Page 1

ÀTLETIEKVEftËNIGING

BR fu&,s* sa&i

,* ""{

\

Va **,

__--\*-

_{

ËH rffiF W#r*

lllffi'

dt

#

Éw; ffi,g ul

r

--1r-

b

%€ re t-r 4E f1fà"? B! ël d ffi

@e*

Sp*rË * e§1 ৠ* a.F I Ë1§ {J

i----z

TelMÀ8."1^

n I ËEEËqs§EË5i e* a §? c" r E rt {F ë r E sqmrÉE§ & s &* a § q#A §J I ** li EË* !F˧gEl*EEI §E€Ë E


SFORT EN TRTMCLUB BR.UNS§UMMERT{EIDE

í*)

\Ï,r

BE,STUUR:

Voorzitter

\ffim van den Linden

:

a45-5254999

Seeretaris

Jan van Hees

:

Penningmeester

:

a45-4052734

Jo ltreinrichs

Apollolaan 68 63?3 HC Landgraaf

Wiel Frins

:

045-5690303

Aigernene Zaken:. (vice-voorzitter)

Jos Janssen 043-4591995

van YlodroP

Algemene Zaker,: {lid-trainersmm)

"ïo 04s-5316586

ri/edstrijdseq.

Cor van Haaren (II)

:

Groene Kruisstr.L3 6343 BD Klimmen

a45-5;Z4As9

Jeugdsport

Op gen Hoes 59 6442PP Erunssurn

045-s32ó833

Pleistr. 28 6373 HC Landgraaf Schepenbank22 6343 CV Klimmen

Koempel 91 6372 NG ï.andgraaf Honingrnannstr.25 6372-n"rí Lanrigraai

Hommert 104 6361 HN Vaesrade

Sport medische

Harry van der Laar

zaken

046-4426088

Postadres : Postbank :

6370 AC l.:ndgraaf Postbus 31131 Rek.cr. 4915695 t.r.v Fenningmee§ter S.T'B' Apollolaan 68 63?3 HC Í-andgraaf

Verenigingsnr.K.N.A.U. Public Relations

Adverteren

:

:

:

354

Albert Verbunt 045-6314854 Via redal+tieadres of bestuur

G.Bomansstr.T3 63?2 KR Landgraaf

Adverteerders krijgen het clubblad kosteloos toegezonden


Inhoudsopgave Bestuur- en pommissies 2 Van de voorzitter

\iledst4iden 5 l3e Vaals- Venlo estafetteloop I Big STB mamma's v€rov€r€,n Limburg van Vaals tot Venlo 10 Vaals-Ve,nlo 1997 12 Hoe ouder hoe getker

16 Wedstrijdkalender

21 Jungtaumarathon 26 10 Kastelenmarathon 31 Diverse uitslagen

3615 VanLafrgraaf 44 Baanwedsfrijd€n 46 Dam tot Damloop

Redactiecommissie Bl

Schits

Theo Schmeit Els Frins

Eesonalia 4l

Nieuwe lede,n

42 Verjaardagskalender

WielFrins

Varia

Uite rlij ke inleverdatum

I 7 Estafetteknuppel

3

kopij: 5 dece,mber

biiredaktiea&es STB

18 Estafeffieknuppel Frank

45 Oproep clubrecords 47 §portdische bespiegeling 56 Gehoord buiten de

Cooperbaan

Gravenweg 56, 647lVZ Eygelshoven

Het clubblad Yercchijnt 5 x per iaar.

NewYorkMarathon 1999 Heidi

51 De eerste 15 van Landgraaf 53 Uitslagen baanwodstrijd (/

ÀLmma

QO? in rlp ssta

I{


Van de Yoorzitter

Trds

als een

Wtw

Ik heb een ProbleemPje. Nu moet ik

in

deze rubriek schrijven, maar gebeurde de laatste maanden zoveel positiefs, dat ik in m'r eentje het h,rfUUd wel zou kunnen vullen Ik denk dat een goot aantal zaken in dit blad wet aan de orde zullen komen als u straks verderleest. eerste '15 van Bijna vanzelftprekend kies ik vooÍ een terugblik op de Landgraaf. CIrer te VanzËfsprekend, omdat het erg gemakkelijk is 9m hier iets positief signaal melden en omdat *iJ ;lt atletiefvérenigng èen uiterst

iets

naar de Landgraafse gemeenschap hebben gegeven' Landgraaf.-Alles Mensen, wat een p"ri"rt festijn was dat daar in "ons' gezet, rolde in had scenario in wat een organisatieteam maaindenlang een paar iurtjes uii een gloednieuwe, maat geoliede organisatiemachine. Zn na"ii fanOgrïaf onder een heerlijk septemberzonnetje naar kennis met een wegwedstrï;0, die allure uitstraalde en uitstraalt de toekomsl De ïeacties- van zowel deelnemers als toescho,wers waren onverdeeld enthousiastranssen rt iu" u zeggeÍL dat ik die 14de septernber met burgemeester Ik ÍroÍs' van gevoel op en langp het p"rk*, heb rondgetopen met een

wa§zotrusalsa,npa,wophetfeit,datikvootzittermag.ztjnvatreen het idee, dat vereniging, die zoieï op St"n kao zetteo. Ik kreeg sterk eeÍr zijn-gemeente in er tÍot§ was, dat burgeöeeïEr Janssen net "o met vernam Oer[eryt evenemont kon plaatwinden' 7*ket toen hij de welke bescheiden budgettén er gewerkt werd t.o.v. bijvoorbeeld voor de '15 finish van de wielerroíde van Néderland, enkele weken van Landgraaf.

veryolgs


Beste organisatieteam, van harte gefeliciteerd met dit overweldigend succes. Het is jullie verdiende beloning, want zelden in de historie van STB werd een wedstrijd zo uitgebreid door een tearn voorbereid. Een team waar geen bestuursleden in zitting nameo. Die hebben hun eigen taken Daarnaast een groot mmpliment voor de tientallen vrijwilligers, die een dag vrije tijd aan STB besteeedden. Fantastisch. Toch kwam het overgrote deel van het werk en vele avonden vergaderen neer op volgend team, dat ik met plezier wil noemen: Harry Yermeulen, algehele leiding en coรถrdinatie, co[tacten gemeente en sponยงors, secretariaat Roger Gillissen, contacten gemeente en winkelcentrum Op de Kamp, prijsuitreiking Herm Gerards, parkoers Trea van der Lindcn, contacten jury, atleten, scholierenloop

Ik hoop dat als het even kan dit team bij elkaar kan blijven en dat men na evaluatie snel besluit iot het voorbcreiden van een tweede 'ls van Landgraaf. Of wordt het een '1รณ van Landgraaf in het dan 16jarige Landgraaf? Wim van der Linden. 0-0-0-0-0-0-G0-0-0

New-York Marathon 1999 !!! In november

voor de 30* keer marathon van New-York

1999 wordt

de befaamde gehouden.

is er interesse om deze happening, want dat is het, nog eens mee te maken. Er hebben zich al 3-4 personen gemeldAls er meer liefhebbers zijn die er iee voor voelen om deze onvergetelijke marathon te lopen kunnen dit kenbaar maken bij: WieI Erins. a 5690303. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Binnen de STB


NA


13 .Vaals - Yenlo Estafetteloop 100 km zondag 29 juni lW7

Het was weer een fantastische dag. Ik zal er niet lang over uitrreiden want verderop in dit boe§e zal iederc ploeg nog aftonderlijk aan het woord komen De STB was ditmaal met 3 ploegen yertegemvoordigd of eigenlijk met 3,5 ploeg, want er was een gecombineerde ploeg AVON / STB samengesteld met de snelste jongens van beide verenigingen. De bedoeling was om bij de eerste drie te eindigen wat helaas net niet lukte.

De tegenstand was erg sterk. maar de vierde plaats mag ook wel gezien worden, Proficiat, Rob Riksen, Ger Bodelier en Eddy Verstappen.

Dan was er vooÍ de eerste keer een complete STB-damesploeg " De STB Big §da-mma's "onder leiding vaa l-r&ria Fischer sn uitstekend begeleidt door I{im van der Lindcn en Jo van Vlodrop. zij werden verdienstelijk 6ff* van de in totaal 77 gestartte ploegen Ondanla dat iedere loopster een bonus kreeg van 7,5 min is er toch goed gelopen en wat het voornaamste was iedere STB-lady'was laaiend enthousiast en daarom zal dit gebeuren het volgend jaar zeker een vervolg hebben.

'

De strijd tussen de " STB Jonkies " eo de STB 461afoems " werd geslecht in het voordeel van de nAbrahamsn die met 5 minuten verschil de "Jonkies" achter hun lieten, maar zoals gezegd elders in dit blad kan men de fijne details lezen over de sportieve en gezellige dag. Vcor de cornplete uítslagen zie

e


Uitslagen Vaals - Venlo De winnaar werd de

damesploeg

nWihna Running Team I " maar ja wat wil je als je o.a. Carla Beurskens in je gelederen hebt en totaal45 minuten bonus kljgt. Op een goede 2'plaats met 2§ minuut verschil de herenploeg van " Wilma Running Team II ' die grotendeels bestond uit onze regionale toppers. Op een 3'plaats volgen de "Keien I "uit lJden en zoals gezegd op een prachtige 4'plaats onze AVON/STB combinatie.

van

Totaalstand: Plaats 4

Plaats 17 Plaats 19 Dl-^.l rdalLs <^ u\,

AVON/STB mm. STB-Abrahams STB-Jonkies STB Big &íamma's

6 uur 23 min. 7 uur 03 min. 7 uur 08 min 8 uur 14 min.

45 49 15 10

sec. sec. sec. sec.

Totaal aantal deelnemende ploegen: 77

Etappe

I

Vaals - Hrijlre 15.7 km ( heuvelachtig)

STB-Dames STB-Abrahams STBi-Jonkies Etappe

II

STBDames STB-Abrahams STB-Jonkies Vervoig

e

Vonken Erkens I

Monique Hub Cor van Haaren

01.28.42

01.01.44

01.4239

Wijlre - Schinnen 15í km (maan, hewelachtig)

Li§ Hof Theo Schmeits Sjaak Verheijen

01.?fi.29 n1 n7

u.w.a2


Etappe

III

Schinnen - Niermatad 14.9 hn ( eerste

STB-Dames STB-Abrahams STB-Jonkies Etappe W

VI

Heidi Spronsen

ULfi.35

John Hendrix Ed Quaedvlieg

00.56.22 00.58.30

Annelies van Vlodrop Roger Gillissen Frank Hensgens

Maria Fischer Frits Fischer Wiel Frins Rob Riksen

Roermond - Reuver 14.8

STBDames

Vicky Teeken

At u§TEr I lfnur4tl4lu§

rJ,,L aluu Et?^,,s,ÀÍo ulvuwwl§

STB-Jonkies AVON/STB comb.

Jos Duteweerd Eddy Verstappen

-^r.^-.

Etappe YII

01.04.46 00.42.18 00.45.58

§tJoost - Roermond 14.9liln ( vtak )

STBDames STB.Abrahams STB-Jonkies AVON/STB comb. Etappe

zwaar)

Nieuvstad - StJoost 10.8 hr ( vlak )

STB-Dames STB-Abrahams STB-Jonkies Etappe Y

10h

4L.t5.26 01.04.50 al,.02.24 00.54.53

h

(zwaar, helft bospaden) 01.10.41 nn <o ,7, ut .Jo.ï 00.57.53 00.57.03

Roermond - Yenlo 17rS hm ( zwaar, helft bospadcn)

STBDames STB- Abrahams STB-Jonkies

AVON/S]B comb.

Trea van der Linden Jos van der Haar Jo Heinrichs Ger Bodelier

01,.1,9.42

01.11.11.

01.10.19 00.57.s2

Theo Schmeits 0-0-0-0-tl-0-0-04-0


Big STB Mamma's Yenoveren Limburg van Vaals tot Venlo

Op 29 juni gtng een wens van Maria Fisher in vervulling. Met een team, bestaand uit louter en alleen wouwen deelnemen aan de beroemde estafe tteloop Vaals-Venlo. Na veel getelefoneer werd een illuster zevental samengesteld, dat de klus moest klaren. En dat lukte met verve. Van de eerste tot de laatste meter van de ruim 100 km lange loop toonden "oÍtze" vïouwen waartoe in staat zijn. Op het Drielandenpunt staÍtte als eerste Monique Vonken Uiteraard week Wiel niet van de zijde van zijn Oogappeltje en zorgde Harm voor begeleiding op de fiets. Na 17,5 km, die Monique liep soepeltjes met oen gemiddelde snelheid van lA,7 kn per uur werd de klus overgenomen door Lily Hot Haar impressie: "Maria plaatste me op de tweede etappe, waarvan ik later hoorde dat het de zwaarste was. Ik kwam er al gauw achter dat meu niet gelogen had. Ik kneep hem wel ïilat, omdat ter voorbereiding van de marathon van Bordeaux 2í lon op mijn trainingsprogramma stond. Ik wilde eerst deze etappe lopen en later oog eens 10 km met Annelies.Wim van der Linden en mijn broer Jo van Vlodrop loodsten mij over het parkoers. Zij zochten steeds de ideale lijn voor mtj op en zorgden voor drank- Bij de laatste hewel van Grijzegrubben naar Schinnen had ik het moeilijk Er kwam maar geen eind aan, maar eenmaal boven met de finish in zicht kreeg ik weer vleugeltjes.' Lily liep haar L5,4 km met een gem. Snelheid van 11,5 lan peÍ uur op een zeer moeilijk parkoers. Klasse !! De volgende loopster was Heidi van Spronsen. Zii qzas met de fiets erg vroeg van huis gegaan om op tijd bij Uly en John Hof te zijn, maar kon hun huis niet vinden. In paniek heeft zij toen als warming-up een paar keer de Moltweg op- en afgefietst. Haar verhaal over de derde etappe:

" DaaÍ grng ik dan met Wim en Jo naast mij op de fiets. Er was mij gez.egd

rrenrnlce t vr v vr6-

dat er een paar flinke beryies in mijn etappe z:iten, maar die


vond ik niet zo erg. Het ging prima en met de aanu,ijzingen van Jo en \Mim erbij ging het helemaal goed. Jo moest helaas halvenrege stoppen omdat hij een lekke band had Enkele kilometers verder bedachten we dat hij onze bidons bij zich had. Gelukkig kwann Mien Quaadvlieg langs op de fiets en die was zo wiendelijk mij drinken te geven. De laatste 2 kilometer. Nu werd het echt ryaar. Mrjn benen wilden niet meer, maar ik moest en zou onder de 1.20 uur lopen, Een flinke regenbui in Nieuwstad gaven mij weer doorzettingsvennogen en ja, daar was het wisse$unt." Heidi liep 14,9 km met een gemid. snelheid van 11,5 per uuÍ. Zijwasveel sneller dan haar eigen richttijd: 1,.17.35 uur. Goed gelopen dus. In een geweldige onweersbui startte Annelies van Modrop voor haar 10 km. Ondanla het hondeweer hielden John en Lily Hof haar gezelschap en dat sleepte Annelies, die weinig had getraind er doorheen. Zijliep 10,8 km met een gemid. Snelheid van 1.0 km per uur. Opperhoofd Maria Fisher nam de vijfde etappe voor haar rekening. Het was intussen weer droog en Maria liep in hoog tempo om Roermond heen. Leest u maar: L4,9 km rret een gemid. Snelheid van 11,9 km per uur. Knap werk! Nu was het de beurt aan Vicky Teeken. De verharde weg werd ingeruild voor bospaden, maar dat deerde Vicky niet het minsl Het tempo werd nog hoger opgevoerd, want met een gemid. Snelheidvan 12,6 per uur legde zij haar etappe van 1.4,8 km af. Dat resultaat sprecki voor àch. De slotetappe en teveÍts Ianpte etappe werd toebedeeld aran de zeer ervaren Trea van der Linden. Ook zij kreeg eerst enkele zsuaÍe kilometors over modderpaden, maar bleek in grote vorm te verkeren Zij ïegde 11,5 kru af met een gemid. Snelheid van12,8 km per uur. 8.14.10 uur nadat Monique op het Drielandpunt was vertrokken ging Trea over de f,nish op de Scopiasbaan te Venlo. Genoemde vrouwen schreven geschiedenis. Nooit eerder had een STB-wouwenteam aan zo'n lange estafette deelgenomen Een prima prestatie.

Trea van der Linden cLO-0-0-0-0-0-0-c0


Vaals-Vento 19!)7

Voor de zovelste keer stonden we, tot verdriet valr sÍtzÉ bureq ongev€€r midden in de nacht laígs ds weg om te gaan hardlopem, Deze fugstond de welbekemde stafeteloop van Vaals naar Venlo op het programma. Voor de start was tuss€n onze mannenploegen nog weinig concurrentiesfiid merkbaar. Dit ondanks het feit dat de oudjes zelfs

tot de laatste

week

geronseld

hun ploeg matr compl€€,t te

om

bii ons lopers hadd€n

lxii-

geIL

In dc eerste een razende

dary ging Cor van }laaren I als wq. En als niet het beteffemde

oudje nog snel-

ler was wEggega^an, hadden we Yoorsprong opgebouwd. Maar ha'

zd<er ee;n Heine Iaas......

Ook in de tweo-

d"

moesten we in de oudjes

urerkelijk tot hij helaas een pÍutÍ

"tupp" ake,nnm Sjaak Vaheijen lie,p gpeÍI pap meer kon, maaÍ moest minuutjes inleYeren op zi$

conculega. De

dag was nog lang e,n onze beurt

onze

meerdere

kwam

(dachten we).

nog

Het werd zelfs was Ed auaó

nog €rg€(. In etappe nummer 3 vlieg dst opgo\f,ass€n tegen

locomotief Johm minuten uit.

Hendrix. Iohn liep zel$ em paar

De werke$ke

ramp moest echta nog komen: etappe 4. Midden in eem weelijk noodweer raakte onze navigator de weg krn'ijt Ziin kaart was volledig doorweelt en niet me€r te lez€Nr. De

10

*qe

inhaalrace van Frank


Hensgens werd hierdoor een race om de schade zoveel mogeliik te beperken. Met een

achtsstand van bijna l0 minuten gingen we de pauze in.

Na de pauze keerde het zonnetje terug em daarmee ook ons aangeboren optimisme. In de vijfile etappe lie,p Wiel Frins ee,n heel stuk van de achtsstand weg. Zelfs zoveel dat hii bii het wisselpunt de 6 minuten eerder gestarte Frits Fisher in de rug kon kijken" Helaas yoor ons, maar gelukkig voor de oudjes komt de hulp steeds als de nood het hoogst is. Oldie Hub Brouwers, weEr hele,nraal terug van zijn blessureleed bleef uitermate cool toen Jos Duteweerd hem in de zesde dappe passeerde. Slim liet hii los ziSn etgen race lopen en beperkte zich er met succ.es toe het gpt niۃ grottr te late'n wordeir dan 50 meter.

Dit betekende dat Io Heimichs in de laatste etappe alles uit kast most halen om alsnog de ondolinge wedshijd in ons voordeel te beslissen. Helaas, wat Jo ook deed los ter fIaar had god naar Hub gekeken en paste precies dezelfde techniek toe. Weliswaar moest hii toestaan dat hst gat wat groter werd dan bii Hub, maar nooit zo groot dat hun ove,nrinning in gevaar kwam. Helaas dus: de jonkies werde,n verslagen door de ouwe knarren die dan@i hun eren de verregende kaart. varing met & loop minder last hadden van

het

Maar lol dat we gehad hebben die dag. Eq voor ik het vergeet: oudjes gefeliciteerd ÍnaaÍ on?É tijd komt nog wel. Het is gewoon een krrestie van geduld.

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

11


Hoe ouder hoe gekker of de oudjes doen het nog best !!!! Naar aanleiding van vele de verhalen op zondagochtend in de laatste jaren, raakte ondergetekende meer en meer geintreseerd in de estafettc 'YAAI§ - YEh[LOn Toen ik begin dit jaar gevraagd werd rnee te doen met een zogenaamde Abrahamploeg was het niet moeilijk om ja te zeggen. Allemaal 50 plussers, dat leek me wel wat.

É&

Maar na veel gelach en gepraat (en geloop) in de maanden naar deze ESTAFETTE toe lcwamen wij dan toch tot een samenstelling van een ploeg met een gerniddelde van ongeveer 50 jaar. Met nog ruim anderhahe week te gaan werd een bijeenkomst gehouden en de zaken (tactiek) doorgenomen. Fritz Fischer, Huub Brouwers, Jos v.d. [Iaar, Theo Schmeits, John Hendrits, Hub Erkens, Roger Gillessen, deze personen zouden de Estafette doen inclusief de fïetsbegoleiding en de volgauto's. Dan de volgorde van lopers, wie welke afstand, wie op de fiets en wie in de auto's. Hetgeen na de nodige koffie (met koe§es) en zeer Limburg's bier, plus wat sterke verhalen dan ook vlug in orde lcwam. Anderhalve week later was het dan zwer, zondagmorgen rond half negen op de Vaalser berg, een drukte van belang, overal auto's en fietsen, in alle maten en soorten, met bijbehorende lopers en loopsters bezig met koffïe drinken, inlopen, fietsen nakijken, tactiek bespreker5 of gewoon maar wachten, een groot en compleet circus. Nadat onder luid gejoel de eerste twee lopers gestart waren ging men in sneltreimraart verder, iedere minuut twee lopers(sters) en toen ook onze STB lopers. Voor de STB Big Mamma's Monique Vonken, voor de STB Jonkies Cor van Haaren(l). Toen voor de STB Abrahams Hub Erkens met de fletsers onderweg waren werd het tijd voor de auto's. Op *.eg naar Wylre, wear de lopers(sters) in sneltreinvaart Ce lange en steile bergen afdaalden en soms ook weer op moesten kregen wij vervolg e 1,


onderweg al de eerste aanval van rivaliteit. Door de tijd te vergelijken tussen Cor van Haaren en Hub Erkens hadden *ti al één minuut voorsprong, of niet (rekenen rekenen rekenen). De tdd zou het leren:letterlijk en figuurlijk Na de wissel van Hub en Theo was het mijn beurt §amen met (Deutsche) Fritz om per ftets kaart te lezen en voor waterdrager te spelen, inmiddels was het mooi weer geworden dus in een T-shirt en korte stretchbroek was het aangenaam fietsen. Behalve voor de loper, die al snel om water begon te vragen voor in en uitwendig gebrui§ maar Theo kon het goed aan en op een klein aanwijsfoutje na (verkeerd om de kapel in Grijzengrubbe) lcwamen we in Schinnen aan Met de wissel van de lopers (Theo met John) werd ook een fietser gewisseld, terwijl John er met een noodgang vandoor gtng. De derde etappe was begonneo, even verderop werd de weg zQ stijl dat ik moest afstappen anders viel ik om met fiets en al. Deze etappe liep via de \Yindraak, huize \V'aters§ naar Sittard, tegen het einde van de etappe. wns het weer a[ minder ge-worelen, een enkel regenbuitje maakte het voor John lekker en voor ons fiet§ers minder aangenaam. De vierde etappe werd gelopen door Roger en al vanaf de start vergezelde ons donkere wolken met kleine regenbuitjes, terwtjl Roge.r blij was met elk-e

druppel want hij vroeg nog water om te ......,,..1t.. "douchen" in de regen : ..' .. .' Maar hij liep ook een goede tijd, in een . ., wolkbreuk die ons binnen enkele semnden ,. ''I,. door en door nat maakte.Volledig verzopen en steenkoud hramen wij bij de finish te-

'

vens picknickplaats aan.

De restart was het probleem voor Fritz, die onder begeleiding van de vo§ende twee fïetsers aan de vijfde etappe begon, gelukkig za goed als droog De route die vlak en hoofdzakelijk verhard is, liep door Montfort, lang Melick naar Roermond en na lang zoeken vonden we de de wisselplaats voor de wissel van Fritz met Huub, waar Fritz redeljk tevreden binnenkwam. De zesde etappe nng van Roermoad naar Rewer via kleine dorpjes, verharde en onverharde wegen en boswegen, zadra Fritz redelijk -,^-.^l^ lÈ YUrvUrB rc

13


uitgezrveet en omgekleed was zochten we de laatste wisselplaat§ op en

tot-mijn spijt wee-t ik verder niets van deze etappe, alleen dat Huub deze goed gelopen heeft.

de laatste wisselplaats de wagen geparkeerd hadden en ik enipzins nerveus een beetje ingelopen had staken de rekensommetjes weer op, van liggen wij voor of niet. De laatste wisset Jos Duteweeid kwam als eerste binnen voor de wissel met Jo Heinrichs, vrij vlug daar achter krvam Huub voor de wissel met mij, even aantikken, klok indrukken en wegsíezen, onder begeleiding van Hub en Theo per fiets, over bospaadjes met modder

Nadat

FrÈ en ik bij

en veel water.

snel kon ik Jo Heinrichs op de rug zien, dit lwam hoofdzakelijk door rechte stukken en niet dóor snel te toperU hoewel onmiddellijk het commentaar Yan de fietser (Theo) kwam, die kan je inhalen en het lsek ook zo, door mijn eigen tempo te lopen leek het er op dat ik dichterbij kwam. Terwijl iÈ voorploeterde onder de zachte dwang van Theo die alles in de gaten hield tot en met de afsnijding van de bochten en mij rege-imatig in het oor flui§terde als je bij hem (JO) bliift winnen wij met'r'ffiee min. Na ruim 10 km hramen we de bossen uit en werden de wegen meer verhard, waren er ook meer supporteͧ lang de weg o.a. een groep SïBers die de toeter (mierofoon) van dc voorzitter geieend hadden err alles en iedereen aanmoedigde, dat doet je goedMaar ondanlis dat begon Jo meter voor meter van mij weg te lopen en begon Theo nog harder te fluisteren, zo van die daar loopt die haal je gemakkelijk en die oolr Àl pratenàe door Theo en aangemoedrgd door de rest va1 STB werd ik binnengetoodst op de kunststofbaan van AV SCOPIAS, waar nog drielcwart ronde gelopen moest worden en met een achterstand op Jo Heinrichsvan + l min. Rest mij nog te vertellen dat het ook na afloop een heel leuk evenement bleef met de hele STB club op een kluitje wachtend en pralend op de uitslag en de herinneringen. Toen ik eveu mijn spuilen naar de àuto bracht en omdat het begon te druppelen paraplu's meebracht, bleek dat de herinneringen, die inmiddels uitgedeeld

Al

W4l

Vllq

vervolg

ls 14


ja hoe raad u het paraplu's waren ( heel toepasselijk alleen wat uren te laat)

Verder als afsluiting van deze dag zrln wij een rjs(ie) gaan eten in Grubbenvorst, nu zult u denken zijn die hartstikke gek gelopen naar Grubbenvorst, maar ! aangezien daar Neerlands beste ijsrnaker zit kan ik uit naam var. deze groep dit aanbevelen, indien u ooit daar in de buurt ben. PS. op de hoek van de markt.

Jos van der Haar

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

lYeg- en cross wedstrijden regio zuid'limburg

OKTOBER zondag 05 lqilart en halve marathon Eijs zondag 12 kwart van Wy-ck zondag 19 Welterhofloop 5-10 km

Achillis Top Kerkrade

AV'34 fuíaastricht AVON Heerlen

NOYEMBER

zondag0? lcwart en halve marathon Echt zondag 09 Enci-cross Maastricht zondag 30 klwart en halve marath.M4graten

st. \ry.ÀE. Kimbria Maastricht AV'34 Maastricht

DECEMBER zondag

07

zondag

14 Mescherbergloop

kaplrcllerbosloop Landgraaf

§tb Landgraaf Maasrunners Eijsden AVON Heerlen rr^^^^D^^t\-ua§an .E EE|t

26 kerstcross Heerlen woens. 31 Silvesterloop Elsloo wijdag

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 1"5


sportÍysiolhsropeul t=:== --ÉE -lËE.r I' II II

ÍIIrI E IT TI:

t-r

-_t

IIT I--

rIrI

--EE-IIr-ËE-_ ITTIIT

I

-III

I'E LIIrI I

III

A

TIIII-

ITITIII

-

- sporters spreekuur - conditietesten op electrische loopband op Íietsergometer - loopcorrectie -

sportmassage tapen en bandageren

Ítlsdisohe §portbegeleiding Heerlen

Hommert 10a \,/aesrade tel. 046 -4426088 16


Aan mij is het deze keer om de estafetteknuppel te ontvangen en ook weer door te geven. Ik b€n Heidi van Spronsen en ben 24 jaat Ik ben werkTl:aln bfi een woningimicherszaak in Bleijerheide en doe mijn vak als meubeVwoningstoffeerder al biina6 jaar met liefde. Sinds septernbo 1995 ben ik tid van STB waar ik als eerste ben begonnen met de conditietrainingen. Sinds begin 1996 ben ik verslaafd aan het r€nn€n.

Mijn eerste wedsrlid, De Heideloop '97 vond ik heel erg leuk maar best zwaar. Miin tweede wdstriid de 20 km van Brussel vond ik fantastisch en alle moeite waard. Het was geweldig om zoveel fantieke deelnemus te zien De sfeer en het publiek waÍen fantastisch, de muziekbandjes en de juichende me,nsen waÍ€n goe de oppe,ppers die we allemaal nodig hadden Maar de zeil§ i€n lYaÍe,n er ook wel. Bijvoorbeeld: voor elf uur al minstens tien keeÍ naar het toilet rsnnqL drie keer contoleren of er goen gat in mijn sportbroek zat, de tas drie keer nakijken e,n ondanks alles toch niets vergeten

Maar vanaf het moment dat we bU Els en Wiel aankwamen en de kamer alvol zat met nog meer fanatieke gekken wareÍr miin zenuwa verdweire,lr" vanaf hst momsrt dat het startschot afgng (waarb,{j minstens 100 man al voor pampus lageir) heb ik €r geen sprijt van gehad en bem ik blij dat Hub, Wim e,n Judith met mij mee re;nden. Hub moest eerder afhakeq maar tot op 5 kilo' meter voor de finish zijn Wim en Judith bii mij geblevm. Hier heb ik erg veel steun aan gehad" De laatste 2 kilometer berg op vond ik argzlnailr en heb ik mij meerder malen afgewaagd waarom ik dit doe. De finish maakte echter alles god. Aan iderËn diemeewas bedankt voor de gezellige dag Zo, rkstop er mee en hoop nog lang plezier te hóben bii STB. De estafetteknuppel geef ik door aan Frank Heisgens. Groetjes Heidi

0-0-G'0-0-0-0-0-0-0 Noot redactie: Wegens ruimtegebrek in hst vorige boekje hebben we pas deze keer de estafetteknuppel van Heidi geplaatst. Dit betekent dat in dit boekje twee eskffetteknuppels staan- Die van Heidi en die van Frank.

ï7


Estafettelimuppel

Mijn eerste wedstrijd liep

ik

als 8-jarige: tweede bij

de pupillen tijdens

de

Strijthagenloop 1 988. Mijn

voorkeur ging toen echter nog uit naar voetbal. Ik heb tot 1992 zes seizoenen gevoetbald bij Kolooiq daar viel mijn loopver-

mogen al op. Toen ik stopte met voetbal, werd ik via Albert Verbunt lid van STB en lcrnam ik blj de jeugdgroep. Vanaf mijn zestiende mocht ik met de senioren mee trainen en dat bevalt uitstek-end.

Sinds drie jaar ben ik actief in allerlei werlstrijden: den: wegwedstrijden, baanwedstrijden en cross, zowel bij de juniorea als bij de senio�en.. Onze 15 van Landgraaf was overigens al mijn vijftig§te wedstrijd! En in m'n jubileumwedstrdd ben ik ook nog als eerste gefinished op de 5 kilometer! Sinds een jaar train ik nu op dinsdag en donderdag met de vohwassenen mee en doe ik weleens de duurloop op maandag. Sindsdien toop ik ook baanwedstrijden op kortere afstauden om de basissnelheid te verhogen. Mijn prestaties zijn mede daardoor flink vooruitgegaan. Mijn trainer Cor van Haaren stelt goede schema's op, zodat ik komend jaar zijn eigen PR's kan aanvallen.

vervolg te

18


Nu ik in november A-junior wordt, vormeÍr deze PR's mijn doelvoor at Cor!

1998. lVacht maar

Ik ben helemaal sportgeh naÍNt het lopen doe ik ook

nog wat aan tennis en wielrennen en als toeschouwer vind ik bijna alle sporten wel leuk Lopen is echter mijn favoriete sporq ik raak lekÍ<er m'n energie l«vijt en ik ben er ook best goed in. Dat komt ook door het plezier dat ik heb in de trainingen.

Maar soms gebeuren er ook minder leuke dingen.

Bij het NK Berglopen bijvoorbeeld deed ik mee aan de jeugdloop; een paar honderd meter voor de finish lag ik ruim op kop, waarna ik door parcourswachters de verkeerde kant werd uitgestuurd. Na een een enorme omweg kwam ik na een half uur over de finish van deze 3.1 km en mijn tijd van 29.35 stond ook nog vermeld in het ctubblad als een prestatie! Twee weken later werd ik trouwens weer de verkeerde kant uitgestuurd tijdens de estafettewedstrijd Vaals-Venlo, tenxijl ik op weg was naaÍ een snelle tijd. Maar in de zomer heb ik op de baan gelopen; daar kan ik de weg niet kwijtraken.

Ik heb het erg naar m'n zin bij STB, maar helaas zijn er niet zo heel veel 16-en iTjarigen die hardiopen. Mijn concurrenten iopea bij Unitas en Caesar. Behahe bij de wedstrijden ontÍroet ik hen ook bij de Atlas-trainingen. Ik hoop dat het initiatief om gezamenlijk onder deskundige leiding te trainen ook volgend jaar weer doorgaat. Vo§end jaar ga ik waarschijnlijk studeren, tenminste als ik dit jaar met goedo punten slaag op de HAVO. Dan zal ik zeker b$ven lopen, want lopen is echt een verslaving geworden en ik wil een goede atleet worden. Daar doe ik veel voor en ik moet er nog meer voor laten. Maar dat heb ik ervoor over, lyant LOPEN IS FUN !!!

ik lid van STB ben geworden door toedoen van Albert Verbunt, geef ik met genoegen deze estafetteknuppel door aan Jungfrau-gangeÍ Albert Verbunt.

Aangezien

Frank Hensgens 19


0E BFSÍE PRiJ§

*

AiJ

iljn

ttogocloln àlt

dt

groottto lnkoq-orytnltelit.

PE BESÍE EARANIIE

*

,-6-8-l0ltttgunlht

*

OE BE§ÍE SERIIICE Elgtn cttlct dloatl, 99% hlnden 24

*

0E sESfE tffirtUf§,|! Íc2nu*ut nilu Phíllpc -

*

0E BESÍE BE'tEiltile U|hiihtn t rrt u ro,utn .d g.t.n u o*lijk .a putooallilt iltits.

gttn ubdhlorn,

!..0

toonlJ-lteston,

àEA

-

!..n

mrr.drtlltottca,

aat 0ukuadÍ1. mrnlrutt.

Eotoh

- Eailatahl - illcle -

§llr.7

nt,

IfIEITUEIEI @I-@EilITí@@

sportswear Kouvenderstraat 85 Hoensbroek Tel.: 045 5233580

AEROtliE

M

A§CVPI rilA/rUCAN0ft/f,0llHlU/SU8{rE!-S,NI--trPS0ItSTI{tfrUEG,ST.cRïEeíJ}ë.SP0EI4m{0lltlLÀCÀTA

20

Dà?ïlffirY BAt }€E


Het is zondagavond 7 september 1997,kwart YooÍ negen. Ik ben een paar uur terug

uit Zwitserland Als ik mijn ogen sluit komen onherroepelijk de beeldsn naar boven van de mooiste Marathon die een aantal STB-ers ooit gelopen heeft. Als ik echter mijn benen probeer te bewegur voel ik meeteen hoe zwaar die mooie marathon was. Ik wist niet dat in mín be,nen zoveel spiaan zaton.díe p{fn konden doem.

Bij deze em poging julliq

ande,te STB-ers, deelgenoot te maken va*'1,*'e umeke belwenis. Ga er dus maar goed voor zitterl lees, huiver en geniet.

Het verhaal begint op wijdagniddag als we vanaf ons bivak naar Interlake,n wandelen om onze startnummers op te halen. Onderweg kriigen we Yoor het eerst een adembeneme,nd uitzicht op onze uitdagng. De Jungfrau met zijn hoogte van 4158 meter de hoopte berg in de omgeving. Gehuld in eeuwige §neeuw oogverblindend mmi en hij (of moet ik zegge,n zij?) lijkt helemaal niet zo hoog. Eenmaal aangekomen in Interlaken treffen we €en dorp aan dat geheel in het teken van de marathon staat. Meteen aan het station hangt al een leve,nsgroot spandoek dat alle lopers verwelkomt. Overal in het dorp hangen marathonposters en -vlaggen, terwiil de straten zijn gevuld met memsen van allerlei nationaliteiten gehuld in traininppatten e,n loopschoenen. Het casino is gewoon ortruimd en tijdelijk ingericht als inforrtatiestand'voor de marathon.

27


een bwtje raar het zuidm kijkt zie je ooherroepelijk die mooie berg. Een entourage en een sfeer zoals je die nergens anders aantreft-

lVaar je ook loopt, als

weelijk

je

De volgende ochtend vertrekken we (Albert Verbunt, Jos Duteweerd, beide Cor van Haatens, Frank Eisinga en Wiel Frins) om acht uur met ope,nbaar vervoer naar Interlaken Vanwege de marathor is de hele dag namelijk nagenoeg geen particulier autoyerkeer in Interlak€n zelfen tussen Interlake,n en de diverse bergdorpen langs de route toegestaan Het weer is uitstekend e,n vooÍ de eerste keer in zijn vlifiarige ge^ sclriedemis gmt de marathon op droge weg€{r van start. De erste vijfenrwintig kilometer zijn volgens de Zwitsers nage,noeg vlak. Nu is vlak

natuurlijk ren relatief begip, maar volge.ns hen die het weten kunnen is het stijgingspercentage gedurende deze kilometers te vergelijken met de MonschauMarathon en de halve marathon van Margraten- Het is dus maar wat je vlak noemt! Bij kilometer 20 passeren we het dorpje Lauterbrunnen. De sfeer is het beste te vergelijken met de sfeer die bí$ onze Elfstdeirtocht hangl. Ofje wilt of niet, je straffe marathonpas verandert op de maten van de blaaskapel vanzelf in een walspas.

Na een lusje van 5 kilometer rond Lauterbrunnen begint de pret.

iii.rÍ :::::

l::i

::! :aa:

:i::at:a.

*+; -4

:

g

:: :i:

De muur van

Ruim twe

§e,ngen!

kilomster lang met een hoogtwer-

schil van bijna 400 me ter! Je weet nu ge[jk waar je

aan begonnen bent,

2

kilometer in 25 minutea

S--io $Kí*erër ::,.

*o* !*w**'rgrr*,'

,.)

Nimand van ons ( e,n biina niemand van d€ anderen) heeft hier nog kunnen lopen Ía aaa+ JW rrrw] Swwwu

",--,{^ wqruL-

len met je handen op de


En wat beheft die dapperen die toch naar boven zijn ge dribbeld: helaas, maaÍ voor hun is do marathon na 28 kilometer voorbij, gedwongen door de verzuring mogerr zii hie* in de trsin stappen- Ee,nmaal boven volgt een kort herstel bij een drankpost en vervolgens kun je begimen aan een afrlaling van pakweg l0Yo waarbij je het idee hebt dat je tenen aan de voorkant door je schoenen knieën,

of je witt of ni*.

naar buiten schieten

Maar: lret uitzicht is nog steeds farrtastisctL en het publiek lanp de weg laaiend enthousiast!

Z4

hart ophalen met een je klimmen (cal2%) naar Wengen waar weer door en fanastisch, in paar kilometer Junfraufieber verkerend publiek wordt opgewacht. Voorbii Wengen volgt het mooiste deel van de tocht Midde,lr door de orherbergzame natuur, voorbii watervalle[ies en bergbmkjes klim je gedurende 8 kilometer met gemiddeld l0% omhoog tot boven de boomgrens.langzeqm maar zeker begn je te merken dat de lucht iiler wor& en je kiigt steeds meer moeite om voldoende zuurstof op te ne,me,n Berunaal voorbii de boomgrens g€rdet je, mede da*4i het schitferende lveetr, Yan ee,n adembenememd (voor zovo je nog adem over heb$ uitzicht op de Alpemeuzen Eiger, Monch en J,,ngfrau. dre niet van aftlalen houden kunnen vervolge,ns weer hun

Om toch maar vooral goed te kunnen ge,nieten e,n te herstellen voor de allerlaatste maar ook alleravaarste beproeving mogen we tusse,n kilometer 37 en 38 nog een keer stijl naar beirdem" Ldrker uitlopen zoa je denken Nou vergeet het maar, als je ook maar iets te hard gaat schieten je bffi gelijk in de tramp en mag je bif kilome ter 38 op het stoeltje van de masseur. Kilometer 38, bergstation Wixi, de laatste kans om uit de race te stappen Wie nu niet stopt moest door tot aan de finish. De berg omhoog over iets wat eeir beetje op €en pad lijkt lauipt vanaf \Mixi eeÍIlary sliert lopers Langraan omhoog naar het 40 kilometerpunt. De kilometertijd en de daaraan gekoppelde eindt[id interesseert nu niemand meer. Het is alleen maar lijden e,n geniete,lr Liiden omdat je benen zo ont?ÉtËndpijn doe,n en genieten van het onvergete[ike uitzioht. Hier in de klim naar de Eigagletsjer leer je de letterlijke betekeNris kenne,n van het gezegde "blik op oneindig en verstand op nul".

t5


Bii kilometer 39 passeren we de laatste vazorgingspost. Midden op de berg skat e€n postje met alle moge[ike verzorgingsspullen die je maar kunt bedenken

En als iets op is,

geen

de helikopter brengt onmiddellijk nieuwe

voorraad

Vanaf kilometer 39loop je over de rand van de Eigergletsjer richting een supporta in Schotse Hederdracht die spociaal voor jou op zijn doedelzak speolt. Plotseling stopt de hele groep. Rrchts van otrs raast een sneeuwla\dne naar beneden Wie interesseert nu een eindtijd als je g*uige kunt zijn van zo'n natuuÍgeweld?

Maar à la, fermejongens, sto€re loap€n lopm door richting finish. Tjee, het *an niet op de laatste kilometer mag je zelfs nog afdalen. noodgang raas je onder het finishdo€k doen we nog ee,lr keer!

Met

ee,n

doo. Ie hebt het gehaald! Wauw, dat

wt

O ja, je ein&ijd Hoezo eindtiid? Wie interess datnou nog man, zwaarste marathon van Europa uitgelopen. Dat telt, de rest is b[izaak!

je hebt net

de

En voor hun die het toch interesseert:

Start- Lauterb,r. lVengen TotaalLauterbr. Wengen Finish tijd (21,1 km) (8,9 km) (l2,zkan)

Plaats Naam

Klasse/ plaats

620 765

Isd40ll39 l:42:17

l:4439

l:46.47

4:31:09

N1201414 l:42:21

1:02:55

l:07:49 l:16:12 l:23:12 l:15;42

1:54:31 2:05:01 2:01:56 2:51:51 3:05:30

4:39:48

M401264 l:46:15 144A Ab€rtVerbunt M50/116 l:57:Al 1991 Jos Duteweerd It{2U859 l:47:40 2462 Cor v. Haaren 2 M20/880 l:52:07

Frins

Wiel Cor v. Haaren

I

ï174 FrankEisinga

4:59:05 5:15:10 6:A2:43 6:13:16

Van de 2910 deelnemers bereikten 2387 & finish. Hieronder bevonden zich 257 dames! Mede dankzij het goede weer bedroog het uitvalspercentage slechts l8%. Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 24


DE NIEUWSTE WINKEL VAN RUNNERSWORLD IS GESTART IN HEERLEN! Het beste schoenadvies (0.a. voetspiegel, loopband en -baan), de grootste keuze uit Íunctionele sportkleding en erg veel handige accessoires vínd je vanaÍ nu bijde nieuwe vestiging van Runnersworld

in Heerlen. Voor running, triathlon, walking, indoor en aerohic. Van alle grote (en kleine) merken, in alle prijsklassen. Natuurlijk word je ook in Heerlen.

professioneel begeleid.

Oranje Nas8Eustrsst

Door o.a. Harry Drie§sen, zelÍ een actief hardloper. Kortom,

-

voor elke spofter dieterantwoord.€n met plezier z'n sport

wil beoefenen, is Runnersworld Heerlen de sportspeciaalzaak. Oranje Nassaustraat 19

6411 LE HEERT§N Tel. (045) 571 20 09

PLEZIER IN JE SPORT BEGINT BIJ RUNNEfrSWORLD Openingstiiden: ma 13.00-18.00, dilwo/vr 10.00-18.00, don 10.ffi-21.00, zat g.@17,00

- tot 12.00 uur gntis par*eren in de §traat' - bij Runnersworld kan men ook terecht voor o-a. Polar hartslagmeters, New-Line loo'p pakke,n, Odto ondergoe{ spikes, etc- regelmatig interessante acties en aanhiedingeu


DE TIEN KA§TELEN MARATIION. hij: o'Marathon des cMteaux du Médoc et des graves", maar verder willen we jullie niet de tong breken met deze komische naarn. Komisch e,n dwaas zijn nog gete,mperde synoniemen voor deze dertieirde uitvoering van Zuid-Franlriils carnavalistische, uiuinnig gekostumeerde en clowneske Marathon-voorstelling. Maar laten we vooraail beginnm en trachten om offl verhaal begriipend en

Officidl

heet

geloofwaardig te houden. Ergens in het bÍein van e,nkele STB-ers ontstond de &ang om oens op eeo andere plek dan gewoonlijk een marathon te gaan lopen Die &ang ook wel dade,ndrang genoemd, is eem typische marathonlopers-tik! Afijn, uit de koker kwam de marathon van Bordeaux 1997, die niet Bordeaux, maar

het stadje Pauillac als basis heeft.

De enige affiniteit díe de

stad

Bordeaux met deze marathon heeft is de wijn! In april dit jaar hram het

verheugende

bqicht dat

de

Belgische bus met een kleunijk

gezelschap

van ca.

52

lopers/loopsters en begeleiders was

volgeboelc voor de reis naar het valantiepark Lac d'HourtinCarcans.

Donderdagavond 4 sept. vertok men welgemutst god getraind vrijdagmorgen d.a.v. aankomst. De marathon stond gepland op zatadag6 september om 9.30 uur. Er hadden zieh ongeveer 7740 atleteg waaronder 1220 vrouweir ingeschreven. Vorigjaar was dit asotal no97522. Onds de deelnemers bevonden zich 161 Nederlanders, waatrvan 35 STB-ers met als speciale gaste Wilma Rusman. Er waren 28 nationaliteiten vertegenwoordigd, Die sfeer waarin de Fransen met hun 6441 atleta natuurlijk de beste vriende,n, is met g€en p€ír te beschr[iven. Daarvoor moet je a zeld z$a, gewemt. Vooral met name de FÍaoseÍL zij maalten et zo'nonvergetefijkq botre stoet van met hun Hedij, aanverwante versierseleir, mutsen, petjes, sshmink en fmtvertoon .. En ja hoor, alles liep mee in die lange kleurr[ike marathon-trein Enige voorbeelden:

sfeer

26


je vooÍ eerl rups of noe,ru het een worst van 15 man, met elkaar verbonden, die zo al slingerord de42fu" uittiepen -Het paard van Troje! Ee,n levensgroot houten paard door zes Íran voortgetokÍcen Van Nderlandse zijde een Hollandse molen, compleet met orgetnuziekdoor ca. 20 manvoortbewogen' -Een echte, juist geHede travestiet liep mee; nrann€n met zlvemvsten alhoewel de Gironde rivier langs het parcours rustig voortkabbelde....etc.....etc. Dit is slechts een greep uit de honderden verkleedpartiien" AIle STB deelne,mers hebben deze marathon uitgeltipen Er was geen limiet aan verbonden. Zodoe,t& konden John, Pierrg en Rein zonder zorg "langs" de 10 kastelen lopen, controleren of iedereen zich goed gedroeg om na 5 :58:30 de rode tantaarn weer in te leveren. Bii de dames was Arnelies van Dírjk onze snelste STB loopster in 3 uur 30 minuten. Ie zou ook kunnen zagen, zij was nog de meest serieuze loopster, Wilma Rusman liep haar marathon in 3 uur 15 min. Bii de STB heren was Piene Muyres de erst aankomende in 3:11:20. De kostumering van het STB gezelschap: ora4ie hesjes en petjs met Nederlandse €flr Belgische vlaggetjes. Toch wel leuk voor onze zuiderbure,r- Na afloop wa§ eÍ een uitgebreid, lopend buffet waarbii de wijn in al z'n vari*eiten rijkelijk vloeide. §ommige deelnemers wisten dat niet meer! Hoe kan dat nu? Zo sprong Annie temidden van de fmtende ma§sa plobeling op het podium en begon spontaan het Limburgs vollslied te zingen. Weldra gevolgd door de gehele §TB-crew met hun: "'Wie sshoën os Limburg is". Ook de deelrame aan de Balade -Stel

op zondag (een wandeling of tochtje) zou een voorE€tting zijn van feeste'n, pret en wijn proevm- DernBalade van ongeveer 10 km. vo€r lvecr langs de l0 kastele,n" elk ch6teau met ziif, specifieke w[in en w[invelden. De invloed van de wijn zou dagetl later nog zijn invloed hóben op de Brunssumerheide! De terugreis op maandag 8 september verliep al wen humoristiscb. lViel V. hield z'n bekende toespraak 'T-oester allemoeal: Hee,m w# nieks ge§agt va wat allemoal in de tent gebiiretg daan wille re anger joar allemoal mit!" Ja Wiel, toen was er toch em lek in het wijnvat en kon &papranihaat werk doen-

Ed Schiks.

27


$

$.$1OI Blijf op de l het allerlaal

Kijk regel n

Telete* TILGAZE lla

/

t)4


)teleteksĂ? '-,

|

I

roogte van :ste nieuws utig naar:

tst varr T pagina 1,4


Assu ra nt ie-advi esbu reau E.H,G. KLEIJKERS

Verzekeringen Berniddeling in CIon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen

-30


diverseu itslagend iverseuitslagendiverseuitslagend iverseuitsla

Becsel-10h-1iuni1997

10

John

Hendrix

plaats

Ilerichsweiler - I0

f

M50

h

- 8 iuni 1997

plaats I I Ger Bodelier plaats 3 23 Jo Heinrichs 36 Jos Duteweerd plaats 11 47 Cor van Haaren tr plaatsl2 103 Yicky Teckenplaats 2 FHK l$8 ïrea v/d Linden plaats 3 122 Finy Crombach plaats 7

m36.47

M30 M35 I\,Ílo M30

00.34.07 0A39.22

N.4037 00.42.A7

ffi.47.47 'W'40 fii.48.56 W35

00.50.50.

Totaal aantal deelnemers: 166

Ilemogenrath - 1015§0 lm - 14 juni

1 2 3 4

Duteweerd plaats 9 FrankEisenga plaats 3 Jos

II AlbeÍ Verbunt Cor van líaaren

plaats

12 plaats

00.48.54

vtlt(vulLi

§"

3L

l»7

M30 M4{) M30

9

00.43.35 00.44.05 00.46.41

M50


l9e MitsommemachÍslauf - 15 h - 21 jutri

28 Ios Duteweerd 42 Corvan tlaaren II 60 Frits Fischer 123 Maria Fischer

plaats 10 plaats 12 plaats 5

plaats Totaal aaatal deelnemers: I 74

I

M30

N[l0 M55 r'45

lgyl 00.59.10 01.01.48 01.04.32 01.14.04

Hoensbroek - Ilemithon 10lrm - 21 iuni 1997

2 4 19 22 24 27 28 5t 53 7l 83 89

Gcr Bodelicr

00.3:i.40 00.35.r0 00.38.37 00.39.00 00.39.20 00.39.54

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

Rob Rikse,n Jo Heinrichs Eddy YerstappeÍr Ger §ohafrausen Theo Schmeits Jos v/d [Iaar Louis Cordewener llerm Gerards SjefFranken Henri Giesen Trea v/d Linden Totaal aantal deelnemers: 123

m39.55 00.43.29

w.43.49 00.46.31

w.47.27 aa.48.22

Reuver-I0lm-21iuni1ry7

ll 16 25

Hub Heynen John Eendrix Hub Brouwers

VERVOLG

4 plaats I plaats 4

plaats

É

32

M40

00.36.48

Mí)

oo.372l

M50

00.40.03


- Halve marathon - 28 juni lg97

17" Rahkesch

27 43 lM

Frank Eisenga Cor van Haaren Inge van Aarts Aantal deelnemers: 147 10

plaats 12 plaats 12 plaats 3

M,{0 M30 835

01.31.1,6

01.35.17

0I.{รณ23

KM - LOOP

11

Wim van der Linden Aantal deelnemers: 73

STB

40.4a.47

Broich - 10 km - 12 juli 1997

3l 48

Jos Duteweerd

Cor van Haaren

II

101 Yicยง Tceken 119 Trea van der Linden

tzl

lVIaria Flscher 152 Finy Crombach Aantal deelnemers: 199

plaats plaats plaats ptaats plaats plaats

10 M30 14 M30 L M20 2 F{0 1 F40 6 F35

S-Bmckcnlauf - 10 Jos Duteweerd

Cor van Haaren

II

h

00.41.10 00.41.10 00.45"56

00.4?31 00,4735 00.52.23

- t9 juli t997

STB STB

00.38.52 00.39.36

Lauf mit in Schmidt - 10 trm - 26 juli L997

33 44 51 52

Jos Duteweerd

Cor van Haaren II Pierre Muyrers Wim van der Linden 102 Victy Teekcn L26 Trea van dcr Liuden 138 Maria Fischer 180 Finy Crombach Aantal deelnerners: 267

plaats 7

plaatsll plaatsl6 plaats 17 plaats 2 plaats 3 plaats 4 praaยง /

VERVOLGg 33

M30 M30 M45 M40 EZo

F40

F40 I.JU

00.40.53 00.41.35 00.41.50 00.41.59 00.47.00 00.4&41 00.49.33 00.52.05


Zoals in deze uitslagen te zien is presteren onzo STBdames in deze Ruhr-Eifel Cup wedstrijden uitstekend Proficiat, dames. Met name Vicยง Teeken steekt in een bloedvorm door steeds vooraan in haar klasse te eindigen. In de wedstrijd in Broich haalden het STB-damestearn zelfs een eerste plaats bij de '1Vรannschaftswertung" (Kun je van onze mannen niet zeggen)

Eicherscheid Jos

Ll km - 15 aug.'97

Duteweerd Pelt

Dick van

plaats plaats

5

11,

M30 M35

00.45.05

00.54.10

Bosselbachlauf Vossenack- yIW meter - 20 aug.

7 A

Rob Jos

Riksen

plaats

Duteweerd plaats

1 nmO 12 M30

l$n

0035.46 00.4O.39

Aantal deelnemers: 180

9"

Nacht van Maarland - 5 en

l0 km - 6 sept. 1997

5lm:

I 5

1-0

lltlarcel vld Pol Frank Hensgens

km

ยงTB STB

00.1557 00.16.50

STB STB

00.44.02

:

Rob Ritsen Vicky Teeken

00.34.51

Theo Schmeie 0-0-0-0-0-0-0-G&G0

34


Ë-A:l-

Au to b ed rijf Zd roi ews k i

*verkooPauto's

:r"ï:l;i#il1,1ï?ïli"no : :X[::iinsen : ;fi[:i?1i.""'"'f,i;'

Heerlenseweg 2OO Landgraat O45 - 5 TZOOO2

vo o R vo L LE D i G E fliffi vERzoRGING vAN ii;"i.1:,t:ifi l:EËa:?-:Ëil::

* * *

BRUILOFTEN FEESTAVONDEN KOFFIETAFELS ENZOVOORT§

ledere dag geoPend vanaf 11.0O uur VRAAG VRIJBLIJVEND Frr r nÉl ló^Ft,a Ar rr trtrt\ rnt.rJ\rru,{vtr


DE 15 VAN LANDGRAAF (met randversieringen) Misschien is het toeval , Írraaf dit jaar 1997 viert de gemeente Landgraaf z'n' 15 jarig bestaan. Een unieke gelegenheid om brj dit gebeuren geschiedenis te schrijven door voor de eerste keer 15 km in de gemeente Landgraaf te gaan hardlopen. Natuurlijk is bij zoiets gemeentelijke medewerking onontbeerlijk, hetgeen moge blijken door deze strate,trloop te koppelen aan de derde lustrumvierins. Anders gezegd: Voor elke kilometer van "de 15 van Landgraaf' staat

jaar geschiedenis. Voegt men bij dit stukje geschiedenis de sport als ee'n der belangrijkste cultuurdragers, dan lag het voor de hand dat de organisatie aan STB zou worden gegund. Dit te meer waar STB dit jaar zijn trnee maal vijftien ofwel 30 jaar bestaan viert. Die organisatie werd esÍl uitrdaging waaínee mer, zoals later zou blijken, hoog zou scoren. Uitgaande van het internationate karakter van "de 15 van Landgraaf', het uitpluizen van een passend parcours; het voorkomen van verkeersproblemen; o,pborr* staÍt en finish, de opvang van het deelnemersveld, de vele benodigde parcourswaclrters elr andere voorzieningeq is hier een speciaal woord van àurt op zh plaats. A propos, uit het veld van atleten hoorde mon na afloop meerdere malen de opmerking": Hoe krijgen ze h* verzonnen om hier zoh lange helling op te nemen?" Als organisatie//uiWinder van Voortstraat etc. toch heerlijk om zoiets te horen. Het parcours overlapte over een lengte van palareg 60 meter het alom bekende Heideloop-pafcours, nl. het stukje veldweg tussen de Kaalweg en Helsevierïr,eg. Toch aardig om deze'vertroedering' vast te stellen. een

We schrijven vandaag zondag 14 Se,ptember 1997. Een prachtig zomigweer b1j 20"C zou die dag deel vaa sportbr eir publiek blijven. Om 7.45 uurvroeg meldden zich al een 15-tel vnjqilligers, alweer die 15!, op het Comrnando-Centrum "De BrandenbeÍgil voof de opbouw van staÍt en finish aan de Hoogstraat. De aanHeding verliep voorspoedig: ophangeir rran sponsoren-spandoeken, plaat§en dranghekke'n, piormen, vlaggeir plaatsen e.d.. Ruim 85 vrijwi[igers omzoomden het wedstrijdgebeuren met de hun toebedeelde taken van inschrijvingen; opvang en begeleiding van genodigden;

36


water- en sponsverfiissingen; parcourswachters (alias verkeersagent!); en wat al niet meer' wedstrijdregistratie; uitslage,lrverwerking -h"".r..

in de portiersloge van het

Commandohield uitgereikt. werden cefitrum, van waaruit hesjes, vlagge,n e,n fluiten alles "streng" onder codrole. lveeÍ nÍur De publieke belangstelling was ovenneldigend. Door het prachtige buiàn gelokt, *od d" gíog*u, hst ronde-circuit door het unieke karakter

Albert Verbunt zal als

ffi

van de stratenloop nog eens extra versteÍkt. twee heren Temidden van de toeschouwers ontdekte men tijdens de wedstrijd in donker pak. Met waardige pas schreden aj over het parco-urs. _ van Het warerl twee burgemeesters wel te verstaan. De ene Bert Janssen van Landgraaf, de andere, gekleed als burgemeesteÍ, was dl trgtseloorzrtter v.d. LiniJn, die de echte burgemeester in het loperswereldje hij woont, iowrtdde. (overigens,'wim als burgemeester van Brunssurn, waar red') zou met zijn sonore stem de politiek wellicht aan het luisteren krijg€A

iTB:wÉ

Pa rcou r

s

15

von Landgroaf

lt t9l97

--8,,".*.0 .!----,-:-

,o\ Í"".Ils--l

,-L

5{;/à/"

tJt I

tr

e De wedstrijd zelf:

Q)

tusoa,,aL,o,rc

.^-À A6( Lm cpcrqr* , inishen Exact om 10.30 uur werd de 5 lon. gestart. Er zouden 88 atlet€n Hensgens Frank eigen onze werd waaronder 30 dames. winnaar bij de heren in een supertijd '.,an 00:1?:39. Proficiat Frank'

f

37


De winnares bij de dames werd Els Roovers van Caesar in 00:19:56. Bli STB is zij geen onbekende, want recentelijkwon zeLogde KapellerbosloopOm 11.30 uur werden de 15 l«n-lopers weggeschoten voor hun eerste race op dit nog onbekende asfalt. In dit veld zouden uiteindelijk 239 atleten de wedstrijd uitlopen. E;;nz3l1r,r goede prestatie lwerde Vic§ Teeken, die in haar categorie als derde dame door het lint kwam in I :08: 1 8. Zi firaal<tfr overigens al geruime tijd goede progressie. Bloemen voor haar! Tenslotte heeft ook STB-* John Hendrix behoorlijk gepresteerd. Hij, kao*&er als ie is, finishte als eerste in de klasse veteranen tr met een eindtijd van 00:58:24. Mooi beneden het uur John, proficiat! Algeheel wionaÍes bij de dames werd de favoriete, Witrussische Nadeshda nyina, in de tijd van 0053:16. Zij woont overigens in Tilburg en probeert

Nederlandse

te worde,n. De Belgische topatlete, Linda Milo, voor

de

geblesseerde Carla Beurskens ingevallen, werd tweede op I I seconden. Bij de mannen werd het zelfs een dubbele Witrussische triomf. Nummer em entwee lverdon resp. Vladimir f65hins§ en Dmitry Riyukine in 0A:46:22 en 00:46:33. Plaatselijk favoriet Nico Hamers kon lang volgen maar moest in de slotfase capituleren op 20 seconden. Al met al een snelle, sportieve en spannende wedshijd. Tijdens de huldiging door burgemeester Janssen het deze al blijken van trots bij de geboorte van zij 15 kn stratenloop in Landgraaf. In een peÍsoonliik schrijven naar de STBorganisatie dankte de brrrgemeester nogmaals alle medewerkers voor de goede organisatie en sprak de hoop uit dat het niet bij die eerste "De 15 van Landgraaf zal blijven, " Als laatste sportief onderdeel werden om 13.30 uur de diverse scholierenlopeir op 500 en 1000 meter voor jongens en meisjes afzonderlijk gestart. E.e.a- op verschillende startposities, waardoor de jongeren met behulp van wedstrijdmotoren hum betreffende startpunt konden vinde[

Er waren ook gebeurtenissen waaruit lering kan worden geho}il<en: Zo zal ds verkeerssituatie op bepaalde kruispunten be0er moeten woriden geregeld. B.v. het kmispunt Kampshaat-Keizerstraat of KampstraatBeethovensingel, Írraat ook de inrit Kleikoelenweg. De ter plekke

.

opererende parcourwachters misten

c

nodig eon

spoedcursus

"vetkeersagent", ook al door boze chauffeurs met gevaarlijk rijge&ag.

Communiccrcn met pot'"ofoons waarin halfi'olle batterijen kan prólematisch worden.

38


.

De enigszins verspreid liggende starplaatsen voor de scholieronlopen dwongen ouders tEkiezen om hun kind@ren) ofuel bij de start of aan de finish te begeleiden. Ook zagen enkele vermoeide jongeren in hun laatste meters de pionnen niet meer en dreigden in een fuik te lopen' ;'

volgen-

Aangenomen wordt dat er nog een evaluatieronde zal Als met al was het een goed georganiseerd, geslaagd sportevenement. Met nogmaals hartelijk dank aan alle medewerkers zonder daar namen voor

"uitblinkers" te noemen. Ook Ă?ramens het STB-BestUur darik aan alle sponsoren voor hun onmisbaar support. Als het STB betreft kan men burgemeester Bert Janssen gerust stellen, dan komt er volgend jaar een nieuwe "De 15 van Landgraaf'-

Ed Schiks.

0-0-0-0-0-s&GGo

Juffrouw, er zit een haar in mijn soep.

Een haas

dat wil ik geloven.

Ik neem aan dat U nu genoeg vis hebt gegeten 39

!


Uitslagen

"1"5

van Landgraaf'

5hn: 1 14 19 ?Í 39 58

Flank Hensgens Ger Schafftausen Ralf de Leeuw Ronald Frins Bart Kreukels Maayke Heinrichs

§TB

00.1739 00.20.09 00.N.49

STB STB

a0.n.n

STB STB STB

44.23.07 44.25.42

Aantal deelnemers bij deze 5 krn:88

15lsn

:

1

Wit Rusland

zAA

plaats 13 Sen. plaats 14 Sen. plaats 18 Sen. plaats 21 Sen. plaats 1 IU50 plaats 36 Sen plaarc 6 Ir,í45 plaats 40 Sen. plaats 10 M45 plaats 21 M40 plaats 13 M45 plaats 4 M50 plaats 3 Dames plaats 25 M45 plaats 4 V35

Tonchinski 13 Marcel van der Pol 14 Ger Bodelier 21, Rob Rilaen 30 Peter Deceunink 47 John Hendrix 55 Theo de I-eeuw 57 Peter Verberk Fd§ Verstappen 63 75 Pierre Muyrers 90 Huub IVeyenberg 93 Sjaak Verheijen 102 Sjef van Ooyen 142 Vicky Teeken 181 Sjef Franken

Li§ Hof

44.46.22 00.51.08

PR!

00.51.34 00.53.32 00.54.54

00.5824 00.58.36 00.58.53 00.59.17 01.00.54 01.02.31

01.02.58 01.03.48 01.0E

lE

01.14.04 01.16.03

Aantal deelnemers bij deze 15 km: 239 Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

40


Nieuwe leden

Marcel van de Pol Gringelshaat 17

Ivo Eykenboom Pijler 36 6372MK Landgraaf Geb. 25 maart 1989

6412lK. Geb.

Geb.26 juni 1961

CliffGerards Pifler 32 6372N[K Landgraaf Geb.04 september 1988

Peter Deceuninck 1

63748H Landgraaf Geb. 14 decemnber 1965

Rene Schrijen

Brunssumerweg 3a

63738§ Landgraaf Geb.29juni 1990

Eva Le,mpers

Knieberglaan 14 6373 XT Landgraaf Geb. 17 januari 1983 Jan van

Hees

Heerlen

januari 1968

Bernhard Schrijen Brunssummerweg 3a 6373 ES Landgraaf

Mari€t Smieja De Tichel 1 6374N8 Landgraaf Geb.05 juni 1956

Thornseshaat

14

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

41


Verjaardagskalender

Oktober 1997

03 03 05 05 08 12 13 14 14 15 19 19 2l 22 25 25 25 28 30 30

TheodeLeeuw

Rl Quaedvlieg Iacques v.d" Scheer

Nove,rnber

37 46 46

M 05 06

Erik Schrijva Marco Eising

t7

09

9

lohnHof Ton Leista

46 46

Mandy de Lmm LoesFranken

l1

l4 l4 t6 I8

11

1a

l8

25

54

30

Karin Muijrers Hub Brouwers SjefFranken Inge van Aarst

Hanie Refuders Melvin Titaley I{arry Criire Hub Erkens Hub Heynen Marjo Pfutaric MiekeNiekien

t7 §0

Tineke KÍEm€r

t3 40 49

44 47

46 40

ll

Corvanllaarer,r.2 PistBrouw€r

31

Ilrielrjaxr

28 34

Harrie F.nninga Karel Hense,lr

t2

56

37

Franh Hensgens

4t

AmkvanHees

40

Albert Liefurg MoniqueVonken

Ingld Warnas

i997

Jan van [Iees

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

42

54

44


GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH o45- Sr44L{2

VIANEN O347:376474

ALMEI.O 0s4ÉiE72l2s

VELDHOVEN o40-2531900

ROTTERDAFJÍ 010-4ó26661

CARROSSERIE.DELEN


BAANWEDยงTRf,IDEN:

In dit seizoen zijn door enkele van onze STB-atleten regehnatig baanwedstijden bezocht. Hieronder volgen de uitslagen, Roger Gillisscn 08 aug.1997

3000 meter

00.10.36

John Hendrix Maastricht 22

800

40.02.27 00.10.43 00.18.45

l

00.05.31

Kerlaade

Kerkrade

Sittard Venlo Venlo

jrfi

1997

08 aug.1997

16 au9.1997 ?ยง aug.l997 7-8 aug1997

trbank Hensgens 08 aug.1997 ยงittard 16 aug.1997 Kerkrade ?1au9.1997

Kerkrade

meteร 3ffi meter 5000 meter 5000 meter

mijl

00.18.44

400 meter 800 meter

00.00.57 00.02.09

meter

00.09.40

5000 meter 5000 meter 3000 meter 5000 meter 5000 meter

00.16.58 00.17.01

3fr8

Rob Riksen

Sittard 12!tlil997 Kerlaade 02 augl997 Kerkrade 08 aug1997

Sittard Venlo

16 aug.1997 ?* aug-1997

00.09.46 00.16.57.

00.1654

Daar er door de STB'ers inwoegere tijden nauwelijks baanwedstrijden gelopen werden kun je wel stellen dat zowel John ,Frank en Rob alle clubremrds op de 800 - 3000 - 5000 meter en de 1 mijl in handen hebben (in hun klasse). Dus STB'ers, neem de uitdaging aan en probeer deze records nog scherper te stellen. !!! Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 44


9$,hnla,l 7* W sroell-,'nat, *br!, iii, dn iaan ry

ol'

;nny**t

epn/ c,h,l,,zenonf,

dnpm,?

7a,?

9$1, i*

da,tr

r*/* al, g"rrpld, li,f dp, wfnrilp;? Tlipr,?

%/no,n*Ml fr*

wi,(* t**h ,pt'r*rv dnr, dp, chrl,,íprn,àv, ia, Apr, ualqmdp, ohrlltlnf, lrln flrp.tu /?wr, d^a,

@

§,*

rui,et/

hrry frpl{*, m.a,ow rfl* W i*b Up,llpr!

§aen, 45

I

"*

% lr"*


Dam tot Damloop Amsterdam-Zaandam 10 EM zondag 21 september 1997

Bij de vorige editie van deze wedstrijd waÍen lve met een bus vol

STB'ers, ditmaal 4 lopers eÍr een supporter. Goed, het drukke (1""p) progÍamma in de maand september zal er wel debet aan zijn. Maar toch mag men deze wedstrijd eigenlijk niet missen, oke het is een massaal gebeurerr - za'n ruim 20.000 deelnemers aan de start maar de organisatie is zo perfect dat je als wedstrijdloper al binnen enkele seconden over de startstreep bent en bovendien wordt er ook Íog met chip gelopen. Het is een snel maar vooral gezellig parkoers, overal muzie§ versieringen en een prima stemming. lVat de wedstrijd berrof had John Hendrix van dit vicrtal de bcste papieren en glng dan ook als eerste STB'er over de finish gevolgd door Hub Erkens, die met zijn tijd heel teweden was. Hierna volgende ondergetekende,2 minuten later gevo§d door Sjef Hodiamont. Helaas was er van een directe strijd tussen de STB'ers diimaal geen sprake, jammer, \to-ant dit maai<t een wedstrijd juist wat interessanter. Maar desalniettemin werd er 's middagB ooder genot van lekker pilsje nog gezellig nagekaart en tegen de avond vertrokken we weer met de trein richting Limburg.

uitslagen Dam tot Damloop 1

2 3

4

John Hendrix Hub Erkens Theo Schmeits Sjef Hodiamont

STB STB STB STB

01.01.56 01.03.38 01.04.35 01.06.28

Theo Schmeits 0-0-G0-Cr-0-0-G0-0

46


Sport-Medische bespiegelingen

Het onderwerp voor mijn volgende verhaal werd mij op een presenteerblad aangereikt door een tweetal gebeurtenissen. Allereerst maakÍe Cor van Haaren tijdens een training melding van het gevaar voor tekenbeten. Ik dacht op dat moment dat de kans dusdanig Hein zou zijn dat het geen interessant ondenrerp was voor het clubblad. Een goede week later echter maakte ik met collega's een wandeling in de Voerstreek. De ochtend na deze wandeling bemerkte ik dat er zich een teek in mijn buikhuid genesteld had De kans op een tekenbeet was blijkbaar toch niet denkbeeldig, waaÍop ik besloot er een stukje aan te wijden in het club-blad. Uiteraard ben ik vanuit het ziekenhuis voornamelijk betrokken bij mensen die na een tekenbeet eÍnstige ziekteverschijnselen krijgen. Aangezien ik ook niet direct alle antwoorden had op een aantal vïagen die bij me oplnramen, verdiepte ik me wat meer in de materie. Na deze inleiding wil ik een aantal onderwerpen de revue laten passeren; allereerst wil ik iets vertellen over de teek en over de bacterie die overgebracht wordt. Vervolgens wil ik aandacht besteden aan de mogelijke ziekteverschijnselen die het gevolg zijn van besmetting. Ook wil ik kort iets vertellen over hoe te handelen ingeval je een tekenbeet oploopt. Tekensoorten. In Nederland is de Ixodes ricinus de rneestvoorkomende teelc Er bestaan verschillende stadia van de teek die achtereenvolgens doorlopen worden- Zn ontrrikkelt de teek zich vanuit een larve tot een nimf, waarna een vohrassen stadium ontstaat. In elk stadium zaekt de teek een nieuwe gastheer. Een teek kan alleen een ziekteverwekker overbrengen als ze via het bloed van een eerdere gastheer besmet is. In de periode juli tot october is de kans op een tekenbeet ,het grootst door de aantallen teken die circuleren. De teek reageert op de nabijheid van een mens oi dier waarna de ireet kan plaatsvinden

vervolge

47


Een beet (of eigenlijk een steek) door een teek is pijnloos, om deze reden wordt ze vaak pas laat (of helemaal niet) ontdekt. De besmettingskans is afhankelijk van het besmettingspercentage van de tekeq deze vaieert uiteraard nogal. In Nederland wordt gesproken van percentages tussen 0 en 20. De bacterie die in Nederland overgebracht kan worden is bekend sinds 1982 en heet Borrelia Burgdorferi. De ziekte die kan ontstaan is genoemd naar het district in de VS waar de ziekte voor het eerst beschreven werd: Lyme-ziekte. Overigens werd in Nederland in 1994 in 33000 gevallen melding gemaakt van een tekenbeet, bij 6500 personen trad in een later stadium een uitbreiding van de infectie op. Mogcliike ziektcversch[in selen. Niet elke besmetting met de bacterie leidt automatisch tot ziekteverschijnselen Als er op de plaats van de tekenbeet een rode plek ontstaat die gÍoter wordt in de loop van enkele weken dreigt uitbreiding van de infectie. Op dat moment is een

antibioticakuur zinvol

om

de

uitbreiding tegen te gaan. AIs dit

niet gebeurt kunnen diverse

oÍgaansystemen geïnfecteerd worden. Hierbij lopen zenuwstelsel (hersenvliesontsteking, aangezichtwerlamming etcetera) en gewrichten het meeste gevaar, ook het hart kan in zeldzame gevallen geïnfecteerd worden. AIs in dit stadium geen behandeling met antibiotica plaatsrindt kunnen er restverschijnseren optreden die niet meer te behandelen zijn.

Behandeling. De behandeling bestaat voornamelijk uit een goede preventie. rranznla re

48


Goede kleding is uiteraard van belang bij het in de natuur vertoeven. Het bedekken van armen en benen (en voeten) wordt geadviseerd Het is natuurlijk voor lopers in de zofrer een niet volledig uit te voeren maatregel. Daarom is het zinvol om het lichaam ook regelmatig op tekenbeten te controleren Bij een daa贸rerkelijke beet is het zaak de teek zo snel mogelijk te verwijderen met een pincet, waarbij een draaiende beweging gemaakt moet worden. Er zijn overigens speciale teek-verwijderingssets in de handel. Het afbieken van de snuit van de teek is niet gevaarlijk. Het is niet gewenst om de teek voor verrrijdering met aloohol te doden. Wel is ontsmetting van de bijtplek na verwijdering van de teek zinvol. ' ' ., Indien een teek binnen 24 uur na de beet verwijderd wordt, is de kans op besmetting verwaarloosbaar klein. Het gebruik van antibiotica is alleen zinvol bd de eerder genoemde ziekteverschijnselen, niet als preventieve maatregel. Preventief inenten voor bijvoorbeeld mensen die veel kans lopen op tekenbeten is in Nederland nog niet mogelijk, in de VS njn er wel ontrrikkelingen in deze richting. De stoffe铆 die in de VS gebruikt worden beschermen onvoldoende tegen de in Europa voorkomende bacteriesoorten.

Meer informatie:

Er

bestaat een prettig geschreven brqchure uitgegeven door de Stichting Samenrrerkende Artsen- en Adviesorganisaties in de Gezondheidszorg, die een aantal zaken op een rij zet. De brochure is te bestellen via postbus 160, 1540 AD Koog aan de Zaan (telefonisch 075-6125598). Ook ziin er interesante internet sites over Borrelia en Lvme-ziekte:

GGD Noord Kennemerland: www.dra.nV - ggda/nieuwslkrant6.htm American Lyme disease foundation: www.w2.mrn/docs?d5ilyme2.html

Lyme disease: www.homevet.com,/petcare/lyme.html (bevat informatie over besmettingsgevaar bij huisdieren) Rob Ritsen. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 49

tevens


ca,i'immaÍliadfiiÍ

olf .


De eenste 15 van Landgraaf vwt de

Op 14 september was het zsyer. Op dem dag was de eerste "15 van Landgraaf'. ft had me opgegwen voor de I kilometer soholiere,nloop voor de jonge,ns van groep 7 en 8.

Om 10.30 uuÍ mo€st mijn broer (Bart) starteir b[i de 5

bloop.

Deze wedstrijd

werd gewonnen door Frank He,nsgens van STB, Om 11.30 uuÍ \f,as de 15 kilomet€,f. Hetwas at aardig &uk in het winkelc€f,ffum, hierdoor stonden'urij vffil mers€n fttar

w@id

te kijkon. En om 13.30 uur begomen de scholierenlopen voor alle do kinderen van de basisscholem van Landgraaf: 500 m voor de gro€pen 3,4,5 en 6 en 1000m voor de groepm 7 en 8. Om 14.10 mocht ik eindelijk starte,n. Melvin was ook bii mij in d" goep. Ik hoorde dat ik ongweer als 30e gefinisht was. Ik heb niet gellokt dus weet ft nist welke tijd ik heb gelopen Na ons war€n de me§es van gro€p 7 en 8 aan de beurt. Deze gerclhge dag werd afgesloten b[i Rossini waaÍ we door Maria werden grfraktead op €en leld<ere Vrua. Bedankt. Thijs Kreukels 0-0-0-0-&'G'0-0-0-0 Zc,rr&g 14 september werd door de STB de 15 ,-an Landgraaf gmrganisoerd" Er stond 5000m en 15000m voor senioren en vetrane,n op het prograflxn&. Ook was er een scholierenloop voor kind€ren van de basisschool, die 500m of 1000m moest€Ír afleggen. He* begon met de 5000m, waarbii

ik zelf meedeed" Miin tijd (23.00 min) vond ik een beetje telzurstellod. Maar gezien & zwaarte van het parcours, de wind en het feit dat ik vanafjuli niks meer heb gelopen, ben ik toch tevreden mef mijn prestatie. Na de wedstiid gng ik sarn€n ms{ Ronald naar de Vlekkenkamp, om water uit te dele,n aan de 15000m lopers. Hierm gng ik bidons uitdelen aan de deelnemers van de scholierenloop. En 's avonds trakteerde Maria ons op eeir heerlijke

Het was

ee,n

pizrabii Rossini.

leuke dag

Bart Kreukels cL0-0-0-0-0-0-0-0-0

51.


Zondag14-9-1997 De eerste 15 van Landgraaf. Voor de wedstrijd was ik zenuwachtig en het startschot Honk En weg rvaren we. Er was ook een heuveltje op het paÍcours. We moeste,n 500 meter Íenn€m. Het was wel veel, maar het was toch leuk. Wekregen allemaal en bidon. De volgende keer doe ik weer mee.

Ik b€n Ivo Eijkenboom eo ik ben

8

jaar en zit in groep 5.

0-0-0-0-0-0-0-0

leugdleden let op!!!!!

jeagdmcdezegenschry$aad (zeg m'nar JMR) kan vamoege afifielding van Aluander Gootzen rurg een niewt lid gebruiken Wïl je mcewerken aan de JMR, meld je dan un bij Gertie Enninga tel 045-5319179. De de

52


Uitstagen baanwedstriid AY Ceasar Bcek, 12:7'1997

600m C-pup.Jorserc ver {Om bol 7 Ivo Eiikenboom 2m44 8.5s llm54 2:41 Meiries

C-nnn-

6

YaelvanPelt

10

Lonneke Frins

Bnuo. Jouere l l CliffGerards

,...

Jonscns

A-oup.

23 StefanieHutshof

331

Yer 40m lxl 2ÍÍt64 7.7s lln72 2m44 8.3s 12m.22

6{Xlm

Pnnten

2:36

499 372

ver 40m bal

llX|0m

2:43

2m9O

8.ls l4mgt 5:08

ver

6i0m lÍoqd

19 Mayklucchesi 3m43 10.3s 6mt6

A-puu Mebíes l8 MielceNiekien 19 EnrmaKremer

Prrtcn

1000m

Prtrton

4;34

l16l

ho{ ver ó0m kosel 1000m

W0 3m13 10.4s 5il60 ldO 3m27 10.4s 4mL2 Om80 21168 10.5s 6m1l

Punten 675

Pun&r

4:29

980 979

4:29

E35

4:08

Ilim. Jonqcns yer Eom Eom.H. kocd 1000m ll[liter 1160 11 RuudFrins 3m40 14.0s 18.9s 4rrSZ 4:01 E09 4,3A 4m15 20.8s 13 Melvia Titnty 2rr9t 14.2s I!'iun llfieisies ver I Tineke Krems 3m50 C-iun 10

60m

ó0m.H. hoqel llXl0m 6m48

9.8s

Jomere ver llXlm

RonaldFrins 31169 16.0s

1{X}m.IL

40.6s

4:13

htcn 1278

kosd 1000m hrten 5m80

3:35

1389

llfieisies ver &)m Ellm.H" iosel 1000m hil€r 1401 Remmen 3m57 13.5s 18.0s 5m55 3:53 I 151 4:21 6Í01 19.6s 13.6s 3rc26 l2AnnekeKremer

I}.iun

11 Car.

&.&0-0-0-0-e,0-0-0

53


H. \.q -i4.*

§

B

\ g*J \

Ïs*u "§ t.

*§e §gff §. §Ë

\-ll

=f

ï


. AUTOREKLAME - STANDBOUTíU

. REKLAMEBORDEN/ZE ILEN . DEKORATIESCHILDERS - BEWEGWIJZERING

Alle verzekeringen Pensioenen Hypotheken Financieringen Sparen

Burg. Custerslaan 33 6373 TP LandgraaÍ Tel.: (045) 53'l s0 91 Fax-: {045) 532 58 24

Poslbank nr. 37.23.802 ABi.l+AiilFiO ni. 44.8i,80.855 K v-K. 1405158"1 55


GEHOORD BUITEN DE COOPERBÀAII De vijfarige Martin vraagt z'n moeder: "Mamma, waar komen de kinderen vandaan?" De moeder verrast en enigszins verlegen: "Dat vertel ik je later, je bent nu nog te klein." De jongen is niet teweden mst haar antwoord, waarop de moeder reageert: "Dat is een Iang verhaal".

Martin op zijn beurt: "Maar Mamma, vertel me dan toch minstens het

begit'

Jan Janssen die erom bekend s0ond verschikkelijk te kururen liegen, kwam de

schatrijke Peter Pietersen tegen. Pietersen zegt tegen hem: ' Als je me een hele grote leugen kunt vertellen, krijg Waarop Jan Janssen prompÍ anwoordt: "Ie z*i net tweehonderd gulden."'

j"

van mij honderd grrlden."

In een gezin met een dochtertje van vijfjaar werd een drieling geborca. Het kleine meisje was in het geheel niet tevrcden" Nu ziet U eens, zeiajtsgen haar moeder, w:rt er van komt ds U vader de baby laat bestellen U weet toch hoe hij stottert. 'Wat is een rernspoor?" waagS" de rijinstructeur. Een leerlinge reageert hierop: "Dat is de afstand tussen het moment dat men schrikt en het moment van de botsing."

Edwin. heefi louw vrouw eigenlÍk een djbewijs? Neo, mijn auto zag er zo al uit toen ik hem kocht.

§à

ffi

ïoe

gaat het met je riibewiis?' fvfrseàoett lk ben iazirkt'--'Nia zo ergt Let wsl op, dar jb

Oe

volgende

keer niet weer dezolfde enminator habf. - 'Dst zal wel niet, hij ligil voor zes weken in hat ziekenhuis:'

Men had de jonge kapelaan betrapt, terwijl hij met een mooi meisje op de divan in zijn kamer zat. Nu siond hij voor zín pastoor, die hem streng aankeek en venvijtend zei: "Ik neenr aan dat je ie-ts was vergeten." "Ja," knikte de kapelaan schuldbewust. "ik had verget€n de gordijnen dicht te doen." 56


Trairtinglere wimtcrseimrsn'$71'9S Dag

rijd

Ma.

18.30

Plaats

18.45

Vrije trainirg

Interval voor alle groepen

Cor van Haaren Jo vair VlodroP

Mengelers

Duurloop 1.15 uur

Loopgroepbegeleider

Jeugd

Jeugdtrainers

Baantraining

Cor van Haaren

Garage Toyota IVlengelers

Wo

18.30

Begetreider

Duurloop L uur

Garage To,vota

Mengelers

Di.

Training

Garage Toyota

Wo

18.30

Overste Hof

Do.

18.30

Arletiekb. Heerlen

Do.

19.00

Sporthal Kakert

Conditietr.

Henk Thijssen

Garage Toyota

DuurlooP 1 uur

Vrije training ieugdirainers

Vrij

18.30

AvoN

Mengelers Za.

Zo.

i0.00

Sporrhai Hoeivei<i

jeugti ror lCI j.

11.00

Sporthal Hoefveld

Jeugd

8.30

Coopertraan

Duurloop

vanaf L0 j. John Hendrix

Infcrmatie betreft trainingen: Cor van Haaren

Wiel

Frins

(senioren) e 045 - 5326562 e 045 - 5690303 fieugd)


bíj de PAKKEN neerzitten

7

korn nou .

?w§va

eh

vw&ru!

€B§'r:-nkm Heerier: (Geleensiraat 14-36 en i?romenaile 33), Maastricht (Grote §taat 1B-20) Sittard tMai*nbeekstraat iZS.

OOK í§A ?8.ffi UUR

ftEFARATIE§ 53t 32 22

glasreparatics levaren sn plaatsen van

dufubele beglazíng

§TRE-EPERPLE!IU

,!S. ffi71 HU LA&TDGRAAF

STB Clubblad 1997 nr 4  
Advertisement