "Pry'[i'p rdreeuwro. Ik kijL, ,.6drÍ dÈ p€t3ol€o t! ho't!íno ll€t aF ors- Brar fltrrr ik veo

Het ir dudeliik

3.40 uur ے

"ff;;Jil ;;-;; .* ffi"

il;1tr;il;;d;ildeco*e;*. 3ïi;il;ilt;k" ;;; ;;;-""d il; ïk.ii; &'ilidlc,-) *ï * à

;;;;"íil.

q'

Nos 500 metlr. 6ór eo 'tr kqEÍt r(ndF

'd"À;"rJ;'ío*

q

doAVONóssn

.b?; 6e c"i.r'. liog-oc q tijd d.6! rk gnrB * P+ qlg'lukl,g g!@ eaxa 8!"!or $idó i! te druktrn: 3.4? uuÍ lL \óel ÍÍ6 bcr§srd' vreucd!- l6mrod-rooig.o berí 6 medtillg str Ín'n u* lk km tri'ít 6al gxfll'ar o'rra- i! g§ldarw§tl! sl'tÍlpolad bcwËg ir ;;. nfii "*ilto€Dis6 ,ovocl Drogólijk miirhd Bij d' b@t ovoÍt!€eg lrstr À" ri*tinc bo.( t0 8rto ]tllsÍ rnaar buità re blii\ao-ziEd i! pl!d! ve di' rndlc tpÉÍrp@lalg cluDg cÍlo lt h.t i! ft &t L'lruh ik EooiraroÍl ofiLag Dg ot!'Àagrt dmr dg olleo&' doontrno goed <h vaa ,*rlr toc'h x'El ier ;;;;*Jirit Dtrt te4nEf, bodlok il' dd iL toó lonral tr,; 60 volgÉod§ mrarh'o ' "

Eo 'e ryqrds, og d! l!rue|w€g ae

:.+s

,ut.oà Urr-

Wirn t\,Íèijboc{n.

0-04.0'0-0{{-0.0

2A

r*'Í

'írd'Í


Geevers Auto Carrosserie delen: o ri g Geevers

i

neel,'i.m,ilg,{

è*n overzet

Au

ert op

dit

en voor

verder

Duit leveringsprö91 door radiat overzetplaa

GEEVERS: EEN BEGRIP!

pleteerd en Warny

alle merken.

NUTII o15- SU4Z47,

VIANEN O3À7:37ó474

ALMEI,O oí4ÉEil2l2s

VELDIIO-/Eii OaO-2531900

(iEE\íEIIS CARROSSERIE.DELEN

ROTTERDAM ol0-4626661


SpoÍmedische Bespiegelingen

VoediDg ed sport. a februri werd in MaasF,ót eeo cursus over " vo€diÍg bij sport' , georga.Lnrseerd do<r de opleiding roor sportarlserr in saBeí\ÀeÍki§8 met eolele modevrerken van do vakgroep humane biologie van d€ Uoiversiteit. Het betrof een twe€daagse cursus waar velcrlei vragen betreffende sPortvo€diry aaí bod kwaÍnen. ÀaEgezior er tijdens llafui,lg@ gaegold vrageo aao mij g€§told worden over bijvmóeold het nut vao speciale dieet&aatregels of supplemeDten, zal ik met ftme de voor de loopsport interessete onderwsrp€n in €sn ars al bldragen wat verdeÍ uitw€Iksn. In deze bijdÉge komt de maagdarhluctie tijdms iíspa@ing ael bod. volgedde bii&aged {ondt aaedac[t best ed aar de verschilleÍde brand§toffeo waaÍol-er een met§ hchilí, aan do $at€Íhuishouding ií rclatie tot sporten en aan het trul van het gebruik van vitanines en speoifi€ke preparateo Oijvoorbeeld Spirulina of Gi[scng-preparatetr).

f

Vorm en frrnctie van trel Íratg-darrtkrnaol. De voedingsketeu begint uiteÍaard altijd met de innaoe van het vo€d§el, om deze reden wordt dit otrdgrwerp ook als eerste behandeld De meas beschilt over een §§teeÍn vatr orgatreo, dat er iI1 de €erste plaats voor zorgt dat vo€d§el verteerd wordt en opggtrohelt wordt in hot bloed ií de voÍm vm ale vers{hillende b,randstoffer\ die op deze wijze voor de sto§risseling besciikbaa komEN1. Op de twsede pÍaats heeft het maagiatmkanaal eed functie h het uans_

porter€n vatr de verschíl€nde vo€dingsslofr€d door het §yst€ir4 uiteindelijk worden de stofffi die Diet gebtuilÍ kumen wdden na het onttrekk@ van de grootste hoèvedheid vocht afgesoheiden in de ontlasting. De cmíastiagsfrequertie is itdividueel erg vaÍiabeL ze íeemt in hot al8§meeil toe naarmrt€ de voediíg yezelrijker is @ íadEate er moer lichaalIl§bewegitrg plaatsvindt. Het voédsel passsert achtergenvolgens mondholte - slokdarm - maag - dunrc darm - dili&e dar& - endetdartr ea atrus. Het maag{dotartaal he€{t eetr volledig

ver\olg

§

30


eigeÍ bloedvoorzieniag, die in tijden van n!§t volle4ig actisf is bij do opname van voedidgsstoff€n. Op meerdere plaatsen in h.et maeg{ar$kanaal worden onder invloed van diverse faatore4 {oÈder andere het aanwezige voedsel) stoffen afge,gchèideí die e€n rol spelea bij vefiering opnaltre e! traasporl. Te dmkeí valt hieÍbij aan maagzuur, dat oen rol speÉlt bi de verteibg etr aan bèpaalde enzymen die de voediagsdeeltj€6 verHeine! zodat opnaoe in het bloed oogelijk wordt. Mogelijke mregdcrmproblerned bij de sporter. Duurinspauingen hobben hrm weerslag op do ffmctio van het maag{amkatrael Uit de literatuur blijll dat Íuim 30 % van de duursportos dusdanige maag-daÍrsklachten onbril*elt dat de prestatie io negatieve zia b€itrvloed wordt. Inspanring leidl tot een to€trnme van de reflux @et teruS§Uomen) vaD voedsel van maag uaar slokd8m, ook wordt de oaagledigiog bij eon bepaatd inspanningsniveau vertsaagd; dit laatste wordt in het algemeon rcg vore€ord door uit(hogingsverschiiÀsol€n en door wamtebelasting- Do snelheid van verpllatsen vaÈ voedingsstofren dooÍ de dume darm wordt sveneens ver&aagd bii iíspanniÀg. I,l de dikke darm kuaoen, waarschijnlijk mede op basis vao loechanisctre factoretr, groto bewegingeÈ vaÀ de daminhoud optreden dlet als gevolg verstskte aandrag of zelfs diarree. Eeo combioatie von een flinke inspaming, uitdroging eD wamt€belastiug katr leiden tot vemtuderiry van de bloedtoevoer naar hot maag-daÍÍDkaaaal met beschadigiag varr het stij(lvlies. Dit kan weer leidcn tot bloedverlies uit het fiaag{armkanaal. Het optr€den van stekeo ia de zij kan vanuit de darm veroorzaalt worden, ook woldt g€dacht aan dooóloedingsstoomisseu van mít el lever als oorzaakVaat wordt de achte iggend. oorzaak van dit sooÍt Haóte! echtor niot gevonden. Een aaÍtal vaí bovooggíoende yerschijns€l€n zal hiema nog ko{t worded toegelioht.

RefluI (= hot terugstsonlor vaa voedsel) is oen regelmatig optÍedende klacb bij sporters. Het kan àoh uitru door middol vaí zuurbmídsn, pÍlr ofboeÍer!

softs Mt ook braken op. Door de plaats vaa do piDsonsaÍie treedt nogal eens lerwarriÀg @ met hrrtklachten. R€flux vaÍr voedsel lían door pdlikeling vaí dc luchtwègen bij hiervoor gevoolige peÍsoner zolfs een ash&-aanval opwekken. De oorzaak vao het ophed@ vaa reÍlux is h het algemee[ eeir slechto furctie van de afsllitspior tuss€i de slokdam eo de maag, de zogonaamde sfincter.

Vervolg ,e 31


Veel meuse! hebben in tiggt d€ positie last van refluxHachtco, dit is Eak' rrat te veihogsn Bij behatrd€l€n door h6t hoofdeind aan het bí wieLeníers va vege d€ fiechalihardlopes komt rcflsx m€€r voor dan sche bolasting waar het hele lióaam, en dus ook het maag-daÍbkansd, aan blootgest€ld rvordt. Het is bij de individucle sporter vam belang om een aantal zaken dic rcflux L:uníeír veÍer8Éretr op to sporen en zo mogclijk te bohandeten. Het gebÍuik van bijvoorbeeld aspirine-achtige pÍnstiflers of valt miD$roduct n kaí reflÈt klachtttr veroorzaken of vercr$f,eÍ. Uiteraand is het optÍeden van dit soort Hachten bii het spoftí vlak na voedseliflrame logisch, he* is dan ook zeker vooÍ hardlopeN van belang om het voedsel ruim voor de insparning in te nemen- Do gevoeligbeid hiervoor loopt individueet nogal uiteen zodat deze regels ge@ algehele geldigheid hebben. Bóalve aanpassen van voedings- e! trainings{iden, het oef@m vaí het drinked voot en met name tijdens, iaspanning en hel stoppen (indietr mogelijk) s€t het gebruik van uidokkode rredicatie, zijn er ook er*ele mediciiner op de maÍld die de rcfluxklachtsn luanen vermiaderetl Z'mtac err Pepcidin (roIlrlcn zuurproductie) of Antagel (neutraliseeÍt het zuur, het werlt echter slochts kortduÍsnd) ziÈ effectieve medicÍnen zoedeÍ al te veel biju€rkiagon. Midd!len die er voor mrgen dat de passsSetijd van het Ínagiarmkanaal 1ïordt vakort (bijv Prepulsid), hebben vaak als bijwertiag hot optr€den van didree.

H

kelijk te

DiaÍÍee tijd€ns iNpanning komt eveneels regelmatig voor bÍ hardlop«s, ook hierbij geldÍ dat er eeÍr erorm veÍschil is \tat betleft de individuele gevoeligheid. Let maar eeds op, het zih rrijwel altijd dezelfde mensen die tijdens een training in de bosjes verdvr'ijned. De meeste mensen kijgeD 's ochteíds, vlat nadat ze opgestaan zijrL e€o zogenaaEde "Giaat motor coiÍtactiafl!" vatr de damr; het is veÍstandig om bij het 's ochton& sporten deze massale daÍmbe§eging det te laten sarnsNallen met het spoften zef Bij het vaak optreden van diarree is het vao bclmg oln bepaalde fiaagdaÍBzigklas uit te sluited, hierbij valt te ilenken aan €en aaotal ontstekingsziekÍen als de ziekte v'an CÍohn of Colitis Ulc€rosa er aan bepaEldo stofuissetingszield€n. Ook is het belaígrijk ofi medicijtren dio de naagdarmproblemen hrnnetr voroorzaken op pÍoef te staken. Een b€zo6k asr de Íop€n ka[ via het oplopen van eeu parasitafe infectie tevens dsÍrkleahtea gsven. Me€§*.e! zit het probleera bij dia*e in het laatste deet v@ d6 dil'*e dann of in de anussfincter. E€n zelden optre_ dende oorzaak bï rÍouwen is een defert vaí de anussÍncter na eer aaumati_ sche bevalthg. Een algehele zwal'1e van de afsluitende spi€Íen kan nahurlijk ook een afsluitprobleom vercoÍzakon.

Vervolg

6


Uiteraard is het zaak om mogelijke ooÍzaken weg te neoen, het kan bívoorbeeld van belaag zijn om bokkeubodetrspieren te trairert en de aatd van do inspaDring en het tijdslip warrop gespoÍt w@dt aaD te passëÈ. Op dezo wijze zija de meeste problomon op te lossen. lndi@ ía al deze maahegeleÍr íog §t6eds díaÍee optcedt, kan men bijvooràeeld in geval van een lange wedstrij4 de toevtucht nornon tot het gpbruik van medicatie; te denkcD valt hierbij aan lmodium ( in druppelvorB is dit goed te do§oren) ofaan Norit

Bloedverlits uit het mug-daE*rnatl b'eedt zoals rceds genoemd vooral op bij een codbiÀatio van fetoren (hoge insp.nniigsintEn§iteit uitdroging, {6rmt€belBsting); hierdmr wordt een verminderde doorbloeding var, hot maagsÍjmvlies verofzaak rnet .ls gcvolg schade aa! het maagdam§liimvlíes. Mechaniscbe factorcn (schokbolasting) en het gebÍuik van bepaaldo medicijnen (bijvooràeeld aspirine-aohtige píístilleͧ) krnnen dit proces velstsrken,

Corcluderrnd kaí wordeo ge6told dat met nsme bii §portEn als hardlopen door de meohanische belasting vaa het maag-darrrkanaal klachteo hrnnen cpÍedetr als reflu-x on diaree. Er bestaat een indiYiduole gevoèligb€id voor het optreden va!1 dit sooí klachten. Door eelr goede @aly§e kan gventue€l e€n onderliggend! oorzsak worderl govonden die bohandetbaar is- In de gevallen waarin geen specfieke oorzaak gevoaden word! kan esn aatrpas§ing van het trainingsschsma datr wel yatr het vo€drngspatroon eeo oplossing bioden. Er zijn bij blijv€nde problomen ook nogal wat medicijÍren die effioiëÍt zÍn Het is in ieder gelal van belaÍg voor de individuele sporteÍ om dg oigen 4{akke plekken in dit opzicht te lorelt keonon en voedings_ en baiíin§patroon

hieÍop aao to passen.

Literatuur: r R. Brunrmer: daagdarmirnctie bij inspaaning. CursusHapp€r MOS-blok " voeding

bij spoÍt"

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

33


NA


tF.

to F

I.

z

F

z t-.

z

z,

? E

m

Í-

F,

z

z 8_

ó

I

E

F

s É.

z qq

q

§I à

q

I Í.

F

z

z q

ï è

€ É

Ë

s T

I

a

N

Ei.

+

(.)

z

É F

o

o

_iÍ

'El

ó

É 35

q L)

z

zJ ?


F o F

to t

t-.

z Í.

Í1

z

F

F

9

e

F.

z

z

I

8

z

8. B

§ t

F.

§

rz

F

2

z

z

z

v

F

F

t

z

É

F

F

'Ë.

E

:l

z

z {j öi

F

z

F

Ë

g ..! ..t

..!

q

F.

z

z

t E

6

B

+ ,o

É

z

iE

oɧ

'a 6

é + gl

3

6 ۤ

z

|z

z 36

(.)

E

I

I è +

E

z

a

o Í{

ïo g


è tr

F o F

F

z

F

F

o ?.

z

z

z

v

M

§4

F z

F

F

z

2

I

8

E

E F

z

E

z I.

F

2

F

s

a

E

t

9l

F

z

z

al

':!

n F

F

t-

z

z

z

§

e

É É

'à.

'6

M

4

f

z

É

8

I I

I

z' m

É

'a

a Í-

I

'

d

E

z

§ 37

EI

À

:J

2

li!

IE

é


#h< F b z t-

F F

o z F.

t t F 2

F z

Í-

Í-

z

z

u

È

F

F

F

z

z

2 À* ÍI

I

9

v ÍI

..,: ..1

.1

e

q

z

z

Ài

q

Ë .!

.j

F

È

tz

c!

8

Í

9.

s

9

s

F

F z

F

z

2 à

E

.!

É

Ë &

Ílt

oz

'a

É 9

€ E€

É

óàd

ci

(,)

.E

z 38

()

9

v

5F

I !t z

g

§ l{


-AetĂ&#x2039;* hoogte van het allerlaatste nieuws KljK

regelmatig naar:

Teletekst van TV-GAZET paginr 844


GEIIOORD BUITEN DE COOPERBAAÀI Kleine Annemiek wandelde met Oma door de tuin. Toen ze langs de kippenren liepen, bleef het meisje enige tljd belangstellend naar de dieren siaan kijken' Na een poosje vroeg het kind dan ook "Oma, die kippen met aingen, zijn die getrouwd?"

Ze

agen in elkaars armen. Plotseling hooÍde ze een sleutel in het slot Spring uit het sleken en fluislerde ze angstig: 'Daar koml miin man raam.' De man liep naar het Éam, keek omlaag en zei: "Dal gaat niet- .- . We zrjn hier op de dertiende etage.' Waarop zilwoedend anlwoordde: 'JU met je kinderachtige bijgeloofl Vooíuii, springl"

I

oude juff,rou, (tot vrièndin): Raad eèns naar nijn ouderalon: hoéveè1 jaan

qeèf le nij? enkèI: vriendin: Ik qeef ie er geen Jij hebt er a1 genoeg van jé2e1f.

dle heel a,at afstànd oèt de bus hoet aflèggen ol[ op zijn Íerk tè gerakën, zond zijn baa§ vèrleden Íeel< het volg€ndè tefegrara: - (an vandaaq oDnoqetijk koDen irerken. stop. Ben nog Eèn arbeider

ni€t thuis

van gisteren.. . . , .

TN RSIITERDÀI{

De kapelaan kont dè sacristie blnnen en vraaqt ale pastoor: ,Meneer pastoor, ik heb daar een nan in de rriskey biechtstoel zitten, die aan de tlaven een krat achterovergedrukt heeft' Wat noet ik hem qeven?' Pastoorr ?Vijf gufden Per fles.' EeD reizigeÍ s.,actÉ al cen

uur op de treia

"Verdomme nog aan toe" moppeÍt hij, 'lvaalom heeft de NS eÉtr reisplao als ze zich

IÈ stalioÉ€hef

rcagoert €en z€gt: 'We hebba niet roor dets onze wachtklmers g6bouqd"

heb zo'n odzenende kjesPinl'klaagt d€ patiënt. 'Heeft u de ziekenfondskaan meegenomen?'

'Doker, ik

'Die fteb ;k vergeten, dokteÍ.' 'Gaat u loch maar ziíen. daí neem ik wel de handboor.'

40


16\ qr

Trainingen zomerseizoen 1998 Pl.ats

Training

B€gdeider

D.e

Tiid

Ma.

r8-30

Coopeóa.tt

hrrÍlooD

vnje tr.idtrs

Di.

18.30

CoopeÍbaatr

Idervflltídtràc

CrÍ v. IIaaÍen

18.30

Coop€ÍbaaÀ

Srclre duurLrop

H. Ru6en

Rustte dlr!.-

Frss

P€ters

HeÍm Gerard§

r8.00

J€{gd Íot roj

M.vatr EaaÍeÍt ÍoÉ rass€ls Tim eÍr Judith

Jeugd 10j.€{

M-v3tr Ha,rea

Íxldcr

IioDa Kessels

19.00 Coop€óaaÍI

18.45

TiÉ

20-00

Do.

18.30

Do.

19.00

Ytii Za.

Baatrtrahitrs

SpoÍE

Cor v. ÉaaÍen

a1

He[t Thijss€r

Conditie-

' IGteÍt"

taiEiÍrg

CoopeÍbeaÍt

DuÍloop

Vrije tÍaiíirg

Coopeltaatr

J€ugd tot 10i

M.var HaaÍetr Iloía Xessels Tim

t 1.00

10.45

Judi6

Jo v. VlodÍop

18-30 10.00

etr

Cooperba.n

Jogtl 10j

€rr

etr

Judith

M.vaí HaaÍ€n

&rd€r t2.oo 7,a-

8.30

CoopeóaaÍ

Dulrrloop

Johr H€Ddrn Theo Sch$eiE

Irformatie betÍeft lrainitrgen setrioreí : coÍ van llaareÍr t a M5-5326562 Jeugd: Wiel Frins o 045- 5690303


bij de PAKKEN neerzitten ? kom nou.,....

mdn oh ?nanl J

()H'::'nF-".'}1 Hrcrlen (Gelccnslraat 34-36 cn Promenade 3J). Maesrricht (Grot€ Slnat l8-2o) §it.1rd (Mol€flbecksrríat l2).

OOKNA 18.00

uuR

REPARATIE§

531 3222

glasreparaties lavoÍgn an

plaat!€n va,!

dubbele beglazing

STREEPERPLETN tO, 6C'1HZ LANDGRAAF

STB Clubblad 1998 nr 2  
Advertisement