Page 1

ATLE TIE KVEBENIG

f. ';. '';=-:

ING

)t

}9;'i

r'....

GL$B

BR urys^

:2 tsร‹

'aยงf

ltยง

sport - en n 1997 No5D Tri mclu b Brunss ummerheide

l-+.___-'-')


SPORT EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERIIEIDE

BESTUUR

íe)

w

:

VooÍzitter:

Wim van der Linden a45-52s4999

Op gen Hoes 59 6442 PP Brunssum

Secretaris :

Jan van Hees 045-405n34

Groene KruisstÍ.13 6343 BD Klimmen

Penningmeester :

Jo Heinrichs 045-5324059

Apollolaan 68 6373 HC Irndgraaf

JeugdspoÍt :

Il,iel Frins

Pl€istr- 28 6373 IIC I-andgraaf

045-5690303

Algemene Zaken : (vice-voorzitter)

Jos Janssen

u3-4591995

Schepenbank 22 6343 CV Klimmen

Algemene Zaken I (lid-trainerscom)

Jo Yan Vlodrop 045-5316586

Koempel 91 6372 NG Landgaaf

lryedstridsecÍ.

Cor van Haaren (II) 045-5326833

Honing8annstr.Z5 6372 vH Land9Íaaf

HarÍy van der Laar

ilomoert

046-4426088

6361

:

Sport medische z ken Postadres : Postbank ;

Vereniging$Í-KN.A.U. Public Relations :

104

HN VaesÍade

31 1 31 6370 AC I-andgraaf Rok.rr. 4915695 l.n.v Peílingm€-ester S.T.B. Apololaan 68 6373 HC bndsraaf

Poqthn.

:

354

VeÍbuÍt 045-6r4E54 Alt'ert

via

rcdàki€àdÍe,s of

G.BomaísstÍ.73 6372 KR

latdgraaf

beíuur

AdverteeÍders krijgen het clubblad kosteloos toegezonden


Besfuur- en commissies 2 Vao de voorziuer

Wedstriiden 6 Clubkanpioenschappen 10 1

1

Weh€àofloop WedstrÍdkalender

13 Halve merathoÍr vàn Echt

l9

Di},erse uitslageo

25 lIalve marathor Margrat$

Redactiecommissie

Personalia

Ed Schiks Theo Schmeits Els Frins

18 Ve{aardagskalender

21 Zi*e,'ócÉ'g

Wiel FriÍs

Varia

16 Nieuwe ledexl

8 Wisteo

Uiterliike inleverdatum kopij: 20 febmari bij redakieadrcs STB GftYelweg 56, 6471 VZ Eygelshovdl

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar.

julie

...... 12 Laatste oproep New York 24 MarathoNsrstiuder 18 Éstafettelnuppél

29 NieuwjaaGtreffen STB 31 Maralhon vatr BarceloÍu 34 Raadsols

35 Spotmedis.he b€spiegeliqeo 3ó Clubrecords 64 GeiooÍd buiten de Coopeóaàn

Jeuedbulletin 48 Clubkampioenschappen 49 De ee.ste ATLAS-cross 50 52 56 59

ENCI+ross SiÍterHàashaining Moppen

GÍotentocht 6 d€cernber


Van de Voorzitter

Inter€ssante Odtwikkelid ge! EÍ gebeuÍ iets bin]IeÍr STB. BijÍa onmerkbaar voor de dooísnee-Icdan, maar duidelijk waar te nerren dool ons, besfuurders. Ik heb hst a1 enige malen geooemd: het is rustig binnen de vereriging. Daa kunnen zich initiatieven onÍwikkeleu en idséen uitg€['eÀ11rcrden tot concÍetere plannen. Daanaee li,il ik niet zegget! dat er in de dagelijlae praltijk geet verbeteringor me6r nodig zouden zijn. hiegende€l- Ondanl(s het feit dat het op d€ tlaioiDgsn voor de meeste STBers "lekler loopt" zijn een aantal probleernpjes in het kader van de begeloiding (rcg) niet opgelost.Wij bljven in overleg met de hainers orls best doed. Toch lvil ik jullie in deze rubdek wijzen op enl.cle aodige zakeq maar ook eei oot$iklelillg die we nauwlettond in do gaten moeten houden. Accomodatie In okobcr hadden Rob Gulpeí (ieugdconrnissie STB) €n ondergetek€Íde e€n prettig verlopen onderhoud met de lnídgraafse vr'ethouder mel-r. Köllgens, die o.a. de portofeujlle sport onder haar hoede heeft.Ook beleidsmedewerker spoÍ Dbr. Reinders was aaÍIvezigAanleiding vao dit ondetíoud was onze cooperbaan. Het bestuur is vao mening dat SïB langzaam maaÍ zrker onvoldoende mogelijkieden heeft om zich met eer derg€lijke 'pÍirlitieve' accomodatie te L'unnen ontplooien. De ruim E0 jeugdlgden kunnen íiet elk atletiekonderdeel beoefen€n, ds baaÍr kan niet ['orden uitg€breid tot een 400 melorbaan, verlichting amleggen is onmogelljk, facilteiten als een b€rghok, kleednrimtes ofkantine oD[br€ken. BovetrdieD is het onderhoud vm met nam§ het middentenein protrloatisch. Argumenten geno€g om eens over dez6 probleme! Ín€t de wethonder van spoft te oÍ€rleggen. Zel€r na de '15 van Landgraaf is de wothouder bekend Ínet de veÍrichtitr8€n van STB. Nadat de huidige situatie van STB en de cooperbaan was geschetst gaf zij te kenaen naar een mogclijkhcid te zoeken naar een geschikte accomodatie voor STB. Datr het boleid var de gem€ente lnndgraafer op is gericht, dat er 3 spotdocati€s binnen de goÍn€etrtg worden gecreèer4 zal gazffhl worden naar het inpassen vm een atletiekaccomodatre binnen éél1 vm deze drie locaties binnen de gemeente Ladgraaí

Vervolg

e


Voor ons STBers zal een vol{,?ardige atletiekaccomodatie veel voordelen bieden. De jeugd kan zich op allc facetten van do atletiek storien, een 400 meierbaall is yoor alle STBers een hele vobetering berguirbte, kleednrimte ed ontmoetingsoilrte zullen het bezoeken van de Íainingen aanmerkglijk aaÉtrekkeliiker maken. Een eventuele nieurve accomodatie zal echter ook een flinke inspaoning van onze vereriging v6rgen. Er zal van de Ieden gevraagd worden me€ to helpen bij totstandkoaing en beheer ervan. Hct best r zal zeker ecn beroep op u d(,€n. Slechts als de ledeo acht€r het belcid om orze accomodatie te verbetercn staaÍ, Llrnrlelr genoemd€ planDen wordeo uitg§\,oerd. We kijgen er dao natuurlijk wel iets voor t6rug. Een plek waar,ve 6et z'n allen in Landgrdaf oÍize hobby atlctiel op een geschiLle locatie kunnen beoofonen. Niet dat dat op de Cooperbaal onmogelijk is. Een complete aaadlrodatie 7rl de spoílTougde €chter velgrcten.

Heideloop

Vodge maand is de orgadsatie van de Heideloop biDnen hct bestuur ter discussie gsu.eest. Het bestuu was van mening dat ggzien de ste€ds teruglopsnde belargstelling het Èiet zinnig was om de Heideloop nog te organiseletl. Als bij de laatstc editie niet een flink aantal Duitsers prosont iaou ziiD e€weest, zou slechts ecn handjevol doeLeÍners aan de stad hebben gestaan. Drie wcdsuijden per jaar organrsereo werd boveÍdien &veel van het goede geacht. Steeds dezelfde leden worden daadoor te vaak bclèst met organisatietalen. De'15 van Landgraaf en de Kapellcrbosloop werdeÍr als meer levensvatbaar besohouwd. Conclusiei stop mel de Heideloop. Ho€rvel het bestuur pas op de ledenvergadering deze beslisshg zou willen meedelen, rverd het bericht al snel bij veel ledeD bekend. h een tijdsbestek var

enkelc weken heeít zich e€n go€p STBffs gcmeld, dio hct besfuur voorstelde om de organisahe van de Heideloop op zich to nemen. Een mooi initiatief, temeer omdat de l€dgn van dcze grocp niet actief ztn bij de organisatie van and€re STB-q,€dstrijden. Het bestuur is blij met het getoonde idtiatief. Nu er een organisatiecommissie is gevom4 kan de Heideloop 1998 toch gehoudsÍ wordcn. STBers tonen weer eens betrol*en t§ rjn bij do activiteitcn val1 onze club. Ik wens de orga[isatoren vaa de Heideloop veel succes. Notce.t u maar alvasti

Zatedas 9 $ei 1997 : vervolg

15,

l9' lnt.

geideloop.


vln NaluurmoíumenGtr' *A a", groto delcn vao "onzd' Brunssummorheide in hmden ae v."- iot beh. van NatuurmonuÉeÍten' via ruiterorganisa-

Ver€uiging tot behoud

u-*""i*"ïi"t is gJ-neo ,*

pad€n tie! werd ons gemold dat 'Natuurmonume en' plannsiiad hrt santal planten eo dieren ao", a" faa" ó^ri."f, ," vermindere -Dit om de bijzondere

à

tesct

e...o. Sarn* -et

andgre Íedeatieve g§bruikers van de heide (ruiter_ moutainbikeclub, het Notuurhistorisch. geNroof

verenigingen, Ínanégps, eso

*

uetben ne 'Natuurmonumenten benadend om irspraak eer ie lmigeÍ bd de te maleo plaoren voor de heide Srnds oktober bestaat platdit h is deelíemer STB heide. n" gËbruik van dc "r*i'"öf"rfi.rn.*. een heru:deling ran het aantal wandelpador flees i,r.ro. Ë'.n n ,olpeod io*

.ar*._nöo

Stup-)

à

t*atoooiua"nt-con.,""t wordeÍl l'ramens SIB'ullen eolele b€sn'uÍsledetr redeo te behadigen' over h€t Íesultaat zult u nog we1 a" i"ií"g* -r" "horen of lezen. We houdcn <le vingo aan de pols wim vm

der

Liíden

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

IBegturr en rctahtÍE

bansalt effG feÈert SrettÉge ^feestàagert rltr een gpartief 1998


evert op dit d. Het rlen ]'/OOr ,

Audi,Fiat

r.rgenoemde l(te voor

japq4se l?eJso.nen

ls;'iF:let

Ieveringsprograirima :wor ecompleteerd door radiateriièn; v, riiten en Warny r alle merken. overzetplaat

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTII o15- S244ZA

YIÀNEN 0347-376414

ÀLMEI.O o54ÉA72l2S

VELDHOVEN o,ro-2531900

(il:l:\fl:llS CAR

R

OSSE RIE.D

E

ROTTERDAM 0r0-4626ó61

LEN


Clubkampioenschappen S'T.B. Dames - Heren ,l-5 oktober 1997

Het was seer zovsr, vool de 2'keer in het bestaan van de STB werd€n we€r de clubkampioenschappen gehouden en zoals vorig jaar sdeo lnet onze

jeugd clubkampioenzustefl erenigiog AVON. Dtmaai gecombine€rd met de jeugdleden en maar schappon. Eèn zestigtal STB'€ÍS waaronaleÍ maar liefst 40 namen aar dit kmpio€neen ieieuntellend aantal van 20 "oudoe" STB'ers schap deel.

Reden g€no€g om het volgend jaal op deze!{de voet weer door te gaan, alleeIl

is aan L tropel aat ta aanlal seniorcn §n v€telanen van dg STB het aantal j€u8dleder oveffeft. Maai de wedst ijd sas sÍ oiet spadrend$ om. Het relaas van de jeugdwedstrijd kan meli €ldds iÍr het clóblad lezen' wat de seniorcn betreft was het spmacoder dan vorig jaaÍ, daar er deze keer de onderlingg concurro[tie z\taarder was, vooral bli de senioÍeD, bÍ de vetdanen I eÍr II vÍas dit helaas miíder het g9!al. (op De wedshijdetr bestonden urt €ea cro§s op zateralag over on891-eer 5'3 lm het kertsuossparko€{s van

AVO§, dal

op zondagmiddag een 800 m€ter en

oen paar uur ema eetr 3000 moter op de baar

bij AVON

Bij de cross op zaterdag r-ra: de strijd bij de seur»o-he1 fel$ mel ees rniniem veischil ging Marcet v/d Fol al§ eerste oYer de str€€p Sevolsd door Rob niksen en als goede derde Frank Ilensgèns, die weliswaar junior is maar de capacitcit€n heeft om bí dc seniorcÍ t§ starten Dii bleck ook $'e1 bij de 800 mettr, hier versloeg lrmk iit een geweldige eidsprint de 8O0m sp€cialist van AVON Frars LiPp€rtz' De 3b00 meter was weer weggelegd voor Marcol v/d Pot, og€nschijnlijk met alle gemak liet hij het hele veld zija hielen zien en L:wam als eelste oler de meet gevolgd door Rob Riksen en nu als derde Frank Hensgem' Bij de Veteranen I ging de strijd voomamelijk tusser trrfirk Ei§enga en Hub Erkens, die uiteindelijk dooi Frank 8elvoDlen weld Frank wa§ op de 800 en


3000 meter net iets steÍker dal!

H$, tewijl

Hub op de cross voor Franl

eií-

digde. de VeteraneÍ II was van strijd eigentijk gesn sprake daar de uitslag al van voren vast stoÍd. Nee, geen afg€sproken werk mam John Hendrix en Theo Schmeits w6en de enigen die in deze klasse met elkaaÍ de slrijd aarbolrden En daar John altijd not iets sted@r is dan Thso, waretr de e§Ist€ eÀ tweede plaats al bekendHopeliik tríijgen die twe€ het volgsÍrd jaar me€r concuretrtie

Bij

l

DaE hebben rvg nog onze dames en daar st eÍ eedje met kop en schoude$ bovenui! Vicky Teekel Zj had alleen gote concuÍreÀte aan de AVON atlete Josien van deÍ Zeo, die zij erhter op de 3000 meter op een magistale manier versloeg.

Uitslagen clubkampioenschap 53km

199

soometeÍ

3(X)Omete.

00.17.30 00.17.41 00.18.00

00.02.16

00.09.2t

00.02.I5 00.02.I1

00.09.56 00.10.00

3 Wirn v/d Lindetr

00.19.37 00.19.05 00.20.13

00.02.32 00.02.36 00.02.42

00.10.51 00.10.53 00.11.57

Veteranen II: I Joh! Hendrix

00.

2 Thso Schmeits

00.20.09

00.02.30 00.02.42 8{X)meter

00.11.29 00.11.57

00.10.54 00.12.34

00.02.50 00.03.00 00.03.06

00.13.16 00.14.23 00.14.38

1l2l

00.03.04

00.13.35

Cross

SenioÍe{: I Marcel v/d Pol 2 Rob fuksen 3 FÍank Hensgens

Vetera[ed I: I Fralk Eisenga 2 Hub Érkens

t9.10

CÍoss 2.6 l,tur

300&neter

Dsmes Senioretr:

MclV Teeken 2 Judith tujkers 3 Heidi var1 SpÍorNer

D"mes Veter{nen:

I

Trea ry'd

Liíden

00

Theo §ohmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


dat dat dat dat

er nog volop clubkleding G koop is die heel goedkocp is

er vooral nog singlds zijn in alle rnatert het bestuur graag zou zier dx leden in clubHeding aan

wed«rijdat

deelÀem@

dat STB ook een tcletekÉt-pngin. op Tv+azet heeft dat dí pagina 644 is aa aUe tedeer niervan gFUruik nogen makerl dus niet ale@ de rcdaclie ofhet b€stuuÍ dat je die m€dedelingal kunt dooÍg§lq! aan de redactie dat wij hiervoor nog e€Ír §pomor zoeken dat die àoh kan melden bij Theo ScÀmois ofJo Heinrichs dat er, ondanks herinnoinge,n, nog eea b€hoorlijk bedrag aan

achteÍstallige c@ttiblltie openstaat (Wie de scho€n Pa§t, betate de contributie) dat ik iedere€n PÍdtige Feestdagen en e<m gezond en spoÍtief 1998 toewonsen

de PeÍniogmees-ter

wil


M @ Íten t i ea d ueÍte n ti ea d tE rte n ti ea d.e Íte Í, t iead wte n t iead red en t ie a d

trrcrrBErf lnrenlmDlu

fuxnnsrfllHrrrrcr

*

POI-ÀR asti€nekfl van 4 t/m 2l de§. EÍ bcílat de mogelijkheid om op de loop bard te hardlopen met ÀccBr€r Plut Dii È een hetslrymeter die middels eetr interfic, (conputer) uitgele.zd krn wolder De sonwà!€ k n zefs €€tr

gais!4$slyie! ge!'eí.

ÀlqbislisgEs van haÍslrsmeteÍs njn d€ Polar Edge voor fl 250,€n de Fitwaioh voor fl.180.- D€ deuwe muestÈ is veÍder oo& in huis, inctusief inteÍess,nte

1

lehlsgasdl&I4qll

Op t6 decellbeÍ is eÍ e€n jdb@!g!issr4!d oleÍ Sauory scLocnetr en D€ à\ond begifi om 19.00 uw er È in de sinlel Zie oveÍ infoÍmaliè over HiÍd de RurneÍswoldfold€Í

Hindtlcdiíg.

.

AANBIEDDIGEN:

-

saucóoy. model P!!§]:!!q§lgIgigq. Dil rs eetr íab'ele tamlnesschoer op eeo relhte leest vaÍ fl 169 90 voor ÍL99.9! Bij aa{Loop vatr me€Í dan fl. 200, - §an Saucony sohoenetr en/of Hindkleding Sauoonv handrhoeneu l.w.v tl l4.95§dlsau Ievem4jr tÍ Dog meer aanbiatingenraa schoencn enlJeding o a st§!§!§!4 ja§!ap@e! v&tr dsic§ Ía! Í1. 119 95 voor fl. 99.95 EÍ zijÍ ook €en aantàbrgs$q-ialk3laLisliug vrn fl 19.95 e, tr rq 9§ r|oclus|efktripperLchli

" ' Ik

ens

jdlie

l99Etoel Tot zje{s ilt

slvasl pÍettig€ fe€stdagetr eo eetr gezond €lr vaÍzef+rckend s?oÍief

RuníersTold.

HÀrry

ar r.nrEEnuraanÉ rf,UlllllEln IÍgTfEg lfllïl'mffi',, rr: ,fi, ,i: à1109

PLEZIEfl IN JE SPORï BEGINT oDs nqsr,rd$: ha

13

@13.m,

d ro,,!r

BIJ

RUNNEESWOflLD

r0 oGt3.m, dm 10.m,21.00,èr

g.ocl200

kÈss€a


WelterhoÍIoop Heerlen

5-10km zondag 19 oktober 1997

Het gaat goed bimen de S.T.B. Niet da1 al leen de sfeer prima is maaÍ ook op sportief gebied worden go€de Íesultaten gebockt.

Kijk maar naar deze WclterhoÍloop. Op al do 4 afstandetr kn'arn eeÍl S.T.B.'er bij de eerste drie op de uitslagerlijst voor. Bij de l0 kilometeÍ kwaÍn onze triade€t MaÍcel v/d Pot als derde in eeo steÍk veld over de finish, op de 5 kíometer werd FreDk Hensgens tweede en !'icky Teeken hield op deze afstard de eEr van ds dames hoog, àj finishte als tweede dae€.

Maar vergeet ook onze jeugd nie! de trainingeD begirnen }Íuchten af te werpen. Ralf de Leeuw w€rd tweede op de I 000 meter terwijl Bob Peters als deÍde op de 1600 Íneter over de finish ging. AIs dat geen mooi6 pÍestaties zrn ! ! ! ! ! !

Uitslagen WelterhoÍIoop IO

K.IIOMETER

I 3 7 12 27 34 52 ?3 92 93

HDnh Donders

LandgÍaaf

MaÍcel Y/d Pol

s.T.B.

S,T.B,

00 33.25 00.33.59 00.35.46 00.37.03 00.39.53

Rob Riksen Poier Deceuninck

S,T,B.

S,T-B,

00.4t.00

Vlodrop

s.T.B.

Frank Janssens

S.T.B,

Al Maessen

S,T B.

John Schoenmakers vervolg t3.

S.T,B,

00.44.26 00.47.27 00.51.25 00.51.25

Pel,er

Verbe*

Jo Stevens Jo van

S,T-B,

10


5

KILOMETER:

I 2 27 34 a4 IOOO

I 2

Peters

Heerlen

00.17.24

FÍank Hensgens

s.T.B.

00.17.25

Sjef Franken

S.T,B.

00.21.40

plssts 2 dam€s

(n.22.13

S.T,B,

00.32.13

A,V.O,N. s-T-B.

00.04.02

Vicky Teeked Jan v/d Boog@d METER

:

Moerman

Ralfde Leeuw

00 04 00

1600 METER i

I 3

Amoldussel Boh Pd€rs

Achilles Top

00.05.20

s.T3.

00.05.37

0.0-0-0-0-0-0-0-0-0

Wedstr[idkalender

Aachcn

Aken Zo. 14 dec. ATG Zo. 14 dec. Maasnumers Eijsden Heerlen Vrij.26 dec. Elsloo wo 3l dec Veolo zo. 04jan. Egmcmd 7.a-

Winterlad

Zo. 18jar. LpgÍ.Postefiolt Posterholt Zo. 25jan. AchitlesTop Kerkade Heerlen Zo. 08 febr. A.V.O.N.

Ànnendalloop

lljE[i-

.

15 febr.

A.V.O.N. Ceasar Scopias

Ceasar

B€€k

Mescherbergloop Kerstcross Silvesteloop Limb.crGss kamp. Hah,e marathon

AHijcross Emmaloop

Kast€e[oop

Voor verdere inlichtinggn over inschrijvingen, afstanded en tijden lon je teÍecht bij onrc wedstrij dse$etllis . cor vqn Hdarc II't045-5326833 0-o-o-0-0-0-0-0-0-0-0-0 11.


IÀAT§TE OPROEP VOOR DE Nf,W YORI( IV|r1I<A.-TEON 1999 !:! In november 1999 wordt deze rIoor de 30e keeÍ georgríiseer& Er i! birmeí on è verediging al de nodige infrresse om deze happeíing €eÍs mee te maken.

Ilie

uit het vorige d stetm gelaegen

persorcn

dubblad Yan nog

hebben

lieftebb€rs.

efn Gtal

Als ei

menren

m6er

om

iés voor

Yod€í onvergetdijke sls supporter rlrée dsn zo síel

Dit om zo

ErÍathon L

te

laijger over zodrt ièdereen

ii

Wid

JE

het

w€et

to€ is om den alsnog

24gen,

eveatued jolnee te

GEET

of gaan, m,rk dit

mogelijk

duidelijkheid te

vaarrÀan H

dezg

lopen,

moqelijk Lenbaar.

sDel

kosterplaatje,

zijn die er

BIJ:

OP

Iltroaa La]nbricht

FrirN

5411277-

5698303.

GÍo€ti€s van de organisatie. Ilone LrmbÍichts etr Petra de Leeuw.

12


1I' Kwrrt

en

llalve marathon

Echt Z,ondrg2 noYember 1997

Tondag 2 ncn'eróe,Í, eefl €chte herfstzondag, koud, guur en vooral vcel mist. Om 1L30 stat de kwat marathoD, ruim 10 kilomotsr door spookachtig lardschap waarbÍ de lopers nauwelijks 50 meter zicht hebbeÍr. IÍ deze mist ook een achttal S.T.B.'ers die zich voor de krrart g)amthon hebben ingeschrevm. Na eeo kletne 40 mhuten zien $e de so8te S.T.B.'er i, de mist opduiken, Hut Erkens. Hij finishte in oeÍr mooie tijd val1 39.5? dat is toch e€n kilometertijd van 3,47 min. G€r §chríIheus€[ etr Pieire Muyrers

ar)

volgde als tweede en derde

doemde e€n gestalte op de we al e€ll ecuwigheid dot gezien bebben, ja hoor hij is er rveer Wim Budzialc Na een jarenlange blessure oliende met diverse bcenopsratres is hij weer tenrg, nog bescheiden maar zijt g€rste wedstrijd heeft hij weer gehad. Wellcome back, Wim.

Da,

Dan om I 1 uur de staí van de hal.re maÍathon, nog even Ítllsíg en koud. Een lang lint vd zo'n 350 lopds beginnetr aan hun 2l kilometer sl1 95 meter, HieÍbij een dertisf-tal S.T.B.'ers die langzaam itr de dichte

&ht verdwrjnen.

Roh RikseÍ maalt het allemaal dets uit, Ito€ koudsr hos beter zou je haast denkeo want Rob loopt een fartastisch PR. Il1 €fn tijd var 1 14-54. passeerde hij als 16"de finish. Ook bí de Vot. I maahe de ohstaidighedetr niets dt want John HendriÍ $erd tw€€do en ofldergetekende deÍde bí de 50 pluss€rs. (dit vlg de uit§lagenlijst, bii dè huldigitrg was dit plaats 3 en 4 - foutje van ale oÍ.

ganisatie - red.) Uitslagen

ie 13


Uitslsger kweí en helve marathon Echt

HÀLVE MARATHON:

1 16 60 19

Chris Verbeeck Rob Riksen

Volharding plaats

SsrL

Johr Hendrix

plaats plaats

MsO

12 2 3 plaats 35 plaats 40 plaats 41 plaats 13 plaats 46 plaats 17 plaats 30 plaats 93

Theo §chmeits

104 Huub Weyenberg 116 Sjaak verhoyen 123 Louis Cordcwmer 126 Piot Brouwer 139 Jo van \4odrop 155 FÍits Fischer 290 Wim Eleveld 243 Wim Moltoom 250 Frank Janssens 300 Dick van Pelt

plaats plaals

104 116

M50 M40 M40 M40 M50 M40 M50 M50 M40 Sen Sen.

01.04.49 01.14.54 o1,22.13 o1.24.23 01.26.06

0r.27.21 01.27.55

0L29.03

0L28.54 01.30.26

0t.31.s2 01.39.09 01.40.17 01 47 51

Àantal deelnemers bij deze balve Barathon : 345 KVr'ART MARATHON

I 58 68 78

Wilie Sollgok ilub Erkens Ger SohaÍflrauseu Pierre Mulrotg

120 Roger Gillisser 144 Wim Budziak 175 Sjef Frar*eNl 178 Jan Manders 263 Harry Vermeulen

:

Kenya plaats plaats plaats

l0 12 14 plaat§ 75 plaats 12 plaats 54 plaats 17 plaats 78

M40 M40 M40 Se&

M50 M40 M50 M40

00.31.58 00.39.57 00.40.24 00.41.27 00.43.34 00.44.44 00.46.23 00.46.33 00.50.56

Aantal deelnemers bij deze kwaÍt mamthon : 363 Theo Scbmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


NA


Nieuse ledeÍ Lede Bo€s$n-Heldeo§ Pdns HendÍikstraat 43 6373 KD Laídgraaf Geb. 16juni l9ó3

Bob James

Moltbos 1 6371 EÀ Lddgraaf Geb. 06

jeuari

1946

KathaÍina Dresen

Sebastian Dre6erl RimburgeN,eg 303 637 4 LC

Geb.

Rimburgerweg 303

63141,C LaÍtdgÍà.f

,-?In,d$al

27 juli

Geb. 30juni 1989

1s90

Michelle Bindels Namiddagse Drièssen 36 6374 MP Làttdgxaaf Geb. 8 íovernber 1989

AlexaÍrdra

Roan FmckeÍ1 Be€*horensingèl 145

Peggy

Dresa

RimburgeMeg 303 6314Í.tr.' l-ardgIaaf Geb. 12 nowmber 1991

Fuícka

6371EI Landgraaf Geb. t4 tro!€mber 1990

B€€thov@singel 145 ó371 El LandgBaf Geb. l8 oldóber 1988

Rachol Backers Apollol.ar 94

Diome Baokers Apollolaan 94

6374 HC Laadgraaf Geb. 8 juíi 198E

6374 Gob.

Kay Bemelen 1213 L^an 5

Marloes ScÀrijvers

HC Ladgraaf 3ojuni 1985

Domigsaaat 16 63'll vZ l-^ndgÍaaf

6373 BJ Landgaaf Geb. l0 februari 1991

Geb 12 augsstus 1989 AsEid Niekien

Roger l{enddx Op ga Steen q

RimbuÍger'r 243 6374 LA Lddgràaf

6372 RB LandgraaÍ Geb. 15 jtmi 197?

Geb. 23 april 1990

16


Ylrtte Collea MgÍ. l,eminensstrEat 1 6373 BM Lardgaaf -

Jos Krist Daniëlstr'aat 9

6372

KE Laidgaaf jaNari 1959

Geb. 26 okober 1989

C,eb 2 t

Kelly Boessen Prhs Hendrikshaat 43 6373 KD Landgraaf

Hub Doders Graafstraat 37 6371 XR Landgaaf Grb. 16 november 1960

G€b. 27 augustus 1990 Saane

Bessen

Prins Hsdrikstraat 43 ó373 KD Latrdgraaf Geb.

28juai

1992

Jarl van Hees

Noot rcdaclie.

Zo, dat waru1 weer 19 nieuwe leden. Helàas mo€ten we het ook deze keer zond€. pasfoto's stdlen. Do kealiteit van het fotodrdkwerk was dé laatste tijd deÍmate zwart dat we b€slctql hebbgn vooralsnog het clubblad z@dèr foto's uit te bÍengen.

Ook zonder foto heten we ochter de

nieulïe ledetr van hade welkom.

!7


VerjrardagskalendeÍ

Januari l99E

De.emb€r 1997

01

0t

Marianne v.d. Boqged

46

05

Wim Logister Bob James

33 51

06

l1 Jàll 1Eí lle€s t2 Nel Visser t3 Sjefran Ooytn

57

14

Peter Dec€uÍinck

38 55 32

t4 t7

Fcns KÍeukels MariaÍme Eussen-VeÍhey

42 47

18

Da!íy

t2

21

Niek BrouweÉ

21

Ger Hamers

27

I_Iarry Vem1gul€n

28

Wim Meijboom

48 49

29

Sonja Tubee

41

31

GeÍda Quaedvlieg

49

31

Eddie Veftappen

38

31

Jarl Vroomen

47

Smieja

03 06 07 08 08

Jan Welting

49

KiEy Kunkels-Palize

34

Jose vàn Haaren

34 49

14

Oowr

}laaÍie Pasmans Sjàak VeÉejjen Tim Wehiug Frank Jaíssens

46 20 32

30

17 1?

6l)

FÍituFischer É{aary v.d. laar E\"à

LeÍpers

Mia Pageu

17 lon l,ink 19 Rob Kooistra

21 23 23 25 27 28 29 30 31

0-0{4{-04-0

18

s0

14 Marel v.d. Pol 15 Theo Sómeits 15 Albert VerbuÍt

l? l7

Jaí lan He€s

14

Stinx edn

12

46

Bob PedeÍs

01

Jos IGist Jos Rijken Pade Voiker Maritia Horsch Adre Rollm@ Ger Schafhaus.a

Rsegy Pietersz AÍelias van Dtk

Narcy Píls

51

5l 41

l5 ó1

50 38 39 49 53

4a 44 49 43

2t


2"

§.T.A.P. Loop IIeGr{eo - 10,2-5,1 km - 21 september 1997

I 4 9 ll 36 45 54 64 82 95 97 98

103 I

12

Nico Hamers Ger Bodelier

Av Hqthuizer

Ró Ril(se!

s.T.B. s.T.B. s.T.B. s.T.B.

S.T,B,

Peter D€c€uldrk Jo

HeiÍricbs

Jos Dutewe€rd

Cor van Haaren Frits Fischer Herm Gerards

tr

Wim Meyboom

Viclf

Teeken

Marcel v/d Pol Trea v/d Linden Maria Fischer

S.T,B, S.T.B.

s.T.B. s.T.B. s.T.B. S.T,B. S.T,B, S.T.B.

00.33.59 00.36.44 00.38.12 00.38.46 00.41.43 00.42.48 00.43.54 00.45.01 00.47.15 00.49.20 00.49.31 00.49.32 00.50.31 00.51.34

Totaal aaÍrtal delíomers: 156 5,1 kilometer:

1 3 24

Bachir Hamdach Frank Hensgens liny Crombaah

S,T.A.P,

00:18.03

s.T.B.

00.19.00

S,T.B.

00.27.05

s.T.B.

00.10.02

totaal aatrtal dednqre$: 27 2,5 kilometeri

1

Rotrald Frins

Toataal aaÍtai deelnemels: 6

Vervolg

e 19


vervolg uitslageí S.T.A.P.-LooP

IKM:

I

Mmike

HèinÍichs

S.T.S.

ToÍaal aantal deelnemers: 7 400 Meier:

1 3

Fra!* Mutze Lomeke Frins

SV.Heorlen

s.T.B.

Àrnolduslauf Arnoldusweiler - 4'4 en 11 km - 28 §eptember 1997 4.4 KM: P Gunther

I 9

S.T.8. ( Ëettte

Finy Crombach

dan e)

00.15.39 00.21.23

1I KM:

I 17 28 29 6t

DJK Kohlscheid l''Í," plaats

Rainer Kl€infeld Jos Duteweerd Cor van Haaretr Frits Fischer

4 plaats 5 Plaals 5 plaat§ 1

tr

Msda Íischer

Mro

M', V".

00.39.36 00.44.54 00.46.50 00.47.07 00.53.52

Totaal aantal doelrlemers: 103

Rurbruckerlauf - 12 km -

15 november 1997

1 I Hars Classen 40 Jos Duteweerd plaat§ 9 60 Cor van Haaren lI plaat§ 11 6 I Jo van Modmp plaat§ 9 19 Frits Fischer plaats 4 139 Maria Fisohor plaats 2 plrat§

M30 M30 M30 M45 M55 W45

20

00 41 36

00.48'12 00.49'56 00.49.58 00.51.44 00.56.54


veÍvolg diveÍse urtslagen:

Wegwedstrijd Gillrath - 10 en 21.1 km'5oktober199? IO

KM:

I 41

Ul

Geelen Finy Crornbach

00.36.43 00.53.40

tas

S.T,B,

Àantal deelneimers: 49

HALVE MARATHONI I Joseph Bousie

23 29 36 38 47 51

Jos Dutew€erd

Frits Fischa Cor van Haaren Jo van Vlodrop

II

Wim Meyboom Mari! Fischer

plaals

1

M45

plaats plaats plaafs plaats plaats

4

t\.{30

4 7 6

M55

9

I

plaats

M30 M45 M45

w45

01.19.34 01.32.02 01.35.19 01.36.09 01.37.00 01.44.02 PR 01.45.04

!

As{tal deelnemeÍs: 76

Wegwedstrijd Ubach-Palenberg

I 10 14 27

Viokco Fratrk Eiseíga Jo Heinrichs Cor van Haaren II Roman

plaats

I

plsf,ts

1

ptaats 9

plaats 15

-

9r2

M20 M40 M30 M30

lm - 2 nov.I997 00.31.56

00.35.19 00.36.13 00.38.50

Aartal deelneltreÍsi 109

Enci-berg loop Maastricht - 9 km - 9 november 1997 SEMOREN:

1 6 20 39

Brmks

Unitas

Hub Dondcrs Rob Ril(sen

s.T.B.

00_31.21

S,T.B,

S.T.B.3'rcrreart

00.34.00 00.34.18

S,T.B,

00.38.2'7

Coasar

00.32.52 00.36.72

Steve

Jos

Kdst

Jo Heinrichs

JLIMOR A: M Peeters

1 4

FraDk Hensgens

S.T.B,

00.29.18

HEREN M45:

I 7

Mchel Vissers Jo van Vlodrop

Uritas S,T,B.

21

00.35.14 00.52.00


Ealve MrrathoD Mrastricht - 21.1

I 33 99

- 2a §eptember 1997

WolderariÍ

Ethiopie

01.03.0t

Rob Riksen Eddy Verstappen PieÍÍe Mu]ÍeÍs

S.T,B, S,T,B. S.T-8,

01.16.10

S.T-B,

S.T,B. S,T,B.

01.27.15 01.34.14 01.34.25 01.35.20 01.35.21

S,T,B-

0l.39.22

S,T.B, S,T.B, S,T,B, S,T.B, S.T,B. S,T,B.

01.40.07 01.40.39

s.T.B.

02.07.41

106 139 Peter Veóerk 269 Fons K&ukels 276 Louis CoÍdowener 293 Huub Weyenberg 295 Piet Brcuwer

38I

ld

01.24.5E

0r.25.19

S,T,B,

s.'r.8.

Henri Gesen

398 Wilen Marcus 407 SjefFrank€n 447 Jo vm VlodÍop 492 Johr1 SchoenÉkeís 493 Lily Hof 556 John Hof 620 Rein Reusinl

0t.42.56

0t.4s.22 01.45.22 01.50.36

Aantal deelnemeÍs: 621

Heuvelloop Battice

(B)

- 33

Wim v/d Linden

S.T,B.

Frits

Fischer

s.T.B.

Peter verberk

S-T,BS-T,B,

Maria Fischer

Lm -

9 november 1997 02.35.40 02.48.00 03.03.00 03.15.00

7-Heuvelenloop Nijmegen - L5 km - 9 november 1997 Hub Erkens Roger Gtlissen

S.T,B, S.T,B

00.59.04 01.04.00

Thm Schmeits 22


. desswe lraiĂ?i1u . c!fidlie leslen

,

laclaal lesten

, s\on

.

(vea

inqslesl)

sqeciieke leslen

lapen eo bandageen

. spoĂ­nassage

ilqfrflv ailt llttfrfrfr sptrtfgs,oA,eftpe{t llomned lfia 53fl llll lhcsale e ltuth tel- o46-ta260aa

23


Marathonverslinder weet niet van ophouden

*'' Xr4

Ap.il 1996, gÍoot fe€st in de Croenendaal in Landgraa! Pie o Mu!Íers he€ft zijn 5o'bmaratho!1erop zitten. Al zijn loopwienden incl bcstur.rÍ wren aaowezig om dit héuglijk fcit te vieÍen. Pierre had zijn doel boreik - 50 narathon's !!ll

Maar wie gedacht had dat Piene nu op z.ijn lauweren ging rusten zat €r helemaal flaast. Piere ging door', bijna ong*: emertt en zonder ve€l ophefliep hij de erc na de andere marathor. En nu, na anderhafjaar, liep hij in begin oktober zijn 60 *en begin november zijn 6l "marathon. !!!! -Reken maar ui! da1 zijn er weff elfmarathors ir adqhalfjaar. En Piene li€p deze olfmaralho[ ook iÍ tijden Í,aar menige S.T.B.'er zou voor tekenen. D€ lmgzaamste was de bergma.athon in Monschau iu 3 uur 20 min. En de snelste was RotÍerdam iÍ een tijd van 2 uuI 57

Zjn

andere marathon's warea:

5l ít.52 Àr.53 nr- 54 nr. 55 nr.56 n.57 nr- 58 Dr.59 nr.60 nr. 6l nr.

Mei 1996

1996 Ol1 1996 Nov. 1996 Febr. 1997 April 1997 Juni 1997 Aug. 1997 Sept. 1997 OL1. 1997 Nov. 1997 Aug.

Marathon Utrocht Monschau Marathon Marathon Eindhoven Amstordam Marathon Marathon Apoldoom Rotterdam MaÍalhon Marathon Enschede Monschau Marathon M€doc Msrathon Bc,rdeau.( Marathon Eindhovor Marathon Sturtrerath

En Íur ner 62 staal ook weer geplaíd in feh.l998, de midwintermarathon van Apeldoom. Pierre, op naar de ?5 (oveÍ 2 jaar? ) Dan is het weer feesten geblazed on dat magwel na zo,n fantastische prestatie. VEELSUCCES !!ll!

0-0-0-0-0-0-0-0-0 24

Theo Schmeih


Halve marathon Margraten Zondag 30 november 1997

S.T.B.'ers in de prijzen in Ioodzware hslve marathon

hfi

Voor de derde maÀl ir successio wcrd in Margr6ten deze halve maÍaóon gehoud€n. Ruirn 400 d€elnemers trotseerden ilrer eÍr wind met een doel: het halen van de lurish in deze zware wedstrijd etr liefst Èog in een goede tijd. Dar heb oog de factor " het w§€r" on die laat zich il1 Margraten altijd van de slechtste kant zien. Hoowol iets treter dan voorafgaande jaren was Let dit keiÍ x€sr een modderfestijn. Dil ge{lmbirce.d m€t 2 Ilinke heuvels, de eerste kijg je meteen Ba de staÍ acht€Í de kigzel1 de @dere bij heÍ l5 kD-punt. Daar tussan door veel vals plat en ahvelse

klein bclhgen- dus geen snelle lijder maaÍ daar kom je ill Margtaten ook niet voor. Dal ondcr deze omstandighcden toch nog 3 S.T.B-'ers zich in de prijzen liepen is toch een goede prestatie.

IÍge vsí A4rst werd derde bij de dames, Johtr Heodri! eí ïheo s(hfleits rcsp effste en twe€de b{i de veteËnen tr.

Bij Louis CordeÍener boginneí de baantrairingen tru wel e€ht \Tuchten afte \r'eryeq zijn luuÍ 33 mií. op dit selectleve parcours mag er $'ezeD. Ook Harm Alkemr zit goed irt elkaar, de tijd va! I uur 28 miÍ spreel1 voor zich. Eeí week later bij de Kapefieóosloop z.al hij ook van zich doen spreken. Als je John Hendrix eÍt ene Wilna Rusrrao je hiel€n kan latgn zen oP dezc zware 7-2 km cross ben je toch aardig ilr voÍl]r.

Dar staan er op de uilslagen lïst ook vrn Pelt en Í'r{nk .rnnssens. Vervolg

ls

d€ namm van

Wim Meyboom' Dick


Deze drie heren zie je de laatste tijd vaker aalr de diverse wedstrijden deelne&en en dat is een goede zaak. Want het go€pje wErdstrijdlopers binaon de S.T.B. is eigenltk maar relatief kleir (gezien ds grote opkomst b, de tai4ingen) en elke aan,ulling is welkom

Uitslagen halve marathon

I 10 38 43 46 54 89 96

Wil Thimis̀r Jos Xrist John

Cacsar

S,T,B.

Herdrir

II

01.2s.41

S.TJ. 2'VetII

01.27.06 01.27.26

S.T.B. l'Vet

Hub EÍkens Theo SchÍreits Harm Alkema Louis Cordewsner Frank Eisenga Huub Weyenberg Ger Schaffhausen

105 106 119 Piet BÍouwers 134 Jan Vrcomen

01.12.24 01.18.21

S,T.B, S,T,B. S,T.B. S,T,B, S-T.8,

s.T.B. S,T.B, S,T,B, S,T,B,

01.28.» 01.33.19 01.33.50 01.34.46 01.34.47

0r.36.27

Will€m Marcus Wiel Vorken

s.T.B.

1&)

Hub Prevo Inge vxtr Aarst

S.T.B,

01.37.30 01.38.40 01.41.56 01.41.56

S.T.B.3'Dame Sén.

0r.44.15

I8

Cor van HaareD

S.T,B.

I

44

163 164

1

182 198 217 244

II

AIbofi VerbuÍ Wim Meybooa

s.ï.8.

FraÍk Jansselrs Dick var Pelt

s.T.B.

01.44.15 01.44.15 01.46.11 01.51.48

S,T.B.

0L56.17

S,T,B,

prenk H€nsgetrs sta te op de l{:wart EtaÍathon. Hij Ínishtc il1 eer tijd var : 00.39 13. Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

26


ZIEKENBOEG We wared egl b€etje te optimistisch toql wo dachtÉo, dat oÍu spoËolub het jaar gezond mu kmnJ uitzraaien. Even voor het teÍ perse gaan Íaakteo nog e€tr tweetal spoÍtvrienden itr de

lapponmed. De eeÍsE pecltlogel, al sinds 'o paar wek@, is EEggqP!@lsz I'Iij scheurde z'n middelvoetsbee$je tijdens 'tr cmsciuldig karweqe in de schuur. Je trëLt da11 natuurlijk ge€n scho€neo aall met staleÍr rcuzen, alswel partoffels! Tja et boem daar lag Reggie! Het Íias snel gebeuÍ{ IaIl pàítoffel io eett '?ipspoot"! Els Frins heeft, ook aI raeken lang, een hardnekkige ogblessurc. ze tÍaint wel. traht niet, zE \sil zo gPiag, maar is hd wel ,an te raden? Mom€nteel twijfelt Els tussen lichtjes trainen en rust nemen. Dan vinden we Jan Maudors h de lapperrnard. Siíds de 7-heuvelenloop rondom Nijmegen heeft Jaí probtemen met eer lerreke hamstring (loiepees). Heel rcoràótig maar bijna onzichtbaar traiÍt Jao nog twee keer wekelíks. De lolgende patiënt is Hub Brouwer. Hij suklelt io de juistè zin des woords met e€'1 odwillige bilspier. Acuplectuul €r1 Írlassagos ten spiit, hd wilde nuar et vlotted. Hub heeft de looop doo€ehalt en neent ru erkele madden volledige Iust. Verrolgens zu1len we lÍieÍd Jo Heirichs enige tijd moeten miss6 van het sporfveld- Hij moet d. aaÀ z'[ mdriscus urorden Seopereerd. Financieel is en blijft het m€t Jo dik ir orde. T@slotte de t ieste lat vàn Vickv Teek€n tijdens e€'r rondje schaatsetl waaÍbij ze haar pols brak. Dit gebeurde zeer rccaíxt op de iispiste h Geleol. Wij wmse,n alle geblesseerden een voorspoedig hoÍstel toe in de hoop dat zé hua goede humeur tijdens de feestdagen zullen behouden

Ed Schiks.

27


Estafetteloruppel

Om te b€ginnen vril ik me eelst voorstelle! Mijn naam is Albert Yetbunt, gebo4n in Kerkade op 15 januari 1947. R€eds 2? jaar getrouwd met Marleen en verder heb ik 2 zonen Mark ol1 Rob Voo. d€ S.T.B. orgsoiseerde ik samell met een uitstgkende $€dstrijd-cic 6 keo de Kappelerbosloop, 5 keer de Heideloop, I keer de Bergloop en 1 keer de

uudmp. Op dit momdt verní ik

de

public relaíons functie.

Het begh aan miin "loopcarieÍe"In 1984 Lwam P;ter JaNsen (íu ook S.T B -lid) rl1et de rraag of ik met enkele hruItbeworers op lÍijdagavoad enkole kilomote* op de Blunssurlmo eide

wilde rcnneD. N; cnk;k wekotr bsdenktÍd (Í'ànt ik was reeds l0 jaar inactief op het gebied vaa de sport) heb ik to€gezegd f ia wai jaren op uijdagavond joggen, heb ik met Peteí Jarssen afgesprokeÍr de tmining uit io bouwà aaar 2 à 3 ke€r per week. Ondertussen liep ook een zekere Jai Mandsrs in ons groepje, die Íoen nog beter was a1s ik LaGr kwatn ook Frank Eisinga hij was toeí b€Íer €Ír is het nog steeds. h 1987 liep ik mijí eerste wedstrijden. Door toedo€È van Jan Manders ben ik in 1988 lid gewodeo van S T'B' trai_ ner wÀs toe{ Wim v.d. Liíden. De lÍainirgetr i{a.sn zeer gczeltig en iedereea was behulpzaam, I'e€l heb ik daí ook ge-leerd van srvaren lopers die tips gaven ove{ raidngfÍt en het lopen ran *'edstrijden. In 1988 liep ik mijn eersto halve marathon in Graetheide. Onder bsgeleidi[g van Jm Manders liep ik in do strometrde rcgen en storlÍ cen tijd vaa t.:e.5t, om oíder 1.37 uuÍ te blijven liepen wij wel de vrouw die verdltwoordeiijk was voor het uitdelen vat de medaiÍes overhmp' I]1 de lmp do jaren liep ik d.lizeoden kilom€teÍs eí tientallen wedstrijdcn' Vervolg

c 28


Het zou tg veÍ gaan om alle wedstrijden op te noemen, maar ik wil enkele verÍnelden:

1989 l99l 1994 1994 1997

20lsn van Parijs

effstemaratho[

Rotterdam 3.15.51 uur

Marathoí Rotterdam P.R 3.12.51Eur

MaothonNewYork MarathonJul8ÈauzÍ{itserland. Tot slot wil ik stilstaan bij de rÍaag "wat heet h€t lopen Àlgemeen voor mij betekend'. Vooral veel loopuieiden en lnisndimen zelG uit DuitslaÉd en Polen. Gezond lichaarrl eu gezonde geest - Vol€ leuke reisjes en wedslrijdetr Ve€l gezeligheid en eeu bijzondere loop!'dend Peter Jatrss€íl waaÍnee ik reeds 14 jaaÍ

Ik

traií

eo eeo uitstekende verstedhouding heb.

ÍjI

sluiten met de estafettelmuppel doo( te ge\ren aan eeu van mijn looplrienden. Jan MandeÍs die niet m€€r zo snel met lopen is als ik, maar gegarandeerd eu b€ter veÀeal kan sshrijven. A]beÍ V€rburt. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nieuwsjaarstreffen S.T.B, - 11 jan.1998

Op zondag 1l januaÍi 1998 wordt door orze evgmedten-cotrImissie weer het Nieut{jaaístÍeffen georganiseerd. Na de inspa[dtrg - lopen, rennen eo wandelen - de ontspanning. Deze bestaat uit eetr overheerlijke btuch eo dit gesefteerd met live-muziek. NadeÍe mededelinge[ volgetr t-z.t op S.T.B. teletekst. Wel vad tevoren e\.en opgeveÍ! bij de leden van de evehedtetrcommissie,

Maria Fischer Rein Reusilk Ellb PreYo

a

-

a

045 - 5313627 045 - 57215E5

o$ - 45m573

0-0-0{-o{fi{ 29


- AUTOREKTAME

. STANDBOUW

,,N.T'_7

. .

REKTAMEBORDEN/ZEItEN

.

BEWEGWIJZERING

DEKORATIESCHITDERS

ASSUBANTIE GERAETs ev-

,ó ày Alle verzekeringen Pensioenen Hypotheken Financieringen Spar en

30

Burg. Cuslerslaan 33 6373 TP LandgraaÍ ïel.: {045) 531 50 91 Fax: (O45) 532 58 24 Postbank nr. 37.23.802 ABN.AMRO nr. 44.81.80.855 K v K 14051581


De bokrij klopers Hasselt

*{I

l-l**ll-o._

Op zoDdag 15 maart l99E zulen de Bokijklopers uit Hasselt o.l.v. orze grote \'Tiend Leon Fels dednemen aan de Marathoo van Barcelona. Voor de lieÍhebt€rs biÍnen de S.T.B. zijn nog plaatsen beschikbaaÍ. Om een beeld te lÍijgen volgen hier enkel€ g€gevens.

* *

V€rtrek op woensdagavond I I rnaart 1998 met de bus naar Barcelona en op $r'oelsdag l8 maaÍ 1998 beght de terugieis om 7.00 uur De kosten bedragd circa 8.500 frao\ hieóij inbegrepen: vervoer heen en terug met esn luxe touringcar, holcl op basis van half pelsion en bezichtipn van Barcelona str MontseÍat.

Marathon infoi

i * * *

In 1997 wnÍen er 75.000 deelnemers (diverse afstanden sa&on) CertiÍcaat, T-shirt, Trofe€ en Bassage Specialo feinsn brengor de deelnemers naar het v€rtrek in Mataro

Tijds,imiet: 5 uur Barcelona is geen maratlon om een goede tijd te lop€n, er zijn teveel deelnemeÍs. aantoEst het Olyrnpisch Stadicm, laatst€ Ldometer hefling die stijl sn moeilijk is. Er is ook: diri maÍathon - Srmposium over gezondhcid en sport op 14 maart - Runnem Fair Marathon Expo op l2,l3en 14 maart ' 98 - Pasta paÍty op l4 maart.

ir

"

*

Bonje gohteresse€d dal1 kunjeje aaDmelden bÍ: \Yilly Remans Kempetrhof 32 Essselt (B) Ward Vanrijkel Grasstraat 21 I{asselt (B\ 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 37

n n

0111211433 0111214115


$$.

otr 1ยง1 BlUf oP de t

het allerlaal Kijk regeln

Teletet TV-GAZE 6t


ttelet4'r#,r roogte van ,ste nieuws ratig naar:

rst van

T pagina t4


RAADSELS

Hoe noem je......en? 1. ieÍnard die argst heeft om te 2. SinterHaas met een za.klantaam? 3. iernand die niets ziei. maar ua v_oor moet betalen? 4. de hut van cel Eskimo? 5. als je verdwaald bcnt? 6. een paling die olrder dg tram komt? 7. ierna.rd dic niet goed werk? 8. de kok in een vliegtuig?

vli

9.

een hoDd met de gekl(c ko€ienzielde? 10.de baby van cm inbreker?

1l.een topper vaa zuinigheid? I2.eenjongen die van snoephoudt? 13 de staÍt var een veldloop? I4.iemàrd die slecht piano speelt? t 5 eer nveezijdige kopieermachirc? l6.de vadeÍ ÉÍ eell $orm? I7.de chefvan een sauna? l8.het bero€p van Sinterklaas? l9-gewauwel ir de diepte? 20.er zonder woorden omheen draaieu? 21.een gemiste laal§te trein? .

.

22.het voedsel voor slal*en? 23 . iemaÀd die mer nakijkt? 24.dc edelnan vaÍr S.T B.?

Oplossing op blz. í6., maar cerst je eigen hcÍsens laten werken

Ed Schiks

34


Sportmedische BesPiegelingen

P€$blessures: is er iets nreuws oDder de zon?

in de Tiidem hel schriiven van dii §nÀ. boor ik op TV lwe€ vortballels seizoe'' in hel lopeíde oudaÀ,- huo .u*..e pÍales o\eÍ hun blessuÍcle€djaar minder wedstrijde' elk rir'eet het dat É"tÏ*À i"t. tt.gi""i, het tweetal eeí gpot íslco spoÍt jaar, favoÍiete doordat hlm speelt dan het voorafgaaÍde meebreoet \oor het onlstaaí vaí pecs' eÍl spierblessures Utteraard is er lussen de ainnen d; voelbalspoí nog extra flslco op lelsel dooÍ direcl coolacl .i.t.rs. icts aaL we Uir heilopen ojel kenoeo' Het rs echter duidetijk dat ook

met a1o-herhaald opnedeode piekbelastingeo- peesblesWat is er nou de laatste jaren bekend gcwordon .or"" fr"qu*i or", de acht"rligg*de *rrak"o e11oveÍ te nemen maatÍegetg! tege[ deÍgelijgehouLe onsemakkenïln september lqqT \eÍd m Breda eeo spoírongÍes vooraanaaílal een weÍd door pees Hier . De race om de den de tret licht gehouden Na de irleiding togen peespÍobleeE het sprekers sàanrle wil ik eon aantal zateu di rcwe laten Passeren' All6eer§t wit ik iets Yettellen or", *ut àp *or""Uiveau in het beschadigde peesweefsel gebeut- Ook wil

Ui*.,

a. foop,poa.

,'*.i.oa*.

tirl

Ër

hierbij".de naturlijke r€parati€proces§en, vÍaaÍ het lichaam ovgr b§schikt' p€esblessube.p."keir. Hi"ma *il iL kàrt ingam op mogelijke oorzsken van wil res,'op de vecchilleode stadia ií het oítstaatr v@ een blessure ëIr tot slot

iI

ik de ÉhaodelnogelijkhedÉtr aar de orde stellen'

Wrl

gëbeurt er oo Eeef§elniveru?

g6!en wallro'r Uiíeraard is het op de eerste plaats van belang om aaí te veÍsch tucs€n De overgamgen neesblessues op bepaaldc plaalsen oolstaan

*"eisetr1p"s ii1, *'(oplaalser doondat eÍop deze plellen eeÓ bepaalde lrachtonoverdracht ontstaar Ook zijn dezc gebieden vaak overgangen hls§ell goed doorbloede en mioder go€d doorbloede \{eofsel§ Door herhaald m€chaíisch geweld kunnen er veranderingen opheden in de steunweefsels van het 'l.nde

lichaam-

Vervolg

e 35


AlleÍe€rst l:uonen er veÍanderingen ophedEn in de zogenaamde collageen vezels, die itr het peeswecfsel eerr derl van de stevigheid voor hun rekening nemen: de vezels verand€ren van sfiucfuur, z*ellea op €n r{oad€o met slijm gsvuld. Tussen dc callageon vezels ligt de zogeÈaaed€ hrss€ostof, hig|wordt in geval van overbelasting vocht gevormd wasaz &z* stof tekenen van versterf tooÀt. Ook de c,ellen in het pe€sw€€fsol laten veÍaltderingen in lolm en structuu zien. In een latcr stadium ontstaatr er ook veÍanderinge! h hot kaakbeon en zelfs in het aangreDzende bot. Als Íeactie op de hieóoven besckeveÉ l'§randeringen treedt er e€n toenamo vaa het aa[tal bloedvatel op. Hiema verplaatsen bepaald€ callm zich na{ de beschadigde skuctrneD toe. Dg twer laatstgenoemde veranderingeÍr zi,jn dus te beschouwen als onderdeel van een nafuu.lijk repsàtieproces, Als dit procÉs verstoord wordl gaat de beschadiging door met mogelijk blijvende verandcriog€n als gevolg. Uiteindelijk leidt asÀ niet herstEÍotrde blessuÍe tot yersteÍf van weefsel en zelfs tot klgine en late! gÍole schoul€n in het peesweefsel.

Welke

zïn

mlqst voorkomende oorzeken ven p€esblessuÍes?

Uiteraard d&agt elke versto ng tussen mate vatr Masting en belastbaarheid een mogelijl&eid tot bcschadiging in zich. Hoe moeilijk het is om de mate van belasting aan de belastbaarheid aar te pass€n weet iedere loper. Traioingsfouten ziin de me€st voortomende ooIzaten voor het optredcn vatr blessures. H€t klatkeloos kopiëre[ vatr schema's van topadeten is een lonstfout die wijrÀol zekor tot blessues leidt. Ieder mens heeft oen urdeke samenstelling en op basis hiervan eeu uieke belastbaaÍheid. Wat eer begiDÍende loper zckcÍ weten moet, is dat de verbehiryeÀ in het haÍ-vaatstelsel door training sneller veÍlopon dan de veranderingen in peos- e! spierweefsel. Dit verooÍzaakt veel blessuos bij lop€rs die te snel hun aantal kilorEeters of trainiogstempo opÍoereD. Te haÍdë ondergrond vormt ook een bepaald dsico, door de grotsre oechaÍrische kachten dic op het bewegingsappamat wakzaam zijn. Blessurcs aloor slecht schoeisel kome! niet metÍ aaak voot door de verbeteÍde mnterialgn en door de geÍichte advisering omtront schoeÈel Te eenzijdige belasting ligt natuurlijk bij lopers op de loer, het È Boed oÍn naast het lop€n ook andeÍe bewegiflgsvormsn toc to passeL AslmmetrisclE bdasting bijroorbeeld dmr een baan&ainiog waaóij do looprichtidg dozefde blijtt

vervolg

§


aan eeo zijde van eel1 schuin verlope[do 1!'e9 is eetr vaak oÍderschatte factoí in het ontstaaí van blessuros. In de 13 jaa. dat ik w€dstrijden loop, hob ik door te síelle baan-haining of -rt€dsaijd tweemaal €en seri€uze blessure opgelopen, dio niet bi&en e€n paar weken h€Istelde. kingetr in de looptechtriek l§rllen ook door de &equente herhalingen blessu' res vetoorzaken. Mensen met standsaMikingen van enkds oí hÍeën kuarcn op basis hiervan eerder mot oveÍtelastings-velschijD§elo, te maken líij_ gen. De rol van overgewicht mogs duidtlijk zijn, €ll(e klap komt harder aaí waardoor inesr mochanische schad€ optÍ€edt. Tenslotte zij[ er €€Ír aantal medrsche redelen om e€n sport als hardlopeD vanwegp het blessurerisico af

of door het lopm

Afuii

te raden.

Wdke fasen zijn er te onderscheiden in het ontstsan vatr een pee§letsel? F'as€

l:

Hachten vai1

pln

en stijÍheid l1a het sporten, spontaau verdwijnend

biDíen €nkele ur€n. Fase 2: klachten van pijn en stijfheid tijdsns het sporte4 verdwiÍEnd in do

rarming-up, terugkered

aan het eiade van de in§paDning.

Fase 3 : klachten van pijn tijders en na hct spofÉn, nacÀtelijké pijn. De klachten vgrdwijncn na langduige nrst. Fase 4: continuo pÍn, die ook Fase 5: peosscheuring.

det ver&{ijnt na rust.

De mats van herstel vrm et,1 p€esblossue haÍl8t af van hoe ver je het in bo-

veígenoefid scheÍna laat komen. Het luistoren Íaar signaletr tritje lichaam is dus van groot belalrg.

Behandelmo gelijkheden:

Uitomard w6s ik mei name geihteÍcsseerd in de oieuwste iDzichten qua therapie. Toch zijn er eigenlijk weinig nieuwe mogelijlàeden bijgekomen. Het bolangrijl(ste bltft de preventie. VsrstaDdig€ tlainingsopbouw met een goede afi»isseling aóeid-rust is van het gootste belang. Bij hct herkenDen van een blcssue is het uiteraard gunstig om in een zo vroeg mogclijke fase ai in te grijpen. Uiteraard Hekent het opttden van alaml-ÍeNchijnseleq dat de hspanningsn 1l$€te! sorden gel€mperd. Vo11edi8 stoppen met activiteiter i§ in het algemeen {iet gunstig vanwege het onvermijdelijk optÍedend cónditieen kracht! orlies-

VeÍvotg í{' 31


Het is voor €en lop€l in het algemeen mogelijk oE in geval van een blessure een alternitief te zoeken bijvooÍteeld h de vorm van fretleD, zwommen of aquajoggen (dit laatsle benadèrt het fteest de loopbeweghg ia een veel mindor belastende vorm)- Uitrraard kan €r ook een ro1 weggelegd zijn voor de fysiotheropéutische behàndelvormen, die dc laluudijke herstolpÍoces§en Lunrcn onderstouÍen- Te denke. valt hierbí aan allolei doorbloedingsbevorderende eaallegelen als mnss6ge, fricties or ultrageluid. De rysiothempeut speelt ook een belangrijk€ rol bÍ het op een verstandige manier hervatten van de looptlainir0g. We wetsn altemaat dat wq als het oB o{s zelf 8aa! in het alge{een niet obj€otief oo.deleÀ Het lÈfst *illen we na 2 dagen rust het tÍaiÍilgsscheÍna weer oppakkeq het is gÈnstig ortr een atdeÍ een ml te geven bij het opstell€n va! het revdidatieplan. ToDslotte wil ik nog iets v€Ítell€n over de plaatsotijke inje.ties met corticosteroïd€n die in diverse sporttakken nog frequeht toegepast vorden. Een fujectie met een dergeUjke ontstekingsreÍÍnende stofvermindert pijn en zwelling waardoor snel w6sr gehaind kan \ïoÍden. Hierin schuilt echteÍ ook het gote gevaar vao het gebruik van deÍgelijke ioiddelerl De Datuurlijke heÍstelproc€ssen, ihe hierboven besclreven werden, Íeageren oÍlgu!§íg op coÍicosteroiden. D€ kans op e€r1 terugkeer vatr de oude blessure à een eÍnstigore vorm is dus niet denkleeldig. ConcludeÍend is er eigentijk weinig nieuws onder de zon te melde[ over de alom bekedde lleesblessures. Het sloutolwood blijft pÍerentie. Bii €eÈ eenmaal opgereden blessure is het yan belaÍg oÍr in een zo lÍoeg mogelijk stadiu& alles te richteÀ op ma'dmaal herstÉI. Lange termijn politiek is in dit opzicht var uezenlijk belang oÍl jaren blessur€!Íij tt blijveL

LiterrtuuÍi

*

"De race om de pees", verslag van een sport dt8les m Breda ia septomb€r

t997.

*

Henk Kraaijenhof 'De kuÍst van het plesteÍsn", 199?. Rob Riksen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

38


uulo verkoop nieuw en gebÍuikt 1e klas occasions met BOVAG garantie inruil mogelijk

- reparatie en onderhoud van alle meíken - APK-keuringén - schade-taxaties en íeparaties

KlimmendeÍstíaat 95 - Klimmen - Íelefoon: 04405- 1358 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaal - TeleÍoon: 045 - 751449

§,4SCíl

clEIlrm sewÍ

Oonnmerr-

'timmertredriiÍ

H. d 04s-5318849


Clubrecords STB

Na enig o!€rleg hebben we dè volgerde spelÍqlels opgesteld met bërekkiry tot de chbrécords

laa tprichting van d€ IC1IAUatletiekrÉreniging STB (1-1-1985). Clubrecords kunnen ger,estigd worden op de baaiaÍ:t ídlo l00rq 200m, 400q 800m, 1500m, 3000m, 5000m en 10.000m. Clubrecords kmnen ger,ostigd worden op de wegfttanden 5 kn, 5EM, 10 lan, 15 km, 10 EM, 21,1 kn (halve marathon), 25 lÍn en 42,2 km (maràrhon)Clubrecords kunen alleen gevestigd worden in officiële wedsrijden waaraaa mon als ve(rgenwoordiger van STB deelne€mt.

1. Cluhecords ge1detr vanaf het momeÍt

2. 3. 4.

5. Clubrecords

kunneer alleeo gevestigd worden

in de leeftijdsklasse rraar

men

officieel in thuishoort.

6.

Clubre€ords worden gebaseerd op de officiNle eindijd@ zoals die vermeld staan in d9 uitslrgEÍnijster va, de borefrende EÉdstrijd.

De lijst is safieÀgesteld op basis van de informatie die roorhanden is. Als broninformatie hebbeo we gebruik gemaak rBn de lijst die !ÈÍmeld stond ir clubblad nummer 5 van 1q96, aaÀgeruld met de prestaties die julie zef hebben doorgègem (zie oproep vorige bo€kje. Als de lijst niet corred ofvolledig is, ligt dat er voImoedeliik aan dat je veÍgeten bent je prestatio bij d€ rcdaciie te meldeo. We zullen hem graag aanpassen voor onze volgerde uitgave.

STB-rters en STB-eͧ, aan julie de uitdaging dezr Iijst compl€€t te rllrken en/of te verbeteÍe0l !! !! !!t

40


Drmes senioro (- 35).

Baan 100 m 200 m 400 m 800 m

1.500m

3000m

m m Weg 5 kn 5 EM 10 km 15 hn 10 EM 5.000 10.000

21,1km

d. Lhden

15-07-19E6

d- Lindea d. Lind€Ír

0941-1986 05-0G1986 l9-05-1986 08-10-1989 30-08-1992 19{5-1986 09.03-1985 l2-05-1985

00.3E.01

Trea Trea Trca Trea

00.23.26 00.31.19 00 38 01 00.57.55 01.06.28 01.21.50

r,?n Durn Hele& SÈackers Trsa v. d. Linden Trea v. d. Linden Trea v. d. Linden Trea v. d. Litrd€ír

02.56.59

Trea v. d. Lind€rl

00.05.09

00 1044 00.18.26

v. v. v. v.

d. Linden

Janr1e

04-05-19E6

25 km

Marathon

28-09-1985

Damer veteranen 1 (35-45).

Baan 100 m 200 m 400 m

m

800 1500 m

00.02.49

Trea v. d. Linden

l5-9-1996

3000 5000 m

00

l2 l7

Trèa v. d. Lioderl

l5-9-1996

00.24.20 00.38.44

Riki Hen&ix Alice Lendfers

29-08-I993

01.11.55

Mieo Quadvlieg

08-03-1992

01.28.36

M L RÀeven

01-05-1988

m

Weg

5l«n 5 EM 10l«t 15 km 10

10-10-1993

EM

21,1}m 25 kn Mardhon

A7


Ilalnes YeteraÍen 2 (45-55).

Baan 100 m 200 m 400 m 800 m

I500 m 3000 m 5000 m

weg

5 5

kn

EM km

10 15

00.37.55 AO

4426

Alice L€rdfers Maria Fische.

28-08-1994 02-04.1995

ktu

EM

2l,1km

01.08.07 01.32.33

M. I. R ev€Ít M. I- Raev€n

16-04-1990 03-09-1989

kn Maration

03.34.55

Maria Fischer

2459-1955

10

25

Heren senioren (-40).

Barn 100m 200 m

400 m

800m 00.02.17 1500 m 00.04.25 3000 m 00.09.07 5000 m 00.15.57 10.000 m 00.33.00 weg 5 km 00.17.00 5 EM 00.29.06 l0lon 00.32.45 15 kn 00.50.03 00.55.30 10 ÉM 21,1km 01.10.59 01.2'1.1'l 25 kn Marathon

02.34.17

Cor Y. l{aaren Fr€d Piorik Jar1

Hov6r

Ja! Hoven Jatr Hov@

I

15-09-1996 13-0?-1985 26-0',1-1985 ??-??-198s

04.07-1986

Rob fuksen

08-10-1989

John Hendrix Jan Horcd

l8-l r-1989

Jan Hovgn

01{5-1988 2142-1987

JaD Hoven

l2-05-1985

Jaí Hoven

05-05-1985 ?'t-?1-1986 19-05-1985

Jan Hovqr Gèa Hamers

A?


Ileren Yeteranen 1 (40'í)) Baàn

l00m

200m 400m

-

m 00.02.20 00.04.49 00.09.08 3000 m 5000 m 00.17.09 10.000ÍtI 00.34.14 00.11.25 Weg 5km 5 EM 00 27.12 10 km 00.33.42 l5lÍn 00.52.44 00.57.27 10 ËM 21,1lm 01.13.59 01.34.42 25 hr 800

1500m

Marathcn

02.49.48

Wiel Fril1s

15-09-1996

Heiiral ,olu Heídrix

09-06-1994 06-08-1988 tE-1'I-1981 08-06-1987 02-04-1995

Hub

John Hendrix John HeíldÍix

Hub Heynen Jcfun

He rix

2'748-1989 09-05-1993 23-04-1989

Hub Heytron, John Hendrix

16-04-1990

John Hendrix John Hendrix

28-05-1988 08-03-1992

Ed Quadvlieg Peter

Vërberk

05-04-t992

Ileretr veterarcn 2 (5G60) Baan 100 m 200 m 400 m

800m

00.02.46

Bert Rgynde$

15-9-1996

0033 10

Jung Mainzer

12-09-1992

00.36.02 00.55.00 01.00.33 01.18.31 01.40.13 03.06.50

Sje{g Francd

10-06-1990

Sjoíg Frarc.t Sjo1g Francot

23-04-1989

Sjag Franc.t Sjeng Fr&cot

26-05-1990

Frits Fischer

24-09-1995

1500 m

3000 m 5000 m

Wog

10.000 m 5 km

5EM 10 kn 15 km 10EM 21,1lon 25 km Marathon

43

18-11-1989

26{8-1990


EeÍen yeteranen 3 (6(È)

Baan

m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m 5000 m 10.000 m

Weg

5

100

hn l0 km 15lÍn l0 EM

00.24.52

&t Schiks,

2t-04-1996

o0 44 25

Herman Schifrelers

23-10-1994

01.11.05

Hennan Schifelers Bob Pdéís,

28-08-1994

0l.33.48 04.11.11

Ed Schiks,

24-09-1995

5EM

21,1lm

02-09-1990

25 kln

Maraft@


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Vezekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


RAADSELS - Oplossing

l.

VogeherschÍikker

4. ijshookey 7. misdienaar

schijnheilige 3. zwartkijkeÍ spoorloos 6. aalmo€s 9. mafkees 8- luchtloker

2. 5.

10. krakeling

11.

13. b€oercld 16. papier

14.

droogzaemmeÍ

piarckruk

12. cawboy 15. doordrukker

19. buikspreker

lT.blootshoofds 20. draaikonterig

21. dagretouÍ

22. kruipgroen

23.

24. locpgoaf

natuurmens

18.stafrmcionaris

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Wat doet een goede STB-er?

lsï4elo]-tozE3-^J u3^ ?t9 sut8sd do puo^B e{là l)ÍfH fII{

46


q7


CI,UBKAMPIOENS CHAPPEN 1997.

BITER I,AAT ÀLS NOOIT. Dit keeÍ was gdozeo voor ds rccqrnrrcddÈ wn AVON ar in sarnarwerti4 m* ÀVON de clubkanpioensclappeo te orgaiserea. Voor \Èel kindeÍa e.Íl hele eriadng zo ineaas cp een 400Ín. baal cl mtÉ 8lles erop €o elarm.

o

a

va

opryelden de er k(Ít snel na ha uitielen Ieder \aas op tijd je pas hoe\tel fu datr zie beggnea word@. staÍtnu$meÍs nFt hd inl@€n kinderen v@ ars oigen S.T.B. er m€eded€( En ook nog dlenral in or§ eige[ clubtenre. Mooi toch rl dh mooie blsuwe pakke& €€n ee eid l!! De rEedstrijd voor de jeugd k(rr dan eiodeliik beginn€n. voor tle Í€€6ten (de lieu\aeliogen .nder cns) de le baarwed§rijd. Er werden d€ze dag qoede pr€stÍi€§ neeÍgezet en het wa§ drÍ ook eeo leuke en gezelige dag.

uí naar ee1 kleine Ínan in een grde kirdeÍiaaga. garrEn zocn lzn Cor ea Mamesjlaa. Dí \rara ook zijn OfterÀ,el Drmoa I'rn eerse olubkarryioe'rsdlappet als jo€ste lid lan S.T.B- lÍet gote Erut hmg de Íre€stD tijd om de waga heql 6, als ,e da,1 ook e\reo e€í prestdie &oeta neerzefilr! l€fie or wel weer imxrd anders cp die Heine rÍÉr1. De fieesle aandaót giíg toch

Na de prijsuiheiking giDg e€nieder tevred€n oaar huis ar k(Íl de lol8€ode ttaining rÀel weer begimea. De volgarde clubkanpioarsóapper zijn die itr dB ual, wanneer o Y,aar a boelad wdql wE nog nieí precies- Vel vooÍ het begin van h€t nieuwE ba.nseizoen (p 1 apdl 19E. Dí is gea grapje hoor !! ! |

Groetjes van Ilonà

nalneí! de hele iengdrportcoDrDitsie.

48


EEN IMPRES§IE VAN DE 1E CROSS WEDSTRIJD VAI{ DE JEUCD

d&tlíNl

Na lang bell€n E! vrag€n of z;fuhaaÍ Berglocp te Maastricht, *.odÉn w€ cP

Hnóren aan de

z(,

dal Ea drulde m

mEe zoo doÉn

am de ENCI

ag 9 uovernber j(ng§tled@ md 31 jewol§e op de Cocpett'aan die

,o YÍoeg (9.00 uur). Voor ÍrEÍg oudar (rnaar ook kind en rraioe(stq) middao in de naó1. S T B €Ís' Ja hoor, we gingeo cp pad, net wel g€tetd 15 auto'§. Eg1 hele sliett lr.laar a gauw werda tijd€as de lit ryqtaar dÍie grc.pd gemaald, en bl de ingang vet de ENCI,nas hd weor e€a eefieid r@ S.T B kindeto Er ouders' Ró À Iudit]t *aro, er at om de $afiouÍmer§ op te halE1 zodd wt i1 eeÍr k€er door naar de staÍt kdtd€n lcp@. Dit 'fias ook oog e€a heeeel èird FÀ weer e€T heeeele sliert S.T.B.Het $eer speeldo dit keer nree (vorig.iaar r€gende hd) €o zo koud wàs het ook niet.Nadat iederecn zijnihaar startnumrner cp had werd er Tim e(t Í@a' Iedere€tl was walm €n íu kon ingelcpea cnder toezieod oog eo ook nog

'/d

het alemaal begirnen.

le cÍoss in hrm le!6 ql nertq$ dd ze §al€n! yeterzit nma heb ik mijn lurr1nler wd op ?" of Momma/Psppa mrn

voor veleír

"M

ale

Íiet go€d vssf'. "Tim hoe hst Ítto€t ik lopen (vooÍ

de 3e lreer

d) ?"

en ga zo maar

door'

DIT MOET IK DAII TOCE EVEN KWLIIi * Hd was een gde gÍo? kinderd die meedeed* * * *

t{et was eeo lsrzo gezellige dagIederceÍl heeft de cro6§

ui

golcpdl

Er zijn go€de pre§aties gelelerd (zèlG medai[eplaat§€o)' Veel oudeÍs bler@ t t hd eind (tctdat idereor gelopar had)'

EEN WEL EDEf,EL GÉSIÀAGDE 1E CROSS. JONGENS f,N MEI§IES OP NAAR DE VOLGf,NDE I!!I

OIjDERS, BEDAIIKT VOOR EET BRDNGEN' ÀÀ}{MOEDIGEN EN }VEER MEtr NAAR IIUIS NtrMEN VÀ}I DE I NDEREN.

ILONA

49


ENCI-LOOP MAASTRICHT We gingen md ee,r flinke goep van STB traar Maastdcht om daar mee te docn aan de

Enci-bergloop. To€n we alaar

aankwam$ moesten wo nog eeÍ heel 1ope4

íuk

tot aatr de start.

E€Íst werden de

startíuinÍneis uitgedeeld en daama fioe§ted we trog

idopen. De Hehtjes moesten eerst rentren. Pas lateÍ war€n wii

aaí

beut. Toen hrt starhchot de

volgd€, renden we eerst eeí wij stÉile berg op,

drrl mo€st@

1&e

een

bocht om en daama gitrg h€t \,íeer bergaf.

Alles bijelkaar 1000 meter,

Mijn tijd was 5 ninÉen en 7 sec@den.

Grodjes Maayko

50


,EEÍE PP'JS

*

Itl ,ll...rt.rhi., 'E

*

t - a - r - t0 l..t t.t.a,l.t t..r .t,.la.l..à, t... ...rrltt.rt.d, t..e n.l..l..lt .l.n.

Lll

k ,t .trt. lrk.l-.tt.rh.tl..

0E sEStE CtRA ftE

* * *

OE BESÍE SERIICE

alt.r

,.

..lí..r1, ,ita

tl

., ,t ..r. o.t*rallt. R.nt.arr.

t lnut.r r.rlrt là b, " ,Ee - 8.t.b - o.íln..lt . Nltlt . St*y ou. ,E 8ESÍE sEOIEIINE Al hbl.,n r.rr t mn,.n .r !.t n . .. qI .e lur..rl|* .dtl.r.

IIIEIIUEIEI @I@IEdE@f@

sportswear Nouvenderstraat 85 Hoensbroek Tel.: O45 5233580

rmu*/ sf§flru/Prc,.r{i,r0xil^ir/rLtfxrllrrofi§r{n*{i/llrrtr/rrfsmf,r*

51

rlrr,D IAMiI/I{YB r.aft


SINTf, RKIÀAS.TRAII{ING. Op zat€rdag ó decsDber

Ías

H

dan eindelijk mver, we hÀdden

SintèrldarstÍaining in de zaal met

de jeugd

fot

10

j.ar,

Er werd begoinea md een trèidng cp muziek waaóij d€ kind€reÍr na moestÍl doqt w'at Judith, Tim ql Ilcna voor dedar. Er rerd goed meegedaa door de kiÍder@ €rl ze lordeÍl het ook allernaal eltÍl le.uk. Tldeos de rnuzi€ktÍaining klram€n Sinterklaas m tle€e È*m bij & kinderen van S-T.8. cp bezoek. D?t was e€lt hele veÍassing \,ool de jeugd ze haddar wel al iets lrr$,acht !! | De Sinterklaas Lad eer hele rustige Pid eo eeo Piet de heel rel pra{es bij ?id. Deze prEdjes Pid had veel te vertella @ de kindera haddd ook rcel te vragm. De ShterHaas k(Ít zijn ogerr €!1 oren niet gelorn dat er zoveel kindera bij de S.T.B. àF. Ëer aantal kinderar ftroe4ies sr zusjes die bii de jeugdt f 10 jaar traincr), moahten naar vor€n koineí eo de SiÍteddaas ,€rtelè ids oler hql. Dit ved iederc€n heel leuk. Na dit alles 1,as er een radèr die ea Mje stout was. (We noern€Ír verder gea urneq rnaar iedereen §€€t wie bedeld rord l!l!). Die werd prompt door de Pradjes Pie nan de trihme gelmald ql moe,í bij ShreÍlílaas komen. Gelu].kig had de Sfut eql gsedÈ bui ql moclÉ dio vador na ea Íedje (dat hij zelf moest zinga) weer naar de tibrme vertreld«l. Fa paardorace werd a@ h€t eind g&oud€o voordÍ ds SiÍ en zijn Pid€r1 \,vea ver&r gingqr. De Sint luld toch dd zijn elga paad elgoíift rnooier was dan orze paardjes, maar dezo warer dan ook lan horÍ, en ni€í ealt ! l! | Het was een hele gezellige trrining en de kinderen hóbetr yan aler genoóeí. Verder waren er red ouders aanweuig in de zral die het ook leuk vonde[ De oudeÍs hebben zells Íog yoor de sitrt geuorg$ !!!! had

Op narr het yolgeode SinterHrasíeerl GÍo€ti€§ v!Í iede&en dÈ in de zaal was. SFONSORS IIEEL IIARTELIJK BEDANKT

ILONÀ

52

!I!:


§itrterldaas 1997 je van de geziótes.\raa de Zou 'hij" nor koma of zou 'h!i" nia kometq k(Ír ! I! kiDd€rel afleze1. Wie b€doele,t we hier me. 'hij"? Simertlaas natuuilijk elk Do §perdng was te sijd@ tijdels de training @ iedereo! keek dan ock bij

of die man nu zlr rode gewaad o àjn loetluen bimo trad de de poloraise vloog de deuÍ ploseting cpen Uorr*. goedheiligman md t§,ee 1àn ziÈ l<teórel biÍ!1el Va'l het ene op het andeÉ íonret ilas Le doodstil, Íriemand furfrÉ nog id§ te zeggql Die aÍÍE pieteo de kindd€n haddrn lat@ scltil'ker o haddor daar qlit randaóren dat

*ua

l,

,aar-de

d*t.

a

tija-.

,j

Maar tog1 eeÍr van de t$Ee pieior bekqde dal moepjes strooio zijn lie*to hóby was en dat dan ook eidelijk li€t zi€n, stonnden de kirderar cp de

fiooipiet af

in H€t s.hijnt dd SirÉe*laa§ !€el tijd ha4 1Fàd hij is Í'el drie krartier el he€t iD die tijd lekkere drocolatle lders' lollie§ er ols middq ges.€est -utsedeeld. Sirte*Jaas wrd i€dereeo e!@ tiec behah€ de !tsdeÍ mandarimeo faien lirJn< aeo* dat die Írooh mëer ies t€l&eÍs of e€T cadeauqe kijgt ',zn hij zag hoe do rÉn SiÍterklaas. Dio arme oudo lrlan viol bljna ran àjn s1oel, to€rl *a".;1o*,g rlot"lo*r Sinte*laas @ zi.in pidla Sifiterklaas h€et zidl.heel naar de paard60race te kijk€Íl e]] vod dd de kindercr "rn Hij zei dat hi1 da cp die leeftijd nitt vor mekaar l«eeg

u".r"k-d*, ,ó"rstet *"ro *o ae t*atte preo' vond dar Sirte*laas

"o lltIok

do goede mar\ mllzn aal begeleid door rle

à t g* t"r.tt

maar

.Toea

eas "af mGt nokke'"

jeugd

"&ppel(kl. de eëÍse suiviveJs do birmà. ze wisrq tleí nog nid $d h€n bov€n hd hoofil hiDg o1€I twaalf

soonzaal (mergel). Na ea1 adoritje. waarbij sr alle'lsi besternmrnger werdan rerzoneo €o gdel vm Zuid'LimbuÍg wel ae bod gewee§t)' .i: ait Af"

n** öfö ea grolinr*í* *" ó it een "gd" g@aamd Geulh€m' we li?al íaaÍnaar bifln€o' sre HIER saI1È....... r,aD lrrsdilldta" Uma l*a" ik "moetm ïaa_r dm

won

l6uk.

*

hardstikke wrt lan de mergel err dat vind mijn moeder ruq

gra€psiídeting vas gernaak! werder de g§eper ÍEt de tussqozeo cp p"a-gÀrta. De iÍlmuctie§ kÀamen lan Si*erklaas el

Nadd

&

5l


pidEn.

zie je maar weer, die

mm heeft oretal leísard

!fl"

AlereeÍst ldtÉg

al ear mandarijn, die lderheiaas zou sneu!€Lio. De Sirt a zijn gero§ begeleidda ons niur hd beginptmt, waar \À,8 twee zaklaÍpqL e€í kaarsje dathÀEe uur kol brandm ed lucifers kega. OpdÍacht $/as om ÍEt de br&d€Íde kaars e@ route in dg grd te volggl iedere€n e€n óocoladele eÍ

aan de hand van een draad diè aalr het plaftnd was gespall1dl Dë zakladlams ODze toót b€gctl al goed pas*a ging IÀÉ in het piLkedanker. §ant É drie de kaaÍs al uit eo stloddr OadeÍ,vltg [€rdro er alleÍlei hhdemissa overwomen, z@ls ean a&r@dje afilalen ar eea rnergelmuur onhoog Hirnrnql Daar giíg hd rnis.... nijn maadarijn, die ik al die tijd ir mijn jaszak had teaaar4 flÍse tussen de ÍÍrur eÍr Eij kapd. Màar goed, grwoo door. Getuld<ig was ik det de €digB die dn È oreÍkorna. Ik heb al veel argè beestsr g€zi€q maar rÀBt me daar in die grct leeft: MERGELZII'ENEN, in Geulhern is hd @ige ovefgeblel,cl l4ebiod in Ne&rland lar d€ze beesren. Ze zijn Hein er harig en hebbea grote slagtand€rl om de mergel rÉe dn te wroet@, og zoek naar etto. Ze verschuilcl zic.h in srnalle pgetjes eo lage gmgen en leggea hul eiei@ iÀ gÍeít in de muur. We zijn er cp cnze todt zoh 105 tegË gekomeÍr. Ik dÉk dat ik er rma&t over

moclÍ& allem in gÈlal !m nood worden gebruilt.

droom,

Ik ber nid de 6igs die de sórik nq h de beaa hed: Cr€rrí k n zidl rcord* hij er rcg seeds det ol€I 11it6, het zal rcg €ql armtal dagdl eÍov€r kaII pÍÍ€o. Md íog oer sionpje k ars lea l<rn. in de hand dwaal'Ceo we dmr de gangar a dadrta dx cms laatste uur gpslago had. MAÀR ToEN ROKEN WE SOEP. We hoefikr de gqtr maar té lolgen crn bij de uitgdg tÉ kcEn6. Dat heet. @s gered Iedereen heeft een fantastirche dag gehsd i€deÍeen, nou, bijm ieder€en: de Mergehwijnerq want dÈ trebben geen van ons kumen op€Íen en dtten dus nu Dog st€ed§ me! I'morÍetrde maag.

&r4

Tim Welting.

5\


It <il li, 25. l-

{:ir

rL

cl:

t

ii§

ffi § í

&


MOPPEN"

Felsoord heeft weer verloror dr in de HeedkaÍneÍ heerst eql gràGieÀming. E€d lan de spitser kmkert: "Hd is a[snaal de schuld wn die scheidsrec]Íe4 die kijgt lan mij *raks rcg edl tr4 voor zijr aólerste l" Nieuwe trainer L€o Be€rhakker: "Ird maar, je mi§ toch !"

"In mijn jeugd had je aog echte alrourd sporters," mijmert cpa, "jongens €Í1 meisjes die op meerdeË cíderdet€n hun maolle' tje st6lda1". Ik was ook zoh type. Na de marathcÍt Qrcng ik nog rustig 7,60 mdEr.... ." Kleinzoon Frisje: "Gea kmst, op4 m* zoh aanlocrp !"

Ene aam€Ínor teged aEldeÍe aamenrer: "lk ben nu dire zomers aóter elkaar op ralaotie geweest naar halie €a dIie keer

was mí0 ltouw zwàflger !" Ziin collega: "Dan ga je toctt eers naar een ander lard ?" 'Nou{ee," zegt de eer*e. "Ik dolk dat ik haar lootaan rnaar meaneem 1"

De

postMe dulft

h€t tuinhek

IIid

tE cp€nai r€rwege h€t bord:

"Opgepas! wij heblr@ e€o hond !! !' Veilig blijft hij hriteÍr het hek €n prob€eÉ ÍÉ roeper de aalldaclt iaa d€ bsÀoners te trekk@. Eindelijk gaat de huisdeur cpen at or rersdijrt een

56


dame, gevofut door eeo piepHein hondje.

"He€& U la1\r€ge deze uí zijn l«acht€Ít gegroéide rimÈ dí bord laten aabreogar?" waagt de postbode cngelovig ar k*aad'Ad!' zegt de dame, 'hd is alleen maar dí niernand 'm per

olgeluk

plattret !"

soÍ& h Bagdad rdoord€eld tot leitnslÀg, qodd hij, hqlgpt tsgEn zij[ buuÍmall had gezegd:

E€a hakees door

'Saddam HoesseiÍ! is gek." De advocad 1@ dg verdaddo plctesStlaft€ót íad sl€dts zes jaaÍ teerd: 'Tn hd Wóek

m

ger"argenis root hd beledigto. làn

hd StadshoofiÍ."

"Dm moet U het wonis maar eens nalez€Ír," zegt de Recker, "Vedac-lne is niet rrymrdeeld wegens beledigei van ha Staatshoofq ÍIaar voor hd openbaa! mak@ \rdr eq1 Stadsg&eim !"

TiÍeke Kremer.

97

g€plaagd


*2,

,À:

Autobedriif Zd roj ews k i

_

yEr^.,.,p dur.u s

:1ï:y;í,:ï:,5§llno I ;5r' k"'rins"n : :fi U:iï.1ï"" "jf,:ï"

Heerlenseweg 2OO LandgraaÍ O45- 572OOO2

VOOR VOLLEDIGE VERZORGING VAN

* * *

BRUILOFTEN FEESTAVONDEN KOFFIETAFELS

ENZOVOORÏS ledere dag geopend

vanaÍ1I.0Ouur VRAAG VRIJBLIJVEND EEN PRIJSOPGAVE


SINTERKLAAS FEEST JEUGI' VANAtr

10

JAAR

Voor d€ze groep was all€§ een ÉurpÍise. Ze ritten d€t wrt eÍ ging gebeuren, ze witten niet waar ze h€en gingen en ze ïi9ten nfut wat hud te weehten stond.

UiEidelijk kÀamm we tëltcht bí de gÍdted in Gorlhem Wat @s hier te lF.acht@ sdd lezerjultie lder in de readies \/m de jeugd E6l koÍte i{eidilg van dit góeur$ is $Iel op zijn plaats. AangpkoÍlro bij de grcrten werder do groepeÍl v'-rdeeld. Er crtslrudqr alv. eql kwaÍt€tspel 4 grctPql mder leiding van de i,olgedde Perscnel: Groep A o.Lí Judith en tronà. Gro€p B o.l.v. Jo Heinrichs en Ivo. Groep C o.l.% Tim en Gerrit Hulshofr. Grmp D olv. Cor I eu Cor IL.

Elke groep keeg: * I prar werkhandschoefe[ i 1 k {ͧ brandur€nlll * 1 pakje lucifers. i 2 zaklampen (voor uiter§t€ nood)'

ír€t

6

a emaal gebeured. Door de Sint €a àÈ t\Àtso Pidrn Oier ook ap bezoek), werd elke goep naar de íaÉ gebraahl. Alwaar de kaars weeÍ aangedd«n vrsrd na ea koÍte uiÍeg oveÍ de to.h. En toen ging h€t

Deue

briefk€gEÍr we als leidraad:

Op het moment dat je de grot irgaat is het de bedoelfug dat je de teldooBdraad yolgt. Deze blijft altijd orn je rechttrlund. De draad is meest l znvaÍt vm kleuÍ eÍ hsngt veel.l a{n het pltfond. Sods i§ hij milschi€Ir ook ev€Nr richting de grond. Je z t elkarr moeten helpe[ Hel kan ?ijn d{t eÍ gden ir de grond zittert som§ wd 2m. diep. Al§ de teléfooídraad die k irt op gaat z je dus ook dst gat in mo€ten gran. B€tr d r voorzichtig ën Íerk samen. V€€l succe§. NOU, ITAT SUCCES HADI'T,N WE DUS WEL NODIG NA DEZE IÀÍLEIDING !!I!

59


óIs edÉ dlas als de kaars uit was. We blei& alleznaal didrt bij elkaar en onze groep (Anl1*e KÍeÍner, Err Lenpers, Linda Sórijwt Eleke Nie$,%, Dcrme Backers, Ir,Íaayke I.Ieinrichs, Bart Inuneker, Judith e1 flcna) moes als Je zag

Ie\,

.

pa tod

Voorhet ge\/alwezoudervudwalel daakuamadeadere groenog lags o:s eo rmden orc r*e.l.

IÍET WAS Ef,N GESI/IAGDE §INÏTRKLAAS ACTIVTITIT VOOR DE JEUGI' VANAF 10 JMR" I'IT VOIIDEN -zE ZELF OOIC MDf,REEN DTE DÍEEGEEOLPEN HOErT, IIE SNONSOR§ VOOR DEZIE ACTÏVTIIIT, Ef,E{EEL SARIELI.IKT BEDA}IKT HIERVOOR EI{KELE OPMERKINGEN OI'ER DD GROTTENTOCST VAI§ DE JEUGD.

* Hd

tres heel 1a*. Gelul*ig haddeo ze

boveage&omed. Voor

Anreke

&

Íestging

KÍqÍer.

a

ea

ladder, anders

rms ik nooi

es Ceed.

*&

red het ookheel leuk. Niet dai ik r€el zag of zo maar als weh€t doen ga ik zeker mee l!!

n

eeos

Linda Schrijvcr.

* Ik \,oud h€t e€ leuk Ik vand hd aleql shit dd je met ald touw naar borrn moest. Gelul*ig hóba we he g6aa1d a badda niks moer ve de kaas over. Bart IrDmeker. * I-Id was heel leok. We moedàl m* eql touw naaÍ bovs! het hke maar net. Voor de rqst $Jas h€t heol leirk. M&ayke Éeindchs. *

lk v@d het ook heel leuk màar ea! ding weà ik zekef Die kaars bràÀó gea 6 uur ll!l! Diome Beckeru.

ó0


Hein be4ie. En de soep

l*t

alle..l§rd §pamdl(br' F,g wa§ hd lcnd ik Íi€t l*.kèr.

* ItuL htt was heel leuk.

kan

e€Ír heet

Edrns,Irxgl! * Hallq hd rras heel ery leuk. AleeÍr moest er rcg eea 1(aa§ bij zih haddea aog maar een heel Hein loarsje. P.s. Nog eers overdoql. Jdle Enniqa-

.

\Íd

wij

* I{a

was erg lerk, een heol origin€él id€ó!!! Alleen \Àas het jarrmer dd do groepeo d.m.v. lcting moestrn woÍdd ingeridt en de kaanen hadderaooit 1rí0 à bog ze l"r* O b.-drr*. Voor de rest eqr rcuze leuke (en lekkerQ Sint

-1

adíviteí. Ronald FÍi!s.

*

Hea

Ías

heel eIg leuk.

Ik wil nog wel eas

gaaÀ We hebba ook

meÍ8plaÀ,ijnor gezirrl.

Meivitr *

Ila

was heeeeeel leuk.

Thii".

* Hd

$,as heel leuk en ook erg leerzaanr, sdrclàr.,oorden blj geleerd ! !! ! Carolie-n Gulpen.

ik heb er umelijk weer

50

* Het was heel leuk

Stefad." * Het was leuk en sp@€tr4 Ínaar ik vood wel dd we zelf de groepat modten

maka. Rrmd Frins.

i t{oi,

ik v@d het best Gm€tjes Tmeke.

e€d heel

eluk idee en scmE wel s?am€Íd

61


* Ik

\rond

hardig.

&

heel leut( M€t eer touw naar bo1JEl als je geq touw het't, È ga de volgpdde keer zd<er mee- En we willen ma de (waggelendo)

hd

es1dterug.

Frouk en Eva-

* lk v@d h€t best huk, oÍtze

goq

was best leuk. Ik ga de rclgende keer zeker

Caroline Rdnmen"

* Ik rtnd hd IerL ,oorèl lnet Tim. Hij vertDlde olÈr nrcrgelzwijneo, we hebba e. 105 gezien. t 55 volwassa exerÍplarg1 Ze zd€o i! do*ere ho€kj€s q,aar ze de meryel doorwod,Er op zoek mar res€n vEn IIJKEN !! !

Mxrc R€Inmen

*

Oos Eflige lic@untje, dat (ns bàoedde t€gen de l€tsórild(eujke

mergelzwijna was ear loars$ompie van lcÍn. Tim. (h€t pdcq,pe \au de zwijnen kcn ik helaas riet na tekÉl€o). * Ik

ka

er nog lliet o\,er

prdqt of s.hrijlgl. Vers&rikl<elijk

lÀ,as hea.

Gerrit. * Ja, ik bo hd e€os md TÍrL die zwilrn liepeo cns de hole tijd ac*Íerna, dÈ drr€o $inler en ajn super lelp. Als je e, ooit es] paar legqlkmn- kon dm nid te didtt bij à jcngo, arden wordea zo kwaad. Erie SchÍijver. *

l{d

was heel Ieuk er we hebb6 r€el mergelzwijnen gezim !! De vleeftuizeÍl §arEo best eng ed de (tonat4n)so€p vcÍld ik det zo lekker.

Gro€ties Meke Ni€kien.

* I{et was heel leuk

€n vooral m€t Tim die zei dd er MeÍgelzwijn@ war€d. En ik vcnd het ook leuk in het dek€r. Gro€tjes Mrndy.

62


* lk

r.«:nd ha heel erg laJ<. Allear jammer da ik erg bang warer ar steeds aaa het huilq wareo.

Cor

ea goep had die allanaal heol

L

* Wij vcrdeí het eer! heel leuke en qanende acivitdt en hadden .reel plezier 1n€t .fize meidrn ql I jcngen gro@. Dè kaars heeft hd bii cirs ook r!aa. net gdraal4 daama stdd de so€p al cp ms te wad&n. Judidr m llonr.

IEIIEREEN I'IE MEEGEIIOLPEN IIEETT, EEEEEEEEEEEEEL EARTEIIIK BEDÀIIKT.

VOORAL DE MENSN\ DIE DE §OEP MBBEN GEMAAKT !!!

ACTII'ITEIT EEEL IIARI'ELUK BEI'AI\IKT VOOR JUIIJE B'JDRAGE. DE SPONSORS VOOR DEZE

DIT ZÀL ZDKER VOOR I{ERSALING VATBAÀR ZUN.

Grodjes vrn alle Íredewerkeͧ an kinderen e4 begeleiders.

6l


GEHOORD BUITEN DE COOPERBAAN (irmbal De AmeÍikaanse President bczrLl tljdens njn verkiezirqscampasne €€n Indianerr€servaat. Tijdens ajn.ondgaÍg do€t hij enkele verkiezingsbeloften. "Als jufli€ op rnij stemmen dan zore ik dat julie €en eisen rcservaar

kijeer".

Dc indianen reageren h€el opgerrcnd€n: "Kunba!" Even vcrdeÍ zegt dc Prcsident: "Als julie op Íni.i stemme4 zorg ik voor de aal eg

van

aterteiding".

De indimen weer in koor: "Kumba!" Tonslotts bolooft de Prosidentr "Àl§.iullie mrj steunen, zorg rk voor dc aarieg van

kabelclevisie." De indianen he€l ui.gelar€o: 'KUMBA!DaarnÀ ne€Ínt het Opperhoofd de PÍesidenl m€e naar dc bekijkcD en zogt:

stallo om cle paarden te

"Pas op, tlap niei in de krmbal" De r{kanties ziji voo.bij . vakafiic De lerares vraagt ccn lecrlingc eens te, komcn vertello l\'anr rc "We mct oMe §arcn pocheídc Connr: toon \€rtelt heelï doorgcbmchl Op Mcrcedes in l'mrknlk, Spaije, lLliq Li Oo§torilk €n itr Zwi§e.lmd." ''Dar zalje nu wel sced thuis zijn in de geosEÉe", nlerk de lerarcs op "OÍ ja!" ijvert Cond haastig: "Daar zrjn we (rck een paar dasen sew€sr '

lrjr

"Mijn God, van \4iet", riep de oude ar'!s "War benr U verdnderd U beni bijÉ diet meer re herkemen U heefi grijze hàrc! sekJeg€n, eetr banrd lalen groeien en U bent ook drkker gesorden". "N{aar ik heet helemaal niet ve Vliet', zei de man verbmd. "Wtrtl' ;ep de doker, "U heët ook àlruetmeervan \4iet?"

"Ik heb ee! houtsplinter in mn vinger".

i:llmeÍt

Ccrit "Heb je

je soms aan het hoofd gekrabd"- uaagt

De Íandarls \Íerkt z;ch een ongeluk, om bij Brs een knaap van een kies te trekken. Tijdens een adempauze zegi Bar: "Zal ik even opstaan dokter, mhschjen zit ik op de wofi€l?"

Critici bewe.en dai het Tv-progranma woeger bcteÍ §as din tegetrwoordig

ry-Direkeur werpt tegen: "Dai kan tuet Mj berlalen regelaatig de uitzendirgen van !Íoege. "

de

6!+

MaÏ


Trainingcn winÍerseizocn'97/'98 Dag

Tijd

Ma.

18.30

Plaats Garage Toyota

Mengelers

Di. Wo

18.45

18.30

Traitritrg

Begeleide.

Vrije

Duurloop 1 uur

training Cor van llaaÍen

Me Írgelers

Interval voor alle groepeÍl

Jo

Carage Toyota Mengelers

Duurloop 1.15 uur

I-oopgoepbegeleider

Jewd

Jeugdtrairers

Baantrainiog

Cor van Haaren

Garage To},ota

Hol

var Modrop

18.30

Overste

Do.

',8.30

Atleriekb. HeerleB

Do-

19.00

Sporthal KakeÍt

Co[ditietÍ.

Henk Thijssen

Garage Toyota

Vrije trairing

Mergele$

DuuÍloop 1 uur

Sporthal Hocfveld

Jeugd

JeugdtraiÍem

Vrlj 7.^-

18.30

10.00

AvoN

Íot 11.00

Sporthal Hoefreld

10

Jeugd

IÉmf Zo.

8.30

Cooperbaan

j, 10

j. John Hendrix

Duurloop

Informatie betreft trainingen: Cor van Haaren (scnioÍco) wiel Frins (ieusd)

r

045

a

045 - 5690303

-

53í2i562


b

i.i de PAKKEN

nee rz i t ten ? kom nou..

I )

man nenmode Hc€rlen (Gel€enstraet 14-36 co Promenade 33), MaàstÍicht (Grotc Strat l8-20) Si lrd (Molenbeckstrxat l2).

dubbale beglazing STREEPERPLEIN 10, 6ï11 HZ LANDGRAAF

I

+

STB Clubblad 1997 nr 5  
Advertisement