Page 1

ATLETI

E

KVE

R

EN IG IN G

so"uu "^t',vsu,

Sport - en

É1998 No1 o Trimclub Bru nssummerheide


§PORT EN TRIMCLUB BRUNSST'MMER}IEIDE

{'d} '.'S'

BESTLruR: Voozitter

Op getr }toes 59 6442 PP Brunssum

Jatr Yan Hees

Groene KruissÍ.13

045-40sn34

6343

Jo EeinÍichs

Apollolaar 68 6373 HC lÀrlJgt.al

445,

Sccretaris :

PenningEeest€r :

lilden

49»

Wim van dea

a

045-5324A59

JeugdspoÍt

Wid Ftins

:

BD Klimmeí

Pteistr. 28 6373 HC I-andgraaf

045-5690303

Algemene Zaken : (vice-voo.zitter)

Jos Jatrssèn 043-4591995

SchepcDbanl( 22

Algemene Zek€n :

Jo van Vlodmp 045-5$t} 6

Koempel 91 63?2 NG Landgraaf

(lidtaineIscom) WodstÍïdsecr.

:

Sport medische zàken

6343

Cor Yatr }IaaÍen 045-5326833

IlirrÍ

vad der

(II)

Iaar

(\46-442«)84

CV Klimme!

Honirpannstr-25 6372 YH \,aÍLdgÍaèf HomÍEeit 10^ 6361 HN Vaesràde

6370 AC l2ndgl"af Postbus 31131 Reknr. 4915695 Ltr.v PeÍofugmeester S.T.B. Àpdlolnatr 68 6373 HC IandgÍaaf VeredgingstrÍ.tL\-.-À-U. 354 P{xtaal&,s : Posthank :

:

Public Relatims :

AlbeíVerbunt 045-6314854

GBomarsstÍ.73 6372 KR

laodgaaf

Vi-a redallieadres oÍ bestuur

Adverteerders Lrijgen het clubblad kosteloos toegezonden


Restuur- en commissies 2 Van de

voorzittfi

WedstriidÉ[ 7 Zeveíh€ilvelerloop Niime€n 9 Uibhgen Kapcllerbo6loop 10 Aaohener

WiEterlauf

13 Di\tgÍse uitslÀgen

16 Wedskijdk4l€rd€t

34 HÀlve ftÀrathor Egmotrd aan ze€ 3ó lIalve marathon EgmoÍd aan Z€e

5l M€rgelaídosrath@ 52 Geí Krlauf Me&orial

Pcrso_nalis 7 Zi&aficf,g

Redactiecommissie Ed Schiks Thso Schmeits Els Frtus

wiel Frins

Uiterlij ke inleverdatum kopij: 24 aprd bij íed{kti€a&€s STB Gr4veirweg 56, 6471

vz

Eygelshovoo

Het clubblad verschiint 5 x per jaar,

17 Nieuwe ledeo 18 Verjaardagskal€nder

Yaria l9

Beste jaa4restati€s 1997

23

Niaujaarsffien

25 Spodmedische b€spiegelingsn 28 oproep ledenvergadairg 40 Éstaf€tt€kíuppel 5ó

G*oord buiteÍ

de coopÉrbaan

43 Jcugdclobreoor& 46 Uitslsge0 Kap€Uetbo8loop

4? Abdijcross 1998 48 Ger Knauf-mernuial 49 Abdijcross in auder perspectief


Van de Yoorzitter Leeftiid: tijd vaÍ je lev€í! Aan het bcgin va! 1998 mochtsn we ged€ten van elkelo ge_ slaagde activiteitrn. De nieuwjaarsrecepties van zowel de jougd als de seniorm §'aÍen heel gezellig. lE eel1 uitstekgtrde sfeer aet ie sport\.riendeÀ een d§u$ jaar "aanbreken", samen terugblikken en plaÍm9n maten, is van gÍoot belalg voor de spoater als individu en zekcr voor het verenigíngsleven. Het begin valr 1998 stold ook in hst teken vao de Ger Kaalf Memorial. Een sportdag ter nagedachteÀis eo ter ere varr oín wiend Ger door middel van een programma in "Knaufstijl '. De onvolptezen evgnmelltgncommi§sie, Toll Starmais etr Ben van de Burg van Íostauant Koni4swinkelhof wí ik haÍtelijkc alanken voor de organisatio van dit alles. Jeanette en Jos, ik vord het erg fij, dat jullie met ons de GeÍ KnaufMemorial wilden en konden meebelevcn. Elders in dit blad vindt u een uitgebreid verslag van deze dag lr deze rubriek wil ik u graag entclc gedachten Íond g€dosmdo gcbeurtenissen meegeven.

NieuwjaaÍ$ecepíes staan bol vaÀ pldmen en aoomemgns voor dc komsnde periode. Daama woÍden na de fnish val de ene rtedsniid meteen plaoten gemaak voor de volgende. Onophou_ delijk streven we naar nog beiere prcsiaties. We zoud€n haast vergeten dat de tijd vm je leven niet in de to€komst, maaÍ in het hcden ligt. Jawel vardaag 1i6p het w€l lekkeÍ, mad het kan mg bcter. Volgende Íeek ga ik topen in.... enz.enz. Vergeten wij Íiet vaak to g€nieten vm het moment.Wordt alrt gellieten van ooze sport en elkaars gezelschap lliet veel te vaat overschaór$'d door onze plannermakerij roor de to€kolÍlst.

Vervolg ts


Wacht maar.....de volgerde wedstrijd......daD zal ik €en P.R loper.....wacht maar-. ...het volgende STBfeestje.....dat zal pas gezellig worder. Domiaee Val der Linden pÍeokt echteÍ: Beste STBers, goniet van het momcnt, vaí elke dag die je leeft erl sport. PlarÍen maken? Uitstekcnd! MaaÍ realiseer je dat ervaí geuetetr Íiet ste€ds vooruit ges€hovetr of gepland ko en mag wordsn. De Gsr Kr1auf Memorial was voor dí eë4 eveneBe[t dat daar nadrukkelijk mee to maken had. Ger was een lsvensgenieter. Wij herinneren ons hern als ie@atrd die heerlijk kotr geÍfeten van wat hÍ de€-d Laton wij dat vooÈeold volgen. Ter eÍc van Ger, voor hot welzljn van ooszelf en de hr'aliteit vaí oEs leveo, dat toch eigenljjk veel te kort is. Maak van elke tijd die jo leeft de tijd vanje l6vel1. Dan leefje pas erht. Het bogrip leeftijd speelde oot op esD aardiSp mader in de \ÀÈdstrijdsibratic tijdens de Ger Kaauf À{ernorial. Zoals boked loopt die bij de STBers flirk uiteen. We beschikken over eeu flioke gÍoep z<Er actieve veteranei1 eNr seniole( Dit jaar k{am alaar voor het €erst een talentvolle lop€r uit onze eiger jeugdatdeting biir lrank Hensgers. Inmiddols Leeft zioh ook Jeroen (de zoo[ ve Ger) Schafltausen gemeld- Do eeÍste kilooeters liep ik itr oeo groepje met J€roen Schaffhausen (16 jaar) en Fritz FischeÍ (60 iaaÍ). Een leeftijdsverschil van 44 jaar (precies mijn leeftijd, dus ik be! iet m€§r piep-, maar ook nog det stok-). Drie geneÍaties in éér g.oepje. DaaÍ heb ik Dou echt van geDoteo. rrVim van der Linden

Cor tr etr Theo SchrEeits heb ik verslageq YES !!

0-0-0-&0-0-0-0-0-0


/4r-

*'Z

- ver^uop auio s

:ffi:y:#':l:,1ïX?lïlï,0

Autobedriif : g[::i"n* Zd roj ews k i : ;i'J:"#i."" :'fl:;" Heerlenseweg 2OO LandgraaÍ O45- 572OOO2

VOOR VOLLEDIGE VERZOBGING VAN

'r *

BRUILOFTEN FEESTAVONDEN KOFFIETAFELS ENZOVOORTS

ledere dag geoPend vanaÍ í1.0o uur VRAAG VRIJBLIJVEND EEN PRIJSOPGAVE


Zevenheuvelenloop Nij megen

km Zondag 16 november 1997 15

Lfel *a. *o, ^re.. Roger Gllissetr, Jan Manders eD ik (Peter Janseo) I lrog on. on \UO\-Kjassieker !c lopen. DeTe keer de U\erbeuvelm-

loop. Wij maakten uiteraaÍd weer g€bruik l'an d§ combie_treinkaart, dat is gezellig en goedkoop!

ook maar dan mst cig€n vervoor- FtaÍk he€ft rr1. fa&ilie in Nijolegen wonen, dus esn perf€cte uitvalbasis. Maat eífin,wt gingen dus met de hein en zoals gewoonlijk was het heinverkeer weer ge_ stremd op die bewuslo zotdag 16 Bovember. Tussen Sittard eD Roennotd reden geetr treircn en v,rerd bussen ingezet. Dat hield in dal wij ee! uuÍ eerder in Landgraaf do tIein rnoest@ nemen om q) tijd in Nijmggen te kun&n

Fraík EiseÍga girg ovetigens

zijo. Wij waÍen echter niet van gistercn eÍI besloten de auto in SittaÍd te pdkeren en daaÍ de NS-bus te nemeIr. Zo kondeí w€ dus Èim ec! half uur lang_ o in b«l blijven sthken. ïrowstrs ill de bus was al meteen cen "lopeÍs_st€íoÈiing", wmt die zat afgela_ al€n vol het aleehemers aan de venheuvelenlmp. Kondtn we aI wat sf€er proevenl In de trein idcm-dito; alomaal loop-idiotefl! Njj!q§g@; Oí*leden in de schou\r'buÍ8, dat is weet een§ wat anders. Je no€st §chter del te dicht in de buut var1 de WC's gaa, staan, want ik heb wel eens betere geuretr geroken in de schouwburg. Veel lopeN h€blretr schijnbaar tast vaa "wedstrijdloop" Goed omkloden eÍr naar buiten....-...inlopeí ! Het is uitstek€nd IoopwecÍ, lekker temporatuurtje van 9'C. Droog en geen \vil1d De start was keurig geregcld, d.w.z. staÍel als §en eierloper (geen msn§, ÍÉal dat ding dus); geteidelijk $erd de trechter smallcr en vaaaf de startstrcep lÀerd de weg \{€6r du§ vdl rÀeet af aai bÍedeÍ zodat er geen elhte massastart onstaat. Je l ( netto-tijdon ov€rigeo§ men haíteàde ). rcdelijk doorlopeo Wat de loop befeft moet ik zeggen dat men da$ov€r niet teveel he€ft vorteld Het is inderdaad eeE heel I1looie loop door ea prachhg stuk natuur. Hèt heuvelachtigo vi€l - vond ik als liEbo - best me€; dat àjn we hier wel anders gewend. Maar goed; lekker gelopen, teuke tijd. Roger ( uiteÍaard ) en Jao zateD al

Venolg

e

5

va af


het begin voor mij er dat h€b ik maar zo golalEn ( dacfu ilc ).Maar toen ik, na dc wedsaijd, ií do sohouwburg bij onze spullon lsirao waÍen er georr Roger en geen Jan te zieÍL Zou ik

d@ toch......? Na eDkele minuten kwam Jatr aagestrompeld; hij had de taatste kilometers last vaD eeo blessure geloegen harn-

(

flEAVELEN

string ) en had daardoor veel

tijd verloren. Ik \{as hem dus iaderdaad voorbijgelopen, maar had dat in de druke niet gezitn. Jan was carderw,og overigens

aangemoedigd door Frank EiserBa, die met eriep largs de ka]lt stond! later kwalr ook Roger aangelopea, die had e€n hele tijd eikele meters verderop op de massage tafel gelegel1 ........ el1 ik maar dork6 dat ik voor heÍn was geÍtlisht. Zo, even tijden vagelijken, snel omkleden e[ naar hel statioE waar we de rrouwen van Roger en Peter zouden ont[oeten. zij warcn meegegaan eo haddeo Nijmegen oovei lig gem.aakt, terwijl lvij ons het Iicht uit de ogen liepen. Op het statioí Íoffen \ae ook Hub Erkens, hij had de wedstrijd ook gelopor- Om 15.30 ur-r hadden we de taein terug €n we wargtr het er over eens; dit was een leuke loop en een

Ev

leuke dag.

Zo, au rog de Halve vaa Egmond en de Singelloop van Brcda, dan heb ik Hassiekers gehad; " da haÍ d'r sieng rou ".

Plaats:

7L4 1905 3955

5km:

Naam: Hub Erkens Roger Gllissen Peter Jansel1 Jan Manders

4598 Totaal aantal deehemers: 11.111

00.19.24 00.20.57 00.23.36 00.23.04

lokltr:

15lm:

00.39.15

00.59.07

00.43.t3

0t.04.42

00.47.01

01.09.58 0t.tt 21

00.46.30

Poter JrnseD

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 6

ale


ZIEKEN{BOEG

Opvallend is wel het aantal blessuregevallen bij jeugdleden, doch ook weer begrijpelík als je het aa al acticve, jonge sportbeoefenaa$ ill gedachte neemt.

Bovendien zijn onze jeugdteien sportief gezien erg actief en verkeretr v€elal

in

e€tr groeistadiuDr"

Ëen rypische blessure b.v.

is bij

Anneke Kremer met e€n argehetsD

spri[gersknie.

Verder zien we Froukje Enninga met een lTieblessurq terwijl Rachelle Beckers bÍ een val een polsblessure opliep. Stefanie Hulshof is gelukkig weer herstellend van hàaÍ enkelbl€ssure.

Bij de 'groterejeugd' is het vooral Jos van der Haa. die met rheumaklachten sukkelt. Zijn rechterheup is ontstokeL maar Jos hoopt dit jaa. weer in het peloton te L:uÍmen terugkeren. Wiel Frins werd 'n pecllvogei door over een ste€tr te struikelen die hem eeÍr mkclblessure bezorgde. Gevolg zes weken huisarrest, of....-..!

Het komt vaker voor dat we melding doetr van blessuÍes, die dan bij verschijnen van het ciubblad alweeÍ gehe€l of gedeeltelijk zijn he$teld. Zo'n geval is b.v. Jo Heinrichs. Zagen we tlem zwaar leunend op kukken bij de Abdij-Cross van jl. jaruari, is hij inmiddels alwe$ "lopfit" bij de Memorialloop in Valkenburg gesiglaleerd. Tosh is IÉt aardig ook dit even te melden. Allen wordt een spoedig herstel toegewenst.

Ed 0-0-0-0-0,0-0-0-0-0

Schiks


qulo verkoop nieuw en gebruikt 1e klas occasions met BOVAG garantie inruil mogelijk

- reparatie en ondeÍhoud van alle merken - APK-keuringen - schade-taxaties en reparaties

Klimmenderstraat 95 - Klimmen - Telefoon: 04405-1358 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaal - TeleÍoon: 045 - 751449

G,4Srí mrxnosauE ílonnmers- eo timmerbedriiÍ

.lf. 045-53I8849


plasts

1

Sen.

5

Sen. Sen.

Fra:rk Hensgens

plaats plaals plaats plaats

Harm Allema

plaats 23

Sen.

34

Johí ftendÍix

plarts 2

M50

44

Jo Stevem

plaats 4

16

Hrh EÍkcns

plaats 5

M45 r,í45

47

Gcr Schaffirausen Theo Schmeits Sjef Hodiamont Jos DutcB,eerd

plaats plaats plaats plaats

65

Huub W€.veÍbcrg

plaats I

67 68

Picrc Mulrers Frits trischer l-ouis Cordelvener Piet Browl'er

plaats 7

5

Hub Dooders Marcel v/d Pol

l0

Jos

l9 30

1

ll

48 50 56

Krist Rob Rikser

9 10 16

6

4 6 37

I

Sen. Sen.

M40 M50 M45 Sen.

M40 M45

00.24.06 00.25.24 00.26.45 0a.26.47 00.27.50 00.28.57 00.29.13 00.29.44 04.29.46 00.29.49 00.29.55 00.30.06 00.30.41 00.31.

t7

I4t

Frant Janssens Piene Viigen

plaats 54 6 7 62 19 plaats 7l plaets 22

M40

00.31.24 00.31.25 00.31.52 00.32.43 00 33.10 00.33.36 00.34.48 00.34.48 00.36.39 00.37.06 00.38.19

145

Elly Cremer

plaats 3

v.{o

00.3835

1,18

Dick van Pelt

plaats 75

Sen.

00.40.36

76 86 93

96 105

r08 130 135

FÍed Geileokirchen

Wim Eleveld A^lbert Verbunt Roger Gillissen Peter Jamen

pleats

I

plaats 9

plaats 5 plaats plaats plaats plaats

M55 M45 M50 Sen.

M50 M50 Sel1.

M45 Sen.

Aantal deelnemers: l58

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


35 í" Internationale Aacheler Winterlauf 18.1 km Zondag 14 december 1997

ihterlauf 1997, cen valr de vaste wedstrijden waar de S.T.B. }Íoeger met vcle[ ver' tegenwoordigd !tas. VROEGER nu oiet meer. Hot werd ied€r iaar al wat mind€i marÍ dit jaat \&a§ het we1 eÍg mager_ tjes met zo'n derttental Pe$onen. Maar di1 n€€Ínt niet weg dat het toch eea goed georganiseerde weóirijd over eefl hooi, lnaar niet makkelijk paÍcours is. DihEaal waren de rv€etsomstandigheden uitstc_ kend, cen beetje regen bij de st Ít was g§eí pÍobleeln, we1 dat de staÍ eeÍi half uur uilgesteld wffd en je it1 die tijd maaÍ warm mÉst zien te houdor. Enfin, om I I uur klonk het startschot en een ne$r*otrderdtal! ! lopeÍs b€gon_ nen aan hun 18-I lfin.

dat Joh{ Hendrir in cen bloedvonn stak on had me voorgenoÍDotr tooh zo laqg mogelijk bij hem in de buuí te blijveí, maat bii de eo$te de beste beklinÍring aam bjj al afstand. Gelukkig is John ge6tr beste daler zodat ik in de afdaling weer bij hem kon komen. De eerste 5 kilotneter giry in 19 min.10 en John vond het nu schijnbaar vreUetjes en liep laígza@o van mij vanilaan en ik probeerde uiteraard de schade zo Heia mogeiijk te houdsn. UiteiDdelík mo€st ik tooh nog 1mit.12 op hem toeSevetr trlaar lva§ tmh terTeden. Ook Jos Jsíssen. Peter Verberk en Ger Schafrtausen finishte nog biníen de I uuÍ 15 min.

Ik wist

dertiende plaats eindigde op ee, totaal van t8 ploeg@ en dat is wel ee{s betsr geweest

Dit hield in daÍ de S.T.B. als ploeg op een

VeÍvol8

Ír 10


Na het doueheo w€{d €r nog wat gezellig nagekaart en de prijzen opgehaald wal1t er ware[ in allo categorieeu píjzen voor de €€rst§ 6 lopers, dus konalen lohn en Jos hun prijzen itr natura ophalen.

\ii/

1 76 92

109

lll

140 250 254 266 272 273 282 332 634

Willf JohÀ Hendrix

LC Obmpia Dortuund plaats 5 M50 M50 Thso SchmeÍs plaats 7 plaats 5 M45 Jos Jansen plaats 7 M45 Pete! Verberk Ger SchafÀausen plaats 23 M40 Hub Wq,enbery plaats 43 M40 FÍits Fischer plaats I0 M55 Louis Cordewener plaats 28 M45 PietBrouvrers plaats 45 M40 plaats 46 M40 Dre Krol Jo vaa \,lodrop plaats 31 M45 plaats 56 M40 Hub Prcvo H€nri Giesen plaats 83 M45 Jens

00.58.12

0t.10.35 01.11.47 01.13.06

01.13.I I 01.14.44 01.19.39 01.19.44 01.19.59 01.20.09 01.20.11 01.20.38

0t.22.59 01.33 I3

Totaal aantal deeln€mers: 906

Thm Schneits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

11


Assu rantie-adviesbu reau E.H"G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


13"

Mescherbergloop - 13,7 km - zondag 14 dec. 1997

SENIOREN:

I

Hub Kurvers Hub Donders

22 33 34

Jos

94

t2l

Theó de l€euw CoÍ valr Haarell

t22

Jos Duteireerd

S,T,B, S,T,B, S.T,B. S.T,B. S.T,B, S.T.B. S.T,B.

155

Fratrk Janssens

S T.B,

Rijsxijk

12

Henk WesterlaLer Hub Erkeas Piene Mu,ÍeÍs

45

Wim MeybooÍl

C€asar

Krist

Rob Riksetr Ger Bodelior

II

00.45.29 00.46.29 00.50.46 00.52.14 00.52.15 00.58.51 01.01.18 01.01.25 01.11.33

M 45:

I 8

S,T.B S,T,B, S.T,B

00.51.21 00.57.13 00.59.53 0t.0'1.52

Totaal aantal deslnemers: 425

36& Kerstcross lleerlen - diverse afstanden - 26 dec.'97 VOLKSLOOP6300 METER: I W.Peters

00.24.21

Roger Jo van

S.I.B.

22 37 38

GillisseD Modrop A.Geven RonaldFriDs Bart Kreukols HuubNc€lis

41

Annelios van

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

7

l3

3l

S.T.B.

Vlodrop

a3

00.26.09 00.28.39 00.28.46 00 30.22 00.15.19 00.35.21 00 37.39


VOLí.SLOOP 99OO METER: Marcd v/d Pol 1

00.35.39

2

Jos

Krisl

s.T.B. S.T,B.

t'l

Peter Verb€rk

S,T,B,

00.42.31

s.T.B.

00.23.56

0037.03

A.JUNIOREN 6300 METER:

1

Fr.nk

Hensgens

HEREN EN W;TERÀNEN 99OO METER: Àchillis Top Evert Gielen S.T,B. Rob Riksen

1 9

00.33.07 00.36.56

Limtr,vetdtoopkampioenschappen Tegelen - 4 jan'1998 A.JUMOREN 8335 M.: I Mark Pe.etsrs 3 Frenk HeÍsgeN Totaal armtal deelnemsrs:

Ceasar

s.T.B.

00.31.17 00.33.12

l8

VETERÀNAN II 8335 M:

I 4

Jeu Gielen John Hen&ir

S.T.B,

00.33.50 00.36.14

Achíles-Top

00.39.53

00.43.2'l 00.44.1I

Scopias

Totaal aa4tal dgehemeÍs: 7

SENIOREN 1I13OM:

I 9

Evert Gielen Mrcel vld Pol

10

Jos

Krist

S.T.B, S,T,B.

l3

Roh Riksen

S T,B.

Totaal anntal d€€lnemers: 36

vervolg ta

t4

00.43.34


Open L.IíIndoor - Mecc Maastricht - 17 jan. 1998 MANNEN EN JONGENS-A I5OO METER:

1 8

Schutgens Pegasus FrankHensgens S.T.B. Sander

03.55.13 04.25.50

Oubrekord !!

I{alve marathon Wegberg - 21'1 km - zondag 25 jan '98

1 2 3

vaí Vlo&op Fíts Fischcr

S,T.B, S,T.B, S,T.B,

Jo

Maria Fischer

01.29.51

0t.32.05 01.47.00

Abdijcross Kerlcade. div rfstanden - zondag 25 ialt.'98 JONGENS A:

I 2

MACD s.T.B.

G-Pacmaerls

FrrÍk

Hensgens

DÀMES SEMORENT

t t6

I-Ja§pers

AvÏ

Judith Rijkers

S.T.B,

HEREN SENIOREN: J.Gdabuday

Tanzmia

t1

Jos

Krist

S.T.B,

31

Rob Riksen

STB

1

ProÍïlcross - Uden -

1

00.23.25

@.2!,47

00.19.24 00.28.13

00.31.25 00.35.15 00.37.24

februari 1998

JONGENS-À 7370 },{ETER:

I 20

KoeD

Frank

R4'Íuekers

Hensgeos

Ron Clarke S.T B.

15

00.24.04 00.26.51


vonolg diverse uit§lagÈni

7

"

Heltse Cross - 2195 meÍer - 8 februari 1998

I 5

Marijn Geuken RalÍde Leeuw

SH Runíing Teartr S T.B-

00.8.20 00.8.31

Aantal deélíemers: 36

BLG- Kasteelparkloop - 9710 meter - 15 febr.1998 1

?atrick Franken

9

Jos

12

Rob Riksen

73OO

l(rist

S.T,B. S.T,B.

00.32.58 00.35.16 00 35 46

S.ï.8.

m.27.45

Caesat

METER:

I

00.26.15

J.Cals

FrankEemgens

3

Theo Scltmeils

0,0-0-0-0-0-0-0-0-0

C1

Wedstriidkalender tÍraÍ

maaÍ fiaaÍt Zfindag29 fiaart Trndag 05 ap.Í

Attila TilbuÍg

6-uursloop St€in 30 kn vao Tíburg

MaasruuersEiisdgn

Savelsbosloop

A.V.O.N. Heerlsn

Parelloop BrunssuE

april Donderdag 30 april

unit s Sittad

P€ter Rusma6loop

Zondag 01 Zcmdag 08 Zoítdag 22

Z-ondag

Il

Ceasar B€ek

MaasrunnersEijsdeD TreeohloopMaastdcht

KimbriaMaasaicht

Observa{doop Nadere intichtitrgea ovoI deze wedstiideobij : Cor vaD Haaren II ? 5326833

0-0-0-0,0-0-0-0-0-0 16


M. Destdlo

Milolr Soodets DorpstÍaat 50

Muohervold§&aat 54 6461 XM IGrkrade

6373 JE La4grasf Tel. 045-532 13 17

Gek.17-ll-19'72

Gó.21-03-1990 Cerard Ilartman Laut€Írtiuspleitr 12 6367 VL Voereídasl

Beaelet l2l3-Lam 5 6373 EI Laadgraaf 'ïd,. 045-5?2 10 26 Jim

Ceb.10-08-1992 Fred Geilskirohen Joes Jongeflstr6at 9

6372 GÀ LsÀdglaaf T"t. o'4í *2 27 93 Geb. l6{7-965 Joroen Schaflhause!

Boved§tre Wehr 24 6433 I-À HoeDsbÍoek TeL 045:563 00 07 Geb. 10-11-1981

Allemaal van harte welkom

17


Verjaardegskdender

Vedrardrgen mraÉ 1998

I Wiel Vonckes I Damotr wn Ha4roÀ 4 Susrnne FraDsseÍr 6 RogeÍ Jan§€n 7 Rafde L€€uw 10 Peter Comeliss€rtr

l5 Leo Wslter 17 Ti€o v&n det Lindeo

(s1) (1)

(n) (21) (13) (53) (4e) (44)

18 lan Muld.r 20 Pebt ,ra,rset

(ta)

2l Míou Soofiss

(8) (35) (51) /1q\ (e) (43) (8) (32)

22 ,ohtr Bodao§ 22 Johtr HeDdrix

23 Jo Heiffich§ 25 lYo EÉ€nboom 26 Huub N€€lis 27 lómeke Frins 30 Adta GiÍisseí 30 Ger Wolveis

(50)

(4e)

3 KsviíThooha 4 Aviohayil Spanjasid 6 Jos JaíBÉen 7 Ameke I(rcmer 7 Hub weltiÍrg 7 lvI&lies Ko€lGtr 8 Frouk Ënoinga 9 EriLa Haodel§

(8) (e) (48)

10 Frank Paatus 11 Jo Stevens

o1)

14 Willem Marcus 15

AIk

Ma€ssen

16 Ilono Lambtichts 17 Riki Hardrk l8 Wiel Frins

Maídsrs 20 Vicky Teeke! 23 Artdd NicH€n 23 Ber1 Otto 19 Ja'r

o6)

(46) (41)

(ls) (53) (4e) (41) (se)

Q6)

(sl)

(42) \52)

ín) (8)

(47)

24 JoÍm Schoeomske-{s

Allcmml Yan hsÍe g€foliciteerd en nog Yele geronde

jeren

Verjs.nl&g€n april 1998

!!!!!!!l!!!

(48) 25 Same Wouts§ 26 Nol Page,l

27 Màriatr Kreukels 28 Cor van Haat€n 1

18

(23) (62) (42) (32)


Beste prestaties van 1997

3h her€n Yetef,an€n I seqi,ore[ I Rob Rik§€ír 02:15 Heerleo I FraíkEiserrgs 10:51 HeeÍlen 2 Marcel v.d, Pol 0r:16 HeeÍlefl 2 Hub Erkeo§ 10:53 He€dèí 3 Wim v.d. Ltudetr I :57 H€€Íler I 800 mtr h€r vet€rrlen I FrsokBi$ngr 02:32 H€€rhí 3lim herll YeterrlleB 2 2 Hub Ettens 02:36 H€edetr I John Hendrix 10:43 Heed€ít E00

mtr hsreB

1

3

Wimv.d-

Litulen

800 mtr heÍo[

1

2

Johtr

Th€o

800

,

02:,t6

velera[fi

H€ndrix

02t27

HeÉdeo

2

Theo

§chrneits ll:57 Heedeo

2 3 lm vronwel senioren H@tlf[ I cl(y T€e&e{ 13:16 HeerleÍ

Sohmeits 02142ueÍrlsÍt

2 3

RijkerÉ

Hef,,.la Heidiv. Sptoos€tr 14;38 Heedeil Judith

14123

Etr vrouw€n lelioren

MtLl, T€€*m 02:50 Heerl€{t 3 km vro[wen YctGratren 1 2 Jndi& Rijkers 03:00 H€€Íletr I Treav.d. Lhdea 13:35 fieed€{t 3 Heidiv. §prolBén 03O6 Heerlen 5 km

hercl s€rlloÍen

I Rob Rik*n 16:57 sittsrd 3h horen sotrioren Pol 09:21 Heorteí " 2I Ma$€lY.d09:56 Hoerlea 5km hercn yeterrnen 2 Rob Rils€n 3 Rogpr GiÍissoo 10:3ó Kertrade I John lterdrk 18:45 §iÍtard 10 km heren reliorelr cerBod€li€( 3213 MaubacÀ

I

2 MarcalY.d.Pol 3 RobRits€o 19

33:59 Heerlen

34i02 BruíssuÍtr


l0

1 2 3 10

h

heretr vetelrn€|! 1 HubHEEen 36:48 Rsuver Huub

Erk€a§

Wimv. d. Lirdéí

h

38:17 Brunsswn 38:51 Maubaó

15

I

2

h John

Frits

hcÍen YctrLaE 2

Hea&ix Fisoher

58:24 L{ndgràaf

l:04:32l*ndgr.

lm r'Íouwetr ronioien 1 \4ckyT€ek$ t:0t:18

15

hercn vetorur€n 2

I JoIDHےdrix

2 Tbeo sórueits 3 Josv.d.I{saÍ

Laadgr.

36:47 B€€§el 38:37 Brunssuttr 39:55 Hoetl§br.

vmuw€r v€Íerrnclr 1 l:16:01LaDdgÍ. Líy Hof

15 km IO lon vronwetr leóioren Vicky Teeken ,14:02 MarrlaÍd

I

10

lm vlruwen vcter&rctr

1

I Treav.d- Lind{ 45:26 Maubach 2 fhicróÍnba€h 50:50 Èweile. 10

1

h MaÍi

15 krrr

1

vrouwen v€tel1lncr

FhcheÍ

2

Wilh. Cosrelissefl 1:20:53 Lrodgr.

15

I

lol Yrouwctr veter&€tt 2 MrriaFisoher l:l402Konzen

10

EM hercn reniorca

1 GeÍBodeÍe.

2 3

0:53:0E Oirsb.

Ritsr Rogercelissےr l:03:04 Rob

hcrel seniorcl

Marcel v.d-

Pol

2 ceiBodelier 3

2

47;35 Bmich

t

Rob RikeeÍr

5l:08 La0dgÍlaf 5l:34 Landgra.f, 53:32

10

I

EM hcre! v€terrllen

OiÍsb.

I

cer schrffheusetr 1:02:01OiÍgb.

Lsnd$aaf

2 Wiel Frins 3 HubEÍtens

LendgÍlsf

10

1:02:58 Oirsb. 1.03;13 OiÍsb.

15 km heretr Yeteranen 1

1 P€terveó€rk

5Er53

EM hel§tr Ystrsrcr 2

2 HubE*els 5907laídgraaf I Johllndrix 3 Pien€ MuijreÍs l:00:54 Laodgr. 2 Theo schdeits 3 Iosv.dl{arx

20

1:02;00 Oirsb1:03:06 oirsb.

1:0708Oirsb.


10

1

f,M rroEwcr Yeterrnetr

I

Mrr&thon hcr€tr veterrrlen

I Jos Janss€o 2 Pierre Muijrers

Wilh. Cometisseí 1:24:45IÍl

3 Peterverberk

Ë, Mar. hcren genioren

I G€ÍBodelier

2 RobRiksën 3 Jo6I&Gt

l:11:52 veldh. 1:14:54 Echt 1118:27 lvlrrgr.

E. Mrr. hercE vetcratretr

1 fraíkEis€Ítgs

2 Piere Muijres 3 Hub Woijenberg

Frits

Fischg

I

2

logevan

ArÍst

Lily Hot

I

l:24:06E'3chw. 125:19 Maa§h. 1:6.06 Echt

I

Rob

Riksen

2 Har!1Alkema 3 CorvmHaarcn 2

2:55:43 Rotterd

lngeYan

Aarst

3:59:00 Motsoh

0-0-0-0-04-0-04

130:26 Éoht 1

l:44:15 Marg 1í5:22 MargÍ

1:45rM Oituath

Mrrathon h€retr r€uioreo

1

Theoschseits

Cor van t{8areí 2

E. Mrr. Vrolwen YeÍeÍrtr€n 2

1 MrriaFischer

2:57:3l Rotierd 2:59:23 Rotterd

Mmthon vmuwen veterrtrcn I

I

E. Mrr. VrouweB veteranen

2:54:46 Rottsrd

Mrraihotr her€rl vcterrnetr 2

E. Mrr, heretr veÍeareu 2 I JohÍl{qdrix lt22tl39rht 2 Theoschneits 124123 Erhi

3

I

2:4232Rott§d" 3:10:46 Rotterd 3:19:25 Rott€Íd

27


RUNNERSWORLD / HARRY DRIESSEN koíl e. weer aan. voor velen do penode om re pl6nnen naar uiteÉa.d va.ièen van de Parertoop Um de MaErhon van Ronedam.

Het vooriaa.

kn

v@i.a.

is ook de lijd dEl all€ merien wer hét nieM 6llec{i6 l. dè aagélopèn maand È e. d.n ook re€. véel gekomèí in de §p€daalaak aan de Otujè tlesàu§truat. Het

scàoeíen en kleding.

ASTCS NIKE REEAOK maar ook klèding; NEw L|NE HINO NIKE sAUCOl,tÍ m8.r bv.@k.porrdBnki BORN

Alle bekënde

schene.

mèften zoetsi

ën lelre

sedstrljd. Dit

iomn. Oit getdl zorel voor nréw matedaal biníe. SALJcoiry BROOKS NEW MLÀNCE

vtEW FRoM RON

HIIL

ASICS HIGHFIVE

én nog vsel meer... ... -.... ziin te vinden in dë *inl€l o.a, spikèst

Uiteraard zijn het kwalitatief goede producten waarbij een goede service verleend wordt! Een schoen kopèr is atijd hel iídivld@.|. la.t u dasom a,tiid goed advis@tr d@. Ha.ry DÍl6en oí Evèí Gielen die beide iNe*a.m zljn in Ronnèl§víoÍb. Z, @ren nt. z€tf uil etràrinq h@ betangnjt het is om d€ joise $hoèí aan do voet !è hébb€n.

interesa nte aanbiedingen, kortingen en actie modellen. Er É eer soré ke@e, ook

Íundionere krediís.

oe,masr zrj. d @r atijd

Z@§ AsÈs gel 126 v@. F 160,- dtuèrse *andetschoènen vaí Re6botr Sau@ny èn Lna. Oè etdan van LoM is èen goÉ tex s.llo.n voor 190,"- Ook diversè windkekeÉ voor íondé de F tO.in do a.nbiéding.

Alb randprDductèr. ,oals hartsl.gmet€B zijn oor le koop. Op dit momeít 6 èÍ een

ownzone,

ni.M

Potar

naÍtllasmere. op dè maltr de 2qn. e'n n""ragmer§r die v@r reder indtuk u beÉafi *al de vei,ige M.g6 È om tè tEi.èn. Cr,oí rud u eèn h.Íkr.gmsÈr huEí v@ F t,- ,eí dag in Runí€rsmÍrd. &j ranx@p v.n een harrsrggmot4 (Uln u elbruvend r.d do€n op de lopende band om hetoilagpunt eD dè ldimdé h.rrslag iè bèp.lm.

§

wlj re@n lulliè

allmal ver

goed6 titomèteE t@.

ffiffi,ffi" PLEZIEA

I

JE SPOBÍ 9E61IIÍ EIJ RUIIIIEFSWOFLO

22


NII,IIWJAARSTREFT'EN 1998 Onder voorheffelijke weersomstandighedefl begon op zondag 11 januari het traditioneel STB-deuwjaarsteffen. Het was zelfs dusdanig lenteachtig dat de verwarming in de TcN-kantine, plaats van handeling niet behoefde te branden. Hè wat jammer 1och, nu was dat apparaat na jareir van bibberen in de kou eindelijk bedrljfsklaar, wordt het simpel buiten bedrijf gesteld. Geleidelijk aan foch liep de kantine vol en tegen her 10.00 uur tijdsein lsir'am "Chef de Mission" FIub Prevoo met zïn pÍogiamma aankondiging. Eerst wordt er gespod lopen of wal1delen, aldus Hub. Als eerste groep stuuÍde hij Louis CoÍdewener en Ger Schaffhausen met hun snelle mannen het

bos

in

(niet letterlïk), met de opdÍacht

vljf

L:wartier stevig de

Brumsummerheide opsnuiven. Ger werd meegestxud om voor evmtuele fanatiekelingen extra lusjes te breien. 'n Tweede team. O.l.v. Henry Giesen rrrkoos met z'n tate hiema de natuurlijke lTíhei4 z'n co-assistent was Al Maessen. Tenslotle vertÍok ook een aanzienlijke wandelgroep tr1et Jan van H€es en Rein

miÍder

speed

ReusiÍk als gidsen de heide op. Met 14'C en 'n licht zormeíe geen slechte keus om sportief maar rustig te genietelr van de vele landschappen. Zo althans dachten ook Hub en Ed, normaal goed voor 'n stevige run. Ze hadden goed gegokl, want Jan en Rein lieten heD anderhalf uur alle hoeken

van de Brunssummetheide verwerkon. De wandelaars kwamen daaÍom ook als laatsten op de honken terug.

desgewenst dooí Al b€antwoord zei hij: We veÍÍokken met een Soep van 15, we fmishten met 15 groepen vall 1. 'Ijar met al die afgesloten percelen zou j€ het spoo. op de heide bijster raken. BÍ de Louis-$oep was een deserteDr, Theo! Hij verkoos het achter eelr

Op een l1aag

meidengroep aan te ho11e4 dat vond hij gezelliger.

23


Maar goed, bii thuiskomsf kon iedereen zich lekker doucheÍL dat lazen we op Teletext, maar de TcN-kani;ne heeft altid wel een verrassing De heren werden naar de damesdouches gestuwd en àndcrsofl Algehele hilariteit! De jeugd was overigens zeer dumedes aanwezig. Die had al een week !Íoeger op 3 januad spo taan nieuwjaar gevierd. Is de 2Ó januaÍi'week niet eÍg laat om elkaaÍ nog spontaan te omarmen? Vele sporteÍs hebben elkaar voordien àl ontÍnoet. Wie er wel kondeÍ wordeÍl be$oet naast onze STB-voorzitter Wim van der Linden en zijn Thea, warcn voorzitteÍ Lefli Snackers en seoetaÍis Henk AÍs van AVON. Een leuk gebaat van onze zuste ereniging' om met deze zware delegatie acte de pÍésence te geven. Ondertusser was bijna geruisloos een 13 mens-sterke Schpass_kapel komen binnenglijden, kompleet met toeters en bellei! in blau-jeans, eD met groene blouses. De kapel "Veiil Kamauw" opende hun muzikale bijdrage met .! Carnaval viereÍ! kannst-te-dictl lieÍen ), waarme€ de kakelende STB-crew

al

snel overschakelds op een zwoele schaukelgolf. Na

dit

treffende

openingsnummer was het woord aan Wim van deÍ Linden. Hjj heett€ allereerst de heren SnackeÍs en AÍs welkom, hetB€en met applaus weÍd begroet. Vervolgem werden de dames Ande, Ëls, Gefiie,

Heidi sn Mada op passende wijze ge{ëte€rd middels champegne. Dit l(vÍintet had op \,€rbluffende wijze, geheel in stijl shelend voor oog en e€tlust een geslaagde brunch op t fel gezet. Veruolgells ging Wim over tot z'n Nieuwjaarsspeech:

1. De ontwikkelingen op de Brunssummerheide dooÍ Natuurmonumenten worden dooÍ STB nauwlettend gevolgd. We houden de ving€Í aaD de 23.

pols, de lÉide blijft toegankelijk vooi de loopspoÍt, aldr6 Wint. Een aardige opmerking aan het aalres van de jeugd: "Onze jeugd is het beste etiket van STB". Er warcn in het afgelopenjaar enkele schormutseliugen Sevreest, alsmede erige onrust op bestuurlík niveau. Deze L:wostjes waÍen inniddels

opgelost, er was weeÍ mst in de tent met een oveÍ de gehele lÍn welwillend BestuuÍ. 4. Er zal verdeÍ wordell gezocht naar e€n 400 meter trainingsbaan. 5. ElJn extra dani(_woord had de vomzitter vooÍ alle Bestuurs- en Conmissieleden voot hun btdrage aan de groei en bloei van STB Ëd

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 2A

Schik.


Sportmedische Bespiegelingen

Kraakbeenoroblemalielc Nadat in het vorige clubblad aandacht besteed werd aan peesblessures, komen nu ile kaakbe€nprobl€rna1 aatr bod, in Íelatic tot sportbeoefetriÍg. Reden voor dit onderw_eÍp is een aantal recent aan mij gesteldÈ wagen o1€r dit onderwerp. Na een korte ideiding over vorm en fuoctie van eEr ge§'richt en over de rol die het kaakbeen hierin speelt, woÍdt achtercenvolgens aandacht beste€d a& ooÍzaken, veÍschijiselen en behandelmogelijkteden. Hierbij wordt ook de lirk met de sportbeoefeÍing gelogd.

VoÍm eÍ fuircli€ ven eeí gen richt. Eel1 ge1lricht is in píncipe eén verbinding hrssen íl€€ botstructuÍen die een bepaalde be,wegingsuitslag mogelijl maakt.

Dc botuiteindsn dic aan het gewricbt deelnemon zijn bekleed mot een laag kaakbeen. Kraakbecn bestaat uit cellon en htss@celstof die een bepaaldc vervormhg toelaten ell die je door deze 6igooschap l«mt vergolirken rnet e€n schokdemper van etn auto. Orn 6lk gewricht àt e€n omhulsel, h€t zogenaainde gorrichtskrpsel;

dc gerrichtsÍuimte is gfl,uld met geíaiohtsvocht, dat wodt g€producecrd door bepaalde cellen, de sJnoviacellen. Sonomige

gewriohten hebben ío8 exEa schokdeqing in de lorm varr exEa líaakb§€nshuctuÍen (bijvoorbeeld binnen- en buitetrmedscus !m het lsiegewricht). De stabiliteit vm een gÈ$dcht \ryoÍdt

vervolg

E

25


enerijds bepaald door de vorm vatr

ale ger

richt§'oppevlakkon

etr anderzijds door de barden en de spiercn.

De stabiliteit van het heupgeBdcht wordt grotendeels bepaatd door de vorm van de botstructuur (kop-kotrl), het hiegewricht moet het veel Éeer hebben van de batrden €Ír de spiercÍr. Botoellen worilen van vo€ding voorzien via dc bloedvaten. Een esseEtie€I verschil Éet kaakbeen is dat dit laatste niet direct

via bloedvaten gevoed noÍd! maaÍ vi6 het gewÍicÀtsvocht. Je kunt kaakbee[ vergclijkeo met eon spons dle b€urteli4gs uiige_ knepen en losgelaten wordt. Botwe€fsol heeft om bovengeÍroeÍrde reden veel bet€re horstelnogelijlàeien dan kaakbeén. Een botbreuk kan volle.dig heÍstë[en, ter,,lijl beschadigd kaa*been niet h€rstelt. Bij bepaalde ziel'1€ die g€paard gaar met e€n ontsteking vaII het gew chtsvocht (zoals reu$a) tleeii €€n kaakbeenbeschadiging op doordat de voediIrg var d€ kmakbeencelle! in de problemen koml. Andere oorzaken van bcschadiging vaa het kaakbeen worden hieronder besproketr.

Oorzaken van kra*khcenorotrlernen. Naast dc hieÍboveri vermelde reumatische tandoemngen zijn er ecn aantal oorzaken te noemen voor verlies van hoeveelheid cí kwatiteit van het kaakbetn (aÍtros€). De belsngrijt§te oorzaak is hst normale veroudenÍgsproces vaí het lichaam. In de loop van het lelen ne€mt de elasticitcit van bepaalde steu[we€fsels af met als gevolg €eí achteruitgang van de kBaliteit van het

kaakbeen. Veel ge$richtsklachten word€[ helaas l1og vaak afgedaatr l]1et de telm "slijtage", ook door medioi. Ik wil pleiten voor het afschaffen van dit soort catasEofercdde tcÍmetr, aangezien het gebruik hien an in het algemeeD leidt tot het vormijden vaIl activiteiten mst ree] negahgve gevolgetr ak r€sultaat. De mate van klachtèn bij kaakb€enverties hmgt onder meer af val vervolg s

26


de mate van belastinS vat hct gcwricht en dus ook vaa bijkomende factoren als lichaansgeleicht on spieÍkacht. Frappant is dat het Íil1dm vaí kaakbeenveÍlies op een gesoÍte rontgenfoto et automaihch betekelt dat een persoon prju heeft, er voorbeelden vaí menseí rnet fo$e rontgerafri,,ijkiagen zonder klachtf4 lenvijl er ook mensen zijn waarbí het oígekeerCe het

íjr

gsval is. Een teve$ belangnjke oorzaak vall verlies !m kwaliteit van kraakbeen nrcrdt ge"-ormd door het besiaan van eeD onnttuurliik belastiígspatroon ven een gewricht. OoÍzake[ hiervan zijn bijvoorbeeld instabilitdt teD gevolg€ van een btadlet-

set ftijvoorbeeld kuisbandletsel bij esn voetballeÍ of skie!.), Íelatieye spierzwakte mct t€ grote bewegingsuitslagen of een operetie dan wel ttreuk in het yerleden die de anatomie verstoord heeft. Uit6.add goldt dit vooÉl vo(Í do dra8etrde gewrichten. Als vooóeeld vool eeí operatieve ingre€p kan genoglnd worden he1 lclw-.ijdereí van een kapotte meriscus. Doordat eetr deel .,,an ah norinale schokdemping wegvalt àe .ie vaak jaren tra de i[greep oen slechteÍe funcde van het kaakbeen- Eeí staMsai{ijking tengevolge vaa een breuk geeft vaak een onnatuutijk belastingspahootr dat op larg€re t€mrijn problemen gaat gevgn. TeDslorte wil ik a1s ooÍzaak noemen de acute krÀaklreeÍletsels ten geyolge votr eeí Íors lets€l (al dm niet door sport veroc,rzaak). Door eer letsel kan er zelfs sprake ziia van een losliggend kaakbcen- af botfragment. Een intorcssante \aaag is of het trngdurig blootstelleí aan scbokbelasti{g (bijvoorbeeld lange afstand lopen) leidí tot kaakbe€nverlies. De literatuur is hieromtent niet eensluidel1d. De me€ste ondeÈoeken die verdcht zijo mncentrerco zich op recreaíeve sportbeaefening waarbij de belasting binnen de perken is. Goed onderzoek rlaar bijvoolbeeld voetballers dan wel hardlopers is zelden rer_ Íicht. Uiteraard dient eenieder zÍÉ spoí te beoefeÍea binneIl de gteÍz€l1 vaÍ de individuele betastbaarheid, aleze vaneer:t van persoon tot peÍsoon etr is van deerdere facioren aÍhar*elijk.

27


Landgraaf, februari 1998 Beste leden,

Hierbii nodigen wij jrílie uit voor een algemene ledenyergrderlng welke wordt geholden

op:

,r

Dinsileg 10 maaÉ 1998 Aanvang: 20.00 uur Loceiie: Gemeenschalxhuis «Carre'

Iloofdstrrat

144 te

Lrndgrraf

De agende luidt als volgt:

l. 2. 3. 4. 5. 6.

Opening door de voorzitter. Presentielijstc.q.vast§tellenstemgerechtigdeleden' Vaststellen agenda, ingekomen stukken en mededelingen.

Goedkeuringnoulenledenvetgadering d.d.4 februaÍi 1997 (Zie nonrlen 1997 nurnmer

1.)

clubboekje i

Jaarverslagl99Tpenningmeester. Verslagen van de kasconÍrole-, jeugdspoÍ-, evenementen-, techni§che- en redactieoommissie.

PAUTË,

';


7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. l

Benoeming diverse commissies en orderhoudsgmep CooPerbaan Vastste[en begroting 1998 Aanpassing contributie §e51[ysyslkiszing. Afoedend zijn voorzitter en seq€taris, Beiden stellen zich herkiesbaar. Nieuwe Kandidaten kmnen zich tot de ledenvergadering opgeven bli de secretaris. Ciubkleding. Rondlraag. Sluiting vergadering ca. 23'00 uuÍ.

hopen dal jullie er atlcn kuÍmn zijn en bij eventuele verhindering ons even bericht stuurí

ij

IIet bestuur.

29


Trriningsfouter l.lrnnen Ísàslotte mk als oorzaak van kaak_ beenproblemen geooemd torden-

Verschijnselen. Wat zijn nou de q,rrDtomeo vall kagkbesnpÍoblemen? Uit€r_ aard is pijn het belang.ijkste slmptoom. Pijn die oiet verdwijnt ía het sioppeh var eetr trainirg of pijn dio st€eds terugloml stemt tot Íadeiksn. Elk gewrioht dat oveóelast raalÍ km gewriclrtszwellitrg geven, meestal in combinalÈ met wlrmte. Vaat is dit aao ds buiteflzijd€ yalr een gellticht te voclcn, met namo bij de gÍote g€pdchten is dit het geval. Door de pijn elr zweiling treedt er fimctieverlies op; het gevrricht kan zijí Íormale firncti€, larllefijk hot mogelijk maken va! bewegrngsuitstagen en steu$ant, niet veft'ulleD. Al deze veÍschijnselen zijn ontstekirgskeluuerkeD. Bij een chroaischere vorm vaE kaak_ bosnproblematiek is de ochtendstiiÍhcid eo startstijlheid kenmor*ond. Bij een losliggend kàakbeea- of botAagoent Llonen er slotverschijnsele! optsede! (het ge!!Íicht km tijdelijk nèt meer bewogel worden).

Bàendelmooeliikheden. Ín de acu& fase is het van bslang om de odsl,okingsverschijn_ selen zo ef6cient aogelijk te onderdnrkkoo. Dit kan beweÍkstelligd wordeu door kodeo, immobiliseren en ontlisten. Door_ tmi,len met e€ll ontstokhg geeft toeíafie !ar! problemen doodat

dc voeding van de kaakbeencellen via do ge§ÍichtsvloeÈtof Yerder itr de problomen komt.

Oítstelórgsrcmmers kunnen eea

rol spelen bÍ het oadeÍdrukksí var pín eÍr ortsteking, het is ecLter niet goed 06 dit soofi middeler chroni§ch tc gebruiken. Vervotg lr.

30


Een van de belrngiikste doorbraken in de medische wetenschap is de mogelllfieid om een gewricht Eet emstige kaakbcenpíoblemeD t€ r,ervang€D door een gewrichtsprothese. Ma heupgcurichtrn eo h iegeu,nchen rs reeds ruime en ming opgedaan. ook enkel- en schoudqge&ïichten wordsn tegenwoordig

vewangen. Operatieve correctie vaÍ stadd§ÀíwijkiÍge{ eí instabiliteit is raak nodig om een m aormaal mogelijk belas' tingspahoon te vorkÍgeÈ. Nieu\rÉ op€ratiel€ mogelijlJl€den als

kraakbeetr.transplaotatie, kroakbe€níimulatie en meniscus_ tÍansplanlatiè q-orden in Nederland nog beperll toegepast, maar geven wel hoop aool do toeko!]st. Het olItlssten of stabíisore[ van een ge§richt met eeD brace is een mogelijkheid die veel toegepast r ordt bÍ personen waaÍbrj onvoldoeode redeaen voor een opemtie bestaan. Bij ha{dballeN en volleyballers zie je dit nog uel eens, sporten met een baaae he€ft echter vaak veel nadelen. Uite.aard is de belaogijkste (en ook metteÍr det Eoeilijk§te) maatregel hct a&npassen van de iorlviduele belasthg san d€

belastbaarheid.

SpoÍen bii l,rra{kbeelrproblemen. UiteÍaard is clke pe$oon uriek, het is daaÍorn onmogelijk om een algcmcnc richtlín hieromtreft te gÉveL Nafuurlijk mo€t ge*'aak1 w(Íden \.oor oÍagewicht en spierzwakte, rvaiudoot de daadxerkelijke belasting op het gerÀ,richt alleen maar vergroot wordt. Contaclsportm waarin grcte belastinggl gecombiíeerd llorden met niet vollcdiS te voorspellon acties g€ven een groter risico op klachtrn. !{ardlopar kan door de vaak langdurige en eenzijdige belastiog een toenaÉ€ var de klachten veroorzaken. Het is uiteraard van belang om gocd te luiste.m naar si8Íralei die het lichaam afgeefl. DoorsportEn met pijD ofmei esll

vervolg

§

31"

pijrstil


ler is koÉe iormijupolitiek die onhenoepeÍjk leidt tot plólernen in de l,oekomst. Sporten op ecn recreatierer nireau is roor sommige n4aar niet voiÍ alle sporters een oplossing. Sportgn waarbij de zwaartekacht niet stceds ovsrwonnen hoeft te wordeo zijn in ieder geval mogelijh te derkon valt aal zwsomen, ÍietseÉ, fitness ot schaatsen. Een gevarieerdere sportbeoefening kan ook al een oplossing bieden. Het v€rvaigen vzm een aantal loophaidngen door andete sport kaII al een Eedeeltelijke laslenveÍ' lichting bieden.

Concluderend kunnes kaakbeenFoblomen opÍsden ten gevol8e vaÍt €en scala van oonaken, de behaídeliry is alha*elijk var!

het iidividueto probleem. Kraakbeen heeft in tegenstelling tql bot-, spier- er p€esweefsel geen go€de herstelmogelijkh€{íeq d*< maak de behaÀdeling hiervan een stuk ingewi(*elder

Lit€ratuuÍ:

*T. SybesnÀ A-

Driessenr AíÍose €n spoÍ. Creneesl_unde €t Sport 1997: 177-178. * S. Bird, N. Black P. NeBton: Sports iÍjuri€§. Cause§, da8&sis, treatnlent and preveEtioÍ. ISBN 0-7487-318I-4

Rob Riksrír

0-0-0-&0-0-0-0-0-0

32


. AUTORÉKTAME - STANDBOUW - REKI.AMËBORDEN/ZEItEN " DEKORAÍIESCHITDERS

.

BEWEGWIJZERING

M:

ASSURANTIË

éày

GEHAErsav

AIle verzekeringen Pensioerren llypotlreket.t Financieringen Spaten

Burg. Cuslerslaan 33 6373 ÍP LandgraaÍ Tel.:1045) 531 50 9í Fax: (045) 532 58 24 Poslbank ní. 37.23.802 ABN.AMFO nr. 44 81.80.855 K.v.K. 14051581


Halve Marathon van f,gmond aan Zee Zondag 11 januari 1998

ondag 11 januari zou e€n heroirsche dag moet€n

wordeÍ in het leven vaD een aantal S.T.B.'ers. lmmers de 26 "" Halve Marathon lan Egtond stond @ het proglaÉíÍna. En mals de doorgewinteÍde loper we€! sp€elt deze \{€dstijd zich bijna altild af order barro weersomstaudigheden.

Vorig jsrr nog, loen de iisschotsen op het shard lageÍ, deed de wedstrijd denken aan d€ ontbed[gerl van de Elfstedeítocht. A]dere edities stl}IrdeÍr .xeer in hst tekon van storÍi, mist en (wiÍterse) hagelbui€n. Daar hqdd€n wij ons dus op iDgestrld; maar hoe andcrs paks het uit! Het 1{as mwaar e€tr stÍalendc winterdag. waaÍbij het zonneíe de boyentoon !oer. MaaÍ ik we€t wcl hoe dit kwam.........Albert Veóunl giry mee! Daarmee $il ik niet zeggen dat hij otrs zonoetje in huis is, maar als dre man vakotre of eerr lÍije dag he€ft dar is het altijd goed weer. Daar hebber wij ons die bewuste dag var g?rofiteerd-

Maar, om bij het begin ie beginnen; Egmond is een eind weg en de wedstnjd was al om 12 00 uur zodat wij (de Sjeeterjonge) de e€rste tueinveÍbindiíg in Heerlgll moest€n oeÍren- Op dit tijdstip warcn op h€t statioí slecht 2 soorten menseq juols €11 S-T.B.'oÉ. Ik moet zcggon de juks l'ekar fltÍer uit hun ogen! De groep was trourras behoorlijk goot en bestold o.a. uit Ja,I Mmd6rs, AIbeÍ Verbuitt, Inge Aarst, Peter Jansen, Fraok Eisedga, Ed Quaedvlieg (met supportcr), Jos Duteweord (met suppofier), Cor van Haaren tr. John

Hendrig Roger Gillissen en .. .. -... Harry Vermeulen I Harry Ías niet meer te.ug te herkennen; hij was ile avond van tevoren ondor hander getromen door HaÍ! v/d Laar en liep die middag eeí ongelooflij PR! . Tijdeo de wedstrijd kwmr hij ons (CoÍ u str P€ter Jansen) al Ía 8 h e'oorbij ger€rd; en dall te Honkol1 dat lij 6 minutetr later dan ons !{as gestartll In §erste iístadtie hadden q,ij hem helemaal nict herkend.... maar irmidd€ls wetcD we wel beter. het was Hary helemaal det, wdt hij had zijn §tamummer voor e€n zarht pdjsje aatr €íe Hub Meys gelaten, zodat dre voor heo een ven olg

e

34


leuko tijd kon lopen, vandaar.

ïrouwgns het is mogelijk dat ik nog een of andore S.T.B.'er vergeten ben te vermelden w@t het inmiddels weer een tijdje geleden, mijn excuses hiervoor. Matr g€en Dood, want John Hendrix heeft van alle S.T.B.'ers de tijden genoloord zodatjullie de namen eD tijden gegaratrdeed eldeÍs in dit clubblad zullen aantroffeÀ.

Het was oveÍigens een gigadies groot dselíeBeÍ$reld, hetgecn waarschijDlijk werd veroorzaakt door het feit dat voor de eerste keer gobruik kon worden gemaak van de combiheín}aaÍ. Ik had de indruk dat de orgaoisatie dit niet had verwacht Íant de sporhal\kleedruimte sías stamp en stanrpvol.

ka

van de zaal mijn Toen ik na de we/strijd aan de verkeerde spofitas ging zoeketr had ik dus een probleem. Ik bral eeD kwartier lang mijn nck oveí alom rondslingerde sportlass€n(taaÍ je met moeite een tesr tussen kon kdgen) en bete van Sgvloerde en zich omkledende lop€rs. Tot iemand mij de tip gaf e€ns aar de afldere kant vaD de zaal te gaa[ zoek€n. Ik bon die man nog ste€ds dankbaar!

Maar goed over de wedstdjd zelf kan ik zeggen dat dezr heel zwaar, maar ook hcel mooi was. Door hel dorp etr door do duinen is het gemak*elijk en is gezelligheid hoe{ a.r die laatsto 7 kilometer over het strard is eetr waÍe shaf. Het grcotste gedeelte b€stond uit omgewo€ld zatd (het was eb) waar zich al duizenden lopers hadden doorgewoffteld. Gelukkig rvas Ccr van HaaÍeD he1 hele paíkooN bij mij gebler,'en. aoders had ik er zeker laager over gedaan en er trr€er moeite mee gehad. Een be,etje gez,el-

schap en steulr is toch bela[grijk op m'n moeilijk sn:\ waar reoaeo vaak haast onmogelijk was. Het was dus maaÍ goed dat het zulk llooi weer was, wa op deze mader wa§ het al zwaar genocg. Cor en Atbert, bedaDlít! (Cor voor de steun on Albert voor het lxooie weet)Peter Jansen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 35


Halve marathon Egmond aan Zee

Zoldag l1 januari 1998

p z-ondagEmg§Il 07.45 uur stooalen 3 men§en le wachtm aan de loorlant rar1 hel staEoD in Heerlen. Er zoude[ tog 9 menseD alIiv€red- Deze 12 mensen stonden bekend als hardlopers. tlimmers, joggers, enz. Vijf miout€n voorbij nog steeds geen g lopers te zien, 10 minu&n l'oorbij, nog steeds dets! . ZulleÍ we tosh maar naar de heio lopen? . 1Ve ktametr op het per.on 9n . ....... nog l,iemaod to zien val de batraven, gtom! Sroml Of toch? . Een hoofd met prachtig lang haar steclÍ uit de d€uropeniag ...... ... Hub Erkens ! De 3 topers stappeo in de trein §o iawel hooÍ, daar zaten de andercq ptatcnd en lachsnd, omdat wij te laat waron. Ilaha, wat gIappig! . de trein 2 lope$ dio et bij de S-T.B. horen Bert Meys en Goard Hartman (laatsto inmiddels tid vao de S.T.B.). Bert liep op het staÍtnummer vaí Hdri€ Vermeulen, die helaas had nrocton afzeggen- Enjullie raden het al, tiarrie liep een meuw P.R.

ln

O$r 10.45 uur sto[d de h€ií stil in Heiloo, hier konden we ove$tappel traar de bus ahe ons naar EgmoDd aan Zee bracht Ongelooílijk wat eer prachtig zonnig \^eer on bijila ge€tr wi:]d. Heel weinig wind aao hot stÍand dat komt toch zeldeo voor.

Omllodea in de sporthal zeer gezellig, je kon hier sta&d echt niet omvallen, zo druk was het hier bimen. Naar de start, of tooh vlug naaa dc WC Zeer druk tlij de star! zowel lop€rs als to€schouwer§. Vllrg een he\ie over om meer looraa! le sta@, toch nog een hoop lope$ vool oÍts, hq he dat schiet ook niet

op.

Start! ......Vy'egwezel1!

Wat eeÍl hoop volk laflgs de weg, in de duinen eo op het strand. Ongelooflijk wat eell plachtig geàcht, wat esn schitldend parcou§. Vervolg

e 36


Tien kilom€teÍ

" Bam!"

Ed Quaedvlieg op zijn gezicht, " hahahihi ". Vۤrtien

kilometer, vozorgingspost, " Bam Bam " , Jón Hend'ix la[guit op zijn gezicht, "hihihala". AIle toeschouwers laclion zich ee1r deuk. Zwaar over het stÍand-

de vertg zien

lls

de hotels van Egmond. Nog

wen-

tios dus. Maar dat zijr toch n e1 laÍge kilom€ters (7,5).

Links prachtige golveu en ver uitzicht. Nog me€r

tra,I liDks, Datte vo€ten. ! En maar zoeken waar je op het straDd het beste kutrt lopen. Dog altijd veel toeschouwers langs de kant Ploeterend vanuit hei saand raal het Ivegdol! nog 500 meterl . Dapper loopt hier Jan Manders met zijn liesblessure. Op naa dc hoish, mensen wat een volk. Eindelijk over do finish. Een voor een druppelen (rou ia,....... druppelen) de S. T.B.'e$ bi.nen. eerste HaÍri6 V€rmeulen et zijn pmchtig P-R of was hct toch Bert Meys? . Onze ecrste echte S.T.B.'sr was good old Jobn Hendrix in 01.26.50 Oruto tijd) g€ volgd door Hub Erkeís 01 .28. I 0 en Frank Eisenga in 0 L29.00.

Als

Allemaal goed geprestee.d. Ook onzs hge als snig§ laouw (van de S.T.B. natuurlijk). Na het douchen gezollig nakeuvelen met eta prachtige muts als herinaering.

Sornmige S.T.B.'ers 'n'aren schijnbaar 6t moe te kijgen en wildet niet op de bus wehten- Ze gingen te voet naar Heiloo ( I uul lopeÍt). Daar mo€t je toch gek voor zijn (4 marmen eo een rrouw). Hoe koarje op zo'a idee? Z€ waÍen net op tijd voor de heil1 mar Amsterdam.

De lerugeis verliep gezellig op de oud€rwetse S.T.B.-manicr, hoewel ierund dE trein miste in EiÍrdhoven (be[€n,be eD) E€E prachtige dag giDg ten einde.

Vervolg

e

37

bijm


De tijden hieronder verrneld zijn geen chiptijd€n msal bÍutotiiden, door dc Iopers zelfopgegeven.

I 1

John Hendrix Hub Erkeas Fraok Eisenga Ed Quaedvlieg

5

Jos Dute$eerd

6 7 8 9

Roger Gillissen

l0

Peter Jansen

11

Jan MandeÍs

12

Inge Aarst

13

Abeí Verbunt

2 3

s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B. s ï.B s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B s.T.B. s. r.B.

Jos Janssen

Gerard Hartnan CoÍ ran Haaren lI

01.26.50 01.28.10 01.29.00 01.30.00 01.34.00 01.36.30 01.40.00 01.47 00

0I.48.00 01.48.03 01.49.13 01.53.00 01.53.06

John Hendrix

0-ii-0-0-0-0-0-0-0-0

\I

beefl tluis oog kopjes, bekers. bordJes en ander husboLrdellke appsraten e d die meD Íiet meer gebruikt. Gooi het niet weg, &aar stel je iD verbmdiog met Harrie Enninga. Ook divetse prullaria ziju van harte welkom. Hij he€ll een prima besteElming vmÍ deze artikelen. 045 - 5319179 IlaÍie Enniíga

Gevraagd !!! !

/re

YV

r

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

38


OE9IE

?RIJ'

*

P[Íiiin1l,i;iï. 'E

*

,E BESÍE EAÍÀIIÍIE t - a -, - t0 t..r r.t.arl., t..r.tt.lltlr.n, t.., ...r.U.k..t.n' trh n.t.tl..fi.rt.d.

*

0E SERytCe Elrr.'ESÍE trtlc. ll.atl 99% Llar.n 11

* *

Ltt

t. rr..r't, ta*..t-.rpnt..tt..

lta o.rlfidltt.

tu

I(IIAIIÍEII f.lnul.a ,..1u ?àl!ll. " IEA . g.t.à - 9r a..l,

-

OE BE§ÍE

BE§ÍE SEOIEIII A

fU tuhl.t.r ,. 'E

d

r.dtrn u gtna t

rl.urr.

nllfi n Sun.nluk

E@EMEEdI@I@ETE

sportswear Kouvenderstmat 85 Hoensbroèk Tel.: 045 5233580

l.l. - §.al ."r.

N

dtl.t,

N

nJr0tn{/§c§fuMAnÍfl{n/RrrllrÀlr0r,rlafixi!?{rri6rfiurÉG/slr3r{Mrfsa0fi,if,m{rrirrm

oÀfl/mÍa

u}ft


Estafetteknupnel

ezend in het laatsts clubblad var 199'7, zag ik dat Albed V€rbuít de estafette-

louppel doorgaf aan mij, Jaí Manders. Laat ik bogiín@ oet iets over mijzelfte vertelle& Ik werd 5l jaar geledeo geboren in Heerle[, ondel de rook van staatsmijl Emma. Mijn \Íouw Ria, waannee ik inmiddels meer dan 25 jaaÍ geEoÈwd beIr, is geeí lid van de S.T.B rnaa helpt we1 al ja.reÍlang me€ bij de iaschrijvingen var de S.T.B--lopen lk heb 2 zonen, Maraijn erl Boris, die nog niot door het loopviÍus zijn be§met.

ve

mijn l0'ím 42e jaar heb ik gevoetbald bij diveÍse clubs, het laatst€ bii het viifde eltal van KoloÍris. In dat elftd leerdo ik Frank Eiserga keonen, ollze tuÍbo op het middetrÍeld. In de Ír,iderstop vaD 1986/87 Isram F.ank met het voorstel t€ gaan trainel voor de halve uamthoB van Sitlard, die in juai 1987 zou plaatsYindo. Tijdens mijn actiere voetbalperiode liep ik stoeds in de whterpauz€, maar dit wa§ een niouwe uitdaging.

Dmkzij de goede begeleiding vm lranlq liep ik deze halve marathoa uit in de tijd van 01.37.54. Dit was voor mij de aanzet om te stopp€r met voetballen en mc bezig te gaan hoeden met hei lopet. Er Íolgde 1Tíj §oot de halve marathon van Maastricht en die valr MargÍaten.

Ondertussen leerde ik yia Peter Jatrsen, die met Albert VeÍbunt liep, laatsgenoemdc kennetr, En dit was het b€gin val1 oen langdudge loop]Íiendschap: Peter. Albert er Frank. Sanen hebb€Í $e at duizenden kilometers afgelegd en hopclijk is het ejnde hiervan nog l1iet snel in zicht. In 1988 werd ik als eerste lalt dc groep lid van d€ S.T.B. €n door mijn etrthousiaste vohalen volgde de andoen rrij snel.

Met ÀlbeÍt heb ik, tosn ik nog sneller was daa hii, menig duei op het scherp var de snede uitgevocht§Il. Jo Eyck, oud voorzitter, schroef hierover i{ een clubblad in 1989: "beide sporttieden z(n loopvrienden Yoo. hst leven,

ve.volgrsr

40


tÍainen ve€l sa.rnen. Bii vr'edstrijden, meastal halve maralhons, zijo het conourrenten en vechlsÍr vooÍ elke r!leSinds enkelo jaren is AlbeÍt mij voorbij gesnold, maar als ik in vorm ben, voelt hij trog §teeds mijn hete loopadem tu zijn nek. Lopen is voor mij eoo praohtiSe sport g§t eken, die iet alleeo vecl Sezelligheirl brengt, maar ook een Soede uitlaadklep is bij mijn work oeratr basisondorwijs) en zorgl vmr het broodrodige everwicht. lk ha io oen loopboek eeu mooie ziD§nede, die ik hieóij citeer: " Lopen is als meditatio. Eij het lopcn vo€l je vrij etr bèD je eohtjezelf'. T B heb ik v€el mensen leren kenaen die ook veel plezier a&r Lun Iopen belevet en hiordoor zijtr de trai_

In hct bijna ti€Ejarig lidÍnaatschap vaÍ de

S

lingen (vooml op woensdag) heel plozierig om aar me€ te do€n.

je e€n e,stafette gebruikelijk is, moet je de kruppel doorgevetr aan ploegmaat. Bij dore wilde ik dit doen aan Peter Janssen. ietei is al jarenlang mijtr vaste loopmaat e! Peter is iomand die sie€ds voor uitstckende loopÍout€s zorgt. Hij Íoert mij langs paadjes en weggeqjes, waarZoals

bij

val1 ik het bestsaf Dict wist.

Peter, succes metje volgende estafeÉestuk. Jan Mand€rs

o-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Anita m Roger Gdlissen zijn op I I december

jl

v6rblijd

met de geboorte raD hun dochkr

llíeaiudLlme Beaudine is 46 cm lang etr

teegt 2900 giam

Rogcr, Anit4 La[ce sl1 Veerle namens de gehele S T B._ familie alsnog van haÍte gef€Iicite€rd met jullie deuwe

aa[$inst. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

4!


ie oelen: delen: revers Auto Càrr Geevers 'Carrgsserle o ri g i neel, im-i!3$ePn overzet ert op

dit

e

JaPe}}lr

leveringsprogli door radiater overzetplaa

GEEVERS: EEN BEGRIP!

et

$ècómpleteerd

èn en Warny r alle merken.

NUTH o15- 5244247

VIANEN O3À7:376474

AI.TTEI.0 0546.A72125

VELDHOVEN o,l0 -2 53 l90O

(iËtníERS CAR

R

OSSE RIÉ.D ELEN

ROTTERDAM ol0-4626ó61


Jeugdclubrecords

fopíIlen joDgerr À 60 mir: M.lÀclhesi 10,30t 10-5-97

P[pillen joígeni C 40

mtr:

fttr: llqrr

Ivo Eiik€nboorÍt 8,5; 12-7-9'7

km:

Ralfde Leeuw3:482; 7-9-96 I 4*60 lntc,......-.. veÍspr: I\4 Lucch€§i 3Íi43i 12-7-97 4.40ntr:...... VelspÍr Ivo Eiikenboom 2n44: 12-7-97 Hoogspr: Ralfde Leeuw l$15;7-9-96 Balwe: Hoogsp: .....,,.. Kogelst; M, Lucchesi 61816; 12-7-97 BaIw: M. Eiseoga 11892;7-9-96 Kogelsl K Tomm4 3Í062; 25-3-97 Pupifletr meidos A 60 ír1r: M. H€inÍichs 10,30; 10-5-97 PrpillcD Eetujcr C Mieke NickieÍr 4.08,1; 12-7-97 40 Ys€l vln Peh 7,7; 12-7-97 4160 otr:.....,..... 600 oÍl|: Yaet va! Pelt 2 23|' 10-5-97 Verspr: EnrnaKremer3ll.2'lt 12-7-97 1 km: Hoogepr: Emma Xremer ltn00: 12-7 -97 4*40 mil:......... Balw: ver3pr: Lisds Frlnker 2ró9i 6-9-96 ï6-3-97 KogÉlst: S. Hulshof 6m56; 10-5-97 Hoogpc Yael van Pdt 0m70; LiadaFm*en 14m44; 7-9-96 Kogolst: Lom€&e FÍins 3tt.87 ; 29-03-97 Juniorcn iongeltg I) 80 Rolf Luochesi 12,4t7-9-96 I BartKrek€ls 3:58,3;7-9-96 PtrpilcD ioDgers B Frins 18,95; 12-7-97 honRrud 80 40 mtr: CtiffG€iards 8,1; 17-7-97 4'80 mtr: Fralk Peítus 4:32,0; 7-9-96 1 Verspr: Ruud Fdns 3*40; 12-7-97 4*40 mh:.......... I{oogspr: Rolflucch€si lÍít30i 1 -9-96 7-9-96 FÍs.ok Patfu§ 3rt00; Verspr: Kogelst: D€nnis MoonetrTml'7 : Í63'91 Hoogspt: Frart Pa0tu6 1nt05; 1-9-96 ClifrGerar& 14 98; 12-7-97 Dsousw: .,.....,.. Speerw .....,,.., Kogels* FraÍ* Padu6 4m10; 7-9-96 600

Ivo Eijtonboom 2:41,'V;12-'7-91

lkm:

fltl:

Bollf:

mtÍ

km: í

kml

B.lw:

7

kamp:

.........

Pryilkn deiljes B

40ÍÍc 1lím:

Jotriorer ecirjes D

..-.......

60Írtl:

Ell€ke Nieweg 4:20,4; 7-9-96

4*40 mtc,......... Verspr: EÍeke Nieweg 3fr,14t

600 7

"9'96

l

k!1:

Tineke XÍeÍner 9,E, 12-7'97 Catolien GBlpen 2:1,8,3;7-9-96 C. R€{noen 2t18.31 1 -9-96 Tircke Kremer 4:13,6; i2-7-97

60 m hoÍ: ..........

Bglw: Kogeist: Linds Fmtrken

mtfl

3m87;29-3-97 4'i60 m1Í 43


Judorea nefojes D (verrolg) Vempri: Tiaeke Kremer 3rÍt50; 12-7-97 HoogspÍ Tineke I«Ëm.i lÍtlst lG3-97 Kogelst C. RernrD3'l 7Íf,,79:7-9-96

Disqrs:

....,.,... ....,.,., ....,.,..

Sp€q: 6

k&íp:

JunloÍen

jorge! C

100trr:

RolfLuochesi 15,36; 1&5-97

sk:

800 ......,., 1000 notrRonald Frins 1500 drÀotrald Frins

3 5

:35,4; 12-1-97 :56,3; 7 -9-97

1000 hor:.,...,..., 300ro hor: ,..........

Verspr: Rolf L{rcoh.si 4ttfl7 ; rc-5-97 HoogspÍ: Romld Frinr I In-30,.1-9-97 Porshoog:

KogelS: Roflucchesi 6!103; 10-5-97 Discns: .-........ §peetn: ..-....... 8

kmp:

.......,..

ftlioren Dcirj.É C t0

mtr

150

dr

C. R€jrnmen 13,5;12-1-97 ..........

600 mh: Ameko l(Í@er 2.26,0;7-9-96 1000mrrC. Re'ntnea 3§31:' 12-7-97 80 mhq:C. Rerrnen 18,0: 12-7-97 30 in tor: ........,. 4*80 rllh ..........

VeÍspr

C. R€rDoqn 3a57; lï1-97 Hoogspr: C. ReErDen l!,,15:29-3-97 Polshoog:..........

Koget Disc1rsi

Sp€.í:

A{aeke Kftirér 6nfr3i7-9-96

Ju 7

orea meirjer C

kamp:

(vcno$

.,.,..,....

JÍnioren jong!ís B 100 drtr: Erik Sórijve( l2,Ei7-9-96

ÍÍi

.-..-.-.-

Í*Í:

......... F. Hensgeos 2:16,0; 15-9-96

200 400 ,rtu: 800 1500 m: 3000

E ik SchÍijver 5i47,5;7-9-96 m F, Heffg@s 10:25,7; 15-9-96 I l0m ho.:..... 3006 hor:-.......

2kn st: -......... 4*100n.-....... 4.400m: ......,.. 3*8mm: -......--. VeÍspÍ. EÍik Schdjle. 4m82t 7-9-9ó Hoogsp: Erik Schijver b60;7-9-96 Hirk-st !:.,,....... Polshoog:,........

Kogel

Ërik Schrijv€Í 7m9{j7-9-96

Dscus: SpeÉr: (ogelst 9 kaop:

-.....-..--

........... .,........ ..,..,....

Juniorer rtreirj€s B

ídÍ:

...,.,.... ..,..,,... 400 g1tr: ......... 800 ....,.-. 1500 mtÍ:...,..... 100 ntr hdd€o: ,......., 300mtr hordon: ........100

200tuh:

iítÍ:

4'100 mtr.....,,.. VeÍspdtrgen;,...-... HoogspringgÍr..,......


JuÈioren Deiljes A (veYolg) 3000 Eh:..........-

Juniorer [eisjet B (Yervolg) HiÍk Stap:.........

Polshoog:..........

5000

KogplstotÈn:..-..,...

10 lgn:

Speerwe{petr1...........

1006 hori .......... 400mhor:.........

Discusíerpetr:.........

ÉtÍ...,......

4'100m:........

4t4O0Í

JÍnioretr JongeDr A

Veispï ----.

100 mE: 200 ltr&:

Hmglpri ......,.. IÍnk-st p:......,...

400 f,t : 800 mh: i. nàepns z:ir; 5-lo-sz 1000 m: 1500 d: F. HeDsgens 425,50; 7-1-98

2000 m: 3000 n5000 tb,'

i.

.........

Polshoog........, Kogplst: Discus: Speer: 7 kactp:

riensgems 10:00; 5-1cs'7

10lm: I 10!o hor:......,....

400fltor:,.,........ 3km

Bt:

04-0-0{-0-0-0-0

.....,-....

4.100m:......-... 4*800 ÍÍth:..........

Verspr:

.,...,....

Hoogspr: ........-..

Hiík-snp:-...,..... Polshoog:......,....

Kogsl: Discr.t§;

Itugelsl: 10

..........

kaÍp:.,...,.....

ftnior€B meiijer A 100

Ínki

.,.,,,....

20Omtr: ....-.....

mtr: ,......... 1000 mtr:..-...-... 1500 rntr:..........

400

2000 mk:.-........ 45


Kapellerbooloop 1997 jerryduitslagen lt4eirjcr pup btr A

Jol€err prplll€r C

2 3 5 6 7 9

SÉbasfiao DÍeserr

KeviaThomrm KayBemela

6 RaohelBarhs 4.32

5t22

Rooa Funoken

531 5t52

Reíe Schijetr

5:43

Jifi Bemelt,r

62t

Natasha knmoLer

2 Yaelv. Pelt 4 Iómeke Frins 5 PiaHermans 7 Mlou SooÍneÍs 8 Ashid Niehiotr 9 Ch.atal Smieje

Il 2 RÈlfdol€euw

JoEgeD! jonioren

Lnmek€.Í 18 Da!ÍySmieja

4:54 4i55 5:06 5:30 5:48 5t49 5i57

6t2l

5 Evoli€Ír RuyteÍs 7 MiekeNieki€a

Meirjes puptllen B Ksth€dÍa Dlts€n lvrff€ Coll€Í Michele Biodels

5;19 6:31 6:35

Jougens pupil§D 14 Fraak Paatus

4:11

4:16

JoDgeB jolioretr C

5 BobPeete§ 10 Maro

4:58

4:55

l0 MaaÉe HeiÈichs 4:22 12 Mrndy del,eeuÀ, 4:55

Jodgetrs pipillen B

lvoËiikeíboom

3:45 4: 1 5

Metuje. jutrhreD D

5i55

11 Sanne Boecsen

4 5 6

5:08 5:39

12 Ban

10 Alexa:rdra Dresen

4

5t§1

EllekoNieweg 20 Pcg§/IuDokm 15

Meirje. pup{ler C

1

ErtlmaKÍlirGÍ

14

1l 13

ReinDer

RuudFrios

BartKr€ukek

4:50 5|34 5:36 5,47

Mehjes juEioreD C CaroliÍe Remfigt 4:08

4

JoÍgeDr 10 Erik

A

jll rrr€! B Welting

13i52

5:01

15 ClitrGerards

5:04

20 Marco Eisenga

5t49

04-04.0-0-0-0-0

46


Abdijcrms

Ptrpiler Meilier c 1. L- Mr$arc AVT

3;53

4.

4:0I

Y. vaÍPolt STB 14 [d- Sooders §TB 15 K Boesseo STB 16 ÀNickien STB 19 À.DÍ€§6r STB

4i49 5:02 5:08

PspilteÍ jongeo! C M. Ma€§ MACD

I

13 S. DÍe6.n STB 14 R, fullok€n sTB 15 K BemeleÀ STB

3120

4i21 4:?2

4t28

199E

Popillctr joDgéB B. Bie.mads 48 F. Psntus

I

52 C. Ge.ards

Meiljes D t C. Bregie 13 E. Ruiters 35 M. De L€euw 36 D. Brck€Ís

A SACN STB STB

TNITAS STB STB

§TB

JongeN D

1

I

IU- D%plissen

MACD

R. DelJeulr

17

4..34

23 J. Bem€len sTB

4:36 5:14

37 B. Ihmek€Í 44 M. Titalsy 50 M. Lucrhesi

STB STB STB STB

3:28

M€isje C 1 A. Sóreu§

ac Blee

10 C. Remmen 21 Ë. I-eopen

STB STB

R Sch4ieo sTB 18 K ThoÍuna STB Pnpiler Mebi€r B I M. Jacobs MACD 1l K Dr€seÍ SIB

4127

17 Y.

Cotlet

4'.s4

18 M.

Bindels

STB STB

5:40

JoÍge6 C

PÍpiUetr joryenr

I

B R. Sohíd€rmans SASN

9 l.EijkcnbooÍtr

I

R. D€ Windt

19 M,

STB

47

RsÍtlÍr€[

SACN STB


le Ger Knauf-memorial Koningsr{nkelerhoÍlaop

oo Valkoíh!Í& ÍL bad zin

Er

een

*dstrijd

d.d€i rnaar 9 kindor€d

Hd

te Ë{m€o,

rnee,

da!Ím

víer me.isjes

e4

ging ik mat mijn vado naar

vijfjoÍgons.

wEs crg kotrd. BaÍt Kr€{*er§ €,l ik Ba.en de eíigea vaÍl STB,

Ik be{ van de lnei8jes eeÍste gewordou Mjo tijd was 828 min. We moesten 1950 trrd€Í

isíon

otr kregeo een borstol €n eeo

Groeqies

Maayke Heinríohs

0-0-04-&0-0-0

48

k m,


DE ABDIJ-CROSS VANUIT EEN AIIDER PERSPECTIEF

Nee beste spofilriendeD, dit is geen hercische sage over getÍainde, ervaretr atleten, die met snelheid en souplesse het heuvelenland van Rolduc krlamen b€stomeo. Onze aatralachl riohtte zich voomameljk op de jeugd de STBjongereÍr die met veel enthousiasme naar de door ÀchillÀs-Top georganiseerde Àbdrj-Cross waren gekomen. We schÍijven zondag 15 januaÍi, het was snsdig koud, scherpe win4 lichte sneeuw. Desondanks boeide he1 mij oÍL als toerist wel te veÍstaarl eeDs een kijkje te nemen in die bev/eeglijke STB-grc€p, om zelf te kullrm vaststellen hoe de jongers en meisjes met geestdrift hun sportieve opdrachten uitvoeÍdeo. ieën Welgeteld 34 jeugdigen hadden zich voor de verschillende i[gescheven. Het was tevens de 34o Abdij-Cross. PuuÍ toeval? Àle deelnemers en deelneemsleis, de Ivo's en Jirnmy's, de Eva's en Alexandria's en al die

in ziin disciplirc 1450 meter sportief de finish

andere nameÍ! iedereen had

van 800

of

gehaald.

Toch een ganse klus om alles in goede banen te leiderL dit alles dank zii het voor-Íeffeltjke, voorbereidende werk van het Judith en Tim. Wellicht was de aaDwezigheid van big-chief Wiel, ook al als toeÍist, stilzwiigend een geestelijke inspiratiebron voo. het kwartet.

j

A1 met

al

mogen we vaststellen dat

de STB-jeugd zich goed

heeft gepresqrteerd sn alat zt met ere "beste etiket van S'I B" verdient. Judith Rijkers had na het-jeugd-optreden nog voldoende energè om zel{, N.B. oop over 3 grote rondsn (4850 m) me€ te als enige STB-vrouw, aan de

doen. Heel moedig! Ook zagen we Rob Riksen sí Frank Hensgeis nog acteren over resp, 6 en 4 rondm. Slotconclusie, het was iDteressafi eÍr amusant om zo temidden van sportende jeugd te vertoeven

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Ëd Schiks 49


NA


Mergelland Màrathon - Meerssen

Er staat e€n nicuwo

marathon aan te koireq al*e€r e€n,

.

zal men zeggcn, ja maar'*,el een bijzondere, ecntjc door olrs Limborgs Heuvellaad. Mooi maar z-eer z&aar. Hij staat gepland op Zondag 13 september as. Een bectje ongeluliliige datum omdat men in deze tijd llcl clk \r'e€kend gen marathon kan loper. tsn daar men in pÍincipe toch altijd een snel parcours wi1 hcbben zal het nroeíiik zijn om een aaÍdig aantal d€elnemers arn dc starl 1e kijgen. Maar z{rkt men vooÍ het cxtÍsme dan is dit een hele mooie maralhon.

De start is vocrlopig

ge-

pland op het marltplein in Meerssen. Vandaar loopt hct parcours ria Schimnleri

nam Valksnburg waar na I5

het zwaanepunt ,,,e1

deze maration ligt, de bcklirnmmg van de Daalhín-

mcrwcg richting Sibbe (20km.). VÀ.ldaaÍ gaat Inen

ol§I de L,mbugse heuvels richtifi g Margratcn (25kn].)

m

BerB (30km.) Dan via Rothen (36 kn.) wcer .ichting Meerssen. Zoals le ziet eon prachtig maar zeer zllaar parcours !Íaar geen sneile lijd..fl mogelijk zijn, maar dai is bÍ deze marathon niet dc bedoeling. trVe houden jldlie op de hoogte ran de laatste o wikkelingen van dezc rved' strtd. Theo Schmeits BrcÍr Dagblad de LimburgeÍ 11211998 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


DE GER KNAUF MEMORIAL

In STB

gsle-deren was het idee ontsproten

organiseÍen.

Dil

om ale Gerrie Knauf trimlooP te

plan omvatte een wandel- en triÍ[oop nazit. Alles werd bedacht in de stijl zoals Ger

loven§§r'aardig

gecombine€rd met eeo gezellige dat voorhe€n altiid zelf orgahis€erde. Ger Knauf, voormalig STB-er, bestuursli4 organisator van vele evenementerL groepsleider, z€lf'n actief sporter, de grote animator bij S.T.B en lieflrcbber

van gezelligheid. Sinds juni 1995 is Gí niet meer, hij liet ons met de herirmeringan, hij liet eeo leegte achteÍ, waarbij veel leden mooie hainneringen hebben aan hem. Genoemd eerbetoon aan Ger werd breeduit gewaardeeÍd,

er wordt

z€lfs

gezocht Íraar e€n meer p€rÍDanenle tÍimloop'

Natuurlijk heeli de vereniging via haar afgevaardigde eerst contact gezocht met Jea.mette, Gerrie's €chtgenote, alvorens tot de olganisatie van deze memoíial over te gaan. JeaÍnette stemde toe, mede ook dank zi de morele steun van Jos van Zanten, die haar over de aanvankeliike terughoudefldheid heen hielp. Later vemamen we nog dat Jeaonette het gehe€l een eervolle, leuke heÍimering vond aan Ger'

februari 1998 orgatriseerde S.T.B. samm met het Bestuur van de 14" Koningswinkelhof Trimloop de Ger Knauf Momoria! wandei/triÍrlooD in Valkenbure. De wandellieftebbfis, Ca. 88 i4 getal, waartoe ook J€annette behoorde, werden in gÍoepetr viul 10 personen op pad gestuurd. Wandeltljd ca. 2 uur. Een prachtige Íoute j, natuuÍgebied langs de Geul. onde.weg een heerllike "Gliihwein" rÍactatie (of r\4ee of,,,,.), Hel !Àeer was mooi aa[8epast, 'n zwak zoonotje, licht wiezend en nagenoeg windstil. Tenslotte \,.erden de wandelaars bij thuiskomst verrast op koffie en vlàai Met het thuisilont wordt bedoeld het hoog aafl de Plenkertstraat gelegen cafe-restauant Koningswinkelhol net buiten de bebouwde kom

op

zo

ag

I

52


van ValkeDbuÍg en achter de Leeuw-Bierbrouwerij . -Werd er ook nog gelopen? Jazeker! 's Middags om 14.00 uuÍ was ale start van de jougd ím 14 jaar. Ze moesten een ronde van 1.95 km afleggen, waarbij ons jeugdlid Maayke Heinrichs (12 jaar) een vodienstelïke deÍde plaats behaalde. voor de trimloop kon men zich inschÍijven voor 4 en 6 rondeq resp. over 7,8 en I1,7 km. voor 4 ronden triÍrloop hadden zich 12 atletetr iugeschreveÍ, waaronder 2 STB-alames, Inge van Aarst en Maria Fischer.

Inge werd zells wimares bij de dames met 33:55 en 4' in het tota.le klassement. Prcficiat! Ons kersverse jeugdlid Jero€n Schamausen (16 jaar) veroverde zelfs een pmchtige 2o plaats met 30:44. I{eel goed Jeroen! Bij de grootste afstand, 11,7 km, ging de oveflinning naar de AV34 atle€t Wilbert Thi_mister in e€n tijd van 39:13. Rob Riksen knoke zich n rr een 3' plaats met 40:58. Het paÍcours is gelegen rondom de Leeuw-Bierbrouwerii, redelijk vlak maa-r met'n kranlzimige bult tegen de finishlijn Selegsl en die diende dan als scherprcchter.

N,

de wedstrijd

douches memoÍeerde Wim van de. Linden gÍote verdiersten van Ger Knauf voor de vereniging S.T.B.

e, de warme

nogmaals aan ale en de leegte die hij bij zijn heengaan lchteÍliet.

Wim las het gedicht vool rxaamede een van Ger's betere wienden, ,os van Zanten hem juist karakeriseeÍde: cer, ie gliniacb ie petje, je pufrer, lk zal je missen, ik mL je,

Na voorlezing van het gehele gedicht waren er bloeÍnm voor Jeamette! Ed Schiks

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

53


HEREN 6 RONDEItr

I

Wil Thimislrr KÉst

s.T.a. s.T.B.

2

.Ios

3

Rob

13

Fraat Eisenga

S,T,B.

14

Gor SchaÍïltausen

s.ï.8.

19

Wio v/d Lindsn

2A

Ger Bodelier Theo Schmeits

Riketr

23 24 25

Hlb Weyenberg

S,T,B. S,T,B S,T.B. S,T,B.

Frits Fischer

S

26 27 29 30

Jos Dute\re€Íd

2t

Jo van

§,T.8. S,T B.

Vlodrop

Cor van Haaren

T,B.

ll

Albert Verbunt

Inuis Cordewener

S.T,B, S,T,B. S,T.B, S,T,B, S,T,B. S,T,B.

33 35 38 41 42 44

Geilen&rchen Jan Vroomen Willem Marcus

G.Harhnan

S,T,B. S,T,B.

45 46

Pierre Vijgen

s.T.B.

wiel Vrmken

STB

F.

Wim M§!öoom Hetu G6aÍds

s.T.B.

'fotaal aartal d€eloemersr 48

Vervolg rl,

54

00.39.13 00.,í0.0E 00.40.58 00.45.43 00.45.50 00.47.0'7

00.47.08 00.4'7.4t 00.48.23 00.48.50 00.48.56 00.49.02

00.49.t2 00.49.23 00 49.35

00.50.56 00.52.48 00.52.10 00.52.27 00.52.32 00.52.48 00.53.23 00.53.24


DÀMES 4 RONDENj Inge van Maria

I 6

Àsrst Fischer

S.T.B. S.T.B.

00.33.55 00.38.30

S,T.B,

00.29.20 00.30.44

Totaal aaítal de€lneemste.s: ?

HEREN 4 RONDEN:

I 2 "

John

\'leucsls

Jeroen

Schafihausen

Totaaal aantal d€elnetners: 4

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

,

swr!tr'rssryexat

,

blessure tàií*19

' @rfrie tesw

,

hclaat leslen (vearníN§esl)

, s{x,Il sqedfr*e lesleíl -

.lpen

efl

b lageen

, Wína*sàge

t{pfrflvafrn 08Hqfr

spfftf!f,otlszpeut llonnwt l0a 6S6lllllUastu.llath tet. o46-2u26088

55


GEHOORD BUITEN DE COOPERBAAN Een rei?igèr in stofzuiqers heeft een denon§tratie qegeven bij een ouale da!trè en trachÈ deze te overÈuigén àat zijn stofzuiqer gewoonveg onnisbaar is in het

osenblik, dit apparaat - l.Íevroue, zeqt h.ij op zeker gaat op z,n ninst vijftig jaar mee, I uaar oan za1 ik er nièt nee]: zíjn, ntijnheer- Dat sp€e1t geen ro1, !íevrouv,. deze stofzuiger is zeer licht en u kunt hén overal genakl(elijk

meè

Karel: eeef íe je jauoord, liefste ha, dan beloof ik je dat ik alles zal doen on je hinste veilangens te vervullén. Ína: De ndnste niet a11een, maar ook llarP.: 'zeg Peter, dat ineisje Íaàr iij een tijd seleden nee bent ongegaàn, Jolanda. is het !.'aar dat zè voriqè lleek is overleden?' ?eteri 'Ja, helaas.' r.'Íark: 'Iloe is het nogelijk. llèt was toch een struise reid. wéet iij lraaraan ze gestorven geleeid.' Peter: '!íisschien heèft ze te vlug

uark:'Eoezo?' Petèri 'lÍou, ze heeft nij aftijd gezegd dat ze drie iaa ionoer Í,as dan ik. En in haar over'lijdensstaat, dat ze drie jaar ouder was dan ik. iav"É""ii. jaar in een iaar tijd, dat is kenneliik nièt Yo1 Èe zes In he! ziekenhuis van Oman, de kaamafdeling. Vooí de glazen afscheidinssrui! waarachler de zuigelingct liggen, sraan €en opgcwonden Engelsman en en gelaten sjeik. Vraagt de Engclsman; 'Hooghci4 dat u zo rusrig kultt bliiven! welk is uw kind?' Zest de sjeik lacon;ek: 'De erste drie rtcnl' "verrel me eens'. waast de toerist dÉ Db@rling. "jullie hebb.n tue kloklen, en elke gèeft een sdere trd Wai berekflr dal?"

dal'm

julliekcrktoren

U' "ra wèet U," zegt de inbooÍlhg: "als de klokkcí dezelfde tld zouden @geve'- ileet dm hadder we geeí tB€e kloklen nodrg "

l)c kleine Maria stapt en banketzaak binnen.

'wat kost nu e€n tàbla clocolade?' 'omdatjij ha benr, een kus!' zei de

lachende banketbakkeÍ.

'Prima, s€ef me dan maaÍ tien tabletten, omà komt morgcn lvel beralen

'


frrrininÉien wintcrseizoen'97/'98 Drg

riid

Ma.

18.30

GaÍage Toyota Mengelers

Interval voor alle groepen

Jo van

Garage Toyota

Mengelers

Duurloop 1.15 uur

Loopgtoepttegeteider

Overste Hof

Jeugd

Jeugdtrainers

Atletiekb. AVON

CoÍ van Haaren

Heerleí

Baaatraining

Sporthal Nak€rt

CoíditietÍ.

Henk Thijssen

Garage Toyota

Vrije training

Mengelers

Duurloop 1 uur

10.00

Sporthal Hoefveld

Jcugd

Jeugdtraine rs

11.00

Sporthal Hoefvcld

Jeugd Yanaf 10

8.30

Coooertraan

Duurloop

18.4§.

18_30

't

vrI Za.

8.30

18.30

19.00 18.30

Garage Toyota

tot

70.

vrije

Mengelers

Wo

Do.

Begeleider

Trainitrg

Duurloop 1 ullr

Di.

Do.

Plaàts

10

trainiqg Ccr van HaaÍeÍr

vlodÍop

i j. John

llendÍi\

InÍormatic t etreft bainingen: Cor var HaaÍen (senioren) Wiel Frins 0eugd)

a M5

- 532.6562 5690303

I045


bi

j dc

PAKKEN-

neerzi t ten kom

?

nou......

?nan oh

manl a )

Q*:::tP-'m Hcc.tEn (Gelcenstriat J4.J6 en Promenade 3 J), Maastricht (6rotc S!nàt 18.20) SitraÍd (Mol€nbcekstr:iít l2).

OOK NA 18.(DUUB REPARATTES

531 3222

glasrepaatiec levgrgn en plaatson van

dubbele beglazing STREEPERPLEIN

10, GYí HZ LANDGBAAF

STB Clubblad 1998 nr 1  
Advertisement